Opłaty za ustalenie i przygotowanie miejsca do pochowania zwłok lub prochów na okres 20 lat.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opłaty za ustalenie i przygotowanie miejsca do pochowania zwłok lub prochów na okres 20 lat."

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 430/2003 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia r. Cennik opłat za korzystanie z cmentarzy i obiektów komunalnych (funeralnych ) oraz za usługi cmentarne i pogrzebowe, wykonywane przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku Cennik ważny od dnia r. I. Opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych Opłaty za ustalenie i przygotowanie miejsca do pochowania zwłok lub prochów na okres 20 lat. W kwaterze grobów tradycyjnych, ziemnych, pojedynczych dla osób dorosłych (powyżej 6 lat), (bez prawa murowania) W kwaterze grobów tradycyjnych, ziemnych, głębinowych dla osób dorosłych (bez prawa murowania) W kwaterze grobów tradycyjnych, ziemnych, głębinowych za dochowanie drugiej osoby dorosłej do grobu istniejącego. Opłatę za zachowanie grobu ustala się następująco: za każdy rok różnicy między pierwszym pochówkiem, a rokiem, w którym następuje dochowanie drugiej osoby x stawkę opłaty za każdy rok. Stawka opłaty za każdy rok różnicy lat wynosi Dotyczy także dochowania do grobów w Alei Zasłużonych dla miasta Rybnika współmałżonka W kwaterze grobów dziecięcych ( do 6 lat ) ziemnych i pojedynczych (bez prawa murowania) W kwaterze grobów tradycyjnych, ziemnych pojedynczych i głębinowych w celu dochowania urny z prochami W kwaterze Aleja Zasłużonych dla miasta Rybnika, miejsce wyróżnione grób ziemny, pojedynczy bez prawa murowania W kwaterze Aleja Zasłużonych dla miasta Rybnika, miejsce wyróżnione grób ziemny, głębinowy bez prawa murowania 120,00 10,00 80,00 60, , ,00 1

2 1.8 W kwaterze Aleja Zasłużonych dla miasta Rybnika, dochowanie do grobu ziemnego, pojedynczego lub głębinowego osoby Zasłużonej, urny z prochami współmałżonka na zasadzie wyłączności 60, Opłaty za ustalenie i przygotowanie stałego miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok osób dorosłych i dzieci lub prochów na okres dłuższy niż 20 lat. W kwaterze grobów murowanych za grobowce 1 miejscowe ( głębinowe ) na okres 50 lat W kwaterze grobów murowanych za grobowce 1 miejscowe (głębinowe), usytuowane w miejscach eksponowanych (wzdłuż głównej alei cmentarza i 1-szych rzędów grobów kwatery ) na okres 50 lat. W kwaterze grobów murowanych za grobowce 2 miejscowe ( głębinowe ) na okres 50 lat W kwaterze grobów murowanych za grobowce 2 miejscowe ( głębinowe - usytuowane jak w poz.2.2 ) na okres 50 lat W kwaterze Aleja Zasłużonych dla miasta Rybnika opłata za ustalenie i przygotowanie miejsca pod grobowce murowane, wyłącznie 1 miejscowe (głębinowe) wynosi 3 krotność opłaty podanej w pkt 2.2 W kwaterze grobów urnowych, w niszy urnowej na okres 25 lat: a/ dla niszy 2 urnowej b/ dla niszy 4 urnowej c/ dla niszy 6 urnowej W kwaterze kolumbarium - ściana z niszami (o wym. 50x50x50cm) na urny na okres 25 lat. a/ dla 1-szej kondygnacji b/ dla 2-giej kondygnacji Każde następne dochowanie urny nie powoduje przedłużenia terminu dysponowania niszą w kolumbarium , , , ,00 700,00 900, , , ,00 2

3 Inne opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych. Opłata ze ponowne użycie grobu po okresie 20 lat od 1-szych pochówków dla: a/ grobów tradycyjnych, ziemnych, pojedynczych dla osób dorosłych b/ grobów tradycyjnych, ziemnych, głębinowych za pochowane 2 osoby ( opłaty po 125,00/osoba) c/ grobów ziemnych, dziecięcych Opłata za udostępnienie miejsca w celu rozsypanie prochów w Kręgu pamięci. Opłata za czynności kancelaryjno terenowe związane z ustawieniem nagrobka Opłata za ustawienie nagrobka na grobie: a/ tradycyjnym b/ urnowym c/ dziecięcym Opłata za dodatkowe zajęcie 1 m2 gruntu przy grobach: a/tradycyjnych, ziemnych, pojedynczych i głębinowych dla osób dorosłych po przekroczeniu wymiarów grobu 2,00 x 1,00m (z wyłączeniem fundamentu o szerokości do 15 cm, wystającego poza obrys nagrobka) b/ zlokalizowanych skrajnie na kwaterze, niezależnie od ich rodzaju i wielkości Opłata za dodatkowo montowany każdy element dekoracyjny na powierzchni nisz urnowych, w polu urnowym (poza elementami standardowymi) Opłata za wjazd na teren cmentarzy: a/ pojazdami firm kamieniarskich - w celu rozebrania pomnika do pogrzebu - w celu ustawienia nowego nagrobka b/ samochodami osobowymi osób z widocznym ograniczeniem ruchowym Opłaty eksploatacyjne w oparciu o czynności wykopania grobów, na pokrycie kosztów prac porządkowych, sprzątania miejsc nielegalnego składowania odpadów, naprawy elementów dróg i ścieżek oraz innych urządzeń cmentarza: a/ za groby pojedyncze b/ za groby głębinowe i grobowce 1 miejscowe (podwójne) ,00 60,00 30,00 30,00 15,00 15,00+22%VAT 2, ,00 3

4 3.9 c/ za grobowce 2 miejscowe (2 x podwójne) d/ za groby dziecięce e/ przy umieszczeniu kolejnych trumien do grobowca f/ za urny umieszczane w kolumbarium lub polu urnowym g/ za urny umieszczane w grobach ziemnych lub grobowcach Opłaty za ustalenie miejsca grzebalnego za życia (tzw. rezerwacja przyszłego grobu): a/ w kwaterze grobów tradycyjnych, ziemnych UWAGA: tylko w kwaterach wyznaczonych do rezerwacji b/ w kwaterze kolumbarium, ściana z niszami na okres 25 lat - 1 kondygnacja - 2 kondygnacja c/ w kwaterze nisze urnowe na okres 25 lat - przy niszy 2 urnowej - przy niszy 4 urnowej - przy niszy 6 urnowej 280, , ,00 900, ,00 Uwaga: z chwilą udostępnienia miejsca grzebalnego za życia (rozpoczęcia rezerwacji) w kwaterze kolumbarium (ściana z niszami) i w kwaterze grobów urnowych (nisze kilku urnowe), każda kolejne dochowanie urny nie powoduje przedłużenia terminu dysponowania niszą urnową. II. Opłaty za korzystanie z obiektów komunalnych na terenie cmentarzy 1. Opłaty za korzystanie z obiektów technicznych Domu Przedpogrzebowego: a/ opłaty za przechowanie w chłodni przez 1 dobę 1 zwłok osoby dorosłej lub dziecka b/ opłaty j/w lecz za każdą następna dobę c/ opłaty za przechowanie w chłodni 1 zwłok rozczłonkowanych lub będących w rozkładzie, za każdą dobę d/ opłata za przechowanie 1 urny z prochami lub 1 zwłok niemowlęcych w trumnie, za każdą dobę bezpłatnie 80,00 20,00 4

5 2. Opłaty za korzystanie z kaplicy w Domach Pogrzebowych: a/opłata za wynajęcie kaplicy do mszy św. b/ opłata za wynajęcie kaplicy do ostatniego pożegnania c/ opłata za wynajęcie kaplicy do pożegnania przez Świeckiego Mistrza Ceremonii lub innego rodzaju uroczystości d/ opłata za obsługę organów do mszy św. lub innej uroczystości 120,00 90,00 70,00 3. Opłata za montaż tablic na obelisku Pamięci tych, którzy grobów nie mają... a/tablica o wym. 27x18cm b/tablica o wym. 27x27cm c/tablica o wym. 38x18cm d/tablica o wym. 36x27cm e/tablica o wym. 54x27cm 64,00 78,00 86,00 97,00 129,00 III. Czynności cmentarne 1. Usługa przygotowania tradycyjnego, ziemnego miejsca grzebalnego, bez prawa murowania, tj. wykopanie, przygotowanie elementów grobu do pogrzebu, zasypanie wykopu oraz uformowanie kopczyka nad grobem a/w kwaterze grobów tradycyjnych, ziemnych głębinowych dla osób dorosłych ( powyżej 6 lat ) b/ w kwaterze grobów tradycyjnych, ziemnych, pojedynczych dla osób dorosłych c/w kwaterze grobów tradycyjnych, ziemnych pojedynczych jako dochowanie do istniejącego grobu głębinowego d/ w kwaterze grobów dziecięcych ( do 6 lat ), ziemnych pojedynczych 590,00 406,00 406,00 68,00 e/ w kwaterze Aleja Zasłużonych dla miasta Rybnika jak przy wykonaniu usług określonych w poz. a, b lub c 5

6 2. Usługa wykonania ceremonii rozsypania prochów po kremacji w Kręgu Pamięci 200,00 3. Usługa przeniesienia szczątków lub kości z grobu ziemnego czy grobowca i umieszczenie w Ossarium wraz z otwarciem i zabezpieczeniem 4. Inne czynności cmentarne związane z przygotowaniem miejsca do złożenia trumny ze zwłokami lub urny z prochami. a/ w kwaterze grobów tradycyjnych ziemnych, pojedynczych i głębinowych - wykonanie wykopu w celu złożenia urny z prochami b/ w kwaterze grobów murowanych grobowce 1 i 2 miejscowe - wykonanie czynności otwarcia i zamknięcia płyt grobowca z zabezpieczeniem po wykonaniu pochówku trumny ze zwłokami lub urny z prochami 200,00 5. Usługi żałobnicze - dotyczy obsługi pogrzebów w zakresie transportu trumny ze zwłokami osoby dorosłej, dziecka lub urny z prochami do miejsca pochówku i złożenie. a/ przy obsłudze 6 osób b/ przy obsłudze 4 osób c/ przy obsłudze 1 osoby 301,00 247,00 65,00 6. Czynności ekshumacyjne zwłok lub szczątków na terenie cmentarzy komunalnych a/ otwarcie grobu do 5 lat po pochówku b/ otwarcie grobu od 5 do 10 lat po pochówku c/ otwarcie grobu powyżej 10 lat od pochówku 1.398, ,00 968,00 IV. Inne czynności cmentarne związane z przygotowaniem do pogrzebu na terenie cmentarzy. 1. Czynności wykonania kosmetyki i pielęgnacji oraz ubranie zwłok 182,00 2. Czynności ułożenia zwłok w trumnie z pracami dodatkowymi 54,00 3. Wypożyczenie dekoracji pogrzebowej do domu osoby zmarłej wraz z transportem 30,00 6

7 4. Wypożyczenie dekoracji pogrzebowej grobu, niezależnie od rodzaju grobu 32,00 5. Czynności wykonania rozbiórki pomnika grobu ziemnego z zabezpieczeniem elementów płyt: a/ pomnik z płytą poziomą b/ pomnik z płyta pionową 1 200,00 V. Usługi przewozowe dla celów pogrzebowych, usług cmentarnych i innych 1. Przewóz trumny, zwłok w trumnie, zwłok na noszach na terenie administracyjnym Gminy Rybnik przy zwłokach nienaruszonych, z siedziby Domu Przedpogrzebowego w/g odległości do: a/ dzielnic odległych: Chwałęcice, Boguszowice, Niedobczyce, Chwałowice, Popielów, Radziejów, Ochojec, Stodoły, Golejów, Grabownia, Gotartowice, Kamień, Kłokocin, Niewiadom - przy zwłokach rozczłonkowanych lub będących w rozkładzie b/ dzielnic bliżej siedziby: Śródmieście, Paruszowiec - Piaski, Wielopole, Orzepowice, Nowiny, Smolna, Meksyk, Ligota, Zebrzydowice, Zamysłów, Rybnicka Kuźnia, Rybnik-Północ c/ przy zwłokach rozczłonkowanych lub będących w rozkładzie 2. Przewóz w zakresie jak w pkt. 1, ale poza terenem administracyjnym Gminy Rybnik 3. Przewóz w zakresie jak w pkt. 1, ale na trasie Zakład Anatomopatologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 - Dom Przedpogrzebowy ul. Rudzka 4. Przewóz zwłok w stanie nienaruszonym na trasie Rybnik - Katowice do Zakładu Medycyny Sądowej - przy zwłokach rozczłonkowanych lub będących w rozkładzie 5. Przewóz zwłok na trasie Rybnik - Ruda Śl. Kochłowice w celu kremacji, wraz z przywozem urny z prochami wraz z oczekiwaniem na odbiór urny. 209,00 553,00 164,00 508,00 wg ilości km i godzin 432,00 527,00 440,00 7

8 6. Usługi pogrzebowe wykonane autokarawanem od rozpoczęcia pogrzebu do miejsca pochówku: a/ z Kaplicy Domu Przedpogrzebowego na teren cmentarzy ( komunalnego, parafialnego MBB i ewangelickiego ) przy ul. Rudzkiej b/ na terenie administarcyjnym Gminy Rybnik: - przy dzielnicach odległych jak w treści pkt 1.a - przy dzielnicach bliżej miejsca pochówku jak w pkt 1.b. c/ poza terenem administracyjnym Gminy Rybnik jak w poz ,00 213,00 168,00 wg ilości km i godzin VI. Zakres czynności i usług cmentarnych oraz pogrzebowych świadczonych po kosztach własnych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku jednostka budżetowa Gminy Rybnik i Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku - jednostka budżetowa Skarbu Państwa 1. Czynności cmentarne: a/ usługa na przygotowanie tradycyjnego, ziemnego miejsca grzebalnego, bez prawa murowania: - na kwaterze grobów ziemnych, pojedynczych dla osób dorosłych (powyżej 6 lat) - na kwaterze grobów ziemnych głębinowych dla osób dorosłych - na kwaterze grobów ziemnych dziecięcych (do 6lat ) 333,00 526,60 58,00 b/ opłata na okres 20 lat za udostępnienie miejsca: - w kwaterze grobów tradycyjnych, ziemnych pojedynczych dla osoby dorosłej (powyżej 6 lat) - opłata j/w, ale dla grobu głębinowego - opłata j/w, ale dla grobu dziecięcego (do 6 lat) 120,00 80,00 8

9 2. Usługa pogrzebowa na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Rudzkiej z Domu Przedpogrzebowego do miejsca pochówku 3. Usługi przewozowe zwłok w stanie nienaruszonym autokarawanem na zlecenie jednostek wymienionych w dziale VI: a/ z siedziby OPS-u i Szpitala Psychiatrycznego do siedziby Domu Przedpogrzebowego b/ na terenem administracyjnym Gminy Rybnik z dzielnic dalej położonych od centrum c/ j/w ale z dzielni bliżej centrum Gminy d/ zwłok będących w stanie rozczłonkowanym lub w rozkładzie e/ z Zakładu Anatomopatologii (WSS nr 3) f/ do kremacji zwłok Ruda Śl. 88,00 97,00 96,00 178,00 141,00 470,00 367,00 4. Opłaty za czynności w obiekcie Domu Pogrzebowego ul. Rudzka 70 B. a/ przechowywanie zwłok w chłodni - osoba dorosła lub dziecko, zwłoki w stanie nienaruszonym - 1 doba - 2 doba - 3 i następna doba b/ przy zwłokach rozczłonkowanych lub będących w rozkładzie za każdą dobę przechowywania w chłodni c/ kosmetyka i ubranie zwłok d/ ułożenie zwłok w trumnie e/ opłata za wynajęcie kaplicy dla odprawienia mszy św. f/ opłata za wynajęcie kaplicy do ostatniego pożegnania bezpłatnie 48,00 38,00 70,00 167,00 43,00 105,00 75,00 5. Inne usługi do celów pogrzebowych : a/ sprzedaż krzyża z wkopaniem do mogiły b/ wykonanie tabliczki z umocowaniem na krzyżu c/ umieszczenie szczątków lub kości Ossarium i zabezpieczenie obiektu d/ wynajęcie dekoracji grobu przy ceremonii pogrzebowej 44,00 5,00 22,00 Opracował: Zatwierdził: 9

ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI

ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI Instrukcja w sprawie zarządu cmentarzami parafialnymi na terenie Archidiecezji Częstochowskiej Normy ogólne 1. Każda parafia, jeśli jest to możliwe, powinna mieć własny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/101/2014 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 października 2014 r. 2012 r.w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego.

UCHWAŁA NR LVI/101/2014 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 października 2014 r. 2012 r.w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego. UCHWAŁA NR LVI/101/2014 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

z dnia 20 października 1972 r. (Dz. U. z dnia 22 listopada 1972 r.)

z dnia 20 października 1972 r. (Dz. U. z dnia 22 listopada 1972 r.) Dz.U.72.47.299 1999.10.01 zm.wyn.z Dz.U.98.133.872 art. 105 2001.09.15 zm.wyn.z Dz.U.00.120.1268 art. 4 pkt 9, art. 78 2002.03.29 zm.wyn.z Dz.U.01.153.1783 13 ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW GOSPODARKI TERENOWEJ

Bardziej szczegółowo

z dnia 7 marca 2008 r.

z dnia 7 marca 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

NOWY CMENTARZ TRADYCJA I NOWE STANDARDY

NOWY CMENTARZ TRADYCJA I NOWE STANDARDY NOWY CMENTARZ TRADYCJA I NOWE STANDARDY Częstochowianie mogą być dumni 1 lipca 2003 roku rozpoczął działalność Cmentarz Komunalny przy ulicy Radomskiej 117 (w dzielnicy Lisiniec) należący do największych

Bardziej szczegółowo

Obszar. Kwota lp Dzielnica Wnioskodawca Tytuł projektu tematyczny. wnioskowana. 90 000 zł Pozytywna. 90 000 zł Negatywna

Obszar. Kwota lp Dzielnica Wnioskodawca Tytuł projektu tematyczny. wnioskowana. 90 000 zł Pozytywna. 90 000 zł Negatywna Obszar Kwota lp Dzielnica Wnioskodawca Tytuł projektu Krótki opis Ocena projektu tematyczny wnioskowana 1 Boguszowice Osiedle Daniel Schuchmielski, Kamil Szumiak, (grupa mieszkańców) publiczna Modernizacja

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 31 stycznia 1959 r.

USTAWA. z dnia 31 stycznia 1959 r. Kancelaria Sejmu s. 1/15 USTAWA z dnia 31 stycznia 1959 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687, Nr 144, poz. 853, z 2012 r. poz. 951, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1741.

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO SPOPIELARNI ZWŁOK W PODGÓRKACH TYNIECKICH DLA UZYSKANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO SPOPIELARNI ZWŁOK W PODGÓRKACH TYNIECKICH DLA UZYSKANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO SPOPIELARNI ZWŁOK W PODGÓRKACH TYNIECKICH DLA UZYSKANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH Kraków, 2010 r. INSTYTUT ROZWOJU MIAST w Krakowie ZAKŁAD PROBLEMÓW PRZYRODNICZYCH 30-015

Bardziej szczegółowo

MPZP REJONU BORKOWA PROJEKT PLANU tekst planu - 01/2013 strona 1 (107) REJONU BORKOWA

MPZP REJONU BORKOWA PROJEKT PLANU tekst planu - 01/2013 strona 1 (107) REJONU BORKOWA MPZP REJONU BORKOWA PROJEKT PLANU tekst planu - 01/2013 strona 1 (107) M I E J S C O W Y P L A N ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU BORKOWA w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy TEKST PLANU Faza V PROJEKT

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N T O R U Ń S K I E J G I E Ł D Y przy T O W A R O W E J U R B I T O R SP. Z O.O.

R E G U L A M I N T O R U Ń S K I E J G I E Ł D Y przy T O W A R O W E J U R B I T O R SP. Z O.O. R E G U L A M I N T O R U Ń S K I E J G I E Ł D Y przy T O W A R O W E J U R B I T O R SP. Z O.O. Załącznik nr 1do Zarzą dzenia nr 6/2012 z dnia 16.04.2012r. Przepisy ogólne 1 1. Toruńska Giełda przy Towarowej,

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA RYBNIKA (POSPH)

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA RYBNIKA (POSPH) o Urząd Miasta Rybnika PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA RYBNIKA (POSPH) PROJEKT Rybnik 2013 Wykonanie na zlecenie Urzędu Miasta Rybnika: ATMOTERM S.A.

Bardziej szczegółowo

Projekt roboczy, 12.02.2007 r. Opracowany przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie

Projekt roboczy, 12.02.2007 r. Opracowany przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie Projekt został kierunkowo skonsultowany z Departamentem Dróg i Transportu Drogowego w Ministerstwie Transportu. W styczniu 2007 r. projekt został skonsultowany w trakcie 4 spotkań z przewoźnikami (uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2015 r.

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2015 r. INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2015 r. Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE RKR-411-1/05/DN-10/05 Kraków, dn. 15 września 2005 r. DECYZJA Nr RKR - 55/2005 Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 stycznia 2006 r. Nr 1 TREŚĆ: Poz.: AKTY NORMATYWNE: UCHWAŁA RADY POWIATU: 1 Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany statutu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja prowadzenia i oznakowania prac wykonywanych w pasach dróg

Instrukcja prowadzenia i oznakowania prac wykonywanych w pasach dróg Wersja: 02 Instrukcja prowadzenia i oznakowania prac wykonywanych w pasach dróg Data wydania:. Informacje formalne: Opracowanie: ENERGA-OPERATOR Eksploatacja i Inwestycje Elbląg Sp. z o.o./biuro Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 ZAKRES REGULACJI

ROZDZIAŁ 1 ZAKRES REGULACJI UCHWAŁA Nr XX / 223 / 04 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH str.1 SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Temat: PRZEBUDOWA ( WRAZ Z REMONTEM ) CENTRUM KULTURALNO- SPOTTOWEGO W PILCHOWICACH Adres: DZIAŁKA NR 182/4, NR 182/3, NR 182/2 OBRĘB

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO PODATNICY I PŁATNICY PODATKÓW W ŚWIETLE INTERPRESTACJI URZĘDOWYCH

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO PODATNICY I PŁATNICY PODATKÓW W ŚWIETLE INTERPRESTACJI URZĘDOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO PODATNICY I PŁATNICY PODATKÓW W ŚWIETLE INTERPRESTACJI URZĘDOWYCH Rozdział I. Problematyka podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego Problematyka

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących ubezpieczeń: Dla części I: Zakup usług ubezpieczeń mienia, OC oraz ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Załącznik nr 4 Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2008 rok DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych Plan 76 200,00

Bardziej szczegółowo

1/7. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

1/7. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE COMPENSA POMOC II 22022 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdów ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Bardziej szczegółowo

2. OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RYBNIKA

2. OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RYBNIKA 2. OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RYBNIKA W 2012 ROKU I. Budżet miasta Rybnika, przyjęty przez Radę Miasta 28 grudnia 2011 roku (uchwałą Nr 222/XVII/2011), zaplanowany został: po stronie dochodów w

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 USTALENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ 1 USTALENIA OGÓLNE UCHWAŁA NR LVII/1710/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu przestrzennego obszaru Rakowca Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Opole, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 913 UCHWAŁA NR XX/338/12 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 30 maja 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Opole, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 913 UCHWAŁA NR XX/338/12 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 30 maja 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 8 czerwca 0 r. Poz. 9 UCHWAŁA NR XX/8/ RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 0 maja 0 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 749/07 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 2 kwietnia 2007r.

ZARZĄDZENIE NR 749/07 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 2 kwietnia 2007r. ZARZĄDZENIE NR 749/07 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 2 kwietnia 2007r. w sprawie określenia zasad udostępniania nieruchomości w celu umieszczania szyldów, autoreklam, nośników reklamowych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Poradnik organizatora imprez. Czym jest impreza?

Poradnik organizatora imprez. Czym jest impreza? Poradnik organizatora imprez Zorganizowanie imprezy - koncertu, festynu czy zawodów - zarówno na wolnym powietrzu, jak i w zamkniętym budynku to nie tylko realizacja ciekawego pomysłu. Na organizatorach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piły, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo