PROKURATURA OKRĘGOWA W KROŚ IE. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na: usługi przewozu zwłok ludzkich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROKURATURA OKRĘGOWA W KROŚ IE. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na: usługi przewozu zwłok ludzkich"

Transkrypt

1 Znak sprawy: PO VII G 271/14/13 PROKURATURA OKRĘGOWA W KROŚ IE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na: usługi przewozu zwłok ludzkich Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej EUR prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Krośnie Nr 7/10 z dnia 1 lutego 2010 r. i nie jest objęte ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759, ze zm). Zatwierdził: Z-ca Prokuratora Okręgowego w Krośnie Wiesława Basak Krosno, dnia 9 września 2013 r.

2 I. Zamawiający 1. Skarb Państwa - Prokuratura Okręgowa w Krośnie, ul. Czajkowskiego 51, Krosno, woj. podkarpackie, tel. (13) , fax (13) , NIP: REGON: adres strony internetowej: 2. Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30 3. Oznaczenie sprawy: PO VIIG 271/4/13 Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie. II. Tryb udzielenia zamówienia 1. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej 14 tys. euro, w trybie zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Krośnie Nr 7/10 z dnia 1 lutego 2010 r. z późn. zm. 2. W zakresie opisu warunków udziału w postępowaniu Zamawiający odwołuje się do przepisów art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759, ze zm.). 3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia kodem CPV: III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przewozu zwłok w obszarze działania (właściwości), a w uzasadnionych sytuacjach również poza obszarem działania Prokuratury Okręgowej w Krośnie z podziałem na obszary właściwości podległych jej Prokuratur Rejonowych: w Brzozowie, Jaśle, Krośnie, Lesku i Sanoku. 2. W zakres usługi wchodzi proces przewozu zwłok od momentu zabrania zwłok z miejsca zdarzenia do momentu wydania przez prokuratora zezwolenia na pochówek, w tym: - dostarczenie zwłok do miejsca ich przechowywania do czasu wykonania sekcji (komora chłodnicza), - przewiezienie zwłok do prosektorium wskazanego przez prokuratora w celu przeprowadzenia sekcji, - transport do miejsca przechowywania w celu wydania zwłok rodzinie lub innym upoważnionym osobom. 3. Zakres usługi określany będzie każdorazowo zleceniem prokuratora. Wzór zlecenia przewozu zwłok stanowi załącznik nr 1 do umowy. 4. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: - obowiązek realizacji zlecenia w systemie całodobowym, również w dni wolne od pracy i dni świąteczne, - przybycie na miejsce zdarzenia w ciągu jednej godziny od chwili wezwania, 2

3 - realizacja usługi z należytą starannością, z zachowaniem poszanowania zwłok - bez względu na stopień uszkodzenia zwłok, stan rozkładu i miejsce znalezienia, - zapewnienie materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi (worek, rękawiczki jednorazowe itp.). 5. Środek transportu drogowego przeznaczony do przewozu zwłok i szczątków ludzkich powinien spełniać następujące wymagania techniczne i sanitarne: a) być trwale oznakowany w sposób wskazujący na jego przeznaczenie; b) posiadać kabinę kierowcy odizolowaną od części przeznaczonej na umieszczenie zwłok albo szczątków ludzkich; c) posiadać zabezpieczenie przed przesuwaniem się trumny lub pojemnika na zwłoki albo szczątki ludzkie podczas przewozu; d) posiadać podłogę w części przeznaczonej na umieszczenie trumny lub pojemnika na zwłoki albo szczątki ludzkie wykonywaną z materiałów łatwo zmywalnych i odpornych na działanie środków dezynfekujących; e) posiadać wydzielone miejsce na przechowywanie środków dezynfekcyjnych, sprzętu myjąco-czyszczącego oraz jednorazowych rękawic ochronnych. 5. Nie dopuszcza się montażu miejsc siedzących w części przeznaczonej na umieszczenie zwłok albo szczątków ludzkich. 6. Środek transportu drogowego powinien być zarejestrowany jako pojazd specjalny zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. IV. Oferty częściowe opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części zamówienia 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych i dokona wyboru oferty najkorzystniejszej oddzielnie dla każdej części. 2. Części zamówienia zostały określone wg obszarów właściwości poszczególnych jednostek organizacyjnych Prokuratury Okręgowej w Krośnie (zasięgu terytorialnego jednostek): CZĘŚĆ nr 01 - AZWA Krosno (Prokuratura Rejonowa w Krośnie dla miasta Krosno oraz gmin: Chorkówka, Dukla, Iwonicz Zdrój, Jaśliska, Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Rymanów i Wojaszówka) CZĘŚĆ nr 02 - AZWA Jasło (Prokuratura Rejonowa w Jaśle dla miasta Jasło oraz gmin Brzyska, Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn i Tarnowiec) CZĘŚĆ nr 03 - AZWA Brzozów (Prokuratura Rejonowa w Brzozowie dla miasta Brzozów oraz gmin: Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna i Nozdrzec) CZĘŚĆ nr 04 - AZWA Sanok (Prokuratura Rejonowa w Sanoku dla miasta Sanok oraz gmin: Besko, Bukowsko, Komańcza, Sanok, Tyrawa Wołoska, Zagórz i Zarszyn) CZĘŚĆ nr 05 - AZWA Lesko (Prokuratura Rejonowa w Lesku dla miasta Lesko oraz gmin: Baligród, Cisna, Olszanica, Solina) 3

4 CZĘŚĆ nr 06 - AZWA Ustrzyki (Prokuratura Rejonowa w Lesku dla gmin: Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne) V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki udziału w postępowaniu: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem niniejszego zamówienia, b) posiadają wiedzę i doświadczenie, c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Sposób oceny spełniania warunków: Ocena spełniania warunków dokonana zostanie przez Zamawiającego w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach załączonych do oferty. Z treści oświadczeń i dokumentów musi wynikać w sposób jednoznaczny, że Wykonawca spełnia warunki określone przez Zamawiającego. W przypadku wątpliwości co do treści złożonych dokumentów, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w określonym przez siebie terminie. VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. Wykonawca złoży następujące oświadczenia : 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z treścią zał. r 2 do specyfikacji, 2) Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu taborem samochodowym przeznaczonym do przewozu zwłok zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 roku, nr 249, poz.1866) w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji usługi - zgodne z treścią zał. r 3 do specyfikacji, 2. Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia oświadczeń zawierających stwierdzenia zgodne z faktami i stanem prawnym istniejącym w chwili ich składania. VII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: 1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Osoba uprawniona do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami: Barbara Braun - tel , fax

5 VIII. Opis sposobu przygotowania ofert: 1. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę wraz z wymaganymi dokumentami dla jednej lub więcej części zamówienia w tym wypełniony Formularz cenowy odrębnie dla każdej części. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. a ofertę składają się następujące dokumenty: a. Prawidłowo sporządzony formularz oferty na załączonym wzorze lub w oparciu o załączony wzór zał. r 1 do specyfikacji, b. Formularz cenowy do części zamówienia załącznik r 1 do oferty, c. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z treścią zał. r 2 do specyfikacji, d. Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu taborem samochodowym przeznaczonym do przewozu zwłok zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 roku, nr 249, poz.1866) w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji usługi - zgodne z treścią zał. r 3 do specyfikacji, e. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. f. Pełnomocnictwo do podpisania oferty i załączników o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez uprawnionych przedstawicieli pozostałych wykonawców upoważniające jednego z Wykonawców do reprezentowania pozostałych. 2. Ofertę sporządza się w języku polskim. 3. Oferta winna być napisana na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem. Oferta może mieć także postać wydruku komputerowego. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane - zostaną odrzucone. 4. Formularz oferty zostanie podpisany, a wszystkie strony oferty - w tym wszystkie załączniki - będą parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Oferta powinna być złączona w sposób trwały. 5. Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu z rejestru handlowego, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). 6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę wraz z datą naniesienia zmiany. 7. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść i układ graficzny muszą być zgodne z załączonym formularzem. 5

6 8. Wykonawca umieści ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana: (nazwa i adres Zamawiającego) oraz będzie posiadać następujące oznaczenie: OFERTA na usługi przewozu zwłok ludzkich IE OTWIERAĆ przed r. godz Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w punkcie 8, z dodaniem słowa: "Zmiana" lub "Wycofanie". 12. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert. 13. Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione. 14. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 15. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej jak w punkcie 10, z dodaniem słów Tajemnica przedsiębiorstwa. IX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 1. Wykonawca poda cenę w złotych, łącznie z podatkiem VAT oraz bez podatku VAT za czynności wykonywane w ramach wybranej części zamówienia określoną zgodnie z załącznikiem Nr 1 do oferty Formularz cenowy. 2. Cena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 3. Cena winna być określona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Cena oferty powinna zawierać: 1) cenę jednego kilometra trasy wykonanej w związku z realizacją zlecenia; wartość usługi przewozu zostanie wyliczona jako iloczyn przejechanych kilometrów (wg wskazania licznika) i stawki za 1 km przebiegu; 2) cenę ryczałtową usługi, która obejmuje wszelkie inne czynności związane z przewozem zwłok oraz materiały zużywalne (worek, rękawiczki jednorazowe itp. Uwaga: w ramach jednego zlecenia przewozu zwłok, w sytuacji przejazdu tam i z powrotem na trasie pomiędzy miastami (przewóz zwłok na sekcję i z powrotem) przysługuje jeden ryczałt. 6

7 X. Opis kryteriów oceny i sposobu oceny ofert 1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert: Lp. Opis kryterium Waga kryterium (%) Maksymalna ilość punktów 1. Cena jednego kilometra trasy wykonanej w związku z realizacją zlecenia 2. Cena ryczałtowa usługi obejmująca wszelkie inne czynności (oprócz przejazdu) i materiały zużywalne Razem Podstawą obliczenia ilości punktów poszczególnych ofert - dla każdego kryterium oddzielnie - będą proste wzory matematyczne. 3. Ocena dokonywana będzie w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców. 4. Za parametry najkorzystniejsze uznaje się parametry o najniższych cenach. 5. Oferta z najniższą ceną w danym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. 6. Ilość punktów dla pozostałych ofert zostanie ustalona na podstawie wyników obliczeń wg wzoru: Xc = (Cmin : Cof) x 100 pkt x waga% kryterium, gdzie: Xc - oznacza wartość punktową oferty Cmin - oznacza cenę najniższą wśród złożonych ofert Cof - oznacza cenę oferty badanej 7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma łącznie (po zsumowaniu wyników ocen wszystkich kryteriów) najwyższą ilość punktów. XI. Miejsce i termin składania ofert 1. Miejsce: Prokuratura Okręgowa w Krośnie, ul. Czajkowskiego 51, pok. 305 (sekretariat Prokuratury). 2. Termin: do dnia 17 września 2013 r. godz Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania. XII. Termin związania ofertą Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od daty (terminu) składania ofert tj. do dnia 17 października 2013 r. XIII. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert 1. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. 2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert zgodnie z przyjętym kryterium. 3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 7

8 4. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale VI. XIV. Udzielenie zamówienia 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni warunki określone przez Zamawiającego oraz uzyska największą liczbę punktów w danej części zamówienia. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty dla każdej części zamówienia Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację o: 1) wyborze, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru a także nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. XV. Termin wykonania umowy Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 1 października 2013 r. do dnia 30 września 2014 r. XVI. Postanowienia końcowe 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia prowadzonego postępowania w całości lub części: 1) jeżeli nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, 2) cena oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 3) w sytuacji zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego. Załącznikami do niniejszej specyfikacji są: 1. Wzór formularza ofertowego wraz ze wzorem formularza cenowego 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 3. Oświadczenie o dysponowaniu specjalistycznym taborem samochodowym do przewozu zwłok ludzkich 4. Projekt umowy wraz ze wzorem zlecenia przewozu zwłok Sporz.: Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Krośnie Barbara Braun ZATWIERDZIŁ: Z-ca Prokuratora Okręgowego w Krośnie Wiesława Basak 8

9 Krosno, dnia 9 września 2013 r. Zał. Nr 1 do SIWZ (Wzór formularza)... dnia... (Nazwa i adres wykonawcy) OFERTA dla Prokuratury Okręgowej w Krośnie ul. Czajkowskiego 51, Krosno 1. Oferujemy wykonywanie usług przewozu zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratora, na terenie obszaru objętego działaniem jednostek Prokuratury Okręgowej w Krośnie dla: - Prokuratury Rejonowej w Krośnie - CZĘŚĆ nr 01 [_] - Prokuratury Rejonowej w Jaśle - CZĘŚĆ nr 02 [_] - Prokuratury Rejonowej w Brzozowie - CZĘŚĆ nr 03 [_] - Prokuratury Rejonowej w Sanoku - CZĘŚĆ nr 04 [_] - Prokuratury Rejonowej w Lesku: - CZĘŚĆ nr 05 [_] - CZĘŚĆ nr 06 [ ] zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty Formularz cenowy dla części zamówienia r [_] (Uwaga! należy zaznaczyć znakiem X tylko te części, w obrębie których Wykonawca składa ofertę). 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń do jej treści. 3. Oświadczamy, że istotne postanowienia umowy akceptujemy bez zastrzeżeń. 4. Akceptujemy warunki płatności z terminem płatności do 30 dni. 5. Zamówienie będziemy realizować w okresie od dnia 1 października 2013 r. do dnia 30 września 2014 r. 6. Uprawnionym przedstawicielem do kontaktów z Zamawiającym jest:... tel.... 9

10 fax... adres Nasz rachunek bankowy - Bank... Nr Nasz NIP... REGON Załącznikami do niniejszej oferty są: 1) Formularz cenowy dla części Nr. 2)... 3). 4).... ( Podpis/y osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy) 10

11 Załącznik Nr 1 do oferty FORMULARZ CE OWY DLA CZĘŚCI ZAMÓWIE IA R [_] * dla obszaru objętego działaniem Prokuratury Rejonowej w.** Lp. CZY OŚĆ 1. Cena jednego kilometra trasy wykonanej w związku z realizacją zlecenia 2. Cena ryczałtowa usługi*** obejmująca wszelkie inne czynności (oprócz przejazdu) i materiały zużywalne Cena netto w zł VAT % VAT w zł Cena brutto w zł * wpisać Nr części zamówienia ** wpisać odpowiadającą jej nazwę (siedzibę) jednostki organizacyjnej Prokuratury *** w ramach jednego zlecenia przewozu przysługuje jeden ryczałt. (Pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 11

12 Zał. Nr 2 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego na usługi przewozu zwłok ludzkich (pieczęć firmy)... (miejscowość, data) Zgodnie z wymogiem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj.: 1) posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonych przedmiotem zamówienia, 2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, 3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,. (Pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 12

13 Zał. Nr 3 do SIWZ OŚWIADCZE IE Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usługi przewozu zwłok ludzkich na zlecenie prokuratora w obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w oświadczam, że posiadam/y specjalistyczny tabor samochodowy przeznaczony do przewozu zwłok ludzkich zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. (Dz. U. z 2007, nr 249, poz.1866). 13

14 UMOWA (projekt) Zał. Nr 4 do SIWZ zawarta w Krośnie dnia.. września 2013 roku pomiędzy Prokuraturą Okręgową w Krośnie, mającą swą siedzibę przy ulicy Czajkowskiego 51, Krosno, reprezentowaną przez: Pana Cezarego Pelczarskiego - Prokuratora Okręgowego w Krośnie zwaną dalej Zamawiającym a firmą: reprezentowaną przez:... zwaną dalej Wykonawcą w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej EUR w trybie zapytania ofertowego, określonego Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Krośnie Nr 7/10 z dnia 1 lutego 2010 r Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi związane z przewozem zwłok ludzkich w obrębie działania Prokuratury Rejonowej w., a w uzasadnionych przypadkach również poza obszarem działania Prokuratury. 2. Wykonawca zobowiązuje się do przysyłania, na wskazane miejsce, pojazdu samochodowego przeznaczonego do przewozu zwłok, wraz z obsługą, nie później niż w ciągu jednej godziny od momentu wezwania. 3. W zakres usługi wchodzi proces przewozu zwłok od momentu zabrania zwłok z miejsca zdarzenia do momentu wydania przez prokuratora zezwolenia na pochówek, w tym: dostarczenie zwłok do miejsca ich przechowywania do czasu wykonania sekcji, przewiezienie zwłok do prosektorium wskazanego przez prokuratora w celu przeprowadzenia sekcji oraz transport do miejsca przechowywania do czasu wydania zwłok rodzinie lub innym upoważnionym osobom. 4. Zakres usługi określany będzie każdorazowo zleceniem Prokuratora. Wzór zlecenia przewozu zwłok stanowi załącznik nr 1 do umowy. 5. Wykonawca będzie wykonywał usługę przy zachowaniu wszelkich wymogów zawartych w przepisach szczegółowych 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U z 2007 r. Nr 249, poz. 1866). 2 Okres trwania umowy ustala się na okres: od dnia 1 października 2013 r. do dnia 30 września 2014 roku. 14

15 3 1. Strony zgodnie stwierdzają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy pełną informację dotyczącą istotnych warunków zamówienia, zawierający m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy. 2. Informacja dotycząca istotnych warunków zamówienia, formularz oferty i szczegółowa oferta cenowa stanowią integralną część niniejszej umowy Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za usługę przewozu zwłok będzie każdorazowa odpłatność ustalona zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowej ofercie cenowej Wykonawcy, na podstawie wystawionej faktury VAT. 2. Strony zastrzegają sobie prawo zmiany stawek wynagrodzenia umownego brutto w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT za usługi, które będą realizowane od dnia zmiany podatku VAT do terminu końcowego obowiązywania umowy. 5 Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni od daty jej doręczenia Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac będących przedmiotem niniejszej umowy z należytą starannością, z zachowaniem poszanowania zwłok. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości stanowiącej 10 % ceny jednego przewozu, w przypadku nienależytego i nieterminowego wykonania przewozu, za każdy taki przewóz. 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnej naliczonej kary umownej zgodnie z pkt 2, z pierwszej faktury wystawionej po takim zdarzeniu Zamawiający może wypowiedzieć umowę, a następnie odstąpić od jej realizacji, jeżeli Wykonawca w sposób rażący narusza postanowienia umowy. 2. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron, z miesięcznym okresem wypowiedzenia (na ostatni dzień miesiąca) W razie powstania sporów na tle wykonywania niniejszej umowy, strony będą rozstrzygać je polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy miejscowo Sąd powszechny ze względu na siedzibę Zamawiającego Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 15

16 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny. 3. Integralną część umowy stanowią załączniki: a) dokumenty przetargowe, b) oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi załącznikami. 10 Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron Zamawiający Wykonawca 16

17 Zał. Nr 1 do umowy Zlecenie przewozu zwłok, dnia. (oznaczenie sprawy) (nazwa przewoźnika) (adres) Prokurator Prokuratury Rejonowej w... (imię i nazwisko prokuratora) zleca przewiezienie zwłok... z (imię i nazwisko denata) (nazwa / adres) do (nazwa / adres) Data i godzina zlecenia:. 20 r. godz... (podpis i pieczęć imienna prokuratora) 17

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Polesie Łódź ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Polesie Łódź ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Polesie 94-030 Łódź ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz)

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz) OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz) PRZETARG ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) - szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro - rodzaj zamówienia robota

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu

na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu ZAMAWIAJĄCY: BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR ul. SPÓŁDZIELCZA 8, 15-441 BIAŁYSTOK ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu CZTERY HORYZONTY reorientacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.11.2015.r. Działając na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm) zgodnie Zarządzeniem nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do złożenia oferty na pomalowanie salki gimnastycznej Zespołu Szkół w Domaniewie

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do złożenia oferty na pomalowanie salki gimnastycznej Zespołu Szkół w Domaniewie ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na pomalowanie salki gimnastycznej Zespołu Szkół w Domaniewie Wartość zamówienia poniżej 30 000 Euro zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

1. Nazwa i adres Zamawiającego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA KONKURSU OFERTOWEGO NA SCENARIUSZ (PROGRAM ZAJĘĆ) KURSU KWALIFIKACYJNEGO, RADY PEDAGOGICZNEJ I KURSU DOSKONALĄCEGO I PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ W TYM ZAKRESIE ORGANIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 Zamówienie: Dostawa ciekłego azotu (24 000 kg)

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: do 14 dni licząc od daty podpisania umowy.

II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: do 14 dni licząc od daty podpisania umowy. Numer sprawy ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki tel. (84) 677 33 33 fax (84) 638 66 69 Zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Znak sprawy: KS ICH

ZAPYTANIE OFERTOWE. Znak sprawy: KS ICH ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na cyklinowanie i lakierowanie lakierem sportowym parkietu sali gimnastycznej, pomieszczeń siłowni i bilarda, malowanie linii boisk,oraz montaż listew przypodłogowych

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę instrumentów muzycznych

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę instrumentów muzycznych Kozienice, dnia 26.09.2016 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Szkoła Muzyczna I

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY. Zamówienie: Dostawa 80 szt. betonowych płyt drogowych typu MON dla potrzeb Składowiska Odpadów w Rokitnie.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY. Zamówienie: Dostawa 80 szt. betonowych płyt drogowych typu MON dla potrzeb Składowiska Odpadów w Rokitnie. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o., 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 Zamówienie: Dostawa 80 szt. betonowych płyt drogowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro .271..2015 Mielec, 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Zamawiającym jest: 1.1. Adres korespondencyjny Nazwa: 32 Baza Lotnictwa

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

... Kraków, dnia r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie)

... Kraków, dnia r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie) ... Kraków, dnia.. 2007r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie) Adresaci: 1.... 2.... 3.... Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Jelenia Góra 14.02.2012 r. Oznaczenie postępowania: ZP VIIG234/26/12 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna 9 tel. 756428430 fax. 756428434 (adres,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Nasz Znak: ZWiK 421/07/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE

Nasz Znak: ZWiK 421/07/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nasz Znak: ZWiK 421/07/2015 Chełm Gryficki dn.08.07.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro.

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz)

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz) Opis warunków zamówienia zmiana sposobu ogrzewania Żeleńskiego 11B/2 OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz) PRZETARG ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) - szacunkowa wartość zamówienia

Bardziej szczegółowo

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU 62-035 KÓRNIK, ul. Parkowa 5, tel. 61-8170-033; fax. 61-8170-166; www.idpan.poznan.pl e-mail: idkornik@man.poznan.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY GMINA IWANISKA ul. Rynek 3 27-570 Iwaniska tel. 015860 12 54, fax. 015 860 12 40 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY GMINA IWANISKA ul. Rynek 3 27-570 Iwaniska tel. 015860 12 54, fax. 015 860 12 40 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA D-7040.P/1/07 ZAMAWIAJĄCY GMINA IWANISKA ul. Rynek 3 27-570 Iwaniska tel. 015860 12 54, fax. 015 860 12 40 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/03/MF/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MEBLI BIUROWYCH MIĘKKICH - KRZESEŁ OBROTOWYCH 1.Nazwa i adres Zamawiającego. Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) NA DOSTAWĘ PIECZĄTEK I OZNAKOWANIA BIURA PROJEKTU TRASY ROWEROWE W POLSCE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości Staszów, dnia 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016

PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016 PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016 Zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki I. ORGANIZATOR PRZETARGU/ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro w skali roku.

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro w skali roku. Instytut Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III ul. Wojska Polskiego 51 57-530 Międzylesie tel. 74/8126395, 8126416, 8126346 faks 74/8126603, www.izolatory.pl 03/ZO/2014 Międzylesie, 03.10.2014 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie. dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro

Zapytanie. dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro Wrocław, dnia 22 grudnia 2014 r. Numer referencyjny postępowania: Z/51/2014 Zapytanie dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro pn. Usługa szkolenia

Bardziej szczegółowo

Gmina Kazimierza Wielka, Kazimierza Wielka, ul. Kościuszki 12,

Gmina Kazimierza Wielka, Kazimierza Wielka, ul. Kościuszki 12, GMINA KAZIMIERZA WIELKA 20-500 Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12 tel. 041/3521-937, fax.041/3521-956 NIP f,05.p01 03' '\61 R gqn jłlil1 ggl'}7s0 Znak: ASO.032.CHRW.2.2011 Kazimierza Wielka, dn. 09.09.2011

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/34/09/2015 Katowice, dnia 2 października 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: IZP.272.1.3.2012 Limanowa; 2012-01-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 1. Zamawiający: Gmina Limanowa, 34-600 Limanowa, ul. M. B. Bolesnej 18B, 2. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPRACOWANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH BUDYNKÓW W ZASOBACH S.M. POJEZIERZE W OLSZTYNIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPRACOWANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH BUDYNKÓW W ZASOBACH S.M. POJEZIERZE W OLSZTYNIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPRACOWANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH BUDYNKÓW W ZASOBACH S.M. POJEZIERZE W OLSZTYNIE 1. Zamawiający Spółdzielnia Mieszkaniowa Pojezierze w Olsztynie, ul. Kołobrzeska

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w formie przetargu. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości 30 000 euro. (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę instrumentów muzycznych

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę instrumentów muzycznych Kozienice, dnia 30.0.205r. SMK.27.3.205 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Szkoła Muzyczna

Bardziej szczegółowo

Usługi geodezyjno-kartograficzne

Usługi geodezyjno-kartograficzne Formularz ofertowy Załącznik nr 1 do SIWZ...... (nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawców) adres e-mail: tel/fax:... konto:... ( na które Zamawiający zwróci wadium) NIP.. O F E R T A Polska Spółka Gazownictwa

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Liniewo, 22.07.2014 r. Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Rodzaj zamówienia: usługa Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 Euro na podstawie art. 4 ust 8 przepisów

Bardziej szczegółowo

L.Dz.ZGK Sp.z o.o.../2015 Ostrów Mazowiecka 03-06-2015

L.Dz.ZGK Sp.z o.o.../2015 Ostrów Mazowiecka 03-06-2015 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Ostrowi Mazowieckiej SP. Z O.O. 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. B. Prusa 66 tel.: 29/645-73-01, fax; 29/645-73-02; WWW: www.gkostrow.pl L.Dz.ZGK Sp.z o.o..../2015 Ostrów Mazowiecka

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Rzeszów, dnia 02.01.2013 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70¹ KODEKSU CYWILNEGO NA ROBOOTY DODATKOWE W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ ZAŁADU LABORATORYJNO PRODUKCYJNEGO W RAMACH PROJEKTU PN BUDOWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 23/2016 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku (opracowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 Nysa, 25.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 na Dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych telewizorów Samsung RM48D. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU 62-035 KÓRNIK, ul. Parkowa 5, tel. 61-8170-033; fax. 61-8170-166; www.idpan.poznan.pl e-mail: idkornik@man.poznan.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Dostawa okien PCV wraz z montażem i wymianą parapetów zewnętrznych

Dostawa okien PCV wraz z montażem i wymianą parapetów zewnętrznych Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie ul. Gdańska 69, 07-00 Węgrów Telefon: (05) 79-3- Faks: (05) 79-3- Strona internetowa: www.pgk.wegrow.pl e-mail: pgkwegrow@home.pl zaprasza do

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY Rawa Mazowiecka, ul. 1-go Maja 1A tel./fax. (0-46) , , , praca.gov.

POWIATOWY URZĄD PRACY Rawa Mazowiecka, ul. 1-go Maja 1A tel./fax. (0-46) , , , praca.gov. POWIATOWY URZĄD PRACY 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. 1-go Maja 1A tel./fax. (0-46) 8144051, 8144518, 8143534, 8144577 e-mail: lorm@ praca.gov.pl ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Dotyczy: Postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r. Chojnów, 18.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów działający w imieniu Gminy Miejskiej Chojnów zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 14.01.2010r. Nr sprawy: 3410-1/2010 Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy 59-140

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO.

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. Zawartość: 1. Specyfikacja Przetargowa. 2. Druk oferty. 3. Druk oświadczenia. 4. Projekt umowy. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Miejskie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro

ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro Dotyczy: dostawa gazu LPG do samochodu nauki jazdy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Świebodzin, 20.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz)

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz) Opis warunków zamówienia zmiana sposobu ogrzewania ul. Staromiejska 64/4 OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz) PRZETARG ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) - szacunkowa wartość

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe listopad 2011 ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Mostkowie

Zapytanie ofertowe listopad 2011 ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Mostkowie ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Siedziba: Mostkowo 37 d, 74-322 Mostkowo, gm. Barlinek tel/fax (095) 746-81-22 Zaprasza do złożenia oferty na przedmiot zamówienia: Remont klas lekcyjnych. Zamówienie nie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Dostawa koszy ulicznych na odpady

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Dostawa koszy ulicznych na odpady URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Rynek 3 33-300 Nowy Sącz... (pieczęć Zamawiającego) Znak: WGK.RK.13.2015.MK Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne. CZĘŚĆ II Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji

CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne. CZĘŚĆ II Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji Znak sprawy 2014/P/6 CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne 1. Informacja o Zamawiającym: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Al. Powstańców Wielkopolskich 164 64-920 Piła Tel: 67 351-48-88 Fax: 67 351-48-04

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów położonych na terenie Gminy Bolesławiec ZAPYTANIE OFERTOWE

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów położonych na terenie Gminy Bolesławiec ZAPYTANIE OFERTOWE RGG.271.4.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE Bolesławiec, dnia 17 maja 2016 r. Wójt Gminy Bolesławiec, działając w imieniu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec, województwo dolnośląskie, powiat

Bardziej szczegółowo

NADLEŚNICTWO MILICZ KURS PRAWA JAZDY KAT. T

NADLEŚNICTWO MILICZ KURS PRAWA JAZDY KAT. T NADLEŚNICTWO MILICZ Znak sprawy: ZG7 2714-1/2014 ADRES: ul. Trzebnicka 18 56-300 Milicz TEL 71 3809301-303; FAX 71 3840344; e-mail: milicz@wroclaw.lasy.gov.pl REGON-931024020 NIP 916-000-20-01 OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na usługi robót ziemnych koparko-ładowarką

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na usługi robót ziemnych koparko-ładowarką Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza ul. Bielawskiego 18 36-200 Brzozów tel. 13 4309547 fax. 13 4309587 email. zampub@szpital-brzozow.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MEiL.ZP z dnia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MEiL.ZP z dnia ZAPYTANIE OFERTOWE nr MEiL.ZP.391.2.1444.2015 z dnia 28.09.2015 W związku z realizowanym na Politechnice Warszawskiej Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Instytut Techniki Cieplnej projektem badawczym

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań:

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań: Numer sprawy: OS-DN-776-201/2012 ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 5 000,00 zł netto. UWAGA! Do niniejszego postępowania

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dyrektor Zespołu Szkół im. Wł. Stanisława Reymonta w Wólce Gościeradowskiej zaprasza

Zapytanie ofertowe. Dyrektor Zespołu Szkół im. Wł. Stanisława Reymonta w Wólce Gościeradowskiej zaprasza Wólka Gościeradowska, 2017-09-29 ZS.51. 2017 Zapytanie ofertowe - na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póżn. zm.) Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Gdynia, dnia r.

Zapytanie ofertowe. Gdynia, dnia r. Gdynia, dnia 11.01.2017 r. Zapytanie ofertowe Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul. Morska 108

Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul. Morska 108 Koszalin, 01.07.2015 r. ZS8-21.252.2015.EB Do Wykonawców Z A P Y T A N I E O F E R T O W E I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych Kozienice, dnia 26.09.2016 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Szkoła Muzyczna I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji OSTRÓDA Spółka z o.o. w Tyrowie Tyrowo 104, 14-100 Ostróda Tel. 089 646 72 12, faks 089 646 71 43 Internet: www.pwik.ostroda.pl REGON: 511005186,

Bardziej szczegółowo

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81 przetarg inny niż zamówienia publiczne Nasz znak: DE/SZP/064/ 140 /2015 22.06.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający przewiduje, że zleci realizację sprawienia pogrzebu w ilości około 6 pogrzebów

1. Zamawiający przewiduje, że zleci realizację sprawienia pogrzebu w ilości około 6 pogrzebów Wodzisław Śląski, dnia 1 grudnia 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro Zapraszamy do złożenia oferty na: świadczenie

Bardziej szczegółowo

GESTAMP WIND 10 SP. Z O.O.

GESTAMP WIND 10 SP. Z O.O. Warszawa, 15 września 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO w ramach projektu Budowa farmy wiatrowej Szerzawy 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą GESTAMP WIND

Bardziej szczegółowo

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU 62-035 KÓRNIK, ul. Parkowa 5, tel. 61-8170-033; fax. 61-8170-166; www.idpan.poznan.pl e-mail: idkornik@man.poznan.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo