. Nowy Staw, dnia r. (pieczęć zamawiającego) ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej euro.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ". Nowy Staw, dnia 10.04.2012 r. (pieczęć zamawiającego) ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 14 000 euro."

Transkrypt

1 . Nowy Staw, dnia r. (pieczęć zamawiającego) ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej euro. 1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Bema Nowy Staw Tel./fax Strona zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym zgodnie z wyznaniem, których pochowanie zleca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Stawie 2. Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Stawie, w ramach realizacji zadań własnych gminy, do których należy sprawianie pogrzebu. 2. Zamawiający przewiduje, i zleci realizacje sprawiania pogrzebów w następujących ilościach: - zmarłym dorosłym - w ilość orientacyjnej 10 pogrzebów - dzieciom martwo urodzonym, bez względu na czas trwania ciąży - w ilości orientacyjnej 2 pogrzebów - szczątki ludzkie w ilości orientacyjnej 1 pochowku 3. Ze względu na szczególny charakter usług jakimi są usługi pogrzebowe, rzeczywista liczba dokonanych pochówków może ulec zmianie. Zamawiający dopuszcza zatem możliwość zmniejszenia ilości zamawianych pogrzebów, co nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia od zawartej umowy. 4. Podstawa sprawienia pogrzebu będzie zlecenie wystawiane przez Zamawiającego Po otrzymaniu zlecenia Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie podjąć czynności związane ze sprawieniem pogrzebu. 5. Usługa będzie wykonywana w granicach administracyjnych Powiatu Malborskiego. 6. Przez świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Stawie w ramach realizacji zadań własnych gminy rozumie się: a) Zapewnienie miejsca na grób (opłata za miejsce + koszt wykopania grobu) b) Zapewnienie trumny drewnianej sosnowej lub topolowej c) Zapewnienie tabliczki identyfikacyjnej d) Zapewnienie krzyża drewnianego e) Zapewnienie autokarawanu do przewiezienia zwłok (transport ciała) z miejsca zgonu do miejsca pochówku (w tym koszt worka na ciało) f) Przechowywanie ciała w chłodni g) Zapewnienie uczestnictwa 4 żałobników h) Przygotowanie ciała do pochówku, łącznie z ubraniem zwłok i) Zapewnienie kompletnej bielizny, odzieży i obuwia dla zmarłego j) Zapewnienie ceremonii pogrzebowej zgodnie z wyznaniem zmarłego (uczestnictwo osoby duchownej) k) Zapewnienie wiązanki kwiatowej sztucznej małej l) Zapewnienie i rozwieszenie 2 szt. nekrologów ł) Zapewnienie obsługi pogrzebu oraz ceremonii pogrzebowej (wpuszczenia ciała do grobu, zasypanie i zamkniecie grobu).

2 7. W przypadku dzieci martwo narodzonych przez świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Stawie rozumie się: a) Zapewnienie miejsca na grób (opłata za miejsce + koszt wykopania grobu) b) Zapewnienie małej drewnianej trumny sosnowej lub topolowej, malowanej na biało c) Zapewnienie tabliczki identyfikacyjnej d) Zapewnienie autokarawanu do przewiezienia zwłok z miejsca zgonu do miejsca pochówku (w tym koszt worka na ciało) e) Zapewnienie obsługi pogrzebu (uczestnictwa 2 żałobników, wpuszczenia ciała do grobu, zasypanie i zamkniecie grobu). f) Zapewnienie krzyża drewnianego g) Zapewnienie uczestnictwa osoby duchownej w celu dokonania tzw. pokropku (zgodnie z wyznaniem) h) Zapewnienie wiązanki kwiatowej sztucznej małej i)przechowywanie ciała w chłodni j)przygotowanie ciała do pochówku, łącznie z ubraniem zwłok 8.W przypadku szczątków ludzkich przez świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Stawie rozumie się: a) Zapewnienie miejsca na grób (opłata za miejsce + koszt wykopania grobu) b) Zapewnienie drewnianej trumny sosnowej c) Zapewnienie tabliczki identyfikacyjnej d) Zapewnienie autokarawanu do przewiezienia szczątków ludzkich z Prokuratury Rejonowej w Malborku do miejsca pochówku (w tym koszt worka ) e) Zapewnienie krzyża drewnianego f) Zapewnienie obsługi pogrzebu (minimum 2 żałobników)polegającej na wpuszczenia trumny do grobu, zasypanie i zamkniecie grobu). 9. W przypadku rezygnacji z niektórych elementów usługi Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia za pogrzeb, proporcjonalnie do ilości faktycznie wykonanych elementów składających się na całość usługi pogrzebowej. Wynagrodzenie będzie pomniejszane o cenę jednostkowa elementu składowego usługi pogrzebowej wskazana w formularzu ofertowym. Informacje dodatkowe: 1) Miejsce pochówku: a) Cmentarz w Nowym Stawie b) inny cmentarz wskazany przez Zamawiającego na terenie Powiatu Malborskiego 2) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi. Transport zwłok będzie się odbywał zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. W sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. z dnia 31 grudnia 2007r. nr 249. poz )Termin realizacji zamówienia: do momentu wydatkowania kwoty przeznaczonej na dany cel 4) Dodatkowe informacje o udzieleniu zamówienia mona uzyskać tel ) Wykonawcy biorący udział w niniejszym postępowaniu powinni złożyć ofertę cenową na wykonanie wyżej wymienionego przedmiotu zamówienia według załączonego wzoru oferty. 6) Kryteria wyboru ofert: Zamawiający uzna za najkorzystniejsza ofertę, tę która będzie zawierać najniższa cenę Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej oferty oraz danych zawartych w ofercie. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawca, który przedłoży najkorzystniejsza ofertę z punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszym zapytaniu ofertowym.

3 Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi pisemnie lub telefonicznie. 7) Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, z opisem wykonawcy (nazwa, adres) 8) Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć do dnia r. do godz. 10:00 w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Stawie Załączniki: 1. Formularz oferty 2. Formularz cenowy 1,2,3 Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych ze względu na kwotę zamówienia nie przekraczająca euro.

4 Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Tel/fax dnia... O F E R T A 1. Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na świadczenie usług pogrzebowych oferujemy wykonanie: 1) pogrzebu osobie dorosłej za cenę brutto:... zł. ( słownie zł.... ) wg załączonego formularza cenowego zał. Nr 1 2) pogrzebu dziecku martwo narodzonemu za cenę brutto:... zł. ( słownie zł.... ) wg załączonego formularza cenowego zał. Nr 2 3) pochówku szczątków ludzkich za cenę brutto:... zł. ( słownie zł.... ) wg załączonego formularza cenowego zał. Nr 3 2. Zobowiązujemy się dotrzymać wymaganego terminu realizacji zamówienia, tj. w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia/przesłania zamówienia przez zamawiającego 3. Warunki płatności przelewem na wskazane konto wykonawcy w terminie 21 dni. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejsza oferta na czas wskazany w zapytaniu ofertowym. Załącznikami do oferty są: 1. Formularz cenowy nr 1 2. Formularz cenowy nr 2 3. Formularz cenowy nr 3... (Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli )

5 Pieczęć firmowa. /miejscowość, data/ Formularz cenowy Dot. sprawienia pogrzebu dla 1 osoby zmarłej Załącznik nr 1 do oferty Wyszczególnienie Cena jednostkowa brutto 1 Zapewnienie miejsca na grób(w tym koszt wykopania grobu) 2 Zapewnienie trumny drewnianej sosnowej lub topolowej 3 Zapewnienie tabliczki identyfikacyjnej 4 Zapewnienie krzyża drewnianego 5 Zapewnienie autokaru do przewiezienia zwłok z miejsca zgonu do miejsca pochowku ( w tum koszt worka na ciało) 6 Przechowywanie ciała w chłodni (cena za 1 dobę) 7 Zapewnienie uczestnictwa 4 żałobników 8 Przygotowanie ciała do pochówku, łącznie z ubraniem zwłok 9 Zapewnienie kompletnej odzieży i obuwia dla zmarłego 10 Zapewnienie ceremonii pogrzebowej zgodnie z wyznaniem zmarłego (uczestnictwo osoby duchownej) 11 Zapewnienie wiązanki kwiatowej sztucznej - małej 12 Zapewnienie i rozwieszenie 2 szt. nekrologów 13 Zapewnienie obsługi pogrzebu oraz ceremonii pogrzebowej (wpuszczenie ciała do grobu, zasypanie i zamkniecie grobu) RAZEM:... (Podpisy osób upoważnionych)

6 Pieczęć firmowa. /miejscowość, data/ Formularz cenowy Dot. sprawienia pogrzebu dla 1 dziecka martwo narodzonego Załącznik nr 2 do oferty Wyszczególnienie Cena jednostkowa brutto 1 Zapewnienie miejsca na grób(w tym koszt wykopania grobu) 2 Zapewnienie trumny drewnianej sosnowej lub topolowej malowanej na biało 3 Zapewnienie tabliczki identyfikacyjnej 4 Zapewnienie krzyża drewnianego 5 Zapewnienie autokaru do przewiezienia zwłok z miejsca zgonu do miejsca pochowku ( w tum koszt worka na ciało) 6 Przechowywanie ciała w chłodni (cena za 1 dobę) 7 Przygotowanie ciała do pochówku, łącznie z ubraniem zwłok 8 Zapewnienie uczestnictwa osoby duchownej w celu dokonania tzw. pokropku (zgodnie z wyznaniem) 9 Zapewnienie wiązanki kwiatowej sztucznej - małej 10 Zapewnienie obsługi pogrzebu oraz ceremonii pogrzebowej (wpuszczenie ciała do grobu, zasypanie i zamkniecie grobu) RAZEM:... (Podpisy osób upoważnionych)

7 Pieczęć firmowa. /miejscowość, data/ Formularz cenowy Dot. sprawienia pochówku szczątków ludzkich Załącznik nr 3 do oferty Wyszczególnienie Cena jednostkowa brutto 1 Zapewnienie miejsca na grób(w tym koszt wykopania grobu) 2 Zapewnienie trumny drewnianej sosnowej lub topolowej 3 Zapewnienie tabliczki identyfikacyjnej 4 Zapewnienie krzyża drewnianego 5 Zapewnienie autokaru do przewiezienia szczątków z Prokuratury Rejonowej w Malborku do miejsca pochowku ( w tum koszt worka na szczątki) 6 Zapewnienie obsługi pogrzebu oraz ceremonii pogrzebowej (wpuszczenie szczątków ludzkich do grobu, zasypanie i zamkniecie grobu) RAZEM:... (Podpisy osób upoważnionych)

Miasto Łańcut. Łańcut, dnia 7 stycznia 2013 r. Zapytanie ofertowe

Miasto Łańcut. Łańcut, dnia 7 stycznia 2013 r. Zapytanie ofertowe Miasto Łańcut (nazwa zamawiającego) Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 219/2012 Burmistrza Miasta Łańcuta dnia 16 listopada 2012 Łańcut, dnia 7 stycznia 2013 r. Zapytanie ofertowe Zamawiający: Miasto Łańcut,

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Zamawiającego Stalowa Wola, 19 maja 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

... pieczęć Zamawiającego Stalowa Wola, 19 maja 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Załącznik nr 3 do Regulaminu określającego zasady udzielania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000

Bardziej szczegółowo

Kurs prawa jazdy kategorii B oraz C

Kurs prawa jazdy kategorii B oraz C MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIECHOWICACH ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: 1. Opis przedmiotu zamówienia: Kurs prawa jazdy kategorii B oraz C kurs prawa jazdy kategoria B dla

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Koprzywnica ul. 11 Listopada 88 27-660 Koprzywnica http://www.koprzywnica.eu. Zapytanie ofertowe

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Koprzywnica ul. 11 Listopada 88 27-660 Koprzywnica http://www.koprzywnica.eu. Zapytanie ofertowe ZAMAWIAJĄCY: Gmina Koprzywnica ul. 11 Listopada 88 27-660 Koprzywnica http://www.koprzywnica.eu Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania propozycji cenowej

Zaproszenie do składania propozycji cenowej Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim Ul. Lwowska 55 tel. (84) 664-74-31, fax (84) 665-74-90, e-mail administracja@tomaszowlub.sr.gov.pl K.I.130/3/2015 Tomaszów Lubelski, dnia 27 stycznia 2015r. Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo w każdym turnusie obsługa jednej całodziennej wycieczki dla grupy (max 115 osób) do Kołobrzegu lub Darłowa.

Dodatkowo w każdym turnusie obsługa jednej całodziennej wycieczki dla grupy (max 115 osób) do Kołobrzegu lub Darłowa. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań: 1) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest obsługa programu tematycznego obozu wakacje rekreacyjno survivalowe z paint ballem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Fundacja Nauka dla Środowiska Ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin Adres strony internetowej zamawiającego: www.ndsfund.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Fundacja Nauka dla Środowiska Ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin Adres strony internetowej zamawiającego: www.ndsfund. Nr zapytania: 6/OWES/2014 Data: 25.08.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór Wykonawcy usług: druk offsetowy i dostawa publikacji w ramach projektu OWES Wałcz realizowanego przez Fundację Nauka Dla Środowiska

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE USŁUG OBSŁUGI BANKOWEJ NA RZECZ ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

ŚWIADCZENIE USŁUG OBSŁUGI BANKOWEJ NA RZECZ ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W BIELSKU-BIAŁEJ Gmina Bielsko-Biała Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie Nr ZGM/DZ/02/2013/DK Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Kieruję Zapytanie Ofertowe i zapraszam do złożenia oferty na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łańcuta. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Bankowa i kasowa obsługa budżetu Gminy Polanica-Zdrój na lata 2015-2018.

Bankowa i kasowa obsługa budżetu Gminy Polanica-Zdrój na lata 2015-2018. Polanica-Zdrój, dnia 19.05.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: Bankowa i kasowa obsługa budżetu Gminy Polanica-Zdrój na lata 2015-2018.

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO I ZAMKNIĘTEGO IM. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA 06-200 MAKÓW - MAZOWIECKI tel.: (0-29) 71-42-335; fax: (0-29) 71-42-299

Bardziej szczegółowo

ŚDS.3801.2.2013 Wronki, dnia 07 czerwca 2013 r.

ŚDS.3801.2.2013 Wronki, dnia 07 czerwca 2013 r. ŚDS.3801.2.2013 Wronki, dnia 07 czerwca 2013 r. Zamawiający: Środowiskowy Dom Samopomocy we Wronkach Wronki 36, 19 411 Świętajno tel/fax. 87-520 14 92, kom. 503 578 312, www.sdswronki.swietajno.pl ZAPRASZA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/04/2014/OWES. na usługę noclegową i gastronomiczną

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/04/2014/OWES. na usługę noclegową i gastronomiczną ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/04/2014/OWES na usługę noclegową i gastronomiczną W związku z realizacją projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie, stosując zasadę konkurencyjności zapraszamy do

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/BMSWK/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/BMSWK/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/BMSWK/2013 I. Wprowadzenie 1. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro 1 Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z prowadzonym postępowaniem o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77 Nr Sprawy: DP/2310/ 199 /12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2014/WND-POKL.09.02.00-32-041/12

Zapytanie ofertowe nr 1/2014/WND-POKL.09.02.00-32-041/12 Gryfice, dnia 26 czerwca 2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/2014/WND-POKL.09.02.00-32-041/12 Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu Wiedza i kwalifikacje kluczem do przyszłości. Powiatowy program

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe WOŚ,042..2015.IV Zapytanie ofertowe Piła, 17 czerwca 2015 r. Przedmiot: Organizacja konferencji - wyżywienie podczas konferencji podsumowującej projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE WYKONANIE BADAŃ LEKARSKICH PRACOWNIKÓW ZEASIP W GRĘBOCICACH W ROKU 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE WYKONANIE BADAŃ LEKARSKICH PRACOWNIKÓW ZEASIP W GRĘBOCICACH W ROKU 2014 Grębocice, dnia 04.11.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Grębocice Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola w Grębocicach, ul. Szkolna 2/2-3; 59-150 Grębocice zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: OOI.776.10.2015. ODDZIAŁ REGIONALNY W OLSZTYNIE ul. Kasprowicza 1, 10 219 Olsztyn. (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD)

Znak sprawy: OOI.776.10.2015. ODDZIAŁ REGIONALNY W OLSZTYNIE ul. Kasprowicza 1, 10 219 Olsztyn. (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ODDZIAŁ REGIONALNY W OLSZTYNIE ul. Kasprowicza 1, 10 219 Olsztyn Znak sprawy: OOI.776.10.2015 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) Stanowiące zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

GMINA I MIASTO LWÓWEK ŚLĄSKI

GMINA I MIASTO LWÓWEK ŚLĄSKI GMINA I MIASTO LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9 e m a i l : u r z a d @ l w o w e k s l a s

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Kłodawa, dnia 16.02.2015r. Znak sprawy: ZDW-ZG-RDWKŁ-3317-25/15 ZAPYTANIE OFERTOWE

Kłodawa, dnia 16.02.2015r. Znak sprawy: ZDW-ZG-RDWKŁ-3317-25/15 ZAPYTANIE OFERTOWE Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Dyrektora nr 7/2014 w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu zamówień w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty netto

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy: D/Kw-220/9/2011 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 125 tysięcy euro na usługi szkoleniowe

Bardziej szczegółowo