PROKURATURA OKRĘGOWA W KROŚ IE. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na: usługi przewozu zwłok ludzkich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROKURATURA OKRĘGOWA W KROŚ IE. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na: usługi przewozu zwłok ludzkich"

Transkrypt

1 Znak sprawy: PO VII G 271/14/13 PROKURATURA OKRĘGOWA W KROŚ IE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na: usługi przewozu zwłok ludzkich Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej EUR prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Krośnie Nr 7/10 z dnia 1 lutego 2010 r. i nie jest objęte ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759, ze zm). Zatwierdził: Z-ca Prokuratora Okręgowego w Krośnie Wiesława Basak Krosno, dnia 9 września 2013 r.

2 I. Zamawiający 1. Skarb Państwa - Prokuratura Okręgowa w Krośnie, ul. Czajkowskiego 51, Krosno, woj. podkarpackie, tel. (13) , fax (13) , NIP: REGON: adres strony internetowej: 2. Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30 3. Oznaczenie sprawy: PO VIIG 271/4/13 Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie. II. Tryb udzielenia zamówienia 1. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej 14 tys. euro, w trybie zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Krośnie Nr 7/10 z dnia 1 lutego 2010 r. z późn. zm. 2. W zakresie opisu warunków udziału w postępowaniu Zamawiający odwołuje się do przepisów art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759, ze zm.). 3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia kodem CPV: III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przewozu zwłok w obszarze działania (właściwości), a w uzasadnionych sytuacjach również poza obszarem działania Prokuratury Okręgowej w Krośnie z podziałem na obszary właściwości podległych jej Prokuratur Rejonowych: w Brzozowie, Jaśle, Krośnie, Lesku i Sanoku. 2. W zakres usługi wchodzi proces przewozu zwłok od momentu zabrania zwłok z miejsca zdarzenia do momentu wydania przez prokuratora zezwolenia na pochówek, w tym: - dostarczenie zwłok do miejsca ich przechowywania do czasu wykonania sekcji (komora chłodnicza), - przewiezienie zwłok do prosektorium wskazanego przez prokuratora w celu przeprowadzenia sekcji, - transport do miejsca przechowywania w celu wydania zwłok rodzinie lub innym upoważnionym osobom. 3. Zakres usługi określany będzie każdorazowo zleceniem prokuratora. Wzór zlecenia przewozu zwłok stanowi załącznik nr 1 do umowy. 4. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: - obowiązek realizacji zlecenia w systemie całodobowym, również w dni wolne od pracy i dni świąteczne, - przybycie na miejsce zdarzenia w ciągu jednej godziny od chwili wezwania, 2

3 - realizacja usługi z należytą starannością, z zachowaniem poszanowania zwłok - bez względu na stopień uszkodzenia zwłok, stan rozkładu i miejsce znalezienia, - zapewnienie materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi (worek, rękawiczki jednorazowe itp.). 5. Środek transportu drogowego przeznaczony do przewozu zwłok i szczątków ludzkich powinien spełniać następujące wymagania techniczne i sanitarne: a) być trwale oznakowany w sposób wskazujący na jego przeznaczenie; b) posiadać kabinę kierowcy odizolowaną od części przeznaczonej na umieszczenie zwłok albo szczątków ludzkich; c) posiadać zabezpieczenie przed przesuwaniem się trumny lub pojemnika na zwłoki albo szczątki ludzkie podczas przewozu; d) posiadać podłogę w części przeznaczonej na umieszczenie trumny lub pojemnika na zwłoki albo szczątki ludzkie wykonywaną z materiałów łatwo zmywalnych i odpornych na działanie środków dezynfekujących; e) posiadać wydzielone miejsce na przechowywanie środków dezynfekcyjnych, sprzętu myjąco-czyszczącego oraz jednorazowych rękawic ochronnych. 5. Nie dopuszcza się montażu miejsc siedzących w części przeznaczonej na umieszczenie zwłok albo szczątków ludzkich. 6. Środek transportu drogowego powinien być zarejestrowany jako pojazd specjalny zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. IV. Oferty częściowe opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części zamówienia 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych i dokona wyboru oferty najkorzystniejszej oddzielnie dla każdej części. 2. Części zamówienia zostały określone wg obszarów właściwości poszczególnych jednostek organizacyjnych Prokuratury Okręgowej w Krośnie (zasięgu terytorialnego jednostek): CZĘŚĆ nr 01 - AZWA Krosno (Prokuratura Rejonowa w Krośnie dla miasta Krosno oraz gmin: Chorkówka, Dukla, Iwonicz Zdrój, Jaśliska, Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Rymanów i Wojaszówka) CZĘŚĆ nr 02 - AZWA Jasło (Prokuratura Rejonowa w Jaśle dla miasta Jasło oraz gmin Brzyska, Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn i Tarnowiec) CZĘŚĆ nr 03 - AZWA Brzozów (Prokuratura Rejonowa w Brzozowie dla miasta Brzozów oraz gmin: Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna i Nozdrzec) CZĘŚĆ nr 04 - AZWA Sanok (Prokuratura Rejonowa w Sanoku dla miasta Sanok oraz gmin: Besko, Bukowsko, Komańcza, Sanok, Tyrawa Wołoska, Zagórz i Zarszyn) CZĘŚĆ nr 05 - AZWA Lesko (Prokuratura Rejonowa w Lesku dla miasta Lesko oraz gmin: Baligród, Cisna, Olszanica, Solina) 3

4 CZĘŚĆ nr 06 - AZWA Ustrzyki (Prokuratura Rejonowa w Lesku dla gmin: Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne) V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki udziału w postępowaniu: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem niniejszego zamówienia, b) posiadają wiedzę i doświadczenie, c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Sposób oceny spełniania warunków: Ocena spełniania warunków dokonana zostanie przez Zamawiającego w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach załączonych do oferty. Z treści oświadczeń i dokumentów musi wynikać w sposób jednoznaczny, że Wykonawca spełnia warunki określone przez Zamawiającego. W przypadku wątpliwości co do treści złożonych dokumentów, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w określonym przez siebie terminie. VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. Wykonawca złoży następujące oświadczenia : 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z treścią zał. r 2 do specyfikacji, 2) Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu taborem samochodowym przeznaczonym do przewozu zwłok zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 roku, nr 249, poz.1866) w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji usługi - zgodne z treścią zał. r 3 do specyfikacji, 2. Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia oświadczeń zawierających stwierdzenia zgodne z faktami i stanem prawnym istniejącym w chwili ich składania. VII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: 1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Osoba uprawniona do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami: Barbara Braun - tel , fax

5 VIII. Opis sposobu przygotowania ofert: 1. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę wraz z wymaganymi dokumentami dla jednej lub więcej części zamówienia w tym wypełniony Formularz cenowy odrębnie dla każdej części. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. a ofertę składają się następujące dokumenty: a. Prawidłowo sporządzony formularz oferty na załączonym wzorze lub w oparciu o załączony wzór zał. r 1 do specyfikacji, b. Formularz cenowy do części zamówienia załącznik r 1 do oferty, c. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z treścią zał. r 2 do specyfikacji, d. Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu taborem samochodowym przeznaczonym do przewozu zwłok zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 roku, nr 249, poz.1866) w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji usługi - zgodne z treścią zał. r 3 do specyfikacji, e. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. f. Pełnomocnictwo do podpisania oferty i załączników o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez uprawnionych przedstawicieli pozostałych wykonawców upoważniające jednego z Wykonawców do reprezentowania pozostałych. 2. Ofertę sporządza się w języku polskim. 3. Oferta winna być napisana na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem. Oferta może mieć także postać wydruku komputerowego. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane - zostaną odrzucone. 4. Formularz oferty zostanie podpisany, a wszystkie strony oferty - w tym wszystkie załączniki - będą parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Oferta powinna być złączona w sposób trwały. 5. Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu z rejestru handlowego, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). 6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę wraz z datą naniesienia zmiany. 7. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść i układ graficzny muszą być zgodne z załączonym formularzem. 5

6 8. Wykonawca umieści ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana: (nazwa i adres Zamawiającego) oraz będzie posiadać następujące oznaczenie: OFERTA na usługi przewozu zwłok ludzkich IE OTWIERAĆ przed r. godz Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w punkcie 8, z dodaniem słowa: "Zmiana" lub "Wycofanie". 12. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert. 13. Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione. 14. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 15. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej jak w punkcie 10, z dodaniem słów Tajemnica przedsiębiorstwa. IX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 1. Wykonawca poda cenę w złotych, łącznie z podatkiem VAT oraz bez podatku VAT za czynności wykonywane w ramach wybranej części zamówienia określoną zgodnie z załącznikiem Nr 1 do oferty Formularz cenowy. 2. Cena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 3. Cena winna być określona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Cena oferty powinna zawierać: 1) cenę jednego kilometra trasy wykonanej w związku z realizacją zlecenia; wartość usługi przewozu zostanie wyliczona jako iloczyn przejechanych kilometrów (wg wskazania licznika) i stawki za 1 km przebiegu; 2) cenę ryczałtową usługi, która obejmuje wszelkie inne czynności związane z przewozem zwłok oraz materiały zużywalne (worek, rękawiczki jednorazowe itp. Uwaga: w ramach jednego zlecenia przewozu zwłok, w sytuacji przejazdu tam i z powrotem na trasie pomiędzy miastami (przewóz zwłok na sekcję i z powrotem) przysługuje jeden ryczałt. 6

7 X. Opis kryteriów oceny i sposobu oceny ofert 1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert: Lp. Opis kryterium Waga kryterium (%) Maksymalna ilość punktów 1. Cena jednego kilometra trasy wykonanej w związku z realizacją zlecenia 2. Cena ryczałtowa usługi obejmująca wszelkie inne czynności (oprócz przejazdu) i materiały zużywalne Razem Podstawą obliczenia ilości punktów poszczególnych ofert - dla każdego kryterium oddzielnie - będą proste wzory matematyczne. 3. Ocena dokonywana będzie w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców. 4. Za parametry najkorzystniejsze uznaje się parametry o najniższych cenach. 5. Oferta z najniższą ceną w danym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. 6. Ilość punktów dla pozostałych ofert zostanie ustalona na podstawie wyników obliczeń wg wzoru: Xc = (Cmin : Cof) x 100 pkt x waga% kryterium, gdzie: Xc - oznacza wartość punktową oferty Cmin - oznacza cenę najniższą wśród złożonych ofert Cof - oznacza cenę oferty badanej 7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma łącznie (po zsumowaniu wyników ocen wszystkich kryteriów) najwyższą ilość punktów. XI. Miejsce i termin składania ofert 1. Miejsce: Prokuratura Okręgowa w Krośnie, ul. Czajkowskiego 51, pok. 305 (sekretariat Prokuratury). 2. Termin: do dnia 17 września 2013 r. godz Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania. XII. Termin związania ofertą Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od daty (terminu) składania ofert tj. do dnia 17 października 2013 r. XIII. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert 1. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. 2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert zgodnie z przyjętym kryterium. 3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 7

8 4. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale VI. XIV. Udzielenie zamówienia 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni warunki określone przez Zamawiającego oraz uzyska największą liczbę punktów w danej części zamówienia. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty dla każdej części zamówienia Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację o: 1) wyborze, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru a także nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. XV. Termin wykonania umowy Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 1 października 2013 r. do dnia 30 września 2014 r. XVI. Postanowienia końcowe 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia prowadzonego postępowania w całości lub części: 1) jeżeli nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, 2) cena oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 3) w sytuacji zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego. Załącznikami do niniejszej specyfikacji są: 1. Wzór formularza ofertowego wraz ze wzorem formularza cenowego 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 3. Oświadczenie o dysponowaniu specjalistycznym taborem samochodowym do przewozu zwłok ludzkich 4. Projekt umowy wraz ze wzorem zlecenia przewozu zwłok Sporz.: Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Krośnie Barbara Braun ZATWIERDZIŁ: Z-ca Prokuratora Okręgowego w Krośnie Wiesława Basak 8

9 Krosno, dnia 9 września 2013 r. Zał. Nr 1 do SIWZ (Wzór formularza)... dnia... (Nazwa i adres wykonawcy) OFERTA dla Prokuratury Okręgowej w Krośnie ul. Czajkowskiego 51, Krosno 1. Oferujemy wykonywanie usług przewozu zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratora, na terenie obszaru objętego działaniem jednostek Prokuratury Okręgowej w Krośnie dla: - Prokuratury Rejonowej w Krośnie - CZĘŚĆ nr 01 [_] - Prokuratury Rejonowej w Jaśle - CZĘŚĆ nr 02 [_] - Prokuratury Rejonowej w Brzozowie - CZĘŚĆ nr 03 [_] - Prokuratury Rejonowej w Sanoku - CZĘŚĆ nr 04 [_] - Prokuratury Rejonowej w Lesku: - CZĘŚĆ nr 05 [_] - CZĘŚĆ nr 06 [ ] zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty Formularz cenowy dla części zamówienia r [_] (Uwaga! należy zaznaczyć znakiem X tylko te części, w obrębie których Wykonawca składa ofertę). 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń do jej treści. 3. Oświadczamy, że istotne postanowienia umowy akceptujemy bez zastrzeżeń. 4. Akceptujemy warunki płatności z terminem płatności do 30 dni. 5. Zamówienie będziemy realizować w okresie od dnia 1 października 2013 r. do dnia 30 września 2014 r. 6. Uprawnionym przedstawicielem do kontaktów z Zamawiającym jest:... tel.... 9

10 fax... adres Nasz rachunek bankowy - Bank... Nr Nasz NIP... REGON Załącznikami do niniejszej oferty są: 1) Formularz cenowy dla części Nr. 2)... 3). 4).... ( Podpis/y osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy) 10

11 Załącznik Nr 1 do oferty FORMULARZ CE OWY DLA CZĘŚCI ZAMÓWIE IA R [_] * dla obszaru objętego działaniem Prokuratury Rejonowej w.** Lp. CZY OŚĆ 1. Cena jednego kilometra trasy wykonanej w związku z realizacją zlecenia 2. Cena ryczałtowa usługi*** obejmująca wszelkie inne czynności (oprócz przejazdu) i materiały zużywalne Cena netto w zł VAT % VAT w zł Cena brutto w zł * wpisać Nr części zamówienia ** wpisać odpowiadającą jej nazwę (siedzibę) jednostki organizacyjnej Prokuratury *** w ramach jednego zlecenia przewozu przysługuje jeden ryczałt. (Pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 11

12 Zał. Nr 2 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego na usługi przewozu zwłok ludzkich (pieczęć firmy)... (miejscowość, data) Zgodnie z wymogiem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj.: 1) posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonych przedmiotem zamówienia, 2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, 3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,. (Pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 12

13 Zał. Nr 3 do SIWZ OŚWIADCZE IE Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usługi przewozu zwłok ludzkich na zlecenie prokuratora w obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w oświadczam, że posiadam/y specjalistyczny tabor samochodowy przeznaczony do przewozu zwłok ludzkich zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. (Dz. U. z 2007, nr 249, poz.1866). 13

14 UMOWA (projekt) Zał. Nr 4 do SIWZ zawarta w Krośnie dnia.. września 2013 roku pomiędzy Prokuraturą Okręgową w Krośnie, mającą swą siedzibę przy ulicy Czajkowskiego 51, Krosno, reprezentowaną przez: Pana Cezarego Pelczarskiego - Prokuratora Okręgowego w Krośnie zwaną dalej Zamawiającym a firmą: reprezentowaną przez:... zwaną dalej Wykonawcą w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej EUR w trybie zapytania ofertowego, określonego Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Krośnie Nr 7/10 z dnia 1 lutego 2010 r Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi związane z przewozem zwłok ludzkich w obrębie działania Prokuratury Rejonowej w., a w uzasadnionych przypadkach również poza obszarem działania Prokuratury. 2. Wykonawca zobowiązuje się do przysyłania, na wskazane miejsce, pojazdu samochodowego przeznaczonego do przewozu zwłok, wraz z obsługą, nie później niż w ciągu jednej godziny od momentu wezwania. 3. W zakres usługi wchodzi proces przewozu zwłok od momentu zabrania zwłok z miejsca zdarzenia do momentu wydania przez prokuratora zezwolenia na pochówek, w tym: dostarczenie zwłok do miejsca ich przechowywania do czasu wykonania sekcji, przewiezienie zwłok do prosektorium wskazanego przez prokuratora w celu przeprowadzenia sekcji oraz transport do miejsca przechowywania do czasu wydania zwłok rodzinie lub innym upoważnionym osobom. 4. Zakres usługi określany będzie każdorazowo zleceniem Prokuratora. Wzór zlecenia przewozu zwłok stanowi załącznik nr 1 do umowy. 5. Wykonawca będzie wykonywał usługę przy zachowaniu wszelkich wymogów zawartych w przepisach szczegółowych 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U z 2007 r. Nr 249, poz. 1866). 2 Okres trwania umowy ustala się na okres: od dnia 1 października 2013 r. do dnia 30 września 2014 roku. 14

15 3 1. Strony zgodnie stwierdzają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy pełną informację dotyczącą istotnych warunków zamówienia, zawierający m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy. 2. Informacja dotycząca istotnych warunków zamówienia, formularz oferty i szczegółowa oferta cenowa stanowią integralną część niniejszej umowy Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za usługę przewozu zwłok będzie każdorazowa odpłatność ustalona zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowej ofercie cenowej Wykonawcy, na podstawie wystawionej faktury VAT. 2. Strony zastrzegają sobie prawo zmiany stawek wynagrodzenia umownego brutto w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT za usługi, które będą realizowane od dnia zmiany podatku VAT do terminu końcowego obowiązywania umowy. 5 Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni od daty jej doręczenia Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac będących przedmiotem niniejszej umowy z należytą starannością, z zachowaniem poszanowania zwłok. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości stanowiącej 10 % ceny jednego przewozu, w przypadku nienależytego i nieterminowego wykonania przewozu, za każdy taki przewóz. 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnej naliczonej kary umownej zgodnie z pkt 2, z pierwszej faktury wystawionej po takim zdarzeniu Zamawiający może wypowiedzieć umowę, a następnie odstąpić od jej realizacji, jeżeli Wykonawca w sposób rażący narusza postanowienia umowy. 2. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron, z miesięcznym okresem wypowiedzenia (na ostatni dzień miesiąca) W razie powstania sporów na tle wykonywania niniejszej umowy, strony będą rozstrzygać je polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy miejscowo Sąd powszechny ze względu na siedzibę Zamawiającego Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 15

16 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny. 3. Integralną część umowy stanowią załączniki: a) dokumenty przetargowe, b) oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi załącznikami. 10 Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron Zamawiający Wykonawca 16

17 Zał. Nr 1 do umowy Zlecenie przewozu zwłok, dnia. (oznaczenie sprawy) (nazwa przewoźnika) (adres) Prokurator Prokuratury Rejonowej w... (imię i nazwisko prokuratora) zleca przewiezienie zwłok... z (imię i nazwisko denata) (nazwa / adres) do (nazwa / adres) Data i godzina zlecenia:. 20 r. godz... (podpis i pieczęć imienna prokuratora) 17

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu

na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu ZAMAWIAJĄCY: BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR ul. SPÓŁDZIELCZA 8, 15-441 BIAŁYSTOK ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu CZTERY HORYZONTY reorientacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.11.2015.r. Działając na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm) zgodnie Zarządzeniem nr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro .271..2015 Mielec, 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Zapytanie. dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro

Zapytanie. dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro Wrocław, dnia 22 grudnia 2014 r. Numer referencyjny postępowania: Z/51/2014 Zapytanie dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro pn. Usługa szkolenia

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY GMINA IWANISKA ul. Rynek 3 27-570 Iwaniska tel. 015860 12 54, fax. 015 860 12 40 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY GMINA IWANISKA ul. Rynek 3 27-570 Iwaniska tel. 015860 12 54, fax. 015 860 12 40 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA D-7040.P/1/07 ZAMAWIAJĄCY GMINA IWANISKA ul. Rynek 3 27-570 Iwaniska tel. 015860 12 54, fax. 015 860 12 40 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro w skali roku.

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro w skali roku. Instytut Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III ul. Wojska Polskiego 51 57-530 Międzylesie tel. 74/8126395, 8126416, 8126346 faks 74/8126603, www.izolatory.pl 03/ZO/2014 Międzylesie, 03.10.2014 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości Staszów, dnia 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

L.Dz.ZGK Sp.z o.o.../2015 Ostrów Mazowiecka 03-06-2015

L.Dz.ZGK Sp.z o.o.../2015 Ostrów Mazowiecka 03-06-2015 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Ostrowi Mazowieckiej SP. Z O.O. 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. B. Prusa 66 tel.: 29/645-73-01, fax; 29/645-73-02; WWW: www.gkostrow.pl L.Dz.ZGK Sp.z o.o..../2015 Ostrów Mazowiecka

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Liniewo, 22.07.2014 r. Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Rodzaj zamówienia: usługa Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 Euro na podstawie art. 4 ust 8 przepisów

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Świebodzin, 20.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Rzeszów, dnia 02.01.2013 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70¹ KODEKSU CYWILNEGO NA ROBOOTY DODATKOWE W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ ZAŁADU LABORATORYJNO PRODUKCYJNEGO W RAMACH PROJEKTU PN BUDOWA

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

NADLEŚNICTWO MILICZ KURS PRAWA JAZDY KAT. T

NADLEŚNICTWO MILICZ KURS PRAWA JAZDY KAT. T NADLEŚNICTWO MILICZ Znak sprawy: ZG7 2714-1/2014 ADRES: ul. Trzebnicka 18 56-300 Milicz TEL 71 3809301-303; FAX 71 3840344; e-mail: milicz@wroclaw.lasy.gov.pl REGON-931024020 NIP 916-000-20-01 OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 Nysa, 25.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 na Dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych telewizorów Samsung RM48D. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/03/MF/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MEBLI BIUROWYCH MIĘKKICH - KRZESEŁ OBROTOWYCH 1.Nazwa i adres Zamawiającego. Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na usługi robót ziemnych koparko-ładowarką

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na usługi robót ziemnych koparko-ładowarką Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza ul. Bielawskiego 18 36-200 Brzozów tel. 13 4309547 fax. 13 4309587 email. zampub@szpital-brzozow.pl

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań:

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań: Numer sprawy: OS-DN-776-201/2012 ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 5 000,00 zł netto. UWAGA! Do niniejszego postępowania

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający przewiduje, że zleci realizację sprawienia pogrzebu w ilości około 6 pogrzebów

1. Zamawiający przewiduje, że zleci realizację sprawienia pogrzebu w ilości około 6 pogrzebów Wodzisław Śląski, dnia 1 grudnia 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro Zapraszamy do złożenia oferty na: świadczenie

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Dostawa koszy ulicznych na odpady

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Dostawa koszy ulicznych na odpady URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Rynek 3 33-300 Nowy Sącz... (pieczęć Zamawiającego) Znak: WGK.RK.13.2015.MK Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

GESTAMP WIND 10 SP. Z O.O.

GESTAMP WIND 10 SP. Z O.O. Warszawa, 15 września 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO w ramach projektu Budowa farmy wiatrowej Szerzawy 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą GESTAMP WIND

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok.202 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/SS/485/2013 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/12/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Pasłęku

ZARZĄDZENIE NR 5/12/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Pasłęku ZARZĄDZENIE NR 5/12/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Pasłęku W sprawie: Instrukcji wydatkowaniu środków publicznych na zamówienia, nie objęte ustawą Prawo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro

ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro Dotyczy: dostawa gazu LPG do samochodu nauki jazdy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM. III. TERMIN REALIZACJI / WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Od dnia zawarcia umowy do 10 stycznia 2018.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM. III. TERMIN REALIZACJI / WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Od dnia zawarcia umowy do 10 stycznia 2018. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE O-I.0246.2.2015 Olsztyn,... OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM Departament Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA:

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA: OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA: usługę tłumaczenia zwykłego tekstu z języka polskiego na język czeski związanego z realizacją projektu "Ekumenia w praktyce". Postępowanie przygotowawcze w ramach założeń:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE "SOLGAM" SP. Z O. O. Jasło, 01. 10. 2014 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYTŁACZARKA WRAZ Z GŁOWICĄ REOLOGICZNĄ ZAPYTANIE OFERTOWE JASŁO 2014 "Solgam" Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na zadanie pod nazwą:

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na zadanie pod nazwą: GGŚ-II.7031.0000017.2015 Siewierz, dnia 02.12.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16 42-470 Siewierz REGON: 276258227 NIP: 649-000-65-55 tel. 32 64 99 400 fax 32

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby regionalnej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 8/WSB/JAK/2013

Zapytanie ofertowe nr 8/WSB/JAK/2013 Toruń, dnia 7 marca 2013r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.torun.pl Zapytanie ofertowe nr 8/WSB/JAK/2013 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa Tel.: 0 22 489 64 90 Fax: 0 22 489 64 91

1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa Tel.: 0 22 489 64 90 Fax: 0 22 489 64 91 Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)

Bardziej szczegółowo

Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Krakowie, ul. Wielicka 267. 1. transportu sprzętu medycznego oraz 2. czyszczenia i dezynfekcji sprzętu medycznego

Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Krakowie, ul. Wielicka 267. 1. transportu sprzętu medycznego oraz 2. czyszczenia i dezynfekcji sprzętu medycznego Znak sprawy: DAO4-350-17/14 Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Krakowie, ul. Wielicka 267 zaprasza do udziału w konkursie ofert na usługi: 1. transportu sprzętu medycznego oraz 2. czyszczenia i dezynfekcji

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Na przygotowanie językowe kurs języka hiszpańskiego w wymiarze 20 h/grupę w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA DEMONTAŻ POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG NA PODST. ART 130A PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.7135.2.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO II. III. IV. POWIAT RYCKI UL. WYCZÓŁKOWSKIEGO 10A

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a tel. (22) 599-11-20; fax. (22) 599-20-33 NIP: 522-00-02-529 REGON: 000288975 KONKURS znak: DFK01/09/2015 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/1/38/2014 Wrocław, dnia 03 października 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Rzeszów 20.11.2012. OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70¹ KODEKSU CYWILNEGO NA ZAKUP WÓZKÓW WIDŁOWYCH KOD CPV: 4241511 Działanie Działanie I.3 Wspieranie innowacji Tytuł projektu Budowa

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Wprowadzenie nowej usługi w firmie Wanke Piotr Emblemat.com

Tytuł projektu: Wprowadzenie nowej usługi w firmie Wanke Piotr Emblemat.com Opole dnia 27.07.2015r. Postępowanie o udzielenie zamówienia poprzez publiczne ogłoszenie o zamówieniu nr 1/07/2015 na zakup urządzeń i oprogramowania dla firmy Wanke Piotr Emblemat.com Firma Wanke Piotr

Bardziej szczegółowo

Wycena nieruchomości w 2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE

Wycena nieruchomości w 2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE RGG.71..015 ZAPYTANIE OFERTOWE Bolesławiec, dnia 08 stycznia 015 r. Wójt Gminy Bolesławiec, działając w imieniu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec, województwo dolnośląskie, powiat

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJACY Powiat Lipski Ul Rynek 1, 27-300 Lipsko kieruje zapytanie ofertowe na przygotowanie i wydruk plakatów promocyjnych projektu.

ZAMAWIAJACY Powiat Lipski Ul Rynek 1, 27-300 Lipsko kieruje zapytanie ofertowe na przygotowanie i wydruk plakatów promocyjnych projektu. EKST.042.28.3.1.2014 Lipsko, dnia 14.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 dotyczy zamówienia o wartości poniżej 14 000 euro, na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy z dn.29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupowych warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupowych warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupowych warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr sprawy: KN-ZZ-631/VI/LJ/2014 Bielsko-Biała, dn. 28.08.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ===================================================================== Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych Nazwa

Bardziej szczegółowo

Pieczęć zamawiającego Nr sprawy: FN-2271/2/2013. 1. Zamawiający:

Pieczęć zamawiającego Nr sprawy: FN-2271/2/2013. 1. Zamawiający: Pieczęć zamawiającego Nr sprawy: FN-2271/2/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługę kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie: Wniesienie wkładów do Międzygminnego Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE CZŁOWIEK I PRZYRODA Krzywe 62B, 16-402 Suwałki tel./fax: (87) 569 10 28 www.czlowiekiprzyroda.eu e-mail: stowcip@gmail.

STOWARZYSZENIE CZŁOWIEK I PRZYRODA Krzywe 62B, 16-402 Suwałki tel./fax: (87) 569 10 28 www.czlowiekiprzyroda.eu e-mail: stowcip@gmail. STOWARZYSZENIE CZŁOWIEK I PRZYRODA Krzywe 62B, 16-402 Suwałki tel./fax: (87) 569 10 28 www.czlowiekiprzyroda.eu e-mail: stowcip@gmail.com Krzywe, 28 marca 2014 Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda zaprasza

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ceglana 35 40-952 Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Konkurs ofert na całodobowe udzielanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA. Opracowanie ulepszonej technologii produkcji nowych płytek obwodów drukowanych o grubości 0,3-0,8mm

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA. Opracowanie ulepszonej technologii produkcji nowych płytek obwodów drukowanych o grubości 0,3-0,8mm ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA Opracowanie ulepszonej technologii produkcji nowych płytek obwodów drukowanych o grubości 0,3-0,8mm Łódź, 09.04.2015 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Zakład Usługowo-Produkcyjny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. - Pakiet III ZAŁĄCZNIK 1C grupa WARZYWA, OWOCE, PRODUKTY PRZETWORZONE ZAŁĄCZNIK 1G grupa RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE

Zapytanie ofertowe. - Pakiet III ZAŁĄCZNIK 1C grupa WARZYWA, OWOCE, PRODUKTY PRZETWORZONE ZAŁĄCZNIK 1G grupa RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE Zapytanie ofertowe Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę produktów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 48 w Szczecinie w 2015r. Wartość zamówienia - poniżej 30 tys. euro.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wrocław, dnia 20 stycznia 2015 r. Nasz znak: IZ/3840/1/1/2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza wyrażonej w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Warszawa, dn. 02.08.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: transport dla 10 uczestników podczas wizyty studyjnej w Danii (Kopenhaga i/lub okolice) w dn. 11-17 września 2011 r. w ramach projektu 1.18 Tworzenie i rozwijanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaproszenie do składania ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaproszenie do składania ofert ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na Usługę fryzjerską dla beneficjentów projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim pt. Razem przeciw wykluczeniu społecznemu,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. dotyczące wykonania teczek promocyjnych

Zapytanie ofertowe. dotyczące wykonania teczek promocyjnych Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania teczek promocyjnych w ramach Projektu pn. EUROszansa dla Lubelszczyzny budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na usługę podłączenia okapów oraz dostawę i montaż klimatyzatorów

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na usługę podłączenia okapów oraz dostawę i montaż klimatyzatorów Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza ul. Bielawskiego 18 36-200 Brzozów tel. 13 4309547 fax. 13 4309587 email. zampub@szpital-brzozow.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro 271.2.2014.PP Kampinos, dnia 10 lutego 2014 r. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę filtrów do central klimatyzacyjnych kod CPV : 42514310-8

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę filtrów do central klimatyzacyjnych kod CPV : 42514310-8 Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza ul. ks. J. Bielawskiego 1 36-200 Brzozów tel. 13 30957 fax. 13 30957 email. zampub@szpital-brzozow.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA WYKONANIE. "Projektu budowlanego na elewację budynku użytkowo-mieszkalnego w Sosnówce przy ul.

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA WYKONANIE. Projektu budowlanego na elewację budynku użytkowo-mieszkalnego w Sosnówce przy ul. OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA WYKONANIE "Projektu budowlanego na elewację budynku użytkowo-mieszkalnego w Sosnówce przy ul. Liczyrzepy 11" Zamawiający: Parafia Ewangelicko- Augsburska Wang ul. Na Śnieżkę

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie ul. Mogileńska 5,88-190 Barcin. NIP 5621565793, tel. 523832854, 523832855

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie ul. Mogileńska 5,88-190 Barcin. NIP 5621565793, tel. 523832854, 523832855 Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie ul. Mogileńska 5,88-190 Barcin NIP 5621565793, tel. 523832854, 523832855 adres strony internetowej:spzozbip.barcin.pl Barcin, dnia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Kalisz, dnia 10.09.2009r. ZDM - 79/Z/09 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95 061 Dmosin, powiat Brzeziński, woj. łódzkie ogłasza postępowanie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług noclegowych podczas udziału w krajowych

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/1/47/2015 Wrocław, dnia 30 października 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... ... -... ...z siedzibą w... wpisaną w dniu... do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem... ...

UMOWA Nr... ... -... ...z siedzibą w... wpisaną w dniu... do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem... ... Numer sprawy:vii.g.211/05/10 Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr... - w z ó r - W dniu.. w Zielonej Górze pomiędzy: Prokuraturą Okręgową w Zielonej Górze ul. Partyzantów 42 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Szkoła Podstawowa NR 4 w Barlinku Siedziba: ul. Kombatantów 3, 74-32

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Szkoła Podstawowa NR 4 w Barlinku Siedziba: ul. Kombatantów 3, 74-32 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Szkoła Podstawowa NR 4 w Barlinku Siedziba: ul. Kombatantów 3, 74-32 320 Barlinek tel/fax (095) 746-10-22 Zaprasza do złożenia oferty na przedmiot zamówienia: Remont pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 30.000 euro.

Instrukcja dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 30.000 euro. ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU OPOLE@ANR.GOV.PL Opole, dn. 21.01.2015 r. Instrukcja dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 30.000 euro. 1. Przedmiot zamówienia.

Bardziej szczegółowo

Borki r. RIGRiOŚ

Borki r. RIGRiOŚ RIGRiOŚ.271.02.08.2014. Borki 18.11.2014 r. Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny na zakup i dostawę węgla i miału węglowego dla Urzędu Gminy Borki i OSP w Borkach na sezon grzewczy 2014/2015 r. I.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaproszenie do składania ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaproszenie do składania ofert ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na remont pomieszczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim. Wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro. Zamawiający: Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro przez Przedszkole Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo