Biblioteka centrum zasobów edukacyjnych. Library educational resource centre

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biblioteka centrum zasobów edukacyjnych. Library educational resource centre"

Transkrypt

1 25 Teresa Wildhardt Biblioteka G³ówna Akademii Pedagogicznej w Krakowie Anna Soko³owska-Gogut Biblioteka G³ówna Akademii Ekonomicznej w Krakowie Biblioteka centrum zasobów edukacyjnych Library educational resource centre Abstrakt W referacie podjêto próbê zinterpretowania pojêcia centrum zasobów edukacyjnych. Autorki staraj¹ siê odpowiedzieæ na pytanie, czy centra zasobów edukacyjnych funkcjonuj¹ ju w Polsce i czy terminy biblioteka i centrum zasobów edukacyjnych s¹ u ywane ekwiwalentnie. Przeprowadzona analiza pozwoli³a na stwierdzenie, e okreœlenie centrum zasobów edukacyjnych jest raczej stosowane w odniesieniu do instytucji ukierunkowanych na specjalistyczn¹ dzia³alnoœæ. Przyk³ady tych instytucji podano. An attempt to define the term educational resource centre has been undertaken in the paper. The authors also try to give answers to the question: Do educational resource centres function already in the Polish higher education institutions? Are the terms: library and educational resource centre used as equivalents? The study of the case leads to the conclusion that, in fact, the term educational resource centre is rather applied to institutions oriented to expert activity. The proper examples have also been given. Wprowadzenie Biblioteki szkó³ wy szych s¹ wa nym ogniwem procesu dydaktycznego i podstawowym warsztatem dla badañ prowadzonych w uczelni. Wprowadzanie nowych metod nauczania i przesuniêcie punktu ciê koœci z nauczania na uczenie siê zwiêksza jeszcze rolê biblioteki w tym procesie. Biblioteka powinna zajmowaæ odpowiednie miejsce w strukturze uczelni, aby mog³a w pe³ni uczestniczyæ we w³aœciwym realizowaniu misji macierzystej instytucji.

2 26 TERESA WILDHARDT, ANNA SOKO OWSKA-GOGUT Ostatnia dekada XX wieku w Polsce to okres ogromnego wzrostu zadañ stawianych bibliotekom, spowodowany m.in.: skokowym wzrostem liczby studentów stacjonarnych i zaocznych, komputeryzacj¹ procesów bibliotecznych, koniecznoœci¹ rozwijania specjalistycznych s³u b informacyjnych, potrzeb¹ ukierunkowania dzia³alnoœci na u ytkownika, tworzeniem wolnego dostêpu do zbiorów, rozwojem e-learningu, znacznie wiêkszym udzia³em uczelni wy szych w kszta³ceniu ustawicznym ni to mia³o miejsce jeszcze kilka lat temu, globalizacj¹ spo³eczno-gospodarcz¹. Wspó³czesne biblioteki poddane s¹ procesowi ogromnych zmian wywo³anych przez nowe media. Wymusi³y one nowe sposoby pozyskiwania informacji, jej przetwarzania i udostêpniania. Od tradycyjnej biblioteki do specjalistycznego centrum zasobów edukacyjnych Dawna biblioteka typu ksi¹ nica zmieni³a swój charakter. Pojawi³ siê nowy typ biblioteki nazywanej niekiedy bibliotek¹ hybrydow¹. Biblioteka, obok tradycyjnych materia³ów drukowanych, oferuje szerok¹ gamê zbiorów multimedialnych i œwiadczy us³ugi z wykorzystaniem najnowszych elektronicznych technologii informacyjnych. Taki model biblioteki naukowej zalecany jest przez Radê Naukow¹ Niemiec. Jest on wprowadzany np. w Pädagogische Hochschule we Freiburgu. Dla klienta nie jest istotne, gdzie znajduje siê poszukiwana przez niego informacja wa nym jest jej dostarczenie. 1 W skali europejskiej szczególnie na gruncie bibliotek brytyjskich wyró - niæ mo na dwa modele organizacyjne bibliotek akademickich. Pierwszy z nich to taki, w którym biblioteka g³ówna prowadzi wspó³pracê z uczelnianym centrum komputerowym, stanowi¹cym oddzieln¹ jednostkê organizacyjn¹. W drugim modelu centrum komputerowe zosta³o po³¹czone organizacyjnie z bibliotek¹. Rozwi¹zania te zastosowano np. w bibliotekach University of Plymouth, City University of London i University of Leicester. Podobne rozwi¹zania mo na znaleÿæ w bibliotekach USA. 2 Prezentowany poni ej schemat ilustruje to rozwi¹zanie. 1 Glanzner P.: Od biblioteki tradycyjnej do biblioteki hybrydowej Konspekt nr 1, (2004), s Webb K.M., Moore K.: Measuring the effect of change in a library world environment following a client-focused reengineering effort W: Advances in library administration and organization. Greenwich London: JAI Press Inc., 1997, s. 244.

3 Biblioteka centrum zasobów edukacyjnych 27 Rys. 1 Schemat organizacyjny biblioteki i oœrodka komputerowego Ta konwergencja us³ug, œwiadczonych w oparciu o tradycyjne materia³y oraz z wykorzystaniem nowych technologii informacyjnych, spowodowa³a, e obecnie s³owo biblioteka jest czêsto u ywane zamiennie z pojêciem centrum zasobów edukacyjnych. Nowo tworzone centra planowane s¹ z myœl¹ o zapewnieniu us³ug kompleksowych i dysponuj¹ odpowiedni¹, elastyczn¹ przestrzeni¹ dla du ej liczby zró nicowanych stanowisk i mediów wykorzystywanych w procesie dydaktycznym oraz wydzielonymi obszarami do pracy grupowej. Tak wiêc obok drukowanych dokumentów, Ÿróde³ elektronicznych i sprzêtu komputerowego, dysponuj¹ one ró norodnym wyposa eniem pozwalaj¹cym na intensywne wspomaganie procesu kszta³cenia. Specjalistyczne centra W Polsce termin centrum u ywany jest raczej w odniesieniu do specjalistycznych instytucji, ukierunkowanych na okreœlon¹ dzia³alnoœæ. Przyk³adem mog¹ byæ ni ej wymienione centra. - Interdyscyplinarne Centrum Modelownia Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego prowadz¹ce Bibliotekê Wirtualn¹ Nauki, która zgodnie z za³o eniami organizatorów powinna rozwijaæ siê...poprzez two-

4 28 TERESA WILDHARDT, ANNA SOKO OWSKA-GOGUT rzenie i rozbudowê kolekcji pe³notekstowych zorientowanych b¹dÿ na dostawê konkretnego serwisu, jak ScienceDirect, b¹dÿ dziedzinowo (matematyczno-fizyczna, humanistyczno-spo³eczna, dydaktyczna, podrêczna itp.). 3 Materia³ cyfrowy bêdzie udostêpniany przez wydawców b¹dÿ wytwarzany drog¹ digitalizacji. Prognozuje siê, e biblioteki tego typu mog¹ stawaæ siê uniwersalnymi portalami, wielkimi zbiornicami informacji, pozwalaj¹cymi na realizacjê zró nicowanych potrzeb u ytkowników w jednym Ÿródle informacji. - Europejskie Centrum Edukacji Multimedialnej i Informatycznej w Krakowie powo³ane do ycia w styczniu Centrum jest publiczn¹ placówk¹ o ogólnokrajowym zasiêgu, dzia³aj¹c¹ przy Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Do zadañ Centrum sformu³owanych w jego Statucie nale ¹ m. in. zawarte w paragrafie 9:... pkt. 2 gromadzenie i udostêpnianie nauczycielom informacji zwi¹zanych z mo liwoœciami doskonalenia kompetencji informacyjno-komunikacyjnych i medialnych,... pkt. 5 prowadzenie i koordynowanie dzia³añ maj¹cych na celu wykorzystanie systemów nauczania zdalnego w procesie kszta³cenia i doskonalenia nauczycieli,... pkt. 10 prowadzenie dzia³alnoœci informacyjnej z dziedziny edukacji multimedialnej, e-learning i technologii informacyjno-komunikacyjnych. 4 W Akademii Ekonomicznej w Krakowie dzia³a System Wspomagania Edukacji, w nazwie którego wprawdzie nie wystêpuje centrum, ale zakres jego dzia- ³ania jest podobny do opisanego powy ej centrum przy Akademii Pedagogicznej, a ponadto odsy³a on do zasobów Biblioteki G³ównej. Jego twórcy, pracownicy naukowi Uczelni, wspó³pracuj¹ z Bibliotek¹ i na cyklicznych spotkaniach ustalaj¹c dalszy rozwój systemu obejmuj¹cego obecnie zaledwie niewielk¹ czêœæ przedmiotów wyk³adanych w Uczelni okreœlaj¹ w nim zadania dla Biblioteki. Zapoznaj¹ siê nie tylko z mo liwoœciami w zakresie technologii informacyjnych, najnowsz¹ ofert¹ samych zbiorów (do których potem odsy³aj¹ studentów), ale tak e daj¹ pewne sugestie zarówno rozwoju technologicznego Biblioteki, jak i nowych nabytków i mo liwoœci zdalnego ich udostêpniania. W opisanych wy ej przyk³adowych instytucjach gromadzenie, przetwarzanie i udostêpnianie informacji procesy typowe dla bibliotek stanowi¹ tylko czêœæ dzia³alnoœci prowadzonej przez te instytucje. 3 Hollender H.: Biblioteki cyfrowe w Polsce i BWN: w poszukiwaniu drogi racjonalnego rozwoju W: Polskie biblioteki akademickie w Unii Europejskiej, ódÿ, czerwiec Mat. konf. ódÿ: Wydaw. Polit. ódzkiej, 2004, s Statut Europejskiego Centrum Edukacji Multimedialnej i Informatycznej w Krakowie, 2005.

5 Biblioteka centrum zasobów edukacyjnych 29 Biblioteka czy centrum zasobów edukacyjnych w polskiej praktyce? Wstêpny przegl¹d szkó³ wy szych pozwala na stwierdzenie, e termin centrum zasobów edukacyjnych nie jest stosowany na gruncie polskim w znaczeniu zamiennym z pojêciem biblioteka. Bogdan T. Maruszewski 5 u ywa terminu centrum, wyjaœniaj¹c go nastêpuj¹co: Trzeba bowiem po³¹czyæ bibliotekê tradycyjn¹ z elektronicznym dostêpem do zbiorów, informatycznym zarz¹dzaniem, multimedialnym, sugestywnym oddzia³ywaniem na czytelnika, zabezpieczaniem zbiorów, dostêpnoœci¹ do wszelkich zasobów œwiatowych drukowanych i wirtualnych, mo liwoœci¹ indywidualnego œci¹gania, czytania i drukowania dzie³... Analiza struktury organizacyjnej poszczególnych bibliotek szkó³ wy szych wskazuje natomiast na istnienie pewnej odmiany biblioteki hybrydowej, w której organizmie wydzielono komórki organizacyjne zajmuj¹ce siê kwestiami komputeryzacji procesów bibliotecznych i elektronicznym przetwarzaniem informacji. Spotykamy te nietypowe rozwi¹zania organizacyjne o strukturze piêtrowej np. na miejscu w bibliotece zespó³ ds. komputeryzacji, który wspó³pracuje z uczelnianym centrum komputerowym, a niekiedy równoczeœnie z organem nadrzêdnym koordynuj¹cym dzia³alnoœæ kilku bibliotek. Przyk³adem mo e tu byæ Krakowski Zespó³ Biblioteczny Wyzwania dla bibliotek Biblioteki polskich szkó³ wy szych staraj¹ siê nad¹ aæ za œwiatowymi tendencjami edukacyjnymi a niejednokrotnie, obserwuj¹c kierunki zmian, same próbuj¹ siê do nich przygotowaæ. Dysponuj¹ coraz lepiej wykszta³con¹ kadr¹, która jednak musi w sposób ci¹g³y uzupe³niaæ wiedzê i umiejêtnoœci szczególnie w zakresie: technologii informacyjnych, tworzenia nowych narzêdzi typu np. call center, znajomoœci kilku jêzyków obcych, umiejêtnoœci dydaktycznych, umiejêtnoœci pracy z ró nymi kategoriami klientów. Biblioteki nie tylko akademickie bêd¹ w coraz wiêkszym stopniu partycypowaæ w procesie uczenia siê. Jadwiga Kurkowska 6 zwraca uwagê na fakt, e: 5 Maruszewski B.T.: Biblioteki w systemie uczelni akademickiej W: Stan i potrzeby polskich bibliotek uczelnianych. Poznañ: Bibl. Uniw., 2002, s Kurkowska E.J.: Kszta³cenie ustawiczne konsekwencje dla bibliotek W: Biblioteki wobec nowych zadañ. Toruñ: UMK, 2004.

6 30 TERESA WILDHARDT, ANNA SOKO OWSKA-GOGUT Nowi u ytkownicy biblioteki... aby mogli byæ pe³nymi uczestnikami kszta³cenia ustawicznego, ktoœ musi im wyjaœniæ, z jakimi typami informacji mog¹ mieæ do czynienia, jakie Ÿród³a informacji s¹ dostêpne i jak z nich korzystaæ, jak zdobywaæ potrzebn¹ informacjê. Istotnym problemem wymagaj¹cym rozwi¹zania jest te instytucjonalne ustalenie kto tak naprawdê jest zobligowany do dostarczenia us³ug informacyjnych osobom kszta³c¹cym siê na odleg³oœæ? Czy jest to obowi¹zek instytucji prowadz¹cej szkolenia, kursy i studia,... czy rolê dostawcy informacji... powinna spe³niaæ ich lokalna biblioteka, do której zawsze maj¹ dostêp? 7 Wi¹ e siê to oczywiœcie z koniecznoœci¹ partycypowania bibliotek w kosztach ponoszonych przez kszta- ³c¹cych siê. Zakoñczenie Konkluduj¹c mo na stwierdziæ, e polskie biblioteki akademickie podlegaj¹ permanentnym zmianom i s¹ w trakcie zmian od bibliotek tradycyjnych do bibliotek cyfrowych, posiadaj¹ zró nicowan¹ strukturê organizacyjn¹, a ich celem nadrzêdnym jest dostosowanie swojej dzia³alnoœci do potrzeb formuj¹cego siê globalnego spo³eczeñstwa informacyjnego (spo³eczeñstwa wiedzy) i elektronicznych uwarunkowañ w zmieniaj¹cej siê rzeczywistoœci. Bibliografia [1] Allen N.H., Williams J.F.: The future of technical services: an administrative perspective W: Advances in librarianship. New York: Academic Press, [2] Davies D.: From the further education margins to the higher education centre? Innovation in continuing education Education & Training. no 1, (1997), s [3] Glanzner P.: Od biblioteki tradycyjnej do biblioteki hybrydowej Konspekt nr 1, (2004), s [4] Hollender H.: Biblioteki cyfrowe w Polsce i BWN: w poszukiwaniu drogi racjonalnego rozwoju W: Polskie biblioteki akademickie w Unii Europejskiej. ódÿ, Mater. konf. ódÿ: Wydaw. Polit. ódzkiej, s. 99 [5] Kurkowska E.J.: Kszta³cenie ustawiczne konsekwencje dla bibliotek W: Biblioteki wobec nowych zadañ. Toruñ: UMK, s [6] Lucas-Smith A.: e-learning Who? What? Where? W: 10 th International Seminar. Scientific and Technical Information in Central and Eastern Europe. Zakopane, May Proce/edings. Warsaw: Information Processing Centre, s [7] Maruszewski B.T.: Biblioteka w systemie uczelni akademickie W: Stan i potrzeby polskich bibliotek uczelnianych. Mater. konf. Poznañ, Poznañ: Bibl. Uniw., s Kurkowska J., dz.cyt., s. 44.

7 Biblioteka centrum zasobów edukacyjnych 31 [8] University of Leicester. Postgraduate Prospectus, 2003/2004 [9] University of Plymouth. Postgraduate Prospectus, 2003/2004 [10] Webb K.M., Moore K.: Measuring effects of change in a library work environment following a client-focused reengineering effort W: Advances in library administration and organization. Greenwich London: JAI Press Inc., s

Model hybrydowy jako optymalny wariant funkcjonowania i rozwoju wspó³czesnej biblioteki akademickiej

Model hybrydowy jako optymalny wariant funkcjonowania i rozwoju wspó³czesnej biblioteki akademickiej 11 Gra yna Piotrowicz Biblioteka Uniwersytecka Wroc³aw piotrowicz@bu.uni.wroc.pl Model hybrydowy jako optymalny wariant funkcjonowania i rozwoju wspó³czesnej biblioteki akademickiej Hybrid model as the

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XX Nr 1 (77)/2012 ISSN 1230-5529 KSZTAŁCENIE KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XX Nr 3-4 (79-80)/2012 ISSN 1230-5529 XI Krajowe Forum INT KSZTAŁCENIE KWARTALNIK

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XVIII Nr 3 (71)/2010 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT KWARTALNIK

Bardziej szczegółowo

Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹

Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ Gra yna Systemy informacyjne Gierszewska Wiedza to wspomagaj¹ce s³owo u ywane zarz¹dzanie w kontekœcie wiedz¹ gospodarki, dzia³alnoœci

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy (1 Beata Gotwald 5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy STRESZCZENIE W œwiecie szybkich zmian cywilizacyjnych, kulturowych, spo³ecznych, ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XXI Nr 1-2 (81-82)/2013 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT

Bardziej szczegółowo

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku projekt nr Z/2.02/II/2.1/5/04 finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym

8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym Adam Jasiñski 8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym STRESZCZENIE W dzisiejszych czasach Internet sta³ siê najpopularniejszym i najprê

Bardziej szczegółowo

Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany

Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Studia Ecologiae et Bioethicae 1/2003 Iwona GRUNT-MEJER * Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Poni szy referat

Bardziej szczegółowo

Stefan Jackowski Co Internet zmienia w tradycyjnej dydaktyce akademickiej?

Stefan Jackowski Co Internet zmienia w tradycyjnej dydaktyce akademickiej? Nauka i Szkolnictwo Wy sze, nr 1/23/2004 Co Internet zmienia w tradycyjnej dydaktyce akademickiej? Autor omawia wp³yw techniki komputerowej, a zw³aszcza Internetu, na metody nauczania akademickiego. Zwraca

Bardziej szczegółowo

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY ul. Wielicka 28 a (III piêtro) Informacja telefoniczna: 12 616 56 00 (do godz. 15.15) czynne: od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 07.40-18.00 W jednym miejscu: przyjmowanie wniosków,

Bardziej szczegółowo

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia 136 Komunikaty Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia Celem artyku³u jest ogólna ocena kondycji studiów Master of Business

Bardziej szczegółowo

PO DANE KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW STUDIÓW GEOINFORMATYCZNYCH:

PO DANE KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW STUDIÓW GEOINFORMATYCZNYCH: PO DANE POLSKIE KOMPETENCJE TOWARZYSTWO ABSOLWENTÓW INFORMACJI STUDIÓW GEOINFORMATYCZNYCH: PRZESTRZENNEJ... ROCZNIKI GEOMATYKI 2009 m TOM VII m ZESZYT 6(36) 73 PO DANE KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW STUDIÓW GEOINFORMATYCZNYCH:

Bardziej szczegółowo

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych Czêœæ I skróconej wersji polskiej podrêcznika Developing Spatial Data Infrastructures: The SDI Cookbook Kompendium infrastruktur danych przestrzennych GSDI, wersja 1.1, 2001, pod redakcj¹ Douglasa D. Neberta

Bardziej szczegółowo

Paulina Forma Akademia Œwiêtokrzyska w Kielcach 97 Internet w wychowaniu szanse i zagro enia ABSTRAKT W procesie kszta³towania osobowoœci m³odego cz³owieka znacz¹ca rolê odgrywaj¹ zadatki wrodzone, œrodowisko,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autorzy prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska prof. dr hab. Krystyna Poznañska

Bardziej szczegółowo

ARTYKU Y. Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji. Zzl a technologia informacyjna analiza relacji

ARTYKU Y. Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji. Zzl a technologia informacyjna analiza relacji ARTYKU Y Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji Jerzy Technologia Kisielnicki informacyjna Pragniemy scharakteryzowaæ w organizacji rolê systemów informatycznych w usprawnianiu zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XVII Nr 4 (68)/2009 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY X KRAJOWE FORUM INT

Bardziej szczegółowo

Projekt dofinansowany ze œrodków pomocowych Unii Europejskiej programu Phare CBC w ramach projektów Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr.

Projekt dofinansowany ze œrodków pomocowych Unii Europejskiej programu Phare CBC w ramach projektów Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr. Projekt dofinansowany ze œrodków pomocowych Unii Europejskiej programu Phare CBC w ramach projektów Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr. Nowe media w bibliotece Neue Medien in der Bibliothek Nowe media w bibliotece

Bardziej szczegółowo

Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmo onej konkurencji i rosn¹cych wymagañ konsumenta. pod redakcj¹. Adama Nalepki

Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmo onej konkurencji i rosn¹cych wymagañ konsumenta. pod redakcj¹. Adama Nalepki Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmo onej konkurencji i rosn¹cych wymagañ konsumenta pod redakcj¹ Adama Nalepki Recenzenci: Anna Fornalczyk, Marek Lisiñski, Halina Piekarz, Kazimierz R. Œliwa

Bardziej szczegółowo

%*$*+ Analiza systemowa rozwoju teleedukacji. Jan Kucharski, Piotr Sienkiewicz. 1. Wprowadzenie. 2. Zmieniaj¹ca siê edukacja

%*$*+ Analiza systemowa rozwoju teleedukacji. Jan Kucharski, Piotr Sienkiewicz. 1. Wprowadzenie. 2. Zmieniaj¹ca siê edukacja Analiza systemowa rozwoju teleedukacji Jan Kucharski, Piotr Sienkiewicz Wszelka edukacja wynika z pewnego obrazu przysz³oœci i jednoczeœnie ów obraz kszta³tuje. Alvin Toffler 1. Wprowadzenie Kraje, które

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW Anna Koz³owska SZKO A G ÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2006 Spis treœci Wprowadzenie... 9 Rozdzia³ 1 Komunikowanie. Zarys problematyki... 17 1.1.

Bardziej szczegółowo

Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI

Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI Prz e czytaj, j e œ l i sz ukasz p ra cy Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI P rz eczyt aj, jeœl i s z u kasz p r ac y Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI PORADNIK praca gdzie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XXI Nr 3 (83)/2013 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT RECENZJE

Bardziej szczegółowo

analityce biznesowej [1]: strony, umiejêtne wykorzystanie posiadanych informacji formu³owanie propozycji umo liwiaj¹cych efektywne

analityce biznesowej [1]: strony, umiejêtne wykorzystanie posiadanych informacji formu³owanie propozycji umo liwiaj¹cych efektywne Katarzyna ROSTEK, Micha³ WITEK ZNACZENIE ANALIZY I RAPORTOWANIA DANYCH W PROCESIE ZARZ DZANIA PRZEDSIÊBIORSTWEM 1. Wprowadzenie W sytuacji dynamicznych zmian gospodarczych brak odpowiednich systemów raportowania

Bardziej szczegółowo