STATUT ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH W GDYNI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH W GDYNI"

Transkrypt

1 I Postanowienia ogólne STATUT ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH W GDYNI 1 Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni, zwany dalej Zarządem jest zakładem budŝetowym i działa na podstawie: 1. Uchwały Nr XVIII/275/95 Rady Miasta Gdyni z dnia roku w sprawie utworzenia zakładu budŝetowego Zarządu Cmentarzy Komunalnych, zmienionej Uchwałą Nr V/95/2003 Rady Miasta Gdyni z dnia r. 2. Ustawy z dnia roku Ustawa o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U r., Nr 15 poz. 148), 3. Niniejszego Statutu. Zarząd jest jednostką organizacyjną Miasta, działającą jako zakład budŝetowy Siedzibą Zarządu jest Gdynia. 2. Nadzór nad działalnością Zarządu sprawuje Prezydent Miasta Gdyni. 3 II Przedmiot działania 4 a/ Administrowanie cmentarzami komunalnymi: - urządzanie cmentarzy zgodnie z planem zagospodarowania, - utrzymywanie w naleŝytym stanie infrastruktury cmentarzy, budynków oraz zieleni, - zapewnianie dostaw wody, energii i wywozu nieczystości, - nadzór nad wykonywaniem usług pogrzebowych, cmentarnych i kamieniarskich, - prowadzenie ksiąg cmentarnych ewidencja zmarłych, pogrzebów i miejsc grzebalnych, - przyjmowanie opłat określonych odrębnymi przepisami, - zapewnienie ładu i porządku oraz czystości na terenie cmentarzy, - ochrona administrowanego mienia.

2 b/ Świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych: - kompleksowa organizacja pogrzebów, - przewóz zwłok, - przygotowywanie zwłok do pogrzebu, - obrót w tym sprzedaŝ trumien i akcesoriów pogrzebowych, - kopanie i zasypywanie grobów, - wykonywanie ekshumacji, - prace kamieniarsko budowlane, - załatwianie niezbędnych formalności w instytucjach i urzędach, - pełnienie całodobowych dyŝurów związanych z odbiorem zwłok, - wykonywanie innych zadań w zakresie szeroko pojętych usług, cmentarnictwa na rzecz osób fizycznych i prawnych. c/ Zlecone Gminie Miasta Gdyni przez Wojewodę zadania dotyczące obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, wynikające z Ustawy o grobach i cmentarzach wojennych z dnia r. (Dz. U z późn. zm.) oraz Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, Nr 120, poz oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984). Realizując powyŝsze cele Zarząd zatrudnia pracowników oraz zawiera umowy z innymi osobami fizycznymi lub prawnymi w granicach prawem dopuszczonych. 5 III Organizacja Zarządu 6 1. Zarządem kieruje Dyrektor. 2. Dyrektor kieruje działalnością zakładu i reprezentuje go na zewnątrz, jest teŝ przełoŝonym pracowników zakładu. 3. Dyrektor Zarządu zatrudnia i zwalnia swojego zastępcę i głównego księgowego. 4. Dyrektor moŝe udzielić pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zarządu innym osobom. IV Działalność Zarządu Zarząd prowadzi działalność na podstawie rocznego planu ekonomiczno finansowego zatwierdzonego przez Radę Miasta Gdyni. 7

3 8 1. Działalność Zarządu finansowana jest: - z dochodów własnych - z opłat za miejsca grzebalne - z dotacji budŝetowej, której wysokość ustala się w rocznym budŝecie miasta. 2. Zadania wymienione w pkt. c 4 będą finansowane ze środków przekazanych w tym celu przez Wojewodę. 3. Utrzymanie budynków i pomieszczeń wynajmowanych finansowane będzie ze środków otrzymanych z tytułu ich najmu. Zarząd posiada odrębny rachunek bankowy. 9 V Postanowienia końcowe 10 Zmiany w statucie Zarządu mogą być dokonywane w trybie obowiązującym dla jego uchwalenia.

4 REGULAMIN CMENTARZY KOMUNALNYCH Administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni (zwany dalej Zarządcą Cmentarza) administruje następującymi cmentarzami komunalnymi: 1) cmentarzem przy ulicy Witomińskiej w Gdyni, 2) cmentarzem przy ulicy Spokojnej w Gdyni, 3) cmentarzem przy ulicy Rzemieślniczej w Kosakowie Na cmentarzu komunalnym przy ulicy Witomińskiej pogrzeby mogą odbywać się wyłącznie do grobów juŝ istniejących, miejsc rezerwowych i miejsc odzyskanych po grobach zlikwidowanych. Miejsca z odzysku udostępniane są na zasadach określonych w 14 niniejszego Regulaminu. 2. Miejsca na cmentarzu komunalnym przy ulicy Spokojnej udostępniane są w miarę ich odzyskiwania po ekshumacjach, likwidacjach lub tworzenia nowych pól grzebalnych do pochowania zmarłych mieszkańców dzielnic: Orłowa, Małego i Wielkiego Kacka, Karwin, Dąbrowy lub zmarłych o innym adresie zamieszkania, jeŝeli wystąpi o to ich najbliŝsza rodzina, a mianowicie: pozostały małŝonek(-ka), dzieci, rodzice, rodzeństwo zamieszkali w ww. dzielnicach. Dla pochowania na tym cmentarzu innych osób wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta Gdyni. 3. Na cmentarzu komunalnym w Kosakowie pogrzeby nie podlegają ograniczeniom, chyba Ŝe takowe wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5 3 1. Na cmentarzach komunalnych urządza się: 1) groby ziemne, 2) groby murowane - grobowce, 3) groby urnowe ziemne, 4) kolumbaria (ściany urnowe). 2. Groby ziemne i murowane urządza się jako: 1) groby zwykłe - przeznaczone do pomieszczenia jednej trumny, 2) groby pogłębione - przeznaczone do pomieszczenia dwóch trumien ułoŝonych piętrowo, 3) groby podwójne lub szersze - składające się z określonej liczby miejsc grzebalnych przylegających do siebie w poziomie. 4 Dla potrzeb niniejszego Regulaminu stosuje się następujące pojęcia: 1) miejsce grzebalne - miejsce wyznaczone na cmentarzu do urządzenia grobu; 2) miejsce rezerwowe - miejsce grzebalne udostępnione danej osobie za jej Ŝycia na podstawie umowy z Zarządcą Cmentarza z przeznaczeniem do pochowania w nim tej osoby po jej śmierci, a w przypadku miejsc przeznaczonych pod groby rodzinne, takŝe osób, o których mowa w 8 ust.6; 3) grób - miejsce grzebalne, w którym pochowano osobę zmarłą lub udostępnione przez Zarządcę Cmentarza do pogrzebu na podstawie aktu zgonu osoby, która ma być w nim pochowana; 4) grób rodzinny - grób przeznaczony do pomieszczenia więcej niŝ jednej trumny (urny); 5) załoŝyciel grobu - osoba, która jako pierwsza zawarła umowę z Zarządcą Cmentarza i opłaciła miejsce grzebalne; 6) dysponent grobu - załoŝyciel grobu lub inna osoba uprawniona zgodnie z obowiązującymi przepisami do podejmowania decyzji dotyczących danego grobu; prawo do dysponowania grobem wynikać moŝe w szczególności z faktu załoŝenia grobu, woli załoŝyciela grobu, pokrewieństwa z osobami zmarłymi spoczywającymi w tym grobie, o którym mowa w 11 ust.1 lub w razie szczególnych okoliczności z decyzji Zarządcy Cmentarza.

6 II WARUNKI I ZASADY UDOSTĘPNIANIA ORAZ ROZPORZĄDZANIA MIEJSCAMI GRZEBALNYMI 5 1. Na cmentarzach komunalnych stosuje się i pobiera opłaty: 1) 20-letnia za miejsce grzebalne - związana z korzystaniem z miejsca grzebalnego i innego cmentarnego mienia komunalnego, z administrowaniem cmentarzem i z bieŝącym jego utrzymaniem, 2) opłata funeralna - za czynności związane z pochowaniem zwłok lub urządzaniem grobu, polegające w szczególności na ustaleniu prawa do grobu, rejestracji pogrzebów i prac kamieniarskich; 3) opłata za nadzór - związana z czynnościami nadzorczymi nad wykonywaniem na terenie cmentarza usług pogrzebowych i cmentarnych przez osoby trzecie świadczące te usługi; 4) za nieterminowe wniesienie opłaty 20-letniej za miejsce grzebalne. 2. Koszty czynności Zarządcy Cmentarza wykraczające poza czynności związane z bieŝącym utrzymaniem cmentarzy i właściwe dla Zarządcy Cmentarza, pokrywa osoba wnioskująca o ich wykonanie Miejsce grzebalne winno być opłacone na okres 20 lat od daty zawarcia umowy lub uŝycia go do pogrzebu. 2. PrzedłuŜenie umowy dotyczącej miejsca grzebalnego wymaga dokonania kolejnej opłaty w ostatnim roku obowiązywania umowy lub do końca następnego roku kalendarzowego. W przypadku miejsca rezerwowego przedłuŝenie umowy wymaga ponadto zgody Zarządcy Cmentarza. 3. Przyjęcie opłaty za grób po terminie określonym w ust.2 wymaga zgody Zarządcy Cmentarza i uiszczenia opłaty za nieterminowe opłacenie miejsca grzebalnego. Zgoda i opłata dodatkowa nie jest wymagana w przypadku grobu, w którym od ostatniego pogrzebu upłynęło mniej niŝ 20 lat. 4. Sam fakt opłacenia grobu nie przesądza o nabyciu przez osobę opłacającą prawa do dysponowania grobem. 5. Po wygaśnięciu umowy miejsce grzebalne przechodzi do dyspozycji Zarządcy Cmentarza. Zarządca Cmentarza nie ma obowiązku powiadamiania stron umowy ani dysponentów grobu o terminie wygaśnięcia umowy (opłaty 20-letniej za miejsce grzebalne).

7 7 Groby zwykłe i miejsca uŝyte do pogrzebu w grobach przeznaczonych do pomieszczenia więcej niŝ jednej trumny nie mogą być uŝyte do ponownego chowania zwłok przed upływem 20 lat od poprzedniego pogrzebu Dysponent grobu uprawniony jest do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących grobu, a w szczególności jego uŝycia do kolejnych pogrzebów, ekshumacji, utrzymania lub likwidacji z zastrzeŝeniem ust Przy ustalaniu uprawnień do dysponowania grobem nie bierze się pod uwagę zmarłych, których szczątki zostały usunięte poza przestrzeń grobu przeznaczoną do chowania. 3. W przypadku, gdy dysponentami grobu są dwie lub więcej osób, wszelkie decyzje związane z dysponowaniem grobem winny być podejmowane przez wszystkie te osoby lub przez jedną z nich, upowaŝnioną przez osoby pozostałe. Zarządca Cmentarza nie jest właściwy do rozstrzygania sporów w zakresie dysponowania grobem. 4. Osoba podejmująca czynności w zakresie dysponowania grobem winna udokumentować swoje prawo do tego poprzez złoŝenie wymaganych przez Zarządcę Cmentarza dokumentów i oświadczeń. 5. Wszelkie konsekwencje prawne związane ze złoŝeniem przez dysponenta nieprawdziwych lub niekompletnych dokumentów oraz decyzjami dysponenta naruszającymi dobra osobiste innych osób ponosi dysponent. 6. Dysponent grobu rodzinnego moŝe udostępniać go do pochowania osób będących dla siebie lub dla dysponenta krewnymi lub powinowatymi w stopniu określonym w 11 ust.1. Pochowanie osób spoza tego grona wymaga udokumentowania szczególnej więzi, w szczególności wynikającej ze wspólnego zamieszkania i prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego Prawo dysponowania miejscem rezerwowym ma osoba, która zawarła umowę dotyczącą tego miejsca z Zarządcą Cmentarza i je opłaciła. 2. Miejsce rezerwowe przeznaczone do pochowania zwłok określonej osoby, w przypadku

8 pochowania jej w innym grobie, przechodzi do dyspozycji Zarządcy Cmentarza, chyba Ŝe Zarządca Cmentarza wyrazi zgodę na przeniesienie praw do miejsca rezerwowego na osoby wskazane w ust Rozporządzenie miejscem rezerwowym moŝe być dokonane na rzecz osób bliskich wskazanych w 11 ust.1 lub na rzecz osób, z którymi uprawniony pozostawał w szczególnej więzi określonych w 8 ust.5 zd.2, z zastrzeŝeniem wyjątku przewidzianego w 14 ust.3; rozporządzenie miejscem rezerwowym wymaga zgody Zarządcy Cmentarza Osoba, która otrzymała miejsce rezerwowe pod budowę grobu murowanego zobowiązana jest wybudować go w ciągu 12 miesięcy od daty nabycia prawa do miejsca. W przypadku przekroczenia tego terminu miejsce przechodzi do ponownej dyspozycji Zarządcy Cmentarza. 2. Nakłady poniesione na grób murowany - grobowiec nie stanowią przedmiotu odrębnej od gruntu własności. 3. Po wygaśnięciu umowy dysponent miejsca grzebalnego zobowiązany jest do usunięcia wszelkich elementów budowlanych nagrobka lub grobowca. JeŜeli nie zostaną one usunięte w ciągu 24 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy, przechodzą do dyspozycji Zarządcy Cmentarza bez prawa Ŝądania ich zwrotu lub odszkodowania Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliŝsza pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie: 1) pozostały małŝonek(-ka), 2) krewni zstępni (dzieci, wnuki itd.), 3) krewni wstępni (rodzice, dziadkowie itd.), 4) krewni boczni do 4 stopnia, 5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia. 2. Prawo pochowania zwłok przysługuje równieŝ osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiąŝą.

9 12 1. Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu następuje po przedstawieniu przez osobę zainteresowaną wymaganych dokumentów, w tym przede wszystkim karty zgonu zawierającej adnotację Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu. W przypadkach, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, Ŝe przyczyną zgonu było przestępstwo, wymagane jest ponadto zezwolenie uprawnionego organu. 2. W wypadku przyjęcia do pochowania zwłok osoby zmarłej poza granicami kraju, wszelkie dokumenty niezbędne do pochowania a wystawione w języku obcym, winny być przedłoŝone wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. 3. Załatwianie spraw formalno-organizacyjnych, niezbędnych do przyjęcia zwłok do pochowania na cmentarzu, jak teŝ innych spraw związanych z działalnością cmentarza, odbywa się w biurze Zarządcy Cmentarza w dniach i godzinach wskazanych w Pracownik Zarządcy Cmentarza jest upowaŝniony do Ŝądania od osoby zlecającej pogrzeb udokumentowania skróconym odpisem aktu stanu cywilnego, dowodem osobistym lub innymi wiarygodnymi dokumentami stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa w zakresie niezbędnym do ustalenia uprawnień do pochowania zwłok a takŝe Ŝądać stosownych oświadczeń złoŝonych w jego obecności. W przypadku niemoŝności osobistego stawiennictwa osoby składającej oświadczenie moŝliwe jest złoŝenie oświadczenia z podpisem notarialnie poświadczonym, w szczególnych przypadkach Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych moŝe wyrazić zgodę na poświadczenie podpisu przez zlecającego Ekshumacja zwłok i szczątków moŝe być dokonana: 1) na umotywowaną prośbę osób uprawnionych (dysponentów grobu) - za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego; 2) na zarządzenie prokuratora lub sądu; 3) na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie zajęcia cmentarza na inny cel. 2. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne, których wykaz ustala minister właściwy do spraw zdrowia nie mogą być ekshumowane w przypadkach przewidzianych w ust.1 pkt.1 przed upływem 2 lat od dnia zgonu. 3. Miejsce po ekshumacji pozostaje do dyspozycji Zarządcy Cmentarza. 4. W przypadku ekshumacji zwrot proporcjonalnej części opłaty następuje po udostępnieniu zwolnionego miejsca innemu dysponentowi.

10 14 1. W Alei ZasłuŜonych na cmentarzu w Kosakowie oraz w miejscach grzebalnych z odzysku na cmentarzu przy ulicy Witomińskiej moŝe być pochowana osoba zmarła, której rodzina udokumentuje, iŝ osoba ta: 1) była więźniem hitlerowskiego obozu koncentracyjnego lub radzieckiego obozu pracy (łagru); 2) brała udział w wojnie obronnej 1939 roku lub w walkach wojsk koalicji antyhitlerowskiej lub w ruchu oporu; 3) była Obywatelem Honorowym Miasta Gdyni lub była odznaczona przez Radę Miasta Gdyni Medalem Eugeniusza Kwiatkowskiego; 4) była w okresie II wojny światowej przymusowo wysiedlona z Gdyni; 5) została uprawniona przez Prezydenta Miasta Gdyni na podstawie innych zasług lub doznanych cierpień. 2. Okoliczności wymienione w ust.1 pkt.1-5 winny być potwierdzone odpowiednimi dokumentami. 3. W szczególnych przypadkach (np. wiek ponad 75 lat, nieuleczalna choroba, brak bliskich krewnych) decyzją Prezydenta Miasta Gdyni miejsce, o którym mowa w ust.1 moŝe być udostępnione osobie Ŝyjącej, spełniającej jeden z warunków wymienionych w ust.1 pkt.1-5. Rozporządzenie takim miejscem rezerwowym moŝliwe jest jedynie na rzecz osoby, która spełnia przesłanki określone w ust.1 do otrzymania miejsca. 4. Osoba, która uzyskała miejsce pod grób rodzinny na podstawie ust.3 moŝe wskazać osoby z kręgu wymienionych w 11 ust.1 uprawnione do pochowania oprócz niej w tym grobie. 5. W przypadku, gdy rodzina zmarłego, wymienionego w ust.1 pkt.1-5, dysponuje miejscami do jego pochowania w istniejących juŝ grobach rodzinnych, moŝliwa jest odmowa przydzielenia odrębnego miejsca. 6. Udostępnianie miejsc na cmentarzu przy ulicy Witomińskiej moŝe odbywać się w miarę odzyskiwania istniejących miejsc grzebalnych. 7. Udostępnienie miejsca grzebalnego do pogrzebu urnowego, niszy urnowej w kolumbarium oraz miejsca do pogrzebu dziecka na cmentarzu przy ulicy Witomińskiej nie podlega ograniczeniu, o którym mowa w niniejszym paragrafie.

11 III POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE 15 W okresie od 1 marca do 11 listopada cmentarze są otwarte w godzinach od 7:00 do 22:00 a w pozostałym okresie od 7:00 do 19:00. Przebywanie na cmentarzach poza godzinami ich otwarcia jest zabronione Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się: 1) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca; 2) ustawiania ławek, ogrodzeń itp.; 3) przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki dorosłych; 4) wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone; 5) przebywania w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających; 6) Ŝebractwa; 7) wprowadzania zwierząt. 2. Na terenie cmentarza zakazuje się dokonywania następujących czynności bez uprzedniego zgłoszenia i uzyskania zgody Zarządcy Cmentarza: 1) wykonywania prac kamieniarskich i budowlanych; 2) wjeŝdŝania pojazdami mechanicznymi i konnymi; 3) prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej czy zarobkowej; 4) sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów; 5) przenoszenia lub zabierania z cmentarza wszelkich elementów jego wystroju (np. róŝnych ozdób, zniczy, kwiatów) Dysponenci miejsc grzebalnych oraz osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do stosowania się do zaleceń i informacji Zarządcy Cmentarza umieszczanych na grobach, tablicach informacyjnych na cmentarzu lub w prasie lokalnej. 2. Zarządcy Cmentarza przysługuje uprawnienie do kontroli (wglądu do) pojazdów wjeŝdŝających i wyjeŝdŝających z cmentarza celem identyfikacji wwoŝonych lub wywoŝonych z terenu cmentarza ruchomości.

12 18 1. Dysponent miejsca grzebalnego zobowiązany jest do stałego utrzymywania czystości i porządku tego miejsca oraz przyległego terenu. 2. Miejsca rezerwowe (zarówno zabudowane jak i niezabudowane) winny być oznakowane w sposób ustalony przez Zarządcę Cmentarza i na zasadach z nim uzgodnionych. 19 Z uwagi na konfigurację terenu i stary drzewostan przebywanie na cmentarzu przy ulicy Witomińskiej w czasie występowania takich zjawisk atmosferycznych, jak: wichura, gołoledź, śnieŝyce itp. wymaga zachowania szczególnej ostroŝności. 20 W wypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu Zarządcy Cmentarza słuŝą uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów Biuro Zarządcy Cmentarza w Gdyni przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 i w soboty w godzinach od 8:00 do 13: Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach od 12:00 do 14: W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U r. Nr 23 poz. 295 z późn. zm).

13 23 Regulamin niniejszy wchodzi w Ŝycie z dniem r.

UCHWAŁA NR LVI/101/2014 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 października 2014 r. 2012 r.w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego.

UCHWAŁA NR LVI/101/2014 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 października 2014 r. 2012 r.w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego. UCHWAŁA NR LVI/101/2014 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI

ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI Instrukcja w sprawie zarządu cmentarzami parafialnymi na terenie Archidiecezji Częstochowskiej Normy ogólne 1. Każda parafia, jeśli jest to możliwe, powinna mieć własny

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 31 stycznia 1959 r.

USTAWA. z dnia 31 stycznia 1959 r. Kancelaria Sejmu s. 1/15 USTAWA z dnia 31 stycznia 1959 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687, Nr 144, poz. 853, z 2012 r. poz. 951, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1741.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE ZASADY WSPÓŁPRACY WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Z ZARZĄDCĄ NIERUCHOMOŚCI. materiał pomocniczy dla członków wspólnot mieszkaniowych

UMOWA O ZARZĄDZANIE ZASADY WSPÓŁPRACY WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Z ZARZĄDCĄ NIERUCHOMOŚCI. materiał pomocniczy dla członków wspólnot mieszkaniowych UMOWA O ZARZĄDZANIE ZASADY WSPÓŁPRACY WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Z ZARZĄDCĄ NIERUCHOMOŚCI materiał pomocniczy dla członków wspólnot mieszkaniowych Rozdział Spis treści: Str. Słownik pojęć 2 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA... z dnia... r.

UMOWA... z dnia... r. ZAŁĄCZNIK NR 6 UMOWA... z dnia... r. zawarta pomiędzy: ZOO Wrocław sp. z o.o. połoŝonym przy ulicy Wróblewskiego 1-5 we Wrocławiu (kod pocztowy 51-618), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 49/2012 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 09 marca 2012r.

Zarządzenie Nr 49/2012 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 09 marca 2012r. Zarządzenie Nr 49/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 09 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi Na podstawie art 30 ust 2 pkt.2

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2009.52.417. 2009.06.05 zm. Dz.U.2009.76.641 art. 8 USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Dz.U.2009.52.417. 2009.06.05 zm. Dz.U.2009.76.641 art. 8 USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U.2009.52.417 2009.06.05 zm. Dz.U.2009.76.641 art. 8 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON Uchwała nr XLI/528/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Na podstawie

Bardziej szczegółowo

z dnia 20 października 1972 r. (Dz. U. z dnia 22 listopada 1972 r.)

z dnia 20 października 1972 r. (Dz. U. z dnia 22 listopada 1972 r.) Dz.U.72.47.299 1999.10.01 zm.wyn.z Dz.U.98.133.872 art. 105 2001.09.15 zm.wyn.z Dz.U.00.120.1268 art. 4 pkt 9, art. 78 2002.03.29 zm.wyn.z Dz.U.01.153.1783 13 ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW GOSPODARKI TERENOWEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 6/2013 z dnia 22 marca 2013 r. STATUT WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ GÓRKI MAŁOBĄDZKIE - CENTRUM

Załącznik do Uchwały nr 6/2013 z dnia 22 marca 2013 r. STATUT WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ GÓRKI MAŁOBĄDZKIE - CENTRUM STATUT WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ GÓRKI MAŁOBĄDZKIE - CENTRUM w BĘDZINIE UL. TOPOLOWA 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Rozdział I Przepisy ogólne 1 Załącznik do Uchwały nr 6/2013 z dnia 22 marca 2013 r. 1. Ogół

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 2 maja 2011 roku

Zarządzenie Nr 8/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 2 maja 2011 roku Zarządzenie Nr 8/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONT OSOBISTYCH

REGULAMIN KONT OSOBISTYCH REGULAMIN KONT OSOBISTYCH Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej "Śląsk" z siedzibą w Rudzie Śląskiej ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia konta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZMIAN STATUTU 2008

PROJEKT ZMIAN STATUTU 2008 PROJEKT ZMIAN STATUTU 2008 Warszawa, dnia 25 marca 2008 roku. Niniejszy projekt zmian do statutu SM Motorowa 1 w Warszawie uwzględnia zmiany wprowadzone nowelizacjami ustaw spółdzielczych: z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

STATUT ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "URSUS" W WARSZAWIE (SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ)

STATUT ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ URSUS W WARSZAWIE (SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ) Niniejszy statut został uchwalony przez założycieli Spółdzielni w dniu 14.02.1958r. z późniejszymi zmianami w dniach: 31.10.67r.,21.08.72r.,11.04.75r.,31.01.77r., 22.10.79r.,31.08.81r,.20.06.83r.,27.05.85r.,

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany Z A M A W I A JĄ C Y : Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany 01-882 Warszawa, ul. śeromskiego 29 OPIS WARUNKÓW UCZESTNICTWA W LICYTACJI w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP 3410/10/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: Przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 206 000 EURO na Wykonanie wielobranŝowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Nr dokumentu LexPolonica: 26662 USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udostępniania przez przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

USTAWA z dnia.. 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych Liczba stron : 22 Data : 2013-7-31 Nazwa pliku : Projekt_ustawy.doc 1 Projekt USTAWA z dnia.. 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych Doceniając pozytywną rolę ogrodnictwa działkowego, będącego dziedziną

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r.

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ANALIZY RAPORTY EKSPERTYZY. Nr 1/2009 RODZINNE DOMY DZIECKA PROBLEMATYKA PRAWNA. Agnieszka Kwaśniewska Jolanta Zozula

ANALIZY RAPORTY EKSPERTYZY. Nr 1/2009 RODZINNE DOMY DZIECKA PROBLEMATYKA PRAWNA. Agnieszka Kwaśniewska Jolanta Zozula Nr 1/2009 ANALIZY RAPORTY EKSPERTYZY Agnieszka Kwaśniewska Jolanta Zozula RODZINNE DOMY DZIECKA PROBLEMATYKA PRAWNA 2 Rodzinne Domy Dziecka problematyka prawna Pod redakcją Agnieszki Kwaśniewskiej Autorzy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: ZP/12/OTI/10 Nr zamówienia w ewidencji centralnej: ZP/ 328 /047/R/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. 1) I) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TRZEBNICY

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy klient otrzyma wiąŝący regulamin

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 ` SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 S T A T U T Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach Tekst jednolity październik 2010 2 SPIS TREŚCI: I. CZĘŚĆ OGÓLNA DZIAŁ.

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITE WARUNKI WSPÓŁPRACY Warunki Krajowe (II)

JEDNOLITE WARUNKI WSPÓŁPRACY Warunki Krajowe (II) 1. Postanowienia ogólne 1.1 Interpretacja JEDNOLITE WARUNKI WSPÓŁPRACY Warunki Krajowe (II) Niniejsze Warunki Krajowe określają warunki i zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KATOWICE 2009 Zespół autorski ŚlOIIB: dr inŝ. Henryk A. Nowak mgr inŝ. Dorota Przybyła mgr inŝ. Maria Świerczyńska Opinia prawna: mgr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących

Bardziej szczegółowo