EDUKACJA HUMANISTYCZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EDUKACJA HUMANISTYCZNA"

Transkrypt

1 Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie EDUKACJA HUMANISTYCZNA Półrocznik myśli społeczno-pedagogicznej Nr 1 (26), 2012 Szczecin 2012

2 RADA PROGRAMOWA prof. nadzw. dr hab. Jan Nikołajew przewodniczący, prof. zw. dr hab. Kazimierz Kozłowski zastępca przewodniczącego, prof. zw. dr hab. Antonina Kowalowa, prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta, prof. zw. dr hab. Robert Woźniak, prof. zw. dr hab. Marek Szczepański, prof. zw. dr hab. Janusz Sztumski, ks. prof. zw. dr hab. Henryk Skorowski, dr hab. Czesław Plewka prof. WSH TWP, dr hab. Anna Wachowiak prof. WSH TWP, ks. dr hab. Stanisław Fel prof. KUL, dr hab. Wiesław Jamrożek, dr hab. Izabela Skórzyńska, dr Waldemar Urbanik ZESPÓŁ REDAKCYJNY prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta redaktor naczelny, dr Alina Tomaszewska zastępca redaktora naczelnego, Izabela Kumor sekretarz redakcji, Wojciech Chocianowicz redaktor i korektor PROJEKT OKŁADKI Piotr Mączka RECENZENT dr hab. Jan Grzesiak prof. UAM Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, 2012 Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie Szczecin, ul. Władysława Broniewskiego 14 ISSN Wydawca: Pedagogium Wydawnictwo OR TWP w Szczecinie, Szczecin Nakład: 150 egz. Skład i łamanie: PPH ZAPOL Druk i oprawa: PPH ZAPOL

3 SPIS TREŚCI Od Redakcji STUDIA I ROZPRAWY Renata Nowak-Lewandowska, Edukacyjne uwarunkowania rynku pracy w Polsce Kazimierz Wenta, Uczyć się przez całe życie, aby być i mieć nadzieję na dobrą pracę Waldemar Urbanik, O Karolu Marksie, aktualności systemów teoretycznych i wymiarach współczesnego kapitalizmu Jan Kania, Komunikacja społeczna w resocjalizacji DONIESIENIA Z BADAŃ Robert B. Woźniak, Miasto portowe jako przedmiot badań socjologii morskiej Zbigniew Kosiorowski, Z eksploracji morskich archetypów: Wraki. Studium przypadku Erica Fontana, Changing presentations of Poland in the context of new museums Amadeusz Urbanik, Postrzeganie stosunków polsko-ukraińskich przez mieszkańców Pomorza Zachodniego Leszek Pawelski, Młodzi w przyszłości kierunki działań Bogdan Urbanek, Europejski wymiar edukacji regionalnej i obywatelskiej Andrzej Kokiel, Tomasz Cegiełka, Pamięć i tożsamość mieszkańców Szczecina Michał Urbas, Szczecińskie badanie czytelnictwa i rozpowszechniania prasy, dawniej Mateusz Tomczyk, Foto-clubbing: aspekty prawne Wojciech Oleszak, Kultura bezpieczeństwa w środowisku pracy Anna Oleszak, Problemy dydaktyczne szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy Jolanta Harzyńska, Metody pracy z uczniami dorosłymi Mateusz Piwowarski, Metoda doboru platformy e-learningowej w kształceniu na odległość Ewa Fleszar, Kształcenie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych dla edukacji o zrównoważonym rozwoju Antonín Roják, Miroslava Miklošíková, Program of pedagogical education of engineers Miroslava Miklošíková, Ethics and evaluation processes at school as a part of education Z DOŚWIADCZEŃ EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW WSH TWP W SZCZECINIE Monika Saganowska, Wiedza o specyfice nauczania dorosłych jako czynnik decydujący o skuteczności szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy Barbara Bartoszewicz, Wpływ szkoleń na rozwój zawodowy pracowników w jednostce pomocy społecznej Aneta Dec, Adam Chodyniecki, Zagrożenia zawodowe a edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Marta Krzaczkowska, Kształtowanie bezpiecznych postaw na studiach podyplomowych RECENZJE Social work. Between theory and practice, part 2. Edited by Karol Mausch, Mirosław J. Śmiałek. Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno- -Artystyczny, Poznań Kalisz 2012, ss. 168 (Kazimierz Wenta) Pedagogika pracy tradycja i wyzwania współczesności. Red. naukowa Stefan M. Kwiatkowski. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii i Eksploatacji PIB, Radom Warszawa Bydgoszcz, ss. 236 (Czesław Plewka) Frithjof Bergmann, Stella Friedland, Neue Arbeit kompakt. Publisher: Arbor Verlag, Freiburg 2007, ss. 140 (Magdalena Kotnis) INFORMACJE Z ŻYCIA UCZELNI

4 CONTENTS From the Editor DISSERTATIONS Renata Nowak-Lewandowska, The educational conditions of the labour market in Poland Kazimierz Wenta, Learn throughout life to be and hope for the good job Waldemar Urbanik, About Karl Marx, actuality of theoretical systems, and dimensions of contemporary capitalism Jan Kania, Social communication in resocialization REPORTS OF THE RESEARCH Robert B. Woźniak, The port city as an field of research in maritime sociology Zbigniew Kosiorowski, From the exploration of maritime archetypes: Shipwrecks. Case study Erica Fontana, Changing presentations of Poland in the context of new museums Amadeusz Urbanik, Perception of Polish-Ukrainian relations by the residents of Western Pomerania region Leszek Pawelski, Practical perspectives of young people directions of action Bogdan Urbanek, European dimension of regional and civil education Andrzej Kokiel, Tomasz Cegiełka, Memory and identity of the inhabitants of Szczecin Michał Urbas, Szczecin readership study and dissemination of the press, formerly Mateusz Tomczyk, Photo-clubbing: the legal aspects Wojciech Oleszak, Safety culture in the workplace Anna Oleszak, Didactic problems of OHS training Jolanta Harzyńska, Methods of working with adult students Mateusz Piwowarski, The method for selection of e-learning platform for distance learning Ewa Fleszar, Education of teachers of natural science for sustainable development teaching Antonín Roják, Miroslava Miklošíková, Program of pedagogical education of engineers Miroslava Miklošíková, Ethics and evaluation processes at school as a part of education THE EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL EXPERIENCE OF GRADUATES OF THE SCHOOL OF HIGHER EDUCATION IN HUMANITIES OF THE ASSOCIATION FOR ADULT EDUCATION IN SZCZECIN Monika Saganowska, Knowledge on specificity of teaching adults as a decisive factor of training effectiveness in the field of workplace safety and sanitation Barbara Bartoszewicz, Influence of training on professional development of employees in the unit of social assistance Aneta Dec, Adam Chodyniecki, Occupation endanger and education in area of occupational safety and health Marta Krzaczkowska, Moulding safety attitudes at postgraduate studies REVIEWS Social work. Between theory and practice, part 2. Edited by Karol Mausch, Mirosław J. Śmiałek. Publisher: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno- -Artystyczny, Poznań Kalisz 2012, pp. 168 (Kazimierz Wenta) Pedagogika pracy tradycja i wyzwania współczesności. Edited by Stefan M. Kwiatkowski. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii i Eksploatacji PIB, Radom Warszawa Bydgoszcz, pp. 236 (Czesław Plewka) Frithjof Bergmann, Stella Friedland, Neue Arbeit kompakt. Publisher: Arbor Verlag, Freiburg 2007, pp. 140 (Magdalena Kotnis) INFORMATIONS ABOUT THE UNIVERSITY LIFE

5 Od Redakcji Na ogół redaktorzy czasopism naukowych we wstępie podejmują intencjonalną próbę nadania im najwyższej jakości, zwłaszcza wówczas, gdy na kolejnych etapach merytorycznej weryfikacji autorskich tekstów uczestniczą w dyskusjach na temat walorów i niedostatków danej publikacji. Nawiązują do opinii recenzentów, uwzględniają racje samych autorów artykułu, zmierzając do tego, aby niektóre uwagi lub zastrzeżenia, np. względem tytułu i treści konkretnego opracowania, korespondowały z istotą rekomendowanych myśli społeczno-pedagogicznych wyłuszczonych w podtytule Edukacji Humanistycznej. Sensowność i istota tekstów publikowanych na łamach niniejszego czasopisma wynika m.in. z troski o naukowo-dydaktyczną promocję uczelni, jaką jest Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP, w piętnastoleciu swojego funkcjonowania na zachodniopomorskim rynku edukacyjnym wśród niepublicznych szkół wyższych. Z drugiej jednak strony chodzi również o intelektualną więź pomiędzy nauczycielami akademickimi, studentami, absolwentami oraz sympatykami Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, które prowadzi szeroką i aktywną działalność oświatową oraz opiekuńczo-wychowawczą, np. w postaci żłobka i przedszkola. Dlatego na łamach kolejnego numeru Edukacji Humanistycznej (1/2012) znalazły się zróżnicowane w swej treści artykuły dwudziestu sześciu autorów, najliczniej usytuowanych w dziale doniesień z badań. Budzić może satysfakcję fakt, że wśród autorów znajduje się trzech obcokrajowców, ze Słowacji i USA, oraz studenci-absolwenci tutejszej uczelni. Wszystko to mogłoby tworzyć przekonanie w gremium redakcyjnym, że otoczono szczególną troską procedury wydawnicze, aby osiągać wysoką jakość treści samych tekstów, co z kolei nawiązywałoby do zróżnicowanych potrzeb czytelniczych wśród tych osób, które raczyły zapoznać się z drukowanym przekazem, choć coraz częściej w tzw. pierwszym kontakcie korzystają z internetowych sygnalnych informacji w postaci streszczeń w języku polskim i angielskim. W obszarze studiów i rozpraw zamieszczono publikację Renaty Nowak- -Lewandowskiej, która pisze o sprawach edukacyjnych uwarunkowań na polskim rynku pracy, Kazimierza Wenty inicjującego dyskusję nad kwestiami uczenia się przez całe życie w nadziei na dobrą pracę i sukces prestiżowo-materialny. Natomiast Jan Kania opisuje i analizuje w tym obszarze zagadnienia dotyczące komunikacji społecznej w resocjalizacji. Problematykę związaną z doniesieniami z badań otwiera Robert Woźniak, przedstawiając miasto w aspekcie socjologii morza, a następnie Zbigniew Kosiorowski ukazuje kwestię eksploatacji morskich archetypów na przykładzie wraków. Z kolei Erica Fontana w arty-

6 6 Od Redakcji kule pt. Changing presentations of Poland in context of new museums ukazuje nowe muzea w Polsce jako przykłady zmian, i to nie tylko w swej prezentacji, tymczasem Amadeusz Urbanik na podstawie własnych badań ukazuje postrzeganie stosunków polsko-ukraińskich przez mieszkańców Pomorza Zachodniego. Charakter naukowo-badawczy mają także prace Leszka Pawelskiego dotyczące polskiej młodzieży i jej przyszłości, Bogdana Urbanka, który ukazuje europejski wymiar edukacji regionalnej i obywatelskiej, Andrzeja Kokiela i Tomasza Cegiełki analizujących sprawy pamięci i tożsamości mieszkańców Szczecina, Michała Urbasa piszącego o historii czytelnictwa i rozpowszechnianiu prasy, Podczas gdy Mateusz Tomczyk zajął się aspektami prawnymi fotoklubów. Interesujące są również inne doniesienia z badań, np. zamieszczone w artykułach Wojciecha Oleszaka, który zwraca uwagę na kulturę bezpieczeństwa w miejscu pracy, Anny Oleszak prezentującej sprawy dydaktyczne szkoleń z zakresu bhp, Jolanty Harzyńskiej piszącej o metodach pracy z uczniami dorosłymi, Mateusza Piwowarskiego zajmującego się metodami doboru platformy e-learningowej i Ewy Fleszar poruszającej zagadnienia kształcenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ciekawe od strony porównawczej, w aspekcie międzynarodowym, są prace Antonina Rojáka i Miroslavy Miklošikovej na temat pedagogicznej edukacji inżynierów oraz artykuł Miroslavy Miklošikovej o etyczno-ewaluacyjnych procesach w szkole. Nowym, zainicjowanym w tym numerze Edukacji Humanistycznej, jest dział Z doświadczeń edukacyjno-zawodowych studentów WSH TWP w Szczecinie. Wśród plejady studentów, teraz już absolwentów, znalazły się wyselekcjonowane przez nauczycieli akademickich teksty Moniki Saganowskiej, która pisze o wiedzy i specyfice nauczania dorosłych, Barbary Bartoszewicz zajmującej się wpływem szkoleń na rozwój zawodowy pracowników w jednostce pomocy społecznej, Anety Dec i Adama Chodynieckiego ukazujących zagrożenia zawodowe z punktu widzenia edukacji w zakresie bhp oraz Marty Krzaczkowskiej analizującej i opisującej sprawy dotyczące kształtowania bezpiecznych postaw na studiach podyplomowych. W dalszej części niniejszego półrocznika myśli społeczno-pedagogicznej tradycyjnie zamieszczono recenzje i informacje z życia uczelni. Wynika to z potrzeby komunikowania się ludzi nauki, dydaktyki akademickiej i praktyki społeczno-edukacyjnej związanych z Wyższą Szkołą Humanistyczną TWP w Szczecinie. Chodzi także o kultywowanie pewnych wartości poznawczych i utylitarnych, które uczestniczą w procesie budowania symbolicznego kapitału społeczności regionalnej w kontaktach ogólnopolskich i międzynarodowych dla wspólnego dobra. Zespół redakcyjny życzy czytelnikom, również autorom prac tutaj opublikowanych, dobrej lektury, nasyconej pogłębioną refleksją, której może i powinien towarzyszyć naukowy sceptycyzm oraz humanistyczne przyzwolenie na możliwe niedoskonałości. Wszystko, co zostało opublikowane, jest przecież przedmiotem dyskusji, dostrzegając zarazem możliwości innowacyjnego i twórczego podejścia do tego, co chciał autor napisać w konfrontacji z nowymi źródłami i przemyśleniami na rzecz konstruktywnej odnowy w warunkach budowanego społeczeństwa wiedzy w globalizującym się jednak społeczeństwie informacyjnym. Kazimierz Wenta

RECENZJE. EDUKACJA HUMANISTYCZNA nr 2 (27), 2012 Szczecin 2012

RECENZJE. EDUKACJA HUMANISTYCZNA nr 2 (27), 2012 Szczecin 2012 RECENZJE EDUKACJA HUMANISTYCZNA nr 2 (27), 2012 Szczecin 2012 E-learning for Societal Needs Scientific Ed. Eugenia Smyrnova-Trybulska Copyright by University of Silesia in Katowice, Poland Katowice Cieszyn

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA HUMANISTYCZNA

EDUKACJA HUMANISTYCZNA Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie EDUKACJA HUMANISTYCZNA Półrocznik myśli społeczno-pedagogicznej Nr 2 (31), 2014 Wersja drukowana jest wersją pierwotną Szczecin 2014

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 1(76)/2012. Polish Journal of Continuing Education. Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: Komentarz Commentary

EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 1(76)/2012. Polish Journal of Continuing Education. Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: Komentarz Commentary EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 1(76)/2012 Polish Journal of Continuing Education Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: European Association for the Education of Adults International Society for

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY PROFESJOLOGII

PROBLEMY PROFESJOLOGII PROBLEMY PROFESJOLOGII Nr 2/2014 PÓŁROCZNIK POŚWIĘCONY PROBLEMOM ROZWOJU ZAWODOWEGO CZŁOWIEKA WYDANIE W WERSJI GŁÓWNEJ PIERWOTNEJ ZIELONA GÓRA 2014 RADA NAUKOWA Henryk Bednarczyk, Kazimierz M. Czarnecki,

Bardziej szczegółowo

Wanda Dróżka Bożena Matyjas

Wanda Dróżka Bożena Matyjas Studia Pedagogiczne Pedagogical Studies Social, educational and artistic problems VOLUME 19 Contemporary problems of the teacher and educator Edited by Wanda Dróżka Bożena Matyjas Studia Pedagogiczne Problemy

Bardziej szczegółowo

1(64)/2009. Życie i uczenie się dla realnej. Komentarz Commentary

1(64)/2009. Życie i uczenie się dla realnej. Komentarz Commentary EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH Polish Journal of Continuing Education Patronat: Europejskiego Stowarzyszenia Kształcenia Dorosłych European Association for the Education of Adults RADA PROGRAMOWA Programme

Bardziej szczegółowo

felieton 55 Coach biznesowa guwernantka, życiowy guru i terapeuta w jednym Grzegorz Myśliwiec

felieton 55 Coach biznesowa guwernantka, życiowy guru i terapeuta w jednym Grzegorz Myśliwiec 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Działalność PKA w procesie doskonalenia systemu szkolnictwa wyższego w Polsce Z prof. Markiem Rockim, przewodniczącym Państwowej Komisji

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel i Szkoła. Nr 2(54) Mysłowice 2013. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach

Nauczyciel i Szkoła. Nr 2(54) Mysłowice 2013. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach Nauczyciel i Szkoła Nauczyciel i Szkoła Nr 2(54) Mysłowice 2013 Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach Redaktor Serii: prof. nadzw. dr hab. Piotr P. Barczyk

Bardziej szczegółowo

E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie

E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie pod redakcją naukową Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Recenzja naukowa: prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz prof. dr hab. inż. Jan Goliński

Bardziej szczegółowo

Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society

Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Radziewiczowi-Winnickiemu w 65. rocznicę urodzin NR 2805 Czas społeczny

Bardziej szczegółowo

Homo Ludens. Numer 1/2009. Czasopismo ludologiczne Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Polskie Towarzystwo Badania Gier

Homo Ludens. Numer 1/2009. Czasopismo ludologiczne Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Polskie Towarzystwo Badania Gier ISSN 2080-4555 Homo Ludens Czasopismo ludologiczne Polskiego Towarzystwa Badania Gier Czasopismo wydawane przy współpracy z Pracownią Badań Ludologicznych w Glottodydaktyce i Komunikacji Interkulturowej

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE TOWARZYSTWO ANDRAGOGICZNE EDUKACJA DOROSŁYCH. PÓŁROCZNIK Nr 2 (71) 2014

AKADEMICKIE TOWARZYSTWO ANDRAGOGICZNE EDUKACJA DOROSŁYCH. PÓŁROCZNIK Nr 2 (71) 2014 AKADEMICKIE TOWARZYSTWO ANDRAGOGICZNE EDUKACJA DOROSŁYCH PÓŁROCZNIK Nr 2 (71) 2014 Warszawa 2014 2 Elżbieta Dubas Akademickie Towarzystwo Andragogiczne RADA NAUKOWA Nancy Arthur (Universytet Calgary, Kanada)

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Dear e-mentor Readers,

Od re dak cji. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Dear e-mentor Readers, SPIS TREŚCI Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Z dużą przyjemnością przedstawiam Państwu grudniowy numer dwumiesięcznika i serdecznie zachęcam do zapoznania się artykułami, w których autorzy

Bardziej szczegółowo

ustawiczna 1(60)/2008

ustawiczna 1(60)/2008 EDUKACJA ustawiczna 1(60)/2008 DOROSŁYCH Polish Journal of Continuing Education Patronat Europejskiego Stowarzyszenia Kształcenia Dorosłych (EAEA) RADA PROGRAMOWA Programmatic council prof. dr hab. Tadeusz

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 354 Usługi 2014 Wybrane uwarunkowania rozwoju usług Redaktorzy naukowi Mirosława Pluta-Olearnik

Bardziej szczegółowo

as a Tool to Acquire and Develop Competences from Childhood to Seniority Mobilność Mobility i rozwijania kompetencji od juniora do seniora

as a Tool to Acquire and Develop Competences from Childhood to Seniority Mobilność Mobility i rozwijania kompetencji od juniora do seniora Mobilność sposobem zdobywania i rozwijania kompetencji od juniora do seniora Mobility as a Tool to Acquire and Develop Competences from Childhood to Seniority Mobilność sposobem zdobywania i rozwijania

Bardziej szczegółowo

E-edukacja w praktyce wyzwania i bariery

E-edukacja w praktyce wyzwania i bariery E-EDUKACJA W PRAKTYCE WYZWANIA I BARIERY E-edukacja w praktyce wyzwania i bariery Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych E-edukacja w praktyce wyzwania i bariery pod redakcją naukową Marcina

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA. Innovativeness of education within the range of environment protection

INNOWACYJNOŚĆ KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA. Innovativeness of education within the range of environment protection INNOWACYJNOŚĆ KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA Innovativeness of education within the range of environment protection INNOWACYJNOŚĆ KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA Innovativeness of

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK ANDRAGOGICZNY 2010

ROCZNIK ANDRAGOGICZNY 2010 2010 rok Marii Konopnickiej i Elizy Orzeszkowej 1 AKADEMICKIE TOWARZYSTWO ANDRAGOGICZNE ROCZNIK ANDRAGOGICZNY 2010 2 Józef Półturzycki 2010 rok Marii Konopnickiej i Elizy Orzeszkowej 3 AKADEMICKIE TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo o badaniach i dydaktyce w turystyce R.10: 2011, nr 2 (344) Wydanie okazjonalne 27 lutego 2012 roku Miejsce na logo sponsora Aktualne wiadomości na stronie

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Praca socjalna. Kształcenie działanie - konteksty. Autor: Anna Kanios i Marta Czechowska-Bieluga (red.)

Tytuł: Praca socjalna. Kształcenie działanie - konteksty. Autor: Anna Kanios i Marta Czechowska-Bieluga (red.) Tytuł: Praca socjalna. Kształcenie działanie - konteksty Autor: Anna Kanios i Marta Czechowska-Bieluga (red.) ISBN: 978-83-7587-477-8 Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2010, Format B5, Objętość 376 stron,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE WSHE

ZESZYTY NAUKOWE WSHE ZESZYTY NAUKOWE WSHE Serie wydawnicze WSHE Debiuty Naukowe WSHE Zeszyty Naukowe WSHE (od 1998 r.) (od 1997 r.) Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku ZESZYTY NAUKOWE WSHE Tom XL Półrocznik

Bardziej szczegółowo

ustawiczna EDUKACJA 3(66)/2009 DOROSŁYCH

ustawiczna EDUKACJA 3(66)/2009 DOROSŁYCH EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH Polish Journal of Continuing Education Patronat: Europejskiego Stowarzyszenia Kształcenia Dorosłych European Association for the Education of Adults RADA PROGRAMOWA Programme

Bardziej szczegółowo

Komitet Psychologii PAN

Komitet Psychologii PAN Informacja o działalności komitetu naukowego/problemowego PAN w 2014r. Komitet Psychologii PAN I.1. Skład osobowy i struktura organizacyjna Komitetu: Prezydium, skład osobowy Komitetu Prezydium Komitetu

Bardziej szczegółowo

ustawiczna EDUKACJA 4(67)/2009 DOROSŁYCH Polish Journal of Continuing Education

ustawiczna EDUKACJA 4(67)/2009 DOROSŁYCH Polish Journal of Continuing Education EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH Polish Journal of Continuing Education 4(67)/2009 RADA PROGRAMOWA Programme Council Prof. Tadeusz Aleksander UJ (Poland); Peter Backfish EVBB (Germany); Prof. Henryk Bednarczyk

Bardziej szczegółowo

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 1(88)/2015 Polish Journal of Continuing Education Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: European Association for the Education of Adults International Society for

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej oraz działalności dydaktycznowychowawczej

AUTOREFERAT o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej oraz działalności dydaktycznowychowawczej Łódź, dnia 12.04.2014 AUTOREFERAT o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej oraz działalności dydaktycznowychowawczej i organizacyjnej I. Imię i nazwisko Piotr Chomczyński

Bardziej szczegółowo

USŁUGI SPOŁECZNE ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

USŁUGI SPOŁECZNE ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU USŁUGI SPOŁECZNE ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Redakcja Małgorzata Bonikowska, Mirosław Grewiński USŁUGI SPOŁECZNE ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Warszawa 2011 Rada Programowa

Bardziej szczegółowo

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 3(86)/2014 Polish Journal of Continuing Education Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: European Association for the Education of Adults International Society for

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy

Rozwijanie współpracy Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie Developing Cooperation between VET, Higher Education

Bardziej szczegółowo