SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni Gdynia, ul. Grabowo 2 tel./faks (58) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Dyrektora MOPS dot.: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej euro na: świadczenie usług pogrzebowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni CPV: usługi pogrzebowe sporządzona zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.907 ze zm.) Grudzień 2014 r.

2 ROZDZIAŁ 1 INFORMACJE WSTĘPNE 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, ul. Grabowo 2, Gdynia, tel./faks: (58) , adres numer NIP: , numer REGON: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). 3. W sprawach nieunormowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ma zastosowanie ustawa Prawo zamówień publicznych, ustawa o finansach publicznych, kodeks cywilny oraz akty wykonawcze do tych ustaw. 4. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie Ustawa bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.). 5. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: MOPS.DZP /2014. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na powyższy znak. 6. Niniejszy formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwany dalej SIWZ) można otrzymać nieodpłatnie na stronie internetowej lub w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 14 (sekretariat) oraz na wniosek Wykonawcy złożony pisemnie, Zamawiający prześle SIWZ pocztą zwykłą. ROZDZIAŁ 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pogrzebowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni w ramach realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. 2. Ze względu na specyficzny charakter przedmiotu zamówienia, jakim jest świadczenie usług pogrzebowych i wiążący się z tym brak możliwości dokładnego oszacowania ilości usług, Zamawiający określa ich ilość ogółem w skali całego zamówienia tj. od r. do r. na: 1) 50 pogrzebów osób dorosłych; 2) 5 pogrzebów dzieci; 3) 2 pogrzeby zbiorowe (w czasie obowiązywania umowy) dzieci martwo urodzonych, odbieranych ze Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni w liczbie około 20 dzieci podczas 1 pogrzebu; 4) 2 pogrzeby zbiorowe (w czasie obowiązywania umowy) - pochówek szczątków ludzkich, na podstawie wniosku przekazanego Zamawiającemu przez Prokuraturę lub inne upoważnione organy). 3. Przeprowadzenie pogrzebu powinno być dokonane zgodnie z wyznaniem osoby zmarłej. Pogrzeb winien odbywać się z poszanowaniem godności osób zmarłych i ich rodzin, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie normami i zwyczajami oraz zgodnie z przepisami określonymi w Ustawie z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy. 4. Podjęcie czynności związanych z pochówkiem poprzedzi każdorazowe wystawienie, przez MOPS Gdynia lub jego właściwą jednostkę organizacyjną, zlecenia, którego wzór określna załącznik nr 7 do SIWZ. 5. Szczegółowy zakres czynności składających się na wykonanie usługi pogrzebowej dla zmarłych osób dorosłych (pochówek w grobie ziemnym): 1) Kompleksowe załatwienie formalności w urzędach i na cmentarzu, w tym pokrycie wszystkich niezbędnych opłat; 2) Wszystkie niezbędne przewozy zwłok (w dni powszednie, niedziele i święta); 3) Przechowanie zwłok w chłodni Wykonawcy do czasu pogrzebu. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku gdy Wykonawcy nie zostanie zlecone wykonanie usługi pogrzebowej dla danej osoby, Wykonawca pokryje koszt przechowywania zwłok przez okres 3 dni. Po upływie tego okresu Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie ustalone na podstawie ceny jednostkowej podanej w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ, za każdy dodatkowy dzień przechowywania zwłok.

3 4) Ustalenie terminu i godziny pogrzebu, a przed pogrzebem powiadomienie MOPS w Gdyni lub jego innej właściwej jednostki organizacyjnej (tj. Dzielnicowe Ośrodki Pomocy Społecznej lub Zespół ds. Bezdomnych), która zleciła wykonanie czynności związanych z pochówkiem, oraz rodziny zmarłego, o miejscu, terminie i godzinie pogrzebu, 5) Przygotowanie grobu: wykopanie grobu tradycyjnego ziemnego pojedynczego i złożenie do grobu, zasypanie grobu, usypanie mogiły; 6) Opłata za miejsce pod grób na jednym z cmentarzy województwa pomorskiego; 7) Przygotowanie zwłok osoby zmarłej do pochówku wraz ze złożeniem do trumny; 8) Zapewnienie trumny drewnianej z podstawowym wyposażeniem, tj. poduszka i obicie trumny od wewnątrz materiałem. Trumna musi posiadać wymiary dostosowane do gabarytów osoby zmarłej; 9) Zapewnienie krzyża nagrobnego drewnianego polakierowanego (lub innego symbolu religijnego w zależności od wyznania), tabliczki z napisem zawierającej dane zmarłego: imię i nazwisko, datę urodzenia, datę zgonu ( w przypadku osoby nieznanej: NN, datę zgonu lub znalezienia zwłok); 10) Obsługa pogrzebu: niesienie trumny, dzwony, umożliwienie skorzystania z kaplicy, Domu Pogrzebowego, niesienie chorągwi i krzyża, kwiaty (wiązanka pogrzebowa z szarfą); 11) Ubranie zwłok zapewnienie godniej odzieży i obuwia w zależności od płci osoby zmarłej ; 12) Zapewnienie odpowiedniego worka foliowego w przypadku zwłok wymagających zabezpieczenia zgodnie z przepisami sanitarnymi. 6. Szczegółowy zakres czynności składających się na wykonanie usługi pogrzebowej dla zmarłych dzieci (pochówek w grobie ziemnym): 1) Kompleksowe załatwienie formalności w urzędach i na cmentarzu ( wniesienie wszystkich niezbędnych opłat) 2) Wszystkie niezbędne przewozy zwłok (w dni powszednie, niedziele i święta); 3) Przechowanie zwłok w chłodni Wykonawcy do czasu pogrzebu; 4) Ustalenie terminu i godziny pogrzebu, a przed pogrzebem powiadomienie MOPS w Gdyni lub jego innej właściwej jednostki organizacyjnej (tj. Dzielnicowe Ośrodki Pomocy Społecznej lub Zespół ds. Bezdomnych), która zleciła wykonanie czynności związanych z pochówkiem, oraz rodziny zmarłego, o miejscu, terminie i godzinie pogrzebu, 5) Przygotowanie grobu: wykopanie grobu tradycyjnego ziemnego pojedynczego i złożenie do grobu, zasypanie grobu, usypanie mogiły; 6) Opłata za miejsce pod grób na jednym z cmentarzy województwa pomorskiego; 7) Przygotowanie zwłok dziecka do pochówku wraz ze złożeniem do trumny. 8) Trumna drewniana dopasowana do gabarytów dziecka z podstawowym wyposażeniem tj. poduszka i obicie trumny od wewnątrz materiałem. 9) Krzyż nagrobny drewniany polakierowany (lub inny symbol religijny w zależności od wyznania), tabliczka z napisem zawierająca dane zmarłego dziecka : imię i nazwisko, datę urodzenia, datę zgonu. 10) Obsługa pogrzebu: niesienie trumny, dzwony, umożliwienie skorzystania z kaplicy, Domu Pogrzebowego, niesienie chorągwi i krzyża, kwiaty (wiązanka pogrzebowa z szarfą); 11) Zapewnienie okrycia ( odzieży) i obuwia. 6. Szczegółowy zakres czynności składających się na wykonanie usługi pogrzebowej dla dzieci martwo urodzonych odbieranych ze Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni (pochówek w grobie ziemnym pogłębionym) 2 pogrzeby zbiorowe (w czasie obowiązywania umowy) w liczbie około 20 dzieci podczas 1 pogrzebu: 1) Kompleksowe załatwienie formalności w urzędach i na cmentarzu ( wniesienie wszystkich niezbędnych opłat); 2) Wszystkie niezbędne przewozy dzieci martwo urodzonych (wraz z odbiorem ze Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni), 3) Przechowanie zwłok w chłodni Wykonawcy do czasu pogrzebu, 4) Ustalenie terminu i godziny pogrzebu, przed pogrzebem powiadomienie MOPS w Gdyni o miejscu, terminie i godzinie pogrzebu, 5) Przygotowanie grobu: wykopanie grobu tradycyjnego ziemnego pogłębionego i złożenie do grobu, zasypanie grobu, usypanie mogiły; 6) Opłata za miejsce pod grób na jednym z cmentarzy województwa pomorskiego; 7) Trumna drewniana zapewniająca godny pochówek dzieci martwo urodzonych. 8) Krzyż nagrobny drewniany polakierowany, tabliczka.

4 9) Obsługa pogrzebu: niesienie trumny, dzwony, umożliwienie skorzystania z kaplicy, Domu Pogrzebowego, niesienie chorągwi i krzyża, kwiaty (wiązanka pogrzebowa z szarfą). 7. Szczegółowy zakres czynności przeprowadzenia pochówku zbiorowego szczątków ludzkich (2 razy w ciągu obowiązywania umowy) obejmować będzie: 1) Kompleksowe załatwienie formalności w urzędach i na cmentarzu ( wniesienie wszystkich niezbędnych opłat); 2) Wszystkie niezbędne przewozy szczątków ludzkich. 3) Przygotowanie grobu: wykopanie grobu tradycyjnego ziemnego i złożenie do grobu, zasypanie grobu, usypanie mogiły; 4) Opłata za miejsce pod grób na jednym z cmentarzy województwa pomorskiego; 5) Trumna drewniana dostosowana do pochówku szczątków ludzkich. 6) Krzyż nagrobny drewniany polakierowany, tabliczka. 7) Obsługa pogrzebu: niesienie trumny, dzwony, umożliwienie skorzystania z kaplicy, Domu Pogrzebowego, niesienie chorągwi i krzyża, kwiaty (wiązanka pogrzebowa z szarfą). 8. W przypadku konieczności transportu zwłok z miejsca zgonu do miejsca pochówku, koszty ponosi Wykonawca świadczący usługę (poza sytuacją gdy odległość przetransportowania osoby zmarłej byłaby większa niż 100 km, wówczas koszt transportu od 101 km w 50 % pokrywać będzie Zamawiający, po przedłożeniu przez Wykonawcę poprawnej pod względem formalnorachunkowym faktury. 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości obciążenia go jakimikolwiek kosztami, w przypadku przyjęcia przez Wykonawcę do przechowywania zwłok od innej firmy świadczącej usługi pogrzebowe, której organy ścigania lub inne podmioty zleciły zabezpieczenie zwłok. 10. Specyfika zamówienia nakłada na Wykonawcę obowiązek zapewnienia stałej dostępności do pracowników Wykonawcy, w godzinach urzędowania Dzielnicowych Ośrodków Pomocy Społecznej MOPS i Zespołu ds. Bezdomnych Gdynia, tj. w godz. 7:45-15: Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za usługi wykonane przez podwykonawców. 12. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 13. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 15. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 17. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 10% wartości całkowitej zamówienia, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. ROZDZIAŁ 3 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji zamówienia-świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni w okresie od r. do r. ROZDZIAŁ 4 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp. 2. Zamawiający uzna, że warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonaniem nie mniej niż 30 pochówków na rzecz instytucji publicznych i/lub indywidualnych klientów. 3. Wykonawca może polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

5 Ponadto Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów powinien przedstawić Zamawiającemu informacje odnośnie: 1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, 3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym, że żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. 5. Nie spełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem Wykonawcy. ROZDZIAŁ 5 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, KTÓRE MUSZĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty/oświadczenia (załączniki do oferty): 1) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SIWZ). 2) W zakresie warunku opisanego w rozdziale 4 pkt 2 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - według wzoru odpowiadającego załącznikowi Nr 6 do SIWZ. Uwaga, dowodami, o których mowa w pkt 2 powyżej mogą być: a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) lub oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a powyżej. Zamawiający pod pojęciem głównych usług rozumie usługi pogrzebowe. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty (załączniki do oferty): 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik Nr 4 do SIWZ; 2) aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mają zastosowanie postanowienia 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013r., poz. 231), tj. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2 składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 1) Dokument, o którym mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby

6 uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt 3 ppkt 1 stosuje się odpowiednio 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 5. Dokumenty dołączone do oferty winny być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów. 6. Zamawiający może żądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 7. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę pod warunkiem, że będą one odpowiadać treści załączników określonych przez Zamawiającego. 8. Zamawiający wezwie na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ust, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 9. Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 Ustawy. 10. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. ROZDZIAŁ 6 WYJAŚNIENIE POWIĄZAŃ ISTNIEJĄCYCH MIĘDZY PRZEDSIĘBIORCAMI NALEŻĄCYMI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 1. Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 2, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Ww. informację należy złożyć na druku oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia 3. Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007r., Nr 50, poz. 331 ze zm.)pod pojęciem grupa kapitałowa - rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 4. Zgodnie z art. 4 pkt 1 ww. ustawy pod pojęciem przedsiębiorca rozumie się przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także: 1) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, 2) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, 3) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje

7 dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 4) związek przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów - na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. 5. Zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w pkt 2 powyżej, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. 6. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w pkt 2 powyżej, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji. 7. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w pkt 1 powyżej. ROZDZIAŁ 7 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim. 2. Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złożyć ofertę, której zawartość stanowić będzie wypełniony formularz oferty - o treści odpowiadającej załącznikowi, Nr 1 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy składają jeden formularz ofertowy. 3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 5. Formularz ofertowy oraz inne oświadczenia winny być ostemplowane pieczątką firmową oraz podpisane przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli wykonawcy, upoważnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem. 6. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte zszyte w sposób uniemożliwiający ich dekompletację. 8. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym przypadkowe zapoznanie się z treścią oferty przed terminem otwarcia ofert. 9. Oferta powinna być złożona w kopercie, w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie, w zaklejonym, nienaruszalnym opakowaniu i oprócz adresu Zamawiającego, nazwy i adresu Wykonawcy, opatrzona napisem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, Gdynia, ul. Grabowo 2, Sekretariat. Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług pogrzebowych dla potrzeb Miejskiego Pomocy Społecznej w Gdyni. Nie otwierać przed dniem 24 grudnia 2014 r., godz.9: Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. 11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 12. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiana lub wycofanie oferty powinny znaleźć się w zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej Zmiana lub Wycofanie, i opisane jak w pkt Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć: 1) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziału 5; 2) Wypełniony Formularz cenowy Załącznik nr 4 do SIWZ; 3) W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 4) W przypadku gdy formularz ofertowy lub załączone do niego dokumenty są podpisane przez osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 14. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r.

8 Nr 153, poz z późn. zm.), jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 1) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 2) Dokumenty, które Wykonawca zastrzega tajemnicą przedsiębiorstwa muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ-TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zamawiający zaleca, aby takie dokumenty zostały zamieszczone na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno). ROZDZIAŁ 8 INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 1. W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca będą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (dane teleadresowe Zamawiającego zgodnie z Rozdziałem 1 pkt 1 niniejszej SIWZ). Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie po upływie terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji. 3. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej. 4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami są: Honorata Woźniak faks:(58) ROZDZIAŁ 9 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. ROZDZIAŁ 10 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć do dnia r., godz.09:00 w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, Gdynia, ul. Grabowo 2, w Sekretariacie. 2. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu r., godz.09:15 w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, Gdynia, ul. Grabowo, Sala spotkań Nr F, przy Sekretariacie. 3. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. 4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 5. Podczas otwarcia zostaną podane: 1) nawy firm i adresy Wykonawców, 2) informacje dotyczące ceny; 3) termin wykonania zamówienia; 4) warunki płatności.

9 6. Zamawiający sporządzi protokół z otwarcia Ofert, włącznie z informacjami podanymi do wiadomości obecnych. 7. Wykonawca, który nie był obecny na otwarciu ofert może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. 8. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską, o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego. 9. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie. ROZDZIAŁ 11 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Cenę oferty Wykonawca zobowiązany jest obliczyć zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. 2. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić Formularz cenowy Załącznik nr 3 do SIWZ podając ceny dla każdej pozycji, a następnie, po ich zsumowaniu, przenieść tak ustaloną łączną cenę brutto do Formularza oferty. 3. Cenę oferty należy podać z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. 4. Cenę oferty należy ustalić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. Ceny zaoferowane przez wykonawcę nie będą podlegały korektom w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia. 6. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia. 7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej. 8. Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp - jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie: 1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314); 2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 9. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 10. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. ROZDZIAŁ 12 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 1) Cena zamówienia (brutto) - waga 90 % Ofercie z najniższą ceną przydziela się max 90 punktów, pozostałe oferty otrzymują proporcjonalną ilość punktów wg następującego wzoru: Pc = (Cn : Cb) x 100 x 90% gdzie:

10 Pc - otrzymane punkty Cn cena najniższa ze złożonych ofert, niepodlegających odrzuceniu Cb cena badanej oferty Otrzymany wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. 2) Koszt jednostkowy przechowania zwłok waga 10 % Ww. koszt będzie ustalany na podstawie ceny zaoferowanej przez Wykonawcę w pkt 2 Formularza ofertowego Załącznik nr 1 do SIWZ. Ofercie z najniższym kosztem jednostkowym przechowania zwłok przydziela się 10 punktów, pozostałe oferty otrzymują proporcjonalną ilość punktów wg następującego wzoru: Pc = (Cn : Cb) x 100 x 10% gdzie: Pc otrzymane punkty Cn najniższy koszt jednostkowy przechowania zwłok ze złożonych ofert, niepodlegających odrzuceniu Cb koszt jednostkowy przechowania zwłok podany w badanej ofercie Otrzymany wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. 2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów (suma) na podstawie ww. kryteriów. 4. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów na podstawie ww. kryteriów. 6. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 7. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia wyjaśnień na piśmie w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza. 10. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 11. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 12. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą 2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp; 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 12. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:

11 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 13. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 12 ppkt 1 powyżej, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. ROZDZIAŁ 13 INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem. 2. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi: załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej ofert, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przez upływem terminów, o których mowa w pkt 3, jeżeli: 1) złożono tylko jedną ofertę, 2) nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy. 5. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przez dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady współpracy uczestników postępowania. 6. W przypadku powierzenia realizacji części usług podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany do wskazania nazw i adresów podwykonawców w celu akceptacji przez Zamawiającego przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy na uzasadniony wniosek Wykonawcy/Zamawiającego. Dokonywanie zmian jest możliwe o ile wynika to z okoliczności, których, pomimo zachowania należytej staranności, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i zmiany takie są niezależne od woli stron umowy lub są korzystne dla Zamawiającego. ROZDZIAŁ 14 INFORMACJA DOTYCZĄCA POWIERZENIA ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 1. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku braku takiego wskazania w ofercie Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcom. Zlecenie części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników.

12 2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. ROZDZIAŁ 15 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej 8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 9. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana SIWZ, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze Stron. 12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. KIO uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie KIO oddala opozycję. 13. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 14. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

13 15. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. ROZDZIAŁ 16 INNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, a w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie wymagania oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza. 2. Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta w formie pisemnej. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy na uzasadniony wniosek Wykonawcy/Zamawiającego. Dokonywanie zmian jest możliwe o ile wynika to z okoliczności, których, pomimo zachowania należytej staranności, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, i zmiany takie są niezależne od woli stron umowy lub są korzystne dla Zamawiającego. 4. Projekt umowy do poszczególnych części zamówienia zawierające m. in. zapisy w sprawie wysokości kar umownych, załącznik nr 5 SIWZ. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: Zał. nr 1- Formularz ofertowy; Zał. nr 2 -Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. ustawy Pzp; Zał. nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; Zał. nr 4 - Formularz cenowy Zał. nr 5- Projekt umowy Zał. nr 6 - wykaz wykonanych usług Zał. nr 7- wzór zlecenia SIWZ zatwierdził:..

14 Załącznik nr 1 do SIWZ pieczątka firmowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni ul. Grabowo Gdynia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: MOPS.DZP /2014 prowadzonego w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców: Nazwa (firma)/imię nazwisko Adres. Adres do korespondencji. Nr telefonu/nr faksu Nr NIP Nr REGON 1. Niniejszym oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres i szczegółowy opis zawarto w Rozdziale 2 SIWZ oraz w załączniku nr 4, obejmujący: A)usługa pogrzebowa dla zmarłych osób dorosłych: Cena brutto (obejmująca pozycje od 1 do 10 w kolumnie A załącznika Nr 4 do SIWZ).. zł x 50 osób =. B)usługa pogrzebowa dla zmarłych dzieci Cena brutto w okresie (obejmująca pozycje od 1 do 9 w kolumnie B załącznika Nr 4 do SIWZ).. zł x 5 osób = C)usługa pogrzebowa dla dzieci martwo urodzonych Cena brutto za 1 zbiorowy pogrzeb (obejmująca pozycje od 1 do 8 w kolumnie C załącznika Nr 4 SIWZ) zł x 2 pogrzeby (w czasie obowiązywania umowy) = D) usługa pogrzebowa - pochówek szczątków ludzkich Cena brutto za 1 zbiorowy pogrzeb (obejmująca pozycje od 1 do 7 w kolumnie D załącznika Nr 4 do SIWZ) zł x 2 pogrzeby (w czasie obowiązywania umowy) = Całkowita wartość zamówienia A+B+C+D = zł brutto Słownie:

15 2. Oferujemy koszt jednostkowy (za jeden dzień) przechowywania zwłok: zł (słownie: ), który zostanie naliczony Zamawiającemu tylko i wyłącznie w przypadku określonym w rozdziale 2 pkt 5 ppkt 3 SIWZ. 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz że zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania Oferty. 4. Ponadto oświadczamy, że podana cena zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia opisanego w Rozdziale 2 SIWZ. 5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą Ofertą przez czas wskazany w SIWZ, czyli przez 30 dni od terminu składania Ofert. 6. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części przedmiotowego zamówienia * :.... Nazwa (firmy) podwykonawców, na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust1 ustawy Pzp: - niepotrzebne skreślić 7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy (załącznik Nr 5 do SIWZ) i przyjmujemy go bez zastrzeżeń. 8. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w okresie: od r. do r. 9. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym. 10. Upoważniamy Zamawiającego (bądź uprawnionych przedstawicieli) do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia wszelkich aspektów naszej oferty. 11. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności znajdujące się w projekcie umowy stanowiącej załącznik Nr 5 do SIWZ. 12. Oświadczamy, że termin na uregulowanie należności po zrealizowaniu zamówienia wynosi do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnej pod względem formalnym i rachunkowym faktury/rachunku za wykonaną usługę. Zobowiązujemy się do sporządzenia na fakturze zapisu określającego numer kwatery, miejsca i nazwy cmentarza, na którym osoba jest pochowana oraz bezzwłocznego dostarczenia Zamawiającemu faktury po wykonaniu usługi. 13. Jednocześnie oświadczamy, że w przypadku zmniejszenia przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy zakresu opisanego przedmiotu zamówienia, przysługiwać nam będzie tylko wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanych usług i nie będziemy zgłaszać roszczeń co do realizacji pozostałej części. 14. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert. 15. Niniejszą ofertę składamy na kolejno ponumerowanych stronach. 16. Załączniki - oświadczenia i dokumenty (wymienić): 1) Miejscowość, data... (podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Wykonawca

16 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ, ( pieczęć firmowa ) ( miejscowość ) ( data ) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług pogrzebowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni ; znak: MOPS.DZP /2014, Ja (My), w imieniu reprezentowanej przeze mnie (przez Nas), oświadczam (oświadczamy), że : 1. Podmiot, który reprezentuję (reprezentujemy), tj.. spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję (reprezentujemy) nie jest członkiem grupy kapitałowej, o której mowa w rozdziale 6 pkt 3 SIWZ * 3. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję (reprezentujemy) jest członkiem grupy kapitałowej, o której mowa w rozdziale 6 pkt 3 SIWZ. W skład ww. grupy kapitałowej wchodzą następujące podmioty: * Uwaga: Składając niniejsze oświadczenie należy pamiętać, że zgodnie z art kodeksu karnego kto, w celu uzyskania dla siebie lub innej osoby kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, przedkłada fałszywe lub stwierdzające nieprawdę dokumenty albo nierzetelne pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania takiego kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Roźwienica SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w 2015 roku Marian Gdula 2014-09-03 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Roźwienica,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-79-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: WZP.271.28.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej ZP/PN/14/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 207 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: Usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 71 78-22-300 fax 71 78-22-405 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 1/MGZZOP/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 Adres strony internetowej:.www.przychodnia.scinawa.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług pn.: Usługa tłumaczenia ustnego konsekutywnego i

Bardziej szczegółowo

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43.

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wrocław, dnia 07.07.2015 r. Numer referencyjny postępowania: ZP/PN/15/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym wraz z obsługą bankową dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym wraz z obsługą bankową dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 51-612 Wrocław Sprawa nr KZ- 7/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Nazwa, rodzaj i opis przedmiotu zamówienia 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Rozdział III Nazwa, rodzaj i opis przedmiotu zamówienia 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy w miejscu zamieszkania na terenie miasta Kętrzyn od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. SPRAWA NR : PN- MOPS 01/2013 Postępowanie o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU ul. Kombatantów 7 15 110 Białystok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU ul. Kombatantów 7 15 110 Białystok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU ul. Kombatantów 7 15 110 Białystok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Zi.VIII.271.11.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ sporządzona dla usługi, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: nr postępowania: BZP.243.14.2014.BO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: Przeprowadzenie usług szkoleniowych i sesji Assessment Center dla studentów

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Nr sprawy: 430000-ILGW.271.3.2015 Zatwierdzam Z up. Ministra Finansów Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Toruniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zespół Szkół im. St. Staszica 28-200 Staszów ul. Koszarowa 7 tel/fax 015 864-25-39 e-mail:zsstaszow@poczta.fm www.zs.staszow.com Staszów, dnia 11.09.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo