Spis treści Wstęp 5 Obsługa i konserwacja 20 Toshiba Corporation 6 Licencje 10 Deklaracja zgodności 12 Zdrowie i bezpieczeństwo 13 Pierwsze kroki 26

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści Wstęp 5 Obsługa i konserwacja 20 Toshiba Corporation 6 Licencje 10 Deklaracja zgodności 12 Zdrowie i bezpieczeństwo 13 Pierwsze kroki 26"

Transkrypt

1

2 Spis treści Wstęp 5 Toshiba Corporation 6 Gwarancja w UE 9 Licencje 10 Deklaracja zgodności 12 Zdrowie i bezpieczeństwo 13 Informacje ogólne 13 Środowisko pracy 14 Urządzenia elektroniczne 15 Bezpieczeństwo baterii 16 Bezpieczeństwo ładowarki 17 Połączenia alarmowe 17 Informacje dotyczące ekspozycji RF dla użytkowników w Europie 18 Obsługa i konserwacja 20 Ogólne 20 Pielęgnacja i konserwacja baterii 22 Ponowne uruchamianie telefonu Toshiba 23 Resetowanie telefonu Toshiba 24 Ponowne inicjowanie telefonu Toshiba 24 Pierwsze kroki 26 Rozpakowywanie 26 Układ i funkcje telefonu 27 Ekran Dzisiaj 30 Menu Start 32 Typowe ikony statusu 33 Instalacja karty SIM i baterii 36 Instalowanie karty microsd 38 Wyjmowanie i wkładanie rysika 39 Korzystanie z rysika 39 Ładowanie baterii 40 Włączanie i wyłączanie zasilania 42 Blokada klawiatury 42 Autokonfigurator 43 TOSHIBA User Interface 44 Spis treści 1

3 Spis treści 2 Spis treści Funkcje połączeń 49 Nawiązywanie połączenia 49 Szybkie wybieranie numerów 51 Odbieranie połączenia 53 Kończenie połączenia 54 Opcje w trakcie połączenia 54 Wideotelefonia 57 Historia połączeń 59 Wiadomości 61 Wiadomości tekstowe 61 Wiadomości MMS 64 Wiadomości 67 Ogólne opcje wiadomości 72 Wpisywanie tekstu 75 Metody wpisywania 75 Klawiatura 75 Opcje wprowadzania 76 Rysowanie i pisanie na ekranie 76 Full Screen Keyboard 77 Aplikacje i multimedia 79 Office Mobile 80 Internet Explorer 81 Kalendarz 85 Kontakty 88 Gry 92 TOSHIBA User Interface 92 ActiveSync 93 A-GPS 94 Aparat fotograficzny 95 AutoConfig 97 BlackList 97 Edytor zdjęć 99 Eksplorator plików 100 Full Screen Keyboard 100 Home 100 Instalacja automatyczna 100 JBlend 101 Kalkulator 102 Menedżer zadań 102 Messenger 103 Notatki 103

4 Spis treści Obraz na tekst 104 Obrazy i wideo 106 Przeglądarka Picsel 107 Radio FM 108 Rejestracja certyfikatu 110 Streaming Player 111 Udostępnianie Internetu 111 Windows Live 111 Windows Media 112 Wprowadzenie 115 Wyszukaj 116 Zadania 117 Zestaw aplikacji dla karty SIM 118 Łączność 119 Menedżer bezprzewodowy 119 Bluetooth 120 Transmisja 123 Cell Broadcast 124 Połączenie z Internetem 124 Połączenie CSD 130 Rejestracja w domenie 130 Udostępnianie Internetu 131 Tryb sieci 131 USB to PC 132 Wi-Fi 132 Spis treści 3

5 Spis treści 4 Spis treści Ustawienia 134 Regulacja głośności 134 Ustawienia zabezpieczeń 134 Dostosowywanie ekranu Dzisiaj 138 Dźwięki i powiadomienia 139 Informacje o właścicielu 140 Dostosowywanie menu Start 140 Zmienianie przypisania funkcji przycisków 141 Ustawienia telefonu 141 Ustawienia Wideotelefonu 147 Ustawienia metody wprowadzania 148 Certyfikaty 148 Ustawienia ekranu 149 Informacje 149 Informacji o systemie 150 Menedżer zadań 151 Ogranicznik poziomu głośności w słuchawkach 151 Opinie klientów 152 Ustawienia zarządzania pamięcią 152 Ustawienia podświetlenia 153 Raportowanie błędów 154 Spb Mobile Shell for Toshiba 154 Szyfrowanie 156 Ustawienia regionalne 156 Usuń programy 157 Windows Update 157 Zarządzane programy 158 Ustawienia Zasilanie 158 Zegar i alarmy 159 Zewnętrzny GPS 160 Specyfikacje 161 Rozwiązywanie problemów 164 Dowód zakupu 168 Drzewo menu 169 End User License Agreements (EULAs) 171 Indeks 184

6 Wstęp Wstęp Aby korzystać z telefonu Toshiba, należy mieć dostęp do usług oferowanych przez operatora sieci bezprzewodowej. Działanie wielu funkcji telefonu Toshiba zależy od funkcji oferowanych w sieci bezprzewodowej. Te usługi sieciowe mogą nie być dostępne we wszystkich sieciach lub może wystąpić konieczność przeprowadzenia dodatkowych ustaleń z operatorem, aby można było korzystać z usług sieciowych. Operator może udzielić dodatkowych instrukcji dotyczących korzystania z usług oraz powiadomić o należnych opłatach. Niektóre sieci mogą mieć ograniczenia wpływające na korzystanie z usług sieciowych. Niektóre sieci np. mogą nie obsługiwać wszystkich znaków czy usług zależnych od języka. Proszę zauważyć, iż aplikacje Messenger oraz Windows Live opisane w niniejszej instrukcji mogą być niedostępne w telefonie Toshiba, ponieważ funkcjonowanie tych aplikacji jest uzależnione od zakresu usług świadczonych przez operatora. Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Ponieważ nasze produkty podlegają stałemu rozwojowi, firma Toshiba zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej instrukcji w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Wstęp 5

7 Toshiba Corporation 6 Toshiba Corporation Toshiba Corporation WAŻNE: PRZECZYTAJ TEN DOKUMENT PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO, PONIEWAŻ PRÓBA UŻYCIA DOWOLNEGO OPROGRAMOWANIA ZAINSTALOWANEGO NA TYM TELEFONIE JEST RÓWNOZNACZNA Z AKCEPTACJ WARUNKÓW UMOWY LICENCYJNEJ. JEŚLI ODRZUCASZ WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ LUB NIE ZGADZASZ SIĘ ZE WSZYSTKIMI WARUNKAMI, NIE OTWIERAJ ANI NIE UŻYWAJ DOSTARCZONEGO OPROGRAMOWANIA. Umowa licencyjna użytkownika końcowego Niniejsza umowa użytkownika końcowego ( EULA ) jest umową prawną między użytkownikiem a firmą TOSHIBA CORPORATION ( Toshiba ) dotyczącą chronionego prawami autorskimi oprogramowania zainstalowanego na zakupionym telefonie komórkowym Toshiba 3G ( Telefonie ). Korzystanie z dowolnego oprogramowania zainstalowanego na Telefonie i związanej z nim dokumentacji ( Oprogramowania ) jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków, jeśli producent Oprogramowania zainstalowanego na Telefonie nie dostarczył innych warunków w takiej sytuacji mogą mieć zastosowanie dodatkowe lub inne warunki umowy licencyjnej. Jeśli nie zgadzasz się na warunki niniejszej umowy licencyjnej, nie używaj oprogramowania. 1. Udzielenie licencji. Firma Toshiba udziela użytkownikowi osobistej, niewyłącznej i niepodlegającej przekazaniu licencji na korzystanie z Oprogramowania na warunkach określonych w niniejszej umowie licencyjnej. Modyfikacja, adaptowanie, tłumaczenie, wypożyczanie, kopiowanie, udostępnianie, przekazywanie lub przypisywanie całości lub części Oprogramowania albo udzielonych do niego praw innym osobom, jak również usuwanie informacji dotyczących własności, etykiet lub znaków z Oprogramowania jest zabronione, jeśli nie jest wyraźnie dozwolone w niniejszej umowie licencyjnej. Ponadto użytkownik zobowiązuje się do nietworzenia utworów pochodnych opartych na Oprogramowaniu. 2. Prawa autorskie. Oprogramowanie jest udzielane na podstawie licencji, nie zaś sprzedawane. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie zostanie na niego przeniesiony żaden tytuł własności intelektualnej

8 Toshiba Corporation Oprogramowania. Użytkownik również przyjmuje do wiadomości, że tytuł własności i pełne prawa własności do Oprogramowania pozostaną przy firmie Toshiba, jej filiach i/lub dostawcach. Użytkownik nie nabywa żadnych praw do oprogramowania poza wyraźnie wymienionymi w niniejszej umowie licencyjnej. Użytkownik może zachować kopię zapasową Oprogramowania do niezbędnego użytku, przewidzianego prawem. Wszystkie kopie Oprogramowania muszą zawierać te same informacje dotyczące własności, co Oprogramowanie. Kopie Oprogramowania podlegają warunkom niniejszej umowy licencyjnej. Wszystkie prawa nieprzyznane użytkownikowi w niniejszej umowie licencyjnej pozostają przy firmie Toshiba, jej filiach i/lub dostawcach. 3. Inżynieria wsteczna. Użytkownik nie będzie próbować wykonywać prac inżynieryjnych, dekompilować, modyfikować, tłumaczyć ani demontować Oprogramowania w całości ani jego elementów, z wyjątkiem działań, które nie są zakazane przez obowiązujące przepisy, oraz zgodnych z tymi przepisami. Jeśli użytkownikiem jest przedsiębiorstwo, spoczywa na nim obowiązek zapobieżenia podejmowaniu takich działań przez pracowników lub podwykonawców. Niezastosowanie się do powyższych warunków lub innych postanowień niniejszej umowy licencyjnej spowoduje jej automatyczne zerwanie oraz wycofanie praw udzielonych użytkownikowi w niniejszej umowie. 4. OGRANICZONA GWARANCJA. Wadliwe Oprogramowanie podlega naprawie lub wymianie przez firmę Toshiba, jej filie, dostawców lub autoryzowaną firmę serwisową według uznania firmy Toshiba, wyłącznie w okresie obowiązywania gwarancji dotyczącej Telefonu i o ile wady nie powstały w wyniku takich działań i okoliczności, na które firma Toshiba nie ma wpływu. Z WYJĄTKIEM POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ: (A) FIRMA TOSHIBA, JEJ FILIE I ICH DOSTAWCY NIE WYDAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI, POSTANOWIEŃ ANI INNYCH WARUNKÓW (WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM BEZ OGRANICZENIA DO GWARANCJE, POSTANOWIENIA I WARUNKI DOTYCZĄCE ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU Toshiba Corporation 7

9 Toshiba Corporation 8 Toshiba Corporation ORAZ NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH; (B) CAŁKOWITE RYZYKO ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ I PRACĄ OPROGRAMOWANIA PONOSI UŻYTKOWNIK. UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE FAKT, ŻE OPROGRAMOWANIE MOŻE NIE SPEŁNIAĆ JEGO WYMAGAŃ ORAZ ŻE NIE MOŻNA UDZIELIĆ GWARANCJI NA NIEPRZERWANE I BEZBŁĘDNE DZIAŁANIE OPROGRAMOWANIA. 5. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO FIRMA TOSHIBA, JEJ FILIE ANI ICH DOSTAWCY NIE BĘDĄ W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH ODPOWIEDZIALNI ZA ŻADNE STRATY ZWIĄZANE Z (A) UTRATĄ TRANSAKCJI LUB ZYSKÓW, PRZERWAMI W DZIAŁALNOŚCI, UTRATĄ DANYCH BIZNESOWYCH ANI (B) WYNIKAJĄCYMI, SPECJALNYMI, PRZYPADKOWYMI LUB POŚREDNIMI STRATAMI WSZELKIEGO RODZAJU (W UMOWIE, STANOWIĄCYCH WYKROCZENIE LUB INNYCH) SPOWODOWANYMI PRZEZ: (I) KORZYSTANIE LUB BRAK MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI FIRMA TOSHIBA, JEJ FILIE LUB ICH DOSTAWCY ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD; ORAZ (II) WSZELKIE ROSZCZENIA STRON TRZECICH. Z WYJĄTKIEM SYTUACJI OPISANYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE LICENCYJNEJ CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY TOSHIBA ZGODNIE Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ CENY ZAPŁACONEJ ZA OPROGRAMOWANIE. POWYŻSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE WYKLUCZA ANI NIE OGRANICZA (A) ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŚMIERĆ LUB USZKODZENIA CIAŁA POWSTAŁE NA SKUTEK ZANIEDBAŃ; ANI (II) WSZELKICH OBOWIĄZKOWYCH PRAW I ODPOWIEDZIALNOŚCI W TAKIM ZAKRESIE, W JAKIM NIE MOGĄ ONE BYĆ WYKLUCZONE ANI OGRANICZONE PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. PROSIMY WYKONAĆ I ZACHOWAĆ KOPIE WSZYSTKICH DANYCH ZAPISANYCH W PRODUKCIE, NA PRZYKŁAD NAZWISK, ADRESÓW, NUMERÓW TELEFONÓW, ZDJĘĆ, SYGNAŁÓW DZWONKA ITD. PRZED DOSTARCZENIEM PRODUKTU W CELU WYKONANIA CZYNNOŚCI SERWISOWYCH

10 Toshiba Corporation W RAMACH GWARANCJI, PONIEWAŻ DANE MOGĄ ULEC USUNIĘCIU W TRAKCIE PROCESU NAPRAWY LUB USŁUG SERWISOWYCH. 6. Obowiązujące przepisy. Niniejsza umowa licencyjna podlega przepisom prawa Anglii i Walii. Wszystkie wątpliwości związane z niniejszą umową licencyjną podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich. 7. Przepisy prawa eksportowego. Użytkowanie, powielanie lub wykorzystywanie Oprogramowania jest związane z produktami i/ lub danymi technicznymi, które mogą podlegać kontroli na mocy przepisów prawa eksportowego odpowiednich krajów lub regionów oraz mogących wymagać zatwierdzenia przez władze przed wyeksportowaniem. Zabrania się eksportu, bezpośredniego lub pośredniego, pozostającego w sprzeczności z przepisami prawa eksportowego odpowiednich krajów lub regionów. 8. Uprawnione strony trzecie. Użytkownik wyraża zgodę, by pewni dostawcy Oprogramowania dla firmy Toshiba mieli prawo egzekwować wobec użytkownika warunki niniejszej umowy licencyjnej jako uprawniona strona trzecia. 9. Przeniesienie praw. Oprogramowanie podlega transferowi wyłącznie w postaci zainstalowanej na Telefonie do uprawnionej osoby trzeciej, akceptującej warunki niniejszej umowy licencyjnej. Warunki umowy licencyjnej nie przestają obowiązywać na skutek transferu Oprogramowania. 10. JEŚLI UŻYTKOWNIK JEST KONSUMENTEM W WIELKIEJ BRYTANII, A OPROGRAMOWANIE PODLEGA KLASYFIKACJI JAKO TOWAR, PRAWA KONSUMENTA REGULOWANE PRZEZ ODPOWIEDNIE PRZEPISY PRAWA NIE ULEGAJĄ ZMIANIE. Gwarancja w UE Telefon Toshiba, bateria i ładowarka nie zawierają żadnych części, które użytkownik może naprawiać samodzielnie. Szczegółowe informacje dotyczące usług serwisowych można uzyskać od operatora lub w punkcie sprzedaży. Toshiba Corporation 9

11 Licencje Licencje Licencje Na podstawie licencji udzielonej przez firmę QUALCOMM Incorporated wynikającej z jednego lub większej liczby poniższych patentów zarejestrowanych w USA i/lub ich odpowiedników w innych krajach: 4,901,307 5,504,773 5,109,390 5,535,239 5,267,262 5,600,754 5,416,797 5,778,338 5,490,165 5,101,501 5,511,073 5,267,261 5,568,483 5,414,796 5,659,569 5,056,109 5,506,865 5,228,054 5,544,196 5,337,338 5,657,420 5,710,784 Nazwa oraz logo Bluetooth to zarejestrowane znaki handlowe, których właścicielem jest Bluetooth SIG, Inc. Java i wszystkie znaki oparte na Java są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems Inc. Microsoft, Windows, Windows Mobile, Windows Live, Hotmail, Windows Media, ActiveSync, Internet Explorer, Outlook, Excel, PowerPoint oraz Word to zastrzeżone znaki handlowe lub znaki handlowe Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/ lub innych krajach. ArcSoft oraz logo ArcSoft to zastrzeżone znaki handlowe ArcSoft, Inc. Logo microsd oraz microsd to znaki handlowe. 10

12 Licencje Picsel, Picsel Powered, Picsel Viewer, Picsel File Viewer, Picsel Document Viewer, Picsel PDF Viewer i logo kostki Picsel są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Picsel Technologies i/lub jej filii. Licencje Logo Wi-Fi CERTIFIED to znak certyfikacyjny stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. 11

13 Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności We, Toshiba Information Systems UK (Ltd), Mobile Communications Division, of Toshiba Court, Weybridge Business Park, Addlestone Road, Weybridge, KT15 2UL declare under our sole responsibility that this product (G810, Type (Model) Name TK5-E01) is in conformity with the following standards and/or other normative documents: EN , EN , EN , EN 50360, EN 50361, EN , EN , EN , EN , EN , EN 55013, EN 55020, EN and EN We hereby declare that all essential radio test suites, EMC & safety requirements have been carried out and that the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC. The conformity assessment procedure referred to in Article 10(5) and detailed in Annex IV of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies): Cetecom ICT Services GmbH, Untertürkheimer Straße 6-10, D Saarbrücken, Germany 20 March Takashi Okamoto Deputy Managing Director of TIU General Manager Mobile Communications Division

14 Zdrowie i bezpieczeństwo Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje ogólne Nie próbuj demontować telefonu ani żadnych akcesoriów. Naprawy telefonu i akcesoriów mogą być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników serwisu. Nie dotykaj mokrymi rękoma telefonu, baterii ani ładowarki. Przechowuj telefon Toshiba oraz jego części i akcesoria w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt. Karta SIM i inne mniejsze części mogą wiązać się z ryzykiem udławienia się. Używaj tylko baterii i akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Toshiba. Dołączone do telefonu bateria i ładowarka mogą być używane tylko z telefonem Toshiba. Nie stosuj tej baterii ani ładowarki do innych urządzeń. Używanie produktów innych producentów (w tym baterii, kabli i akcesoriów) nie wyprodukowanych lub nie zatwierdzonych przez firmę Toshiba, może unieważnić gwarancję telefonu i niekorzystnie wpływać na działanie telefonu. Przed podłączeniem telefonu Toshiba do innego urządzenia przeczytaj dostarczoną dokumentację, aby upewnić się, że urządzenie to jest zgodne z telefonem. W przypadku użycia zestawu słuchawkowego pamiętaj, aby nie zwiększać nadmiernie poziomu głośności. Słuchanie bardzo głośnych dźwięków może prowadzić do utraty słuchu. Kobiety w ciąży powinny zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z telefonu i nie zbliżać telefonu do okolic podbrzusza. W takich przypadkach zalecamy korzystanie z zestawu głośnomówiącego. Telefon zawiera elementy metalowe, które mogą powodować podrażnienia skóry. Nie używaj lampy błyskowej zbyt blisko oczu fotografowanej osoby, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia wzroku. Zdrowie i bezpieczeństwo 13

15 Zdrowie i bezpieczeństwo 14 Zdrowie i bezpieczeństwo Środowisko pracy Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów bezpieczeństwa dotyczących używania telefonu podczas prowadzenia pojazdu. Przed nawiązaniem lub odebraniem połączenia zjedź z drogi i zaparkuj pojazd. Na poboczu autostrady zatrzymuj się tylko w sytuacjach wyjątkowych. W przypadku korzystania z urządzenia głośnomówiącego upewnij się, że telefon jest bezpiecznie umieszczony w odpowiednim uchwycie. Instalacja urządzenia w pojeździe powinna być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Wadliwa instalacja lub serwis mogą mieć groźne skutki oraz mogą spowodować unieważnienie wszelkich gwarancji. Więcej informacji można uzyskać od producenta pojazdu lub jego przedstawiciela. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów, w tym stacjonarnych ani przenośnych urządzeń bezprzewodowych, w obszarze nad poduszką powietrzną lub w obszarze nadmuchiwania poduszki powietrznej. Wyłącz telefon Toshiba podczas tankowania. Nie korzystaj z telefonu Toshiba podczas obsługiwania urządzeń. Wyłącz telefon Toshiba po wejściu do szpitala lub zakładu opieki zdrowotnej. Korzystanie z telefonu może zakłócać pracę urządzeń medycznych. Wyłącz telefon Toshiba podczas podróży samolotem. Sygnał telefonu może zakłócać pracę układów pokładowych w samolocie. Pasażerowie samolotów są prawnie zobowiązani do przestrzegania tego wymogu. Wyłącz telefon Toshiba w miejscach, w których umieszczono informacje o zakazie korzystania z telefonów. Zawsze przestrzegaj przepisów dotyczących korzystania z telefonów obowiązujących w danym budynku. Wyłącz telefon Toshiba, gdy odpalane są ładunki wybuchowe, oraz przestrzegaj wszystkich obowiązujących przepisów. Wyłącz telefon Toshiba, jeśli znajdujesz się na obszarze zagrożonym potencjalnym wybuchem, takim jak tereny ze zbiornikami paliwa oraz urządzenia z farbą w sprayu. Jeśli znajdziesz się na wolnym powietrzu podczas burzy z piorunami, wyłącz telefon. Trzymaj telefon Toshiba z dala od paliwa i substancji chemicznych.

16 Zdrowie i bezpieczeństwo Urządzenia elektroniczne Jeśli masz wszczepiony rozrusznik serca lub przebywasz w towarzystwie takiej osoby, musisz pamiętać, że istnieje niewielkie ryzyko zakłóceń wywołanych przez telefon komórkowy i wpływających na pracę rozrusznika. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lekarzem lub producentem rozrusznika. Jeżeli masz jakiś powód, aby podejrzewać że mogą wystąpić zakłócenia, natychmiast wyłącz telefon. Korzystanie z telefonu komórkowego może wpływać na pracę niektórych aparatów słuchowych. W takim przypadku należy skontaktować się z operatorem lub lekarzem w celu uzyskania szczegółowych informacji. Korzystanie z telefonu komórkowego może zakłócać pracę niedostatecznie chronionych urządzeń medycznych. Aby uzyskać informacje dotyczące stosowania bezpiecznych procedur, skontaktuj się z lekarzem lub producentem urządzenia. Korzystanie z telefonu komórkowego może zakłócać pracę niedostatecznie chronionych układów elektronicznych w pojazdach silnikowych. Dotyczy to np. poduszek powietrznych i układu wtrysku paliwa. Aby uzyskać informacje dotyczące właściwej ochrony układu elektronicznego, skontaktuj się z producentem pojazdu. Zdrowie i bezpieczeństwo 15

17 Zdrowie i bezpieczeństwo Zdrowie i bezpieczeństwo Bezpieczeństwo baterii Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Toshiba, do zastosowania w danym zestawie słuchawkowym. Istnieje ryzyko eksplozji, jeżeli bateria zostanie zastąpiona nieodpowiednim typem baterii. Baterię ładuj jedynie zalecaną ładowarką dostarczaną przez firmę Toshiba. Nie używaj baterii, jeśli wykryjesz nieprawidłowe działanie, np. nietypowy zapach, odbarwienie lub wydzielanie się ciepła w trakcie używania, ładowania lub przechowywania. Nie używaj telefonu Toshiba z uszkodzoną baterią. Gdy ładowarka nie jest używana, odłącz ją od źródła zasilania. Nie wywołuj zwarć w baterii. Przypadkowe zwarcie może zostać spowodowane bezpośrednim połączeniem między biegunami dodatnim i ujemnym baterii wywołanym przez metalowy przedmiot. Nie dotykaj terminali baterii. Nie zostawiaj baterii w miejscach narażonych na działanie bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperatury. Nigdy nie zanurzaj baterii w wodzie ani innym płynie. Nigdy nie próbuj otwierać baterii. Bateria zawiera substancje, które mogą być szkodliwe w przypadku połknięcia lub kontaktu z niechronionym fragmentem skóry. Gdyby doszło do wycieku baterii, chroń oczy i skórę przed kontaktem z zawartym w niej płynem. W przypadku takiego kontaktu przemyj miejsce czystą wodą i skonsultuj się z lekarzem. Nie wyrzucaj baterii do ognia. Nie wyrzucaj baterii do zwykłego pojemnika na śmieci. Bateria zawiera toksyczne substancje chemiczne i musi zostać zutylizowana w odpowiedni sposób. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnymi władzami. 16

18 Zdrowie i bezpieczeństwo Bezpieczeństwo ładowarki Nie używaj uszkodzonej ani zużytej ładowarki. Używanie uszkodzonej lub zużytej ładowarki może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, poparzeń lub pożaru. Aby uzyskać odpowiednie części zamienne, niezwłocznie skontaktuj się z autoryzowanym serwisem firmy Toshiba. Nie zginaj ani nie skręcaj kabla ładowarki. Jeśli chcesz odłączyć wtyczkę od gniazdka, nie ciągnij za kabel ładowarki. Chwyć bezpośrednio za wtyczkę i pociągnij, aby nie uszkodzić kabla. Nie dotykaj wtyków wtyczki w trakcie podłączania ani odłączania ze źródła zasilania. Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na ładowarce. Połączenia alarmowe Podczas nawiązywania połączeń alarmowych przy użyciu telefonu Toshiba upewnij się, czy telefon jest włączony oraz czy usługa jest dostępna. Nie można nawiązywać połączeń alarmowych podczas transmisji danych na obszarze sieci GSM. Ponadto w zależności od usług sieciowych niektórych operatorów nawiązywanie połączeń alarmowych może nie być możliwe. WAŻNE: Możesz nadal nawiązywać połączenia alarmowe, gdy karta SIM nie jest wprowadzona, karta SIM jest zablokowana, telefon jest zablokowany, ustawiona jest opcja Blokowanie połączeń lub Wybieranie ustalonych numerów. Nie ma gwarancji, że połączenie uda się nawiązać we wszystkich krajach i na wszystkich obszarach, ponieważ działanie telefonu może się różnić w zależności od sieci bezprzewodowej, sygnału bezprzewodowego i stanu ustawień. W razie konieczności wykonania połączenia alarmowego nie należy polegać wyłącznie na telefonie komórkowym. Zdrowie i bezpieczeństwo 17

19 Zdrowie i bezpieczeństwo 18 Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje dotyczące ekspozycji RF dla użytkowników w Europie Telefon Toshiba stanowi nadajnik i odbiornik radiowy. Został zaprojektowany pod kątem nieprzekraczania limitów emisji fal radiowych według międzynarodowych norm. Zalecenia te zostały opracowane przez niezależną instytucję naukową ICNIRP i uwzględniają marginesy bezpieczeństwa zapewniające ochronę wszystkich ludzi, niezależnie od ich wieku lub stanu zdrowia. Norma emisji opiera się na jednostce nazywanej współczynnikiem absorpcji swoistej SAR (Specific Absorption Rate). Najwyższa wartość współczynnika SAR dla urządzeń przenośnych wynosi 2 W/kg, natomiast najwyższa wartość współczynnika SAR zarejestrowana dla tego urządzenia przy uchu wyniosła 0,684 W/kg*. Ponieważ wartość współczynnika SAR jest mierzona z wykorzystaniem największej mocy przesyłowej urządzenia, faktyczna wartość współczynnika SAR dla danego urządzenia jest zazwyczaj nisza od podanej powyżej. Jest to związane z automatycznymi zmianami poziomu mocy urządzenia, wynikającymi z tego, że urządzenie pobiera minimalną moc konieczną do połączenia się z siecią. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wydała oświadczenie, w którym stwierdzono, że według obecnej wiedzy i badań naukowych nie ma potrzeby stosowania specjalnych zabezpieczeń podczas korzystania z urządzeń przenośnych. Ponadto wskazano w nim, że można ograniczyć kontakt z emitowanymi falami poprzez ograniczenie czasu połączeń lub korzystanie z zestawów głośnomówiących, umożliwiających umieszczenie telefonu komórkowego w większej odległości od głowy i reszty ciała. Informacje szczegółowe są dostępne w witrynie internetowej Światowej Organizacji Zdrowia (http://www.who.int/emf). * Testy są przeprowadzane zgodnie z wytycznymi międzynarodowymi.

20 Zdrowie i bezpieczeństwo Poniższe informacje są przeznaczone wyłącznie dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej: Powyższy symbol informuje, że produkt nie może być traktowany jako odpad z gospodarstwa domowego. Zapewniając jego prawidłową utylizację, przyczyniasz się do zmniejszenia potencjalnych negatywnych skutków dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi, mogących wynikać z niewłaściwej utylizacji tego produktu. Szczegółowe informacje dotyczące ponownego przetwarzania tego produktu można uzyskać od lokalnych władz, organizacji odpowiedzialnej za utylizację odpadów lub pracowników sklepu, w którym ten produkt został zakupiony. Oddaj kartonowe opakowanie telefonu na makulaturę. Zdrowie i bezpieczeństwo 19

21 Obsługa i konserwacja 20 Obsługa i konserwacja Obsługa i konserwacja Ogólne Czas eksploatacji telefonu Toshiba oraz jego części i akcesoriów można znacząco wydłużyć, przestrzegając poniższych zaleceń. PORADA: Utrzymywanie telefonu Toshiba, jego części i akcesoriów w dobrym stanie ułatwi wypełnienie warunków gwarancji. Zawsze korzystaj w telefonu Toshiba w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Niewłaściwy sposób użytkowania może negatywnie wpłynąć na pracę telefonu. Aby uniknąć trwałego uszkodzenia telefonu Toshiba, używaj wyłącznie baterii i akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Toshiba. Dołączone do telefonu bateria i ładowarka mogą być używane tylko z telefonem Toshiba. Nie stosuj tej baterii ani ładowarki do innych urządzeń. Może to spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia, baterii lub ładowarki. Używanie produktów innych producentów (w tym baterii, kabli i akcesoriów) nie wyprodukowanych lub nie zatwierdzonych przez firmę Toshiba, może unieważnić gwarancję telefonu i niekorzystnie wpływać na działanie telefonu. Przed podłączeniem telefonu Toshiba do innego urządzenia przeczytaj dostarczoną dokumentację, aby upewnić się, że urządzenie to jest zgodne z telefonem. Przechowuj telefon Toshiba oraz jego części i akcesoria w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt. Chroń telefon Toshiba, baterię i akcesoria przed kontaktem z płynami lub wilgocią. Jakakolwiek wilgoć może spowodować korozję układów elektronicznych. Gwarancja producenta może utracić ważność, jeśli telefon lub bateria ulegną zamoczeniu w wyniku niewłaściwego użytkowania. Nie używaj ani nie przechowuj telefonu w miejscach brudnych lub zapylonych. Nie używaj ani nie przechowuj telefonu Toshiba w miejscach narażonych na działanie wysokiej temperatury. Wysoka temperatura spowoduje skrócenie czasu eksploatacji telefonu, uszkodzenie baterii lub zniekształcenie/stopienie obwodów wewnętrznych. Nie przechowywać telefonu Toshiba w pobliżu bezpośrednich źródeł ciepła takich jak grzejniki. Może to doprowadzić do przegrzania i wybuchu baterii.

22 Obsługa i konserwacja Nie przechowuj telefonu Toshiba w miejscach narażonych na działanie niskiej temperatury. Duża różnica między temperaturą pokojową a temperaturą telefonu może wywołać kondensację wewntrz telefonu, powodującą uszkodzenie obwodów elektronicznych. Nie umieszczaj telefonu Toshiba w pobliżu dysków komputerowych, kart kredytowych, kart podróżnych i innych nośników magnetycznych. Dane zapisane na tych nośnikach mogą zostać uszkodzone przez telefon. Nie wystawiać telefonu na działanie silnych pól magnetycznych. Może to spowodować tymczasowe nieprawidłowe działanie urządzenia. Nie otwieraj telefonu Toshiba, jeśli nie jest to niezbędne. Zachowaj należytą ostrożność podczas obchodzenia się z telefonem Toshiba. Upuszczenie telefonu, stukanie lub potrząsanie nim może uszkodzić obwody wewnętrzne. Nie maluj telefonu Toshiba ani nie pokrywaj go innymi substancjami tego typu. Zakłócenia mogą negatywnie wpłynąć na jakość pracy telefonu Toshiba. Jest to normalne zjawisko i telefon powinien zacząć działać prawidłowo po odsunięciu od źródła zakłóceń. Jeżeli telefon lub którekolwiek z akcesoriów nie działa prawidłowo, należy skonsultować się ze sprzedawcą. Sprzedawca udzieli fachowej porady. Nie należy demontować telefonu Toshiba. Czynności serwisowe dotyczące telefonu mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanych pracowników firmy Toshiba. Jeżeli telefon Toshiba działa w trybie wibracji, funkcja ta może powodować przesuwanie telefonu po powierzchni, na której leży. Pamiętaj, aby nie kłaść telefonu w pobliżu źródła ciepła ani na krawędzi wysoko umieszczonej powierzchni. Do czyszczenia telefonu Toshiba używaj tylko miękkiej, czystej szmatki. Nie używaj żadnych środków chemicznych, detergentów, substancji ściernych lub płynów. Do czyszczenia szybki aparatu cyfrowego należy używać bawełnianego wacika. Do czyszczenia ekranu dotykowego nie używaj wody. Utrzymuj ekran dotykowy i końcówkę rysika w czystości, aby uniknąć ich trwałego uszkodzenia. Nie dotykać ekranu ostrymi przedmiotami, aby uniknąć jego zarysowania i uszkodzenia. Obsługa i konserwacja 21

23 Obsługa i konserwacja Obsługa i konserwacja Do wprowadzania danych na ekranie dotykowym używaj tylko rysika dołączonego do telefonu lub palca. Inne przedmioty mogą uszkodzić panel wprowadzania i powodują unieważnienie gwarancji. Jeśli końcówka rysika zostanie uszkodzona, nie korzystaj z niego. Obsługiwanie ekranu dotykowego uszkodzonym rysikiem może również spowodować uszkodzenie samego ekranu. Jeśli rysik zostanie uszkodzony, zakup nowy. Nie dociskaj ekranu dotykowego z dużą siłą, ponieważ może to spowodować jego trwałe uszkodzenie. Aby uniknąć zadrapań na ekranie dotykowym telefonu, nie kładź telefonu ekranem do dołu. Zaleca się, aby przycisk reset naciskać rysikiem dołączonym do telefonu. Pielęgnacja i konserwacja baterii Telefon Toshiba zasilany jest baterią litowo-jonową (Li-ion) do wielokrotnego ładowania. Bateria osiąga pełną wydajność po dwóch lub trzech kompletnych cyklach ładowania i rozładowania. Baterię można ładować i rozładowywać setki razy, jednak po jakimś czasie bateria zużywa się. Gdy czas rozmów i czas gotowości ulegną znaczącemu skróceniu, zaleca się zakup nowej baterii. Podczas pierwszego użycia pojemność nowej baterii lub baterii nieużywanej przez dłuższy czas może być mniejsza. Nie pozostawiać baterii podłączonej do ładowarki i źródła zasilania dłużej niż jest to konieczne. Wynikiem tego będzie powtarzające się krótkie ładowanie, co pogorszy działanie i trwałość baterii. Proszę odłączyć ładowarkę sieciową po pełnym naładowaniu baterii. Nie zostawiaj baterii w miejscach narażonych na działanie bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperatury. Może to wpłynąć na wydajność baterii. 22

24 Obsługa i konserwacja Bateria posiada optymalną wydajność w temperaturze otoczenia od +5 C (+41 F) do +35 C (+95 F). Baterię wyjmować wyłącznie, gdy telefon jest wyłączony. Nie zostawiaj rozładowanej lub rozłączonej baterii na dłuższy czas, ponieważ może to spowodować usunięcie danych zapisanych w pamięci telefonu. Jeżeli telefon nie będzie używany przez dłuższy czas, należy całkowicie naładować baterię, a następnie wyłączyć telefon. Telefon należy przechowywać w suchym miejscu i nie wystawiać na działanie bezpośredniego światła słonecznego. Naładuj baterię telefonu co około pół roku. Unikać powtarzającego się krótkiego ładowania. Najlepiej poczekać do całkowitego rozładowania baterii, a następnie do końca ją naładować. Ponowne uruchamianie telefonu Toshiba Jeżeli wystąpią problemy, na przykład telefon się zawiesi, należy go ponownie uruchomić. Aby ponownie uruchomić telefon Toshiba: 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania. 2. Dotknij Tak, aby potwierdzić wyłączenie telefonu. 3. Odczekaj kilka sekund, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć telefon. WAŻNE: Jeśli ponownie uruchomisz telefon, nie zapisane dane zostaną utracone. Jeśli po ponownym uruchomieniu telefonu problem nadal występuje: 1. Wyjmij baterię (instrukcje znajdują się w Pierwsze kroki). 2. Ponownie włóż baterię, a następnie włącz telefon (instrukcje znajdują się w Pierwsze kroki). Obsługa i konserwacja 23

25 Obsługa i konserwacja Obsługa i konserwacja Resetowanie telefonu Toshiba Jeżeli nadal występują problemy z ponownym uruchomieniem telefonu, należy go zresetować. Resetowanie telefonu Toshiba powoduje ponowne uruchomienie i przywrócenie początkowego stanu pamięci. Telefon powróci do stanu po ostatnim użyciu, jednak nie zapisane dane mogą być utracone. Aby zresetować telefon Toshiba: Używając rysika naciśnij i przytrzymaj przycisk reset. Po zresetowaniu telefon uruchomi się ponownie. WAŻNE: Jeśli zresetujesz telefon, nie zapisane dane zostaną utracone. Ponowne inicjowanie telefonu Toshiba Ponowne inicjowanie telefonu resetuje wszystkie ustawienia do domyślnych ustawień fabrycznych i powoduje wykasowanie wszystkich danych użytkownika. Tej procedury należy używać tylko w ostateczności. Zaleca się wykonanie kopii zapasowej wszystkich danych przed zresetowaniem telefonu Toshiba. Jeśli masz problem z aplikacją, najprawdopodobniej wynika on z konfliktu między zainstalowanymi programami. Najpierw należy odinstalować ostatnio dodany program. Sprawdź również, czy program jest przystosowany do pracy w telefonie Toshiba, porównując wymagania z informacjami dostępnymi w telefonie. Aby przeglądać te informacje: 1. Na ekranie Dzisiaj dotknij Start > Ustawienia. 2. Dotknij kartę System. 3. Dotknij Informacje. 24

26 Obsługa i konserwacja Aby na nowo zainicjować telefon Toshiba: 1. Gdy telefon Toshiba jest wyłączony naciśnij i przytrzymaj oba przyciski głośności. 2. Naciskając przyciski głośności naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około trzy sekundy. 3. Poczekaj aż załaduje się panel dotykowy. 4. Naciśnij Y, aby ponownie zainicjować telefon Toshiba, lub N, aby anulować. Telefon uruchomi się ponownie. WAŻNE: Jeżeli zresetujesz telefon Toshiba, wszystkie aplikacje zainstalowane przez użytkownika zostaną usunięte. Utracone zostaną także wszystkie dane osobiste, takie jak muzyka, dzwonki i obrazy. WAŻNE: Zaleca się częste wykonywanie kopii zapasowej danych zapisanych w telefonie Toshiba. Obsługa i konserwacja 25

27 Pierwsze kroki Pierwsze kroki Pierwsze kroki Rozpakowywanie Upewnij się, że w zakupionym opakowaniu znajdują się: Telefon Toshiba Bateria Ładowarka Kabel USB Słuchawki Instrukcja obsługi Dysk CD (Getting Started) n UWAGA: Jeżeli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji, proszę skontaktować się ze sprzedawcą telefonu. 26

28 Pierwsze kroki Układ i funkcje telefonu Słuchawka 2. Wskaźnik LED - wskazuje różne stany telefonu. Czerwony - ładowanie baterii telefonu. Czerwony migający - ładowanie prawie całkowicie wyczerpanej baterii. Niebieski migający - bezprzewodowe łącze Bluetooth aktywne. Zielony migający z małą częstotliwością - odebrano nową wiadomość. Zielony migający z dużą częstotliwością - połączenie przychodzące. 3. Ekran dotykowy 4. Przycisk czynności - służy do wybierania pozycji i potwierdzania operacji. 5. Lewy przycisk programowy - służy do wykonywania operacji wskazanych na ekranie dotykowym. 6. Przycisk Start - służy do otwierania menu Start. 7. Przycisk wyślij - krótkie naciśnięcie powoduje otwarcie ekranu Telefon wykonywania, odbierania i zawieszania połączeń, długie naciśnięcie powoduje aktywowanie głośnika podczas rozmowy. 8. Przyciski nawigacyjne - służą do przewijania w kierunku do dołu, do góry, w lewo i prawo. Pierwsze kroki 27

29 Pierwsze kroki Pierwsze kroki 9. Mikrofon 10. Przycisk zakończenia - służy do zakończenia rozmowy lub operacji i powrotu do ekranu Dzisiaj. 11. Przycisk strona główna - otwiera ekran Strona główna. 12. Prawy przycisk programowy - służy do wykonywania operacji wskazanych na ekranie dotykowym. 13. Soczewka aparatu przedniego 14. Lampa błyskowa aparatu 15. Lustro poglądowe - wykorzystywane przy wykonywaniu sobie portretu. 16. Głośnik 17. Pokrywa baterii 18. Soczewka aparatu tylnego

30 Pierwsze kroki Przyciski głośności - górny służy do zwiększania poziomu głośności, natomiast dolny zmniejszania poziomu głośności. 20. Przycisk zasilania - krótkie naciśnięcie włącza/ wyłącza tryb czuwania, długie naciśnięcie włącza/wyłącza telefon. 21. Przycisk zerowania - naciśnięcie rysikiem powoduje wyzerowanie telefonu. 22. Gniazdo karty microsd 23. Rysik i gniazdo rysika 24. Przycisk nagrywania - krótkie naciśnięcie uruchamia aplikację Notatki, długie naciśnięcie umożliwia nagranie notatki głosowej. 25. Przycisk aparatu - służy do uruchamiania aplikacji Aparat fotograficzny. Jeżeli aplikacja Aparat fotograficzny już działa, naciśnięcie powoduje wykonanie zdjęcia lub rozpoczęcie nagrywania sekwencji wideo. 26. Złącze ładowania baterii telefonu oraz do podłączania kabla i słuchawek (mini USB) Pierwsze kroki 29

31 Pierwsze kroki Pierwsze kroki Ekran Dzisiaj Ważne informacje, takie jak data, gdzina, wskaźniki stanu i terminy wyświetlane są na ekranie Dzisiaj Pasek tytułu. W tym miejscu wyświetlane są również ikony statusu. 2. Godzina i data. Informacje dotyczące ustawiania godziny i daty znajdują się w sekcji Zegar i alarmy w Ustawienia. 3. Nazwa dostawcy usług bezprzewodowych oraz status Wi-Fi i Bluetooth. W sekcji Łączność znajdują się dodatkowe informacje o powyższych elementach. 4. Wprowadzenie. Dotknij tę pozycję, aby wyświetlić instrukcje dotyczące wykonywania prostych operacji w telefonie Toshiba. 5. Informacje o właścicielu. Szczegóły ustawiania informacji o właścicielu znajdują się w sekcji Informacje o właścicielu w Ustawienia. 6. Nie przeczytane wiadomości. W sekcji Wiadomości znajdują się informacje o wiadomościach. 7. Zadania. W sekcji Zadania w Aplikacje i multimedia znajdują się informacje o zadaniach. 8. Nadchodzące terminy. W sekcji Kalendarz w Aplikacje i multimedia znajdują się informacje o terminach. 30

32 Pierwsze kroki 9. Live Search. Więcej informacji znajduje się w sekcji Przeszukiwanie Internetu przy pomocy Live Search w Aplikacje i multimedia. 10. Stan blokady. 11. Pasek poleceń. Pasek z dynamicznymi przyciskami zależnymi od poprzedniej czynności. Można bezpośrednio otworzyć aplikację dotykając ją. Aby w dowolnym momencie otworzyć ekran Dzisiaj, naciśnij Przycisk zakończenia. Informacje o dostosowaniu ekranu Dzisiaj znajdują się w sekcji Dostosowywanie ekranu Dzisiaj w Ustawienia. Pierwsze kroki 31

33 Pierwsze kroki Pierwsze kroki Menu Start Aby otworzyć menu Start, dotknij Start na ekranie Dzisiaj Dzisiaj 2. Przypięte aplikacje. 3. Ostatnio uruchamiane aplikacje. 4. Programy. W sekcji Aplikacje i multimedia znajdują się informacje o programach/ aplikacjach w telefonie Toshiba. 5. Ustawienia. W sekcji Ustawienia znajdują się informacje o ustawieniach w telefonie Toshiba. 6. Pomoc Dotknij żądaną pozycję, aby ją otworzyć

34 Pierwsze kroki Typowe ikony statusu Typ Ikona Opis Ikony sygnału radiowego Poziom sygnału Brak sygnału Brak usługi radiowej. Telefon nie jest jeszcze połączony z siecią. Utrata sygnału radiowego. Telefon szuka sygnału. Telefon ustaw na Wyłączone. Szczegółowe informacje można znaleźć w Włączanie lub wyłączanie transmisji radiowej w Łączność. GPRS dostępny EDGE dostępny 3G/UMTS dostępny HSDPA dostępny Łączenie z GPRS Łączenie z EDGE Łączenie z 3G/UMTS Łączenie z HSDPA Połączenie GPRS aktywne Połączenie EDGE aktywne Połączenie 3G/UMTS aktywne Połączenie HSDPA aktywne Roaming Pierwsze kroki 33

35 Pierwsze kroki 34 Pierwsze kroki Typ Ikona Opis Ikony łączności Ikony połączeń głosowych Bluetooth ustaw na Włączone. Szczegółowe informacje można znaleźć w Zmiana trybu Bluetooth w Łączność. Transmisja przychodząca. Szczegółowe informacje można znaleźć w Transmisja w Łączność. Wi-Fi ustaw na Włączone. Szczegółowe informacje można znaleźć w Wi-Fi w Łączność. W zasięgu sieci Wi-Fi. Animowana - łączenie z siecią Wi-Fi. Statyczna - połączono z siecią Wi-Fi. Rozmowa w toku Połączenie transmisji danych w toku Połączenie zawieszone Głośnik włączony Połączenia przekazane Połączenie nieodebrane Ikony głośności Dzwonek włączony dla połączeń przychodzących 1 Dzwonek wyłączony dla połączeń przychodzących 1 Wibracja przy połączeniach przychodzących Ikony powiadomień Otrzymano nowe wiadomości (w tym pocztę głosową) 2 Otrzymano nową pocztę głosową 2 Otrzymano nowe wiadomości błyskawiczne Otrzymano nowe wiadomości MMS

36 Pierwsze kroki Typ Ikona Opis Ikony powiadomień Ikony dotyczące baterii ActiveSync ikony Inne ikony 1 Po dotknięciu tych ikon wyświetlane jest okno sterowania głośnością. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Regulacja głośności w Ustawienia. 2 Rodzaj wyświetlanego wskaźnika rodzaju Wiele powiadomień. Ta ikona jest wyświetlana, gdy istnieje wiele powiadomień, które w normalnych warunkach byłyby wyświetlane w postaci osobnych ikon (na przykład gdy istnieje nieodebrane połączenie i otrzymano wiadomość). Ikona ta jest wyświetlana automatycznie po krótkim wyświetleniu ostatniej ikony powiadomienia. Dotykając tej ikony, można wyświetlić poszczególne powiadomienia. Poziom naładowania baterii Niski poziom naładowania baterii Ładowanie baterii Synchronizacja po GPRS w toku Synchronizacja po EDGE w toku Synchronizacja po 3G/UMTS w toku Synchronizacja po Wi-Fi w toku Błąd synchronizacji Oczekujący alarm Brak karty SIM Podłączono zestaw słuchawkowy wiadomości poczty głosowej zależy od operatora. Operator może również pozwolić na wybranie rodzaju otrzymywanego powiadomienia o poczcie głosowej. W sprawie szczegółów należy skontaktować się z operatorem. Pierwsze kroki 35

37 Pierwsze kroki Pierwsze kroki Instalacja karty SIM i baterii! OSTRZEŻENIE: Jeśli bateria zostanie nieprawidłowo włożona, może wybuchnąć. Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub poparzeń, nie demontuj baterii, nie rozbijaj jej, nie przebijaj, nie wystawiaj na działanie temperatur powyżej 60 C, ani nie wrzucaj do ognia i wody. Baterie zamienne muszą być zgodne z lokalnymi przepisami. WAŻNE: Kartę SIM można łatwo uszkodzić przez zadrapanie i zagięcie, dlatego należy obchodzić się z nią ostrożnie. WAŻNE: Kartę SIM należy chronić przed ładunkami elektrostatycznymi, kurzem i wilgocią. WAŻNE: Przed włożeniem lub wyjęciem karty SIM należy wyłączyć telefon i odłączyć ładowarkę. Instalowanie karty SIM i baterii: 1. Trzymając telefon tylną stroną do góry, naciśnij pokrywę tylną. Przesuń pokrywę w sposób przedstawiony na poniższym rysunku i zdejmij ją z telefonu. 36

38 Pierwsze kroki 2. Jeżeli bateria jest już zainstalowana podnieś klapkę u podstawy baterii. Wyjmij baterię z pojemnika. 3. Właściwie ustaw kartę SIM złotymi stykami do dołu, zgodnie z poniższym rysunkiem. Wsuwając kartę SIM na miejsce delikatnie ją dociśnij. 4. Wsuń baterię do komory złotymi stykami do dołu. Kształt baterii umożliwia jej włożenie tylko w ten sposób. Delikatnie dociśnij dolną część baterii (tę bez styków), aby wsunąć ją do końca. Pierwsze kroki 37

39 Pierwsze kroki Pierwsze kroki 5. Ostrożnie załóż z powrotem pokrywę tylną. Instalowanie karty microsd Wymienna karta microsd może być użyta do rozszerzenia pamięci telefonu. WAŻNE: Nie wyjmować karty microsd, gdy telefon odczytuje lub zapisuje na niej dane. Instalowanie karty microsd: 1. Właściwie ustaw kartę microsd złotymi stykami do góry, zgodnie z poniższym rysunkiem. 2. Delikatnie wsuń kartę microsd do momentu usłyszenia kliknięcia. Aby wyjąć kartę microsd, delikatnie naciśnij ją do wewnątrz. Zostanie automatycznie wysunięta. 38

40 Pierwsze kroki Wyjmowanie i wkładanie rysika Wyjmij rysik naciskając go do góry wzdłuż telefonu (powyżej Przycisku nagrywania), wysuwając go ku górze telefonu, zgodnie z poniższym rysunkiem. Aby włożyć rysik, wsuń go do dołu wzdłuż boku telefonu do momentu usłyszenia kliknięcia. Korzystanie z rysika Rysik służy do wybierania pozycji menu i wprowadzania danych na ekranie dotykowym telefonu Toshiba. Dotknij: jednorazowe dotknięcie ekranu rysikiem umożliwia otwieranie pozycji i wybieranie opcji. Przeciągnij: dotykając rysikiem ekranu i przeciągając nim po ekranie, można zaznaczać tekst i obrazy. Przeciągając nim na liście, można zaznaczyć większą liczbę pozycji. Dotknij i przytrzymaj: dotykając i przytrzymując rysik na wybranej pozycji, można wyświetlić listę dostępnych czynności związanych z tą pozycją. Na wyświetlonym menu podręcznym można dotknięciem wybrać żądaną opcję. Pierwsze kroki 39

41 Pierwsze kroki Pierwsze kroki! OSTRZEŻENIE: Do wprowadzania danych na ekranie dotykowym używaj tylko rysika dołączonego do telefonu lub palca. Inne przedmioty mogą uszkodzić ekran dotykowy i powodują unieważnienie gwarancji. Jeśli końcówka rysika zostanie uszkodzona, nie korzystaj z niego. Obsługiwanie ekranu dotykowego uszkodzonym rysikiem może spowodować również uszkodzenie ekranu. Jeśli rysik zostanie uszkodzony, zakup nowy. Nie dociskaj ekranu dotykowego z dużą siłą, ponieważ może to spowodować jego trwałe uszkodzenie. Ładowanie baterii Przed pierwszym włączeniem telefonu Toshiba należy całkowicie naładować baterię. Baterię można naładować na dwa sposoby: podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego, a następnie podłącz ją do złącza ładowarki w telefonie. Gdy bateria naładuje się całkowicie, odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego, a następnie chwyć ją mocno i ostrożnie pociągnij, odłączając od złącza ładowania. lub podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB. WAŻNE: Nie wyjmować baterii podczas ładowania. Całkowite ładowanie baterii za pomocą ładowarki sieciowej może trwać cztery godziny, za pomocą kabla USB osiem godzin. Bateria osiągnie optymalną wydajność po dwóch lub trzech pełnych cyklach ładowania. Po zakończeniu ładowania wyjąć ładowarkę sieciową z gniazdka lub kabel USB z komputera i odłączyć od telefonu Toshiba. 40

42 Pierwsze kroki Niski poziom naładowania baterii Kiedy poziom naładowania baterii spadnie do 20%, wyświetlana jest ikona ostrzegawcza niskiego poziomu naładowania baterii. Jeśli poziom baterii będzie zbyt niski, aby umożliwić normalną pracę urządzenia, telefon zostanie automatycznie wyłączony. Informacje o baterii Wydajność baterii zależy od wielu czynników, takich jak konfiguracja sieci operatora, moc sygnału, temperatura otoczenia, wybrane oraz używane funkcje i (lub) ustawienia, urządzenia podłączone do złącz telefonu, a także intensywność korzystania. n UWAGA: Zaleca się zapisywanie danych z pamięci telefonu na komputerze lub na karcie pamięci. Producent nie odpowiada za utratę lub uszkodzenie danych w wyniku rozładowania baterii. PORADA: Informacje jak zoptymalizować funkcjonowanie telefonu Toshiba znajdują się w sekcji Ustawienia podświetlenia oraz Ustawienia Zasilanie w Ustawienia. Niski poziom naładowania baterii W przypadku wyświetlenia ostrzeżenia o niskim poziomie naładowania baterii należy wykonać następujące czynności: 1. Zapisz bieżące dane. 2. Możliwie najszybciej naładuj baterię. 3. Jeżeli nie ma możliwości naładowania baterii, zalecamy wyłączenie telefonu. Pierwsze kroki 41

43 Pierwsze kroki Pierwsze kroki Włączanie i wyłączanie zasilania Aby włączyć telefon, wykonaj następujące czynności: 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania. 2. Jeśli jest wymagany kod PIN lub kod zabezpieczeń, wpisz go.! OSTRZEŻENIE: Kod PIN służy do aktywacji usług w telefonie. Powinien zostać dostarczony wraz z dokumentacją przekazaną przez operatora. Po trzykrotnym wprowadzeniu nieprawidłowego PINu karty SIM, konieczne będzie skontaktowanie się z operatorem w celu uzyskania numeru PUK. Nie należy próbować zgadywania kodu PUK, ponieważ wpisanie błędnego kodu dziesięć razy z rzędu spowoduje trwałe zablokowanie karty SIM. Aby wyłączyć telefon Toshiba: 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania. 2. Dotknij Tak, aby potwierdzić wyłączenie telefonu. Blokada klawiatury Zapobieganie przypadkowemu nawiązywaniu połączeń i włączaniu innych funkcji. UWAGA: Połączenia alarmowe można n nawiązywać w każdej chwili bez konieczności wcześniejszego wyłączania zabezpieczeń. Blokowanie klawiatury Aby zablokować klawiaturę, na ekranie Dzisiaj dotknij Urządzenie odblokowane. Odblokowywanie klawiatury Aby odblokować klawiaturę, dotknij przycisku programowego Odblokowywanie, a następnie na ekranie dotknij Odblokuj. 42

44 Pierwsze kroki Autokonfigurator Aplikacja Autokonfigurator pozwala szybko i łatwo skonfigurować ustawienia operatora, między innymi GPRS, WAP oraz MMS. Aby użyć Autokonfigurator: 1. Na ekranie Dzisiaj dotknij Start > Programy. 2. Dotknij AutoConfig. 3. Wybierz kraj w polu Kraj. 4. Wybierz operatora w polu Operator. 5. Dotknij ok. 6. Dotknij Tak. Konfiguracja w toku. Może to potrwać kilka sekund. Pierwsze kroki 43

45 Pierwsze kroki Pierwsze kroki TOSHIBA User Interface Informacje ogólne TOSHIBA User Interface oferuje interfejs użytkownika i funkcjonowanie telefonu z możliwością indywidualnego dostosowania w połączeniu ze wszystkimi korzyściami urządzenia z systemem Windows Mobile. Interfejs TOSHIBA User Interface umożliwia dostęp do informacji, uruchamianie aplikacji, wykonywanie połączeń i nawigowanie po telefonie Toshiba w prosty i elastyczny sposób przy użyciu jednej ręki. Można dostosować pozycje takie jak Ekran Teraz, Dzisiaj wtyczka, przyciski programowe, karty i aktualizacje pogody. Szczegóły sposobów dostosowywania TOSHIBA User Interface znajdują się w sekcji Spb Mobile Shell for Toshiba w Ustawienia. Interfejs TOSHIBA User Interface obejmuje trzy główne ekrany: Ekran Strona główna Ekran Teraz Ekran szybkiego wybierania Wszystkie ekrany są zaprojektowane do nawigacji jedną ręką bez rysika oraz wspierane są animowane przejścia. Ekrany można przełączać za pomocą gestu lewego lub prawego lub też za pomocą dotknięcia odpowiednich ikon. Można także użyć lewego gestu, aby powrócić do poprzedniego poziomu menu. Przesuń palcem wykonując gest do dołu lub dotknij ikonę wyjścia, aby powrócić do ekranu Dzisiaj lub ostatniej aktywnej aplikacji. 44

46 Pierwsze kroki Ekran Strona główna Ekran Strona główna umożliwia szybką i wygodną nawigację po telefonie Toshiba. Został zaprojektowany do nawigacji jedną ręką bez rysika Inteligentny uruchamiacz. 2. Ikony stylu menu. 3. Aby otworzyć Ekran Teraz. 4. Aby otworzyć ekran szybkiego wybierania. 5. Aby zamknąć TOSHIBA User Interface. Ekran Strona główna składa się z dwóch części - inteligentnego uruchamiacza w górnej części ekranu oraz sześciu pozycji w stylu menu poniżej. Inteligentny uruchamiacz wykorzystuje algorytmy do wyświetlania skrótów do często wykorzystywanych aplikacji. Można dotknąć i przytrzymać dowolną pozycję inteligentnego uruchamiacza w celu dostosowania skrótów. Sześć ikon w stylu menu umożliwia szybkie i łatwe otwieranie dostępnych elementów poprzez standardowy interfejs użytkownika Windows Mobile w tym także elementów dodatkowych takich jak Pokaż profile. Pierwsze kroki

Spis treści. Usługi sieciowe

Spis treści. Usługi sieciowe Spis treści Usługi sieciowe 5 Toshiba Corporation 6 Gwarancja w UE 9 Licencje 10 Deklaracja zgodności 12 Zdrowie i bezpieczeństwo 13 Informacje ogólne 13 Środowisko pracy 14 Urządzenia elektroniczne 15

Bardziej szczegółowo

Telefon dotykowy Instrukcja obsługi

Telefon dotykowy Instrukcja obsługi Telefon dotykowy Instrukcja obsługi www.htc.com 2 Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.htc.com

Instrukcja obsługi. www.htc.com Instrukcja obsługi www.htc.com Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA. GWARANCJA

Bardziej szczegółowo

www.htc.com Instrukcja obsługi

www.htc.com Instrukcja obsługi www.htc.com Instrukcja obsługi Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA. ROZEBRANIE

Bardziej szczegółowo

Printed in Korea Code No.:GH68-25042A Polish. 07/2009. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-25042A Polish. 07/2009. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu. * W zależności od kraju i operatora,

Bardziej szczegółowo

www.htc.com Instrukcja obsługi

www.htc.com Instrukcja obsługi www.htc.com Instrukcja obsługi Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA. OTWARCIE

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D290n MFL68623701 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-D290n często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-D160. www.lg.com MFL68240615 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-D160. www.lg.com MFL68240615 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D160 MFL68240615 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D160 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-E460. www.lg.com MFL67844513 (1.0)

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-E460. www.lg.com MFL67844513 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-E460 MFL67844513 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-E460 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0)

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P990 P/N : MFL67121817

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z niniejszej instrukcji

Korzystanie z niniejszej instrukcji Instrukcja obsługi Korzystanie z niniejszej instrukcji Niniejsza instrukcja została przygotowana w celu zapoznania użytkownika z cechami i funkcjami telefonu komórkowego. Aby szybko rozpocząć, należy przejść

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D722 MFL68581404 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D722 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-E430. www.lg.com MFL67882010 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-E430. www.lg.com MFL67882010 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-E430 MFL67882010 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-E430 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

Przeczytaj przed włączeniem urządzenia

Przeczytaj przed włączeniem urządzenia Przeczytaj przed włączeniem urządzenia URZĄDZENIE NIE BĘDZIE NAŁADOWANE, KIEDY WYJMIESZ GO Z OPAKOWANIA. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA. OTWARCIE LUB PRÓBA ROZEBRANIA ZEWNĘTRZNEJ

Bardziej szczegółowo

GT540 Poniższa instrukcja ułatwi Ci zapoznanie się z obsługą telefonu.

GT540 Poniższa instrukcja ułatwi Ci zapoznanie się z obsługą telefonu. P O L S K I E N G L I S H Pytania ogólne 0-801 54 54 54 0-22 454 54 54 (z tel. komórkowych) * koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora. Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Przeczytaj przed włączeniem urządzenia

Przeczytaj przed włączeniem urządzenia Instrukcja obsługi Przeczytaj przed włączeniem urządzenia Na dysku startowym znajdziesz próbną (testową) wersję programu Microsoft Office Outlook 2007, którą możesz zainstalować w swoim komputerze i używać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LG-P700

Instrukcja obsługi LG-P700 Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P700 WERSJA POLSKA E N G L I S H P/NO : MFL67482911

Bardziej szczegółowo

LG-E610 GSMPRO. www.gsmpro.com.pl. Dziękujemy za zakup telefonu w firmie. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide WERSJA POLSKA ENGLISH. www.lg.

LG-E610 GSMPRO. www.gsmpro.com.pl. Dziękujemy za zakup telefonu w firmie. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide WERSJA POLSKA ENGLISH. www.lg. WERSJA POLSKA ENGLISH Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora.) Dziękujemy za zakup telefonu w firmie GSMPRO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM820

Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM820 Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM820 1. Opis telefonu... 5 2. Instalacja karty SIM i MicroSD.... 7 3. Środki ostrożności karty SIM... 9 4. Instalacja baterii i tylnej pokrywy... 9 4.1

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 206 Dual SIM

Podręcznik użytkownika Nokia 206 Dual SIM Podręcznik użytkownika Nokia 06 Dual SIM Wydanie. PL Spis treści Klawisze i części...5 Wkładanie karty SIM i baterii...7 Wkładanie drugiej karty SIM...8 Wkładanie karty pamięci...9 Ładowanie baterii...9

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 515 Dual SIM

Podręcznik użytkownika Nokia 515 Dual SIM Podręcznik użytkownika Nokia 515 Dual SIM Wydanie 2.1 PL Psst... Ten przewodnik to nie wszystko... Instrukcje zawarte w tym podręczniku użytkownika dotyczą najnowszej dostępnej wersji oprogramowania. Jeśli

Bardziej szczegółowo

HTC HD2 Skrócony przewodnik

HTC HD2 Skrócony przewodnik HTC HD2 Skrócony przewodnik Skrócony przewodnik Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Informacje ogólne 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Usługi sieciowe 5 Pamięć współdzielona 6 Kody dostępu 6 Aktualizacje

Bardziej szczegółowo

Smartphone Podręcznik użytkownika

Smartphone Podręcznik użytkownika M930 Smartphone Podręcznik użytkownika ii Informacje kontaktowe firmy ASUS ASUSTeK COMPUTER INC. Adres 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259 Telefon +886-2-2894-3447 Faks +886-2-2890-7798 Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

Przeczytaj przed włączeniem urządzenia

Przeczytaj przed włączeniem urządzenia Pocket Instrukcja 2 Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA. OTWARCIE LUB PRÓBA ROZEBRANIA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 225

Podręcznik użytkownika Nokia 225 Podręcznik użytkownika Nokia 225 Wydanie 1.1 PL Podręcznik użytkownika Nokia 225 Spis treści Bezpieczeństwo 3 Pierwsze kroki 4 Klawisze i części 4 Wkładanie karty SIM, baterii i karty pamięci 4 Ładowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie...

Spis treści. Wprowadzenie... OT-708 Wprowadzenie... Spis treści Firma TCT Mobile Limited dziękuje za zakup telefonu komórkowego. Aplikacje Power Media Odtwarzacz & Radio Wideo Kamera internetowa Kamera internetowa o rozdzielczości

Bardziej szczegółowo