Schroder International Selection Fund Prospekt. (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) maj 2010 r. Polska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Schroder International Selection Fund Prospekt. (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) maj 2010 r. Polska"

Transkrypt

1 Schroder International Selection Fund Prospekt (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) maj 2010 r. Polska

2

3 Schroder International Selection Fund (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) Prospekt maj 2010 r. Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Witryna internetowa:

4

5 Schroder International Selection Fund Prospekt Ważne informacje Strona 5 Egzemplarze niniejszego Prospektu informacyjnego oraz informacje dotyczące Spółki można uzyskać pod adresem: Schroder Investment Management (Luxembourg) SA 5, rue Höhenhof L-1736 Senningerberg Wielkie Ksiêstwo Luksemburga Tel.: (+352) Faks: (+352) Przed podjęciem decyzji o inwestycji w Tytuły uczestnictwa należy zapoznać się z całością niniejszego prospektu informacyjnego ( Prospekt informacyjny ). W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie jego treści należy zasięgnąć porady doradcy finansowego lub innego wykwalifikowanego specjalisty. Tytuły uczestnictwa oferuje się na podstawie informacji zawartych w niniejszym Prospekcie informacyjnym oraz w dokumentach, o których mowa w tym prospekcie. Nie upoważnia się żadnych osób do zamieszczania ogłoszeń, przekazywania informacji ani składania oświadczeń innych niż zawarte w niniejszym Prospekcie informacyjnym w związku z oferowaniem, emisją, subskrypcją, sprzedażą, zamianą lub odkupem Tytułów uczestnictwa, zaś w przypadku, gdy takie informacje, ogłoszenia lub oświadczenia zostały zamieszczone, przekazane lub złożone, nie należy uważać ich za autoryzowane przez Spółkę lub Spółkę zarządzającą. Ani udostępnienie niniejszego Prospektu informacyjnego ani oferowanie, emisja niepubliczna, subskrypcja lub emisja publiczna Tytułów uczestnictwa nie stwarzają w żadnym wypadku podstaw do stwierdzenia lub wydania oświadczenia, że informacje zawarte w niniejszym Prospekcie informacyjnym będą poprawne po dacie jego sporządzenia. Członkowie zarządu, których nazwiska wymieniono poniżej, dołożyli wszelkich zasadnych starań w celu zapewnienia, aby informacje zawarte w niniejszym Prospekcie informacyjnym były, według ich najlepszej wiedzy i przekonania, zgodne ze stanem faktycznym oraz aby nic istotnego nie zostało w nich pominięte. Członkowie zarządu przyjmują odpowiedzialność z tego tytułu. Dystrybucja niniejszego Prospektu informacyjnego oraz dodatkowej dokumentacji, a także oferowanie Tytułów uczestnictwa mogą podlegać ograniczeniom w niektórych państwach. Inwestorzy zainteresowani subskrypcją powinni zasięgnąć informacji dotyczących wymogów obowiązujących w krajach ich pochodzenia w zakresie transakcji dotyczących Tytułów uczestnictwa, a także w zakresie przepisów kontroli dewizowej oraz konsekwencji podatkowych wynikających z przeprowadzania transakcji Tytułami uczestnictwa. Niniejszy Prospekt informacyjny nie stanowi oferty ani zaproszenia składanego przez dowolny podmiot w jakimkolwiek państwie, w którym złożenie takiej oferty lub zaproszenia jest niezgodne z prawem, bądź w którym oferent lub zapraszający nie jest uprawniony do złożenia takiej oferty lub zaproszenia, ani też nie stanowi oferty lub zaproszenia kierowanego do jakiejkolwiek osoby, do której kierowanie takiej oferty lub zaproszenia byłoby niezgodne z prawem. Inwestorzy powinni zwrócić uwagę na to, iż nie wszystkie środki ochrony zapewnione w ramach działania stosownych organów regulujących mogą mieć zastosowanie, a o ile takie środki ochrony istnieją, w danym reżimie regulacyjnym może nie przysługiwać prawo do odszkodowania. Posiadanie i przechowywanie danych osobowych Inwestorów jest niezbędne w celu umożliwienia Spółce zarządzającej świadczenia usług na rzecz Inwestorów oraz w celu przestrzegania przez nią zobowiązań prawnych i regulacyjnych. W wyniku dokonania subskrypcji na Tytuły uczestnictwa Spółki Inwestorzy wyraźnie wyrażają zgodę na przechowywanie, zmianę i inne wykorzystanie danych osobowych i ich ujawnianie (i) Schroders i innym podmiotom biorącym udział w relacjach biznesowych (na przykład, zewnętrzne ośrodki przetwarzania danych, agenci wysyłkowi lub agenci płatności), w tym spółkom z siedzibą w krajach, w których prawa o ochronie danych osobowych mogą nie istnieć lub charakteryzować się niższym standardem niż w Unii Europejskiej lub (ii) w przypadku, gdy jest to wymagane zgodnie z przepisami prawa lub regulacji (wydanych w Luksemburgu lub w innym kraju). Dane osobowe nie są wykorzystywane ani ujawniane bez zgody Inwestorów osobom innym niż wymienione powyżej. Podjęto zasadne środki w celu zapewnienia poufności danych osobowych przekazywanych w ramach Schroders. Niemniej jednak, ze względu na fakt, że informacje przekazywane są drogą elektroniczną i udostępniane poza Luksemburgiem, w przypadku ich przechowywania zagranicą, nie można zagwarantować takiego samego poziomu poufności i ochrony wynikającego z przepisów o ochronie danych jak ten, który gwarantowany jest obecnie w Luksemburgu.

6 Strona 6 Schroder International Selection Fund Prospekt Schroders nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie przez nieuprawnione osoby trzecie informacji lub dostępu do danych osobowych, za wyjątkiem przypadków, gdy wynika to z zaniedbania Schroders. Inwestorzy mają prawo dostępu do danych osobowych i ich korekty w przypadku, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne. Danych osobowych nie przechowuje się dłużej niż jest to konieczne na potrzeby ich przetwarzania. Dystrybucja niniejszego Prospektu informacyjnego w niektórych państwach może wymagać jego przetłumaczenia na języki określone przez organy regulacyjne tych krajów. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczoną wersją tego Prospektu informacyjnego a jego wersją angielską, ta druga ma zawsze znaczenie rozstrzygające. Spółka zarządzająca może stosować procedury rejestrowania rozmów telefonicznych. Przyjmuje się, że Inwestorzy wyrażają zgodę na nagrywanie rozmów ze Spółką zarządzającą oraz wykorzystanie tych nagrań przez Spółkę zarządzającą i/lub Spółkę w postępowaniu prawnym lub w inny sposób, według ich uznania. Ceny Tytułów uczestnictwa Spółki oraz dochody z ich tytułu mogą zarówno spadać jak i rosnąć, a Inwestorzy mogą nie odzyskać kwot pierwotnie zainwestowanego kapitału.

7 Schroder International Selection Fund Prospekt Spis treści Strona 7 Definicje Zarząd Administracja Sekcja 1 1. Spółka Struktura Cele inwestycyjne i polityka inwestycyjna Klasy Tytułów uczestnictwa Sekcja 2 2. Obrót Tytułami uczestnictwa Subskrypcja Tytułów uczestnictwa Odkup i zamiana Tytułów uczestnictwa Obliczanie Wartości aktywów netto Zawieszenia lub odroczenia Wykorzystywanie trendów giełdowych i polityka częstego zawierania transakcji Sekcja 3 3. Informacje ogólne Administracja, opłaty i wydatki Informacje o Spółce Dywidendy Opodatkowanie Zgromadzenia i raporty Informacje na temat Tytułów uczestnictwa Grupowanie aktywów Wspólne zarządzanie Załącznik I Ograniczenia inwestycyjne Inwestycje w zbywalne papiery wartościowe i aktywa płynne Inwestycje w pozostałe aktywa Finansowe instrumenty pochodne Wykorzystanie technik i instrumentów odnoszących się do zbywalnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego Proces zarządzania ryzykiem Informacje dodatkowe Załącznik II Ryzyko inwestycji Ryzyko ogólne Ryzyko związane z celami inwestycyjnymi Ryzyko regulacyjne Ryzyko zawieszenia obrotu Tytułami uczestnictwa Ryzyko stopy procentowej Ryzyko kredytowe Ryzyko płynności Ryzyko inflacji/deflacji Ryzyko związane z finansowymi instrumentami pochodnymi Ryzyko związane z warrantami Ryzyko związane ze swapami ryzyka kredytowego Ryzyko związane z kontraktami terminowymi futures, opcjami i kontraktami terminowymi forward Ryzyko związane z instrumentami dłużnymi powiązanymi z ryzykiem kredytowym Ryzyko związane z instrumentami dłużnymi powiązanymi z ryzykiem akcyjnym Ryzyko ogólne związane z transakcjami pozagiełdowymi Ryzyko kontrahenta

8 Strona 8 Schroder International Selection Fund Prospekt 17. Ryzyko depozytariusza Ryzyko związane z małymi spółkami Ryzyko związane ze spółkami technologicznymi Ryzyko związane z wysokodochodowymi dłużnymi papierami wartościowymi o niskim ratingu Ryzyko związane z papierami wartościowymi spółek z sektora nieruchomości Ryzyko związane z papierami wartościowymi zabezpieczonymi hipoteką i innymi papierami wartościowymi zabezpieczonymi aktywami Ryzyko związane z pierwszymi ofertami publicznymi Ryzyko związane z dłużnymi papierami wartościowymi emitowanymi zgodnie z Przepisem 144A Ustawy o obrocie papierami wartościowymi z 1933 r Ryzyko związane z rynkami wschodzącymi i mniej rozwiniętymi Specyficzne ryzyko związane z pożyczkami papierów wartościowych i transakcjami repo Potencjalne konflikty interesów Załącznik III Charakterystyka Funduszy Tradycyjne fundusze akcyjne Specjalistyczne fundusze akcyjne Fundusze akcyjne spółek wzrostowych i niedowartościowanych Fundusze akcyjne aktywnego inwestowania Fundusze akcyjne stosujące analizę ilościową Fundusze alokacji aktywów Fundusze bezwzględnej stopy zwrotu Tradycyjne fundusze obligacji Specjalistyczne fundusze obligacji Specjalistyczne fundusze obligacji (ryzyko średniepodwyższone) Fundusze defensywne Fundusze rynku pieniężnego Fundusze walutowe Załącznik IV Inne informacje

9 Schroder International Selection Fund Prospekt Definicje Strona 9 Kapitałowe tytuły uczestnictwa Statut AUD Dzień roboczy CHF Spółka Depozytariusz CSSF Dzień transakcyjny Członkowie zarządu lub Zarząd Dystrybutor Okres dywidendy Dywidendowe tytuły uczestnictwa EOG Dozwolony rynek Dozwolone państwo UGW UE EUR Fundusz GBP HKD Inwestor tytuły uczestnictwa, których cena odzwierciedla skumulowany dochód generowany przez te instrumenty statut Spółki, z późniejszymi zmianami dolar australijski dzień tygodnia, w którym banki w Luksemburgu prowadzą działalność operacyjną (z zastrzeżeniem, że dzień 24 grudnia przypadający w dniu będącym dniem tygodnia nie jest Dniem roboczym) frank szwajcarski Schroder International Selection Fund JP Morgan Bank Luxembourg SA, działający w charakterze depozytariusza oraz agenta administracyjnego Commission de Surveillance du Secteur Financier (organ nadzoru sektora finansowego w Luksemburgu) z zastrzeżeniem odmiennych postanowień zawartych w informacjach szczegółowych dotyczących Funduszu (Załącznik III), dzień transakcyjny to Dzień roboczy, który nie przypada w okresie zawieszenia obliczania Wartości aktywów netto na Tytuł uczestnictwa danego Funduszu. Spółka zarządzająca może również, uwzględniając harmonogram prowadzenia działalności operacyjnej obejmującej zawieranie i rozliczanie transakcji przez stosowne lokalne giełdy papierów wartościowych i/lub Rynki regulowane, podjąć decyzję o traktowaniu dni, w których takie giełdy lub rynki nie prowadzą działalności, za dni nietransakcyjne w przypadku Funduszy, które inwestują znaczną część swoich aktywów na takich zamkniętych giełdach papierów wartościowych i/lub Rynkach regulowanych. Wykaz przewidywanych dni nietransakcyjnych w przypadku poszczególnych Funduszy jest dostępny na żądanie w siedzibie Spółki zarządzającej albo w Internecie pod adresem Członkowie zarządu Spółki osoba lub podmiot należycie powołany przez Spółkę zarządzającą w stosownym czasie w celu dystrybucji lub zorganizowania dystrybucji Tytułów uczestnictwa okres od dnia wypłaty dywidendy przez Spółkę do dnia jej kolejnej wypłaty. Może to być okres jednego roku lub krótszy w przypadku wypłaty dywidend z większą częstotliwością. tytuły uczestnictwa, z których dochód podlega wypłacie Europejski Obszar Gospodarczy oficjalna giełda papierów wartościowych lub inny Rynek regulowany dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej ( UE ), dowolne państwo członkowskie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ( OECD ) lub dowolne inne państwo, które Członkowie zarządu uznają za odpowiednie w odniesieniu do celu inwestycyjnego każdego Funduszu Unia Gospodarcza i Walutowa Unia Europejska europejska jednostka walutowa (zwana także euro) określony portfel aktywów i pasywów Spółki posiadający własną wartość aktywów netto oraz reprezentowany przez odrębną Klasę lub Klasy tytułów uczestnictwa funt brytyjski dolar hongkoński subskrybent Tytułów uczestnictwa

10 Strona 10 Schroder International Selection Fund Prospekt JPY Spółka zarządzająca Wartość aktywów netto Wartość aktywów netto na Tytuł uczestnictwa OTC Rynek regulowany Przepisy Schroders SGD Tytuł uczestnictwa Klasa tytułów uczestnictwa Uczestnik funduszu UCITS UCI UK Status dystrybutora w Wielkiej Brytanii USA jen japoński Schroder Investment Management (Luxembourg) SA Wartość aktywów netto na Tytuł uczestnictwa (zgodnie z definicją podaną poniżej) pomnożona przez liczbę Tytułów uczestnictwa wartość na Tytuł uczestnictwa dowolnej Klasy tytułów uczestnictwa ustalana zgodnie ze stosownymi postanowieniami sekcji 2.3 ( Obliczanie Wartości aktywów netto ) OTC (pozagiełdowy) rynek, który jest regulowany, prowadzący regularną działalność, uznany i publicznie dostępny w Dozwolonym państwie Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, a także wszelkie obecne lub przyszłe związane z nią luksemburskie przepisy lub wdrażające je rozporządzenia, okólniki i stanowiska CSSF ostateczna spółka holdingowa Spółki zarządzającej oraz jej podmioty zależne i jednostki stowarzyszone na całym świecie dolar singapurski dowolnej klasy tytuł uczestnictwa w kapitale Spółki, nieposiadający wartości nominalnej klasa Tytułów uczestnictwa z określoną strukturą opłat osoba posiadająca Tytuły uczestnictwa przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 1 ust. 2 dyrektywy Rady 85/611/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r., z późniejszymi zmianami przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w rozumieniu art. 1 ust. 2 tiret pierwszy i drugi dyrektywy Rady 85/611/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r., z późniejszymi zmianami Wielka Brytania status podatkowy istotny dla Uczestników funduszu w Wielkiej Brytanii Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (obejmujące wszystkie stany oraz Dystrykt Kolumbii), ich terytoria, posiadłości i wszelkie inne obszary podlegające jurysdykcji tego kraju dolar amerykański Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień, wszystkie odniesienia do czasu w niniejszym Prospekcie informacyjnym odnoszą się do czasu luksemburskiego. Wyrażenia występujące w liczbie pojedynczej mogą w zależności od kontekstu odnosić się do liczby mnogiej i na odwrót.

11 Schroder International Selection Fund Prospekt Zarząd Strona 11 Prezes Massimo TOSATO Vice Chairman Schroders PLC 31 Gresham Street Londyn EC2V 7QA Wielka Brytania Członkowie zarządu Jacques ELVINGER Avocat Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill L-2014 Luksemburg Wielkie Księstwo Luksemburga Daniel DE FERNANDO GARCIA Consultant José Abascal 58 7 Derecha Madryt Hiszpania Achim KUESSNER Country Head Germany, Austria & CEE Schroder Investment Management GmbH Taunustor Frankfurt Niemcy Richard MOUNTFORD Global Head of Retail 31 Gresham Street Londyn EC2V 7QA Wielka Brytania Ketil PETERSEN Country Head Denmark Schroder Investment Management Fondsmaeglerselskabet A/S Store Stranstraede Kopenhaga K Dania Gavin RALSTON Global Head of Product 31 Gresham Street Londyn EC2V 7QA Wielka Brytania Georges-Arnaud SAIER Consultant VERY SAS 10 Rue de la Grange Batelière Paryż Francja

12 Strona 12 Schroder International Selection Fund Prospekt Administracja Siedziba Spółka zarządzająca i Agent lokalny Zarządzający inwestycjami Depozytariusz Niezależni biegli rewidenci Główny Radca prawny 5, rue Höhenhof L-1736 Senningerberg Wielkie Księstwo Luksemburga Schroder Investment Management (Luxembourg) SA 5, rue Höhenhof L-1736 Senningerberg Wielkie Księstwo Luksemburga Schroder Investment Management (Switzerland) AG Central 2 CH-8021 Zurych Szwajcaria 31 Gresham Street Londyn EC2V 7QA Wielka Brytania Schroder Investment Management Australia Limited Level 20 Angel Place, 123 Pitt Street Sydney NSW 2000 Australia Schroder Investment Management Brasil DTVM SA Rua Joaquim Floriano, 72-14º andar - cj. 141 / 142 / 143 / São Paulo SP Brazylia Schroder Investment Management North America Inc. 875 Third Avenue, 22nd Floor, Nowy Jork Nowy Jork Stany Zjednoczone Ameryki Północnej Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited Suites 3301, Level 33, Two Pacific Place 88 Queensway Hongkong Schroder Investment Management (Japan) Limited 21st Floor Marunouchi Trust Tower Main, Marunouchi, Chiyoda-Ku Tokio Japonia Schroder Investment Management (Singapore) Limited 65 Chulia Street 46-00, OCBC Centre Singapur European Investors Inc. 717 Fifth Avenue, Nowy Jork Nowy Jork Stany Zjednoczone Ameryki Północnej Fisch Asset Management AG Bellerive 241 Postfach CH-8034, Zurych Szwajcaria JP Morgan Bank Luxembourg SA European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Wielkie Księstwo Luksemburga PricewaterhouseCoopers Sàrl 400, route d'esch L-1471 Luksemburg Wielkie Księstwo Luksemburga Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill L-2014 Luksemburg Wielkie Księstwo Luksemburga

13 Schroder International Selection Fund Prospekt Strona 13 Główny Agent płatności Schroder Investment Management (Luxembourg) SA 5, rue Höhenhof L-1736 Senningerberg Wielkie Księstwo Luksemburga

14 Strona 14 Schroder International Selection Fund Prospekt Sekcja 1 1. Spółka 1.1 Struktura Spółka jest otwartą spółką inwestycyjną założoną zgodnie z przepisami prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga w formie spółki akcyjnej (société anonyme) i spełnia warunki uznania jej za Société d Investissement á Capital Variable ( SICAV ). Spółka prowadzi odrębne Fundusze, z których każdy reprezentowany jest przez jedną lub wiele Klas tytułów uczestnictwa. Fundusze różnią się polityką inwestycyjną lub innymi szczególnymi cechami charakterystycznymi. Spółka posiada własną osobowość prawną. Aktywa każdego Funduszu są inwestowane w taki sposób, aby przynosić korzyści wyłącznie Uczestnikom funduszu posiadającym Tytuły uczestnictwa danego Funduszu, a za zobowiązania takiego Funduszu odpowiadają jedynie jego aktywa. Członkowie zarządu mogą w każdym czasie podjąć decyzję o założeniu nowych Funduszy i/lub utworzeniu w ramach każdego z nich jednej lub wielu Klas tytułów uczestnictwa. Niniejszy Prospekt informacyjny podlega wówczas odpowiedniej aktualizacji. Członkowie zarządu mogą również w dowolnym czasie podjąć decyzję o zamknięciu Funduszu albo zaprzestaniu przyjmowania subskrypcji na jedną lub wiele Klas tytułów uczestnictwa w ramach Funduszu. Niektóre Tytuły uczestnictwa są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu. Członkom zarządu przysługuje prawo do podjęcia decyzji o złożeniu wniosku o dopuszczenie do obrotu innych Tytułów uczestnictwa lub o dopuszczenie do obrotu wszystkich Tytułów uczestnictwa na dowolnej uznanej giełdzie papierów wartościowych. 1.2 Cele inwestycyjne i polityka inwestycyjna Wyłącznym celem Spółki jest lokowanie dostępnych środków w zbywalne papiery wartościowe oraz inne dozwolone aktywa dowolnego rodzaju, w tym finansowe instrumenty pochodne, w celu dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego i udostępnienia Uczestnikom funduszu wyników zarządzania jej portfelami. Poszczególne cele inwestycyjne i politykę inwestycyjną Funduszy przedstawiono w Załączniku III. Inwestycje każdego Funduszu muszą w każdym czasie odbywać się zgodnie z ograniczeniami określonymi w Załączniku I, a Inwestorzy przed dokonaniem inwestycji powinni wziąć pod uwagę ryzyko inwestycji przedstawione w Załączniku II. 1.3 Klasy Tytułów uczestnictwa Członkowie zarządu mogą podjąć decyzję o utworzeniu w ramach Funduszy różnych Klas tytułów uczestnictwa, których aktywa są inwestowane wspólnie zgodnie z określoną polityką inwestycyjną danego Funduszu, lecz z zastosowaniem odrębnej struktury opłat, waluty denominacji lub innych cech charakterystycznych dla danej Klasy tytułów uczestnictwa. W przypadku każdej Klasy tytułów uczestnictwa oblicza się odrębną Wartość aktywów netto na Tytuł uczestnictwa, której wysokość może się różnić z uwagi na wyżej wymienione czynniki. Nie wszyscy Dystrybutorzy oferują wszystkie Klasy tytułów uczestnictwa. Tytuły uczestnictwa są zazwyczaj emitowane jako Kapitałowe tytuły uczestnictwa. Dywidendowe tytuły uczestnictwa są emitowane w ramach Funduszu wyłącznie według uznania Zarządu. Inwestorzy mogą sprawdzić dostępność Dywidendowych tytułów uczestnictwa w ramach każdej Klasy tytułów uczestnictwa i każdego Funduszu, kontaktując się ze Spółką zarządzającą lub Dystrybutorem. Charakterystykę poszczególnych Klas tytułów uczestnictwa przedstawiono poniżej. Opłata wstępna i opłata dystrybucyjna Opłata wstępna Tytuły uczestnictwa Opłata wstępna Tytuły uczestnictwa klasy A i klasy AX Maks. 5,00% kwoty subskrypcji ogółem (równowartość 5,26315% Wartości aktywów netto na Tytuł uczestnictwa) Tytuły uczestnictwa klasy A1 Maks. 4,00% kwoty subskrypcji ogółem (równowartość 4,16667% Wartości aktywów netto na Tytuł uczestnictwa)

15 Schroder International Selection Fund Prospekt Strona 15 Tytuły uczestnictwa Tytuły uczestnictwa klasy B Tytuły uczestnictwa klasy B1 Tytuły uczestnictwa klasy C Tytuły uczestnictwa klasy D Tytuły uczestnictwa klasy I Tytuły uczestnictwa klasy J Tytuły uczestnictwa klasy P Tytuły uczestnictwa klasy X Opłata wstępna Brak Brak Maks. 3,00% kwoty subskrypcji ogółem (równowartość 3,09278% Wartości aktywów netto na Tytuł uczestnictwa) Brak Brak Brak Maks. 3,00% kwoty subskrypcji ogółem (równowartość 3,09278% Wartości aktywów netto na Tytuł uczestnictwa) Brak Opłaty wstępne przysługujące Spółce zarządzającej i Dystrybutorom mogą zostać, całkowicie lub częściowo, zniesione według uznania Zarządu. Opłata dystrybucyjna Tytuły uczestnictwa Tytuły uczestnictwa klasy A i klasy AX Tytuły uczestnictwa klasy A1 1 Opłata dystrybucyjna Brak 0,50% rocznie wartości aktywów netto Funduszy, z wyjątkiem funduszy rynku pieniężnego, w przypadku których opłata dystrybucyjna wynosi 0,10% rocznie wartości aktywów netto tych Funduszy Tytuły uczestnictwa klasy B 2 Fundusze akcyjne 0,60% rocznie wartości aktywów netto Funduszy Fundusze bezwzględnej stopy zwrotu 0,50% rocznie wartości aktywów netto Funduszy Fundusze obligacji 0,50% rocznie wartości aktywów netto Funduszy, z wyjątkiem funduszu EURO Short Term Bond, w przypadku którego opłata dystrybucyjna wynosi 0,10% rocznie wartości aktywów netto tego Funduszu Fundusze defensywne 0,55% rocznie wartości aktywów netto Funduszy Fundusze rynku pieniężnego 0,10% rocznie wartości aktywów netto Funduszy Fundusze walutowe 0,50% rocznie wartości aktywów netto Funduszy Fundusze alokacji aktywów 0,60% rocznie wartości aktywów netto Funduszy Tytuły uczestnictwa klasy B1 1 1,25% rocznie wartości aktywów netto Funduszy (w tym opłata z tytułu obsługi Uczestnika funduszu w wysokości 0,25% rocznie) Tytuły uczestnictwa klasy C Brak Tytuły uczestnictwa klasy D 1 1% rocznie wartości aktywów netto Funduszy Tytuły uczestnictwa klasy I Brak Tytuły uczestnictwa klasy J Brak Tytuły uczestnictwa klasy P Brak Tytuły uczestnictwa klasy X Brak Minimalna kwota subskrypcji, minimalna kwota dodatkowej subskrypcji i minimalna kwota posiadania Tytuły uczestnictwa klasy A, AX, A1, B, B1, D i P Minimalna kwota subskrypcji w przypadku Tytułów uczestnictwa klasy A, AX, A1, B, B1, D i P wynosi EUR lub bądź przybliżoną równowartość tych kwot wyrażoną w dowolnej innej walucie swobodnie wymienialnej. 1 Opłaty dystrybucyjne za Tytuły uczestnictwa klasy A1, B1 i D są płatne w terminach ustalonych w stosownym czasie pomiędzy Spółką a Dystrybutorami wyznaczonymi specjalnie na potrzeby dystrybucji tych Tytułów uczestnictwa. 2 Opłaty dystrybucyjne za Tytuły uczestnictwa klasy B są płatne kwartalnie.

16 Strona 16 Schroder International Selection Fund Prospekt Minimalna kwota dodatkowej subskrypcji w przypadku Tytułów uczestnictwa klasy A, AX, A1, B, B1, D i P wynosi EUR lub bądź przybliżoną równowartość tych kwot wyrażoną w dowolnej innej walucie swobodnie wymienialnej. Minimalna kwota posiadania w przypadku Tytułów uczestnictwa klasy A, AX, A1, B, B1, D i P wynosi EUR lub bądź przybliżoną równowartość tych kwot wyrażoną w dowolnej innej walucie swobodnie wymienialnej. Powyższe kwoty minimalne dotyczące Tytułów uczestnictwa klasy A, AX, A1, B, B1, D i P mogą zostać zniesione w stosownym czasie według uznania Członków zarządu. Tytuły uczestnictwa klasy C Minimalna kwota subskrypcji w przypadku Tytułów uczestnictwa klasy C wynosi EUR lub bądź przybliżoną równowartość tych kwot wyrażoną w dowolnej innej walucie swobodnie wymienialnej. Minimalna kwota dodatkowej subskrypcji w przypadku Tytułów uczestnictwa klasy C wynosi EUR lub bądź przybliżoną równowartość tych kwot wyrażoną w dowolnej innej walucie swobodnie wymienialnej. Minimalna kwota posiadania w przypadku Tytułów uczestnictwa klasy C wynosi EUR lub bądź przybliżoną równowartość tych kwot wyrażoną w dowolnej innej walucie swobodnie wymienialnej. Powyższe kwoty minimalne dotyczące Tytułów uczestnictwa klasy C mogą zostać zniesione w stosownym czasie według uznania Członków zarządu. Tytuły uczestnictwa klasy I (Zob. poniżej ( Charakterystyka )) Tytuły uczestnictwa klasy J (Zob. poniżej ( Charakterystyka )) Tytuły uczestnictwa klasy X (Zob. poniżej ( Charakterystyka )) Charakterystyka poszczególnych Klas tytułów uczestnictwa Tytuły uczestnictwa klasy AX, A1 i B1 Tytuły uczestnictwa klasy AX, A1 i B1 są dostępne wyłącznie dla Inwestorów, którzy w momencie złożenia odpowiedniego zlecenia subskrypcji są klientami określonych Dystrybutorów wyznaczonych specjalnie na potrzeby dystrybucji Tytułów uczestnictwa klasy AX, A1 i B1, oraz wyłącznie w ramach tych Funduszy, w przypadku których, z takimi Dystrybutorami zawarto umowy o dystrybucji. Tytuły uczestnictwa klasy B1 Od nabycia Tytułów uczestnictwa klasy B1 dowolnego Funduszu opłaty wstępnej nie pobiera się. W jej miejsce może być wymagane uiszczenie warunkowej odroczonej opłaty z tytułu sprzedaży (ang. contingent deferred sales charge, tzw. opłata CDSC) na rzecz Spółki zarządzającej lub innej osoby wyznaczonej przez nią w stosownym czasie. Odkup Tytułów uczestnictwa klasy B1 w ciągu 4 lat od daty ich emisji skutkuje obciążeniem wpływów z odkupu opłatą CDSC według stawek podanych poniżej. Odkup w poszczególnych latach po dacie emisji Rok 1 4% Rok 2 3% Rok 3 2% Rok 4 1% Powyżej 4 lat Brak Obowiązująca stawka opłaty CDSC Obowiązującą stawkę CDSC ustala się przez odniesienie do całkowitego okresu emisji Tytułów uczestnictwa będących przedmiotem odkupu (z uwzględnieniem Tytułów

17 Schroder International Selection Fund Prospekt Strona 17 uczestnictwa klasy B1 uzyskanych w wyniku zamiany Tytułów uczestnictwa innego funduszu, o ile występują). W trakcie ustalania czy opłata CDSC ma zastosowanie, jej wysokość oblicza się w taki sposób, aby zastosować możliwie najniższą stawkę. Przyjmuje się zatem, że najpierw następuje odkup Tytułów uczestnictwa klasy B1 o okresie emisji dłuższym niż cztery lata, a w dalszej kolejności odkupowi podlegają Tytuły uczestnictwa klasy B1 o najdłuższym, lecz nieprzekraczającym czterech lat, okresie emisji. W przypadku Tytułów uczestnictwa klasy B1 o okresie trwania emisji dłuższym niż cztery lata opłaty CDSC nie pobiera się. Dywidendy z tytułu Dywidendowych tytułów uczestnictwa klasy B1 nie podlegają automatycznej reinwestycji i są wypłacane w formie pieniężnej. Wysokość opłaty CDSC oblicza się przez pomnożenie odpowiedniej stawki procentowej ustalonej zgodnie z powyższymi postanowieniami przez niższą z następujących wartości: a) Wartość aktywów netto na Tytuł uczestnictwa Tytułów uczestnictwa będących przedmiotem odkupu w danym Dniu transakcyjnym lub b) cena zapłacona za Tytuły uczestnictwa będące przedmiotem odkupu pochodzące z pierwotnej emisji lub za Tytuły uczestnictwa będące przedmiotem odkupu uzyskane w wyniku zamiany Tytułów uczestnictwa klasy B1 innego Funduszu, w obydwu przypadkach wyrażoną w stosownej walucie transakcyjnej Tytułów uczestnictwa podlegających odkupowi. Zamiana Tytułów uczestnictwa klasy B1 będących w posiadaniu Inwestorów na Tytuły uczestnictwa innych klas lub ich przeniesienie do innego Dystrybutora nie jest dozwolone. Ostatniego Dnia roboczego miesiąca, w którym przypada szósta rocznica emisji takich Tytułów uczestnictwa zostaną one jednak automatycznie przekształcone w Tytuły uczestnictwa klasy A1 na podstawie Wartości aktywów netto na Tytuł uczestnictwa stosownych Tytułów uczestnictwa klasy B1 oraz klasy A1. W niektórych jurysdykcjach, przekształcenie to może skutkować powstaniem obowiązku podatkowego dla Inwestorów. Inwestorzy powinni zasięgnąć porady doradcy podatkowego w sprawie ewentualnych konsekwencji podatkowych. We wszystkich przypadkach zamiany Tytułów uczestnictwa klasy B1 na Tytuły uczestnictwa klasy B1 innego Funduszu, okres emisji pierwotnych Tytułów uczestnictwa klasy B1 jest brany pod uwagę w przypadku ustalania okresu emisji nowych Tytułów uczestnictwa klasy B1. W przypadku zamiany Tytułów uczestnictwa klasy B1 na Tytuły uczestnictwa klasy B1 innego Funduszu opłaty CDSC nie pobiera się. Tytuły uczestnictwa klasy B1 podlegają również opłacie dystrybucyjnej w wysokości 1% w skali roku oraz opłacie z tytułu obsługi Uczestnika funduszu w wysokości 0,25% w skali roku. Opłaty te są obliczane i naliczane w okresach dziennych względem Wartości aktywów netto na Tytuł uczestnictwa takich Tytułów uczestnictwa, i płatne w okresach miesięcznych na rzecz Spółki zarządzającej lub innej wyznaczonej przez nią, w stosownym czasie, osoby. Kwoty naliczone jako opłata CDSC, roczna opłata dystrybucyjna oraz opłata z tytułu obsługi Uczestnika funduszu są ponoszone z tytułu określonych usług związanych ze sprzedażą, promocją, marketingiem i finansowaniem Tytułów uczestnictwa klasy B1. Obecnie subskrypcji od nowych i obecnych Inwestorów na Tytuły uczestnictwa klasy B1 nie przyjmuje się. Tytuły uczestnictwa klasy D Tytuły uczestnictwa klasy D są dostępne wyłącznie dla Inwestorów, którzy w momencie złożenia odpowiedniego zlecenia subskrypcji są klientami określonych Dystrybutorów wyznaczonych specjalnie na potrzeby dystrybucji Tytułów uczestnictwa klasy D, oraz wyłącznie w ramach tych Funduszy, w przypadku których, z takimi Dystrybutorami zawarto umowy o dystrybucji. Od nabycia Tytułów uczestnictwa klasy D dowolnego Funduszu opłaty wstępnej nie pobiera się. Dystrybutor może jednak potrącić z wpływów z tytułu ich odkupu pewne opłaty, na przykład opłatę za odkup lub opłatę administracyjną, na mocy odrębnych ustaleń pomiędzy Uczestnikami funduszu a Dystrybutorem. Uczestnicy funduszu powinni sprawdzić szczegóły takich ustaleń u odnośnych Dystrybutorów. Zamiana Tytułów uczestnictwa klasy D będących w posiadaniu Inwestorów na Tytuły uczestnictwa innych klas lub ich przeniesienie do innego Dystrybutora nie jest dozwolone.

18 Strona 18 Schroder International Selection Fund Prospekt Tytuły uczestnictwa klasy I Tytuły uczestnictwa klasy I oferuje się wyłącznie Inwestorom,: (A) (B) którzy w momencie złożenia zlecenia subskrypcji, są klientami Schroders na podstawie umowy dotyczącej struktury opłat mających zastosowanie do inwestycji w takie Tytuły uczestnictwa przez klientów, oraz którzy są inwestorami instytucjonalnymi, według definicji podanej w wytycznych lub zaleceniach wydanych w stosownym czasie przez luksemburski organ nadzoru. Minimalna kwota subskrypcji w przypadku Tytułów uczestnictwa klasy I wynosi EUR lub lub przybliżoną równowartość tych kwot wyrażoną w dowolnej innej walucie swobodnie wymienialnej. Minimalna kwota dodatkowej subskrypcji w przypadku Tytułów uczestnictwa klasy I wynosi EUR lub albo przybliżoną równowartość tych kwot wyrażoną w dowolnej innej walucie swobodnie wymienialnej. Minimalna kwota posiadania w przypadku Tytułów uczestnictwa klasy I wynosi EUR lub lub przybliżoną równowartość tych kwot wyrażoną w dowolnej innej walucie swobodnie wymienialnej. Powyższe kwoty minimalne dotyczące Tytułów uczestnictwa klasy I mogą zostać zniesione w stosownym czasie według uznania Członków zarządu. Spółka nie emituje ani nie dokonuje zamiany na Tytuły uczestnictwa klasy I na rzecz Inwestorów, których nie można uznać za inwestorów instytucjonalnych. Zarząd Spółki może, według własnego uznania, opóźnić przyjęcie zlecenia subskrypcji na Tytuły uczestnictwa klasy I zastrzeżone dla inwestorów instytucjonalnych, do czasu otrzymania przez Spółkę zarządzającą wystarczających dowodów na potwierdzenie, że dany Inwestor kwalifikuje się jako inwestor instytucjonalny. W przypadku, gdy w dowolnym czasie osoba, w której posiadaniu znajdują się Tytuły uczestnictwa klasy I okaże się nie być inwestorem instytucjonalnym, Zarząd Spółki zleci Spółce zarządzającej zaproponowanie takiej osobie przekształcenia posiadanych przez nią Tytułów uczestnictwa na Tytuły uczestnictwa takiej klasy danego Funduszu, która nie jest zastrzeżona dla inwestorów instytucjonalnych (pod warunkiem, że taka Klasa tytułów uczestnictwa o podobnej charakterystyce istnieje). W przypadku, gdy Uczestnik funduszu odmówi zgody na zamianę Tytułów uczestnictwa, Zarząd Spółki, według własnego uznania, zleci Spółce zarządzającej ich odkup, zgodnie z stosownymi postanowieniami niniejszego Prospektu informacyjnego ( Odkup i zamiana Tytułów uczestnictwa ). Z uwagi na fakt, że Tytuły uczestnictwa klasy I mają, między innymi, oferować alternatywną strukturę opłat, w przypadku gdy Inwestor jest klientem Schroders i jest obciążany opłatami za zarządzanie bezpośrednio przez Schroders, opłat za zarządzanie w przypadku Tytułów uczestnictwa klasy I nie pobiera się w ciężar aktywów netto danego Funduszu. Tytuły uczestnictwa klasy I obciąża się, w stosunku proporcjonalnym do przypadającego na nie udziału, opłatami na rzecz Depozytariusza i Spółki zarządzającej, a także innymi opłatami i wydatkami. Tytuły uczestnictwa klasy J Tytuły uczestnictwa klasy J są przeznaczone i mogą być nabywane wyłącznie przez Japoński fundusz funduszy obejmujący inwestorów instytucjonalnych, według definicji podanej w wytycznych lub zaleceniach wydanych w stosownym czasie przez luksemburski organ nadzoru. Japoński fundusz funduszy oznacza towarzystwo inwestycyjne lub spółkę inwestycyjną założoną na mocy przepisów japońskiej Ustawy w zakresie towarzystw inwestycyjnych i spółek inwestycyjnych (Ustawa nr 198 z 1951 r., z późniejszymi zmianami), dalej zwaną towarzystwem inwestycyjnym, którego celem jest inwestowanie aktywów wyłącznie w rzeczywiste udziały w innych towarzystwach inwestycyjnych bądź w tytuły lub jednostki uczestnictwa spółek inwestycyjnych lub przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania im podobnych, założonych na mocy przepisów prawa dowolnego kraju innego niż Japonia. Spółka nie emituje Tytułów uczestnictwa klasy J na rzecz Inwestorów niebędących Japońskim funduszem funduszy. Zamiana Tytułów uczestnictwa klasy J na Tytuły uczestnictwa innej klasy nie jest dozwolona. Zarząd Spółki może, według własnego uznania, odmówić przyjęcia zlecenia subskrypcji na Tytuły uczestnictwa klasy J, jeżeli i

19 Schroder International Selection Fund Prospekt Strona 19 dopóki Spółka zarządzająca nie zawiadomi Zarządu o tym, że jest przekonana, że osoba składająca zlecenie subskrypcji jest Japońskim funduszem funduszy. Minimalna kwota subskrypcji w przypadku Tytułów uczestnictwa klasy J wynosi lub przybliżoną równowartość tej kwoty wyrażoną w dowolnej innej walucie swobodnie wymienialnej. Minimalna kwota dodatkowej subskrypcji w przypadku Tytułów uczestnictwa klasy J wynosi lub przybliżoną równowartość tej kwoty wyrażoną w dowolnej innej walucie swobodnie wymienialnej. Minimalna kwota posiadania w przypadku Tytułów uczestnictwa klasy J wynosi lub przybliżoną równowartość tej kwoty wyrażoną w dowolnej innej walucie swobodnie wymienialnej. Tytuły uczestnictwa klasy P Tytuły uczestnictwa klasy P emituje się zazwyczaj w ramach Funduszy z ustalonym horyzontem inwestycyjnym i dlatego też są one przeznaczone wyłącznie dla Inwestorów, którzy nie zamierzają składać zleceń odkupu lub zamiany posiadanych Tytułów uczestnictwa przed upływem ich horyzontu inwestycyjnego. Tytuły uczestnictwa klasy X Tytuły uczestnictwa klasy X są dostępne, wyłącznie za uprzednią zgodą Spółki zarządzającej, dla inwestorów instytucjonalnych, według definicji podanej w wytycznych lub rekomendacjach wydanych w stosownym czasie przez luksemburski organ nadzoru. Od nabycia Tytułów uczestnictwa klasy X dowolnego Funduszu opłaty wstępnej nie pobiera się. Minimalna kwota subskrypcji w przypadku Tytułów uczestnictwa klasy X wynosi EUR lub przybliżoną równowartość tej kwoty wyrażoną w dowolnej innej walucie swobodnie wymienialnej. Minimalna kwota dodatkowej subskrypcji w przypadku Tytułów uczestnictwa klasy X wynosi EUR lub przybliżoną równowartość tej kwoty wyrażoną w dowolnej innej walucie swobodnie wymienialnej. Minimalna kwota posiadania w przypadku Tytułów uczestnictwa klasy X wynosi EUR lub przybliżoną równowartość tej kwoty wyrażoną w dowolnej innej walucie swobodnie wymienialnej. Powyższe kwoty minimalne dotyczące Tytułów uczestnictwa klasy X mogą zostać zniesione w stosownym czasie według uznania Członków zarządu.

20 Strona 20 Schroder International Selection Fund Prospekt Sekcja 2 2. Obrót Tytułami uczestnictwa 2.1 Subskrypcja Tytułów uczestnictwa Procedura subskrypcji Inwestorzy dokonujący subskrypcji na Tytuły uczestnictwa po raz pierwszy powinni wypełnić formularz zlecenia, a następnie wysłać go pocztą do Spółki zarządzającej wraz ze stosownymi dokumentami identyfikacyjnymi. Formularze zleceń można również przesyłać telefaksem lub innym środkiem łączności zatwierdzonym przez Spółkę zarządzającą, pod warunkiem bezzwłocznego nadesłania ich oryginałów pocztą. Po otrzymaniu kompletnych formularzy zlecenia i rozliczeniu środków przez Spółkę zarządzającą w Dniu transakcyjnym przed 13.00, z wyłączeniem funduszy Australian Equity, EURO Equity Secure 2010, European Defensive, European Defensive Monthly, European Defensive 6 Monthly, Global Tactical Asset Allocation oraz World Defensive 3 Monthly (zob. poniżej), Tytuły uczestnictwa standardowo emituje się według odpowiedniej Wartości aktywów netto na Tytuł uczestnictwa, zgodnie z definicją podaną poniżej ( Obliczanie Wartości aktywów netto ), ustalonej w Dniu transakcyjnym (wraz z opłatą wstępną, o ile ma zastosowanie). W przypadku kompletnych zleceń otrzymanych po 13.00, Tytułu uczestnictwa emituje się zwykle według odpowiedniej Wartości aktywów netto na Tytuł uczestnictwa w najbliższym kolejnym Dniu transakcyjnym (z uwzględnieniem opłaty wstępnej, o ile ma zastosowanie). Każdy Inwestor otrzymuje numer konta osobistego, który wraz ze stosownym numerem transakcji należy podawać przy każdej płatności realizowanej w formie przelewu bankowego. Numer transakcji oraz numer konta osobistego należy podawać we wszelkiej korespondencji ze Spółką zarządzającą lub Dystrybutorem. Inne procedury składania zleceń mogą obowiązywać w przypadku subskrypcji na Tytuły uczestnictwa za pośrednictwem Dystrybutorów. Zanim Wartość aktywów netto na Tytuł uczestnictwa zostanie określona dla danego Dnia transakcyjnego wszystkie zlecenia subskrypcji na Tytuły uczestnictwa przyjmuje się na podstawie nieznanej Wartości aktywów netto. W uzasadnionych okolicznościach Członkowie zarządu mogą jednak zezwolić, jeżeli uznają to za stosowne, na określenie innych godziny zakończenia przyjmowania zleceń, na przykład w przypadku dystrybucji na rzecz Inwestorów z jurysdykcji położonych w innych strefach czasowych. Inne godziny zakończenia przyjmowania zleceń mogą być specjalnie ustalane z Dystrybutorami lub publikowane w suplemencie do Prospektu informacyjnego lub innym dokumencie marketingowym stosowanym w danej jurysdykcji. W takim przypadku godzina zakończenia przyjmowania zleceń obowiązująca Uczestników funduszu musi zawsze przypadać przed momentem wyceny Funduszy dla danego Dnia transakcyjnego. Fundusz EURO Equity Secure 2010 wprowadzono do obrotu dnia 25 października 2005 r., przy czym subskrypcje na ten Fundusz przyjmowano jedynie w dniu wprowadzenia do obrotu. Dodatkowych zleceń subskrypcji lub zamiany na ten Fundusz nie przyjmuje się. W przypadku funduszy Australian Equity, European Defensive, European Defensive Monthly, European Defensive 6 Monthly oraz World Defensive 3 Monthly formularze zleceń i rozliczone środki otrzymane do godziny realizuje się według otrzymanej kolejności i według odpowiedniej Wartości aktywów netto na Tytuł uczestnictwa w kolejnym Dniu transakcyjnym, zgodnie z definicją podaną poniżej (sekcja Obliczanie Wartości aktywów netto ), ustalonej w danym Dniu transakcyjnym (z uwzględnieniem opłaty wstępnej, o ile ma zastosowanie). Formularze zleceń i rozliczone środki otrzymane po godzinie realizuje się w drugim kolejnym Dniu transakcyjnym. Formularze zleceń i rozliczone środki w przypadku funduszu Global Tactical Asset Allocation należy złożyć do godziny na dwa Dni robocze poprzedzające Dzień transakcyjny w celu zapewnienia ich realizacji według odpowiedniej Wartości aktywów netto na Tytuł uczestnictwa, zgodnie z definicją podaną poniżej (sekcja Obliczanie Wartości aktywów netto ), ustalonej w danym Dniu transakcyjnym (z uwzględnieniem opłaty wstępnej, o ile ma zastosowanie). Formularze zleceń i rozliczone środki z przeznaczeniem na Tytuły uczestnictwa otrzymane po godzinie realizuje się kolejnego Dnia transakcyjnego. Kolejne subskrypcje na Tytuły uczestnictwa nie wymagają wypełniania dodatkowych formularzy zleceń. Inwestorzy muszą jednak dostarczyć pisemne dyspozycje, zgodne z ustaleniami ze Spółką zarządzającą, w celu zapewnienia bezproblemowego procesowania kolejnych subskrypcji. Dyspozycje te można również wysłać listownie lub telefaksem, w obydwu przypadkach należycie podpisane, lub przy pomocy innego środka łączności zatwierdzonego przez Spółkę zarządzającą. Potwierdzenie transakcji wysyła się zazwyczaj w Dniu roboczym następującym po zrealizowaniu zlecenia subskrypcji. Uczestnicy funduszu powinni niezwłocznie sprawdzić otrzymane potwierdzenia transakcji pod kątem poprawności wszystkich szczegółowych danych w nich zawartych. Zaleca się Inwestorom zapoznanie się z warunkami transakcji umieszczonymi na formularzu zlecenia w celu uzyskania pełnych informacji na temat warunków subskrypcji.

21 Schroder International Selection Fund Prospekt Strona 21 Procedura realizacji płatności Płatności należy dokonywać elektronicznym przelewem bankowym netto, z uwzględnieniem opłat bankowych (tj. na koszt Inwestora). Szczegółowe informacje na temat rozliczenia płatności są dostępne na formularzu zlecenia. Tytuły uczestnictwa emituje się zazwyczaj po wpłynięciu rozliczonych środków. W przypadku zleceń od zatwierdzonych pośredników finansowych lub innych inwestorów autoryzowanych przez Spółkę zarządzającą warunkiem emisji tytułów uczestnictwa jest otrzymanie rozliczenia we wcześniej uzgodnionym terminie nieprzekraczającym trzy Dni robocze przed stosownym Dniem transakcyjnym (jeden Dzień roboczy w przypadku funduszu EURO Government Liquidity). Jeżeli w dniu rozliczenia banki w kraju waluty rozliczenia nie prowadzą działalności operacyjnej, rozliczenie realizuje się w następnym Dniu roboczym, w którym banki te są otwarte. Wpływ środków na właściwy rachunek bankowy, zgodnie z dyspozycją rozliczenia, musi nastąpić najpóźniej do godziny czasu luksemburskiego w dniu rozliczenia. Płatności otrzymane po tym czasie mogą zostać uznane za rozliczone kolejnego Dnia roboczego, w którym bank prowadzi działalność operacyjną. W przypadku niewykonania rozliczenia w terminie zlecenie może stracić ważność i zostać anulowane na koszt subskrybenta lub jego pośrednika finansowego. Niedokonanie właściwego rozliczenia przed upływem terminu rozliczenia może skutkować wniesieniem przez Spółkę powództwa przeciwko Inwestorowi lub jego pośrednikowi finansowemu, który nie wywiązał się ze swoich obowiązków, bądź też pomniejszeniem wartości Tytułów uczestnictwa Spółki będących w posiadaniu subskrybenta o wartość wszelkich kosztów lub strat poniesionych przez Spółkę lub Spółkę zarządzającą. W każdym przypadku potwierdzenie transakcji oraz środki pieniężne podlegające zwrotowi na rzecz Inwestora pozostają w posiadaniu Spółki zarządzającej bez prawa do odsetek do momentu otrzymania należnego przekazu. Płatności w formie pieniężnej nie przyjmuje się. Decyzje o płatnościach od osób trzecich podejmuje wyłącznie Spółka zarządzająca, według własnego uznania. Inne procedury rozliczeniowe mogą obowiązywać w przypadku subskrypcji na Tytuły uczestnictwa za pośrednictwem Dystrybutorów. Płatności należy standardowo dokonywać w walucie stosownej Klasy tytułów uczestnictwa. Spółka zarządzająca, w imieniu oraz na koszt i ryzyko Inwestora, udostępnia jednak usługę wymiany walut na potrzeby subskrypcji. Dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać na żądanie od Spółki zarządzającej lub Dystrybutorów. Informacje o cenach Wartość aktywów netto na Tytuł uczestnictwa dla jednej lub wielu Klas tytułów uczestnictwa jest publikowana codziennie w gazetach lub innych serwisach elektronicznych w stosownym czasie wyznaczonych przez Zarząd. Informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej Schroder Investment Management (Luxembourg) SA pod adresem: a także w siedzibie Spółki. Ani Spółka ani Dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w publikacji lub za brak publikacji Wartości aktywów netto na Tytuł uczestnictwa. Rodzaje Tytułów uczestnictwa Tytuły uczestnictwa są emitowane wyłącznie w formie imiennej. Imienne Tytuły uczestnictwa posiadają formę niematerialną. Ułamkowe prawa do imiennych Tytułów uczestnictwa zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. Tytuły uczestnictwa można również posiadać i przenosić za pośrednictwem rachunków obsługiwanych przez systemy clearingowe. W przypadku dokumentów Tytułów uczestnictwa na okaziciela w postaci materialnej, które są w emisji według stanu na dzień wydania niniejszego Prospektu informacyjnego, należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia opóźnienia w emisji zastępczych dokumentów Tytułów uczestnictwa na okaziciela w postaci materialnej, a Spółka Zarządzająca zastrzega sobie prawo do obciążenia Inwestora opłatą w maksymalnej wysokości 100 EUR za dostawę z tytułu kosztu druku i obsługi takich dokumentów. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, Spółka nie emituje nowych Tytułów uczestnictwa na okaziciela. Informacje ogólne Złożone zlecenia subskrypcji są nieodwołalne, z wyjątkiem przypadków zawieszenia lub odroczenia obrotu. Spółka zarządzająca i/lub Spółka zastrzegają sobie prawo do odrzucenia, wyłącznie według własnego uznania, dowolnego zlecenia w całości lub w części. Jeżeli zlecenie zostanie odrzucone, wszelkie otrzymane kwoty subskrypcji zostają zwrócone na koszt i ryzyko subskrybenta bez odsetek. Potencjalni subskrybenci powinni

22 Strona 22 Schroder International Selection Fund Prospekt zapoznać się ze stosownymi przepisami prawnymi, podatkowymi i kontroli dewizowej obowiązującymi w krajach ich pochodzenia, zamieszkania lub siedziby. Spółka zarządzająca może posiadać zawarte z niektórymi Dystrybutorami umowy, na mocy których działają oni jako przedstawiciele lub wyznaczają przedstawicieli Inwestorów subskrybujących Tytuły uczestnictwa za ich pośrednictwem. Dystrybutor, działający w tym charakterze, może jako przedstawiciel reprezentujący indywidualnych Inwestorów dokonywać subskrypcji, zamiany i odkupu Tytułów uczestnictwa oraz występować o zarejestrowanie takich transakcji w rejestrze Uczestników funduszu Spółki w ich imieniu. Dystrybutor lub przedstawiciel prowadzi własne rejestry i dostarcza Inwestorowi zindywidualizowane informacje na temat posiadanych Tytułów uczestnictwa. W przypadku, gdy powyższe praktyki są zabronione przez lokalne prawo lub zwyczaje, Inwestorzy mogą dokonywać bezpośrednich inwestycji w Spółce bez pośrednictwa przedstawicieli. Z zastrzeżeniem odmiennych przepisów prawa miejscowego, każdy Uczestnik funduszu posiadający Tytuły uczestnictwa na rachunku przedstawiciela prowadzonym przez Dystrybutora może dochodzić, w dowolnym czasie, bezpośredniego tytułu własności do takich Tytułów uczestnictwa. Subskrypcje niepieniężne Zarząd może w stosownym czasie przyjmować subskrypcje na Tytuły uczestnictwa w zamian za wkład niepieniężny w postaci papierów wartościowych lub innych aktywów, które mogłyby zostać nabyte przez stosowny Fundusz zgodnie z jego polityką inwestycyjną i ograniczeniami. Subskrypcji niepieniężnych dokonuje się według Wartości netto przekazywanych aktywów obliczonej zgodnie z zasadami określonymi w Sekcji 2.3 poniżej, i podlegają one ocenie, której wyniki ujmowane są w raporcie sporządzanym przez niezależnego biegłego rewidenta zgodnie z wymogami przepisów prawa luksemburskiego i na koszt subskrybenta. Nieuzyskanie przez Spółkę właściwego tytułu własności do wniesionych aktywów może skutkować wszczęciem przez Spółkę powództwa przeciwko Inwestorowi lub jego pośrednikowi finansowemu, który nie wywiązał się ze swoich obowiązków, bądź też pomniejszeniem wartości Tytułów uczestnictwa Spółki będących w posiadaniu subskrybenta o wartość wszelkich kosztów lub strat poniesionych przez Spółkę lub Spółkę zarządzającą. Procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy Przepisy prawa luksemburskiego obejmujące Ustawę z dnia 19 lutego 1973 r. o zwalczaniu narkomanii (z późniejszymi zmianami), Ustawę z dnia 5 kwietnia 1993 r. dotyczącą sektora finansowego (z późniejszymi zmianami), Ustawę z dnia 12 listopada 2004 r. dotyczącą przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (z późniejszymi zmianami) oraz Okólnik organu nadzoru CSSF 08/387 nakładają na instytucje kredytowe i finansowe takie jak Spółka obowiązki mające na celu zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W związku z powyższym, Spółka wymaga od Inwestorów dostarczenia dokumentów potwierdzających ich tożsamość. Do formularza zlecenia składanego przez Inwestora należy dołączyć kopię paszportu lub dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych i/lub kopię dokumentów założycielskich oraz wyciąg z rejestru handlowego (lub jego odpowiednika według prawa miejscowego) w przypadku osób prawnych. Ponadto, Inwestorzy zobowiązani są do dostarczenia, na żądanie, informacji dotyczących prowadzonej przez nich działalności gospodarczej lub zawodowej (w zależności od przypadku) oraz źródła pochodzenia środków przeznaczonych na inwestycje. Każda kopia dokumentów wymienionych powyżej wymaga poświadczenia jej zgodności z oryginałem przez uprawniony organ (na przykład kancelarię prawną, konsulat, kancelarię notarialną bądź inny kompetentny organ, zgodnie z prawem miejscowym). Inwestorzy zobowiązani są do poinformowania Spółki o wszelkich zmianach danych dotyczących ich tożsamości, adresów oraz działalności gospodarczej lub zawodowej. Procedura ustalania tożsamości Inwestora może podlegać złagodzeniu lub zaostrzeniu w zależności od profilu ryzyka Inwestora. Oświadczenie na potrzeby brytyjskich regulacji dotyczących funduszy zagranicznych (podatków) obowiązujących w 2009 r. Zgodnie z wymogami wynikającymi z brytyjskich regulacji dotyczących funduszy zagranicznych (podatków) obowiązujących w 2009 r. (rozdział 6), Zarząd oświadcza, co następuje: Warunek równorzędności

Schroder International Selection Fund Prospekt. (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) lipca 2012 r. Polska

Schroder International Selection Fund Prospekt. (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) lipca 2012 r. Polska Schroder International Selection Fund Prospekt (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) lipca 2012 r. Polska Schroder International Selection Fund (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Schroder International Selection Fund Prospekt informacyjny. (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) luty 2015 r.

Schroder International Selection Fund Prospekt informacyjny. (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) luty 2015 r. Schroder International Selection Fund Prospekt informacyjny (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) luty 2015 r. Polska Schroder International Selection Fund (otwarta spółka inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,18%

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,18% Dywidendy (FTIF) listopad 2017 r. Posiadaczom dywidendowych tytułów uczestnictwa wypłacany jest regularny dochód (dywidenda) z zysków wypracowanych przez fundusz, który inwestor może przeznaczyć na bieżące

Bardziej szczegółowo

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,38%

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,38% Dywidendy (FTIF) czerwiec 2017 r. Posiadaczom dywidendowych tytułów uczestnictwa wypłacany jest regularny dochód (dywidenda) z zysków wypracowanych przez fundusz, który inwestor może przeznaczyć na bieżące

Bardziej szczegółowo

Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych.

Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych. Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych. NOWOŚĆ: INFORMACJE PODATKOWE Styczeń 2017 r. Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Skrót Prospektu

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Skrót Prospektu Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Skrót Prospektu Lipiec 2006 Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony lipiec 2006 Istotna informacja Skrócony prospekt zawiera jedynie

Bardziej szczegółowo

Schroder International Selection Fund Prospekt informacyjny. (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) sierpień 2015 r.

Schroder International Selection Fund Prospekt informacyjny. (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) sierpień 2015 r. Schroder International Selection Fund Prospekt informacyjny (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) sierpień 2015 r. Polska Schroder International Selection Fund (otwarta spółka inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Schroder International Selection Fund Prospekt informacyjny (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) marzec 2016 r. Polska Schroder International Selection Fund (otwarta spółka inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony Paêdziernik 2007 Mgr Inż. Leszek Starski Tłumacz przysięgły języka angielskiego Numer upoważnienia TP/825/05 02-943 Warszawa ul. Jaszowiecka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

BNP Paribas L1 World Commodities w skrócie BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities w skrócie BNPP L1 World Commodities World Commodities Opis Spółki: BNP Paribas L1 została utworzona w Luksemburgu dnia 29 listopada 1989 r. na czas nieokreślony w formie spółki inwestycyjnej o zmiennym kapitale i wielu grupach aktywów, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Informacja o zmianie statutu Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na

Bardziej szczegółowo

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające, jako organ KBC Alfa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, uprzejmie informuje o dokonaniu zmian statutu dotyczących polityki inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 grudzień 2012 FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 0447 LU0260852503 1,00% 2,00% FRANKLIN ASIAN FLEX

Bardziej szczegółowo

Połączenie zostało zatwierdzone przez Commission de Surveillance du Secteur Financier dnia 28 kwietnia 2014 r.

Połączenie zostało zatwierdzone przez Commission de Surveillance du Secteur Financier dnia 28 kwietnia 2014 r. Société d'investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Wielkie Księstwo Luksemburga Tel.: (+352) 341 342 202 Faks: (+352) 341 342 342 Dnia 30 maja 2014 r. Szanowni Inwestorzy,

Bardziej szczegółowo

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji 31.05.2013 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o

Bardziej szczegółowo

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY PTE S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999 r., nr 2 z dnia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) działając

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Legg Mason Akcji Skoncentrowany, zwany dalej Funduszem. Fundusz może zamiast oznaczenia używać w nazwie skrótu FIZ. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 22 kwietnia 2015 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych 2012-02-24 Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty I. Informacje o Funduszu Nazwa Funduszu Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Arka GLOBAL

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Zagraniczne przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania

Bardziej szczegółowo

Asian Dragon Fund. Cele i Polityka Inwestycyjna. Profil Ryzyka i Zysku

Asian Dragon Fund. Cele i Polityka Inwestycyjna. Profil Ryzyka i Zysku KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą, zwany dalej Funduszem. Fundusz może używać skróconej nazwy SKOK FIO Obligacji. Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 marzec 2014 r. FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 447 LU0260852503 1,00% 1,98% FRANKLIN ASIAN FLEX

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego OGŁOSZENIE Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Fundusz ogłasza zmiany statutu: 1) 26 statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej Funduszem. Fundusz może zamiast oznaczenia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 1 lutego 2016 roku o zmianach statutu Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ( Funduszu )

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ( Funduszu ) ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ( Funduszu ) Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie w terminie trzech miesięcy od dnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Na podstawie 18 ust. 1 Statutu MetLife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny ogłasza zmiany w Statucie MetLife Amplico

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4 KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje od 3 stycznia 2018 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546)

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

UFK Europa Allianz Discovery

UFK Europa Allianz Discovery UFK Europa Allianz Discovery UFK Europa Allianz Discovery to Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa stanowią Certyfikaty Inwestycyjne Allianz Discovery Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej:

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK.

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK. PKOBP/Regulamin_UFK/06-2015/B REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DLA KLIENTÓW PKO BP S.A. Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 1 czerwca 2009 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty Fundusz

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/1/2015

Opis funduszy OF/1/2015 Opis funduszy Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Akcji...3 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Stabilnego Wzrostu...4

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

Strategic Solutions Prospekt. (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) Marca 2010 r. Polska

Strategic Solutions Prospekt. (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) Marca 2010 r. Polska Strategic Solutions Prospekt (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) Marca 2010 r. Polska Strategic Solutions (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) Prospekt Marca 2010

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING AKCJI 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING STABILNEGO

Bardziej szczegółowo

II. Na stronie 1 Warunków Emisji tabelka zatytułowana Cena emisyjna i wartość emisji o treści: Cena emisyjna Szacunkowe koszty emisji

II. Na stronie 1 Warunków Emisji tabelka zatytułowana Cena emisyjna i wartość emisji o treści: Cena emisyjna Szacunkowe koszty emisji ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII C GREEN WAY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH DNIA 26 MAJA 2015 r. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wiosenna

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

Kluczowe Informacje dla Inwestorów. Subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy. Cele i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zysku

Kluczowe Informacje dla Inwestorów. Subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy. Cele i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zysku SUBFUNDUSZ CASPAR AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe.

Bardziej szczegółowo

1.2. Informacje przekazywane na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 2015/2365

1.2. Informacje przekazywane na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 2015/2365 Niniejszym Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AGRO Kapitał na Rozwój informuje o dokonaniu w dniu 13 lipca 2017 roku następujących zmian w Prospekcie Informacyjnym Funduszu: W Rozdziale 6 Informacje

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 26 marca 2017 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Dom maklerski PKO BANKU POLSKIEGO DZIAŁ I. OPŁATY 1. OPŁATY RACHUNEK INWESTYCYJNY, RACHUNEK REJESTROWY Lp. OPŁATY RACHUNEK INWESTYCYJNY 1 RACHUNEK REJESTROWY 2

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Schroder Alternative Solutions Commodity Fund

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Schroder Alternative Solutions Commodity Fund Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Schroder Alternative Solutions Commodity Fund Inwestuje w Schroder Alternative Solutions Wyciąg z prospektu (towarzystwo otwartych funduszy inwestycyjnych z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy Informacje dotyczące domu maklerskiego S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy 1. Nazwa domu maklerskiego Spółka Akcyjna w Warszawie 2. Dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków (obowiązuje od kwietnia 2013 r.) 1 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata półroczna )1

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 kwietnia 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 1. W postanowieniu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 21 marca 2008 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 21 marca 2008 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 21 marca 2008 r. Na podstawie art. 24 ust. 5, ust. 7 i ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 13 LIPCA 2017 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 13 LIPCA 2017 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 13 LIPCA 2017 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Kluczowe Informacje dla Inwestorów Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 25 lutego 2015 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia,

Bardziej szczegółowo

Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywa subfunduszu są inwestowane w instrumenty finansowe o ograniczonym ryzyku np. papiery wartościowe emitowane przez najbardziej wiarygodnych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie klas jednostek uczestnictwa i rocznych opłat za zarządzanie inwestycjami

Zmiany w zakresie klas jednostek uczestnictwa i rocznych opłat za zarządzanie inwestycjami Schroder Alternative Solutions Société d'investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Wielkie Księstwo Luksemburga Tel.: (+352) 341 342 202 Faks: (+352) 341 342 342 Dnia 18 maja

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 REGULAMINY FUNDUSZY 1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 3 Regulamin UFK ING Akcji str 6-7 4 Regulamin UFK ING (L) Ameryki

Bardziej szczegółowo

STATUT METLIFE OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

STATUT METLIFE OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 STATUT METLIFE OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zwany dalej Funduszem prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Informacja. o zmianach danych obję tych Prospektem Informacyjnym dokonanych w dniu 2 lipca 2005 roku

Informacja. o zmianach danych obję tych Prospektem Informacyjnym dokonanych w dniu 2 lipca 2005 roku Informacja o zmianach danych obję tych Prospektem Informacyjnym dokonanych w dniu 2 lipca 2005 roku W związku z wejściem w życie w dniu 2 lipca 2005 r. zmian w statucie Pioneer Ochrony Kapitału Funduszu

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Obowiązuje od września 2016 r. mbank.pl/mdm Spis treści 1. Taryfa opłat... 3 Zasady naliczania i pobierania opłat... 4 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Kod OWU: UB_OLIJ101

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1, zwany dalej Funduszem. Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM XX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM XX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM XX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) 1. Taryfa opłat 1.1.1.1 1.1.1.2 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego z dostępem do usług świadczonych za

Bardziej szczegółowo

Informacja o istotnych zmianach w treści Informacji dla Klientów Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego

Informacja o istotnych zmianach w treści Informacji dla Klientów Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego Informacja o istotnych zmianach w treści Informacji dla Klientów Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego Data zmian: 13 lipca 2017 r. Dotyczy: PKO PŁYNNOŚCIOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

Bardziej szczegółowo

STATUT MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zwany dalej

STATUT MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zwany dalej STATUT MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zwany dalej Funduszem prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 28

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata bezpłatnie półroczna ) 1

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo