Załącznik nr 2. UMOWA DZIERŻAWY nr.. - projekt. zawarta w dniu r. w Gorlicach pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 2. UMOWA DZIERŻAWY nr.. - projekt. zawarta w dniu...2012 r. w Gorlicach pomiędzy:"

Transkrypt

1 UMOWA DZIERŻAWY nr.. - projekt Załącznik nr 2 zawarta w dniu r. w Gorlicach pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska Gorlice, NIP , Nr KRS zwanym dalej, Wydzierżawiającym reprezentowanym przez: mgr inż. Mariana Świerza - Dyrektora a zwanym dalej, Dzierżawcą reprezentowanym przez: W wyniku przeprowadzonych rokowań po drugim przetargu nieograniczonym, ogłoszonych w siedzibie Wydzierżawiającego, Strony zawierają umowę o następującej treści. 1. Wydzierżawiający oświadcza, że jest prawnym użytkownikiem nieruchomości prosektorium o powierzchni 167,22 m² zlokalizowanym w budynku Mikrobiologii Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach ul. Węgierska 21 na działce nr 2967/ Przedmiotem niniejszej umowy jest dzierżawa na czas określony 10 lat pomieszczeń prosektorium szpitalnego o powierzchni 167,22 m², wraz z wykonaniem w terminie 36 miesięcy od daty podpisania umowy tj. do dnia... kompleksowej modernizacji oraz prowadzenie prosektorium, zgodnie ze złożoną w trakcie rokowań ofertą z dnia... stanowiącą integralną część umowy. 2. Opis modernizacji wraz z zakresem robót określono w założeniach funkcjonalnych stanowiących zał. nr 1 do umowy. Dzierżawca w terminie 30 dni od daty podpisania umowy przedstawi do zatwierdzenia przez Wydzierżawiającego harmonogram prac modernizacyjnych. 3. Dzierżawca zobowiązuje do poniesienia nakładów inwestycyjnych w kwocie wynikającej z przedłożonej oferty tj....złotych brutto słownie:... w celu wykonania prac modernizacyjnych określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 4. Dzierżawca zobowiązuje się wykonać modernizację o której mowa w pkt 2 w 3 (trzech) etapach i terminach: I etap modernizacja pomieszczeń wydawania zwłok (kaplica) w terminie 6 m-cy, II etap modernizacja sali sekcyjnej i chłodni w terminie 24 m-cy, III etap modernizacja pozostałych pomieszczeń w terminie wykonania 36 m-cy. Terminy o których mowa w zdaniu poprzednim liczą się od daty zawarcia umowy. 5. Dzierżawca zobowiązuje się do przedłożenia Wydzierżawiającemu pełnej dokumentacji powykonawczej i kosztorysowej wraz z fakturami dokumentującymi nabycie towarów i usług, potwierdzających dokonanie nakładów inwestycyjnych na wykonanie poszczególnych etapów prac modernizacyjnych w terminie 14 dni od daty zakończenia poszczególnych etapów. 1 1

2 6. W przypadku gdy przedłożona przez Dzierżawcę dokumentacja wykaże, że wartość poniesionych przez Dzierżawcę nakładów jest niższa od kwoty określonej w ofercie, Dzierżawca zobowiązany będzie do wykonania dodatkowych prac według wyboru Wydzierżawiającego, o wartości równej wysokości różnicy pomiędzy kwotą... zł brutto a wartością nakładów faktycznie przez Dzierżawcę poniesionych, w terminie 40 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku braku realizacji powyższego zapisu bez możliwości zwrotu poniesionych dotychczas nakładów. 7. Odbiór prac modernizacyjnych nastąpi po zakończeniu każdego etapu poprzez spisanie protokołu odbioru Dzierżawca zobowiązuje się do nieodpłatnego świadczenia dla potrzeb Wydzierżawiającego czynności związanych z obsługą pośmiertną osób zmarłych w Szpitalu tj.: a) całodobowego przewozu zwłok osób zmarłych w Szpitalu z oddziałów szpitalnych do chłodni prosektorium, własnym środkiem transportu w zamkniętej przestrzeni ładunkowej w kapsułach do transportu i krótkotrwałego przechowywania zwłok, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami sanitarnymi. Przewóz nastąpi po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym z oddziałów przez lekarza dyżurnego lub upoważnioną przez niego pielęgniarkę, b) należytego przygotowania zwłok poprzez ich umycie i okrycie, zabezpieczenie naturalnych, pooperacyjnych otworów przed wyciekiem płynów ustrojowych, wydalin z zachowaniem godności należnej osobie zmarłej, c) zapewnienia przechowywania zwłok w chłodni przez 72 godziny, licząc od godziny w której nastąpiła śmierć pacjenta, d) udostępnienia sali sekcyjnej oraz obsługi sekcji zwłok (przygotowanie do sekcji, pomoc przy sekcji, przechowywanie pobranych w czasie sekcji materiałów). 2. Dzierżawca zapewnia worki foliowe na zwłoki dla osób zmarłych w Szpitalu. 3. Dzierżawca umożliwi na życzenie rodziny zmarłego ubranie zwłok, golenie, mycie, zakup trumny, zorganizowanie pogrzebu przez przedsiębiorcę pogrzebowego przez nią wskazanego. 4. Dzierżawca zobowiązany jest do prowadzenia Książki zmarłych. 5. Organizacja przyjmowania zwłok z oddziałów szpitalnych przez Dzierżawcę: a) Dzierżawca dokonywać będzie odbioru zwłok między 2-gą a 3-ią godziną od momentu stwierdzenia zgonu chorego na oddziale szpitalnym. b) Odbiór odbywać się będzie na wezwanie telefoniczne osoby uprawnionej tj. lekarza stwierdzającego zgon lub upoważnionej przez niego pielęgniarki. Odbiór i transport zwłok powinien być dokonany w taki sposób, by nie zwracał uwagi pacjentów i osób odwiedzających. c) Odbioru zwłok dokona co najmniej dwuosobowy zespół pracowników firmy Dzierżawcy do kapsuły transportowej o sztywnej konstrukcji lub na specjalistycznych noszach do transportu zwłok. Sprzęt używany do transportu zwłok powinien okrywać je szczelnie i zabezpieczać ciało przed wysunięciem lub wypadnięciem. d) Ubiór osób odbierających winien być odpowiedni i godny i nie może zawierać żadnych elementów pozwalających zidentyfikować przedsiębiorstwo Dzierżawcy, a w szczególności nie powinien posiadać logo Dzierżawcy, ani stanowić reklamy jego usług. 2 2

3 e) Osoby stanowiące zespół odbierający powinny być wyposażone w laminowane identyfikatory zawierające imię i nazwisko pracownika, podpisane i opieczętowane przez właściciela firmy, dokument powinien zawierać datę jego ważności. Identyfikator należy okazywać osobie wydającej ze strony Szpitala zwłoki. f) Przekazanie ciała odbywać się będzie po okazaniu przez przewoźnika identyfikatora, wypełnieniu Karty Skierowania Zwłok do Chłodni oraz pokwitowaniu przyjęcia zwłok. g) Kartę Skierowania Zwłok do Chłodni sporządzić należy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla oddziału szpitalnego Wydzierżawiającego w celu załączenia do historii choroby zmarłego, jeden pozostawiany w prosektorium. h) Zwłoki przeznaczone do wydania powinny być w czytelny sposób oznakowane. Oznakowanie winno być do zwłok przymocowane w sposób uniemożliwiający samoistne oderwanie oraz zawierać dane personalne zmarłego: imię i nazwisko osoby zmarłej, numer PESEL osoby zmarłej a w przypadku braku numeru PESEL seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz data i godzina zgonu, i) Obowiązek czytelnego oznaczenia zwłok spoczywa na zespole pielęgniarek oddziału gdzie nastąpił zgon. j) W przypadku pacjentów zmarłych na choroby zakaźne, usługa powinna być wykonana niezwłocznie w sposób wskazany w 4 i 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. nr 153 poz ze zm.). k) Rodzinę zmarłego zawiadamia personel oddziału szpitalnego. 6. Strony ustalają zakres działalności prosektoryjnej w ten sposób, że do czasu przekazania zwłok, odpowiedzialność za zwłoki spoczywa na Wydzierżawiającym, a po przekazaniu zwłok oraz pokwitowaniu przyjęcia zwłok na Karcie Skierowania Zwłok do Chłodni pełną odpowiedzialność za zwłoki ponosi Dzierżawca. W szczególności Dzierżawca ponosi odpowiedzialność za: a) kradzież i zbezczeszczenie zwłok, b) złą jakość usług, c) rzeczy powierzone przez rodzinę zmarłego. 7. Nieodpłatne wydawanie zwłok odbywać się będzie w dni robocze, wolne i święta w godzinach od 8ºº do 13ºº z podaniem tej informacji na budynku prosektorium. 8. Dzierżawca zobowiązuje się także do: a) Zabezpieczenia prosektorium na własny koszt w środki czystościowe i dezynfekcyjne, b) Używania kapsuł do transportu i krótkotrwałego przechowywania zwłok. c) Kapsuły powinny posiadać świadectwa sanitarne dopuszczające je do stosowania w transporcie zwłok. d) Utrzymania kapsuł do transportu i krótkotrwałego przechowywania zwłok z obowiązującymi w tym zakresie przepisami sanitarnymi Dzierżawca zobowiązuje się do prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa a w szczególności: a) usługi związane z przygotowaniem zwłok do wydania osobie uprawnionej oraz formalności załatwiane przez rodziny zmarłego związane ze zgonem oraz pochówkiem powinny odbywać się wyłącznie w pomieszczeniu prosektorium, b) rodziny pacjentów zmarłych w Szpitalu nie będą obciążone kosztami wykonania przez Dzierżawcę czynności związanych z przewozem zwłok do prosektorium, ich 3 3

4 przechowywaniem przez 72 godziny, licząc od godziny w której nastąpiła śmierć pacjenta. 2. Do innych obowiązków Dzierżawcy należą w szczególności: a) zapewnienie całodobowej ochrony obiektu, b) utrzymywanie w czystości pomieszczeń Prosektorium i przyległego terenu oraz odśnieżania, c) uzupełnianie wpisów w książce obiektu i innej dokumentacji, d) ubezpieczenie przedmiotu dzierżawy - polisa OC, e) przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza, ziemi, urządzeń wodno kanalizacyjnych, przepisów bhp i ppoż. 5 Dzierżawca zobowiązuje się do przejęcia na mocy porozumienia stron dwóch pracowników zatrudnionych przez Szpital na stanowisku pomocy laboratoryjnej - wykaz pracowników zawiera Załącznik nr... do umowy Dzierżawca ponosi wszelką odpowiedzialność za stan przedmiotu dzierżawy przed organami kontroli, w tym m.in. Sanepid, PIP i w razie obciążenia Szpitala jakimikolwiek karami lub opłatami związanymi z używaniem przedmiotu dzierżawy, Dzierżawca zobowiązany jest do ich pokrycia. 2. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do każdorazowego wstępu na teren przedmiotu dzierżawy, po uprzednim poinformowaniu Dzierżawcy, w celu przeprowadzenia czynności kontrolnych, mających w szczególności na celu stwierdzenie sposobu korzystania przez Dzierżawcę z przedmiotu dzierżawy. Wyżej określone czynności kontrolne będą prowadzone zawsze w obecności przedstawiciela Dzierżawcy. 3. Dzierżawca udostępni Wydzierżawiającemu obiekt do dokonania odczytów, przeglądów, badań i okresowych kontroli Wydzierżawiający oddaje w dzierżawę Dzierżawcy pomieszczenia prosektorium wraz ze znajdującym się w nich sprzętem i wyposażeniem opisanym w załączniku nr 2 do umowy. Dokument przekazania stanowić będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony. 2. Dzierżawca oświadcza, że znany jest mu stan techniczny wynajmowanych pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. 3. Dzierżawca utrzymuje sprzęt i urządzenia w ciągłej gotowości do pracy i zapewnia jego sprawność techniczną. 4. Zabrania się Dzierżawcy dokonywania jakichkolwiek przeróbek konstrukcyjnych w budynku prosektorium za wyjątkiem określonych w zał. nr 1 do umowy. 5. Zabrania się również poddzierżawiania prosektorium osobom trzecim lub prowadzenia innej działalności, poza określoną w niniejszej umowie Dzierżawca zobowiązuje się do wykonywania przeglądów, konserwacji, napraw wszystkich wynajmowanych pomieszczeń i urządzeń nie dopuszczając do pogorszenia ich stanu ponad normalne zużycie. 2. Dzierżawca w celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji budynku i zapobieżenia degradacji technicznej zobowiązany jest do utrzymania właściwej temperatury pomieszczeń. 4 4

5 3. Za uszkodzenia lub zniszczenie budynku, wyposażenia, urządzeń i sprzętu o którym mowa w 7, pkt. 1, znajdującym się pod pieczą i nadzorem Dzierżawcy, ponosi on pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w tym zakresie i jest zobowiązany usunąć wszelkie usterki. 4. Dzierżawca utrzymuje czystość w prosektorium i wokół posesji prosektorium, która obejmuje wejścia do prosektorium, spoczniki, schody, parking w odległości 10 m od schodów głównych. Do obowiązków należy : odśnieżanie, zamiatanie, usuwanie spadłych liści itp Wydzierżawiający zapewnia Dzierżawcy możliwość odpłatnego korzystania z mediów podłączonych do budynku prosektorium ( energia elektryczna, woda zimna i ciepła, ścieki, c.o. telefon ) 2. Dzierżawca zobowiązany jest do zawarcia odrębnej umowy na wywóz śmieci komunalnych oraz na utylizację odpadów medycznych. 3. Odpłatność za media rozliczana będzie wg wskazań urządzeń pomiarowych i obowiązujących za nie stawek jednostkowych. 4. Odczytu wskazań urządzeń pomiarowych dokonywać będą przedstawiciele obu stron w ostatni dzień każdego miesiąca. 5. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do waloryzacji odpłatności za media raz w roku trwania umowy o wzrost rzeczywistych kosztów. Waloryzacja odpłatności wprowadzona będzie pisemnym aneksem do umowy o której mowa w pkt W związku z używaniem przedmiotu umowy, o którym mowa w 2 ust. 1 i 9 niniejszej umowy Dzierżawca pokrywać będzie wszelkie koszty, w szczególności : 1/ Czynsz dzierżawny :naliczony zgodnie z ofertą przetargową z dnia zł + obowiązująca stawka VAT. (23 % VAT... zł) razem :... zł. 2/Ryczałtowa opłata za centralne ogrzewanie : 507,49 zł wg stawki : 3,61 zł/m2 x 140,58 m % VAT 116,72 zł pow. grzewczej razem : 624,21 zł/m-c 3/Opłata za dostawę zimnej wody do lokalu : uiszczana będzie wg wskazań licznika poboru zimnej wody zamontowanego na własny koszt przez Dzierżawcę i jej ilościowego zużycia zgodnie z cenami ustalonymi przez MPGK Spółka z o.o. na podstawie faktur za zużytą zimną wodę. 4/ Opłata za dostawę ciepłej wody do lokalu : uiszczana będzie wg wskazań licznika poboru ciepłej wody zamontowanego na własny koszt przez Dzierżawcę i jej ilościowego zużycia w cenie netto 17,36 zł/m3 ciepłej wody plus podatek VAT na podstawie faktur za zużytą ciepłą wodę. 5/ Opłata za energię elektryczną : 5 5

6 uiszczana będzie wg wskazań licznika energii elektrycznej zamontowanego na własny koszt przez Dzierżawcę i ilościowego zużycia energii i cen stosowanych przez Zakład Energetyczny na podstawie faktur za zużytą energię elektryczną 6/ Ryczałtowa opłata za konserwację i obsługę eksploatacyjną instalacji wod.-kan., c.o. ustalona w wysokości : 66,92 zł + 23% VAT 15,39 zł razem : 82,31 zł 7/ Ryczałtowa opłata za koszty ogólne : ustalona w wysokości : 20,00 zł + 23 % VAT 4,60 zł razem : 24,60 zł/m-c 8/Ryczałtowa opłata za amortyzację lokalu : wg stawki :1,63 zł/m2 x 167,22 m2 272,57 zł + 23 % VAT 62,69 zł razem : 335,26 zł/m-c 9/ Ryczałtowa opłata za korzystanie z numeru wewnętrznego /316/ centrali szpitala 35,00 zł : + 23% VAT 8,05 zł razem : 43,05 zł/m-c Opłata za rozmowy telefoniczne na zewnątrz naliczana będzie dodatkowo na podstawie faktury wg faktycznej ilości wykonywanych rozmów telefonicznych. 10/ Opłata za podatek od nieruchomości : 93,83 zł/m-c wg stawki : 0,56 zł/m2 x 167,22 m 2 11/Opłata za wykonywanie przez Dział Techniczny Szpitala zleconych usług : - w cenie 15,00 zł netto za godzinę pracy pracownika Szpitala plus podatek VAT według stawki 23 % - uiszczana będzie dodatkowo na podstawie faktur VAT 1 raz w miesiącu. Łączna opłata (bez opłaty za czynsz) : 1.203,26 zł/m-c Płatność należności, o której mowa w 10 niniejszej umowy realizowana będzie przez Dzierżawcę na podstawie miesięcznych faktur VAT wystawianych przez Szpital, miesięcznie z góry do 10-go dnia każdego miesiąca przelewem na konto: BOŚ S.A. O. O/Nowy Sącz W przypadku nieterminowej zapłaty Wydzierżawiający naliczy odsetki ustawowe. 12 Czynsz najmu określony w 10 umowy podlega corocznej waloryzacji zgodnie z ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnikiem zmian cen towarów i usług w okresie pierwszych trzech kwartałów poprzedzających ostatni kwartał danego roku. Nowa wysokość czynszu związana z waloryzacją będzie określana w drodze aneksu do umowy i będzie obowiązywać od 01 stycznia roku następnego. 6 6

7 13 Umowa zostaje zawarta na okres 10 lat i obowiązuje od dnia...do dnia Dzierżawca oświadcza, że zapoznany został z Procedurą postępowania w przypadku zgonu pacjenta, zawartą w Księdze procedur ogólnoszpitalnych znak KP Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach. 2. Dzierżawca zobowiązuje się do stosowania wszelkich obowiązujących przepisów i procedur dotyczących prowadzenia prosektorium i transportu zwłok oraz realizacji przedmiotu umowy zgodnie Ustawą o działalności leczniczej Dz. U nr 112 poz Dzierżawca zobowiązuje się do godnego traktowania osób zmarłych i ich rodzin. 4. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do każdorazowego wstępu na teren przedmiotu dzierżawy, po uprzednim poinformowaniu Dzierżawcy, w celu przeprowadzenia czynności kontrolnych, mających w szczególności na celu stwierdzenie sposobu korzystania przez Dzierżawcę z przedmiotu dzierżawy. Wyżej określone czynności kontrolne będą prowadzone zawsze w obecności przedstawiciela Dzierżawcy W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia postanowień umowy lub stosowania praktyk nieuczciwej konkurencji, Wydzierżawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym. 2. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia w przypadku: a. zwłoki w zapłacie czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, b. złożenia przez jakikolwiek podmiot wniosku o ogłoszenie upadłości Dzierżawcy z powodów wyszczególnionych w artykułach 12 i 13 Prawa upadłościowego, bądź w razie złożenia przez Dzierżawcę oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego zgodnie z art. 494 Prawa upadłościowego oraz w razie otwarcia likwidacji Dzierżawcy. c. niewykonania modernizacji określonych w 2 umowy z uwzględnieniem terminów określonych w niniejszej umowie, d. gdy Dzierżawca używa przedmiotu dzierżawy w sposób sprzeczny z umową lub przeznaczeniem i mimo upomnienia nie przestaje go używać w taki sposób albo gdy zaniedbuje do tego stopnia, że zostaje on narażony na utratę lub uszkodzenie, e. poddzierżawiania przedmiotu dzierżawy bez uzyskania wymaganej zgody Wydzierżawiającego, f. oddania przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do używania bez zgody Wydzierżawiającego, g. używania przedmiotu umowy w sposób niezgodny z umową, h. zmiany profilu działalności określonej w umowie przez Dzierżawcę. 3. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, którego bieg terminu rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca po miesiącu w którym nastąpiło wypowiedzenie umowy, w przypadku: a. zmiany przepisów uniemożliwiających wydzierżawienie pomieszczeń prosektorium b. zmiany statutu lub formy działalności Szpitala w Gorlicach, (prywatyzacja), przekształcenia, połączenia z innym zoz, likwidacji Szpitala, 7 7

8 c. sprzedaży nieruchomości, w której znajdują się dzierżawione pomieszczenia prosektorium. 4. W przypadku rozwiązania umowy dzierżawy w sposób określony w pkt. 3a,3b i 3c. w okresie 8 lat od daty obowiązywania umowy, Dzierżawcy przysługuje roszczenie o zwrot poniesionych i udokumentowanych nakładów inwestycyjnych na przedmiot dzierżawy w wysokości nie zamortyzowanej, pod warunkiem należytego wykonania umowy przez Dzierżawcę w okresie jej trwania. 5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 1-3, Dzierżawca obowiązany jest przekazać Wydzierżawiającemu protokolarnie przedmiot umowy, rozliczyć się z Wydzierżawiającym oraz opuścić przedmiot dzierżawy w terminie wskazanym przez Wydzierżawiającego. 6. Celem zapewnienia ciągłości pracy Szpitala z chwilą rozwiązania umowy Dzierżawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania Wydzierżawiającemu pomieszczeń prosektorium wraz z wyposażeniem nie później jednak niż w terminie 7 dni licząc od dnia rozwiązania umowy. 7. W przypadku nie wywiązania się Dzierżawcy z obowiązków określonych w pkt 5 i 6, przejęcia przedmiotu umowy dokona komisja powołana w tym celu przez Wydzierżawiającego. Wydzierżawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za znajdujące się w przejmowanych pomieszczeniach mienie stanowiące własność Dzierżawcy, a które Dzierżawca jest zobowiązany zabezpieczyć we własnym zakresie i na własny koszt. 8. Jeżeli w terminie określonej w pkt. 6 Dzierżawca nie przekaże przedmiotu umowy będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wydzierżawiającego odszkodowania za bezumowne korzystanie z przedmiotu umowy w wysokości 200% dziennej stawki czynszu wyliczonej wg wzoru (stawka czynszu miesięcznego obowiązująca w ostatnim miesiącu trwania umowy podzielić na 30 dni) za każdy rozpoczęty dzień bezumownego korzystania z nieruchomości oraz wyposażenia. 9. Oświadczenie o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności W przypadku zakończenia umowy lub jej rozwiązania w jakimkolwiek trybie, Dzierżawca zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Wydzierżawiającego przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym. 2. W przypadku opisanym w pkt. 1, Dzierżawca jest zobowiązany ponadto do uregulowania wszelkich należności wynikających z umowy, do dnia zwrotu przedmiotu najmu. 3. W przypadku stwierdzenia przez Wydzierżawiającego pogorszenia stanu technicznego przedmiotu dzierżawy ponad normalne zużycie, Dzierżawca na własny koszt doprowadzi go do stanu pierwotnego lub pokryje koszty z tym związane w terminie wskazanym przez Wydzierżawiającego Prawne zabezpieczenie roszczeń Wydzierżawiającego mogących wyniknąć z umowy dzierżawy lub pozostających w związku z niniejszą umową dzierżawy, w tym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Dzierżawcę umowy dzierżawy stanowi: - weksel własny in blanco z wystawienia Dzierżawcy wraz z deklaracja wekslową na kwotę ,00 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych) 2. W przypadku naruszenia przez Dzierżawcę postanowień umowy zawartych w 3 i 4, Dzierżawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wydzierżawiającego tytułem kary umownej kwoty pieniężnej w wysokości 500 zł za każde naruszenie, przy czym 8 8

9 Wydzierżawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego karę umowną na zasadach ogólnych prawa cywilnego Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 2. Obowiązek rejestracji umowy w Urzędzie Skarbowym spoczywa na Dzierżawcy. 19 Wydzierżawiający w okresie obowiązywania niniejszej umowy nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu i osobach oraz wyposażeniu będącym własnością Dzierżawcy, powstałe w związku z prowadzoną działalnością W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 2. Spory mogące wyniknąć na tle wykonania umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu cywilnego, właściwego dla siedziby Wydzierżawiającego, po uprzednim wyczerpaniu postępowania ugodowego. 21 Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron. DZIERŻAWCA WYDZIERŻAWIAJĄCY 9 9

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary Tabela opłat za media i świadczenia dodatkowe L.p. Rodzaj świadczenia Sposób rozliczenia Jednostka miary Cena jednostkowa 1 Energia elektryczna wg wskazań licznika kwh*) 0,44 zł wg ceny operatora 2 Ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk DZIAŁ Administrayjno - Organizacyjny Tel./fax: 058 344-44-40 e-mail:

Bardziej szczegółowo

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NR...

Istotne postanowienia umowy UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NR... DO.283.4.2015 Załącznik nr 4 do Regulaminu Istotne postanowienia umowy UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NR... zawarta w dniu... w Gdyni, pomiędzy Pomorskim Parkiem Naukowo Technologicznym Gdynia Jednostką

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. zawarta w dniu.. r. w Gdańsku, pomiędzy:

Umowa Nr. zawarta w dniu.. r. w Gdańsku, pomiędzy: Umowa Nr zawarta w dniu.. r. w Gdańsku, pomiędzy: COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w 80-803 Gdańsk ul. Nowe Ogrody 1-6, działającym zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu negocjacji z ogłoszeniem powyżej 193 000 Euro na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu negocjacji z ogłoszeniem powyżej 193 000 Euro na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu negocjacji z ogłoszeniem powyżej 193 000 Euro na: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRODUKCJI POSIŁKÓW DLA

Bardziej szczegółowo

I. Wynajmujący Centrum Widowiskowo-Sportowe - Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-400 Płock, Plac Celebry Papieskiej 1.

I. Wynajmujący Centrum Widowiskowo-Sportowe - Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-400 Płock, Plac Celebry Papieskiej 1. Nr: 2/2012 Dyrektor Centrum Widowiskowo-Sportowego Jednostki Budżetowej w Płocku zaprasza do pisemnego przetargu nieograniczonego na wynajem lokali użytkowych w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej ORLEN

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa NR...

WZÓR UMOWY. Umowa NR... Umowa NR... WZÓR UMOWY Zawarta w dniu...r. pomiędzy: Miastem Opole Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji z siedzibą przy, ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole, REGON: 000828874, NIP: 754-033-77-29 zwanym w

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze wydzierżawienia powierzchni lokalowych pod działalność gospodarczą

Ogłoszenie o zamiarze wydzierżawienia powierzchni lokalowych pod działalność gospodarczą 25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 NIP: 657-18-13-314 tel. : (41) 349 35 00 REGON: 290391139 fax.: (41) 349 35 05 Konto Bankowe BGK 23 1130 1192 0027 6108 9320 0001 ornatowska@zozmswkielce.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Właściciel nieruchomości: Poczta Polska Spółka Akcyjna Prowadzący przetarg: Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania 64/12 - usługa sporządzania posiłków wraz wynajęciem kuchni szpitalnej

Nr postępowania 64/12 - usługa sporządzania posiłków wraz wynajęciem kuchni szpitalnej 1. CZĘŚĆ l Postanowienia ogólne 1. Informacja o zamawiającym 1) Zamawiającym jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego 51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5, w imieniu którego postępowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY nr. zawarta w dniu...

UMOWA DZIERŻAWY nr. zawarta w dniu... UMOWA DZIERŻAWY nr zawarta w dniu... pomiędzy Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku, ul. Ołowianka 9-13, 80-751 Gdańsk, działającym zgodnie z wpisem do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO MEDITRANS W WARSZAWIE SPZOZ 00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 Tel.: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80 NIP: 526-17-36-429 REGON: 000294674

Bardziej szczegółowo

U M O W A o świadczenie usług

U M O W A o świadczenie usług Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A o świadczenie usług zawarta w dniu. 2015 r., w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH (projekt)

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH (projekt) Nr Sprawy ZP 7/204 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH (projekt) zawarta w dniu... r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści: UMOWA SPRZEDAŻY NR SKM -./15 PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. zawarta w dniu..2015 roku w Gdyni pomiędzy : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. adres: 81-002 Gdynia, ul. Morska

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Umowa /projekt/ Załącznik nr 1 do specyfikacji z dnia 15.12.2011 r. zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

U M O W A o świadczenie usług

U M O W A o świadczenie usług Załącznik nr 3 do SIWZ U M O W A o świadczenie usług zawarta w dniu. 2014 r., w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

Warunki przetargu pisemnego na najem lokali

Warunki przetargu pisemnego na najem lokali Pabianice, dnia 29 września 2014 roku Warunki przetargu pisemnego na najem lokali znajdujących się w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach I. Przedmiot najmu

Bardziej szczegółowo

znak sprawy : 61/ZP/OBRCEBEA/2013 UMOWA

znak sprawy : 61/ZP/OBRCEBEA/2013 UMOWA Załącznik Nr 7 do SIWZ PROJEKT UMOWA Zawarta w dniu. w Bochni pomiędzy: Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Budowy Urządzeń Chemicznych Zakład Produkcji Doświadczalnej 32-700 Bochnia ul. Krasińskiego 29 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... z siedzibą w... reprezentowanym przez :... -... -...

UMOWA PROJEKT. a... z siedzibą w... reprezentowanym przez :... -... -... Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA PROJEKT zawarta w dniu... 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi z siedzibą w Nowym Tomyślu przy

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3

Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3 Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3 PROJEKT UMOWA NR. zawarta w dniu. roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. 1 Postanowienia ogólne

Umowa nr.. 1 Postanowienia ogólne Umowa nr.. zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy: Załącznik nr 2 Wzór umowy część B Koleje Śląskie Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo