SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 PROKURATURA OKRĘGOWA WE WROCŁAWIU Wydział VII Budżetowo-Administracyjny ul.podwale Wrocław tel. centr. 071/ , fax wew. 224 VII.G.212/37/11 Wrocław, dnia 7 lipca 2011 r. Numer rejestru: 16/U/KM/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wykonanie usługi przewozu zwłok albo szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu ul. Jana Mikulicza-Radeckiego 4 na zlecenie Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu oraz Prokuratur Rejonowych położonych na terenie miasta Wrocławia, a także na zlecenie Prokuratur Rejonowych w Środzie Śl., Miliczu, Trzebnicy, Wołowie, Oławie i Oleśnicy z podziałem na 7 zadań. Wspólny Słownik Zamówień CPV: usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego Zamawiający: PROKURATURA OKRĘGOWA we Wrocławiu ul. Podwale Wrocław Z A T W I E R D Z A M Prokurator Okręgowy Katarzyna Boć-Orzechowska 1 S t r o n a

2 L.P. ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ NR ZAŁĄCZNIKA 1. SIWZ - 2. Formularz ofertowy załącznik nr Oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 upzp Oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1 pkt. 4 upzp Oświadczenie Wykonawcy z art. 24 ust. 1 i 2 upzp Oświadczenie osoby fizycznej o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt.2 upzp załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 5. Wykaz wykonanych/wykonywanych usług załącznik nr 5 6. Oświadczenie o dysponowaniu wykwalifikowaną kadrą kierowniczą oraz personelem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia. załącznik nr 6 7. Projekt umowy załącznik nr 7 2 S t r o n a

3 SPIS TREŚCI: Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Rozdział V Rozdział VI Rozdział VII Rozdział VIII Rozdział IX Rozdział X Rozdział XI Rozdział XII Rozdział XIII Rozdział XIV Rozdział XV Rozdział XVI Informacje ogólne. Opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania zamówienia. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Oferta wspólna Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów. Wymagania dotyczące wadium. Termin związania ofertą. Opis sposobu przygotowaniu oferty. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. Opis sposobu obliczenia ceny. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Ogłoszenie wyników postępowania i informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 3 S t r o n a

4 Rozdział I Informacje ogólne. 1. Zamawiający: Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu z siedzibą: Wrocław ul. Podwale 30 tel. (0-71) do 16 w. 241 fax. (0-71) do 16 w zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity ze zmianami), zwane dalej upzp ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie usługi przewozu zwłok albo szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu ul. Jana Mikulicza-Radeckiego 4 na zlecenie Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu oraz Prokuratur Rejonowych położonych na terenie miasta Wrocławia, a także na zlecenie Prokuratur Rejonowych w Środzie Śl., Miliczu, Trzebnicy, Wołowie, Oławie i Oleśnicy z podziałem na 7 zadań. Wspólny Słownik Zamówień CPV Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), jeżeli przepisy upzp nie stanowią inaczej. 3. Ogłoszenie o postępowaniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego 4. SIWZ oraz pytania, odpowiedzi, modyfikacje oraz środki ochrony prawnej, Zamawiający umieści na stronie internetowej 5. Bieg terminu dotyczący wnoszenia pytań rozpoczyna się w dniu zamieszczenia ogłoszenia i SIWZ na stronie internetowej. 6. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. 7. Wykonawca przedstawi ofertę zgodną z postanowieniami SIWZ. 8. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę (wypełniony Formularz oferty wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumentami). 9. Wykonawca poda na formularzu oferty wynagrodzenie, które oczekuje otrzymać za wykonanie przedmiotu zamówienia. 4 S t r o n a

5 10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 11. Zgodnie z art. 42 ust. 2 upzp Zamawiający przekazuje SIWZ Wykonawcy w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku. 12. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 upzp. 14. Zgodnie z art. 82 ust. 1 upzp Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 15. Zamawiający dopuszcza złożenia ofert częściowych. 16. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych. 17. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, zastosowania aukcji elektronicznej oraz dynamicznego systemu zakupów. Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przewozu zwłok albo szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu ul. Jana Mikulicza-Radeckiego 4 na zlecenie Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu oraz Prokuratur Rejonowych położonych na terenie miasta Wrocławia, a także na zlecenie Prokuratur Rejonowych w Środzie Śl., Miliczu, Trzebnicy, Wołowie, Oławie i Oleśnicy z podziałem na 7 zadań. 2. Zwłoki mogą być w stanie rozkładu, z wypadku komunikacyjnego, itp. Do przewozu zwłok transportem drogowym mogą być wykorzystywane pojazdy samochodowe zarejestrowane jako karawany. Pojazd samochodowy zarejestrowany jako karawan powinien mieć szczelnie i trwale oddzieloną kabinę kierowców od części ładunkowej, która może być wykonana z metalu, szkła i/lub tworzywa sztucznego: gładkiego, nienasiąkliwego, łatwo zmywalnego, nie ulegającego rozpuszczeniu pod wpływem środków dezynfekujących. W części ładunkowej nie powinno być szczelin i otworów. Wnętrze przeznaczone do przewozu nie może zawierać żadnych elementów użytkowych, ani dekoracyjnych, wykonanych z tworzyw nasiąkliwych. Karawan powinien być oznakowany na zewnątrz w sposób widoczny i trwały. Przed przystąpieniem do przewozu karawan winien być umyty i zdezynfekowany. W koszcie usługi należy zabezpieczyć worek na zwłoki, rękawiczki i inne niezbędne materiały potrzebne do prawidłowego wykonania zamówienia. 3. Wykonawca jest odpowiedzialny za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia. 4. Wykonawca posiada punkt usługi czynny całą dobę, zobowiązuje się do świadczenia usług 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 5 S t r o n a

6 5. Czas dojazdu na miejsce zdarzenia do 60 minut od momentu zgłoszenia. 6. Wykonawca powinien posiadać środek transportu drogowego przeznaczony do przewozu zwłok i szczątków ludzkich, który winien spełniać, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866), następujące wymagania techniczne i sanitarne, tj: a) być trwale oznakowany w sposób wskazujący na jego przeznaczenie; b) posiadać kabinę kierowcy odizolowaną od części przeznaczonej na umieszczenie zwłok albo szczątków ludzkich, c) posiadać zabezpieczenie przed przesuwaniem się trumny lub pojemnika na zwłoki albo szczątki ludzkie podczas przewozu, d) posiadać podłogę w części przeznaczonej na umieszczenie trumny lub pojemnika na zwłoki albo szczątki ludzkie wykonaną z materiałów łatwo zmywalnych i odpornych na działanie środków dezynfekujących, e) posiadać wydzielone miejsce na przechowywanie środków dezynfekcyjnych, sprzętu myjąco-czyszczącego oraz jednorazowych rękawic ochronnych, f) nie dopuszcza się montażu miejsc siedzących w części przeznaczonej na umieszczenie zwłok albo szczątków ludzkich. 7. Wykonawca musi posiadać w dowodzie rejestracyjnym wpis, że środek transportu drogowego przeznaczony jest do transportu zwłok albo szczątków ludzkich, zgodnie z 4 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866). 8. Przedmiot zamówienia będzie świadczony w układzie zadaniowym: Zadanie nr 1: przewóz zwłok w rejonie działania Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu oraz Prokuratur Rejonowych położonych we Wrocławiu, tj. Prokuratura Rejonowa Wrocław Krzyki Wschód, Prokuratura Rejonowa Wrocław Krzyki Zachód, Prokuratura Rejonowa Wrocław Fabryczna, Prokuratura Rejonowa Wrocław Śródmieście, Prokuratura Rejonowa Stare Miasto, Prokuratura Rejonowa Wrocław Psie Pole. Zadanie nr 2: przewóz zwłok w rejonie działania Prokuratury Rejonowej Środzie Śl. Zadanie nr 3: przewóz zwłok w rejonie działania Prokuratury Rejonowej w Miliczu. Zadanie nr 4: przewóz zwłok w rejonie działania Prokuratury Rejonowej w Trzebnicy. Zadanie nr 5: przewóz zwłok w rejonie działania Prokuratury Rejonowej w Wołowie. Zadanie nr 6: przewóz zwłok w rejonie działania Prokuratury Rejonowej w Oławie. 6 S t r o n a

7 Zadanie nr 7: przewóz zwłok w rejonie działania Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wymienione w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zadania oznaczone cyframi 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7, z których każde stanowi odrębną część przedmiotu zamówienia. Faktyczna ilość przewozów w okresie objętym zamówieniem wynikać będzie ze zdarzeń losowych jakie zaistnieją na terenie działania opisanych Prokuratur. Szczegółowy zasięg terytorialny obszarów działania poszczególnych Prokuratur, w odniesieniu do kolejnych części zamówienia, określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia r. w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z 2010 r., Nr 49, poz. 297 z póź. zm.) 9. W zakres usług wynikających z przedmiotu zamówienia wchodzi: a) przyjęcie zlecenia na przewóz zwłok oraz przyjazd na miejsce wskazane, b) włożenie zwłok do worka, c) włożenie worka ze zwłokami do pojazdu Wykonawcy, d) przewiezienie zwłok na miejsce wskazane przez wydającego zlecenie, e) wyładunek zwłok, f) zapewnienie kadry do wykonywania czynności oraz niezbędnych środków technicznych i materiałów (między innymi specjalistyczny pojazd, nosze, worki, jednorazowe rękawiczki, odzież i obuwie ochronne i inne). 10. Podstawą rozpoczęcia wykonania usługi jest dyspozycja w formie: telefonu, faxu lub pisemnie. 11. Przedmiot zamówienia w zakresie ZADANIA NR 1 dotyczy: Przewozu zwłok ludzkich na terenie działania Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu oraz Prokuratur Rejonowych położonych we Wrocławiu, tj. Prokuratura Rejonowa Wrocław Krzyki Wschód, Prokuratura Rejonowa Wrocław Krzyki Zachód, Prokuratura Rejonowa Wrocław Fabryczna, Prokuratura Rejonowa Wrocław Śródmieście, Prokuratura Rejonowa Stare Miasto, Prokuratura Rejonowa Wrocław Psie Pole. Rejon działania Prokuratury obejmuje: a) Prokuraturę Rejonową dla Wrocławia-Krzyki Wschód we Wrocławiu dla części miasta Wrocław obejmującej obszar wyznaczony od północnego zachodu, od Mostu Grunwaldzkiego rzeką Odrą w kierunku południowowschodnim do granicy miasta Wrocławia, granicami miasta w kierunku południowo-zachodnim do ul. Buforowej, ul. Buforową do ul. Bardzkiej, ul. Bardzką do ul. Hubskiej, ul. Hubską do nasypu kolejowego, nasypem kolejowym (kierunek Dworzec Główny PKP) do placu przed Dworcem PKP (łącznie z placem), nasypem kolejowym do łącznika ul. Stawowej, łącznikiem ul. Stawowej do ul. J. Piłsudskiego, ul. J. Piłsudskiego do ul. Dworcowej, ul. 7 S t r o n a

8 Dworcową do ul. Podwale, ul. Podwale do ul. J. Słowackiego, ul. J. Słowackiego do pl. Społecznego, pl. Społecznym do Mostu Grunwaldzkiego oraz obiekty znajdujące się na szlaku kolejowym przebiegającym przez część miasta Wrocław-Krzyki wraz z terenem Dworca Głównego PKP, b) Prokuraturę Rejonową dla Wrocławia-Krzyki Zachód we Wrocławiu dla części miasta Wrocław obejmującej obszar wyznaczony od południa, od granicy miasta ul. Buforową do ul. Bardzkiej, ul. Bardzką do ul. Hubskiej, ul. Hubską do nasypu kolejowego, nasypem kolejowym w kierunku zachodnim do ul. Zaporskiej, ul. Zaporską do ul. Gajowickiej, ul. Gajowicką do ul. Racławickiej, ul. Racławicką do rzeki Ślęży (przy Al. Piastów), ogródkami działkowymi, przecinając prostopadle ul. Jutrzenki, do terenu zabudowanego Osiedla Oporów, obrzeżem zabudowanego Osiedla Oporów do ul. Karmelkowej, prostopadle do południowej granicy miasta Wrocławia, granicą miasta w kierunku południowo-wschodnim do ul. Buforowej oraz gmin: Kobierzyce, Sobótka i Żórawina, c) Prokuraturę Rejonową dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu dla części miasta Wrocław w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Fabryczna, d) Prokuraturę Rejonową dla Wrocławia-Psie Pole we Wrocławiu dla części miasta Wrocław w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Psie Pole, e) Prokuraturę Rejonową dla Wrocławia-Stare Miasto we Wrocławiu dla części miasta Wrocław w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Stare Miasto, f) Prokuraturę Rejonową dla Wrocławia-Śródmieście we Wrocławiu dla części miasta Wrocław w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście; 13. Przedmiot zamówienia w zakresie ZADANIA NR 2 dotyczy: Przewozu zwłok ludzkich na terenie działania Prokuratury Rejonowej w Środzie Śl. Rejon działania Prokuratury Rejonowej w Środzie Śl. obejmuje gminy: Kąty Wrocławskie, Kostomłoty, Malczyce, Mietków, Miękinia i Środa Śląska, 14. Przedmiot zamówienia w zakresie ZADANIA NR 3 dotyczy: Przewozu zwłok ludzkich na terenie działania Prokuratury Rejonowej Miliczu Rejon działania Prokuratury Rejonowej w Miliczu obejmuje gminy: Cieszków, Krośnice i Milicz, 15. Przedmiot zamówienia w zakresie ZADANIA NR 4 dotyczy: Przewozu zwłok ludzkich na terenie działania Prokuratury Rejonowej w Trzebicy 8 S t r o n a

9 Rejon działania Prokuratura Rejonowej w Trzebnicy obejmuje gminy: Oborniki Śląskie, Prusice, Trzebnica, Wisznia Mała, Zawonia i Żmigród, 16. Przedmiot zamówienia w zakresie ZADANIA NR 5 dotyczy: Przewozu zwłok ludzkich na terenie działania Prokuratury Rejonowej w Wołowie Rejon działania Prokuratury Rejonowej w Wołowie obejmuje gminy: Brzeg Dolny, Wińsko i Wołów, 17. Przedmiot zamówienia w zakresie ZADANIA NR 6 dotyczy: Przewozu zwłok ludzkich na terenie działania Prokuratury Rejonowej w Oławie Rejon działania Prokuratury Rejonowej w Oławie obejmuje miasto Oława oraz gminy: Czernica, Domaniów, Jelcz-Laskowice, Oława i Siechnice, 18.Przedmiot zamówienia w zakresie ZADANIA NR 7 dotyczy: Przewozu zwłok ludzkich na terenie działania Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy Rejon działania Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy obejmuje miasto Oleśnicę oraz gminy: Bierutów, Długołęka, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Oleśnica, Syców i Twardogóra, 19. Wymagania ogólne stawiane Wykonawcy a) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, b) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. c) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. d) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. e) Zamawiający preferuje wysoką jakość usługi z zastosowaniem należytej staranności oraz etyki zawodowej. f) Realizacja usługi do wyczerpania czasu trwania umowy z zastrzeżeniem uprawnień zawartych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych. 20. Podstawą do zapłaty będzie zatwierdzona przez prokuratora faktura wystawiona po realizacji zlecenia. 9 S t r o n a

10 21. Termin wykonania przedmiotu zamówienia Czas trwania umowy: rozpoczęcie roku zakończenie roku. Rozdział III Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, a także spełniający niżej wymienione warunki: 1) w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują: a) co najmniej 3 usługi o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, b) wykonali/wykonują w/w usługi należycie, 2) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min ,- zł, 4) zgodnie z art. 26 ust. 2 załączą dokumenty wymienione w 1 ust. 1 pkt. 3, 6, 10 w 2 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). Wykonawca winien złożyć oświadczenie, że spełnia warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy PZP. Sprawdzenie w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia / nie spełnia. Rozdział IV Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. Wypełniony i podpisany formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ. 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP - wg załącznika nr 2 do SIWZ oraz oświadczenie z art. 24 upzp wg załącznika nr 3 do SIWZ. 3. Wykonawcy zgodnie z art. 26 ust. 2 załączą dokumenty wymienione w 1 ust. 1 pkt. 3, 6, 10 w 2 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817), tj.: 10 S t r o n a

11 a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 (według załącznika nr 4 do SIWZ) b) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zameldowania osoby, której dokumenty dotyczą w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; d) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; e) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert f) wykaz wykonanych/wykonywanych usług związanych z przedmiotem zamówienia; wg załącznika nr 5 do SIWZ; g) dokumenty potwierdzające (np. referencje), że usługi wykazane w załączniku nr 5 zostały wykonane należycie; h) polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min ,- zł na dzień składania ofert. i) oświadczenie o dysponowaniu odpowiednio wykwalifikowaną kadrą kierowniczą i personelem do wykonywania przedmiotu zamówienia wg załącznika nr 6 do SIWZ Zgodnie z 6 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) w/w dokumenty Wykonawca może złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów zawierających stwierdzenia zgodne z faktami i stanem prawnym istniejącym w chwili ich składania. 6. Zaakceptowany projekt umowy - wg załącznika nr 7 do SIWZ. 7. W celu potwierdzenia, że oferowana usługa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy złożyć: 11 S t r o n a

12 a) Kserokopię dowodów rejestracyjnych pojazdów będących w posiadaniu Wykonawcy celem potwierdzenia, iż pojazd jest zarejestrowany jako pojazd specjalny zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. 8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 1) w pkt. 5 lit. a, c, d, e składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) w pkt. 5 lit. b składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.4-8 upzp 9. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, przy czym odpowiedniki dokumentów o których mowa w pkt 5 lit. d, e powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt. 8 i w pkt. 9 są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczonych na język polski, poświadczonych przez Wykonawcę. 10. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełni jednego bądź więcej warunków, zostanie wykluczony z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 upzp Zgodnie z art. 24 ust. 4 upzp, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 12 S t r o n a

13 Rozdział V Oferta wspólna. 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, a wszystkie warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale III SIWZ muszą spełniać oni łącznie. 2. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób: 1) Partnerzy ustanawiają i wskazują Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Partnerów; 2) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów. 3) Każdy z Partnerów musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 upzp oraz musi złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert 4) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 3. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, która będzie spełniała następujące wymagania: a) umowa konsorcjum musi być zawarta na okres nie krótszy niż czas realizacji zamówienia wraz z okresem rękojmi lub gwarancji, w zależności od tego, który termin jest dłuższy, b) umowa konsorcjum musi jasno precyzować cel gospodarczy, w jakim została ona zawarta, c) umowa musi wskazywać reprezentanta (lidera) konsorcjum, d) umowa nie może dopuszczać możliwości jej wypowiedzenia przez któregokolwiek z jego członków w trakcie realizacji zamówienia wraz z okresem gwarancji/rękojmi, e) zakazuje się zmian w zawartej umowie bez zgody Zamawiającego, f) wszelkie rozliczenia finansowe (płatności faktur) zamawiający dokonywać będzie z liderem konsorcjum, g) z umowy musi wynikać, iż członkowie konsorcjum ponoszą odpowiedzialność solidarnie. Rozdział VI Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów. 1. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami do czasu złożenia i otwarcia ofert: a) oświadczenia, zapytania, zawiadomienia składane przez Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego wymagają formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza przekazanie informacji za pomocą faksu, potwierdzonego niezwłocznie pisemnie. Treści oświadczeń, zapytań, 13 S t r o n a

14 odpowiedzi, zawiadomień i modyfikacje SIWZ zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego; b) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. c) w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się częścią SIWZ i zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą specyfikację, a także zamieszczona zostaje na stronie internetowej Zamawiającego. Modyfikacja SIWZ jest wiążąca dla wszystkich. d) Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza tę informację na stronie internetowej. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. 2. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami po otwarciu ofert: a) informacje o wykluczeniu Wykonawcy lub odrzuceniu oferty wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym zostaną przekazane faksem, a następnie pisemnie Wykonawcom, którzy złożyli oferty; b) informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana faksem, a następnie pisemnie Wykonawcom, którzy złożyli oferty, zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Zamawiającego; Wszelkie pisma i wezwania wystosowane przez Zamawiającego do Wykonawcy oraz odpowiedzi Wykonawcy wymagają formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza przekazanie pism, wezwań i odpowiedzi za pomocą faksu potwierdzonego niezwłocznie pisemnie; 3. Uprawnionym do kontaktu z Wykonawcami są: Pani Helena Burzyńska, pokój nr 9 lub Pani Beata Musiejuk, pokój nr 18 w siedzibie Zamawiającego, w godzinach od 8 00 do Rozdział VII Wymagania dotyczące wadium. Wadium nie jest wymagane 14 S t r o n a

15 Rozdział VIII Termin związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Rozdział IX Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Oferta powinna być sporządzona w oparciu o wzór formularza oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 powinny zostać wypełnione (bądź przepisane z zachowaniem ich treści) przez Wykonawcę bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian, skutkujących zmianą sensu ich treści. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on na dokumencie nie dotyczy i taki dokument dołącza do oferty. 3. Załącznik nr 7 projekt umowy powinien zostać zaakceptowany i podpisany na ostatniej stronie przez Wykonawcę bez dokonywania w nim jakichkolwiek zmian skutkujących zmianą sensu ich treści. 4. Do oferty powinny być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w rozdz. IV. 5. Złożona oferta powinna być zgodna z treścią SIWZ. 6. Oferta powinna być napisana w języku polskim, nieścieralnym atramentem, na maszynie lub komputerze. Przy opracowywaniu załączników należy korzystać ze wzorów dołączonych do niniejszej specyfikacji. 7. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia Wykonawcy powinny być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 8. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane kolejnymi numerami oraz spięte. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 9. Wykonawca winien złożyć ofertę w kopercie - opakowaniu. Kopertę - opakowanie należy zaadresować na Zamawiającego z zaznaczeniem: Oferta na usługi przewozu zwłok albo szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu ul. Jana Mikulicza-Radeckiego 4 na zlecenie Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu oraz Prokuratur Rejonowych położonych na terenie miasta Wrocławia, a także na zlecenie Prokuratur Rejonowych w Środzie Śl., Miliczu, Trzebnicy, Wołowie, Oławie i Oleśnicy. UWAGA! Wykonawca dodatkowo powinien opisać numer zadania (1, 2, 3, 4, 5, 6 lub 7), którego oferta dotyczy. W przypadku, gdyby Wykonawca składał ofertę na realizację wszystkich zadań należy to również zaznaczyć na opisie koperty. nie otwierać przed dniem r. godzina S t r o n a

16 10. Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający zostanie pisemnie powiadomiony o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniem pkt. 9 SIWZ, a koperta lub opakowanie zostanie dodatkowo oznaczona określeniem zmiana lub wycofanie. Wykonawca nie może wycofywać i dokonywać zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. 11. Dokumenty przetargowe, które zostały otwarte w dniu otwarcia ofert zatrzymuje Zamawiający. Rozdział X Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu) przy ul. Podwale 30 w pokoju nr 9, nie później niż dnia r. do godziny Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie środków ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom. 3. Otwarcie ofert nastąpi dnia r. o godz w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu przy ulicy Podwale 30, pokój nr Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy PZP poda kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 5. W pierwszej kolejności Zamawiający otworzy oferty opatrzone zapisem WYCOFANIE, następnie ZMIANA, a później wg kolejności wpływu tj. dat i godzin wpływu ofert. 6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 7. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informacje zawierające nazwy i adresy wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP. 8. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu Zamawiający udostępni po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 9. Nie ujawnione zostaną informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w terminie składania oferty (na formularzu ofertowym), że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 ustawy PZP. 10. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej 16 S t r o n a

17 kopercie lub opakowaniu z oznakowaniem Tajemnica przedsiębiorstwa lub spięte, zszyte oddzielne od pozostałych, jawnych części oferty. 11. Ujawnianie niezastrzeżonej treści ofert dokonywane będzie wg poniższych zasad: a) zainteresowany zobowiązany będzie złożyć u Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie treści protokołu z załącznikami bądź, oferty (ofert) z zastrzeżeniem pkt. 8, b) Zamawiający ustali z uwzględnieniem złożonego w ofercie (ofertach) zastrzeżenia zakres informacji, które mogą być ujawnione, c) Zamawiający wyznaczy niezwłocznie termin i sposób udostępnienia ofert informując pisemnie zainteresowanego. Rozdział XI Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Cenę oferty należy podać w Formularzu Ofertowym, wzór takiego druku załączono do SIWZ (załącznik 1). 2. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, uwzględniającej ryzyka i zakresy obowiązków związany z realizacją przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania. 3. Na wycenę oferty powinny składać się wszystkie koszty związane z: a) kosztami transportu, b) zapewnieniem kadr do wykonywania czynności w ciągu doby, c) niezbędnymi środkami technicznymi i materiałami (między innymi specjalistyczny pojazd, nosze, worki, jednorazowe rękawiczki, odzież i obuwie ochronne i inne), d) inne składniki kalkulacji ceny. 4. Cena oferty winna być skalkulowana w sposób rzetelny, profesjonalny, uwzględniający szczególnie wzrost minimalnego wynagrodzenia w kolejnych latach, a który to wzrost może mieć wpływ na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy. UWAGA Zamawiający zastrzega, iż w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia w kolejnych latach nie będzie uwzględniał roszczeń Wykonawcy dotyczących zmiany warunków umowy. Zamawiający bowiem w żaden sposób nie narzuca Wykonawcy zatrudniania pracowników ze stawką minimalnego wynagrodzenia. 5. Cenę oferty brutto za wykonanie jednorazowego kursu przewozu oraz stawkę podatku VAT należy ująć w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). Cenę oferty brutto należy podać cyframi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 17 S t r o n a

18 6. Cena oferty powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy dla zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w: a. niniejszej specyfikacji b. wzorze umowy. 7. Cena oferty, przedstawiona przez Wykonawcę, musi być kompletna, jednoznaczna i ostateczna, zawierająca podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT. 8. W formularzu oferty należy podać cenę oferty: a) bez podatku VAT, b) podatek VAT c) łącznie z podatkiem VAT. 9. Wykonawca może podać tylko jedną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferty z cenami wariantowymi zostaną odrzucone. 10. Cena brutto oferty posłuży do wyboru najkorzystniejszej oferty oraz do rozliczeń za realizację usługi. 11. Rozliczenie za realizację umowy między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie w walucie PLN. Rozdział XII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: CENA 100 % 2. Ocena ofert będzie dokonana komisyjnie i będzie przebiegała następująco: Każdej rozpatrywanej ofercie komisja przyznana punkty za cenę oferty wg poniższego wzoru (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku): Cet.= (Cnaj/Cof) x 100 gdzie: Cet. Cnaj Cof ilość punktów obliczona dla badanej oferty najniższa cena oferty, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu cena badanej oferty. 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP, niniejszej specyfikacji oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru, tj. otrzyma najwyższą ilość punktów. 4. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 18 S t r o n a

19 5. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający może żądać od Wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń i dokumentów. 6. Zgodnie z 6 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oferty zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy PZP, niezwłocznie zawiadamiając o tym fakcie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę. 8. Zamawiający odrzuci ofertę jeśli zajdą okoliczności wymienione w art. 89 ust. 1 ustawy PZP. Rozdział XIII Ogłoszenie wyników postępowania i informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. O wyniku postępowania zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty. Jednocześnie Zamawiający zamieści informacje na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie i swojej stronie internetowej. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: a) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, d) Termin, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 3. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. 4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zgodnie z w/w kryteriami jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, ale nie wcześniej niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub 10 dni jeśli została przesłana w inny sposób, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 upzp. 19 S t r o n a

20 5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca powinien przedstawić pełnomocnictwo do jej podpisania jeżeli nie wynika ono z załączonych do oferty dokumentów. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, zamawiający zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy PZP przed zawarciem umowy będzie żądać umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Rozdział XIV Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie wymaga wniesienia gwarancji należytego wykonania umowy. Rozdział XV Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Istotne postanowienia do umowy zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, który dotyczy wszystkich zadań i będzie odpowiednio dostosowany w paragrafie 1, 2 i 3 w zależności od zadania, którego umowa będzie dotyczyć. Rozdział XVI Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego Ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Ustawie Pzp. KOMISJA PRZETARGOWA 1. Przewodniczący: Katarzyna Kwiatkowska Z-ca Prokuratora Okręgowego. 2. Członkowie: Ewa Czarnota-Szopf Prokurator Prokuratury Okręgowej... Marek Bekesza Prokurator Prokuratury Okręgowej. Czesław Twardowski - Prokurator Prokuratury Okręgowej Beata Lenkiewicz Dyrektor Finansowo-Administracyjny Helena Burzyńska Starszy Inspektor Wydziału VII 20 S t r o n a

21 Załącznik nr 1 do SIWZ. dnia.. Nazwa i adres wykonawcy OFERTA dla Prokuratury Okręgowej ul. Podwale WROCŁAW W nawiązaniu do ogłoszenia przetargu nieograniczonego z dnia. Oferujemy usługi przewozu zwłok albo szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu ul. Jana Mikulicza-Radeckiego 4 na zlecenie Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu oraz Prokuratur Rejonowych położonych na terenie miasta Wrocławia, a także na zlecenie Prokuratur Rejonowych w Środzie Śl., Miliczu, Trzebnicy, Wołowie, Oławie i Oleśnicy w zakresie: a) Zadania nr 1.. b) Zadania nr 2. c) Zadania nr 3. d) Zadania nr 4. e) Zadania nr 5. f) Zadania nr 6.. g) Zadania nr 7..* Uwaga! Zadanie, które zostało wybrane przez Wykonawcę powinno być zaznaczone znakiem X. Jeśli wykonawca chce świadczyć usługi dla realizacji wszystkich zadań znak X powinien być zaznaczony przy każdym zadaniu. Wspólny Słownik Zamówień CPV Informujemy, że zgłaszamy swoją chęć do uczestnictwa w w/w przetargu. 1. Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:... Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym - cena za jednorazową usługę przewozu zwłok uwzględniająca wszystkie koszty wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wskazanych w poniższym zestawieniu kształtuje się następująco: 21 S t r o n a

22 Numer zadania Nazwa jednostki Adres jednostki Zadanie 1 Prokuratura Okręgowa Wrocław, ul. Podwale 30, 50- Wydział VI 950 Wrocław Prokuratura Okręgowa Wrocław, ul. Sądowa 1A, 50- Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6 Zadanie 7 Wydział V Prokuratura Rejonowa Krzyki Zachód Prokuratura Rejonowa Krzyki Wschód Prokuratura Rejonowa Wrocław Fabryczna Prokuratura Rejonowa Wrocław Śródmieście Prokuratura Rejonowa Wrocław Stare Miasto Prokuratura Rejonowa Wrocław Psie Pole Prokuratura Rejonowa w Środzie Śl. Prokuratura Rejonowa w Miliczu Prokuratura Rejonowa w Trzebnicy Prokuratura Rejonowa w Wołowie Prokuratura Rejonowa w Oławie Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy 950 Wrocław ul. Powstańców Śl. 161, Wrocław ul. Piłsudskiego 38B, Wrocław ul. Sądowa 2, Wrocław ul. Podwale 28, Wrocław ul. Sądowa 2, Wrocław ul. Podwale 28, Wrocław ul. Parkowa 1, Środa Śl. ul. Grota Roweckiego 5, Milicz ul. Matejki 1, Trzebnica ul. Wojska Polskiego 1, Wołów ul. 1 Maja 41, Oława ul. Chopina 2, Oleśnica Cena netto za jednorazową usługę przewozu zwłok Podatek VAT Cena brutto za jednorazową usługę przewozu zwłok Powyższe ceny zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Oświadczamy, że podana w ofercie stawka podatku VAT jest zgodna z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami) oraz ustawa z dnia r. o 22 S t r o n a

23 zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją Ustawy budżetowej (Dz. U. nr 238 poz. 1578). 1. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje, jakie były niezbędne do przygotowania oferty. 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi i akceptujemy warunki w nich zawarte. 3. Przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizować sami. 4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ 30 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert). 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy w sprawie zamówienia publicznego i akceptujemy go bez zastrzeżeń, a w przypadku wyboru naszej oferty, stawimy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Termin płatności wynosi do 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 7. Zamówienie będzie realizowane w następującym okresie: od r. do r. 8. Uprawnionym przedstawicielem do kontaktów z Zamawiającym jest. tel. faks.. 9. Nasze konto bankowe Bank. 10. Nasz NIP.. REGON Integralną część niniejszej oferty stanowią:. 12. Oferta nasza zawiera łącznie stron ponumerowanych... (podpis czytelny lub nieczytelny z pieczątką imienną osoby lub osób upoważnionych do podpisu w imieniu Wykonawcy) 23 S t r o n a

24 Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) OŚWIADCZENIE Z ART. 22 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Nazwa Wykonawcy: Nazwa zamówienia: usługi przewozu zwłok albo szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu ul. Jana Mikulicza- Radeckiego 4 na zlecenie Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu oraz Prokuratur Rejonowych położonych na terenie miasta Wrocławia, a także na zlecenie Prokuratur Rejonowych w Środzie Śl., Miliczu, Trzebnicy, Wołowie, Oławie i Oleśnicy. Wspólny Słownik Zamówień CPV Oświadczamy, że: 1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie. 3. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.. dnia. miejscowość... (podpis czytelny lub nieczytelny z pieczątką imienną osoby lub osób upoważnionych do podpisu w imieniu Wykonawcy) 24 S t r o n a

25 Załącznik nr 3 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) OŚWIADCZENIE Z ART. 24 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Nazwa Wykonawcy: Nazwa zamówienia: usługi przewozu zwłok albo szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu ul. Jana Mikulicza- Radeckiego 4 na zlecenie Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu oraz Prokuratur Rejonowych położonych na terenie miasta Wrocławia, a także na zlecenie Prokuratur Rejonowych w Środzie Śl., Miliczu, Trzebnicy, Wołowie, Oławie i Oleśnicy. Wspólny Słownik Zamówień CPV Oświadczamy, że: i. Spełniamy warunki i nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie ww. zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.. dnia. miejscowość... (podpis czytelny lub nieczytelny z pieczątką imienną osoby lub osób upoważnionych do podpisu w imieniu Wykonawcy) 25 S t r o n a

26 Nazwa zamówienia: OŚWIADCZENIE OSOBY FIZYCZNEJ Załącznik nr 4 do SIWZ usługi przewozu zwłok albo szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu ul. Jana Mikulicza-Radeckiego 4 na zlecenie Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu oraz Prokuratur Rejonowych położonych na terenie miasta Wrocławia, a także na zlecenie Prokuratur Rejonowych w Środzie Śl., Miliczu, Trzebnicy, Wołowie, Oławie i Oleśnicy Nazwisko, imię i adres zamieszkania Wykonawcy:. Zarejestrowana nazwa i siedziba firmy: zgodnie z aktualnym wpisem do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez:... (nazwa organu wydającego zaświadczenie) pod numerem. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), który stanowi, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. Zakres prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:... dnia miejscowość (podpis czytelny lub nieczytelny z pieczątką imienną osoby lub osób upoważnionych do podpisu w imieniu Wykonawcy) 26 S t r o n a

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYKONYWANIE USŁUG WPROWADZANIA DANYCH ORAZ DODATKOWYCH USŁUG BIUROWYCH W URZĘDZIE SKARBOWYM W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYKONYWANIE USŁUG WPROWADZANIA DANYCH ORAZ DODATKOWYCH USŁUG BIUROWYCH W URZĘDZIE SKARBOWYM W BYTOMIU Bytom, dnia 18 stycznia 2013 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-1/2013/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PROKURATURA OKRĘGOWA WE WROCŁAWIU Wydział VII Budżetowo-Administracyjny ul. Podwale 30 50-950 Wrocław tel. centr. 71/371 81 14-18, fax :71/371 81 52 Wrocław, dnia 9 kwietnia 2014 r. VII.2710/11/14 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Numer Sprawy 2/ZP/2016 Na kompleksowa obsługę żywienia pacjentów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych polegającą na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków określonych w załączniku nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój 27-01-2011 r. OGŁOSZENIE

Polanica-Zdrój 27-01-2011 r. OGŁOSZENIE UM-AM-341/ 003 /2011 Polanica-Zdrój 27-01-2011 r. OGŁOSZENIE 1/ Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Miejska Polanica-Zdrój, woj. Dolnośląskie, ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój tel. (+48-74)

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na PROKURATURA OKRĘGOWA WE WROCŁAWIU Wydział VII Budżetowo-Administracyjny ul. Podwale 30 50-950 Wrocław tel. centr. 71/371 81 14-18, fax :71/371 81 52 Wrocław, dnia 5 września 2012 r. VII.2710/53/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Oznaczenie sprawy: SP1.2260.4.2015 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Modernizacja zaplecza sali

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 9 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061/ 8270-500, fax. 061/ 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl email: skretariat@poznan.wios.gov.pl NIP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl Świadczenie usług ochrony obiektu osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Słowackiego 19 i ul. Chemików 1B. Numer ogłoszenia: 520492-2012; data zamieszczenia: 19.12.2012

Bardziej szczegółowo

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Jelenia Góra 14.02.2012 r. Oznaczenie postępowania: ZP VIIG234/26/12 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna 9 tel. 756428430 fax. 756428434 (adres,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi szkolenia specjalistycznego 2014/S

Polska-Wrocław: Usługi szkolenia specjalistycznego 2014/S 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:31222-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi szkolenia specjalistycznego 2014/S 020-031222 Dolnośląski Ośrodek Polityki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S

PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98394-2013:text:pl:html PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S 060-098394 Koleje Śląskie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 Numer sprawy: ZP ZBS PAN/01/2009 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę oligonukleotydów SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Zamówienie obejmuje: -

nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Zamówienie obejmuje: - Strona 1 z 5 Zielona Góra: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Numer ogłoszenia: 300411-2008; data zamieszczenia: 05.11.2008 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP.II.3331-04/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2015-06-22 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa transportu posiłków z kuchni przy ul. Traugutta

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6 Numer sprawy ILO/205/1/07 Ełk, dnia 23.08.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2016-04-14 12:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Płośnica, ul. Dworcowa 52, Płośnica, woj. warmińsko-mazurskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Płośnica, ul. Dworcowa 52, Płośnica, woj. warmińsko-mazurskie, tel , faks Płośnica: Budowa kanalizacji w miejscowości Płośnica II etap Numer ogłoszenia: 353848-2009; data zamieszczenia: 09.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w formie przetargu. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości 30 000 euro. (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) Świadczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Gminy Piątnica z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątnicy Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Rogoźno, dnia 11.06.2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający : Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego 64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1 Reprezentowany przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 znak sprawy: Odbiór, transport, i składowanie odpadów 2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Odbiór, transport, unieszkodliwianie i składowanie odpadów o kodzie (20 03 01), zgodnie z przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 1 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ TROCIN DO CELÓW ENERGETYCZNYCH NA SEZON 2010/2011 SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 1. Nazwa i adres zamawiającego: Zakład Energetyki Cieplnej w Łapach,,.

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Stawiskach

Nazwa zamówienia: Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Stawiskach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Stawiskach Zatwierdził: Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk Stawiski,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach Rozdział 1. Nazwa i oraz adres zamawiającego Zespół Szkół w Kandytach Kandyty 77; 11-220 Górowo Iławeckie Tel./fax

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zs4.wroc.pl Wrocław: Przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie obiadów dla dzieci

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Suwałk ul. Mickiewicza 1, Suwałki tel. 087/ ; fax. 087/

Prezydent Miasta Suwałk ul. Mickiewicza 1, Suwałki tel. 087/ ; fax. 087/ Prezydent Miasta Suwałk ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki tel. 087/ 562 80 49; fax. 087/ 562 80 46 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-08-10 14:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pm.waw.pl Warszawa: Wykonanie instalacji solarnej do podgrzewania wody

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.elblag.pl Elbląg: ubezpieczenie pojazdów w zakresie OC, AC i NNW kierowców i pasażerów

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej.

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej. PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na: Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA znak sprawy: ZP-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA zorganizowanie i przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 7 grudnia 2015r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. w Żywcu ul. Kabaty 2 ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/ 514/105/08

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/ 514/105/08 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/ 514/105/08 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy Część V SIWZ Wzory formularzy 1 Oferta Spis formularzy 2 Wykaz części zamówienia, których realizację Wykonawca powierzy innym podmiotom 3 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csdpoznan.pl Poznań: Dostawa samochodu osobowego dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 tel. +48 85 655 28 25 email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl Siemiatycze dnia 01.06.2017r Dotyczy postępowania

Bardziej szczegółowo