SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 PROKURATURA OKRĘGOWA WE WROCŁAWIU Wydział VII Budżetowo-Administracyjny ul.podwale Wrocław tel. centr. 071/ , fax wew. 224 VII.G.212/37/11 Wrocław, dnia 7 lipca 2011 r. Numer rejestru: 16/U/KM/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wykonanie usługi przewozu zwłok albo szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu ul. Jana Mikulicza-Radeckiego 4 na zlecenie Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu oraz Prokuratur Rejonowych położonych na terenie miasta Wrocławia, a także na zlecenie Prokuratur Rejonowych w Środzie Śl., Miliczu, Trzebnicy, Wołowie, Oławie i Oleśnicy z podziałem na 7 zadań. Wspólny Słownik Zamówień CPV: usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego Zamawiający: PROKURATURA OKRĘGOWA we Wrocławiu ul. Podwale Wrocław Z A T W I E R D Z A M Prokurator Okręgowy Katarzyna Boć-Orzechowska 1 S t r o n a

2 L.P. ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ NR ZAŁĄCZNIKA 1. SIWZ - 2. Formularz ofertowy załącznik nr Oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 upzp Oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1 pkt. 4 upzp Oświadczenie Wykonawcy z art. 24 ust. 1 i 2 upzp Oświadczenie osoby fizycznej o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt.2 upzp załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 5. Wykaz wykonanych/wykonywanych usług załącznik nr 5 6. Oświadczenie o dysponowaniu wykwalifikowaną kadrą kierowniczą oraz personelem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia. załącznik nr 6 7. Projekt umowy załącznik nr 7 2 S t r o n a

3 SPIS TREŚCI: Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Rozdział V Rozdział VI Rozdział VII Rozdział VIII Rozdział IX Rozdział X Rozdział XI Rozdział XII Rozdział XIII Rozdział XIV Rozdział XV Rozdział XVI Informacje ogólne. Opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania zamówienia. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Oferta wspólna Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów. Wymagania dotyczące wadium. Termin związania ofertą. Opis sposobu przygotowaniu oferty. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. Opis sposobu obliczenia ceny. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Ogłoszenie wyników postępowania i informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 3 S t r o n a

4 Rozdział I Informacje ogólne. 1. Zamawiający: Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu z siedzibą: Wrocław ul. Podwale 30 tel. (0-71) do 16 w. 241 fax. (0-71) do 16 w zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity ze zmianami), zwane dalej upzp ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie usługi przewozu zwłok albo szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu ul. Jana Mikulicza-Radeckiego 4 na zlecenie Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu oraz Prokuratur Rejonowych położonych na terenie miasta Wrocławia, a także na zlecenie Prokuratur Rejonowych w Środzie Śl., Miliczu, Trzebnicy, Wołowie, Oławie i Oleśnicy z podziałem na 7 zadań. Wspólny Słownik Zamówień CPV Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), jeżeli przepisy upzp nie stanowią inaczej. 3. Ogłoszenie o postępowaniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego 4. SIWZ oraz pytania, odpowiedzi, modyfikacje oraz środki ochrony prawnej, Zamawiający umieści na stronie internetowej 5. Bieg terminu dotyczący wnoszenia pytań rozpoczyna się w dniu zamieszczenia ogłoszenia i SIWZ na stronie internetowej. 6. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. 7. Wykonawca przedstawi ofertę zgodną z postanowieniami SIWZ. 8. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę (wypełniony Formularz oferty wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumentami). 9. Wykonawca poda na formularzu oferty wynagrodzenie, które oczekuje otrzymać za wykonanie przedmiotu zamówienia. 4 S t r o n a

5 10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 11. Zgodnie z art. 42 ust. 2 upzp Zamawiający przekazuje SIWZ Wykonawcy w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku. 12. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 upzp. 14. Zgodnie z art. 82 ust. 1 upzp Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 15. Zamawiający dopuszcza złożenia ofert częściowych. 16. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych. 17. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, zastosowania aukcji elektronicznej oraz dynamicznego systemu zakupów. Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przewozu zwłok albo szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu ul. Jana Mikulicza-Radeckiego 4 na zlecenie Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu oraz Prokuratur Rejonowych położonych na terenie miasta Wrocławia, a także na zlecenie Prokuratur Rejonowych w Środzie Śl., Miliczu, Trzebnicy, Wołowie, Oławie i Oleśnicy z podziałem na 7 zadań. 2. Zwłoki mogą być w stanie rozkładu, z wypadku komunikacyjnego, itp. Do przewozu zwłok transportem drogowym mogą być wykorzystywane pojazdy samochodowe zarejestrowane jako karawany. Pojazd samochodowy zarejestrowany jako karawan powinien mieć szczelnie i trwale oddzieloną kabinę kierowców od części ładunkowej, która może być wykonana z metalu, szkła i/lub tworzywa sztucznego: gładkiego, nienasiąkliwego, łatwo zmywalnego, nie ulegającego rozpuszczeniu pod wpływem środków dezynfekujących. W części ładunkowej nie powinno być szczelin i otworów. Wnętrze przeznaczone do przewozu nie może zawierać żadnych elementów użytkowych, ani dekoracyjnych, wykonanych z tworzyw nasiąkliwych. Karawan powinien być oznakowany na zewnątrz w sposób widoczny i trwały. Przed przystąpieniem do przewozu karawan winien być umyty i zdezynfekowany. W koszcie usługi należy zabezpieczyć worek na zwłoki, rękawiczki i inne niezbędne materiały potrzebne do prawidłowego wykonania zamówienia. 3. Wykonawca jest odpowiedzialny za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia. 4. Wykonawca posiada punkt usługi czynny całą dobę, zobowiązuje się do świadczenia usług 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 5 S t r o n a

6 5. Czas dojazdu na miejsce zdarzenia do 60 minut od momentu zgłoszenia. 6. Wykonawca powinien posiadać środek transportu drogowego przeznaczony do przewozu zwłok i szczątków ludzkich, który winien spełniać, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866), następujące wymagania techniczne i sanitarne, tj: a) być trwale oznakowany w sposób wskazujący na jego przeznaczenie; b) posiadać kabinę kierowcy odizolowaną od części przeznaczonej na umieszczenie zwłok albo szczątków ludzkich, c) posiadać zabezpieczenie przed przesuwaniem się trumny lub pojemnika na zwłoki albo szczątki ludzkie podczas przewozu, d) posiadać podłogę w części przeznaczonej na umieszczenie trumny lub pojemnika na zwłoki albo szczątki ludzkie wykonaną z materiałów łatwo zmywalnych i odpornych na działanie środków dezynfekujących, e) posiadać wydzielone miejsce na przechowywanie środków dezynfekcyjnych, sprzętu myjąco-czyszczącego oraz jednorazowych rękawic ochronnych, f) nie dopuszcza się montażu miejsc siedzących w części przeznaczonej na umieszczenie zwłok albo szczątków ludzkich. 7. Wykonawca musi posiadać w dowodzie rejestracyjnym wpis, że środek transportu drogowego przeznaczony jest do transportu zwłok albo szczątków ludzkich, zgodnie z 4 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866). 8. Przedmiot zamówienia będzie świadczony w układzie zadaniowym: Zadanie nr 1: przewóz zwłok w rejonie działania Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu oraz Prokuratur Rejonowych położonych we Wrocławiu, tj. Prokuratura Rejonowa Wrocław Krzyki Wschód, Prokuratura Rejonowa Wrocław Krzyki Zachód, Prokuratura Rejonowa Wrocław Fabryczna, Prokuratura Rejonowa Wrocław Śródmieście, Prokuratura Rejonowa Stare Miasto, Prokuratura Rejonowa Wrocław Psie Pole. Zadanie nr 2: przewóz zwłok w rejonie działania Prokuratury Rejonowej Środzie Śl. Zadanie nr 3: przewóz zwłok w rejonie działania Prokuratury Rejonowej w Miliczu. Zadanie nr 4: przewóz zwłok w rejonie działania Prokuratury Rejonowej w Trzebnicy. Zadanie nr 5: przewóz zwłok w rejonie działania Prokuratury Rejonowej w Wołowie. Zadanie nr 6: przewóz zwłok w rejonie działania Prokuratury Rejonowej w Oławie. 6 S t r o n a

7 Zadanie nr 7: przewóz zwłok w rejonie działania Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wymienione w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zadania oznaczone cyframi 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7, z których każde stanowi odrębną część przedmiotu zamówienia. Faktyczna ilość przewozów w okresie objętym zamówieniem wynikać będzie ze zdarzeń losowych jakie zaistnieją na terenie działania opisanych Prokuratur. Szczegółowy zasięg terytorialny obszarów działania poszczególnych Prokuratur, w odniesieniu do kolejnych części zamówienia, określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia r. w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z 2010 r., Nr 49, poz. 297 z póź. zm.) 9. W zakres usług wynikających z przedmiotu zamówienia wchodzi: a) przyjęcie zlecenia na przewóz zwłok oraz przyjazd na miejsce wskazane, b) włożenie zwłok do worka, c) włożenie worka ze zwłokami do pojazdu Wykonawcy, d) przewiezienie zwłok na miejsce wskazane przez wydającego zlecenie, e) wyładunek zwłok, f) zapewnienie kadry do wykonywania czynności oraz niezbędnych środków technicznych i materiałów (między innymi specjalistyczny pojazd, nosze, worki, jednorazowe rękawiczki, odzież i obuwie ochronne i inne). 10. Podstawą rozpoczęcia wykonania usługi jest dyspozycja w formie: telefonu, faxu lub pisemnie. 11. Przedmiot zamówienia w zakresie ZADANIA NR 1 dotyczy: Przewozu zwłok ludzkich na terenie działania Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu oraz Prokuratur Rejonowych położonych we Wrocławiu, tj. Prokuratura Rejonowa Wrocław Krzyki Wschód, Prokuratura Rejonowa Wrocław Krzyki Zachód, Prokuratura Rejonowa Wrocław Fabryczna, Prokuratura Rejonowa Wrocław Śródmieście, Prokuratura Rejonowa Stare Miasto, Prokuratura Rejonowa Wrocław Psie Pole. Rejon działania Prokuratury obejmuje: a) Prokuraturę Rejonową dla Wrocławia-Krzyki Wschód we Wrocławiu dla części miasta Wrocław obejmującej obszar wyznaczony od północnego zachodu, od Mostu Grunwaldzkiego rzeką Odrą w kierunku południowowschodnim do granicy miasta Wrocławia, granicami miasta w kierunku południowo-zachodnim do ul. Buforowej, ul. Buforową do ul. Bardzkiej, ul. Bardzką do ul. Hubskiej, ul. Hubską do nasypu kolejowego, nasypem kolejowym (kierunek Dworzec Główny PKP) do placu przed Dworcem PKP (łącznie z placem), nasypem kolejowym do łącznika ul. Stawowej, łącznikiem ul. Stawowej do ul. J. Piłsudskiego, ul. J. Piłsudskiego do ul. Dworcowej, ul. 7 S t r o n a

8 Dworcową do ul. Podwale, ul. Podwale do ul. J. Słowackiego, ul. J. Słowackiego do pl. Społecznego, pl. Społecznym do Mostu Grunwaldzkiego oraz obiekty znajdujące się na szlaku kolejowym przebiegającym przez część miasta Wrocław-Krzyki wraz z terenem Dworca Głównego PKP, b) Prokuraturę Rejonową dla Wrocławia-Krzyki Zachód we Wrocławiu dla części miasta Wrocław obejmującej obszar wyznaczony od południa, od granicy miasta ul. Buforową do ul. Bardzkiej, ul. Bardzką do ul. Hubskiej, ul. Hubską do nasypu kolejowego, nasypem kolejowym w kierunku zachodnim do ul. Zaporskiej, ul. Zaporską do ul. Gajowickiej, ul. Gajowicką do ul. Racławickiej, ul. Racławicką do rzeki Ślęży (przy Al. Piastów), ogródkami działkowymi, przecinając prostopadle ul. Jutrzenki, do terenu zabudowanego Osiedla Oporów, obrzeżem zabudowanego Osiedla Oporów do ul. Karmelkowej, prostopadle do południowej granicy miasta Wrocławia, granicą miasta w kierunku południowo-wschodnim do ul. Buforowej oraz gmin: Kobierzyce, Sobótka i Żórawina, c) Prokuraturę Rejonową dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu dla części miasta Wrocław w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Fabryczna, d) Prokuraturę Rejonową dla Wrocławia-Psie Pole we Wrocławiu dla części miasta Wrocław w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Psie Pole, e) Prokuraturę Rejonową dla Wrocławia-Stare Miasto we Wrocławiu dla części miasta Wrocław w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Stare Miasto, f) Prokuraturę Rejonową dla Wrocławia-Śródmieście we Wrocławiu dla części miasta Wrocław w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście; 13. Przedmiot zamówienia w zakresie ZADANIA NR 2 dotyczy: Przewozu zwłok ludzkich na terenie działania Prokuratury Rejonowej w Środzie Śl. Rejon działania Prokuratury Rejonowej w Środzie Śl. obejmuje gminy: Kąty Wrocławskie, Kostomłoty, Malczyce, Mietków, Miękinia i Środa Śląska, 14. Przedmiot zamówienia w zakresie ZADANIA NR 3 dotyczy: Przewozu zwłok ludzkich na terenie działania Prokuratury Rejonowej Miliczu Rejon działania Prokuratury Rejonowej w Miliczu obejmuje gminy: Cieszków, Krośnice i Milicz, 15. Przedmiot zamówienia w zakresie ZADANIA NR 4 dotyczy: Przewozu zwłok ludzkich na terenie działania Prokuratury Rejonowej w Trzebicy 8 S t r o n a

9 Rejon działania Prokuratura Rejonowej w Trzebnicy obejmuje gminy: Oborniki Śląskie, Prusice, Trzebnica, Wisznia Mała, Zawonia i Żmigród, 16. Przedmiot zamówienia w zakresie ZADANIA NR 5 dotyczy: Przewozu zwłok ludzkich na terenie działania Prokuratury Rejonowej w Wołowie Rejon działania Prokuratury Rejonowej w Wołowie obejmuje gminy: Brzeg Dolny, Wińsko i Wołów, 17. Przedmiot zamówienia w zakresie ZADANIA NR 6 dotyczy: Przewozu zwłok ludzkich na terenie działania Prokuratury Rejonowej w Oławie Rejon działania Prokuratury Rejonowej w Oławie obejmuje miasto Oława oraz gminy: Czernica, Domaniów, Jelcz-Laskowice, Oława i Siechnice, 18.Przedmiot zamówienia w zakresie ZADANIA NR 7 dotyczy: Przewozu zwłok ludzkich na terenie działania Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy Rejon działania Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy obejmuje miasto Oleśnicę oraz gminy: Bierutów, Długołęka, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Oleśnica, Syców i Twardogóra, 19. Wymagania ogólne stawiane Wykonawcy a) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, b) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. c) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. d) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. e) Zamawiający preferuje wysoką jakość usługi z zastosowaniem należytej staranności oraz etyki zawodowej. f) Realizacja usługi do wyczerpania czasu trwania umowy z zastrzeżeniem uprawnień zawartych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych. 20. Podstawą do zapłaty będzie zatwierdzona przez prokuratora faktura wystawiona po realizacji zlecenia. 9 S t r o n a

10 21. Termin wykonania przedmiotu zamówienia Czas trwania umowy: rozpoczęcie roku zakończenie roku. Rozdział III Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, a także spełniający niżej wymienione warunki: 1) w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują: a) co najmniej 3 usługi o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, b) wykonali/wykonują w/w usługi należycie, 2) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min ,- zł, 4) zgodnie z art. 26 ust. 2 załączą dokumenty wymienione w 1 ust. 1 pkt. 3, 6, 10 w 2 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). Wykonawca winien złożyć oświadczenie, że spełnia warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy PZP. Sprawdzenie w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia / nie spełnia. Rozdział IV Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. Wypełniony i podpisany formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ. 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP - wg załącznika nr 2 do SIWZ oraz oświadczenie z art. 24 upzp wg załącznika nr 3 do SIWZ. 3. Wykonawcy zgodnie z art. 26 ust. 2 załączą dokumenty wymienione w 1 ust. 1 pkt. 3, 6, 10 w 2 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817), tj.: 10 S t r o n a

11 a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 (według załącznika nr 4 do SIWZ) b) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zameldowania osoby, której dokumenty dotyczą w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; d) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; e) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert f) wykaz wykonanych/wykonywanych usług związanych z przedmiotem zamówienia; wg załącznika nr 5 do SIWZ; g) dokumenty potwierdzające (np. referencje), że usługi wykazane w załączniku nr 5 zostały wykonane należycie; h) polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min ,- zł na dzień składania ofert. i) oświadczenie o dysponowaniu odpowiednio wykwalifikowaną kadrą kierowniczą i personelem do wykonywania przedmiotu zamówienia wg załącznika nr 6 do SIWZ Zgodnie z 6 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) w/w dokumenty Wykonawca może złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów zawierających stwierdzenia zgodne z faktami i stanem prawnym istniejącym w chwili ich składania. 6. Zaakceptowany projekt umowy - wg załącznika nr 7 do SIWZ. 7. W celu potwierdzenia, że oferowana usługa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy złożyć: 11 S t r o n a

12 a) Kserokopię dowodów rejestracyjnych pojazdów będących w posiadaniu Wykonawcy celem potwierdzenia, iż pojazd jest zarejestrowany jako pojazd specjalny zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. 8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 1) w pkt. 5 lit. a, c, d, e składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) w pkt. 5 lit. b składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.4-8 upzp 9. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, przy czym odpowiedniki dokumentów o których mowa w pkt 5 lit. d, e powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt. 8 i w pkt. 9 są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczonych na język polski, poświadczonych przez Wykonawcę. 10. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełni jednego bądź więcej warunków, zostanie wykluczony z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 upzp Zgodnie z art. 24 ust. 4 upzp, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 12 S t r o n a

13 Rozdział V Oferta wspólna. 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, a wszystkie warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale III SIWZ muszą spełniać oni łącznie. 2. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób: 1) Partnerzy ustanawiają i wskazują Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Partnerów; 2) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów. 3) Każdy z Partnerów musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 upzp oraz musi złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert 4) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 3. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, która będzie spełniała następujące wymagania: a) umowa konsorcjum musi być zawarta na okres nie krótszy niż czas realizacji zamówienia wraz z okresem rękojmi lub gwarancji, w zależności od tego, który termin jest dłuższy, b) umowa konsorcjum musi jasno precyzować cel gospodarczy, w jakim została ona zawarta, c) umowa musi wskazywać reprezentanta (lidera) konsorcjum, d) umowa nie może dopuszczać możliwości jej wypowiedzenia przez któregokolwiek z jego członków w trakcie realizacji zamówienia wraz z okresem gwarancji/rękojmi, e) zakazuje się zmian w zawartej umowie bez zgody Zamawiającego, f) wszelkie rozliczenia finansowe (płatności faktur) zamawiający dokonywać będzie z liderem konsorcjum, g) z umowy musi wynikać, iż członkowie konsorcjum ponoszą odpowiedzialność solidarnie. Rozdział VI Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów. 1. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami do czasu złożenia i otwarcia ofert: a) oświadczenia, zapytania, zawiadomienia składane przez Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego wymagają formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza przekazanie informacji za pomocą faksu, potwierdzonego niezwłocznie pisemnie. Treści oświadczeń, zapytań, 13 S t r o n a

14 odpowiedzi, zawiadomień i modyfikacje SIWZ zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego; b) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. c) w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się częścią SIWZ i zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą specyfikację, a także zamieszczona zostaje na stronie internetowej Zamawiającego. Modyfikacja SIWZ jest wiążąca dla wszystkich. d) Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza tę informację na stronie internetowej. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. 2. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami po otwarciu ofert: a) informacje o wykluczeniu Wykonawcy lub odrzuceniu oferty wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym zostaną przekazane faksem, a następnie pisemnie Wykonawcom, którzy złożyli oferty; b) informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana faksem, a następnie pisemnie Wykonawcom, którzy złożyli oferty, zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Zamawiającego; Wszelkie pisma i wezwania wystosowane przez Zamawiającego do Wykonawcy oraz odpowiedzi Wykonawcy wymagają formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza przekazanie pism, wezwań i odpowiedzi za pomocą faksu potwierdzonego niezwłocznie pisemnie; 3. Uprawnionym do kontaktu z Wykonawcami są: Pani Helena Burzyńska, pokój nr 9 lub Pani Beata Musiejuk, pokój nr 18 w siedzibie Zamawiającego, w godzinach od 8 00 do Rozdział VII Wymagania dotyczące wadium. Wadium nie jest wymagane 14 S t r o n a

15 Rozdział VIII Termin związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Rozdział IX Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Oferta powinna być sporządzona w oparciu o wzór formularza oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 powinny zostać wypełnione (bądź przepisane z zachowaniem ich treści) przez Wykonawcę bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian, skutkujących zmianą sensu ich treści. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on na dokumencie nie dotyczy i taki dokument dołącza do oferty. 3. Załącznik nr 7 projekt umowy powinien zostać zaakceptowany i podpisany na ostatniej stronie przez Wykonawcę bez dokonywania w nim jakichkolwiek zmian skutkujących zmianą sensu ich treści. 4. Do oferty powinny być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w rozdz. IV. 5. Złożona oferta powinna być zgodna z treścią SIWZ. 6. Oferta powinna być napisana w języku polskim, nieścieralnym atramentem, na maszynie lub komputerze. Przy opracowywaniu załączników należy korzystać ze wzorów dołączonych do niniejszej specyfikacji. 7. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia Wykonawcy powinny być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 8. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane kolejnymi numerami oraz spięte. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 9. Wykonawca winien złożyć ofertę w kopercie - opakowaniu. Kopertę - opakowanie należy zaadresować na Zamawiającego z zaznaczeniem: Oferta na usługi przewozu zwłok albo szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu ul. Jana Mikulicza-Radeckiego 4 na zlecenie Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu oraz Prokuratur Rejonowych położonych na terenie miasta Wrocławia, a także na zlecenie Prokuratur Rejonowych w Środzie Śl., Miliczu, Trzebnicy, Wołowie, Oławie i Oleśnicy. UWAGA! Wykonawca dodatkowo powinien opisać numer zadania (1, 2, 3, 4, 5, 6 lub 7), którego oferta dotyczy. W przypadku, gdyby Wykonawca składał ofertę na realizację wszystkich zadań należy to również zaznaczyć na opisie koperty. nie otwierać przed dniem r. godzina S t r o n a

16 10. Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający zostanie pisemnie powiadomiony o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniem pkt. 9 SIWZ, a koperta lub opakowanie zostanie dodatkowo oznaczona określeniem zmiana lub wycofanie. Wykonawca nie może wycofywać i dokonywać zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. 11. Dokumenty przetargowe, które zostały otwarte w dniu otwarcia ofert zatrzymuje Zamawiający. Rozdział X Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu) przy ul. Podwale 30 w pokoju nr 9, nie później niż dnia r. do godziny Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie środków ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom. 3. Otwarcie ofert nastąpi dnia r. o godz w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu przy ulicy Podwale 30, pokój nr Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy PZP poda kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 5. W pierwszej kolejności Zamawiający otworzy oferty opatrzone zapisem WYCOFANIE, następnie ZMIANA, a później wg kolejności wpływu tj. dat i godzin wpływu ofert. 6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 7. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informacje zawierające nazwy i adresy wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP. 8. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu Zamawiający udostępni po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 9. Nie ujawnione zostaną informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w terminie składania oferty (na formularzu ofertowym), że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 ustawy PZP. 10. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej 16 S t r o n a

17 kopercie lub opakowaniu z oznakowaniem Tajemnica przedsiębiorstwa lub spięte, zszyte oddzielne od pozostałych, jawnych części oferty. 11. Ujawnianie niezastrzeżonej treści ofert dokonywane będzie wg poniższych zasad: a) zainteresowany zobowiązany będzie złożyć u Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie treści protokołu z załącznikami bądź, oferty (ofert) z zastrzeżeniem pkt. 8, b) Zamawiający ustali z uwzględnieniem złożonego w ofercie (ofertach) zastrzeżenia zakres informacji, które mogą być ujawnione, c) Zamawiający wyznaczy niezwłocznie termin i sposób udostępnienia ofert informując pisemnie zainteresowanego. Rozdział XI Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Cenę oferty należy podać w Formularzu Ofertowym, wzór takiego druku załączono do SIWZ (załącznik 1). 2. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, uwzględniającej ryzyka i zakresy obowiązków związany z realizacją przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania. 3. Na wycenę oferty powinny składać się wszystkie koszty związane z: a) kosztami transportu, b) zapewnieniem kadr do wykonywania czynności w ciągu doby, c) niezbędnymi środkami technicznymi i materiałami (między innymi specjalistyczny pojazd, nosze, worki, jednorazowe rękawiczki, odzież i obuwie ochronne i inne), d) inne składniki kalkulacji ceny. 4. Cena oferty winna być skalkulowana w sposób rzetelny, profesjonalny, uwzględniający szczególnie wzrost minimalnego wynagrodzenia w kolejnych latach, a który to wzrost może mieć wpływ na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy. UWAGA Zamawiający zastrzega, iż w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia w kolejnych latach nie będzie uwzględniał roszczeń Wykonawcy dotyczących zmiany warunków umowy. Zamawiający bowiem w żaden sposób nie narzuca Wykonawcy zatrudniania pracowników ze stawką minimalnego wynagrodzenia. 5. Cenę oferty brutto za wykonanie jednorazowego kursu przewozu oraz stawkę podatku VAT należy ująć w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). Cenę oferty brutto należy podać cyframi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 17 S t r o n a

18 6. Cena oferty powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy dla zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w: a. niniejszej specyfikacji b. wzorze umowy. 7. Cena oferty, przedstawiona przez Wykonawcę, musi być kompletna, jednoznaczna i ostateczna, zawierająca podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT. 8. W formularzu oferty należy podać cenę oferty: a) bez podatku VAT, b) podatek VAT c) łącznie z podatkiem VAT. 9. Wykonawca może podać tylko jedną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferty z cenami wariantowymi zostaną odrzucone. 10. Cena brutto oferty posłuży do wyboru najkorzystniejszej oferty oraz do rozliczeń za realizację usługi. 11. Rozliczenie za realizację umowy między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie w walucie PLN. Rozdział XII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: CENA 100 % 2. Ocena ofert będzie dokonana komisyjnie i będzie przebiegała następująco: Każdej rozpatrywanej ofercie komisja przyznana punkty za cenę oferty wg poniższego wzoru (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku): Cet.= (Cnaj/Cof) x 100 gdzie: Cet. Cnaj Cof ilość punktów obliczona dla badanej oferty najniższa cena oferty, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu cena badanej oferty. 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP, niniejszej specyfikacji oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru, tj. otrzyma najwyższą ilość punktów. 4. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 18 S t r o n a

19 5. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający może żądać od Wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń i dokumentów. 6. Zgodnie z 6 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oferty zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy PZP, niezwłocznie zawiadamiając o tym fakcie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę. 8. Zamawiający odrzuci ofertę jeśli zajdą okoliczności wymienione w art. 89 ust. 1 ustawy PZP. Rozdział XIII Ogłoszenie wyników postępowania i informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. O wyniku postępowania zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty. Jednocześnie Zamawiający zamieści informacje na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie i swojej stronie internetowej. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: a) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, d) Termin, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 3. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. 4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zgodnie z w/w kryteriami jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, ale nie wcześniej niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub 10 dni jeśli została przesłana w inny sposób, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 upzp. 19 S t r o n a

20 5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca powinien przedstawić pełnomocnictwo do jej podpisania jeżeli nie wynika ono z załączonych do oferty dokumentów. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, zamawiający zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy PZP przed zawarciem umowy będzie żądać umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Rozdział XIV Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie wymaga wniesienia gwarancji należytego wykonania umowy. Rozdział XV Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Istotne postanowienia do umowy zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, który dotyczy wszystkich zadań i będzie odpowiednio dostosowany w paragrafie 1, 2 i 3 w zależności od zadania, którego umowa będzie dotyczyć. Rozdział XVI Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego Ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Ustawie Pzp. KOMISJA PRZETARGOWA 1. Przewodniczący: Katarzyna Kwiatkowska Z-ca Prokuratora Okręgowego. 2. Członkowie: Ewa Czarnota-Szopf Prokurator Prokuratury Okręgowej... Marek Bekesza Prokurator Prokuratury Okręgowej. Czesław Twardowski - Prokurator Prokuratury Okręgowej Beata Lenkiewicz Dyrektor Finansowo-Administracyjny Helena Burzyńska Starszy Inspektor Wydziału VII 20 S t r o n a

21 Załącznik nr 1 do SIWZ. dnia.. Nazwa i adres wykonawcy OFERTA dla Prokuratury Okręgowej ul. Podwale WROCŁAW W nawiązaniu do ogłoszenia przetargu nieograniczonego z dnia. Oferujemy usługi przewozu zwłok albo szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu ul. Jana Mikulicza-Radeckiego 4 na zlecenie Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu oraz Prokuratur Rejonowych położonych na terenie miasta Wrocławia, a także na zlecenie Prokuratur Rejonowych w Środzie Śl., Miliczu, Trzebnicy, Wołowie, Oławie i Oleśnicy w zakresie: a) Zadania nr 1.. b) Zadania nr 2. c) Zadania nr 3. d) Zadania nr 4. e) Zadania nr 5. f) Zadania nr 6.. g) Zadania nr 7..* Uwaga! Zadanie, które zostało wybrane przez Wykonawcę powinno być zaznaczone znakiem X. Jeśli wykonawca chce świadczyć usługi dla realizacji wszystkich zadań znak X powinien być zaznaczony przy każdym zadaniu. Wspólny Słownik Zamówień CPV Informujemy, że zgłaszamy swoją chęć do uczestnictwa w w/w przetargu. 1. Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:... Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym - cena za jednorazową usługę przewozu zwłok uwzględniająca wszystkie koszty wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wskazanych w poniższym zestawieniu kształtuje się następująco: 21 S t r o n a

22 Numer zadania Nazwa jednostki Adres jednostki Zadanie 1 Prokuratura Okręgowa Wrocław, ul. Podwale 30, 50- Wydział VI 950 Wrocław Prokuratura Okręgowa Wrocław, ul. Sądowa 1A, 50- Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6 Zadanie 7 Wydział V Prokuratura Rejonowa Krzyki Zachód Prokuratura Rejonowa Krzyki Wschód Prokuratura Rejonowa Wrocław Fabryczna Prokuratura Rejonowa Wrocław Śródmieście Prokuratura Rejonowa Wrocław Stare Miasto Prokuratura Rejonowa Wrocław Psie Pole Prokuratura Rejonowa w Środzie Śl. Prokuratura Rejonowa w Miliczu Prokuratura Rejonowa w Trzebnicy Prokuratura Rejonowa w Wołowie Prokuratura Rejonowa w Oławie Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy 950 Wrocław ul. Powstańców Śl. 161, Wrocław ul. Piłsudskiego 38B, Wrocław ul. Sądowa 2, Wrocław ul. Podwale 28, Wrocław ul. Sądowa 2, Wrocław ul. Podwale 28, Wrocław ul. Parkowa 1, Środa Śl. ul. Grota Roweckiego 5, Milicz ul. Matejki 1, Trzebnica ul. Wojska Polskiego 1, Wołów ul. 1 Maja 41, Oława ul. Chopina 2, Oleśnica Cena netto za jednorazową usługę przewozu zwłok Podatek VAT Cena brutto za jednorazową usługę przewozu zwłok Powyższe ceny zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Oświadczamy, że podana w ofercie stawka podatku VAT jest zgodna z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami) oraz ustawa z dnia r. o 22 S t r o n a

23 zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją Ustawy budżetowej (Dz. U. nr 238 poz. 1578). 1. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje, jakie były niezbędne do przygotowania oferty. 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi i akceptujemy warunki w nich zawarte. 3. Przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizować sami. 4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ 30 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert). 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy w sprawie zamówienia publicznego i akceptujemy go bez zastrzeżeń, a w przypadku wyboru naszej oferty, stawimy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Termin płatności wynosi do 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 7. Zamówienie będzie realizowane w następującym okresie: od r. do r. 8. Uprawnionym przedstawicielem do kontaktów z Zamawiającym jest. tel. faks.. 9. Nasze konto bankowe Bank. 10. Nasz NIP.. REGON Integralną część niniejszej oferty stanowią:. 12. Oferta nasza zawiera łącznie stron ponumerowanych... (podpis czytelny lub nieczytelny z pieczątką imienną osoby lub osób upoważnionych do podpisu w imieniu Wykonawcy) 23 S t r o n a

24 Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) OŚWIADCZENIE Z ART. 22 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Nazwa Wykonawcy: Nazwa zamówienia: usługi przewozu zwłok albo szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu ul. Jana Mikulicza- Radeckiego 4 na zlecenie Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu oraz Prokuratur Rejonowych położonych na terenie miasta Wrocławia, a także na zlecenie Prokuratur Rejonowych w Środzie Śl., Miliczu, Trzebnicy, Wołowie, Oławie i Oleśnicy. Wspólny Słownik Zamówień CPV Oświadczamy, że: 1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie. 3. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.. dnia. miejscowość... (podpis czytelny lub nieczytelny z pieczątką imienną osoby lub osób upoważnionych do podpisu w imieniu Wykonawcy) 24 S t r o n a

25 Załącznik nr 3 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) OŚWIADCZENIE Z ART. 24 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Nazwa Wykonawcy: Nazwa zamówienia: usługi przewozu zwłok albo szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu ul. Jana Mikulicza- Radeckiego 4 na zlecenie Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu oraz Prokuratur Rejonowych położonych na terenie miasta Wrocławia, a także na zlecenie Prokuratur Rejonowych w Środzie Śl., Miliczu, Trzebnicy, Wołowie, Oławie i Oleśnicy. Wspólny Słownik Zamówień CPV Oświadczamy, że: i. Spełniamy warunki i nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie ww. zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.. dnia. miejscowość... (podpis czytelny lub nieczytelny z pieczątką imienną osoby lub osób upoważnionych do podpisu w imieniu Wykonawcy) 25 S t r o n a

26 Nazwa zamówienia: OŚWIADCZENIE OSOBY FIZYCZNEJ Załącznik nr 4 do SIWZ usługi przewozu zwłok albo szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu ul. Jana Mikulicza-Radeckiego 4 na zlecenie Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu oraz Prokuratur Rejonowych położonych na terenie miasta Wrocławia, a także na zlecenie Prokuratur Rejonowych w Środzie Śl., Miliczu, Trzebnicy, Wołowie, Oławie i Oleśnicy Nazwisko, imię i adres zamieszkania Wykonawcy:. Zarejestrowana nazwa i siedziba firmy: zgodnie z aktualnym wpisem do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez:... (nazwa organu wydającego zaświadczenie) pod numerem. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), który stanowi, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. Zakres prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:... dnia miejscowość (podpis czytelny lub nieczytelny z pieczątką imienną osoby lub osób upoważnionych do podpisu w imieniu Wykonawcy) 26 S t r o n a

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę jednostek centralnych dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę jednostek centralnych dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu PROKURATURA OKRĘGOWA WE WROCŁAWIU Wydział VII Budżetowo-Administracyjny ul. Podwale 30 50-950 Wrocław tel. centr. 71/371 81 14-18, fax :71/371 81 52 Wrocław, dnia 27 sierpnia 2013 r. VII.2711/16/13 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie,

ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7/OSP/11 GMINA NOWA SUCHA Nowa Sucha 50 96-513 Nowa Sucha SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Słubice, 8 maja 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa Zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów specjalistycznych śmieciarki oraz zamiatarki ulicznej. CPV: 34921100-0,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 1/MGZZOP/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 Adres strony internetowej:.www.przychodnia.scinawa.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SZP.270.16.2012 Data: 26.07.2012 I. INFORMACJE OGÓLNE. SZPITAL PROMUJĄCY ZDROWIE 10-357 Olsztyn, ul. Jagiellońska 78, tel. (089) 532-29-01 /fax (089) 532 29 76 e-mail: sekretariat@pulmonologia.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) Nazwa zamówienia publicznego: INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE ETAP II Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: USŁUGA DOBROWOLNEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wrocław, dnia 07.07.2015 r. Numer referencyjny postępowania: ZP/PN/15/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SP33.3301.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: zaprojektowanie i budowę szkolnego palcu zabaw dla uczniów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. 61 850-60-23, fax 61 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup aparatu do Real-Time PCR (1 egz.)- znak postępowania: IOR/ZP/D/Ap.PCR/2011. I. Nazwa (firma) i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) PGKiM Sp. z o. o. ul. 1 Maja 28/30 95-070 Aleksandrów Łódzki tel. 0 42 712-11-94 fax 0 42 276-43-49 www.pgkimal.pl zam_pub@pgkimal.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 5/2014 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORG.272.12.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Powiat Grodziski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Grodziskiego zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie majątku oraz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Nr sprawy: 430000-ILGW.271.3.2015 Zatwierdzam Z up. Ministra Finansów Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Toruniu

Bardziej szczegółowo