14440/14 mw/ps 1 DRI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "14440/14 mw/ps 1 DRI"

Transkrypt

1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 17 października 2014 r. (OR. en) 14440/14 PARLNAT 270 NOTA Od: Do: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady Parlamenty narodowe Sprawozdanie dla Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych z prac Stałego Komitetu Współpracy Operacyjnej w zakresie Bezpieczeństwa Wewnętrznego za okres od stycznia 2013 roku do czerwca 2014 roku Prezydencja Rady przedłożyła Radzie załączone sprawozdanie z prac Stałego Komitetu Współpracy Operacyjnej w zakresie Bezpieczeństwa Wewnętrznego za okres od stycznia 2013 roku do czerwca 2014 roku. Zgodnie z art. 71 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 6 ust. 2 decyzji Rady w sprawie ustanowienia Stałego Komitetu Współpracy Operacyjnej w zakresie Bezpieczeństwa Wewnętrznego (COSI) Rada przekazuje niniejszym przedmiotowe sprawozdanie parlamentom narodowym /14 mw/ps 1

2 ZAŁĄCZNIK 1. Streszczenie Niniejszy dokument jest trzecim sprawozdaniem dla Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych, sporządzonym zgodnie z art. 71 TFUE oraz zgodnie z art. 6 ust 2 decyzji Rady 2010/131/UE w sprawie ustanowienia Stałego Komitetu Współpracy Operacyjnej w zakresie Bezpieczeństwa Wewnętrznego (COSI); ten drugi artykuł przewiduje, że Rada informuje Parlament Europejski i parlamenty narodowe o pracach stałego komitetu. Działania COSI w okresie, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie, skupiały się głównie na realizacji cyklu polityki unijnej, w świetle kończącego się pierwszego dwuletniego cyklu obejmującego lata , i na ustaleniu oraz realizacji cyklu obejmującego lata Doświadczenia zebrane w trakcie realizacji pierwszego cyklu okazały się niezwykle przydatne i uwzględniono je, przygotowując pełny, czteroletni cykl polityki zainicjowany z początkiem 2014 r. Europol po raz pierwszy przedstawił ocenę zagrożenia poważną i zorganizowaną przestępczością w UE (EU SOCTA); na tej podstawie Rada przyjęła priorytety UE w zakresie zwalczania przestępczości na lata Po tym jak priorytety te zostały przyjęte, COSI przeanalizował i zatwierdził dla każdego z nich wieloletni plan strategiczny; plany te przekształcono następnie w plany działań operacyjnych na rok Ważnym tematem omawianym na forum COSI i w trakcie jego posiedzeń z Komitetem Politycznym i Bezpieczeństwa (KPiB) był coraz ściślejszy związek między bezpieczeństwem wewnętrznym a bezpieczeństwem zewnętrznym, a zwłaszcza kwestia zagranicznych bojowników i powracających zagranicznych bojowników w kontekście zwalczania terroryzmu, w szczególności w odniesieniu do Syrii. COSI uczestniczył w przygotowaniu dyskusji Rady na temat zagranicznych bojowników oraz w realizacji proponowanych środków /14 mw/ps 1

3 Jednym z kluczowych punktów zainteresowania COSI pozostało wzmocnienie współpracy między agencjami zajmującymi się wymiarem sprawiedliwości i sprawami wewnętrznymi (WSiSW), w szczególności w zakresie wymiany informacji. Komitet omówił wymogi operacyjne wymiany informacji między agencjami a organami Unii, a także dostarczania agencjom informacji przez państwa członkowskie; celem dyskusji było przedstawienie punktu widzenia praktyków, co pomoże w negocjacjach w sprawie projektu rozporządzenia o Europolu i projektu rozporządzenia o Eurojuście. W prace komitetu regularnie angażowano przedstawicieli agencji zajmujących się WSiSW w szczególności dyrektora Europolu, przewodniczącego Kolegium Eurojustu, dyrektora Fronteksu i dyrektora Cepolu w odniesieniu do kwestii związanych z ich kompetencjami. Ponadto niekiedy w posiedzeniach uczestniczyli przedstawiciele Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), a na jednym z nich obecny był również dyrektor Centrum Analiz Wywiadowczych UE (INTCEN). Komitet omawiał także swoją rolę w przyszłości z myślą o uzyskaniu lepszej operacyjności i zwiększeniu widoczności swoich działań zarówno na szczeblu UE, jak i krajowym. Rozpoczęto dyskusje nad sprawniejszą realizacją mandatu komitetu, który to mandat określono w art. 71 TFUE i w decyzji Rady 2010/131/UE. Dyskusje te będą kontynuowane podczas prezydencji włoskiej, w tym w ramach odnowionej strategii bezpieczeństwa wewnętrznego /14 mw/ps 2

4 Na forum COSI zgłoszono i omówiono również sporo innych zagadnień obejmujących m.in.: Europejską Sieć Służb Technologii Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ENLETS), sieć punktów kontaktowych ds. administracyjnego podejścia do zwalczania przestępczości zorganizowanej, współpracę między Europolem a Morskim Centrum Analiz i Operacji ds. Zwalczania Narkotyków (MAOC-N), broń palną i współpracę z Interpolem. Podczas prezydencji: irlandzkiej, litewskiej i greckiej komitet zebrał się łącznie osiem razy; za prezydencji greckiej odbyły się dwa spotkania, za prezydencji irlandzkiej i litewskiej po trzy. Przedstawiciele COSI nadal spotykali się (raz w trakcie każdej prezydencji) z przedstawicielami Interpolu, co miało pozwolić na wzmocnienie wzajemnej współpracy i uniknięcie powielania prac. Ponadto zorganizowano trzy posiedzenia z udziałem przedstawicieli Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (KPiB) 28 lutego i 21 listopada 2013 r. oraz 13 maja 2014 r. Nadal regularnie zbierała się Grupa Wsparcia COSI, przygotowująca posiedzenia komitetu i zapewniająca niezbędne działania następcze w odniesieniu do różnych projektów i operacji. Między 1 stycznia 2013 r. a 30 czerwca 2014 r. odbyło się 18 spotkań Grupy Wsparcia COSI. 20 listopada 2013 r. przedstawicieli Grupy Wsparcia COSI zaproszono także do udziału w posiedzeniu Komitetu ds. Aspektów Cywilnych Zarządzania Kryzysowego (Civcom), które miało posłużyć przygotowaniu dyskusji na posiedzenie KPiB i COSI /14 mw/ps 3

5 2. Działania 2.1. Realizacja cyklu polityki UE Dla COSI podstawową kwestią była nadal bieżąca realizacja cyklu polityki unijnej 1. Dla tego cyklu istotne znaczenie miał rok 2013, w którym cykl na lata dobiegł końca i rozpoczęły się przygotowania do nowego, pełnego cyklu polityki UE na lata a) Monitorowanie i zakończenie cyklu polityki UE na lata Cykl polityki UE na lata dotyczył ośmiu priorytetów; były to: Afryka Zachodnia, Bałkany Zachodnie, nielegalna imigracja, narkotyki syntetyczne, przemyt w kontenerach, handel ludźmi i przemyt ludzi, mobilne (przemieszczające się) zorganizowane grupy przestępcze i cyberprzestępczość 2. Pod koniec 2013 roku zakończono prace dotyczące trzech z tych ośmiu priorytetów: Afryką Zachodnią, Bałkanami Zachodnimi i przemytem w kontenerach. 1 2 Dok /10 COSI 69 ENFOPOL 298 CRIMORG 185 ENFOCUSTOM 94. W konkluzjach Rady w sprawie ustanowienia priorytetów UE w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej na lata (dok /11 JAI 396 COSI 46 ENFOPOL 184 CRIMORG 81 ENFOCUSTOM 52 PESC 718 RELEX 603) wymienia się następujące priorytety na lata (kolejność przypadkowa): zmniejszenie potencjału zorganizowanych grup przestępczych aktywnych w Afryce Zachodniej lub mających tam siedziby, zajmujących się sprowadzaniem do UE kokainy i heroiny lub ich rozprowadzaniem w UE; zmniejszenie roli Bałkanów Zachodnich jako kluczowej strefy tranzytu i składowania nielegalnych towarów przeznaczonych na rynki UE oraz centrum logistycznego zorganizowanych grup przestępczych, w tym zorganizowanych grup przestępczych złożonych z osób mówiących po albańsku; zmniejszenie zdolności zorganizowanych grup przestępczych w zakresie ułatwiania nielegalnej imigracji do UE, w szczególności poprzez Europę Południową, Południowo-Wschodnią i Wschodnią, a w szczególności przez granicę grecko-turecką oraz w kryzysowych obszarach w basenie Morza Śródziemnego, w pobliżu Afryki Północnej; ograniczenie produkcji i dystrybucji w UE narkotyków syntetycznych, w tym nowych substancji psychoaktywnych; dezorganizacja dostaw do UE, w szczególności dostaw kontenerowych, nielegalnych towarów, w tym kokainy, heroiny, konopi indyjskich, towarów podrobionych i papierosów; zwalczanie wszystkich form handlu ludźmi i przemytu ludzi, dzięki skoncentrowaniu działań na zorganizowanych grupach przestępczych prowadzących takie działania w szczególności w centrach przestępczości na południu, południowym zachodzie i południowym wschodzie UE; ograniczenie ogólnych zdolności mobilnych zorganizowanych grup przestępczych do angażowania się w działalność przestępczą; nasilenie zwalczania cyberprzestępczości i wykorzystania Internetu do celów przestępczych przez zorganizowane grupy przestępcze /14 mw/ps 4

6 COSI dokładnie monitorował postępy w pracach dotyczących wszystkich priorytetów w oparciu o: sprawozdania podmiotów kierujących wykonaniem planów działań operacyjnych, rezultaty copółrocznych posiedzeń krajowych koordynatorów EMPACT 34 oraz sprawozdania dyrektora Europolu 5. Szczegółowe sprawozdania podmiotów kierujących wykonaniem planów działań operacyjnych zostały przedstawione krajowym koordynatorom EMPACT i przez nich przeanalizowane na posiedzeniach maja 2013 r. 6 i listopada 2013 r. 7 Doświadczenia zgromadzone w ramach dwóch pierwszych lat cyklu polityki były ogólnie pozytywne, gdyż okazał się on cennym okresem nauki. Już w planach działań operacyjnych na rok 2013 niektórym działaniom nadano wyraźniejszy kierunek i sprawiono, że stały się bardziej konkretne, wymierne, możliwe do zrealizowania, odpowiednie do potrzeb i terminowe (ang. SMART Specific, Measureable, Achievable, Relevant and Timely); wzrosła też liczba krajów uczestniczących w realizacji priorytetów. Plany działań operacyjnych na rok 2012 przewidywały 126 działań, a podobne plany na rok działania. Realizację 92 (czyli 40 % z 230 działań) ukończono w trakcie pierwszego dwuletniego cyklu polityki Skrót EMPACT oznacza europejską multidyscyplinarną platformę przeciwko zagrożeniom przestępstwami (ang. European Multidisciplinary Platform against Criminal Threats). Krajowy koordynator EMPACT to osoba sprawująca dowództwo strategiczne, która jest władna zapewnić wdrażanie EMPACT w swoim kraju. Dok. 9996/1/13 JAI 421 COSI 67 ENFOPOL 159 CRIMORG 81 ENFOCUSTOM 93 CORDROGUE 38 PESC 594 RELEX 443 COAFR 163 COWEB 74 TRANS 261 UD 110 FRONT 60 GENVAL 28 i 16801/13 JAI 1062 COSI 147 ENFOPOL 386 CRIMORG 153 ENFOCUSTOM 179 CORDROGUE 124PESC 1426 RELEX 1065 COAFR 353 COWEB 172 TRANS 615 UD 305 FRONT 184 GENVAL 79. Dok /13 COSI 68 ENFOPOL 161. Dok /13 COSI 160 ENFOPOL 405 ENFOCUSTOM /14 mw/ps 5

7 Mimo tych ogólnie pozytywnych doświadczeń zauważono, że wciąż konieczne są usprawnienia, zwłaszcza w następujących dziedzinach: Łączność: uznano ją za jedno z podstawowych wyzwań, z jakimi musi się zmierzyć EMPACT, a odnośnie do cyklu polityki na lata Europol zaproponował rozwiązanie w postaci działającej w jego ramach platformy ekspertów specjalnie na potrzeby EMPACT. Niektóre działania objęte planami działań operacyjnych powinny nabrać bardziej operacyjnego i wymiernego charakteru; Finansowanie: niektórym podmiotom kierującym 8 udało się uzyskać finansowanie przeznaczone na pewne prace związane z EMPACT ze szczegółowego programu Zapobieganie i walka z przestępczością (ISEC) 9. Trwają dyskusje nad bardziej systematycznym mechanizmem finansowania dotyczącego cyklu polityki na lata na mocy nowej edycji programu Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (dla policji). Dostosowanie między priorytetami krajowymi a unijnymi uznano za kluczowe dla lepszej współpracy, lepszego współdziałania i wdrażania. Podejście multidyscyplinarne: uznano, że w wielu dziedzinach EMPACT ważna jest współpraca z szerokim kręgiem podmiotów, w tym z organizacjami pozarządowymi, organami podatkowymi i celnymi, organami sądowymi, państwami trzecimi i sektorem prywatnym. 8 9 Podmiot kierujący to przedstawiciel państwa członkowskiego, który przewodzi grupie projektowej EMPACT. Skrót ISEC oznacza szczegółowy program Zapobieganie i walka z przestępczością ustanowiony na mocy decyzji Rady 2007/125/WSiSW z dnia 12 lutego 2007 r. (Dz.U. L 58 z , s. 7) /14 mw/ps 6

8 b) Przygotowanie i realizacja cyklu polityki UE na lata W oparciu o kolejne unijne oceny zagrożenia przestępczością zorganizowaną dokonane między 2006 a 2011 rokiem Europol przedstawił w 2013 roku pierwszą unijną ocenę zagrożenia poważną i zorganizowaną przestępczością (SOCTA) zgodnie z metodologią EU SOCTA 10, którą COSI zatwierdził na posiedzeniu 25 czerwca 2012 r. Streszczenie oceny SOCTA 11, które przedstawiono COSI 17 kwietnia 2013 r., zawierało szereg zalecanych priorytetów w zakresie zwalczania przestępczości opracowanych na podstawie uwag państw członkowskich. Mówiąc ogólnie, nakreślono w nim obraz zagrożenia, które jest związane z pogłębiającą się globalizacją sprawiającą, że zorganizowane grupy przestępcze działają w wielu państwach, współpracując z wieloma partnerami i zajmując się wieloma dziedzinami przestępczości. Po dyskusjach na forum COSI poświęconych zalecanym w ocenie SOCTA priorytetom, na posiedzeniu 6 7 czerwca 2013 r. Rada ds. WSiSW przyjęła dziewięć priorytetów UE w zakresie zwalczania poważnej i zorganizowanej przestępczości na lata ; są to: nielegalna imigracja, handel ludźmi, Dok /12 COSI 59 ENFOPOL 219 CRIMORG 88 ENFOCUSTOM 72 Dok. 7368/13 JAI 200 COSI 26 ENFOPOL 75 CRIMORG 41 CORDROGUE 27 ENFOCUSTOM 43 PESC 286 JAIEX 20 RELEX 211 W konkluzjach Rady w sprawie ustanowienia priorytetów UE w zakresie zwalczania poważnej i zorganizowanej przestępczości na lata (dok /13 JAI 611 COSI 91 ENFOPOL 230 CRIMORG 98 ENFOCUSTOM 118 PESC 843 RELEX 630) wymienia się następujące priorytety na lata (kolejność przypadkowa): rozbicie zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się ułatwianiem nielegalnej imigracji i działających w krajach pochodzenia, w najważniejszych punktach wjazdu do UE na głównych trasach oraz, gdy wskazują na to dowody, na trasach alternatywnych. Ograniczenie zjawiska wykorzystywania przez zorganizowane grupy przestępcze legalnych kanałów migracji, w tym stosowania fałszywych dokumentów jako środka ułatwiającego nielegalną imigrację; rozbicie zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się handlem ludźmi na obszarze UE i z krajów spoza UE stanowiących najczęstsze kraje pochodzenia w celu wyzysku pracy tych ludzi i w celu wykorzystywania seksualnego; dotyczy to także tych grup, które korzystają ze struktur legalnej działalności gospodarczej, by ułatwić lub zakamuflować działania przestępcze; rozbicie zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się produkcją i dystrybucją towarów podrabianych, naruszając w ten sposób przepisy dotyczące ochrony zdrowia, bezpieczeństwa oraz przepisy dotyczące żywności, a także grup produkujących towary niespełniające standardów; rozbicie potencjału zorganizowanych grup przestępczych i specjalistów, zajmujących się przestępstwami dotyczącymi akcyzy i wewnątrzwspólnotowymi oszustwami podatkowymi polegającymi na bezpodstawnym zwrocie naliczonego VAT; zmniejszenie produkcji narkotyków syntetycznych w UE oraz rozbicie zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się handlem narkotykami syntetycznymi; zmniejszenie przemytu kokainy i heroiny do UE oraz rozbicie zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się dystrybucją na obszarze UE; zwalczanie przestępstw komputerowych popełnianych przez zorganizowane grupy przestępcze i generujących ogromne zyski z działalności przestępczej takich jak oszustwa z wykorzystaniem kart do płatności w internecie i kart płatniczych, zwalczanie cyberprzestępstw powodujących znaczny uszczerbek dla ofiary takich jak 14440/14 mw/ps 7

9 towary podrabiane, przestępstwa dotyczące akcyzy i wewnątrzwspólnotowe oszustwa typu znikający podmiot gospodarczy, handel narkotykami syntetycznymi, kokainą i heroiną, przestępstwa komputerowe (oszustwa z wykorzystaniem kart do płatności w internecie i kart płatniczych, przemoc seksualna wobec dzieci w internecie i cyberataki), broń palna i zorganizowana przestępczość przeciwko mieniu. Między 12 czerwca a 16 lipca 2013 r. pod egidą Komisji odbyły się warsztaty służące opracowaniu wieloletnich planów strategicznych w odniesieniu do każdego unijnego priorytetu w zakresie zwalczania przestępczości. Plany te COSI przeanalizował i zatwierdził 17 września 2013 r 13. W warsztatach aktywnie uczestniczyli przedstawiciele wielu dziedzin, w tym eksperci z policji, organów celnych i Ministerstwa Finansów, oraz przedstawiciele właściwych agencji unijnych. Te plany strategiczne przekształcono w plany działań operacyjnych na rok 2014 (przyjęte przez COSI 17 grudnia 2013 r.), opierając się na uzgodnionym modelu planu działań operacyjnych 14, który to model został opracowany przez Europol. Dziewięć priorytetów w zakresie zwalczania przestępczości obejmowało dwanaście różnych dziedzin przestępczości. Z tego względu postanowiono je ująć w dwunastu odrębnych planach działań operacyjnych przemoc seksualna wobec dzieci w internecie oraz cyberataków na infrastrukturę krytyczną i systemy informatyczne w UE; zmniejszenie zagrożenia dla ludności, którego źródłem jest broń palna, w tym zwalczanie nielegalnego handlu bronią; zwalczanie zorganizowanej przestępczości przeciwko mieniu, którą zajmują się mobilne zorganizowane grupy przestępcze. Dok /13 JAI 753 COSI 107 ENFOPOL 286 CRIMORG 112 ENFOCUSTOM 134 PESC 1057 RELEX 795 JAIEX 72 COWEB 124 UD 228 FRONT 120 GENVAL 54 FISC 165 CORDROGUE 83 COARM 121 CYBER 18 COMIX 492. Dok /3/11 REV 3 COSI 54 ENFOPOL 237 CRIMORG 101 ENFOCUSTOM /14 mw/ps 8

10 Zgodnie z podejściem przyjętym w ramach poprzedniego cyklu, COSI potwierdził też wybór państw członkowskich, które przewodniczyć będą wdrażaniu priorytetów w zakresie zwalczania przestępczości ( podmioty kierujące i podmioty współkierujące ) 15, a także uczestniczących państw członkowskich i agencji. SOCTA umożliwiła wskazanie najbardziej narażonych państw UE ; wykorzystano to, aby zaprosić państwa członkowskie do udziału w realizacji odpowiednich unijnych priorytetów w zakresie zwalczania przestępczości. 30 października 2013 r. odnotowano, że do udziału zgłosiło się 275 podmiotów: 221 z państw członkowskich i 54 z agencji. W niektórych warsztatach poświęconych planom działań operacyjnych uczestniczyli też przedstawiciele Szwajcarii, Norwegii, Interpolu i Stanów Zjednoczonych. W ocenie SOCTA uwzględniono też dwa nowe zagrożenia (tj. przestępstwa przeciwko środowisku oraz nielegalny handel odpadami i zagrożonymi gatunkami), które bacznie monitorował Europol i którym poświęcono specjalną ocenę zagrożenia dotyczącą przestępstw przeciwko środowisku 16 przedstawioną COSI 17 grudnia 2013 r. Następnie COSI zwrócił się do europejskiej sieci ds. zwalczania przestępstw przeciwko środowisku (EnviCrimeNet), by przed końcem 2014 roku przedstawiła sprawozdanie z działalności, i postanowił wstrzymać się z decyzją co do dalszych działań do otrzymania wyników okresowej oceny SOCTA za rok Jeśli chodzi o oszustwa energetyczne, Europol postanowił skupić się na pewnych konkretnych kwestiach budzących zaniepokojenie. W odniesieniu do każdej z nich (w szczególności nielegalnego spuszczania, przemytu i kradzieży ropy, cyberprzestępczości i sektora energetycznego) sporządzone zostaną specjalne zawiadomienia w ramach narzędzia monitorowania, analizy i zgłaszania (SCAN) Podmiot współkierujący to przedstawiciel państwa członkowskiego lub agencji UE, który pomaga podmiotowi kierującemu i może go zastąpić w razie nieobecności. Dok /13 JAI 1104 COSI 156 ENFOPOL /14 mw/ps 9

11 c) Monitorowanie cyklu polityki UE na lata Nowy cykl polityki rozpoczął się 1 stycznia 2014 r., a COSI przeprowadził swoje pierwsze działanie monitorujące na posiedzeniu 18 czerwca 2014 r. Przeanalizowano sprawozdania 12 podmiotów kierujących [ ] oraz dokument obrazujący wynik copółrocznego posiedzenia krajowych koordynatorów EMPACT 27 i 28 maja 2014 r., a także sprawozdanie dyrektora Europolu 17. Nowy cykl polityki rozpoczął się ambitnie, gdyż znacznie poszerzono już istniejące uzgodnienia. Nie tylko, jak wcześniej wspomniano, zwiększyła się liczba priorytetów i planów działań operacyjnych, lecz wzrosła także znacznie liczba uczestników. Jak zaznaczono powyżej, 30 października 2013 r. odnotowano, że do udziału w warsztatach na temat planów działań operacyjnych zgłosiło się ogółem 275 podmiotów (221 z państw członkowskich i 54 z agencji); natomiast w czerwcu 2011 roku uczestników było 97 (70 z państw członkowskich i 27 z agencji). W ramach cyklu polityki na rok 2014 podwoił się rozmach działań zwiększyła się liczba działań (224 w 2014 roku w porównaniu ze 104 w 2013 roku), a także liczba i skala posiedzeń EMPACT (jak dotąd w br. odbyło się 19 posiedzeń, a w całym 2013 roku 13). 17 Dok /14 JAI 377 COSI 46 ENFOPOL 149 CRIMORG 45 ENFOCUSTOM 70 PESC 560 RELEX 462 JAIEX 42 GENVAL 36 FRONT 108 UD 156 FISC 89 CORDROGUE 40 CYBER 34 COARM 83 COWEB /14 mw/ps 10

12 Pozostają pewne wyzwania. Trudnym zadaniem okazało się dla podmiotów kierujących znalezienie odpowiednich rozwiązań w zakresie finansowania. Jednak oprócz tego, że na wsparcie dochodzeń, działań operacyjnych i szkoleń przekazywane jest finansowanie z indywidualnych dotacji w ramach szczegółowego programu Zapobieganie i walka z przestępczością, z funduszy na wspólne zespoły dochodzeniowo-śledcze i funduszy na CEPOL, trwają też i są mocno zaawansowane negocjacje w sprawie specjalnego i systematycznego mechanizmu finansowania dotyczącego cyklu polityki na lata na mocy nowej edycji programu Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (dla policji). Można by również wzmocnić pozycję przedstawicieli państw członkowskich uczestniczących w posiedzeniach EMPACT. Sukcesem okazało się wyznaczenie pełnoetatowych podmiotów kierujących realizacją dwóch planów działań operacyjnych. Za kluczową dla powodzenia EMPACT uważa się dobrą łączność, którą należy nadal wspierać. d) Zaangażowanie agencji Agencje zajmujące się WSiSW nadal wnosiły istotny wkład w prace COSI. Jedną z kluczowych ról w realizacji cyklu polityki ponownie odegrał Europol, w szczególności dzięki opracowaniu oceny SOCTA i zorganizowaniu warsztatów poświęconych planom działań operacyjnych, a także poprzez prowadzone przez siebie monitorowanie i przedstawianie sprawozdań za pośrednictwem jednostki wspierającej EMPACT. We wrześniu 2013 r. Europol był gospodarzem finansowanego ze środków Cepolu szkolenia dla podmiotów kierujących, które miało pomóc podmiotom kierującym i współkierującym w przygotowaniu do przeprowadzenia warsztatów służących opracowaniu planów działań operacyjnych; doświadczone podmioty kierujące miały okazję podzielić się swą wiedzą z nowymi uczestnikami. Cepol zorganizował kilka kursów szkoleniowych na temat cyklu polityki i zapewnił szkolenie uczestnikom warsztatów dotyczących wieloletniego planu strategicznego oraz sesji przygotowujących plany działań operacyjnych /14 mw/ps 11

13 Cepol prowadzi wiele działań w ramach różnych planów działań operacyjnych. Do realizacji cyklu polityki przyczynił się też Frontex, w szczególności co się tyczy planu działań operacyjnych w zakresie zwalczania nielegalnej imigracji (jako podmiot współkierujący) oraz planu działań operacyjnych dotyczącego handlu ludźmi (jako uczestnik). Eurojust nadal wykazuje istotne zaangażowanie jako uczestnik wszystkich priorytetów przewidzianych w planach działań operacyjnych. Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) uczestniczy w realizacji planu działań operacyjnych w zakresie zwalczania handlu kokainą i heroiną oraz podobnego planu w zakresie zwalczania narkotyków syntetycznych. OLAF uczestniczy w realizacji planu działań operacyjnych w zakresie zwalczania przestępstw dotyczących akcyzy i wewnątrzwspólnotowych oszustw typu znikający podmiot gospodarczy. e) Metodologia Metodologię EU SOCTA 18, którą COSI zatwierdził 25 czerwca 2012 r., pod koniec 2013 r. poddano przeglądowi 19. W trakcie 2014 roku będzie przygotowywana nowa metodologia do celów okresowej oceny EU SOCTA, która ma zostać przeprowadzona do marca 2015 r Dok /12 COSI 59 ENFOPOL 219 CRIMORG 88 ENFOCUSTOM 72. Dok /1/13 COSI 103 ENFOPOL 283 CRIMORG 111 ENFOCUSTOM /14 mw/ps 12

14 f) Cykl polityki działania powiązane COSI zadbał o to, by szereg projektów, które mają ścisły związek z planami działań operacyjnych, albo włączyć do tych planów, albo ściślej z tymi planami skoordynować: z uwagi na fakt, że liczne unijne priorytety w zakresie zwalczania przestępczości mają ścisły związek z kwestiami celnymi/podatkowymi (np. zwalczanie wewnątrzwspólnotowych oszustw typu znikający podmiot gospodarczy i przestępstw dotyczących akcyzy, czy też przestępstw polegających na podrabianiu towarów), Grupa Robocza ds. Współpracy Celnej przeprowadziła analizę zaangażowania organów celnych w realizację cyklu polityki UE, aby zapewnić skuteczne podejście multidyscyplinarne; główne ustalenia przedstawiła COSI w kwietniu 2014 r. i na posiedzeniu krajowych koordynatorów EMPACT w maju 2014 r. Grupa ta opracowała też i dostosowała swój 7. plan działania w celu uzupełnienia prac w ramach cyklu polityki; plan ten został przedstawiony na posiedzeniu krajowych koordynatorów EMPACT we wrześniu 2013 r. i na posiedzeniu COSI w grudniu 2013 r. COSI zapoznał się ze sprawozdaniem końcowym 20 grupy projektowej zajmującej się działaniem 4, która była ostatnią grupą projektową zaangażowaną w realizację 5 z 29 działań określonych w konkluzjach Rady w sprawie 29 środków służących wzmocnieniu ochrony granic zewnętrznych i walce z nielegalną imigracją Dok /1/12 REV 1 COSI 99 JAIEX 96 CORDROGUE 79 CRIMORG 127 COAFR 345 FRONT 152 COMIX 618. Dok. 6975/10 ASIM 33 FRONT 24 COMIX /14 mw/ps 13

15 COSI postanowił oficjalnie zamknąć tę grupę projektową i kontynuować projekt Seahorse Mediterraneo w ramach europejskiego systemu nadzorowania granic (EUROSUR). Postanowiono, że COSI i inne właściwe organy Rady będą stale informowane o postępach w ramach projektu dotyczącego sieci Seahorse Mediterraneo. COSI zadbał o to, by działania rozwijane w ramach wielu planów działań operacyjnych, zwłaszcza planów dotyczących zwalczania nielegalnej imigracji i handlu ludźmi, zostały uwzględnione przy realizacji Działania UE w sprawie presji migracyjnej 22 i podczas copółrocznej aktualizacji wykazu działań. Wielokrotnie na swoich posiedzeniach COSI omawiał kwestię multidyscyplinarnego i administracyjnego podejścia do zwalczania przestępczości zorganizowanej, pragnąc, by istniejące wzorcowe rozwiązania były szerzej znane i stosowane. We wrześniu 2013 r. COSI zwrócił się do sieci punktów kontaktowych zajmującej się podejściem administracyjnym 23 o przedstawienie jej programu prac na lata na posiedzeniu COSI w grudniu 2014 r., z uwzględnieniem nowych unijnych priorytetów w zakresie zwalczania przestępczości na lata Na posiedzeniu 17 grudnia 2013 r. COSI z zadowoleniem przyjął również zaktualizowaną wersję unijnego kompendium Dodatkowe podejścia i działania służące zapobieganiu przestępczości zorganizowanej i walce z nią (druga edycja) Dok. 9650/12 MIGR 45 FRONT 67 COSI 25 COMIX 288. Sieć tę ustanowiono zgodnie z konkluzjami Rady w sprawie walki z przestępstwami popełnianymi przez mobilne grupy przestępcze (dok /10). Dok /13 JAI 1143 COSI 168 ENFOPOL 412 GENVAL 89 COPEN /14 mw/ps 14

16 2.2 Dyskusje dotyczące innych kwestii a) Terroryzm 28 lutego 2013 r. COSI zebrał się w trybie nadzwyczajnym, by omówić skutki, jakie dla bezpieczeństwa wewnętrznego UE ma sytuacja w Sahelu i Maghrebie po kryzysie w Mali i zamachu w Algierii, oraz by przygotować dyskusję na ten temat na posiedzeniu Rady ds. WSiSW 7 8 marca 2013 r. W 2013 i 2014 roku wielokrotnie omawiano kwestię zagranicznych bojowników (w tym tych powracających) z punktu widzenia walki z terroryzmem, w szczególności odnośnie do Syrii. Zagadnienie to uznano za niesłychanie ważne dla bezpieczeństwa wewnętrznego UE, a dyskusje na forum COSI miały przyczynić się do wdrożenia środków zaproponowanych przez Koordynatora UE ds. Zwalczania Terroryzmu i zatwierdzonych 6 7 czerwca 2013 r. na posiedzeniu Rady ds. WSiSW. 21 listopada 2013 r. i 13 maja 2014 r. przeprowadzono dyskusję z udziałem przedstawicieli KPiB, tak by wypracować wszechstronne podejście zarówno do wewnętrznych, jak i zewnętrznych aspektów bezpieczeństwa UE. Dyskusje te stanowiły przygotowanie, a następnie kontynuację dyskusji przeprowadzonych na forum Rady ds. WSiSW w grudniu 2013 i w czerwcu 2014 roku. Na posiedzeniu 18 czerwca 2014 r. COSI ponownie omówił kwestię zagranicznych bojowników, a Koordynator UE ds. Zwalczania Terroryzmu, Europol i Eurojust zdali mu relację z postępów w realizacji niektórych środków określonych w przygotowanym przez koordynatora dokumencie dotyczącym zagranicznych bojowników i osób powracających, ze szczególnym uwzględnieniem Syrii 25 ; dokument ten Rada ds. WSiSW zatwierdziła na posiedzeniu 5 6 czerwca 2014 r. 25 Dok. 9280/1/14 REV 1 JAI 261 PESC 443 COSI 35 COPS 103 ENFOPOL 121 COTER /14 mw/ps 15

17 Na posiedzeniu 16 kwietnia 2014 r. COSI omówił wdrażanie projektu zmienionej strategii UE w walce z radykalizacją postaw i werbowaniem terrorystów 26, w szczególności projekt planu działania dotyczącego unijnej strategii walki z radykalizacją postaw i werbowaniem terrorystów 27, po to by przekazać Grupie Roboczej ds. Terroryzmu wskazówki co do sposobu wdrażania tej nowej strategii. 18 czerwca 2014 r. Europol przedstawił komitetowi swoje sprawozdanie dotyczące sytuacji i tendencji w dziedzinie terroryzmu w Unii Europejskiej 28 (TE-SAT). b) Wzmacnianie współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego COSI nadal omawiał z KPiB możliwości wzmocnienia wewnętrznej i zewnętrznej współpracy i koordynacji w obrębie UE. Nadal trwa wdrażanie planu działania dotyczącego wzmacniania powiązań między WPBiO a przestrzenią wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. 21 listopada 2013 r. COSI i KPiB omówiły drugie sprawozdanie z postępów w jego wdrażaniu Dok. 9956/14 JAI 332 ENFOPOL 138 COTER 34. Dok. DS 1163/14. Dok /14 + ADD 1 CONSOM 80 MI 374 JUSTCIV 205 ENER 194 ENV 405 DATAPROTECT 64 DENLEG 51 TRANS 178 AVIATION 92 AGRI 350 EF 127 ECOFIN 439 ETS 16. Dok /13 CIVCOM 481 COPS 481 COSDP 1074 PESC 1354 JAI 991 RELEX 1011 COSI 126 ENFOPOL /14 mw/ps 16

18 Oba komitety przeprowadziły wymianę poglądów na temat migracji i konieczności powiązania aspektów migracji dotyczących bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego. Wspólne posiedzenie COSI i KPiB odbyło się ostatnio 13 maja 2014 r. Delegacje omówiły wówczas współpracę między właściwymi służbami, możliwe środki na rzecz wzmocnienia współpracy z krajami pochodzenia i tranzytu oraz środki na rzecz podnoszenia wiedzy, zacieśnienia współpracy i wymiany dobrych praktyk z państwami trzecimi w celu zwalczania przemytu ludzi. Komisja poinformowała też COSI o stanie prac w zakresie Śródziemnomorskiej Grupy Zadaniowej, utworzonej po posiedzeniu Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 7 i 8 października 2013 r. i zaaprobowanej przez Radę Europejską na posiedzeniu października 2013 r. Grupa ta ma określić w perspektywie krótkoterminowej konkretne działania na rzecz skuteczniejszego wykorzystania istniejących polityk i narzędzi, w szczególności w odniesieniu do współpracy z krajami pochodzenia i tranzytu, działań Fronteksu i zwalczania handlu ludźmi i przemytu ludzi /14 mw/ps 17

19 c) Wymiana informacji Na posiedzeniu 11 lutego 2013 r. COSI zapoznał się z komunikatem Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady na temat europejskiego modelu wymiany informacji (EIXM) służącego zacieśnieniu współpracy organów ścigania w UE. Model ten był także omawiany na posiedzeniach wyższych urzędników UE ds. WSiSW z udziałem przedstawicieli Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej (ICPO) Interpol. COSI przedstawiono również projekt wytycznych dla pojedynczych punktów kontaktowych (SPOC), które dotyczyły międzynarodowej wymiany informacji między organami ścigania 30. Gromadzenie i analiza informacji należą do najważniejszych zadań różnorakich agencji zajmujących się WSiSW; z tego względu COSI omówił operacyjne wymogi wymiany informacji między agencjami a organami Unii, a także dostarczania informacji agencjom przez państwa członkowskie. Wymogi te zostały następnie wykorzystane, by ułatwić negocjacje w sprawie projektu rozporządzenia o Europolu i projektu rozporządzenia o Eurojuście. d) Powiązana z bezpieczeństwem polityka w dziedzinie badań i analogiczna polityka przemysłowa COSI wielokrotnie omawiał potrzebę większego zaangażowania organów bezpieczeństwa wewnętrznego w powiązaną z bezpieczeństwem politykę w dziedzinie badań i analogiczną politykę przemysłową, co zaowocowało konkluzjami Rady 31. W grudniu 2013 r. COSI zapoznał się także z programem prac Europejskiej Sieci Służb Technologii Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ENLETS) na lata Dok. 6721/3/14 REV 3 DAPIX 24 ENFOPOL 45. Dok /13 COSI 92 ENFOPOL 231. Dok /13 COSI 162 ENFOPOL /14 mw/ps 18

20 e) Współpraca z Interpolem W okresie, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie, wyżsi urzędnicy UE ds. WSiSW trzykrotnie spotkali się z przedstawicielami ICPO Interpol (21 czerwca 2013 r., 16 grudnia 2013 r i 20 czerwca 2014 r.), by zbadać możliwości synergii działań i zacieśnienia współpracy. Szczególną uwagę poświęcono poprawie interoperacyjności policyjnych systemów informacyjnych i zwiększeniu częstotliwości, z jaką państwa członkowskie wykorzystują prowadzoną przez Interpol bazę zawierającą dane skradzionych lub utraconych dokumentów podróży. Omawiano też stosowaną przez Interpol procedurę wydawania informacji, w szczególności czerwonych not Interpolu. f) Przestępstwa finansowe W związku z ustaleniami zawartymi w końcowym sprawozdaniu z 5 edycji wzajemnej oceny prowadzenia dochodzeń w sprawie przestępstw finansowych i dochodzeń finansowych, które to sprawozdanie przedstawiono COSI 2 października 2012 r., komitet powierzył grupie projektowej opracowanie podręcznika dobrych praktyk w zwalczaniu przestępstw finansowych, zawierającego zbiór wzorcowych przykładów istniejących w państwach członkowskich dobrze rozwiniętych systemów służących zwalczaniu przestępstw finansowych 33 ; podręcznik ten został następnie zatwierdzony przez COSI. 33 Dok. 9741/13 JAI 393 COSI 59 CRIMORG 75 ENFOPOL COR /14 mw/ps 19

21 g) Współpraca agencji zajmujących się WSiSW COSI omówił sprawozdanie z posiedzenia szefów agencji zajmujących się WSiSW, które odbyło się 3 grudnia 2012 r. (jego gospodarzem był Frontex). W okresie, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie, odbyło się jedno posiedzenie szefów agencji zajmujących się WSiSW (20 listopada 2013 r.), a jego gospodarzem był Cepol. W grudniu 2013 roku agencje zajmujące się WSiSW przedłożyły COSI wspólne sprawozdanie ze współpracy 34 oraz zaktualizowany arkusz wyników dotyczący dwustronnej i wielostronnej współpracy między agencjami. h) Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego Na posiedzeniu 17 kwietnia 2013 r. COSI zapoznał się z przygotowanym przez Komisję drugim sprawozdaniem rocznym w sprawie realizacji strategii bezpieczeństwa wewnętrznego. 20 czerwca 2014 r. Komisja przyjęła trzecie, a zarazem końcowe sprawozdanie z realizacji strategii bezpieczeństwa wewnętrznego 35., po tym jak 18 czerwca 2014 r. ustnie zaprezentowała je komitetowi. i) Broń palna W grudniu 2013 r. COSI omówił komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego pt. Broń palna a bezpieczeństwo wewnętrzne UE: ochrona obywateli i zakłócanie nielegalnego handlu 36.. W 2014 r. omawiano także pewne środki, które mają przeciwdziałać zagrożeniu, jakie dla bezpieczeństwa wewnętrznego UE stwarza broń palna Dok /13, 17495/13. W ramach realizacji programu sztokholmskiego i w następstwie nieformalnego posiedzenia ministrów ds. WSiSW, które odbyło się 1 października 2009 r., prezydencja szwedzka zwróciła się do Cepolu, Eurojustu, Europolu i Fronteksu o sporządzenie sprawozdania w sprawie sposobów dalszego usprawniania współpracy tych agencji, które obejmowałoby m.in. wytyczne pracy strategicznej i operacyjnej, wspólne standardy, wspólne inicjatywy szkoleniowe, określenie metod pracy i rutynowych czynności w zakresie praktycznej współpracy. Dok /14 JAI 559. Dok /13 COSI 121 ENFOPOL 334 ENFOCUSTOM 151 MI 918 RELEX 965. Dok. 5195/7/14 REV 7 JAI 12 COSI /14 mw/ps 20

22 j) Bałkany Zachodnie i Afryka Zachodnia 28 maja 2013 r. Grupa Wsparcia COSI zatwierdziła nowy model dla Bałkanów Zachodnich 38, który ma pozwolić na lepszą wymianę informacji o działaniach w ramach projektów wspieranych przez UE w regionie Bałkanów Zachodnich oraz na lepszą koordynację i harmonizację tych działań. Nieformalne grupy Treptower i Fonatonot często korzystały z tego modelu i analogicznego modelu dla Afryki Zachodniej przy realizacji swoich celów Działania następcze W następstwie nieformalnego posiedzenia ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, które odbyło się w lipcu 2013 r. w Wilnie, 21 listopada 2013 r. zwołano posiedzenie COSI, na którym państwa członkowskie wyraziły poglądy na to, w jaki sposób powinna być w przyszłości rozwijana współpraca operacyjna w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, i określiły swoje główne strategiczne priorytety w tej dziedzinie. Na posiedzeniu 11 lutego 2013 r. Komitet zapoznał się także z głównymi ustaleniami i zaleceniami zawartymi w projekcie strategicznym Eurojustu: Działania Eurojustu na rzecz zwalczania handlu ludźmi ( projekt Eurojustu ) 39. Na posiedzeniu we wrześniu 2013 r. komitetowi przedstawiono komunikat Komisji dotyczący zarządzania ryzykiem celnym i bezpieczeństwa łańcucha dostaw oraz konkluzje Rady na temat poprawy bezpieczeństwa łańcucha dostaw oraz zarządzania ryzykiem celnym. W zapewnianie bezpieczeństwa włączone są i pomagają w tym procesie różnorakie organy i agencje ds. ścigania, np. organy celne, policja, straż graniczna, Europol, Eurojust, Frontex i OLAF Dok. 9728/13 COSI 58 JAIEX 36 CORDROGUE 35 CRIMORG 74 ENFOPOL 143 ASIM 40. Dok /12 GENVAL 89 DROIPEN 175 JAIEX 117 RELEX 1094 JAI 850 COSI 126 EUROJUST 107, doc. 6035/13 COSI 11 GENVAL 6 DROIPEN 9 JAIEX 10 RELEX 103 JAI 74 EUROJUST /14 mw/ps 21

23 Na posiedzeniu 12 czerwca 2013 r. COSI zapoznał się z przygotowanym przez MAOC-N sprawozdaniem z oceny za rok Na posiedzeniach 17 kwietnia 2013 r. i 16 kwietnia 2014 r. COSI przedstawiono również sporządzoną przez Frontex roczną analizę ryzyka. Na posiedzeniu 17 września 2013 r. COSI zapoznał się z zaleceniami przedstawionymi podczas europejskiej konwencji szefów policji, którą zorganizowano w siedzibie Europolu września 2013 r 40. Na posiedzeniu 17 września 2013 r. komitetowi zaprezentowano też nowe zintegrowane uzgodnienia UE dotyczące reagowania na szczeblu politycznym w sytuacjach kryzysowych (IPCR). COSI otrzymywał regularnie informacje o postępach w dyskusjach nad wspólnym wnioskiem Komisji i Wysokiego Przedstawiciela dotyczącym decyzji Rady w sprawie ustaleń dotyczących zastosowania przez Unię klauzuli solidarności. Informacje o najnowszych postępach zostały przedstawione na posiedzeniu z udziałem KPiB 14 maja 2014 r. 40 Dok /13 COSI /14 mw/ps 22

24 2.4 Przyszłość COSI W 2013 i 2014 roku COSI omawiał swoje funkcjonowanie w przyszłości oraz w jaki sposób stać się bardziej operacyjnym, skutecznym i widocznym, a także, ogólnie, w jaki sposób w pełni wywiązać się z mandatu określonego w art. 71 TFUE i w decyzji Rady 2010/131/UE. Na posiedzeniu 16 kwietnia 2014 r. COSI osiągnął porozumienie w odniesieniu do siedmiu wytycznych co do jego przyszłej roli (dok. 7843/3/14 REV 3). Wytyczne te, zatwierdzone przez Radę ds. WSiSW 5 czerwca 2014 r., są następujące: Terroryzm: COSI mógłby wnosić wkład w strategie walki z terroryzmem, w szczególności zapewniając multidyscyplinarny punkt widzenia, nie powielając przy tym roli innych grup roboczych i w odniesieniu do indywidualnie rozpatrywanych przypadków. Koordynacja/współpraca między agencjami: COSI powinny być zgłaszane zakłócenia w ramach współpracy między agencjami i w ramach wymiany informacji. Ocena: należy rozwijać zadania COSI związane z oceną zgodnie z art. 3 ust. 2 decyzji Rady ustanawiającej COSI. W ocenach tych należy skupiać się na skuteczności współpracy operacyjnej, a jednocześnie unikać dokonywania ocen drobnych aspektów i powielania podobnych procedur oceniających /14 mw/ps 23

25 Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne: należy dalej wdrażać plan działania dotyczący wzmacniania powiązań między WPBiO a przestrzenią wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości; wkład COSI w misje cywilne. Nowe zagrożenia: zdolność COSI do podejmowania działań w związku z nowymi zagrożeniami lub nieoczekiwanymi zmianami w poważnych zjawiskach przestępczych. Usprawnienie procedur roboczych stosowanych przez COSI. Widoczność: zwiększenie widoczności COSI w Radzie np. poprzez przedstawianie corocznych dokumentów będących podstawą dyskusji na temat cyklu polityki. Dyskusje nad wdrożeniem tych wytycznych będą kontynuowane w drugiej połowie 2014 r. na podstawie wkładów państw członkowskich 41 i innych powiązanych dyskusji, zwłaszcza w związku z określeniem przez Radę w czerwcu 2014 r. wytycznych strategiczna dla przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. 41 Dok /14 JAI 514 COSI 43 ENFOPOL 181 COTER 45 IPCR 13 CAB 21 COPS 147 CSDP/PSDC 356 PESC /14 mw/ps 24

26 3. Podsumowanie Zgodnie z poprzednim okresem, którego dotyczyło sprawozdanie, działania COSI w 2013 r. i w pierwszej połowie 2014 r. skupiały się przede wszystkim na cyklu polityki unijnej, w świetle kończącego się pierwszego dwuletniego cyklu polityki i rozpoczęcia prac w ramach nowego cyklu polityki na lata Doświadczenia z pierwszego cyklu okazały się bardzo pomocne w przygotowaniu nowego cyklu polityki i wszystkie zaangażowane zainteresowane strony przyczyniły się do lepszego przygotowania i wdrażania cyklu. W bardzo krótkim czasie poczyniono znaczne postępy, czego dowodem jest rosnąca liczba uczestników oraz konkretne działania w ramach nowego cyklu. Skala projektów EMPACT będzie się wiązać z dodatkowymi wyzwaniami, nie tylko ze względu na poszerzony zakres priorytetów i sporą liczbę działań, lecz również z powodu wysokich oczekiwań. COSI będzie nadal bacznie śledzić wdrażanie przez państwa członkowskie i agencje zajmujące się WSiSW, a w razie potrzeby interweniować i dokonywać dostosowań. Komitet przyznaje jednak, że w procesie wdrażania dało się zauważyć pewne niedociągnięcia. W szczególności wciąż występują problemy związane z finansowaniem, zaangażowaniem państw członkowskich i brakiem znajomości cyklu polityki trzeba będzie kontynuować wysiłki, by te kwestie rozwiązać /14 mw/ps 25

27 Komitet będzie nadal monitorować bezpieczeństwo wewnętrzne UE i zachowa margines swobody, który pozwoli mu na działanie w przypadku nieoczekiwanych lub nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa UE. Odnowiona strategia bezpieczeństwa wewnętrznego niewątpliwie znacząco wpłynie na pracę COSI w nadchodzących latach. W 2015 r. opublikowana zostanie też tymczasowa ocena EU-SOCTA [ ]. Coraz silniejsze powiązanie między bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym będzie też wymagać intensywniejszej współpracy między wszystkimi zaangażowanymi podmiotami, także w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. COSI będzie dążyć do komplementarności, spójności i konsekwencji w opracowywaniu i wdrażaniu unijnych polityk w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym poprzez odniesienie do wymiaru zewnętrznego i współpracy regionalnej. Dyskusje rozpoczęte na forum komitetu na temat jego roli w przyszłości pokazują jego ewoluujący charakter i ambicję, by jak najskuteczniej zrealizować przyznany mu mandat w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego UE zgodnie z art. 71 TFUE i decyzją Rady 2010/131/UE /14 mw/ps 26

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 6 czerwca 2011 r. (08. 06) (OR. en) 11050/11

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 6 czerwca 2011 r. (08. 06) (OR. en) 11050/11 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 6 czerwca 20 r. (08. 06) (OR. en) 050/ JAI 396 COSI 46 ENFOPOL 84 CRIMORG 8 ENFOCUSTOM 52 PESC 78 RELEX 603 NOTA Od: Prezydencja Do: Coreper/Rada Nr poprz. dok. 0088/2/

Bardziej szczegółowo

LIMITE PL RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 maja 2013 r. (31.05) (OR. en) 9849/13

LIMITE PL RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 maja 2013 r. (31.05) (OR. en) 9849/13 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 maja 2013 r. (31.05) (OR. en) 9849/13 JAI 407 COSI 62 ENFOPOL 151 CRIMORG 77 ENFOCUSTOM 89 PESC 569 RELEX 434 NOTA DO PUNKTU A Od: Sekretariat Generalny Do: Rada Nr

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej CYKL POLITYKI UNIJNEJ DOTYCZĄCEJ POWAŻNEJ I ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

Rada Unii Europejskiej CYKL POLITYKI UNIJNEJ DOTYCZĄCEJ POWAŻNEJ I ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ Rada Unii Europejskiej CYKL POLITYKI UNIJNEJ DOTYCZĄCEJ POWAŻNEJ I ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ CYKL POLITYKI UNIJNEJ DOTYCZĄCEJ POWAŻNEJ I ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

9450/17 aga/ppa/mf 1 DGD 1C

9450/17 aga/ppa/mf 1 DGD 1C Rada Unii Europejskiej Bruksela, 19 maja 2017 r. (OR. en) 9450/17 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 18 maja 2017 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 8654/17 COSI 107 ENFOPOL 247 CRIMORG 107

Bardziej szczegółowo

10159/17 krk/dj/mf 1 DGD 1C

10159/17 krk/dj/mf 1 DGD 1C Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 czerwca 2017 r. (OR. en) 10159/17 ENFOPOL 301 PROCIV 54 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 8 czerwca 2017 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 9477/17 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

14795/16 ppa/mw/kkm 1 DGD 1C

14795/16 ppa/mw/kkm 1 DGD 1C Rada Unii Europejskiej Bruksela, 29 listopada 2016 r. (OR. en) 14795/16 NOTA Od: Do: Prezydencja Nr poprz. dok.: 14597/16 Dotyczy: Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada JAI 992 COSI 193 CT 9 ENFOPOL 430

Bardziej szczegółowo

konkluzje 16811/09 JAI 888 SIS-TECH 122 SIRIS 171 COMIX 901

konkluzje 16811/09 JAI 888 SIS-TECH 122 SIRIS 171 COMIX 901 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 27 listopada 2009 r. (27.11) (OR. en) 16575/09 OJ/CONS 65 JAI 871 COMIX 885 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Posiedzenie: 2979. posiedzenie RADY UNII EUROPEJSKIEJ (ds. Wymiaru Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

15412/16 ds/ako/as 1 DGD 1C

15412/16 ds/ako/as 1 DGD 1C Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 grudnia 2016 r. (OR. en) 15412/16 ENFOPOL 484 ENV 791 ENFOCUSTOM 235 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 8 grudnia 2016 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.:

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 12 grudnia 2011 r. (12.12) (OR. en) 18282/11 OJ/CONS 79 JAI 934 COMIX 821

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 12 grudnia 2011 r. (12.12) (OR. en) 18282/11 OJ/CONS 79 JAI 934 COMIX 821 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 12 grudnia 2011 r. (12.12) (OR. en) 18282/11 OJ/CONS 79 JAI 934 COMIX 821 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Na: 3135. posiedzenie RADY UNII EUROPEJSKIEJ (Wymiar Sprawiedliwości i

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 lutego 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 lutego 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 lutego 2015 r. (OR. en) 5860/15 POLGEN 9 JAI 60 PESC 120 COSI 13 COPS 26 ENFOPOL 29 COTER 22 SIRIS 11 FRONT 35 COPEN 26 DROIPEN 11 ECOFIN 64 NOTA Od: Do: Dotyczy: Prezydencja

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 9 grudnia 2011 r. (12.12) (OR. en) 17728/11 CORDROGUE 89 COEST 454 ENFOCUSTOM 155 UD 342 JAIEX 131

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 9 grudnia 2011 r. (12.12) (OR. en) 17728/11 CORDROGUE 89 COEST 454 ENFOCUSTOM 155 UD 342 JAIEX 131 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 9 grudnia 2011 r. (12.12) (OR. en) 17728/11 CORDROGUE 89 COEST 454 ENFOCUSTOM 155 UD 342 JAIEX 131 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Sekretariat Generalny Do: Coreper/Rada Nr poprz.

Bardziej szczegółowo

13525/14 dj/ppa/ib 1 DG D1C

13525/14 dj/ppa/ib 1 DG D1C Rada Unii Europejskiej Bruksela, 1 października 2014 r. (OR. en) 13525/14 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Do: Sekretariat Generalny Rady Coreper / Rada Nr poprz. dok.: 12707/4/14 REV 4 Dotyczy: COSI 88 ENFOPOL

Bardziej szczegółowo

PUBLIC RADA UNIEUROPEJSKIEJ. Bruksela,23marca2011r.(28.03) (OR.en) 16077/10 LIMITE PV/CONS 58 JAI 935

PUBLIC RADA UNIEUROPEJSKIEJ. Bruksela,23marca2011r.(28.03) (OR.en) 16077/10 LIMITE PV/CONS 58 JAI 935 ConseilUE RADA UNIEUROPEJSKIEJ Bruksela,23marca2011r.(28.03) (OR.en) 16077/10 PUBLIC LIMITE PV/CONS 58 JAI 935 PROJEKTPROTOKOŁU 1 Dotyczy: 3043.posiedzenieRadyUniEuropejskiej(ds. WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCIISPRAW

Bardziej szczegółowo

15670/14 pa/nj/mm 1 DG D 1 C

15670/14 pa/nj/mm 1 DG D 1 C Rada Unii Europejskiej Bruksela, 19 listopada 2014 r. (OR. en) 15670/14 JAI 895 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Do: Sekretariat Generalny Rady Nr poprz. dok.: 14186/6/14 REV 6 Dotyczy: Komitet Stałych Przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 lipca 2017 r. ustanawiająca Grupę Ekspercką Komisji na Wysokim Szczeblu ds. Radykalizacji Postaw (2017/C 252/04)

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 lipca 2017 r. ustanawiająca Grupę Ekspercką Komisji na Wysokim Szczeblu ds. Radykalizacji Postaw (2017/C 252/04) 3.8.2017 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 252/3 DECYZJA KOMISJI z dnia 27 lipca 2017 r. ustanawiająca Grupę Ekspercką Komisji na Wysokim Szczeblu ds. Radykalizacji Postaw (2017/C 252/04) KOMISJA

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 13 czerwca 2012 r. (OR. en) 10449/12. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0431 (APP) LIMITE

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 13 czerwca 2012 r. (OR. en) 10449/12. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0431 (APP) LIMITE RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 3 czerwca 202 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 20/043 (APP) 0449/2 LIMITE FREMP 8 JAI 366 COSCE 7 COHOM 22 OC 292 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument na powyższy temat, w brzmieniu uzgodnionym przez Radę ds. WSiSW w dniu 20 lipca 2015 r.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument na powyższy temat, w brzmieniu uzgodnionym przez Radę ds. WSiSW w dniu 20 lipca 2015 r. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 lipca 2015 r. (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTA Od: Do: Sekretariat Generalny Rady Delegacje Nr poprz. dok.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX 592 Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

15150/15 jp/dh/dk 1 DG G 2B

15150/15 jp/dh/dk 1 DG G 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 grudnia 2015 r. (OR. en) 15150/15 FISC 185 ECOFIN 965 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 8 grudnia 2015 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 14947/15 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

LIMITE PL. 5126/15 nj/hod/kal 1 DGB 3A. Bruksela, 12 stycznia 2015 r. (22.01) (OR. en) Rada Unii Europejskiej 5126/15 LIMITE

LIMITE PL. 5126/15 nj/hod/kal 1 DGB 3A. Bruksela, 12 stycznia 2015 r. (22.01) (OR. en) Rada Unii Europejskiej 5126/15 LIMITE Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 stycznia 2015 r. (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 NOTA Od: Prezydencja Do: Grupa Robocza do Spraw Społecznych Data: 23 stycznia 2015 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

9635/17 ds/ppa/mak 1 DGE 1C

9635/17 ds/ppa/mak 1 DGE 1C Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 maja 2017 r. (OR. en) 9635/17 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 24 maja 2017 r. Do: Nr poprz. dok.: Dotyczy: Delegacje CULT 76 RELEX 457 DEVGEN 118 COMPET

Bardziej szczegółowo

11246/16 dh/en 1 DGC 1

11246/16 dh/en 1 DGC 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 lipca 2016 r. (OR. en) 11246/16 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 18 lipca 2016 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 10998/16 Dotyczy: Pakistan Konkluzje Rady

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 10 czerwca 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 10 czerwca 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 10 czerwca 2015 r. (OR. en) 9798/15 JAI 442 COSI 67 NOTA Od: Do: Dotyczy: Prezydencja Council Projekt konkluzji Rady w sprawie odnowionej strategii bezpieczeństwa wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

14406/15 pa/ks/gt 1 DGD 1C

14406/15 pa/ks/gt 1 DGD 1C Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 listopada 2015 r. (OR. en) 14406/15 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 20 listopada 2015 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 14375/15 Dotyczy: JAI 899 COSI

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 listopada 2014 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 listopada 2014 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 listopada 2014 r. (OR. en) 15206/14 FREMP 198 JAI 846 COHOM 152 POLGEN 156 NOTA Od: Do: Dotyczy: Prezydencja Rada Zapewnienie poszanowania praworządności I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

12802/17 mw/md/eh 1 DGD 1B

12802/17 mw/md/eh 1 DGD 1B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 października 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalne numery referencyjne: 2016/0131 (COD) 2016/0132 (COD) 2016/0133 (COD) 2016/0222 (COD) 2016/0223 (COD) 2016/0224 (COD)

Bardziej szczegółowo

9951/16 ADD 1 pas/krk.zm 1 GIP 1B

9951/16 ADD 1 pas/krk.zm 1 GIP 1B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 23 czerwca 2016 r. (OR. en) 9951/16 ADD 1 PROJEKT PROTOKOŁU Dotyczy: PV/CONS 32 TRANS 223 TELECOM 115 ENER 244 3472. posiedzenie Rady Unii Europejskiej (TRANSPORT, TELEKOMUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 czerwca 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 czerwca 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 czerwca 2016 r. (OR. en) 10709/16 GAF 39 FIN 407 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 28 czerwca 2016 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 września 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 września 2017 r. (OR. en) Conseil UE Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 września 2017 r. (OR. en) PUBLIC 11836/17 LIMITE JAI 762 MIGR 154 COMIX 591 NOTA Od: Do: Dotyczy: Prezydencja Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada Migracja:

Bardziej szczegółowo

16012/14 pas/mm 1 DPG

16012/14 pas/mm 1 DPG Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 listopada 2014 r. (OR. en) 16012/14 OJ/CRP2 41 COMIX 642 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2520. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część 2) Data: 26 i 27 listopada

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu wyżej wymieniony dokument w wersji po zniesieniu klauzuli tajności.

Delegacje otrzymują w załączeniu wyżej wymieniony dokument w wersji po zniesieniu klauzuli tajności. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 4 marca 2016 r. (OR. en) 6490/1/13 REV 1 EXT 1 WTO 38 COASI 21 OC 70 ZNIESIENIE KLAUZULI TAJNOŚCI Nr dok.: Data: 22 lutego 2013 r. 6490/1/13 REV 1 RESTREINT UE Nowe oznaczenie:

Bardziej szczegółowo

10615/12 ds/pa/pb 1 DG D 2B

10615/12 ds/pa/pb 1 DG D 2B RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 maja 2012 r. (04.06) (OR. en) Międzyinstytucjonalny nume r referencyjny: 2011/0431 (APP) 10615/12 FREMP 83 JAI 375 COSCE 18 COHOM 123 NOTA Od: Coreper Do: Rada Nr wniosku

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 19 grudnia 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 19 grudnia 2016 r. (OR. en) Conseil UE Rada Unii Europejskiej Bruksela, 19 grudnia 2016 r. (OR. en) 15286/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 65 ECOFIN 1166 PROJEKT PROTOKOŁU 1 Dotyczy: 3506. posiedzenie Rady Unii Europejskiej (do Spraw Gospodarczych

Bardziej szczegółowo

11294/09 TRANS 257 AVIATION 96 MAR 96 ENV 457 ENER 234 IND 76

11294/09 TRANS 257 AVIATION 96 MAR 96 ENV 457 ENER 234 IND 76 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 5 października 2009 r. (06.10) (OR. en) 14075/09 TRANS 373 MAR 136 AVIATION 156 ENV 634 ENER 320 IND 121 NOTA Od: Do: Nr wniosku Kom.: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady

Bardziej szczegółowo

Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE. Dr Agnieszka Nitszke IE ćw. 2016/17 (2)

Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE. Dr Agnieszka Nitszke IE ćw. 2016/17 (2) Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE Dr Agnieszka Nitszke IE ćw. 2016/17 (2) Ewolucja polityki bezpieczeństwa wewnętrznego WE/UE Traktat paryski i traktaty rzymskie; TREVI Traktat z Maastricht Traktat

Bardziej szczegółowo

Rada proszona jest o przyjęcie projektu konkluzji w wersji zawartej w załączniku na swoim posiedzeniu 7 marca 2016 r.

Rada proszona jest o przyjęcie projektu konkluzji w wersji zawartej w załączniku na swoim posiedzeniu 7 marca 2016 r. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 marca 2016 r. 6255/1/16 REV 1 SOC 81 GENDER 13 ANTIDISCRIM 13 FREMP 34 NOTA Od: Komitet Stałych Przedstawicieli Do: Rada Nr poprz. dok.: 6255/16 SOC 81 GENDER 13 ANTIDISCRIM

Bardziej szczegółowo

PUBLIC. Reakcjawymiarusprawiedliwości

PUBLIC. Reakcjawymiarusprawiedliwości ConseilUE Rada UniEuropejskiej Bruksela,2grudnia2014r. (OR.en) 15715/2/14 REV2 LIMITE PUBLIC JAI902 PESC1201 COSI117 COPS308 ENFOPOL373 COTER82 SIRIS79 FRONT242 EUROJUST213 NOTA Od: Do: Dotyczy: KoordynatorUEds.ZwalczaniaTeroryzmu

Bardziej szczegółowo

Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP

Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP 13 Załącznik nr 2 Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP 1. Wydział Współpracy Pozaoperacyjnej: 1) opracowywanie projektów głównych kierunków międzynarodowej współpracy Policji, w tym opiniowanie propozycji

Bardziej szczegółowo

Dr Agnieszka Nitszke IE ćw. 2016/17 (10) WSPÓŁPRACA POLICYJNA

Dr Agnieszka Nitszke IE ćw. 2016/17 (10) WSPÓŁPRACA POLICYJNA Dr Agnieszka Nitszke IE ćw. 2016/17 (10) WSPÓŁPRACA POLICYJNA Geneza i rozwój współpracy policyjnej Grupy TREVI Traktat z Maastricht Traktat amsterdamski Konwencja z Prüm Artykuł 87 TFUE Podstawa traktatowa

Bardziej szczegółowo

PUBLIC. 7261/1/15 REV 1 krk/dh/zm 1 DG C LIMITE PL. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 marca 2015 r. (OR. en) 7261/1/15 REV 1 LIMITE

PUBLIC. 7261/1/15 REV 1 krk/dh/zm 1 DG C LIMITE PL. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 marca 2015 r. (OR. en) 7261/1/15 REV 1 LIMITE Conseil UE Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 marca 2015 r. (OR. en) 7261/1/15 REV 1 LIMITE PUBLIC PV/CONS 16 RELEX 230 PROJEKT PROTOKOŁU Dotyczy: 3379. posiedzenie Rady Unii Europejskiej (SPRAWY ZAGRANICZNE),

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w 2014 r.

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w 2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.7.2015 r. COM(2015) 335 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.6.2015 r. COM(2015) 291 final 2015/0130 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu dodatkowego do Konwencji Rady Europy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.1.2017 r. COM(2017) 31 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wspólnego przeglądu realizacji Umowy między Unią Europejską a Stanami

Bardziej szczegółowo

ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR 1

ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 kwietnia 2016 r. (OR. en) 7787/1/16 REV 1 OJ CRP2 13 COMIX 273 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2581. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 13

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH L 290/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.10.2012 AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH DECYZJA RADY STOWARZYSZENIA UE-LIBAN NR 2/2012 z dnia 17 września 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 13 kwietnia 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 13 kwietnia 2016 r. (OR. en) Conseil UE Rada Unii Europejskiej Bruksela, 13 kwietnia 2016 r. (OR. en) 7023/16 PROJEKT PROTOKOŁU 1 Dotyczy: LIMITE PUBLIC PV/CONS 14 JAI 206 COMIX 203 3455. posiedzenie Rady Unii Europejskiej (ds. WYMIARU

Bardziej szczegółowo

14481/17 jp/mf 1 DG G 2B

14481/17 jp/mf 1 DG G 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 5 grudnia 2017 r. (OR. en) 14481/17 FISC 271 ECOFIN 957 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 5 grudnia 2017 r. Do: Delegacje Dotyczy: Sprawozdanie Komisji dotyczące

Bardziej szczegółowo

14364/14 ADD 1 hod/md/zm 1 DPG

14364/14 ADD 1 hod/md/zm 1 DPG Rada Unii Europejskiej Bruksela, 31 października 2014 r. (OR. en) 14364/14 ADD 1 PROJEKT PROTOKOŁU Dotyczy: PV/CONS 51 SOC 694 EM 133 SAN 391 CONSOM 208 3339. posiedzenie RADY UNII EUROPEJSKIEJ (ZATRUDNIENIE,

Bardziej szczegółowo

ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR 1

ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 września 2016 r. (OR. en) 12103/1/16 REV 1 OJ CRP2 29 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2597. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 14 września

Bardziej szczegółowo

5324/17 aga/as 1 GIP 1B

5324/17 aga/as 1 GIP 1B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 17 stycznia 2017 r. (OR. en) 5324/17 OJ CRP2 2 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: Data: 19 stycznia 2017 r. Godzina: 10.00 Miejsce: 2612. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI

Bardziej szczegółowo

ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR 1

ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 kwietnia 2017 r. (OR. en) 8162/1/17 REV 1 OJ CRP2 14 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2624. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 12 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 lutego 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 lutego 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 lutego 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0391 (NLE) 6503/17 SCH-EVAL 71 FRONT 86 COMIX 143 NOTA Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 21

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0062/9. Poprawka. Louis Aliot w imieniu grupy ENF

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0062/9. Poprawka. Louis Aliot w imieniu grupy ENF 7.6.2017 A8-0062/9 9 za rok 2016 dotyczące Kosowa Motyw B B. mając na uwadze, że (potencjalne) kraje kandydujące są oceniane na podstawie własnych osiągnięć, oraz mając na uwadze, że harmonogram akcesji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.12.2015 r. COM(2015) 599 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Europejski program bezpieczeństwa lotniczego PL PL 1. KOMUNIKAT KOMISJI Z 2011

Bardziej szczegółowo

Nowa Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata główne założenia i cele

Nowa Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata główne założenia i cele Nowa Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2017-2022 główne założenia i cele Dariusz Deptała Serock, 29-31 maja 2017 r. Strategia Cyberbezpieczeństwa RP- Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa Ustawa

Bardziej szczegółowo

VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych Wzorem lat ubiegłych Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIE W PONIEDZIAŁEK 6 CZERWCA 2016 r. (GODZ. 10:00)

POSIEDZENIE W PONIEDZIAŁEK 6 CZERWCA 2016 r. (GODZ. 10:00) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 czerwca 2016 r. (OR. en) 9430/16 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: OJ CONS 31 TRANS 191 TELECOM 93 ENER 221 3472. posiedzenie RADY UNII EUROPEJSKIEJ (ds. Transportu, Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 27 stycznia 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 27 stycznia 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 27 stycznia 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0354 (NLE) 5725/17 SCH-EVAL 31 COMIX 66 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 27 stycznia

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Do: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady Komitet Stałych Przedstawicieli (część II)/Rada

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu wyżej wymieniony dokument w wersji po zniesieniu klauzuli tajności.

Delegacje otrzymują w załączeniu wyżej wymieniony dokument w wersji po zniesieniu klauzuli tajności. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 25 października 2017 r. (OR. en) 15377/12 DCL 1 PI 129 ZNIESIENIE KLAUZULI TAJNOŚCI Nr dok.: ST 15377/12 RESTREINT UE/EU RESTRICTED Data: 29 października 2012 r. Nowe oznaczenie:

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 lutego 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 lutego 2016 r. (OR. en) Conseil UE Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 lutego 2016 r. (OR. en) PROJEKT PROTOKOŁU 1 Dotyczy: 15257/1/15 REV 1 LIMITE PUBLIC PV/CONS 73 TRANS 409 TELECOM 233 ENER 427 3436. posiedzenie Rady Unii

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Posiedzenie: posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Bruksela, czwartek 19 maja 2005 r. (godz. 10.

WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Posiedzenie: posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Bruksela, czwartek 19 maja 2005 r. (godz. 10. RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 13 maja 2005 r. 8954/05 OJ/CRP2 19 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Posiedzenie: 2097. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Bruksela, czwartek 19 maja 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 października 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 października 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 października 2015 r. (OR. en) 13023/1/15 REV 1 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Do: Sekretariat Generalny Rady FIN 685 FSTR 64 FC 63 REGIO 78 SOC 585 Komitet Stałych Przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIE W PONIEDZIAŁEK 21 LISTOPADA 2016 R. (GODZ. 10:00)

POSIEDZENIE W PONIEDZIAŁEK 21 LISTOPADA 2016 R. (GODZ. 10:00) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 17 listopada 2016 r. (OR. en) 14354/16 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: OJ CONS 60 EDUC 370 JEUN 100 CULT 109 AUDIO 121 SPORT 80 3502. Posiedzenie RADY UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

12950/17 kt/gt 1 DG B 2B

12950/17 kt/gt 1 DG B 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 października 2017 r. (OR. en) 12950/17 AGRI 530 FAO 41 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 9 października 2017 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 12473/17 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

12109/13 jp/dh/pb 1 DG D

12109/13 jp/dh/pb 1 DG D RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 22 lipca 2013 r. (26.07) (OR. en) 12109/13 WYNIKI PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 11357/13 Dotyczy: POLGEN 138 JAI 612 TELECOM 194 PROCIV

Bardziej szczegółowo

Wspólny wniosek DECYZJA RADY

Wspólny wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 4.8.2016 r. JOIN(2016) 38 final 2016/0243 (NLE) Wspólny wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 24.7.2008 KOM(2008) 476 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY dotycząca stanowiska Wspólnoty w Radzie Stowarzyszenia UE-Maroko dotyczącego wdrożenia

Bardziej szczegółowo

9665/15 krk/mkk/mak 1 DGD 1C

9665/15 krk/mkk/mak 1 DGD 1C Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 czerwca 2015 r. (OR. en) 9665/15 ENFOPOL 135 NOTA Od: Do: Prezydencja Delegacje Nr poprz. dok.: 5729/2/15 REV 2 Dotyczy: Projekt konkluzji Rady w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

15169/15 pas/en 1 DG C 2B

15169/15 pas/en 1 DG C 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 grudnia 2015 r. (OR. en) 15169/15 MAMA 205 COEST 381 MED 43 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 14 grudnia 2015 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 15011/15

Bardziej szczegółowo

Współpraca celna w zakresie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

Współpraca celna w zakresie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYKI WEWNĘTRZNEJ DEPARTAMENT TEMATYCZNY C: PRAWA OBYWATELSKIE I SPRAWY KONSTYTUCYJNE WOLNOŚCI OBYWATELSKIE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I SPRAWY WEWNĘTRZNE Współpraca celna w zakresie wolności,

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.5.2010 KOM(2010)233 wersja ostateczna 2010/0125 (NLE) C7-0430/10 Wniosek DECYZJA RADY dotycząca zawarcia protokołu do układu euro-śródziemnomorskiego między Wspólnotami

Bardziej szczegółowo

10128/16 ap/nj/en 1 DGD 1C

10128/16 ap/nj/en 1 DGD 1C Rada Unii Europejskiej Bruksela, 13 czerwca 2016 r. (OR. en) 10128/16 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 9 czerwca 2016 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 8770/16, 8819/16 Dotyczy: ENFOPOL 192

Bardziej szczegółowo

*** PROJEKT ZALECENIA

*** PROJEKT ZALECENIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 30.1.2014 2013/0120B(NLE) *** PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Z KOTONU MIĘDZY UE A AKP

UMOWA Z KOTONU MIĘDZY UE A AKP UMOWA Z KOTONU MIĘDZY UE A AKP GRUPA PAŃSTW AFRYKI, KARAIBÓW I PACYFIKU RADA UNII EUROPEJSKIEJ ACP/21/003/14 ACP-UE 2116/14 Bruksela, 13 czerwca 2014 r. (01.07) (OR. en) WSPÓLNY DOKUMENT AKP UE Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 marca 2005 r. (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: PROTOKÓŁ, ZAŁĄCZNIK IX PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA POLICYJNA PODSTAWA PRAWNA CELE OSIĄGNIĘCIA

WSPÓŁPRACA POLICYJNA PODSTAWA PRAWNA CELE OSIĄGNIĘCIA WSPÓŁPRACA POLICYJNA Głównym narzędziem służącym współpracy policyjnej jest Europejski Urząd Policji (Europol) będący jednym z centralnych elementów szerszej europejskiej struktury bezpieczeństwa wewnętrznego.

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 października 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 października 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 października 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0243 (NLE) 12824/17 FISC 208 WNIOSEK Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY EUROPEJSKIEJ I RADY

ZAŁĄCZNIK KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY EUROPEJSKIEJ I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.12. COM(2016) 960 final ANNEX 2 ZAŁĄCZNIK do KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY EUROPEJSKIEJ I RADY Drugie sprawozdanie z postępów: Pierwsze wyniki

Bardziej szczegółowo

9630/17 ds/bc/mk 1 DGE 1C

9630/17 ds/bc/mk 1 DGE 1C Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 maja 2017 r. (OR. en) 9630/17 JEUN 76 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 24 maja 2017 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 8035/17 JEUN 48 Dotyczy: Konkluzje

Bardziej szczegółowo

Bruksela, 27 maja 2014 r. (OR. en) RADA UNII EUROPEJSKIEJ 10276/14. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0343 (CNS) FISC 87 ECOFIN 517

Bruksela, 27 maja 2014 r. (OR. en) RADA UNII EUROPEJSKIEJ 10276/14. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0343 (CNS) FISC 87 ECOFIN 517 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 27 maja 2014 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0343 (CNS) 10276/14 FISC 87 ECOFIN 517 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Sekretariat Generalny Rady Do: Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Joanna Skonieczna

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Joanna Skonieczna Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej Joanna Skonieczna Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) Rozporządzenie Rady (WE) nr 168/2007 z dnia

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.3.2016 r. COM(2016) 133 final 2016/0073 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w Komisji Mieszanej ustanowionej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 marca 2017 r. (OR. en) Nr poprz. dok.: ST 6714/17 CFSP/PESC 185 CSDP/PSDC 95 COPS 69 POLMIL 16 CIVCOM 22

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 marca 2017 r. (OR. en) Nr poprz. dok.: ST 6714/17 CFSP/PESC 185 CSDP/PSDC 95 COPS 69 POLMIL 16 CIVCOM 22 Conseil UE Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 marca 2017 r. (OR. en) 6715/17 NOTA Od: Data: 6 marca 2017 r. Do: LIMITE Komitet Stałych Przedstawicieli (część II) Rada CFSP/PESC 186 CSDP/PSDC 96 COPS 70

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 W grudniu 2013 r. Rada Unii Europejskiej formalnie zatwierdziła nowe przepisy i ustawodawstwo dotyczące kolejnej rundy inwestycji

Bardziej szczegółowo

Zalecenie ZALECENIE RADY. w sprawie krajowego programu reform Danii na 2015 r.

Zalecenie ZALECENIE RADY. w sprawie krajowego programu reform Danii na 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.5.2015 r. COM(2015) 255 final Zalecenie ZALECENIE RADY w sprawie krajowego programu reform Danii na 2015 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 grudnia 2015 r. (OR. fr)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 grudnia 2015 r. (OR. fr) Conseil UE Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 grudnia 2015 r. (OR. fr) 14761/15 LIMITE PUBLIC PV CONS 68 RELEX 984 PROJEKT PROTOKOŁU Dotyczy: 3430. posiedzenie Rady Unii Europejskiej (SPRAWY ZAGRANICZNE),

Bardziej szczegółowo

6052/16 mkk/gt 1 DG C 2A

6052/16 mkk/gt 1 DG C 2A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 lutego 2016 r. (OR. en) 6052/16 COEST 30 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 15 lutego 2016 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 5946/16 COEST 22 Dotyczy: STOSUNKI

Bardziej szczegółowo

10254/16 dh/en 1 DGC 2B

10254/16 dh/en 1 DGC 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 czerwca 2016 r. (OR. en) 10254/16 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 20 czerwca 2016 r. Do: Delegacje COHOM 78 CONUN 115 DEVGEN 132 FREMP 115 COPS 191 CFSP/PESC

Bardziej szczegółowo

5974/1/17 REV 1 aga/mg 1 GIP 1B

5974/1/17 REV 1 aga/mg 1 GIP 1B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 lutego 2017 r. (OR. en) 5974/1/17 REV 1 OJ CRP2 5 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: Data: 9 lutego 2017 r. Godzina: 14.30 Miejsce: 2615. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 lipca 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 lipca 2016 r. (OR. en) Conseil UE Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 lipca 2016 r. (OR. en) 10115/16 PROJEKT PROTOKOŁU 1 Dotyczy: LIMITE PUBLIC PV/CONS 33 JAI 565 COMIX 442 3473. posiedzenie Rady Unii Europejskiej (WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR 1

ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 marca 2017 r. (OR. en) 7228/1/17 REV 1 OJ CRP2 10 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: Data: 15 marca 2017 r. Godzina: 10.00 Miejsce: 2620. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis skrótów... 11 Wprowadzenie... 15. Część I. Przestępczość zorganizowana. Zagadnienia wprowadzające

Spis treści. Spis skrótów... 11 Wprowadzenie... 15. Część I. Przestępczość zorganizowana. Zagadnienia wprowadzające Spis skrótów... 11 Wprowadzenie... 15 Część I. Przestępczość zorganizowana. Zagadnienia wprowadzające Rozdział I. Problemy definicyjne (E.W. Pływaczewski)... 21 1. Problem definicji przestępczości zorganizowanej...

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 maja 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 maja 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 maja 2017 r. (OR. en) XT 21023/17 BXT 31 INF 100 API 73 NOTA Od: Do: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady Wytyczne dotyczące przejrzystości negocjacji na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

10392/16 mi/zm 1 DG C 1

10392/16 mi/zm 1 DG C 1 Rada Unii Europejskiej Luksemburg, 20 czerwca 2016 r. (OR. en) 10392/16 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 20 czerwca 2016 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 10339/16 Dotyczy: DEVGEN 139 COHAFA

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 25 listopada 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 25 listopada 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 25 listopada 2015 r. (OR. en) 14201/15 RECH 278 NOTA Od: Komitet Stałych Przedstawicieli (część I) Do: Rada Nr poprz. dok.: 13930/15 RECH 272 Dotyczy: Projekt konkluzji

Bardziej szczegółowo

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 listopada 2016 r. (OR. en) 14431/16 OJ CRP2 37 COMIX 750 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2605. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 17 listopada

Bardziej szczegółowo

5933/4/15 REV 4 ADD 1 mo/dk 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 mo/dk 1 DPG Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 UZASADNIENIE RADY Dotyczy: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 października 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 października 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 października 2017 r. (OR. en) 12913/17 NOTA Od: Do: Prezydencja Rada Nr poprz. dok.: 12727/17 Dotyczy: FREMP 110 JAI 880 COHOM 111 DROIPEN 129 ASILE 66 JUSTCIV 228 SOC

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu wyżej wspomniany dokument w wersji będącej rezultatem częściowego zniesienia klauzuli tajności.

Delegacje otrzymują w załączeniu wyżej wspomniany dokument w wersji będącej rezultatem częściowego zniesienia klauzuli tajności. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 grudnia 2015 r. (OR. en) 12838/11 EXT 2 CZĘŚCIOWE ZNIESIENIE KLAUZULI TAJNOŚCI Nr dok.: Data: 14 lipca 2011 r. WTO 270 FDI 19 CDN 5 SERVICES 79 12838/11 WTO 270 FDI

Bardziej szczegółowo