UMOWA DZIERŻAWY Nr / projekt/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA DZIERŻAWY Nr / projekt/"

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 do Ogłoszenia UMOWA DZIERŻAWY Nr / projekt/ zawarta w dniu...w Kędzierzynie- Koźlu pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu , ul. 24 Kwietnia 5, zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Opolu, pod numerem KRS , posiadającym NIP , Regon zwanym dalej Wydzierżawiającym" reprezentowanym przez: Dyrektora - Pana Marka Staszewskiego a..., z siedzibą w..., przy ul..., wpisaną do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla...,.. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:..., NIP:, REGON...., reprezentowanym przez:... lub /...zamieszkałą w..., przy ul...,.prowadzącą działalność gospodarczą zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej pod nr. prowadzoną przez.. NIP.; REGON. reprezentowany przez: zwany dalej Dzierżawcą 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dzierżawa powierzchni z przeznaczeniem do zagospodarowania pod Prosektorium o powierzchni...m 2 (dokumentacja techniczna wraz z planem sytuacyjnym i wykazem pomieszczeń stanowi załącznik nr.. do niniejszej umowy) zlokalizowanych na działce położonej w Kędzierzynie- Koźlu przy ul. Roosevelta 2, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr... o pow... Powierzchnia przeznaczona do wydzierżawienia znajduje się w nieruchomości gruntowej zabudowanej na poziomie Dokładny opis przedmiotu dzierżawy, jego właściwości oraz stanu technicznego określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część. 3. Wydzierżawiający oświadcza, że jest prawnym użytkownikiem budynku położonego w Kędzierzynie- Koźlu przy ul. Roosevelta 2 wyposażonego w urządzenia chłodnicze do przechowywania zwłok ludzkich, zwanego dalej Prosektorium o łącznej powierzchni... m 2 i posiada zgodę Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na wydzierżawianie tej nieruchomości na okres do lat trzech. 2 WARUNKI REALIZACJI UMOWY 1. Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy do korzystania i pobierania pożytków nieruchomość określoną w 1 wraz z wyposażeniem, a Dzierżawca zobowiązuje się do używania przedmiotu dzierżawy na zasadach określonych w niniejszej umowie. W skład Prosektorium wchodzą:

2 a/ prosektura (część sekcyjna), b/ pomieszczenia administracyjno-socjalne, c/ chłodnia, 2. Protokół zdawczo-odbiorczy z objęcia przez Dzierżawcę przedmiotu dzierżawy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 3.Dzierżawca nie ma prawa oddawania całości lub części przedmiotu dzierżawy osobom trzecim odpłatnie bądź nieodpłatnie w jakiejkolwiek formie, bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego. 4. Dzierżawca ma prawo do korzystania z urządzeń i pomieszczeń ogólnego użytku na zasadach ogólnych wynikających z charakteru udzielanych świadczeń i kodeksu cywilnego. 5. Dzierżawca oświadcza, że prowadzona przez niego działalność jest w pełni zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i nie jest objęta wymogiem posiadania dodatkowych odrębnych koncesji lub zezwoleń. W razie powstania takiego wymogu Dzierżawca zobowiązuje się podjąć czynności mające na celu ich uzyskanie w celu kontynuowania swej działalności, lub też poinformować niezwłocznie Wydzierżawiającego o konieczności zaprzestania świadczenia usług objętych umową z uwagi na zmianę przepisów prawa i konieczność dostosowania się do ich wymagań. 6. Dzierżawca obowiązany jest użytkować przedmiot dzierżawy zgodnie z przedmiotem umowy,jego przeznaczeniem, utrzymywać go w należytym stanie, w tym utrzymywać na bieżąco czystość, zabezpieczać pod względem przepisów p.poż., higieny pracy, ochrony mienia i BHP. Dzierżawca jest również obowiązany do przestrzegania wewnętrznych przepisów obowiązujących u Wydzierżawiającego związanych z prowadzoną działalnością oraz do uczestniczenia w organizowanych przez Wydzierżawiającego szkoleniach i ćwiczeniach p-poż. Za przestrzeganie przepisów BHP, ppoż Dzierżawca odpowiada samodzielnie w zakresie swojej działalności i wobec swoich pracowników. 7. Dzierżawca nie ma prawa do zmiany profilu działalności oraz dokonywania żadnych zmian w przedmiocie dzierżawy bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego pod rygorem nieważności umowy 8.Dzierżawca ma prawo korzystać z przedmiotu dzierżawy oraz terenu przyległego, w tym dróg komunikacyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynku. 9. Dzierżawca nie może prowadzić na terenie dzierżawionej nieruchomości działalności w zakresie usług pogrzebowych, w tym przygotowania zwłok do pochówku lub kremacji, usług balsamowania zwłok ani udostępniać przedmiotu dzierżawy w tym celu innym osobom, a także zamieszczać lub stosować jakichkolwiek form reklamy tego rodzaju działalności. Reklamą nie jest udzielanie osobom trzecim prostych informacji o adresach zakładów pogrzebowych świadczących usługi na terenie miasta Kędzierzyna- Koźla. 10. W przypadku jeżeli obowiązujące przepisy będą wymagały dostosowania tych pomieszczeń do zmienionych warunków, obowiązki w zakresie poniesienia wszelkich związanych z tym nakładów obciążają Dzierżawcę, który zobowiązany jest uzgodnić z Wydzierżawiającym zakres nakładów a następnie wykonać je na własny koszt. Z chwilą rozwiązania umowy nakłady przechodzą w całości na Wydzierżawiającego bez prawa domagania się przez Dzierżawcę wynagrodzenia z tego tytułu. 11. Dzierżawca we własnym zakresie i na swój koszt będzie ochraniał przedmiot dzierżawy. 12. Dzierżawca jest zobowiązany do zdeponowania (za potwierdzeniem) we właściwej komórce organizacyjnej Wydzierżawiającego (portierni) wszystkich kluczy, których użycie warunkuje dostęp do dzierżawionych pomieszczeń na wypadek prowadzenia akcji ratowniczej, usunięcia awarii lub innej konieczności. Dzierżawca oświadcza, że stan nieruchomości jest mu znany i nie wnosi do niego zastrzeżeń. 13. Dzierżawca zobowiązany jest posiadać przez okres obowiązywania umowy aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz na czas trwania umowy ubezpieczyć na własny koszt przedmiot dzierżawy w tym od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiednio od kradzieży i dewastacji i przelać na Wydzierżawiającego prawa do odszkodowań wynikających z zawartych umów ubezpieczenia. Kserokopię polisy ubezpieczeniowej Dzierżawca zobowiązany jest dostarczyć Wydzierżawiającemu w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy. 3 OBOWIĄZKI DZIERŻAWCY 1. Dzierżawca we własnym zakresie i na własny koszt obowiązany jest utrzymywać przedmiot dzierżawy w należytym stanie technicznym i sanitarno- epidemiologicznym oraz dokonywać nakładów połączonych ze zwykłym używaniem rzeczy przez cały okres obowiązywania umowy. 2. Dzierżawca zobowiązany jest do terminowego dokonywania przeglądów stanu technicznego obiektu wraz z instalacjami i urządzeniami /wynikającymi z prawa budowlanego/ oraz podręcznego sprzętu gaśniczego. Kopie dokumentów potwierdzających dokonywane naprawy i przeglądy Dzierżawca zobowiązany jest dostarczyć Wydzierżawiającemu celem zamieszczenia dokumentów w Książce Obiektu Budowlanego." 3. Dzierżawca może dokonać modernizacji budowlanych lub instalacyjnych po uzyskaniu pisemnej zgody

3 Wydzierżawiającego. W razie uzyskania zgody Wydzierżawiającego, o której mowa Dzierżawca będzie zobowiązany do uzyskania wszelkich potrzebnych zezwoleń odpowiednich władz na wykonanie modernizacji budowlanych lub instalacyjnych, jeżeli tego rodzaju zezwolenia są wymagane przez obowiązujące przepisy na własny koszt. 4. Wszelkie dokonane modernizacje budowlane lub instalacyjne będą wykonane na koszt Dzierżawcy. 5. Gospodarka odpadami medycznymi, komunalnymi i specjalnymi wytworzonymi przez Dzierżawcę w związku z prowadzoną działalnością należy do jego obowiązków zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach. 6. W związku z używaniem przedmiotu umowy Dzierżawca jest dodatkowo zobowiązany do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa: sanitarno-epidemiologicznych, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ochrony mienia oraz przepisów wewnętrznych wydanych przez Wydzierżawiającego i obowiązujących na terenie Szpitala a to : a) regulaminu organizacyjnego SP ZOZ w szczególności jego Działu XII b) instrukcji oraz procedur i standardów postępowania, w szczególności procedury odbioru i transportu zwłok, c) zachowania reżimu sanitarnego obowiązującego przy przechowywaniu zwłok w podmiotach leczniczych, d) po stwierdzeniu jakichkolwiek istotnych szkód niezwłocznie powiadomić o nich Wydzierżawiającego, e) dokonać wszelkich uzgodnień formalno-prawnych związanych z funkcjonowaniem prosektorium, f) zawarcia we własnym zakresie umowy na wywóz i utylizację odpadów medycznych i niebezpiecznych g) korzystania z przedmiotu dzierżawy w sposób nie powodujący utrudnień i uciążliwości dla innych użytkowników nieruchomości, pacjentów, rodzin i osób bliskich zmarłego, h) nadzorowania pracy osób zatrudnionych w celu zagwarantowania działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami niniejszej umowy, 8. Dzierżawa zobowiązany jest w ramach przedmiotu umowy do udostępnienia pomieszczeń prosektorium do przechowywania zwłok osób zmarłych poza Szpitalem w celu dokonywania oględzin i badań sądowolekarskich na zlecenie uprawnionych organów i osób trzecich ( w tym policji, prokuratury). 9. Szczegółowy zakres czynności należących do obowiązków Dzierżawcy w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy określa załącznik Nr 3 do umowy, z tym że Wydzierżawiający może dokonać jednostronnej zmiany treści załącznika Nr 3 w przypadku zmiany obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa lub regulaminu organizacyjnego Szpitala. O zmianie treści obowiązków Wydzierżawiający zawiadomi Dzierżawcę z odpowiednim, co najmniej miesięcznym uprzedzeniem, poprzez doręczenie aneksu zmieniającego treść załącznika. 10. Dzierżawca zobowiązuje się przedłożyć i uaktualniać wykaz osób upoważnionych do wydawania i odbioru zwłok. 11.Wykonawca nie może powierzyć wykonania żadnej części przedmiotu umowy Podwykonawcom bez zgody Zamawiającego. Za działania i zaniechania Podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne działania 12. Wykonawca wyraża zgodę na to, że w każdym przypadku nie wywiązywania się przez niego z postanowień niniejszej umowy z przyczyn od niego zależnych, Zamawiający zachowuje nieodwołalne prawo do zastępczego zlecenia wykonania przedmiotu niniejszej umowy na koszt Wykonawcy, po upłynięciu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie nieprawidłowości. 4 WYNAGRODZENIE I WZAJEMNE ROZLICZENIA STRON 1. Strony ustalają,iż Dzierżawca płacić będzie Wydzierżawiającemu czynsz w wysokości:.. netto słownie: za 1 m kw. powierzchni miesięcznie. 2. Kwota czynszu powiększona będzie o podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów. 3. Dodatkowo Dzierżawca będzie ponosił koszty opłat miesięcznych za media z tytułu zużycia: a/ energii elektrycznej oraz koszty stałe - według wskazań licznika, b/ wody i odprowadzenia ścieków - według wskazań licznika, c/ energii cieplnej - według zajmowanej powierzchni, a po założeniu liczników wg zużycia, d/ za telefon- zgodnie z wydrukiem połączeń. 4. Opłaty o których mowa w ust. 3 będą naliczane na podstawie jednostkowych cen za wymienione wyżej media po otrzymaniu faktur od dostawców mediów. Faktury zostaną powiększone o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4 5. Nadto Dzierżawcę obciążają koszty odbioru i wywozu odpadów komunalnych i niebezpiecznych 6. Na wywóz odpadów komunalnych i niebezpiecznych Dzierżawca zobowiązuje się podpisać odpowiednie umowy z uprawnionymi do tego podmiotami. 7. Wydzierżawiający ma prawo do podwyższenia raz na rok stawki czynszowej o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony w Dzienniku Urzędowym GUS, bez konieczności sporządzania aneksu do niniejszej umowy. Waloryzacja wynikająca ze wzrostu cen będzie dokonywana raz w roku, począwszy od 2015r. po zawiadomieniu Dzierżawcy o zmianie wysokości opłat. 8. Zmiany wysokości opłat określonych w 4 ust.3 niezależnych od Wydzierżawiającego nie wymagają formy aneksu. O aktualnej wysokości opłat Wydzierżawiający powiadomi Dzierżawcę na piśmie najpóźniej wraz z przesłaniem faktury. 9. Comiesięczna opłata wyszczególniona w ust. 1 nie obejmuje ubezpieczenia wydzierżawianych powierzchni ani mienia znajdującego się na niej od kradzieży i innych zdarzeń losowych. 10. W trybie pilnym od momentu przejęcia przedmiotu dzierżawy Dzierżawca zobowiązany jest do założenia na własny koszt podliczników dla mediów, o których mowa wyżej. 11. Po założeniu podliczników, Dzierżawca będzie wnosił opłaty za media według wskazań licznika oraz według cen obowiązujących w umowach zawartych przez Wydzierżawiającego z dostawcami tych mediów. 12.Dzierżawca uprawniony będzie do pobierania opłat za dodatkowo świadczone w ramach niniejszej umowy usługi na zasadach i w wysokości wskazanej w Dziale XII Regulaminu Organizacyjnego SPZOZ w Kędzierzynie - Kożle. 13. Zmiana wysokości opłat za usługi dodatkowe o którym mowa w ust. 12 nie stanowi zmiany umowy. Wydzierżawiający może dokonać jednostronnej zmiany ich wysokości w przypadku zmiany obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa lub regulaminu organizacyjnego Szpitala. O zmianie Wydzierżawiający zawiadomi Dzierżawcę z odpowiednim, co najmniej miesięcznym uprzedzeniem, poprzez doręczenie aneksu zmieniającego ich treść Czynsz płatny będzie na podstawie doręczonej faktury VAT z góry do 10 go dnia każdego miesiąca, a opłaty dodatkowe zgodnie z terminem w niej wskazanym. Faktury będą doręczane Dzierżawcy do miejsca prowadzenia działalności bądź przesłanej pocztą listem poleconym na wskazany w umowie adres. 2. Wydzierżawiającemu przysługuje prawo naliczania ustawowych odsetek i obciążenia nimi Dzierżawcy w przypadku opóźnienia w zapłacie. W przypadku naliczenia kar umownych przez dostawcę mediów, Wydzierżawiający obciąży tymi karami Dzierżawcę, jeżeli ich naliczenie jest spowodowane okolicznościami za które Dzierżawca ponosi odpowiedzialność. 3. Dzierżawca jest zobowiązany do zapłaty czynszu zastrzeżonego w niniejszej umowie oraz opłat dodatkowych przez cały okres jej obowiązywania, bez względu na faktyczne korzystanie z przedmiotu dzierżawy. 4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu środków na konto bankowe Wydzierżawiającego. PRAWA I OBOWIĄZKI WYDZIERŻAWIAJĄCEGO 6 1. Wydzierżawiający ma prawo dokonywania kontroli wykonywania przez Dzierżawcę obowiązków określonych niniejszą umową, w tym wejścia do pomieszczeń Prosektorium wglądu do ewidencji, rejestrów i innych dokumentów związanych z działalnością prowadzoną w wydzierżawionych pomieszczeniach. 2. Wydzierżawiający zobowiązuje się do przekazania Dzierżawcy za poświadczeniem odbioru odpisów dokumentów zawierających treść obowiązujących przepisów wewnętrznych o których mowa w ust. 3 oraz wprowadzanych w tym zakresie zmian. 3. Wydzierżawiający udostępni Dzierżawcy obowiązujące u Wydzierżawiającego wewnętrzne procedury wymienione w niniejszej umowie oraz zastrzega sobie możliwość, w oparciu o obowiązujące akty prawne wprowadzenia wewnętrznych procedur postępowania ze zwłokami, które od dnia wejścia w życie i przekazania Dzierżawcy będą obowiązywały Dzierżawcę w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 4. Wydzierżawiający nie ponosi żądnej odpowiedzialności za straty Dzierżawcy nie wynikłe z winy

5 Wydzierżawiającego i nie zabezpiecza ochrony przedmiotu umowy. 5.Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej kontroli Dzierżawcy przez osoby wyznaczone przez Dyrektora SP ZOZ w zakresie realizacji przedmiotu umowy w zakresie procedur postępowania ze zwłokami oraz zgodności przestrzegania zasad wytyczonych przez Państwowy Zakład Higieny i Przedstawicieli Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne 7 1. Niedotrzymanie przez Dzierżawcę terminów, o których mowa w niniejszej umowie, z wyłączeniem terminów płatności, za które nalicza się odsetki ustawowe, spowoduje naliczenie kary w wysokości 5% miesięcznego czynszu za każdy dzień opóźnienia (za godzinę liczone proporcjonalnie). 2. Wydzierżawiający każdorazowo w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Dzierżawcę, w szczególności obowiązków określonych w Załączniku nr 3 do umowy oraz umowie, z wyłączeniem określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wydzierżawiający wezwie Dzierżawcę do usunięcia wad, w wyznaczonym terminie, na jego koszt. 4. W przypadku dewastacji mienia Wydzierżawiającego (pomieszczeń, przekazanego sprzętu prosektorium) Dzierżawca zobowiązuje się zapłacić Wydzierżawiającemu za powstałe szkody na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wydzierżawiającego. 5. W przypadku niewywiązywania się przez Dzierżawcę z postanowień niniejszej umowy, w szczególności obowiązku określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu oraz obowiązków określonych w Załączniku nr 3 do umowy, niezależnie od prawa Wydzierżawiającego do rozwiązania umowy, Wydzierżawiający może naliczyć Dzierżawcy karę umowną w wysokości 10 % czynszu należnego za łączną powierzchnię przedmiotu dzierżawy za cały planowany okres dzierżawy. 6. W przypadku nałożenia na Wydzierżawiającego kary przez jakikolwiek organ kontroli z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy a powstałych na skutek nienależytego wykonania niniejszej umowy, Wydzierżawiającemu przysługuje prawo obciążenia Dzierżawcy wskazaną w niej kwotą. 8 TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY 1. Umowa została zawarta na okres od dnia.. do dnia 2. Strony postanawiają, że po zakończeniu dzierżawy, Wydzierżawiający będzie uprawniony do bezpłatnego zatrzymania dokonanych przez Dzierżawcę nakładów bez wynagrodzenia. 3. Przekazanie i zwrot przedmiotu dzierżawy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, szczegółowo określającego jego stan techniczny, wyposażenie, pozostające w nim rzeczy ruchome, zakres ewentualnych napraw koniecznych przy zwrocie przedmiotu umowy i zakres usterek do usunięcia usterek, wynikających z używania przedmiotu dzierżawy w sposób przekraczający prawidłowe jego używanie. 4. Dzierżawca ponosi odpowiedzialność materialną za przekazane mienie i zobowiązuje się je zwrócić z dniem zakończenia umowy. 5. Osobami wskazanymi do kontaktów są: a) ze strony Wydzierżawiającego: nr tel. b) ze strony Dzierżawcy: -....nr tel ROZWIĄZANIE UMOWY 1. Wydzierżawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku gdy : a) Dzierżawca będzie zalegał z zapłatą czynszu lub opłat dodatkowych powyżej 30 dni od upływu terminu płatności, b) Dzierżawca będzie prowadził działalność w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa, c) Dzierżawca będzie wykorzystywał przedmiot dzierżawy na działalność niezgodną z zawartą umową lub udostępni go do używania osobie trzeciej, zaprzestanie prowadzenia działalności bądź nie rozpocznie jej prowadzenia, d) Dzierżawca naruszy postanowienia niniejszej umowy oraz załącznika nr 3 do umowy e) Dzierżawca będzie naruszał inne postanowienia niniejszej umowy, pomimo otrzymania wezwania do

6 zaprzestania określonych naruszeń, f) Zmiany obowiązujących przepisów prawa, zwłaszcza zmiany organizacyjno-prawne stron, decyzje organów np. Sanepid itp., bądź zaistnienie innych przyczyn, spowodują, że dalsza dzierżawa przedmiotu umowy będzie niemożliwa lub niecelowa z punktu widzenia działalności Wydzierżawiającego. 2. W przypadku przedterminowego rozwiązania umowy Dzierżawcy nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów. 3. Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca zwróci Wydzierżawiającemu przedmiot dzierżawy w stanie niepogorszonym ponad stan wynikający z normalnego korzystania z niego po przeprowadzonych adaptacjach. POSTANOWIENIE KOŃCOWE 10 W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Z 2011, Nr 112, poz. 654), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 roku w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta ( Dz. U r., poz. 420) oraz rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U.2001 r. nr 153 poz 1783 z późn. zm.) oraz innych właściwych przepisów. 11 Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności Wszelkie oświadczenia Stron przewidziane w niniejszej umowie, jak również korespondencja związana z jej realizacją wymagają formy pisemnej i mogą być doręczone bezpośrednio osobom upoważnionym do odbioru pism za poświadczeniem odbioru lub pocztą. Adresy siedziby Stron wskazane w niniejszej umowie są adresami dla doręczeń za pośrednictwem poczty. Pismo wysłane listem poleconym na adres siedziby podany w niniejszej umowie będzie uznane za skutecznie doręczone, nawet w razie zwrotu do nadawcy, chyba że Strona zawiadomi wcześniej na piśmie o zmianie adresu dla doręczeń. 2. Dzierżawca nie może bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Dzierżawcy / np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki/. Dzierżawca nie może również zawrzeć umowy z osoba trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela / art. 518 Kodeksu Cywilnego/. Dzierżawca nie może również bez zgody Wydzierżawiającego przyjąć poręczenia za jego zobowiązania ani udzielić pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności objętych umową innemu podmiotowi niż kancelaria prowadzona przez radcę prawnego lub adwokata. Art. 54 ust.5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r stosuje się bezpośrednio do należności wynikających z niniejszej umowy. 13 Spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu rzeczowo sądowi powszechnemu siedziby Wydzierżawiającego. 14 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. WYDZIERŻAWIAJĄCY DZIERŻAWCA

7 Załącznik nr 1 Opis stanu technicznego i wyposażenia

8

9

10 Załącznik nr 2 Protokół zdawczo-odbiorczy Kędzierzyn-Koźle dn.... PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY BUDYNKU położonego w kompleksie Szpitala w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Roosevelta 2, na działce nr 2225/5 z karty mapy 13, o powierzchni ha, zapisanej w księdze wieczystej nr OP1K/ /6 sporządzony w dniu... r. pomiędzy: zwanym dalej Przejmującym, a reprezentującym Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, zwanym dalej Przekazującym, 1. W dniu... Przekazujący przekazał Przejmującemu budynek o powierzchnib 109, 42 m 2, składający się z : 1...., 2...., 3...., Przejmujący kwituje odbiór:... komplet kluczy od drzwi wejściowych do budynku,

11 3. Rodzaj i stan mediów: nr licznika energii elektrycznej... stan licznika... nr wodomierza:......stan wodomierza... nr licznika energii cieplnej...stan licznika inne: Opis lokalu i wyposażenia: Potwierdzam zgodność protokołu ze stanem faktycznym Przekazujący Przejmujący

12 Załącznik nr 3 do Umowy Dzierżawy - Szczegółowy zakres obowiązków Dzierżawcy do umowy dzierżawy prosektorium I. OBOWIĄZKI DZIERŻAWCY : 1.Przewóz własnym, odpowiednim środkiem transportu (zapewnienie minimum 2 profesjonalnych wózków oraz bieżącego ich konserwowania i napraw na własny koszt) zwłok osób zmarłych na terenie Szpitala bezpośrednio z oddziałów w tym także z obiektów w obu lokalizacjach Wydzierżawiającego z oddziałów do Prosektorium zgodnie z obowiązującą procedurą. 2. Należyte zabezpieczenie ciała zmarłego w czasie transportu 3. Gotowość do odbioru 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, przy czym odbiór winien nastąpić w ciągu1 godziny od zgłoszenia telefonicznego przez Oddział. 4. Prowadzenie odrębnej ewidencji: - osób zmarłych w Szpitalu z datą wydania, - ewidencja zwłok oznaczonych NN, - ewidencja szczątków pooperacyjnych, - ewidencja płodów martwo urodzonych, 5. Odbiór i przechowywanie kart sekcyjnych, kart skierowania zwłok do chłodni. 6. Przygotowanie zwłok osób zmarłych w Szpitalu do wydania rodzinie lub osobom uprawnionym do pochówku, w tym: umycie, ogolenie, ubranie w dostarczoną odzież - w terminie uzgodnionym z rodziną lub osobami uprawnionymi, nie wcześniej niż po upływie 12h od przewiezienia ich do Prosektorium, 7. Nieodpłatnie przechowywać w chłodni prosektorium zwłoki osób zmarłych w Szpitalu z zastrzeżeniem bezwzględnego zachowania terminów określonych przepisami szczególnymi w tym rozporządzeniem w sprawie postępowania ze zwłokami osób zmarłych w Szpitalu. 8. Nieodpłatnie przewozić zwłoki osób zmarłych w Szpitalu do obiektu prosektorium swoim pojazdem (wózkiem) specjalnie do tego przystosowanym, bez oznakowania znakami firmowymi, 9. Nieodpłatnie odbierać zwłoki bezpośrednio z wyznaczonych przez oddziały szpitalne pomieszczeń, o godzinie wskazanej przez oddział (z bezwzględnym zachowaniem terminu określonego przepisami szczególnymi w tym rozporządzeniem w sprawie postępowania ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu), we wszystkie dni, w tym wolne od pracy i świąteczne, całodobowo, 10. Nieodpłatnie przekładać zwłoki z miejsc wyznaczonych przez oddziały szpitalne na wózek z pokrywą 11. Przewóz zwłok na wózku, o którym mowa wyżej, drogą przyjętą u Wydzierżawiającego (zgodnie z wewnętrznymi procedurami Wydzierżawiającego ), 12. Po przewiezieniu zwłok zgodnie z opisem zwłoki w wózku przykryte pokrywą bezpośrednio umieścić w specjalnym do tego celu przeznaczonym pojeździe, 13. Zachować ciągłość w przewożeniu zwłok z wyznaczonych przez oddziały szpitalne miejsc do prosektorium. Zwłoki nie mogą pozostawać bez opieki ze strony pracowników Dzierżawcy i nie mogą pozostawać na obserwację osób trzecich (tj. np. korytarze, okna). Transport zwłok powinien odbywać się z poszanowaniem godności człowieka, 14. Zapewnić pracownikom Dzierżawcy/osobom odbierającym zwłoki identyfikatory, jednolitą odzieżą roboczą, środki ochrony indywidualnej, 15. Nieodpłatnie współuczestniczyć w sekcjach zwłok a w szczególności: - kompletne przygotowania zwłok do sekcji, - transport zwłok na salę sekcyjną, - rozbieranie zwłok, - zapewnienie udziału w sekcji zwłok pomocnika sekcyjnego / technika sekcyjnego Dzierżawcy na każdą okoliczność sekcji w różnych porach dnia, tygodnia itp., - zszycie, mycie, w razie potrzeby dezynfekcja zwłok (zgodnie z wewnętrznymi procedurami Wydzierżawiającego ), - inna pomoc lekarzowi przed, w czasie i po wykonywaniu sekcji zwłok, - utrzymania stanu sanitarno higienicznego w sali sekcyjnej ( w tym w szczególności dezynfekcja i mycie stołu sekcyjnego, oraz innych elementów wyposażenia i powierzchni Sali sekcyjnej) zgodnie z wewnętrznymi procedurami Wydzierżawiającego, - mycie, dezynfekcja, sterylizacja narzędzi sekcyjnych zgodnie z wewnętrznymi procedurami Wydzierżawiającego, - zapewnienia środków i sprzętu do mycia, dezynfekcji zaakceptowanych przez Wydzierżawiającego, - w razie potrzeby pomagania przy sporządzaniu preparatów do badań,

13 - powiadamiania kierownika Zakładu Patomorfologii o zauważonych zmianach stanów zwłoki 16. Przechowywać wycinki (badań histopatologicznych) i przekazywania ich firmom wykonującym te badania dla Wydzierżawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie dotyczących m.in. ochrony danych osobowych (zgodnie z wewnętrznymi procedurami Wydzierżawiającego), 17. Przechowywać płody martwo- urodzone przez okres 1 miesiąca. 18. Powiadamiać lekarza Patomorfologa o konieczności przeprowadzenia sekcji w ciągu 1 godziny od uzyskania karty skierowania na sekcję z Oddziału i przygotowanie zwłok do sekcji w czasie wskazanym przez lekarza. 20. Udostępniać odpowiednio miejsca sekcyjne oraz narzędzia i sprzęt do przeprowadzenia sekcji w terminach wskazanych przez Patomorfologa lub podmiot zewnętrzny wykonujący sekcję. 21. Przygotować zwłoki do dokonania oględzin sądowo-lekarskich w terminach wskazanych przez Patomorfologa lub podmiot zewnętrzny wykonujący sekcję. 22. Postępować ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z poszanowaniem godności osobistej zmarłego, jego rodziny i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w tym wydawanie zwłok wyłącznie osobom, organom i instytucjom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów, zapewnić wydawanie zwłok,co najmniej w godzinach 7 oo -15 oo przez 6 dni w tygodniu za wyjątkiem niedziel 23. Przechowywanie zwłok powyżej 72 godzin jest dozwolone wyłącznie w przypadkach gdy zwłoki - nie mogą zostać wcześniej odebrane przez osoby uprawnione do pochowania, - w związku ze zgonem zostało wszczęte postępowanie karne, a prokurator nie zezwolił na pochowanie zwłok, - przemawiają za tym inne ważne przyczyny - za zgodą lub na wniosek osoby uprawnionej do pochowania osoby zmarłej. - przechowanie zwłok powyżej 72 godzin jest dozwolone tylko po ich utrwaleniu za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego. 24. Dokonywać powyższych czynności z należytą starannością, w sposób nie zwracający uwagi osób przebywających na terenie Szpitalu 25. Dzierżawca zobowiązany jest umieścić w widocznym miejscu na budynku prosektorium informacje o terminach i zasadach odbioru zwłok z zastrzeżeniem, że odbiór zwłok osób zmarłych w szpitalu powinien odbywać się w dni robocze jak również w soboty i niedziele oraz dni świąteczne, (w uzgodnieniu z wydzierżawiającym) na telefon. 26. Dzierżawcy nie wolno: - pobierać żadnych opłat za przechowywanie zwłok, ubranie, ogolenie i umycie osób zmarłych w Szpitalu, (osoby z zewnątrz odpłatnie wg cennika), - nie może świadczyć w przedmiocie dzierżawy usług pogrzebowych oraz prowadzić ich reklamy. II. POZOSTAŁE OBOWIĄZKI DZIERŻAWCY : 1. Dzierżawca ma obowiązek w okresie trwania niniejszej umowy: a) przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów prawnych związanych z przedmiotem umowy, a w szczególności w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową ustawy o działalności leczniczej, rozporządzenia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi oraz rozporządzenia w sprawie postępowania ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu, b) utrzymywać przedmiot umowy oraz powierzone mu inwentaryzacyjnie urządzenia i narzędzia w należytym stanie technicznym i sanitarnym, 2. Dzierżawca w trakcie realizacji zadania zobowiązany jest : a) przestrzegać wymagań określonych w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wg. PN-N 18001:2004,a w szczególności: przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej umowy z Wydzierżawiającym rejestrować wypadki przy pracy, choroby zawodowe i zdarzenia potencjalnie wypadkowe wśród swoich pracowników pracujących na terenie szpitala, wyposażyć swoich pracowników w środki ochrony osobistej, a nadto : organizować pracę swoich pracowników w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy powiadamiać swoich pracowników o możliwych zagrożeniach związanych z wykonywaniem przez nich prac

14 powiadamiać Inspektora ds. BHP o zaistniałych wypadkach przy pracy, przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę w zakresie obowiązującej w firmie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy i systemu zarządzania dopuścić inspektora ds. BHP do kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami BHP b) przestrzegać wymagań określonych w systemie zarządzania środowiskowego wg ISO 14001, a w szczególności: przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej z Wydzierżawiającym umowy, zmniejszyć dla otoczenia uciążliwość swojej działalności związanej z przedmiotem dzierżawy, minimalizować ilość powstających odpadów, zbierać z terenu Szpitala wszelkie odpady powstałe w czasie świadczenia usług, zmniejszyć zużycie nośników energii i surowców naturalnych, 4. Dzierżawcy nie wolno: wwozić na teren Szpitala jakichkolwiek odpadów, myć pojazdów na terenie Szpitala, składować żadnych substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, wodę, glebę a w przypadku gdy substancje te służą do wykonywania usług dla firmy szczegóły ich składowania i stosowania uzgodnić z Wydzierżawiającym, spalać odpadów na terenie Szpitala, wylewać jakichkolwiek substancji niebezpiecznych /np. olej, benzyna/ do gleby lub kanalizacji/ III. PRZESTERZEGANIE PROCEDUR I ZALECEŃ 1. Dzierżawca zobowiązany jest do : a) wykonywania wszelkich zaleceń organów kontrolujących: SANEPID, PIP, PSP i innych odnoszących się do przedmiotu Dzierżawy i ponoszenie z tego tytułu wszelkich kosztów, b) opracowania procedury dotyczącej przeprowadzanych sekcji i przedstawienie do zaakceptowania Wydzierżawiającemu, c) przestrzegania wewnętrznych procedur Wydzierżawiającego, 2. Pracownicy Dzierżawcy muszą posiadać książeczki zdrowia. Osoba wyznaczona przez Wydzierżawiającego jest uprawniona do okresowych kontroli książeczek zdrowia pracowników Dzierżawcy. Pracownik Dzierżawcy nie posiadający aktualnej książeczki zdrowia nie może wykonywać czynności związanych bezpośrednio z odbiorem, przechowaniem, ubieraniem zwłok. IV. UTRZYMANIE PORZADKU I CZYSTOŚCI a) Dzierżawca ponosi koszty dezynfekcji i deratyzacji przedmiotu umowy i zobowiązany jest do zabezpieczenia we własnym zakresie środków do utrzymania czystości i środków dezynfekcyjnych o pełnym spektrum działania (bakterie, wirusy, grzyby, prątki), aktywne w czasie nie przekraczających 15 minut, oraz zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wykazu środków dezynfekcyjnych przeznaczonych do stosowania w zakładach służby zdrowia. Dzierżawca w uzgodnieniu z Wydzierżawiającym może wprowadzić inne środki dezynfekcyjne i czystościowe. b) Dzierżawca zobowiązany jest do utrzymania porządku i czystości wokół przedmiotu dzierżawy. WYDZIERŻAWIAJĄCY: DZIERŻAWCA

Zduńska Wola, r. ZSP.AT OGŁOSZENIE NR 2/2017 O KONKURSIE NA :

Zduńska Wola, r. ZSP.AT OGŁOSZENIE NR 2/2017 O KONKURSIE NA : ZSP.AT.221.2.2017 OGŁOSZENIE NR 2/2017 O KONKURSIE NA : Zduńska Wola, 09.02.2017 r. Wydzierżawienie przez Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli, budynku prosektorium przyszpitalnego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZIERŻAWY POMIESZCZEŃ W CENTRUM BIZNESU, ROZWOJU I INNOWACJI ELBLĄSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO

WZÓR UMOWY DZIERŻAWY POMIESZCZEŃ W CENTRUM BIZNESU, ROZWOJU I INNOWACJI ELBLĄSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO WZÓR UMOWY DZIERŻAWY POMIESZCZEŃ W CENTRUM BIZNESU, ROZWOJU I INNOWACJI ELBLĄSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO zawarta w dniu.. pomiędzy Gminą Miasto Elbląg, reprezentowaną przez Dyrektora Elbląskiego Parku

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr...

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Załącznik nr 3 do Regulaminu -WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Zawarta w dniu... roku w.. pomiędzy: Domy Wczasowe WAM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Syrokomli 6,03-335 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

a Wykonawcą z siedzibą w:... posiadającym NIP... REGON... wpisanym do:...

a Wykonawcą z siedzibą w:... posiadającym NIP... REGON... wpisanym do:... P R O J E K T U M O W Y U M O W A n r O A / / 2 0 1 6 Z a łącznik nr 8 zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR z dn r

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR z dn r UMOWA - projekt zawarta w dniu 2015r w Pleszewie pomiędzy: Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, z siedzibą: 63 300 Pleszew, ul. Poznańska 79 reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017

Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017 Załącznik nr 2 Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017 zawarta w Warszawie w dniu roku pomiędzy: Centralną Wojskową Przychodnią Lekarską CePeLek Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH

POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH Zał.nr1 UMOWA NAJMU POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH Zawarta w dniu... w Sycowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnia w Sycowie, ul. Wrocławska 2, 56-500 Syców, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Posiadającym NIP., Regon

Posiadającym NIP., Regon WZÓR UMOWA NAJMU Zawarta w dniu.. pomiędzy. z siedzibą.. reprezentowanym przez...., działającego na podstawie Pełnomocnictwa znak. z dnia... udzielonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, posiadającym NIP...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY LOKALU NR

UMOWA DZIERŻAWY LOKALU NR Załącznik Nr 3 UMOWA DZIERŻAWY LOKALU NR zawarta w dniu.. w Kątach Wrocławskich pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich ul. Zwycięstwa 23, 55-080 Kąty Wrocławskie, zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

U M O W A NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO. zawarta w dniu... w Gdańsku

U M O W A NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO. zawarta w dniu... w Gdańsku ZSSiO/343/04/ 15 (Wzór) U M O W A NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu... w Gdańsku pomiędzy Zespołem Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku Oliwie przy ul. Subisława 22 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

ZP załącznik nr 3

ZP załącznik nr 3 (WZÓR) UMOWA DZIERŻAWY zawarta w dniu..2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Miastem Poznań reprezentowanym przez: Jolantę Zielińską-Wachowiak Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 61-616 Poznań os. Władysława

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY NR../2015

UMOWA DZIERŻAWY NR../2015 Załącznik nr 2 UMOWA DZIERŻAWY NR../2015 w dniu. 2015 r. pomiędzy Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, ul. Cieliczańska 1, 16-030 Supraśl, NIP 9661767476, reprezentowanym przez Dyrektora Adama Wojciecha

Bardziej szczegółowo

... reprezentowanym przez:... zwaną w dalszej części umowy Dzierżawca

... reprezentowanym przez:... zwaną w dalszej części umowy Dzierżawca Załącznik Nr 12 do SIWZ Projekt! Umowa dzierżawy z dnia...2014 roku zawarta pomiędzy: Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu-Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST: Wydzierżawienie przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Słubicach Sp. z o.o. pomieszczeń o łącznej powierzchni 30,64 m2 znajdujących

Bardziej szczegółowo

Umowa dzierżawy Nr...

Umowa dzierżawy Nr... Umowa dzierżawy Nr... Zawarta w dniu... w Gryficach pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach, ul. Niechorska 27, 72 300 Gryfice reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ zawarta dnia roku w Szczecinie pomiędzy:

UMOWA DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ zawarta dnia roku w Szczecinie pomiędzy: UMOWA DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ zawarta dnia roku w Szczecinie pomiędzy: Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie, al. Piastów 17, 70-310 Szczecin, NIP 852-254-50-56, REGON 320588161

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO W dniu... w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski Zakładem Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, z siedzibą przy ul. Żabiej 23 27 400 Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY DZZ /2/17 ( DLA CZĘŚCI 2 i 3 )

PROJEKT UMOWY DZZ /2/17 ( DLA CZĘŚCI 2 i 3 ) PROJEKT UMOWY DZZ 3830-4/2/17 ( DLA CZĘŚCI 2 i 3 ) Zawarta w dniu... r. w Olsztynie w wyniku przeprowadzenia postępowania bezprzetargowego na podstawie wewnętrznego regulaminu zbycia, wydzierżawiania i

Bardziej szczegółowo

UMOWA. dzierżawy powierzchni

UMOWA. dzierżawy powierzchni UMOWA dzierżawy powierzchni Zawarta w dniu.. pomiędzy : Aquapark Łódź Sp. z o.o., al. Unii Lubelskiej 4, 94-208 Łódź, NIP: 727-26-16-658, KRS 0000196146 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieście, XX Wydział

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 125/2011 ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI z dnia 17 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR 125/2011 ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI z dnia 17 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR 125/2011 ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zawarcie z Firmą MM STALMET s.c. Michał Kukla, Krystyna Kukla kolejnej umowy na dzierżawę niezabudowanej części działki

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZIERŻAWY POMIESZCZEŃ W CENTRUM BIZNESU, ROZWOJU I INNOWACJI ELBLĄSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO

WZÓR UMOWY DZIERŻAWY POMIESZCZEŃ W CENTRUM BIZNESU, ROZWOJU I INNOWACJI ELBLĄSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO WZÓR UMOWY DZIERŻAWY POMIESZCZEŃ W CENTRUM BIZNESU, ROZWOJU I INNOWACJI ELBLĄSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO zawarta w dniu.. pomiędzy Gminą Miasto Elbląg Elbląskim Parkiem Technologicznym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa o konserwacji nr

Umowa o konserwacji nr Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR / 2016 Zawarta w dniu.2016 r. w.. pomiędzy:

UMOWA NAJMU NR / 2016 Zawarta w dniu.2016 r. w.. pomiędzy: UMOWA NAJMU NR / 2016 Zawarta w dniu.2016 r. w.. pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Sportu, Instytucją Gospodarki Budżetowej z siedzibą w Warszawie, (00-449), ul. Łazienkowska 6A, zarejestrowanym pod numerem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR..2017

UMOWA NAJMU NR..2017 UMOWA NAJMU NR..2017 wzór W dniu 2017 r. w Lublinie, pomiędzy: Województwem Lubelskim ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 7122904545 reprezentowanym przez: Henrykę Strojnowską - Dyrektora Zarządu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Oferenta

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Oferenta Załącznik nr 1 do ogłoszenia... (pieczęć firmowa Oferenta) FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Oferenta Uwagi Siedziba Oferenta Adres do korespondencji Nr telefonu Nr faksu Strona www Adres e-mail Nr NIP Nr REGON

Bardziej szczegółowo

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR Postępowanie nr: ZP.271.24.2016 Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, siedziba Urzędu Miasta Ząbki: 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, posiadającym NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY Nr..

UMOWA DZIERŻAWY Nr.. UMOWA DZIERŻAWY Nr.. Zawarta pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Bolesławcu z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Zgorzeleckiej 52, NIP: 612-183-99-05 REGON: 021412901- zwanym dalej Wydzierżawiającym,

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot umowy. 2. Nadzór umowy.

1. Przedmiot umowy. 2. Nadzór umowy. UMOWA nr. Zał. nr 2 (Wzór) zawarta w dniu. roku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Komunikacji Autobusowej Spółka z o.o., z siedzibą w Gdyni, ul. Platynowa 19/21, 81 154 Gdynia spółką zarejestrowaną w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo,

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo, Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2016 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo, Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) została zawarta umowa o następującej treści:

na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) została zawarta umowa o następującej treści: UMOWA nr W dniu. w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 05.11.2015 r. Nr GP-OR.0052.4318.2015

Bardziej szczegółowo

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2015 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR : RI

UMOWA NR : RI UMOWA NR : RI.271.3.26.2017 Zawarta w dniu... w Mińsku Mazowieckim pomiędzy: Gminą Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Chełmońskiego 14, REGON: 711582747, NIP: 8222146576, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa Dzierżawy

WZÓR. Umowa Dzierżawy WZÓR Umowa Dzierżawy zawarta w Świeciu w dniu pomiędzy: 1. Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu przy ul. Sienkiewicza 3, 86-100 Świecie, reprezentowaną przez Tomasza Kellera Prezesa Zarządu,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9. Umowa nr (wzór)

Załącznik nr 9. Umowa nr (wzór) Załącznik nr 9 Umowa nr (wzór) W dniu. r. roku pomiędzy: Teatrem Muzycznym Capitol, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7. UMOWA Nr..- PROJEKT

Załącznik Nr 7. UMOWA Nr..- PROJEKT UMOWA Nr..- PROJEKT Załącznik Nr 7 zawarta w dniu... 2015 r. z Wykonawcą w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: NR WSzS/DLL/ UMOWA /2015 (projekt) zawarta w dniu.. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Toruń, dnia 16.06.2015 r. SSM.DZP.200.44.2015 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY zawarta w dniu roku pomiędzy:

UMOWA DZIERŻAWY zawarta w dniu roku pomiędzy: UMOWA DZIERŻAWY zawarta w dniu... 2017 roku pomiędzy: Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207, Oddział w Sosnowcu KWK Kazimierz Juliusz, 41-215 Sosnowiec

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 UMOWA. reprezentowanym przez: NIP.. REGON. zwanym dalej Wykonawcą

Załącznik Nr 3 UMOWA. reprezentowanym przez: NIP.. REGON. zwanym dalej Wykonawcą Załącznik Nr 3 UMOWA na świadczenie usług w zakresie usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust.

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA DZIERŻAWY PRZEDMIOT UMOWY UMOWA DZIERŻAWY zawarta w Krakowie.. roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie 31-586 Kraków, ul. Centralna 53, NIP: 6792597429, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu. r w Radomiu pomiędzy Łaźnią Radomskim Klubem Środowisk Twórczych i Galerią z siedzibą w Radomiu przy ul. Żeromskiego 56, reprezentowaną przez Dyrektora Beatę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r UMOWA - projekt zawarta w dniu 2015r w Pleszewie pomiędzy: Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, z siedzibą: 63 300 Pleszew, ul. Poznańska 79 reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych Załącznik Nr 8 do SIWZ UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych W dniu roku w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3 pomiędzy Zarządem Powiatu Mińskiego, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR.../08

UMOWA NAJMU NR.../08 Wzór umowy najmu UMOWA NAJMU NR.../08 zawarta w dniu. listopada 2008r. w Szczecinie pomiędzy: Zachodniopomorskim Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie ul. Strzałowska nr 22, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax. (+48 77) 410-14-82 Strona internetowa: www.ekowod.net e-mail: sekretariat@ekowod.net

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 Załącznik nr 2 do Regulaminu WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118, NIP: 5732299604 REGON:

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR MZSO.. zawarta w Sosnowcu w dniu.. na usługę odbioru i zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Ramowy wzór umowy najmu lokalu użytkowego

Ramowy wzór umowy najmu lokalu użytkowego Ramowy wzór umowy najmu lokalu użytkowego Zawarta w dniu... r. w Krynicy-Zdroju pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym im.hugona Kołłątaja w Krakowie Leśnym Zakładem Doświadczalnym ul. Ludowa 10, 33-380 Krynica-Zdrój,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa nr../szp/2016

Istotne postanowienia umowy. Umowa nr../szp/2016 Istotne postanowienia umowy Umowa nr../szp/2016 Zawarta w dniu 2015 roku w Chrzanowie, pomiędzy: Szpitalem Powiatowym w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR Załącznik nr 7 do SIWZ U M O W A Nr /2012 Zawarta w dniu..2012 roku w Murowie pomiędzy Gminą Murów z siedzibą 46-030 Murów ul. Dworcowa 2 reprezentowaną przez Wójta Gminy Andrzeja Puławskiego zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJEMNIKA/KONTENERA. zawarta w Gdańsku, dnia 2015 roku pomiędzy:

UMOWA NAJMU POJEMNIKA/KONTENERA. zawarta w Gdańsku, dnia 2015 roku pomiędzy: UMOWA NAJMU POJEMNIKA/KONTENERA zawarta w Gdańsku, dnia 2015 roku pomiędzy: 1. SITA PÓŁNOC Spółką z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Trakt Św. Wojciecha 43/45, (kod 80-044), wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej wynajmującym osoba prawna

Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej wynajmującym osoba prawna UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu r. w, pomiędzy:, z siedzibą w, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym w, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy:

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Zakładem Energetycznym Łódź - Teren SA z siedzibą w (90-950) Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 58 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

- projekt - Umowa nr o roboty remontowo - budowlane

- projekt - Umowa nr o roboty remontowo - budowlane - projekt - Umowa nr o roboty remontowo - budowlane ZAŁĄCZNIK NR 6 do zapytania ofertowego zawarta w Katowicach w dniu... pomiędzy : MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. JAGIELLOŃSKA 17, 40-032 KATOWICE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy:

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: Zamojską Dyrekcja Inwestycji ZDI Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej wynajmującym osoba fizyczna

Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej wynajmującym osoba fizyczna UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu r. w, pomiędzy:, legitymującym (cą) się dowodem osobistym seria nr zam. w, przy ul. nr, zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a, legitymującym (cą) się

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych

Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych Znak sprawy DKw 220/14/11 Załącznik nr 7 do SIWZ (projekt umowy) Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych W dniu... r. w Sieradzu pomiędzy Zakładem Karnym w Sieradzu, ul. Orzechowa 5 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ

Załącznik nr 4b do SIWZ Załącznik nr 4b do SIWZ (Wzór) UMOWA NR WSS/.../2013/ZZP/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zwaną w treści umowy Wykonawcą", reprezentowanym przez:...

UMOWA nr. zwaną w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:... UMOWA nr. zawarta w dniu 2017 roku, w Krasnymstawie pomiędzy: Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie ul. Piłsudskiego 5a, 22-300 Krasnystaw NIP 564-125-70-37 REGON 000861305 reprezentowanym przez: 1. Marka

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr./ P/2016. zawarta w dniu r. pomiędzy :

UMOWA Nr./ P/2016. zawarta w dniu r. pomiędzy : UMOWA Nr./ P/2016 na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pt. Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od skrzyżowania z drogą 1703Z Lipnik Stargard do skrzyżowania z droga krajową nr 20 Przebudowa ulicy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach

Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach ogłasza pisemny przetarg ofertowy na oddanie w dzierżawę na okres trzech lat nieruchomości o pow. 800 m 2 stanowiącej cześć działki położonej w Skierniewicach

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO 1 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem pojazdu samochodowego zwanego dalej pojazdem, opisanego w załączniku nr 1. 2. Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr DA-ZP / 15. do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych

UMOWA nr DA-ZP / 15. do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych Załącznik nr 6B do siwz UMOWA nr DA-ZP-2531-.../ 15 zawarta w dniu...2015r. pomiędzy: SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIM SZPITALEM ZESPOLONYM IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO Z SIEDZIBĄ

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. reprezentowany przy zawieraniu niniejszej umowy przez:... działającego na podstawie pełnomocnictwa dalszego z dnia udzielonego przez

UMOWA. 1. reprezentowany przy zawieraniu niniejszej umowy przez:... działającego na podstawie pełnomocnictwa dalszego z dnia udzielonego przez Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w...pomiędzy: UMOWA 1. reprezentowany przy zawieraniu niniejszej umowy przez:.... działającego na podstawie pełnomocnictwa dalszego z dnia udzielonego przez.. zwany

Bardziej szczegółowo

UMOWA O FIZYCZNĄ OCHRONĘ MIENIA. zawarta w dniu... w Raciborzu pomiędzy:

UMOWA O FIZYCZNĄ OCHRONĘ MIENIA. zawarta w dniu... w Raciborzu pomiędzy: UMOWA O FIZYCZNĄ OCHRONĘ MIENIA zawarta w dniu... w Raciborzu pomiędzy: Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Raciborzu przy ul. Adamczyka 10, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT 1 PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA PROJEKT 1 PRZEDMIOT UMOWY UMOWA PROJEKT Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy: Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Tuwima 22/26, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. W lokalu opisanym w 1. najemca będzie prowadził działalność

UMOWA NAJMU. W lokalu opisanym w 1. najemca będzie prowadził działalność UMOWA NAJMU zawarta w dniu. pomiędzy Swarzędzkim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Swarzędz, ul. Wrzesińska 13 reprezentowanym przez: Prezesa mgr Jacka Jędrzejczyka zwanym Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY zawarta w dniu roku pomiędzy:

UMOWA DZIERŻAWY zawarta w dniu roku pomiędzy: UMOWA DZIERŻAWY zawarta w dniu... 2016 roku pomiędzy: Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207, Oddział w Dąbrowie Górniczej, Zakład Kopalnie Węgla Kamiennego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA nr. zawarta w dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: UMOWA nr zawarta w dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: Białołęckim Ośrodkiem Sportu w Warszawie, ul. Światowida 56, 03-185 Warszawa, NIP 524-25-28-517, REGON 013160067, reprezentowanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. UMOWA Nr /DG/2014

Załącznik Nr 4. UMOWA Nr /DG/2014 Załącznik Nr 4 UMOWA Nr /DG/2014 Zawarta w dniu 2014 roku w Łodzi, pomiędzy Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi ul. Piotrkowska 282, 93-034 Łódź NIP: 729-11-25-803, REGON : 000277894 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06

Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06 Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06 Niniejsza umowa, zwana dalej Umową została zawarta w dniu... w... pomiędzy... mającym siedzibę w... przy ul... NIP... REGON... reprezentowanym przez...: 1.... 2...

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu - wzór. .. zam...

Umowa najmu - wzór. .. zam... Umowa najmu - wzór Nasz znak: Zawarta w dniu w Nowym Targu pomiędzy Szkołą Podstawową nr 4 w Nowym Targu, os. Niwa 4c reprezentowaną przez Halinę Zamojską Dyrektora Szkoły, zwaną dalej Wynajmującym a..

Bardziej szczegółowo

PROJEKT-UMOWA nr EU/ /EZ14/2017

PROJEKT-UMOWA nr EU/ /EZ14/2017 PROJEKT-UMOWA nr EU/ /EZ14/2017 zawarta w dniu..2017 r. pomiędzy: PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

oraz na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr... z dnia... przez:

oraz na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr... z dnia... przez: U M O W A Nr MOK -4 OŚ/B/III/3/3 zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGiChP../2012

UMOWA Nr IGiChP../2012 UMOWA Nr IGiChP../2012 zawarta w dniu... 2012 roku w Warszawie, pomiędzy: Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa wpisanym do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

a firmą. z siedzibą w adres, NIP, REGON, zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez

a firmą. z siedzibą w adres, NIP, REGON, zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez UMOWA Nr../../2016/WAG Zawarta w dniu... w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego CIS- WAG.2720.... 2016, pomiędzy Centrum Informatyki Statystycznej, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, NIP 7010236179,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną dalej Wydzierżawiającym. zwanymi dalej Stroną lub łącznie Stronami o następującej treści:

PROJEKT UMOWY. zwaną dalej Wydzierżawiającym. zwanymi dalej Stroną lub łącznie Stronami o następującej treści: PROJEKT UMOWY Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, Plac Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551, reprezentowaną przez: Dariusza Jędryczka - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a.z siedzibą w wpisanym do rejestru, NIP.. zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez..

UMOWA NR. a.z siedzibą w wpisanym do rejestru, NIP.. zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez.. Załącznik nr 3 ZA.271.1.2017 WZÓR UMOWY UMOWA NR Zawarta w dniu. 2017 roku, w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. w Olsztynie, pomiędzy:

Zawarta w dniu. w Olsztynie, pomiędzy: Załącznik nr 7 wzór umowy UMOWA nr. Zawarta w dniu. w Olsztynie, pomiędzy:.. zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą" a..., zwany w dalszej części umowy Zleceniobiorcą, reprezentowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. CPV Roboty budowlane w zakresie obiektów sportowych

U M O W A Nr. CPV Roboty budowlane w zakresie obiektów sportowych U M O W A Nr Zał. nr 6 zawarta w dniu... w Pyskowicach, pomiędzy Gminą Pyskowice, z siedzibą: ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, w imieniu którego występuje:..., zwanym dalej Zamawiającym, a...,

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT

Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski 2.

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../... Z-cę Kanclerza d/s Zasobów Technicznych PG - mgr inż. Piotra Iwańczaka

U M O W A nr.../... Z-cę Kanclerza d/s Zasobów Technicznych PG - mgr inż. Piotra Iwańczaka W Z Ó R U M O W Y Załącznik nr I/5 do specyfikacji ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- U M O W A nr.../... zawarta w dniu...

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU Nr...projekt

UMOWA NAJMU Nr...projekt UMOWA NAJMU Nr...projekt Załącznik nr 4 do SIWZ 0801-LO1.260.1.2015 zawarta w dniu... 2015 r. w Zielonej Górze pomiędzy Izbą Skarbową w Zielonej Górze, NIP: 929-14 -15-264, REGON: 001020884 z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (PROJEKT)

UMOWA Nr... (PROJEKT) UMOWA Nr... (PROJEKT) zawarta dnia... w Niemodlinie pomiędzy: Gminą Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin, zwana w dalszej części umowy Zamawiającym", reprezentowaną przez: Burmistrza

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo