Planowanie pogrzebu. Seniors Information Service PO Box 332 Crows Nest NSW 585

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Planowanie pogrzebu. Seniors Information Service PO Box 332 Crows Nest NSW 585 www.seniorsinfo.nsw.gov.au"

Transkrypt

1 1 Planowanie pogrzebu Ten zawiera informacje na temat planowania i organizowania pogrzebu oraz tego co si dzieje z otrzymywanymi wiadczeniami po czyjej mierci. Informacje tutaj zawarte odnosz si do planowania w asnego pogrzebu jak i przygotowa pogrzebowych jakich mo na si podj dla cz onka rodziny lub znajomego, który zmar. Pogrzeb mo e by zorganizowany przez rodzin oraz/lub przyjació, lub mo na zorganizowa swój w asny pogrzeb z wyprzedzeniem. Oto par rzeczy, od których nale y zacz przy planowaniu pogrzebu. Nale y zdecydowa w jaki sposób chcemy aby nasze ycie (lub cz onka rodziny) zosta o uczczone: Czy to ma by religijna czy wiecka ceremonia? Gdzie ta ceremonia ma si odby? Kto ma w niej uczestniczy (publiczna czy prywatna ceremonia)? Jak yczymy sobie kolejno w przebiegu ceremonii, cznie z muzyk i kazaniami pogrzebowymi? Czy chcemy kwiaty (je li tak, to jakie)? Czy chcemy zdj cia lub inne pami tki? Czy chcemy mie pochówek czy kremacj? W przypadku wybrania kremacji, co ma si sta z popio ami? Czy chcemy darowa swoje organy ludziom czekaj cym na przeszczepy lub do bada naukowych? Jak kwot chcemy przeznaczy na pogrzeb? Czy chcemy zap aci z góry czy wp aci j na fundusz pogrzebowy? Aby si upewni, e nasze yczenia odno nie pogrzebu zostan uszanowane, nale y za czy swoje zlecenia w testamencie i omowi swoje plany z jego wykonawc. Po wi cej informacji na ten temat, nale y zobaczy 5B planowanie na przysz o : testamenty, pe nomocnictwo, kuratela i dyrektywy dotycz ce przysz ej opieki zdrowotnej. Pami ta nale y o wymaganiach prawnych przy planowaniu pogrzebu swojego w asnego jak i drugiej osoby. Nale y je sprawdzi z lokalnym zak adem pogrzebowym w zale no ci od naszych planów pogrzebowych. Koszty W czasie a oby po mierci ukochanej osoby atwo jest podj decyzje, które s o wiele dro sze ni to, na co nas naprawd sta. Poni ej znajduje si par wskazówek, które pomog dokona wyboru.

2 2 Ceny za pogrzeby cz sto zaczynaj si od $5000. Jednak prosta kremacja bez wielu dodatków, mo e kosztowa tylko $2600. Nale y pami ta, e pochówki s dro sze. Koszty pogrzebów mog si znacznie ró ni w zale no ci od zak adu pogrzebowego. Warto jest mie dwie lub trzy pisemne wyceny aby móc porówna koszt i oferowane us ugi. Nale y si upewni si, e ka da pozycja jest wyszczególniona w wycenie aby je móc porówna. Zak ady pogrzebowe operuj na takich samych zasadach, jak ka dy inny biznes i za daj wysokich cen za dodatki, takie jak du e wi zanki kwiatów, ozdobne trumny lub ekstrawaganckie ceremonie. Nale y pami ta, e zawsze mo na poprosi o prostsze, ta sze rzeczy, je li sobie tego yczymy. Je li ju posiadamy rodzinne miejsce na cmentarzu, które zamierzamy u y, nale y upewni si, e nie kupujemy drugiego jako cz pakietu pogrzebowego. Je li chcemy kwiaty, nale y sprawdzi co si z nimi stanie po ceremonii czypani/pana rodzina b dzie mog a je zabra ze sob, je li tak sobie za ycz? Je li wybiera si kremacj, mo na równie wybra pojemnik na popio y. Nale y sprawdzi równie koszty umieszczenia zawiadomienia o pogrzebie w gazecie. Pana/Pani zak ad pogrzebowy mo e w tym pomóc. Je li zdecydujemy si na wiecki pogrzeb (nie w ko ciele, meczecie, wi tyni lub adnym innym miejscu modlitwy) mo e nie by potrzebny duchowny do odprawienia ceremonii. wiecka ceremonia jest opcj, któr mo na rozwa y. Przedp acane plany pogrzebowe Przedp acany plan pogrzebowy to kontraktowe porozumienie pomi dzy klientem, a zak adem pogrzebowym, w którym zak ad pogrzebowy obowi zuje si dostarczy uzgodnione us ugi pogrzebowe w przysz o ci. Takie porozumienie oznacza, e p aci si za swój pogrzeb z góry, co zwolnia Pani/Pana rodzin z finansowej odpowiedzialno ci. Planuj c przedp acony pogrzeb nale y pami ta o nast puj cych rzeczach:

3 3 Umo liwia to maksymalne wykorzystanie wiadcze emerytalnych/rencisty, poniewa pieni dze wp acone na fundusz pogrzebowy nie podlegaj testowi dochodowemu Centrelink i podatkowi. Nale y uwa nie przeczyta swój kontrakt aby si upewni, e nie b dzie adnych dodatkowych op at. Nale y sprawdzi, czy kontrakt ten mo e zosta odwo any niektóre mo na odwo a do 14 dni po podpisaniu, ale nawet wtedy mo e by odliczona kwota za odwo anie. Nale y upewni si, e wszelkie wp acone przez nas pieni dze b d zainwestowane przez niezale nie zarz dzany fundusz (np. firm powiernicz ), i e zostan wyp acone zak adowi pogrzebowemu dopiero po pogrzebie. Przedp ata na fundusz emerytalny mo e zosta dokonana ratami lub w ca o ci. Je li zgon nast pi poza granicami stanu lub pa stwa, do kosztów zostanie doliczony. dodatkowy koszt za przewóz cia a do domu. Je li zgon i pogrzeb odb d si za granic, rodzina b dzie musia a zap aci wszystkie rachunki bezpo rednio pieni dze z funduszu pogrzebowego zostan wtedy przekazane na mienie zmar ej osoby. Nale y sprawdzi to jednak dok adnie przed podpisaniem kontraktu. Obligacje pogrzebowe (Funeral bonds ) Obligacja pogrzebowa to rodzaj inwestycji, pozwalaj cej na zorganizowanie funduszy do zap acenia za w asny pogrzeb, podobnie do polisy ubezpieczeniowej. Mo na dokona wp at na raty lub wp aci jednorazowo cal sum. Pieni dze s inwestowane w naszym imieniu, a nagromadzony odsetek podnosi warto naszej obligacji. Obligacja mo e zosta wyp acona tyllko po mierci i mo e zosta u yta tylko na wydatki zwi zane z pogrzebem. Je li obligacja nie pokryje ca o ci kosztów pogrzebu, Pana/Pani rodzina lub wykonawca testamentu b dzie musia a/musia zap aci ró nic. S regulacje dotycz ce wysoko ci obligacji jakie mo na zainwestowa oraz zwi zanych z t form inwestycji ulg podatkowych, trzeba zatem dok adnie to zbada. Na przyk ad, obligacje pogrzebowe do $5000 s zwolnione z testu maj tkowego Centrelink. Najwi ksz jednak korzy ci jest wiadomo, e fundusze zosta y od o one na pokrycie kosztów naszego pogrzebu.

4 4 Mo na zainwestowa w obligacje za po rednictwem firm ubezpieczeniowych, banków lub zwi zków kredytowych, lub za po rednictwem firm obligacji pogrzebowych. Dobrym miejscem na rozpocz cie gromadzenia informacji to Pana/Pani obecna firma ubezpieczeniowa lub bank. Niektórzy dostawcy obligacji pogrzebowych b d wzpó pracowa z nominowanym przez nas zak adem pogrzebowym w celu koordynacji umów finansowych z zaplanowanym pogrzebem. Przed podpisaniem jakiejkolwiek dokumentacji, nale y sprawdzi kontrakt bardzo uwa nie aby upewni si co jest (a co nie jest) w czone do umowy. Wybór rodzaju zap aty i pomoc finansowa Zazwyczaj koszty pogrzebu s p atne na dzie przed lub w dniu pogrzebu. Czasami mo na zorganizowa sp at na raty nale y zapyta o to w zak adzie pogrzebowym. Banki lub zwi zki kredytowe zazwyczaj udost pni fundusze z konta zmar ego/zmar ej na pokrycie kosztów pogrzebu. Nale y to sprawdzi w banku. Centrelink mo e pomóc, w zale no ci od naszych okoliczno ci. Po wi cej informacji, nale y zadzwoni do Centrelink pod lub Serwisu Informacyjnego Seniorów ( ) po bezp atny egzemplarz Czy potrzebna ci pomoc po czyim zgonie? ( Are you needing help after someone has died? ). Prywatne ubezpieczenie zdrowotne mo e zosta wyp acone po zgonie nale y to sprawdzi w dokumentach zmar ej osoby. Wydzia ds Weteranów (Department of Veterans Affairs) mo e op aci wiadczenia a obne (bereavement payments) lub wyp aci zasi ki na pogrzeb upowa nionym weteranom. Nale y zadzwoni do Wydzia u ds. Weteranów pod Niektóre kluby spo eczne (takie jak RSL lub Rotary) mog pomóc zap aci za koszty pogrzebu zmar ego cz onka klubu nale y zadzwoni do danego klubu aby si dowiedzie czy udzielaj takiej pomocy.

5 5 Je li rodzina zmar ej osoby nie mo e zosta odnaleziona lub nie mo e w aden sposób zap aci za pogrzeb, mo e zosta zorganizowany pogrzeb dla biednych ( destitute funeral ) i op acony przez pa stwo (nale y zobaczy poni ej po wi cej informacji) Pogrzeb Zrób to sam (The Do-It-Yourself Funeral) Jest ustawodawstwo odnosz ce si do pogrzebów przeprowadzanych bez udzia u zak adów pogrzebowych. Po wi cej informacji nale y skontaktowa si z prawnikiem lub Law Access pod Pogrzeb mo e odby si bez udzia u zak adu pogrzebowego, je li osoba umrze w szpitalu. Natomiast je li osoba umrze w domu, zak ad pogrzebowy musi bra udzia, poniewa maj oni wyposa enie do odpowiedniego przechowywania zw ok. Je li osoba umrze w szpitalu, a Pan/Pani zdecyduje si samodzielnie zorganizowa pogrzeb, bez zak adu pogrzebowego, to trzeba dowiedzie si jakie s wymagania szpitala (np. dotycz ce odebrania zw ok ze szpitala w przeci gu pewnej ilo ci dni) Przewóz zw ok ze szpitala musi odby si z godno ci i odpowiednim szacunkiem. Trzeba b dzie kupi trumn odpowiadaj c pewnym standardom, któr mo na zaplombowa. Trzeba równie z o y podanie o pochówek lub kremacj bezpo rednio w zarz dzie cmentarza lub krematorium. Trzeba b dzie na w asn r k zorganizowa przewóz trumny przez wszystkie fazy ceremonii i pochówku lub kremacji. Trzeba poinformowa Urz d Stanu Cywilnego w NSW (NSW Registry of Births Deaths and Marriages) i wype ni niezb dn dokumentacj. Obowi zuje op ata. Numer Urz du Stanu Cywilnego to a ich witryna Pochówek/kremacja osób bez rodków na pogrzeb Kiedy osoba bez rodków na pokrycie pogrzebu umiera w szpitalu lub innej pa stwowej placówce zdrowia, szpital musi podj wszelkie kroki w granicach rozs dku na odnalezienie krewnych lub przyjació, którzy zechc podj si organizacji pochówku lub kremacji. Je li nie znajd nikogo (lub nikt nie chce

6 6 zap aci ), szpital zobowi e lokalnego dostawc us ug do zorganizowania pogrzebu i przeka e dane osobiste zmar ej osoby. Je li osoba umrze w domu lub w domu opieki, pogrzeb jest organizowany przez policj, natomiast je li umrze ona w szpitalu, pogrzeb jest organizowany przez pracownika spo ecznego. Szpital mo e jednak poprosi policj o pomoc, je li nie jest w stanie odnale krewnych ani znajomych. W takich przypadkach, policja organizuje pogrzeb w rejonach sto ecznych, a w rejonach wiejskich jednostka Public Health podejmie si jego organizacji. Krewni i grono przyjació powinni zosta poinformowani o planach pogrzebowych przez zak ad pogrzebowy. Zw oki zazwyczaj s poddane kremacji, nie pochówkowi, pod warunkiem, e: Nie ma przeciw temu zapisu w testamencie Nie istnieje adna umowa dotycz ca pochówku zawarta ze znanym krewnym czy znajomym Kremacja nie jest sprzeczna z zarz dzeniem Koronera Stanowego Wszystkie za wiadczenia konieczne do kremacji zosta y wype nione. wiadectwo zgonu i rejestracja zgonu Je li osoba umrze w obr bie placówki zdrowia, lekarz w tej placówce wystawi wiadectwo mierci. Je li mier nast pi w domu lub w domu opieki, wystawi je lekarz GP zmar ej osoby. Zgon musi równie zosta zarejestrowany w Urz dzie Stanu Cywilnego. Zazwyczaj zak ad pogrzebowy rejestruje zgon, ale krewny lub przyjaciel mo e jednak chcie zrobi to osobi cie. Urz d poprosi o nast puj ce informacje: Imi i nazwisko zmar ego/zmar ej P e Data urodzenia i zgonu oraz miejsce zgonu Adres sta y zmar ego/zmar ej Zawód wykonywany w wieku roboczym Dane szczegó owe dotycz ce lubu (miejsce, wiek, pe ne imi i nazwisko m a/ ony) Wszystkie dzieci zmar ego/zmar ej (imiona i wiek)

7 7 Pe ne imi i nazwisko obojga rodziców ( cznie z nazwiskiem panie skim matki). Trzeba b dzie dostarczy za wiadczenie od lekarza orzekaj ce przyczyn mierci. Je li zgon zosta skierowany do koronera (np. w przypadku zgonu w podejrzanych okoliczno ciach, lub je li osoba zmar a by a bezdomna), trzeba b dzie przedstawi za wiadczenie zezwalaj ce na pochowanie cia a. Je li Pan/Pani nie pracuje w zak adzie pogrzebowym, a chce zarejestrowa zgon, nale y skontaktowa si z urz dem stanu cywilnego pod aby otrzyma formularz rejestracji zgonu. Zatwierdzanie testamentu przez s d (probate) Zatwierdzenie testamentu jest procesem, w którym wa no testamentu zostaje potwierdzona prawnie przez s d. Urz d Stanu Cywilnego nie przechowuje wszystkich zapisków dotycz cych testamentów i ich zatwierdzania, utrzymuje on jednak wolontarny Rejestr Testamentów pozwalaj cy danej osobie na zapisanie gdzie ich testament jest przechowywany, kto go sporz dzi, i kto jest jego wykonawc. Krewni mog sprawdzi ten rejestr po dostarczeniu dowodu na zgon testatora. Po wi cej informacji, nale y skontaktowa si z Wydzia em ds. Zatwierdze Testamentów (Probate Division) S du Najwy szego (Supreme Court). Probate Division Supreme Court Queens Square Sydney NSW 2000 Telefon: Po pomoc z zatwierdzaniem testamentu, nale y zadzwoni do Serwisu Informacyjnego Seniorów pod aby otrzyma bezp atny egzemplarz przewodnika do Wykonawców i Zatwierdze Testamentów (Executors and Probate) lub zadzwoni do Probate Incorporated, b d cego cz ci Law Consumers (Prawa Konsumentów) pod numer Jaki wp yw ma zgon na wyp aty wiadcze Klienci Centrelink

8 8 Gdy osoba otrzymuj ca emerytur /rent pe n lub cz ciow (lub inn form zasi ku dochodowego) umrze, trzeba poinformowa Centrelink. Mo na to zrobi telefonicznie, listownie lub osobi cie. Kiedy umiera jeden z partnerów pary ma e skiej na emeryturze/rencie, pozosta y partner otrzyma jednorazow wyp at zasi ku a obnego (bereavement payment) do wysoko ci siedmiu wyp at ró nicy pomi dzy po czon stawk jak otrzymywali w ma e stwie, a stawk dla osoby samotnej, któr pozosta y partner b dzie teraz otrzymywa. Gdy osoba samotna umiera, nast puje jedna dodatkowa wp ata na mienie tej osoby. Osoby otrzymuj ce zap at dla opiekuna (carer payment) b d upowa nione do tego zasi ku przez nast pnych siedem wyp at od mierci osoby, któr si opiekuj. Jednorazowa kwota zasi ku a obnego (bereavement payment) o wysoko ci siedmiu dwutygodniowych wyp at emerytalnych/renty, który osoba pod opiek otrzymywa a, równie zostanie wp acona na konto opiekuna, je li osoba pod jego/jej opiek by a samotnym emerytem/rencist. Po wi cej informacji nale y si skontakowa si z Centrelink pod Broszura pod tyty em Czy potrzebna ci pomoc po czyim zgonie? jest dost pna dla klientów Centrelink. Po bezp atny egzemplarz nale y zadzwoni do Serwisu Infrmacyjnego Seniorów pod Klienci Wydzia u ds. Weteranów (Department of Veterans Affairs) Kiedy weteran na emeryturze/rencie s u bowej umrze, jego/jej m / ona lub partner/partnerka otrzyma s u bowy emerytalny zasi ek a obny (service pension bereavement payment) - jednorazow kwot sk adaj c si z siedmiu wyp at ró nicy pomi dzy po czon stawk emerytury/renty s u bowej jak otrzymywali razem, a now emerytur /rent, jak pozosta y partner b dzie otrzymywa. Je li to m / ona weterana umrze, podobny s u bowy emerytalny zasi ek a obny zostanie wyp acony weteranowi. ona/m równie otrzyma zasi ek a obny dla osób niepe nosprawnych (disability bereavement payment), je li zmar y weteran otrzymywa zasi ek dla osób niepe nosprawnych. W tym przypadku, zasi ek a obny jest odpowiednikiem sze ciu wyp at wiadcze p aconych zgodnie ze stawk otrzymywan przed mierci lub 100 procent stawki ogólnej, w zale no ci od tego która jest ni sza. Zasi ek a obny dla osób niepe nosprawnych nie jest p acony po mierci samotnego emeryta/rencisty.

9 9 Wydzia ds Weteranów mo e, w zale no ci od okoliczno ci - poza zasi kiem a obnym wyp aci jednorazowy zasi ek na pokrycie kosztów pogrzebu. Po wi cej informacji na temat zasi ków a obnych dla weteranów i ich partnerów, nale y zadzwoni do Wydzia u ds. Weteranów pod , lub Inne u yteczne publikacje A Consumer Guide to Funerals (Office of Fair Trading) Przewodnik Konsumenta o Pogrzebach (Biuro Uczciwego Handlu) Funeral Arrangements (Office of Fair Trading) Organizowanie Pogrzebu (Biuro Uczciwego Handlu). Po bezp atny egzemplarz tych broszur, nale y zadzwoni do Serwisu Informacyjnego Seniorów pod , lub skontaktowa si z Office of Fair Trading (Biurem Uczciwego Handlu) pod Broszura: Pogrzeb Zrób to Sam (The Do-It-Yourself Funeral Book) zosta a stworzona przez i dla mieszka ców Bellingen Shire. Jest to cenne ród o informacji, ale je li Pan/Pani mieszka w innym rejonie, trzeba je sprawdzi z naszymi w adzami lokalnymi (local council), szpitalem i innymi instytucjami, gdy mog istnie ró nice w regulacjach. Po bezp atny egzemplarz nalezy zadzwoni pod Serwis dla Seniorów jest inicjatyw Rz du NSW. Przygotowuj c ten dokument do o ono wszelkich stara, aby informacje w nim zawarte by y prawid owe. Serwis Seniorów nie popiera, nie poleca ani nie daje gwarancji na us ugi wymienione w tym u m, w adnej innej publikacji, ani w jego witrynie. Przed ubieganiem si o porad lub us ug, nale y najpierw samemu sprawdzi dok adno i prawid owo podanych informacji aby zadecydowa, czy produkt lub us uga jest dobrej jako ci i czy odpowiadaj naszym potrzebom. Wydzia ds. Starzenia si, Niepe nosprawno ci i Opieki Domowej (Department of Ageing, Disability & Home Care) radzi zasi gn profesjonalnej porady je eli jest to konieczne. Serwis Seniorów (Seniors Information Service) Grudzie 2006

porada dla starszych podró nych

porada dla starszych podró nych 1 Rekreacja i imprezy spo eczne: porada dla starszych podró nych Ten zawiera informacje dla starszych podró nych na takie tematy jak: planowanie swojej podró y niektóre wa ne rady za atwianie dokumentów

Bardziej szczegółowo

1. Zakupy przez Internet

1. Zakupy przez Internet poland 19.12.2007 10:53 Stránka 1 1. Zakupy przez Internet Coraz wi cej ludzi korzysta z Internetu jako z kana u, za po rednictwem którego mo na kupowa nie tylko towar, ale równie us ugi. Du zalet zakupów

Bardziej szczegółowo

Polish. Kupno lub sprzeda domu Buying or selling a home

Polish. Kupno lub sprzeda domu Buying or selling a home Polish Kupno lub sprzeda domu Buying or selling a home Broszura informacyjna (Polski/Polish) Kupno lub sprzeda domu Kupno domu Kupno domu lub mieszkania, to dla wi kszo ci ludzi powa na sprawa. Pa stwa

Bardziej szczegółowo

dbanie o wzrok Zdrowie:

dbanie o wzrok Zdrowie: 1 Zdrowie: dbanie o wzrok Spora liczba osób starszych w Australii ma problemy ze wzrokiem. Mo na jednak sporo zrobi aby polepszy swój wzrok i ograniczy wp yw jaki ma os abiony wzrok na nasze ycie codzienne.

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Ilona Dubacka Agnieszka Jaszczyk Katowice 19.12.2013 r. Projekt wspó finansowany przez UNI EUROPEJSK ze rodków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ LIWYCH WYPADKÓW I NA CZAS PODRÓ Y

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ LIWYCH WYPADKÓW I NA CZAS PODRÓ Y OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ LIWYCH WYPADKÓW I NA CZAS PODRÓ Y SPIS TRE CI DEFINICJE... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZ CE WYP ATY WIADCZE... 4 OGÓLNE WY CZENIA

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie grupowe na ycie dla pracowników spó ki Wodoci gi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o. OZNACZENIE SPRAWY: U/PN/3/2014

Ubezpieczenie grupowe na ycie dla pracowników spó ki Wodoci gi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o. OZNACZENIE SPRAWY: U/PN/3/2014 1 Specyfikacja niniejsza zawiera: DZIA I INFORMACJE OGÓLNE Rozdzia 1 Instrukcja dla Wykonawców Rozdzia 2 Formularz oferty i formularze za czników do oferty DZIA II UMOWA GENERALNA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU KAPITA OWYM Jakub Bana co to jest fundusz inwestycyjny Fundusz inwestycyjny jest instytucj lokuj ca pul zebranych od uczestników rodków pieni nych w ró nego rodzaju

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

I. G os Przewodnicz cej Okr gowej Rady. Z prac Naczelnej Rady Piel gniarek. III. Z prac Okr gowej Rady Piel gniarek. III. Okr gowa Izba Informuje...

I. G os Przewodnicz cej Okr gowej Rady. Z prac Naczelnej Rady Piel gniarek. III. Z prac Okr gowej Rady Piel gniarek. III. Okr gowa Izba Informuje... BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP BIIULETYN IINFORMACYJJNY OKR GOWEJJ IIZBY PIIEL GNIIAREK IIPO O NYCH W BIIA EJJ PODLASSKIIEJJ Wydawca OIPIP w Bia ej Podlaskiej ul. Okopowa 3 pok. 218 21-500 Bia a Podlaska

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

d) w spó kach tych nie wyst puj zaleg ci we wp atach podatków stanowi cych dochód bud etu pa stwa;

d) w spó kach tych nie wyst puj zaleg ci we wp atach podatków stanowi cych dochód bud etu pa stwa; USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 781) Rozdzia 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. [Zakres regulacji] 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiaj cy: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego ul. Ko cielna 13 41 200 Sosnowiec Regon: 000288544 NIP: 644 001 18 44 Tel. (032) 266 08 85 Fax (032) 266 11 24 Znak: ZP/18/2008 www.imp.sosnowiec.pl

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Technik us ug bankowych i ubezpieczeniowych Warszawa 2013 Informator opracowa a Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspó pracy z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008 O S PROSPEKT EMISYJNY Sporz dzony w zwi zku z ofert publiczn 1.400.000 Akcji zwyk ych na okaziciela serii C oraz z ubieganiem si o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie wi cej ni 1.400.000 Akcji

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ David Ml ák I. Ramy prawne dotycz ce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej W Republice Czeskiej obowi zuje wiele przepisów

Bardziej szczegółowo

NARZ DZIA ZARZ DZANIA NALE NO CIAMI W SEKTORZE M P

NARZ DZIA ZARZ DZANIA NALE NO CIAMI W SEKTORZE M P ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 6 (42), numer 1 2014 RENATA BURCHART JOANNA DYNOWSKA * NARZ DZIA ZARZ DZANIA NALE NO CIAMI W SEKTORZE M P WST P Zarz dzanie nale no ciami jest procesem, którego celem

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE

THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE PRESENTS THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE HYIP RATER.NET DISCLAIMER: We are in no way affiliated with any of the investment programs. The information presented on our website is based on statistics and personal

Bardziej szczegółowo

Finanse: Wsparcie dochodowe

Finanse: Wsparcie dochodowe 1 Finanse: Wsparcie dochodowe Ten zawiera ogólne informacje na temat rent i emerytur oraz kryteriów kwalifikacyjnych, jak równie spis danych kontaktowych organizacji oferujcych usugi finansowe ludziom

Bardziej szczegółowo

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Emilia Nadolna dr Beata Granosik Politechnika Koszali ska Wydzia Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl PROSPEKT EMISYJNY Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl Niniejszy Prospekt zosta sporz dzony w zwi zku z: publiczn subskrypcj 200.000 akcji zwyk

Bardziej szczegółowo

Serwis firmowy od pomysłu do gotowej witryny. Poradnik menedżera

Serwis firmowy od pomysłu do gotowej witryny. Poradnik menedżera Serwis firmowy od pomysłu do gotowej witryny. Poradnik menedżera Autor: Grzegorz Krzemieñ ISBN: 978-83-246-2449-2 Format: A5, stron: 168 Profesjonalne przygotowanie projektu Wskazówki dotycz¹ce organizacji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Warszawa, 2005 INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe

Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe Za cznik Do Zarz dzenia Nr 98/2008/Z Prezesa ARR z dnia 4 kwietnia 2008 r. Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy wiat 6/12

Bardziej szczegółowo