Twoja instrukcja użytkownika NOKIA N92

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika NOKIA N92 http://pl.yourpdfguides.com/dref/527979"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla NOKIA N92. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla NOKIA N92 (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi NOKIA N92 Podręcznik użytkownika NOKIA N92 Instrukcje obsługi NOKIA N92 Instrukcje użytkowania NOKIA N92 Instrukcja użytkowania NOKIA N92 Twoja instrukcja użytkownika NOKIA N92

2 Skrót instrukcji: Prowadz±cy zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworz± odpowiedni system umo liwiaj±cy oddanie tego sprzêtu. W³a ciwe postêpowanie ze zu ytym sprzêtem elektrycznym i elektronicznym przyczynia siê do unikniêcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i rodowiska naturalnego konsekwencji, wynikaj±cych z obecno ci sk³adników niebezpiecznych oraz niew³a ciwego sk³adowania i przetwarzania takiego sprzêtu. Szczegó³owe dane dotycz±ce masy sprzêtu marki Nokia znajduj± siê na stronie internetowej: Copyright 2006 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii czê ci lub ca³o ci tego dokumentu w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia s± zabronione. Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port i Visual Radio s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mog± byæ znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich w³a cicieli. Sygna³ d¼wiêkowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Produkt ten zawiera oprogramowanie licencjonowane przez firmê Symbian Software Ltd (c) (6). Symbian i Symbian OS s± znakami towarowymi firmy Symbian Ltd. JavaTM i wszystkie znaki zwi±zane z technologi± Java s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc. Stac, LZS, 1996, Stac, Inc., Microsoft Corporation. Zawiera jeden lub wiêcej patentów amerykañskich o numerach: , , , i Inne patenty s± w trakcie przyznawania. Hi / fn, LZS, , Hi / fn. Zawiera jeden lub wiêcej patentów amerykañskich o numerach: , , , i Inne patenty s± w trakcie przyznawania. Part of the software in this product is Copyright ANT Ltd All rights reserved. Patent amerykañski nr i inne patenty w trakcie przyznawania. Oprogramowanie T9 do wprowadzania tekstu chronione prawami autorskimi (Copyright (C) ) przyznanymi firmie Tegic Communications, Inc. Wszelkie prawa zastrze one. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>. Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upowa nia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w zwi±zku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego dzia³añ o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) u ywania go w zwi±zku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcê takich nagrañ. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja nie jest udzielana ani nie mo e byæ domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotycz±ce zastosowañ produktu w celach promocyjnych, wewnêtrznych i komercyjnych, mo na otrzymaæ od firmy MPEG LA, LLC. Patrz <http://www.mpegla.com>. Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Firma Nokia promuje politykê nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnieñ we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia. W adnych okoliczno ciach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialno ci za jak±kolwiek utratê danych lub zysków czy te za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub po rednie szkody spowodowane w dowolny sposób. Zawarto æ tego dokumentu przedstawiona jest,,tak jak jest - as is". Nie udziela siê jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyra¼nych jak i dorozumianych, w³±czaj±c w to, lecz nie ograniczaj±c tego do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji u yteczno ci handlowej lub przydatno ci do okre lonego celu, chyba e takowe wymagane s± przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Dostêpno æ poszczególnych produktów mo e siê ró niæ w zale no ci od regionu. Szczegó³y mo na uzyskaæ u najbli szego sprzedawcy firmy Nokia. Urz±dzenie to mo e zawieraæ elementy, technologiê lub oprogramowanie podlegaj±ce obowi±zuj±cym w USA i innych krajach przepisom eksportowym. Odstêpstwa od tych przepisów s± zabronione. PRZEPISY FCC / INDUSTRY CANADA Urz±dzenie mo e powodowaæ zak³ócenia w odbiorze audycji radiowych i programów TV (g³ównie wtedy, gdy telefon jest blisko odbiornika). Je li takich zak³óceñ nie da siê wyeliminowaæ, FCC / Industry Canada mo e za ±daæ zaprzestania korzystania z tego telefonu. Pomocy w eliminacji zak³óceñ udzieli personel lokalnego serwisu. Urz±dzenie to spe³nia warunki ujête w czê ci 15 przepisów FCC. Oznacza to, e nie zak³óca ono dzia³ania innych urz±dzeñ radiowych. Wydanie 1. PL, Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Spis tre ci Dla w³asnego bezpieczeñstwa....7 Nokia N Tryby...

3 Mobilna TV Klawisze multimediów Klawisz multimediów.. 12 Przydatne skróty Ustawienia Dzia³ pomocy firmy Nokia oraz informacje kontaktowe..

4 Przesy³anie materia³ów z innego urz±dzenia Najwa niejsze wska¼niki Blokada klawiatury Regulacja g³o no ci i g³o nika. 16 Zegar.. 16 Zestaw s³uchawkowy Karta pamiêci.

5 17 Pomoc 18 Samouczek. 18 Mobilna TV Pierwsze w³±czenie Ogl±danie programów Us³ugi.

6 20 Przewodnik po programach. 20 Nagrywanie programów. Twoja instrukcja użytkownika NOKIA N92

7 Ogl±danie nagranych programów Wyszukiwanie Subskrybowanie kana³ów, pakietów kana³ów i programów Ustawienia Wska¼niki Kamera...

8 .25 Robienie zdjêæ Wskazówki dotycz±ce robienia zdjêæ Nagrywanie wideo.. 29 Galeria Ogl±danie zdjêæ i plików wideo Edycja zdjêæ Wydruk zdjêæ...

9 Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Prezentacje Albumy Nawi±zywanie po³±czeñ Po³±czenia g³osowe Po³±czenia wideo Odbieranie i odrzucanie po³±czeñ Rejestr...

10 66 Aplikacje multimedialne Odtwarzacz muzyczny RealPlayer...37 Animacje Flash Visual Radio Web

11 ...42 Dyktafon. 42 Us³ugi.69 Punkty dostêpu Widok zak³adek Zabezpieczenia po³±czeñ Przegl±danie...

12 70 Pobieranie i kupowanie materia³ów 71 Koñczenie po³±czenia.. 71 Ustawienia Wiadomo ci Wpisywanie tekstu.. 44 Pisanie i wysy³anie wiadomo ci...ro Kalkulator...

13 Konwerter Notatki. 100 Quickoffice..101 Adobe Reader Eksploatacja i konserwacja Dodatkowe informacje o bezpieczeñstwie.

14 134 Indeks Przystosowywanie urz±dzenia Profile -- ustawienia d¼wiêków Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Dla w³asnego bezpieczeñstwa Zapoznaj siê uwa nie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek mo e byæ niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Wiêcej informacji znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji. NIE RYZYKUJ Nie w³±czaj telefonu w miejscach, w których zabrania siê korzystaæ z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy mo e to spowodowaæ zak³ócenia lub inne zagro enia. NAJWA NIEJSZE JEST BEZPIECZEÑSTWO W RUCHU DROGOWYM Stosuj siê do wszystkich lokalnie obowi±zuj±cych przepisów. Prowadz±c samochód, nie zajmuj r±k niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeñstwo na drodze. ZAK ÓCENIA Wszystkie urz±dzenia bezprzewodowe mog± byæ podatne na zak³ócenia, które z kolei mog± wp³ywaæ na jako æ po³±czeñ. WY CZ TELEFON, GDY ZNAJDZIESZ SIÊ NA TERENIE SZPITALA Przestrzegaj wszystkich ograniczeñ. Wy³±cz urz±dzenie w pobli u aparatury medycznej. WY CZ URZ DZENIE, GDY ZNAJDZIESZ SIÊ W SAMOLOCIE Przestrzegaj wszystkich ograniczeñ. Urz±dzenia bezprzewodowe mog± byæ ¼ród³em zak³óceñ w samolocie. WY CZ URZ DZENIE, GDY TANKUJESZ PALIWO Nie u ywaj urz±dzenia na stacjach benzynowych. Nie u ywaj go te w pobli u sk³adów paliw i chemikaliów. WY CZ URZ DZENIE W REJONIE PRZEPROWADZANIA WYBUCHÓW Przestrzegaj wszystkich ograniczeñ. Nie u ywaj urz±dzenia w rejonie odpalania ³adunków wybuchowych. U YWAJ URZ DZENIA Z ROZWAG Urz±dzenia u ywaj w normalnej pozycji i zgodnie z jego dokumentacj±. Nie dotykaj bez potrzeby anteny urz±dzenia. PROFESJONALNY SERWIS Instalowaæ i naprawiaæ ten produkt mo e wy³±cznie wykwalifikowany personel. Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 7 BATERIE I AKCESORIA U ywaj jedynie zatwierdzonych do u ytku baterii i akcesoriów. Nie pod³±czaj niekompatybilnych produktów. WODOODPORNO Æ To urz±dzenie nie jest wodoodporne. Chroñ je przed wilgoci±. KOPIE ZAPASOWE Pamiêtaj o robieniu zapasowych kopii wszystkich zapisywanych w telefonie wa nych informacji lub prowad¼ ich pisemny zapis. POD CZANIE INNYCH URZ DZEÑ Zanim pod³±czysz dodatkowe urz±dzenie, zapoznaj siê z instrukcj± jego obs³ugi i przepisami bezpieczeñstwa. Nie pod³±czaj niekompatybilnych produktów. TELEFONY ALARMOWE Upewnij siê, e funkcja telefonu w urz±dzeniu jest w³±czona i e telefon ma kontakt z sieci± komórkow±. Naci nij klawisz zakoñczenia tyle razy, ile potrzeba, aby usun±æ z wy wietlacza wszystkie wprowadzone znaki i wróciæ do ekranu startowego. Wprowad¼ numer alarmowy i naci nij klawisz po³±czeñ. Podaj miejsce pobytu. Nie przerywaj po³±czenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody. Kilka s³ów o urz±dzeniu Opisane w tej instrukcji urz±dzenie bezprzewodowe zosta³o zatwierdzone do u ytku w sieciach EGSM 900/1800/1900 i UMTS Aby uzyskaæ wiêcej informacji o sieciach, skontaktuj siê z us³ugodawc±. Korzystaj±c z funkcji tego urz±dzenia, stosuj siê do wszystkich obowi±zuj±cych przepisów i szanuj prywatno æ oraz uzasadnione prawa innych osób. Gdy robisz albo wykorzystujesz zdjêcia lub nagrania wideo, stosuj siê do wszystkich obowi±zuj±cych przepisów oraz przestrzegaj lokalnych obyczajów i s³usznych praw innych osób. Aplikacje pakietu Quickoffice zainstalowane w urz±dzeniu umo liwiaj± obs³ugê podstawowych funkcji programów Microsoft Word, PowerPoint i Excel (Microsoft Office 97, 2000, XP i 2003). Nie wszystkie formaty plików mog± byæ przegl±dane lub modyfikowane. Ostrze enie: wszystkie funkcje tego urz±dzenia, poza budzikiem, dzia³aj± dopiero po jego w³±czeniu. Nie w³±czaj tego urz±dzenia, je li mo e to spowodowaæ zak³ócenia lub inne zagro enia. Us³ugi sieciowe Aby u ywaæ telefonu, trzeba mieæ dostêp do us³ug wiadczonych przez dostawców us³ug bezprzewodowych. 8 Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Dzia³anie wielu funkcji tego urz±dzenia zale y od charakterystyki sieci bezprzewodowej. Poszczególne us³ugi sieciowe mog± nie byæ dostêpne we wszystkich sieciach, a w niektórych przypadkach korzystanie z us³ug sieciowych mo e byæ uwarunkowane zawarciem w³a ciwej umowy z us³ugodawc±. O sposobie korzystania z us³ug sieciowych i zwi±zanych z nimi op³atach mo na siê dowiedzieæ od us³ugodawcy. Twoja instrukcja użytkownika NOKIA N92

15 W niektórych sieciach mog± obowi±zywaæ ograniczenia wp³ywaj±ce na sposób korzystania z us³ug sieciowych. Niektóre sieci mog± na przyk³ad nie udostêpniaæ pewnych us³ug lub znaków specyficznych dla danego jêzyka. Us³ugodawca mo e zablokowaæ pewne funkcje lub uniemo liwiæ ich w³±czenie w urz±dzeniu. Takie funkcje nie bêd± wówczas dostêpne w menu urz±dzenia. Urz±dzenie mo e te byæ specjalnie skonfigurowane. Taka konfiguracja mo e polegaæ na zmianie nazw i kolejno ci pozycji w menu oraz na zmianie wygl±du ikon. Wiêcej na ten temat mo na siê dowiedzieæ od us³ugodawcy. Urz±dzenie to korzysta z protoko³ów WAP 2. 0 (HTTP i SSL), które bazuj± na protoko³ach TCP/IP. Korzystanie z niektórych funkcji urz±dzenia, takich jak wiadomo ci MMS, przegl±darka, poczta i pobieranie danych przez przegl±darkê lub wiadomo ci MMS, jest mo liwe tylko w sieciach, które udostêpniaj± te technologie. W sprawie dostêpno ci i sposobu korzystania z us³ug karty SIM skontaktuj siê ze sprzedawc± tej karty. Mo e nim byæ us³ugodawca, operator sieci lub inny sprzedawca. Akcesoria, baterie i ³adowarki Przed ka dym wyjêciem baterii nale y urz±dzenie wy³±czyæ i od³±czyæ je od ³adowarki. Przed u yciem ³adowarki nale y sprawdziæ numer jej modelu. Do zasilania tego urz±dzenia przeznaczone s± ³adowarki AC-3 lub AC-4 i ³adowarka AC-5 do u ytku z adapterem ³adowarki CA-44. Do zasilania tego urz±dzenia przeznaczona jest bateria BL-5B. Ostrze enie: korzystaj wy³±cznie z baterii, ³adowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmê Nokia do u ytku z tym w³a nie modelem urz±dzenia. Stosowanie akcesoriów innego typu mo e uniewa niæ gwarancjê na urz±dzenie i byæ równie niebezpieczne dla u ytkownika. O dostêpno ci zatwierdzonych do u ytku akcesoriów dowiesz siê od sprzedawcy. Od³±czaj±c przewód któregokolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkê -- nie za przewód. Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 9 Nokia N92 Nokia N92 Numer modelu: Nokia N92-1 Nazywany w dalszej czê ci Nokia N92. korzystania z radia, telewizji lub odtwarzacza muzycznego mo na nadal z tych funkcji korzystaæ. W trybie zamkniêtej klapki wy wietlacz na obudowie udostêpnia zegar oraz informacje o stanie. W trybie gotowo ci na wy wietlaczu mog± widnieæ wska¼niki mocy sygna³u i na³adowania baterii, godzina, wska¼niki stanu oraz nazwa aktywnego profilu (je li jest to profil inny ni Ogólny). Je li w³±czona jest telewizja, na wy wietlaczu na obudowie mo na ogl±daæ kana³ Mobilnej TV, przegl±daæ informacje o programie, harmonogram programów i stan nagrywania. W przypadku korzystania z odtwarzacza muzycznego do s³uchania pliku audio wy wietlane s± paski g³o no ci oraz informacje o utworze. Aby zwiêkszyæ lub zmniejszyæ g³o no æ, skorzystaj z klawisza g³o no ci z boku urz±dzenia. W przypadku korzystaniu z funkcji Visual Radio w trybie zamkniêtej klapki materia³y wizualne nie s± widoczne na wy wietlaczu na obudowie. Mo na zapisaæ kilka ustawieñ stacji z nazw± stacji, czêstotliwo ci oraz informacjami o lokalizacji. Informacje te s± widoczne na wy wietlaczu na obudowie. Wy wietlane s± tak e alarmy kalendarza i zegara oraz komunikaty o nieodebranych po³±czeniach i nowo odebranych wiadomo ciach. Aby wy wietliæ otrzyman± Tryby W urz±dzeniu s± dostêpne cztery tryby mechaniczne, zoptymalizowane do u ycia w ró nych sytuacjach: tryb zamkniêtej klapki do przenoszenia; tryb otwartej klapki do tradycyjnego u ytkowania funkcji telefonu; tryb zdjêciowy do nagrywania filmów wideo i robienia zdjêæ oraz tryb przegl±dania do ogl±dania mobilnej TV, zdjêæ i plików wideo. Tryby mo na zmieniaæ przez zamykanie i otwieranie klapki oraz obracanie wy wietlacza. Uaktywnienie trybu nastêpuje z krótkim opó¼nieniem. Tryb zamkniêtej klapki Po zamkniêciu klapki wy wietlacz g³ówny zostanie wy³±czony i w³±czy siê pod wietlenie wy wietlacza na obudowie. Je li nie jest u ywany g³o nik ani nie jest pod³±czony kompatybilny zestaw s³uchawkowy, trwaj±ce po³±czenia zostaj± zakoñczone. Aby zmieniæ ustawienia, patrz `Tryb gotowo ci', p W przypadku 10 Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Po³±czenia przychodz±ce s± sygnalizowane normalnym d¼wiêkiem i komunikatem. Aby odbieraæ po³±czenia przy otwartej klapce, w ustawieniach wy wietlacza na obudowie wybierz opcjê Odb., gdy klapka otw. > Tak. Je li do urz±dzenia jest pod³±czony kompatybilny zestaw s³uchawkowy, naci nij klawisz odbierania po³±czeñ w zestawie. Aby zmieniæ ustawienia, patrz `Tryb gotowo ci', p Aby nawi±zaæ po³±czenie lub skorzystaæ z menu, otwórz klapkê. Tryb zdjêciowy zostaje uaktywniony po otwarciu klapki do pozycji 90 stopni, przytrzymaniu urz±dzenia za jego boczne cianki, a nastêpnie przekrêceniu klapki do góry tak, aby skierowaæ wy wietlacz g³ówny w swoj± stronê. Zostanie w³±czona kamera g³ówna, a na wy wietlaczu bêdzie mo na zobaczyæ fotografowany obraz. Tryb zdjêciowy umo liwia nagrywanie plików wideo i robienie zdjêæ. Patrz `Kamera', s.25. W trybie zdjêciowym klawiatura numeryczna jest nieaktywna. Mo na u yæ klawisza fotografowania, klawisza g³o no ci w celu powiêkszenia zdjêcia oraz klawiszy wyboru na klawiaturze. Tryb otwartej klapki Gdy otworzysz klapkê, automatycznie zostanie uaktywniony tryb otwartej klapki: w³±czy siê pod wietlenie wy wietlacza g³ównego, klawiatura stanie siê aktywna i bêdzie mo na korzystaæ z menu. Twoja instrukcja użytkownika NOKIA N92

16 Do przewijania menu s³u y klawisz przewijania. Tryb otwartej klapki jest uaktywniany nawet wtedy, gdy klapka nie jest otwarta do koñca. Klapka otwiera siê do oko³o 160 stopni, tak jak pokazano na rysunku. Nie próbuj na si³ê otwieraæ jej bardziej. Tryb przegl±dania Tryb przegl±dania jest uaktywniany, kiedy klapka jest zamkniêta i podniesiony zostanie obracany wy wietlacz. Klawisze numeryczne maj± bia³e znaki na czarnym tle, a poni ej ekranu s± dostêpne klawisze wyboru. Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 11 Nokia N92 wiadomo æ tekstow± oraz tekst i zdjêcia z odebranych wiadomo ci multimedialnych, nale y otworzyæ klapkê i przegl±daæ wiadomo æ na wy wietlaczu g³ównym. Tryb zdjêciowy Poza u ywaniem innych aplikacji mo na korzystaæ z trybu przegl±dania do wykonywania nastêpuj±cych czynno ci: Ogl±danie transmisji Mobilnej TV. Przegl±danie zdjêæ. Przegl±danie internetu. Wykonywanie po³±czeñ przy u yciu zestawu g³o nomówi±cego. Nokia N92 Klawisz multimediów Aby otworzyæ aplikacjê Mobilna TV, naci nij i przytrzymaj klawisz multimediów. Aby otworzyæ aplikacjê multimedialn±, naci nij i przewiñ w odpowiednim kierunku. Aby zamkn±æ okno bez wybierania aplikacji, naci nij. Aby zmieniæ skrót, naci nij i przewiñ w dó³. Aby zmieniæ aplikacje wy wietlane po naci niêciu, wybierz Górne skrzyde³ko, Lewe skrzyde³ko, rodek i Prawe skrzyde³ko, a nastêpnie wska aplikacjê. Niektóre skróty mog± byæ sta³e i nie mo na ich zmieniaæ. Mobilna TV Telefon Nokia N92 jest wyposa ony w zintegrowany cyfrowy odbiornik telewizji. Za pomoc± aplikacji Mobilna TV mo na ogl±daæ, s³uchaæ i nagrywaæ cyfrowe programy telewizyjne. Przed ogl±daniem programów konieczna mo e byæ subskrypcja kana³u. Przydatne skróty Skróty pozwalaj± szybko korzystaæ z funkcji i aplikacji urz±dzenia. Szczegó³owe informacje znajdziesz w odpowiednich rozdzia³ach niniejszej instrukcji obs³ugi. Tryb gotowo ci Aby otworzyæ aplikacjê Mobilna TV, naci nij i przytrzymaj. Patrz `Klawisz multimediów', s. 12. Aby prze³±czaæ siê miêdzy otwartymi aplikacjami, naci nij i przytrzymaj, po czym wybierz aplikacjê. Gdy zaczyna brakowaæ pamiêci, urz±dzenie mo e samo zamkn±æ niektóre aplikacje. Przed zamkniêciem aplikacji wszystkie niezapisane dane zostan± zapisane. Klawisze multimediów Klawisze multimediów s± umieszczone dooko³a klawisza przewijania. Klawisze te s³u ± do obs³ugi aplikacji Mobilna TV, odtwarzania plików wideo, odtwarzacza muzycznego i radia. 12 Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Aplikacje dzia³aj±ce w tle podczas korzystania z innych funkcji zwiêkszaj± zapotrzebowanie na energiê baterii i skracaj± jej ywotno æ. Aby po³±czyæ siê z poczt± g³osow± (us³uga sieciowa), naci nij i przytrzymaj. Aby zmieniæ profil, naci nij i wybierz profil. Aby zmieniæ profil Ogólny na profil Milcz±cy lub odwrotnie, naci nij i przytrzymaj. Je li masz dwie linie telefoniczne (us³uga sieciowa), czynno æ ta powoduje prze³±czenie na drug± liniê. Aby otworzyæ listê ostatnio wybieranych numerów, naci nij. Aby u ywaæ poleceñ g³osowych, naci nij i przytrzymaj. Aby rozpocz±æ przegl±danie internetu (us³uga sieciowa), naci nij i przytrzymaj. Patrz `Us³ugi', s. 69. Aby okre liæ jasno æ wy wietlacza, naci nij przycisk wyboru w lewym dolnym rogu (w trybie otwartej klapki) i przewiñ w lewo lub w prawo. Dzia³ pomocy firmy Nokia oraz informacje kontaktowe Odwied¼ witrynê lub lokaln± internetow± stronê firmy Nokia, eby zapoznaæ siê z najnowsz± wersj± tej instrukcji, zdobyæ dodatkowe informacje i skorzystaæ z us³ug zwi±zanych z produktami firmy Nokia. Znajduj± siê tam równie informacje na temat produktów i us³ug firmy Nokia. Je li chcesz skontaktowaæ siê z biurem obs³ugi klienta, wejd¼ na stronê www. nokia.com/customerservice, na której znajdziesz listê lokalnych centrów kontaktowych firmy Nokia. Chc±c znale¼æ najbli szy serwis naprawczy firmy Nokia, odwied¼ najpierw witrynê Informacje o innych skrótach dostêpnych w trybie gotowo ci znajdziesz w rozdziale `Aktywny tryb gotowoci', s Ustawienia Telefon Nokia N92 ma automatycznie skonfigurowane ustawienia MMS, GPRS, mobilnego internetu i transmisji strumieniowej na podstawie informacji udostêpnionych Przesy³anie materia³ów z innego urz±dzenia Do przesy³ania danych, takich jak kontakty i kalendarz, z kompatybilnego telefonu firmy Nokia do telefonu Nokia N92 mo na u yæ po³±czenia Bluetooth lub portu Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 13 Nokia N92 przez us³ugodawcê lub operatora sieci. Ustawienia te mog± te byæ ju skonfigurowane w urz±dzeniu lub mo esz otrzymaæ je w wiadomo ci tekstowej od operatora sieci lub us³ugodawcy. podczerwieni. Typy danych, które mo na kopiowaæ, zale ± od modelu telefonu. Funkcja ochrony praw autorskich mo e uniemo liwiæ kopiowanie, modyfikowanie, przesy³anie i przekazywanie niektórych zdjêæ, muzyki (w tym d¼wiêków dzwonka) i innych materia³ów. Kartê SIM z Twojego telefonu mo na wk³adaæ do innych urz±dzeñ. Po w³±czeniu telefonu Nokia N92 bez karty SIM automatycznie w³±czany jest profil offline. Przesy³anie materia³ów 1 W telefonie Nokia N92 naci nij i wybierz Narzêdzia > Transfer. Twoja instrukcja użytkownika NOKIA N92

17 2 Aby wy wietliæ informacje, wybierz Kontynuuj. 3 Zdecyduj, czy dane maj± byæ przesy³ane przez Bluetooth, czy przez podczerwieñ. Obydwa urz±dzenia musz± byæ przystosowane do tego typu po³±czeñ. 4 W przypadku wybrania po³±czenia Bluetooth, aby wyszukaæ w telefonie Nokia N92 urz±dzenia za pomoc± po³±czenia Bluetooth, wybierz Kontynuuj. Wybierz drugie urz±dzenie z listy. Pojawi siê ±danie wprowadzenia kodu do urz±dzenia Nokia N92. Wprowad¼ kod (1-16 cyfr) i wybierz OK. Wprowad¼ ten sam kod do drugiego urz±dzenia i wybierz OK. Teraz urz±dzenia s± powi±zane. Patrz `Uwierzytelnianie urz±dzeñ', s. 88. W niektórych modelach telefonu aplikacja Transfer zostanie wys³ana jako wiadomo æ do drugiego urz±dzenia. Aby zainstalowaæ na nim aplikacjê Transfer, otwórz wiadomo æ. Postêpuj zgodnie z instrukcjami wy wietlanymi na ekranie. W przypadku podczerwieni, po³±cz oba urz±dzenia. Patrz `Po³±czenie przez podczerwieñ', s Wybierz w urz±dzeniu Nokia N92 materia³y, które chcesz skopiowaæ z drugiego urz±dzenia. Wybrane materia³y z pamiêci drugiego urz±dzenia i kompatybilnej karty pamiêci zostan± skopiowane odpowiednio do pamiêci i na kartê telefonu Nokia N92 (obie karty musz± byæ w³o one). Czas kopiowania zale y od ilo ci przesy³anych danych. Kopiowanie mo na w ka dej chwili anulowaæ i wznowiæ je pó¼niej. Aby przegl±daæ informacje z rejestru dotycz±ce poprzedniego transferu, w widoku g³ównym wybierz opcjê Rej. transferu. Aby przegl±daæ urz±dzenia, z których dane by³y kopiowane lub transferowane, w widoku g³ównym wybierz Telefony. Nokia N92 Najwa niejsze wska¼niki Urz±dzenie jest u ywane w sieci GSM. Urz±dzenie jest u ywane w sieci UMTS (us³uga sieciowa). W folderze Sk. odbiorcza Wiadom. jest co najmniej jedna nieprzeczytana wiadomo æ. Masz nowe wiadomo ci w zdalnej skrzynce pocztowej. 14 Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Masz nieodebrane po³±czenia. Wska¼nik wy wietlany, gdy Rodzaj dzwonka jest ustawiony na Milcz±cy, a Sygna³ odbioru wiad., Sygna³ czatu i Alert s± ustawione na Nie. Klawiatura jest zablokowana. Budzik jest w³±czony. W u yciu jest druga linia telefoniczna (us³uga sieciowa). Wszystkie po³±czenia s± przekazywane na inny numer. W przypadku dwóch linii telefonicznych (us³uga sieciowa), pierwsza jest oznaczona symbolem,a druga. Do urz±dzenia jest pod³±czony kompatybilny zestaw s³uchawkowy. Do urz±dzenia jest pod³±czona pêtla indukcyjna. Jest aktywna transmisja danych. Po³±czenie pakietowe GPRS lub EDGE jest dostêpne. Po³±czenie pakietowe GPRS lub EDGE jest aktywne. Po³±czenie pakietowe GPRS lub EDGE jest zawieszone. Po³±czenie pakietowe UMTS jest dostêpne. Po³±czenie pakietowe UMTS jest aktywne. W urz±dzeniu w³±czono funkcjê skanowania sieci WLAN i sieæ ta jest dostêpna. Patrz `WLAN', s Aktywne jest po³±czenie z sieci± WLAN z w³±czonym szyfrowaniem. Aktywne jest po³±czenie z sieci± WLAN bez szyfrowania. Modu³ Bluetooth jest w³±czony. Trwa transmisja danych przez po³±czenie Bluetooth. Po³±czenie USB jest aktywne. Po³±czenie przez podczerwieñ jest aktywne. Migaj±cy wska¼nik oznacza próbê po³±czenia siê smartfonu z innym urz±dzeniem lub przerwanie po³±czenia. Blokada klawiatury Blokada klawiatury zapobiega skutkom przypadkowych naci niêæ klawiszy. Aby przy zablokowanej klawiaturze w³±czyæ pod wietlenie wy wietlacza, naci nij klawisz wy³±cznika. Blokowanie: w trybie gotowo ci naci nij, a potem. O zablokowaniu klawiatury informuje wska¼nik. Odblokowywanie w trybie otwartej klapki lub trybie przegl±dania: naci nij, a potem. Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 15 Nokia N92 W folderze Sk. nadawcza s± wiadomo ci czekaj±ce na wys³anie. Po³±czenie pakietowe UMTS jest zawieszone. Nokia N92 Gdy klawiatura jest zablokowana, mo na siê po³±czyæ z oficjalnym, zaprogramowanym w urz±dzeniu numerem alarmowym. Zegar Naci nij i wybierz Zegar. Aby ustawiæ nowy alarm, wybierz Opcje > Ustaw alarm. Gdy alarm jest aktywny, widoczny jest symbol. Aby wy³±czyæ alarm, wybierz Stop. Aby wy³±czyæ alarm na 5 minut, wybierz Drzemka. Je li w czasie, na który zosta³ ustawiony alarm, urz±dzenie bêdzie wy³±czone, w³±czy siê ono samoczynnie i zacznie emitowaæ sygna³ alarmu. Gdy wybierzesz Stop, pojawi siê pytanie, czy chcesz w³±czyæ urz±dzenie w celu korzystania z niego do po³±czeñ telefonicznych. Wybierz Nie, aby wy³±czyæ urz±dzenie, lub Tak, aby móc nawi±zywaæ i odbieraæ po³±czenia. Nie wybieraj Tak, je li w³±czony telefon komórkowy mo e byæ ¼ród³em zak³óceñ lub innych zagro eñ. Aby anulowaæ alarm, wybierz Zegar > Opcje > Usuñ alarm. Regulacja g³o no ci i g³o nika Aby w trakcie rozmowy telefonicznej lub s³uchania muzyki zwiêkszyæ lub zmniejszyæ g³o no æ, naci nij klawisz g³o no ci z boku urz±dzenia. Wbudowany g³o nik stereofoniczny pozwala rozmawiaæ przez telefon z pewnej odleg³o ci, dziêki czemu urz±dzenia nie trzeba trzymaæ przy uchu. Ostrze enie: gdy g³o nik jest w³±czony, nie trzymaj urz±dzenia przy uchu, poniewa d¼wiêki mog± byæ bardzo g³o ne. Aby w³±czyæ g³o nik przed rozpoczêciem po³±czenia, wybierz Opcje > W³±cz g³o nik. Aby wy³±czyæ g³o nik, wybierz Opcje > W³±cz mikrotelefon. Aby w³±czyæ lub wy³±czyæ g³o nik w trakcie po³±czenia, wybierz G³o nik lub Mikrotelefon. Twoja instrukcja użytkownika NOKIA N92

18 Wskazówka: g³o nik mo na równie uaktywniæ, korzystaj±c z trybu przegl±dania. Ustawienia zegara Aby zmieniæ ustawienia zegara, wybierz Zegar > Opcje > Ustawienia. Aby zmieniæ godzinê lub datê, wybierz Godzina lub Data. Aby zmieniæ zegar wy wietlany w trybie gotowo ci, wybierz Typ zegara > Analogowy lub Cyfrowy. 16 Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Aby zmieniæ d¼wiêk alarmu, wybierz Melodia alar. zegara. Czas w miastach wiata Aby wy wietliæ widok godziny w miastach wiata, otwórz Zegar i naci nij. W tym widoku pokazane s± godziny w ró nych miastach na wiecie. Aby dodaæ miasto do listy, wybierz Opcje > Dodaj miasto. Do listy mo esz dodaæ maksymalnie 15 miast. Aby ustawiæ miasto swojego pobytu, wska je, a nastêpnie wybierz Opcje > Moje miasto pobytu. Miasto to jest pokazane w g³ównym widoku zegara, a godzina w urz±dzeniu zmienia siê w zale no ci od wybranego miasta. Sprawd¼, czy godzina i strefa czasowa s± prawid³owo ustawione. Karta pamiêci Korzystanie z kart pamiêci minisd pozwala zaoszczêdziæ pamiêæ urz±dzenia. Mo na równie utworzyæ kopiê zapasow± danych zapisanych na karcie pamiêci urz±dzenia. W tym urz±dzeniu u ywaæ mo na tylko kompatybilnych kart pamiêci minisd. Inne karty pamiêci, takie jak na przyk³ad Reduced Size MultiMediaCard, nie pasuj± do z³±cza karty pamiêci i nie s± kompatybilne z tym urz±dzeniem. U ycie niekompatybilnej karty pamiêci mo e spowodowaæ uszkodzenie karty i samego urz±dzenia oraz uszkodzenie danych zapisanych na takiej niekompatybilnej karcie. Karty pamiêci nale y przechowywaæ w miejscu niedostêpnym dla ma³ych dzieci. Zestaw s³uchawkowy Pod³±cz kompatybilny zestaw s³uchawkowy do z³±cza interfejsu Pop-PortTM urz±dzenia. Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 17 Nokia N92 Aby pozwoliæ sieci komórkowej na aktualizowanie w urz±dzeniu godziny, daty i strefy czasowej (us³uga sieciowa), wybierz Czas operatora sieci > Autoaktualizacja. Ostrze enie: w czasie korzystania z zestawu s³uchawkowego d¼wiêki z otoczenia mog± byæ gorzej s³yszalne. Nie u ywaj zestawu s³uchawkowego, je li mo e to zagra aæ Twojemu bezpieczeñstwu. Nokia N92 Instalacja karty pamiêci 1 W³ó kartê pamiêci do jej gniazda. Upewnij siê, czy styki karty s± skierowane do do³u. Pomoc Urz±dzenie jest wyposa one w pomoc kontekstow±. Gdy aplikacja jest otwarta, w celu uzyskania pomocy dotycz±cej bie ±cego widoku wybierz Opcje > Pomoc. Czytaj±c tekst pomocy, mo esz prze³±czaæ siê miêdzy pomoc± a otwart± w tle aplikacj±, naciskaj±c i przytrzymuj±c. Aby otworzyæ pomoc z menu g³ównego, wybierz Narzêdzia > Pomoc. Wybierz ±dan± aplikacjê, aby przejrzeæ tematy pomocy. 2 Wci nij kartê. Gdy karta zatrza nie siê na swoim miejscu, us³yszysz klikniêcie. Wyjmowanie karty pamiêci 1 Otwórz klapkê gniazda karty pamiêci. Wszystkie aplikacje zostan± zamkniête. 2 Po wy wietleniu komunikatu Wyjmij kartê pamiêci i naci nij 'OK' naci nij kartê, aby zwolniæ jej zatrzask. 3 Wyjmij kartê pamiêci. Je li urz±dzenie jest w³±czone, po wy wietleniu monitu o potwierdzenie usuniêcia wybierz OK. Wa ne: nigdy nie wyjmuj karty pamiêci w trakcie wykonywania operacji na tej karcie. Wyjêcie karty w takim momencie mo e spowodowaæ uszkodzenie samej karty pamiêci, jak równie urz±dzenia. Uszkodzeniu mog± te ulec zapisane na karcie dane. Samouczek Samouczek zawiera informacje na temat niektórych funkcji urz±dzenia. Samouczek zostaje uruchomiony automatycznie po pierwszym w³±czeniu urz±dzenia. Aby otworzyæ samouczek w menu, naci nij i wybierz Osobiste > Samouczek, a nastêpnie wska fragment, który chcesz przejrzeæ. 18 Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Mobilna TV umo liwia dostêp do us³ug mobilnego radia i telewizji (us³ug sieciowych) oraz ogl±danie, s³uchanie i nagrywanie programów telewizji cyfrowej. Telefon Nokia N92 ma wbudowany odbiornik DVB-H (Digital Video Broadcast-Handheld), dziêki któremu mo na korzystaæ z us³ug telewizji mobilnej za po rednictwem aplikacji Mobilna TV. Informacje na temat sieci telewizji mobilnej i jej dostêpno ci, instrukcje dotycz±ce uzyskiwania dostêpu do us³ug przesy³ania danych oraz informacje o cenach mo na uzyskaæ od us³ugodawcy. W niektórych krajach posiadacze odbiorników telewizyjnych s± zobowi±zani do op³acania abonamentu radiowo-telewizyjnego. Wiêcej na ten temat mo na siê dowiedzieæ od lokalnych w³adz. W przypadku konieczno ci zmiany urz±dzenia lub karty SIM w sprawie dostêpno ci us³ugi nale y skontaktowaæ siê z us³ugodawc±. Mo liwe, e wymagana bêdzie ponowna subskrypcja. Brak dostêpu do dostêpu do us³ugi telewizji mobilnej mo e wynikaæ z tego, e nie oferuj± jej operatorzy dzia³aj±cy na danym obszarze. Us³uga telewizji mobilnej mo e nie byæ dostêpna w niektórych krajach lub na niektórych obszarach. Nie mo na korzystaæ z aplikacji Mobilna TV, kiedy aktywne jest po³±czenie wirtualnej sieci prywatnej (VPN). Pierwsze w³±czenie 1 Aby otworzyæ aplikacjê Mobilna TV, naci nij i przytrzymaj klawisz multimediów. Zostan± pokazane dostêpne w danej lokalizacji przewodniki po programach. 2 Przewiñ w górê lub w dó³ i naci nij klawisz przewijania, aby wybraæ przewodnik po programach. System ustawi dostêpne kana³y wed³ug przewodnika po programach. Mo e to chwilê potrwaæ. Przewodnik po programach mo na pó¼niej zmieniæ w ustawieniach. Twoja instrukcja użytkownika NOKIA N92

19 Ostatnio wybrany przewodnik po programach oraz ostatnio ogl±dany kana³ telewizyjny s± pokazywane przy kolejnym otwarciu aplikacji Mobilna TV. Ogl±danie programów Aby móc korzystaæ z kana³u w aplikacji Mobilna TV, mo e byæ konieczna jego subskrypcja. Patrz `Subskrybowanie kana³ów, pakietów kana³ów i programów', s. 23. Mo liwy jest podgl±d programu, który nie zosta³ subskrybowany. Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 19 Mobilna TV Mobilna TV Aby zobaczyæ krótki podgl±d bie ±cego programu lub kana³u, o ile jest dostêpny, wybierz Opcje > Podgl±d. Aby wy wietliæ kana³, przewiñ w górê lub w dó³ i naci nij klawisz przewijania. Do wyszukiwania kana³ów lub zatrzymywania odbioru transmisji s³u y te klawisz multimediów. Aby wybraæ kana³, mo esz nacisn±æ klawisz numeryczny. Aby wprowadziæ dwucyfrowe numery kana³ów, naci nij #. Aby zmieniæ k±t widzenia, wybierz Opcje > K±t widzenia i jedn± z opcji, je li s± dostêpne. Aby zmieniæ jêzyk bie ±cego programu, wybierz Opcje > Jêzyki audio i jedn± z opcji, je li s± dostêpne. Aby zmieniæ kolejno æ kana³ów, wybierz Opcje > Ustawienia. Patrz `Ustawienia', s. 23. Aby prze³±czyæ urz±dzenie do trybu pe³noekranowego, wybierz Opcje > Pe³ny ekran. Aby powróciæ do normalnego ekranu, wybierz Opcje > Normalny ekran. Wskazówka: aby prze³±czaæ siê miêdzy pe³nym ekranem a widokiem normalnym, mo na te nacisn±æ klawisz *. Aby wy wietliæ stronê internetow± us³ugodawcy, wybierz Opcje > Strona dostawcy. Polecenie menu mo e byæ inne. Dostêp do strony internetowej dostawcy mo e wymagaæ po³±czenia w standardzie sieci 2G lub 3G. Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Do regulacji g³o no ci s³u y znajduj±cy siê z boku klawisz g³o no ci lub klawisz przewijania. Aby wyciszyæ lub wy³±czyæ wyciszenie d¼wiêku, wybierz Opcje > Wycisz lub Wy³±cz wyciszenie. Gdy g³o nik jest w³±czony, nie trzymaj urz±dzenia przy uchu, poniewa d¼wiêki mog± byæ bardzo g³o ne. Aby powtórzyæ ostatnie 30 sekund, wybierz Opcje > Powtórz, o ile funkcja jest dostêpna. Mobilna TV Us³ugi Ogl±dany kana³ mo e oferowaæ dodatkowe us³ugi interaktywne, takie jak ³±cza internetowe, mo liwo æ zrobienia zakupów lub wziêcia udzia³u w g³osowaniu albo instalacjê aplikacji JavaTM i korzystanie z nich. Aby wy wietliæ us³ugi, wybierz Opcje > Us³ugi i wska ±dan± us³ugê. Us³ugi mog± byæ ró ne i nie s± oferowane we wszystkich programach TV. Za po³±czenia w sieci 2G lub 3G, niezbêdne do korzystania z us³ug, mog± zostaæ naliczone dodatkowe op³aty. Przewodnik po programach Dostêpne kana³y i programy s± u³o one w przewodniku po programach zgodnie z ich czasem rozpoczêcia. 20 Aby ogl±daæ bie ±cy program, wybierz Opcje > Ogl±daj program. Aby w przewodniku po programach ustawiæ przypomnienie o zbli aj±cym siê programie, wybierz Opcje > Przypomnij. wskazuje program z ustawionym przypomnieniem. Aby okre liæ, na ile wcze niej przed rozpoczêciem programu ma siê wy³±czyæ przypomnienie, zobacz "Ustawienia", s. 23. Po zmianie przewodnika po programach mog± przestaæ dzia³aæ zaplanowane lub aktywne operacje nagrywania oraz aktywne przypomnienia. Aby usun±æ przypomnienie w przewodniku po programach, wybierz Opcje > Usuñ przypomnienie. Przypomnienie nie dzia³a, je li urz±dzenie jest wy³±czone. Aby wy wietliæ szczegó³y programu, wska go w przewodniku po programach i wybierz Opcje > Szczegó³y programu. Harmonogram przewodnika po programach jest oparty na strefie czasowej wybranej w ustawieniach urz±dzenia. Je li strefa czasowa jest nieprawid³owa, to równie harmonogram w przewodniku po programach jest b³êdny. Aby rozpocz±æ nagrywanie ogl±danego programu, naci nij klawisz fotografowania. Nagrywanie zatrzyma siê wraz z koñcem programu. Aby wcze niej zatrzymaæ nagrywanie, ponownie naci nij klawisz fotografowania. Aby rozpocz±æ nagrywanie bie ±cego lub nastêpnego programu, wybierz Opcje > Nagraj program i jedn± z opcji podmenu. Je li program ma ograniczenie wiekowe wiêksze ni zdefiniowane w ustawieniach, przed rozpoczêciem nagrywania nale y wprowadziæ kod blokady. Aby zatrzymaæ nagrywanie, wybierz Opcje > Zatrzymaj nagrywanie. Aby wstrzymaæ nagrywanie, wybierz Opcje > Wstrzymaj nagrywanie. Program bêdzie nadal wy wietlany. Aby kontynuowaæ nagrywanie, wybierz Opcje > Wznów nagrywanie. Je li nagrywanie odbywa siê w tle w trakcie korzystania z urz±dzenia w innym celu i naci niêty zostanie klawisz stop, nagrywanie zostanie zatrzymane. Aby rozpocz±æ nagrywanie programu wymienionego w przewodniku po programach, wybierz program z listy i naci nij Opcje > Nagraj program. Aby ustawiæ czas nagrywania, patrz "Ustawienia", s. 23. Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 21 Mobilna TV Aby wy wietliæ przewodnik po programach, wybierz Opcje > Przew. po programach. Aby zmieniæ kana³, przewiñ w prawo lub lewo albo u yj klawiszy multimediów. Aby przejrzeæ zbli aj±ce siê programy, przewiñ w górê lub dó³. Nagrywanie programów Nagrywanie niektórych programów mo e nie byæ mo liwe, je li dostawca zawarto ci programów TV nie pozwala na to lub gdy nie zosta³y one subskrybowane. Korzystanie z innych aplikacji podczas nagrywania mo e powodowaæ zak³ócenia w nagrywanych programach TV. Nagrywanie mo e siê nie powie æ, je li sieæ DVB-H (telewizji cyfrowej) jest niedostêpna lub sygna³ odbiorczy jest zbyt s³aby. Twoja instrukcja użytkownika NOKIA N92

20 Ogl±danie nagranych programów Aby przej æ do folderu Moje wideo, wybierz Opcje > Moje wideo. Do otwierania folderów i wy wietlania nagrañ s³u y klawisz przewijania. Do wstrzymywania, wznawiania i przewijania do przodu lub do ty³u s³u ± klawisze multimediów. Aby odtworzyæ plik na pe³nym ekranie, wybierz Opcje > Odtwórz na ca³ym ekr., je li ta opcja jest dostêpna. Aby wstrzymaæ odtwarzanie, wybierz Opcje > Pauza. Aby kontynuowaæ odtwarzanie, wybierz Opcje > Wznów lub Wznów na ca³ym ekr.. Mo na te u yæ odpowiednich klawiszy multimediów. Aby w³±czyæ lub wy³±czyæ d¼wiêk, wybierz Opcje > Wycisz lub Wy³±cz wyciszenie. Aby zmieniæ nazwê pliku, wybierz Opcje > Zmieñ nazwê. Aby pokazaæ takie szczegó³y pliku, jak Nazwa pliku, Czas lub Rozmiar, wybierz Opcje > Szczegó³y pliku. Aby w urz±dzeniu nie zabrak³o pamiêci, pliki s± automatycznie usuwane, pocz±wszy od najstarszego. Aby zabezpieczyæ plik przed automatycznym usuniêciem, wybierz Opcje > Chroñ plik. Aby usun±æ zabezpieczenie, wybierz Opcje > Usuñ ochronê. Aby przenie æ lub skopiowaæ pliki wideo do innych folderów w urz±dzeniu albo na kompatybilnej karcie pamiêci, wybierz Opcje > Kopiuj do folderu lub Przenie do folderu. Aby utworzyæ nowy folder, wybierz Opcje > Nowy folder. Mobilna TV Wyszukiwanie Aby wyszukaæ ci±g znaków w aktualnie wybranym przewodniku po programach: 1 Wybierz Opcje > Wyszukaj. 2 Wprowad¼ szukany termin. Wyszukiwanie mo na ograniczyæ do okre lonego kana³u albo okre liæ dzieñ tygodnia lub rodzaj programu. 3 Aby rozpocz±æ wyszukiwanie, wybierz Wyszukaj. 4 Wybierz znaleziony program i Opcje, aby ogl±daæ, s³uchaæ lub subskrybowaæ program, pokazaæ jego szczegó³y, ustawiæ przypomnienie lub nagrywanie. 22 Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Pakiet kana³ów to zestaw kana³ów, który mo na subskrybowaæ jako jeden pakiet. Niektóre kana³y i programy telewizyjne mog± wymagaæ subskrypcji. Elementy niesubskrybowane s± oznaczone ikon±. Aby subskrybowaæ element, wykonaj poni sze dzia³ania: 1 Wybierz Opcje > Subskrypcje > Nowa subskrypcja. 2 Je li wybrano Opcje po wybraniu ju subskrybowanego programu, wska kategoriê do subskrypcji: Pakiety kana³ów, Kana³y lub Programy. Je li wybrano Opcje po wybraniu niesubskrybowanego programu, wska pozycjê na li cie elementów niesubskrybowanych. 3 Wybierz Opcje > Subskrybuj. 4 Wybierz okres subskrypcji. 5 Aby zaakceptowaæ subskrypcjê, w oknie dialogowym Sprawd¼ subskrypcjê wybierz Weryfikuj. Zostanie wy wietlona informacja, od kiedy mo esz zacz±æ ogl±daæ kana³ lub program. Nie mo na dokonaæ subskrypcji w trybie offline lub bez karty SIM. 1 Wybierz Opcje > Subskrypcje > Moje subskrypcje. 2 Wybierz kategoriê: Pakiety kana³ów, Kana³y lub Programy. 3 Aby przegl±daæ szczegó³y elementu, wybierz Opcje > Szczegó³y elementu. Aby kontynuowaæ aktualn± subskrypcjê, wybierz Opcje > Kontynuuj subskrypcjê. Aby zakoñczyæ subskrypcjê, wybierz Opcje > Cofnij subskrypcjê. Ustawienia Aby skonfigurowaæ ustawienia aplikacji Mobilna TV, wybierz Opcje > Ustawienia. Okre l nastêpuj±ce elementy: Stan systemu -- aby pokazaæ ogólny stan aplikacji Mobilna TV i moc sygna³u. W celu zaktualizowania wska¼nika mocy sygna³u zamknij to okno dialogowe i otwórz je ponownie. Kolejno æ kana³ów -- aby zmieniæ domy ln± kolejno æ kana³ów. Wybierz Opcje > Zaznacz, aby zaznaczyæ element do przeniesienia, wybierz Opcje > Przenie, wska now± lokalizacjê i wybierz OK. Kontrola rodzicielska -- aby ustawiæ ograniczenia wiekowe dla programów. Wymagane has³o jest takie Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 23 Mobilna TV Subskrybowanie kana³ów, pakietów kana³ów i programów Kontynuacja i zakoñczenie subskrypcji Mobilna TV samo, jak kod blokady urz±dzenia. Pó¼niej, aby ogl±daæ jakikolwiek program z ograniczeniami wiekowymi wiêkszymi ni ustawione, nale y wprowadziæ kod blokady. Aby uzyskaæ wiêcej informacji na temat kodu blokady, patrz "Zabezpieczen.", s Pamiêæ w u yciu -- aby okre liæ domy ln± lokalizacjê dla nagrañ i zapisanych plików do odtwarzania. Rezerwa czasu nagryw. -- aby okre liæ dodatkowy czas nagrywania, zarezerwowany w przypadku opó¼nieñ programów. To ustawienie pozwala na zatrzymanie nagrywania pó¼niej, ni wskazuje przewodnik po programach. Alarm przypomnienia -- aby okre liæ, kiedy ma zostaæ w³±czone przypomnienie o programie. Przewodnik po progr. -- aby przegl±daæ dostêpne przewodniki po programach i zmieniæ aktualny przewodnik po programach. -- us³uga telefoniczna -- us³uga internetowa -- us³uga w technologii Java -- nagrywanie -- nagrywanie nie jest mo liwe -- ograniczenia wiekowe -- nowy plik w folderze Moje wideo -- plik chroniony Wska¼niki -- pakiet kana³ów -- kana³ -- program -- element niesubskrybowany -- us³uga przesy³ania wiadomo ci 24 Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Urz±dzenie Nokia N92 ma dwie kamery. G³ówna kamera o wysokiej rozdzielczo ci w³±cza siê po obróceniu wy wietlacza do po³o enia trybu zdjêciowego. Znajduj±ca siê z przodu urz±dzenia kamera pomocnicza o ni szej rozdzielczo ci w³±cza siê w trybie otwartej klapki. Obie umo liwiaj± robienie zdjêæ i nagrañ wideo. Kamer± urz±dzenia Nokia N92 mo na robiæ zdjêcia o rozdzielczo ci 1600 x 1200 pikseli. Rozdzielczo æ zdjêæ zamieszczonych w tej instrukcji mo e wygl±daæ na inn±. Twoja instrukcja użytkownika NOKIA N92

21 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Aby w³±czyæ g³ówn± kamerê, uaktywnij tryb zdjêciowy. Patrz `Tryb zdjêciowy', s. 11. Fotografowany obiekt widoczny bêdzie w wizjerze. Aby prze³±czaæ siê miêdzy kamerami, wybierz Opcje > U yj pomocn. kamery lub U yj kamery g³ównej. Zdjêcia i pliki wideo mo na wysy³aæ w wiadomo ciach MMS, jako za³±czniki , przez podczerwieñ, bezprzewodow± sieæ LAN lub po³±czenie Bluetooth. Robienie zdjêæ Aby w³±czyæ g³ówn± kamerê, obróæ wy wietlacz do po³o enia trybu zdjêciowego. Je li kamera jest w trybie wideo, przewiñ w lewo, aby wybraæ tryb zdjêciowy. Aby zrobiæ zdjêcie, naci nij klawisz fotografowania lub przewijania. Zacznie migaæ czerwona dioda LED. Aby przed zrobieniem zdjêcia ustawiæ parametry zwi±zane z o wietleniem i kolorami, patrz `Regulacja kolorów i o wietlenia', s. 27. Po zmianie ustawieñ powiêkszenia, o wietlenia i kolorów zapisywanie zrobionego zdjêcia mo e trwaæ d³u ej. Wska¼niki dotycz±ce zdjêæ: (1) Zdjêcia bêd± zapisywane w pamiêci urz±dzenia ( ) lub na karcie pamiêci ( ). Przybli ona liczba zdjêæ (2) o wybranej jako ci, które zmieszcz± siê jeszcze w pamiêci telefonu lub na karcie pamiêci (je li jest w³o ona). Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 25 Kamera Kamera (3) Ustawiony tryb lampy b³yskowej: W³±czona ( ) lub Wy³±czony ( ). (4) Wska¼nik samowyzwalac za informuj±cy o uaktywnieniu tej funkcji. Patrz `Autoportret -- funkcja samowyzwalacza', s. 27. (5) Wska¼nik trybu seryjnego, informuj±cy o jego uaktywnieniu. Patrz `Tryby ekspozycji', s. 27. Wska¼nik odcienia koloru (6) pokazuje wybrany odcieñ barw. Patrz `Regulacja kolorów i o wietlenia', s. 27. Wska¼nik balansu bieli (7) pokazuje ustawienie balansu bieli. Patrz `Regulacja kolorów i o wietlenia', s. 27. Przewijaj w górê lub w dó³ b±d¼ naciskaj klawisz g³o no ci z boku urz±dzenia, aby powiêkszyæ lub pomniejszyæ. Wspó³czynnik powiêkszenia, wy wietlany na pasku bocznym, okre la stopieñ powiêkszenia / pomniejszenia. Uwagi dotycz±ce robienia zdjêæ: Urz±dzenie trzymaj oboma rêkami. Jako æ powiêkszonego / pomniejszonego zdjêcia jest gorsza ni zdjêcia wykonywanego przy standardowym powiêkszeniu. Kamera Je li przez pewien czas nie zostanie naci niety aden klawisz, kamera przejdzie w tryb oszczêdzania baterii. Aby kontynuowaæ robienie zdjêæ, naci nij klawisz przewijania. Aby wybraæ kamerê pomocnicz±, na przyk³ad w celu umieszczenia siebie na zdjêciu, obróæ wy wietlacz do po³o enia trybu otwartej klapki lub trybu wy wietlania i wybierz Opcje > U yj pomocn. kamery. Po zrobieniu zdjêcia prze³±cz urz±dzenie do trybu otwartej klapki. Je li nie chcesz zachowaæ zdjêcia, naci nij Opcje > Usuñ. lub wybierz Aby wys³aæ zdjêcie Przez MMS, Przez , Przez Bluetooth lub Przez port IR, naci nij lub wybierz Opcje > Wy lij. Wiêcej informacji znajdziesz w rozdzia³ach `Wiadomo ci', s. 43, i `Po³±czenie Bluetooth', s. 86. Aby podczas aktywnego po³±czenia wys³aæ do rozmówcy zdjêcie, wybierz Opcje > Wy lij MMS. Aby ustawiæ bie ±ce zdjêcie jako obraz t³a, wybierz Opcje > Ustaw jako tapetê. Aby dodaæ bie ±ce zdjêcie do wizytówki, wybierz Opcje > Dodaj do kontaktu. Aby zmieniæ nazwê bie ±cego zdjêcia, wybierz Opcje > Zmieñ naz. zdjêcia. 26 Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Aby zrobiæ kamer± seriê sze ciu zdjêæ, wybierz Opcje > Tryb sekwencji. W trybie sekwencji mo na tak e korzystaæ z funkcji Samowyzwalacz. Patrz `Autoportret -- funkcja samowyzwalacza', s. 27. Zdjêcia s± automatycznie zapisywane w aplikacji Galeria. Zrobione zdjêcia s± wy wietlane w tabeli na wy wietlaczu g³ównym. Aby obejrzeæ zdjêcie, otwórz je przez naci niêcie klawisza przewijania. Aby ustawiæ kamerê na robienie zdjêæ przy s³abym o wietleniu, wybierz Opcje > Tryb nocny. Autoportret -- funkcja samowyzwalacza Funkcja samowyzwalacza dostêpna jest tylko w kamerze g³ównej. U yj samowyzwalacza, aby opó¼niæ dzia³anie migawki i znale¼æ siê w polu widzenia obiektywu jeszcze przed zrobieniem zdjêcia. Aby ustawiæ samowyzwalacz, wybierz Opcje > Samowyzwalacz > 10 sekund, 20 sekund lub 30 sekund. Aby uaktywniæ samowyzwalacz, wybierz W³±cz Wska¼nik samowyzwalacza ( ) zacznie pulsowaæ i bêdzie s³ychaæ seriê krótkich d¼wiêków. Zdjêcie zostanie zrobione po up³ywie ustawionego czasu. Funkcji samowyzwalacza mo na tak e u yæ w trybie seryjnym. Funkcja lampy b³yskowej dostêpna jest tylko w kamerze g³ównej. Gdy u ywasz lampy b³yskowej, zachowaj bezpieczn± odleg³o æ. Nie u ywaj lampy b³yskowej, gdy fotografujesz ludzi lub zwierzêta z bliskiej odleg³o ci. Robi±c zdjêcie, nie zas³aniaj lampy b³yskowej. Kamera jest wyposa ona w lampê b³yskow± wykorzystuj±c± technologiê LED i mo na jej u ywaæ przy s³abym o wietleniu. Dostêpne s± nastêpuj±ce tryby dzia³ania: Automatyczna, W³±czona ( ) i Wy³±czony ( ). Aby u yæ lampy b³yskowej, wybierz Opcje > Flesz > W³±czona. Regulacja kolorów i o wietlenia Aby umo liwiæ dok³adniejsze odtwarzanie kolorów i warunków o wietleniowych, wybierz Opcje, a nastêpnie: Flesz (dotyczy tylko zdjêæ) -- ustawianie lampy b³yskowej odpowiednio do o wietlenia. Twoja instrukcja użytkownika NOKIA N92

9243071 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9243071 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9243071 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300i Dostosowywanie urz±dzenia do swoich potrzeb Nokia 9300i Dostosowywanie urz±dzenia

Bardziej szczegółowo

Pomoc g³osowa i mowa

Pomoc g³osowa i mowa Pomoc g³osowa i mowa 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9243173 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300i Pobieranie kontaktów do zestawu samochodowego Nokia 616 Nokia 9300i Pobieranie

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie online 2.0 Nokia N76-1

Udostępnianie online 2.0 Nokia N76-1 Udostępnianie online 2.0 Nokia N76-1 BRAK GWARANCJI Dostarczone wraz z urz±dzeniem aplikacje autorstwa osób trzecich mog³y zostaæ opracowane przez osoby lub firmy niepowi±zane z firm± Nokia i mog± byæ

Bardziej szczegółowo

9243065 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9243065 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9243065 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300i Wykonywanie kopii zapasowej danych Nokia 9300i Wykonywanie kopii zapasowej

Bardziej szczegółowo

9236250 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9236250 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9236250 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300 Wykonywanie kopii zapasowej danych Uwagi prawne Firma Nokia promuje politykê

Bardziej szczegółowo

Konwerter Nokia (CA-55) Instrukcja instalacji Wydanie 1.

Konwerter Nokia (CA-55) Instrukcja instalacji Wydanie 1. Konwerter Nokia (CA-55) Instrukcja instalacji 9238694 Wydanie 1. Copyright 2005 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii czê ci

Bardziej szczegółowo

Szybki start. Nokia N93i-1

Szybki start. Nokia N93i-1 Szybki start Nokia N93i-1 Klawisze i czê ci klapka zamkniêta Wydanie 2, PL, 9253947 Numer modelu: Nokia N93i-1. Dalej okre lany jako Nokia N93i. 1 Modu³ kamery g³ównej z obiektywem. Urz±dzenie ma kamerê

Bardziej szczegółowo

Home Media Server. Instalowanie aplikacji Home Media Server na komputerze. Zarz±dzanie plikami multimedialnymi. Home Media Server

Home Media Server. Instalowanie aplikacji Home Media Server na komputerze. Zarz±dzanie plikami multimedialnymi. Home Media Server 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries i N95 s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm

Bardziej szczegółowo

Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9243029 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300i Podrêcznik drukowania Uwagi prawne Copyright C Nokia 2005. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Sieć domowa szybki start. Nokia N93i-1

Sieć domowa szybki start. Nokia N93i-1 Sieć domowa szybki start Nokia N93i-1 Sieæ domowa szybki start Wydanie 2, PL, 9200203 Wprowadzenie Dziêki architekturze UPnP oraz bezprzewodowym sieciom lokalnym (WLAN) mo na utworzyæ domow± sieæ kompatybilnych

Bardziej szczegółowo

2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy

2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione

Bardziej szczegółowo

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji 9234594 Wydanie 2 Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Copyright 2005

Bardziej szczegółowo

Powi±zanie i po³±czenie adaptera z zestawem s³uchawkowym

Powi±zanie i po³±czenie adaptera z zestawem s³uchawkowym Bezprzewodowy adapter audio Nokia AD-47W Adapter AD-47W umo liwia pod³±czenie bezprzewodowego zestawu s³uchawkowego Bluetooth do komputera lub innego kompatybilnego urz±dzenia. Przez tak pod³±czony zestaw

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Podstawki do wideokonferencji Nokia PT-8 (do telefonu Nokia 6630) 9234167 Wydanie 1

Instrukcja obs³ugi Podstawki do wideokonferencji Nokia PT-8 (do telefonu Nokia 6630) 9234167 Wydanie 1 Instrukcja obs³ugi Podstawki do wideokonferencji Nokia PT-8 (do telefonu Nokia 6630) 9234167 Wydanie 1 DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt PT-8

Bardziej szczegółowo

S³uchawka samochodowa firmy Nokia Instrukcja instalacji Instrukcja obs³ugi

S³uchawka samochodowa firmy Nokia Instrukcja instalacji Instrukcja obs³ugi S³uchawka samochodowa firmy Nokia Instrukcja instalacji Instrukcja obs³ugi HSU-4 CUW-3 9232831 Wydanie 2. 2004-2006 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Nokia N92-1 DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION, z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt RM-100 spe³nia wszystkie wymogi ujête w klauzulach dokumentu Council Directive: 1999/5/WE. Kopiê

Bardziej szczegółowo

Stereofoniczny zestaw s³uchawkowy Nokia WH /1

Stereofoniczny zestaw s³uchawkowy Nokia WH /1 Stereofoniczny zestaw s³uchawkowy Nokia WH-600 7 9206940/1 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA N92-1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/827703

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA N92-1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/827703 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla NOKIA N92-1. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla NOKIA N92-1 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

9235088 Wydanie 3 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9235088 Wydanie 3 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9235088 Wydanie 3 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9500 Communicator Synchronizowanie danych Uwagi prawne Copyright Nokia 2005 Wszelkie

Bardziej szczegółowo

POLSKI Kabel zasilaj±cy do transmisji danych Nokia CA-126

POLSKI Kabel zasilaj±cy do transmisji danych Nokia CA-126 Kabel zasilaj±cy do transmisji danych Nokia CA-126 Kabel ten s³u y do przesy³ania i synchronizacji danych miêdzy kompatybilnym komputerem i urz±dzeniem Nokia. Mo na go jednocze nie u ywaæ do ³adowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Nokia N93 9245305 WYDANIE 1. PL

Instrukcja obs³ugi Nokia N93 9245305 WYDANIE 1. PL Instrukcja obs³ugi Nokia N93 9245305 WYDANIE 1. PL DEKLARACJA ZGODNO CI Niniejszym, NOKIA CORPORATION, o wiadcza, e RM-55 jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozosta³ymi stosownymi postanowieniami

Bardziej szczegółowo

2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy

2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Naci nij i mów 1.5 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

Nadajnik FM Nokia CA-300 9203671/1

Nadajnik FM Nokia CA-300 9203671/1 Nadajnik FM Nokia CA-300 6 3 5 7 9203671/1 DEKLARACJA ZGODNO CI Niniejszym NOKIA CORPORATION o wiadcza, e produkt CA-119 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozosta³ymi stosownymi postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nokia N77-1

Instrukcja obsługi. Nokia N77-1 Instrukcja obsługi Nokia N77-1 0434 DEKLARACJA ZGODNO CI Niniejszym NOKIA CORPORATION o wiadcza, e produkt RM-194 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozosta³ymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9243019 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300i U ywanie urz±dzenia jako modemu Uwagi prawne Copyright Nokia 2005. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251778/1

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251778/1 Nokia Bluetooth Headset BH-202 22 3 1 4 5 7 6 8 9 9251778/1 DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt HS-38W spe³nia wszystkie wymagania ujête w klauzulach dyrektywy 1999/5/WE.

Bardziej szczegółowo

2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy

2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia N72-5 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Zestawu s³uchawkowego z wy wietlaczem Nokia HS Wydanie 1

Instrukcja obs³ugi Zestawu s³uchawkowego z wy wietlaczem Nokia HS Wydanie 1 Instrukcja obs³ugi Zestawu s³uchawkowego z wy wietlaczem Nokia HS-6 9232427 Wydanie 1 DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION, z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt HS-6 spe³nia wszystkie

Bardziej szczegółowo

Szybki start. Nokia N82

Szybki start. Nokia N82 Szybki start Model: N82-1 Nokia N82 Wydanie 1. PL Klawisze i inne elementy (przód) Numer modelu: Nokia N82-1. Nazywany w dalszej czê ci Nokia N82. 1 Klawisz wy³±cznika 2 Z³±cze Nokia AV (3,5) mm do pod³±czania

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA 5140

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA 5140 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla NOKIA 5140. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla NOKIA 5140 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Copyright 2005 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2005 Nokia. All rights reserved. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION, z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt RM-42 spe³nia wszystkie wymogi ujête w klauzulach dokumentu Council Directive: 1999/5/EC. Kopiê Deklaracji

Bardziej szczegółowo

Przeno ny bezprzewodowy zestaw samochodowy Nokia HF-33W 9252958/1

Przeno ny bezprzewodowy zestaw samochodowy Nokia HF-33W 9252958/1 Przeno ny bezprzewodowy zestaw samochodowy Nokia HF-33W 1 2 3 4 5 6 7 9252958/1 DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt HF-33W jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz

Bardziej szczegółowo

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Podręcznik użytkownika Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Polski ZRZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Wszystkie zrzuty ekranowe użyte w niniejszej dokumentacji, to tylko

Bardziej szczegółowo

Nokia Music Pack 9245925/2

Nokia Music Pack 9245925/2 Nokia Music Pack 9245925/2 Przekre lony symbol pojemnika na mieci oznacza, ze na terenie Unii Europejskiej po zakoñczeniu u ytkowania produktu nale y siê go pozbyæ w osobnym, specjalnie do tego przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

Produkt ten zawiera oprogramowanie licencjonowane przez Symbian Software Ltd 1998-200(6). Symbian i Symbian OS s± znakami towarowymi Symbian Ltd.

Produkt ten zawiera oprogramowanie licencjonowane przez Symbian Software Ltd 1998-200(6). Symbian i Symbian OS s± znakami towarowymi Symbian Ltd. 0434 DEKLARACJA ZGODNO CI Niniejszym, NOKIA CORPORATION, o wiadcza, e RM-133 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozosta³ymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopiê Deklaracji zgodno

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

Szybki start. Nokia N77-1 Wydanie 1. PL

Szybki start. Nokia N77-1 Wydanie 1. PL Szybki start Nokia N77-1 Wydanie 1. PL Klawisze i inne elementy (przód i bok) Numer modelu: Nokia N77-1. Nazwa stosowana w dalszej czê ci: Nokia N77. 1 Czujnik wiat³a 2 Kamera pomocnicza o ni szej rozdzielczo

Bardziej szczegółowo

Java i wszystkie znaki zwi±zane z technologi± Java s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc.

Java i wszystkie znaki zwi±zane z technologi± Java s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc. 0434 DEKLARACJA ZGODNO CI Niniejszym NOKIA CORPORATION o wiadcza, e produkt RM-133 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozosta³ymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopiê Deklaracji

Bardziej szczegółowo

Nokia Internet Modem Instrukcja obs³ugi

Nokia Internet Modem Instrukcja obs³ugi Nokia Internet Modem Instrukcja obs³ugi 9214078 Wydanie 1. PL 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i logo Nokia Original Accessories s± znakami towarowymi lub zastrze

Bardziej szczegółowo

Naci nij i mów. Definiowanie tryb dostêpu do us³ugi naci nij i mów. Naci nij i mów

Naci nij i mów. Definiowanie tryb dostêpu do us³ugi naci nij i mów. Naci nij i mów Naciśnij i mów 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi i N77 s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy

Bardziej szczegółowo

Java i wszystkie znaki zwi±zane z technologi± Java s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc.

Java i wszystkie znaki zwi±zane z technologi± Java s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc. Nokia N70-1 DEKLARACJA ZGODNO CI: My, NOKIA CORPORATION, z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt RM-84 spe³nia wszystkie wymogi ujête w klauzulach dokumentu Council Directive: 1999/5/EC. Kopiê

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Przegl±darki zdjêæ Nokia SU-5. 9311073 Wydanie 1

Instrukcja obs³ugi Przegl±darki zdjêæ Nokia SU-5. 9311073 Wydanie 1 Instrukcja obs³ugi Przegl±darki zdjêæ Nokia SU-5 9311073 Wydanie 1 DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION, z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e urz±dzenie SU-5 spe³nia wszystkie wymogi ujête w

Bardziej szczegółowo

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. DEKLARACJA ZGODNO CI Niniejszym, NOKIA CORPORATION, o wiadcza, e RM-92 jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozosta³ymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopiê Deklaracji zgodno ci znajdziesz

Bardziej szczegółowo

Nokia Internet Modem Instrukcja obs³ugi

Nokia Internet Modem Instrukcja obs³ugi Nokia Internet Modem Instrukcja obs³ugi 9216562 Wydanie 1. PL 1 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i logo Nokia Original Accessories s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji mp3. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

Instrukcji obs³ugi urz±dzenia Nokia N80 wydanie internetowe 9243784 WYDANIE 3. PL

Instrukcji obs³ugi urz±dzenia Nokia N80 wydanie internetowe 9243784 WYDANIE 3. PL Instrukcji obs³ugi urz±dzenia Nokia N80 wydanie internetowe 9243784 WYDANIE 3. PL DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION, z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt RM-159 spe³nia wszystkie

Bardziej szczegółowo

Pêtla indukcyjna dla s³abos³ysz±cych LPS-4 Instrukcja obs³ugi Wydanie 3

Pêtla indukcyjna dla s³abos³ysz±cych LPS-4 Instrukcja obs³ugi Wydanie 3 Pêtla indukcyjna dla s³abos³ysz±cych LPS-4 Instrukcja obs³ugi 9354812 Wydanie 3 DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt LPS-4 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

Nawigacja Samochodowa Nokia 500 Pierwsze kroki

Nawigacja Samochodowa Nokia 500 Pierwsze kroki Nawigacja Samochodowa Nokia 500 Pierwsze kroki 9205371 Wydanie 3 PL DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt PD-14 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozosta³ymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 6500 slide

Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 6500 slide Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 6500 slide 9201295 Wydanie 1 0434 DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt RM-240 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozosta³ymi

Bardziej szczegółowo

Opis funkcji specjalnych telefonu

Opis funkcji specjalnych telefonu Opis funkcji specjalnych telefonu Wspó praca z central abonenck UWAGA: Wspó praca z central abonenck mo e przyjmowa ró n form, w zale no ci od dost pno ci funkcji tego typu. Przekazanie po czenia za pomoc

Bardziej szczegółowo

Witamy. Szybki start. philips. Pod³¹cz. Zainstaluj. U ywaj

Witamy. Szybki start. philips. Pod³¹cz. Zainstaluj. U ywaj Witamy Szybki start 1 2 3 Pod³¹cz Zainstaluj U ywaj philips + Zawartoœæ opakowania Baza CD640 ALBO - Connect Install Enjoy S³uchawka CD640/CD645 Baza CD645 Zasilacz bazy Welcome Quick start guide 3 1 2

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA KALEIDOSCOPE I

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA KALEIDOSCOPE I Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla NOKIA KALEIDOSCOPE I. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla NOKIA KALEIDOSCOPE

Bardziej szczegółowo

Stereofoniczny zestaw s³uchawkowy Bluetooth Nokia BH-214 9214027/1

Stereofoniczny zestaw s³uchawkowy Bluetooth Nokia BH-214 9214027/1 Stereofoniczny zestaw s³uchawkowy Bluetooth Nokia BH-214 6 1 2 3 4 5 7 8 9 11 12 10 13 14 15 9214027/1 DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt BH-214 jest zgodny z zasadniczymi

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi stereofonicznego zestawu s³uchawkowego Bluetooth Nokia BH-503

Instrukcja obs³ugi stereofonicznego zestawu s³uchawkowego Bluetooth Nokia BH-503 Instrukcja obs³ugi stereofonicznego zestawu s³uchawkowego Bluetooth Nokia BH-503 9203667 Wydanie 1. PL DEKLARACJA ZGODNO CI Niniejszym NOKIA CORPORATION o wiadcza, e produkt HS-95W jest zgodny z zasadniczymi

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION, z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt RM-43 spe³nia wszystkie wymogi ujête w klauzulach dokumentu Council Directive: 1999/5/EC. Kopiê Deklaracji

Bardziej szczegółowo

Wydanie 3, PL, 9205555

Wydanie 3, PL, 9205555 Nokia N95-1 DEKLARACJA ZGODNO CI Niniejszym NOKIA CORPORATION o wiadcza, e produkt RM-159 jest zgodny z podstawowymi wymaganiami oraz pozosta³ymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopiê Deklaracji

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA N95 http://pl.yourpdfguides.com/dref/528000

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA N95 http://pl.yourpdfguides.com/dref/528000 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla NOKIA N95. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla NOKIA N95 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA)

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA) Easy, Reliable & Secure 2012 On Networks All rights reserved. 240-10825-02 Instructions: If the CD does not start automatically, browse to the CD drive and double-click on autorun.exe. For Mac OS, double-click

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MODEM SETUP for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. INSTALOWANIE PROGRAMU MODEM SETUP FOR NOKIA

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik numer 6 do zapytania ofertowego nr PO-225-237-1/15 PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU 1. Grupa 1 - Telefon klasy średniej typu smartfon 15 sztuk (wymagane min. 2 modele, w tym 1 Dual SIM)

Bardziej szczegółowo

Zestaw s³uchawkowy Bluetooth Nokia BH-501 Instrukcja obs³ugi

Zestaw s³uchawkowy Bluetooth Nokia BH-501 Instrukcja obs³ugi Zestaw s³uchawkowy Bluetooth Nokia BH-501 Instrukcja obs³ugi DEKLARACJA ZGODNOSCI Firma NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e jej produkt HS-71W jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Bezprzewodowego modu³u GPS Nokia LD-3W 9246491/1

Instrukcja obs³ugi Bezprzewodowego modu³u GPS Nokia LD-3W 9246491/1 Instrukcja obs³ugi Bezprzewodowego modu³u GPS Nokia LD-3W 9246491/1 DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION, z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt LD-3W spe³nia wszystkie wymogi ujête w

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Niniejszy przewodnik przedstawia ekspresową instalację za pomocą kreatora NETGEAR Smart Wizard i instalację samodzielnego sterownika

Bardziej szczegółowo

9243046 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9243046 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9243046 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Instrukcja obs³ugi programu Zip Manager Instrukcja obs³ugi programu Zip Manager Przejd¼

Bardziej szczegółowo

Nokia Bluetooth Headset BH /2

Nokia Bluetooth Headset BH /2 Nokia Bluetooth Headset BH-304 6 7 8 9 10 611 11 11 612 9204671/2 DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt HS-79W jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozosta³ymi stosownymi

Bardziej szczegółowo

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI WPROWADZENIE W CZANIE I WY CZANIE URZ DZENIA.......................... PANEL URZ DZENIA................................................ DIODY NA PANELU URZ DZENIA...................................

Bardziej szczegółowo

Zestaw s³uchawkowy Bluetooth Nokia BH /1

Zestaw s³uchawkowy Bluetooth Nokia BH /1 Zestaw s³uchawkowy Bluetooth Nokia BH-101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 9206521/1 DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt HS-94W jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz

Bardziej szczegółowo

9312110, Wydanie 2 PL

9312110, Wydanie 2 PL DEKLARACJA ZGODNO CI. Firma NOKIA CORPORATION deklaruje wy³±czn± odpowiedzialno æ za to, e produkt RM-12 spe³nia wymagania dyrektywy 1999/5/EC Rady Unii Europejskiej. Deklaracjê zgodno ci mo na znale¼æ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 2310. 9248575 Wydanie 2

Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 2310. 9248575 Wydanie 2 Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 2310 9248575 Wydanie 2 DEKLARACJA ZGODNO CI Niniejszym, NOKIA CORPORATION, o wiadcza, e RM-189 jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozosta³ymi stosownymi postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-208 3 5 6 7 8 10 11 9 12 9200860/1 DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt HS-80W jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozosta³ymi stosownymi

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 Strona 1 z 7 Przeznaczenie do użycia Produkt wyposażono w wyjście zasilania, które można włączyć lub wyłączyć wbudowanym włącznikem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 6233. 9245046 Wydanie 1

Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 6233. 9245046 Wydanie 1 Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 6233 9245046 Wydanie 1 DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION, z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt RM-145 spe³nia wszystkie wymagania ujête w klauzulach

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

9236247 Wydanie 2 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9236247 Wydanie 2 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9236247 Wydanie 2 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300 Konfigurowanie ustawieñ po³±czenia Nokia 9300 Konfigurowanie ustawieñ po³±czenia

Bardziej szczegółowo

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com Jabra Link 850 Podręcznik użytkownika www.jabra.com SPIS treści 1. Prezentacja produktu...3 1.1 Jabra LINK 850...3 1.2 Akcesoria dodatkowe...4 2. PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA Jabra LINK 850...5 2.1 PODŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA Naładuj do końca ENERJUMP przed użyciem pierwszym użyciem. UWAGA: Trzymaj urządzenie z dala od ognia i wody.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Nokia Bluetooth Headset BH /3

Nokia Bluetooth Headset BH /3 Nokia Bluetooth Headset BH-209 1 5 2 3 4 7 8 6 11 9 10 9204659/3 DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt HS-97W jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozosta³ymi stosownymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Bezprzewodowego modu³u GPS Nokia (LD-1W) 9236301 Wydanie 1

Instrukcja obs³ugi Bezprzewodowego modu³u GPS Nokia (LD-1W) 9236301 Wydanie 1 Instrukcja obs³ugi Bezprzewodowego modu³u GPS Nokia (LD-1W) 9236301 Wydanie 1 DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION, z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt LD-1W spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 5700 XpressMusic

Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 5700 XpressMusic Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 5700 XpressMusic 9200525 Wydanie 1 DEKLARACJA ZGODNO CI Niniejszym NOKIA CORPORATION o wiadcza, e produkt RM-230 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozosta³ymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Nokia N WYDANIE 2. PL

Instrukcja obs³ugi Nokia N WYDANIE 2. PL Instrukcja obs³ugi Nokia N93 9245305 WYDANIE 2. PL DEKLARACJA ZGODNO CI Niniejszym NOKIA CORPORATION o wiadcza, e produkt RM-55 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozosta³ymi stosownymi postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GPS VORDON

Instrukcja obsługi GPS VORDON Instrukcja obsługi GPS VORDON Witaj, Dziękujemy za skorzystanie z urządzenia marki Vordon. Użytkownik może korzystać z nawigatora GPS w każdej chwili w dowolnym miejscu, na przykład podczas jazdy, pieszo

Bardziej szczegółowo

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253921/1 DEKLARACJA ZGODNO CI Niniejszym, NOKIA CORPORATION, o wiadcza, e HS-26W jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozosta³ymi stosownymi postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 6030. 9239461 Wydanie 2

Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 6030. 9239461 Wydanie 2 Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 6030 9239461 Wydanie 2 DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION, z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt RM-74 spe³nia wszystkie wymogi ujête w klauzulach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet.

Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet. Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet. 1. Pobieramy najnowsz wersj oprogramowania z lokalizacji 2. ftp://ftp.cait.com.pl/public/tmp/tsg_500_full.exe

Bardziej szczegółowo

, Wydanie 4 PL

, Wydanie 4 PL Nokia N70-1 0434 DEKLARACJA ZGODNO CI: Niniejszym, NOKIA CORPORATION, o wiadcza, e RM-84 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozosta³ymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopiê Deklaracji

Bardziej szczegółowo