ZASTOSOWANIE ALGORYTMU MASZYNY WEKTORÓW WSPIERAJ CYCH DO KLASYFIKACJI PODATNIKÓW Z WYKORZYSTANIEM BAZY DANCH ORACLE 11G

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASTOSOWANIE ALGORYTMU MASZYNY WEKTORÓW WSPIERAJ CYCH DO KLASYFIKACJI PODATNIKÓW Z WYKORZYSTANIEM BAZY DANCH ORACLE 11G"

Transkrypt

1 ZASTOSOWANIE ALGORYTMU MASZYNY WEKTORÓW WSPIERAJ CYCH DO KLASYFIKACJI PODATNIKÓW Z WYKORZYSTANIEM BAZY DANCH ORACLE 11G RYSZARD BUDZI SKI, LESZEK MISZTAL Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Streszczenie Zastosowanie wydajniejszych systemów informatycznych spowodowało implementacj algorytmów eksploracji danych oraz mo liwo zastosowania ich w rozwi zywaniu rzeczywistych problemów. Dotyczy to równie algorytmu maszyny wektorów wspieraj cych w klasyfikacji. W opisanym rozwi zaniu zastosowano MWW z liniow funkcj j dra do klasyfikacji podatników ze wzgl du na pozytywny lub negatywny wynik kontroli przy uwzgl dnieniu specyficznych cech ich opisuj cych. Odpowiedni dobór danych, budowa modelu oraz jego u ycie umo liwiło osi gni cia w/w celu ze zwi kszon dokładno ci w stosunku do intuicyjnego wyboru. Dzi ki temu mo liwe staje si bardziej dokładne typowanie podatników, których nale y podda kontroli. Tym samym zwi ksza si skuteczno egzekwowania prawa podatkowego. Słowa kluczowe: bazy danych, eksploracja danych, maszyna wektorów wspieraj cych, klasyfikacja 1. Wprowadzenie Eksploracja danych jest procesem odkrywania nowej wiedzy w du ych wolumenach danych, która mo e zosta wykorzystana w celu osi gni cia celów biznesowych danej organizacji. Techniki eksploracji danych wykorzystuj modele utworzone na podstawie zebranych danych oraz z wykorzystaniem okre lonego algorytmu. Algorytm maszyny wektorów wspieraj cych jest technik tzw. uczenia nadzorowanego, gdzie wykorzystywane istniej ce dane zawieraj ce zbiory atrybutów wej ciowych oraz atrybut wyj ciowy zawieraj cy interesuj cy nas poszukiwany element. Na podstawie istniej cych danych algorytm uczy si rozpoznawa okre lone zestawy danych przynale ce do okre lonego atrybutu wyj ciowego. W ten sposób tworzy si model, który mo na zastosowa do istniej cych ju danych [2]. Celem naszego zadania jest odnalezienie w grupie podatników, osób które uchylaj si od płacenia lub te zmniejszaj warto ci płaconego podatku z wykorzystaniem MWW jako algorytmu klasyfikuj cego, czyli takiego który wykonuje proces uczenia modelu opisuj cego ró ne klasy danych [3]. Na podstawie istniej cych danych wej ciowych zawieraj ce dane opisuj ce klientów oraz znanego atrybutu wyj ciowego informuj cego o problemach z prawem podatkowych, b dzie stworzony model, którego pó niejsze zastosowanie na nowej grupie danych wej ciowych umo liwi zaw enie oraz okre lenie z dokładniejsz precyzj poszukiwanych osób maj cych problemy z prawem.

2 Ryszard Budzi ski, Leszek Misztal Zastosowanie algorytmu maszyny wektorów wspieraj cych do klasyfikacji podatników z wykorzystaniem bazy danch Oracle 11G Przedstawienie algorytmu Algorytm MWW jest wykorzystywany w zadaniach klasyfikacji, regresji jak równie do wykrywania anomalii. Algorytm wykonuje transformacj zbioru danych reprezentowanego przez N atrybutów do punktów w N-wymiarowej przestrzeni. Nast pnie podejmowana jest próba podzielenia uzyskanych punktów w podzbiory z okre lon warto ci poprzez atrybut wyj ciowy (docelowy). Podział ten jest realizowany za pomoc hiperprzestrzenni w przypadku zastosowania liniowej funkcji j dra, lub te w wykorzystaniem nie liniowego separatora dla nie liniowej funkcji j dra. MWW odnajduje wektory wsparcia, które definiuj separatory daj ce najwi ksz separacj pomi dzy klasami danych. Zakładaj c, e posiadamy nast puj cy zbiór danych: D = {(x i, y i ) dla x i R, y i {-1, 1}, 1 i n gdzie x i wektor danych wej ciowych, y i przynale no do klasy Wówczas wzór dla przestrzeni separuj cej mo na zapisa jako: w * x + b = 0 gdzie w wektor wsparcia Przy czym dla separacji liniowej wybieramy dwie przestrzenie marginalne, pomi dzy którymi nie ma adnych punktów, oraz maksymalizujemy odległo pomi dzy nimi (dobieramy w i b w celu maksymalizacji marginesu). w * x + b = 1 w * x + b = -1 Nast pnie dodajemy ograniczenie, które uniemo liwia znalezienie si punktów w wyznaczanym marginesie: w * xi + b 1 dla x i w pierwszej klasie w * xi + b -1 dla x i w drugiej klasie Co mo na zapisa jako: y i (w * x i + b) 1, dla 1 i n Ostatecznie otrzymujemy do rozwi zania ostateczn posta [1]: min w 2 /2, dla y i (w * x i + b) 1, dla 1 i n Poni ej znajduje si rysunek reprezentuj cy graficzn reprezentacj działania algorytmu dla przestrzeni dwuwymiarowej, oraz binarnego klasyfikatora.

3 30 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 19, 2009 Rys.1 Graficzna reprezentacja funkcjonowania MWW z maksymaln separacj W naszym przypadku zostanie wykorzystana funkcja klasyfikacji dla algorytmu. Oznacza to tak funkcj, która przypisze kolekcj danych wej ciowych do wyj ciowych kategorii lub klas. Celem jest jak najdokładniejsze przewidzenie klasy wyj ciowej dla ka dego przypadku danych wej ciowych. Realizacja tego zadania odbywa si z wykorzystaniem nauki z nauczycielem (tzn. nauczanie nadzorowane), która została opisana na wst pie. 3. Algorytm maszyny wektorów wspieraj cych w ODM Algorytm zastosowany w bazie danych Oracle (w tym przypadku Oracle 11g) dysponuje kilkoma interesuj cymi cechami [5]: wsparcie dla liniowej oraz nieliniowej funkcji j dra (funkcja Gaussa), wybór funkcji j dra oraz jej parametrów mo e by wykonywany automatycznie, jest równie mo liwo r cznego doboru oraz parametryzowania, zastosowanie mechanizmu aktywnego nauczania - metod optymalizacji słu c do kontroli przyrostu modelu oraz zredukowania czasu budowy modelu. Takie rozwi zanie wymusza na algorytmie MWW na wykorzystaniu najbardziej reprezentatywnego zbioru danych, zamiast wykorzystania wszystkich danych. Najcz ciej model uzyskany w ten sposób ma dokładno porównywaln z modelem bazuj cym na standardowym modelu, wsparcie dla binarnych oraz wieloklasowych atrybutów wyj ciowych, wsparcie dla przygotowania danych, które zostan poddane badaniu tzn.: wsparcie dla próbkowania danych wej ciowych, podział danych na dane do budowy oraz testów, eliminacja danych b d cych poza zakresem, uzupełniania brakuj cych warto ci, normalizacja danych np. do zakresu z przedziału 0 do 1. dost p do funkcji algorytmu ODM, poprzez interfejs programowy PL/SQL, interfejs programowy Java API, dost p do funkcji z narz dzia Oracle Data Miner W przypadku manualnego doboru parametrów, aby wykorzysta mo liwo ci narz dzia, nale- y skonfigurowa parametry dla funkcji realizuj cych budow modelu MWW. Poni ej znajduje si

4 Ryszard Budzi ski, Leszek Misztal Zastosowanie algorytmu maszyny wektorów wspieraj cych do klasyfikacji podatników z wykorzystaniem bazy danch Oracle 11G 31 tabela z funkcjami: Tabela 1. Opis parametry funkcji dla algorytmu MWW Parametr Nazwa w funkcjach Opis J dro SVMS_KERNEL_FUNCTION Funkcja liniowa lub Gausa. Algorytm automatycznie u ywa funkcji j dra, która jest najbardziej adekwatna do danych. MWW wykorzystuje j dro liniowe, gdy jest wi cej ni 1000 atrybutów w danych do nauki, w pozostałych przypadkach u ywa j dro Gausa. Odchylenie standardowe dla j dra z funkcj Gausa Wielko pami ci podr cznej dla j dra z funkcj Gausa. Aktywne nauczanie SVMS_STD_DEV SVMS_KERNEL_CACHE_SIZE SVMS_ACTIVE_LEARNING Liczba atrybutów nie odpowiada liczbie kolumn w danych do nauki. MWW przekształca atrybuty zawieraj ce kategorie na binarne, numeryczne warto ci. Dodatkowo ODM interpretuje ka dy wiersz w zagnie d onych kolumnach jak oddzielny atrybut. Kontroluje rozpi to dla j dra z funkcj Gausa. MWW wykorzystuje metod uzale nion od danych, która odnajduje warto standardowego odchylenia, która jest na tym samym poziomie, jak odległo ci pomi dzy typowymi przypadkami w danych. Ilo pami ci zaalokowanej dla j dra z funkcj Gausa, w celu poprawienia czasu budowy modelu. Wykorzystanie opcji aktywnego uczenia. Szczególnie wa ne dla modelu nieliniowego z funkcj Gausa. Czynnik zło ono ci SVMS_COMPLEXITY_FACTOR 4. Przebieg procesu eksploracji danych w narz dziach Oracle Domy lnie aktywne nauczanie jest wł czone. Ustawienia reguluj ce balans pomi dzy zło- ono ci modelu, a pr dko ci modelu. Etapy rozwi zywanie problemów eksploracji danych z wykorzystaniem narz dzia ODM s nast puj ce: definicja problemu z punktu widzenia eksploracji danych i celów zadania zebranie danych oraz ich przygotowanie budowa modelu, a nast pnie jego ocena uruchomienie procesu produkcyjnie

5 32 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 19, 2009 Opis w/w etapów: Definicja problemu z punktu widzenia eksploracji danych i celów zadania Cel zadania musi by dobrze zdefiniowany oraz okre lony z punktu widzenia funkcjonalno ci oraz mo liwo ci systemu eksploracji danych. W naszym przypadku jeste my zainteresowani klasyfikacj podatników z punktu widzenia mo liwych uszczuple dochodów bud etowych. Oznacza to wi ksze zainteresowania osobami, które zostan dodane do grupy potencjalnie ograniczaj cych, opó niaj cych lub ukrywaj cych płatno ci podatkowe, celem zmotywowania ich do post powania zgodnie z ordynacj podatkow. Zebranie danych oraz ich przygotowanie Ogóln zasad w procesie eksploracji danych jest zebranie mo liwie najwi kszej ilo ci informacji o ka dej jednostce, co umo liwi podczas procesu eksploracji danych wykrycie danych, które mog by wykorzystane. Nie powinno si eliminowa atrybutów w danych, które potencjalnie uwa amy za mało istotne lub nie istotne, poniewa algorytmy istotno ci atrybutów mog wykaza ich przydatno. Nale y podda dane równie procesowi czyszczenia oraz normalizacji, niezb dnymi dla poprawno ci działania algorytmu klasyfikuj cego [4]. W przypadku naszej klasyfikacji b dziemy wykorzystywali dane dotycz ce danych demograficznych klientów oraz danych zwi zanych z kwotami deklarowanymi na składanych przez nich deklaracjach. Okre lone zostanie równie metoda okre lenia problemów z płatno ciami, która b dzie powodowa dodanie kolumny z okre leniem problemów (tak/nie). Budowa modelu, a nast pnie jego ocena Narz dzie ODM umo liwia automatyzowanie wielu zło onych zada podczas budowy oraz testowania modelu z wykorzystaniem algorytmu MWW. Nale y jednak uwzgl dni fakt, e praktycznie aden model nie jest perfekcyjny. Nale y równie zauwa y, e czasami model z najwi ksz dokładno ci nie jest tym wła ciwym, w praktyce nale y uwzgl dni jakie poziomy bł dów s akceptowalne z punktu widzenia naszego zadania. Uruchomienie procesu produkcyjnie Po ocenie modelu oraz uznaniu jego akceptowalnej jako ci mo na uruchomi model na danych produkcyjnych, aby uzyska wyniki dla pełnego zakresu danych. W wyniku tego uzyskami list sklasyfikowanych klientów, którzy potencjalnie wykazuj lub nie wykazuj problemów z płatno ciami. Umo liwi to działania na mniejszej grupie podmiotów, które maj na celu ich zweryfikowanie oraz zmotywowanie do przestrzegania prawa podatkowego. Nale y jednak pami ta, e uzyskane wyniki s na okre lonym, ulepszonym poziomie dokładno ci w stosunku do dotychczasowej wiedzy, jednak nie stanowi niezbitego dowodu na przynale no do tej grupy. 5. Wykorzystanie algorytm maszyny wektorów wspieraj cych Problem polega na sklasyfikowaniu podatników za pomoc MWW, posiadaj cych okre lone cechy/atrybuty, którzy mog mie problemy podatkowe zwi zane z uszczuplaniem dochodów bud etowych na podstawie zebranych wyników kontroli podatkowych. Dane zostały zebrane oraz przekształcone z systemów podatkowych za pomoc narz dzi imp, exp oraz j zyka SQL i PL/SQL, opisane w [7]. Tablica do budowy modelu przyjmuje nast puj c posta (j zyk SQL):

6 Ryszard Budzi ski, Leszek Misztal Zastosowanie algorytmu maszyny wektorów wspieraj cych do klasyfikacji podatników z wykorzystaniem bazy danch Oracle 11G 33 CREATE TABLE PODATNIK ( ID NUMBER, MIASTO VARCHAR2(40), IMIE VARCHAR2(20), NAZWISKO VARCHAR2(40), STATUS_M CHAR(1), PLEC CHAR(1), WIEK NUMBER, DOCHOD NUMBER, ODLICZENIA_POD NUMBER, WYN_KONTROLI NUMBER ) gdzie, DANE WEJ CIOWE: ID identyfikator podatnika w bazie danych MIASTO miasto płacenia podatków IMIE, NAZWISKO imi i nazwisko podatnika STATUS_M w stanie mał e skim, lub odwrotnie PLEC płe podatnika DOCHOD dochód roczny podatnika ODLICZENIA_POD wielko odlicze podatkowych ATRYBUT WYJ CIOWY: WYN_KONTROLI wynik kontroli podatkowej (neg., poz.) Nast pnie budujemy model, korzystaj c z narz dzia ODM, zgodnie z opisami w [6]. Wykonujemy nast puj ce kroki: wybór algorytmu (SVM) oraz metody klasyfikacji wybór tablicy z zebranymi danymi (poni ej obraz) wybór docelowej warto ci atrybutu wyj ciowego (1 wynik kontroli pozytywnej) oraz nazwy modelu w naszym przypadku PODATNIK_SVM_M1 wybór podziału danych (60% - dane do budowy, 40% dane do weryfikacji) dla przygotowania danych: sposób post powania z danymi poza zakresem maksymalna wielko nie wi ksza ni 3 standardowe odchylenia od redniej, zast pienie brakuj cych warto ci redni atrybutu lub najcz ciej wyst puj c warto ci, normalizacja danych w zakresie od 0 do 1.

7 34 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 19, 2009 Rys. 2. Wybór danych poddanych badaniem SVM ustalenie parametrów j dra dla algorytmu MWW tzn. liniowa funkcja j dra, warto tolerancji na poziomie 0.001, automatyczny dobór i optymalizacja czynnika zło ono ci, wykorzystanie aktywnego nauczania (poni ej obraz): Rys. 3. Wybór parametrów j dra dla SVM

8 Ryszard Budzi ski, Leszek Misztal Zastosowanie algorytmu maszyny wektorów wspieraj cych do klasyfikacji podatników z wykorzystaniem bazy danch Oracle 11G 35 Nast pnie zostan przygotowane dane wej ciowe zgodnie z ustawieniami, oraz nast pi budowa modelu z liniow funkcj j dra, który nast pnie zostanie przetestowany na wybranych wcze niej danych. Zbudowany model charakteryzuje si nast puj c dokładno ci : Rys. 4. Tabela z dokładno ci przewidywa Oznacza to, e podatnicy z pozytywn kontrol zostali przewidywani z dokładno ci 82,86%, natomiast z negatywn z dokładno ci 67,78%. Równie ogólna ocena modelu została oceniona jako dobra z dokładno ci przewidywa o 50,63% wi ksz w porównaniu z losowym wybieraniem (predictive confidence opisane w.[6]). Poniewa zastosowany model cechuje si dobr dokładno ci, mo na zastosowa go do danych rzeczywistych z brakiem atrybutu docelowego, celem dokonania klasyfikacji. Wynikiem jest tabela z identyfikatorem podatnika, prawdopodobie stwem wyniku pozytywnej kontroli podatkowej oraz kosztu uzyskania wyniku, z które mo emy pobra dane podatników, których nale y podda kontroli (obraz poni ej). Rys. 5. Wyniki działania modelu na zastosowanych danych

9 36 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 19, Uwagi ko cowe W wyniku zastosowania modelu matematycznego algorytmu MWW w implementacji zastosowanej w bazie danych Oracle 11g został rozwi zany problem klasyfikacji podatników ze wzgl du na potencjalne problemy z przestrzeganiem prawa podatkowego. Dzi ki temu mo liwe staje si bardziej dokładne typowanie podatników, których nale y podda kontroli, a tym samym zwi ksza si skuteczno egzekwowania prawa podatkowego. Bibliografia 1. Bernhard Schoelkopf, Alexander J.Smola: Learning with kernels, Support Vector Machines, Regularization, Optimization, and Beyond, The MIT Press Ian H.Witten, eibe Frank: Data Mining Practical Machine Learning Tools and Techniques, Morgan Kaufmann Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe: Fundamentals of Database Systems, Addison- Wesley Matthias Jarke, Maurizio Lenzerini, Yannis Vassiliou, Panos Vassiliadis: Fundamentals of Data Warehouse, Springer-Verlag 2002, Oracle Data Mining Concepts 11g Release 1 (11.1), Oracle Corp Oracle Data Miner , Oracle Corp Oracle Database Documentation Library 11g Release 1 (11.1), Oracle Corp. 2008

10 Ryszard Budzi ski, Leszek Misztal Zastosowanie algorytmu maszyny wektorów wspieraj cych do klasyfikacji podatników z wykorzystaniem bazy danch Oracle 11G 37 APPLYING OF ALGORITHM SUPPORT VECTOR MACHINES IN CLASSIFICATION OF TAX PAYERS WITH USAGE OF ORACLE 11G DATABASE Summary Introduction to more efficient IT systems led to implementation of data mining algorithms and possibility of applying them in solving real-world problems. It also functions for algorithm Support Vector Machines in classification problems. In the described solution SVM with linear kernel function was applied for classification of tax payers because of positive or negative result of taxation control by considering specific features describing payers. Appropriate choice of data, building the model and applying the model led to reaching the above described goal with better accuracy in comparing to intuitive choice. Applying the solution gives opportunity of more accurate typing of tax payers, that should by controlled by tax authorities, and this leads for the better observance of the tax law. Keywords: databases, data mining, Support Vector Machines, classification Ryszard Budzi ski Leszek Misztal Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

ZASTOSOWANIE NARZ DZI EKSPLORACJI DANYCH DATA MINING DO TWORZENIA MODELI ZARZ DZANIA WIEDZ

ZASTOSOWANIE NARZ DZI EKSPLORACJI DANYCH DATA MINING DO TWORZENIA MODELI ZARZ DZANIA WIEDZ ZASTOSOWANIE NARZ DZI EKSPLORACJI DANYCH DATA MINING DO TWORZENIA MODELI ZARZ DZANIA WIEDZ EUGENIA FRONCZAK MAŁGORZATA MICHALCEWICZ Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W dobie

Bardziej szczegółowo

Hurtownia danych w systemie zarz dzania wiedz rozwi zanie modelowe

Hurtownia danych w systemie zarz dzania wiedz rozwi zanie modelowe Hurtownia danych w systemie zarz dzania wiedz rozwi zanie modelowe M. KIEDROWICZ,. WIECZOREK maciej.kiedrowicz@wat.edu.pl Instytut Systemów Informatycznych Wydzia Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM W PRZEDSI WZI CIACH INFORMATYCZNYCH

ZARZ DZANIE RYZYKIEM W PRZEDSI WZI CIACH INFORMATYCZNYCH ZARZ DZANIE RYZYKIEM W PRZEDSI WZI CIACH INFORMATYCZNYCH JACEK WINIARSKI Uniwersytet Gda ski Streszczenie W artykule została zaprezentowana problematyka ryzyka w pracach projektowych bran y IT. Wykazano,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE MODELI REFERENCYJNYCH PODCZAS WDRO ENIA STANDARDOWEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYKORZYSTANIE MODELI REFERENCYJNYCH PODCZAS WDRO ENIA STANDARDOWEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WYKORZYSTANIE MODELI REFERENCYJNYCH PODCZAS WDRO ENIA STANDARDOWEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO MAGDALENA KOTARBA Uniwersytet Warszawski Streszczenie Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNIK EKSPLORACJI DANYCH DO ESTYMACJI PRACOCHŁONNO CI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH

ZASTOSOWANIE TECHNIK EKSPLORACJI DANYCH DO ESTYMACJI PRACOCHŁONNO CI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ZASTOSOWANIE TECHNIK EKSPLORACJI DANYCH DO ESTYMACJI PRACOCHŁONNO CI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ANDRZEJ KOBYLI SKI, PRZEMYSŁAW POSPIESZNY Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Streszczenie W dzisiejszym wiecie

Bardziej szczegółowo

METODY ANALITYCZNE W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SERWISÓW WYSZUKIWAWCZYCH

METODY ANALITYCZNE W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SERWISÓW WYSZUKIWAWCZYCH METODY ANALITYCZNE W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SERWISÓW WYSZUKIWAWCZYCH JAROSŁAW JANKOWSKI, KAMILA GRZ KO Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS

KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS Streszczenie Celem artykułu jest wskazanie czynników, które wpływaj na powodzenie projektów informatycznych. Artykuł

Bardziej szczegółowo

WZÓR DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO TEORIA i PROBLEMY PRAKTYCZNE

WZÓR DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO TEORIA i PROBLEMY PRAKTYCZNE WZÓR DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO TEORIA i PROBLEMY PRAKTYCZNE PIOTR O D Y SKI Fundacja Informatyki i Zarz dzania Streszczenie Przedstawiono podstawowe informacje o wzorze dokumentu elektronicznego wykorzystuj

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

PODEJ CIA STOSOWANE WE WSPOMAGANIU STEROWANIA SIECI WODOCI GOW

PODEJ CIA STOSOWANE WE WSPOMAGANIU STEROWANIA SIECI WODOCI GOW PODEJ CIA STOSOWANE WE WSPOMAGANIU STEROWANIA SIECI WODOCI GOW IZABELA ROJEK Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Streszczenie W referacie przedstawiono podej cia stosowane we wspomaganiu sterowania

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE OPROGRAMOWANIA OPENSOURCE DO ZAPEWNIENIA NIEZAWODNO CI I SKALOWALNO CI SERWISÓW E-BIZNESOWYCH

ZASTOSOWANIE OPROGRAMOWANIA OPENSOURCE DO ZAPEWNIENIA NIEZAWODNO CI I SKALOWALNO CI SERWISÓW E-BIZNESOWYCH ZASTOSOWANIE OPROGRAMOWANIA OPENSOURCE DO ZAPEWNIENIA NIEZAWODNO CI I SKALOWALNO CI SERWISÓW E-BIZNESOWYCH KRZYSZTOF MAŁECKI JAROSŁAW W TRÓBSKI Pa stwowa Wy sza Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. ANDRZEJ

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PORTALU INTERNETOWEGO DLA ORGANIZACJI STUDENCKIEJ AIESEC POZNA

BUDOWA PORTALU INTERNETOWEGO DLA ORGANIZACJI STUDENCKIEJ AIESEC POZNA BUDOWA PORTALU INTERNETOWEGO DLA ORGANIZACJI STUDENCKIEJ AIESEC POZNA WALDEMAR KARWOWSKI ARKADIUSZ ORŁOWSKI MACIEJ GROCHOWSKI SGGW Warszawa Streszczenie Coraz cz ciej organizacje wykorzystuj portale internetowe,

Bardziej szczegółowo

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Marek Piotrów Projektowanie systemu do zarz dzania Autoryzowan Stacj Obsługi Subaru Promotor: Prof. Dr Hab. In. Viktor A. Vlasenko Kierunek: Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE WIELOKRYTERIALNEJ OCENY EFEKTYWNO CI WDRO ENIA SYSTEMU ERP

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE WIELOKRYTERIALNEJ OCENY EFEKTYWNO CI WDRO ENIA SYSTEMU ERP dr Lilianna Wa na Wydzia Ekonomii i Zarz dzania, Zak ad Controllingu i Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Zielonogórski dr in. Irena Bach Wydzia Elektroniki i Informatyki, Katedra Podstaw Informatyki

Bardziej szczegółowo

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj Politechnika Warszawska Wydzia Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Rok akademicki 2011/2012 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Wojciech B k Budowa rekomendacji w

Bardziej szczegółowo

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA OLGA PILIPCZUK Politechnika Szczeci ska Streszczenie W pracy zaprezentowano model analitycznego systemu

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA OUTSOURCINGU INFORMATYCZNEGO W JEDNOSTKACH SAMORZ DOWYCH

IDENTYFIKACJA OUTSOURCINGU INFORMATYCZNEGO W JEDNOSTKACH SAMORZ DOWYCH IDENTYFIKACJA OUTSOURCINGU INFORMATYCZNEGO W JEDNOSTKACH SAMORZ DOWYCH RYSZARD BUDZI SKI AGATA WAWRZYNIAK Uniwersytet Szczeci ski Streszczenie W artykule zaprezentowany został problem identyfikacji outsourcingu

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

BENCHMARKING W SYSTEMACH BUSINESS INTELLIGENCE

BENCHMARKING W SYSTEMACH BUSINESS INTELLIGENCE BENCHMARKING W SYSTEMACH BUSINESS INTELLIGENCE KRZYSZTOF MICHALAK Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie W artykule przedstawione zostały problemy zwi zane z optymalizacj

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM MAGDALENA KIERUZEL Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie Celem artykułu jest wskazanie metody warto ci nara onej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VISUAL BASIC DLA APLIKACJI W ALGORYTMICE I WIZUALIZACJI

SYSTEM VISUAL BASIC DLA APLIKACJI W ALGORYTMICE I WIZUALIZACJI SYSTEM VISUAL BASIC DLA APLIKACJI W ALGORYTMICE I WIZUALIZACJI Andrzej Burewicz Nikodem Miranowicz SYSTEM VISUAL BASIC DLA APLIKACJI W ALGORYTMICE I WIZUALIZACJI Zak ad Dydaktyki Chemii Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI MAGDALENA KOTARBA Uniwersytet Warszawski Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagro e wynikaj cych ze zmian

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA GENERATORA DSS DLA SYSTEMÓW AGENTOWYCH RYNKU ELEKTRONICZNEGO

KONCEPCJA GENERATORA DSS DLA SYSTEMÓW AGENTOWYCH RYNKU ELEKTRONICZNEGO KONCEPCJA GENERATORA DSS DLA SYSTEMÓW AGENTOWYCH RYNKU ELEKTRONICZNEGO RYSZARD BUDZI SKI JAROSŁAW BECKER Politechnika Szczeci ska ANETA BECKER Akademia Rolnicza w Szczecinie Streszczenie W artykule zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA Streszczenie Oprogramowanie oparte na mechanizmach Wiki coraz cz ciej znajduje zastosowanie w ró nego

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ LUDOSŁAW DRELICHOWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy ANDRZEJ

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH AGNIESZKA DURAJ HANNA NIED WIEDZI SKA Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej Streszczenie Postrzeganie działalno ci organizacji pod k tem odbywaj cych si

Bardziej szczegółowo

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk.

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNO CI BUDOWY LUB MODERNIZACJI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W PRZEDSI BIORSTWACH

OCENA EFEKTYWNO CI BUDOWY LUB MODERNIZACJI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W PRZEDSI BIORSTWACH IWONA PISZ Politechnika Opolska OCENA EFEKTYWNO CI BUDOWY LUB MODERNIZACJI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W PRZEDSI BIORSTWACH Streszczenie Informacja staje si obecnie jednym z najwa niejszych czynników produkcji.

Bardziej szczegółowo

Edyta Bieli ska Dusza Wojciech Paj k

Edyta Bieli ska Dusza Wojciech Paj k ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA 265, 2012 Edyta Bieli ska Dusza Wojciech Paj k METODYCZNA KONCEPCJA BADANIA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNO CI PRZEDSI BIORSTWA W KSZTAŁTOWANIU STRATEGII ZRÓWNOWA

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODY CHAID DO POZNAWANIA KLIENTÓW I RYNKU

ZASTOSOWANIE METODY CHAID DO POZNAWANIA KLIENTÓW I RYNKU ZASTOSOWANIE METODY CHAID DO POZNAWANIA KLIENTÓW I RYNKU JOLANTA KONDRATOWICZ-POZORSKA Akademia Rolnicza w Szczecinie Streszczenie adne przedsi biorstwo nie jest w stanie zaspokoi potrzeb wszystkich swoich

Bardziej szczegółowo