Załącznik nr 2. UMOWA DZIERŻAWY nr.. - projekt. zawarta w dniu r. w Gorlicach pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 2. UMOWA DZIERŻAWY nr.. - projekt. zawarta w dniu...2012 r. w Gorlicach pomiędzy:"

Transkrypt

1 UMOWA DZIERŻAWY nr.. - projekt Załącznik nr 2 zawarta w dniu r. w Gorlicach pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska Gorlice, NIP , Nr KRS zwanym dalej, Wydzierżawiającym reprezentowanym przez: mgr inż. Mariana Świerza - Dyrektora a zwanym dalej, Dzierżawcą reprezentowanym przez: W wyniku przeprowadzonych rokowań po drugim przetargu nieograniczonym, ogłoszonych w siedzibie Wydzierżawiającego, Strony zawierają umowę o następującej treści. 1. Wydzierżawiający oświadcza, że jest prawnym użytkownikiem nieruchomości prosektorium o powierzchni 167,22 m² zlokalizowanym w budynku Mikrobiologii Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach ul. Węgierska 21 na działce nr 2967/ Przedmiotem niniejszej umowy jest dzierżawa na czas określony 10 lat pomieszczeń prosektorium szpitalnego o powierzchni 167,22 m², wraz z wykonaniem w terminie 36 miesięcy od daty podpisania umowy tj. do dnia... kompleksowej modernizacji oraz prowadzenie prosektorium, zgodnie ze złożoną w trakcie rokowań ofertą z dnia... stanowiącą integralną część umowy. 2. Opis modernizacji wraz z zakresem robót określono w założeniach funkcjonalnych stanowiących zał. nr 1 do umowy. Dzierżawca w terminie 30 dni od daty podpisania umowy przedstawi do zatwierdzenia przez Wydzierżawiającego harmonogram prac modernizacyjnych. 3. Dzierżawca zobowiązuje do poniesienia nakładów inwestycyjnych w kwocie wynikającej z przedłożonej oferty tj....złotych brutto słownie:... w celu wykonania prac modernizacyjnych określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 4. Dzierżawca zobowiązuje się wykonać modernizację o której mowa w pkt 2 w 3 (trzech) etapach i terminach: I etap modernizacja pomieszczeń wydawania zwłok (kaplica) w terminie 6 m-cy, II etap modernizacja sali sekcyjnej i chłodni w terminie 24 m-cy, III etap modernizacja pozostałych pomieszczeń w terminie wykonania 36 m-cy. Terminy o których mowa w zdaniu poprzednim liczą się od daty zawarcia umowy. 5. Dzierżawca zobowiązuje się do przedłożenia Wydzierżawiającemu pełnej dokumentacji powykonawczej i kosztorysowej wraz z fakturami dokumentującymi nabycie towarów i usług, potwierdzających dokonanie nakładów inwestycyjnych na wykonanie poszczególnych etapów prac modernizacyjnych w terminie 14 dni od daty zakończenia poszczególnych etapów. 1 1

2 6. W przypadku gdy przedłożona przez Dzierżawcę dokumentacja wykaże, że wartość poniesionych przez Dzierżawcę nakładów jest niższa od kwoty określonej w ofercie, Dzierżawca zobowiązany będzie do wykonania dodatkowych prac według wyboru Wydzierżawiającego, o wartości równej wysokości różnicy pomiędzy kwotą... zł brutto a wartością nakładów faktycznie przez Dzierżawcę poniesionych, w terminie 40 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku braku realizacji powyższego zapisu bez możliwości zwrotu poniesionych dotychczas nakładów. 7. Odbiór prac modernizacyjnych nastąpi po zakończeniu każdego etapu poprzez spisanie protokołu odbioru Dzierżawca zobowiązuje się do nieodpłatnego świadczenia dla potrzeb Wydzierżawiającego czynności związanych z obsługą pośmiertną osób zmarłych w Szpitalu tj.: a) całodobowego przewozu zwłok osób zmarłych w Szpitalu z oddziałów szpitalnych do chłodni prosektorium, własnym środkiem transportu w zamkniętej przestrzeni ładunkowej w kapsułach do transportu i krótkotrwałego przechowywania zwłok, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami sanitarnymi. Przewóz nastąpi po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym z oddziałów przez lekarza dyżurnego lub upoważnioną przez niego pielęgniarkę, b) należytego przygotowania zwłok poprzez ich umycie i okrycie, zabezpieczenie naturalnych, pooperacyjnych otworów przed wyciekiem płynów ustrojowych, wydalin z zachowaniem godności należnej osobie zmarłej, c) zapewnienia przechowywania zwłok w chłodni przez 72 godziny, licząc od godziny w której nastąpiła śmierć pacjenta, d) udostępnienia sali sekcyjnej oraz obsługi sekcji zwłok (przygotowanie do sekcji, pomoc przy sekcji, przechowywanie pobranych w czasie sekcji materiałów). 2. Dzierżawca zapewnia worki foliowe na zwłoki dla osób zmarłych w Szpitalu. 3. Dzierżawca umożliwi na życzenie rodziny zmarłego ubranie zwłok, golenie, mycie, zakup trumny, zorganizowanie pogrzebu przez przedsiębiorcę pogrzebowego przez nią wskazanego. 4. Dzierżawca zobowiązany jest do prowadzenia Książki zmarłych. 5. Organizacja przyjmowania zwłok z oddziałów szpitalnych przez Dzierżawcę: a) Dzierżawca dokonywać będzie odbioru zwłok między 2-gą a 3-ią godziną od momentu stwierdzenia zgonu chorego na oddziale szpitalnym. b) Odbiór odbywać się będzie na wezwanie telefoniczne osoby uprawnionej tj. lekarza stwierdzającego zgon lub upoważnionej przez niego pielęgniarki. Odbiór i transport zwłok powinien być dokonany w taki sposób, by nie zwracał uwagi pacjentów i osób odwiedzających. c) Odbioru zwłok dokona co najmniej dwuosobowy zespół pracowników firmy Dzierżawcy do kapsuły transportowej o sztywnej konstrukcji lub na specjalistycznych noszach do transportu zwłok. Sprzęt używany do transportu zwłok powinien okrywać je szczelnie i zabezpieczać ciało przed wysunięciem lub wypadnięciem. d) Ubiór osób odbierających winien być odpowiedni i godny i nie może zawierać żadnych elementów pozwalających zidentyfikować przedsiębiorstwo Dzierżawcy, a w szczególności nie powinien posiadać logo Dzierżawcy, ani stanowić reklamy jego usług. 2 2

3 e) Osoby stanowiące zespół odbierający powinny być wyposażone w laminowane identyfikatory zawierające imię i nazwisko pracownika, podpisane i opieczętowane przez właściciela firmy, dokument powinien zawierać datę jego ważności. Identyfikator należy okazywać osobie wydającej ze strony Szpitala zwłoki. f) Przekazanie ciała odbywać się będzie po okazaniu przez przewoźnika identyfikatora, wypełnieniu Karty Skierowania Zwłok do Chłodni oraz pokwitowaniu przyjęcia zwłok. g) Kartę Skierowania Zwłok do Chłodni sporządzić należy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla oddziału szpitalnego Wydzierżawiającego w celu załączenia do historii choroby zmarłego, jeden pozostawiany w prosektorium. h) Zwłoki przeznaczone do wydania powinny być w czytelny sposób oznakowane. Oznakowanie winno być do zwłok przymocowane w sposób uniemożliwiający samoistne oderwanie oraz zawierać dane personalne zmarłego: imię i nazwisko osoby zmarłej, numer PESEL osoby zmarłej a w przypadku braku numeru PESEL seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz data i godzina zgonu, i) Obowiązek czytelnego oznaczenia zwłok spoczywa na zespole pielęgniarek oddziału gdzie nastąpił zgon. j) W przypadku pacjentów zmarłych na choroby zakaźne, usługa powinna być wykonana niezwłocznie w sposób wskazany w 4 i 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. nr 153 poz ze zm.). k) Rodzinę zmarłego zawiadamia personel oddziału szpitalnego. 6. Strony ustalają zakres działalności prosektoryjnej w ten sposób, że do czasu przekazania zwłok, odpowiedzialność za zwłoki spoczywa na Wydzierżawiającym, a po przekazaniu zwłok oraz pokwitowaniu przyjęcia zwłok na Karcie Skierowania Zwłok do Chłodni pełną odpowiedzialność za zwłoki ponosi Dzierżawca. W szczególności Dzierżawca ponosi odpowiedzialność za: a) kradzież i zbezczeszczenie zwłok, b) złą jakość usług, c) rzeczy powierzone przez rodzinę zmarłego. 7. Nieodpłatne wydawanie zwłok odbywać się będzie w dni robocze, wolne i święta w godzinach od 8ºº do 13ºº z podaniem tej informacji na budynku prosektorium. 8. Dzierżawca zobowiązuje się także do: a) Zabezpieczenia prosektorium na własny koszt w środki czystościowe i dezynfekcyjne, b) Używania kapsuł do transportu i krótkotrwałego przechowywania zwłok. c) Kapsuły powinny posiadać świadectwa sanitarne dopuszczające je do stosowania w transporcie zwłok. d) Utrzymania kapsuł do transportu i krótkotrwałego przechowywania zwłok z obowiązującymi w tym zakresie przepisami sanitarnymi Dzierżawca zobowiązuje się do prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa a w szczególności: a) usługi związane z przygotowaniem zwłok do wydania osobie uprawnionej oraz formalności załatwiane przez rodziny zmarłego związane ze zgonem oraz pochówkiem powinny odbywać się wyłącznie w pomieszczeniu prosektorium, b) rodziny pacjentów zmarłych w Szpitalu nie będą obciążone kosztami wykonania przez Dzierżawcę czynności związanych z przewozem zwłok do prosektorium, ich 3 3

4 przechowywaniem przez 72 godziny, licząc od godziny w której nastąpiła śmierć pacjenta. 2. Do innych obowiązków Dzierżawcy należą w szczególności: a) zapewnienie całodobowej ochrony obiektu, b) utrzymywanie w czystości pomieszczeń Prosektorium i przyległego terenu oraz odśnieżania, c) uzupełnianie wpisów w książce obiektu i innej dokumentacji, d) ubezpieczenie przedmiotu dzierżawy - polisa OC, e) przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza, ziemi, urządzeń wodno kanalizacyjnych, przepisów bhp i ppoż. 5 Dzierżawca zobowiązuje się do przejęcia na mocy porozumienia stron dwóch pracowników zatrudnionych przez Szpital na stanowisku pomocy laboratoryjnej - wykaz pracowników zawiera Załącznik nr... do umowy Dzierżawca ponosi wszelką odpowiedzialność za stan przedmiotu dzierżawy przed organami kontroli, w tym m.in. Sanepid, PIP i w razie obciążenia Szpitala jakimikolwiek karami lub opłatami związanymi z używaniem przedmiotu dzierżawy, Dzierżawca zobowiązany jest do ich pokrycia. 2. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do każdorazowego wstępu na teren przedmiotu dzierżawy, po uprzednim poinformowaniu Dzierżawcy, w celu przeprowadzenia czynności kontrolnych, mających w szczególności na celu stwierdzenie sposobu korzystania przez Dzierżawcę z przedmiotu dzierżawy. Wyżej określone czynności kontrolne będą prowadzone zawsze w obecności przedstawiciela Dzierżawcy. 3. Dzierżawca udostępni Wydzierżawiającemu obiekt do dokonania odczytów, przeglądów, badań i okresowych kontroli Wydzierżawiający oddaje w dzierżawę Dzierżawcy pomieszczenia prosektorium wraz ze znajdującym się w nich sprzętem i wyposażeniem opisanym w załączniku nr 2 do umowy. Dokument przekazania stanowić będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony. 2. Dzierżawca oświadcza, że znany jest mu stan techniczny wynajmowanych pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. 3. Dzierżawca utrzymuje sprzęt i urządzenia w ciągłej gotowości do pracy i zapewnia jego sprawność techniczną. 4. Zabrania się Dzierżawcy dokonywania jakichkolwiek przeróbek konstrukcyjnych w budynku prosektorium za wyjątkiem określonych w zał. nr 1 do umowy. 5. Zabrania się również poddzierżawiania prosektorium osobom trzecim lub prowadzenia innej działalności, poza określoną w niniejszej umowie Dzierżawca zobowiązuje się do wykonywania przeglądów, konserwacji, napraw wszystkich wynajmowanych pomieszczeń i urządzeń nie dopuszczając do pogorszenia ich stanu ponad normalne zużycie. 2. Dzierżawca w celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji budynku i zapobieżenia degradacji technicznej zobowiązany jest do utrzymania właściwej temperatury pomieszczeń. 4 4

5 3. Za uszkodzenia lub zniszczenie budynku, wyposażenia, urządzeń i sprzętu o którym mowa w 7, pkt. 1, znajdującym się pod pieczą i nadzorem Dzierżawcy, ponosi on pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w tym zakresie i jest zobowiązany usunąć wszelkie usterki. 4. Dzierżawca utrzymuje czystość w prosektorium i wokół posesji prosektorium, która obejmuje wejścia do prosektorium, spoczniki, schody, parking w odległości 10 m od schodów głównych. Do obowiązków należy : odśnieżanie, zamiatanie, usuwanie spadłych liści itp Wydzierżawiający zapewnia Dzierżawcy możliwość odpłatnego korzystania z mediów podłączonych do budynku prosektorium ( energia elektryczna, woda zimna i ciepła, ścieki, c.o. telefon ) 2. Dzierżawca zobowiązany jest do zawarcia odrębnej umowy na wywóz śmieci komunalnych oraz na utylizację odpadów medycznych. 3. Odpłatność za media rozliczana będzie wg wskazań urządzeń pomiarowych i obowiązujących za nie stawek jednostkowych. 4. Odczytu wskazań urządzeń pomiarowych dokonywać będą przedstawiciele obu stron w ostatni dzień każdego miesiąca. 5. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do waloryzacji odpłatności za media raz w roku trwania umowy o wzrost rzeczywistych kosztów. Waloryzacja odpłatności wprowadzona będzie pisemnym aneksem do umowy o której mowa w pkt W związku z używaniem przedmiotu umowy, o którym mowa w 2 ust. 1 i 9 niniejszej umowy Dzierżawca pokrywać będzie wszelkie koszty, w szczególności : 1/ Czynsz dzierżawny :naliczony zgodnie z ofertą przetargową z dnia zł + obowiązująca stawka VAT. (23 % VAT... zł) razem :... zł. 2/Ryczałtowa opłata za centralne ogrzewanie : 507,49 zł wg stawki : 3,61 zł/m2 x 140,58 m % VAT 116,72 zł pow. grzewczej razem : 624,21 zł/m-c 3/Opłata za dostawę zimnej wody do lokalu : uiszczana będzie wg wskazań licznika poboru zimnej wody zamontowanego na własny koszt przez Dzierżawcę i jej ilościowego zużycia zgodnie z cenami ustalonymi przez MPGK Spółka z o.o. na podstawie faktur za zużytą zimną wodę. 4/ Opłata za dostawę ciepłej wody do lokalu : uiszczana będzie wg wskazań licznika poboru ciepłej wody zamontowanego na własny koszt przez Dzierżawcę i jej ilościowego zużycia w cenie netto 17,36 zł/m3 ciepłej wody plus podatek VAT na podstawie faktur za zużytą ciepłą wodę. 5/ Opłata za energię elektryczną : 5 5

6 uiszczana będzie wg wskazań licznika energii elektrycznej zamontowanego na własny koszt przez Dzierżawcę i ilościowego zużycia energii i cen stosowanych przez Zakład Energetyczny na podstawie faktur za zużytą energię elektryczną 6/ Ryczałtowa opłata za konserwację i obsługę eksploatacyjną instalacji wod.-kan., c.o. ustalona w wysokości : 66,92 zł + 23% VAT 15,39 zł razem : 82,31 zł 7/ Ryczałtowa opłata za koszty ogólne : ustalona w wysokości : 20,00 zł + 23 % VAT 4,60 zł razem : 24,60 zł/m-c 8/Ryczałtowa opłata za amortyzację lokalu : wg stawki :1,63 zł/m2 x 167,22 m2 272,57 zł + 23 % VAT 62,69 zł razem : 335,26 zł/m-c 9/ Ryczałtowa opłata za korzystanie z numeru wewnętrznego /316/ centrali szpitala 35,00 zł : + 23% VAT 8,05 zł razem : 43,05 zł/m-c Opłata za rozmowy telefoniczne na zewnątrz naliczana będzie dodatkowo na podstawie faktury wg faktycznej ilości wykonywanych rozmów telefonicznych. 10/ Opłata za podatek od nieruchomości : 93,83 zł/m-c wg stawki : 0,56 zł/m2 x 167,22 m 2 11/Opłata za wykonywanie przez Dział Techniczny Szpitala zleconych usług : - w cenie 15,00 zł netto za godzinę pracy pracownika Szpitala plus podatek VAT według stawki 23 % - uiszczana będzie dodatkowo na podstawie faktur VAT 1 raz w miesiącu. Łączna opłata (bez opłaty za czynsz) : 1.203,26 zł/m-c Płatność należności, o której mowa w 10 niniejszej umowy realizowana będzie przez Dzierżawcę na podstawie miesięcznych faktur VAT wystawianych przez Szpital, miesięcznie z góry do 10-go dnia każdego miesiąca przelewem na konto: BOŚ S.A. O. O/Nowy Sącz W przypadku nieterminowej zapłaty Wydzierżawiający naliczy odsetki ustawowe. 12 Czynsz najmu określony w 10 umowy podlega corocznej waloryzacji zgodnie z ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnikiem zmian cen towarów i usług w okresie pierwszych trzech kwartałów poprzedzających ostatni kwartał danego roku. Nowa wysokość czynszu związana z waloryzacją będzie określana w drodze aneksu do umowy i będzie obowiązywać od 01 stycznia roku następnego. 6 6

7 13 Umowa zostaje zawarta na okres 10 lat i obowiązuje od dnia...do dnia Dzierżawca oświadcza, że zapoznany został z Procedurą postępowania w przypadku zgonu pacjenta, zawartą w Księdze procedur ogólnoszpitalnych znak KP Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach. 2. Dzierżawca zobowiązuje się do stosowania wszelkich obowiązujących przepisów i procedur dotyczących prowadzenia prosektorium i transportu zwłok oraz realizacji przedmiotu umowy zgodnie Ustawą o działalności leczniczej Dz. U nr 112 poz Dzierżawca zobowiązuje się do godnego traktowania osób zmarłych i ich rodzin. 4. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do każdorazowego wstępu na teren przedmiotu dzierżawy, po uprzednim poinformowaniu Dzierżawcy, w celu przeprowadzenia czynności kontrolnych, mających w szczególności na celu stwierdzenie sposobu korzystania przez Dzierżawcę z przedmiotu dzierżawy. Wyżej określone czynności kontrolne będą prowadzone zawsze w obecności przedstawiciela Dzierżawcy W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia postanowień umowy lub stosowania praktyk nieuczciwej konkurencji, Wydzierżawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym. 2. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia w przypadku: a. zwłoki w zapłacie czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, b. złożenia przez jakikolwiek podmiot wniosku o ogłoszenie upadłości Dzierżawcy z powodów wyszczególnionych w artykułach 12 i 13 Prawa upadłościowego, bądź w razie złożenia przez Dzierżawcę oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego zgodnie z art. 494 Prawa upadłościowego oraz w razie otwarcia likwidacji Dzierżawcy. c. niewykonania modernizacji określonych w 2 umowy z uwzględnieniem terminów określonych w niniejszej umowie, d. gdy Dzierżawca używa przedmiotu dzierżawy w sposób sprzeczny z umową lub przeznaczeniem i mimo upomnienia nie przestaje go używać w taki sposób albo gdy zaniedbuje do tego stopnia, że zostaje on narażony na utratę lub uszkodzenie, e. poddzierżawiania przedmiotu dzierżawy bez uzyskania wymaganej zgody Wydzierżawiającego, f. oddania przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do używania bez zgody Wydzierżawiającego, g. używania przedmiotu umowy w sposób niezgodny z umową, h. zmiany profilu działalności określonej w umowie przez Dzierżawcę. 3. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, którego bieg terminu rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca po miesiącu w którym nastąpiło wypowiedzenie umowy, w przypadku: a. zmiany przepisów uniemożliwiających wydzierżawienie pomieszczeń prosektorium b. zmiany statutu lub formy działalności Szpitala w Gorlicach, (prywatyzacja), przekształcenia, połączenia z innym zoz, likwidacji Szpitala, 7 7

8 c. sprzedaży nieruchomości, w której znajdują się dzierżawione pomieszczenia prosektorium. 4. W przypadku rozwiązania umowy dzierżawy w sposób określony w pkt. 3a,3b i 3c. w okresie 8 lat od daty obowiązywania umowy, Dzierżawcy przysługuje roszczenie o zwrot poniesionych i udokumentowanych nakładów inwestycyjnych na przedmiot dzierżawy w wysokości nie zamortyzowanej, pod warunkiem należytego wykonania umowy przez Dzierżawcę w okresie jej trwania. 5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 1-3, Dzierżawca obowiązany jest przekazać Wydzierżawiającemu protokolarnie przedmiot umowy, rozliczyć się z Wydzierżawiającym oraz opuścić przedmiot dzierżawy w terminie wskazanym przez Wydzierżawiającego. 6. Celem zapewnienia ciągłości pracy Szpitala z chwilą rozwiązania umowy Dzierżawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania Wydzierżawiającemu pomieszczeń prosektorium wraz z wyposażeniem nie później jednak niż w terminie 7 dni licząc od dnia rozwiązania umowy. 7. W przypadku nie wywiązania się Dzierżawcy z obowiązków określonych w pkt 5 i 6, przejęcia przedmiotu umowy dokona komisja powołana w tym celu przez Wydzierżawiającego. Wydzierżawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za znajdujące się w przejmowanych pomieszczeniach mienie stanowiące własność Dzierżawcy, a które Dzierżawca jest zobowiązany zabezpieczyć we własnym zakresie i na własny koszt. 8. Jeżeli w terminie określonej w pkt. 6 Dzierżawca nie przekaże przedmiotu umowy będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wydzierżawiającego odszkodowania za bezumowne korzystanie z przedmiotu umowy w wysokości 200% dziennej stawki czynszu wyliczonej wg wzoru (stawka czynszu miesięcznego obowiązująca w ostatnim miesiącu trwania umowy podzielić na 30 dni) za każdy rozpoczęty dzień bezumownego korzystania z nieruchomości oraz wyposażenia. 9. Oświadczenie o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności W przypadku zakończenia umowy lub jej rozwiązania w jakimkolwiek trybie, Dzierżawca zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Wydzierżawiającego przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym. 2. W przypadku opisanym w pkt. 1, Dzierżawca jest zobowiązany ponadto do uregulowania wszelkich należności wynikających z umowy, do dnia zwrotu przedmiotu najmu. 3. W przypadku stwierdzenia przez Wydzierżawiającego pogorszenia stanu technicznego przedmiotu dzierżawy ponad normalne zużycie, Dzierżawca na własny koszt doprowadzi go do stanu pierwotnego lub pokryje koszty z tym związane w terminie wskazanym przez Wydzierżawiającego Prawne zabezpieczenie roszczeń Wydzierżawiającego mogących wyniknąć z umowy dzierżawy lub pozostających w związku z niniejszą umową dzierżawy, w tym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Dzierżawcę umowy dzierżawy stanowi: - weksel własny in blanco z wystawienia Dzierżawcy wraz z deklaracja wekslową na kwotę ,00 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych) 2. W przypadku naruszenia przez Dzierżawcę postanowień umowy zawartych w 3 i 4, Dzierżawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wydzierżawiającego tytułem kary umownej kwoty pieniężnej w wysokości 500 zł za każde naruszenie, przy czym 8 8

9 Wydzierżawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego karę umowną na zasadach ogólnych prawa cywilnego Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 2. Obowiązek rejestracji umowy w Urzędzie Skarbowym spoczywa na Dzierżawcy. 19 Wydzierżawiający w okresie obowiązywania niniejszej umowy nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu i osobach oraz wyposażeniu będącym własnością Dzierżawcy, powstałe w związku z prowadzoną działalnością W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 2. Spory mogące wyniknąć na tle wykonania umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu cywilnego, właściwego dla siedziby Wydzierżawiającego, po uprzednim wyczerpaniu postępowania ugodowego. 21 Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron. DZIERŻAWCA WYDZIERŻAWIAJĄCY 9 9

... reprezentowanym przez:... zwaną w dalszej części umowy Dzierżawca

... reprezentowanym przez:... zwaną w dalszej części umowy Dzierżawca Załącznik Nr 12 do SIWZ Projekt! Umowa dzierżawy z dnia...2014 roku zawarta pomiędzy: Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu-Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

Umowa dzierżawy Nr...

Umowa dzierżawy Nr... Umowa dzierżawy Nr... Zawarta w dniu... w Gryficach pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach, ul. Niechorska 27, 72 300 Gryfice reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY NR../2015

UMOWA DZIERŻAWY NR../2015 Załącznik nr 2 UMOWA DZIERŻAWY NR../2015 w dniu. 2015 r. pomiędzy Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, ul. Cieliczańska 1, 16-030 Supraśl, NIP 9661767476, reprezentowanym przez Dyrektora Adama Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach

Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach ogłasza pisemny przetarg ofertowy na oddanie w dzierżawę na okres trzech lat nieruchomości o pow. 800 m 2 stanowiącej cześć działki położonej w Skierniewicach

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015 NA NAJEM POMIESZCZENIA KOSTNICY WRAZ Z USŁUGAMI DOTYCZACYMI OSÓB ZMARŁYCH

UMOWA NR /2015 NA NAJEM POMIESZCZENIA KOSTNICY WRAZ Z USŁUGAMI DOTYCZACYMI OSÓB ZMARŁYCH UMOWA NR /2015 NA NAJEM POMIESZCZENIA KOSTNICY WRAZ Z USŁUGAMI DOTYCZACYMI OSÓB ZMARŁYCH Zawarta w dniu Pomiędzy Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie ul. Szpitalna 1, 63-200

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO 1 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem pojazdu samochodowego zwanego dalej pojazdem, opisanego w załączniku nr 1. 2. Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa Dzierżawy

WZÓR. Umowa Dzierżawy WZÓR Umowa Dzierżawy zawarta w Świeciu w dniu pomiędzy: 1. Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu przy ul. Sienkiewicza 3, 86-100 Świecie, reprezentowaną przez Tomasza Kellera Prezesa Zarządu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU - projekt

UMOWA NAJMU LOKALU - projekt Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 9/2011 Dyrektora Regionalnego Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki z/s w Działoszynie z dnia 10 października 2011r. UMOWA NAJMU LOKALU - projekt Zawarta w dniu.. w Działoszynie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. r. w Gorlicach w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zgodnie art.

Bardziej szczegółowo

na dzierżawę pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność gospodarczą

na dzierżawę pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność gospodarczą SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na dzierżawę pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność gospodarczą 77/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. W lokalu opisanym w 1. najemca będzie prowadził działalność

UMOWA NAJMU. W lokalu opisanym w 1. najemca będzie prowadził działalność UMOWA NAJMU zawarta w dniu. pomiędzy Swarzędzkim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Swarzędz, ul. Wrzesińska 13 reprezentowanym przez: Prezesa mgr Jacka Jędrzejczyka zwanym Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy :

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy : Załącznik nr 5 UMOWA Projekt - ZP/18/2012 zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy : 1) Zakładem Robót Drogowych w Poznaniu z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 46/50, 61-016 Poznań, NIP: 7822517483, REGON: 301616337,

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... projekt. Zawarta w Nysie w dniu... pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa

U M O W A Nr... projekt. Zawarta w Nysie w dniu... pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa U M O W A Nr... projekt Zawarta w Nysie w dniu... pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa Burmistrz Nysy : Jolanta Barska zwany dalej Zamawiającym, a...... reprezentowany przez:...... wpis do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Dzierżawione miejsca postojowe wyposażone będą w słupek łamany chroniący je przed wjazdem innych pojazdów.

Dzierżawione miejsca postojowe wyposażone będą w słupek łamany chroniący je przed wjazdem innych pojazdów. Zarząd Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej CZYN w Słupsku ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę 18 miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych na parkingu usytuowanym pomiędzy budynkami przy ul. Bogusława

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: NR WSzS/DLL/ UMOWA /2015 (projekt) zawarta w dniu.. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY. 4 Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. z możliwością dalszego przedłużenia.

UMOWA DZIERŻAWY. 4 Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. z możliwością dalszego przedłużenia. UMOWA DZIERŻAWY - zawarta w dniu.. grudnia 2012 r. w Nowym Targu pomiędzy Gminą Miasto Nowy Targ z siedzibą 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, reprezentowaną przez mgr inż. Marka Fryźlewicza Burmistrza Miasta

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY AWF nr..

UMOWA DZIERŻAWY AWF nr.. zawarta w dniu.. r. pomiędzy; UMOWA DZIERŻAWY AWF nr.. Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 51-612 Wrocławiu al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, publiczną szkołą wyższą, reprezentowaną przez: 1.

Bardziej szczegółowo

, zam. zwanym w dalszej części umowy D z i e r ż a w c ą została zawarta umowa następującej treści:

, zam. zwanym w dalszej części umowy D z i e r ż a w c ą została zawarta umowa następującej treści: U M O W A D Z I E R Ż A W Y W dniu... 2012 r. pomiędzy Przemyskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Przemyślu reprezentowanym przez 1. Dyrektora Mariusza Zamirskiego, 2. Gł. Księgową Bogusławę Kruk zwanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZIERŻAWY nr. zawarta w dniu.. w Lublinie pomiędzy:

WZÓR UMOWY DZIERŻAWY nr. zawarta w dniu.. w Lublinie pomiędzy: WZÓR UMOWY DZIERŻAWY nr zawarta w dniu.. w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim w imieniu, którego działa: Henryka Strojnowska Dyrektor Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie, ul. Uniwersytecka

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... ... -... ...z siedzibą w... wpisaną w dniu... do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem... ...

UMOWA Nr... ... -... ...z siedzibą w... wpisaną w dniu... do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem... ... Numer sprawy:vii.g.211/05/10 Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr... - w z ó r - W dniu.. w Zielonej Górze pomiędzy: Prokuraturą Okręgową w Zielonej Górze ul. Partyzantów 42 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

MOK /170/02/15 Dębica, dnia 18.02.2015 r. OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego

MOK /170/02/15 Dębica, dnia 18.02.2015 r. OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego MOK /170/02/15 Dębica, dnia 18.02.2015 r. OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego 1. Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy przy ulicy Sportowej 28 ogłasza pisemny nieograniczony

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy:

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: Zamojską Dyrekcja Inwestycji ZDI Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] zwana dalej Umową, zawarta w dniu...06.2016 r. w Warszawie, pomiędzy: Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną dalej Wydzierżawiającym. zwanymi dalej Stroną lub łącznie Stronami o następującej treści:

PROJEKT UMOWY. zwaną dalej Wydzierżawiającym. zwanymi dalej Stroną lub łącznie Stronami o następującej treści: PROJEKT UMOWY Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, Plac Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551, reprezentowaną przez: Dariusza Jędryczka - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa dzierżawy ruchomości

Umowa dzierżawy ruchomości Umowa dzierżawy ruchomości zawarta... w Koniaczowie (data) (miejscowość) pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jarosław z siedzibą Koniaczów 1L, kod pocztowy 37-500, NIP...),

Bardziej szczegółowo

WARUNKI DZIERŻAWY BARU W BUDYNKU SUCHEDNIOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY KUŹNICA W SUCHEDNIOWIE, PRZY ULICY BODZENTYŃSKIEJ 18

WARUNKI DZIERŻAWY BARU W BUDYNKU SUCHEDNIOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY KUŹNICA W SUCHEDNIOWIE, PRZY ULICY BODZENTYŃSKIEJ 18 WARUNKI DZIERŻAWY BARU W BUDYNKU SUCHEDNIOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY KUŹNICA W SUCHEDNIOWIE, PRZY ULICY BODZENTYŃSKIEJ 18 I. Lokalizacja: teren Miasta i Gminy Suchedniów, woj. Świętokrzyskie II. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

UMOWA UŻYCZENIA. o następującej treści :

UMOWA UŻYCZENIA. o następującej treści : UMOWA UŻYCZENIA zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich z siedzibą w Warszawie (00-090) przy al. Solidarności 77, NIP: 5251008674, REGON: 012093073 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

projekt umowy Umowa nr 4/ZP/2014

projekt umowy Umowa nr 4/ZP/2014 projekt umowy Umowa nr 4/ZP/2014 załącznik nr 6 do SIWZ Zawarta w dniu. roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy reprezentowanym przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

., ul., 31 519 Kraków, NIP.., zwaną w dalszej treści umowy Najemcą, reprezentowaną przez :

., ul., 31 519 Kraków, NIP.., zwaną w dalszej treści umowy Najemcą, reprezentowaną przez : UMOWA NAJMU Nr zawarta w dniu 2013 r. w Krakowie pomiędzy: Spółką Małopolskie Parki Przemysłowe Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Dunajewskiego 1/3, 31-133 Kraków, NIP 675 13 33 892, REGON 120117835,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2014 r. w Krakowie pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Toruń, dnia 16.06.2015 r. SSM.DZP.200.44.2015 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU (wzór).../15

UMOWA NAJMU (wzór).../15 UMOW NJMU (wzór).../15 Załącznik Nr 1 do umowy zawarta w dniu.r. w Krakowie pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji Ortopedii z siedzibą w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Umowa W Bydgoszczy w dniu.., pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Kultury w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Batorego 1/3, 85-104 Bydgoszcz, NIP: 554-031-53-65 Regon: 090221337 wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / DP /2011. 1. Dyrektora - Barbarę Langner 2. Zastępcę Dyrektora d/s Finansowych - Mieczysława Jargasa

UMOWA NR / DP /2011. 1. Dyrektora - Barbarę Langner 2. Zastępcę Dyrektora d/s Finansowych - Mieczysława Jargasa UMOWA NR / DP /2011 zawarta w dniu. roku pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji w Zielonej Górze, ul. Chemiczna 8 reprezentowanym przez: 1. Dyrektora - Barbarę Langner 2. Zastępcę Dyrektora d/s Finansowych

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

Umowa dzierżawy Nr. zawarta w dniu. 20... r. w pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarząd Zlewni

Umowa dzierżawy Nr. zawarta w dniu. 20... r. w pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarząd Zlewni Umowa dzierżawy Nr. zawarta w dniu. 20... r. w pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarząd Zlewni z siedzibą w. ul...., zwanym dalej Wydzierżawiającym reprezentowanym przez: z upoważnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: WZÓR UMOWY Umowa nr... Centralnym Ośrodkiem Sportu Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich w Giżycku (11-500) przy ulicy Moniuszki 22, posiadającym numery:

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy

zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy UMOWA nr.. zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ulicy Wierzbowej 52, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY CENTRUM BADAWCZEGO (LABORATORIUM). ELBLĄSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO - WZÓR

UMOWA DZIERŻAWY CENTRUM BADAWCZEGO (LABORATORIUM). ELBLĄSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO - WZÓR UMOWA DZIERŻAWY CENTRUM BADAWCZEGO (LABORATORIUM). ELBLĄSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO - WZÓR zawarta w dniu.. pomiędzy Gminą Miasto Elbląg - Elbląskim Parkiem Technologicznym, reprezentowaną przez Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa przedwstępna. dzierżawy nieruchomości zawarta w dniu.../2013 r. w

Umowa przedwstępna. dzierżawy nieruchomości zawarta w dniu.../2013 r. w Umowa przedwstępna dzierżawy nieruchomości zawarta w dniu.../2013 r. w pomiędzy: Domy Wczasowe WAM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Syrokomli 6,03-335 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../ZT/2011. 5. W ramach świadczonych usług kominiarskich Wykonawca jest obowiązany jest do:

UMOWA NR../ZT/2011. 5. W ramach świadczonych usług kominiarskich Wykonawca jest obowiązany jest do: Wzór umowy Zał. Nr 7 do SIWZ UMOWA NR../ZT/2011. zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane. zawarta w... pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane. zawarta w... pomiędzy: Umowa o roboty budowlane zawarta w... pomiędzy: 1.... zwanym w dalszej treści Inwestorem, a 2. BUILDgreenDesign Sp. z o.o., 60-105 Poznań, ul.kopanina 54/56; NIP 7792409210, REGON 302260084, KRS 0000437940

Bardziej szczegółowo

POJAZDÓW KOLEJOWYCH. zawarta dnia... w Krakowie pomiędzy:

POJAZDÓW KOLEJOWYCH. zawarta dnia... w Krakowie pomiędzy: Załącznik do uchwały Nr 1408/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 grudnia 2014r. UMOWA UŻYCZENIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH zawarta dnia... w Krakowie pomiędzy: Województwem Małopolskim z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP250/58/487/2009 Rzeszów, 2009-12-01. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonywanie usług utrzymania czystości.

SzWNr2 ZP250/58/487/2009 Rzeszów, 2009-12-01. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonywanie usług utrzymania czystości. SzWNr2 ZP250/58/487/2009 Rzeszów, 2009-12-01......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonywanie usług utrzymania czystości. 1. Kto (Zamawiający czy Wykonawca) ponosi koszty zużycia mediów (woda,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDOSTĘPNIENIA. Zawarta w dniu..r. pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. zwanym w dalszej części umowy Klientem a. reprezentowaną przez: 1.. 2..

UMOWA UDOSTĘPNIENIA. Zawarta w dniu..r. pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. zwanym w dalszej części umowy Klientem a. reprezentowaną przez: 1.. 2.. Zawarta w dniu..r. pomiędzy: UMOWA UDOSTĘPNIENIA.... reprezentowanym przez: 1. zwanym w dalszej części umowy Klientem a.. reprezentowaną przez: 1.. 2.. zwanym w dalszej części Spółką 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DZIERŻAWY

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DZIERŻAWY SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DZIERŻAWY Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu, ul. Karowa 1, zwany dalej WYDZIERŻAWIAJĄCYM, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na: dzierżawę nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy:

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Zakładem Energetycznym Łódź - Teren SA z siedzibą w (90-950) Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 58 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Marek Jerzy Chojnowski a...

Dyrektor Marek Jerzy Chojnowski a... Umowa - projekt Dnia. r. w Białymstoku zostaje zawarta umowa pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok

Bardziej szczegółowo

WZÓR Załącznik Nr 8 UMOWA DZIERŻAWY. Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26 reprezentowaną przez:

WZÓR Załącznik Nr 8 UMOWA DZIERŻAWY. Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26 reprezentowaną przez: WZÓR Załącznik Nr 8 UMOWA DZIERŻAWY zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26 reprezentowaną przez:... zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. w Olsztynie, pomiędzy:

Zawarta w dniu. w Olsztynie, pomiędzy: Załącznik nr 7 wzór umowy UMOWA nr. Zawarta w dniu. w Olsztynie, pomiędzy:.. zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą" a..., zwany w dalszej części umowy Zleceniobiorcą, reprezentowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR.

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. zawarta w dniu r w Warszawie, pomiędzy: Firmą Classeq Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 62B, NIP: 822-220-80-18,

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ PROJEKT UMOWA NR.../FA/2008 zawarta w dniu... 2008r. w Katowicach pomiędzy: Branżowym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Maszyn Elektrycznych Komel 40-203 Katowice, Al. Roździeńskiego

Bardziej szczegółowo

IMPEL Cleaning Sp. z o. o. ul. Ślężna 118 53-111 Wrocław fax. /71/ 78-09-147

IMPEL Cleaning Sp. z o. o. ul. Ślężna 118 53-111 Wrocław fax. /71/ 78-09-147 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI w RZESZOWIE u l. K r a k o w s k a 1 6, 3 5-1 1 1 R Z E S Z Ó W t e l. 8 6-43- 3 1 2, s e k. / f a x 8 5-32- 770 e-mail sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ (wzór) zawarta w dniu.. 2013 r. w Gdańsku.

UMOWA DZIERŻAWY POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ (wzór) zawarta w dniu.. 2013 r. w Gdańsku. Załącznik nr 2. do Regulaminu organizowania i przeprowadzania ustnych negocjacji na dzierżawę powierzchni użytkowych będących w trwałym zarządzie Centrum Hewelianum, z przeznaczeniem na automaty do sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy : 175/ZP/2013

Numer sprawy : 175/ZP/2013 PROJEKT Umowy Usługi na Zamówienie Publiczne nr.../u/zp/2013 ZAŁĄCZNIK NR 6 zawarta w dniu... roku w Krakowie pomiędzy : Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Ramowy wzór umowy najmu lokalu użytkowego

Ramowy wzór umowy najmu lokalu użytkowego Ramowy wzór umowy najmu lokalu użytkowego Zawarta w dniu... r. w Krynicy-Zdroju pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym im.hugona Kołłątaja w Krakowie Leśnym Zakładem Doświadczalnym ul. Ludowa 10, 33-380 Krynica-Zdrój,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot Umowy

UMOWA. 1 Przedmiot Umowy UMOWA najmu i obsługi pomieszczenia o pow. 17,4 m² w Średzkim Parku Wodnym w Środzie Śląskiej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie gabinetu kosmetycznego, administrowanego przez OSiR

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SWKO - P R O J E K T - UMOWA Nr SZM/DN/DK/.../ 2015 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ZAKRESIE

Załącznik Nr 2 do SWKO - P R O J E K T - UMOWA Nr SZM/DN/DK/.../ 2015 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ZAKRESIE Załącznik Nr 2 do SWKO - P R O J E K T - UMOWA Nr SZM/DN/DK/.../ 2015 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ZAKRESIE. DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGO W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR...

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... UMOWA NR... Zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Actus-Info sp. z o.o., Ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8992701080, REGON: 021321720 "Zamawiającym" i reprezentowanym przez Mirosława Patoła Prezes

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012 UMOWA NR... 2012 Zawarta w dniu... 2012 r. pomiędzy: Actus-Info sp. z o.o., Ul. Wesoła 50 lok. 13, 50-524 Wrocław, NIP: 8992701080, REGON: 021321720 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR. DO UMOWY DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI NR / ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU

ANEKS NR. DO UMOWY DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI NR / ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU ZAŁĄCZNIK NR 3 ANEKS NR. DO UMOWY DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI NR / ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU ZawartY w dniu.. 2013r. w Pyrzycach, pomiędzy: Gminą Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, NIP 853-145-69-90 zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr G-280-./11 (wzór) W dniu... we Wrocławiu pomiędzy :

UMOWA nr G-280-./11 (wzór) W dniu... we Wrocławiu pomiędzy : UMOWA nr G-280-./11 (wzór) W dniu... we Wrocławiu pomiędzy : Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu ul. Podwale 30 50-040 Wrocław NIP: 896-10-03-995 reprezentowanym przez: Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

Umowa dzierżawy. reprezentowanym przez:

Umowa dzierżawy. reprezentowanym przez: Umowa dzierżawy dla zadania pn.: Dzierżawa dodatkowej elektroniki do nowych autobusów zawarta w dniu 2013r. w Rzeszowie, pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie, ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DZIERŻAWY. dzierżawę nieruchomości gruntowej na prowadzenie parkingu samochodowego przy ul. Brzeskiej 41 w Elblągu

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DZIERŻAWY. dzierżawę nieruchomości gruntowej na prowadzenie parkingu samochodowego przy ul. Brzeskiej 41 w Elblągu SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DZIERŻAWY Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu, ul. Karowa 1, zwany dalej WYDZIERŻAWIAJĄCYM, ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na: dzierżawę nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Odbiór, transport, i utylizacja odpadów komunalnych o kodzie 20-03-01

Odbiór, transport, i utylizacja odpadów komunalnych o kodzie 20-03-01 FORMULARZ CENOWY Nazwa i adres oferenta (pieczątka) (miejscowość, data) Nawiązując do ogłoszenia i zaproszenia w przetargu nieograniczonym, oferujemy wykonanie: Odbiór, transport, i utylizacja odpadów

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot umowy. 2. Nadzór umowy.

1. Przedmiot umowy. 2. Nadzór umowy. UMOWA nr. Zał. nr 2 (Wzór) zawarta w dniu. roku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Komunikacji Autobusowej Spółka z o.o., z siedzibą w Gdyni, ul. Platynowa 19/21, 81 154 Gdynia spółką zarejestrowaną w Sądzie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR.../08

UMOWA NAJMU NR.../08 Wzór umowy najmu UMOWA NAJMU NR.../08 zawarta w dniu. listopada 2008r. w Szczecinie pomiędzy: Zachodniopomorskim Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie ul. Strzałowska nr 22, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO Nr

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO Nr UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO Nr zawarta w dniu. 2014 roku pomiędzy MOSiR w Sandomierzu mającym siedzibę : ul. Koseły 3a, 27 600 Sandomierz, o Nr NIP: 864-181-00-27, którą reprezentuje : Janusz Chabel

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (PROJEKT)

UMOWA Nr... (PROJEKT) UMOWA Nr... (PROJEKT) zawarta dnia... w Niemodlinie pomiędzy: Gminą Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin, zwana w dalszej części umowy Zamawiającym", reprezentowaną przez: Burmistrza

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R U M OW Y Z ałączni k n r 3. U M O W A N R AB - I I / 2 2 5 / / 11 zawarta w dniu 08.2011 r.

W Z Ó R U M OW Y Z ałączni k n r 3. U M O W A N R AB - I I / 2 2 5 / / 11 zawarta w dniu 08.2011 r. W Z Ó R U M OW Y Z ałączni k n r 3 U M O W A N R AB - I I / 2 2 5 / / 11 zawarta w dniu 08.2011 r. pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie Pl. Batorego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Umowa najmu Załącznik numer 2 do Zapytania Ofertowego w postępowaniu numer S2B/10/34 Wzór umowy najmu zawarta w dniu. 2010r. w Warszawie pomiędzy: zwanym dalej Wynajmującym, a Fundacją na Rzecz Budowy

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR... NA ROBOTY KONSERWACYJNO-REMONTOWE INSTALACJI SANITARNYCH

U M O W A NR... NA ROBOTY KONSERWACYJNO-REMONTOWE INSTALACJI SANITARNYCH Załącznik Nr 5 do SIWZ w Przetargu nieograniczonym na konserwację instalacji 2013 r. U M O W A NR... NA ROBOTY KONSERWACYJNO-REMONTOWE INSTALACJI SANITARNYCH W dniu... w Warszawie pomiędzy: Robotniczą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.11.2015. z dn.21.01.2015r. UMOWA - projekt

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.11.2015. z dn.21.01.2015r. UMOWA - projekt UMOWA - projekt Zawarta w dniu...2015r. pomiędzy Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, w imieniu którego działają: 1. Maciej Wasielewski Starosta Pleszewski ; 2. Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do specyfikacji z dnia 7.03.2012 r. Umowa /projekt/ na świadczenie usług odbioru, transportu i przechowywania zwłok

Załącznik nr 5 do specyfikacji z dnia 7.03.2012 r. Umowa /projekt/ na świadczenie usług odbioru, transportu i przechowywania zwłok Załącznik nr 5 do specyfikacji z dnia 7.03.2012 r. Umowa /projekt/ na świadczenie usług odbioru, transportu i przechowywania zwłok zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 6/PN/14 /wzór/

Umowa nr 6/PN/14 /wzór/ Umowa nr 6/PN/14 /wzór/ Załącznik nr 4 zawarta w dniu 2014-..-.. pomiędzy Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie z siedzibą w Warszawie (02-026), przy ul. Raszyńskiej 8/10,

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr.12013. zwanym w dalszej części umowy..zamawiającym a z siedzibą przy wpisaną do pod numerem NIP REGON

WZÓR. UMOWA nr.12013. zwanym w dalszej części umowy..zamawiającym a z siedzibą przy wpisaną do pod numerem NIP REGON WZÓR UMOWA nr.12013 Zawarta w dniu 2013 roku w Warszawie ~5omiędzy: Skarbem Państwa - Rzecznikiem Praw Pacjenta, wykonującym swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU zawarta dnia. w. pomiędzy: legitymującym/cą się dowodem osobistym.pesel

UMOWA NAJMU zawarta dnia. w. pomiędzy: legitymującym/cą się dowodem osobistym.pesel UMOWA NAJMU zawarta dnia. w. pomiędzy: Panem/ią., zam. w legitymującym/cą się dowodem osobistym.pesel a Panem/ią., zam. w legitymującym/cą się dowodem osobistym.pesel zwanym dalej: "Najemcą". 1 Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr...

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Załącznik nr 3 do Regulaminu -WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Zawarta w dniu... roku w.. pomiędzy: Domy Wczasowe WAM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Syrokomli 6,03-335 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na realizację zadania pn. UMOWA ZLECENIE Nr./2015

Wzór umowy na realizację zadania pn. UMOWA ZLECENIE Nr./2015 Załącznik Nr 2 do warunków szczegółowych Wzór umowy na realizację zadania pn. Udzielanie specjalistycznej pomocy pacjentom z doświadczeniem choroby psychicznej oraz pacjentom ze znacznymi deficytami poznawczymi

Bardziej szczegółowo