Analiza 40 strategii regionalnych wdroŝonych w UE. Analiza 10 regionalnych strategii innowacji (RIS) dla regionów:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza 40 strategii regionalnych wdroŝonych w UE. Analiza 10 regionalnych strategii innowacji (RIS) dla regionów:"

Transkrypt

1 DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM STUDIÓW REGIONALNYCH Analiza 40 strategii regionalnych wdroŝonych w UE Analiza 10 regionalnych strategii innowacji (RIS) dla regionów: Tirol, Oxfordshire, North Aegean, Murcia, London, Lombardy, Berlin, East Of England, Eastern Macedonia And Thrace, Ireland ZESPÓŁ BADAWCZY: Prof. AE, dr hab. Stanisław Korenik Dr Krzysztof Szołek Dr Katarzyna Miszczak Dr Alicja Zakrzewska-Półtorak Mgr Niki Capanidu Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu WROCŁAW, 2006 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budŝetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

2 Spis treści WSTĘP 3 BIBLIOGRAFIA: 4 ETAP I.: UZASADNIENIE WYBORU OBIEKTÓW BADAWCZYCH (DR KRZYSZTOF SZOŁEK) 5 ETAP II. ANALIZA WYBRANYCH CECH, ICH KWANTYFIKACJA, ANALIZA KAZUSÓW (DR KATARZYNA MISZCZAK) 9 ETAP III. ANALIZA EFEKTYWNOŚCI WDRAśANIA BADANYCH STRATEGII OCENA PARAMETRYCZNA (MGR NIKI DERLUKIEWICZ) 31 ETAP IV. IDENTYFIKACJA I OCENA STYMULANT I DESTYMULANT WDRAśANIA STRATEGII INNOWACJI (DR ALICJA ZAKRZEWSKA- PÓŁTORAK) 51 ETAP V.: REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA (PROF. AE, DR HAB. STANISŁAW KORENIK) 70

3 Wstęp W opracowaniu analizie poddano proces wdraŝania strategii dotyczących wspierania innowacyjności w dziesięciu róŝnych regionach Unii Europejskiej. Celem badania jest wskazanie czynników, zarówno o charakterze wewnętrznym jak i zewnętrznym, mających wpływ (pozytywny lub negatywny) na wdraŝanie poszczególnych elementów strategii i osiągnięcie zapisanych w niej celów. Autorzy oświadczają, Ŝe wykonali prace badawcze z naleŝytą starannością i najlepszą swą wiedzą. W opracowaniu materiałów i danych źródłowych wykorzstali zaś metody badawcze zaproponowane w opracowaniu pt. Analiza 40 strategii regionalnych wdroŝonych w UE. Metodologia analizy wdroŝonych regionalnych strategii innowacji (Mat. DCSR, Wrocław 2006).

4 Bibliografia: 1. Cook P., Roper S., Wylie P., Developing a Regional Innovation Strategy for Northern Ireland, Northern Ireland Economic Council, Belfast East of England RITTS. Final Report, East of England RITTS Management Unit, CM International & inno, March Eastern Macedonia and Thrace Region, Greece RITTS EMTH Final Report Reporting, period: 26/09/ /03/2001, Komotini August Final Report of the Expert Group on Enterprise Clusters and Networks, European Commission Enterprise Directorate General, entrepreneurship/support_measures/cluster/final_report_ clusters _en.pdf, s Final-Report RITTS-Project Berlin (RITTS 134), Methodology Approach of the Study and results of the Project, Technologiestiftung Innovationszentrum Berlin (TSB), Berlin February Innovation Plan for the Region of Murcia. Innovation and Technology Transfer Strategy for the Region of Murcia, February, 2002, 3er Draft, 11 April Korenik S., Szołek K., Miszczak K., Zakrzewska-Półtorak A., Capanidu N., Analiza 40 strategii regionalnych wdroŝonych w UE. Analiza 10 regionalnych strategii innowacji (RIS) dla regionów: RAHM (Altmark Harz Magdeburg), North West England, West Midlands, Yorkshire & The Humber, Northern Ireland, Sterea Hellada (Ellada), Epir, Lower Austria, Salzburg i Shannon, Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych, Wrocław North Aegean Innovative. Action and Support, 9. Optimization of the Innovation Transfer from District Services Centres to Local Infrastructures: a Bottom-Up Approach for Peripheral Areas in Lombardy, Provincia Di Mantova, Mantua, December Oxfordshire County Council Website: Key statistics, 11. Oxfordshire. Competitiveness and Innovation, 12. RIS/RITTS comparison, 13. RITTS Eastern Macedonia and Thrace, 14. RITTS Ireland, 15. RITTS Ireland, Segal Quince Wicksteed Ltd., CIRCA Group Europe, Nomisma S.p.A. January 1998, Appendix B: Background Papers for Workshop I & II of Phase Two, s. B-i. 16. RITTS Ireland, Segal Quince Wicksteed Ltd., CIRCA Group Europe, Nomisma S.p.A. January RITTS Ireland. Support for Innovation and Technology Transfer in Ireland. Action Plan, Segal Quince Wicksteed Ltd., CIRCA Group Europe, Nomisma S.p.A. March RITTS London. Final Report , 19. RITTS North Aegean, 20. RITTS Oxfordshire, 21. RITTS Tirol, 22. Towards an Innovation Capital of Europe: Outcomes of the East of England RITTS, East of England Development Agency Tyrol Austria,

5 DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM STUDIÓW REGIONALNYCH Analiza 40 strategii regionalnych wdroŝonych w UE Analiza 10 regionalnych strategii innowacji (RIS) dla regionów: Tirol, Oxfordshire, North Aegean, Murcia, London, Lombardy, Berlin, East Of England, Eastern Macedonia And Thrace, Ireland Etap I.: Uzasadnienie wyboru obiektów badawczych (Dr Krzysztof Szołek) WROCŁAW, 2006 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budŝetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

6 Wg przyjętej przez autorów metodologii 1 w Etapie I. analizy RIS naleŝało dokonać ich wyboru pod kątem określonych cech wspólnych. Wybór ten poprzedzony został wstępną analizą funkcjonującego w Unii Europejskiej zasobu regionalnych strategii innowacji. Sugerowany sposób doboru badanych strategii to wyróŝnienie ich wg kryterium przedmiotowego lub terytorialnego. W ramach pierwszego kryterium moŝna dokonać doboru regionów np. o określonej strukturze gospodarczej (przemysłowych, rolniczych, usługowych), charakteryzujących się określonym PKB per capita, schyłkowych lub rozwojowych, posiadających określoną kombinację cech społeczno-gospodarczych. W ramach drugiego kryterium moŝna pogrupować obiekty badawcze np. wg wewnętrznej struktury przestrzennej (regiony węzłowe) lub administracyjnej (wyodrębnione administracyjnie miasto centralne), określonego połoŝenia w przestrzeni względem innych regionów (regiony przygraniczne) lub szlaków komunikacyjnych (posiadające istotne w skali europejskiej węzły komunikacyjne). W realizowanych badaniach przeanalizowane zostały wstępnie dostępne strategie innowacji przede wszystkim pod kątem ich cech wspólnych i cech wspólnych regionów w których są realizowane.. Z przyczyn oczywistych musiały one się równieŝ róŝnić w wielu aspektach, nie rzutujących jednak wg autora na ich moŝliwości porównawcze. Do grona analizowanych opracowań postanowiono wybrać dokumenty strategiczne z regionów stołecznych. Regiony stołeczne posiadają swoją specyfikę wynikającą z kumulacji zadań administracyjno-politycznych w ich ośrodkach centralnych. Dzięki temu przyciągają znacznie dynamiczniej niŝ mniejsze regionalne centra miejskie w kraju zarówno podmioty gospodarcze, jak i ludność, kapitał czy wiedzę. Intensywność tego oddziaływania wpływa na sytuację całego regionu. Pojawia się zatem kwestia czy owe zróŝnicowania miały istotny wpływ na kształt strategii innowacji regionów stołecznych. Z drugiej strony zostały wybrane regiony oddalone od metropolii, a takŝe jeden sąsiadujący z metropolią stołeczną i znajdujący się w jej bezpośrednim otoczeniu funkcjonalnym. Mamy na myśli Oxfordshire, region połoŝony na zachód od Londynu. Mimo bliskości ośrodka centralnego formalnie region ten znajduje się poza jego jurysdykcją, a znaczne fragmenty jego terytorium stanowią obszary o charakterze wybitnie peryferyjnym. W miejscach temu podobnych spotkać się moŝna z charakterystycznymi dla nich problemami 1

7 niskiej produktywności, wysokiego bezrobocia strukturalnego, względnie ukrytego, niskich dochodów realnych ludności i przestarzałej struktury gospodarczej zarówno pod względem technicznym i technologicznym, jak i organizacyjnym. Kluczowym załoŝeniem w doborze materiału badawczego był ponadto okres opracowania i wdraŝania poszczególnych RIS. Wybrane zostały strategie spełniające ten warunek dla lat ± jeden rok. Chodziło w tym przypadku o to by moŝliwe było zbadanie chociaŝby cząstkowych skutków ich wdraŝania w pierwszych latach XXI wieku. Autor zdaje sobie sprawę, Ŝe złoŝone i często długofalowe działania strategiczne nie przynoszą oczekiwanych efektów jednego czy dwóch lat, a przynajmniej w wiekszości objetych nimi dziedzin. Trudno się spodziewać, Ŝe np. zmiana systemów edukacji wprowadzi natychmiastową, rewolucyjną modyfikację struktury zatrudnienia w regionie na bardziej innowacyjną. Niemniej pewne efekty powinny pojawić się po stosunkowo krótkim okresie wdraŝania nowych rozwiązań. Nawet powolny przyrost zasobów ludzkich w nauce i technologii świadczyć moŝe o inicjacji poŝądanego trendu. Kolejnym kryterium wyboru była relacja wskaźnika PKB per capita regionu w stosunku do PKB per capita osiąganego w całym kraju. Połowę badanych jednostek przestrzennych stanowiły te regiony, w których relacja ta wynosiła mniej od jedności, czyli relatywnie słabsze, problemowych pod tym względem. Chodziło w tym przypadku o moŝliwość przeanalizowania dynamiki produktywności regionalnej w warunkach realizacji strategii innowacji. Do zespołu pięciu słabych regionów dobranych zostało pięć silniejszych, spełniające dwa pierwsze kryteria. Wg tak sprecyzowanych kryteriów zostały wybrane strategie RIS regionów reprezentujących 7 państw, a mianowicie Niemcy, Wielką Brytanię, Grecję, Austrię, Irlandię, Hiszpanię i Francję. Są to następujące regiony: 1. Tirol, 2. Oxfordshire, 3. North Aegean, 4. Murcia, 5. London, 6. Lombardy, 7. Berlin, 8. East Of England, 9. Eastern Macedonia And Thrace, 10. Ireland

8 RIS zostały opracowane dla regionów administracyjnych objętych nomenklaturą statystyczną na poziomie NUTS 2. Nie zapewniło to jednak dostępu do zupełnych danych zwłaszcza w badaniach dotyczących wydatków dokonywanych w regionach na badania i rozwój. PoniewaŜ Eurostat bazuje w tym przypadku na danych krajowych, dlatego krytycznie naleŝy ocenić systemy sprawozdawczości statystycznej Grecji, Irlandii i Austrii.

9 DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM STUDIÓW REGIONALNYCH Analiza 40 strategii regionalnych wdroŝonych w UE Analiza 10 regionalnych strategii innowacji (RIS) dla regionów: Tirol, Oxfordshire, North Aegean, Murcia, London, Lombardy, Berlin, East Of England, Eastern Macedonia And Thrace, Ireland Etap II. Analiza wybranych cech, ich kwantyfikacja, analiza kazusów (Dr Katarzyna Miszczak) WROCŁAW, 2006 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budŝetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

10 W Etapie II. analiza zbioru strategii oznacza poddanie badaniom porównawczym: - sformułowanych w nich celów głównych i szczegółowych (KROK II.1.), - nakreślonych obszarów strategicznych (priorytetów) (KROK II.2.), - przyjętych wskaźników (KROK II.3.), - działań/zadań ogólnych i szczegółowych (KROK II.4.), - zasad monitoringu, kontroli i ewaluacji (KROK II.5.), - sposobu (procedur) wdraŝania strategii (KROK II.6.), - podmiotów współtworzących dany RIS (KROK II.7.), - przyjętej źródeł finansowania (KROK II.8.), - występujących w nich kazusów (KROK II.9.). Na tym etapie został wykorzystany jako narzędzie badawcze arkusz obserwacji. PosłuŜył on do zarejestrowania w toku badań naukowych róŝnych faktów i informacji w postaci niemal wyłącznie stwierdzeń opisowych dotyczących KROKÓW od II.1 do II.9. Natomiast KROK II.9 został przeprowadzony z wykorzystaniem metody opisu wybranych kazusów. Wybrane obszary zostały scharakteryzowane i opisane w następujących przekrojach, w zasadzie zgodnych z przyjętą wcześniej metodologią. Wyjątek stanowi pominięcie streszczenia strategii, gdyŝ w istocie stanowiłoby to powielenie informacji ujętych w kolejnych rubrykach. RównieŜ zrezygnowano z konieczności z podania adresu internetowego, pod którym znajduje się treść strategii (tzw. linku), gdyŝ byłoby to moŝliwe tylko w nielicznych przypadkach. Zaprezentowane poniŝej tabele zawierają jak najpełniejszy opis elementów charakterystycznych dla analizowanych strategii w w/w przekrojach. Ocena rozwiązań stosowanych w poszczególnych strategiach została dokonana w większej mierze w części dotyczącej kazusów. Jak wynika z powyŝszego zestawienia w przewadze są wskaźniki jakościowe, w niektórych przypadkach wybitnie subiektywne. Nie naleŝy jednak sądzić, Ŝe metody ilościowe uwaŝane są przez twórców opracowanych strategii innowacji za mniej przydatne od metod jakościowych z samej swej istoty. Raczej wynika to ze świadomości, iŝ system ewidencji statystycznej, dotyczący m.in. skutków innowacji, pozostawia wiele do Ŝyczenia, poniewaŝ niemal do początku XXI wieku dane statystyczne dotyczące wielu wskaźników były agregowane i prezentowane na poziomie krajów, a nie regionów. Z drugiej strony praktyka takiego doboru wskaźników uzasadnia po części stosowanie metod analizy jakościowej jako równouprawnionych z innymi metodami badawczymi.

11 Tabela II.1.a l.p. Region Cel generalny 1. TIROL Regionalny alians dla innowacji wzmacniający potencjał technologiczny i rozwijający nowe perspektywy rozwoju gospodarczego zdominowanego przez innowacje 2. OXFORDSHIRE 1. Przyspieszenie wzrostu gospodarczego przez popieranie inwestycji. 2. Polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. 3. Pobudzenie środowiska do podniesienia przedsiębiorczości i budowy nowej formacji biznesowej. 4. Promocja the North West jako miejsca do prowadzenia biznesu. 3. NORTH AEGEAN Poprawa standardów Ŝycia przez promowanie innowacji i wzmacnianie bazy ekonomicznej regionu 4. MURCIA Wsparcie działalności gospodarczych tworzących bogactwo regionu i dostarczających pewne zatrudnienie 5. LONDON 1. Udoskonalenie Systemu Innowacji w aspekcie gospodarczym. 2. Udoskonalenie publicznego zarządzania innowacjami. 3. Intensyfikacja interakcji pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym w zakresie rozwoju innowacji. 6. LOMBARDY Stworzenie zintegrowanej strategii rozwoju opartej na innowacji 7. BERLIN Stworzenie Strategii Rozwoju Innowacji uwzględniającej potrzeby regionalnych 8. EAST OF ENGLAND 9. EASTERN MACEDONIA AND THRACE przedsiębiorców Usieciowienie zbytnio rozproszonych i przez to marnotrawionych sił i działalności wykonywanych przez wielu aktorów, z uwzględnieniem międzynarodowej pozycji konkurencyjnej regionu. Ponadto stworzenie synergii pomiędzy wszystkimi aktorami systemu innowacyjnego oraz systematyczne wykorzystywanie zaniedbanych (często opuszczonych) potencjałów. Wspieranie powiększenia orientacji eksportowej i międzynarodowej kooperacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, wzmacniając tym samym pozycję juŝ istniejących podmiotów gospodarczych oraz uruchamiając nowe. Ponadto stwarzanie sprzyjających warunków dla rozwoju potencjału technologicznego i jego transfer do przemysłu. 10 IRELAND Innowacja podstawą wzrostu i rozwoju gospodarczego Tabela II.1.b l.p. Region Cele szczegółowe 1. TIROL 1. Wspieranie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami badawczonaukowymi oraz uniwersytetami. 2. Budowa zdecentralizowanej wspierającej innowacje infrastruktury. 3. Stworzenie sieci na następujących poziomach: udoskonalenie uŝycia międzynarodowych sieci, integracja Małych i Średnich Przedsiębiorstw działających w Tyrolu z regionalną koncepcją innowacji i technologii. 4. Wzmocnienie kultury innowacyjnej. 2. OXFORDSHIRE 1. Rozpowszechnianie najlepszej praktyki innowacji; 2. Bardziej efektywne wykorzystanie twórczego potencjału nauki i bazy technologicznej; 3. Inwestowanie w rozwój siły roboczej; 4. Odnawianie usług wspierających nowe i rozwijające się działalności (interesy); 5. Budowa (wykształcenie) klastrów przedsiębiorczości i wspieranie rozwoju przestrzennych sieci gospodarczych; 6. Rozwój handlu przez Internet (e-commerce) poprzez ulepszanie infrastruktury komunikacyjnej; 7. Wykorzystanie nowych moŝliwości eksportowych regionu 3. NORTH AEGEAN Pierwszy cel generalny determinuje następujące cele szczegółowe: 1. Rozszerzenie zakresu usług technologicznych dla lokalnych Małych i Średnich

12 Przedsiębiorstw; 2. Zastosowanie specjalnych usług high-tech wspierających sektor spoŝywczy i sektor nazwany przez Autorów dokumentu wodnym; 3. Badanie Ŝywotności, przydatności, uŝyteczności lokalnego inkubatora; 4. Szkolenia w zakresie przedsiębiorczości i polityki innowacyjnej. Cele szczegółowe przyjęte w ramach drugiego celu nadrzędnego to: 1. Rozwój systemu zarządzania odpadami; 2. Wsparcie specyficznych obszarów regionalnych w oferowaniu innowacyjnych usług turystycznych (zwłaszcza związanych z tzw. zieloną turystyką ); 3. Rozwój nowych modeli przedsiębiorczości. Cele szczegółowe odnoszące się do trzeciego celu generalnego zdefiniowano jako: 1. Utworzenie stałych elektronicznych powiązań pomiędzy wyspami; 2. Promocja e-government (e-rządu), czyli rządzenia z wykorzystaniem internetu; 3. Stymulowanie rozwoju bankowości internetowej. 4. MURCIA 1. Aktywna promocja innowacji w procesach gospodarczych pozwalająca na zwiększenie konkurencyjności i zbudowanie bogactwa w ramach globalnego środowiska współpracy i współzawodnictwa; 2. Wspieranie innowacji w sektorze spoŝywczym regionu Murcia, aby zapewnić jego wzrost w ogólnokrajowym rozwoju zrównowaŝonym; 3. Poprawa umiejętności i kwalifikacji zasobów ludzkich w celu ich efektywniejszej adaptacji do potrzeb regionalnego biznesu i intensywnego rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy; 4. Przekształcenie ofert naukowej poprzez połączenie jej z ofertą technologiczną i innowacyjną oraz zastosowanie bazy naukowo-technologicznej dla potrzeb gospodarczych w Murcia, działania te według Autorów umoŝliwią wykorzystanie istniejącego potencjału regionalnego w sposób tak efektywny jak to tylko moŝliwe; 5. Promocja praktyk i zachowań innowacyjnych w nowych bieŝących i przyszłych działalnościach; 6. Udoskonalenie koordynacji w polityce publicznej opartej na innowacjach poprzez stworzenie zintegrowanej wizji (zintegrowanego podejścia) w róŝnych działaniach i zadaniach przewidzianych w tej polityce. 5. LONDON 1. Stworzenie i systematyczne utrzymywanie konsensusu wsparcia dla realizacji projektu ze strony władz lokalnych, regionalnych i rządu; 2. Rozwój strategicznego planu działań dla regionalnej konkurencyjności, wzrostu gospodarczego i ogólnej modernizacji Londynu skupionej na innowacjach i odpowiadającej potrzebom mieszkańców; 3. Londyn łóŝkiem testowym dla innowacji, transferu technologii i badań oraz procesów innowacyjnych. 6. LOMBARDY Cel generalny wspierany jest przez dwa makro-cele: - internacjonalizację sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw; - kooperację pomiędzy krajami. W dokumencie wyróŝnia się teŝ inne cele szczegółowe, takie jak: - rewizja lokalnych systemów infrastrukturalnych, aby usprawnić transfer innowacji technologicznych; - rozwijanie zdolności innowacyjnych w dystryktach przemysłowych i lokalnych systemach produkcyjnych; - wzmocnienie wszystkich projektów pilotaŝowych promujących i wykorzystujących doświadczenie innych podmiotów; - budowanie trwałych sieci wśród operatorów transferu innowacji. 7. BERLIN Zdefiniowano cztery cele szczegółowe: - intensyfikacja powiązań sieciowych pomiędzy przemysłem a nauką, której rezultatem końcowym ma być utworzenie klastra przedsiębiorczości; - rozwój endogenicznej wymiany technologicznej; - zastosowanie orientacji aplikacyjnej przy realizacji RITTS Berlina; - rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego. 8. EAST OF ENGLAND W projekcie przewidziane jest osiągnięcie następujących celów szczegółowych: 1. przegląd potencjału innowacyjnego regionu; 2. rozpoznanie potrzeb podmiotów gospodarczych w zakresie innowacji i wsparcia technologicznego oraz analiza podaŝy takich usług; 3. określenie celu strategicznego i działań priorytetowych.

13 9. EASTERN MACEDONIA THRACE AND 1. Budowa regionalnego konsensusu i podnoszenie świadomości innowacyjnej; 2. Identyfikacja wyraŝonych i ukrytych potrzeb firm regionalnych; 3. Analiza i oszacowanie regionalnej podaŝy w obszarach: innowacji, badań i zasobów technologicznych oraz transferu technologii i infrastruktury wspomagającej tej transfer; 4. Polepszenie funkcjonowania regionalnych programów operacyjnych w kontekście Funduszy Strukturalnych; 5. Określenie strategicznych ram działania i wypracowanie definicji działań priorytetowych w celu promocji RITTS; 6. WdraŜanie wybranych zidentyfikowanych działań priorytetowych. 10. IRELAND 1. Identyfikacja kluczowych aktorów i ich roli; 2. Charakterystyka istniejących dysproporcji regionalnych Tabela II.2. l.p. Region Obszary strategiczne (priorytety) 1. TIROL We wrześniu 1999 roku powołano siedem grup roboczych, działających w ramach wyróŝnionych obszarów badawczych, reprezentujących jednocześnie poszczególne klastry w regionie, które stały się przedmiotem dalszych analiz i badań w ramach RITTS Tyrolu. Priorytety zawarte w dokumencie są następujące: 1. Dobro gór (Alp); 2. Technologia konstrukcji; 3. Technologia procesu; 4. Kooperacja w przemyśle drzewnym; 5. Młodzi przedsiębiorcy; 6. śywność; 7. Technologia medyczna. KaŜdą grupą odpowiedzialną za realizację danego priorytetu kieruje ekspert zewnętrzny, posiadający szerokie kompetencje i doświadczenie w ramach określonego obszaru badawczego (klastra). 2. OXFORDSHIRE Obszary badawcze (priorytety) zostały zidentyfikowane po wnikliwej analizie potrzeb Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Badaniom poddanych zostało 2400 firm, w tym ze 150 przedsiębiorstwami przeprowadzono wywiady bezpośrednie a z pozostałymi przez telefon. Uzyskane wyniki pozwoliły na sprecyzowanie następujących strategicznych priorytetów: 1. Rekrutacja, szkolenie i selekcja wykwalifikowanego personelu; 2. Łatwy dostęp do finansów; 3. Rozwój technologii i moŝliwości innowacyjnych; 4. Dostęp do przesłanek handlowych, zbudowanych na marketingu i eksportujących dostępne zasoby 3. NORTH AEGEAN 1. Innowacyjne zarządzanie audytowe dla małych i bardzo małych przedsiębiorstw 2. Internacjonalizacja i wsparcie w zakresie planowania biznesowego 3. Rozwój e handlu w sektorze małych firm 4. Innowacyjne produkty wykorzystujące istniejące, lokalne zasoby 5. Schematy zarządzania innowacyjnymi produktami w szczególności w zakresie opakowań ekologicznych 6. Systemy innowacyjnego zarządzania w oliwnym sektorze produkcyjnym 4. MURCIA 1. Przemysł spoŝywczy 2. Przemysł chemiczny 3. Przemysł metalowy 4. Technologie informacyjne i komunikacyjne (IT) 5. Przemysł transportowy 5. LONDON Priorytety RITTS Londynu zostały podzielone na trzy grupy. Pierwsze określone jako Generalne Strategiczne (General Strategic Issues), drugie Specyficzne Regionalne Priorytety (Specific Regional Issues) oraz Specyficzne Interregionalne MoŜliwości (Specific Interregional Opportunities). Do pierwszej grupy priorytetów zaliczono: 1. Identyfikację subregionu zróŝnicowanie the Wandle Valley 2. Infrastrukturę transport, komunikację, przesłanki biznesowe i zagospodarowanie środowisko naturalne

14 3. Wymiana doświadczeń i dzielenie się dobrymi praktykami 4. Promocja i zakorzenienie kultury innowacyjnej. Obszary badawcze na poziomie regionalnym objęły: 1. Udoskonalenie funkcjonowania Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2. Łatwy dostęp do źródeł rozwoju i Venture Capital 3. Koncepcje i Procesy Innowacyjne 4. Budowa klastrów, sieci i łańcuchów wartości w nowej gospodarce 5. Zniwelowanie luki pomiędzy Regionalnymi Centrami Doskonałości a Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami 6. Rozwiązania z zakresu e-biznesu (zwłaszcza w stosunku do Małych i Średnich Przedsiębiorstw). Interregionalne moŝliwości były rozpatrywane przede wszystkim pod kątem wsparcia i promocji innowacyjności w sekotrze Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz konieczności włączenia się w Sieć Innowacyjnych Regionów i konsekwentnym przewodnictwie w realizacji działalności na tym szczeblu zarządzania. 6. LOMBARDY 1. Technologie 2. Moda 3. Marketing 4. Szkolenia zawodowe 5. Środowisko naturalne 6. Inkubatory przedsiębiorczości 7. BERLIN WyróŜniono osiem obszarów badawczych: 1. Bio-technologia, 2. Information and Communications Technology (ICT), 3. Technologia transportu, 4. Technologia medyczna, 5. Mikro-elektronika, 6. Technologia produkcji, 7. Przemysł spoŝywczy, 8. Przemysł budowlany 8. EAST OF ENGLAND 9. EASTERN MACEDONIA AND THRACE 1. Inno-wacyjne i rosnące w siłę małe przedsiębiorstwa, 2. WyŜszość badań naukowych, 3. Silna komercjalizacja wyników badań naukowych, 4. Rozprzestrzenianie działalności uniwersytetów i duŝych firm na inne obszary aktywności społeczno-gospodarczej, 5. Efektywnie prowadzone procesy usieciowienia w zakresie wysokiej jakości usług innowacyjnych i wspierających technologie WyróŜniono 5 sektorów, które poddano szczegółowej analizie makroekonomicznej: 1. Przemysł meblowy 2. Turystyka 3. Przemysł spoŝywczy 4. Tekstylia 5. Materiały plastikowe i opakowania. 10. IRELAND 1. Ryzykowne fundusze kapitałowe 2. Zarządzanie innowacjami 3. Infra-struktura i mechanizmy rozbudowujące partnerstwo prywatno-publiczne 4. Kultura innowacyjna 5. Podejście konsumenckie 6. Podejście podaŝowe 7. Wykorzystanie technologii 8. Zarządzanie produktem 9. Finansowe/zewnętrzne zasoby 10. Ludzie 11. Efektywność organizacyjna

15 Tabela II.3. l.p. Region Wskaźniki 1. TIROL Brak informacji o jakichkolwiek miarach, zarówno o charakterze ilościowym (mierzalnym) jak i jakościowym, wykorzystywanych w trakcie przeprowadzanych badań 2. OXFORDSHIRE Przy diagnozie zastosowano wskaźniki mierzalne i niemierzalne (z przewagą tych drugich), ale przy realizacji celów szczegółowych brak jest juŝ mierników ilościowych dominują jakościowe. 3. NORTH AEGEAN W strategii przedstawiono wskaźniki ilościowe (mierzalne), które mają być zastosowane w systemie ewaluacji. Zaliczono do nich: - wzrost firm współpracujących, - ilość nowych firm, - ilość stworzonych nowych miejsc pracy -zawodów, - poziom (wielkość) dochodu ze sprzedaŝy nowych produktów. 4. MURCIA Na etapie diagnozy prospektywnej, opisującej sytuację społeczno-ekonomiczną regionu zostały uwzględnione liczne wskaźniki ilościowe, jak równieŝ jakościowe. JednakŜe przy realizacji celów szczegółowych brak jest juŝ mierników ilościowych, dominują jakościowe. 5. LONDON Szczegółowo określono zaleŝności pomiędzy celami operacyjnymi a zadaniami strategicznymi wykorzystując do tego celu mierniki ilościowe i jakościowe. W porównaniu do innych Strategii ten obszar badawczy w tym dokumencie rzetelnie i precyzyjnie zidentyfikowany aczkolwiek nie idealnie. 6. LOMBARDY Brak informacji o zastosowanych miernikach ilościowych. Miary jakościowe występują, ale w niewystarczającym zakresie. 7. BERLIN Mierniki ilościowe nie występują. Natomiast w stosunku do poszczególnych sektorów, stanowiących obszar zainteresowań zastosowano szereg róŝnorodnych miar o charakterze jakościowym. W drugiej części opracowania dotyczącego analizy kazusów zawartych w tym dokumencie będą one szczegółowo opisane. 8. EAST OF ENGLAND 9. EASTERN MACEDONIA AND THRACE Brak informacji o zastosowanych miernikach ilościowych. Wskaźniki jakościowe, a zwłaszcza efektywnościowe są w umiarkowanym zakresie stosowane przede wszystkim przy realizacji zasad wdraŝania RITTS East of England. Przy określeniu celów szczegółowych zidentyfikowano zarówno mierzalne (np. instrumenty polityki fiskalnej) jak i niemierzalne wskaźniki ich realizacji. Następnie przy systemie monitoringu i ewaluacji RITTS Eastern Macedonia i Thrace zaproponowano obszerny zbiór wskaźników efektywności. Proces wdraŝania został takŝe oparty na parametrycznej analizie efektywności, wykorzystującej wiele mierników ilościowych. NaleŜy zauwaŝyć, Ŝe w dokumencie tym (w porównaniu do innych analizowanych) występuje obszerny i róŝnorodny układ miar o charakterze jakościowym, wykorzystywanych zwłaszcza przy opisie poszczególnych kazusów. Interesujące jest równieŝ stosowanie przez Autorów metod prognostycznych na etapie Action Plan. 10. IRELAND W strategii przedstawiono szereg zarówno wskaźników ilościowych jak i jakościowych Tabela II. 4. l.p. Region Działania/Zadania 1. TIROL 1. Wzmocnienie konkurencyjności Małych i Średnich Przedsiębiorstw w gospodarce Tyrolu, 2. Wypracowanie bodźców (stymulant) dla rozwoju a następnie wdraŝania nowych technologii i ogólnego wsparcia działalności innowacyjnych Małych i Średnich Przedsiębiorstw; 3. Opracowanie ofert usługowych odpowiadających popytowi rynkowemu, który wspiera innowacje; 4. Rozszerzenie świadomości wśród Małych i Średnich Przedsiębiorstw o konieczności intensyfikacji współpracy oraz polepszenie regionalnego klimatu innowacyjności; 5. Wzmocnienie transferu technologii poprzez dostęp do znaczących potencjałów zlokalizowanych w uniwersytetach i instytucjach naukowo-badawczych;

16 6. Polepszenie warunków ekonomicznych takŝe na obszarach słabo rozwiniętych, zwłaszcza poprzez zbudowanie odpowiedniej infrastruktury, która przyciągałaby innowatorów. 2. OXFORDSHIRE W celu podniesienia świadomości odnośnie rozwoju róŝnorodnych usług i ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej przez lokalne firmy stworzono bazę danych dotyczącą moŝliwości zatrudnienia w regionie zwłaszcza wykwalifikowanego personelu. Zintensyfikowano rozwój map drogowych jako czynnika polepszającego między innymi infrastrukturę turystyczną. Wprowadzono równieŝ nowe mechanizmy finansowania działalności Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Ponadto stworzono według Autorów dokumentu warunki sprzyjające rozwojowi usług wyspecjalizowanych, świadczonych przede wszystkim w klastrach technologicznych. Kolejnym zadaniem zaplanowanych w ramach strategii było wzmocnienie roli sektora uniwersyteckiego i bazy naukowej przy wspieraniu funkcjonowania przedsiębiorstw. Uczyniono to poprzez promocję transferu technologicznego oraz rozwój róŝnego rodzaju kursów i usług wychodzących na przeciw potrzebom lokalnych firm innowacyjnych. W ramach realizacji pierwszego celu szczegółowego postanowiono zintensyfikować rozwój przestrzennych sieci gospodarczych i akademickich, a sprzyjać temu miały dwa przedsięwzięcia: Venturefest (coroczna konferencja poświęcona problemom zarządzania regionem Oxfordshire jako lokalnym systemem innowacyjnym) i KREO (unijny projekt, dotyczący czterech regionów: Karlsruhe, Germany; Rhones-Alpes, France; Emilia-Romagna, Italy and Oxfordshire, którego przedmiotem badań są działalności innowacyjne podejmowane w tych regionach). W tworzeniu klimatu zdominowanego procesami usieciownienia, a przez to innowacyjnemu miały pomagać według Autorów równieŝ takie instytucje jak: Izba Gospodarcza Oxfordshire (Oxfordshire Chamber of Commerce) i Federacja Małego Biznesu (Federation of Small Businesses). Organizacje te oferują szereg moŝliwości tworzenia powiązań horyzontalnych na poziomie nie tylko lokalnym czy regionalnym, ale takŝe krajowym czy nawet międzynarodowym. 3. NORTH AEGEAN W ramach RITTS North Aegean zostało powołanych pięć grup roboczych i dokonano klasyfikacji zadań w podziale na dwa ujęcia: sektorowe i geograficzne. Podejście branŝowe (sektorowe), dotyczące zarówno sektora publicznego jak i prywatnego, zaadresowane zostało do dwóch głównych podmiotów: Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Administracji Publicznej a zadania sformułowano następująco: Usługi Sieciowe dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Innowacje w Administracji Publicznej. Grupa robocza sterująca pierwszym zadaniem została utworzona z reprezentantów trzech lokalnych izb handlowych, agencji rozwoju i wybranych przedsiębiorstw. Współpracując z Ministerstwem Rozwoju grupa ta zainicjowała stworzenie elastycznego schematu działań dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw pośredniczącego we wspieraniu i znajdowaniu odpowiednich przedsięwzięć w ramach regionu. Druga grupa robocza skoncentrowała się na monitoringu programu e-government (e-rząd) i równieŝ blisko współpracując z władzami centralnymi propagowała, reklamowała i rozwijała integrację w obszarze ITC w administracji publicznej. Rezultaty tej kooperacji zostały przedstawione (w formie case study Hellenic best practice) podczas corocznego spotkania Europejskiej Grupy Administracji Publicznej (EGPA), które odbyło się w Vaasa w Finlandii w dniach 5-8 września 2001 roku. Zadania zidentyfikowane w podejściu geograficznym odnosiły się do specyficznej, regionalnej geomorfologii i róŝnych społeczno-ekonomicznych aspektów wysp regionu North Aegean. Grupa robocza realizująca te zadania nadzorowała między innymi rozwój zintegrowanego projektu na wyspach Lesvos i Sámos dotyczącego właściwych (tj. realizujących zasady ekorozwoju) metod produkcji oliwy. Warto podkreślić, iŝ lokalni producenci oliwy z entuzjazmem i zaangaŝowaniem przyjęli tą inicjatywę. Ponadto otworzyli rachunek bankowy w celu współfinansowania wyposaŝenia niezbędnego w przyszłości do wykorzystania specyficznych metod czystej produkcji. Inna grupa robocza została powołana do realizacji przedsięwzięcia, związanego z projektem bankowym wykazującym cechy usieciowienia i skierowanym do mieszkańców wysp Lésvos i Lemnos. Głównym celem tego projektu było polepszenie funkcjonowania regionalnej infrastruktury bankowej, zasługującej do tej pory na miano

17 nieefektywnej. Kolejna grupa robocza została utworzona, aby rozpowszechnić i wprowadzić do praktyki gospodarczej pewne narzędzia zarządzania innowacyjnego w regionie, między innymi takie jakie: certyfikaty ISO (International Organisation for Standardisation), certyfikaty EMAS (Eco Management and Audit Scheme), program Natura 2000 czy europejska nagroda Blue Flag. W ramach zadań przewidzianych dla tej grupy sformułowano równieŝ dwa dodatkowe przedsięwzięcia: turystyka alternatywna i zaawansowane procesy produkcji. Równocześnie z działaniami podejmowanymi przez poszczególne grupy robocze odbyły się dwa główne warsztaty tematyczne. Pierwszy poświęcony był dyskusji na temat stworzenia inkubatora albo parku naukowo-technologicznego w regionie North Aegean. Drugie zajęcia warsztatowe dotyczyły zarządzania innowacyjnego w sektorze turystyki i wypoczynku. 4. MURCIA Wzmocnienie współpracy uniwersytetów/centrów badawczych z centrami technologicznymi w regionie poprzez wdraŝanie wspólnych projektów opartych na wymogach sektora gospodarczego. Kolejnym działaniem było powiązanie strategii innowacyjnej z nową aktywną polityką edukacji i szkolenia, aby poprawić konkurencyjność biznesową poprzez dostarczenie wykwalifikowanej siły roboczej dla regionalnego systemu produkcyjnego. Postawiono równieŝ na promocję kultury innowacyjnej w sektorze gospodarczym Murcii poprzez realizację wielu programów i podjęcie inicjatyw związanych z pomocą przedsiębiorstwom w odnalezieniu się i co więcej zajęciu wysokiej pozycji konkurencyjnej w usieciowionej gospodarce opartej na wiedzy. Jednocześnie, aby gospodarka regionu Murcia zasługiwała na takie miano powinna zostać przeprowadzona reorganizacja modelu funkcjonowania Centrów Technologii. Pierwszym krokiem w tym kierunku według autorów dokumentu jest przygotowanie strategicznych planów i projektów dla tych podmiotów. Do listy działań przewidzianych w ramach RITTS Murcia zaliczono równieŝ wsparcie rozwoju Juan de la Cierva Technology Park for Business Innovation, które przyczynić by się miało do stworzenia klastra w przemyśle metalowym, wykorzystującym bazę naukową Polytechnic University of Cartagena. Kolejnym zadaniem było przeprowadzenie szeregu szkoleń przez wybitnych ekspertów dla przedsiębiorców na następujące tematy: zarządzanie innowacjami, finansowanie innowacji, zarządzanie zmianami, zarządzanie wiedzą. Odnosząc się do sektora spoŝywczego zaproponowano zbudowanie modelu rozwoju ukierunkowanego na specjalizację i zróŝnicowanie, poprawę jakości, innowacyjne produkty, produkty ekologiczne czy dietetyczne. W dziedzinie ochrony środowiska wyznaczono trzy płaszczyzny badań, a w ramach nich konkretne działania: - nisko konsumpcyjne techniki nawadniania, - przyjazne środowisku uŝyźniacze, - innowacyjne technologie zarządzania odpadami. Kolejne działania zawarte w RITTS Murcia były następujące: - wsparcie wprowadzania systemów jakości ISO w zakresie procesów, produktów i strukturze zarządzania w przedsiębiorstwie; - promocja tzw. ducha biznesu w trzech grupach posiadających największy potencjał, kreujący innowacyjność, tj. wśród badaczy naukowych, załogi centrów technologicznych i biznesmenów; 5. LONDON Działania podobnie jak priorytety zostały podzielone na trzy grupy. Pierwsza grupa działań, nazwanych strategicznymi regionalnymi, skupiona jest na regionalnej infrastrukturze ekonomicznej i kreowaniu kultury innowacyjnej w środowisku biznesowym. Obejmuje ona cztery przedsięwzięcia: - promocję ogólnospołecznej świadomości o geograficznej, demograficznej i ekonomicznej toŝsamości i waŝności Wandle Valley jako wyselekcjowanego funkcjonalnie subregionu Londynu; - prowadzenie efektywnej polityki polepszającej transport, komunikację, infrastrukturę biznesową całego Londynu, a przez to równieŝ maksymalizującą korzyści Wandle Halley; - odpowiednia metodologia aby zachęcić i ułatwić wymianę doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy władzami lokalnymi a regionalnymi podmiotami w

18 Londynie; - dyfuzja kultury innowacyjnej wśród społeczności biznesowych regionu. Druga najliczniejsza grupa działań (7), to zadania które bezpośrednio oddziaływać mają na konkurencyjność gospodarczą, kluczowe obszary innowacji i potrzeby finansowe. Zaliczono do nich: - wzmocnienie pozycji Małych i Średnich Przedsiębiorstw zwłaszcza poprzez polepszenie dostępu do dodatkowych źródeł finansowania, venture capital, - wpływanie na jakość i szybkość wsparcia ze strony władz lokalnych, - koncepcje i procesy innowacyjne, - tworzenie przestrzennych sieci gospodarczych wśród lokalnych przedsiębiorców, - podnoszenie umiejętności społeczności lokalnych poprzez ustawiczne, profesjonalne szkolenia, - intensyfikacja współpracy Małych i Średnich Przedsiębiorstw z jednostki naukowo-badawczymi, - umiejętność stosowania rozwiązań e-biznesowych. Trzecia grupa działań zorientowana jest na wzmocnienie regionalnego, międzynarodowego profilu Londynu i oŝywienie współpracy z innymi regionami w ramach sieci RITTS/RIS w Europie. Przedsięwzięciami sprzyjającymi temu działaniu były następujące zdania: - realizacja projektu BRIS Bohemian Regional Innovation Strategies Projekt, - kreacja sieci tematycznych, - marketing interkulturalny, - wiedz e-biznesu dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, - realizacja programu innowacyjnego Partnership opportunities In ERDF, Framework 6, IST Partnership and Other Relevant Innovation and Networking Programmes 6. LOMBARDY Realizację zamierzonych celów podzielono na trzy kroki. Pierwszy obejmował następujące zadania i trwał 4 miesiące: a) powołanie grupy zarządzającej projektem; b) identyfikacja dostępnych źródeł; c) szkic programu operacyjnego i ostatecznego systemu monitoringu; d) rozwój sieci technologicznych; e) zorganizowanie wstępnych warsztatów. Drugi krok trwał trzy miesiące dłuŝej i objął: a) analizę mechanizmów transferu innowacji; b) definicję wszystkich potrzeb systemu przemysłowego; c) przygotowanie raportów, zawierających analizę danych i procesów; d) aktualizację lokalnych systemów innowacyjnych oraz połączeń infrastrukturalnych; e) przygotowanie raportu dotyczącego procedur dyfuzji innowacji; f) przeprowadzenie warsztatów. Ostatni etap (siedmiomiesięczny) zadań to: a) definicja najlepszej funkcjonalności interaktywnych połączeń w poszczególnych sektorach; b) wdraŝanie zaplanowanych inicjatyw na kaŝdym poziomie działań z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnych (np. Politekne); c) monitoring i kontrola ostatecznych rezultatów; d) raport końcowy projektu. 7. BERLIN Trzy główne działania zaplanowane przy realizacji celów są następujące: 1. identyfikacja potrzeb sektora przemysłowego w celu poprawy jego zdolności innowacyjnych; 2. lepsze wykorzystanie wiedzy w procesach innowacji; 3. określenie strukturalnych i instytucjonalnych zmian, sprzyjających udoskonaleniu moŝliwości innowacyjnych Berlina. Oprócz działań podstawowych przewidziano następujące zadania: 1. Stworzenie funduszu pienięŝnego (Zukunftsfond) przeznaczonego na stymulację nowych działalności innowacyjnych i regularna ich ewaluację; 2. Powołanie grup roboczych, składających się z przedstawicieli wszystkich środowisk lokalnych tworzących strategię, w kaŝdym obszarze badawczym; 3. Stosowanie benchmarkingu z wykorzystaniem zagranicznych konsultantów;

19 8. EAST OF ENGLAND 4. Stworzenie sieci współpracy o charakterze węzłowym skupiającym trzy pola innowacyjne : biotechnologię, przemysł narzędziowy i technologię medyczną; 5. Rozwój systemu monitoringu dla działalności innowacyjnych; 6. Zbudowanie modelu zarządzania klastrem przedsiębiorczości i wspomagającego wdraŝanie rozwiązań w nim przyjętych; 7. Zdefiniowanie pojęcia Centrum Kompetencji, co w konsekwencji ma słuŝyć określeniu struktury sieciowej Berlina. Plan działań został podzielony na trzy części i co stanowi pewne nowatorskie rozwiązanie opatrzony został czterema kluczowymi zasadami, które powinny być przestrzegane przy jego realizacji. Oto one: 1. Wszelkie wysiłki będą skupione na zaspokojenie potrzeb świata biznesu; w szczególności niezbędne jest umoŝliwienie łatwego dostępu tym podmiotom do informacji, doradztwa i wsparcia o róŝnym charakterze. 2. RITTS powinien dostarczać korzyści moŝliwie najszerszej publiczności, uwzględniając fakt, Ŝe strategiczne wybory będą dokonywane na bazie określonych priorytetów i zasobów. 3. Projekty RITTS muszą mieć jasno zdefiniowane, bezpośrednie korzyści, a ludzie dostarczający wsparcia środowisku gospodarczemu muszą być wiarygodni. 4. Interesy uczą poznawać lepiej przestrzeń gospodarczą bazując na praktykach innych dlatego teŝ wykorzystanie powiązań horyzontalnych (sieciowych) pomoŝe wspólnocie handlowej dzielić się wspólnym doświadczeniem i rozwiązaniami, które ona juŝ zastosowała do przezwycięŝania kwestii problemowych. Przechodząc do planu działań, warto podkreślić, iŝ pierwsza jego część nazwana krótkoterminowymi projektami pilotaŝowymi obejmuje: - rozwój łańcucha dostaw opartego na praktykach i technikach innowacyjnych; - rozwój programu nowe szkoły innowacji, który zwiększy świadomość, podniesie kulturę i poprawi wizerunek innowacyjności Wschodniej Anglii; - rozpowszechnienie uŝytkowania informacyjnych zasobów internetowych, polepszających przejrzystość i dostęp do schematów postępowania innowacyjnego; - stworzenie regularnych powiązań sieciowych i profesjonalnego rozwoju podmiotów doradczych w East of England; - lepsze wykorzystanie uniwersytetów East of England i koledŝów Dalszej Edukacji (Further Education colleges) w celu wspierania prywatnego sektora gospodarczego regionu. Do średniookresowych projektów zaliczono: - wykorzystanie publicznych i prywatnych agencji, dostarczających usługi dla przedsięwzięć o wysokim standardzie technologicznym oraz organizujących proces rolowania roll-out najlepszych rozwiązań praktycznych w celu specjalizacji wybranych umiejętności i profesjonalnego, wiarygodnego doradztwa; - stworzenie, wspomagając i promując tym samym wspólnotę handlową w East of England, zakredytowanej sieci specjalistycznych, innowacyjnych i technologicznych usług doradczych. W planie działań przedstawiono równieŝ strategiczne procesy, których powodzenie realizacji zaleŝne jest w znacznej mierze od sukcesu wdraŝania wyŝej określonych zadań w ramach projektów pilotaŝowych. 9. EASTERN MACEDONIA AND THRACE W RITTS Eastern Macedonia i Thrace zidentyfikowano osiem głównych działań: 1. Przyczynienie się do kreacji klastrów w sektorach takich jak elektronika i telekomunikacja, które reprezentują wyŝszą wartość dodaną i większy potencjał rozwojowy niŝ tradycyjny przemysł; 2. Przeprowadzenie technologicznej modernizacji istniejących działalności w takich obszarach jak IT czy certyfikaty jakości; 3. Przygotowanie, stworzenie a następnie zastosowanie nowoczesnych produktów branŝowych; 4. Wykorzystanie zagranicznych kwalifikacji np. w zarządzaniu finansami czy reklamie przez regionalne przedsiębiorstwa i firm świadczące usługi specjalistyczne; 5. Wzmocnienie mechanizmów transferu technologii, aby ułatwić regionalnym

20 podmiotom gospodarczym dostęp do zagranicznych zasobów; 6. Dodatkowo regionalna podaŝ technologii powinna zostać wspierana, w szczególności w celu dopasowania wyników działalności instytutów naukowobadawczych do technologicznych potrzeb regionalnego przemysłu; 7. Rozszerzenie zakresu finansowania działalności innowacyjnych na poziomie regionalnym; 8. System monitoringu powinien być systematycznie rozwijany i aktualizowany aby zapewnić właściwą ocenę strategii innowacyjnej. 10. IRELAND Plan działań uwzględnia trzy podstawowe elementy: 1. Przekształcenie podaŝy usług wspierających innowacje z ogólnego, rodzajowego podejścia opartego na schematach na podejście konsumenckie ukierunkowane na optymalne sprostanie realnym potrzebom firm; 2. Rozwój sektora prywatnego w proaktywny sposób poprzez wsparcie innowacyjne i technologiczne oraz tworzenie przestrzennych sieci gospodarczych; 3. Stworzenie priorytetów dla infrastruktury wspierającej rozwój innowacji i technologii. Ponadto Autorzy dokonują porównanie systemów innowacyjnych Austrii, Włoch, Danii i Irlandii. Tabela II.5. l.p. Region Monitoring Kontrola Ewaluacja 1. TIROL Autorzy dokumentu nie przedstawiają Ŝadnych szczegółów (tzn. metod, narzędzi, czasu realizacji i osób odpowiedzialnych) w zakresie monitoringu i ewaluacji. 2. OXFORDSHIRE System monitoringu, ewaluacji i kontroli nie został w tym dokumencie przedstawiony. 3. NORTH AEGEAN W dokumencie brak jest precyzyjnego, bezpośredniego opisu systemu monitoringu, kontroli i ewaluacji. Jedynie w ramach pilotaŝowych działań wspomagających mówi się o wewnętrznej i zewnętrznej ewaluacji. Ocena ma być dokonywana na dwóch poziomach: osobno dla kaŝdego działania i holistycznie dla całego Programu. Ewaluacja całościowa zaleŝna będzie od czynników zewnętrznych, tzn. niezaleŝni eksperci będą badać, kontrolować i oceniać rezultaty ewaluacji wewnętrznej. Co więcej będą oni na podstawie poczynionych obserwacji i przeprowadzonych działań budować dodatkową, własną analizę danych, związanych z przedsięwzięciami zaplanowanymi w ramach Strategii. 4. MURCIA Monitoring procesu wdraŝania strategii prowadzą wszystkie podmioty współtworzące jednak nie występuje szczegółowy opis zakres kompetencji poszczególnych aktorów w ramach kontroli i ewaluacji. 5. LONDON Przystępując do opracowania strategii załoŝono, Ŝe będzie ona dokumentem podlegającym ciągłej ewaluacji, aktualizacji i monitoringowi. W zaleŝności od rodzaju zadania monitoring prowadzić będzie właściwy, określony w strategii podmiot. Na kaŝdym etapie prac jest uwzględniona kontrola bieŝąca, a następnie kontrola ex post. Ocena kaŝdego zadania wykazuje korzyści gospodarcze i społeczne stosowne do zainwestowanych środków. Przewiduję się opracowanie krótkiego raportu dotyczącego ewaluacji planu działań 12 miesięcy po publikacji RITTS London Final Raport. 6. LOMBARDY Informacje dotyczące systemu monitoringu, kontroli i ewaluacji zawarte są jedynie w harmonogramie działań. Brak odrębnych zapisów w dokumencie odnośnie struktury podmiotowej, metodologii, finansowania i listy zadań przewidzianych dla tego systemu. 7. BERLIN Wiele inicjatyw (jak twierdzą Autorzy dokumentu) zostało podjętych przez podmioty koordynujące i przez indywidualnych aktorów w celu systematycznego zbierania pomysłów, ewaluacji juŝ istniejących koncepcji oraz identyfikacji obszarów technologii i innowacji. Ponadto w ramach zadań mówi się o rozwoju systemu monitoring, który umoŝliwi na bieŝąco monitorowanie i dokumentowanie działań podejmowanych zgodnie z planem realizacji RITTS Berlina. Jest to jedyna informacja odnośnie tego systemu, w dalszej części dokumentu nie znajdujemy Ŝadnych szczegółów, które umoŝliwiłyby właściwą, rzetelną i optymalną ocenę działań skoncentrowanych na kontroli i ocenie procesu wdraŝania rozwiązań zaproponowanych przez Autorów strategii.

21 8. EAST OF ENGLAND 9. EASTERN MACEDONIA AND THRACE W RITTS East of England pojawia się jedynie informacja, Ŝe monitoring procesu wdraŝania strategii prowadzą wszystkie podmioty współtworzące jednak nie występuje szczegółowy opis zakresu kompetencji poszczególnych aktorów w ramach kontroli i ewaluacji. Pada stwierdzenie, Ŝe efektywny system monitoringu i ewaluacji pozwoli na zmierzenie efektywności programów i dostarczy tym samym sprzęŝeń zwrotnych niezbędnych dla ciągłego polepszania/udoskonalania usług. 1. Warsztaty, w trakcie których podmioty współtworzące strategię i zainteresowani przedsiębiorcy szczegółowo i wnikliwie omawiają, weryfikują i aktualizują wszelkie zagadnienia odnoszące się do przygotowywanego projektu. W wyniku tych spotkań powstają schematy zarządzania w klastrach stanowiących obszary zainteresowań tej strategii. 2. Spotkania z władzami innych regionów mające na celu wymianę doświadczeń, a następnie wykorzystanie zdobytych informacji dla rozwoju owej strategii. 3. Program działań jest systematycznie poddawany ewaluacji. Wyniki badań i rezultaty podjętych czynności są porównywane w skali europejskiej i najlepsze rozwiązania wprowadzane w Ŝycie, tak aby były one optymalnymi dla rozwoju innowacji i technologii. 10. IRELAND System monitoringu tego projektu oparty został w znacznej mierze na załoŝeniach wykorzystanych w Europejskim Systemie Monitoringu Innowacji (EIMS) i zakłada ciągły monitoring poszczególnych zadań. W pierwszej fazie prowadzony jest on przez podmioty realizujące dane zadanie (self-monitoring), a następnie dokonywana jest kompleksowa kontrola, aktualizacja i ewentualna modyfikacja przyjętych załoŝeń (jeŝeli tego wymagają nowe uwarunkowania realizacji strategii). Autorzy podkreślają konieczność przeprowadzania na bieŝąco takŝe ewaluacji zaplanowanych działań i w tym celu stworzony został kompletny system monitoringu, kontroli i ewaluacji, uwzględniający podmioty, czas, metody i procedury obowiązujące przy tych przedsięwzięciach. Warto zauwaŝyć, iŝ stosowany jest równieŝ benchmarking międzynarodowy na szeroka skalę, oparty na konkretnych dokumentach poddanych juŝ implementacji w innych regionach Europy. Tabela II.6. l.p. Region Sposób wdraŝania 1. TIROL W RITTS Tyrolu nie znajdujemy informacji o sposobie wdraŝania omawianego projektu. 2. OXFORDSHIRE Pojawia się jedynie stwierdzenie, iŝ dla kaŝdego zadania zostały zidentyfikowane metody jego wdraŝania i kluczowe organizacje partnerskie odpowiedzialne za ich realizację. Całość sposobu wdraŝania RITTS Oxfordshire koordynuje Oxfordshire Economic Partnership. 3. NORTH AEGEAN WdroŜenie projektu opierać się ma zwłaszcza na drodze elektronicznej. Brak jednak identyfikacji szczegółowych funkcji i w ramach nich działań czy teŝ osób odpowiedzialnych za kolejne etapy wdraŝania Strategii. 4. MURCIA Najpierw opracowany zostaje program prac. Następnie wykorzystując róŝne uzupełniające się metody, takie jak: wywiady, warsztaty, analiza silnych i słabych stron, dyskusje z aktorami, analizy i syntezy dokonane na podstawie badań terenowych; zostaje osiągnięty konsensus, co skutkuje zdefiniowaniem i wprowadzeniem w Ŝycie działań pilotaŝowych. Ostatni etap prac to opracowanie Regionalnej Strategii Innowacji Murcii. Warto podkreślić, iŝ dla kaŝdego działania pilotaŝowego została utworzona grupa robocza, składająca się z członków Komitetu Sterującego i innych aktorów. RównieŜ poszczególne podmioty brały intensywny udział w planowaniu i uruchamianiu wielu działań pilotaŝowych. Za koordynację tych czynności odpowiedzialny był Departament Rozwoju Gospodarczego regionu Murcia.

Regionalne strategie innowacji podsumowanie zadań wykonanych w ramach projektu Dolnośląskie Centrum

Regionalne strategie innowacji podsumowanie zadań wykonanych w ramach projektu Dolnośląskie Centrum Regionalne strategie innowacji podsumowanie zadań wykonanych w ramach projektu Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych Prof. dr hab. Stanisław Korenik Dr Katarzyna Miszczak Mgr Niki Derlukiewicz Projekt

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie ogólne PE i Rady Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE RCITT to: Doświadczony Zespół realizujący projekty Baza kontaktów w sferze nauki i biznesu Fachowe doradztwo Otwartość na nowe pomysły

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów

Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów społecznych Beata Bujak Szwaczka Proregio Consulting Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Planowanie

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych regionu Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Struktura opracowania 1. Źródła informacji, metoda oceny

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011 Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku Zespół ds. opracowania ramowego zintegrowanego programu regionalnego, 7 listopada, 2011 Cele bieżącej i przyszłej polityki: Nowa Polityka

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Konferencja Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO MGR RADOSŁAW DZIUBA KATEDRA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTET ŁÓDZKI CEL STRATEGII EUROPA 2020 Inteligentny, zielony

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata Katowice, 20 września 2005 r.

Stan realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata Katowice, 20 września 2005 r. Stan realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 Katowice, 20 września 2005 r. Misja i Wizja RSI Woj. Śląskiego Misja i Wizja RSI Woj. Śląskiego Wyobrażenia tworzą

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 2013 Joanna Podgórska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 Seminarium CATI Warszawa, 24 czerwca 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE EKSPERTYZY: Wpływ wdroŝenia Inicjatywy JEREMIE na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na sytuację gospodarczą regionu ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020

Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 Gabriela Zenkner-Kłujszo Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego RIS Warmia

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

Konkurs w dziedzinie transnarodowej współpracy w zakresie wsparcia innowacji. PROINNOEurope-ENT-CIP-09-C-N02S00

Konkurs w dziedzinie transnarodowej współpracy w zakresie wsparcia innowacji. PROINNOEurope-ENT-CIP-09-C-N02S00 Konkurs w dziedzinie transnarodowej współpracy w zakresie wsparcia innowacji PROINNOEurope-ENT-CIP-09-C-N02S00 Katarzyna Walczyk-Matuszyk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030 Warszawa, 1 marca 2012 Kierunki wspierania innowacyjności ci przedsiębiorstw. Wyniki projektu Insight 2030 Beata Lubos, Naczelnik Wydziału Polityki Innowacyjności, Departament Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia Kierunkowe efekty kształcenia Kierunek: ekonomia Obszar kształcenia: nauki społeczne Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Uzyskane kwalifikacje: magister Symbol

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego proces przedsiębiorczego odkrywania i koncentracja na priorytetowych kierunkach badań

Inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego proces przedsiębiorczego odkrywania i koncentracja na priorytetowych kierunkach badań Inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego proces przedsiębiorczego odkrywania i koncentracja na priorytetowych kierunkach badań Małgorzata Rudnicka Kierownik Wydziału Innowacyjności i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Konferencja pt. Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego jako kluczowe czynniki wdrażania polityki strukturalnej w latach 2007-2013 26

Bardziej szczegółowo

Natalia Gorynia-Pfeffer STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ

Natalia Gorynia-Pfeffer STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ Natalia Gorynia-Pfeffer STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ Instytucjonalne uwarunkowania narodowego systemu innowacji w Niemczech i w Polsce wnioski dla Polski Frankfurt am Main 2012 1 Instytucjonalne uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje pomorskie zaawansowanie procesu identyfikacji

Inteligentne specjalizacje pomorskie zaawansowanie procesu identyfikacji Inteligentne specjalizacje pomorskie zaawansowanie procesu identyfikacji 2014-2020 perspektywa finansowania UE dla przedsiębiorczości i innowacji szansa na rozwój i moŝliwości finansowania Gdańsk, 27 marzec

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

April17 19, 2013. Forum is part financed by Podlaskie Region

April17 19, 2013. Forum is part financed by Podlaskie Region Suwałki, POLAND April17 19, 2013 The development of science and technology parks in strengthening cooperation between science and business Berenika Marciniec Polish Agency for Enterprise Development(Poland)

Bardziej szczegółowo

Akcje i strategie innowacyjne w zakresie ICT w regionach krajów w członkowskich UE podsumowanie rezultatów w piętnastu lat eksperymentów

Akcje i strategie innowacyjne w zakresie ICT w regionach krajów w członkowskich UE podsumowanie rezultatów w piętnastu lat eksperymentów Akcje i strategie innowacyjne w zakresie ICT w regionach krajów w członkowskich UE podsumowanie rezultatów w piętnastu lat eksperymentów Robert BARYS SMWI, 2006 Wiele pozostaje do zrobienia Innowacja nie

Bardziej szczegółowo

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Sekcja I: Identyfikacja respondenta 1. Skąd dowiedział(a) się Pan(i)o konsultacji

Bardziej szczegółowo

Stan zaawansowania realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa (RSI Silesia) na lata 2003-2013

Stan zaawansowania realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa (RSI Silesia) na lata 2003-2013 Stan zaawansowania realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego (RSI Silesia) na lata 2003-2013 2013 Seminarium Miasta wiedzy Gliwice, 12 maja 2009r. Programy Wykonawcze dla RSI Regionalna

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą KONFERENCJA w ramach projektu WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ - PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą Alicja Zajączkowska 6

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36 Stowarzyszenie Klastering Polski platformą współpracy międzyklastrowej Ekoinnowacje w nowej perspektywie finansowej kraju i Europie: Środowisko i energia z czego finansować projekty i z kim współpracować?

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

Lubuska Regionalna Strategia Innowacji

Lubuska Regionalna Strategia Innowacji Lubuska Regionalna Strategia Innowacji 2010 2015 Adriana Sarnecka Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego Zielona Góra, 31.03.2010 r. 11 kwietnia 2005 r. przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Struktura PO IR Osie priorytetowe 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa 2. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC 1 Fragment z Punktu 5 Programu Operacyjnego INTERREG IVC Przykłady projektów w ramach 1 Priorytetu Innowacje oraz gospodarka oparta na wiedzy Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP 2010 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa PARP Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw nowe perspektywy Warszawa, 26 maja 2010 r. PARP na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ

8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ Welling ton PR Program Ochrony Środowiska 8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ Po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Śląskiego. Warszawa, 2 marca 2012r.

Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Śląskiego. Warszawa, 2 marca 2012r. Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego Warszawa, 2 marca 2012r. 1. Inteligentna specjalizacja kraj czy region? 2. Inteligenta specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Środowisko dla Rozwoju

Środowisko dla Rozwoju ENEA Krajowa sieć partnerstwa Środowisko dla Rozwoju na rzecz promowania zasad zrównowaŝonego rozwoju i jej rola we wdraŝaniu POIiŚ 27 maja 2010 r. Zamość Spis treści 1. Europejska Sieć Organów Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza wraz z inteligentną specjalizacją regionu. Warszawa, 26 listopada 2013 r.

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza wraz z inteligentną specjalizacją regionu. Warszawa, 26 listopada 2013 r. Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza wraz z inteligentną specjalizacją regionu 1 Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza (RSI) horyzontalny dokument strategiczny, uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

IP Instytucje Pośredniczące. Z uwagi na złoŝoność procesu realizacji PI i PWP, wymagającego zaangaŝowania takŝe innych podmiotów w szczególności ROEFS

IP Instytucje Pośredniczące. Z uwagi na złoŝoność procesu realizacji PI i PWP, wymagającego zaangaŝowania takŝe innych podmiotów w szczególności ROEFS Konsultacje dokumentu Działania informacyjno-promocyjne na rzecz projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL. Rekomendacje Krajowej Instytucji Wspomagającej dla Instytucji Pośredniczących

Bardziej szczegółowo

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Całkowita alokacja: do 10 milionów franków szwajcarskich W danym obszarze ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan Spis treści Przedmowa Część I. Wprowadzenie 1. Kluczowe czynniki sukcesu lub niepowodzenia nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Centrum Klastrowe

Wielkopolskie Centrum Klastrowe Wielkopolskie Centrum Klastrowe Platforma klastrów Założenia koncepcji Brokera Technologicznego Marek Dondelewski Poznao 10.09.2012r. LMC www.ines.org.pl Program rozwoju klasteringu Program ekspercki Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński Możliwości wsparcia z funduszy UE Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Plan prezentacji 1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2. 7. Program Ramowy 3. Program technostarterów WRPO Priorytety

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych. Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań

Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych. Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTU Misja: Rozwijamy, promujemy i wdraŝamy w gospodarce innowacyjne rozwiązania w zakresie logistyki

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2014-2020 0,7 mld euro Pomoc Techniczna 2 I Oś Priorytetowa Badania i Innowacje 100 mln euro Cel Szczegółowy: 1. Zwiększone urynkowienie działalności

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy Klaster skupisko podmiotów występujących na danym terenie, ogół podmiotów w danej branży/sektorze gospodarki itd. Powiązanie kooperacyjne (PK) podstawowy, niesformalizowany

Bardziej szczegółowo

Klaster szansą dla innowacyjności w turystyce

Klaster szansą dla innowacyjności w turystyce Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Klaster szansą dla

Bardziej szczegółowo

3. Umowa ws. Grantu Blokowego. 4. Kwalifikowalność kosztów i poziom dofinansowania. 5. Zadania i obowiązki

3. Umowa ws. Grantu Blokowego. 4. Kwalifikowalność kosztów i poziom dofinansowania. 5. Zadania i obowiązki Aneks nr 3: Zasady i Procedury dla Grantów Blokowych, Funduszu na Przygotowanie Projektów, Funduszu Pomocy Technicznej oraz Funduszu Stypendialnego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim Karolina N. Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim Karolina N. Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim Karolina N. Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Seminarium dotyczące wyboru klastrów kluczowych krajowych Warszawa, 5 czerwca 2014

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Irena Romańczuk Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego

Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego Konferencja Regionalny Ekosystem Innowacji Wspólny rynek dla biznesu i nauki Chorzów, 10 października 2012 r. RSI komunikuje politykę innowacyjną

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Jacek Chądzyński Aleksandra Nowakowska Zbigniew Przygodzki faktycznie żyjemy w dziwacznym kręgu, którego środek jest wszędzie, a obwód nigdzie (albo może na

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 Daniel SZCZECHOWSKI Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Kraków,

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE KOMERCJALIZACJI B+R W RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ

WSPARCIE KOMERCJALIZACJI B+R W RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ WSPARCIE KOMERCJALIZACJI B+R W RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014 2020 Departament Strategii, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego Konferencja Nauka idzie w... biznes 7 listopada 2012 r. 2 PLAN PREZENTACJI:

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020

Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Zakres, metodologia i wyniki ewaluacji Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 10modułów oceny ex ante 1. Ocena Strategii

Bardziej szczegółowo

Komplementarność w ramach RPO WO jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów

Komplementarność w ramach RPO WO jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów Komplementarność w ramach RPO WO 2007-2013 jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów rozwojowych regionu Karina Bedrunka Opole, 28 czerwca 2012 r. Zakres prezentacji I. Komplementarność

Bardziej szczegółowo

Dr Bogusław Klimczuk 1

Dr Bogusław Klimczuk 1 Dr Bogusław Klimczuk 1 2 3 4 RPO Województwo Lubelskie 2014-2020 5 6 Forma wsparcia Dotacje bezzwrotne Instrumenty zwrotne Instrumenty mieszane 7 Zasada koncentracji tematycznej środków w RPO WL 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej.

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej. Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w projekcie organizowanym na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości POWIĄZANIA KOOPERACYJNE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW, skierowanym

Bardziej szczegółowo

Spełnione Data wpisu do KRS: 23.10.2003 r. Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów

Spełnione Data wpisu do KRS: 23.10.2003 r. Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów 16 lipca 2007 r. zgłoszenia poprawne pod względem formalnym, tj. spełniające łącznie 3 kryteria podane w ogłoszeniu o naborze, zostały przekazane Radzie Działalności PoŜytku Publicznego, celem uzyskania

Bardziej szczegółowo