Uchwała Nr XLVI/397/09 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 28 sierpnia 2009 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr XLVI/397/09 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 28 sierpnia 2009 r."

Transkrypt

1 Uchwała Nr XLVI/397/09 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego Lapidarium przy ul. Lubelskiej w Biłgoraju. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. z 2000 r. Dz. U. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.) Rada Miasta Biłgoraj uchwala co następuje: 1. Uchwala się Regulamin korzystania z Cmentarza Komunalnego Lapidarium przy ul. Lubelskiej w Biłgoraju, stanowiący załącznik do uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Biłgoraj. 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Przewodniczący Rady Miasta (-) Zygmunt Dechnik

2 Załącznik do Uchwały Nr XLVI/397/09 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 28 sierpnia 2009 r. REGULAMIN CMENTARZA KOMUNALNEGO W BIŁGORAJU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Cmentarz Komunalny,,Lapidarium przy ul. Lubelskiej stanowi mienie Gminy Miasto Biłgoraj. 2. Cmentarz Komunalny,,Lapidarium administrowany jest przez Gminę Miasto Biłgoraj. 3. Na terenie Cmentarza znajduje się Lapidarium Sztuki Cmentarnej oraz Ossarium. Rozdział II Prawa i obowiązki administratora 2 1. Zagospodarowanie terenu Cmentarza odbywa się na podstawie planu zagospodarowania terenu uwzględniającego pola grzebalne, zadrzewienie i ciągi komunikacyjne. 2. Usytuowanie grobów musi być zgodne z planem zagospodarowania Cmentarza, a wymiary grobów i odstępy między nimi z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 3. Zagospodarowanie poszczególnych pól grzebalnych odbywa się zgodnie z przyjętą numeracją. 4. Administrator Cmentarza sporządza plan zagospodarowania poszczególnych pól grzebalnych z uwzględnieniem informacji o zwłokach lub szczątkach w nim pochowanych Zakres usług pogrzebowych przewidywanych do wykonywania na Cmentarzu komunalnym: 1) budowa i sprzedaŝ grobów, 2) montaŝ nagrobków, 3) rejestracja danych zmarłego i osób uprawnionych do dysponowania grobem w księgach cmentarnych, 4) przewóz zwłok,

3 5) pochowanie zwłok, zamurowanie grobu. 2. Za wyjątkiem w ust. 1 punktów 1 i 3, których zakres wykonania naleŝy do Administratora, pozostałe usługi wymienione w ustępie 1 mogą być wykonywane za jego zgodą przez inne uprawnione podmioty Na Cmentarzu Komunalnym,,Lapidarium w Biłgoraju urządza się groby: 1) murowane pojedyncze dwupoziomowe, 2) dla urn z prochami. 2. Po pochowaniu do grobu murowanego sklepienie poziomu naleŝy natychmiast zamurować płytą betonową zbrojoną na szalunku traconym. 3. Nie dopuszcza się przekształcania rodzaju i wielkości grobów. Po drugim pochówku, przed montaŝem nagrobka przestrzeń pomiędzy płytą betonową zbrojoną a nagrobkiem naleŝy wypełnić ziemią. 4. Na grobach moŝna ustawiać nagrobki o wymiarach nie przekraczających granic powierzchni grobu. 5. Zabronione jest podwyŝszanie ścianek grobowca ponad projektowaną wysokość pod rygorem rozbiórki na koszt wykonawcy. 6. Administrator Cmentarza nie ponosi Ŝadnej odpowiedzialności za uszkodzenia nagrobków, opasek i innych elementów wybudowanych w wyniku samowoli budowlanej. 7. Gmina Miasto Biłgoraj nie ponosi odpowiedzialności za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk Ŝywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieŝy i aktów wandalizmu oraz rzeczy pozostawione bez nadzoru, a takŝe za szkody wynikające z zaniedbania lub zaniechania Dokumentację Cmentarza Komunalnego prowadzi Administrator. 2. Rodzaj obowiązujących ksiąg cmentarnych: 1) księga osób pochowanych na cmentarzu, 2) księga grobów, 3) alfabetyczny opis osób pochowanych na cmentarzu. 3. Zakres Informacji gromadzonych w księgach cmentarnych, czas ich przechowywania oraz sposób ich prowadzenia powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. 4. Podstawą sprzedaŝy grobowca będzie przedłoŝenie aktu zgonu. 5. Pokwitowania na pochowanie zmarłych lub na dysponowanie grobem mogą być wystawione tylko na jedną osobę. Rozdział III Prawa i obowiązki 6 1. Formalności związane z pochówkiem zwłok osób zmarłych na Cmentarzu Komunalnym załatwia Administrator Cmentarza poprzez Biuro Obsługi Klienta, które jest czynne w dni robocze w godzinach

4 2. Uroczystości pogrzebowe odbywają się w dni robocze w godzinach W przypadkach szczególnie uzasadnionych, w porozumieniu z Administratorem Cmentarza, istnieje moŝliwość załatwienia formalności, zorganizowania pogrzebu w innych dniach i godzinach. 3. Osoba uprawniona do pochówku zmarłego lub posiadający jej pełnomocnictwo wykonawca, składa w Biurze Obsługi Klienta Administratora Cmentarza wniosek o pochówek zwłok osoby zmarłej, w którym określa: 1) dokładny termin pogrzebu, 2) miejsce pochówku (nowe miejsca do pochowania wyznacza Administrator Cmentarza Komunalnego) lub lokalizację grobu istniejącego, do którego nastąpi pochówek, 3) firmę zapewniającą podstawową asystę i wykonującą pochówek. 4. Osoba uprawniona do pochówku zmarłego składa w Biurze Obsługi Klienta oryginały następujących dokumentów: 1) kartę statystyczną zgonu dla celu pochowania zwłok, 2) akt zgonu, 3) pełnomocnictwo do wykupienia grobu lub wykonania pochówku w grobie posiadanym, podpisane przez rodzinę osoby zmarłej, 4) dowód opłaty za grób i miejsce pochówku. 5. Stawki opłat za korzystanie z cmentarza określa odrębna uchwała. 6. Karty zgonu lub inne dokumenty, wystawione za granicą w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 7. Brak kompletu wymaganych dokumentów powoduje odmowę przyjęcia zgłoszenia pogrzebu Osoba zlecająca pogrzeb winna udokumentować skróconym odpisem aktu stanu cywilnego, dowodem osobistym lub innymi wiarygodnymi dokumentami stopień pokrewieństwa lub powinowactwa w zakresie niezbędnym do ustalenia uprawnień do pochowania zwłok lub złoŝyć stosowne oświadczenie w obecności przedstawiciela Administratora. W przypadku niemoŝności osobistego stawiennictwa osoby składającej oświadczenie moŝliwe jest złoŝenie oświadczenia z podpisem poświadczonym notarialnie. W szczególnych przypadkach kierownik działający w imieniu Administratora moŝe wyrazić zgodę na poświadczenie podpisu przez zlecającego. 2. Pierwszeństwo do dysponowania grobem ma osoba, na którą jest wystawione imienne pokwitowanie. 3. Zmiana dysponenta grobu (przepisanie prawa dysponowania grobem na nowego dysponenta) moŝe być dokonana wyłącznie w następujących przypadkach: 1) na wniosek dotychczasowego dysponenta grobu, z udokumentowaniem stopnia pokrewieństwa w stosunku do osoby zmarłej nowego dysponenta, 2) na podstawie postanowienia Sądu o zmianie dysponenta grobu, 3) w przypadku ekshumacji zwłok lub szczątków i opróŝnienia grobu Podmioty gospodarcze wykonujące usługi pogrzebowe, cmentarne, budowlane lub kamieniarskie na terenie Cmentarza, zwane dalej Wykonawcami, zobowiązane są do ścisłego przestrzegania niniejszego Regulaminu. 2. Wszystkie usługi mogą być wykonywane na terenie Cmentarza Komunalnego jedynie przez podmioty posiadające stosowne uprawnienia lub zezwolenia. 3. W celu dokonania pochówku samochód-karawan zatrzymuje się przed bramą, natomiast obsługa przenosi trumnę na miejsce pochówku. 4. Zgłoszenia planowanych do wykonywania na terenie Cmentarza prac przyjmowane

5 są w Biurze Obsługi Klienta Administratora Cmentarza w dni robocze od godz do 15 30, gdzie wystawiana jest przepustka uprawniająca do wjazdu, określająca zakres zgłoszonych prac oraz przewidywany czas ich wykonania. 5. Materiały budowlane moŝna wwozić na teren Cmentarza w dni robocze, od 8 00 do Nie wolno zastawiać dróg i przejść pojazdami, materiałami budowlanymi i sprzętem oraz pozostawiać nieuprzątniętego terenu po wykonanych robotach. 6. Prace murarskie i kamieniarskie mogą być wykonywane w godzinach otwarcia cmentarza lub w godzinach uzgodnionych z administratorem. Prace prowadzone poza godzinami otwarcia Cmentarza uwaŝane są jako nielegalne. 7. Do wjazdu na teren Cmentarza dopuszczone są tylko samochody (oznakowane logo) firm, które mają podpisaną zgodę na wykonywanie powyŝszych usług wydaną przez Administratora Cmentarza. 8. Wykonawca zapewnia godne zachowanie na uświęconym miejscu, najwyŝszy stopień czystości, porządku i estetyki terenu swoich robót, odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody, a prace prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, bhp, sanitarnymi i ochrony środowiska. 9. ZauwaŜone uszkodzenia w sąsiedztwie terenu robót naleŝy zgłaszać Administratorowi Cmentarza przed przystąpieniem do prac. 10. Zabronione jest (pod groźbą cofnięcia zezwolenia na świadczenie usług pogrzebowych czy cmentarnych) oferowanie usług swojej firmy przez pracowników przedsiębiorstw pogrzebowych oraz przez osoby działające w ich imieniu lub na ich rzecz na terenie Cmentarza komunalnego (pełny zakaz akwizycji -reklamy). 11. Wszelkie reklamy i informacje na temat swoich usług moŝna umieszczać w miejscach wyznaczonych przez Administrację Cmentarza. 12. Wykonywanie prac na terenie Cmentarza Komunalnego nie moŝe zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi. 13. Wykonawcy, którzy nie stosują się do postanowień Regulaminu lub powodują swoimi działaniami straty i szkody w mieniu Cmentarza i osób trzecich, zobowiązani są, pod groźbą zakazu wjazdu na teren Cmentarza do: 1) naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody, 2) zadośćuczynienia osobie pokrzywdzonej. 14. W razie stwierdzenia uchybień ze strony Wykonawcy będzie, w stosunku do niego stosowany całkowity lub okresowy zakaz prowadzenia działalności na terenie Cmentarza. 9 Osoby przebywające na Cmentarzu zobowiązane są do ścisłego przestrzegania następujących zasad: 1) na terenie Cmentarza dozwolone jest przebywanie w godzinach z wyłączeniem okresu , w którym moŝna przebywać bez ograniczeń czasowych, 2) na Cmentarzu naleŝy zachować ciszę i spokój, 3) naleŝy dbać o czystość na terenie całego Cmentarza, jak i w obrębie poszczególnych grobów, 4) składowanie śmieci, zeschniętych wieńców i kwiatów dozwolone jest w miejscach do tego celu wyznaczonych pojemnikach na śmieci; odpady biodegradowalne naleŝy gromadzić w oznaczonych pojemnikach, 5) zabrania się pozostawiania lub wrzucania do pojemników elementów zdemontowanych pomników, nagrobków lub innych materiałów wykorzystywanych przy pracach kamieniarskich lub budowlanych, 6) umieszczanie nekrologów i innych ogłoszeń dozwolone jest w miejscach do tego celu wyznaczonych, 7) kaŝdorazowo wymaga się zgody Administratora Cmentarza Komunalnego na:

6 a) prowadzenie prac budowlanych czy kamieniarskich, b) wykonywanie nagrobków, c) wykonywanie innych prac wpływających na zmianę architektury Cmentarza, 8) porządkowanie i pielęgnacja grobów naleŝy do osób uprawnionych do pochowania zwłok 9) woda z ujęć (punktów czerpalnych) na terenie Cmentarza nie nadaje się do spoŝycia i moŝe być uŝywana jedynie do podlewania roślin i do innych celów gospodarczych. Instalacja wodociągowa jest wyłączana jesienią (zwykle w październiku lub na początku listopada), gdy prognozowane są spadki temperatury poniŝej 0 C, i włączana na wiosnę (zwykle w połowie kwietnia), gdy ustąpią przymrozki. Rozdział IV Postanowienia końcowe 10 Pod odpowiedzialnością karną przewidzianą w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia zabrania się: 1) poruszania się pojazdami po terenie Cmentarza bez zgody Administratora Cmentarza, 2) prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej (w tym handlowej) bez zgody Administratora Cmentarza; zakaz dotyczy równieŝ drogi dojazdowej i terenu przyległego, 3) wprowadzania na teren Cmentarza psów, kotów i innych zwierząt, 4) przebywania na terenie Cmentarza w stanie wskazującym na spoŝycie alkoholu lub pod wpływem środków odurzających, 5) pozostawiania bez opieki dzieci do lat 7, 6) samowolnego sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów, 7) ustawiania ławek. 11 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 Nr 23, poz.295 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy wykonawcze.

UCHWAŁA NR LVI/101/2014 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 października 2014 r. 2012 r.w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego.

UCHWAŁA NR LVI/101/2014 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 października 2014 r. 2012 r.w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego. UCHWAŁA NR LVI/101/2014 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI

ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI Instrukcja w sprawie zarządu cmentarzami parafialnymi na terenie Archidiecezji Częstochowskiej Normy ogólne 1. Każda parafia, jeśli jest to możliwe, powinna mieć własny

Bardziej szczegółowo

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON Uchwała nr XLI/528/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Miejska w Głubczycach UCHWAŁA Nr XLIV/ 415 /10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/221/2013 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 21 listopada 2013r.

UCHWAŁA NR XXXI/221/2013 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 21 listopada 2013r. UCHWAŁA NR XXXI/221/2013 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grodziec Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Uchwała Nr XXXVIII/288/05 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXIII/246/06 Rady Gminy Kościan z dnia 31.01.2006r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała nr XXXIII/246/06 Rady Gminy Kościan z dnia 31.01.2006r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Uchwała nr XXXIII/246/06 Rady Gminy Kościan z dnia 31.01.2006r w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie ar18 ust.2 pkt. 15 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 273 / XXXVII / 2008. Rady Miasta Ostrołęki. z dnia 30 października 2008 r.

Uchwała Nr 273 / XXXVII / 2008. Rady Miasta Ostrołęki. z dnia 30 października 2008 r. Uchwała Nr 273 / XXXVII / 2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 października 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Miasta Ostrołęki. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 31 stycznia 1959 r.

USTAWA. z dnia 31 stycznia 1959 r. Kancelaria Sejmu s. 1/15 USTAWA z dnia 31 stycznia 1959 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687, Nr 144, poz. 853, z 2012 r. poz. 951, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1741.

Bardziej szczegółowo

UMOWA... z dnia... r.

UMOWA... z dnia... r. ZAŁĄCZNIK NR 6 UMOWA... z dnia... r. zawarta pomiędzy: ZOO Wrocław sp. z o.o. połoŝonym przy ulicy Wróblewskiego 1-5 we Wrocławiu (kod pocztowy 51-618), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/449/06 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 stycznia 2006 r.

Uchwała Nr XLII/449/06 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 stycznia 2006 r. Uchwała Nr XLII/449/06 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zmieniona UCHWAŁĄ Nr XVIII/90/2012 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 30 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Rozdział I. Postanowienia ogólne 401/XLII/2006 Uchwała Nr 401/XLII/2006 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 10.03.2006r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie : - Art.40 ust.1, Art.41 ust.1 i Art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE DZIAŁANIA WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE DZIAŁANIA WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE DZIAŁANIA WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI. (tekst jednolity obejmujący zmiany wprowadzone Uchwałą nr 5/XX/2010 Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 346 / 2008 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 25 września 2008 r.

Uchwała Nr XXII / 346 / 2008 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 25 września 2008 r. Uchwała Nr XXII / 346 / 2008 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 25 września 2008 r. w sprawie ustalenia lokalizacji i regulaminu targowisk Gminy Miasta Dębica Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MARIAN MARSZAŁKOWSKI 83-330 Żukowo Glincz ul. Akacjowa 24

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MARIAN MARSZAŁKOWSKI 83-330 Żukowo Glincz ul. Akacjowa 24 ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MARIAN MARSZAŁKOWSKI 83-330 Żukowo Glincz ul. Akacjowa 24 REGULAMIN ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GM. ŻUKOWO Zatwierdzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

U C H W Ł A Nr 119/X/2003. Rady Miejskiej w Woźnikach. z dnia 04.12.2003 r.

U C H W Ł A Nr 119/X/2003. Rady Miejskiej w Woźnikach. z dnia 04.12.2003 r. U C H W Ł A Nr 119/X/2003 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 04.12.2003 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody w gminie Woźniki. Na podstawie art. 18 ust. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

z dnia 20 października 1972 r. (Dz. U. z dnia 22 listopada 1972 r.)

z dnia 20 października 1972 r. (Dz. U. z dnia 22 listopada 1972 r.) Dz.U.72.47.299 1999.10.01 zm.wyn.z Dz.U.98.133.872 art. 105 2001.09.15 zm.wyn.z Dz.U.00.120.1268 art. 4 pkt 9, art. 78 2002.03.29 zm.wyn.z Dz.U.01.153.1783 13 ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW GOSPODARKI TERENOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 listopada 2013 r. Poz. 5701 UCHWAŁA NR XLVI.298.2013 RADY GMINY STARA KAMIENICA. z dnia 30 października 2013 r.

Wrocław, dnia 14 listopada 2013 r. Poz. 5701 UCHWAŁA NR XLVI.298.2013 RADY GMINY STARA KAMIENICA. z dnia 30 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 listopada 2013 r. Poz. 5701 UCHWAŁA NR XLVI.298.2013 RADY GMINY STARA KAMIENICA z dnia 30 października 2013 r. w sprawie regulaminu dostarczania

Bardziej szczegółowo

z dnia 7 marca 2008 r.

z dnia 7 marca 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/67/11 RADY GMINY OLSZANKA. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody w Gminie Olszanka.

UCHWAŁA NR XV/67/11 RADY GMINY OLSZANKA. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody w Gminie Olszanka. UCHWAŁA NR XV/67/11 RADY GMINY OLSZANKA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody w Gminie Olszanka. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 421/XLVIII/05 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 grudnia 2005r.

Uchwała Nr 421/XLVIII/05 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 grudnia 2005r. Uchwała Nr 421/XLVIII/05 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody obowiązującego na terenie gminy Miasto i Gmina Serock Na podstawie art.7 ust.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WAŚNIÓW Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Urzędu Gminy Waśniów oraz odbiorców usług, a takŝe zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO SAMOCIĄŻEK W KORONOWIE

R E G U L A M I N RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO SAMOCIĄŻEK W KORONOWIE STOWARZYSZENIE OGRODOWE SAMI SWOI SAMOCIĄŻEK W KORONOWIE R E G U L A M I N RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO SAMOCIĄŻEK W KORONOWIE Uchwalony przez Walne Zebranie Stowarzyszenia Ogrodowego Sami Swoi Samociążek

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 272...2014. 1. Przedmiot umowy

Umowa nr 272...2014. 1. Przedmiot umowy Umowa nr 272...2014 zawarta w Murowanej Goślinie, dnia..2014 roku w rezultacie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 6/2013 z dnia 22 marca 2013 r. STATUT WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ GÓRKI MAŁOBĄDZKIE - CENTRUM

Załącznik do Uchwały nr 6/2013 z dnia 22 marca 2013 r. STATUT WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ GÓRKI MAŁOBĄDZKIE - CENTRUM STATUT WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ GÓRKI MAŁOBĄDZKIE - CENTRUM w BĘDZINIE UL. TOPOLOWA 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Rozdział I Przepisy ogólne 1 Załącznik do Uchwały nr 6/2013 z dnia 22 marca 2013 r. 1. Ogół

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo