PROSPEKT INFORMACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT INFORMACYJNY"

Transkrypt

1 PROSPEKT INFORMACYJNY Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty - skrócona nazwa - Allianz FIO z wydzielonymi Subfunduszami: - Allianz Akcji, - Allianz Akcji Plus, - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek, - Allianz Selektywny (poprzednia nazwa: Allianz Budownictwo 2012), - Allianz Aktywnej Alokacji, - Allianz Stabilnego Wzrostu, - Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (poprzednia nazwa: Allianz Walutowy), - Allianz Obligacji Plus (poprzednia nazwa: Allianz Obligacji), - Allianz Pieniężny, - Allianz Akcji Globalnych, - Allianz Obligacji Globalnych, - Allianz Energetyczny. Allianz FIO jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami w rozumieniu Ustawy, powstałym z przekształcenia w trybie art. 240 ust. 1 pkt 1) Ustawy następujących funduszy inwestycyjnych: Allianz Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Allianz Aktywnej Alokacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Allianz Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Allianz Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Allianz Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Allianz Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Organem Allianz FIO jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, Warszawa. Adres głównej strony internetowej: Fundusz prowadzi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe. Prospekt Informacyjny został sporządzony w Warszawie, dnia 29 maja 2008 roku, Prospekt był aktualizowany w 2008 roku: 29 października, w 2009 roku: 29 maja, 4 i 24 czerwca, Allianz Stabilnego Wzrostu, Allianz Polskich Obligacji Skarbowych, Allianz Obligacji Plus, Allianz Pieniężny, Allianz Akcji..

2 3 lipca, 28 sierpnia oraz 24 września, w 2010 roku: 19 kwietnia oraz 31 maja, w 2011 roku: 14 i 22 marca, 31 maja, 15 i 29 czerwca, 30 listopada oraz 15 grudnia, w 2012 roku: 26 stycznia, 20 lutego oraz 31 maja; w 2013 roku: 30 kwietnia, 21 maja, 30 lipca, 31 lipca, 21 października, w 2014 roku: 7 stycznia, 29 maja, 21 sierpnia, 15 października, 22 grudnia., w 2015 roku: 21 stycznia, 20 marca. Rozdział I Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 1. Imiona, nazwiska i funkcje osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie oraz nazwa i siedziba podmiotu, w imieniu którego działają. Jarosław Skorulski Prezes Zarządu Towarzystwa Sławomir Chwierut Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, Warszawa. 2. Oświadczenia osób, o których mowa w punkcie 1. Niniejszym stwierdzamy, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami Ustawy i Rozporządzenia, a także oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Allianz FIO. Jarosław Skorulski Prezes Zarządu Sławomir Chwierut Wiceprezes Zarządu Rozdział II Dane o Towarzystwie 1. Firma, kraj siedziby, siedziba i adres Towarzystwa wraz z numerami telefonicznymi, adresem głównej strony internetowej i adresem poczty elektronicznej. firma: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna kraj siedziby: Polska siedziba: Warszawa adres: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, Warszawa numery telefoniczne: tel. (0 22) , faks (0 22) adres głównej strony internetowej: adres poczty elektronicznej: 2. Data zezwolenia na wykonywanie działalności przez Towarzystwo. 19 listopada 2003 roku 3. Oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym Towarzystwo jest zarejestrowane. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; nr KRS: strona 2/262

3 4. Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy. Wysokość kapitału własnego Towarzystwa na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiła: Wysokość składników kapitału własnego: ,89 PLN - kapitał podstawowy ,00 PLN - kapitał zapasowy ,26 PLN - kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 0,00 PLN - pozostałe kapitały rezerwowe 0,00 PLN - wynik finansowy netto roku obrotowego ,63 PLN - niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych 0,00 PLN 5. Informacja o opłaceniu kapitału zakładowego Towarzystwa. Kapitał zakładowy Towarzystwa wynoszący, na dzień sporządzenia Prospektu, PLN został opłacony w całości wkładem pieniężnym w następujących terminach: PLN przed zarejestrowaniem Towarzystwa, PLN w dniu 26 października 2004 roku, PLN w dniu 20 kwietnia 2006 roku, PLN w dniu 26 maja 2006 roku. 6. Firma i siedziba podmiotu dominującego wobec Towarzystwa, ze wskazaniem cech tej dominacji, a także firma i siedziba akcjonariusza Towarzystwa, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu wraz z podaniem posiadanej przez nich liczby głosów. g Podmiotem dominującym wobec Towarzystwa i zarazem jego jedynym akcjonariuszem jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, które posiada 100% głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa. 7. Imiona i nazwiska. 1) Członków Zarządu Towarzystwa ze wskazaniem pełnionych funkcji w Zarządzie: Jarosław Skorulski Prezes Zarządu Towarzystwa pełniący funkcję Dyrektora Inwestycyjnego, Sławomir Chwierut Wiceprezes Zarządu Towarzystwa. 2) członków Rady Nadzorczej Towarzystwa ze wskazaniem przewodniczącego: Zbigniew Świątek Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Kay Müller Członek Rady Nadzorczej, Robert Hörberg Członek Rady Nadzorczej 3) osób fizycznych odpowiedzialnych w Towarzystwie za zarządzanie Funduszem, ze wskazaniem Subfunduszy, którymi zarządzają: Allianz Obligacji Plus, Marek Kuczalski Allianz Polskich Obligacji Marek Kuczalski Skarbowych, Marek Kuczalski Allianz Pieniężny, Marek Kuczalski Allianz Obligacji Globalnych, Marek Kuczalski Allianz Akcji, Allianz Akcji Hubert Kmiecik, Paweł Małyska Plus, Allianz Selektywny, Hubert Kmiecik, Paweł Małyska Allianz Akcji Małych i Średnich Hubert Kmiecik, Paweł Małyska Spółek, Allianz Akcji Globalnych Hubert Kmiecik, Paweł Małyska Allianz Aktywnej Alokacji, Michał Karewicz, Piotr Zagała Allianz Stabilnego Wzrostu, Michał Karewicz, Piotr Zagała Allianz Energetyczny Grzegorz Prażmo, Paweł Małyska strona 3/262

4 8. Informacje o pełnionych przez osoby, wskazane w punkcie 7, funkcjach poza Towarzystwem, jeżeli ta okoliczność może mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu. Zarząd Towarzystwa Jarosław Skorulski oraz Sławomir Chwierut nie pełnią żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników Allianz FIO. Rada Nadzorcza Towarzystwa Zbigniew Świątek Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A. Kay Müller Regional Chief Strategy Officer na Europę Środkową i Wschodnią w Allianz SE Robert Hörberg Dyrektor Inwestycyjny w ALLIANZ INVESTMENT MANAGEMENT, FGE - Fast Growing Entities Zarządzający Allianz FIO Michał Karewicz Nie pełni żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników Allianz FIO. Marek Kuczalski Kierownik ds. Inwestycji Kapitałowych w Wydziale Inwestycji Kapitałowych Departamentu Finansowego w spółkach TUiR Allianz Polska S.A. i TU Allianz Życie Polska S.A. Paweł Małyska Nie pełni żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników Allianz FIO. Piotr Zagała Nie pełni żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników Allianz FIO. Hubert Kmiecik Nie pełni żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników Allianz FIO. Grzegorz Prażmo Nie pełni żadnych innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla uczestników Allianz FIO. 9. Nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych Prospektem. Na dzień sporządzania Prospektu Towarzystwo zarządza jedenastoma, innymi niż objęty Prospektem, funduszami: Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty; Bezpieczna Jesień Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty; Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty; Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty; Allianz Platinium Fundusz Inwestycyjny Zamknięty; Allianz Discovery Fundusz Inwestycyjny Zamknięty; Allianz Obligacji Korporacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty; Aktywów Finansowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji; strona 4/262

5 Allianz Nowa Energia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Rozdział III Dane o Funduszu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty 1. Data zezwolenia na utworzenie Funduszu. Dnia 7 lutego 2007 roku KNF wydała decyzję zezwalającą na przekształcenie Allianz Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Allianz Aktywnej Alokacji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Allianz Stabilnego Wzrostu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Allianz Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Allianz Obligacji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Allianz Pieniężny Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami. Allianz FIO jest utworzony na czas nieokreślony. 2. Data i numer wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych. Allianz FIO został wpisany dnia 3 lipca 2007 roku do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa zbywanych przez Fundusz. Jednostka Uczestnictwa stanowi prawo majątkowe Uczestnika Funduszu określone w Statucie i Ustawie. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa każdego z Subfunduszy na każde żądanie osoby uprawnionej do uczestnictwa w Funduszu lub Uczestnika Funduszu i dokonuje ich odkupienia na każde żądanie Uczestnika Funduszu. Jednostki Uczestnictwa są umarzane z mocy prawa z chwilą ich odkupienia przez Fundusz. Jednostki Uczestnictwa nie są oprocentowane. Allianz FIO może dokonać podziału dowolnej kategorii Jednostek Uczestnictwa każdego Subfunduszu na równe części. Całkowita wartość Jednostek Uczestnictwa po podziale odpowiada wartości Jednostki Uczestnictwa przed podziałem. O zamiarze podziału Jednostek Uczestnictwa Allianz FIO poinformuje na dwa tygodnie przed podziałem przez ogłoszenie na stronie internetowej: 1) charakterystyka jednostek uczestnictwa różnych kategorii: Jednostki Uczestnictwa danego Subfunduszu reprezentują jednakowe prawa majątkowe. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, C i D. Jednostki Uczestnictwa poszczególnych kategorii różnią się wysokością Wynagrodzenia Towarzystwa. Jednostki Uczestnictwa kategorii A Jednostki Uczestnictwa kategorii A oferowane są wszystkim Uczestnikom Funduszu, tj. zbywane w ramach oferty podstawowej Funduszu, co oznacza, że mogą być nabywane także bez konieczności zawarcia jakiejkolwiek dodatkowej umowy. Jednostki Uczestnictwa kategorii A1 i A2 Jednostki Uczestnictwa kategorii A1 i A2 mogą być obejmowane jedynie przez Uczestników Funduszu (członków grupy kapitałowej Fundusz traktuje się na potrzeby tego zapisu jako jednego uczestnika), których łączna wartość inwestycji w danym subfunduszu wydzielonym w ramach Funduszu przekracza (słownie: osiemdziesiąt milionów) złotych w następujący sposób w wyniku przeklasyfikowania posiadanych przez nich jednostek innych serii na skutek złożenia przez Uczestnika odpowiedniego wniosku lub w wyniku przydziału jednostek zaoferowanych tym Uczestnikom przez Fundusz. Jednostki Uczestnictwa kategorii A1 i A2 dają uczestnikom prawo do wypłaty dochodu. Jednostki Uczestnictwa kategorii B, C i D Jednostki Uczestnictwa kategorii B, C i D mogą być zaoferowane przez Fundusz Uczestnikom w ramach planów, programów inwestycyjnych i emerytalnych. Fundusz może zaoferować Jednostki Uczestnictwa tych kategorii potencjalnym uczestnikom bądź Uczestnikom Funduszu, uwzględniając przy tym ochronę interesu Towarzystwa związanego z obniżeniem wysokości należnego Towarzystwu wynagrodzenia za zarządzanie kompensowanego przez: niskie koszty, których poniesienie jest konieczne w związku z obsługą, w tym obsługą administracyjną i informacyjną Uczestników danego planu, programu emerytalnego czy inwestycyjnego, w ramach którego zostały zaoferowane, jak również strona 5/262

6 niskie koszty ponoszone w związku z obsługą realizacji praw i obowiązków wynikających z tych Jednostek Uczestnictwa, a także niskie koszty ponoszone przez Towarzystwo w ramach tej współpracy, które, przy uwzględnieniu czynników wskazanych powyżej, pozwalają Towarzystwu na podjęcie decyzji o zaoferowaniu Jednostek Uczestnictwa jednej z tych kategorii bez ponoszenia ryzyka strat finansowych związanych z obsługą danego planu, programu emerytalnego czy inwestycyjnego. Ponadto Jednostki Uczestnictwa tych kategorii mogą być zbywane na rzecz osób, które powierzyły zarządzanie swoim portfelem inwestycyjnym podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską w takim zakresie. Zbycie Jednostek może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem podmiotu zarządzającego tj. w ramach zarządzania portfelem inwestycyjnym Uczestnika Funduszu. Warunkiem nabywania Jednostek Uczestnictwa danej kategorii w powyższy sposób jest zawarcie przez Towarzystwo i podmiot zarządzający odpowiedniego porozumienia. Ponadto Jednostki Uczestnictwa tych kategorii mogą być zaoferowane przez Fundusz i zbywane Uczestnikom Funduszu, którzy zawrą z Funduszem odpowiednią umowę oraz: - wpłacą, na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa oferowanej kategorii, kwotę nie niższą niż złotych lub - wpłacą na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa oferowanej kategorii, taką kwotę, iż suma tej kwoty oraz wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii A zapisanych w Rejestrze Uczestnika jest nie mniejsza niż kwota złotych. 2) informacja dodatkowa: Jednostki Uczestnictwa nie mogą być zbywane przez Uczestnika Funduszu na rzecz osób trzecich. Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu. Jednostki Uczestnictwa mogą być przedmiotem zastawu. Zaspokojenie zastawnika z przedmiotu zastawu następuje wyłącznie w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz na żądanie zgłoszone w postępowaniu egzekucyjnym. Zaspokojenie zastawnika nie wymaga przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego, jeżeli zaspokojenie to następuje na podstawie umowy zastawu ustanowionego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych (tj. z dnia 27 lipca 2012 r. Dz.U. z 2012 r. Poz 942 z późn zm).w takim przypadku Fundusz dokonuje wypłaty na rachunek zastawnika kwoty należnej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Ustanowienie zastawu staje się skuteczne z chwilą dokonania na wniosek zastawcy lub zastawnika odpowiedniego wpisu do Rejestru, po przedstawieniu Towarzystwu umowy zastawu. 4. Zwięzłe określenie praw Uczestników Funduszu. 1. Uczestnik Funduszu ma prawo żądania zbycia przez Fundusz takiej kategorii Jednostek Uczestnictwa jaka jest mu oferowana oraz odkupienia przez Fundusz tej kategorii Jednostek Uczestnictwa. 2. Uczestnik Funduszu ma prawo nabycia kolejnych Jednostek Uczestnictwa oferowanej mu kategorii. 3. Uczestnik Funduszu ma prawo do otrzymania potwierdzeń zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa. 4. Uczestnik Funduszu ma prawo dostępu do prospektu informacyjnego, Kluczowych Informacji dla Inwestorów oraz sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszy. 5. Uczestnik Funduszu ma prawo otrzymania środków pieniężnych uzyskanych w związku z likwidacją Funduszu oraz Subfunduszy. 6. Uczestnik Funduszu ma prawo zgłoszenia reklamacji. 7. Uczestnik Funduszu może obciążyć Jednostki Uczestnictwa zastawem, 8. Uczestnik Funduszu może dokonywać zamiany na Jednostki Uczestnictwa i konwersji na jednostki uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo wyłącznie tej kategorii, która jest mu oferowana przez Fundusz lub inny fundusz zarządzany przez Towarzystwo. 5. Zasady przeprowadzania zapisów na Jednostki Uczestnictwa. Nie dotyczy. Zapisy na Jednostki Uczestnictwa zostały przeprowadzone. 6. Sposób i szczegółowe warunki 1) zbywania Jednostek Uczestnictwa: Zbycie Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu przez Allianz FIO następuje: strona 6/262

7 - po złożeniu przez Uczestnika Funduszu zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa w Punkcie Obsługi Funduszu lub przekazaniu zlecenia w inny udostępniony przez Fundusz sposób i uzyskaniu przez Agenta Transferowego informacji o dokonaniu wpłaty w kwocie nie niższej niż minimalna kwota pierwszej (200 PLN,) lub kolejnych wpłat (50 PLN) wnoszonych przez nabywcę na rzecz Subfunduszu. W przypadku pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu przyszły Uczestnik Funduszu składa również zlecenie otwarcia Rejestru (jeżeli nie ma otwartego subrejestru w innym Subfunduszu). Przy składaniu zlecenia otwarcia Rejestru obowiązkowe jest podanie następujących danych: - w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, nr dokumentu tożsamości, data urodzenia, obywatelstwo, nr PESEL, adres zameldowania i korespondencyjny (jeśli jest inny niż adres zameldowania) oraz nr rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki pochodzące z tytułu umorzenia Jednostek Uczestnictwa. - w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej: nazwa, kraj siedziby, nr REGON, NIP, adres siedziby i korespondencyjny (jeśli jest inny niż adres siedziby) oraz nr rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki pochodzące z tytułu umorzenia Jednostek Uczestnictwa. Otwarcie Rejestru następuje z chwilą pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa. Okres od złożenia przez przyszłego Uczestnika Funduszu dyspozycji otwarcia Uczestnictwa i pierwszego zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa do dokonania pierwszej wpłaty nie może być dłuższy niż 90 dni. Uczestnik Funduszu posiadający otwarty Rejestr może nabywać Jednostki Uczestnictwa dowolnego Subfunduszu lub innego subfunduszu wydzielonego w ramach funduszu zarządzanego przez Towarzystwo poprzez dokonanie wpłaty środków pieniężnych (minimalna kwota wpłaty 200 PLN, do innego subfunduszu: określona jest w prospekcie tego funduszu) na rachunek tego Subfunduszu lub subfunduszu (wpłata bezpośrednia). Dokonana wpłata jest równoznaczna ze złożeniem zlecenia otwarcia subrejestru lub rejestru i nabycia Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu lub jednostek uczestnictwa tego subfunduszu. W przypadku składania kolejnego zlecenia nabycia obowiązkowe jest podanie następujących danych: nr Rejestru, imię i nazwisko, nr dokumentu tożsamości, nr PESEL. Uczestnik Funduszu może upoważnić inne podmioty, w szczególności pracodawcę lub bank, do dokonywania w jego imieniu wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa na rachunek bankowy właściwy dla danego Subfunduszu. W celu nabycia Jednostek Uczestnictwa w sposób opisany powyżej Uczestnik Funduszu lub upoważniony podmiot wypełnia dokument wpłaty środków pieniężnych na rzecz danego Subfunduszu, który zawiera następujące dane: imię i nazwisko/firmę, adres stały, numer Rejestru, nazwę Subfunduszu i numer rachunku bankowego Subfunduszu, informacje, że wpłata została dokonana tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do osoby nabywającej po raz pierwszy Jednostki Uczestnictwa, z tym, że zamiast numeru Rejestru, osoba ta podaje odpowiednio: PESEL lub REGON. Zawierając Umowę o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego obowiązkowe podanie jest następujących danych: imię i nazwisko, nr dokumentu tożsamości, data urodzenia, obywatelstwo, nr PESEL, adres zameldowania i korespondencyjny (jeśli jest inny niż adres zameldowania). Osoba, która zawarła Umowę o prowadzenie IKE lub Umowę o prowadzenie IKZE, w celu otwarcia Rejestru i nabycia Jednostek Uczestnictwa, może dokonywać wpłaty na podstawie dokumentu wpłaty środków pieniężnych, który będzie zawierał następujące dane: imię i nazwisko osoby, która zawarła Umowę o prowadzenie IKE lub Umowę o prowadzenie IKZE, jej adres stały, numer Rejestru IKE lub IKZE, informację, że wpłata została dokonana tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu w ramach Umowy o prowadzenie IKE lub (dopisek IKE, IKE Allianz Prestige lub IKE Allianz Plus) Umowy o prowadzenie IKZE (dopisek IKZE Allianz, IKZE Grupowe Allianz lub IKZE Allianz Prestige). strona 7/262

8 Jeżeli osoba, o której mowa powyżej, zawarła Umowę o prowadzenie IKE lub Umowę o prowadzenie IKZE za pośrednictwem podmiotu nieuprawnionego do przyjmowania zleceń nabycia Jednostek Uczestnictwa, wpłata na poczet nabycia tych Jednostek Uczestnictwa, z którą wiąże się otwarcie Rejestru może być dokonana wyłącznie w formie przelewu z rachunku bankowego tej osoby. Zawierając Umowę o prowadzenie Programu Systematycznego Inwestowania Allianz Progres obowiązkowe podanie jest następujących danych: imię i nazwisko, nr dokumentu tożsamości, obywatelstwo, nr PESEL, adres zameldowania i korespondencyjny (jeśli jest inny niż adres zameldowania). Osoba, która zawarła Umowę o prowadzenie PSI Allianz Progres, w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu, dokonuje wpłaty na podstawie dokumentu wpłaty środków pieniężnych, który zawiera następujące dane: imię i nazwisko osoby, która zawarła Umowę o prowadzenie Programu, numer Rejestru PSI, PESEL oraz informację, że wpłata została dokonana tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu w ramach Programu Systematycznego Inwestowania (dopisek PSI). Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do osoby nabywającej po raz pierwszy Jednostki Uczestnictwa danego Subfunduszu, z tym, że zamiast numeru Rejestru, osoba ta podaje odpowiednio nazwę wybranej Strategii Inwestycyjnej. W ramach Programu wpłaty bezpośrednie, o których mowa powyżej, będą dokonywane na wskazany przez Towarzystwo rachunek Towarzystwa jako dystrybutora. Dokument wpłaty środków pieniężnych, wypełniony w sposób nieprawidłowy lub nieczytelny, albo w inny sposób wywołujący wątpliwości co do treści lub autentyczności, może nie być uznany za ważne zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa. W przypadku drobnych nieprawidłowości w wypełnieniu dokumentu wpłaty środków pieniężnych, Fundusz dołoży należytej staranności w celu zrealizowania takiego zlecenia zgodnie z zamiarem Uczestnika Funduszu. Przy realizacji takich zleceń decydujące znaczenie będzie miał numer rachunku bankowego, na który została dokonana wpłata. Wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa mogą być dokonywane wyłącznie w środkach pieniężnych na rachunek bankowy właściwy dla danego Subfunduszu. W przypadku gdy wpłacona kwota na nabycie Jednostek Uczestnictwa jest różna od kwoty określonej w zleceniu nabycia tych Jednostek Uczestnictwa, zlecenie nabycia jest realizowane do wysokości kwoty wpłaty. Koszty związane z wpłatą środków pieniężnych ponosi osoba dokonująca wpłaty. Fundusz może uzależnić przyjęcie zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa od przedstawienia mu, w sposób wskazany przez Fundusz, dodatkowych informacji pozwalających na identyfikację Uczestnika Funduszu lub osoby działającej w jego imieniu, wymaganych przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. DzU z 2010 roku, nr 46, poz. 276). Powyższe zastrzeżenie dotyczy także innych zleceń przyjmowanych przez Fundusz. cena i liczba zbywanych Jednostek Uczestnictwa Nabywca Jednostek Uczestnictwa nabywa taką ilość Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, która stanowi iloraz kwoty powierzonych środków i Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny. Kwotę powierzonych środków pieniężnych ustala się jako wpłatę wniesioną przez nabywcę na rachunek właściwy dla tego Subfunduszu. Jednostki Uczestnictwa są przydzielane z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. składanie zleceń za pomocą telefonu lub Internetu Towarzystwo może zawierać z Uczestnikiem Funduszu umowy o składanie zleceń przez telefon lub za pomocą Internetu. Przez zawarcie umowy rozumie się również pisemne oświadczenie Uczestnika Funduszu o przyjęciu odpowiednich regulaminów składania zleceń przez telefon lub za pomocą Internetu. Umowa określa wszystkie warunki i zasady składania zleceń, w szczególności wymagane warunki techniczne składania zleceń oraz sposób identyfikacji Uczestnika Funduszu. Umowa nie może ograniczać praw Uczestnika Funduszu wynikających z obowiązujących przepisów prawa i Statutu. strona 8/262

9 Warunkiem składania zleceń przez telefon lub za pomocą Internetu jest udzielenie przez Uczestnika Funduszu pełnomocnictwa Towarzystwu lub podmiotom przez niego wskazanym do wystawiania pisemnych zleceń na podstawie dyspozycji otrzymanych od Uczestnika Funduszu. Osobie korzystającej z usługi składania zleceń przez telefon lub za pomocą Internetu Fundusz może, dodatkowo, tą drogą udostępniać informacje o stanie subrejestru. nabywanie Jednostek Uczestnictwa przez małoletnich i ubezwłasnowolnionych Uczestnikami Funduszu mogą być osoby małoletnie. Osoba małoletnia, która nie ukończyła 13 lat w dniu przystąpienia do Funduszu, może składać zlecenia jedynie przez przedstawiciela ustawowego, zaś po ukończeniu 13 lat za zgodą przedstawiciela ustawowego. Małoletni Uczestnik Funduszu nie może udzielać pełnomocnictw. Postanowienia powyższe, dotyczące osób małoletnich poniżej 13 lat, mają odpowiednio zastosowanie do osób ubezwłasnowolnionych całkowicie, a dotyczące małoletnich, którzy ukończyli 13 lat, mają odpowiednio zastosowanie do osób ubezwłasnowolnionych częściowo. nabywanie Jednostek Uczestnictwa w ramach Wspólnego Rejestru Małżeńskiego Małżonkowie pozostający we wspólności majątkowej małżeńskiej mogą nabywać Jednostki Uczestnictwa na Wspólny Rejestr Małżeński. Małżonkowie są współuprawnieni do Jednostek Uczestnictwa pozostających na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim. Otwarcie Wspólnego Rejestru Małżeńskiego następuje po złożeniu przez małżonków oświadczenia, że: - pozostają we wspólności majątkowej małżeńskiej, - wyrażają zgodę na składanie przez każdego z nich bez ograniczeń zleceń związanych z uczestnictwem w Funduszu, łącznie z żądaniem odkupienia przez Fundusz całego salda posiadanych Jednostek Uczestnictwa, - przyjmują do wiadomości, że Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożonych przez małżonków i ewentualnych pełnomocników zleceń, będących wynikiem odmiennych decyzji każdego z nich, a w przypadku zbiegu zleceń Fundusz będzie je realizował w kolejności wynikającej z zasad ogólnych, - zobowiązują się do natychmiastowego zawiadomienia Funduszu, osobiście lub listem poleconym, o ustaniu wspólności majątkowej wraz z potwierdzoną kopią stosownego postanowienia sądu bądź potwierdzoną kopią stosownej umowy w formie aktu notarialnego. W przypadku ustania wspólności majątkowej małżeńskiej Fundusz wykonuje dyspozycje dotyczące Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim stosownie do okoliczności, które spowodowały ustanie tej wspólności. Fundusz może określić szczegółowe warunki prowadzenia Wspólnego Rejestru Małżeńskiego. nabywanie Jednostek Uczestnictwa w ramach reinwestycji Nabycie nowych Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu przez Uczestnika, od którego Fundusz odkupił Jednostki Uczestnictwa tego samego Subfunduszu, w ciągu 90 dni od dnia tego odkupienia, jest zwolnione z obowiązku uiszczania Opłaty za Nabycie do wysokości kwoty, jaką ten Uczestnik otrzymał w zamian za odkupienie poprzednio posiadanych Jednostek Uczestnictwa. Uprawnienie to dotyczy sumy wartości odkupionych Jednostek Uczestnictwa niezależnie od tego, czy odkupienia dokonano na podstawie jednego czy większej liczby żądań Uczestnika, z zastrzeżeniem, że okres 90 dni liczony jest od daty pierwszego odkupienia uwzględnionego w sumowaniu. Zwolnienie, o którym mowa powyżej, przysługuje jeden raz w roku kalendarzowym i dotyczy zleceń nabycia Jednostek Uczestnictwa, dla których środki na nabycie wpłynęły przed upływem 31 grudnia danego roku kalendarzowego. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do tych Uczestników, od których Fundusz odkupił wszystkie Jednostki Uczestnictwa danego Subfunduszu bądź jedynie ich część. strona 9/262

10 Warunkiem skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa powyżej, jest złożenie przez Uczestnika, Dystrybutorowi, odpowiedniego oświadczenia woli przy składaniu zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa. kolejność realizacji zleceń O kolejności realizacji zleceń decyduje kolejność ich otrzymania przez Agenta Transferowego, z tym, że jeżeli zostaną otrzymane tego samego dnia, najpierw realizowane jest zlecenie nabycia, następnie zlecenie odkupienia, następnie zlecenie zamiany i jako ostatnie zlecenie konwersji. potwierdzenia transakcji Fundusz sporządza i niezwłocznie doręcza Uczestnikowi Funduszu pisemne potwierdzenie zbycia Jednostek Uczestnictwa, chyba że Uczestnik Funduszu wyraził pisemną zgodę na ich osobisty odbiór. Sposób i szczegółowe warunki zbywania przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa charakterystyczne jedynie dla danego Subfunduszu opisane są w pkt 1 ppkt 1) Rozdziały IV XV Prospektu. 2) odkupywania Jednostek Uczestnictwa: Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń. Podstawę odkupienia Jednostek Uczestnictwa stanowi zlecenie odkupienia złożone przez Uczestnika Funduszu w Punkcie Obsługi Funduszu lub przekazane w inny udostępniony przez Allianz FIO sposób. Na zleceniu obowiązkowe jest podanie następujących danych: nr Rejestru, imię i nazwisko, nr dokumentu tożsamości, nr PESEL. Z chwilą odkupienia Jednostki Uczestnictwa są umarzane z mocy prawa. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili wpisania do subrejestru liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa i kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa. Okres od zgłoszenia przez Uczestnika Funduszu żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa, do dnia odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz nie może przekroczyć siedmiu dni, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności. Wypłata środków pieniężnych z tytułu odkupienia następuje niezwłocznie, nie wcześniej jednak niż następnego dnia roboczego po dniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Jednostki Uczestnictwa odkupywane są zgodnie z zasadą HIFO (Highest In First Out), co oznacza, iż w pierwszej kolejności będą odkupywane Jednostki Uczestnictwa nabyte przez Uczestnika Funduszu po najwyższej Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa. Zlecenie odkupienia może zawierać następujące dyspozycje: - odkupienia określonej liczby Jednostek Uczestnictwa, - odkupienia takiej liczby Jednostek Uczestnictwa, w wyniku której wypłacona zostanie określona kwota środków pieniężnych, - odkupienie wszystkich posiadanych Jednostek Uczestnictwa, - systematycznego odkupienia części lub wszystkich posiadanych Jednostek Uczestnictwa, w z góry określonych dniach, z tym, że liczba tych Jednostek Uczestnictwa, które mają zostać odkupione w poszczególnych dniach, zostanie określona albo poprzez wskazanie określonej liczby Jednostek Uczestnictwa, albo poprzez określenie kwoty środków pieniężnych, która ma zostać wypłacona Uczestnikowi na skutek umorzenia Jednostek Uczestnictwa. Minimalna wartość zlecenia odkupienia winna wynosić 150 PLN albo zlecenie odkupienia winno obejmować taką ilość Jednostek Uczestnictwa, w wyniku odkupienia których otrzymana kwota z tytułu ich odkupienia będzie wynosić minimum 150 PLN. W przypadku jeżeli zlecenie odkupienia będzie określało ilość Jednostek Uczestnictwa, w wyniku odkupienia których otrzymana kwota z tytułu ich odkupienia będzie niższa niż 150 PLN, Fundusz dokona odkupienia Jednostek Uczestnictwa na kwotę co najmniej 150 PLN. W przypadku, gdy: strona 10/262

11 - ilość Jednostek Uczestnictwa określona przez Uczestnika Funduszu w zleceniu odkupienia jest większa od aktualnego salda niezablokowanych Jednostek Uczestnictwa, - kwota określona w zleceniu jest wyższa niż możliwa do uzyskania z tytułu odkupienia wszystkich niezablokowanych Jednostek Uczestnictwa, - w wyniku realizacji zlecenia odkupienia Uczestnik Funduszu posiadałby mniej niż jedną Jednostkę Uczestnictwa nieobjętą blokadą lub wartość niezablokowanych Jednostek Uczestnictwa zapisanych w subrejestrze spadłaby poniżej 150 PLN odkupione zostają wszystkie niezablokowane Jednostki Uczestnictwa. Subrejestry, z których odkupione zostały wszystkie Jednostki Uczestnictwa są automatycznie zamykane po 90 dniach. Złożenie zlecenia odkupienia części środków zgromadzonych w ramach Programu Systematycznego Inwestowania Allianz Progres przed upływem terminu określonego w Umowie jest równoznaczne z odkupieniem wszystkich Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na Rejestrze prowadzonym w ramach Programu. Uczestnik posiadający Jednostki Uczestnictwa o wartości co najmniej PLN według ceny z Dnia Wyceny poprzedzającego dzień złożenia zlecenia, ma prawo, na podstawie jednego zlecenia złożonego bezpośrednio w Towarzystwie, zażądać odkupienia wszystkich posiadanych Jednostek Uczestnictwa i jednoczesnego nabycia Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu za kwotę środków pieniężnych pochodzących z tytułu odkupienia przez Allianz FIO tych Jednostek Uczestnictwa, pomniejszoną o należny podatek. Środki pieniężne, pochodzące z tytułu odkupienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie są wypłacane Uczestnikowi. Odkupienie i nabycie tych Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z najbliższego Dnia Wyceny następującego po dniu, w którym Towarzystwo otrzyma zlecenie, z zastrzeżeniem, że dla skutecznego nabycia Jednostek Uczestnictwa nie jest konieczne otrzymanie przez Agenta Transferowego informacji od Depozytariusza o otrzymaniu przez niego środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Uczestnik powinien poinformować Towarzystwo o zamiarze złożenia zlecenia, o którym mowa powyżej, najpóźniej na 7 dni przed dniem złożenia zlecenia. W przypadku braku takiego powiadomienia Allianz FIO może odmówić realizacji tego zlecenia. kolejność realizacji zleceń O kolejności realizacji zleceń decyduje kolejność ich otrzymania przez Agenta Transferowego, z tym, że jeżeli zostaną otrzymane tego samego dnia, najpierw realizowane jest zlecenie nabycia, następnie zlecenie odkupienia, następnie zlecenie zamiany i jako ostatnie zlecenie konwersji. potwierdzenia transakcji Fundusz sporządza i niezwłocznie doręcza Uczestnikowi Funduszu pisemne potwierdzenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa, chyba że Uczestnik Funduszu wyraził pisemną zgodę na ich osobisty odbiór. Sposób i szczegółowe warunki odkupywania przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa charakterystyczne jedynie dla danego Subfunduszu opisane są w pkt 1 ppkt 2) Rozdziały IV XV Prospektu. 3) wypłat kwot z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa lub wypłat z dochodów Funduszu: Fundusz dokonuje wypłaty kwot z tytułu odkupienia przez złożenie polecenia przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Uczestnika Funduszu wskazany w Rejestrze lub zleceniu odkupienia. Wypłatę w gotówce w Punkcie Obsługi Funduszu może odebrać Uczestnik Funduszu lub osoba umocowana przez Uczestnika Funduszu do tej czynności. Osiągane dochody powiększają Aktywa tego Subfunduszu oraz Aktywa Funduszu, chyba że Uczestnik znajduje się na liście uczestników uprawnionych do wypłaty dochodu z subfunduszu. 4) zamiany Jednostek Uczestnictwa na jednostki uczestnictwa innego funduszu oraz wysokość opłat z tym związanych: Jednostki Uczestnictwa, na zlecenie Uczestnika Funduszu, mogą podlegać konwersji na jednostki uczestnictwa związane z subfunduszami innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo. W ramach konwersji Uczestnik Funduszu ma prawo, na podstawie jednego zlecenia, żądać zapisania posiadanych przez niego Jednostek Uczestnictwa w subrejestrze prowadzonym dla subfunduszu strona 11/262

12 innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo (subfundusz docelowy) przy jednoczesnym wykreśleniu tych Jednostek Uczestnictwa z subrejestru prowadzonego dla Subfunduszu, w którym Uczestnik Funduszu je posiada (Subfundusz źródłowy). W celu dokonania konwersji Fundusz umarza Jednostki Uczestnictwa podlegające konwersji w Subfunduszu źródłowym, a następnie przydziela jednostki uczestnictwa subfunduszu docelowego po cenie jednostki uczestnictwa tego subfunduszu z dnia dokonania konwersji. Konwersja następuje w tym samym Dniu Wyceny, tj.: cena odkupienia Jednostek Uczestnictwa jest równa Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa obliczonej w najbliższym Dniu Wyceny następującym po dniu, w którym Agent Transferowy otrzyma zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Dla nabycia jednostek uczestnictwa w subfunduszu docelowym brana jest cena, czyli Wartość Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa subfunduszu docelowego z tego samego Dnia Wyceny. W przypadku składania zlecenia konwersji obowiązkowe jest podanie następujących danych: nr Rejestru, imię i nazwisko, nr dokumentu tożsamości, nr PESEL. Nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszu docelowego podlega opłacie za nabycie określonej w tabeli opłat dla tego subfunduszu. Jednakże opłata za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszu docelowego jest pomniejszana o wysokość Opłaty za Nabycie wcześniej uiszczonej przy nabyciu Jednostek Uczestnictwa podlegających zamianie. Uczestnik zwolniony jest z opłaty za nabycie, gdy Opłata za Nabycie w Subfunduszu źrodłowym jest wyższa od opłaty za nabycie w subfunduszu docelowym. W przypadku gdy nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym nastąpiło na podstawie konwersji lub zamiany, przy ustalaniu wysokości opłaty za nabycie w subfunduszu docelowym uwzględniane są również Opłaty za Nabycie pobrane od Uczestnika w związku ze zbyciem i wcześniejszymi konwersjami lub zamianami tych Jednostek Uczestnictwa. kolejność realizacji zleceń O kolejności realizacji zleceń decyduje kolejność ich otrzymania przez Agenta Transferowego, z tym, że jeżeli zostaną otrzymane tego samego dnia, najpierw realizowane jest zlecenie nabycia, następnie zlecenie odkupienia, następnie zlecenie zamiany i jako ostatnie zlecenie konwersji. potwierdzenia transakcji Fundusz sporządza i niezwłocznie doręcza Uczestnikowi Funduszu pisemne potwierdzenie zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa, chyba że Uczestnik Funduszu wyraził pisemną zgodę na ich osobisty odbiór. 5) zamiany Jednostek Uczestnictwa na Jednostki Uczestnictwa związane z innym Subfunduszem oraz wysokość opłat z tym związanych: Jednostki Uczestnictwa danej kategorii, na zlecenie Uczestnika Funduszu, mogą podlegać zamianie na Jednostki Uczestnictwa związane z innymi Subfunduszami wyłącznie tej kategorii, która jest mu oferowana przez Fundusz. W ramach zamiany Uczestnik Funduszu ma prawo, na podstawie jednego zlecenia, żądać zapisania posiadanych przez niego Jednostek Uczestnictwa w subrejestrze prowadzonym dla innego Subfunduszu (Subfundusz docelowy) przy jednoczesnym wykreśleniu tych Jednostek Uczestnictwa z subrejestru prowadzonego dla Subfunduszu, w którym Uczestnik Funduszu je posiada (Subfundusz źródłowy). W celu dokonania zamiany Fundusz umarza Jednostki Uczestnictwa podlegające zamianie w Subfunduszu źródłowym, a następnie przydziela Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu docelowego po cenie Jednostki Uczestnictwa tego Subfunduszu z dnia dokonania zamiany. Zamiana następuje w tym samym Dniu Wyceny, tj.: cena odkupienia Jednostek Uczestnictwa jest równa Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa obliczonej w najbliższym Dniu Wyceny następującym po dniu, w którym Agent Transferowy otrzyma zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Dla nabycia jednostek uczestnictwa w Subfunduszu docelowym brana jest cena, czyli Wartość Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa Subfunduszu docelowego z tego samego Dnia Wyceny. Uczestnik Programu Systematycznego Inwestowania Allianz Progres może dokonać zamiany wyłącznie wszystkich Jednostek Uczestnictwa jednej Strategii Inwestycyjnej do Subfunduszu/Subfunduszy z innej Strategii Inwestycyjnej. Zlecenia zamiany nie spełniające tego warunku nie będą realizowane. strona 12/262

13 Nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, którego Jednostki Uczestnictwa są nabywane w wyniku realizacji zamiany, podlega Opłacie za Nabycie określonej w Tabeli Opłat. Jednakże Opłata za Nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, którego Jednostki Uczestnictwa są nabywane w wyniku realizacji zamiany, jest pomniejszana o wysokość Opłaty za Nabycie wcześniej uiszczonej przy nabyciu Jednostek Uczestnictwa podlegających zamianie. Uczestnik zwolniony jest z Opłaty za Nabycie, gdy Opłata za Nabycie w Subfunduszu źródłowym jest wyższa od Opłaty za Nabycie w Subfunduszu docelowym. W przypadku gdy nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym nastąpiło na podstawie konwersji lub zamiany, przy ustalaniu wysokości opłaty za nabycie w Subfunduszu docelowym uwzględniane są również Opłaty za Nabycie pobrane od Uczestnika w związku ze zbyciem i wcześniejszymi konwersjami lub zamianami tych Jednostek Uczestnictwa. kolejność realizacji zleceń O kolejności realizacji zleceń decyduje kolejność ich otrzymania przez Agenta Transferowego, z tym, że jeżeli zostaną otrzymane tego samego dnia, najpierw realizowane jest zlecenie nabycia, następnie zlecenie odkupienia, następnie zlecenie zamiany i jako ostatnie zlecenie konwersji. potwierdzenia transakcji Fundusz sporządza i niezwłocznie doręcza Uczestnikowi Funduszu pisemne potwierdzenie zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa, chyba że Uczestnik Funduszu wyraził pisemną zgodę na ich osobisty odbiór. 6) spełnienia świadczeń należnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń Uczestników Funduszu oraz błędnej wyceny Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa: nieterminowa realizacja zleceń Uczestników Funduszu F W razie nieterminowej realizacji zlecenia Uczestnika Funduszu dotyczącej: - zleceń nabycia - gdy jego realizacja następuje po upływie siedmiu dni kalendarzowych od dnia: a) złożenia przez Uczestnika Funduszu zlecenia u Dystrybutora i dokonania wpłaty gotówkowej u Dystrybutora albo b) uznania rachunku bankowego Subfunduszu, przy wpłatach dokonywanych bezpośrednio na rachunek Subfunduszu (zarówno w sytuacji, w której nie jest składane zlecenie u Dystrybutora, jak i w sytuacji, w której jest składane zlecenie u Dystrybutora, a wpłata jest dokonywana bezpośrednio na rachunek Subfunduszu), - zleceń odkupienia - po upływie siedmiu dni kalendarzowych od dnia złożenia stosownego żądania przez Uczestnika Funduszu lub od dnia, w którym zgodnie z żądaniem Uczestnika jego zlecenie odkupienia stało się skuteczne, - zleceń konwersji i zamiany - po upływie siedmiu dni kalendarzowych od dnia złożenia stosownego żądania przez Uczestnika Funduszu lub od dnia, w którym zgodnie z żądaniem Uczestnika jego zlecenie konwersji i zamiany stało się skuteczne, Towarzystwo ponosi odpowiedzialność wobec Uczestnika Funduszu zgodnie z treścią art. 64 ust. 1 Ustawy. Nabycie lub odkupienie Jednostek Uczestnictwa w przypadku zleceń realizowanych nieterminowo następuje według wartości Jednostki Uczestnictwa z dnia jej nabycia lub odkupienia, tj. według ceny bieżącej. Przez dzień nabycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa rozumie się dzień wpisania do Rejestru Uczestnika nabycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Zastosowanie ceny bieżącej może skutkować powstaniem szkody po stronie Uczestnika Funduszu, który w wypadku: - zlecenia nabycia - może nabyć mniej Jednostek Uczestnictwa niż nabyłby, gdyby zlecenie nabycia zostało zrealizowane zgodnie z zasadami i terminami zbywania Jednostek Uczestnictwa określonymi dla poszczególnych Subfunduszy w niniejszym Prospekcie, - zlecenia odkupienia - może otrzymać mniejszą kwotę środków pieniężnych z tytułu odkupienia niż otrzymałby, gdyby zlecenie odkupienia zostało zrealizowane zgodnie z zasadami i terminami strona 13/262

14 odkupywania Jednostek Uczestnictwa określonymi dla poszczególnych Subfunduszy w niniejszym Prospekcie. W takiej sytuacji Uczestnikowi Funduszu przysługuje rekompensata z tytułu poniesionej szkody, którą jest w razie: - nabycia Jednostek Uczestnictwa - różnica w liczbie przyznanych Jednostek Uczestnictwa, - odkupienia Jednostek Uczestnictwa - różnica w wartości wypłaconych środków z tytułu realizacji zlecenia odkupienia. Towarzystwo ponosi odpowiedzialność wobec Uczestnika Funduszu za nieterminową realizację zlecenia w przypadkach, w których winę za nieterminową realizację zlecenia ponosi bezpośrednio Towarzystwo lub osoby albo podmioty, którym Towarzystwo lub Fundusz powierzyły wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem, przekazywaniem oraz realizacją zleceń. W takiej sytuacji, w przypadku powstania szkody po stronie Uczestnika Funduszu, Towarzystwo niezwłocznie wyrównuje szkodę poniesioną przez Uczestnika. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za nieterminową realizację zleceń Uczestników Funduszu, jeżeli ich nieterminowa realizacja wynika z winy Dystrybutora innego niż Towarzystwo, a osoba nabywająca lub żądająca odkupienia Jednostek Uczestnictwa zwróciła się bezpośrednio do tego Dystrybutora o naprawienie poniesionej przez siebie szkody. błędna wycena Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa W razie błędnej wyceny Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, Towarzystwo niezwłocznie skoryguje liczbę nabytych i odkupionych Jednostek Uczestnictwa, mając na uwadze prawidłowo ustaloną Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa oraz, w przypadku Uczestników Funduszu, którzy otrzymali niższą kwotę środków pieniężnych niż powinni byli otrzymać przy prawidłowo ustalonej Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, dopłaci brakującą kwotę. W przypadku Uczestników, którzy otrzymali wyższą kwotę środków pieniężnych niż powinni byli otrzymać przy prawidłowo ustalonej Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, Towarzystwo wyrówna Subfunduszowi brakującą kwotę. 7) wypłaty dochodu osiągniętego z inwestycji w Funduszu Uczestnicy Funduszu (członków grupy kapitałowej Fundusz traktuje na potrzeby tego zapisu jako jednego Uczestnika), których łączna wartość inwestycji w danym subfunduszu wydzielonym w ramach Funduszu przekracza zł (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych), mogą złożyć w siedzibie Towarzystwa wniosek o zaliczenia ich do grupy Uczestników, którzy mogą żądać wypłaty dochodu osiągniętego z inwestycji w tym Subfunduszu. Wniosek można złożyć w dowolnym terminie. Do obliczenia progu łącznej wartość inwestycji, o której mowa powyżej nie wlicza się wartości Jednostek Uczestnictwa zapisanych w wyspecjalizowanych programach inwestycyjnych oraz w IKE, IKZE ani na wspólnych rejestrach małżeńskich. Fundusz przetwarza wnioski o których mowa powyżej w terminach przewidzianych dla przetwarzania zleceń i dyspozycji. Na podstawie wniosku posiadane przez Uczestnika Jednostki Uczestnictwa zostaną przeklasyfikowane na jednostki Uczestnictwa kategorii odpowiednio A1 lub A2. Od momentu zrealizowania wniosku od jednostek uczestnika zgromadzonych w danym Subfunduszu naliczany jest dochód. Uczestnik, który na podstawie wniosku jest zaliczony do grupy Uczestników, którzy mogą żądać wypłaty dochodu może składać żądania wypłaty dochodu. Fundusz grupuje żądania wypłaty dochodu i rozpatruje je tylko dwa razy do roku - w dniu 15 czerwca oraz w dniu 15 grudnia (jeżeli w tym dniu nie przypada Dzień Wyceny to żądania rozpatrywane są w najbliższym Dniu Wyceny przypadającym po tym dniu). Fundusz ustala dochód przypadający na jednostki Uczestnictwa odpowiedniej kategorii należące do Uczestników, którzy na podstawie wniosku zostali zaliczeni do grupy Uczestników, którzy mogą żądać wypłaty dochodu - o ile w danym Subfunduszu są tacy Uczestnicy. Fundusz oblicza dochód na odpowiednią kategorię Jednostki Uczestnictwa z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zaokrągleniem w dół. Dochód jest wyliczany dwa razy w roku kalendarzowym na ostatni Dzień Wyceny przypadający w miesiącach maju i listopadzie i podawany do wiadomości uprawnionych do jego wypłaty Uczestników. Informacja podawana jest Uczestnikom poprzez przesłanie na wskazany adres strona 14/262

15 poczty elektronicznej lub w inny sposób ustalony z danym Uczestnikiem. Wypłata dochodu dla Uczestników, którzy złożyli żądanie wypłaty dochodu nastąpi w Dniu Giełdowym wybranym przez Towarzystwo nie później jednak niż w ostatnim Dniu Giełdowym przypadającym odpowiednio w miesiącach czerwcu i grudniu. Dochody mogą być wypłacane Uczestnikom Funduszu w całości lub w kwocie wskazanej przez Uczestnika w żądaniu wypłaty. W przypadku wypłaty części dochodu w pierwszej kolejności dochód wypłacany jest z zysków zrealizowanych, a w pozostałej z przychodów netto. Pozostała niewypłacona część dochodu jest kumulowana i oczekuje do terminu następnej wypłaty. 7. Wskazanie okoliczności, w których Fundusz może zawiesić zbywanie lub odkupywanie Jednostek Uczestnictwa, w tym Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, po której przekroczeniu Fundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa, jeśli statut Funduszu przewiduje taką możliwość. zawieszenie zbywania Jednostek Uczestnictwa Fundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu na okres dwóch tygodni, jeżeli nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części Aktywów danego Subfunduszu z przyczyn niezależnych od Funduszu. Za zgodą i na warunkach określonych przez Komisję zbywanie Jednostek Uczestnictwa może zostać zawieszone na okres dłuższy niż dwa tygodnie, nieprzekraczający jednak dwóch miesięcy. Fundusz nie przewiduje możliwości zawieszenia zbywania Jednostek Uczestnictwa po przekroczeniu określonej Wartość Aktywów Netto danego Subfunduszu. zawieszenie odkupywania Jednostek Uczestnictwa twa Jeżeli w okresie ostatnich dwóch tygodni suma wartości odkupionych przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu oraz Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu, których odkupienia zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10% wartości Aktywów Subfunduszu, lub jeśli nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części Aktywów Subfunduszu z przyczyn niezależnych od Funduszu, Fundusz może zawiesić odkupywanie Jednostek Uczestnictwa na dwa tygodnie. W sytuacjach, o których mowa powyżej, za zgodą i na warunkach określonych przez KNF: - odkupywanie Jednostek Uczestnictwa może zostać zawieszone na okres dłuższy niż dwa tygodnie, jednak nieprzekraczający dwóch miesięcy, - w okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcy, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji lub przy dokonywaniu wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, Fundusz może odkupywać Jednostki Uczestnictwa w ratach. 8. Określenie rynków, na których są zbywane Jednostki Uczestnictwa. ze względu na terytorialny zasięg oferty Allianz FIO Jednostki Uczestnictwa są zbywane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. ze względu na osoby, którym Allianz FIO zbywa Jednostki Uczestnictwa Osobami uprawnionymi do nabywania i żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 9. Zwięzłe informacje na temat obowiązków podatkowych Funduszu oraz szczegółowe informacje na temat obowiązków podatkowych jego Uczestników, ze wskazaniem obowiązujących przepisów, w tym t informacja, czy z posiadaniem Jednostek Uczestnictwa wiąże się konieczność uiszczania podatku dochodowego. obowiązki podatkowe Allianz FIO Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. z dnia 9 marca 2011 roku, Dz.U. Nr 74, poz. 397 ze zm.), dochody funduszy inwestycyjnych utworzonych na podstawie przepisów Ustawy uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych. zasady opodatkowania Uczestników Allianz FIO będących osobami fizycznymi Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z dnia 17 stycznia 2012 r. Dz.U. z 2012 r. poz. 361) dochody osób fizycznych uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu udziału w funduszach kapitałowych są opodatkowane w formie ryczałtu strona 15/262

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty - skrócona nazwa - Allianz FIO z wydzielonymi Subfunduszami: - Allianz Akcji, - Allianz Akcji Plus, - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Open Finance FIO) z wydzielonymi Subfunduszami: Open Finance Pieniężny Open Finance Obligacji Open Finance Stabilnego Wzrostu Open Finance

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY NOVO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO (Fundusz może używać skróconej nazwy Novo FIO ) z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, w Warszawie, przy Rondzie ONZ 1 z wydzielonymi Subfunduszami:

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY NOVO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO (Fundusz może używać skróconej nazwy Novo SFIO ) z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, w Warszawie, przy Rondzie ONZ 1 z

Bardziej szczegółowo

SEB Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - SEB SFIO

SEB Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - SEB SFIO Prospekt Informacyjny SEB Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - SEB SFIO z wydzielonymi Subfunduszami: 1) SEB Wschodnioeuropejski, 2) SEB Małych Spółek Wschodnioeuropejskich, 3) SEB Europejski,

Bardziej szczegółowo

ING Subfundusz Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L)

ING Subfundusz Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty WRZESIEŃ 2010 Prospekt Informacyjny ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz może używać nazwy ING SFIO z wydzielonymi subfunduszami: ING

Bardziej szczegółowo

ING Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) Subfundusz może używać nazwy ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących

ING Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) Subfundusz może używać nazwy ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty STYCZEŃ 2013 Prospekt Informacyjny ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz może używać nazwy ING SFIO z wydzielonymi subfunduszami: ING

Bardziej szczegółowo

ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami:

ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami: ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty MAJ 2012 Prospekt Informacyjny ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami: ING Subfundusz Gotówkowy

Bardziej szczegółowo

MetLife SFIO Parasol Światowy (zwany dalej Funduszem )

MetLife SFIO Parasol Światowy (zwany dalej Funduszem ) Prospekt Informacyjny MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy (dawniej Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Bardziej szczegółowo

ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami:

ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami: ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty LISTOPAD 2013 Prospekt Informacyjny ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami: ING Subfundusz

Bardziej szczegółowo

ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami:

ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami: ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty WRZESIEŃ 2014 Prospekt Informacyjny ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami: ING Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Fundusz prowadzi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe.

Fundusz prowadzi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe. PROSPEKT INFORMACYJNY sporządzony na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu

Bardziej szczegółowo

ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami:

ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami: ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty MAJ 2014 Prospekt Informacyjny ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami: ING Subfundusz Gotówkowy

Bardziej szczegółowo

2015-09-18 Prospekt informacyjny

2015-09-18 Prospekt informacyjny 2015-09-18 Prospekt informacyjny IPOPEMA SFIO 2 PROSPEKT INFORMACYJNY IPOPEMA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Oznaczenia Subfunduszy: IPOPEMA Gotówkowy IPOPEMA Dłużny IPOPEMA Obligacji IPOPEMA

Bardziej szczegółowo

NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty. (działający uprzednio pod nazwą ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty)

NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty. (działający uprzednio pod nazwą ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty) NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (działający uprzednio pod nazwą ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Data prospektu NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (działający uprzednio pod nazwą

Bardziej szczegółowo

UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 1/240 UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Oznaczenia Subfunduszy*: 1) UniEURIBOR 2) UniWIBID Plus (dawniej: UniWIBID; subfundusz powstały z przekształcenia UniWIBID Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. (działający uprzednio pod nazwą ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty)

NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. (działający uprzednio pod nazwą ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty) NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (działający uprzednio pod nazwą ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Data prospektu NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (działający

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND SFIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND SFIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND SFIO) FUNDUSZ JEST SPECJALISTYCZNYM FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM OTWARTYM Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI: SUPERFUND RED

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny Prospekt Informacyjny Legg Mason Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 2 lutego 2015 r. Prospekt Informacyjny Legg Mason Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Fundusz działa pod nazwą Legg Mason

Bardziej szczegółowo

UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 1/265 UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Oznaczenia Subfunduszy*: 1) UniEURIBOR 2) UniWIBID Plus (dawniej: UniWIBID; subfundusz powstały z przekształcenia UniWIBID Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 1/1 UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Oznaczenia Subfunduszy*: 1) UniEURIBOR 2) UniWIBID Plus (dawniej: UniWIBID; subfundusz powstały z przekształcenia UniWIBID Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (skrót - SKOK PARASOL FIO) Oznaczenia Subfunduszy: 1) SKOK Stabilny ZA, 2) SKOK Obligacji, 3) SKOK Akcji, 4) SKOK Gotówkowy, 5) SKOK Etyczny

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części prospektu zwany jest Funduszem. Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabywaniu jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Idea TFI

Tabela opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabywaniu jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Idea TFI Tabela opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabywaniu jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Idea TFI Fundusz Idea Premium SFIO Idea Obligacji Subfundusz Idea Ochrony Kapitału Subfundusz

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PZU

PROSPEKT INFORMACYJNY PZU PROSPEKT INFORMACYJNY PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji () który działał wcześniej pod nazwą: PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Funduszy Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Cele i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zysku

Cele i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zysku Kluczowe informacje dla inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus Subfundusz Aviva Investors Obligacji Subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Fundusze Inwestycyjne Prospekt informacyjny

Fundusze Inwestycyjne Prospekt informacyjny Fundusze Inwestycyjne Prospekt informacyjny Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz CU Depozyt Plus Subfundusz CU Obligacji Subfundusz CU Ochrony Kapitału Plus Subfundusz CU Stabilnego

Bardziej szczegółowo

PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Nazwa Funduszu Fundusz działa pod nazwą PKO Światowy Fundusz Walutowy - fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części prospektu zwany jest Funduszem. Fundusz może używać zamiennie skróconej nazwy PKO

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Data i miejsce sporządzenia Prospektu: 11 października 2006 r., Warszawa Data i miejsce sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 29 maja 2015 r., Warszawa PROSPEKT INFORMACYJNY (nazwa skrócona:

Bardziej szczegółowo