PROKURATURA OKRĘGOWA W KROŚ IE. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na: usługi przewozu zwłok ludzkich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROKURATURA OKRĘGOWA W KROŚ IE. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na: usługi przewozu zwłok ludzkich"

Transkrypt

1 Znak sprawy: PO VII G 271/14/13 PROKURATURA OKRĘGOWA W KROŚ IE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na: usługi przewozu zwłok ludzkich Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej EUR prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Krośnie Nr 7/10 z dnia 1 lutego 2010 r. i nie jest objęte ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759, ze zm). Zatwierdził: Z-ca Prokuratora Okręgowego w Krośnie Wiesława Basak Krosno, dnia 9 września 2013 r.

2 I. Zamawiający 1. Skarb Państwa - Prokuratura Okręgowa w Krośnie, ul. Czajkowskiego 51, Krosno, woj. podkarpackie, tel. (13) , fax (13) , NIP: REGON: adres strony internetowej: 2. Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30 3. Oznaczenie sprawy: PO VIIG 271/4/13 Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie. II. Tryb udzielenia zamówienia 1. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej 14 tys. euro, w trybie zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Krośnie Nr 7/10 z dnia 1 lutego 2010 r. z późn. zm. 2. W zakresie opisu warunków udziału w postępowaniu Zamawiający odwołuje się do przepisów art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759, ze zm.). 3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia kodem CPV: III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przewozu zwłok w obszarze działania (właściwości), a w uzasadnionych sytuacjach również poza obszarem działania Prokuratury Okręgowej w Krośnie z podziałem na obszary właściwości podległych jej Prokuratur Rejonowych: w Brzozowie, Jaśle, Krośnie, Lesku i Sanoku. 2. W zakres usługi wchodzi proces przewozu zwłok od momentu zabrania zwłok z miejsca zdarzenia do momentu wydania przez prokuratora zezwolenia na pochówek, w tym: - dostarczenie zwłok do miejsca ich przechowywania do czasu wykonania sekcji (komora chłodnicza), - przewiezienie zwłok do prosektorium wskazanego przez prokuratora w celu przeprowadzenia sekcji, - transport do miejsca przechowywania w celu wydania zwłok rodzinie lub innym upoważnionym osobom. 3. Zakres usługi określany będzie każdorazowo zleceniem prokuratora. Wzór zlecenia przewozu zwłok stanowi załącznik nr 1 do umowy. 4. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: - obowiązek realizacji zlecenia w systemie całodobowym, również w dni wolne od pracy i dni świąteczne, - przybycie na miejsce zdarzenia w ciągu jednej godziny od chwili wezwania, 2

3 - realizacja usługi z należytą starannością, z zachowaniem poszanowania zwłok - bez względu na stopień uszkodzenia zwłok, stan rozkładu i miejsce znalezienia, - zapewnienie materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi (worek, rękawiczki jednorazowe itp.). 5. Środek transportu drogowego przeznaczony do przewozu zwłok i szczątków ludzkich powinien spełniać następujące wymagania techniczne i sanitarne: a) być trwale oznakowany w sposób wskazujący na jego przeznaczenie; b) posiadać kabinę kierowcy odizolowaną od części przeznaczonej na umieszczenie zwłok albo szczątków ludzkich; c) posiadać zabezpieczenie przed przesuwaniem się trumny lub pojemnika na zwłoki albo szczątki ludzkie podczas przewozu; d) posiadać podłogę w części przeznaczonej na umieszczenie trumny lub pojemnika na zwłoki albo szczątki ludzkie wykonywaną z materiałów łatwo zmywalnych i odpornych na działanie środków dezynfekujących; e) posiadać wydzielone miejsce na przechowywanie środków dezynfekcyjnych, sprzętu myjąco-czyszczącego oraz jednorazowych rękawic ochronnych. 5. Nie dopuszcza się montażu miejsc siedzących w części przeznaczonej na umieszczenie zwłok albo szczątków ludzkich. 6. Środek transportu drogowego powinien być zarejestrowany jako pojazd specjalny zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. IV. Oferty częściowe opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części zamówienia 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych i dokona wyboru oferty najkorzystniejszej oddzielnie dla każdej części. 2. Części zamówienia zostały określone wg obszarów właściwości poszczególnych jednostek organizacyjnych Prokuratury Okręgowej w Krośnie (zasięgu terytorialnego jednostek): CZĘŚĆ nr 01 - AZWA Krosno (Prokuratura Rejonowa w Krośnie dla miasta Krosno oraz gmin: Chorkówka, Dukla, Iwonicz Zdrój, Jaśliska, Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Rymanów i Wojaszówka) CZĘŚĆ nr 02 - AZWA Jasło (Prokuratura Rejonowa w Jaśle dla miasta Jasło oraz gmin Brzyska, Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn i Tarnowiec) CZĘŚĆ nr 03 - AZWA Brzozów (Prokuratura Rejonowa w Brzozowie dla miasta Brzozów oraz gmin: Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna i Nozdrzec) CZĘŚĆ nr 04 - AZWA Sanok (Prokuratura Rejonowa w Sanoku dla miasta Sanok oraz gmin: Besko, Bukowsko, Komańcza, Sanok, Tyrawa Wołoska, Zagórz i Zarszyn) CZĘŚĆ nr 05 - AZWA Lesko (Prokuratura Rejonowa w Lesku dla miasta Lesko oraz gmin: Baligród, Cisna, Olszanica, Solina) 3

4 CZĘŚĆ nr 06 - AZWA Ustrzyki (Prokuratura Rejonowa w Lesku dla gmin: Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne) V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki udziału w postępowaniu: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem niniejszego zamówienia, b) posiadają wiedzę i doświadczenie, c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Sposób oceny spełniania warunków: Ocena spełniania warunków dokonana zostanie przez Zamawiającego w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach załączonych do oferty. Z treści oświadczeń i dokumentów musi wynikać w sposób jednoznaczny, że Wykonawca spełnia warunki określone przez Zamawiającego. W przypadku wątpliwości co do treści złożonych dokumentów, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w określonym przez siebie terminie. VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. Wykonawca złoży następujące oświadczenia : 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z treścią zał. r 2 do specyfikacji, 2) Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu taborem samochodowym przeznaczonym do przewozu zwłok zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 roku, nr 249, poz.1866) w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji usługi - zgodne z treścią zał. r 3 do specyfikacji, 2. Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia oświadczeń zawierających stwierdzenia zgodne z faktami i stanem prawnym istniejącym w chwili ich składania. VII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: 1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Osoba uprawniona do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami: Barbara Braun - tel , fax

5 VIII. Opis sposobu przygotowania ofert: 1. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę wraz z wymaganymi dokumentami dla jednej lub więcej części zamówienia w tym wypełniony Formularz cenowy odrębnie dla każdej części. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. a ofertę składają się następujące dokumenty: a. Prawidłowo sporządzony formularz oferty na załączonym wzorze lub w oparciu o załączony wzór zał. r 1 do specyfikacji, b. Formularz cenowy do części zamówienia załącznik r 1 do oferty, c. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z treścią zał. r 2 do specyfikacji, d. Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu taborem samochodowym przeznaczonym do przewozu zwłok zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 roku, nr 249, poz.1866) w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji usługi - zgodne z treścią zał. r 3 do specyfikacji, e. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. f. Pełnomocnictwo do podpisania oferty i załączników o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez uprawnionych przedstawicieli pozostałych wykonawców upoważniające jednego z Wykonawców do reprezentowania pozostałych. 2. Ofertę sporządza się w języku polskim. 3. Oferta winna być napisana na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem. Oferta może mieć także postać wydruku komputerowego. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane - zostaną odrzucone. 4. Formularz oferty zostanie podpisany, a wszystkie strony oferty - w tym wszystkie załączniki - będą parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Oferta powinna być złączona w sposób trwały. 5. Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu z rejestru handlowego, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). 6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę wraz z datą naniesienia zmiany. 7. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść i układ graficzny muszą być zgodne z załączonym formularzem. 5

6 8. Wykonawca umieści ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana: (nazwa i adres Zamawiającego) oraz będzie posiadać następujące oznaczenie: OFERTA na usługi przewozu zwłok ludzkich IE OTWIERAĆ przed r. godz Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w punkcie 8, z dodaniem słowa: "Zmiana" lub "Wycofanie". 12. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert. 13. Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione. 14. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 15. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej jak w punkcie 10, z dodaniem słów Tajemnica przedsiębiorstwa. IX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 1. Wykonawca poda cenę w złotych, łącznie z podatkiem VAT oraz bez podatku VAT za czynności wykonywane w ramach wybranej części zamówienia określoną zgodnie z załącznikiem Nr 1 do oferty Formularz cenowy. 2. Cena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 3. Cena winna być określona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Cena oferty powinna zawierać: 1) cenę jednego kilometra trasy wykonanej w związku z realizacją zlecenia; wartość usługi przewozu zostanie wyliczona jako iloczyn przejechanych kilometrów (wg wskazania licznika) i stawki za 1 km przebiegu; 2) cenę ryczałtową usługi, która obejmuje wszelkie inne czynności związane z przewozem zwłok oraz materiały zużywalne (worek, rękawiczki jednorazowe itp. Uwaga: w ramach jednego zlecenia przewozu zwłok, w sytuacji przejazdu tam i z powrotem na trasie pomiędzy miastami (przewóz zwłok na sekcję i z powrotem) przysługuje jeden ryczałt. 6

7 X. Opis kryteriów oceny i sposobu oceny ofert 1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert: Lp. Opis kryterium Waga kryterium (%) Maksymalna ilość punktów 1. Cena jednego kilometra trasy wykonanej w związku z realizacją zlecenia 2. Cena ryczałtowa usługi obejmująca wszelkie inne czynności (oprócz przejazdu) i materiały zużywalne Razem Podstawą obliczenia ilości punktów poszczególnych ofert - dla każdego kryterium oddzielnie - będą proste wzory matematyczne. 3. Ocena dokonywana będzie w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców. 4. Za parametry najkorzystniejsze uznaje się parametry o najniższych cenach. 5. Oferta z najniższą ceną w danym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. 6. Ilość punktów dla pozostałych ofert zostanie ustalona na podstawie wyników obliczeń wg wzoru: Xc = (Cmin : Cof) x 100 pkt x waga% kryterium, gdzie: Xc - oznacza wartość punktową oferty Cmin - oznacza cenę najniższą wśród złożonych ofert Cof - oznacza cenę oferty badanej 7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma łącznie (po zsumowaniu wyników ocen wszystkich kryteriów) najwyższą ilość punktów. XI. Miejsce i termin składania ofert 1. Miejsce: Prokuratura Okręgowa w Krośnie, ul. Czajkowskiego 51, pok. 305 (sekretariat Prokuratury). 2. Termin: do dnia 17 września 2013 r. godz Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania. XII. Termin związania ofertą Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od daty (terminu) składania ofert tj. do dnia 17 października 2013 r. XIII. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert 1. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. 2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert zgodnie z przyjętym kryterium. 3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 7

8 4. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale VI. XIV. Udzielenie zamówienia 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni warunki określone przez Zamawiającego oraz uzyska największą liczbę punktów w danej części zamówienia. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty dla każdej części zamówienia Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację o: 1) wyborze, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru a także nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. XV. Termin wykonania umowy Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 1 października 2013 r. do dnia 30 września 2014 r. XVI. Postanowienia końcowe 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia prowadzonego postępowania w całości lub części: 1) jeżeli nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, 2) cena oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 3) w sytuacji zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego. Załącznikami do niniejszej specyfikacji są: 1. Wzór formularza ofertowego wraz ze wzorem formularza cenowego 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 3. Oświadczenie o dysponowaniu specjalistycznym taborem samochodowym do przewozu zwłok ludzkich 4. Projekt umowy wraz ze wzorem zlecenia przewozu zwłok Sporz.: Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Krośnie Barbara Braun ZATWIERDZIŁ: Z-ca Prokuratora Okręgowego w Krośnie Wiesława Basak 8

9 Krosno, dnia 9 września 2013 r. Zał. Nr 1 do SIWZ (Wzór formularza)... dnia... (Nazwa i adres wykonawcy) OFERTA dla Prokuratury Okręgowej w Krośnie ul. Czajkowskiego 51, Krosno 1. Oferujemy wykonywanie usług przewozu zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratora, na terenie obszaru objętego działaniem jednostek Prokuratury Okręgowej w Krośnie dla: - Prokuratury Rejonowej w Krośnie - CZĘŚĆ nr 01 [_] - Prokuratury Rejonowej w Jaśle - CZĘŚĆ nr 02 [_] - Prokuratury Rejonowej w Brzozowie - CZĘŚĆ nr 03 [_] - Prokuratury Rejonowej w Sanoku - CZĘŚĆ nr 04 [_] - Prokuratury Rejonowej w Lesku: - CZĘŚĆ nr 05 [_] - CZĘŚĆ nr 06 [ ] zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty Formularz cenowy dla części zamówienia r [_] (Uwaga! należy zaznaczyć znakiem X tylko te części, w obrębie których Wykonawca składa ofertę). 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń do jej treści. 3. Oświadczamy, że istotne postanowienia umowy akceptujemy bez zastrzeżeń. 4. Akceptujemy warunki płatności z terminem płatności do 30 dni. 5. Zamówienie będziemy realizować w okresie od dnia 1 października 2013 r. do dnia 30 września 2014 r. 6. Uprawnionym przedstawicielem do kontaktów z Zamawiającym jest:... tel.... 9

10 fax... adres Nasz rachunek bankowy - Bank... Nr Nasz NIP... REGON Załącznikami do niniejszej oferty są: 1) Formularz cenowy dla części Nr. 2)... 3). 4).... ( Podpis/y osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy) 10

11 Załącznik Nr 1 do oferty FORMULARZ CE OWY DLA CZĘŚCI ZAMÓWIE IA R [_] * dla obszaru objętego działaniem Prokuratury Rejonowej w.** Lp. CZY OŚĆ 1. Cena jednego kilometra trasy wykonanej w związku z realizacją zlecenia 2. Cena ryczałtowa usługi*** obejmująca wszelkie inne czynności (oprócz przejazdu) i materiały zużywalne Cena netto w zł VAT % VAT w zł Cena brutto w zł * wpisać Nr części zamówienia ** wpisać odpowiadającą jej nazwę (siedzibę) jednostki organizacyjnej Prokuratury *** w ramach jednego zlecenia przewozu przysługuje jeden ryczałt. (Pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 11

12 Zał. Nr 2 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego na usługi przewozu zwłok ludzkich (pieczęć firmy)... (miejscowość, data) Zgodnie z wymogiem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj.: 1) posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonych przedmiotem zamówienia, 2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, 3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,. (Pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 12

13 Zał. Nr 3 do SIWZ OŚWIADCZE IE Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usługi przewozu zwłok ludzkich na zlecenie prokuratora w obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w oświadczam, że posiadam/y specjalistyczny tabor samochodowy przeznaczony do przewozu zwłok ludzkich zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. (Dz. U. z 2007, nr 249, poz.1866). 13

14 UMOWA (projekt) Zał. Nr 4 do SIWZ zawarta w Krośnie dnia.. września 2013 roku pomiędzy Prokuraturą Okręgową w Krośnie, mającą swą siedzibę przy ulicy Czajkowskiego 51, Krosno, reprezentowaną przez: Pana Cezarego Pelczarskiego - Prokuratora Okręgowego w Krośnie zwaną dalej Zamawiającym a firmą: reprezentowaną przez:... zwaną dalej Wykonawcą w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej EUR w trybie zapytania ofertowego, określonego Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Krośnie Nr 7/10 z dnia 1 lutego 2010 r Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi związane z przewozem zwłok ludzkich w obrębie działania Prokuratury Rejonowej w., a w uzasadnionych przypadkach również poza obszarem działania Prokuratury. 2. Wykonawca zobowiązuje się do przysyłania, na wskazane miejsce, pojazdu samochodowego przeznaczonego do przewozu zwłok, wraz z obsługą, nie później niż w ciągu jednej godziny od momentu wezwania. 3. W zakres usługi wchodzi proces przewozu zwłok od momentu zabrania zwłok z miejsca zdarzenia do momentu wydania przez prokuratora zezwolenia na pochówek, w tym: dostarczenie zwłok do miejsca ich przechowywania do czasu wykonania sekcji, przewiezienie zwłok do prosektorium wskazanego przez prokuratora w celu przeprowadzenia sekcji oraz transport do miejsca przechowywania do czasu wydania zwłok rodzinie lub innym upoważnionym osobom. 4. Zakres usługi określany będzie każdorazowo zleceniem Prokuratora. Wzór zlecenia przewozu zwłok stanowi załącznik nr 1 do umowy. 5. Wykonawca będzie wykonywał usługę przy zachowaniu wszelkich wymogów zawartych w przepisach szczegółowych 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U z 2007 r. Nr 249, poz. 1866). 2 Okres trwania umowy ustala się na okres: od dnia 1 października 2013 r. do dnia 30 września 2014 roku. 14

15 3 1. Strony zgodnie stwierdzają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy pełną informację dotyczącą istotnych warunków zamówienia, zawierający m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy. 2. Informacja dotycząca istotnych warunków zamówienia, formularz oferty i szczegółowa oferta cenowa stanowią integralną część niniejszej umowy Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za usługę przewozu zwłok będzie każdorazowa odpłatność ustalona zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowej ofercie cenowej Wykonawcy, na podstawie wystawionej faktury VAT. 2. Strony zastrzegają sobie prawo zmiany stawek wynagrodzenia umownego brutto w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT za usługi, które będą realizowane od dnia zmiany podatku VAT do terminu końcowego obowiązywania umowy. 5 Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni od daty jej doręczenia Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac będących przedmiotem niniejszej umowy z należytą starannością, z zachowaniem poszanowania zwłok. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości stanowiącej 10 % ceny jednego przewozu, w przypadku nienależytego i nieterminowego wykonania przewozu, za każdy taki przewóz. 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnej naliczonej kary umownej zgodnie z pkt 2, z pierwszej faktury wystawionej po takim zdarzeniu Zamawiający może wypowiedzieć umowę, a następnie odstąpić od jej realizacji, jeżeli Wykonawca w sposób rażący narusza postanowienia umowy. 2. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron, z miesięcznym okresem wypowiedzenia (na ostatni dzień miesiąca) W razie powstania sporów na tle wykonywania niniejszej umowy, strony będą rozstrzygać je polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy miejscowo Sąd powszechny ze względu na siedzibę Zamawiającego Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 15

16 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny. 3. Integralną część umowy stanowią załączniki: a) dokumenty przetargowe, b) oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi załącznikami. 10 Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron Zamawiający Wykonawca 16

17 Zał. Nr 1 do umowy Zlecenie przewozu zwłok, dnia. (oznaczenie sprawy) (nazwa przewoźnika) (adres) Prokurator Prokuratury Rejonowej w... (imię i nazwisko prokuratora) zleca przewiezienie zwłok... z (imię i nazwisko denata) (nazwa / adres) do (nazwa / adres) Data i godzina zlecenia:. 20 r. godz... (podpis i pieczęć imienna prokuratora) 17

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Teatr Nowy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa REGON: 141245324 NIP: 521 346 82 44 telefon/fax: (22) 849 35 53 strona internetowa: www.nowyteatr.org

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Zaopatrzenie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka w druki i formularze oraz broszury i papier firmowy w 2014 roku PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Nazwa i adres Zamawiającego. II. Zakład Poprawczy ul. Park Kościuszki 9 62-230 Witkowo NIP 667-10-10-164 REGON 000324305 Tryb udzielania zamówienia Zamówienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja) Zamawiający: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków faks 12-422-06-36 wew. 44 NIP: 676-210-18-14 e-mail: biuro@rops.krakow.pl www.rops.krakow.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. ul. Nowy Zjazd 1 00 301 Warszawa

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. ul. Nowy Zjazd 1 00 301 Warszawa 00-301 Warszawa ul. Nowy Zjazd 1 centrala: (22) 556 93 00 sekretariat: (22) 556 94 00 fax (22) 556 94 03 www.mcs-przychodnia.pl e-mail: sekretariat@mcs-przychodnia.pl S P E C Y F I K A C J A I S T O T

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający Zespół Szkół im. C. K. Norwida ul. 3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56/472 60 20, fax. 56/472 60 37 www.norwid.eu e-mail zsimc.k.norwida@wp.pl Znak sprawy: OK.III.272.1.2013 Nowe

Bardziej szczegółowo

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 61-851 POZNAŃ ul. Zielona 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ul. Zgierska 47 91-446 Łódź Znak sprawy MK.2370.12.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SZP.270.16.2012 Data: 26.07.2012 I. INFORMACJE OGÓLNE. SZPITAL PROMUJĄCY ZDROWIE 10-357 Olsztyn, ul. Jagiellońska 78, tel. (089) 532-29-01 /fax (089) 532 29 76 e-mail: sekretariat@pulmonologia.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Warszawa 28 wrzesień 2012 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Warszawa 28 wrzesień 2012 r. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Centrum Leczniczo Rehabilitacyjne

Bardziej szczegółowo

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43.

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul.

Bardziej szczegółowo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Warszawa, lipiec 2012 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Warszawa, lipiec 2012 r. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Centrum Leczniczo Rehabilitacyjne

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie nr PT.2370.1.2013 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w WOŁOWIE ul. Wojska Polskiego 38, 56-100 Wołów Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. 3-go Maja 7 98-200 Sieradz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29 tel.: (61) 868 52 72; fax: (61) 868 56 60

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29 tel.: (61) 868 52 72; fax: (61) 868 56 60 WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29 tel.: (61) 868 52 72; fax: (61) 868 56 60 Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: AG.210/20/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług serwisowych Aparatów do hemodializy firmy Fresenius użytkowanych przez Oddział Dializ Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Świadczenie usług serwisowych Aparatów do hemodializy firmy Fresenius użytkowanych przez Oddział Dializ Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: DZP-271-44/13 Kraków, 12 września 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY o wartości poniżej progów unijnych na dostawę szczepionek do Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o. w Trzebnicy Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120, tel 17 74 70 600, fax 17 74 70 601 godziny urzędowania : poniedziałek piątek 7:30 15:30 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług pn.: Usługa tłumaczenia ustnego konsekutywnego i

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo