Świadczenie usług pogrzebowych z kremacją dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Świadczenie usług pogrzebowych z kremacją dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Karola Miarki Bielsko - Biała SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie usług pogrzebowych z kremacją dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej

2 I. Informacje o Zamawiającym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Karola Miarki Bielsko-Biała Adres poczty elektronicznej: Strona internetowa: Numer telefonu: Numer faxu: Godziny urzędowania: Pn Pt II. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zwana w dalszej części ustawą. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy. III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pogrzebowych z kremacją w zakresie podstawowym dla zmarłych nie posiadających osób bliskich, które mogłyby sprawić pogrzeb oraz dla zmarłych niezidentyfikowanych. Usługa pogrzebowa musi być świadczona zgodnie z wyznaniem zmarłego. 2. Zakres świadczonej usługi ma obejmować: - przewóz zwłok do chłodni, - przechowanie zwłok w chłodni (2 doby), - ubieranie zwłok, - przygotowanie zwłok do pochowania, - trumna kremacyjna, - worek na zwłoki, - załatwienie formalności pogrzebowych (USC, Sanepid, prokurator, policja, itp.), - przewóz zwłok do kremacji, - kremacja, - urna, - przywóz urny z prochami, - wystawienie urny w kaplicy przed pogrzebem, - obsługa pogrzebu (autokarawan + żałobnik), - usługa cmentarna, w ramach której Wykonawca zobowiązuje się do pochowania urn z prochami w obecności osoby duchownej z kościoła wyznania osoby zmarłej lub w przypadku braku możliwości ustalenia wyznania zmarłego, w obecności osoby duchownej miejscowego kościoła, w betonowym grobowcu znajdującym się na terenie cmentarza komunalnego w Bielsku-Białej, - opłata za miejsce na cmentarzu na 20 lat, - tabliczka z imieniem i nazwiskiem zmarłego. 3. Sprawienie pogrzebu będzie odbywać się na podstawie pisemnego zlecenia wystawionego każdorazowo przez Zamawiającego. 4. Zamawiający w trakcie trwania umowy szacuje zlecenie wykonania około 55 usług pogrzebowych. Zamawiający zaznacza, że jest to ilość szacunkowa, która może ulec zmianie i Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o dokonanie przez Zamawiającego zamówienia w ilości ustalonej jako ilość maksymalna. 5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

3 Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (Kod CPV): usługi pogrzebowe inne usługi komunalne, socjalne i osobiste Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza także możliwości złożenia oferty wariantowej. IV. Termin wykonania zamówienia Wymagany termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do r. V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania: Nie dotyczy b) posiadania wiedzy i doświadczenia: Nie dotyczy c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Nie dotyczy d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: Nie dotyczy W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa wyżej należy złożyć oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 2. Wykonawcy ubiegający się o zamówienia, nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania spełniania warunku, o którym mowa wyżej tj. braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z ofertą należy dołączyć: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 3. Inne oświadczenia i dokumenty, które należy przedłożyć: a) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ; b) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie; c) oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń na formularzu oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. Wykonawcy mogą składać wszystkie oświadczenia czy informacje także na własnych drukach, pod warunkiem, że będą one opracowane według schematu druków załączonych do niniejszej specyfikacji (załączniki od 2 do 4 do SIWZ).

4 Ocena spełniania warunków dokonywana będzie w systemie 0 1 (zero-jedynkowym tj. spełnia nie spełnia ). Nie spełnienie chociażby jednego z postawionych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie podlegania wykluczeniu 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1 pkt. 1-4 ustawy Pzp Załącznik nr Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 ustawy Pzp Załącznik nr Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 4. VII. Informacja na temat możliwości składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę cywilną), pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania: a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź ofertę podpiszą wszyscy wspólnicy, b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub Pełnomocnika), c) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w rozdziale V pkt. 2a osobno, d) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale V pkt. 1 Wykonawcy składający ofertę wspólną mogą złożyć łącznie, pod warunkiem, iż oświadczenie to zostanie podpisane w imieniu wszystkich podmiotów występujących wspólnie (przez Pełnomocnika) lub przez wszystkie podmioty składające ofertę wspólną; Zamawiający dopuszcza również złożenie Oświadczenia przez każdego z Wykonawców odrębnie, e) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych. VIII. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 1. Wszystkie dokumenty dołączone do oferty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 2. Wymogi dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, reguluje m.in. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r. poz.231).

5 IX. Podwykonawcy Zamawiający dopuszcza w postępowaniu uczestnictwo podwykonawców. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawców, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część/zakres zamówienia wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca. Należy wypełnić odpowiednio Załącznik nr 1 formularz oferty. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu nie dotyczy lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawców. X. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz sposobie przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wykaz osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 1. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, z zastrzeżeniem postanowienia zawartego w pkt. 2 niniejszego rozdziału, Zamawiający oraz Wykonawcy mają obowiązek przekazywać wyłącznie na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną. 2. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia (uzupełnienia) oświadczeń lub dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, oświadczenia i dokumenty należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić) w takiej samej formie, w jakiej składa się je wraz z ofertą tj. w formie pisemnej (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, bądź pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej ma obowiązek potwierdzić fakt otrzymania faksu, bądź wiadomości Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: - w sprawach przedmiotu zamówienia - Ryszard Laszczak tel w sprawach proceduralnych - Katarzyna Suchy tel od poniedziałku do piątku w godzinach od XI. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując swoje zapytania na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną. Zamawiający niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, udzieli wyjaśnień, przesyłając treść pytań i odpowiedzi wszystkim znanym uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na stronie internetowej, na której została umieszczona SIWZ, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 2. Zapytania należy kierować na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Karola Miarki Bielsko Biała fax: (033) mail: 3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ. 4. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią Specyfikacji. Zostanie ona doręczona wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ (oraz zadającym pytania do SIWZ) i będzie dla nich wiążąca.

6 5. Treść niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej, pod następującym adresem: Wszelkie zmiany treści SIWZ, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania, co do treści SIWZ, Zamawiający zamieszczać będzie także pod wskazanym adresem internetowym. XII. Wymagania dotyczące wadium 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z póz. zm.). 3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w formach wskazanych w pkt. 2 lit. b - e należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BANK PEKAO SA o/b-b podając w tytule przelewu: Wadium usługi pogrzebowe z kremacją. 6. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 7. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nie wniesienia wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust 3, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. 8. W przypadku przedłużenia terminu związania ofertą po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 9. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 10. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeżeli: a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, b) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stornie Wykonawcy.

7 XIII. Termin związania ofertą 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. 2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. XIV. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia. 2. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (oświadczeniami, dokumentami) stanowi jedną całość. 4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem. 6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 8. Oferta i wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem. 9. Wszystkie strony oferty mogą być spięte dowolnie, ale w sposób zapobiegający łatwej dekompletacji zawartości. Każda zapisana strona (lub kartka) oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem. 10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 11. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł (w odniesieniu do tych informacji), że nie mogą być one udostępnianie. 12. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: tajemnice przedsiębiorstwa tylko do wglądu przez Zamawiającego. 13. Oferta składa się z: - formularza ofertowego Załącznik nr 1, - oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1 pkt. 1-4 ustawy Pzp Załącznik nr 2, - oświadczenia Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 ustawy Pzp Załącznik nr 3, - oświadczenia Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 4, - pełnomocnictwa do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik. 14. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie) uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. 15. Opakowanie musi zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz pieczęcią firmową Wykonawcy z dopiskiem OFERTA na świadczenie usług pogrzebowych z kremacją nie otwierać przed terminem otwarcia tj. 13 grudnia 2013 roku. 16. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową o ważności jej złożenia nie będzie decydowała data stempla pocztowego, a tylko i wyłącznie data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

8 17. W momencie złożenia tak przygotowanej oferty na kopercie zostanie złożona pieczęć firmowa Zamawiającego, zapisany kolejny numer oferty, data i godzina złożenia oferty. 18. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. 19. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert. Zawiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z napisem ZMIANA. Koperta oznakowana wyrazem ZMIANA zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostanie dołączona do oferty, której dotyczy zmiana. 20. Zawiadomienie o wycofaniu musi być opakowane i oznaczone tak jak oferta, a koperta dodatkowo musi być oznaczona wyrazem WYCOFANIE. Koperta oznakowana wyrazem WYCOFANIE będzie otwierana w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożoną ofertą. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. XV. Opis sposobu obliczania ceny 1. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. 2. Cenę oferty należy podać w następujący sposób łącznie z należnym podatkiem VAT cena brutto. 3. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia. 4. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie (do drugiego miejsca po przecinku). Brak określenia ceny w postaci słownej poczytane zostanie za błąd co do formy oferty i nie będzie skutkować jej odrzuceniem. 5. Całkowitą wartość zamówienia należy obliczyć wg wzoru: 55 usług pogrzebowych x cena za 1 usługę pogrzebową. 6. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie wartość całkowitą brutto za wykonanie całości zamówienia. XVI. Kryteria oraz zasady oceny ofert W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium przypisując mu odpowiednią wagę procentową: Cena oferty % Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną. Pozostali wykonawcy uzyskują ilość punktów obliczoną wg poniższego wzoru: Najniższa oferowana cena Ilość punktów = x 100 Cena zaoferowana w ofercie badanej Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Przy obliczaniu punktów Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku. XVII. Miejsce oraz termin składania ofert. 1. Oferty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej przy ul. K. Miarki 11 (III piętro, pokój nr 307) w terminie do 13 grudnia do godziny

9 2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 13 grudnia 2013 roku o godzinie w siedzibie Zamawiającego (III piętro, pokój nr 307). 3. Otwarcie ofert jest jawne i Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, protokół z sesji otwarcia ofert. XVIII. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert 1. Otwarcie ofert jest jawne. 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto wraz z podatkiem VAT). 3. Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty. 4. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu wszystkie informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3 niniejszego rozdziału. 5. W toku badania ofert Zamawiający sprawdzi, czy poszczególni Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy. 6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 7. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w dniu składania ofert. 8. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych lub sprzeczna z treścią SIWZ, podlega odrzuceniu. Wszystkie przesłanki, w przypadku których Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia oferty, zawarte są w art. 89 ustawy. 9. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 10. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 11. W przypadku, gdy złożona zostanie mniej niż jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, przetarg zostanie unieważniony. Zamawiający unieważni postępowanie także na skutek zaistnienia innych przypadków określonych w ustawie w art. 93 ust.1. XIX. Istotne postanowienia umowy Wzór umowy, jaka zostanie podpisana z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. XX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska najwyższą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ). 2. Zamawiający powiadomi o wynikach przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w miejscu publicznie

10 dostępnym w swojej siedzibie (na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy wejściu do budynku - obok wejścia do windy), a także na stronie internetowej pod następującym adresem: 3. Zawiadomienie o wyniku przetargu przesłane do Wykonawców, którzy złożyli oferty, będzie zawierało następujące informacje: - nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną tym ofertom, - informacje o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego, - informacje o Wykonawcach, którzy zostali wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym, - informacje o terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. XXI. Możliwości zmiany postanowień zawartej umowy 1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej. 2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w formie aneksu, w szczególności w następujących sytuacjach: a) zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację umowy w wyznaczonym terminie, na które strony niniejszej umowy nie miały wpływu, b) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć - działania siły wyższej, c) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, która może nastąpić w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz zmiany opłaty za miejsce na cmentarzu, której wysokość określana jest decyzją Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. 3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), b) zmiana danych teleadresowych, c) zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami. XXII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XXIII. Zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. XXIV. Oferty wariantowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

11 XXV. Oferty częściowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. XXVI. Informacje dodatkowe Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. XXVII. Środki ochrony prawnej Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp. 1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 3) odrzucenia oferty odwołującego W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 4. W przypadku: 1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub 2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich zamawiającego. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców. 5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 6. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub 2) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie, 7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego. 8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

12 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 11. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 12. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą. 13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 15. Kopię odwołania zamawiający: 1) przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 2) zamieści również na stronie internetowej, jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. 17. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 18. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania. 19. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.

13 Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa Wykonawcy Adres Tel. Fax. .. FORMULARZ OFERTY Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pogrzebowych z kremacją dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej. Cena brutto za 1 usługę pogrzebową :. Cena ofertowa zamówienia = 55 usług x... =.... /cena za 1 usługę/ słownie zł. Oświadczam, że cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Niniejszym oświadczam, że: - zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń, - zapoznałem się z postanowieniami załączonego do SIWZ wzoru umowy i przyjmuje go bez zastrzeżeń, - przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia, - jestem związany niniejsza ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert podanego w SIWZ. Niżej podaną część/zakres zamówienia wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy (podać zakres prac, bez wskazywania konkretnego podwykonawcy):, dnia..... Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

14 Załącznik nr 2 do SIWZ OŚWIADCZENIE (zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1 4 ustawy Pzp) Nazwa Wykonawcy Adres Oświadczam, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz.907 z późn. zm.) dotyczące: 1. Posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności stanowiącej przedmiot zamówienia. 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz sposobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. 4. Posiadania wymaganej sytuacji ekonomicznej i finansowej. Świadomy odpowiedzialności z art i Kodeksu Karnego za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że wyżej podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym., dnia..... Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

15 OŚWIADCZENIE (zgodne z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp) Załącznik nr 3 do SIWZ Nazwa Wykonawcy Adres Oświadczam, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r poz. 907 z późn. zm.), który stanowi, iż: Art Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 % wartości umowy; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

16 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art.9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku., dnia..... Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

17 Załącznik nr 4 do SIWZ Nazwa Wykonawcy Adres OŚWIADCZENIE dotyczące przynależności do grupy kapitałowej Oświadczam, że należę / nie należę* do grupy kapitałowej. Wypełnić jeżeli dotyczy: Oświadczam, że tworzę grupę kapitałową, do której należą: , dnia..... Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy *niepotrzebne skreślić

18 UMOWA nr MOPS.DA.../DA-PSU /2013 Załącznik nr 5 do SIWZ W dniu pomiędzy: Gminą Bielsko-Biała - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Karola Miarki 11, Bielsko-Biała NIP: reprezentowanym przez: Dyrektora - mgr Aleksandrę Ciaciurę zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym a:... zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści: 1 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn. zm.), na podstawie postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy polegający na świadczeniu usług pogrzebowych z kremacją w zakresie podstawowym, zgodnie z wyznaniem zmarłego, dla zmarłych nie posiadających osób bliskich, które mogłyby sprawić pogrzeb oraz dla zmarłych niezidentyfikowanych. 2. Zakres obowiązków Wykonawcy objętych zamówieniem szczegółowo określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z wszystkimi załącznikami, stanowiąca integralną część niniejszej umowy. Na podstawie zamówienia, o którym mowa powyżej zakres świadczonej przez Wykonawcę usługi obejmuje: - przewóz zwłok do chłodni, - przechowanie zwłok w chłodni (2 doby), - ubieranie zwłok, - przygotowanie zwłok do pochowania, - trumna kremacyjna, - worek na zwłoki, - załatwienie formalności pogrzebowych (USC, Sanepid, prokurator, policja itp.), - przewóz zwłok do kremacji, - kremacja, - urna, - przywóz urny z prochami, - wystawienie urny w kaplicy przed pogrzebem, - obsługa pogrzebu (autokarawan + żałobnik), - usługa cmentarna, w ramach której Wykonawca zobowiązuje się do pochowania urn z prochami, w obecności osoby duchownej z kościoła wyznania osoby zmarłej lub w przypadku braku możliwości ustalenia wyznania zmarłego, w obecności osoby duchownej miejscowego kościoła, w betonowym grobowcu znajdującym się na terenie cmentarza komunalnego w Bielsku-Białej, - opłata za miejsce na cmentarzu na 20 lat, - tabliczka z imieniem i nazwiskiem.

19 3. Sprawienie pogrzebu będzie odbywać się na podstawie pisemnego zlecenia wystawianego każdorazowo przez Zamawiającego. 4. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, iż umowa będzie wykonana z uwzględnieniem miernika staranności wymaganego od osób zajmujących się profesjonalnie wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie, którego przedmiot zamówienia dotyczy Koszt sprawienia jednego pogrzebu (kremacji) wynosi.. zł brutto. słownie brutto:. zł. 2. Strony umowy przyjmują, że cena usługi nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. Zastrzeżenie to nie dotyczy zmiany opłaty za miejsce na cmentarzu, której wysokość określana jest decyzją Rady Miejskiej w Bielsku-Białej oraz ustawowej zmiany podatku VAT. 3. O każdorazowej zmianie ceny usługi cząstkowej (składającej się na ogólną usługę wymienioną w ust.1), mającej wpływ na koszt jednego pogrzebu brutto, Wykonawca zobowiązuje się pisemnie powiadomić Zamawiającego, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Zafakturowanie wykonanej usługi pogrzebowej o wartości wyższej niż wymieniona w ust.1 bez uprzedniego pisemnego powiadomienia, nie rodzi po stronie Zamawiającego obowiązku zapłaty powstałej różnicy. 4. Ustala się, że wartość umowy wynosi... zł brutto. słownie brutto. zł. 3 Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia do 31 grudnia 2014r Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przedmiot umowy opisany w 1 wynagrodzenie w wysokości określonej w 2, przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 2. Podstawą do zapłaty faktury jest wskazanie przez Wykonawcę miejsca złożenia urny z prochami (sektor, kwatera, rząd, moduł, komora) Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia stron w każdym czasie przed terminem jej zakończenia, w przypadku wystąpienia okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie umowy. Skutki takiego rozwiązania umowy strony określą w sporządzonym na tę okoliczność protokole. 2. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku wadliwej realizacji umowy przez Wykonawcę lub realizacji sprzecznej z umową. 3. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron na podstawie pisemnego oświadczenia woli skierowanego listem poleconym do strony przeciwnej z miesięcznym terminem wypowiedzenia ze skutkiem prawnym na koniec miesiąca kalendarzowego. 6 Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki: Zał. nr 1 SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami, Zał. nr 2 Oferta Wykonawcy z dnia.2013 r. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego 7

20 oraz ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygnięte we właściwym sądzie w Bielsku- Białej. 3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają zachowania uzgodnionej przez strony formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Wykonawca Zamawiający

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSP.B.271.1.2014 Nazwa zadania: Dostawa węgla kamiennego energetycznego w 2014 r. I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie usług drukowania na potrzeby Instytutu Kultury Miejskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie usług drukowania na potrzeby Instytutu Kultury Miejskiej Instytut Kultury Miejskiej ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk www.ikm.gda.pl tel: (+48) 58 760 72 16 fax: (+48) 58 760 72 15 e-mail: ikm@ikm.gda.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata I. Nazwa oraz adres Zamawiającego Województwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA G M I N A B R O D Y Rynek 2; 68-343 BRODY; tel. (068) 371 22 05, fax (068) 371 20 15 e-mail:gmina@brody.pl www.brody.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy SE.271.7.2014 ZAMAWIAJĄCY :

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RP 9/P/11/2012 Kielce, 30.11.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na prenumeratę prasy i czasopism na rok 2013 dla 13-tu filii Miejskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP/5//14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno użytkowego dla zadania inwestycyjnego p.n. Polsko-niemieckie centrum jeździeckie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie,

ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zespół Szkół im. St. Staszica 28-200 Staszów ul. Koszarowa 7 tel/fax 015 864-25-39 e-mail:zsstaszow@poczta.fm www.zs.staszow.com Staszów, dnia 11.09.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Teatr im. Bogusławskiego, pl. Bogusławskiego 1, 62-800 Kalisz Telefon: 0-62 7605300 Fax: 0-62 7605303, adres e-mail: teatr@teatr.kalisz.pl, strona

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z) 1 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Plac Czerwca 1976r. Nr 1 02-495 Warszawa NIP 525-22-48-481 tel. (022) 478-60-00, fax. (022) 478-60-11 www.ursus.warszawa.pl e-mail: epastuszko@ursus.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Słubice, 8 maja 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa Zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów specjalistycznych śmieciarki oraz zamiatarki ulicznej. CPV: 34921100-0,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.25.2013.SC SIWZ URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH UL. ZĄBKOWSKA 41 03-736 WARSZAWA NIP 521-32-14-182 REGON 015249601 Z A

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej 387 000,00 EUR pn.: Zakup urządzeń i oprogramowania do zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Gmina Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach. 25-368 Kielce, ul. Głowackiego 4. Godziny pracy:

Gmina Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach. 25-368 Kielce, ul. Głowackiego 4. Godziny pracy: S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ) 1. Nazwa i adres zamawiającego. Gmina Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach 25-368 Kielce, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer postępowania: 14/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę instrumentu muzycznego: WIOLONCZELA 4/4 (kod CPV: 37313800-3 wiolonczela) dla AKADEMII MUZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup aparatu do Real-Time PCR (1 egz.)- znak postępowania: IOR/ZP/D/Ap.PCR/2011. I. Nazwa (firma) i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) PGKiM Sp. z o. o. ul. 1 Maja 28/30 95-070 Aleksandrów Łódzki tel. 0 42 712-11-94 fax 0 42 276-43-49 www.pgkimal.pl zam_pub@pgkimal.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 5/2014 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo