Standard Akredytacyjny: Opieka nad Pacjentem OP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Standard Akredytacyjny: Opieka nad Pacjentem OP"

Transkrypt

1 Nr procedury: OP 15 Nr wydania: 1.0 Opracował: mgr Janina Lenda Michałowska Z ca Dyrektora ds. Jakości i Promocji Zmiany w procedurze Standard Akredytacyjny: Opieka nad Pacjentem OP Procedura postępowania w przypadku dziecka martwo urodzonego Data wydania: 10 czerwca 2013 r. Sprawdził: lek. Marek Ciężki Z ca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej lek. Władysław Płoński Kierownik Oddziału Ginekologiczno- Położniczego AKREDYTACJA MEDYCZNA Dotyczy: Oddziału Ginekologiczno- Położniczego SOR / Izby Przyjęć Działu Pomocy Doraźnej Kierownika Zespołu Dyżurującego Pracownika firmy zewnętrznej - Prosektorium Zewnętrznej Pracowni Patomorfologii Kapelana Szpitalnego Kierownika Działu Administracyjno-Technicznego Zatwierdził: lek. Andrzej Sawoni Dyrektor Data: [Określenie zmian] Strona 1 z 10

2 Cel Ujednolicenie i zapewnienia prawidłowego postępowania w przypadku dziecka martwo urodzonego Dotyczy Lekarzy, Położnych Oddziału Ginekologiczno-Położniczego; Lekarzy, Pielęgniarek, Ratowników Medycznych SOR, Izby Przyjęć i Działu Pomocy Doraźnej; Kierownika Zespołu Dyżurującego; Pracownika firmy zewnętrznej Prosektorium; Zewnętrznej Pracowni Patomorfologii; Kapelana Szpitalnego; Kierownika Działu Administracyjno-Technicznego Zakres procedury Procedura określa sposób postępowania w przypadku dziecka martwo urodzonego w wyniku poronienia lub porodu przedwczesnego, a w szczególności reguluje: Postępowanie w przypadku dziecka martwo urodzonego Odbiór i transport zwłok/ szczątków dziecka martwo urodzonego przez pracownika firmy zewnętrznej - Prosektorium Zgłoszenie urodzenia martwego dziecka Wypełnianie i wydawanie karty zgonu Przechowywanie zwłok/ szczątków dzieci martwo urodzonych w chłodni w Prosektorium oraz wydawanie osobom uprawnionym do ich pochowania Postępowanie ze zwłokami/ szczątkami dzieci martwo urodzonych przekazanymi do zewnętrznej Pracowni Patomorfologii celem wykonania badania histopatologicznego Organizowanie pochówku dzieci martwo urodzonych przez szpital Treść procedury Za zwłoki uważa się ciała osób zmarłych i dzieci martwo urodzonych, bez względu na czas trwania ciąży ( 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. Nr 153, poz z późn. zm.) Postępowanie ze zwłokami/ szczątkami dzieci martwo urodzonych w każdym przypadku i przez wszystkich pracowników przebiega z zachowaniem godności należnej zmarłemu. Informacje ogólne Prawo polskie zapewnia możliwość godnego pochówku człowieka, także tego Małego, który zmarł przed swoimi narodzinami. Zgodnie z polskim prawem dziecko martwo urodzone: jeśli jest to wczesne poronienie i nie można określić płci dziecka, rodzice mogą je pochować na cmentarzu na własny koszt. Jeśli rodzice rezygnują z tego prawa pozostawiają wówczas martwo urodzone dziecko w szpitalu, a obowiązek pogrzebu spada na gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu. jeśli jest możliwe określenie płci dziecka - powinno zostać zarejestrowane w USC, zaś jego rodzice mają prawo dziecko pochować. Strona 2 z 10

3 I. Postępowanie w przypadku dziecka martwo urodzonego 1. W przypadku dziecka martwo urodzonego w wyniku poronienia lub porodu przedwczesnego decyzję dotyczącą postępowania ze zwłokami / szczątkami dziecka martwo urodzonego podejmuje matka (rodzice) w specjalnym oświadczeniu (zał. nr 1 do nin. procedury). 2. Obowiązkiem położnej jest poinformować matkę (rodziców) o przysługującym prawie, o którym mowa w pkt 1 oraz uzyskać oświadczenie matki (rodziców). 3. Położna wypełnia dwa egzemplarze karty skierowania zwłok/ szczątków dziecka martwo urodzonego do chłodni w Prosektorium (zał. nr 2 do nin. procedury) oraz oznacza zwłoki/ szczątki dziecka martwo urodzonego danymi identyfikującymi. 4. Karta skierowania zwłok/ szczątków dziecka martwo urodzonego do chłodni w Prosektorium zawiera: a) pieczątkę oddziału, b) zwłoki/ szczątki dziecka martwo urodzonego, c) nazwisko matki z ewentualnym wpisem,,córka lub,,syn, d) numer PESEL matki, nr historii choroby, e) datę i godzinę poronienia lub tożsamą datę i godzinę urodzenia i zgonu dziecka martwo urodzonego f) godzinę skierowania zwłok/ szczątków dziecka martwo urodzonego do chłodni, g) decyzję matki dotyczącą postępowania ze zwłokami / szczątkami dziecka martwo urodzonego, h) imię, nazwisko i podpis położnej sporządzającej kartę i) godzinę przyjęcia zwłok / szczątków dziecka martwo urodzonego do chłodni, j) imię, nazwisko i podpis osoby przyjmującej. 5. Oznaczenie zwłok/ szczątków dziecka martwo urodzonego: a) zwłoki/ szczątki dziecka martwo urodzonego, b) nazwisko matki z ewentualnym wpisem,,córka lub,,syn, c) numer PESEL matki, d) nr historii choroby, e) data i godzina poronienia lub tożsama data i godzina urodzenia i zgonu dziecka martwo urodzonego. 6. Zwłoki dziecka martwo urodzonego oznaczone jak w pkt 5 wraz z wypełnioną kartą skierowania są przewożone do chłodni nie wcześniej niż po upływie dwóch godzin od czasu zgonu dziecka martwo urodzonego, wskazanego w dokumentacji medycznej. 7. Do czasu przewiezienia do chłodni zwłoki/ szczątki dziecka martwo urodzonego przechowywane są w sali porodowej lub w gabinecie zabiegowym Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. 8. W Oddziale Ginekologiczno-Położniczym prowadzony jest rejestr zwłok/ szczątków dzieci martwo urodzonych. Rejestr prowadzony jest wg wzoru: l.p. nazwisko matki z ewentualnym wpisem,,córka lub,,syn, numer PESEL matki nr historii choroby data / godzina poronienia lub tożsama data / godzina urodzenia / zgonu zwłoki / szczątki dziecka martwo urodzonego do odbioru do przez pochówku rodzinę przez szpital 9. Na podstawie rejestru wymienionego w pkt 8. Położna Oddziałowa Oddziału Ginekologiczno- Położniczego sporządza zestawienie zwłok/ szczątków dzieci martwo urodzonych do pochówku przez szpital. Zestawienie sporządza się w dwóch egzemplarzach. Jeden pozostaje w Oddziale dołączony do rejestru, drugi przekazywany jest do Prosektorium i na jego podstawie wydawane się zwłoki/ szczątki dzieci martwo urodzonych do kremacji i pochówku przez szpital. Strona 3 z 10

4 II. Odbiór i transport zwłok/ szczątków dziecka martwo urodzonego przez pracownika firmy zewnętrznej - Prosektorium 1. Odbiór zwłok/ szczątków dziecka martwo urodzonego odbywa się po upływie 2 godzin, lecz nie później niż 3 godziny od chwili zgonu dziecka martwo urodzonego. Położna telefonicznie powiadania pracownika firmy zewnętrznej - Prosektorium (nr. tel. kom ; tel. wew. 448) po upływie pierwszej (1) godziny od zgonu dziecka martwo urodzonego. 2. Pracownik firmy zewnętrznej - Prosektorium uprawniany do odbioru i transportu zwłok/ szczątków zobowiązany jest do posiadania każdorazowo stosownego upoważnienia osobistego (identyfikator) i okazania go w oddziale przy odbiorze. Również zobowiązany jest czytelnie autoryzować odbiór zwłok/ szczątków dziecka martwo urodzonego z oddziału na karcie skierowania do chłodni. Oddział przekazuje wraz ze zwłokami/ szczątkami jeden egzemplarz karty skierowania zwłok/ szczątków dziecka martwo urodzonego do chłodni, a drugi pozostaje w historii choroby matki. 3. Przewożenie zwłok/ szczątków dziecka martwo urodzonego do Prosektorium oraz zabezpieczenie środków transportu należy do obowiązków firmy zewnętrznej - dzierżawcy tego pomieszczenia. III. Zgłoszenie urodzenia martwego dziecka 1. W każdym przypadku, niezależnie od długości trwania ciąży, lekarz/położna ma obowiązek wystawić pisemne zgłoszenie urodzenia martwego dziecka. 2. Szpital ma obowiązek przekazać zgłoszenie do USC w terminie 3 dni. 3. Pisemne zgłoszenie urodzenia martwego dziecka można wydać rodzicom do ręki. Odbiór zgłoszenia i zobowiązanie dostarczenia do USC w terminie 3 dni rodzic potwierdza w zał. nr 1 do nin. procedury. IV. Wypełnianie i wydawanie karty zgonu 1. Karta zgonu jest wypełniana dla: a) osób zmarłych, b) dzieci martwo urodzonych, bez względu na czas trwania ciąży, na wniosek osób uprawnionych do ich pochowania, o których mowa w art. 10 ust.1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2011 r., Nr 118; poz.687 t.j.) 2. W sytuacji, o której mowa w pkt 1 lit. b), lekarz stwierdzający zgon umieszcza na egzemplarzu A pieczęć uprawnionego podmiotu oraz wypełnia wyłącznie rubryki 1 11 egzemplarza B z uwzględnieniem: a) imienia i nazwiska dziecka albo imienia i nazwiska matki z wpisem,,córka lub,,syn w rubryce 1 i 8, b) tożsamej daty urodzenia i zgonu w rubryce 2 i 3 oraz 9 i 10, c) tożsamego miejsca urodzenia i zgonu w rubryce 2 i 4 oraz 9 i 11, d) miejsca zamieszkania matki w rubryce Kartę zgonu wydaje się osobie uprawnionej do pochowania zwłok, 4. Prawo do pochowania zwłok ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie: rodzice, krewni wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia. 5. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą. 6. Przed wydaniem karty zgonu, wpisuje się do historii choroby dane osoby odbierającej kartę zgonu (imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa). 7. Osoba otrzymująca kartę zgonu kwituje jej odbiór w historii choroby czytelnym podpisem. 8. Wydając kartę zgonu informuje się osobę uprawnioną do pochowania zwłok o miejscu i sposobie załatwienia formalności związanych z odbiorem zwłok. Strona 4 z 10

5 V. Przechowywanie zwłok/ szczątków dzieci martwo urodzonych w chłodni w Prosektorium oraz wydawanie osobom uprawnionym do ich pochowania 1. Zwłoki / szczątki dziecka martwo urodzonego przyjęte do Prosektorium odnotowane są w Księdze Przyjęć i Wydawania Zwłok w Prosektorium z adnotacją: a) do odbioru przez rodzinę celem pochówku, b) do pochówku przez szpital. 2. Przechowywanie zwłok/ szczątków dzieci martwo urodzonych w Prosektorium: a) do wydania rodzinie celem pochówku zwłoki/ szczątki dzieci martwo urodzonych przechowuje się w chłodni, b) do pochówku przez szpital zwłoki/ szczątki dzieci martwo urodzonych przechowuje się w zamrażarce, nie w formalinie, do pół roku. 3. Wydawanie zwłok/ szczątków dzieci martwo urodzonych osobom uprawnionym do ich pochowania: a) rodzinie do pochówku za pośrednictwem firmy pogrzebowej, b) do kremacji i pochówku przez szpital wg zestawienia sporządzonego przez Położną Oddziałową Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, z potwierdzeniem wydania/ odbioru (zał. nr 3 do nin. procedury). VI. Postępowanie ze zwłokami/ szczątkami dzieci martwo urodzonych przekazanymi do zewnętrznej Pracowni Patomorfologii celem wykonania badania histopatologicznego 1. Jeżeli zachodzi potrzeba zwłoki/ szczątki dzieci martwo urodzonych w postaci wyskrobin/ resztek po poronieniu utrwalone w formalinie i oznakowane przekazywane są do zewnętrznej Pracowni Patomorfologii celem wykonania badania histopatologicznego zgodnie z Procedurą postępowania z materiałem do badania histopatologicznego LA Po wykonaniu badania histopatologicznego, pozostała część utrwalona w formalinie, z wyłączeniem pobranych preparatów diagnostycznych archiwizowanych 10 lat w zewnętrznej Pracowni Patomorfologii, zwracana jest do Prosektorium i dalej przechowywana do chwili pochówku przez szpital. VII. Organizowanie pochówku dzieci martwo urodzonych przez Szpital 1. Pochówki dzieci martwo urodzonych odbywają się dwa razy w roku w obrządku rzymskokatolickim w zbiorowym bezimiennym grobie na cmentarzu parafialnym w Ostrowi Mazowieckiej. 2. Odpowiedzialnym za zorganizowanie pochówku czyni się Kapelana Szpitalnego oraz ze strony administracyjnej Kierownika Działu Administracyjno-Technicznego. 3. Każdorazowy koszt pochówku, czyli zakup urny, kremacji i opłacenie firmy pogrzebowej, która odbierze zwłoki/ szczątki dzieci martwo urodzonych ze szpitala ponosi miasto Ostrów Mazowiecka na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej tekst jednolity Dz.U oraz na podstawie art. 10. ust.3. ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych Dz.U Strona 5 z 10

6 W oparciu o przepisy: Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych Dz.U t.j. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej tekst jednolity Dz.U Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny Dz.U Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Dz.U Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania Dz.U Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi Dz.U Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta Dz.U nr 0 poz. 420 Opracowanie: Mgr Janina Lenda Michałowska Strona 6 z 10

7 Zał. nr 1 I. OŚWIADCZENIE MATKI DZIECKA MARTWO URODZONEGO * Imię i nazwisko matki PESEL matki Numer historii choroby / Data i godzina poronienia lub tożsama data i godzina urodzenia i zgonu dziecka martwo urodzonego / OŚWIADCZAM, ŻE DECYDUJĘ O ODBIORZE ZWŁOK/ SZCZĄTKÓW MOJEGO DZIECKA MARTWO URODZONEGO PRZEZ RODZINĘ CELEM POCHÓWKU Ostrów Mazowiecka, dn....podpis matki (rodziców).. II. OŚWIADCZENIE MATKI DZIECKA MARTWO URODZONEGO * Imię i nazwisko matki PESEL matki Numer historii choroby / Data i godzina poronienia lub tożsama data i godzina urodzenia i zgonu dziecka martwo urodzonego / OŚWIADCZAM, ŻE DECYDUJĘ O POZOSTAWIENIU ZWŁOK/ SZCZĄTKÓW MOJEGO DZIECKA MARTWO URODZONEGO CELEM POCHÓWKU PRZEZ SZPITAL W OBRZĄDKU RZYMSKO-KATOLICKIM W ZBIOROWYM BEZIMIENNYM GROBIE NA CMENTARZU PARAFIALNYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Ostrów Mazowiecka, dn.... podpis matki (rodziców). Odbieram Zgłoszenie urodzenia martwego dziecka i zobowiązuję się dostarczyć do USC w terminie 3 dni. ** Czytelny podpis, stopień pokrewieństwa /. * wypełnić tylko jedno oświadczenie właściwe i dołączyć do historii choroby matki ** wypełnić tylko w przypadku, gdy ma zastosowanie Strona 7 z 10

8 Zał. nr 2 pieczątka oddziału KARTA SKIEROWANIA ZWŁOK/ SZCZĄTKÓW DZIECKA MARTWO URODZONEGO DO CHŁODNI W PROSEKTORIUM Zwłoki/ szczątki dziecka martwo urodzonego Nazwisko matki z ewentualnym wpisem,,córka lub,,syn PESEL matki Nr historii choroby / Data i godzina poronienia lub tożsama data i godzina urodzenia i zgonu dziecka martwo urodzonego / Godzina skierowania zwłok/ szczątków dziecka martwo urodzonego do chłodni. Wg. Oświadczenia matki/ decyzji dotyczącej postępowania ze zwłokami / szczątkami dziecka martwo urodzonego Odbiór zwłok/ szczątków dziecka martwo urodzonego przez rodzinę celem pochówku Pozostawienie zwłok/ szczątków dziecka martwo urodzonego celem zbiorowego pochówku organizowanego przez szpital w obrządku rzymsko-katolickim Imię, nazwisko i podpis położnej sporządzającej kartę. Godzina przyjęcia zwłok / szczątków dziecka martwo urodzonego do chłodni. Imię, nazwisko i podpis osoby przyjmującej Strona 8 z 10

9 Zał. nr 3 POTWIERDZENIE WYADNIA ZWŁOK/ SZCZĄTKÓW DZIECI MARTWO URODZONYCH W CELU KREMACJI I POCHÓWKU ORGANIZOWANEGO PRZEZ SZPITAL Zwłoki / szczątki dzieci martwo urodzonych za okres wg zestawienia zwłok/ szczątków dzieci martwo urodzonych do kremacji i pochówku organizowanego przez szpital; liczba, uszczegółowienie... Potwierdzenie przekazania / odbioru Data... Podpis osoby przekazującej i przyjmującej /. Strona 9 z 10

10 Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższą procedurą i zobowiązuję się do jej stosowania Lp. Imię i nazwisko osoby przeszkolonej Data szkolenia Podpis Strona 10 z 10

USTAWA. z dnia 31 stycznia 1959 r.

USTAWA. z dnia 31 stycznia 1959 r. Kancelaria Sejmu s. 1/15 USTAWA z dnia 31 stycznia 1959 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687, Nr 144, poz. 853, z 2012 r. poz. 951, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1741.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora Nr 8/2012 z dnia 30.06.2012 Zaopiniowano: Uchwałą Rady Społecznej nr 4 /2012 Z dnia 29 czerwca 2012r. Zmiany: Aneks nr 1 z dnia 15.11.2012r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr SPZOZ/ZARZ/DO/63/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

REGULAMIN ORGANIZACYJNY im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi Spis treści: REGULAMIN ORGANIZACYJNY im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. CELE I ZADANIA ZAKŁADU... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU, ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Wewnętrzne nr 42/13 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie z dnia 13 maja 2013 roku

Zarządzenie Wewnętrzne nr 42/13 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie z dnia 13 maja 2013 roku Zarządzenie Wewnętrzne nr 42/13 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie z dnia 13 maja 2013 roku Znak: OP-0210-42/13 w sprawie udostępniania, obiegu i przechowywania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/86 Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788, 905. DZIAŁ I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. I.Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. I.Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu I.Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny zwany dalej Regulaminem, określa organizację i porządek procesu

Bardziej szczegółowo

b) nadzorowanie prowadzenia historii choroby i innej obowiązującej dokumentacji medyczno-statystycznej, o której mowa w 10, c) udzielanie wiadomości

b) nadzorowanie prowadzenia historii choroby i innej obowiązującej dokumentacji medyczno-statystycznej, o której mowa w 10, c) udzielanie wiadomości Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapewnienia opieki lekarskiej dla pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Działu Pomocy Doraźnej I. Przedmiotem usług objętych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 stycznia 2013 r. Poz. 5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 4 stycznia 2013 r. Poz. 5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 grudnia 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.01.04 14:09:08 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 stycznia 2013 r. Poz. 5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 738 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 738 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 738 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty

Bardziej szczegółowo

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Umowa /projekt/ Załącznik nr 1 do specyfikacji z dnia 15.12.2011 r. zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza z siedzibą w Krakowie, ul. Prądnicka 35-37 na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 W LUBLINIE LUBLIN, KWIECIEŃ 2015 ROKU Spis treści: Dział I Rozdział I

Bardziej szczegółowo

PRAWO PACJENTA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PRAWO PACJENTA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH KARTA PRAW PACJENTA PRAWO PACJENTA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 1. 1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. 2. Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR...PZ/E/P/2013 zawarta w dniu... 2013 r. w Gdańsku pomiędzy: Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,

UMOWA NR...PZ/E/P/2013 zawarta w dniu... 2013 r. w Gdańsku pomiędzy: Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, UMOWA NR...PZ/E/P/2013 zawarta w dniu... 2013 r. w Gdańsku pomiędzy: Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Warszawa 2012 Świadczenia opieki zdrowotnej fi nansowane

Bardziej szczegółowo

MZ/Szp-11 karta statystyczna szpitalna ogólna

MZ/Szp-11 karta statystyczna szpitalna ogólna MZ/Szp-11 karta statystyczna szpitalna ogólna Części systemu resortowych kodów Regon (I) Kod ident. jedn. org. (V) Kod położenia jednostki organizacyjnej TERYT Księga Główna Data wystawienia skierowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej1), 2)

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej1), 2) Dziennik Ustaw Nr 112 6786 Poz. 654 654 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej1), 2) Art. 1. Ustawa określa: DZIAŁ I Przepisy ogólne 1) zasady wykonywania działalności leczniczej;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy (TEKST JEDNOLITY )

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy (TEKST JEDNOLITY ) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19./2014 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy z dnia 23 czerwca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI KONKURSU

OGÓLNE WARUNKI KONKURSU OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE ŚRODOWISKOWE) w SPZOZ w Łukowie na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Warszawa 2011 Świadczenia opieki zdrowotnej fi nansowane

Bardziej szczegółowo

"Świadczenie usług w zakresie badań histopatologicznych" dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim

Świadczenie usług w zakresie badań histopatologicznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim MATERIAŁY INFORMACYJNE I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU w skrócie (M I ) na: "Świadczenie usług w zakresie badań histopatologicznych" dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu

Bardziej szczegółowo

PRAWA PACJENTA I. Prawa pacjenta określone w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych:

PRAWA PACJENTA I. Prawa pacjenta określone w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych: PRAWA PACJENTA określone w ustawach: z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r., Nr 52, poz. 417 z późn. zm.). z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz. 1066 USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA-WAWER REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer z dnia 23.04.2013 Spis

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37

O G Ł O S Z E N I E. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37 O G Ł O S Z E N I E Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37 ogłasza konkurs ofert w celu udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

K.ES.0913-07/07 P R O T O K Ó Ł

K.ES.0913-07/07 P R O T O K Ó Ł K.ES.0913-07/07 P R O T O K Ó Ł z kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie Adres: 74-100 Gryfino,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH nr /2015

UMOWA O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH nr /2015 UMOWA O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH nr /2015 zawarta w dniu... w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia... pomiędzy Spółką Szpital Giżycki Sp. z o.o. w Giżycku, ul. Warszawska 41, 11-500 Giżycko,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie Warszawa, grudzień 2012 r. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo