UMOWA DZIERŻAWY Nr / projekt/

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA DZIERŻAWY Nr / projekt/"

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 do Ogłoszenia UMOWA DZIERŻAWY Nr / projekt/ zawarta w dniu...w Kędzierzynie- Koźlu pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu , ul. 24 Kwietnia 5, zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Opolu, pod numerem KRS , posiadającym NIP , Regon zwanym dalej Wydzierżawiającym" reprezentowanym przez: Dyrektora - Pana Marka Staszewskiego a..., z siedzibą w..., przy ul..., wpisaną do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla...,.. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:..., NIP:, REGON...., reprezentowanym przez:... lub /...zamieszkałą w..., przy ul...,.prowadzącą działalność gospodarczą zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej pod nr. prowadzoną przez.. NIP.; REGON. reprezentowany przez: zwany dalej Dzierżawcą 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dzierżawa powierzchni z przeznaczeniem do zagospodarowania pod Prosektorium o powierzchni...m 2 (dokumentacja techniczna wraz z planem sytuacyjnym i wykazem pomieszczeń stanowi załącznik nr.. do niniejszej umowy) zlokalizowanych na działce położonej w Kędzierzynie- Koźlu przy ul. Roosevelta 2, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr... o pow... Powierzchnia przeznaczona do wydzierżawienia znajduje się w nieruchomości gruntowej zabudowanej na poziomie Dokładny opis przedmiotu dzierżawy, jego właściwości oraz stanu technicznego określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część. 3. Wydzierżawiający oświadcza, że jest prawnym użytkownikiem budynku położonego w Kędzierzynie- Koźlu przy ul. Roosevelta 2 wyposażonego w urządzenia chłodnicze do przechowywania zwłok ludzkich, zwanego dalej Prosektorium o łącznej powierzchni... m 2 i posiada zgodę Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na wydzierżawianie tej nieruchomości na okres do lat trzech. 2 WARUNKI REALIZACJI UMOWY 1. Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy do korzystania i pobierania pożytków nieruchomość określoną w 1 wraz z wyposażeniem, a Dzierżawca zobowiązuje się do używania przedmiotu dzierżawy na zasadach określonych w niniejszej umowie. W skład Prosektorium wchodzą:

2 a/ prosektura (część sekcyjna), b/ pomieszczenia administracyjno-socjalne, c/ chłodnia, 2. Protokół zdawczo-odbiorczy z objęcia przez Dzierżawcę przedmiotu dzierżawy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 3.Dzierżawca nie ma prawa oddawania całości lub części przedmiotu dzierżawy osobom trzecim odpłatnie bądź nieodpłatnie w jakiejkolwiek formie, bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego. 4. Dzierżawca ma prawo do korzystania z urządzeń i pomieszczeń ogólnego użytku na zasadach ogólnych wynikających z charakteru udzielanych świadczeń i kodeksu cywilnego. 5. Dzierżawca oświadcza, że prowadzona przez niego działalność jest w pełni zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i nie jest objęta wymogiem posiadania dodatkowych odrębnych koncesji lub zezwoleń. W razie powstania takiego wymogu Dzierżawca zobowiązuje się podjąć czynności mające na celu ich uzyskanie w celu kontynuowania swej działalności, lub też poinformować niezwłocznie Wydzierżawiającego o konieczności zaprzestania świadczenia usług objętych umową z uwagi na zmianę przepisów prawa i konieczność dostosowania się do ich wymagań. 6. Dzierżawca obowiązany jest użytkować przedmiot dzierżawy zgodnie z przedmiotem umowy,jego przeznaczeniem, utrzymywać go w należytym stanie, w tym utrzymywać na bieżąco czystość, zabezpieczać pod względem przepisów p.poż., higieny pracy, ochrony mienia i BHP. Dzierżawca jest również obowiązany do przestrzegania wewnętrznych przepisów obowiązujących u Wydzierżawiającego związanych z prowadzoną działalnością oraz do uczestniczenia w organizowanych przez Wydzierżawiającego szkoleniach i ćwiczeniach p-poż. Za przestrzeganie przepisów BHP, ppoż Dzierżawca odpowiada samodzielnie w zakresie swojej działalności i wobec swoich pracowników. 7. Dzierżawca nie ma prawa do zmiany profilu działalności oraz dokonywania żadnych zmian w przedmiocie dzierżawy bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego pod rygorem nieważności umowy 8.Dzierżawca ma prawo korzystać z przedmiotu dzierżawy oraz terenu przyległego, w tym dróg komunikacyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynku. 9. Dzierżawca nie może prowadzić na terenie dzierżawionej nieruchomości działalności w zakresie usług pogrzebowych, w tym przygotowania zwłok do pochówku lub kremacji, usług balsamowania zwłok ani udostępniać przedmiotu dzierżawy w tym celu innym osobom, a także zamieszczać lub stosować jakichkolwiek form reklamy tego rodzaju działalności. Reklamą nie jest udzielanie osobom trzecim prostych informacji o adresach zakładów pogrzebowych świadczących usługi na terenie miasta Kędzierzyna- Koźla. 10. W przypadku jeżeli obowiązujące przepisy będą wymagały dostosowania tych pomieszczeń do zmienionych warunków, obowiązki w zakresie poniesienia wszelkich związanych z tym nakładów obciążają Dzierżawcę, który zobowiązany jest uzgodnić z Wydzierżawiającym zakres nakładów a następnie wykonać je na własny koszt. Z chwilą rozwiązania umowy nakłady przechodzą w całości na Wydzierżawiającego bez prawa domagania się przez Dzierżawcę wynagrodzenia z tego tytułu. 11. Dzierżawca we własnym zakresie i na swój koszt będzie ochraniał przedmiot dzierżawy. 12. Dzierżawca jest zobowiązany do zdeponowania (za potwierdzeniem) we właściwej komórce organizacyjnej Wydzierżawiającego (portierni) wszystkich kluczy, których użycie warunkuje dostęp do dzierżawionych pomieszczeń na wypadek prowadzenia akcji ratowniczej, usunięcia awarii lub innej konieczności. Dzierżawca oświadcza, że stan nieruchomości jest mu znany i nie wnosi do niego zastrzeżeń. 13. Dzierżawca zobowiązany jest posiadać przez okres obowiązywania umowy aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz na czas trwania umowy ubezpieczyć na własny koszt przedmiot dzierżawy w tym od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiednio od kradzieży i dewastacji i przelać na Wydzierżawiającego prawa do odszkodowań wynikających z zawartych umów ubezpieczenia. Kserokopię polisy ubezpieczeniowej Dzierżawca zobowiązany jest dostarczyć Wydzierżawiającemu w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy. 3 OBOWIĄZKI DZIERŻAWCY 1. Dzierżawca we własnym zakresie i na własny koszt obowiązany jest utrzymywać przedmiot dzierżawy w należytym stanie technicznym i sanitarno- epidemiologicznym oraz dokonywać nakładów połączonych ze zwykłym używaniem rzeczy przez cały okres obowiązywania umowy. 2. Dzierżawca zobowiązany jest do terminowego dokonywania przeglądów stanu technicznego obiektu wraz z instalacjami i urządzeniami /wynikającymi z prawa budowlanego/ oraz podręcznego sprzętu gaśniczego. Kopie dokumentów potwierdzających dokonywane naprawy i przeglądy Dzierżawca zobowiązany jest dostarczyć Wydzierżawiającemu celem zamieszczenia dokumentów w Książce Obiektu Budowlanego." 3. Dzierżawca może dokonać modernizacji budowlanych lub instalacyjnych po uzyskaniu pisemnej zgody

3 Wydzierżawiającego. W razie uzyskania zgody Wydzierżawiającego, o której mowa Dzierżawca będzie zobowiązany do uzyskania wszelkich potrzebnych zezwoleń odpowiednich władz na wykonanie modernizacji budowlanych lub instalacyjnych, jeżeli tego rodzaju zezwolenia są wymagane przez obowiązujące przepisy na własny koszt. 4. Wszelkie dokonane modernizacje budowlane lub instalacyjne będą wykonane na koszt Dzierżawcy. 5. Gospodarka odpadami medycznymi, komunalnymi i specjalnymi wytworzonymi przez Dzierżawcę w związku z prowadzoną działalnością należy do jego obowiązków zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach. 6. W związku z używaniem przedmiotu umowy Dzierżawca jest dodatkowo zobowiązany do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa: sanitarno-epidemiologicznych, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ochrony mienia oraz przepisów wewnętrznych wydanych przez Wydzierżawiającego i obowiązujących na terenie Szpitala a to : a) regulaminu organizacyjnego SP ZOZ w szczególności jego Działu XII b) instrukcji oraz procedur i standardów postępowania, w szczególności procedury odbioru i transportu zwłok, c) zachowania reżimu sanitarnego obowiązującego przy przechowywaniu zwłok w podmiotach leczniczych, d) po stwierdzeniu jakichkolwiek istotnych szkód niezwłocznie powiadomić o nich Wydzierżawiającego, e) dokonać wszelkich uzgodnień formalno-prawnych związanych z funkcjonowaniem prosektorium, f) zawarcia we własnym zakresie umowy na wywóz i utylizację odpadów medycznych i niebezpiecznych g) korzystania z przedmiotu dzierżawy w sposób nie powodujący utrudnień i uciążliwości dla innych użytkowników nieruchomości, pacjentów, rodzin i osób bliskich zmarłego, h) nadzorowania pracy osób zatrudnionych w celu zagwarantowania działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami niniejszej umowy, 8. Dzierżawa zobowiązany jest w ramach przedmiotu umowy do udostępnienia pomieszczeń prosektorium do przechowywania zwłok osób zmarłych poza Szpitalem w celu dokonywania oględzin i badań sądowolekarskich na zlecenie uprawnionych organów i osób trzecich ( w tym policji, prokuratury). 9. Szczegółowy zakres czynności należących do obowiązków Dzierżawcy w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy określa załącznik Nr 3 do umowy, z tym że Wydzierżawiający może dokonać jednostronnej zmiany treści załącznika Nr 3 w przypadku zmiany obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa lub regulaminu organizacyjnego Szpitala. O zmianie treści obowiązków Wydzierżawiający zawiadomi Dzierżawcę z odpowiednim, co najmniej miesięcznym uprzedzeniem, poprzez doręczenie aneksu zmieniającego treść załącznika. 10. Dzierżawca zobowiązuje się przedłożyć i uaktualniać wykaz osób upoważnionych do wydawania i odbioru zwłok. 11.Wykonawca nie może powierzyć wykonania żadnej części przedmiotu umowy Podwykonawcom bez zgody Zamawiającego. Za działania i zaniechania Podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne działania 12. Wykonawca wyraża zgodę na to, że w każdym przypadku nie wywiązywania się przez niego z postanowień niniejszej umowy z przyczyn od niego zależnych, Zamawiający zachowuje nieodwołalne prawo do zastępczego zlecenia wykonania przedmiotu niniejszej umowy na koszt Wykonawcy, po upłynięciu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie nieprawidłowości. 4 WYNAGRODZENIE I WZAJEMNE ROZLICZENIA STRON 1. Strony ustalają,iż Dzierżawca płacić będzie Wydzierżawiającemu czynsz w wysokości:.. netto słownie: za 1 m kw. powierzchni miesięcznie. 2. Kwota czynszu powiększona będzie o podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów. 3. Dodatkowo Dzierżawca będzie ponosił koszty opłat miesięcznych za media z tytułu zużycia: a/ energii elektrycznej oraz koszty stałe - według wskazań licznika, b/ wody i odprowadzenia ścieków - według wskazań licznika, c/ energii cieplnej - według zajmowanej powierzchni, a po założeniu liczników wg zużycia, d/ za telefon- zgodnie z wydrukiem połączeń. 4. Opłaty o których mowa w ust. 3 będą naliczane na podstawie jednostkowych cen za wymienione wyżej media po otrzymaniu faktur od dostawców mediów. Faktury zostaną powiększone o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4 5. Nadto Dzierżawcę obciążają koszty odbioru i wywozu odpadów komunalnych i niebezpiecznych 6. Na wywóz odpadów komunalnych i niebezpiecznych Dzierżawca zobowiązuje się podpisać odpowiednie umowy z uprawnionymi do tego podmiotami. 7. Wydzierżawiający ma prawo do podwyższenia raz na rok stawki czynszowej o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony w Dzienniku Urzędowym GUS, bez konieczności sporządzania aneksu do niniejszej umowy. Waloryzacja wynikająca ze wzrostu cen będzie dokonywana raz w roku, począwszy od 2015r. po zawiadomieniu Dzierżawcy o zmianie wysokości opłat. 8. Zmiany wysokości opłat określonych w 4 ust.3 niezależnych od Wydzierżawiającego nie wymagają formy aneksu. O aktualnej wysokości opłat Wydzierżawiający powiadomi Dzierżawcę na piśmie najpóźniej wraz z przesłaniem faktury. 9. Comiesięczna opłata wyszczególniona w ust. 1 nie obejmuje ubezpieczenia wydzierżawianych powierzchni ani mienia znajdującego się na niej od kradzieży i innych zdarzeń losowych. 10. W trybie pilnym od momentu przejęcia przedmiotu dzierżawy Dzierżawca zobowiązany jest do założenia na własny koszt podliczników dla mediów, o których mowa wyżej. 11. Po założeniu podliczników, Dzierżawca będzie wnosił opłaty za media według wskazań licznika oraz według cen obowiązujących w umowach zawartych przez Wydzierżawiającego z dostawcami tych mediów. 12.Dzierżawca uprawniony będzie do pobierania opłat za dodatkowo świadczone w ramach niniejszej umowy usługi na zasadach i w wysokości wskazanej w Dziale XII Regulaminu Organizacyjnego SPZOZ w Kędzierzynie - Kożle. 13. Zmiana wysokości opłat za usługi dodatkowe o którym mowa w ust. 12 nie stanowi zmiany umowy. Wydzierżawiający może dokonać jednostronnej zmiany ich wysokości w przypadku zmiany obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa lub regulaminu organizacyjnego Szpitala. O zmianie Wydzierżawiający zawiadomi Dzierżawcę z odpowiednim, co najmniej miesięcznym uprzedzeniem, poprzez doręczenie aneksu zmieniającego ich treść Czynsz płatny będzie na podstawie doręczonej faktury VAT z góry do 10 go dnia każdego miesiąca, a opłaty dodatkowe zgodnie z terminem w niej wskazanym. Faktury będą doręczane Dzierżawcy do miejsca prowadzenia działalności bądź przesłanej pocztą listem poleconym na wskazany w umowie adres. 2. Wydzierżawiającemu przysługuje prawo naliczania ustawowych odsetek i obciążenia nimi Dzierżawcy w przypadku opóźnienia w zapłacie. W przypadku naliczenia kar umownych przez dostawcę mediów, Wydzierżawiający obciąży tymi karami Dzierżawcę, jeżeli ich naliczenie jest spowodowane okolicznościami za które Dzierżawca ponosi odpowiedzialność. 3. Dzierżawca jest zobowiązany do zapłaty czynszu zastrzeżonego w niniejszej umowie oraz opłat dodatkowych przez cały okres jej obowiązywania, bez względu na faktyczne korzystanie z przedmiotu dzierżawy. 4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu środków na konto bankowe Wydzierżawiającego. PRAWA I OBOWIĄZKI WYDZIERŻAWIAJĄCEGO 6 1. Wydzierżawiający ma prawo dokonywania kontroli wykonywania przez Dzierżawcę obowiązków określonych niniejszą umową, w tym wejścia do pomieszczeń Prosektorium wglądu do ewidencji, rejestrów i innych dokumentów związanych z działalnością prowadzoną w wydzierżawionych pomieszczeniach. 2. Wydzierżawiający zobowiązuje się do przekazania Dzierżawcy za poświadczeniem odbioru odpisów dokumentów zawierających treść obowiązujących przepisów wewnętrznych o których mowa w ust. 3 oraz wprowadzanych w tym zakresie zmian. 3. Wydzierżawiający udostępni Dzierżawcy obowiązujące u Wydzierżawiającego wewnętrzne procedury wymienione w niniejszej umowie oraz zastrzega sobie możliwość, w oparciu o obowiązujące akty prawne wprowadzenia wewnętrznych procedur postępowania ze zwłokami, które od dnia wejścia w życie i przekazania Dzierżawcy będą obowiązywały Dzierżawcę w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 4. Wydzierżawiający nie ponosi żądnej odpowiedzialności za straty Dzierżawcy nie wynikłe z winy

5 Wydzierżawiającego i nie zabezpiecza ochrony przedmiotu umowy. 5.Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej kontroli Dzierżawcy przez osoby wyznaczone przez Dyrektora SP ZOZ w zakresie realizacji przedmiotu umowy w zakresie procedur postępowania ze zwłokami oraz zgodności przestrzegania zasad wytyczonych przez Państwowy Zakład Higieny i Przedstawicieli Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne 7 1. Niedotrzymanie przez Dzierżawcę terminów, o których mowa w niniejszej umowie, z wyłączeniem terminów płatności, za które nalicza się odsetki ustawowe, spowoduje naliczenie kary w wysokości 5% miesięcznego czynszu za każdy dzień opóźnienia (za godzinę liczone proporcjonalnie). 2. Wydzierżawiający każdorazowo w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Dzierżawcę, w szczególności obowiązków określonych w Załączniku nr 3 do umowy oraz umowie, z wyłączeniem określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wydzierżawiający wezwie Dzierżawcę do usunięcia wad, w wyznaczonym terminie, na jego koszt. 4. W przypadku dewastacji mienia Wydzierżawiającego (pomieszczeń, przekazanego sprzętu prosektorium) Dzierżawca zobowiązuje się zapłacić Wydzierżawiającemu za powstałe szkody na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wydzierżawiającego. 5. W przypadku niewywiązywania się przez Dzierżawcę z postanowień niniejszej umowy, w szczególności obowiązku określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu oraz obowiązków określonych w Załączniku nr 3 do umowy, niezależnie od prawa Wydzierżawiającego do rozwiązania umowy, Wydzierżawiający może naliczyć Dzierżawcy karę umowną w wysokości 10 % czynszu należnego za łączną powierzchnię przedmiotu dzierżawy za cały planowany okres dzierżawy. 6. W przypadku nałożenia na Wydzierżawiającego kary przez jakikolwiek organ kontroli z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy a powstałych na skutek nienależytego wykonania niniejszej umowy, Wydzierżawiającemu przysługuje prawo obciążenia Dzierżawcy wskazaną w niej kwotą. 8 TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY 1. Umowa została zawarta na okres od dnia.. do dnia 2. Strony postanawiają, że po zakończeniu dzierżawy, Wydzierżawiający będzie uprawniony do bezpłatnego zatrzymania dokonanych przez Dzierżawcę nakładów bez wynagrodzenia. 3. Przekazanie i zwrot przedmiotu dzierżawy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, szczegółowo określającego jego stan techniczny, wyposażenie, pozostające w nim rzeczy ruchome, zakres ewentualnych napraw koniecznych przy zwrocie przedmiotu umowy i zakres usterek do usunięcia usterek, wynikających z używania przedmiotu dzierżawy w sposób przekraczający prawidłowe jego używanie. 4. Dzierżawca ponosi odpowiedzialność materialną za przekazane mienie i zobowiązuje się je zwrócić z dniem zakończenia umowy. 5. Osobami wskazanymi do kontaktów są: a) ze strony Wydzierżawiającego: nr tel. b) ze strony Dzierżawcy: -....nr tel ROZWIĄZANIE UMOWY 1. Wydzierżawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku gdy : a) Dzierżawca będzie zalegał z zapłatą czynszu lub opłat dodatkowych powyżej 30 dni od upływu terminu płatności, b) Dzierżawca będzie prowadził działalność w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa, c) Dzierżawca będzie wykorzystywał przedmiot dzierżawy na działalność niezgodną z zawartą umową lub udostępni go do używania osobie trzeciej, zaprzestanie prowadzenia działalności bądź nie rozpocznie jej prowadzenia, d) Dzierżawca naruszy postanowienia niniejszej umowy oraz załącznika nr 3 do umowy e) Dzierżawca będzie naruszał inne postanowienia niniejszej umowy, pomimo otrzymania wezwania do

6 zaprzestania określonych naruszeń, f) Zmiany obowiązujących przepisów prawa, zwłaszcza zmiany organizacyjno-prawne stron, decyzje organów np. Sanepid itp., bądź zaistnienie innych przyczyn, spowodują, że dalsza dzierżawa przedmiotu umowy będzie niemożliwa lub niecelowa z punktu widzenia działalności Wydzierżawiającego. 2. W przypadku przedterminowego rozwiązania umowy Dzierżawcy nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów. 3. Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca zwróci Wydzierżawiającemu przedmiot dzierżawy w stanie niepogorszonym ponad stan wynikający z normalnego korzystania z niego po przeprowadzonych adaptacjach. POSTANOWIENIE KOŃCOWE 10 W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Z 2011, Nr 112, poz. 654), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 roku w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta ( Dz. U r., poz. 420) oraz rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U.2001 r. nr 153 poz 1783 z późn. zm.) oraz innych właściwych przepisów. 11 Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności Wszelkie oświadczenia Stron przewidziane w niniejszej umowie, jak również korespondencja związana z jej realizacją wymagają formy pisemnej i mogą być doręczone bezpośrednio osobom upoważnionym do odbioru pism za poświadczeniem odbioru lub pocztą. Adresy siedziby Stron wskazane w niniejszej umowie są adresami dla doręczeń za pośrednictwem poczty. Pismo wysłane listem poleconym na adres siedziby podany w niniejszej umowie będzie uznane za skutecznie doręczone, nawet w razie zwrotu do nadawcy, chyba że Strona zawiadomi wcześniej na piśmie o zmianie adresu dla doręczeń. 2. Dzierżawca nie może bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Dzierżawcy / np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki/. Dzierżawca nie może również zawrzeć umowy z osoba trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela / art. 518 Kodeksu Cywilnego/. Dzierżawca nie może również bez zgody Wydzierżawiającego przyjąć poręczenia za jego zobowiązania ani udzielić pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności objętych umową innemu podmiotowi niż kancelaria prowadzona przez radcę prawnego lub adwokata. Art. 54 ust.5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r stosuje się bezpośrednio do należności wynikających z niniejszej umowy. 13 Spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu rzeczowo sądowi powszechnemu siedziby Wydzierżawiającego. 14 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. WYDZIERŻAWIAJĄCY DZIERŻAWCA

7 Załącznik nr 1 Opis stanu technicznego i wyposażenia

8

9

10 Załącznik nr 2 Protokół zdawczo-odbiorczy Kędzierzyn-Koźle dn.... PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY BUDYNKU położonego w kompleksie Szpitala w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Roosevelta 2, na działce nr 2225/5 z karty mapy 13, o powierzchni ha, zapisanej w księdze wieczystej nr OP1K/ /6 sporządzony w dniu... r. pomiędzy: zwanym dalej Przejmującym, a reprezentującym Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, zwanym dalej Przekazującym, 1. W dniu... Przekazujący przekazał Przejmującemu budynek o powierzchnib 109, 42 m 2, składający się z : 1...., 2...., 3...., Przejmujący kwituje odbiór:... komplet kluczy od drzwi wejściowych do budynku,

11 3. Rodzaj i stan mediów: nr licznika energii elektrycznej... stan licznika... nr wodomierza:......stan wodomierza... nr licznika energii cieplnej...stan licznika inne: Opis lokalu i wyposażenia: Potwierdzam zgodność protokołu ze stanem faktycznym Przekazujący Przejmujący

12 Załącznik nr 3 do Umowy Dzierżawy - Szczegółowy zakres obowiązków Dzierżawcy do umowy dzierżawy prosektorium I. OBOWIĄZKI DZIERŻAWCY : 1.Przewóz własnym, odpowiednim środkiem transportu (zapewnienie minimum 2 profesjonalnych wózków oraz bieżącego ich konserwowania i napraw na własny koszt) zwłok osób zmarłych na terenie Szpitala bezpośrednio z oddziałów w tym także z obiektów w obu lokalizacjach Wydzierżawiającego z oddziałów do Prosektorium zgodnie z obowiązującą procedurą. 2. Należyte zabezpieczenie ciała zmarłego w czasie transportu 3. Gotowość do odbioru 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, przy czym odbiór winien nastąpić w ciągu1 godziny od zgłoszenia telefonicznego przez Oddział. 4. Prowadzenie odrębnej ewidencji: - osób zmarłych w Szpitalu z datą wydania, - ewidencja zwłok oznaczonych NN, - ewidencja szczątków pooperacyjnych, - ewidencja płodów martwo urodzonych, 5. Odbiór i przechowywanie kart sekcyjnych, kart skierowania zwłok do chłodni. 6. Przygotowanie zwłok osób zmarłych w Szpitalu do wydania rodzinie lub osobom uprawnionym do pochówku, w tym: umycie, ogolenie, ubranie w dostarczoną odzież - w terminie uzgodnionym z rodziną lub osobami uprawnionymi, nie wcześniej niż po upływie 12h od przewiezienia ich do Prosektorium, 7. Nieodpłatnie przechowywać w chłodni prosektorium zwłoki osób zmarłych w Szpitalu z zastrzeżeniem bezwzględnego zachowania terminów określonych przepisami szczególnymi w tym rozporządzeniem w sprawie postępowania ze zwłokami osób zmarłych w Szpitalu. 8. Nieodpłatnie przewozić zwłoki osób zmarłych w Szpitalu do obiektu prosektorium swoim pojazdem (wózkiem) specjalnie do tego przystosowanym, bez oznakowania znakami firmowymi, 9. Nieodpłatnie odbierać zwłoki bezpośrednio z wyznaczonych przez oddziały szpitalne pomieszczeń, o godzinie wskazanej przez oddział (z bezwzględnym zachowaniem terminu określonego przepisami szczególnymi w tym rozporządzeniem w sprawie postępowania ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu), we wszystkie dni, w tym wolne od pracy i świąteczne, całodobowo, 10. Nieodpłatnie przekładać zwłoki z miejsc wyznaczonych przez oddziały szpitalne na wózek z pokrywą 11. Przewóz zwłok na wózku, o którym mowa wyżej, drogą przyjętą u Wydzierżawiającego (zgodnie z wewnętrznymi procedurami Wydzierżawiającego ), 12. Po przewiezieniu zwłok zgodnie z opisem zwłoki w wózku przykryte pokrywą bezpośrednio umieścić w specjalnym do tego celu przeznaczonym pojeździe, 13. Zachować ciągłość w przewożeniu zwłok z wyznaczonych przez oddziały szpitalne miejsc do prosektorium. Zwłoki nie mogą pozostawać bez opieki ze strony pracowników Dzierżawcy i nie mogą pozostawać na obserwację osób trzecich (tj. np. korytarze, okna). Transport zwłok powinien odbywać się z poszanowaniem godności człowieka, 14. Zapewnić pracownikom Dzierżawcy/osobom odbierającym zwłoki identyfikatory, jednolitą odzieżą roboczą, środki ochrony indywidualnej, 15. Nieodpłatnie współuczestniczyć w sekcjach zwłok a w szczególności: - kompletne przygotowania zwłok do sekcji, - transport zwłok na salę sekcyjną, - rozbieranie zwłok, - zapewnienie udziału w sekcji zwłok pomocnika sekcyjnego / technika sekcyjnego Dzierżawcy na każdą okoliczność sekcji w różnych porach dnia, tygodnia itp., - zszycie, mycie, w razie potrzeby dezynfekcja zwłok (zgodnie z wewnętrznymi procedurami Wydzierżawiającego ), - inna pomoc lekarzowi przed, w czasie i po wykonywaniu sekcji zwłok, - utrzymania stanu sanitarno higienicznego w sali sekcyjnej ( w tym w szczególności dezynfekcja i mycie stołu sekcyjnego, oraz innych elementów wyposażenia i powierzchni Sali sekcyjnej) zgodnie z wewnętrznymi procedurami Wydzierżawiającego, - mycie, dezynfekcja, sterylizacja narzędzi sekcyjnych zgodnie z wewnętrznymi procedurami Wydzierżawiającego, - zapewnienia środków i sprzętu do mycia, dezynfekcji zaakceptowanych przez Wydzierżawiającego, - w razie potrzeby pomagania przy sporządzaniu preparatów do badań,

13 - powiadamiania kierownika Zakładu Patomorfologii o zauważonych zmianach stanów zwłoki 16. Przechowywać wycinki (badań histopatologicznych) i przekazywania ich firmom wykonującym te badania dla Wydzierżawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie dotyczących m.in. ochrony danych osobowych (zgodnie z wewnętrznymi procedurami Wydzierżawiającego), 17. Przechowywać płody martwo- urodzone przez okres 1 miesiąca. 18. Powiadamiać lekarza Patomorfologa o konieczności przeprowadzenia sekcji w ciągu 1 godziny od uzyskania karty skierowania na sekcję z Oddziału i przygotowanie zwłok do sekcji w czasie wskazanym przez lekarza. 20. Udostępniać odpowiednio miejsca sekcyjne oraz narzędzia i sprzęt do przeprowadzenia sekcji w terminach wskazanych przez Patomorfologa lub podmiot zewnętrzny wykonujący sekcję. 21. Przygotować zwłoki do dokonania oględzin sądowo-lekarskich w terminach wskazanych przez Patomorfologa lub podmiot zewnętrzny wykonujący sekcję. 22. Postępować ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z poszanowaniem godności osobistej zmarłego, jego rodziny i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w tym wydawanie zwłok wyłącznie osobom, organom i instytucjom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów, zapewnić wydawanie zwłok,co najmniej w godzinach 7 oo -15 oo przez 6 dni w tygodniu za wyjątkiem niedziel 23. Przechowywanie zwłok powyżej 72 godzin jest dozwolone wyłącznie w przypadkach gdy zwłoki - nie mogą zostać wcześniej odebrane przez osoby uprawnione do pochowania, - w związku ze zgonem zostało wszczęte postępowanie karne, a prokurator nie zezwolił na pochowanie zwłok, - przemawiają za tym inne ważne przyczyny - za zgodą lub na wniosek osoby uprawnionej do pochowania osoby zmarłej. - przechowanie zwłok powyżej 72 godzin jest dozwolone tylko po ich utrwaleniu za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego. 24. Dokonywać powyższych czynności z należytą starannością, w sposób nie zwracający uwagi osób przebywających na terenie Szpitalu 25. Dzierżawca zobowiązany jest umieścić w widocznym miejscu na budynku prosektorium informacje o terminach i zasadach odbioru zwłok z zastrzeżeniem, że odbiór zwłok osób zmarłych w szpitalu powinien odbywać się w dni robocze jak również w soboty i niedziele oraz dni świąteczne, (w uzgodnieniu z wydzierżawiającym) na telefon. 26. Dzierżawcy nie wolno: - pobierać żadnych opłat za przechowywanie zwłok, ubranie, ogolenie i umycie osób zmarłych w Szpitalu, (osoby z zewnątrz odpłatnie wg cennika), - nie może świadczyć w przedmiocie dzierżawy usług pogrzebowych oraz prowadzić ich reklamy. II. POZOSTAŁE OBOWIĄZKI DZIERŻAWCY : 1. Dzierżawca ma obowiązek w okresie trwania niniejszej umowy: a) przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów prawnych związanych z przedmiotem umowy, a w szczególności w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową ustawy o działalności leczniczej, rozporządzenia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi oraz rozporządzenia w sprawie postępowania ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu, b) utrzymywać przedmiot umowy oraz powierzone mu inwentaryzacyjnie urządzenia i narzędzia w należytym stanie technicznym i sanitarnym, 2. Dzierżawca w trakcie realizacji zadania zobowiązany jest : a) przestrzegać wymagań określonych w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wg. PN-N 18001:2004,a w szczególności: przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej umowy z Wydzierżawiającym rejestrować wypadki przy pracy, choroby zawodowe i zdarzenia potencjalnie wypadkowe wśród swoich pracowników pracujących na terenie szpitala, wyposażyć swoich pracowników w środki ochrony osobistej, a nadto : organizować pracę swoich pracowników w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy powiadamiać swoich pracowników o możliwych zagrożeniach związanych z wykonywaniem przez nich prac

14 powiadamiać Inspektora ds. BHP o zaistniałych wypadkach przy pracy, przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę w zakresie obowiązującej w firmie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy i systemu zarządzania dopuścić inspektora ds. BHP do kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami BHP b) przestrzegać wymagań określonych w systemie zarządzania środowiskowego wg ISO 14001, a w szczególności: przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej z Wydzierżawiającym umowy, zmniejszyć dla otoczenia uciążliwość swojej działalności związanej z przedmiotem dzierżawy, minimalizować ilość powstających odpadów, zbierać z terenu Szpitala wszelkie odpady powstałe w czasie świadczenia usług, zmniejszyć zużycie nośników energii i surowców naturalnych, 4. Dzierżawcy nie wolno: wwozić na teren Szpitala jakichkolwiek odpadów, myć pojazdów na terenie Szpitala, składować żadnych substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, wodę, glebę a w przypadku gdy substancje te służą do wykonywania usług dla firmy szczegóły ich składowania i stosowania uzgodnić z Wydzierżawiającym, spalać odpadów na terenie Szpitala, wylewać jakichkolwiek substancji niebezpiecznych /np. olej, benzyna/ do gleby lub kanalizacji/ III. PRZESTERZEGANIE PROCEDUR I ZALECEŃ 1. Dzierżawca zobowiązany jest do : a) wykonywania wszelkich zaleceń organów kontrolujących: SANEPID, PIP, PSP i innych odnoszących się do przedmiotu Dzierżawy i ponoszenie z tego tytułu wszelkich kosztów, b) opracowania procedury dotyczącej przeprowadzanych sekcji i przedstawienie do zaakceptowania Wydzierżawiającemu, c) przestrzegania wewnętrznych procedur Wydzierżawiającego, 2. Pracownicy Dzierżawcy muszą posiadać książeczki zdrowia. Osoba wyznaczona przez Wydzierżawiającego jest uprawniona do okresowych kontroli książeczek zdrowia pracowników Dzierżawcy. Pracownik Dzierżawcy nie posiadający aktualnej książeczki zdrowia nie może wykonywać czynności związanych bezpośrednio z odbiorem, przechowaniem, ubieraniem zwłok. IV. UTRZYMANIE PORZADKU I CZYSTOŚCI a) Dzierżawca ponosi koszty dezynfekcji i deratyzacji przedmiotu umowy i zobowiązany jest do zabezpieczenia we własnym zakresie środków do utrzymania czystości i środków dezynfekcyjnych o pełnym spektrum działania (bakterie, wirusy, grzyby, prątki), aktywne w czasie nie przekraczających 15 minut, oraz zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wykazu środków dezynfekcyjnych przeznaczonych do stosowania w zakładach służby zdrowia. Dzierżawca w uzgodnieniu z Wydzierżawiającym może wprowadzić inne środki dezynfekcyjne i czystościowe. b) Dzierżawca zobowiązany jest do utrzymania porządku i czystości wokół przedmiotu dzierżawy. WYDZIERŻAWIAJĄCY: DZIERŻAWCA

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary Tabela opłat za media i świadczenia dodatkowe L.p. Rodzaj świadczenia Sposób rozliczenia Jednostka miary Cena jednostkowa 1 Energia elektryczna wg wskazań licznika kwh*) 0,44 zł wg ceny operatora 2 Ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk DZIAŁ Administrayjno - Organizacyjny Tel./fax: 058 344-44-40 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. zawarta w dniu.. r. w Gdańsku, pomiędzy:

Umowa Nr. zawarta w dniu.. r. w Gdańsku, pomiędzy: Umowa Nr zawarta w dniu.. r. w Gdańsku, pomiędzy: COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w 80-803 Gdańsk ul. Nowe Ogrody 1-6, działającym zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NR...

Istotne postanowienia umowy UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NR... DO.283.4.2015 Załącznik nr 4 do Regulaminu Istotne postanowienia umowy UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NR... zawarta w dniu... w Gdyni, pomiędzy Pomorskim Parkiem Naukowo Technologicznym Gdynia Jednostką

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania 64/12 - usługa sporządzania posiłków wraz wynajęciem kuchni szpitalnej

Nr postępowania 64/12 - usługa sporządzania posiłków wraz wynajęciem kuchni szpitalnej 1. CZĘŚĆ l Postanowienia ogólne 1. Informacja o zamawiającym 1) Zamawiającym jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego 51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5, w imieniu którego postępowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: ROSOMAK Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie wpisanymi do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu negocjacji z ogłoszeniem powyżej 193 000 Euro na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu negocjacji z ogłoszeniem powyżej 193 000 Euro na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu negocjacji z ogłoszeniem powyżej 193 000 Euro na: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRODUKCJI POSIŁKÓW DLA

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. ... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają:

Wzór Umowy. ... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają: Wzór Umowy Załącznik Nr 9 do SIWZ UMOWA NR zawarta w dniu...we Wrocławiu w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowa nr 4/SR/GJ/2015

Wzór Umowa nr 4/SR/GJ/2015 Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór Umowa nr 4/SR/GJ/2015 zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: Sądem Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórskiej 26, 60-179 Poznań,

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

Bardziej szczegółowo

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Umowa /projekt/ Załącznik nr 1 do specyfikacji z dnia 15.12.2011 r. zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3

Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3 Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3 PROJEKT UMOWA NR. zawarta w dniu. roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w

Bardziej szczegółowo

Rynek 1 tel./fax. 0774134150 46-220 Byczyna e-mail: um@byczyna.pl. U M O W A Nr Wp 272.11.2014 - wzór

Rynek 1 tel./fax. 0774134150 46-220 Byczyna e-mail: um@byczyna.pl. U M O W A Nr Wp 272.11.2014 - wzór Gmina Byczyna Rynek 1 tel./fax. 0774134150 46-220 Byczyna e-mail: um@byczyna.pl Załącznik nr 7 do SIWZ U M O W A Nr Wp 272.11.2014 - wzór zamówienie publiczne dokonane w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH (projekt)

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH (projekt) Nr Sprawy ZP 7/204 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH (projekt) zawarta w dniu... r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy:

Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy: Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o. o. z siedzibą w Balicach, 32-083 Balice, ul. Kpt. M. Medweckiego 1, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, ul. Suchedniowska 3, 26 010 Bodzentyn. 2. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. 3. Rodzaj zamówienia:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /Tomograf/2013 o wykonywanie świadczeń zdrowotnych. zawarta w dniu...pomiędzy :

UMOWA Nr /Tomograf/2013 o wykonywanie świadczeń zdrowotnych. zawarta w dniu...pomiędzy : UMOWA Nr /Tomograf/2013 o wykonywanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu...pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski, im. Jana Garduły z siedzibą w Świnoujściu, (72-600

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU DEFINICJE

UMOWA NAJMU DEFINICJE UMOWA NAJMU zawarta w Łodzi, w dniu... pomiędzy: Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Tuwima 22/26, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS 0000059880, REGON: 470569240,

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Właściciel nieruchomości: Poczta Polska Spółka Akcyjna Prowadzący przetarg: Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Verified Environmental Management REG.NO. PL 2.32-003- 44 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo