Schroder International Selection Fund Prospekt. (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) maj 2010 r. Polska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Schroder International Selection Fund Prospekt. (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) maj 2010 r. Polska"

Transkrypt

1 Schroder International Selection Fund Prospekt (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) maj 2010 r. Polska

2

3 Schroder International Selection Fund (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) Prospekt maj 2010 r. Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Witryna internetowa:

4

5 Schroder International Selection Fund Prospekt Ważne informacje Strona 5 Egzemplarze niniejszego Prospektu informacyjnego oraz informacje dotyczące Spółki można uzyskać pod adresem: Schroder Investment Management (Luxembourg) SA 5, rue Höhenhof L-1736 Senningerberg Wielkie Ksiêstwo Luksemburga Tel.: (+352) Faks: (+352) Przed podjęciem decyzji o inwestycji w Tytuły uczestnictwa należy zapoznać się z całością niniejszego prospektu informacyjnego ( Prospekt informacyjny ). W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie jego treści należy zasięgnąć porady doradcy finansowego lub innego wykwalifikowanego specjalisty. Tytuły uczestnictwa oferuje się na podstawie informacji zawartych w niniejszym Prospekcie informacyjnym oraz w dokumentach, o których mowa w tym prospekcie. Nie upoważnia się żadnych osób do zamieszczania ogłoszeń, przekazywania informacji ani składania oświadczeń innych niż zawarte w niniejszym Prospekcie informacyjnym w związku z oferowaniem, emisją, subskrypcją, sprzedażą, zamianą lub odkupem Tytułów uczestnictwa, zaś w przypadku, gdy takie informacje, ogłoszenia lub oświadczenia zostały zamieszczone, przekazane lub złożone, nie należy uważać ich za autoryzowane przez Spółkę lub Spółkę zarządzającą. Ani udostępnienie niniejszego Prospektu informacyjnego ani oferowanie, emisja niepubliczna, subskrypcja lub emisja publiczna Tytułów uczestnictwa nie stwarzają w żadnym wypadku podstaw do stwierdzenia lub wydania oświadczenia, że informacje zawarte w niniejszym Prospekcie informacyjnym będą poprawne po dacie jego sporządzenia. Członkowie zarządu, których nazwiska wymieniono poniżej, dołożyli wszelkich zasadnych starań w celu zapewnienia, aby informacje zawarte w niniejszym Prospekcie informacyjnym były, według ich najlepszej wiedzy i przekonania, zgodne ze stanem faktycznym oraz aby nic istotnego nie zostało w nich pominięte. Członkowie zarządu przyjmują odpowiedzialność z tego tytułu. Dystrybucja niniejszego Prospektu informacyjnego oraz dodatkowej dokumentacji, a także oferowanie Tytułów uczestnictwa mogą podlegać ograniczeniom w niektórych państwach. Inwestorzy zainteresowani subskrypcją powinni zasięgnąć informacji dotyczących wymogów obowiązujących w krajach ich pochodzenia w zakresie transakcji dotyczących Tytułów uczestnictwa, a także w zakresie przepisów kontroli dewizowej oraz konsekwencji podatkowych wynikających z przeprowadzania transakcji Tytułami uczestnictwa. Niniejszy Prospekt informacyjny nie stanowi oferty ani zaproszenia składanego przez dowolny podmiot w jakimkolwiek państwie, w którym złożenie takiej oferty lub zaproszenia jest niezgodne z prawem, bądź w którym oferent lub zapraszający nie jest uprawniony do złożenia takiej oferty lub zaproszenia, ani też nie stanowi oferty lub zaproszenia kierowanego do jakiejkolwiek osoby, do której kierowanie takiej oferty lub zaproszenia byłoby niezgodne z prawem. Inwestorzy powinni zwrócić uwagę na to, iż nie wszystkie środki ochrony zapewnione w ramach działania stosownych organów regulujących mogą mieć zastosowanie, a o ile takie środki ochrony istnieją, w danym reżimie regulacyjnym może nie przysługiwać prawo do odszkodowania. Posiadanie i przechowywanie danych osobowych Inwestorów jest niezbędne w celu umożliwienia Spółce zarządzającej świadczenia usług na rzecz Inwestorów oraz w celu przestrzegania przez nią zobowiązań prawnych i regulacyjnych. W wyniku dokonania subskrypcji na Tytuły uczestnictwa Spółki Inwestorzy wyraźnie wyrażają zgodę na przechowywanie, zmianę i inne wykorzystanie danych osobowych i ich ujawnianie (i) Schroders i innym podmiotom biorącym udział w relacjach biznesowych (na przykład, zewnętrzne ośrodki przetwarzania danych, agenci wysyłkowi lub agenci płatności), w tym spółkom z siedzibą w krajach, w których prawa o ochronie danych osobowych mogą nie istnieć lub charakteryzować się niższym standardem niż w Unii Europejskiej lub (ii) w przypadku, gdy jest to wymagane zgodnie z przepisami prawa lub regulacji (wydanych w Luksemburgu lub w innym kraju). Dane osobowe nie są wykorzystywane ani ujawniane bez zgody Inwestorów osobom innym niż wymienione powyżej. Podjęto zasadne środki w celu zapewnienia poufności danych osobowych przekazywanych w ramach Schroders. Niemniej jednak, ze względu na fakt, że informacje przekazywane są drogą elektroniczną i udostępniane poza Luksemburgiem, w przypadku ich przechowywania zagranicą, nie można zagwarantować takiego samego poziomu poufności i ochrony wynikającego z przepisów o ochronie danych jak ten, który gwarantowany jest obecnie w Luksemburgu.

6 Strona 6 Schroder International Selection Fund Prospekt Schroders nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie przez nieuprawnione osoby trzecie informacji lub dostępu do danych osobowych, za wyjątkiem przypadków, gdy wynika to z zaniedbania Schroders. Inwestorzy mają prawo dostępu do danych osobowych i ich korekty w przypadku, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne. Danych osobowych nie przechowuje się dłużej niż jest to konieczne na potrzeby ich przetwarzania. Dystrybucja niniejszego Prospektu informacyjnego w niektórych państwach może wymagać jego przetłumaczenia na języki określone przez organy regulacyjne tych krajów. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczoną wersją tego Prospektu informacyjnego a jego wersją angielską, ta druga ma zawsze znaczenie rozstrzygające. Spółka zarządzająca może stosować procedury rejestrowania rozmów telefonicznych. Przyjmuje się, że Inwestorzy wyrażają zgodę na nagrywanie rozmów ze Spółką zarządzającą oraz wykorzystanie tych nagrań przez Spółkę zarządzającą i/lub Spółkę w postępowaniu prawnym lub w inny sposób, według ich uznania. Ceny Tytułów uczestnictwa Spółki oraz dochody z ich tytułu mogą zarówno spadać jak i rosnąć, a Inwestorzy mogą nie odzyskać kwot pierwotnie zainwestowanego kapitału.

7 Schroder International Selection Fund Prospekt Spis treści Strona 7 Definicje Zarząd Administracja Sekcja 1 1. Spółka Struktura Cele inwestycyjne i polityka inwestycyjna Klasy Tytułów uczestnictwa Sekcja 2 2. Obrót Tytułami uczestnictwa Subskrypcja Tytułów uczestnictwa Odkup i zamiana Tytułów uczestnictwa Obliczanie Wartości aktywów netto Zawieszenia lub odroczenia Wykorzystywanie trendów giełdowych i polityka częstego zawierania transakcji Sekcja 3 3. Informacje ogólne Administracja, opłaty i wydatki Informacje o Spółce Dywidendy Opodatkowanie Zgromadzenia i raporty Informacje na temat Tytułów uczestnictwa Grupowanie aktywów Wspólne zarządzanie Załącznik I Ograniczenia inwestycyjne Inwestycje w zbywalne papiery wartościowe i aktywa płynne Inwestycje w pozostałe aktywa Finansowe instrumenty pochodne Wykorzystanie technik i instrumentów odnoszących się do zbywalnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego Proces zarządzania ryzykiem Informacje dodatkowe Załącznik II Ryzyko inwestycji Ryzyko ogólne Ryzyko związane z celami inwestycyjnymi Ryzyko regulacyjne Ryzyko zawieszenia obrotu Tytułami uczestnictwa Ryzyko stopy procentowej Ryzyko kredytowe Ryzyko płynności Ryzyko inflacji/deflacji Ryzyko związane z finansowymi instrumentami pochodnymi Ryzyko związane z warrantami Ryzyko związane ze swapami ryzyka kredytowego Ryzyko związane z kontraktami terminowymi futures, opcjami i kontraktami terminowymi forward Ryzyko związane z instrumentami dłużnymi powiązanymi z ryzykiem kredytowym Ryzyko związane z instrumentami dłużnymi powiązanymi z ryzykiem akcyjnym Ryzyko ogólne związane z transakcjami pozagiełdowymi Ryzyko kontrahenta

8 Strona 8 Schroder International Selection Fund Prospekt 17. Ryzyko depozytariusza Ryzyko związane z małymi spółkami Ryzyko związane ze spółkami technologicznymi Ryzyko związane z wysokodochodowymi dłużnymi papierami wartościowymi o niskim ratingu Ryzyko związane z papierami wartościowymi spółek z sektora nieruchomości Ryzyko związane z papierami wartościowymi zabezpieczonymi hipoteką i innymi papierami wartościowymi zabezpieczonymi aktywami Ryzyko związane z pierwszymi ofertami publicznymi Ryzyko związane z dłużnymi papierami wartościowymi emitowanymi zgodnie z Przepisem 144A Ustawy o obrocie papierami wartościowymi z 1933 r Ryzyko związane z rynkami wschodzącymi i mniej rozwiniętymi Specyficzne ryzyko związane z pożyczkami papierów wartościowych i transakcjami repo Potencjalne konflikty interesów Załącznik III Charakterystyka Funduszy Tradycyjne fundusze akcyjne Specjalistyczne fundusze akcyjne Fundusze akcyjne spółek wzrostowych i niedowartościowanych Fundusze akcyjne aktywnego inwestowania Fundusze akcyjne stosujące analizę ilościową Fundusze alokacji aktywów Fundusze bezwzględnej stopy zwrotu Tradycyjne fundusze obligacji Specjalistyczne fundusze obligacji Specjalistyczne fundusze obligacji (ryzyko średniepodwyższone) Fundusze defensywne Fundusze rynku pieniężnego Fundusze walutowe Załącznik IV Inne informacje

9 Schroder International Selection Fund Prospekt Definicje Strona 9 Kapitałowe tytuły uczestnictwa Statut AUD Dzień roboczy CHF Spółka Depozytariusz CSSF Dzień transakcyjny Członkowie zarządu lub Zarząd Dystrybutor Okres dywidendy Dywidendowe tytuły uczestnictwa EOG Dozwolony rynek Dozwolone państwo UGW UE EUR Fundusz GBP HKD Inwestor tytuły uczestnictwa, których cena odzwierciedla skumulowany dochód generowany przez te instrumenty statut Spółki, z późniejszymi zmianami dolar australijski dzień tygodnia, w którym banki w Luksemburgu prowadzą działalność operacyjną (z zastrzeżeniem, że dzień 24 grudnia przypadający w dniu będącym dniem tygodnia nie jest Dniem roboczym) frank szwajcarski Schroder International Selection Fund JP Morgan Bank Luxembourg SA, działający w charakterze depozytariusza oraz agenta administracyjnego Commission de Surveillance du Secteur Financier (organ nadzoru sektora finansowego w Luksemburgu) z zastrzeżeniem odmiennych postanowień zawartych w informacjach szczegółowych dotyczących Funduszu (Załącznik III), dzień transakcyjny to Dzień roboczy, który nie przypada w okresie zawieszenia obliczania Wartości aktywów netto na Tytuł uczestnictwa danego Funduszu. Spółka zarządzająca może również, uwzględniając harmonogram prowadzenia działalności operacyjnej obejmującej zawieranie i rozliczanie transakcji przez stosowne lokalne giełdy papierów wartościowych i/lub Rynki regulowane, podjąć decyzję o traktowaniu dni, w których takie giełdy lub rynki nie prowadzą działalności, za dni nietransakcyjne w przypadku Funduszy, które inwestują znaczną część swoich aktywów na takich zamkniętych giełdach papierów wartościowych i/lub Rynkach regulowanych. Wykaz przewidywanych dni nietransakcyjnych w przypadku poszczególnych Funduszy jest dostępny na żądanie w siedzibie Spółki zarządzającej albo w Internecie pod adresem Członkowie zarządu Spółki osoba lub podmiot należycie powołany przez Spółkę zarządzającą w stosownym czasie w celu dystrybucji lub zorganizowania dystrybucji Tytułów uczestnictwa okres od dnia wypłaty dywidendy przez Spółkę do dnia jej kolejnej wypłaty. Może to być okres jednego roku lub krótszy w przypadku wypłaty dywidend z większą częstotliwością. tytuły uczestnictwa, z których dochód podlega wypłacie Europejski Obszar Gospodarczy oficjalna giełda papierów wartościowych lub inny Rynek regulowany dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej ( UE ), dowolne państwo członkowskie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ( OECD ) lub dowolne inne państwo, które Członkowie zarządu uznają za odpowiednie w odniesieniu do celu inwestycyjnego każdego Funduszu Unia Gospodarcza i Walutowa Unia Europejska europejska jednostka walutowa (zwana także euro) określony portfel aktywów i pasywów Spółki posiadający własną wartość aktywów netto oraz reprezentowany przez odrębną Klasę lub Klasy tytułów uczestnictwa funt brytyjski dolar hongkoński subskrybent Tytułów uczestnictwa

10 Strona 10 Schroder International Selection Fund Prospekt JPY Spółka zarządzająca Wartość aktywów netto Wartość aktywów netto na Tytuł uczestnictwa OTC Rynek regulowany Przepisy Schroders SGD Tytuł uczestnictwa Klasa tytułów uczestnictwa Uczestnik funduszu UCITS UCI UK Status dystrybutora w Wielkiej Brytanii USA jen japoński Schroder Investment Management (Luxembourg) SA Wartość aktywów netto na Tytuł uczestnictwa (zgodnie z definicją podaną poniżej) pomnożona przez liczbę Tytułów uczestnictwa wartość na Tytuł uczestnictwa dowolnej Klasy tytułów uczestnictwa ustalana zgodnie ze stosownymi postanowieniami sekcji 2.3 ( Obliczanie Wartości aktywów netto ) OTC (pozagiełdowy) rynek, który jest regulowany, prowadzący regularną działalność, uznany i publicznie dostępny w Dozwolonym państwie Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, a także wszelkie obecne lub przyszłe związane z nią luksemburskie przepisy lub wdrażające je rozporządzenia, okólniki i stanowiska CSSF ostateczna spółka holdingowa Spółki zarządzającej oraz jej podmioty zależne i jednostki stowarzyszone na całym świecie dolar singapurski dowolnej klasy tytuł uczestnictwa w kapitale Spółki, nieposiadający wartości nominalnej klasa Tytułów uczestnictwa z określoną strukturą opłat osoba posiadająca Tytuły uczestnictwa przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 1 ust. 2 dyrektywy Rady 85/611/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r., z późniejszymi zmianami przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w rozumieniu art. 1 ust. 2 tiret pierwszy i drugi dyrektywy Rady 85/611/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r., z późniejszymi zmianami Wielka Brytania status podatkowy istotny dla Uczestników funduszu w Wielkiej Brytanii Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (obejmujące wszystkie stany oraz Dystrykt Kolumbii), ich terytoria, posiadłości i wszelkie inne obszary podlegające jurysdykcji tego kraju dolar amerykański Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień, wszystkie odniesienia do czasu w niniejszym Prospekcie informacyjnym odnoszą się do czasu luksemburskiego. Wyrażenia występujące w liczbie pojedynczej mogą w zależności od kontekstu odnosić się do liczby mnogiej i na odwrót.

11 Schroder International Selection Fund Prospekt Zarząd Strona 11 Prezes Massimo TOSATO Vice Chairman Schroders PLC 31 Gresham Street Londyn EC2V 7QA Wielka Brytania Członkowie zarządu Jacques ELVINGER Avocat Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill L-2014 Luksemburg Wielkie Księstwo Luksemburga Daniel DE FERNANDO GARCIA Consultant José Abascal 58 7 Derecha Madryt Hiszpania Achim KUESSNER Country Head Germany, Austria & CEE Schroder Investment Management GmbH Taunustor Frankfurt Niemcy Richard MOUNTFORD Global Head of Retail 31 Gresham Street Londyn EC2V 7QA Wielka Brytania Ketil PETERSEN Country Head Denmark Schroder Investment Management Fondsmaeglerselskabet A/S Store Stranstraede Kopenhaga K Dania Gavin RALSTON Global Head of Product 31 Gresham Street Londyn EC2V 7QA Wielka Brytania Georges-Arnaud SAIER Consultant VERY SAS 10 Rue de la Grange Batelière Paryż Francja

12 Strona 12 Schroder International Selection Fund Prospekt Administracja Siedziba Spółka zarządzająca i Agent lokalny Zarządzający inwestycjami Depozytariusz Niezależni biegli rewidenci Główny Radca prawny 5, rue Höhenhof L-1736 Senningerberg Wielkie Księstwo Luksemburga Schroder Investment Management (Luxembourg) SA 5, rue Höhenhof L-1736 Senningerberg Wielkie Księstwo Luksemburga Schroder Investment Management (Switzerland) AG Central 2 CH-8021 Zurych Szwajcaria 31 Gresham Street Londyn EC2V 7QA Wielka Brytania Schroder Investment Management Australia Limited Level 20 Angel Place, 123 Pitt Street Sydney NSW 2000 Australia Schroder Investment Management Brasil DTVM SA Rua Joaquim Floriano, 72-14º andar - cj. 141 / 142 / 143 / São Paulo SP Brazylia Schroder Investment Management North America Inc. 875 Third Avenue, 22nd Floor, Nowy Jork Nowy Jork Stany Zjednoczone Ameryki Północnej Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited Suites 3301, Level 33, Two Pacific Place 88 Queensway Hongkong Schroder Investment Management (Japan) Limited 21st Floor Marunouchi Trust Tower Main, Marunouchi, Chiyoda-Ku Tokio Japonia Schroder Investment Management (Singapore) Limited 65 Chulia Street 46-00, OCBC Centre Singapur European Investors Inc. 717 Fifth Avenue, Nowy Jork Nowy Jork Stany Zjednoczone Ameryki Północnej Fisch Asset Management AG Bellerive 241 Postfach CH-8034, Zurych Szwajcaria JP Morgan Bank Luxembourg SA European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Wielkie Księstwo Luksemburga PricewaterhouseCoopers Sàrl 400, route d'esch L-1471 Luksemburg Wielkie Księstwo Luksemburga Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill L-2014 Luksemburg Wielkie Księstwo Luksemburga

13 Schroder International Selection Fund Prospekt Strona 13 Główny Agent płatności Schroder Investment Management (Luxembourg) SA 5, rue Höhenhof L-1736 Senningerberg Wielkie Księstwo Luksemburga

14 Strona 14 Schroder International Selection Fund Prospekt Sekcja 1 1. Spółka 1.1 Struktura Spółka jest otwartą spółką inwestycyjną założoną zgodnie z przepisami prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga w formie spółki akcyjnej (société anonyme) i spełnia warunki uznania jej za Société d Investissement á Capital Variable ( SICAV ). Spółka prowadzi odrębne Fundusze, z których każdy reprezentowany jest przez jedną lub wiele Klas tytułów uczestnictwa. Fundusze różnią się polityką inwestycyjną lub innymi szczególnymi cechami charakterystycznymi. Spółka posiada własną osobowość prawną. Aktywa każdego Funduszu są inwestowane w taki sposób, aby przynosić korzyści wyłącznie Uczestnikom funduszu posiadającym Tytuły uczestnictwa danego Funduszu, a za zobowiązania takiego Funduszu odpowiadają jedynie jego aktywa. Członkowie zarządu mogą w każdym czasie podjąć decyzję o założeniu nowych Funduszy i/lub utworzeniu w ramach każdego z nich jednej lub wielu Klas tytułów uczestnictwa. Niniejszy Prospekt informacyjny podlega wówczas odpowiedniej aktualizacji. Członkowie zarządu mogą również w dowolnym czasie podjąć decyzję o zamknięciu Funduszu albo zaprzestaniu przyjmowania subskrypcji na jedną lub wiele Klas tytułów uczestnictwa w ramach Funduszu. Niektóre Tytuły uczestnictwa są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu. Członkom zarządu przysługuje prawo do podjęcia decyzji o złożeniu wniosku o dopuszczenie do obrotu innych Tytułów uczestnictwa lub o dopuszczenie do obrotu wszystkich Tytułów uczestnictwa na dowolnej uznanej giełdzie papierów wartościowych. 1.2 Cele inwestycyjne i polityka inwestycyjna Wyłącznym celem Spółki jest lokowanie dostępnych środków w zbywalne papiery wartościowe oraz inne dozwolone aktywa dowolnego rodzaju, w tym finansowe instrumenty pochodne, w celu dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego i udostępnienia Uczestnikom funduszu wyników zarządzania jej portfelami. Poszczególne cele inwestycyjne i politykę inwestycyjną Funduszy przedstawiono w Załączniku III. Inwestycje każdego Funduszu muszą w każdym czasie odbywać się zgodnie z ograniczeniami określonymi w Załączniku I, a Inwestorzy przed dokonaniem inwestycji powinni wziąć pod uwagę ryzyko inwestycji przedstawione w Załączniku II. 1.3 Klasy Tytułów uczestnictwa Członkowie zarządu mogą podjąć decyzję o utworzeniu w ramach Funduszy różnych Klas tytułów uczestnictwa, których aktywa są inwestowane wspólnie zgodnie z określoną polityką inwestycyjną danego Funduszu, lecz z zastosowaniem odrębnej struktury opłat, waluty denominacji lub innych cech charakterystycznych dla danej Klasy tytułów uczestnictwa. W przypadku każdej Klasy tytułów uczestnictwa oblicza się odrębną Wartość aktywów netto na Tytuł uczestnictwa, której wysokość może się różnić z uwagi na wyżej wymienione czynniki. Nie wszyscy Dystrybutorzy oferują wszystkie Klasy tytułów uczestnictwa. Tytuły uczestnictwa są zazwyczaj emitowane jako Kapitałowe tytuły uczestnictwa. Dywidendowe tytuły uczestnictwa są emitowane w ramach Funduszu wyłącznie według uznania Zarządu. Inwestorzy mogą sprawdzić dostępność Dywidendowych tytułów uczestnictwa w ramach każdej Klasy tytułów uczestnictwa i każdego Funduszu, kontaktując się ze Spółką zarządzającą lub Dystrybutorem. Charakterystykę poszczególnych Klas tytułów uczestnictwa przedstawiono poniżej. Opłata wstępna i opłata dystrybucyjna Opłata wstępna Tytuły uczestnictwa Opłata wstępna Tytuły uczestnictwa klasy A i klasy AX Maks. 5,00% kwoty subskrypcji ogółem (równowartość 5,26315% Wartości aktywów netto na Tytuł uczestnictwa) Tytuły uczestnictwa klasy A1 Maks. 4,00% kwoty subskrypcji ogółem (równowartość 4,16667% Wartości aktywów netto na Tytuł uczestnictwa)

15 Schroder International Selection Fund Prospekt Strona 15 Tytuły uczestnictwa Tytuły uczestnictwa klasy B Tytuły uczestnictwa klasy B1 Tytuły uczestnictwa klasy C Tytuły uczestnictwa klasy D Tytuły uczestnictwa klasy I Tytuły uczestnictwa klasy J Tytuły uczestnictwa klasy P Tytuły uczestnictwa klasy X Opłata wstępna Brak Brak Maks. 3,00% kwoty subskrypcji ogółem (równowartość 3,09278% Wartości aktywów netto na Tytuł uczestnictwa) Brak Brak Brak Maks. 3,00% kwoty subskrypcji ogółem (równowartość 3,09278% Wartości aktywów netto na Tytuł uczestnictwa) Brak Opłaty wstępne przysługujące Spółce zarządzającej i Dystrybutorom mogą zostać, całkowicie lub częściowo, zniesione według uznania Zarządu. Opłata dystrybucyjna Tytuły uczestnictwa Tytuły uczestnictwa klasy A i klasy AX Tytuły uczestnictwa klasy A1 1 Opłata dystrybucyjna Brak 0,50% rocznie wartości aktywów netto Funduszy, z wyjątkiem funduszy rynku pieniężnego, w przypadku których opłata dystrybucyjna wynosi 0,10% rocznie wartości aktywów netto tych Funduszy Tytuły uczestnictwa klasy B 2 Fundusze akcyjne 0,60% rocznie wartości aktywów netto Funduszy Fundusze bezwzględnej stopy zwrotu 0,50% rocznie wartości aktywów netto Funduszy Fundusze obligacji 0,50% rocznie wartości aktywów netto Funduszy, z wyjątkiem funduszu EURO Short Term Bond, w przypadku którego opłata dystrybucyjna wynosi 0,10% rocznie wartości aktywów netto tego Funduszu Fundusze defensywne 0,55% rocznie wartości aktywów netto Funduszy Fundusze rynku pieniężnego 0,10% rocznie wartości aktywów netto Funduszy Fundusze walutowe 0,50% rocznie wartości aktywów netto Funduszy Fundusze alokacji aktywów 0,60% rocznie wartości aktywów netto Funduszy Tytuły uczestnictwa klasy B1 1 1,25% rocznie wartości aktywów netto Funduszy (w tym opłata z tytułu obsługi Uczestnika funduszu w wysokości 0,25% rocznie) Tytuły uczestnictwa klasy C Brak Tytuły uczestnictwa klasy D 1 1% rocznie wartości aktywów netto Funduszy Tytuły uczestnictwa klasy I Brak Tytuły uczestnictwa klasy J Brak Tytuły uczestnictwa klasy P Brak Tytuły uczestnictwa klasy X Brak Minimalna kwota subskrypcji, minimalna kwota dodatkowej subskrypcji i minimalna kwota posiadania Tytuły uczestnictwa klasy A, AX, A1, B, B1, D i P Minimalna kwota subskrypcji w przypadku Tytułów uczestnictwa klasy A, AX, A1, B, B1, D i P wynosi EUR lub bądź przybliżoną równowartość tych kwot wyrażoną w dowolnej innej walucie swobodnie wymienialnej. 1 Opłaty dystrybucyjne za Tytuły uczestnictwa klasy A1, B1 i D są płatne w terminach ustalonych w stosownym czasie pomiędzy Spółką a Dystrybutorami wyznaczonymi specjalnie na potrzeby dystrybucji tych Tytułów uczestnictwa. 2 Opłaty dystrybucyjne za Tytuły uczestnictwa klasy B są płatne kwartalnie.

16 Strona 16 Schroder International Selection Fund Prospekt Minimalna kwota dodatkowej subskrypcji w przypadku Tytułów uczestnictwa klasy A, AX, A1, B, B1, D i P wynosi EUR lub bądź przybliżoną równowartość tych kwot wyrażoną w dowolnej innej walucie swobodnie wymienialnej. Minimalna kwota posiadania w przypadku Tytułów uczestnictwa klasy A, AX, A1, B, B1, D i P wynosi EUR lub bądź przybliżoną równowartość tych kwot wyrażoną w dowolnej innej walucie swobodnie wymienialnej. Powyższe kwoty minimalne dotyczące Tytułów uczestnictwa klasy A, AX, A1, B, B1, D i P mogą zostać zniesione w stosownym czasie według uznania Członków zarządu. Tytuły uczestnictwa klasy C Minimalna kwota subskrypcji w przypadku Tytułów uczestnictwa klasy C wynosi EUR lub bądź przybliżoną równowartość tych kwot wyrażoną w dowolnej innej walucie swobodnie wymienialnej. Minimalna kwota dodatkowej subskrypcji w przypadku Tytułów uczestnictwa klasy C wynosi EUR lub bądź przybliżoną równowartość tych kwot wyrażoną w dowolnej innej walucie swobodnie wymienialnej. Minimalna kwota posiadania w przypadku Tytułów uczestnictwa klasy C wynosi EUR lub bądź przybliżoną równowartość tych kwot wyrażoną w dowolnej innej walucie swobodnie wymienialnej. Powyższe kwoty minimalne dotyczące Tytułów uczestnictwa klasy C mogą zostać zniesione w stosownym czasie według uznania Członków zarządu. Tytuły uczestnictwa klasy I (Zob. poniżej ( Charakterystyka )) Tytuły uczestnictwa klasy J (Zob. poniżej ( Charakterystyka )) Tytuły uczestnictwa klasy X (Zob. poniżej ( Charakterystyka )) Charakterystyka poszczególnych Klas tytułów uczestnictwa Tytuły uczestnictwa klasy AX, A1 i B1 Tytuły uczestnictwa klasy AX, A1 i B1 są dostępne wyłącznie dla Inwestorów, którzy w momencie złożenia odpowiedniego zlecenia subskrypcji są klientami określonych Dystrybutorów wyznaczonych specjalnie na potrzeby dystrybucji Tytułów uczestnictwa klasy AX, A1 i B1, oraz wyłącznie w ramach tych Funduszy, w przypadku których, z takimi Dystrybutorami zawarto umowy o dystrybucji. Tytuły uczestnictwa klasy B1 Od nabycia Tytułów uczestnictwa klasy B1 dowolnego Funduszu opłaty wstępnej nie pobiera się. W jej miejsce może być wymagane uiszczenie warunkowej odroczonej opłaty z tytułu sprzedaży (ang. contingent deferred sales charge, tzw. opłata CDSC) na rzecz Spółki zarządzającej lub innej osoby wyznaczonej przez nią w stosownym czasie. Odkup Tytułów uczestnictwa klasy B1 w ciągu 4 lat od daty ich emisji skutkuje obciążeniem wpływów z odkupu opłatą CDSC według stawek podanych poniżej. Odkup w poszczególnych latach po dacie emisji Rok 1 4% Rok 2 3% Rok 3 2% Rok 4 1% Powyżej 4 lat Brak Obowiązująca stawka opłaty CDSC Obowiązującą stawkę CDSC ustala się przez odniesienie do całkowitego okresu emisji Tytułów uczestnictwa będących przedmiotem odkupu (z uwzględnieniem Tytułów

17 Schroder International Selection Fund Prospekt Strona 17 uczestnictwa klasy B1 uzyskanych w wyniku zamiany Tytułów uczestnictwa innego funduszu, o ile występują). W trakcie ustalania czy opłata CDSC ma zastosowanie, jej wysokość oblicza się w taki sposób, aby zastosować możliwie najniższą stawkę. Przyjmuje się zatem, że najpierw następuje odkup Tytułów uczestnictwa klasy B1 o okresie emisji dłuższym niż cztery lata, a w dalszej kolejności odkupowi podlegają Tytuły uczestnictwa klasy B1 o najdłuższym, lecz nieprzekraczającym czterech lat, okresie emisji. W przypadku Tytułów uczestnictwa klasy B1 o okresie trwania emisji dłuższym niż cztery lata opłaty CDSC nie pobiera się. Dywidendy z tytułu Dywidendowych tytułów uczestnictwa klasy B1 nie podlegają automatycznej reinwestycji i są wypłacane w formie pieniężnej. Wysokość opłaty CDSC oblicza się przez pomnożenie odpowiedniej stawki procentowej ustalonej zgodnie z powyższymi postanowieniami przez niższą z następujących wartości: a) Wartość aktywów netto na Tytuł uczestnictwa Tytułów uczestnictwa będących przedmiotem odkupu w danym Dniu transakcyjnym lub b) cena zapłacona za Tytuły uczestnictwa będące przedmiotem odkupu pochodzące z pierwotnej emisji lub za Tytuły uczestnictwa będące przedmiotem odkupu uzyskane w wyniku zamiany Tytułów uczestnictwa klasy B1 innego Funduszu, w obydwu przypadkach wyrażoną w stosownej walucie transakcyjnej Tytułów uczestnictwa podlegających odkupowi. Zamiana Tytułów uczestnictwa klasy B1 będących w posiadaniu Inwestorów na Tytuły uczestnictwa innych klas lub ich przeniesienie do innego Dystrybutora nie jest dozwolone. Ostatniego Dnia roboczego miesiąca, w którym przypada szósta rocznica emisji takich Tytułów uczestnictwa zostaną one jednak automatycznie przekształcone w Tytuły uczestnictwa klasy A1 na podstawie Wartości aktywów netto na Tytuł uczestnictwa stosownych Tytułów uczestnictwa klasy B1 oraz klasy A1. W niektórych jurysdykcjach, przekształcenie to może skutkować powstaniem obowiązku podatkowego dla Inwestorów. Inwestorzy powinni zasięgnąć porady doradcy podatkowego w sprawie ewentualnych konsekwencji podatkowych. We wszystkich przypadkach zamiany Tytułów uczestnictwa klasy B1 na Tytuły uczestnictwa klasy B1 innego Funduszu, okres emisji pierwotnych Tytułów uczestnictwa klasy B1 jest brany pod uwagę w przypadku ustalania okresu emisji nowych Tytułów uczestnictwa klasy B1. W przypadku zamiany Tytułów uczestnictwa klasy B1 na Tytuły uczestnictwa klasy B1 innego Funduszu opłaty CDSC nie pobiera się. Tytuły uczestnictwa klasy B1 podlegają również opłacie dystrybucyjnej w wysokości 1% w skali roku oraz opłacie z tytułu obsługi Uczestnika funduszu w wysokości 0,25% w skali roku. Opłaty te są obliczane i naliczane w okresach dziennych względem Wartości aktywów netto na Tytuł uczestnictwa takich Tytułów uczestnictwa, i płatne w okresach miesięcznych na rzecz Spółki zarządzającej lub innej wyznaczonej przez nią, w stosownym czasie, osoby. Kwoty naliczone jako opłata CDSC, roczna opłata dystrybucyjna oraz opłata z tytułu obsługi Uczestnika funduszu są ponoszone z tytułu określonych usług związanych ze sprzedażą, promocją, marketingiem i finansowaniem Tytułów uczestnictwa klasy B1. Obecnie subskrypcji od nowych i obecnych Inwestorów na Tytuły uczestnictwa klasy B1 nie przyjmuje się. Tytuły uczestnictwa klasy D Tytuły uczestnictwa klasy D są dostępne wyłącznie dla Inwestorów, którzy w momencie złożenia odpowiedniego zlecenia subskrypcji są klientami określonych Dystrybutorów wyznaczonych specjalnie na potrzeby dystrybucji Tytułów uczestnictwa klasy D, oraz wyłącznie w ramach tych Funduszy, w przypadku których, z takimi Dystrybutorami zawarto umowy o dystrybucji. Od nabycia Tytułów uczestnictwa klasy D dowolnego Funduszu opłaty wstępnej nie pobiera się. Dystrybutor może jednak potrącić z wpływów z tytułu ich odkupu pewne opłaty, na przykład opłatę za odkup lub opłatę administracyjną, na mocy odrębnych ustaleń pomiędzy Uczestnikami funduszu a Dystrybutorem. Uczestnicy funduszu powinni sprawdzić szczegóły takich ustaleń u odnośnych Dystrybutorów. Zamiana Tytułów uczestnictwa klasy D będących w posiadaniu Inwestorów na Tytuły uczestnictwa innych klas lub ich przeniesienie do innego Dystrybutora nie jest dozwolone.

18 Strona 18 Schroder International Selection Fund Prospekt Tytuły uczestnictwa klasy I Tytuły uczestnictwa klasy I oferuje się wyłącznie Inwestorom,: (A) (B) którzy w momencie złożenia zlecenia subskrypcji, są klientami Schroders na podstawie umowy dotyczącej struktury opłat mających zastosowanie do inwestycji w takie Tytuły uczestnictwa przez klientów, oraz którzy są inwestorami instytucjonalnymi, według definicji podanej w wytycznych lub zaleceniach wydanych w stosownym czasie przez luksemburski organ nadzoru. Minimalna kwota subskrypcji w przypadku Tytułów uczestnictwa klasy I wynosi EUR lub lub przybliżoną równowartość tych kwot wyrażoną w dowolnej innej walucie swobodnie wymienialnej. Minimalna kwota dodatkowej subskrypcji w przypadku Tytułów uczestnictwa klasy I wynosi EUR lub albo przybliżoną równowartość tych kwot wyrażoną w dowolnej innej walucie swobodnie wymienialnej. Minimalna kwota posiadania w przypadku Tytułów uczestnictwa klasy I wynosi EUR lub lub przybliżoną równowartość tych kwot wyrażoną w dowolnej innej walucie swobodnie wymienialnej. Powyższe kwoty minimalne dotyczące Tytułów uczestnictwa klasy I mogą zostać zniesione w stosownym czasie według uznania Członków zarządu. Spółka nie emituje ani nie dokonuje zamiany na Tytuły uczestnictwa klasy I na rzecz Inwestorów, których nie można uznać za inwestorów instytucjonalnych. Zarząd Spółki może, według własnego uznania, opóźnić przyjęcie zlecenia subskrypcji na Tytuły uczestnictwa klasy I zastrzeżone dla inwestorów instytucjonalnych, do czasu otrzymania przez Spółkę zarządzającą wystarczających dowodów na potwierdzenie, że dany Inwestor kwalifikuje się jako inwestor instytucjonalny. W przypadku, gdy w dowolnym czasie osoba, w której posiadaniu znajdują się Tytuły uczestnictwa klasy I okaże się nie być inwestorem instytucjonalnym, Zarząd Spółki zleci Spółce zarządzającej zaproponowanie takiej osobie przekształcenia posiadanych przez nią Tytułów uczestnictwa na Tytuły uczestnictwa takiej klasy danego Funduszu, która nie jest zastrzeżona dla inwestorów instytucjonalnych (pod warunkiem, że taka Klasa tytułów uczestnictwa o podobnej charakterystyce istnieje). W przypadku, gdy Uczestnik funduszu odmówi zgody na zamianę Tytułów uczestnictwa, Zarząd Spółki, według własnego uznania, zleci Spółce zarządzającej ich odkup, zgodnie z stosownymi postanowieniami niniejszego Prospektu informacyjnego ( Odkup i zamiana Tytułów uczestnictwa ). Z uwagi na fakt, że Tytuły uczestnictwa klasy I mają, między innymi, oferować alternatywną strukturę opłat, w przypadku gdy Inwestor jest klientem Schroders i jest obciążany opłatami za zarządzanie bezpośrednio przez Schroders, opłat za zarządzanie w przypadku Tytułów uczestnictwa klasy I nie pobiera się w ciężar aktywów netto danego Funduszu. Tytuły uczestnictwa klasy I obciąża się, w stosunku proporcjonalnym do przypadającego na nie udziału, opłatami na rzecz Depozytariusza i Spółki zarządzającej, a także innymi opłatami i wydatkami. Tytuły uczestnictwa klasy J Tytuły uczestnictwa klasy J są przeznaczone i mogą być nabywane wyłącznie przez Japoński fundusz funduszy obejmujący inwestorów instytucjonalnych, według definicji podanej w wytycznych lub zaleceniach wydanych w stosownym czasie przez luksemburski organ nadzoru. Japoński fundusz funduszy oznacza towarzystwo inwestycyjne lub spółkę inwestycyjną założoną na mocy przepisów japońskiej Ustawy w zakresie towarzystw inwestycyjnych i spółek inwestycyjnych (Ustawa nr 198 z 1951 r., z późniejszymi zmianami), dalej zwaną towarzystwem inwestycyjnym, którego celem jest inwestowanie aktywów wyłącznie w rzeczywiste udziały w innych towarzystwach inwestycyjnych bądź w tytuły lub jednostki uczestnictwa spółek inwestycyjnych lub przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania im podobnych, założonych na mocy przepisów prawa dowolnego kraju innego niż Japonia. Spółka nie emituje Tytułów uczestnictwa klasy J na rzecz Inwestorów niebędących Japońskim funduszem funduszy. Zamiana Tytułów uczestnictwa klasy J na Tytuły uczestnictwa innej klasy nie jest dozwolona. Zarząd Spółki może, według własnego uznania, odmówić przyjęcia zlecenia subskrypcji na Tytuły uczestnictwa klasy J, jeżeli i

19 Schroder International Selection Fund Prospekt Strona 19 dopóki Spółka zarządzająca nie zawiadomi Zarządu o tym, że jest przekonana, że osoba składająca zlecenie subskrypcji jest Japońskim funduszem funduszy. Minimalna kwota subskrypcji w przypadku Tytułów uczestnictwa klasy J wynosi lub przybliżoną równowartość tej kwoty wyrażoną w dowolnej innej walucie swobodnie wymienialnej. Minimalna kwota dodatkowej subskrypcji w przypadku Tytułów uczestnictwa klasy J wynosi lub przybliżoną równowartość tej kwoty wyrażoną w dowolnej innej walucie swobodnie wymienialnej. Minimalna kwota posiadania w przypadku Tytułów uczestnictwa klasy J wynosi lub przybliżoną równowartość tej kwoty wyrażoną w dowolnej innej walucie swobodnie wymienialnej. Tytuły uczestnictwa klasy P Tytuły uczestnictwa klasy P emituje się zazwyczaj w ramach Funduszy z ustalonym horyzontem inwestycyjnym i dlatego też są one przeznaczone wyłącznie dla Inwestorów, którzy nie zamierzają składać zleceń odkupu lub zamiany posiadanych Tytułów uczestnictwa przed upływem ich horyzontu inwestycyjnego. Tytuły uczestnictwa klasy X Tytuły uczestnictwa klasy X są dostępne, wyłącznie za uprzednią zgodą Spółki zarządzającej, dla inwestorów instytucjonalnych, według definicji podanej w wytycznych lub rekomendacjach wydanych w stosownym czasie przez luksemburski organ nadzoru. Od nabycia Tytułów uczestnictwa klasy X dowolnego Funduszu opłaty wstępnej nie pobiera się. Minimalna kwota subskrypcji w przypadku Tytułów uczestnictwa klasy X wynosi EUR lub przybliżoną równowartość tej kwoty wyrażoną w dowolnej innej walucie swobodnie wymienialnej. Minimalna kwota dodatkowej subskrypcji w przypadku Tytułów uczestnictwa klasy X wynosi EUR lub przybliżoną równowartość tej kwoty wyrażoną w dowolnej innej walucie swobodnie wymienialnej. Minimalna kwota posiadania w przypadku Tytułów uczestnictwa klasy X wynosi EUR lub przybliżoną równowartość tej kwoty wyrażoną w dowolnej innej walucie swobodnie wymienialnej. Powyższe kwoty minimalne dotyczące Tytułów uczestnictwa klasy X mogą zostać zniesione w stosownym czasie według uznania Członków zarządu.

20 Strona 20 Schroder International Selection Fund Prospekt Sekcja 2 2. Obrót Tytułami uczestnictwa 2.1 Subskrypcja Tytułów uczestnictwa Procedura subskrypcji Inwestorzy dokonujący subskrypcji na Tytuły uczestnictwa po raz pierwszy powinni wypełnić formularz zlecenia, a następnie wysłać go pocztą do Spółki zarządzającej wraz ze stosownymi dokumentami identyfikacyjnymi. Formularze zleceń można również przesyłać telefaksem lub innym środkiem łączności zatwierdzonym przez Spółkę zarządzającą, pod warunkiem bezzwłocznego nadesłania ich oryginałów pocztą. Po otrzymaniu kompletnych formularzy zlecenia i rozliczeniu środków przez Spółkę zarządzającą w Dniu transakcyjnym przed 13.00, z wyłączeniem funduszy Australian Equity, EURO Equity Secure 2010, European Defensive, European Defensive Monthly, European Defensive 6 Monthly, Global Tactical Asset Allocation oraz World Defensive 3 Monthly (zob. poniżej), Tytuły uczestnictwa standardowo emituje się według odpowiedniej Wartości aktywów netto na Tytuł uczestnictwa, zgodnie z definicją podaną poniżej ( Obliczanie Wartości aktywów netto ), ustalonej w Dniu transakcyjnym (wraz z opłatą wstępną, o ile ma zastosowanie). W przypadku kompletnych zleceń otrzymanych po 13.00, Tytułu uczestnictwa emituje się zwykle według odpowiedniej Wartości aktywów netto na Tytuł uczestnictwa w najbliższym kolejnym Dniu transakcyjnym (z uwzględnieniem opłaty wstępnej, o ile ma zastosowanie). Każdy Inwestor otrzymuje numer konta osobistego, który wraz ze stosownym numerem transakcji należy podawać przy każdej płatności realizowanej w formie przelewu bankowego. Numer transakcji oraz numer konta osobistego należy podawać we wszelkiej korespondencji ze Spółką zarządzającą lub Dystrybutorem. Inne procedury składania zleceń mogą obowiązywać w przypadku subskrypcji na Tytuły uczestnictwa za pośrednictwem Dystrybutorów. Zanim Wartość aktywów netto na Tytuł uczestnictwa zostanie określona dla danego Dnia transakcyjnego wszystkie zlecenia subskrypcji na Tytuły uczestnictwa przyjmuje się na podstawie nieznanej Wartości aktywów netto. W uzasadnionych okolicznościach Członkowie zarządu mogą jednak zezwolić, jeżeli uznają to za stosowne, na określenie innych godziny zakończenia przyjmowania zleceń, na przykład w przypadku dystrybucji na rzecz Inwestorów z jurysdykcji położonych w innych strefach czasowych. Inne godziny zakończenia przyjmowania zleceń mogą być specjalnie ustalane z Dystrybutorami lub publikowane w suplemencie do Prospektu informacyjnego lub innym dokumencie marketingowym stosowanym w danej jurysdykcji. W takim przypadku godzina zakończenia przyjmowania zleceń obowiązująca Uczestników funduszu musi zawsze przypadać przed momentem wyceny Funduszy dla danego Dnia transakcyjnego. Fundusz EURO Equity Secure 2010 wprowadzono do obrotu dnia 25 października 2005 r., przy czym subskrypcje na ten Fundusz przyjmowano jedynie w dniu wprowadzenia do obrotu. Dodatkowych zleceń subskrypcji lub zamiany na ten Fundusz nie przyjmuje się. W przypadku funduszy Australian Equity, European Defensive, European Defensive Monthly, European Defensive 6 Monthly oraz World Defensive 3 Monthly formularze zleceń i rozliczone środki otrzymane do godziny realizuje się według otrzymanej kolejności i według odpowiedniej Wartości aktywów netto na Tytuł uczestnictwa w kolejnym Dniu transakcyjnym, zgodnie z definicją podaną poniżej (sekcja Obliczanie Wartości aktywów netto ), ustalonej w danym Dniu transakcyjnym (z uwzględnieniem opłaty wstępnej, o ile ma zastosowanie). Formularze zleceń i rozliczone środki otrzymane po godzinie realizuje się w drugim kolejnym Dniu transakcyjnym. Formularze zleceń i rozliczone środki w przypadku funduszu Global Tactical Asset Allocation należy złożyć do godziny na dwa Dni robocze poprzedzające Dzień transakcyjny w celu zapewnienia ich realizacji według odpowiedniej Wartości aktywów netto na Tytuł uczestnictwa, zgodnie z definicją podaną poniżej (sekcja Obliczanie Wartości aktywów netto ), ustalonej w danym Dniu transakcyjnym (z uwzględnieniem opłaty wstępnej, o ile ma zastosowanie). Formularze zleceń i rozliczone środki z przeznaczeniem na Tytuły uczestnictwa otrzymane po godzinie realizuje się kolejnego Dnia transakcyjnego. Kolejne subskrypcje na Tytuły uczestnictwa nie wymagają wypełniania dodatkowych formularzy zleceń. Inwestorzy muszą jednak dostarczyć pisemne dyspozycje, zgodne z ustaleniami ze Spółką zarządzającą, w celu zapewnienia bezproblemowego procesowania kolejnych subskrypcji. Dyspozycje te można również wysłać listownie lub telefaksem, w obydwu przypadkach należycie podpisane, lub przy pomocy innego środka łączności zatwierdzonego przez Spółkę zarządzającą. Potwierdzenie transakcji wysyła się zazwyczaj w Dniu roboczym następującym po zrealizowaniu zlecenia subskrypcji. Uczestnicy funduszu powinni niezwłocznie sprawdzić otrzymane potwierdzenia transakcji pod kątem poprawności wszystkich szczegółowych danych w nich zawartych. Zaleca się Inwestorom zapoznanie się z warunkami transakcji umieszczonymi na formularzu zlecenia w celu uzyskania pełnych informacji na temat warunków subskrypcji.

21 Schroder International Selection Fund Prospekt Strona 21 Procedura realizacji płatności Płatności należy dokonywać elektronicznym przelewem bankowym netto, z uwzględnieniem opłat bankowych (tj. na koszt Inwestora). Szczegółowe informacje na temat rozliczenia płatności są dostępne na formularzu zlecenia. Tytuły uczestnictwa emituje się zazwyczaj po wpłynięciu rozliczonych środków. W przypadku zleceń od zatwierdzonych pośredników finansowych lub innych inwestorów autoryzowanych przez Spółkę zarządzającą warunkiem emisji tytułów uczestnictwa jest otrzymanie rozliczenia we wcześniej uzgodnionym terminie nieprzekraczającym trzy Dni robocze przed stosownym Dniem transakcyjnym (jeden Dzień roboczy w przypadku funduszu EURO Government Liquidity). Jeżeli w dniu rozliczenia banki w kraju waluty rozliczenia nie prowadzą działalności operacyjnej, rozliczenie realizuje się w następnym Dniu roboczym, w którym banki te są otwarte. Wpływ środków na właściwy rachunek bankowy, zgodnie z dyspozycją rozliczenia, musi nastąpić najpóźniej do godziny czasu luksemburskiego w dniu rozliczenia. Płatności otrzymane po tym czasie mogą zostać uznane za rozliczone kolejnego Dnia roboczego, w którym bank prowadzi działalność operacyjną. W przypadku niewykonania rozliczenia w terminie zlecenie może stracić ważność i zostać anulowane na koszt subskrybenta lub jego pośrednika finansowego. Niedokonanie właściwego rozliczenia przed upływem terminu rozliczenia może skutkować wniesieniem przez Spółkę powództwa przeciwko Inwestorowi lub jego pośrednikowi finansowemu, który nie wywiązał się ze swoich obowiązków, bądź też pomniejszeniem wartości Tytułów uczestnictwa Spółki będących w posiadaniu subskrybenta o wartość wszelkich kosztów lub strat poniesionych przez Spółkę lub Spółkę zarządzającą. W każdym przypadku potwierdzenie transakcji oraz środki pieniężne podlegające zwrotowi na rzecz Inwestora pozostają w posiadaniu Spółki zarządzającej bez prawa do odsetek do momentu otrzymania należnego przekazu. Płatności w formie pieniężnej nie przyjmuje się. Decyzje o płatnościach od osób trzecich podejmuje wyłącznie Spółka zarządzająca, według własnego uznania. Inne procedury rozliczeniowe mogą obowiązywać w przypadku subskrypcji na Tytuły uczestnictwa za pośrednictwem Dystrybutorów. Płatności należy standardowo dokonywać w walucie stosownej Klasy tytułów uczestnictwa. Spółka zarządzająca, w imieniu oraz na koszt i ryzyko Inwestora, udostępnia jednak usługę wymiany walut na potrzeby subskrypcji. Dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać na żądanie od Spółki zarządzającej lub Dystrybutorów. Informacje o cenach Wartość aktywów netto na Tytuł uczestnictwa dla jednej lub wielu Klas tytułów uczestnictwa jest publikowana codziennie w gazetach lub innych serwisach elektronicznych w stosownym czasie wyznaczonych przez Zarząd. Informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej Schroder Investment Management (Luxembourg) SA pod adresem: a także w siedzibie Spółki. Ani Spółka ani Dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w publikacji lub za brak publikacji Wartości aktywów netto na Tytuł uczestnictwa. Rodzaje Tytułów uczestnictwa Tytuły uczestnictwa są emitowane wyłącznie w formie imiennej. Imienne Tytuły uczestnictwa posiadają formę niematerialną. Ułamkowe prawa do imiennych Tytułów uczestnictwa zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. Tytuły uczestnictwa można również posiadać i przenosić za pośrednictwem rachunków obsługiwanych przez systemy clearingowe. W przypadku dokumentów Tytułów uczestnictwa na okaziciela w postaci materialnej, które są w emisji według stanu na dzień wydania niniejszego Prospektu informacyjnego, należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia opóźnienia w emisji zastępczych dokumentów Tytułów uczestnictwa na okaziciela w postaci materialnej, a Spółka Zarządzająca zastrzega sobie prawo do obciążenia Inwestora opłatą w maksymalnej wysokości 100 EUR za dostawę z tytułu kosztu druku i obsługi takich dokumentów. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, Spółka nie emituje nowych Tytułów uczestnictwa na okaziciela. Informacje ogólne Złożone zlecenia subskrypcji są nieodwołalne, z wyjątkiem przypadków zawieszenia lub odroczenia obrotu. Spółka zarządzająca i/lub Spółka zastrzegają sobie prawo do odrzucenia, wyłącznie według własnego uznania, dowolnego zlecenia w całości lub w części. Jeżeli zlecenie zostanie odrzucone, wszelkie otrzymane kwoty subskrypcji zostają zwrócone na koszt i ryzyko subskrybenta bez odsetek. Potencjalni subskrybenci powinni

22 Strona 22 Schroder International Selection Fund Prospekt zapoznać się ze stosownymi przepisami prawnymi, podatkowymi i kontroli dewizowej obowiązującymi w krajach ich pochodzenia, zamieszkania lub siedziby. Spółka zarządzająca może posiadać zawarte z niektórymi Dystrybutorami umowy, na mocy których działają oni jako przedstawiciele lub wyznaczają przedstawicieli Inwestorów subskrybujących Tytuły uczestnictwa za ich pośrednictwem. Dystrybutor, działający w tym charakterze, może jako przedstawiciel reprezentujący indywidualnych Inwestorów dokonywać subskrypcji, zamiany i odkupu Tytułów uczestnictwa oraz występować o zarejestrowanie takich transakcji w rejestrze Uczestników funduszu Spółki w ich imieniu. Dystrybutor lub przedstawiciel prowadzi własne rejestry i dostarcza Inwestorowi zindywidualizowane informacje na temat posiadanych Tytułów uczestnictwa. W przypadku, gdy powyższe praktyki są zabronione przez lokalne prawo lub zwyczaje, Inwestorzy mogą dokonywać bezpośrednich inwestycji w Spółce bez pośrednictwa przedstawicieli. Z zastrzeżeniem odmiennych przepisów prawa miejscowego, każdy Uczestnik funduszu posiadający Tytuły uczestnictwa na rachunku przedstawiciela prowadzonym przez Dystrybutora może dochodzić, w dowolnym czasie, bezpośredniego tytułu własności do takich Tytułów uczestnictwa. Subskrypcje niepieniężne Zarząd może w stosownym czasie przyjmować subskrypcje na Tytuły uczestnictwa w zamian za wkład niepieniężny w postaci papierów wartościowych lub innych aktywów, które mogłyby zostać nabyte przez stosowny Fundusz zgodnie z jego polityką inwestycyjną i ograniczeniami. Subskrypcji niepieniężnych dokonuje się według Wartości netto przekazywanych aktywów obliczonej zgodnie z zasadami określonymi w Sekcji 2.3 poniżej, i podlegają one ocenie, której wyniki ujmowane są w raporcie sporządzanym przez niezależnego biegłego rewidenta zgodnie z wymogami przepisów prawa luksemburskiego i na koszt subskrybenta. Nieuzyskanie przez Spółkę właściwego tytułu własności do wniesionych aktywów może skutkować wszczęciem przez Spółkę powództwa przeciwko Inwestorowi lub jego pośrednikowi finansowemu, który nie wywiązał się ze swoich obowiązków, bądź też pomniejszeniem wartości Tytułów uczestnictwa Spółki będących w posiadaniu subskrybenta o wartość wszelkich kosztów lub strat poniesionych przez Spółkę lub Spółkę zarządzającą. Procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy Przepisy prawa luksemburskiego obejmujące Ustawę z dnia 19 lutego 1973 r. o zwalczaniu narkomanii (z późniejszymi zmianami), Ustawę z dnia 5 kwietnia 1993 r. dotyczącą sektora finansowego (z późniejszymi zmianami), Ustawę z dnia 12 listopada 2004 r. dotyczącą przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (z późniejszymi zmianami) oraz Okólnik organu nadzoru CSSF 08/387 nakładają na instytucje kredytowe i finansowe takie jak Spółka obowiązki mające na celu zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W związku z powyższym, Spółka wymaga od Inwestorów dostarczenia dokumentów potwierdzających ich tożsamość. Do formularza zlecenia składanego przez Inwestora należy dołączyć kopię paszportu lub dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych i/lub kopię dokumentów założycielskich oraz wyciąg z rejestru handlowego (lub jego odpowiednika według prawa miejscowego) w przypadku osób prawnych. Ponadto, Inwestorzy zobowiązani są do dostarczenia, na żądanie, informacji dotyczących prowadzonej przez nich działalności gospodarczej lub zawodowej (w zależności od przypadku) oraz źródła pochodzenia środków przeznaczonych na inwestycje. Każda kopia dokumentów wymienionych powyżej wymaga poświadczenia jej zgodności z oryginałem przez uprawniony organ (na przykład kancelarię prawną, konsulat, kancelarię notarialną bądź inny kompetentny organ, zgodnie z prawem miejscowym). Inwestorzy zobowiązani są do poinformowania Spółki o wszelkich zmianach danych dotyczących ich tożsamości, adresów oraz działalności gospodarczej lub zawodowej. Procedura ustalania tożsamości Inwestora może podlegać złagodzeniu lub zaostrzeniu w zależności od profilu ryzyka Inwestora. Oświadczenie na potrzeby brytyjskich regulacji dotyczących funduszy zagranicznych (podatków) obowiązujących w 2009 r. Zgodnie z wymogami wynikającymi z brytyjskich regulacji dotyczących funduszy zagranicznych (podatków) obowiązujących w 2009 r. (rozdział 6), Zarząd oświadcza, co następuje: Warunek równorzędności

Schroder International Selection Fund Prospekt informacyjny. (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) luty 2015 r.

Schroder International Selection Fund Prospekt informacyjny. (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) luty 2015 r. Schroder International Selection Fund Prospekt informacyjny (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) luty 2015 r. Polska Schroder International Selection Fund (otwarta spółka inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS * Niniejszy prospekt ( Prospekt ) należy czytać w powiązaniu z dodatkiem ( Dodatek ) z 15 września 2014 r. dotyczącym BlackRock Emerging Markets Allocation Fund i w

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT BLACKROCK GLOBAL FUNDS

PROSPEKT BLACKROCK GLOBAL FUNDS PROSPEKT BLACKROCK GLOBAL FUNDS Zastrzeżenie Niniejszy Prospekt zawiera informacje także o tych Funduszach BlackRock Global Funds, których tytuły uczestnictwa nie będą zbywane na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

BlackRock Global Funds

BlackRock Global Funds BlackRock Global Funds Prospekt 15 lutego 2013 r. Zastrzeżenie Niniejszy Prospekt zawiera informacje także o tych Funduszach BlackRock Global Funds, których tytuły uczestnictwa nie będą zbywane na terytorium

Bardziej szczegółowo

BlackRock Global Funds

BlackRock Global Funds BlackRock Global Funds Prospekt 15 grudnia 2011 r. Spis treści Strona Podstawowe informacje o BlackRock Global Funds 2 Ogólne informacje 3 Dystrybucja 4 Zarząd i administracja 5 Zapytania 5 Zarząd 6 Definicje

Bardziej szczegółowo

BlackRock Global Funds. Prospekt. 31 marca 2010 r.

BlackRock Global Funds. Prospekt. 31 marca 2010 r. BlackRock Global Funds Prospekt 31 marca 2010 r. Spis treści Strona Podstawowe informacje o BlackRock Global Funds 2 Ogólne informacje 3 Dystrybucja 3 Zarząd i administracja 4 Zapytania 4 Zarząd 5 Definicje

Bardziej szczegółowo

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS PROSPEKT INFORMACYJNY SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZAREJESTROWANE W LUKSEMBURGU lipiec 2008 r. FRANKLIN TEMPLETON

Bardziej szczegółowo

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS fundusz inwestycyjny o zmiennym kapitale zakładowym zarejestrowany w Luksemburgu PROSPEKT INFORMACYJNY LIPIEC 2012 r. 1 Spis treści WAŻNE INFORMACJE...4 CZĘŚĆ 1 INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

MULTI UNITS LUXEMBOURG Société d investissement à capital variable Luksemburg

MULTI UNITS LUXEMBOURG Société d investissement à capital variable Luksemburg Société d investissement à capital variable Luksemburg Prospekt emisyjny Lipiec 2010 Niniejszy Prospekt jest ważny wyłącznie wraz z załączonym ostatnim raportem rocznym i gdy ma to zastosowanie z niezbadanym

Bardziej szczegółowo

HSBC PORTFOLIOS. spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009

HSBC PORTFOLIOS. spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009 HSBC PORTFOLIOS spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009 SPIS TREŚCI WAŻNE INFORMACJE... 3 CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

Bardziej szczegółowo

GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS

GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS P R O S P E K T GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS Prospekt emisyjny Zezwala się na subskrypcję

Bardziej szczegółowo

Prospekt SKANDIA INVESTMENT FUNDS. spółki inwestycyjnej o kapitale zmiennym. z dnia 23 czerwca 2008 r.

Prospekt SKANDIA INVESTMENT FUNDS. spółki inwestycyjnej o kapitale zmiennym. z dnia 23 czerwca 2008 r. Prospekt SKANDIA INVESTMENT FUNDS spółki inwestycyjnej o kapitale zmiennym z dnia 23 czerwca 2008 r. Niniejszy Prospekt został przygotowany zgodnie z wydaną przez Urząd ds. Usług Finansowych Instrukcją

Bardziej szczegółowo

STATUT. KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz

STATUT. KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz STATUT KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i prowadzi działalność pod nazwą KBC DALEKOWSCHODNI Fundusz

Bardziej szczegółowo

dziesiąty dzień roboczy danego miesiąca kalendarzowego nie jest Dniem Giełdowym, na najbliższy Dzień Giełdowy po tym dniu,

dziesiąty dzień roboczy danego miesiąca kalendarzowego nie jest Dniem Giełdowym, na najbliższy Dzień Giełdowy po tym dniu, STATUT SECUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO INNEUTRAL 1. NAZWA I RODZAJ FUNDUSZU 1. Niniejszy Statut określa cele, sposób działania oraz organizację SECUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego InNeutral,

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17, p. XIV, 00-203 Warszawa strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus Subfundusz Aviva Investors Obligacji Subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Fundusze Inwestycyjne Prospekt informacyjny

Fundusze Inwestycyjne Prospekt informacyjny Fundusze Inwestycyjne Prospekt informacyjny Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz CU Depozyt Plus Subfundusz CU Obligacji Subfundusz CU Ochrony Kapitału Plus Subfundusz CU Stabilnego

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI) Siedzibą Funduszu jest miasto Sopot, kraj Polska, przy ulicy Władysława IV 22. Organem Funduszu jest: Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA WYMOGÓW MIFID

REALIZACJA WYMOGÓW MIFID Załącznik do uchwały nr 1 Zarządu IPOPEMA Asset Management S.A. z dnia 13 czerwca 2014 r. REALIZACJA WYMOGÓW MIFID W IPOPEMA ASSET MANAGEMENT S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY Spis treści 1. Ogólne informacje

Bardziej szczegółowo

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SKRÓT PROSPEKTU GLOBAL PARTNERS - KREDYT BANK EMERGING MARKETS JUMPER 1

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SKRÓT PROSPEKTU GLOBAL PARTNERS - KREDYT BANK EMERGING MARKETS JUMPER 1 Paweł Bartoszewicz, Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego, ul. Bielawska 36c/122, 05-520 Konstancin-Jeziorna TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SKRÓT PROSPEKTU GLOBAL PARTNERS - KREDYT BANK

Bardziej szczegółowo

Prospekt. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu

Prospekt. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu Fidelity Funds Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu Prospekt Nijszy prospekt jest ważny tylko z załączonym aneksem z lipca 2013 r. FIDELITY FUNDS Aneks do Prospektu z marca

Bardziej szczegółowo

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SKRÓT PROSPEKTU GLOBAL PARTNERS KREDYT BANK ASIA GROWTH 1

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SKRÓT PROSPEKTU GLOBAL PARTNERS KREDYT BANK ASIA GROWTH 1 Paweł Bartoszewicz, Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego, ul. Bielawska 36c/122, 05-520 Konstancin-Jeziorna TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SKRÓT PROSPEKTU GLOBAL PARTNERS KREDYT BANK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu. Prospekt

Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu. Prospekt Fidelity Funds Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu Prospekt WAŻNE INFORMACJE WAŻNE: W razie wystąpienia wątpliwości odnoś do treści nijszego Prospektu należy skontaktować

Bardziej szczegółowo

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Paweł Bartoszewicz, Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego, ul. Bielawska 36c/122, 05-520 Konstancin-Jeziorna TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Skrót prospektu: Fund Partners Kredyt Bank Conservative

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PZU

PROSPEKT INFORMACYJNY PZU PROSPEKT INFORMACYJNY PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji () który działał wcześniej pod nazwą: PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Funduszy Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Prospekt Skrócony. Legg Mason Managed Solutions SICAV. A Société d Investissement à Capital Variable prawa Wlk. Księstwa Luksemburg

Prospekt Skrócony. Legg Mason Managed Solutions SICAV. A Société d Investissement à Capital Variable prawa Wlk. Księstwa Luksemburg Prospekt Skrócony Legg Mason Managed Solutions SICAV A Société d Investissement à Capital Variable prawa Wlk. Księstwa Luksemburg Styczeń 2010 LEGG MASON MANAGED SOLUTUIONS SICAV ( Spółka ) PROSPEKT SKRÓCONY

Bardziej szczegółowo

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, Al. Szucha 8, 00-582 Warszawa, strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Twoje inwestycje Prospekt informacyjny Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aviva Investors Depozyt Plus Aviva Investors Obligacji Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus Aviva Investors Stabilnego

Bardziej szczegółowo

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO)

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) PROSPEKT INFORMACYJNY Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: (1) Credit Agricole Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo