po sporządzeniu wykazu usług wraz z uzasadnieniem, akceptacją i zleceniem przez Zamawiającego. 8) Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje: 8.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "po sporządzeniu wykazu usług wraz z uzasadnieniem, akceptacją i zleceniem przez Zamawiającego. 8) Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje: 8."

Transkrypt

1 Zaproszenie do składania ofert w celu rozpoznania rynku na świadczenie usług pogrzebowych osób zmarłych, którym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie jest zobowiązany zapewnić sprawienie pogrzebu, stosownie do art. 17 ust. 1 pkt. 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 182 z późn. zm.) 1. Zamawiający - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie, ul. 11-go Listopada 1, Będzin, tel. (32) lub (32) , faks (32) lub (32) , strona internetowa: godziny urzędowania: od 7 30 do zaprasza do składania ofert cenowych w celu rozpoznania rynku na świadczenie usług pogrzebowych osób zmarłych, którym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie jest zobowiązany zapewnić sprawienie pogrzebu, stosownie do art. 17 ust. 1 pkt. 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 poz. 182 z późn. zm.). 2. Rodzaj zamówienia Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi. Usługa objęta przedmiotem niniejszego zamówienia oznaczona jest kodem: o nazwie - Usługi pogrzebowe i podobne. 3. Opis przedmiotu zamówienia 1) Sprawienie pogrzebu winno odbywać się z poszanowaniem godności osób zmarłych i ich rodzin, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie normami i zwyczajami oraz zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 ze zm.), a także przepisami wykonawczymi do przedmiotowej ustawy. 2) Przeprowadzenie pogrzebu powinno być dokonane zgodnie z wyznaniem osoby zmarłej. 3) Zamawiający dopuszcza możliwość kremacji zwłok i pochówek urny na cmentarzu. 4) Pochówek powinien odbyć się niezwłocznie i nie później niż w terminie do 3 dni od pisemnego zlecenia dokonania pochówku. 5) Czas przechowywania zwłok osoby zmarłej od daty zgonu do daty zlecenia dokonania pochówku przez Zamawiającego wynosi najczęściej 1 dobę, przy czym może on ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Zamawiającego wynikających z konieczności skompletowania dokumentów wymaganych do pochówku lub prowadzenia postępowania przygotowawczego (śledztwa) przez odpowiednie organy. 6) Zamawiający każdorazowo przekaże Wykonawcy informacje niezbędne do dokonania pochówku z zastosowaniem następujących procedur: a) informacja o zleceniu wykonania pogrzebu będzie przekazywana pisemnie, faksem lub elektronicznie; 7) W przypadku konieczności wykonania przez Wykonawcę dodatkowych usług związanych z pochówkiem, które nie są ujęte w załączniku nr 1 do niniejszego Zaproszenia - Formularzu oferty, a są niezbędne do wykonania pochówku, w tym usług przechowywania zwłok w prosektorium innym niż prosektorium wskazane przez Wykonawcę, przedmiotowe usługi mogą być wykonane

2 po sporządzeniu wykazu usług wraz z uzasadnieniem, akceptacją i zleceniem przez Zamawiającego. 8) Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje: 8.1) wykonanie usługi pogrzebowej dla zmarłych osób dorosłych (pochówek w grobie ziemnym), obejmujące : a) kompleksowe załatwienie formalności w urzędach i na cmentarzu, b) przewóz zwłok z miejsca wskazanego przez Zamawiającego do prosektorium Wykonawcy, c) przechowywanie zwłok w chłodni Wykonawcy do dnia pochówku, d) przechowywanie zwłok w prosektorium wskazanym przez Wykonawcę, e) ustalenie terminu i godziny pogrzebu, przed pogrzebem powiadomienie Zamawiającego oraz rodziny zmarłego o miejscu, terminie i godzinie pogrzebu, f) przygotowanie zwłok osoby zmarłej do pochówku, zakup odzieży i ubranie w nią zmarłego, g) zakup trumny drewnianej z podstawowym wyposażeniem, to jest: poduszka i obicie trumny od wewnątrz materiałem. Trumna musi posiadać wymiary dostosowane do gabarytów osoby zmarłej, h) przewóz zwłok na cmentarz i złożenie ciała do grobu, i) zabezpieczenie miejsca na cmentarzu (opłata administracyjna za miejsce na cmentarzu na okres 20 lat), j) przygotowanie grobu: wykopanie grobu, zasypanie grobu i usypanie mogiły, k) zapewnienie i złożenie okolicznościowej wiązanki pogrzebowej z kwiatów z szarfą, l) zapewnienie krzyża nagrobkowego drewnianego polakierowanego (lub innego symbolu religijnego w zależności od wyznania), tabliczki z napisem - zawierającej dane zmarłego: imię i nazwisko, datę urodzenia, datę zgonu (w przypadku osoby nieznanej: NN, datę zgonu lub znalezienia zwłok), m) obsługa pogrzebu: zwyczajowo przyjęte dla danego wyznania posługi pogrzebowe, niesienie trumny, umożliwienie skorzystania z kaplicy, Domu Pogrzebowego, niesienie krzyża i wiązanki pogrzebowej z kwiatów, n) wywieszenie nekrologu w miejscu zamieszkania zmarłej osoby, o) zapewnienie odpowiedniego worka foliowego w przypadku zwłok wymagających zabezpieczenia zgodnie z przepisami sanitarnymi; 8.2) wykonanie usługi pogrzebowej dla zmarłych dzieci (pochówek w grobie ziemnym) oraz dla dzieci martwo urodzonych odbieranych ze Szpitala Powiatowego w Będzinie (pochówek w grobie ziemnym), a w tym: a) kompleksowe załatwienie formalności w urzędach i na cmentarzu, b) przewóz zwłok z miejsca wskazanego przez Zamawiającego do prosektorium Wykonawcy, c) przechowywanie zwłok w chłodni Wykonawcy do dnia pochówku, d) przechowywanie zwłok w prosektorium wskazanym przez Wykonawcę, e) ustalenie terminu i godziny pogrzebu, przed pogrzebem powiadomienie Zamawiającego oraz rodziny zmarłego dziecka o miejscu, terminie i godzinie pogrzebu, f) przygotowanie zwłok zmarłego dziecka do pochówku, zakup odzieży i ubranie w nią zmarłego dziecka, g) zakup trumny drewnianej z podstawowym wyposażeniem, to jest: poduszka i obicie trumny od wewnątrz materiałem. Trumna musi posiadać wymiary dostosowane do gabarytów dziecka, h) przewóz zwłok dziecka na cmentarz i złożenie ciała dziecka do grobu,

3 i) zabezpieczenie miejsca na cmentarzu (opłata administracyjna za miejsce na cmentarzu na okres 20 lat), j) przygotowanie grobu: wykopanie grobu, zasypanie grobu i usypanie mogiły, k) zapewnienie i złożenie okolicznościowej wiązanki pogrzebowej z kwiatów z szarfą, l) zapewnienie krzyża nagrobkowego drewnianego polakierowanego (lub innego symbolu religijnego w zależności od wyznania), tabliczki z napisem - zawierającej dane zmarłego: imię i nazwisko, datę urodzenia, datę zgonu, m) obsługa pogrzebu: zwyczajowo przyjęte dla danego wyznania posługi pogrzebowe, niesienie trumny, umożliwienie skorzystania z kaplicy, Domu Pogrzebowego, niesienie krzyża i wiązanki pogrzebowej z kwiatów, n) wywieszenie nekrologu w miejscu zamieszkania zmarłego dziecka, o) zapewnienie okrycia. 9) Miejsce pochówku zmarłych to każdy cmentarz na terenie Powiatu Będzińskiego, z uwzględnieniem ewentualnych wskazań rodzin zmarłych. 10) W przypadku konieczności transportu zwłok z miejsca zgonu do miejsca pochówku, przedmiotowe koszty ponosi Wykonawca, z wyjątkiem sytuacji, gdy odległość związana z przetransportowaniem osoby zmarłej będzie większa niż 50 km - w takim przypadku koszt transportu od 51 km pokrywać będzie Zamawiający, po przedłożeniu przez Wykonawcę poprawnej pod względem formalno - rachunkowym faktury. Postanowienia ust. 3 pkt 7 niniejszego Zaproszenia stosuje się odpowiednio. 11) Zamawiający nie dopuszcza możliwości obciążenia go kosztami przechowywania zwłok przez firmę, której organy ścigania zleciły zabezpieczenie zwłok. 12) Specyfika zamówienia nakłada na Wykonawcę obowiązek stałej dostępności do pracowników firmy pogrzebowej w godzinach urzędowania Zamawiającego, to jest w godzinach od 7:30 do 15:30. 13) Ze względu na specyficzny charakter przedmiotu niniejszego zamówienia, jakim jest świadczenie usług pogrzebowych i wiążący się z tym brak możliwości dokładnego oszacowania ilości przedmiotowych usług, Zamawiający określa ich ilość na podstawie łącznej ilości usług pogrzebowych (pochowków) wykonanych na zlecenie Zamawiającego w terminie poprzednich 12 miesięcy, to jest w okresie od r. do r., która w wyżej wymienionym okresie wyniosła 21 pochówków, w tym 2 pochówki dzieci martwo urodzonych. 4. Termin realizacji zamówienia Wymagany termin wykonania zamówienia: 1) rozpoczęcie: od 01 stycznia 2015 roku, 2) zakończenie: do 31 grudnia 2015 roku. 5. Sposób przygotowania oferty oraz wymagania dotyczące oferty i Wykonawcy 1) Oferta musi być sporządzona zgodnie z niniejszym Zaproszeniem. Ofertę należy złożyć na Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia. 2) Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 3) Jeżeli osoba/osoby podpisująca/podpisujące ofertę działa/działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty.

4 4) Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 5) Niedopuszczalna jest modyfikacja i zmiana treści Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia. Dopuszcza się możliwość załączenia do Formularza oferty załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one odpowiadać treści załączników określonych przez Zamawiającego. 6) Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub zaparafowana przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Każda poprawka lub zmiana w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, itp. powinny być parafowane przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 8) Złożenie więcej niż jednej oferty w niniejszym postępowaniu lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne lub wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 9) Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawców, musi wyraźnie wskazać w ofercie jaką część zamówienia / jaki zakres zamówienia (rodzaj pracy), wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w odpowiednim miejscu Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia nie dotyczy lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca pozostawi ten punkt formularza oferty niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi Wykonawcy, bez udziału podwykonawców. 10) Na ofertę Wykonawcy składają się następujące dokumenty: a) wypełniony formularz oferty (wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia), b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o którym mowa w ust. 5 pkt 3 niniejszego Zaproszenia, o ile ofertę składa pełnomocnik. 11) Cena oferty powinna być podana w złotych polskich, liczbowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Należy podać cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto oferty. 12) Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane ze świadczeniem przedmiotu niniejszego zamówienia. 13) Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, stosując zasadę arytmetyki, to jest przyjmując za prawidłowy ceny jednostkowe, przez które Zamawiający rozumie ceny ze poszczególne czynności wskazane w wierszach - pozycjach Formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia, to jest cenę za kompleksowe załatwienie formalności w urzędach i na cmentarzu, itd. 6. Miejsce i termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert 1) Oferty muszą być złożone w terminie do dnia 23 grudnia 2014 roku do godziny Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku od 7 30 do

5 2) Ofertę należy składać wyłącznie na Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie, kod pocztowy: , przy ul. 11-go Listopada 1 w sekretariacie - pokój numer 40. 3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 grudnia 2014 roku o godzinie w siedzibie Zamawiającego, to jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie, kod pocztowy: , przy ul. 11-go Listopada 1, w sali nr 41 przy sekretariacie 7. Kryteria wyboru oferty 1) Cena %, to jest łączna cena jednostkowa brutto za wykonanie wszystkich usług wymienionych w ust. 1 i 2 Formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert. Wartość punktowa kryterium Cena - Pc obliczona zostanie według poniższego wzoru: najniższa cena brutto ze wszystkich złożonych ofert Pc = x 100. cena brutto proponowana przez danego Wykonawcę 2) Jeżeli nie będzie możliwości dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na fakt, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 8. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami W sprawach dotyczących niniejszego Zaproszenia należy porozumiewać się z pracownikiem uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami, to jest Panią Dorotą Chycka - Kowalczyk, pok. nr 40, fax: (32) , w godz Informacje dotyczące zawierania umowy 1) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie zawarcia umowy. 2) Umowa w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia publicznego zostanie zawarta w formie pisemnej. 10. Inne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, w tym warunki płatności Wzór umowy jaką Zamawiający zamierza zawrzeć z Wykonawcą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia. 11. Termin związania ofertą Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 12. Postanowienia końcowe 1) Niniejsze zamówienie nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości euro. W związku z powyższym do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w oparciu o postanowienia obowiązującego u Zamawiającego regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości euro.

6 2) Dokumentacja z niniejszego rozpoznania rynku będzie stanowić podstawę do wyrażenia przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie zgody na udzielenie niniejszego zamówienia oraz zawarcia z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza pisemnej umowy na realizację usługi objętej przedmiotem niniejszego zamówienia - wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia. 3) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który: a) złoży więcej niż jedną ofertę, b) złoży ofertę zawierającą propozycje alternatywne lub wariantowe, c) dokona modyfikacji lub zmiany treści Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia, d) złoży ofertę po terminie określonym w ust. 6 pkt 1 niniejszego Zaproszenia (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego lub otrzymania oferty przez Zamawiającego), e) złoży ofertę niepodpisaną przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnioną /upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego rozpoznania rynku w każdej chwili, w szczególności w sytuacji, gdy oferta z najniższą ceną przewyższać będzie kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia. Będzin, dnia r.

7 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert /pieczęć firmowa Wykonawcy/ Formularz oferty Nazwa Wykonawcy:... Adres:... NIP:... REGON:... Telefon/faks:.../ OFERUJĘ wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia polegającego na świadczeniu usług pogrzebowych osób zmarłych, którym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie jest zobowiązany zapewnić sprawienie pogrzebu, stosownie do art. 17 ust. 1 pkt. 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie określonym w Zaproszeniu do składania ofert z dnia roku, za następujące ceny jednostkowe - ceny za wykonanie kompleksowej usługi pogrzebowej uwzględniającej poniższe czynności jednej zmarłej osoby: Lp Nazwa czynności TABELA NR I Kompleksowe załatwienie formalności w urzędach i na cmentarzu Przewóz zwłok z miejsca wskazanego przez Zamawiającego do prosektorium Wykonawcy Przechowywanie zwłok w chłodni Wykonawcy do dnia pochówku Przechowywanie zwłok w prosektorium wskazanym przez Wykonawcę Ustalenie terminu i godziny pogrzebu, przed pogrzebem powiadomienie Zamawiającego oraz rodziny zmarłego o miejscu, terminie i godzinie pogrzebu Przygotowanie zwłok osoby zmarłej do pochówku, zakup odzieży i ubranie w nią zmarłego Cena jednostkowa netto /* (w odniesieniu do wybranych pozycji - wierszy niniejszego formularz dopuszcza się możliwość podania ceny 0 zł) Podatek VAT Cena jednostkowa brutto

8 7. Zakup trumny drewnianej z podstawowym wyposażeniem, to jest: poduszka i obicie trumny od wewnątrz materiałem - (trumna musi posiadać wymiary dostosowane do gabarytów osoby zmarłej) 8. Przewóz zwłok na cmentarz i złożenie ciała do grobu Zabezpieczenie miejsca na cmentarzu (opłata administracyjna za miejsce na cmentarzu na okres 20 lat) Przygotowanie grobu: wykopanie grobu, zasypanie grobu i usypanie mogiły Zapewnienie i złożenie okolicznościowej wiązanki pogrzebowej z kwiatów z szarfą Zapewnienie krzyża nagrobkowego drewnianego polakierowanego (lub innego symbolu religijnego w zależności od wyznania), tabliczki z napisem - zawierającej dane zmarłego: imię i nazwisko, datę urodzenia, datę zgonu (w przypadku osoby nieznanej: NN, datę zgonu lub znalezienia zwłok) Obsługa pogrzebu: zwyczajowo przyjęte dla danego wyznania posługi pogrzebowe, niesienie trumny, umożliwienie skorzystania z kaplicy, Domu Pogrzebowego, niesienie krzyża i wiązanki pogrzebowej z kwiatów Wywieszenie nekrologu w miejscu zamieszkania zmarłej osoby Zapewnienie odpowiedniego worka foliowego w przypadku zwłok wymagających zabezpieczenia zgodnie z przepisami sanitarnymi OGÓŁEM: 2. OFERUJĘ wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia polegającego na świadczeniu usług pogrzebowych zmarłych dzieci, którym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie jest zobowiązany zapewnić sprawienie pogrzebu, stosownie do art. 17 ust. 1 pkt. 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie określonym w Zaproszeniu do składania ofert z dnia roku, za następujące ceny jednostkowe - ceny za wykonanie kompleksowej usługi pogrzebowej uwzględniającej poniższe czynności jednego zmarłego dziecka:

9 3. Lp. Nazwa czynności TABELA NR II Kompleksowe załatwienie formalności w urzędach 1. i na cmentarzu Przewóz zwłok z miejsca wskazanego przez 2. Zamawiającego do prosektorium Wykonawcy Przechowywanie zwłok w chłodni Wykonawcy 3. do dnia pochówku Przechowywanie zwłok w prosektorium wskazanym 4. przez Wykonawcę Ustalenie terminu i godziny pogrzebu, przed pogrzebem powiadomienie Zamawiającego 5. oraz rodziny zmarłego dziecka o miejscu, terminie i godzinie pogrzebu Przygotowanie zwłok zmarłego dziecka 6. do pochówku, zakup odzieży i ubranie w nią zmarłego dziecka Zakup trumny drewnianej z podstawowym wyposażeniem, to jest: poduszka 7. i obicie trumny od wewnątrz materiałem - (trumna musi posiadać wymiary dostosowane do gabarytów osoby zmarłej) Przewóz zwłok dziecka na cmentarz i złożenie ciała 8. do grobu Zabezpieczenie miejsca na cmentarzu 9. (opłata administracyjna za miejsce na cmentarzu na okres 20 lat) Przygotowanie grobu: wykopanie grobu, zasypanie 10. grobu i usypanie mogiły Zapewnienie i złożenie okolicznościowej wiązanki 11. pogrzebowej z kwiatów z szarfą Zapewnienie krzyża nagrobkowego drewnianego polakierowanego (lub innego symbolu religijnego 12. w zależności od wyznania), tabliczki z napisem - zawierającej dane zmarłego: imię i nazwisko, datę urodzenia, datę zgonu 13. Obsługa pogrzebu: zwyczajowo przyjęte dla danego wyznania posługi pogrzebowe, niesienie trumny, Cena jednostkowa netto /* (w odniesieniu do wybranych pozycji - wierszy niniejszego formularz dopuszcza się możliwość podania ceny 0 zł) Podatek VAT Cena jednostkowa brutto

10 14. umożliwienie skorzystania z kaplicy, Domu Pogrzebowego, niesienie krzyża i wiązanki pogrzebowej z kwiatów Wywieszenie nekrologu w miejscu zamieszkania zmarłego dziecka 15. Zapewnienie okrycia OGÓŁEM: 4. OFERUJĘ wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia polegającego na świadczeniu usług pogrzebowych dla dzieci martwo urodzonych, którym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie jest zobowiązany zapewnić sprawienie pogrzebu, stosownie do art. 17 ust. 1 pkt. 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie określonym w Zaproszeniu do składania ofert z dnia roku, za jednorazową opłatę dla jednego martwo urodzonego dziecka w wysokości PLN netto + podatek VAT w wysokości PLN, to jest za cenę.. PLN brutto (słownie:... złotych brutto) - (podać cenę jednostkową, to jest cenę za jedno dziecko martwo urodzone). 5. Niezależnie od kwot określonych w ust. 1, 2 i 3 niniejszego Formularza oferty oferuję wykonanie kompleksowej usługi pogrzebowej z uwzględnieniem kremacji zwłok i pochówku urny na cmentarzu dla jednej zmarłej osoby za jednorazową opłatę w wysokości PLN netto + podatek VAT w wysokości PLN, to jest za cenę.. PLN brutto (słownie:... złotych brutto) - (podać cenę jednostkową, to jest cenę za jedną zmarłą osobę). 6. Przystępując do postępowania oświadczam, że: 1) zapoznałem/-am się z wymogami Zamawiającego dotyczącymi przedmiotu zamówienia określonymi w Zaproszeniu do składania ofert oraz ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 2) powyższa oferta cenowa obejmuje całość przedmiotu zamówienia opisanego w Zaproszeniu do składania ofert, 3) przedmiot niniejszego zamówienia będę/-będziemy realizować w terminach zgodnych z zapisami Zaproszenia do składania ofert oraz wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do przedmiotowego Zaproszenia, 4) zamówienie zrealizuję sam / przy udziale podwykonawców /**, którym zostanie powierzone wykonanie następującej części zamówienia:..., 5) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 6) posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, 7) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 8) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 9) akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, 10) w razie wybrania mojej/naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję/-emy się do podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert, 11) zwłoki zmarłych osób przechowywane będą w prosektorium, które znajduje się

11 pod następującym adresem:..., (wskazać nazwę i dokładny adres prosektorium wraz z kodem pocztowym) 12) OŚWIADCZAM pod groźbą odpowiedzialności karnej wynikającą z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.), że załączone do oferty dokumenty i oświadczenia opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert, 13) Niniejszą ofertę SKŁADAM na kolejno ponumerowanych stronach, 14) WRAZ Z OFERTĄ składam następujące oświadczenia i dokumenty: a)..., b)..., c)..., d)..., e)..., f)..., g).... dnia 2014 roku czytelny podpis lub podpis i imienna pieczęć Wykonawcy (Wykonawców) lub osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców) /* - przy uwzględnieniu średnich cen rynkowych występujących na obszarze Powiatu Będzińskiego, /** - niepotrzebne skreślić. Informacja dla Wykonawcy: Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze.

12 Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert U M O W A - (wzór) Nr... zawarta w dniu... w Będzinie pomiędzy : Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Będzinie z siedzibą przy ul. 11-go Listopada 1, będącym płatnikiem podatków o numerze NIP: , REGON: , reprezentowanym przez: Patrycja Gruca - Hołota - Dyrektora zwanym dalej Zamawiającym a... /imię i nazwisko, adres osoby prowadzącej działalność gospodarczą/ prowadzącym/-ą działalność gospodarczą pod firmą:... /wpisać nazwę firmy/ z siedzibą w... wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub... /wpisać nazwę podmiotu gospodarczego/ z siedzibą w... wpisaną do rejestru... prowadzonego przez pod nr... reprezentowaną przez : , będącym płatnikiem podatku VAT o nr NIP:..., REGON:..., zwanym/zwaną dalej Wykonawcą na podstawie przeprowadzonego rozpoznania rynku ofert oraz złożonej przez Wykonawcę oferty, której formularz oferty stanowi integralną część niniejszej umowy, została zawarta umowa o następującej treści: 1 1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący przedmiot niniejszej umowy: wykonanie kompleksowej usługi pogrzebowej osobom zmarłym, wskazanym przez Zamawiającego (pochówek w grobie ziemnym), zwaną w dalszej części umowy usługą, za ceny określone w Formularzu oferty stanowiącym integralną cześć niniejszej umowy jako załącznik nr Przedmiot niniejszej umowy - usługa pogrzebowa, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje: 1) kompleksowe załatwienie formalności w urzędach i na cmentarzu, 2) przewóz zwłok z miejsca wskazanego przez Zamawiającego do prosektorium Wykonawcy, 3) przechowywanie zwłok w chłodni Wykonawcy do dnia pochówku,

13 4) przechowywanie zwłok w prosektorium wskazanym przez Wykonawcę, które znajduje się pod następującym adresem:.., (wskazać nazwę i dokładny adres prosektorium wraz z kodem pocztowym) 5) ustalenie terminu i godziny pogrzebu, przed pogrzebem powiadomienie Zamawiającego oraz rodziny zmarłego o miejscu, terminie i godzinie pogrzebu, 6) przygotowanie zwłok osoby zmarłej do pochówku, zakup odzieży i ubranie w nią zmarłego, 7) zakup trumny drewnianej z podstawowym wyposażeniem, to jest: poduszka i obicie trumny od wewnątrz materiałem. Trumna musi posiadać wymiary dostosowane do gabarytów osoby zmarłej, 8) przewóz zwłok na cmentarz i złożenie ciała do grobu, 9) zabezpieczenie miejsca na cmentarzu (opłata administracyjna za miejsce na cmentarzu na okres 20 lat), 10) przygotowanie grobu: wykopanie grobu, zasypanie grobu i usypanie mogiły, 11) zapewnienie i złożenie okolicznościowej wiązanki pogrzebowej z kwiatów z szarfą, 12) zapewnienie krzyża nagrobkowego drewnianego polakierowanego (lub innego symbolu religijnego w zależności od wyznania), tabliczki z napisem - zawierającej dane zmarłego: imię i nazwisko, datę urodzenia, datę zgonu (w przypadku osoby nieznanej: NN, datę zgonu lub znalezienia zwłok), 13) obsługa pogrzebu: zwyczajowo przyjęte dla danego wyznania posługi pogrzebowe, niesienie trumny, umożliwienie skorzystania z kaplicy, Domu Pogrzebowego, niesienie krzyża i wiązanki pogrzebowej z kwiatów, 14) wywieszenie nekrologu w miejscu zamieszkania zmarłej osoby, 15) zapewnienie odpowiedniego worka foliowego w przypadku zwłok wymagających zabezpieczenia zgodnie z przepisami sanitarnymi. 3. Przedmiot niniejszej umowy obejmuje również wykonanie usługi pogrzebowej zmarłym dzieciom (pochówek w grobie dziennym) oraz dzieciom martwo urodzonym odbieranym ze Szpitala Powiatowego w Będzinie (pochówek w grobie ziemnym), a w tym: a) kompleksowe załatwienie formalności w urzędach i na cmentarzu, b)przewóz zwłok z miejsca wskazanego przez Zamawiającego do prosektorium Wykonawcy, c)przechowywanie zwłok w chłodni Wykonawcy do dnia pochówku, d)przechowywanie zwłok w prosektorium wskazanym przez Wykonawcę, które znajduje się pod następującym adresem:..., (wskazać nazwę i dokładny adres prosektorium wraz z kodem pocztowym) e) ustalenie terminu i godziny pogrzebu, przed pogrzebem powiadomienie Zamawiającego oraz rodziny zmarłego dziecka o miejscu, terminie i godzinie pogrzebu, f) przygotowanie zwłok zmarłego dziecka do pochówku, zakup odzieży i ubranie w nią zmarłego dziecka, g)zakup trumny drewnianej z podstawowym wyposażeniem, to jest: poduszka i obicie trumny od wewnątrz materiałem. Trumna musi posiadać wymiary dostosowane do gabarytów dziecka, h)przewóz zwłok dziecka na cmentarz i złożenie ciała dziecka do grobu, i) zabezpieczenie miejsca na cmentarzu (opłata administracyjna za miejsce na cmentarzu na okres 20 lat), j) przygotowanie grobu: wykopanie grobu, zasypanie grobu i usypanie mogiły, k)zapewnienie i złożenie okolicznościowej wiązanki pogrzebowej z kwiatów z szarfą,

14 l) zapewnienie krzyża nagrobkowego drewnianego polakierowanego (lub innego symbolu religijnego w zależności od wyznania), tabliczki z napisem - zawierającej dane zmarłego: imię i nazwisko, datę urodzenia, datę zgonu, m) obsługa pogrzebu: zwyczajowo przyjęte dla danego wyznania posługi pogrzebowe, niesienie trumny, umożliwienie skorzystania z kaplicy, Domu Pogrzebowego, niesienie krzyża i wiązanki pogrzebowej z kwiatów, n)wywieszenie nekrologu w miejscu zamieszkania zmarłego dziecka, o)zapewnienie okrycia. 4. Przewiezienie zwłok z miejsca zgonu do kostnicy powinno nastąpić w ciągu 30 minut od telefonicznego zgłoszenia usługi przez Zamawiającego. 5. Zamawiający uwzględnia również wykonanie usługi pogrzebowej określonej w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu w formie kremacji zwłok i pochówku urny na cmentarzu. 6. Sprawienie pogrzebu winno odbywać się z poszanowaniem godności osób zmarłych i ich rodzin, oraz zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 ze zm.) oraz z przyjętymi w tym zakresie normami. 7. Przeprowadzenie pogrzebu powinno być dokonane zgodnie z wyznaniem osoby zmarłej. 8. Pochówek powinien odbyć się niezwłocznie i nie później niż w terminie do 3 dni od pisemnego zlecenia dokonania pochówku. 9. Czas przechowywania zwłok osoby zmarłej od daty zgonu do daty zlecenia dokonania pochówku przez Zamawiającego wynosi najczęściej 1 dobę, przy czym może on ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Zamawiającego wynikających z konieczności skompletowania dokumentów wymaganych do pochówku lub prowadzenia postępowania przygotowawczego (śledztwa) przez odpowiednie organy. 10. Zamawiający każdorazowo przekaże Wykonawcy informacje niezbędne do dokonania pochówku z zastosowaniem następujących procedur: 1) informacja o zleceniu wykonania pogrzebu będzie przekazywana pisemnie, faksem lub elektronicznie; 2) Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru z siedziby Zamawiającego pisemnego zlecenia dokonania pochówku wraz z pozostałymi dokumentami w dniu zgłoszenia wykonania pogrzebu. 11. W przypadku konieczności wykonania przez Wykonawcę dodatkowych usług związanych z pochówkiem, które nie są ujęte w załączniku nr 1 do niniejszej umowy - Formularzu oferty, a są niezbędne do wykonania pochówku, w tym usług przechowywania zwłok w prosektorium innym niż prosektorium wskazane przez Wykonawcę, przedmiotowe usługi mogą być wykonane po sporządzeniu wykazu usług wraz z uzasadnieniem, akceptacją i zleceniem przez Zamawiającego. 12. Miejsce pochówku zmarłych to każdy cmentarz na terenie Powiatu Będzińskiego, z uwzględnieniem ewentualnych wskazań rodzin zmarłych. 13. W przypadku konieczności transportu zwłok z miejsca zgonu do miejsca pochówku, przedmiotowe koszty ponosi Wykonawca, z wyjątkiem sytuacji, gdy odległość związana z przetransportowaniem osoby zmarłej będzie większa niż 50 km - w takim przypadku koszt transportu od 51 km pokrywać będzie Zamawiający, po przedłożeniu przez Wykonawcę poprawnej pod względem formalno - rachunkowym faktury. Postanowienia ust. 11 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości obciążenia go kosztami przechowywania zwłok przez firmę, której organy ścigania zleciły zabezpieczenie zwłok. 15. Specyfika zamówienia nakłada na Wykonawcę obowiązek stałej dostępności do pracowników firmy pogrzebowej w godzinach urzędowania Zamawiającego, to jest w godzinach od 7:30 do 15:30.

15 2 W przypadku niepodjęcia interwencji, o której mowa w 1 ust. 4 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usługi innemu Wykonawcy. Różnicą kosztów zostaje obciążony Wykonawca, z którym została zawarta niniejsza umowa. 3 Niniejsza umowa jest zawarta na czas określony od r. do r Wysokość jednorazowej opłaty za wykonaną usługę pogrzebową osobom zmarłym, wskazanym przez Zamawiającego (pochówek w grobie ziemnym), strony ustalają na kwotę złotych (słownie:.. złotych) z podatkiem VAT za jedną zmarłą osobę. 2. Wysokość jednorazowej opłaty za wykonaną usługę pogrzebową zmarłym dzieciom, wskazanym przez Zamawiającego (pochówek w grobie ziemnym), strony ustalają na kwotę złotych (słownie:.. złotych) z podatkiem VAT za jedno zmarłe dziecko. 3. Wysokość jednorazowej opłaty za wykonaną usługę pogrzebową dzieciom martwo urodzonym, wskazanym przez Zamawiającego (pochówek w grobie ziemnym), strony ustalają na kwotę złotych (słownie:.. złotych) z podatkiem VAT za jedno dziecko martwo urodzone. 4. Wysokość jednorazowej opłaty za wykonaną usługę z uwzględnieniem kremacji, strony ustalają na kwotę złotych (słownie:.. złotych) z podatkiem VAT za jeden pochówek z uwzględnieniem kremacji zwłok. 5. Kwoty wymienione w ust. 1, 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu nie obejmują kosztów dodatkowych usług związanych z pochówkiem, które nie są ujęte w załączniku nr 1 do niniejszej umowy - Formularzu oferty, a są niezbędne do wykonania pochówku, z zastrzeżeniem, że wydatki te będą dokonywane w sposób celowy, zgodny z prawem, efektywny i oszczędny. 6. Koszty, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, zostaną zwrócone Wykonawcy po przedstawieniu odrębnej dokumentacji potwierdzającej poniesienie tych kosztów, obejmującej w szczególności wykaz przedmiotowych kosztów wraz z uzasadnieniem, akceptacją i zleceniem przez Zamawiającego. 7. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty za wykonaną usługę przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, zgodnie z przedłożoną fakturą w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 8. Ceny wskazane w niniejszym paragrafie zostają ustalone na okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy i pozostają niezmienne przez cały okres trwania niniejszej umowy. 5 Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu niniejszej umowy strony wyznaczają: 1)... reprezentująca Zamawiającego 2)... reprezentująca Wykonawcę Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie

16 publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie, w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 3. Strony zawarły niniejszą umowę z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 przedmiotowej ustawy. 7 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za rozwiązanie niniejszej umowy z uchybieniem terminu, o którym mowa w 9 ust. 1 niniejszej umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości sumy kwot, o których mowa w 4 ust. 1, 4 ust. 2, 4 ust. 3 oraz 4 ust. 4 niniejszej umowy, 2) za zwłokę w wykonaniu niniejszej umowy - w wysokości 0,5% kwoty, o której mowa w 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień przekroczenia terminu wykonania usługi w przypadku usługi wykonania kompleksowej usługi pogrzebowej osoby zmarłej wskazanej przez Zamawiającego, 3) za zwłokę w wykonaniu niniejszej umowy - w wysokości 0,5% kwoty, o której mowa w 4 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień przekroczenia terminu wykonania usługi w przypadku usługi wykonania kompleksowej usługi pogrzebowej zmarłego dziecka wskazanego przez Zamawiającego, 4) za zwłokę w wykonaniu niniejszej umowy - w wysokości 0,5% kwoty, o której mowa w 4 ust. 3 niniejszej umowy za każdy dzień przekroczenia terminu wykonania usługi w przypadku usługi wykonania kompleksowej usługi pogrzebowej dziecka martwo urodzonego wskazanego przez Zamawiającego, 5) za zwłokę w wykonaniu niniejszej umowy - w wysokości 0,5% kwoty, o której mowa w 4 ust. 4 niniejszej umowy za każdy dzień przekroczenia terminu wykonania usługi w przypadku usługi wykonania kompleksowej usługi pogrzebowej osoby zmarłej wskazanej przez Zamawiającego w formie kremacji, 6) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy - w wysokości 25 % sumy kwot, o których mowa w 4 ust. 1, 4 ust. 2, 4 ust. 3 oraz 4 ust. 4 niniejszej umowy Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia w przypadku niewykonania, nienależytego wykonywania lub nieterminowego wykonywania przez Wykonawcę usługi objętej niniejszą umową bez podania ważnych powodów uwzględnionych przez Zamawiającego. Rozwiązanie niniejszej umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

17 10 Ewentualne spory mogące wynikać przy realizacji niniejszej umowy strony zgodnie oddają do rozstrzygnięcia właściwego Sądu Rejonowego dla siedziby Zamawiającego. 11 Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Wykonawca Zamawiający

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Teatr Nowy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa REGON: 141245324 NIP: 521 346 82 44 telefon/fax: (22) 849 35 53 strona internetowa: www.nowyteatr.org

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie nr PT.2370.1.2013 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w WOŁOWIE ul. Wojska Polskiego 38, 56-100 Wołów Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja) Zamawiający: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków faks 12-422-06-36 wew. 44 NIP: 676-210-18-14 e-mail: biuro@rops.krakow.pl www.rops.krakow.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający Zespół Szkół im. C. K. Norwida ul. 3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56/472 60 20, fax. 56/472 60 37 www.norwid.eu e-mail zsimc.k.norwida@wp.pl Znak sprawy: OK.III.272.1.2013 Nowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 03/2013 Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 1 Zamawiający Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl. ul. Marklowicka 21, 44-300

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 40-205 Katowice, ul. Kopalniana 6, Telefon: (0-prefix-32) 3513-363 Fax.: (0-prefix-32) 3513-309, 3513-310 Adres e-mail: sekretariat@srk.com.pl Witryna WWW: www.srk.com.pl Specyfikacja Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów

Bardziej szczegółowo

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY o wartości poniżej progów unijnych na dostawę szczepionek do Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o. w Trzebnicy Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP 370-39/11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zakup i dostawa kopert

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. Warszawa, 30 listopada 2009 r. Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych Znak sprawy: AG-I.273.2.5.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych ZAMAWIAJĄCY Wojewoda Łódzki ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź ZATWIERDZAM

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług serwisowych Aparatów do hemodializy firmy Fresenius użytkowanych przez Oddział Dializ Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Świadczenie usług serwisowych Aparatów do hemodializy firmy Fresenius użytkowanych przez Oddział Dializ Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych Znak sprawy: AG-I.273.6.2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych ZAMAWIAJĄCY Wojewoda Łódzki ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź ZATWIERDZAM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA URE BDG 260/02/2014 Al. Jerozolimskie 181 02 222 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Spis treści DZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 28 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO... 70

Spis treści DZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 28 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO... 70 1 Spis treści DZIAŁ I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 Rozdział 1. Instrukcja dla Wykonawców... 4 Rozdział 2. Formularz oferty i formularze załączników do oferty... 20 Załącznik nr 1 wzór formularza oferty... 20

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Nazwa, rodzaj i opis przedmiotu zamówienia 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Rozdział III Nazwa, rodzaj i opis przedmiotu zamówienia 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy w miejscu zamieszkania na terenie miasta Kętrzyn od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. SPRAWA NR : PN- MOPS 01/2013 Postępowanie o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 15/usł./2013 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprawowanie

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli ul. Wyspiańskiego 6, 39 300 MIELEC tel. 17 7888500 fax. 17 7888505 S P E C Y F I K A C J A

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli ul. Wyspiańskiego 6, 39 300 MIELEC tel. 17 7888500 fax. 17 7888505 S P E C Y F I K A C J A Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli ul. Wyspiańskiego 6, 39 300 MIELEC tel. 17 7888500 fax. 17 7888505 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Zaopatrzenie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka w druki i formularze oraz broszury i papier firmowy w 2014 roku PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo