po sporządzeniu wykazu usług wraz z uzasadnieniem, akceptacją i zleceniem przez Zamawiającego. 8) Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje: 8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "po sporządzeniu wykazu usług wraz z uzasadnieniem, akceptacją i zleceniem przez Zamawiającego. 8) Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje: 8."

Transkrypt

1 Zaproszenie do składania ofert w celu rozpoznania rynku na świadczenie usług pogrzebowych osób zmarłych, którym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie jest zobowiązany zapewnić sprawienie pogrzebu, stosownie do art. 17 ust. 1 pkt. 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 182 z późn. zm.) 1. Zamawiający - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie, ul. 11-go Listopada 1, Będzin, tel. (32) lub (32) , faks (32) lub (32) , strona internetowa: godziny urzędowania: od 7 30 do zaprasza do składania ofert cenowych w celu rozpoznania rynku na świadczenie usług pogrzebowych osób zmarłych, którym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie jest zobowiązany zapewnić sprawienie pogrzebu, stosownie do art. 17 ust. 1 pkt. 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 poz. 182 z późn. zm.). 2. Rodzaj zamówienia Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi. Usługa objęta przedmiotem niniejszego zamówienia oznaczona jest kodem: o nazwie - Usługi pogrzebowe i podobne. 3. Opis przedmiotu zamówienia 1) Sprawienie pogrzebu winno odbywać się z poszanowaniem godności osób zmarłych i ich rodzin, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie normami i zwyczajami oraz zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 ze zm.), a także przepisami wykonawczymi do przedmiotowej ustawy. 2) Przeprowadzenie pogrzebu powinno być dokonane zgodnie z wyznaniem osoby zmarłej. 3) Zamawiający dopuszcza możliwość kremacji zwłok i pochówek urny na cmentarzu. 4) Pochówek powinien odbyć się niezwłocznie i nie później niż w terminie do 3 dni od pisemnego zlecenia dokonania pochówku. 5) Czas przechowywania zwłok osoby zmarłej od daty zgonu do daty zlecenia dokonania pochówku przez Zamawiającego wynosi najczęściej 1 dobę, przy czym może on ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Zamawiającego wynikających z konieczności skompletowania dokumentów wymaganych do pochówku lub prowadzenia postępowania przygotowawczego (śledztwa) przez odpowiednie organy. 6) Zamawiający każdorazowo przekaże Wykonawcy informacje niezbędne do dokonania pochówku z zastosowaniem następujących procedur: a) informacja o zleceniu wykonania pogrzebu będzie przekazywana pisemnie, faksem lub elektronicznie; 7) W przypadku konieczności wykonania przez Wykonawcę dodatkowych usług związanych z pochówkiem, które nie są ujęte w załączniku nr 1 do niniejszego Zaproszenia - Formularzu oferty, a są niezbędne do wykonania pochówku, w tym usług przechowywania zwłok w prosektorium innym niż prosektorium wskazane przez Wykonawcę, przedmiotowe usługi mogą być wykonane

2 po sporządzeniu wykazu usług wraz z uzasadnieniem, akceptacją i zleceniem przez Zamawiającego. 8) Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje: 8.1) wykonanie usługi pogrzebowej dla zmarłych osób dorosłych (pochówek w grobie ziemnym), obejmujące : a) kompleksowe załatwienie formalności w urzędach i na cmentarzu, b) przewóz zwłok z miejsca wskazanego przez Zamawiającego do prosektorium Wykonawcy, c) przechowywanie zwłok w chłodni Wykonawcy do dnia pochówku, d) przechowywanie zwłok w prosektorium wskazanym przez Wykonawcę, e) ustalenie terminu i godziny pogrzebu, przed pogrzebem powiadomienie Zamawiającego oraz rodziny zmarłego o miejscu, terminie i godzinie pogrzebu, f) przygotowanie zwłok osoby zmarłej do pochówku, zakup odzieży i ubranie w nią zmarłego, g) zakup trumny drewnianej z podstawowym wyposażeniem, to jest: poduszka i obicie trumny od wewnątrz materiałem. Trumna musi posiadać wymiary dostosowane do gabarytów osoby zmarłej, h) przewóz zwłok na cmentarz i złożenie ciała do grobu, i) zabezpieczenie miejsca na cmentarzu (opłata administracyjna za miejsce na cmentarzu na okres 20 lat), j) przygotowanie grobu: wykopanie grobu, zasypanie grobu i usypanie mogiły, k) zapewnienie i złożenie okolicznościowej wiązanki pogrzebowej z kwiatów z szarfą, l) zapewnienie krzyża nagrobkowego drewnianego polakierowanego (lub innego symbolu religijnego w zależności od wyznania), tabliczki z napisem - zawierającej dane zmarłego: imię i nazwisko, datę urodzenia, datę zgonu (w przypadku osoby nieznanej: NN, datę zgonu lub znalezienia zwłok), m) obsługa pogrzebu: zwyczajowo przyjęte dla danego wyznania posługi pogrzebowe, niesienie trumny, umożliwienie skorzystania z kaplicy, Domu Pogrzebowego, niesienie krzyża i wiązanki pogrzebowej z kwiatów, n) wywieszenie nekrologu w miejscu zamieszkania zmarłej osoby, o) zapewnienie odpowiedniego worka foliowego w przypadku zwłok wymagających zabezpieczenia zgodnie z przepisami sanitarnymi; 8.2) wykonanie usługi pogrzebowej dla zmarłych dzieci (pochówek w grobie ziemnym) oraz dla dzieci martwo urodzonych odbieranych ze Szpitala Powiatowego w Będzinie (pochówek w grobie ziemnym), a w tym: a) kompleksowe załatwienie formalności w urzędach i na cmentarzu, b) przewóz zwłok z miejsca wskazanego przez Zamawiającego do prosektorium Wykonawcy, c) przechowywanie zwłok w chłodni Wykonawcy do dnia pochówku, d) przechowywanie zwłok w prosektorium wskazanym przez Wykonawcę, e) ustalenie terminu i godziny pogrzebu, przed pogrzebem powiadomienie Zamawiającego oraz rodziny zmarłego dziecka o miejscu, terminie i godzinie pogrzebu, f) przygotowanie zwłok zmarłego dziecka do pochówku, zakup odzieży i ubranie w nią zmarłego dziecka, g) zakup trumny drewnianej z podstawowym wyposażeniem, to jest: poduszka i obicie trumny od wewnątrz materiałem. Trumna musi posiadać wymiary dostosowane do gabarytów dziecka, h) przewóz zwłok dziecka na cmentarz i złożenie ciała dziecka do grobu,

3 i) zabezpieczenie miejsca na cmentarzu (opłata administracyjna za miejsce na cmentarzu na okres 20 lat), j) przygotowanie grobu: wykopanie grobu, zasypanie grobu i usypanie mogiły, k) zapewnienie i złożenie okolicznościowej wiązanki pogrzebowej z kwiatów z szarfą, l) zapewnienie krzyża nagrobkowego drewnianego polakierowanego (lub innego symbolu religijnego w zależności od wyznania), tabliczki z napisem - zawierającej dane zmarłego: imię i nazwisko, datę urodzenia, datę zgonu, m) obsługa pogrzebu: zwyczajowo przyjęte dla danego wyznania posługi pogrzebowe, niesienie trumny, umożliwienie skorzystania z kaplicy, Domu Pogrzebowego, niesienie krzyża i wiązanki pogrzebowej z kwiatów, n) wywieszenie nekrologu w miejscu zamieszkania zmarłego dziecka, o) zapewnienie okrycia. 9) Miejsce pochówku zmarłych to każdy cmentarz na terenie Powiatu Będzińskiego, z uwzględnieniem ewentualnych wskazań rodzin zmarłych. 10) W przypadku konieczności transportu zwłok z miejsca zgonu do miejsca pochówku, przedmiotowe koszty ponosi Wykonawca, z wyjątkiem sytuacji, gdy odległość związana z przetransportowaniem osoby zmarłej będzie większa niż 50 km - w takim przypadku koszt transportu od 51 km pokrywać będzie Zamawiający, po przedłożeniu przez Wykonawcę poprawnej pod względem formalno - rachunkowym faktury. Postanowienia ust. 3 pkt 7 niniejszego Zaproszenia stosuje się odpowiednio. 11) Zamawiający nie dopuszcza możliwości obciążenia go kosztami przechowywania zwłok przez firmę, której organy ścigania zleciły zabezpieczenie zwłok. 12) Specyfika zamówienia nakłada na Wykonawcę obowiązek stałej dostępności do pracowników firmy pogrzebowej w godzinach urzędowania Zamawiającego, to jest w godzinach od 7:30 do 15:30. 13) Ze względu na specyficzny charakter przedmiotu niniejszego zamówienia, jakim jest świadczenie usług pogrzebowych i wiążący się z tym brak możliwości dokładnego oszacowania ilości przedmiotowych usług, Zamawiający określa ich ilość na podstawie łącznej ilości usług pogrzebowych (pochowków) wykonanych na zlecenie Zamawiającego w terminie poprzednich 12 miesięcy, to jest w okresie od r. do r., która w wyżej wymienionym okresie wyniosła 21 pochówków, w tym 2 pochówki dzieci martwo urodzonych. 4. Termin realizacji zamówienia Wymagany termin wykonania zamówienia: 1) rozpoczęcie: od 01 stycznia 2015 roku, 2) zakończenie: do 31 grudnia 2015 roku. 5. Sposób przygotowania oferty oraz wymagania dotyczące oferty i Wykonawcy 1) Oferta musi być sporządzona zgodnie z niniejszym Zaproszeniem. Ofertę należy złożyć na Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia. 2) Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 3) Jeżeli osoba/osoby podpisująca/podpisujące ofertę działa/działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty.

4 4) Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 5) Niedopuszczalna jest modyfikacja i zmiana treści Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia. Dopuszcza się możliwość załączenia do Formularza oferty załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one odpowiadać treści załączników określonych przez Zamawiającego. 6) Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub zaparafowana przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Każda poprawka lub zmiana w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, itp. powinny być parafowane przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 8) Złożenie więcej niż jednej oferty w niniejszym postępowaniu lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne lub wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 9) Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawców, musi wyraźnie wskazać w ofercie jaką część zamówienia / jaki zakres zamówienia (rodzaj pracy), wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w odpowiednim miejscu Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia nie dotyczy lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca pozostawi ten punkt formularza oferty niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi Wykonawcy, bez udziału podwykonawców. 10) Na ofertę Wykonawcy składają się następujące dokumenty: a) wypełniony formularz oferty (wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia), b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o którym mowa w ust. 5 pkt 3 niniejszego Zaproszenia, o ile ofertę składa pełnomocnik. 11) Cena oferty powinna być podana w złotych polskich, liczbowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Należy podać cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto oferty. 12) Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane ze świadczeniem przedmiotu niniejszego zamówienia. 13) Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, stosując zasadę arytmetyki, to jest przyjmując za prawidłowy ceny jednostkowe, przez które Zamawiający rozumie ceny ze poszczególne czynności wskazane w wierszach - pozycjach Formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia, to jest cenę za kompleksowe załatwienie formalności w urzędach i na cmentarzu, itd. 6. Miejsce i termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert 1) Oferty muszą być złożone w terminie do dnia 23 grudnia 2014 roku do godziny Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku od 7 30 do

5 2) Ofertę należy składać wyłącznie na Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie, kod pocztowy: , przy ul. 11-go Listopada 1 w sekretariacie - pokój numer 40. 3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 grudnia 2014 roku o godzinie w siedzibie Zamawiającego, to jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie, kod pocztowy: , przy ul. 11-go Listopada 1, w sali nr 41 przy sekretariacie 7. Kryteria wyboru oferty 1) Cena %, to jest łączna cena jednostkowa brutto za wykonanie wszystkich usług wymienionych w ust. 1 i 2 Formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert. Wartość punktowa kryterium Cena - Pc obliczona zostanie według poniższego wzoru: najniższa cena brutto ze wszystkich złożonych ofert Pc = x 100. cena brutto proponowana przez danego Wykonawcę 2) Jeżeli nie będzie możliwości dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na fakt, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 8. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami W sprawach dotyczących niniejszego Zaproszenia należy porozumiewać się z pracownikiem uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami, to jest Panią Dorotą Chycka - Kowalczyk, pok. nr 40, fax: (32) , w godz Informacje dotyczące zawierania umowy 1) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie zawarcia umowy. 2) Umowa w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia publicznego zostanie zawarta w formie pisemnej. 10. Inne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, w tym warunki płatności Wzór umowy jaką Zamawiający zamierza zawrzeć z Wykonawcą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia. 11. Termin związania ofertą Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 12. Postanowienia końcowe 1) Niniejsze zamówienie nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości euro. W związku z powyższym do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w oparciu o postanowienia obowiązującego u Zamawiającego regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości euro.

6 2) Dokumentacja z niniejszego rozpoznania rynku będzie stanowić podstawę do wyrażenia przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie zgody na udzielenie niniejszego zamówienia oraz zawarcia z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza pisemnej umowy na realizację usługi objętej przedmiotem niniejszego zamówienia - wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia. 3) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który: a) złoży więcej niż jedną ofertę, b) złoży ofertę zawierającą propozycje alternatywne lub wariantowe, c) dokona modyfikacji lub zmiany treści Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia, d) złoży ofertę po terminie określonym w ust. 6 pkt 1 niniejszego Zaproszenia (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego lub otrzymania oferty przez Zamawiającego), e) złoży ofertę niepodpisaną przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnioną /upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego rozpoznania rynku w każdej chwili, w szczególności w sytuacji, gdy oferta z najniższą ceną przewyższać będzie kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia. Będzin, dnia r.

7 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert /pieczęć firmowa Wykonawcy/ Formularz oferty Nazwa Wykonawcy:... Adres:... NIP:... REGON:... Telefon/faks:.../ OFERUJĘ wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia polegającego na świadczeniu usług pogrzebowych osób zmarłych, którym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie jest zobowiązany zapewnić sprawienie pogrzebu, stosownie do art. 17 ust. 1 pkt. 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie określonym w Zaproszeniu do składania ofert z dnia roku, za następujące ceny jednostkowe - ceny za wykonanie kompleksowej usługi pogrzebowej uwzględniającej poniższe czynności jednej zmarłej osoby: Lp Nazwa czynności TABELA NR I Kompleksowe załatwienie formalności w urzędach i na cmentarzu Przewóz zwłok z miejsca wskazanego przez Zamawiającego do prosektorium Wykonawcy Przechowywanie zwłok w chłodni Wykonawcy do dnia pochówku Przechowywanie zwłok w prosektorium wskazanym przez Wykonawcę Ustalenie terminu i godziny pogrzebu, przed pogrzebem powiadomienie Zamawiającego oraz rodziny zmarłego o miejscu, terminie i godzinie pogrzebu Przygotowanie zwłok osoby zmarłej do pochówku, zakup odzieży i ubranie w nią zmarłego Cena jednostkowa netto /* (w odniesieniu do wybranych pozycji - wierszy niniejszego formularz dopuszcza się możliwość podania ceny 0 zł) Podatek VAT Cena jednostkowa brutto

8 7. Zakup trumny drewnianej z podstawowym wyposażeniem, to jest: poduszka i obicie trumny od wewnątrz materiałem - (trumna musi posiadać wymiary dostosowane do gabarytów osoby zmarłej) 8. Przewóz zwłok na cmentarz i złożenie ciała do grobu Zabezpieczenie miejsca na cmentarzu (opłata administracyjna za miejsce na cmentarzu na okres 20 lat) Przygotowanie grobu: wykopanie grobu, zasypanie grobu i usypanie mogiły Zapewnienie i złożenie okolicznościowej wiązanki pogrzebowej z kwiatów z szarfą Zapewnienie krzyża nagrobkowego drewnianego polakierowanego (lub innego symbolu religijnego w zależności od wyznania), tabliczki z napisem - zawierającej dane zmarłego: imię i nazwisko, datę urodzenia, datę zgonu (w przypadku osoby nieznanej: NN, datę zgonu lub znalezienia zwłok) Obsługa pogrzebu: zwyczajowo przyjęte dla danego wyznania posługi pogrzebowe, niesienie trumny, umożliwienie skorzystania z kaplicy, Domu Pogrzebowego, niesienie krzyża i wiązanki pogrzebowej z kwiatów Wywieszenie nekrologu w miejscu zamieszkania zmarłej osoby Zapewnienie odpowiedniego worka foliowego w przypadku zwłok wymagających zabezpieczenia zgodnie z przepisami sanitarnymi OGÓŁEM: 2. OFERUJĘ wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia polegającego na świadczeniu usług pogrzebowych zmarłych dzieci, którym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie jest zobowiązany zapewnić sprawienie pogrzebu, stosownie do art. 17 ust. 1 pkt. 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie określonym w Zaproszeniu do składania ofert z dnia roku, za następujące ceny jednostkowe - ceny za wykonanie kompleksowej usługi pogrzebowej uwzględniającej poniższe czynności jednego zmarłego dziecka:

9 3. Lp. Nazwa czynności TABELA NR II Kompleksowe załatwienie formalności w urzędach 1. i na cmentarzu Przewóz zwłok z miejsca wskazanego przez 2. Zamawiającego do prosektorium Wykonawcy Przechowywanie zwłok w chłodni Wykonawcy 3. do dnia pochówku Przechowywanie zwłok w prosektorium wskazanym 4. przez Wykonawcę Ustalenie terminu i godziny pogrzebu, przed pogrzebem powiadomienie Zamawiającego 5. oraz rodziny zmarłego dziecka o miejscu, terminie i godzinie pogrzebu Przygotowanie zwłok zmarłego dziecka 6. do pochówku, zakup odzieży i ubranie w nią zmarłego dziecka Zakup trumny drewnianej z podstawowym wyposażeniem, to jest: poduszka 7. i obicie trumny od wewnątrz materiałem - (trumna musi posiadać wymiary dostosowane do gabarytów osoby zmarłej) Przewóz zwłok dziecka na cmentarz i złożenie ciała 8. do grobu Zabezpieczenie miejsca na cmentarzu 9. (opłata administracyjna za miejsce na cmentarzu na okres 20 lat) Przygotowanie grobu: wykopanie grobu, zasypanie 10. grobu i usypanie mogiły Zapewnienie i złożenie okolicznościowej wiązanki 11. pogrzebowej z kwiatów z szarfą Zapewnienie krzyża nagrobkowego drewnianego polakierowanego (lub innego symbolu religijnego 12. w zależności od wyznania), tabliczki z napisem - zawierającej dane zmarłego: imię i nazwisko, datę urodzenia, datę zgonu 13. Obsługa pogrzebu: zwyczajowo przyjęte dla danego wyznania posługi pogrzebowe, niesienie trumny, Cena jednostkowa netto /* (w odniesieniu do wybranych pozycji - wierszy niniejszego formularz dopuszcza się możliwość podania ceny 0 zł) Podatek VAT Cena jednostkowa brutto

10 14. umożliwienie skorzystania z kaplicy, Domu Pogrzebowego, niesienie krzyża i wiązanki pogrzebowej z kwiatów Wywieszenie nekrologu w miejscu zamieszkania zmarłego dziecka 15. Zapewnienie okrycia OGÓŁEM: 4. OFERUJĘ wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia polegającego na świadczeniu usług pogrzebowych dla dzieci martwo urodzonych, którym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie jest zobowiązany zapewnić sprawienie pogrzebu, stosownie do art. 17 ust. 1 pkt. 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie określonym w Zaproszeniu do składania ofert z dnia roku, za jednorazową opłatę dla jednego martwo urodzonego dziecka w wysokości PLN netto + podatek VAT w wysokości PLN, to jest za cenę.. PLN brutto (słownie:... złotych brutto) - (podać cenę jednostkową, to jest cenę za jedno dziecko martwo urodzone). 5. Niezależnie od kwot określonych w ust. 1, 2 i 3 niniejszego Formularza oferty oferuję wykonanie kompleksowej usługi pogrzebowej z uwzględnieniem kremacji zwłok i pochówku urny na cmentarzu dla jednej zmarłej osoby za jednorazową opłatę w wysokości PLN netto + podatek VAT w wysokości PLN, to jest za cenę.. PLN brutto (słownie:... złotych brutto) - (podać cenę jednostkową, to jest cenę za jedną zmarłą osobę). 6. Przystępując do postępowania oświadczam, że: 1) zapoznałem/-am się z wymogami Zamawiającego dotyczącymi przedmiotu zamówienia określonymi w Zaproszeniu do składania ofert oraz ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 2) powyższa oferta cenowa obejmuje całość przedmiotu zamówienia opisanego w Zaproszeniu do składania ofert, 3) przedmiot niniejszego zamówienia będę/-będziemy realizować w terminach zgodnych z zapisami Zaproszenia do składania ofert oraz wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do przedmiotowego Zaproszenia, 4) zamówienie zrealizuję sam / przy udziale podwykonawców /**, którym zostanie powierzone wykonanie następującej części zamówienia:..., 5) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 6) posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, 7) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 8) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 9) akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, 10) w razie wybrania mojej/naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję/-emy się do podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert, 11) zwłoki zmarłych osób przechowywane będą w prosektorium, które znajduje się

11 pod następującym adresem:..., (wskazać nazwę i dokładny adres prosektorium wraz z kodem pocztowym) 12) OŚWIADCZAM pod groźbą odpowiedzialności karnej wynikającą z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.), że załączone do oferty dokumenty i oświadczenia opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert, 13) Niniejszą ofertę SKŁADAM na kolejno ponumerowanych stronach, 14) WRAZ Z OFERTĄ składam następujące oświadczenia i dokumenty: a)..., b)..., c)..., d)..., e)..., f)..., g).... dnia 2014 roku czytelny podpis lub podpis i imienna pieczęć Wykonawcy (Wykonawców) lub osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców) /* - przy uwzględnieniu średnich cen rynkowych występujących na obszarze Powiatu Będzińskiego, /** - niepotrzebne skreślić. Informacja dla Wykonawcy: Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze.

12 Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert U M O W A - (wzór) Nr... zawarta w dniu... w Będzinie pomiędzy : Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Będzinie z siedzibą przy ul. 11-go Listopada 1, będącym płatnikiem podatków o numerze NIP: , REGON: , reprezentowanym przez: Patrycja Gruca - Hołota - Dyrektora zwanym dalej Zamawiającym a... /imię i nazwisko, adres osoby prowadzącej działalność gospodarczą/ prowadzącym/-ą działalność gospodarczą pod firmą:... /wpisać nazwę firmy/ z siedzibą w... wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub... /wpisać nazwę podmiotu gospodarczego/ z siedzibą w... wpisaną do rejestru... prowadzonego przez pod nr... reprezentowaną przez : , będącym płatnikiem podatku VAT o nr NIP:..., REGON:..., zwanym/zwaną dalej Wykonawcą na podstawie przeprowadzonego rozpoznania rynku ofert oraz złożonej przez Wykonawcę oferty, której formularz oferty stanowi integralną część niniejszej umowy, została zawarta umowa o następującej treści: 1 1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący przedmiot niniejszej umowy: wykonanie kompleksowej usługi pogrzebowej osobom zmarłym, wskazanym przez Zamawiającego (pochówek w grobie ziemnym), zwaną w dalszej części umowy usługą, za ceny określone w Formularzu oferty stanowiącym integralną cześć niniejszej umowy jako załącznik nr Przedmiot niniejszej umowy - usługa pogrzebowa, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje: 1) kompleksowe załatwienie formalności w urzędach i na cmentarzu, 2) przewóz zwłok z miejsca wskazanego przez Zamawiającego do prosektorium Wykonawcy, 3) przechowywanie zwłok w chłodni Wykonawcy do dnia pochówku,

13 4) przechowywanie zwłok w prosektorium wskazanym przez Wykonawcę, które znajduje się pod następującym adresem:.., (wskazać nazwę i dokładny adres prosektorium wraz z kodem pocztowym) 5) ustalenie terminu i godziny pogrzebu, przed pogrzebem powiadomienie Zamawiającego oraz rodziny zmarłego o miejscu, terminie i godzinie pogrzebu, 6) przygotowanie zwłok osoby zmarłej do pochówku, zakup odzieży i ubranie w nią zmarłego, 7) zakup trumny drewnianej z podstawowym wyposażeniem, to jest: poduszka i obicie trumny od wewnątrz materiałem. Trumna musi posiadać wymiary dostosowane do gabarytów osoby zmarłej, 8) przewóz zwłok na cmentarz i złożenie ciała do grobu, 9) zabezpieczenie miejsca na cmentarzu (opłata administracyjna za miejsce na cmentarzu na okres 20 lat), 10) przygotowanie grobu: wykopanie grobu, zasypanie grobu i usypanie mogiły, 11) zapewnienie i złożenie okolicznościowej wiązanki pogrzebowej z kwiatów z szarfą, 12) zapewnienie krzyża nagrobkowego drewnianego polakierowanego (lub innego symbolu religijnego w zależności od wyznania), tabliczki z napisem - zawierającej dane zmarłego: imię i nazwisko, datę urodzenia, datę zgonu (w przypadku osoby nieznanej: NN, datę zgonu lub znalezienia zwłok), 13) obsługa pogrzebu: zwyczajowo przyjęte dla danego wyznania posługi pogrzebowe, niesienie trumny, umożliwienie skorzystania z kaplicy, Domu Pogrzebowego, niesienie krzyża i wiązanki pogrzebowej z kwiatów, 14) wywieszenie nekrologu w miejscu zamieszkania zmarłej osoby, 15) zapewnienie odpowiedniego worka foliowego w przypadku zwłok wymagających zabezpieczenia zgodnie z przepisami sanitarnymi. 3. Przedmiot niniejszej umowy obejmuje również wykonanie usługi pogrzebowej zmarłym dzieciom (pochówek w grobie dziennym) oraz dzieciom martwo urodzonym odbieranym ze Szpitala Powiatowego w Będzinie (pochówek w grobie ziemnym), a w tym: a) kompleksowe załatwienie formalności w urzędach i na cmentarzu, b)przewóz zwłok z miejsca wskazanego przez Zamawiającego do prosektorium Wykonawcy, c)przechowywanie zwłok w chłodni Wykonawcy do dnia pochówku, d)przechowywanie zwłok w prosektorium wskazanym przez Wykonawcę, które znajduje się pod następującym adresem:..., (wskazać nazwę i dokładny adres prosektorium wraz z kodem pocztowym) e) ustalenie terminu i godziny pogrzebu, przed pogrzebem powiadomienie Zamawiającego oraz rodziny zmarłego dziecka o miejscu, terminie i godzinie pogrzebu, f) przygotowanie zwłok zmarłego dziecka do pochówku, zakup odzieży i ubranie w nią zmarłego dziecka, g)zakup trumny drewnianej z podstawowym wyposażeniem, to jest: poduszka i obicie trumny od wewnątrz materiałem. Trumna musi posiadać wymiary dostosowane do gabarytów dziecka, h)przewóz zwłok dziecka na cmentarz i złożenie ciała dziecka do grobu, i) zabezpieczenie miejsca na cmentarzu (opłata administracyjna za miejsce na cmentarzu na okres 20 lat), j) przygotowanie grobu: wykopanie grobu, zasypanie grobu i usypanie mogiły, k)zapewnienie i złożenie okolicznościowej wiązanki pogrzebowej z kwiatów z szarfą,

14 l) zapewnienie krzyża nagrobkowego drewnianego polakierowanego (lub innego symbolu religijnego w zależności od wyznania), tabliczki z napisem - zawierającej dane zmarłego: imię i nazwisko, datę urodzenia, datę zgonu, m) obsługa pogrzebu: zwyczajowo przyjęte dla danego wyznania posługi pogrzebowe, niesienie trumny, umożliwienie skorzystania z kaplicy, Domu Pogrzebowego, niesienie krzyża i wiązanki pogrzebowej z kwiatów, n)wywieszenie nekrologu w miejscu zamieszkania zmarłego dziecka, o)zapewnienie okrycia. 4. Przewiezienie zwłok z miejsca zgonu do kostnicy powinno nastąpić w ciągu 30 minut od telefonicznego zgłoszenia usługi przez Zamawiającego. 5. Zamawiający uwzględnia również wykonanie usługi pogrzebowej określonej w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu w formie kremacji zwłok i pochówku urny na cmentarzu. 6. Sprawienie pogrzebu winno odbywać się z poszanowaniem godności osób zmarłych i ich rodzin, oraz zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 ze zm.) oraz z przyjętymi w tym zakresie normami. 7. Przeprowadzenie pogrzebu powinno być dokonane zgodnie z wyznaniem osoby zmarłej. 8. Pochówek powinien odbyć się niezwłocznie i nie później niż w terminie do 3 dni od pisemnego zlecenia dokonania pochówku. 9. Czas przechowywania zwłok osoby zmarłej od daty zgonu do daty zlecenia dokonania pochówku przez Zamawiającego wynosi najczęściej 1 dobę, przy czym może on ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Zamawiającego wynikających z konieczności skompletowania dokumentów wymaganych do pochówku lub prowadzenia postępowania przygotowawczego (śledztwa) przez odpowiednie organy. 10. Zamawiający każdorazowo przekaże Wykonawcy informacje niezbędne do dokonania pochówku z zastosowaniem następujących procedur: 1) informacja o zleceniu wykonania pogrzebu będzie przekazywana pisemnie, faksem lub elektronicznie; 2) Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru z siedziby Zamawiającego pisemnego zlecenia dokonania pochówku wraz z pozostałymi dokumentami w dniu zgłoszenia wykonania pogrzebu. 11. W przypadku konieczności wykonania przez Wykonawcę dodatkowych usług związanych z pochówkiem, które nie są ujęte w załączniku nr 1 do niniejszej umowy - Formularzu oferty, a są niezbędne do wykonania pochówku, w tym usług przechowywania zwłok w prosektorium innym niż prosektorium wskazane przez Wykonawcę, przedmiotowe usługi mogą być wykonane po sporządzeniu wykazu usług wraz z uzasadnieniem, akceptacją i zleceniem przez Zamawiającego. 12. Miejsce pochówku zmarłych to każdy cmentarz na terenie Powiatu Będzińskiego, z uwzględnieniem ewentualnych wskazań rodzin zmarłych. 13. W przypadku konieczności transportu zwłok z miejsca zgonu do miejsca pochówku, przedmiotowe koszty ponosi Wykonawca, z wyjątkiem sytuacji, gdy odległość związana z przetransportowaniem osoby zmarłej będzie większa niż 50 km - w takim przypadku koszt transportu od 51 km pokrywać będzie Zamawiający, po przedłożeniu przez Wykonawcę poprawnej pod względem formalno - rachunkowym faktury. Postanowienia ust. 11 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości obciążenia go kosztami przechowywania zwłok przez firmę, której organy ścigania zleciły zabezpieczenie zwłok. 15. Specyfika zamówienia nakłada na Wykonawcę obowiązek stałej dostępności do pracowników firmy pogrzebowej w godzinach urzędowania Zamawiającego, to jest w godzinach od 7:30 do 15:30.

15 2 W przypadku niepodjęcia interwencji, o której mowa w 1 ust. 4 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usługi innemu Wykonawcy. Różnicą kosztów zostaje obciążony Wykonawca, z którym została zawarta niniejsza umowa. 3 Niniejsza umowa jest zawarta na czas określony od r. do r Wysokość jednorazowej opłaty za wykonaną usługę pogrzebową osobom zmarłym, wskazanym przez Zamawiającego (pochówek w grobie ziemnym), strony ustalają na kwotę złotych (słownie:.. złotych) z podatkiem VAT za jedną zmarłą osobę. 2. Wysokość jednorazowej opłaty za wykonaną usługę pogrzebową zmarłym dzieciom, wskazanym przez Zamawiającego (pochówek w grobie ziemnym), strony ustalają na kwotę złotych (słownie:.. złotych) z podatkiem VAT za jedno zmarłe dziecko. 3. Wysokość jednorazowej opłaty za wykonaną usługę pogrzebową dzieciom martwo urodzonym, wskazanym przez Zamawiającego (pochówek w grobie ziemnym), strony ustalają na kwotę złotych (słownie:.. złotych) z podatkiem VAT za jedno dziecko martwo urodzone. 4. Wysokość jednorazowej opłaty za wykonaną usługę z uwzględnieniem kremacji, strony ustalają na kwotę złotych (słownie:.. złotych) z podatkiem VAT za jeden pochówek z uwzględnieniem kremacji zwłok. 5. Kwoty wymienione w ust. 1, 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu nie obejmują kosztów dodatkowych usług związanych z pochówkiem, które nie są ujęte w załączniku nr 1 do niniejszej umowy - Formularzu oferty, a są niezbędne do wykonania pochówku, z zastrzeżeniem, że wydatki te będą dokonywane w sposób celowy, zgodny z prawem, efektywny i oszczędny. 6. Koszty, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, zostaną zwrócone Wykonawcy po przedstawieniu odrębnej dokumentacji potwierdzającej poniesienie tych kosztów, obejmującej w szczególności wykaz przedmiotowych kosztów wraz z uzasadnieniem, akceptacją i zleceniem przez Zamawiającego. 7. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty za wykonaną usługę przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, zgodnie z przedłożoną fakturą w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 8. Ceny wskazane w niniejszym paragrafie zostają ustalone na okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy i pozostają niezmienne przez cały okres trwania niniejszej umowy. 5 Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu niniejszej umowy strony wyznaczają: 1)... reprezentująca Zamawiającego 2)... reprezentująca Wykonawcę Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie

16 publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie, w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 3. Strony zawarły niniejszą umowę z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 przedmiotowej ustawy. 7 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za rozwiązanie niniejszej umowy z uchybieniem terminu, o którym mowa w 9 ust. 1 niniejszej umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości sumy kwot, o których mowa w 4 ust. 1, 4 ust. 2, 4 ust. 3 oraz 4 ust. 4 niniejszej umowy, 2) za zwłokę w wykonaniu niniejszej umowy - w wysokości 0,5% kwoty, o której mowa w 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień przekroczenia terminu wykonania usługi w przypadku usługi wykonania kompleksowej usługi pogrzebowej osoby zmarłej wskazanej przez Zamawiającego, 3) za zwłokę w wykonaniu niniejszej umowy - w wysokości 0,5% kwoty, o której mowa w 4 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień przekroczenia terminu wykonania usługi w przypadku usługi wykonania kompleksowej usługi pogrzebowej zmarłego dziecka wskazanego przez Zamawiającego, 4) za zwłokę w wykonaniu niniejszej umowy - w wysokości 0,5% kwoty, o której mowa w 4 ust. 3 niniejszej umowy za każdy dzień przekroczenia terminu wykonania usługi w przypadku usługi wykonania kompleksowej usługi pogrzebowej dziecka martwo urodzonego wskazanego przez Zamawiającego, 5) za zwłokę w wykonaniu niniejszej umowy - w wysokości 0,5% kwoty, o której mowa w 4 ust. 4 niniejszej umowy za każdy dzień przekroczenia terminu wykonania usługi w przypadku usługi wykonania kompleksowej usługi pogrzebowej osoby zmarłej wskazanej przez Zamawiającego w formie kremacji, 6) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy - w wysokości 25 % sumy kwot, o których mowa w 4 ust. 1, 4 ust. 2, 4 ust. 3 oraz 4 ust. 4 niniejszej umowy Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia w przypadku niewykonania, nienależytego wykonywania lub nieterminowego wykonywania przez Wykonawcę usługi objętej niniejszą umową bez podania ważnych powodów uwzględnionych przez Zamawiającego. Rozwiązanie niniejszej umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

17 10 Ewentualne spory mogące wynikać przy realizacji niniejszej umowy strony zgodnie oddają do rozstrzygnięcia właściwego Sądu Rejonowego dla siedziby Zamawiającego. 11 Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Wykonawca Zamawiający

Żagań, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Żagań, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE Żagań, dnia 28.02.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro na świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawiania

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający przewiduje, że zleci realizację sprawienia pogrzebu w ilości około 6 pogrzebów

1. Zamawiający przewiduje, że zleci realizację sprawienia pogrzebu w ilości około 6 pogrzebów Wodzisław Śląski, dnia 1 grudnia 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro Zapraszamy do złożenia oferty na: świadczenie

Bardziej szczegółowo

I - Nazwa oraz adres Zamawiającego. tel. 58 677 79 60 faks 58 677 79 61 e mail sekretariat@mops.wejherowo.pl zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

I - Nazwa oraz adres Zamawiającego. tel. 58 677 79 60 faks 58 677 79 61 e mail sekretariat@mops.wejherowo.pl zaprasza do złożenia ofert cenowych na: Załącznik Nr 1a do Regulaminu udzielania zamówień publicznych ZAPROSZENIE CENOWO- OFERTOWE w postępowaniu o wartości powyżej 3000 EURO netto do wartości, o której mowa w art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Przetarg na świadczenie usług pogrzebowych dla potrzeb MOPS w Gdyni

Przetarg na świadczenie usług pogrzebowych dla potrzeb MOPS w Gdyni Przetarg na świadczenie usług pogrzebowych dla potrzeb MOPS w Gdyni Gdynia: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207.000 euro na: świadczenie usług pogrzebowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

APS.071.4.2013.AP.II Sztum, dnia 09.12.2013r... ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług pogrzebowych

APS.071.4.2013.AP.II Sztum, dnia 09.12.2013r... ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług pogrzebowych APS.071.4.2013.AP.II Sztum, dnia 09.12.2013r.... (pieczęć zamawiającego) 1. Zamawiający Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mickiewicza 39 82-400 Sztum ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wejherowo Adres do korespondencji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kusocińskiego 17, Wejherowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wejherowo Adres do korespondencji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kusocińskiego 17, Wejherowo Załącznik Nr 1a do Regulaminu udzielania zamówień publicznych ZAPROSZENIE CENOWO- OFERTOWE w postępowaniu o wartości powyżej 3000 EURO netto do wartości, o której mowa w art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

. Nowy Staw, dnia 10.04.2012 r. (pieczęć zamawiającego) ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 14 000 euro.

. Nowy Staw, dnia 10.04.2012 r. (pieczęć zamawiającego) ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 14 000 euro. . Nowy Staw, dnia 10.04.2012 r. (pieczęć zamawiającego) ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 14 000 euro. 1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr o świadczenie usług pogrzebowych. Gminą Brzeg Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Brzegu

Umowa Nr o świadczenie usług pogrzebowych. Gminą Brzeg Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Brzegu Umowa Nr.2017 o świadczenie usług pogrzebowych zawarta w dniu... r. w Brzegu pomiędzy: Gminą Brzeg Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Brzegu przy ul. Jabłkowej 5, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro Zapraszamy do złożenia oferty na: świadczenie usług pogrzebowych zmarłym mieszkańcom,

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr o świadczenie usług pogrzebowych. Gminą Brzeg Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Brzegu

Umowa Nr o świadczenie usług pogrzebowych. Gminą Brzeg Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Brzegu Umowa Nr.2015 o świadczenie usług pogrzebowych zawarta w dniu... r. w Brzegu pomiędzy: Gminą Brzeg Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Brzegu przy ul. Jabłkowej 5, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr o świadczenie usług pogrzebowych. Gminą Brzeg Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Brzegu

Umowa Nr o świadczenie usług pogrzebowych. Gminą Brzeg Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Brzegu Umowa Nr.2016 o świadczenie usług pogrzebowych zawarta w dniu... r. w Brzegu pomiędzy: Gminą Brzeg Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Brzegu przy ul. Jabłkowej 5, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczajacej 14 000 euro. 1. Zamawiający: zaprasza do złożenia oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczajacej 14 000 euro. 1. Zamawiający: zaprasza do złożenia oferty . Starogard Gd. dnia 16.02.2011 r. (pieczęć zamawiającego) OPA/ZP/341/6/U/11 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczajacej 14 000 euro. 1. Zamawiający: Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. ( w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej osoba fizyczna, spółka cywilna)

Umowa nr. ( w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej osoba fizyczna, spółka cywilna) Numer sprawy: 20/2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Umowa nr W dniu.. r. w Łodzi, pomiędzy Miastem Łódź Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 149 zwanym w treści umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. UMOWA Nr 5/ZP/2014 Zawarta w dniu pomiędzy:

Projekt umowy. UMOWA Nr 5/ZP/2014 Zawarta w dniu pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Nr 5/ZP/2014 Zawarta w dniu pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy reprezentowanym przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/03/MF/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MEBLI BIUROWYCH MIĘKKICH - KRZESEŁ OBROTOWYCH 1.Nazwa i adres Zamawiającego. Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

1. Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona na formularzu ofertowym załącznik nr 1.

1. Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona na formularzu ofertowym załącznik nr 1. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Konstytucji 3 Maja 7 05-250 Radzymin tel. 22 786-58-80 fax. 22 786-50-36 NIP: 125-05-59-401 REGON: 000293775 http://dpsradzymin.pl/ Radzymin, dnia 2014.12.15. OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy nr.. /2013

Wzór umowy nr.. /2013 Wzór umowy nr.. /2013 Załącznik nr 8 na świadczenie usług pogrzebowych związanych z pochówkiem podopiecznych MOPS w Bydgoszczy w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

Dostawa okien PCV wraz z montażem i wymianą parapetów zewnętrznych

Dostawa okien PCV wraz z montażem i wymianą parapetów zewnętrznych Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie ul. Gdańska 69, 07-00 Węgrów Telefon: (05) 79-3- Faks: (05) 79-3- Strona internetowa: www.pgk.wegrow.pl e-mail: pgkwegrow@home.pl zaprasza do

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr PUP JP

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr PUP JP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr PUP.1710.116.2015.JP POWIATOWY URZĄD PRACY W BĘDZINIE ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W ZAKRESIE: Dostawy energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do złożenia oferty na pomalowanie salki gimnastycznej Zespołu Szkół w Domaniewie

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do złożenia oferty na pomalowanie salki gimnastycznej Zespołu Szkół w Domaniewie ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na pomalowanie salki gimnastycznej Zespołu Szkół w Domaniewie Wartość zamówienia poniżej 30 000 Euro zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

Zapytanie. dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro

Zapytanie. dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro Wrocław, dnia 22 grudnia 2014 r. Numer referencyjny postępowania: Z/51/2014 Zapytanie dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro pn. Usługa szkolenia

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: 9800/P1/SS/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP KOMPUTERA PRZENOŚNEGO (laptopa) 1.Nazwa i adres Zamawiającego. Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2, 42-500

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA WĘGLA KAMIENNEGO I MIAŁU WĘGLA KAMIENNEGO

DOSTAWA WĘGLA KAMIENNEGO I MIAŁU WĘGLA KAMIENNEGO Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów Telefon: (025) 792-23-11 Faks: (025) 792-23-11 Strona internetowa: www.pgk.wegrow.pl e-mail: pgkwegrow@home.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ zamówienia publicznego o wartości poniżej euro

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ zamówienia publicznego o wartości poniżej euro Gmina Łazy, 42-450 Łazy ul. Traugutta 15, woj. śląskie powiat zawierciański tel 32 6729422, 67 29 326 fax.32 6729448 NIP : 649-22-68-348 REGON: 276258865 Łazy, 12.03.2014r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

4. Dodatkowe informacje o udzieleniu zamówienia można uzyskać tel. 585624458- Ewa Filz

4. Dodatkowe informacje o udzieleniu zamówienia można uzyskać tel. 585624458- Ewa Filz . Starogard Gd. dnia 28.01.2011 r. (pieczęć zamawiającego) OPA/ZP/341/6/U/11 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczajacej 14 000 euro. 1. Zamawiający: Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013 Katowice 04.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

Nasz Znak: ZWiK 421/07/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE

Nasz Znak: ZWiK 421/07/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nasz Znak: ZWiK 421/07/2015 Chełm Gryficki dn.08.07.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro.

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Znak sprawy: KS ICH

ZAPYTANIE OFERTOWE. Znak sprawy: KS ICH ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na cyklinowanie i lakierowanie lakierem sportowym parkietu sali gimnastycznej, pomieszczeń siłowni i bilarda, malowanie linii boisk,oraz montaż listew przypodłogowych

Bardziej szczegółowo

... Kraków, dnia r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie)

... Kraków, dnia r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie) ... Kraków, dnia.. 2007r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie) Adresaci: 1.... 2.... 3.... Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę filtrów do central klimatyzacyjnych kod CPV : 42514310-8

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę filtrów do central klimatyzacyjnych kod CPV : 42514310-8 Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza ul. ks. J. Bielawskiego 1 36-200 Brzozów tel. 13 30957 fax. 13 30957 email. zampub@szpital-brzozow.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na usługi robót ziemnych koparko-ładowarką

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na usługi robót ziemnych koparko-ładowarką Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza ul. Bielawskiego 18 36-200 Brzozów tel. 13 4309547 fax. 13 4309587 email. zampub@szpital-brzozow.pl

Bardziej szczegółowo

- Projekt. UMOWA zawarta dnia... pomiędzy:

- Projekt. UMOWA zawarta dnia... pomiędzy: - Projekt UMOWA zawarta dnia... pomiędzy: Powiatem Wodzisławskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP 647-21-75-218, Regon 276255230, który reprezentują: 1)

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: sukcesywną dostawę opału dla ZUK w Chmielniku Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe na: sukcesywną dostawę opału dla ZUK w Chmielniku Sp. z o.o. Chmielnik, dn. 19.09.2016r. Zapytanie ofertowe na: sukcesywną dostawę opału dla ZUK w Chmielniku Sp. z o.o. I. Zamawiający: ZUK w Chmielniku Sp. z o.o. Zrecze Duże 1A, 26-020 Chmielnik; tel. 41 354 44

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: IZP.272.1.3.2012 Limanowa; 2012-01-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 1. Zamawiający: Gmina Limanowa, 34-600 Limanowa, ul. M. B. Bolesnej 18B, 2. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul. Morska 108

Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul. Morska 108 Koszalin, 01.07.2015 r. ZS8-21.252.2015.EB Do Wykonawców Z A P Y T A N I E O F E R T O W E I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest usługa na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Sopocie:

Przedmiotem zamówienia jest usługa na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Sopocie: ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01.12.2016 roku Dom Pomocy Społecznej w Sopocie ul. Mickiewicza 49, 81-866 Sopot NIP 585 145 61 22 w oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ NR 4 POKL DO ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO

ZAPYTANIE O CENĘ NR 4 POKL DO ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO ZAPYTANIE O CENĘ NR 4 POKL Kłodzko, 20.12 2013 r. DO ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO (zgodnie z zasadą rozeznania rynku) dotyczy zakupu usług

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.11.2015.r. Działając na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm) zgodnie Zarządzeniem nr

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

Druk i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Muzeum Warszawy- Umowa ramowa

Druk i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Muzeum Warszawy- Umowa ramowa ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Przedmiot Umowy 1. Umowa ma charakter umowy ramowej w rozumieniu art. 99 Ustawy. 2. Przedmiotem Umowy jest określenie warunków udzielania i realizacji zamówień na usługi drukowania,

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na sukcesywne świadczenie usług w zakresie inspekcji alkomatów na rzecz Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni

ZAPYTANIE OFERTOWE. na sukcesywne świadczenie usług w zakresie inspekcji alkomatów na rzecz Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni ZAPYTANIE OFERTOWE Gdynia, dnia 7 marca 2014 roku na sukcesywne świadczenie usług w zakresie inspekcji alkomatów na rzecz Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni numer sprawy: 10/ZO/2014 I. NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów położonych na terenie Gminy Bolesławiec ZAPYTANIE OFERTOWE

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów położonych na terenie Gminy Bolesławiec ZAPYTANIE OFERTOWE RGG.271.4.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE Bolesławiec, dnia 17 maja 2016 r. Wójt Gminy Bolesławiec, działając w imieniu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec, województwo dolnośląskie, powiat

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

F O R M U L A R Z O F E R T O W Y

F O R M U L A R Z O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork Odpowiadając na zapytanie dotyczące realizacji usług w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym z terenu

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Świebodzin, 20.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZE IE DO SKLADA la OFERT W POSTĘPOWANIU

ZAPROSZE IE DO SKLADA la OFERT W POSTĘPOWANIU Jelenia Góra, dnia 9.09.2011 rok Sz-S-AG.4.~.}.?!.../2011 ZAPROSZE IE DO SKLADA la OFERT W POSTĘPOWANIU o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

Łęczyca dnia r ZAPYTANIE OFERTOWE

Łęczyca dnia r ZAPYTANIE OFERTOWE Łęczyca dnia 04.09.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE Działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 euro w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łęczycy 1. Nazwa i adres zamawiającego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU ~r311aklas OPIFKi ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSV.':, 58-560 JELENIA GÓRA ul. Cieplicka 69-71 tal. 075 64 35 700, fax 075 64 35 741 t JIP 611-22-23-286 REGON 230173142 (1) Jelenia Góra, dnia 21.09,2011

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 Nysa, 25.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 na Dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych telewizorów Samsung RM48D. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r. Chojnów, 18.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów działający w imieniu Gminy Miejskiej Chojnów zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY "Świadczenie usługi hotelowej związanej z zakwaterowaniem indywidualnych artystów i gości Filharmonii im.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ,, Dostawa wapna niegaszonego mielonego lekkopalonego w roku 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE. ,, Dostawa wapna niegaszonego mielonego lekkopalonego w roku 2018 ZAPYTANIE OFERTOWE,, Dostawa wapna niegaszonego mielonego lekkopalonego w roku 2018 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wewnętrznym Regulaminem Udzielenia Zamówień przez MPGK Sp. z o.o. w Darłowie,

Bardziej szczegółowo

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU 62-035 KÓRNIK, ul. Parkowa 5, tel. 61-8170-033; fax. 61-8170-166; www.idpan.poznan.pl e-mail: idkornik@man.poznan.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: do 14 dni licząc od daty podpisania umowy.

II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: do 14 dni licząc od daty podpisania umowy. Numer sprawy ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki tel. (84) 677 33 33 fax (84) 638 66 69 Zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaproszenie do składania ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaproszenie do składania ofert ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na Usługę fryzjerską dla beneficjentów projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim pt. Razem przeciw wykluczeniu społecznemu,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę worków foliowych kod CPV :

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę worków foliowych kod CPV : Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza ul. Bielawskiego 18 36-200 Brzozów tel. 13 4309547 fax. 13 4309587 email. zampub@szpital-brzozow.pl

Bardziej szczegółowo

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU 62-035 KÓRNIK, ul. Parkowa 5, tel. 61-8170-033; fax. 61-8170-166; www.idpan.poznan.pl e-mail: idkornik@man.poznan.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27.01.2012r.

Poznań, dnia 27.01.2012r. Poznań, dnia 27.01.2012r. Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnej dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. Numer

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej EaSI-EURES ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zamówienie realizowane w trybie konkursu ofert, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR A.RZP.../2011

UMOWA NR A.RZP.../2011 UMOWA NR A.RZP..../2011 Załącznik Nr 4 zawarta w dniu... września 2011 roku w Słupsku pomiędzy Miastem Słupsk z siedzibą w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Słupska, w

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy:

UMOWA. Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą w..., ul...., wpisana-... do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w... pod numerem ( RHB ) KRS..., reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę instrumentów muzycznych

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę instrumentów muzycznych Kozienice, dnia 26.09.2016 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Szkoła Muzyczna I

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Zarządu Powiatu Lesku z dnia 11 kwietnia 2014 r.

Uchwała Nr Zarządu Powiatu Lesku z dnia 11 kwietnia 2014 r. Uchwała Nr 137.293.2014 Zarządu Powiatu Lesku z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14.000 euro Numer sprawy: AZ.2150-35/2/TOM II/2012 Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II ul. Al. Jana Pawła II 10 22-400 Zamość

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo

Piekary Śląskie, dnia r. Nr sprawy: 169/2016

Piekary Śląskie, dnia r. Nr sprawy: 169/2016 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Biskupa Nankera 103 41-949 Piekary Śląskie e-mail: biuro@mopr.piekary.pl tel./fax 322879503 tel./fax 322883574 www.mopr.piekary.pl Nr sprawy: 169/2016 Piekary Śląskie,

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY RUDA MALENIECKA Ruda Maleniecka, Ruda Maleniecka 99 A

URZĄD GMINY RUDA MALENIECKA Ruda Maleniecka, Ruda Maleniecka 99 A Załącznik nr 1 Formularz ofertowy OFERTA CENOWA DOSTAWY DWÓCH UŻYWANYCH SAMOCHODÓW DO JEDNOSTEK OSP DĘBA I KOLISZOWY. STRONA ZAMAWIAJĄCA URZĄD GMINY RUDA MALENIECKA 26-242 Ruda Maleniecka, Ruda Maleniecka

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Szczegółowe określenie Przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na potrzeby Narodowego

Bardziej szczegółowo

Wycena nieruchomości w 2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE

Wycena nieruchomości w 2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE RGG.71..015 ZAPYTANIE OFERTOWE Bolesławiec, dnia 08 stycznia 015 r. Wójt Gminy Bolesławiec, działając w imieniu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec, województwo dolnośląskie, powiat

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej Elbląg, dnia 28 października 2014 r. DTE.7022.19.2014.AW Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Karowa 1 82-300 Elbląg Tel: 55 625 63 00 Fax: 55 625 63 10 e-mail: mosir@mosir.elblag.eu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./I-3/2015. zwaną dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: ------------------------------ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

UMOWA NR./I-3/2015. zwaną dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: ------------------------------ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA UMOWA NR./I-3/2015 Zawarta w dniu... 2015 roku w Gdańsku - Oliwie pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa: 1.

Bardziej szczegółowo

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na zapewnienie cateringu w trakcie turnieju finałowego Brojce Enter The Game w ramach projektu Internet szansą na rozwój einclusion w Gminie Brojce realizowanego

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/016/NZU/1345/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Ciekły hel. Kod CPV: 24.11.13.00 Tryb udzielenia Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Program Specjalny pn. Nowe Perspektywy

Program Specjalny pn. Nowe Perspektywy Program Specjalny pn. Nowe Perspektywy Znak sprawy: CAZ.9800/387/MF/2011 Będzin, dnia 24.11.2011 r. W y k o n a w c y zainteresowani udziałem w rozeznaniu cenowym dla zamówienia publicznego o wartości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno z dnia 30 września 2014r.

Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno z dnia 30 września 2014r. Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków z dnia 30 września 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro Numer sprawy: SZPiGM.0610A/20/2011 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14.000 euro Zamawiający : Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza ul. Bielawskiego

Bardziej szczegółowo

OFERTA. a) cena jednostkowa netto. zł/tonę sprzedanego i dostarczonego kruszywa

OFERTA. a) cena jednostkowa netto. zł/tonę sprzedanego i dostarczonego kruszywa Załącznik nr 1 do SIWZ.. Nazwa i adres Wykonawcy Telefon/Fax Gmina Modliborzyce ul. Piłsudskiego 63 23-310 Modliborzyce OFERTA Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Zakup

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] zwana dalej Umową, zawarta w dniu...06.2016 r. w Warszawie, pomiędzy: Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

... Puławy, dnia r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie)

... Puławy, dnia r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie) ... Puławy, dnia 26.06.2017 r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie) Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

DPS.IV Załącznik nr 1 do siwz

DPS.IV Załącznik nr 1 do siwz DPS.IV.3710.5.8.2015 Załącznik nr 1 do siwz (pieczęć firmowa Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Odpowiadając na ogłoszenie z dnia. o zamówieniu publicznym na dostawy artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 14.01.2010r. Nr sprawy: 3410-1/2010 Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy 59-140

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/12/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Pasłęku

ZARZĄDZENIE NR 5/12/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Pasłęku ZARZĄDZENIE NR 5/12/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Pasłęku W sprawie: Instrukcji wydatkowaniu środków publicznych na zamówienia, nie objęte ustawą Prawo

Bardziej szczegółowo