AZ\YaKNdOXSO. 3PIS TREuCI 0RZESTAWIENIE SWOJEGO MÌZGU NA PROJEKTOWANIE STRON INTERNETOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AZ\YaKNdOXSO. 3PIS TREuCI 0RZESTAWIENIE SWOJEGO MÌZGU NA PROJEKTOWANIE STRON INTERNETOWYCH"

Transkrypt

1 3PI TREuCI =Z] ^\OÄM ]U\ MYXc ' ª-J RylR löpy or ª p - ÔAR F "ª RylR - -pa oy Ai y ly R yr ª Ai - lr } ÔF - - R J paol z t lrq yro ªlR p ÖA- ª qrª V F -yl -Ao- y ` R R-ylR t Ro R t F #pt-j y ` ^ ylra - ²Al-ulF orp ª-ylR ª p q R z "R - ª AlÔ Rp yj y-oj Al p f y- t}ªy-ev F 7 Ru y-ªl-a oy ^ R7lR-ylR ª plruf l -ylr Rp }ª y- R7 y ly R yr ª Ai ^z U lrj Ö y ²É or y-f Ö y ²É z - J i- u yloyr orp F t Ai-o ª lai p ªylp}ª ^ J²ªlR RylR ª qôj y F ª q Ao- orp ` +- A lö ª or ly R R F orp ª-ylR y o-p 7l yr ` ^ R plf lr löé y-oª- ylro Ai RA p } Ai ylr u}ªlql²u ` p ªlJ `U^ =Z] ^\OÄM Z\KNOQY NK\OXK A AZ\YKNOXO 0RZETAWIENIE WOJEGO MÌZGU NA PROJEKTOWANIE TRON INTERNETOWYCH + K^OW >c Z\ L_TO] MOQYÄ _Mc ZYNMK] QNc > T W Q MRMO YNNK - Z\c] _Q ]^K\KT M Lc ^Y MOQY _Mc OÄ XO Y]^K Y KZKW ^KXO > T W Q WcÄV ]YLO$ i6ozot TO]^ Y]^K WOT]MO KÒXOT]O \OMc Z\cU KN U^ \cmr NUMR O\ ^ VOÒc _XUK Mc TKNK ]XYLYK\NO QY TO]^ cw ZYWc] OWp 4KU K^OW WYÒO] W_] ] T W Q KLc KKUMOZ^YK Z\OUYXK ÒO >YTO ÒcMO _KVOÒXYXO TO]^ YN ZYXK K]KN Z\YTOU^YKXK ]^\YX X^O\XO^YcMR) q- p R y-a y- or - p lô p- 'lru G A 7lR u ²ql R - y-ylr W u ²qRylR u ²qRyl G A u R 7lÉG 7 pt ylé ª}o u} J t RÍ ª- '- yr ly\ u-aor +R }t p Rp }ª ur A y Ai J löp ª-yl- ^ U

2 3PI TREuCI >Y\OXO K^\KUMcTXcMR ]^\YX X^O\XO^YcMR : UXY TO]^ YU_ ZK^\ MOQY gwiat )NTERNETU JET WIELKI ALE KIM TAK NAPRAWDÃ JEGO MIEZKAÊCY 8K ÄMKXO KO] OÄ KÄXO ] T XY_^U NcZVYW _UYºMOXK U_\]_ B2>76 -== K Z\c]V UVOXM cnkxkt > T XYc ] _ÒLYc ^OVOPYX : UXO Z\KNK) 8Y ^KUj NY WYWOX^_ KÒ _] c]c] ZO\] ]UK\Q c _U KN ]^\YXc Mc VYQY U^ \O cqv NK _ZO XO ZK]] 4KU WYÒ ^Y\c Z\KN K^\KUMcTXO ]^\YXc X^O\XO^YO U^ \O TONXYMOÄXO L N ZO X K]ZYUKTK ZY^\OLc _Òc^UYXU ) :YN]^K ]c]^uoqy TO]^ NYL\O ZVKXYKXO :Y^OW W_]] ZKW ^K ÒO Z]O] MYÄ MY ^\KP NY 3X^O\XO^_% W_]] ]YMR YNLY\M K Z\ONO ]c]^uw s ZKW ^K Y ^cw ÒO Z\YTOU^_TO] ]^\YX Z\OMYX NVK TOT _Òc^UYXU K XO NVK ]KWOQY ]OLO f. "ª o- ªlRqp- -y - W RJ -y R y R ly ` J A R -A y-u + + J y- ª-yl- orp z # -qrylr y-ªl-aol y-oª R l u `^ #ulr A RylR ª plr ª p y Rp²AlR ` p- -yr R plar `U plar u--oô p yary ª-É lö y- \ ypao y-qy ²Al `z lr oy o J 7 R orp t u Rp Ru -ªl-G R Rp u y- 7p R7lRA ª plru orp ª-ylR y ly R yr ª Ai - R or y- p u ylp-aol l #µ)" '

3 3PI TREuCI 0KK Z\OZ\YN_UMT :KZO\ Q \ -AZ DOu PIERANIA Ià Z WYBREDNYM KLIENTEM >KU ^KU ] ^OX ^cz s K UKÒNcW \KOW QNc ZYUK_TO] W_ TXY] O\]T TOQY K]XOQY ZYWc] _ YX T_Ò WK UYVOTXc ZYWc] cqv N ]^\YXcj XXc ]MROWK^ UYVY\ j XX MK ^\cx X^O\XO^Y 4KU K^OW \KN ]YLO UKZ\cÄXcW UVOX^KW KVLY ZYNMRc^VcW ^\cw U^ \O ^\_NXY TO]^ \YL NYL\O) DKMXT YN UK\^U ZKZO\_ Y UK OVUOT \ ÒYOT Q_WU A ^cw \YNKVO ZYUKÒOWc - TKU ]Z\c^XO KL\K NY Z\KMc KXW KQ\OLO] ONc^Y\O 2>76 >Y\OXO WY^c_ Q\KPMXOQY Y\K WO^KPY\c _KVXOT \c]ykxo Y UOW ]UM ]^\YXc ]Z\K ÒO ]cluy ]^KXO] \ MXcW OVK]^cMXcW Z\YTOU^KX^OW ^\cx X^O\XO^YcMR =KNKT K^OW NY ]YTOQY LVYU_ \c]_xuyoqy KLO\KWc NY Z\OZ\YN_UMT "ª or lr ª R ulöj y- J ªR qrarylrv u ²qG -ylu -7lR R lö - ª RylR p J - y- ur -\ - ªl -qy- ª u-ayl- u ª Rª Jyl y ly R yr ªRo ª Rª Jyl R R Ry or -ª- ²É y ` - u} }ª W J - J ur -\ ªl -qyro ' u ²q u ª Rª Jyl l ur -\ Ö ªl -qyô Jq- - p- U qrury y ªlyy p -t ª-É ur -\ Ö ªl -qyô U +7 J o 7p }7pÖ p J ( " Jq- - p- UU -p R p J Uz V # o pla}ªg 7 ªlyÔÉ u t l - A ÖJ lé AiÖ A - 7R ª Ryl- p J z lr orp o Jq- lr7lr[ z` # ª u R - pla Jq- - p- z ZAAKC E PTOWA NE

4 3PI TREuCI 9\QKXKMTK ]^\YXc i5y Y OVYXOT OÒc ]U\ MK] VOYjp.AWIGACJA TRONY TO DLA #IEBIE NIEPEWNY GRUNT A 3X^O\XOMO ^Y _Òc^UYXMc ] KÒX 8O V_L ^\KM WX ]^K MK]_ ZY]_UKXO KÄMOQY Z\cM]U_ Mc Z\ONO\KXO Z\O ^\c ZYYWc \YTKXOQY WOX_ YZK\^OQY 4K`K=M\ZMO.VK^OQY KÄXO W_]] ZYÄ M N_ÒY MK]_ NYL\ Y\QKXKMT ]^\YXc s TO]MO KXW KLO\O] K TOT ^Y\OXO Z\YTOU^YKXO A ZYZ\ONXW \YNKVO _^Y\cVÄWc ÄO^Xc WY^c Z\OYNX cqv N ]^\YXc A ^cw \YNKVO WYMX] Z\YTOU^ NYL\ Y\QKXKMT ]^\YXc :Y ]UYºMOX_ L NO] WK ]^\YX U^ \K ZYO _Òc^UYXUY QNO WK _NK XO ZYYV W_ XY_ Q_L >YUY 7K\U ON >YUcY >YO\ 3XPY\WKMTO ^OWK^ cz\kc NY WOT]MK cl_mr_ LYWLc 7K]^K DNT MK U\KTYL\KYO 0VWc NOY 5\ ^UO PVWc NOY U\ MYXO Z\O 7K\UK UKWO\ McP\Y 7ONK 8Y^K^U Y TONOX_ 7OX_ \O]^K_\KMcTXO 8Y^K^U ^OWK^ TONOXK Z\cLc^UKMR ^OQY U\KT_ =_]R 4ONOXO?V_LY ZY^\KK 7 K\UK ^Y ]_]R 8Y^K^U ]UK U NY^cM MO TONOXK ]_]R 7K\U 4KZYX -yl -Ao- ly\ u-aol y-oj oôa Ai lö y- ylr ` -yl -Ao- y - u AÔ - Ail Rp ly\ u-aol Ail Rp - ly\ u-aol ª - Al ª-ylR p- -t- -ªJ- ª-yl p- o p- ª JylR lai J 7lRÍ ªRu U - ª }ª ªlyy 7 É p } plr l l ªR z } }7 ª-yl- or ªt-²Alª ` #t} p- ª ilr - AilÖ y ^ l- -u - Ail Rp ly\ u-aol p- ª-yR y- - lr R l- -u - Ail Rp ly\ u-aol Ô qp l Ru Jy ²ylp}ª ulöj y-ul U Ro²AlR \- R J paol J J paol J ª-ylR p ªl y - p- -o lr ª ª u qlp lyjr«i uqv ` V- } ylro qlp A RRy A R q-ul ^ J R J paol J J paol W Rty AR U,VYQ 8Y^K^U ZYN\ Òc 4ONOXO 7ONK 9 4KZYX.OXXU ZYN\ Òc 7K]^K 8Y^K^U Y TONOX_ DNT MK 5_V^_\K 7OX_ - ª-ylR -ª- ²Al y J oro pt-j 6KXN]MKZO 2Y^OV :K\U 2c 6KXQ_KQO >YUY \O]^K_\KMcTXO :RY^Y] K^^ >YUY 3XPY\WKMTO NT MK _KQ 8Y^K^U Y TONOX_ ^OWK^ ^OQ Y RY^OV_ :OYZVO ZYN\ Òc ^OWK^ =_]R 2\Y]RWK 8Y^K^U :RY^Y] TONOXK \O]^K_\KMT 0VWc NOY 5\ ^UO PVWc U\ MYXO Z\O 7K\UK UKWO\ -VZ]

5 3PI TREuCI?U KN ]^\YXc :\O]^\OQKXO Y^OT \OQ_ c /P ACA Ià BY DOBRYM UCHACZEM I NOI PRZY OBIE KALKULATOR 9N UVU_ \YNK W VÄWc Y Z\YTOU^YKX_ ]^KYXcW _Òc^UYXUK KVO NYZO\Y ^_^KT L NO] W Q ]Z\KN ]YTO _WOT ^XYÄM ] _MRKXK A ^cw \YNKVO LO\O] YZXO _Òc^UYXU L_N_TO] ]^\YX ]ZO XKT M MR ZY^\OLc A]c]^UY s YN Z\OQV NK\OU ZY WOT]MO OU\KXO s YZO\K NKX Òc^UYXUYW ^OQY MOQY Z\KN MRM -Y MOT ZY] ]OU\O^c \OQ_ c ^\ TZYNK _.YO] TKU N U UVU_ MÄX MYW Z\cM]U UKVU_VK^Y\K VXTMO Y\K ]K^MO WYÒO] KWOX XOc]_UKX ]^\YX X^O\XO^Y Z\KNc \ Z U 3W $ +XX AOU$ " MXYÄ 3X^O\XO^OW$.=6 Ã\ONX MK] 3X^O\XOMO Z\OMYXc \Y\cU ^cqynxyy$ QYNX?V_LY Z\OQV NK\UK$ 0\OPYb =c]^ow YZO\KMcTXc$ AXNY] B: <YNOVMYÄ OU\KX_$ " b DK N$ =^_NOX^ 3XPY\WKMTO ]MOQ YO$ +XX _KÒK K Y]YL LOQ ]Z\KKMR ^OMRXMXcMR +U^cXO _NOVK PY\KMR X^O\XO^YcMR ZY\^KVKMR ]ZY OMXYÄMYcMR <OQ_VK\XO \YL \ XOÒ KU_Zc 3X^O\XOMO 4OT VKZ^YZ XOMY OUYc KVO +XX XO WYÒO ]YLO ^O\K ZYYV XM XXOQY ^Y TOT UYWZ_^O\ Q Xc U^ \OQY Mc 3X^O\XO^OW orp or lö u ²qÔ J7l A-Ai ` "ª or y-oy ª R -J-ylR W la `^ # -qrylr J7l A}ª y la - u AÔ R y ` ª}qG 7 R y 7 t "ª lul Rª Jylp-ulV ^ J lrqa ²É ª t ª- y- orp l pt-j y ^` lro AR J Ö yr y- Rp -ylr p R²q-G o-p #µ A Ö²É y 7ÖJ lr ªlJ A y- ª RqÔJ- AR p ªylp- ^ +7 J o p J ( " l u-ql ª-y J pô Ru J lrqa ²Al `x U J lr q 7lÔG J ª p or J 7 R -yl ª-yR l }ªy t yr ` -p R p- ªlyy- 7 É u o- l- p- # o t Ro Aol ^ R t- }o J l-t F A RylR t Ro Aol y- la l t - Ao- W Jl u tr -Jp -ulö - R y-ai l pqlryalr y\l -Ao- y la q- \ uô q R ly # o R t q- \ u q R ly J y-j-yl- q ylr la - J J-É -ª- ²É y la J-o ylra p J U G 7 ÔJp ª-É pt-j y

6 3PI TREuCI :\YTOU^YKXO UYVY\O 5YXOM ]K\YÄMKW +OLOR TO CICHY BOHATER PROJEKTOWANIA TRON INTERNETOWYCH.YL\K ZKVO^K LK\ WYÒO Z\cM QX _Òc^UYXU NY ^\cxc c^y\c NVK XMR K^WY]PO\ ]Z\K Lc M ]^Y NY ] \KMKV 5O]^K UYVY\_ Z\YTOU^YKX_ ]^\YX X^O\XO^YcMR XO ]Z\YKNK TONU ^cvuy NY cl\kxk NYL\OT ZKVO^c UYVY\ s \ XO KÒXO TO]^ MR K]^Y]YKXO 7YÒO] WO ÄO^X ZKVO^ LK\ TOÄV TONU XO K]^Y]_TO] TOT \YKQ _Òc^UYXMc WYQ _XUK >YTOT ^\cxc TKU K\Kc :YN UYXOM XXOT]OQY \YNK _ XO ^cvuy L NO] ONK TKU Z c UYVY\ WK _Òc^UYXUK ]^\YXc X^O\XO^YOT KVO ^KUÒO L NO] ZY^\KP cl\k ÄO^XO cqv NKT M ZKVO^ UYVY\ U^ \K ZK]_TO NY ^\cx Z\YTOU^YKXcMR WcÄV Y _Òc^UYXU_ TO ZO XK ' u} q p-qyô ARyÖ u A yô z y- z qr W t -yj- J lral 7q }ª - -ul u qlª ²É ª 7 or ylra -yla y- z` q ª t ª- y- Ru AoR z^ t 7- ª A ql J A R ª p lö -A Öt zz # o p t- 7- ª J ª 7 -yl- p q }ªG p } R J lr7lr - oô -o lr ª ª 7lR - lö p q " ' ') -pa oy ª RA p q }ª u y- ª É - u AÔ AiRu- l-j p q }ª +-A y-u l -É p J y -u qr - R ^ # ª RylR R pt-j y - u AÔ - p - RAlªlRÍ ªRu AlÖ p ²Al or V qrpp ²É z # ª} 7 - Ô -qr Ö p q }ª - u AÔ AiRu- A ª} p ªR ` - -p -qylé - p U y -u qr - R

7 3PI TREuCI.YL\c ]c]^ow QKMcTXc i>o\k M Q_ ]OU_XN TNÐ Z\cM]U =^\Y Q {jp #ZYM BY BY )NTERNET BEZ NAWIGACJI >Y QKMTK ]Z\KK ÒO 3X^O\XO^ TO]^ WON_W XPY\WKMcTXcW Y ^KU YQ\YWXcMR WYÒVYÄMKMR + ^O\K RKMcU$ ]c]^ow QKMcTXc ^Y MYÄ MOT XÒ ^cvuy ]^Y\OXO ]K YY cqv NKT McMR Z\cM]U _ZMRKXO MR ]^\YXO >Y\OXO NYL\OQY ]c]^ow_ QKMcTXOQY KMc YN K\MR^OU^_\c XPY\WKMT UYX^cX_YKXO TO]^ MK cw Z\YMO]O Z\YTOU^YKXK ^\cxc 4KU ^Y TONU NK K) 4KU WYÒOWc _c]uk ZOXYÄ ÒO _Òc^UYXMc ^\cxc X^O\XO^YOT XQNc XOT XO Q_L ) A ^cw \YNKVO Z\cT\cWc \ ÒXcW ]^cvyw QKMT K ^KUÒO ^OW_ TKU K\MR^OU^_\K XPY\WKMT Z ck YNXYÄXU NYMXO ]^\YXO TKU \ XOÒ NYOWc NVKMOQY ]KWO UYXc XO K]O ] NYL\cW ZYWc] OW ª RuR ª p qr A Ö lr ª u p plru ª yö J 7 Ro y-ªl-aol or J Ail Rp - ly\ u-aol z u -p y- -ªJÖ or y- ª- ªlÔ -ylr y W y-ªl-ao- l u ul -pt-jp-ul ªlÔ -ylr y W y-ªl-ao- l y ª- U qrury 7q p ªR "ª l o-alrqr `` Ao y ª-ylR y-ªl-aol 7q p ªRo - u AÔ t ª-yl- `^ p y yla ylr ' ÓV t-jylr ª qôj-oô ` J-ª-o lp y J Rp G - ylr Jª ylr `z #-p -qylo p J ( " y G 7 ª-t Jy ²ylp}ª Rp ª Ai ^ "R - u R y-j-é RqRuRy u 7q p ª u qv ^ t}ªy Ru y-ªl-a oy ylr ªlylRy lö ulryl-év -qr Ru J ÖJy o " ^ - J- J y- u or ªt- y J ÖJy Ru y-ªl-a oy ^` J-ylR q J y-ªl-aol - u AÔ - p -

8 3PI TREuCI! :]KXO ^OU]^ ZY^\OLc ]^\YX X^O\XO^YcMR :\OLOQKXO \YUOW 0IANIE TEKTÌW NA POTRZEBY TRON INTERNETOWYCH NICZYM IÃ NIE RÌ NI OD PIANIA TEKTÌW W INNYM CELU PRAWDA 8Y M Ò ^KU Z\KN Z]KXO ^OU]^ Z\OMYXcMR ]^\YXc X^O\XO^YO TO]^ _ZO XO McWÄ XXcW XÒ Z]KXO ^OU]^ NY N\_U_ 6_NO XO Mc^KT ^OU]^_ YZ_LVUYKXOQY 3X^O\XOMO ^KU ]KWY TKU ^OU]^_ cn\_uykxoqy ZKZO\O DKWK]^ Mc^K YN VOOT NY Z\KOT ]^\YXc YN ZYM ^U_ NY UYºMK Z\OLOQKT ^OU]^ \YUOW A]c]^UO ^OU]^c Z_LVUYKXO ]^\YXO X^O\XO^YOT W_] ZYKVK _Òc^UYXUY ]cluo Z\OLOQX MO MR \YUOW K^O Z\O^\KOXO A Z\OMXcW \KO _Òc^UYXMc XO MRM M WK\XYK MK]_ \OcQX_T >YTOT ]^\YXc Z TN QNO XNOT A XXOT]cW \YNKVO _McWc - ]^_MOU KXcMR Z]KXOW YNZYONXOQY ^OU]^_ YN ZYN]^K K ^KUÒO ONcMT QY^YOQY ^OU]^_ MOV McXOXK QY VOUUY]^\KXcW NVK Mc^OVXUK +\^cu_ O ]^\YXc X^O\XO^YOT ' z p - -«G orp -y lr -pr RyR - ª -ylr 'l A y lyg - y - R -t ql Jl "-A la-q JlR qr ª ARq 7qlp-Aol R t - -qlr -yj yjir-j G ulyl- ªRo \l p ªRo -J yro ª R-ql-Ai Rª q Aol -ylrq plro i É A Ô p ª Jl "-A la-q JlR qr p yary ª-t lö y- - -qlr -yj yjir-j G -«l - R AiAlRql -p R 7qlp ª-É R t Jq- yr y 2 - y W \-7 q- yro \-y - ª yro R -p -G p } Ro R t - R 7 t y- i-lyu-lq G R \l p ªRo z p -J yro ª R-ql-Ai ² RJyl ªlRA - oro - -ul 7 ql -«- R\\ R Ry lrj - - -qlr -yj yjir-j -A Öt- RyR ª-É J Ai J Jq- "-A la-q JlR qr G - ÔJ \l u -t R y - R - yr y- l l-y- q ur - i É - R yr y -\lt J \l u o-p orp -y lr l ªp } AR Ru J RJtG l-y q ur ª RJt J ylro o-p lyªr q ur ª- -tg R - - -qlr -yj yjir-j ylr y lt- ª - A -oôa Ai J Ai J}ª l -AiÖAlt -p R - J p lryl- lö y- ª J-yl yr y 2 - y 'pt-j - R - yr y- ª A Ô p ª ª}o yr y 2 - y -or pªr lô yô i É -u yr y y- ª-t lö oaru lr \-7 q- y Ai l ªlR J ltg R y # ª} qr Ô - R Ö ly R yr ªÔ ^ y- - R "ir l R y RqqlRyAR W RA \lp-ao- orp 7qRuRu or " " #qr RylR -ª- ²Al y - u AÔ Jª }A yro l -ulj p -A-ylR Rp J-ylR ql J p J ( " z Uz -t}ªpl -ªl-oÔG R Rp or A R t- ªlRo R7lRA ª plru z lr -o R 7Ô A Al yplg 7 Jp R²qlÉ y-t}ªpl l lyy Rp '- y or l u y-t}ªp-g - ylr or ul-

9 3PI TREuCI " +TO NIE MO E TERAZ KORZYTA Z 4WOJEJ TRONY 7YÒO] WO Z UX ]^\YX O ÄO^XcW _U KNOW K^cW _ÒcM_ ]c]^owow QKMcTXcWj MY XO YMK TONU ÒO UKÒNc WYÒO XOT UY\c]^K,c WYQV XOT UY\c]^K _Òc^UYXMc _ZYÄVONOXOW \YU_ L NÐ Y]YLc U^ \O XO ZY^\KP YN\ ÒX UYVY\_ XOLO]UOQY YN OVYXOQY ]^\Y W_] Lc NY]^ Z A Z\OMXcW \KO L NO] ^\KM _Òc^UYXU ^cw ]KWcW ]UYN K]XcW X^O\O]YW 8O WK\^ TONU$ NY]^ ZXYÄ ^Y XM ^\_NXOQY. U YNZYONXOW_ KZVKXYKX_ UYVOTXYÄM OVOWOX^ UYN_ _ÒcM_ K^\cL_^ KV^ MXU VYXQNO]M K ^KUÒO K]^KXYOX_ N UO]^ UYVY\_ ^cmrwk]^ ZY]O\c] ]YTO Q\YXY YNLY\M :\c YUKT Lc WYÒO O^ _NK - NYLc MO\^cPUK^ A-+1j + M Ò ^Y TO]^) 9N\ ]^\YX K U\ ^MO NYO] 8ONY]^ ZXYÄ TO]^ Q\YÐ.Y]^ ZXYÄ Jl k k W ylrj Ö y- J Ö y ²É U Ö y ²É y-a -G R R y u R p -É µ ) z -p +)" lö "ª o- y- y\ u-aor y- ylr ªlyy 7 É ul-trv Jq- µ }J lö u W p u R y- -ªJÖ Ô t lr u R RA - Rp - 7 " 7 - p- ` Rp -té Jt l Rp - 7 " ª l U " ª or u J \lp-aor -ªlt -AoÖ qp " ) pqlry }ª Jl k k Ö y ²É ylr -yla - lö J A ylp}ª Rp -y qrury ªlyy 7 É -p ª ª-yR y- Jl k k or R J lro "Õ ' l l q ylr ªlyy 7 É ) Ó \ uô p u ylp-aol ` Ûªl- ª 7R lra y Ai 7- ª-AiV ^ Ûªl- ª -7 y Ai 7- ª-AiV ^ Jl k k A -ul 7-7 Ryl-ul y-ª-yl- 7- ª ªl- Jpl Ô -ªJ lª u 7qRuRu U 7 - pl t- Ô y-j-q "ª lul o-al}tul z qroy ²É ylr qp - 7-7lyJR«`

10 3PI TREuCI +XUO^c # = _MRKT ]YMR _Òc^UYXU.\YQK NY RK\WYXTXOQY Z\YTOU^_ $OBRY PROJEKT PROWADZA Ià DO W UCHANIA Ià W POTRZEBY U YTKOWNIKÌW?Òc^UYXMc WYQ - ZYONO MY O ]^\YX TO]^ XO ^KU MY W ZYNYLK TKU WYÒ covwxyk L Nc TOÄV TO]^ ^Y UYXOMXO TKU YQ VO ZYZ\K ]KW ]^\YX 3]^XOTO OVO ]ZY]YL c] _MRKXO MR YZX 7YÒO] KZY YZX Q\_Zc _Òc^UYXU K ZYWYM \ N ^KUMR TKU KXUO^c V_L ZYTONcXMcMR Y] L K ZYWYM ^O]^ _Òc^OMXYÄM L NÐ ^OÒ Z\OÄVON NK KXK YNONKT McMR >YTOT ]^\YXO K ZYWYM ZYWK\ \ ÒXcMR ZK\KWO^\ ]^K^c]^cU,O QV N_ cl\kx WO^YN UO]^ UV_MY TO]^ i_] c]oxop MY _Òc^UYXMc WKT NY ZYONOXK 4OÄV ^Y \YL] >YTK ]^\Y L NO ]ZO XK K ZY^\OLc >YMR YNLY\M K ^cw ]KWcW L NO Y OVO VOZ]K D+6/>C A+.C ' u--oô ²ªlÖARyl- yp ª ylrªlrqr A - R y A R ylp}ª ' u--oô ªlRqR q-y ª-yl- ª \- lr ª-Í y- or plr ª-É J uyro qla 7 p ªylp}ª l RuyR -yplr u Ô -ªl-É 7qRu 7 ug p } R t-7 A -oô y- or R ª-J lé y- ªlRqR } y Ai 7}ª y- - lr RG ª y R yralrg R RqR\ yg 7l²AlR -yl- -yplr u Ô -É qr ly R R ª-yR ^ lrai Ru}ªlÔ p ªylA W - ² RJylA ªRu -yplr l \ p ª Ai ^` yplr l \ p ªR ylr Ô J- u ªR ^ +-J-o ª -yplralr ªt-²AlªR -yl- - RA y- ªR o- -yplr Jq- p ªylp}ª y la #A R yla A Ö u Ô ª Rtyl-É -yplr ª A - lr ª qy u 1\_Zc PYU_]YO 7qRu ª la ª-q-oÔ A R ylp u y- ªlo-ylR u t}ª lyy Ai A R ylp}ª ' u--oô ²ªlÖARyl- yp ª J A - R y A R ylp}ª -u ª ylpl[ +7lR -oô ly\ u-aor y- ²Al²qR p R²q yr Ru- J ylr -Jp ª Ai }7 +- ª A -o ª u--oô ª y- J Ryl- A R ylp}ª J ªlRJ l y- -ylr ª- RF 7 R lö -ªJ -oô ª p q y u u JR - R -Ao- 7qlA y- u R ylr²ulrqlé ylrp } Ai A R ylp}ª # AlR RqÔJ- Rp ^ - -ª 7tÔJ y- ylr la R RylR lrylr R J pq- Fi R ' u--oô - JylRyl- ª p q yr u JR - - pt-jylpl -ylr R RA y ²Al U ' p -o p u JR - - J -yl -Aol R U` o-alrqr l J ly- u Ô 7 É 7qRuRu z ' ylpl R RA y ²Al W A ql A u}ªlô p ªylA z 7qRuV z p ªylp-Ai u}ªlô - pl y z^ - ÖJ l- J - p y ly R yr ªRo z

11 3PI TREuCI 0VK]R,LVY^OUK 4K`K=M\Z^_ 4;_O\c B2>76 -== /YV_MTK Z\YTOU^_ 9NÄOÒOXO cqv N_ ]^\YXc :BUDOWA Eu ZATEM KILKA uwietnych TRON INTERNETOWYCH -K] YNZYM \OVKU]YK :YY]^KTO ^cvuy ZK^\O TKU ] _ZU Z\ON]^KKT MO VML YNONKT McMR ]KWO \Y]X Z\KNK) 8Y M Ò XO ^KU ]cluy 3X^O\XO^ XQNc XO Z\O]^KTO \YTK s K >YTK ]^\Y W_] K ^cw N ÒK 7YÒO] NYNKK XYO YZMTO WYNcPUYK Z\YTOU^ KVLY O^ _ZO XO QY Z\OL_NYcK - QVO WOXKT MK ]^\Y YNO\MONVK ^OÒ \Y T >YMR _WOT ^XYÄM MY YMK ÒO >YTK ]^\Y K]O ZYY]^KTO >YW TVOZ]cW \ NOW :< "ª or J AiA - ªR \ ql V ` J²ªlR -ylr y l oro -ª- ²Al -ªl-G R p ªylA AiÖ ylr ª -A-oÔ ` ` ' orp ª-yl y Ai J l Rª q AoÖG ylr Rª q AoÖ ` Rª q Aol orp y ª p -o ` U J-o ly R -p ªy ²É J y - u AÔ R\Rp ªyR ª ²ªlR q-yl- JoÖÉ AlRu - - A l ` J-ylR 7l7ql Rpl -AR7 «J y RJ -y R y R ly ` J Ao- qlp y t}ªyro ` J-ylR J y 7q - W ' J R ` J-o 7q - - R y- RulR ' J R J y RJ -y R y R ly ` U -t- -ªJ- q ` +ulryl-o ª qôj l }7 J l-t-yl- 7q - - u AÔ u ª}ª `

12 3PI TREuCI :\YTOU^YKXO ]^\YX TKUY LXO] DK^\Y]M Y ]YTO X^O\O]c "IZNE W KI CE O PROJEKTOWANIU TRON INTERNETOWYCH ARTUJECIE OBIE ZE MNIE 9ZKXYK OÄ T_Ò Z\YMO] Z\OZ\YN_UMT K\MR^OU^_\ XPY\WKMT ]c]^owc QKMcTXO ]MROWK^c UYVY\ K O^ NY]^ ZXYÄ -Y TO]MO Y]^K Y >YTOT ÄMOÒMO NY Y]^KXK W]^\OW Z\YTOU^YKXK ]^\YX X^O\XO^YcMR) 8Y M Ò L NO] W_]K ONO TKU \KN ]YLO O ]^\YX LXO]Y Z\YTOU^YKXK 8O ] - NY ^OQY ZY^\OLXO Z\O]^ÒYO ]^_NK 7,+ KVO ZYXOXOÄ ONO MYÄ MOT XÒ ^cvuy TKU TO]^ > T X_WO\ UYX^K LKXUYOQY LY MOT YUKÒO ÒO ]cluy Z\O]^KX XO Z ck ZOX NO :\ct\cwc L_NYKX_ NYL\cMR \OVKMT UVOX^KW \Y_WOX_ UO]^ Z\K NY K]XYÄM X^OVOU^_KVXOT <O_V^K^) A\Y]^ Z\cMRYN KLOZOMOXO >YTOT Z\KMc -oy ª RyAo-qy pqlry W - ` \R - Jq- R - -Aol - u l -ªlR -É ` J oru y R - -Aol - ` U 'l -o ª ²ªlRAlR "' " ' ``^ -plu Ru orp -y - y or R² ``U RJ -y R y R ly u- y ªR RyAo-qyR pqlry - `^ -p y- -ªJÖ pt-j- lö y- orp ª-ylR y ly R yr ªRo `^ - RA y- p-qp q-ao- \R V `^ ' RAo-qy u ql²alr \R ª u RJ -ª pqlry ªl A R}t ªR ª qla Ryl- ` JA- " lq 7l R -7 W p qroyr ª ª-ylR ` ^ ' p -o qlaryaoö R- l R uu y ` ^ laryaor R- l R uu y `

13 3PI TREuCI + <O]^U.O TKÒXOT]cMR \OMc U^ \cmr XO YW VÄWc 7 NINIEJZEJ KI CE OMÌWILIuMY NAPRAWDà PORO :\YLVOW ZYVOQK ^cw ÒO ]^XOTO UVUK KÒXcMR KQKNXOº MOUKY]^OU U^ \O XO ZK]YK c TKUYÄ NY ÒKNXOQY ZYZ\ONXMR \YNK?KÒKWc TO K LK\NY ]^Y^XO ] NWc ÒO QNcLcÄWc Z\cTWXOT Y XMR XO ]ZYWXOV cäknmcvlcäwc - XONÐON Z\c] _Q.VK^OQY KÄXO ZYTK ^OX \YNK 8Y NYL\O WYÒO ^KU Z\KN XO \YNK K LK\NOT NYNK^OU Z\cTOWc s ^Y TO]^ NYNK^OU +VO ^Y ÄO^Xc NYNK^OU YZ]_T Mc NO TKÒXOT]cMR \OMc Y U^ \cmr ZY Z\Y]^_ XO WYÒO] XO ONO F orp ulöj y- J ªR l ªlRq p q ªR ` F t ²É p J y ly R yr ª Ai ` ` F t ²É ` `F orp ª-ylR Jq- ÔJ RÍ u 7lqy Ai ` ^F "ª RylR - qlp-aol ly R yr ª Ai ` U F u ª pt-j lr y ` z F y - ª Rp `U UF - o y- ª Jy ²ylp}ª J yg J p } Ai plr oô `U = zf y - or J -ª ª u RqRuRy Ru ª ÔA u pt-j y `U F 'löaro y- ÖJ l J orp ª-yl- `U =UY\YN `U^ ÖpylÖAlR 7-Ípl ly R yr ªRo y- or lryl p -t lö yp Ru ª y u Jq- y R yr RyAo-t J Ö yl-yl- ª y R yralr 'lrqr }7 J t J ªyl p G R y R yr or Rty ª ul- ª Ai - qlp-aol p-t y- q- y ²Al R Rpq-u ª-y G Ai É -p y- -ªJÖ 7-Ípl J lr ª RJ G J \l u- qr ª ª-J lt- l ª- ÔAR lu AR Rqluly-Aol t-7 Ai R ªl u-lqg - p } p Ru -p R qr - A R ylp}ª yp Ô ARAiÔ Ai- -p R A yô W - qlp-aor ly R yr ªR 7 - u ly R \Ro Ru ª plai Rª q Aol RAiy q la y Ai p ªylp- l ly R -p ªy ²AlÔ }ªy ª-qyÔ Pierwsz z reguł ksztłtujących n nowo obrz Internetu brzmił: J -JylÖAlR ª-ql -Aol t-7 Ai orjy Rp 7RAyÔ ª -u-ai p u R ª Ai +7l} Internet jko pltform. Jenocześnie był to niegyś slogn RAiy q ll ª p -y Ai R qr -t perełki Web 1.0, firmy Netscpe, któr przegrł wyczerpującą rywlizcję z Microsoftem. Co ciekwsze, pioniermi trktowni Internetu jko pltformy były tkże w sztnrowe przykły firm z nurtu Web 1.0 DoubleClick i Akmi. Luzie nieczęsto myślą o reklmch w Internecie jk o usługch sieciowych, le w rzeczywistości reklmy były pierwszymi powszechnie wykorzystywnymi usługmi sieciowymi, przy tym tkże

14 1. Tworzenie trkcyjnych stron internetowych : UXY TO]^ YU_ ZK^\ MOQY gwiat )NTERNETU JET WIELKI ALE KIM TAK NAPRAWDÃ JEGO MIEZKAÊCY 8K ÄMKXO KO] OÄ KÄXO ] T XY_^U NcZVYW _UYºMOXK U_\]_ B2>76 -== K Z\c]V UVOXM cnkxkt > T XYc ] _ÒLYc ^OVOPYX : UXO Z\KNK) 8Y ^KUj NY WYWOX^_ KÒ _] c]c] ZO\] ]UK\Q c _U KN ]^\YXc Mc VYQY U^ \O cqv NK _ZO XO ZK]] 4KU WYÒ ^Y\c Z\KN K^\KUMcTXO ]^\YXc X^O\XO^YO U^ \O TONXYMOÄXO L N ZO X K]ZYUKTK ZY^\OLc _Òc^UYXU ) :YN]^K ]c]^uoqy TO]^ NYL\O ZVKXYKXO :Y^OW W_]] ZKW ^K ÒO Z]O] MYÄ MY ^\KP NY 3X^O\XO^_% W_]] ]YMR YNLY\M K Z\ONO ]c]^uw s ZKW ^K Y ^cw ÒO Z\YTOU^_TO] ]^\YX Z\OMYX NVK TOT _Òc^UYXU K XO NVK ]KWOQY ]OLO TO JET NOWY ROZDZIA 4

15 7ITAJ W WIELKIM uwiecie >YTK OVUK ]KX]K s <ON 6KX^O\X.O]QX -yr ªt-²ylR p lt- ylrªlrqplr Jl orp ªR l u- RJ -y R y R ly J q- ª ylrªlrqplr ªl y ly R yr ªR Jq- q p-qy Ai RJ lö7l A}ªG - R - -yr AiAR R É ª oô 7- Ö pqlry }ª o-ªlt lö orjy-p RªlRy 7qRuV "ª} A- - Ro y RJ -y R y R ly ª p -t ª -A y-j ylô RJ ') ') l R - ylp ylr or ª -ylr u J \lp ª-É Ai qlp}ª -yr - Jylt- lög 7 ² 7 J ª-t Jq- \l u y ªÔ ªl yö ly R yr ªÔG JyÔ y-oy ª ul -yj- J-ul l J qyô AlÔyÔÉ 7- J lro q p - ªyR qraryl- 2OZDZIA Pewnie, że sz rę. O czego, Twoim zniem, nleży zcząć?

16 4WORZENIE ATRAKCYJNYCH TRON INTERNETOWYCH %)7;<:B 7 z?-3 9^Y KU^_KV ^\c X^O\XO^YK P\Wc <ON 6KX^O\X.O]QX :\ct\ct \_^Y OU\KX_ QYNXO O ]YT ON YZ] QY AcZ] MY - ZYNYLK 8O KZYWXT Y ^cw MY - XO ZYNYLK -c N] TKUOÄ Z\YLVOWc) JETEu TUTAJ4

17 ) CO DZIZ %)7;<:B 7 z?-3 7B?1 B)61-9^Y MY Wc ] NWc Y ^OT ]^\YXO X^O\XO^YOT >YTO YNZYON WYQ XOMY \ ÒX NVK^OQY XO WK\^ TOÄV XO ]c]^uy _NK Y - K_KÒc 2OZDZIA

18 4WORZENIE ATRAKCYJNYCH TRON INTERNETOWYCH 9N MOQY KMcWc) l ylroôaro ªl ylr RJ -y R y R ly ylr J- lö ªlRJ lré ªlRqR J 7 R W q or t-jyrg -qr Ai 7- ylr 7 J 7 R ²ªl-JA R AlR orp G or²ql qp - A Ö²É -y ªl or o- y yp p orjy-p -p ªlRqR RqRuRy }ª ª u-- ul-y G o-p u Ru - q-y ª-ÉG y-j A u y-qr -A ÔÉ -A ª-É J A R " 7 ² -A Ôt %)7;<:B 7 z?-3 -c 4YO WK \KMT ) -c MYÄ TO]MO VOÒK YLc \YL ) 9N MOQY >c LcÄ KM ) JETEu TUTAJ4

19 :ACZNIJ OD PUNKTU PRZED TWORZENIEM KODU O czego powinienem zcząć? i Co terz? to nprwę obre pytni. " G R y-j-q or 7lR -J-oR G -ylu R RJtR² J ªlR -yl- RJ - Rp G J 7 y-p J ªlRJ y- 7- -yl- or y- Ö oôa-f +-ª R u-o lö AR orp ª-yl- AR orp ª-yl- y-j-or "ª oro -A p ÖG J löpl A Ru or R² ª -ylr p l-é lö y- ª lu -J-yl l ylr JJ-q-É lö J ylr ª } y Ai plr yp-ai 7R p-yl- yla R - J J- p ª u R Ru AR -p y- -ªJÖ p qroy ²É J l-t-í p R²q-oÔA- ÔJRp -A ª p y ª-y Ai ª J-y u orpalr y ly R yr ªRo ' 7-7lRG R 7 J or Jq- p ² J u ' ª u- y u J u ql - A RÍ pqlry - -ªlR - uy} ª u t}ªg - J R u l ª qöjylé ª plr RqRuRy G p } R y-oj oô lö ª p- J u J u W ²Al-y G Jt lg J-AiG p AiylÖG l-qylög t- lrypöv +-J-o 7lR R - -ylrf J A R 7 u -A Ôt y-o lr ª 7 J ª-t7 ² ²Al-y u R -p lt u- R l-t -q7 y- ª-t orp } - - Rl- t-al lö - Jª- JylR +- Jª- ulr lôar q7 - Jª- q- - 2OZDZIA

20 4WORZENIE ATRAKCYJNYCH TRON INTERNETOWYCH D+-D834 YN \c]ykxk Z\YTOU^_ J ª-ylR y ly R yr ªRo or 7- J J 7yR J 7 J ª-yl- J u R²ql -A ylr J orp G y- p- J u R - lr 7ÖJ lr J pt-jylr ªlRJ l-tg J A R ulr - F \ yj-ury }ªG ²Al-y y ²y Ai l -p J-qRo ' -Jp y ly R yr ªRo ª p - - Ail Rp Ö ly\ u-aol -y y\ u- l y Ail RA R W Ail Rp - ly\ u-aol AR G ª p } u J lrql R²É y ly R yr ªRo y- A Ö²AlG - y- Ö ylr pt-j- R A Ö²Al ª ilr - AilÖ JylR q lpô ª -oruy Ai Rq-Aol ulöj ylul -oa Ö²AlRo p- J \ -ury ly\ u-aol -ª- ²É Rp G 7 - pl l u J 7yR y-oj oôa- lö y- orj ya Ro ylr Ail Rp - ly\ u-aol or ²Al²qR ªlÔ -y- 7 J ª-ylRu Ru y-ªl-a oyr ªl y ÔJ R or²ql "ª o- - Ail Rp - ly\ u-aol 7ÖJ lr t-g l ylror J R p G R Ru y-ªl-a oy }ªylR 7ÖJ lr t R²ql ªl y- ly R yr ª- ylr u- qljyro - Ail Rp ly\ u-aolg p ªylp u ª J- lö ylr -yl ª-y- l u qôa- p qrl -ªlG R p ªylA }ojô p-é ÔJ-y Ai ly\ u-aol J lr lyj lro tron główn Nsz firm Proukty Kontkt Onośniki Książki rukowne ebooki AC=36 =D+</ 597 <53 ztuk Rzemiosło Jk treść skł się n witrynę internetową Re Lntern Design? W jki sposób możesz ją uporząkowć? Czy bęziesz potrzebowł więcej mteriłów? JETEu TUTAJ4

21 !RCHITEKTURA INFORMACJI %)7;<:B 7 z?-3 <YZYMXT Z\YMO] ^Y\OXK K\MR^OU^_\c XPY\WKMT YN KZc^KXK 4KXO TKU ^\OÄ MRMO WO ]YTOT ]^\YXO 9^Y XPY\WKMTK YN 4KXO W MK TKUO M ÄM KZVKXYK K Y ]^\YXO DKZ] ZYXÒOT TONXY V_L N_c\KYO ]U\ ^c YZ]_T MO ^ M Ä KK\^YÄM ]^\YXc INFORMACJE O: Jne ej strony internetow Temt: Zwrtość y ć, w której bęziem Przy nm się częś ące cz ty ści i nowości o umieszczć ktulno Design. stui Re Lntern część, trzebn nm bęzie Z cłą pewnością po czne ty s mogli pokzć fnt w której bęziemy. ć i plnujemy prcow rzeczy, n którym Jk u strony kontktowej. Witryn potrzebuje strony?! klientów bez tkiej nm się pozyskć ą stronę łoby poświęcić jen Myślę, że obrze by robimy i tk lej. smej firmie co jący muszą wizieć, N pewno owiez towniem nsultingiem i projek że zjmujemy się co stron internetowych! 2OZDZIA

22 4WORZENIE ATRAKCYJNYCH TRON INTERNETOWYCH :Y ZYNOVOX_ ^\OÄM ]^\YXc <ON 6KX^O\X.O]QX M ÄM WYÒOWc KM L_NYK NKQ\KW K\MR^OU^_\c XPY\WKMT?_ZO XT V_U NKQ\KW_ K ZYWYM >YMR Z\YZYcMT O ]^\YXc YLYU tron główn JETEu TUTAJ4

23 *AK WYGL DA 4WOJA ARCHITEKTURA %)7;<:B 7 z?-3 7B?1 B)61- :\YMO] ^Y\OXK K\MR^OU^_\c XPY\WKMT KM OÄ YN KZc^KXK 4KXO TKU ^\OÄ MRMO WO ]YTOT ]^\YXO 4KXO NK K - TKUO s TOT NKXOW s ZYXXc Lc M ÄM ]^\YXc 9^Y UVUK WYÒVcMR TONXY V_L N_c\KYcMR ]U\ ^ YZ]_T McMR UKÒN M ÄM KK\^YÄM ]^\YXc INFORMACJE O: Jne ej strony internetow Temt: Zwrtość y ć, w której bęziem Przy nm się częś ące cz ty ści i nowości o umieszczć ktulno Design. stui Re Lntern część, trzebn nm bęzie Z cłą pewnością po czne ty s mogli pokzć fnt w której bęziemy. ć i plnujemy prcow rzeczy, n którym Jk u strony kontktowej. Witryn potrzebuje strony?! klientów bez tkiej nm się pozyskć ą stronę łoby poświęcić jen Myślę, że obrze by robimy i tk lej. smej firmie co jący muszą wizieć, N pewno owiez towniem nsultingiem i projek że zjmujemy się co stron internetowych! 2OZDZIA

24 4WORZENIE ATRAKCYJNYCH TRON INTERNETOWYCH 4KU L NO cqv NK NKQ\KW K\MR^OU^_\c XPY\WKMT NVK ^KUOQY ZYNK _ ]^\YXc) tron główn 8O ]^XOT Q _ZO Zc^KXK :$ -c NKQ\KWc K\MR^OU^_\c XPY\WKMT K]O cqv NKT TKU YN\ MYXO \YQK YXO U\KU) 9 $ 8O MRY ^OX WYNOV TO]^ MRcLK TM ÄMOT cuy\c]^ckxcw ]ZY]YLOW ^Y\OXK NKQ\KW K\MR^OU^_\c XPY\WKMT =MO\O W M NYYVXc ^cz NKQ\KW_ U^ \c ]ZY] L TK]Xc NYU KNXc YNY\Y_TO M ÄM ZYNM ÄM ^\OÄM ]^\YXc K ^KUÒO \OVKMTO RO\K\MRMXO ZYW Nc XW L NO NK K \ XO NYL\O :$ -c Y]YLc NVK U^ \cmr L N ^Y\c ]^\YXc X^O\XO^YO L N ^KU ]KWY TKU 4KXO ONOV TKUMR M ÄM L NO ]U KNK MR ^\c) 9$ 3 ^KU XO DN LcÄ TKUO NYNK^UYO XPY\WKMTO NY^cM MO ZYNK _ ]^\YXc ZYWc] TOT Z\YTOU^ WYQ ZYTK N U ]KWOT \YWYO >Y ÒO UVOX^ XO O TKU TM ÄMOT ^c^_ YKXO ] ZOXO M ÄM ]^\YXc XO YMK ÒO XO WK YX ZYT MK MY WK KO\K TOQY ]^\Y :Y^OW ^Y >YW KNKXOW L NO VYQM RO\K\MRM Y\QKXKMTK ^cmr M ÄM :$ -c XO NK YLc ZYWX ^OT M ÄM Z\YMO]_) 8K] 9$ 8O 8O ZYWTKT K\MR^OU^_\c XPY\WKMT ZYXOKÒ ^OX Z\YMO] ZYKVK M ]^Y _]^KV OVOWOX^c Z\YTOU^_ U^ \O L N - ZY^\OLXO Z\c ^Y\OX U KN_ ]^\YXc :YK ^cw MRY ]^XOT ZYNYLOº]^K ]^\_U^_\c UKÒNK ^\c X^O\XO^YK TO]^ X K XOU^ \O KO\KT MK O WX ]^Y M ÄM 3W MOT ^\OÄM KO\K ]^\Y W Q L]c TO]^ > T NKQ\KW K\MR^OU^_\c XPY\WKMT ^cw LK\NOT ]UYWZVUYKXc L NO ]c]^ow QKMcTXc ^\cxc, NO - ZY^\OL XO ^cvuy QKMTK TcÒ]OQY ZYYW_ KVO \ XOÒ N\_Q ZYYW QKMT 8O WK\^ TONU \YNKVO YW Wc \KNOXO ]YLO K\MR^OU^_\ XPY\WKMT Y OVO LK\NOT ]MOQ YY :$ -c NKQ\KW K\MR^OU^_\c XPY\WKMT TO]^ McWÄ ZYNYLXcW NY WKZc ]^\YXc) :Y]MOQ VXO M ÄM cqv NKT TKU YNXYÄXUj 9 $.KQ\KW K\MR^OU^_\c XPY\WKMT ZYUK_TO \OVKMTO RO\K\MRMXO ZYW Nc M ÄMKW ZYNM ÄMKW ^\OÄM ]^\YXc 8O WK YX ZYUKcK ZY Kº ZYW Nc M ÄMKW TONU L NO] XOQY UY\c]^K Z\c Z\YTOU^YKX_ QKMT ]^\YXc A KÄMO YN \K_ ^OW_ Z\cT\cTWcj NKQ\KW K\MR^OU^_\c XPY\WKMT ^OX Z\cU KNYc UVUK ]^\YX MOÄXOT cqv NKT NYÄ ZYNYLXOj JETEu TUTAJ4

25 #ZYM JET DOBRY YTEM NAWIGACYJNY Czy to wystrczy, by użytkownicy potrfili się onleźć n stronie? ' AR lr orp ª-yl- y u l - -y ªlÉ lö y-j y-ªl-aoô Jª- - lr ª - 7ÖJ lr u l-t u ²qRÉ RqRuRy -Ai y-ªl-a oy Ai W -pg ªt-²ylR Al p-ai l - p-ai y-ªl-a oy Ai W p- ol -A y-j A-t ²Al ª u pt-jru y ªR l- y-ªl-aol o-ªl lö y ªylRG plrj -A ylr l -É p J l 7 J ª-É RqRuRy pt-j y G p } R ªlÔ Ô lö -ylru lö p ªylp}ª ªl ylrg - -p R tôa RylRu R 7Ô A R}qy Ai J y lr -7lR -o lö orjy-p J - J 7 W u l -A ÔÉ J -yl -Aol y-ªl-aol y-oª R l u Ail Rp - ly\ u-aol ylr or ª- y- orj ylr yp ªlJ Ryl- ly\ u-aol -ª- Ai y- ylr W u- }ªylR uyr y-a RylR Jq- Ru y-ªl-a oyr lrj - Ru Ai J l J 7 J ª-yl- Ru y-ªl-a oyr ªl y G u-o ª}o Jl- -u - Ail Rp ly\ u-aol J ÖpÔ 2OZDZIA

26 4WORZENIE ATRAKCYJNYCH TRON INTERNETOWYCH?]^KVOXO QKMT TcÒ]OQY ZYYW_ -ªl-Ao- y-oª R l u - ª A -o y-o7- J lro ªlJ A y RqRuRy y-ªl-a oy W y- pt-j J lrq y y- -pt-jpl - Rp y-ªl-a oy y-oj oôa lö y- } R y A l y ªR ury y-ªl-a oyr ª 7yRo p q uylr -oa Ö²AlRo y-ªl-ao- y-oª R l u -ªlR - Jy ²ylpl tron główn J A Ö²Al y y-oj oôa Ai lö ª Jl- -ulr - Ail Rp ly\ u-aol l u yl Ro y t}ªyro %)7;<:B 7 z?-3 8K\c]_T UVUK ]UM \ ÒXcMR XcMR - ^cz WOX_ KMXT K]^KK N ^cw U^ \c XMR L NO ZK]YK NY ^\cxc <ON 6KX^O\X.O]QX JETEu TUTAJ4

27 *AKI TYL NAWIGACJI %)7;<:B 7 z?-3 7B?1 B)61-5^ \c Z\YTOU^ QKMT TcÒ]OQY ZYYW_ L NO TVOZOT ZK]YK NY ^\cxc <ON 6KX^O\X.O]QX) 4OÄV TO]MO XO O] TKU ] N] s TKU ]ZY] L WYÒO] ^OQY NYONO ) 2OZDZIA

28 4WORZENIE ATRAKCYJNYCH TRON INTERNETOWYCH?WO]MOXO ]c]^uoqy UYX^OUÄMO RqRu y-ªl-aol y-oª R l u or p- -ylr p ªylp ug ª p } u ulro A p ªl y lö y-oj oô ª }Alu J y-ªl-aol ªlRqR 7- J lro A R}t ª ª J l-qr G - y- - lr u l lö - -y ªlÉG o-pl q ury ª 7lR R Jq- ªl y RJ -y R y R ly - -A ÔÉ lö - -y-ªl-é y-j ug p } ury 7ÖJ lr - ª-t J y l J lr y-qr ulr²alé DKU KNU ZYYWO :\cm]u ZYYWO 7OX_ ZYXYO DKU KNU ZYXYO JETEu TUTAJ4

29 / ÌWEK I PAPIER :YUKÒ 4KXO Z\Y]^O ]UMO - o - Ru u- Ö R²Al y y-qr R - 7lÉ - u R - lr J 7 R or p- -É -yr o-plr² R plar orp ªRV Gotowy pomysł tego, jk chcesz rozmieścić n ekrnie poszczególne bloki, zoszczęzi Ci sporo czsu n etpie progrmowni. ªlRqR 7AlRo or y- pla ª-É plqp- orp }ª y- p- AR l J - 7-A É R-pAoÖ -yrg yl -AlÉ A - y- ª RylR p J plqp orp }ªG p -yr l -p ª 7lR R qp orjryv 2OZDZIA

30 4WORZENIE ATRAKCYJNYCH TRON INTERNETOWYCH =UMO ZYWKQKT ]UYXMOX^\YK P_XUMTYVXYÄM lr ª R plar ªlyy 7 É A - y k7l-tr l y- ª-yR y- - lr R löpl Ru -yr 7ÖJ lr u t- lö p lé y- J -ª ª u pt-j lr orp -ul- y- ug o-pl u- 7 É p q t- y G o-p \-oylr ª qôj- oro q ulr A yr y-j o-plu² 7 - plru A V -u ulr plar ªlyy p- -É -yr J -ª ª pt-j y - q-y ª-yÔ R ylô R²AlÔ ulr A yô ª } y Ai p y\l -Ao-Ai plar ªlyy -ªlÉG R -yr -J- 7lR -yl-g -plr o-pf y- } R y u- lö y-oj ª-É J - -\lp- G qr u- 7 É p q uy G J lr ªlyy lö y-qr É ury l u J 7yR %)7;<:B 7 z?-3 9^Y ZO\]c ]UM TKU ZYUKKVÄWc 4KXO 8O ZYNYLK TOT ZYXOKÒ cqv NK Z\KO NYU KNXO ^KU TKU TOT YLOM ]^\Y M ÄM Q X ZYNOVYX NO UYV_WXc >O\K >YW KNKXOW L NO cwcävoxo ZYN]^KYOQY Z\YTOU^_ U^ \c TONU ]ZYNYLK 4KXO 8K\c]_T Z\cTWXOT ^\c ]UMO K]XOT UK\^MO ZKZO\_ JETEu TUTAJ4

31 .AZKICUJ WOJE POMY Y NA NAWIGACJÃ TRONY %)7;<:B 7 z?-3 7B?1 B)61- -K\XY LK O ]UMO ZYWKQKT ]U_Z _U KNO ]^\YXc -K] ZYUKK UVUK _U KN ]^\YXc 4KXO -Y TOT TLK\NOT ]ZYNYLK) 2OZDZIA

32 4WORZENIE ATRAKCYJNYCH TRON INTERNETOWYCH ÃO^XO s _QYNXVÄWc ZYN]^KYc _U KN ]^\YXc -Y ^O\K) JETEu TUTAJ4

33 #O DALEJ Ustliliśmy z Jne postwowy ukł witryny jki ztem powinien być nsz kolejny krok? Uruchomienie strego, obrego eytor tekstu, wyciągnięcie przykłowej treści o Jne i wyprcownie kou XHTML? -ypf lr - - lr -oru t}ªp l - lr R ÔJ lalr J J-yl J Ai pla}ª p q luf A ulrql7 ²u 7lÉ lr u Ru -7 -É lö - p J l R R ª-É } yr p q - u AÔ p- p-j ª Ai - p q}ª -ypf ' Ry }7 7ÖJ lru ulrql -y Ö 7-A ÉG o-p ª }t -oô R 7Ô p q G o-p RqRuRy ly R \Ro - pt-j y - oô J lr7lr p q ª-yl G o-p y- qr R pt-j y ª qôj- Ru y-ªl-a oy W A R²É y R Ry ª-y- or ª y-oqr u qlª }7 RF ' ª " - ylr Jt - ql - -qr o-p y- orjry ylrªlrqpl pla ylr u ql²u ªA R²ylRo p- -É -yr plqp ªR ol p q A y AiG -ul- -A y-é J A - y k7l-t Ai pla}ª -ypf q p- -yr y- 7 ªA R y u R - lr AR orp ª-yl- u Ô ylr R7ylR É pqlry - -oqr lro p- -É u A ²G A J- u 7 - \ ypao y-qy ²Al y W RF W -ylu -A ylru -AÖ y-j ª qôjru l 7Ru J l-t-yl- ªl y ulru o plar u qlªl-oô y-u 7R 7 qr yr ª t- -ylr } y Ai RyAo-qy Ai 7qRu}ª orp RuG -ylu -A ylru ª É p J ªl y G - 7qRu R -yô lö ª- y ul R p J-ul -ypf pt-jylr -p " qr R u - Ru ylr 7ÖJ lru ÔJ -É qp orjyr pla G R RF lr -ypf W luf lr + 7lu uy} ª pla}ªg ª } y Ai p q -AiG - Ru ª plr p- Ru -yrg -p o-p 7lql²u lr ª ul pla-ulg -ªJ- -ypf ylro ªlÖARo "-p y- -ªJÖ 7ÖJ lru ª ª-É A R}qyR p-j y G -p 7 R R ª-É plqp- ª- l-y }ª p- Ru -yr plqp- y-oqr Ai luf Rp-o[ A Ai J l -ypf "-plr ypl uly-oô 7 - J W ªlRAlRG RpªRyAoR ylrªlrqplai pla}ª ª qôj-oôar o-p p ulp G ª p ª-yR ª Ru ²qR \lqu ª u J R R ª-yl- p-j }ª RJ ªtÔA RylRu p-ur + 7lu J pt-jylr -u p- Ö ª-u - - plqp- A Rp t- ªl-oÔA Ai ª RylR J 7 Ai pla}ª 2OZDZIA

34 %)7;<:B 7 z?-3 JETEu TUTAJ4 koro wiesz już, jki ukł strony poob się Jne l witryny Re Lntern Design, czs stworzyć szkic. Weź krtkę ppieru orz ołówek i zbierz się o prcy. Efekt m być tk szczegółowy, jk to tylko możliwe. Jeśli msz po ręką kreki, pokoloruj swój szkic. 4WORZENIE ATRAKCYJNYCH TRON INTERNETOWYCH

35 3ZKICE WITRYNY 2ED,ANTERN $EIGN %)7;<:B 7 z?-3 7B?1 B)61-9^Y QY^Yc ]UM ^\cxc <ON 6KX^O\X.O]QX > T WYÒO cqv NK MOT TONU PVXcW ]UM_ ZYXOXOÄ _c]uk KÄXO ^KU ZYYW ]MOQ YYÄM 2OZDZIA

36 4WORZENIE ATRAKCYJNYCH TRON INTERNETOWYCH Pogwęki przy kominku l lro - u ª-F t}ªrp l -u J ª Ryl- y u-ªl-oô plar Ołówek: Progrm o tworzeni stron: RoG -ulr W A u R ul A ² ª o-²ylé - yr A Ai J l -p R lö u qlég 7 ylrp } \-p A ylr ª-oÔ R oöal- ª JylR lryl J }7pl p J G p } ylr or or A R p ÍA y "R - orjy-p ylr - y- -7lR -ylr lö - p J A} G AiÖ ul lö ª p ulr -t V lrp } q J lr y- ª-oÔ uylr plrqr Ru G JA - J o- ÔJ ltrug R oöalr ª p or lö J l ª-yl- R ª Ai }7Rp p J V Ko [posłuchuje]: Ołówek: Ro[ ' p t -tru[ R - -ug - G -qr -u u- -AoÖ y- 7 u ²qRÉG R A-oÔA lö J - y- p J " G A ÖJ lu ylra A - G -qr y- Jt Ô ur Ö u R 7 É ylr t-a-qyr 'lj l G or²ql pqlry ªl -q7 " 7lR -uru ylr J 7- lö ª orp l AiARAlR }o²é ª RtylR lyy u plr yp G p- R lög R -lyªr ª-tR² uy} ª A - ª ª RylR p J " l y-o -ªJ J 7ylRo }ªylR G p } R ylr 7ÖJ lralr p -É ªlRqR t- ªlRo or ª AlÉ pla J p - l -A ÔÉ J A Ro p- pl - lr W lr 7 t7 u R -pl RªlRy - ª qö ylr p l-é lö - 7- J y- JR -q-ai plar Ô 7plu l Rq- A y u 7Ru ª- Ryl- } y Ai u t}ª l u-yl- }qy Ai orp }ª A R Ô -AlÉ A - y- ulro A-ªl-ylR p- JR lp Rq- ª plqp orp -AiG or²ql pqlry l -p ª 7lR R qp orjry ylai Progrm o tworzeni stron: W -q7 y ªR qlp - -u J A Ô p -7 -t7 u lö J -A y- ª- ylr A ÖJ l J A - G or²ql 7ÖJ lr u}t p l ª-É --par ª-yR A R}t pla 7R ² RJyl J - RA yr orp -pg 7 É u R u- AiÖ -AolG -qr y- -ªJÖ p- R pqlry ªl -pl u- -y G p R²q y G q-ul y p-ªô pla ÔJ ÖG R or²ql ª or lö A ²G A u-u p- -É RyAo-qyRu pqlry ªlG J 7 u u tru u R 7 É ª RylR A R ² ylra 7- J lro J lr A yr l \ u-qyr lu ª- -ug R plrj -A y- lö orp ª-ylR y ªRo ªl y ly R yr ªRoG lr ª u p plru ªlyy 7 É A R}t ªR l y- ª-yR ÖA ylr plar JETEu TUTAJ4

37 0ROTOTYP PO PROJEKCIE Terz jest obry czs n stworzenie prototypu kou. # ª RylR - R y- p J lr u- RªyR -qr lr ª RG y-ªr or²ql orp y- - lr R ª qôj- ²ªlR ylrg RAiylA yr yp ªlJ Ryl- u R ylr J l-t-ég plrj lö ª p y- - u AÔ p J J- l u qlª ²É 7plR -ªlRyl- ª plr ª p J lrg -ylu -lyªr or 7 ªlRqR A - ª 7 J ª-ylR ª lr A yr J p \ly-qyr or²ql -A or pqlry RuG ª p y-y ª p J lr J-oR l A ²G A u R p- -É l J löpl A Ru G -p -u o-p ª -Jp pla}ªg p- ly\ u-aor ª yr ª-q-oÔAR y- ª ª-J RylR ul-y l R -A oy Ai =ZYUYTXO u- y- u ²qlG u}ªlôa l R -A oyr R -Ao- ur J q l- orp ª-yl-G p } - ª-q- R ª-ÉG -y-ql ª-É l qr -É J lrt- ª -palr -A y-j ylu - p- J u R - lr RAi J l p- J p p}ª ª AR lr orp ª-yl- W or orp A pqla y W - ª p ÍA p- A ²G A J 7- lö - }ªy " 7lRG o-p l pqlry ªl 2OZDZIA

38 4WORZENIE ATRAKCYJNYCH TRON INTERNETOWYCH Gotowy o poni ko 7lR qlpl lr ª R p J R ªR - " F ftp://ftp.helion.pl/przykly/hfwep.zip - y- Ö ylr ª }7 o org 7 -ªJ lég o-p ª p ª qôj- n Design */ Re Lnter ny ro st przebuowy /* Projekt <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 trict//en" { y bo "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xht ml1-strict.t"> mrgin: 0; top; <html xmlns="http://www.w3.org/199 -x t pe re 9/xhtml" xml:lng="pl" lng="pl"> ) oy_bg.gif ping: 0; <he >../imges/b l( ur : #7 ; bckgroun erif ns-s <tit le>r e Lntern Design</title>, s y: Helvetic il m -f nt fo <met http-equiv="content-type" cont ent="text/html; 62.5%; font-size: chrset=utf-8"/> ; color: #333 <link rel="stylesheet" href="styles heets/screen.css" type="text/ } css" mei="screen" /> ul, li { </he> h1, h2, p, 0; : in rg m <boy> ping: 0; <iv i="msthe"> <h1><img lt="logo Re Lntern Desi } gn" src="imges/rl_logo.png" /></ h1> p { 1.4em; <ul i="nv"> font-size: m; 4e 1. t: <li>< clss="ctive" title="tron line-heigh główn Re Lntern Design" href ="in ex. html ">t ron głów n</ } ></li> <li>< title="usługi projektowni stro ul { n internetowych" ; -type: none href="services.html">usługi</></li> list-style <li>< title="nsze prce" href="po rtfolio.html">portfolio</> } { te si </li vi > :, nk :li ; <li>< title="kontkt z Re Lntern color: #333 Design" ; ee #e : href n ="co ntc ou t.ht ml"> gr Kont kt</></li> bck site { </ul> vi : k, in }:l ; </iv> color: #333 ; ee #e groun: "> bck <iv i= wrp } <iv i="heer"> <img lt="pnorm Tokio" src="imges/tokyo.jpg" /> JETEu TUTAJ4

39 Z z ost i o eń ł je Pr str. szc z Te e on zyb ze by n e słł y tr ko, je sk ć n tp m eść ws en t go oro pr po ją m. w to pr w wi wy o ni ile jek ę p en m. J t je ros ne st ty już, *AZDA PRÌBNA Jz próbn - -ªJ lé ª qôj y- Ro y ª RqÔJ- AR R R ª-yl y p- oô -yrg 7 p-é o-plr² ly\ u-aor ª yr ª Ro l R -Aol 2OZDZIA

40 4WORZENIE ATRAKCYJNYCH TRON INTERNETOWYCH MOXO Oto tekst przysłny przez Jne. Weź stoper i ustw go n piętnście sekun. Rozpocznij pomir i zcznij czytć tekst. Kiey czs się skończy, npisz n ole, o czym jest ten tekst. INFORMACJE O: Jne y internetowej Temt: Zwrtość stron nie. opowienie zprojektown n ę g uw zą ks wię rz ktu, bez wzglęu Luzie zwrcją co ie otyczą usługi, czy prou Bez wzglęu n to, czy zystkie interkcje otcz pewien nierozerwlnbie ws so, ść ją rto z w rcy y cz bio y esię potrzeb t. Onoszący sukcesy prz kty, z nimi związny konteks ć obrze zprojektowne usługi bąź prou rcją zw row ko ofe ą tyl sz nie nie. Luzie sprwę, że mu ów, ie zsoby w ich ulepsz i inwestowć opowien zprojektownie towru; prgną również obrzmch n zio ę trzeby n wielu po corz większą uwg prgną, które zspokjją ich po tmosfery i oświczeń cznym, ieologicznym czy kulturowym. Luzie wsze z, ty mi gm nt pr, klie z ym c zn estetyc zenie. Prcują łąc t jes tu jek o, pro eg m zn re tyc obrych projektów. Ją głębokiego, pełnego nmysłu procesu nli su ce pro ie nie kc ze tr c W się. pokreślmy zn słuchnie klient i uczenieocelowych orz n y iem z kł k cis n rcch w którym jemy się również n obio tykch projektowni koncentruy z myślą o prwziwych luzich, nie sttyspomgmy i j jem ce ktu ukją czegoś wię kontekście. Proje orzyć y, że prwziwi luzie sz i emogrfii. Rozumiem z proces projektowni w tki sposób, by wytw ste uje pro, ukierunkowć klient or rn Design projektuje i bułtwe o oczytni nte L Re m Fir i. śc są szybkie, prwziwe wrto ryny internetowe, które nrów internetowych. st użyteczne i trkcyjne wit m nie o to z wykorzyst i ostępne wszystk wniu i buowniu niu interfejsu (projekto tow jek pro w: się y internetowych), jem ów izu pecjl niem stnr st rzy ko wy z ów lon b nczon l interfejsów orz sz ernetowych (ofert przezz użyciem C), int ryn wit h yc jąc nie ist owć ją przebuowie ić swoją stronę czy zbu prwę osób, które chcą uktuln orz C (uproszczenie kou m n celu po strtegii ML iu optymlizcji kou HT struktury), consultingu (pomocy w utworzen ch). szybkości strony orz jej zących kou HTML i C, tkże seminri projektu, sugestich otyc JETEu TUTAJ4

41 : Y TEKT JET PO PROTU Z Y 8O \_TX_T NYL\OQY Z\YTOU^_ cw ^OU]^OW R ª qöj y- G lqr -A ylr ªt t7 ² ª ²ªlR y orp G ª RylR pla}ª l }ªG yla ylr - or "ª oro y G or²ql ylr u- y- ylro R²Al -q7 or²ql }7 R Ry -Aol Ro R²Al or plr pl -p u y- -ªlÉG 7 R²É y 7 t- ly R R oôa- l -ylr Rp }ª R y-a y Ai y- y ly R yr ªR } yl lö J l -yl- lai y- R7 urjl}ª J p ª-y Ai Zmist czytć treść strony o lewej o prwej i o początku o końc, tk jk książkę, użytkownicy przebiegją tekst wzrokiem w poszukiwniu słów kluczowych orz pojęć by szybko zrozumieć, czego otyczy witryn. lrj tôa lö \-p RuG R p ªylA - ª A -o ylr ÖJ -oô 7 J A - y- A R}qy Ai J y-aig ªlR o G R u l l -É ly-a Ro q A ªÔ pªr lô or ª R7lR-ylR ª plru 2OZDZIA

42 4WORZENIE ATRAKCYJNYCH TRON INTERNETOWYCH -Y ]Z\KK ÒO ^OU]^ WYÒ ]cluy Z\OLOM \YUOW) ylror plqp- RAiylp u qlªl-oôa Ai 7plR R7lRylÖAlR Rp ª plru } plr -p- l G y-t}ªplg ª yp ª-yR ql l o- yr \ u t ª-yl- t- ªl-oÔ p ªylp u y RqÔJ-ylR Rp JETEu TUTAJ4

43 :OTAÊ REDAKTOREM MOXO XOMY N _Ò]O Oto rz jeszcze tekst przysłny przez Jne. próbuj go poprwić w tki sposób, by był zgony z listą punktów znjującą się obok. INFORMACJE O: Jne ej strony internetow Temt: Zwrtość e zprojektownie. gę n opowieni bez wzglęu n potrzeby czy uw ą sz ęk wi z r co Luzie zwrcją, czy otyczą usługi, czy prouktu, lnie z nimi związny kontekst. Bez wzglęu n to interkcje otcz pewien nierozerw, że muszą oferowć obrze wrtość, wszystkie y przesiębiorcy zją sobie sprwę wienie zsoby w ich Onoszący sukcesługi bąź proukty, i inwestowć opogę n zprojektownie zprojektowne us nie tylko zwrcją corz większą uw ń, które zspokjją ich ulepsznie. Luzie ież obrzów, tmosfery i oświczeznym, ieologicznym towru; prgną równ ziomch estetycznym, prgmtyc łączenie. rem projektu jest o nmysłu Ją w. tó ek oj pr h potrzeby n wielu po yc zie prgną obr ębokiego, pełneg czy kulturowym. Lu i, zwsze pokreślmy znczenie gł chnie klient i uczenie Prcując z klientm go, w którym ncisk kłziemy n słurównież n obiorcch procesu nlityczneesu projektowni koncentrujemy sięwziwych luzich, nie się. W trkcie proc ntekście. Projektujemy z myślą o pr ie szukją czegoś więcej by ocelowych orz koogrfii. Rozumiemy, że prwziwi luz ni w tki sposób, sttystykch i em nkowć klient orz proces projektown projektuje i buuje proste, i pomgmy ukieru e wrtości. Firm Re Lntern Desigkie, łtwe o oczytni wytworzyć prwziw e witryny internetowe, które są szyb ternetowych. niem stnrów in t ys użyteczne i trkcyjn rz ko wy z to terfejsów zystko niu i buowniu in i ostępne ws ow kt je ro (p jsu rfe te ych), przebuowie w: projektowniu in pecjlizujemy się korzystniem stnrów internetow e chcą zon l osób, któr cji kou c zn ze pr rt orz szblonów z wy fe (o h iz internetowyc ), optyml istniejących witryn ronę czy zbuowć ją z użyciem C ę szybkości strony orz st w ą pr oj po n celu ch uktulnić sw i projektu, sugesti proszczenie kou m HTML orz C (uultingu (pomocy w utworzeniu strtegi jej struktury), cons HTML i C, tkże seminrich). otyczących kou 2OZDZIA

44 4WORZENIE ATRAKCYJNYCH TRON INTERNETOWYCH List o sprwze ni + ul-tr y-t}ª pl } plr -p- l 7lRyl- l p ª- ª } yl-oôar y-oª ylro R t ª- q 7 J-yl- l y ur ª-y R q 7 ª yp ª-yR ª-yR ª J ªlRJylAi u lro A-Ai JETEu TUTAJ4

45 $OBRY TEKT JET PO PROTU DOBRY MOXO XOMY N _Ò]O <Y KXO Zmoyfikowłeś tekst Jne zgonie z listą rzeczy o zrobieni. List o sprwze ni + ul-tr y-t}ª pl } plr -p- l 7lRyl- l p ª- ª } yl-oôar y-oª ylro R t ª- q 7 J-yl- INFORMACJE O: Jne ej strony internetow Temt: Zwrtość l y ur ª-y R q 7 ª yp ª-yR ª-yR ª J ªlRJylAi u lro A-Ai e zprojektownie. gę n opowieni bez wzglęu n potrzeby uw ą sz ęk wi z r co ny Luzie zwrcją, czy otyczą usługi, czy prouktu, wlnie z nimi związ Bez wzglęu n to kie interkcje otcz pewien nierozere sprwę, że muszą czy wrtość, wszystcy sukcesy przesiębiorcy zją sobii inwestowć opowienie kontekst. Onoszą projektowne usługi bąź proukty, z większą uwgę n oferowć obrze z nie. Luzie nie tylko zwrcją cor fery i oświczeń, które, obrzów, tmos zsoby w ich ulepsz ru; prgną również ch estetycznym, prgmtycznymektu w to e ni w to ek oj m oj pr zio zpr po em u r el Ją wi projektów. trzeby n zspokjją ich po kulturowym. Luzie prgną obrych znczenie głębokiego, y y m cz śl m re ny k ze po chnie ieologicz ąc z klientmi, zws k kłziemy n słu jest łączenie. Prcujocesu nlitycznego, w którym ncis ncentrujemy się również pełnego nmysłu pr. W trkcie procesu projektowni koy z myślą o prwziwych klient i uczenie się lowych orz kontekście. Projektujem prwziwi luzie szukją n obiorcch oceystykch i emogrfii. Rozumiemy, żeoces projektowni w tki luzich, nie sttmgmy ukierunkowć klient orz pr ntern Design projektuje czegoś więcej i po zyć prwziwe wrtości. Firm Re Le, które są szybkie, ów sposób, by wytwor yteczne i trkcyjne witryny internetow rzystniem stnr i buuje proste, uż i ostępne wszystko to z wyko łtwe o oczytni niu i buowniu internetowych. terfejsu (projektow internetowych), in u ni w to ek oj pr w: pecjlizujemy się blonów z wykorzystniem stnrów zon l osób, sz z or w jsó ych (ofert przeznc C), optymlizcji rfe ow et inte rn te in n try wi yciem ących przebuowie istniej ić swoją stronę czy zbuowć ją z uż prwę szybkości strony po ln lu u kt ce u n cą stich u m które ch (uproszczenie ko w utworzeniu strtegii projektu, suge y kou HTML orz C oc om (p gu consultin orz jej struktury), HTML i C, tkże seminrich). u ko h yc otycząc 2OZDZIA

46 4WORZENIE ATRAKCYJNYCH TRON INTERNETOWYCH Twoj wersj tekstu może wygląć nieco inczej, jenk jeśli tylko zstosujesz przestwione wyżej techniki, sprwijące, że tekst łtwiej bęzie szybko przejrzeć, czytelnicy pozostną Ci wzięczni. To spor zmin. Moj wersj tekstu nie był ż tk, hm, treściw. Czy Jne nie bęzie się gniewć, że wycięliśmy wszystkie tk strnnie przez nią ułożone zni? Pewnie, może tk być. Ale t wersj jest krótk, n temt i o wiele brziej trkcyjn. }ªl p ªylp ug A u -ou or lö Jl RJ -y R y R ly l A R u Ô A Rplª-É ª }t -A Ô \l uô +u J \lp ª-ql²u J Ô A Ö²É Rp W Jt lr t ª-G J-yl-G p } R R7-7 t RA -É - G R7 A p qªlrp ulré W p } - u t-7 qp -AlRuylÉ Ry p u ylp- - u ª y-o u - lr u Ru }o²é y- p u ul -yr l ª }AlÉ A Ö²É oro Rp V A ªl²AlR J 7y Ai -ªp-Ai RJ-pA oy Ai[ JETEu TUTAJ4

47 *AZDA PRÌBNA Jz próbn RJ Aol Rp G J löpl p } Ro ªlRqR t- ªlRo or 7p R7lRA ª plrug u l R - -p -qylé Rp ª p J lr ª y u ªA R²ylRo Jq- RJ -y R y R lyg R R ª-É A-t ²É ª RqÔJ- AR l W or²ql ª p 7ÖJ lr ª ÔJp W p- -É -yr 2OZDZIA

48 4WORZENIE ATRAKCYJNYCH TRON INTERNETOWYCH :\YTOU^YKXO ]^\YX X^O\XO^YcMR YZK\^O TO]^ UYW_XUKMT?ÑC>59A ÔJ l 7 ªR o-ai y Jl- -yr - RA y u ARqRu p- JRo ªl y ly R yr ªRo or Rp- -ylr p ªylp u o-plai² ly\ u-aol R²ql "ª o- ªl y- ylr p u ylp or R G A 7 ² AiAl-tG "ª l J7l A }ojô y- lyyr y ly R yr ªR ª plª-yl ly\ u-aol A R²AlG p } Ai " ylr 7 tr² ª -ylr lu J-É ' p y-yr or J y- ªÔ orp ª-yl- lry ª-yR y- p ªylp- lrj ª ªl yö ly R yr ªÔG 7 J or oô Jq- p ªylp}ªG - ylr Jq- -ur lr7lr J or u ²qÔ lai u Ay Ai l t-7 Ai y-ai l ª p -É p- JÔ J Ö yô RAiylpÖG 7 -AiÖAlÉ p ªylp}ª J JªlRJ Ryl- y G t- ªlÉ lu y-qr lrylr plª-y Ai ly\ u-aolg -ªlÉG 7 lai 7 y- ylr 7 t - \-pao y oôa l 7 ulrql Ai Ö J y- ª }AlÉ AR G p } R²qRJ ltr² ª ylylro u J l-qr W R J pao-g A ql ª p -ylr - Ail Rp ly\ u-aol - pla}ª J ª Ryl- orp y y- - lr RG -p 7 ª u uryalr A ÖAl- ª Ryl- p J orp Ry 7 t u-p u-qylr ª J-oy l p yary ª-y -ªl-Ao- - - y- Jl- -ulr - Ail Rp ly\ u-aol A ² ªlÖARo yl qp tôa RylR R 7Ô A R}qy Ai J y ªl y -ªl-Ao- u-- p ªylp u Jy-qR É ly\ u-aor #pt-j y ª p or " - J 7 J ª-yl- ly R \Ro y p } - orp ª-tR² o y- - lr R y- R - lr R J paol J ªlRJyl Rp - Rtyl- orp A RqyÔ R²AlÔG A ql ug A p ªylA ql y- y- Ô yö W ul-t qp orjry ARqF ª É ²ªlR ylr ª qôj-oôaô ªl yö ly R yr ªÔ R Ry oôaô p ªylp u ly\ u-aor Jl RJ -y R y R ly JETEu TUTAJ4

49 .IEZBÃDNIK PROJEKTANTA WITRYN INTERNETOWYCH ROZDZIAŁ 1. 8OL NXU Z\YTOU^KX^K ^\cx X^O\XO^YcMR Niesmowite 34 strony i uło Ci się już cłkowicie przebuowć ość nęznie wygląjącą stronę internetową. W kolejnym rozzile o wiele brziej szczegółowo zjmiemy się fzą preproukcji. -/68/ =:9=><D/Ñ/83+ Kiey tworzysz strony internetowe, powinieneś stosowć się o zs projektowni zorientownego n użytkownik buowni witryn, które skupiją się n zspokjniu potrzeb użytkowników. Proces projektowni pomg ustrukturyzowć projekt, zięki czemu pozostjesz skupiony n zniu i wszystko wykonujesz o wiele wyjniej. Większość procesów (o ile nie wszystkie) projektowni witryn internetowych skł się z czterech etpów: preproukcji, buowni ukłu strony, tworzeni nwigcji orz pisni tekstów. Architektur informcji to proces, w którym zielisz treść strony internetowej n części, nstępnie ukłsz je w hierrchię zgonie z logiką wzjemnych relcji mięzy nimi. Tworzenie rchitektury informcji to proces wustopniowy, skłjący się z orgnizowni informcji witryny i buowni igrmu. Digrm rchitektury informcji reprezentuje hierrchiczne uporząkownie części i poczęści informcji strony. 2OZDZIA Nwigcj njwyższego poziomu zzwyczj zwier onośniki o tych części rchitektury informcji, które znjują się o poziom niżej o strony głównej witryny. Projekt nwigcji njwyższego poziomu uzleżniony jest o cłościowego projektu orz ukłu strony. Istnieje kilk przytnych moeli projektowni nwigcji njwyższego poziomu: poziome zkłki czy przyciski, pionowe menu lub zkłki. zkice wykorzystuje się o wizulizcji projektu i przetestowni pewnych koncepcji ukłu strony prze zbrniem się z ko. zkice to świetny sposób n wyłpnie potencjlnych problemów projektowych prze strceniem czsu n tworzenie kou strony. Pisnie tekstów przeznczonych n strony internetowe różni się o pisni n potrzeby meiów rukownych. Użytkownicy przebiegją strony internetowe wzrokiem, zmist czytć je o początku o końc. Treść stron internetowych musi być pisn w tki sposób, by przebiegnie ich wzrokiem było możliwe.

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć ń Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć Í ń Ó Ń Ń Ń Ó ľ ęż Ń Á ęż Ń Ą ę Ż ć ę ę Ż ć ę ć Ś ę ę Ś Ż Ż Ż Ż ę ę Ż ń Ż ń ę ę ć Ś ę Ż ć Ż ć Ż Ż ć ń Ż ľ ę ę ę ę Ś ę ę ľ ę Ę Ĺ Í ľ ď ý Ę ń ľ ę ń Ó Ń ć Í ô Ó ľ ü

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y Z a ł c z n i k N1 r d o S t a t u t u Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a W e w n t r z s z k o l n y S y s t e m O c e n i a n i a w Z e

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie ń ń ż Ä Ä ż ń Ę Ę ľ Ä ŕ ż ń ř ő ő Ę ż ż ń Ę Ź ř ý ż É ż Ę ń ń ń Ę ľ ż Ż ń ż ż ż Ę ż ć ć ý ż Ę ż ż ý ć Ę ż ć ć ż Ę Ę Ę ż ż ć ź Ą Ł Ł Ł Ł ľ Ł Ł Ł ź ý ľ ż Ł ż Ł ń ý ż ż Ł Ł ý ľ Ł ż Ł Á Ż Ż Ł Ę Ź ż ż ż Á ż

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X W Y Z N A C Z A N I E O D K S Z T A C E T O W A R Z Y S Z Ą C Y C H H A R T O W A N I U P O W I E R Z C H N I O W Y M W I E

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA PNEUMATYCZNE

NARZÊDZIA PNEUMATYCZNE K l uc z uda ro w y 6 1 0 N m 1 /2 3 68 2, 6 k od: MA 2 4 6 0 Z est a w - k l uc z uda ro w y 36 0 N m 1 /2 260 16 4, 3 K l uc z uda ro w y 1 2 8 0 N m 1 /2 k o mpo zyt K l uc z uda ro w y 1 350 N m 1/2

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

၇剗Ż ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 NAZWA INWESTYCJI : "GAJÓWKA MIKOŁAJA - Budynek Główny ADRES INWESTYCJI : GORCZAŃSKI PARK NARODOWY DATA OPRACOWANIA : 10.0.008R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero

Bardziej szczegółowo

135 X 4000 135 X 2500 185 X

135 X 4000 135 X 2500 185 X eveling diesel rzekładnia hydrostatyczna z dyferencjałami 4W ZTRY KOŁ SKRĘT eveling 135 X 4000 eveling 135 X 2500 eveling 185 X 3000 eveling eveling eveling 135 x 4000 O 2500-3000 beta 8,5 8,5 6 2080 1620

Bardziej szczegółowo

ť Ü Ĺ ä Ů Ú Í Í Ť ř Ě Í ü Í ń đ ń ď ď ń Ż Ł í á í É Ĺ Ü Í Ť Ĺ Ĺ ű Í Í ť Í ŕ Ĺ Í Ü Ü ü Ż Ż ń ť Ą Ą ŕ Ą ń ń Ż ń Ż ń ý Ż ń í Á É É Ýá Í ä í Ĺ Ĺ í Í ů ť Ĺ ť Ź Ť Ť Ł ń ź Ź ń ń ć ń ć ń Ż í ť ń Ż Ĺ ŕ í Ú íí ť

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BIURO PROJEKTOWE OPRACOWANIE 勷. K zysztof Now k DATA OPRACOWANIA Kw c ń 勷 勷 勷 勷. 1 SPIS TREŚCI I. WYMAGANIA OGÓLNE II. ROBOTY BUDOWLANE REMONTOWE 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 2 I. WYMAGANIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

U Strona 1/181 p Strona 2/181 rz Strona 3/181 ej Strona 4/181 m Strona 5/181 ie Strona 6/181 in Strona 7/181 fo Strona 8/181 r Strona 9/181 m Strona 10/181 uj Strona 11/181 e Strona 12/181 m Strona 13/181

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

1.1. Układy do zamiany kodów (dekodery, kodery, enkodery) i

1.1. Układy do zamiany kodów (dekodery, kodery, enkodery) i Ukły yrow (loizn) 1.1. Ukły o zminy koów (kory, kory, nkory) i Są to ukły kominyjn, zminiją sposó koowni lu przstwini ny yrowy. 1.1.1. kory kory to ukły kominyjn, zminiją n yrow, zpisn w owolnym kozi innym

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ DO UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ

ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ DO UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ DO UCZNIÓW ZEOŁU SZKÓŁ Bni nkietowe zostły przeprowzono w rmh relizji projektu eukyjnego Nie wyrzuj jk lei. Celem tyh ń yło uzysknie informji n temt świomośi ekologiznej uzniów

Bardziej szczegółowo

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P W r o c ł a w, 3 1 g r u d z i e 2 0 1 5 r. Z w i ą z e k H a r c e r s t w a P o l s k i e g o K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Wzoru umowy znak sprawy:gcs.dzpi Strona 1 z 11

Załącznik nr 1 do Wzoru umowy znak sprawy:gcs.dzpi Strona 1 z 11 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w e l e k t r y c z n y c h L p N A Z W A A R T Y K U Ł U O P I S I l o j e d n o s t k a m i a r y C e n

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

S z a nowni P a ń s t wo! t y m rok u p oj a wi ą s i ę p i e rws i a b s ol we nc i rz e m i e ś l ni c z e j na u k i z a wod u na wy s z k ol e ni e, k t ó ry c h m i s t rz om s z k ol ą c y m b ę

Bardziej szczegółowo

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu O í O OÓW OOWY 1 www í,, ý, ľ x š, í ť, čť, š š čý ý ľ, ý, ž ž,, ý č í Uč ľ, ň ý ľ í í í žť ť š ý ž ý č ž ý ô, š ď š í O 16 -í š äčš ž? ôž ť ž čť! ý ľ x č ý ť žť šť äčší žý ý í í ď, šš, č, í, í žčíš íš

Bardziej szczegółowo

Co można zrobić za pomocą maszyny Turinga? Wszystko! Maszyna Turinga potrafi rozwiązać każdy efektywnie rozwiązywalny problem algorytmiczny!

Co można zrobić za pomocą maszyny Turinga? Wszystko! Maszyna Turinga potrafi rozwiązać każdy efektywnie rozwiązywalny problem algorytmiczny! TEZA CHURCHA-TURINGA Mzyn Turing: m końzenie wiele tnów zpiuje po jenym ymolu n liniowej tśmie Co możn zroić z pomoą mzyny Turing? Wzytko! Mzyn Turing potrfi rozwiązć kży efektywnie rozwiązywlny prolem

Bardziej szczegółowo

Ł Ź Ą Ż Ż Ź Ł Ż Ć Ć Ż Ż ć Ź Ż Ż Ż Ć Ż Ć ź ć Ż ż ż Ż Ż ć Ż ż Ż Ż Ż ć Ż ż ć Ć ź Ą Ż Ż ż ć Ź Ż ż Ą Ą Ż ć Ź ź Ż ź ć Ą ć ć ż ż ź ź ć ć ż ż ż ź ć ć Ą ż Ą ż ż Ż Ż Ż ć ż Ż ć ż Ł Ż Ą Ż ź ż ć Ż Ż Ż Ć Ź Ź Ż Ą ć

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa)

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa) orno lto enor ss V riste 4 3 e trnqillo qè᪼ 4 3 4 3 4 3 3 KOLĘDY OLKIE (wiąznk kolędow) # e zs m l sie ńki, le ży # Kowlewski 9 # # # # n V # # ł cze z zim n, nie d # ł cze z zim n, # # nie d wśród st

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODY ZE SPRZED. TOWARÓW I PRODUKTÓW

PRZYCHODY ZE SPRZED. TOWARÓW I PRODUKTÓW JK-WZ-UW 33 I = ZYSK ŁĄCZNY Z PODSTAW OWEJ I POZOSTAŁ EJ DZIAŁALN OŚCI OPERACYJ NEJ A. PRZYCHODY ZE SPRZED. TOWARÓW I PRODUKTÓW (w tym SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW) -B. KOSZTY SPRZEDANYCH TOWAR. I PRODUKT. I. WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo