AZ\YaKNdOXSO. 3PIS TREuCI 0RZESTAWIENIE SWOJEGO MÌZGU NA PROJEKTOWANIE STRON INTERNETOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AZ\YaKNdOXSO. 3PIS TREuCI 0RZESTAWIENIE SWOJEGO MÌZGU NA PROJEKTOWANIE STRON INTERNETOWYCH"

Transkrypt

1 3PI TREuCI =Z] ^\OÄM ]U\ MYXc ' ª-J RylR löpy or ª p - ÔAR F "ª RylR - -pa oy Ai y ly R yr ª Ai - lr } ÔF - - R J paol z t lrq yro ªlR p ÖA- ª qrª V F -yl -Ao- y ` R R-ylR t Ro R t F #pt-j y ` ^ ylra - ²Al-ulF orp ª-ylR ª p q R z "R - ª AlÔ Rp yj y-oj Al p f y- t}ªy-ev F 7 Ru y-ªl-a oy ^ R7lR-ylR ª plruf l -ylr Rp }ª y- R7 y ly R yr ª Ai ^z U lrj Ö y ²É or y-f Ö y ²É z - J i- u yloyr orp F t Ai-o ª lai p ªylp}ª ^ J²ªlR RylR ª qôj y F ª q Ao- orp ` +- A lö ª or ly R R F orp ª-ylR y o-p 7l yr ` ^ R plf lr löé y-oª- ylro Ai RA p } Ai ylr u}ªlql²u ` p ªlJ `U^ =Z] ^\OÄM Z\KNOQY NK\OXK A AZ\YKNOXO 0RZETAWIENIE WOJEGO MÌZGU NA PROJEKTOWANIE TRON INTERNETOWYCH + K^OW >c Z\ L_TO] MOQYÄ _Mc ZYNMK] QNc > T W Q MRMO YNNK - Z\c] _Q ]^K\KT M Lc ^Y MOQY _Mc OÄ XO Y]^K Y KZKW ^KXO > T W Q WcÄV ]YLO$ i6ozot TO]^ Y]^K WOT]MO KÒXOT]O \OMc Z\cU KN U^ \cmr NUMR O\ ^ VOÒc _XUK Mc TKNK ]XYLYK\NO QY TO]^ cw ZYWc] OWp 4KU K^OW WYÒO] W_] ] T W Q KLc KKUMOZ^YK Z\OUYXK ÒO >YTO ÒcMO _KVOÒXYXO TO]^ YN ZYXK K]KN Z\YTOU^YKXK ]^\YX X^O\XO^YcMR) q- p R y-a y- or - p lô p- 'lru G A 7lR u ²ql R - y-ylr W u ²qRylR u ²qRyl G A u R 7lÉG 7 pt ylé ª}o u} J t RÍ ª- '- yr ly\ u-aor +R }t p Rp }ª ur A y Ai J löp ª-yl- ^ U

2 3PI TREuCI >Y\OXO K^\KUMcTXcMR ]^\YX X^O\XO^YcMR : UXY TO]^ YU_ ZK^\ MOQY gwiat )NTERNETU JET WIELKI ALE KIM TAK NAPRAWDÃ JEGO MIEZKAÊCY 8K ÄMKXO KO] OÄ KÄXO ] T XY_^U NcZVYW _UYºMOXK U_\]_ B2>76 -== K Z\c]V UVOXM cnkxkt > T XYc ] _ÒLYc ^OVOPYX : UXO Z\KNK) 8Y ^KUj NY WYWOX^_ KÒ _] c]c] ZO\] ]UK\Q c _U KN ]^\YXc Mc VYQY U^ \O cqv NK _ZO XO ZK]] 4KU WYÒ ^Y\c Z\KN K^\KUMcTXO ]^\YXc X^O\XO^YO U^ \O TONXYMOÄXO L N ZO X K]ZYUKTK ZY^\OLc _Òc^UYXU ) :YN]^K ]c]^uoqy TO]^ NYL\O ZVKXYKXO :Y^OW W_]] ZKW ^K ÒO Z]O] MYÄ MY ^\KP NY 3X^O\XO^_% W_]] ]YMR YNLY\M K Z\ONO ]c]^uw s ZKW ^K Y ^cw ÒO Z\YTOU^_TO] ]^\YX Z\OMYX NVK TOT _Òc^UYXU K XO NVK ]KWOQY ]OLO f. "ª o- ªlRqp- -y - W RJ -y R y R ly ` J A R -A y-u + + J y- ª-yl- orp z # -qrylr y-ªl-aol y-oª R l u `^ #ulr A RylR ª plr ª p y Rp²AlR ` p- -yr R plar `U plar u--oô p yary ª-É lö y- \ ypao y-qy ²Al `z lr oy o J 7 R orp t u Rp Ru -ªl-G R Rp u y- 7p R7lRA ª plru orp ª-ylR y ly R yr ª Ai - R or y- p u ylp-aol l #µ)" '

3 3PI TREuCI 0KK Z\OZ\YN_UMT :KZO\ Q \ -AZ DOu PIERANIA Ià Z WYBREDNYM KLIENTEM >KU ^KU ] ^OX ^cz s K UKÒNcW \KOW QNc ZYUK_TO] W_ TXY] O\]T TOQY K]XOQY ZYWc] _ YX T_Ò WK UYVOTXc ZYWc] cqv N ]^\YXcj XXc ]MROWK^ UYVY\ j XX MK ^\cx X^O\XO^Y 4KU K^OW \KN ]YLO UKZ\cÄXcW UVOX^KW KVLY ZYNMRc^VcW ^\cw U^ \O ^\_NXY TO]^ \YL NYL\O) DKMXT YN UK\^U ZKZO\_ Y UK OVUOT \ ÒYOT Q_WU A ^cw \YNKVO ZYUKÒOWc - TKU ]Z\c^XO KL\K NY Z\KMc KXW KQ\OLO] ONc^Y\O 2>76 >Y\OXO WY^c_ Q\KPMXOQY Y\K WO^KPY\c _KVXOT \c]ykxo Y UOW ]UM ]^\YXc ]Z\K ÒO ]cluy ]^KXO] \ MXcW OVK]^cMXcW Z\YTOU^KX^OW ^\cx X^O\XO^YcMR =KNKT K^OW NY ]YTOQY LVYU_ \c]_xuyoqy KLO\KWc NY Z\OZ\YN_UMT "ª or lr ª R ulöj y- J ªR qrarylrv u ²qG -ylu -7lR R lö - ª RylR p J - y- ur -\ - ªl -qy- ª u-ayl- u ª Rª Jyl y ly R yr ªRo ª Rª Jyl R R Ry or -ª- ²É y ` - u} }ª W J - J ur -\ ªl -qyro ' u ²q u ª Rª Jyl l ur -\ Ö ªl -qyô Jq- - p- U qrury y ªlyy p -t ª-É ur -\ Ö ªl -qyô U +7 J o 7p }7pÖ p J ( " Jq- - p- UU -p R p J Uz V # o pla}ªg 7 ªlyÔÉ u t l - A ÖJ lé AiÖ A - 7R ª Ryl- p J z lr orp o Jq- lr7lr[ z` # ª u R - pla Jq- - p- z ZAAKC E PTOWA NE

4 3PI TREuCI 9\QKXKMTK ]^\YXc i5y Y OVYXOT OÒc ]U\ MK] VOYjp.AWIGACJA TRONY TO DLA #IEBIE NIEPEWNY GRUNT A 3X^O\XOMO ^Y _Òc^UYXMc ] KÒX 8O V_L ^\KM WX ]^K MK]_ ZY]_UKXO KÄMOQY Z\cM]U_ Mc Z\ONO\KXO Z\O ^\c ZYYWc \YTKXOQY WOX_ YZK\^OQY 4K`K=M\ZMO.VK^OQY KÄXO W_]] ZYÄ M N_ÒY MK]_ NYL\ Y\QKXKMT ]^\YXc s TO]MO KXW KLO\O] K TOT ^Y\OXO Z\YTOU^YKXO A ZYZ\ONXW \YNKVO _^Y\cVÄWc ÄO^Xc WY^c Z\OYNX cqv N ]^\YXc A ^cw \YNKVO WYMX] Z\YTOU^ NYL\ Y\QKXKMT ]^\YXc :Y ]UYºMOX_ L NO] WK ]^\YX U^ \K ZYO _Òc^UYXUY QNO WK _NK XO ZYYV W_ XY_ Q_L >YUY 7K\U ON >YUcY >YO\ 3XPY\WKMTO ^OWK^ cz\kc NY WOT]MK cl_mr_ LYWLc 7K]^K DNT MK U\KTYL\KYO 0VWc NOY 5\ ^UO PVWc NOY U\ MYXO Z\O 7K\UK UKWO\ McP\Y 7ONK 8Y^K^U Y TONOX_ 7OX_ \O]^K_\KMcTXO 8Y^K^U ^OWK^ TONOXK Z\cLc^UKMR ^OQY U\KT_ =_]R 4ONOXO?V_LY ZY^\KK 7 K\UK ^Y ]_]R 8Y^K^U ]UK U NY^cM MO TONOXK ]_]R 7K\U 4KZYX -yl -Ao- ly\ u-aol y-oj oôa Ai lö y- ylr ` -yl -Ao- y - u AÔ - Ail Rp ly\ u-aol Ail Rp - ly\ u-aol ª - Al ª-ylR p- -t- -ªJ- ª-yl p- o p- ª JylR lai J 7lRÍ ªRu U - ª }ª ªlyy 7 É p } plr l l ªR z } }7 ª-yl- or ªt-²Alª ` #t} p- ª ilr - AilÖ y ^ l- -u - Ail Rp ly\ u-aol p- ª-yR y- - lr R l- -u - Ail Rp ly\ u-aol Ô qp l Ru Jy ²ylp}ª ulöj y-ul U Ro²AlR \- R J paol J J paol J ª-ylR p ªl y - p- -o lr ª ª u qlp lyjr«i uqv ` V- } ylro qlp A RRy A R q-ul ^ J R J paol J J paol W Rty AR U,VYQ 8Y^K^U ZYN\ Òc 4ONOXO 7ONK 9 4KZYX.OXXU ZYN\ Òc 7K]^K 8Y^K^U Y TONOX_ DNT MK 5_V^_\K 7OX_ - ª-ylR -ª- ²Al y J oro pt-j 6KXN]MKZO 2Y^OV :K\U 2c 6KXQ_KQO >YUY \O]^K_\KMcTXO :RY^Y] K^^ >YUY 3XPY\WKMTO NT MK _KQ 8Y^K^U Y TONOX_ ^OWK^ ^OQ Y RY^OV_ :OYZVO ZYN\ Òc ^OWK^ =_]R 2\Y]RWK 8Y^K^U :RY^Y] TONOXK \O]^K_\KMT 0VWc NOY 5\ ^UO PVWc U\ MYXO Z\O 7K\UK UKWO\ -VZ]

5 3PI TREuCI?U KN ]^\YXc :\O]^\OQKXO Y^OT \OQ_ c /P ACA Ià BY DOBRYM UCHACZEM I NOI PRZY OBIE KALKULATOR 9N UVU_ \YNK W VÄWc Y Z\YTOU^YKX_ ]^KYXcW _Òc^UYXUK KVO NYZO\Y ^_^KT L NO] W Q ]Z\KN ]YTO _WOT ^XYÄM ] _MRKXK A ^cw \YNKVO LO\O] YZXO _Òc^UYXU L_N_TO] ]^\YX ]ZO XKT M MR ZY^\OLc A]c]^UY s YN Z\OQV NK\OU ZY WOT]MO OU\KXO s YZO\K NKX Òc^UYXUYW ^OQY MOQY Z\KN MRM -Y MOT ZY] ]OU\O^c \OQ_ c ^\ TZYNK _.YO] TKU N U UVU_ MÄX MYW Z\cM]U UKVU_VK^Y\K VXTMO Y\K ]K^MO WYÒO] KWOX XOc]_UKX ]^\YX X^O\XO^Y Z\KNc \ Z U 3W $ +XX AOU$ " MXYÄ 3X^O\XO^OW$.=6 Ã\ONX MK] 3X^O\XOMO Z\OMYXc \Y\cU ^cqynxyy$ QYNX?V_LY Z\OQV NK\UK$ 0\OPYb =c]^ow YZO\KMcTXc$ AXNY] B: <YNOVMYÄ OU\KX_$ " b DK N$ =^_NOX^ 3XPY\WKMTO ]MOQ YO$ +XX _KÒK K Y]YL LOQ ]Z\KKMR ^OMRXMXcMR +U^cXO _NOVK PY\KMR X^O\XO^YcMR ZY\^KVKMR ]ZY OMXYÄMYcMR <OQ_VK\XO \YL \ XOÒ KU_Zc 3X^O\XOMO 4OT VKZ^YZ XOMY OUYc KVO +XX XO WYÒO ]YLO ^O\K ZYYV XM XXOQY ^Y TOT UYWZ_^O\ Q Xc U^ \OQY Mc 3X^O\XO^OW orp or lö u ²qÔ J7l A-Ai ` "ª or y-oy ª R -J-ylR W la `^ # -qrylr J7l A}ª y la - u AÔ R y ` ª}qG 7 R y 7 t "ª lul Rª Jylp-ulV ^ J lrqa ²É ª t ª- y- orp l pt-j y ^` lro AR J Ö yr y- Rp -ylr p R²q-G o-p #µ A Ö²É y 7ÖJ lr ªlJ A y- ª RqÔJ- AR p ªylp- ^ +7 J o p J ( " l u-ql ª-y J pô Ru J lrqa ²Al `x U J lr q 7lÔG J ª p or J 7 R -yl ª-yR l }ªy t yr ` -p R p- ªlyy- 7 É u o- l- p- # o t Ro Aol ^ R t- }o J l-t F A RylR t Ro Aol y- la l t - Ao- W Jl u tr -Jp -ulö - R y-ai l pqlryalr y\l -Ao- y la q- \ uô q R ly # o R t q- \ u q R ly J y-j-yl- q ylr la - J J-É -ª- ²É y la J-o ylra p J U G 7 ÔJp ª-É pt-j y

6 3PI TREuCI :\YTOU^YKXO UYVY\O 5YXOM ]K\YÄMKW +OLOR TO CICHY BOHATER PROJEKTOWANIA TRON INTERNETOWYCH.YL\K ZKVO^K LK\ WYÒO Z\cM QX _Òc^UYXU NY ^\cxc c^y\c NVK XMR K^WY]PO\ ]Z\K Lc M ]^Y NY ] \KMKV 5O]^K UYVY\_ Z\YTOU^YKX_ ]^\YX X^O\XO^YcMR XO ]Z\YKNK TONU ^cvuy NY cl\kxk NYL\OT ZKVO^c UYVY\ s \ XO KÒXO TO]^ MR K]^Y]YKXO 7YÒO] WO ÄO^X ZKVO^ LK\ TOÄV TONU XO K]^Y]_TO] TOT \YKQ _Òc^UYXMc WYQ _XUK >YTOT ^\cxc TKU K\Kc :YN UYXOM XXOT]OQY \YNK _ XO ^cvuy L NO] ONK TKU Z c UYVY\ WK _Òc^UYXUK ]^\YXc X^O\XO^YOT KVO ^KUÒO L NO] ZY^\KP cl\k ÄO^XO cqv NKT M ZKVO^ UYVY\ U^ \K ZK]_TO NY ^\cx Z\YTOU^YKXcMR WcÄV Y _Òc^UYXU_ TO ZO XK ' u} q p-qyô ARyÖ u A yô z y- z qr W t -yj- J lral 7q }ª - -ul u qlª ²É ª 7 or ylra -yla y- z` q ª t ª- y- Ru AoR z^ t 7- ª A ql J A R ª p lö -A Öt zz # o p t- 7- ª J ª 7 -yl- p q }ªG p } R J lr7lr - oô -o lr ª ª 7lR - lö p q " ' ') -pa oy ª RA p q }ª u y- ª É - u AÔ AiRu- l-j p q }ª +-A y-u l -É p J y -u qr - R ^ # ª RylR R pt-j y - u AÔ - p - RAlªlRÍ ªRu AlÖ p ²Al or V qrpp ²É z # ª} 7 - Ô -qr Ö p q }ª - u AÔ AiRu- A ª} p ªR ` - -p -qylé - p U y -u qr - R

7 3PI TREuCI.YL\c ]c]^ow QKMcTXc i>o\k M Q_ ]OU_XN TNÐ Z\cM]U =^\Y Q {jp #ZYM BY BY )NTERNET BEZ NAWIGACJI >Y QKMTK ]Z\KK ÒO 3X^O\XO^ TO]^ WON_W XPY\WKMcTXcW Y ^KU YQ\YWXcMR WYÒVYÄMKMR + ^O\K RKMcU$ ]c]^ow QKMcTXc ^Y MYÄ MOT XÒ ^cvuy ]^Y\OXO ]K YY cqv NKT McMR Z\cM]U _ZMRKXO MR ]^\YXO >Y\OXO NYL\OQY ]c]^ow_ QKMcTXOQY KMc YN K\MR^OU^_\c XPY\WKMT UYX^cX_YKXO TO]^ MK cw Z\YMO]O Z\YTOU^YKXK ^\cxc 4KU ^Y TONU NK K) 4KU WYÒOWc _c]uk ZOXYÄ ÒO _Òc^UYXMc ^\cxc X^O\XO^YOT XQNc XOT XO Q_L ) A ^cw \YNKVO Z\cT\cWc \ ÒXcW ]^cvyw QKMT K ^KUÒO ^OW_ TKU K\MR^OU^_\K XPY\WKMT Z ck YNXYÄXU NYMXO ]^\YXO TKU \ XOÒ NYOWc NVKMOQY ]KWO UYXc XO K]O ] NYL\cW ZYWc] OW ª RuR ª p qr A Ö lr ª u p plru ª yö J 7 Ro y-ªl-aol or J Ail Rp - ly\ u-aol z u -p y- -ªJÖ or y- ª- ªlÔ -ylr y W y-ªl-ao- l u ul -pt-jp-ul ªlÔ -ylr y W y-ªl-ao- l y ª- U qrury 7q p ªR "ª l o-alrqr `` Ao y ª-ylR y-ªl-aol 7q p ªRo - u AÔ t ª-yl- `^ p y yla ylr ' ÓV t-jylr ª qôj-oô ` J-ª-o lp y J Rp G - ylr Jª ylr `z #-p -qylo p J ( " y G 7 ª-t Jy ²ylp}ª Rp ª Ai ^ "R - u R y-j-é RqRuRy u 7q p ª u qv ^ t}ªy Ru y-ªl-a oy ylr ªlylRy lö ulryl-év -qr Ru J ÖJy o " ^ - J- J y- u or ªt- y J ÖJy Ru y-ªl-a oy ^` J-ylR q J y-ªl-aol - u AÔ - p -

8 3PI TREuCI! :]KXO ^OU]^ ZY^\OLc ]^\YX X^O\XO^YcMR :\OLOQKXO \YUOW 0IANIE TEKTÌW NA POTRZEBY TRON INTERNETOWYCH NICZYM IÃ NIE RÌ NI OD PIANIA TEKTÌW W INNYM CELU PRAWDA 8Y M Ò ^KU Z\KN Z]KXO ^OU]^ Z\OMYXcMR ]^\YXc X^O\XO^YO TO]^ _ZO XO McWÄ XXcW XÒ Z]KXO ^OU]^ NY N\_U_ 6_NO XO Mc^KT ^OU]^_ YZ_LVUYKXOQY 3X^O\XOMO ^KU ]KWY TKU ^OU]^_ cn\_uykxoqy ZKZO\O DKWK]^ Mc^K YN VOOT NY Z\KOT ]^\YXc YN ZYM ^U_ NY UYºMK Z\OLOQKT ^OU]^ \YUOW A]c]^UO ^OU]^c Z_LVUYKXO ]^\YXO X^O\XO^YOT W_] ZYKVK _Òc^UYXUY ]cluo Z\OLOQX MO MR \YUOW K^O Z\O^\KOXO A Z\OMXcW \KO _Òc^UYXMc XO MRM M WK\XYK MK]_ \OcQX_T >YTOT ]^\YXc Z TN QNO XNOT A XXOT]cW \YNKVO _McWc - ]^_MOU KXcMR Z]KXOW YNZYONXOQY ^OU]^_ YN ZYN]^K K ^KUÒO ONcMT QY^YOQY ^OU]^_ MOV McXOXK QY VOUUY]^\KXcW NVK Mc^OVXUK +\^cu_ O ]^\YXc X^O\XO^YOT ' z p - -«G orp -y lr -pr RyR - ª -ylr 'l A y lyg - y - R -t ql Jl "-A la-q JlR qr ª ARq 7qlp-Aol R t - -qlr -yj yjir-j G ulyl- ªRo \l p ªRo -J yro ª R-ql-Ai Rª q Aol -ylrq plro i É A Ô p ª Jl "-A la-q JlR qr p yary ª-t lö y- - -qlr -yj yjir-j G -«l - R AiAlRql -p R 7qlp ª-É R t Jq- yr y 2 - y W \-7 q- yro \-y - ª yro R -p -G p } Ro R t - R 7 t y- i-lyu-lq G R \l p ªRo z p -J yro ª R-ql-Ai ² RJyl ªlRA - oro - -ul 7 ql -«- R\\ R Ry lrj - - -qlr -yj yjir-j -A Öt- RyR ª-É J Ai J Jq- "-A la-q JlR qr G - ÔJ \l u -t R y - R - yr y- l l-y- q ur - i É - R yr y -\lt J \l u o-p orp -y lr l ªp } AR Ru J RJtG l-y q ur ª RJt J ylro o-p lyªr q ur ª- -tg R - - -qlr -yj yjir-j ylr y lt- ª - A -oôa Ai J Ai J}ª l -AiÖAlt -p R - J p lryl- lö y- ª J-yl yr y 2 - y 'pt-j - R - yr y- ª A Ô p ª ª}o yr y 2 - y -or pªr lô yô i É -u yr y y- ª-t lö oaru lr \-7 q- y Ai l ªlR J ltg R y # ª} qr Ô - R Ö ly R yr ªÔ ^ y- - R "ir l R y RqqlRyAR W RA \lp-ao- orp 7qRuRu or " " #qr RylR -ª- ²Al y - u AÔ Jª }A yro l -ulj p -A-ylR Rp J-ylR ql J p J ( " z Uz -t}ªpl -ªl-oÔG R Rp or A R t- ªlRo R7lRA ª plru z lr -o R 7Ô A Al yplg 7 Jp R²qlÉ y-t}ªpl l lyy Rp '- y or l u y-t}ªp-g - ylr or ul-

9 3PI TREuCI " +TO NIE MO E TERAZ KORZYTA Z 4WOJEJ TRONY 7YÒO] WO Z UX ]^\YX O ÄO^XcW _U KNOW K^cW _ÒcM_ ]c]^owow QKMcTXcWj MY XO YMK TONU ÒO UKÒNc WYÒO XOT UY\c]^K,c WYQV XOT UY\c]^K _Òc^UYXMc _ZYÄVONOXOW \YU_ L NÐ Y]YLc U^ \O XO ZY^\KP YN\ ÒX UYVY\_ XOLO]UOQY YN OVYXOQY ]^\Y W_] Lc NY]^ Z A Z\OMXcW \KO L NO] ^\KM _Òc^UYXU ^cw ]KWcW ]UYN K]XcW X^O\O]YW 8O WK\^ TONU$ NY]^ ZXYÄ ^Y XM ^\_NXOQY. U YNZYONXOW_ KZVKXYKX_ UYVOTXYÄM OVOWOX^ UYN_ _ÒcM_ K^\cL_^ KV^ MXU VYXQNO]M K ^KUÒO K]^KXYOX_ N UO]^ UYVY\_ ^cmrwk]^ ZY]O\c] ]YTO Q\YXY YNLY\M :\c YUKT Lc WYÒO O^ _NK - NYLc MO\^cPUK^ A-+1j + M Ò ^Y TO]^) 9N\ ]^\YX K U\ ^MO NYO] 8ONY]^ ZXYÄ TO]^ Q\YÐ.Y]^ ZXYÄ Jl k k W ylrj Ö y- J Ö y ²É U Ö y ²É y-a -G R R y u R p -É µ ) z -p +)" lö "ª o- y- y\ u-aor y- ylr ªlyy 7 É ul-trv Jq- µ }J lö u W p u R y- -ªJÖ Ô t lr u R RA - Rp - 7 " 7 - p- ` Rp -té Jt l Rp - 7 " ª l U " ª or u J \lp-aor -ªlt -AoÖ qp " ) pqlry }ª Jl k k Ö y ²É ylr -yla - lö J A ylp}ª Rp -y qrury ªlyy 7 É -p ª ª-yR y- Jl k k or R J lro "Õ ' l l q ylr ªlyy 7 É ) Ó \ uô p u ylp-aol ` Ûªl- ª 7R lra y Ai 7- ª-AiV ^ Ûªl- ª -7 y Ai 7- ª-AiV ^ Jl k k A -ul 7-7 Ryl-ul y-ª-yl- 7- ª ªl- Jpl Ô -ªJ lª u 7qRuRu U 7 - pl t- Ô y-j-q "ª lul o-al}tul z qroy ²É ylr qp - 7-7lyJR«`

10 3PI TREuCI +XUO^c # = _MRKT ]YMR _Òc^UYXU.\YQK NY RK\WYXTXOQY Z\YTOU^_ $OBRY PROJEKT PROWADZA Ià DO W UCHANIA Ià W POTRZEBY U YTKOWNIKÌW?Òc^UYXMc WYQ - ZYONO MY O ]^\YX TO]^ XO ^KU MY W ZYNYLK TKU WYÒ covwxyk L Nc TOÄV TO]^ ^Y UYXOMXO TKU YQ VO ZYZ\K ]KW ]^\YX 3]^XOTO OVO ]ZY]YL c] _MRKXO MR YZX 7YÒO] KZY YZX Q\_Zc _Òc^UYXU K ZYWYM \ N ^KUMR TKU KXUO^c V_L ZYTONcXMcMR Y] L K ZYWYM ^O]^ _Òc^OMXYÄM L NÐ ^OÒ Z\OÄVON NK KXK YNONKT McMR >YTOT ]^\YXO K ZYWYM ZYWK\ \ ÒXcMR ZK\KWO^\ ]^K^c]^cU,O QV N_ cl\kx WO^YN UO]^ UV_MY TO]^ i_] c]oxop MY _Òc^UYXMc WKT NY ZYONOXK 4OÄV ^Y \YL] >YTK ]^\Y L NO ]ZO XK K ZY^\OLc >YMR YNLY\M K ^cw ]KWcW L NO Y OVO VOZ]K D+6/>C A+.C ' u--oô ²ªlÖARyl- yp ª ylrªlrqr A - R y A R ylp}ª ' u--oô ªlRqR q-y ª-yl- ª \- lr ª-Í y- or plr ª-É J uyro qla 7 p ªylp}ª l RuyR -yplr u Ô -ªl-É 7qRu 7 ug p } R t-7 A -oô y- or R ª-J lé y- ªlRqR } y Ai 7}ª y- - lr RG ª y R yralrg R RqR\ yg 7l²AlR -yl- -yplr u Ô -É qr ly R R ª-yR ^ lrai Ru}ªlÔ p ªylA W - ² RJylA ªRu -yplr l \ p ª Ai ^` yplr l \ p ªR ylr Ô J- u ªR ^ +-J-o ª -yplralr ªt-²AlªR -yl- - RA y- ªR o- -yplr Jq- p ªylp}ª y la #A R yla A Ö u Ô ª Rtyl-É -yplr ª A - lr ª qy u 1\_Zc PYU_]YO 7qRu ª la ª-q-oÔ A R ylp u y- ªlo-ylR u t}ª lyy Ai A R ylp}ª ' u--oô ²ªlÖARyl- yp ª J A - R y A R ylp}ª -u ª ylpl[ +7lR -oô ly\ u-aor y- ²Al²qR p R²q yr Ru- J ylr -Jp ª Ai }7 +- ª A -o ª u--oô ª y- J Ryl- A R ylp}ª J ªlRJ l y- -ylr ª- RF 7 R lö -ªJ -oô ª p q y u u JR - R -Ao- 7qlA y- u R ylr²ulrqlé ylrp } Ai A R ylp}ª # AlR RqÔJ- Rp ^ - -ª 7tÔJ y- ylr la R RylR lrylr R J pq- Fi R ' u--oô - JylRyl- ª p q yr u JR - - pt-jylpl -ylr R RA y ²Al U ' p -o p u JR - - J -yl -Aol R U` o-alrqr l J ly- u Ô 7 É 7qRuRu z ' ylpl R RA y ²Al W A ql A u}ªlô p ªylA z 7qRuV z p ªylp-Ai u}ªlô - pl y z^ - ÖJ l- J - p y ly R yr ªRo z

11 3PI TREuCI 0VK]R,LVY^OUK 4K`K=M\Z^_ 4;_O\c B2>76 -== /YV_MTK Z\YTOU^_ 9NÄOÒOXO cqv N_ ]^\YXc :BUDOWA Eu ZATEM KILKA uwietnych TRON INTERNETOWYCH -K] YNZYM \OVKU]YK :YY]^KTO ^cvuy ZK^\O TKU ] _ZU Z\ON]^KKT MO VML YNONKT McMR ]KWO \Y]X Z\KNK) 8Y M Ò XO ^KU ]cluy 3X^O\XO^ XQNc XO Z\O]^KTO \YTK s K >YTK ]^\Y W_] K ^cw N ÒK 7YÒO] NYNKK XYO YZMTO WYNcPUYK Z\YTOU^ KVLY O^ _ZO XO QY Z\OL_NYcK - QVO WOXKT MK ]^\Y YNO\MONVK ^OÒ \Y T >YMR _WOT ^XYÄM MY YMK ÒO >YTK ]^\Y K]O ZYY]^KTO >YW TVOZ]cW \ NOW :< "ª or J AiA - ªR \ ql V ` J²ªlR -ylr y l oro -ª- ²Al -ªl-G R p ªylA AiÖ ylr ª -A-oÔ ` ` ' orp ª-yl y Ai J l Rª q AoÖG ylr Rª q AoÖ ` Rª q Aol orp y ª p -o ` U J-o ly R -p ªy ²É J y - u AÔ R\Rp ªyR ª ²ªlR q-yl- JoÖÉ AlRu - - A l ` J-ylR 7l7ql Rpl -AR7 «J y RJ -y R y R ly ` J Ao- qlp y t}ªyro ` J-ylR J y 7q - W ' J R ` J-o 7q - - R y- RulR ' J R J y RJ -y R y R ly ` U -t- -ªJ- q ` +ulryl-o ª qôj l }7 J l-t-yl- 7q - - u AÔ u ª}ª `

12 3PI TREuCI :\YTOU^YKXO ]^\YX TKUY LXO] DK^\Y]M Y ]YTO X^O\O]c "IZNE W KI CE O PROJEKTOWANIU TRON INTERNETOWYCH ARTUJECIE OBIE ZE MNIE 9ZKXYK OÄ T_Ò Z\YMO] Z\OZ\YN_UMT K\MR^OU^_\ XPY\WKMT ]c]^owc QKMcTXO ]MROWK^c UYVY\ K O^ NY]^ ZXYÄ -Y TO]MO Y]^K Y >YTOT ÄMOÒMO NY Y]^KXK W]^\OW Z\YTOU^YKXK ]^\YX X^O\XO^YcMR) 8Y M Ò L NO] W_]K ONO TKU \KN ]YLO O ]^\YX LXO]Y Z\YTOU^YKXK 8O ] - NY ^OQY ZY^\OLXO Z\O]^ÒYO ]^_NK 7,+ KVO ZYXOXOÄ ONO MYÄ MOT XÒ ^cvuy TKU TO]^ > T X_WO\ UYX^K LKXUYOQY LY MOT YUKÒO ÒO ]cluy Z\O]^KX XO Z ck ZOX NO :\ct\cwc L_NYKX_ NYL\cMR \OVKMT UVOX^KW \Y_WOX_ UO]^ Z\K NY K]XYÄM X^OVOU^_KVXOT <O_V^K^) A\Y]^ Z\cMRYN KLOZOMOXO >YTOT Z\KMc -oy ª RyAo-qy pqlry W - ` \R - Jq- R - -Aol - u l -ªlR -É ` J oru y R - -Aol - ` U 'l -o ª ²ªlRAlR "' " ' ``^ -plu Ru orp -y - y or R² ``U RJ -y R y R ly u- y ªR RyAo-qyR pqlry - `^ -p y- -ªJÖ pt-j- lö y- orp ª-ylR y ly R yr ªRo `^ - RA y- p-qp q-ao- \R V `^ ' RAo-qy u ql²alr \R ª u RJ -ª pqlry ªl A R}t ªR ª qla Ryl- ` JA- " lq 7l R -7 W p qroyr ª ª-ylR ` ^ ' p -o qlaryaoö R- l R uu y ` ^ laryaor R- l R uu y `

13 3PI TREuCI + <O]^U.O TKÒXOT]cMR \OMc U^ \cmr XO YW VÄWc 7 NINIEJZEJ KI CE OMÌWILIuMY NAPRAWDà PORO :\YLVOW ZYVOQK ^cw ÒO ]^XOTO UVUK KÒXcMR KQKNXOº MOUKY]^OU U^ \O XO ZK]YK c TKUYÄ NY ÒKNXOQY ZYZ\ONXMR \YNK?KÒKWc TO K LK\NY ]^Y^XO ] NWc ÒO QNcLcÄWc Z\cTWXOT Y XMR XO ]ZYWXOV cäknmcvlcäwc - XONÐON Z\c] _Q.VK^OQY KÄXO ZYTK ^OX \YNK 8Y NYL\O WYÒO ^KU Z\KN XO \YNK K LK\NOT NYNK^OU Z\cTOWc s ^Y TO]^ NYNK^OU +VO ^Y ÄO^Xc NYNK^OU YZ]_T Mc NO TKÒXOT]cMR \OMc Y U^ \cmr ZY Z\Y]^_ XO WYÒO] XO ONO F orp ulöj y- J ªR l ªlRq p q ªR ` F t ²É p J y ly R yr ª Ai ` ` F t ²É ` `F orp ª-ylR Jq- ÔJ RÍ u 7lqy Ai ` ^F "ª RylR - qlp-aol ly R yr ª Ai ` U F u ª pt-j lr y ` z F y - ª Rp `U UF - o y- ª Jy ²ylp}ª J yg J p } Ai plr oô `U = zf y - or J -ª ª u RqRuRy Ru ª ÔA u pt-j y `U F 'löaro y- ÖJ l J orp ª-yl- `U =UY\YN `U^ ÖpylÖAlR 7-Ípl ly R yr ªRo y- or lryl p -t lö yp Ru ª y u Jq- y R yr RyAo-t J Ö yl-yl- ª y R yralr 'lrqr }7 J t J ªyl p G R y R yr or Rty ª ul- ª Ai - qlp-aol p-t y- q- y ²Al R Rpq-u ª-y G Ai É -p y- -ªJÖ 7-Ípl J lr ª RJ G J \l u- qr ª ª-J lt- l ª- ÔAR lu AR Rqluly-Aol t-7 Ai R ªl u-lqg - p } p Ru -p R qr - A R ylp}ª yp Ô ARAiÔ Ai- -p R A yô W - qlp-aor ly R yr ªR 7 - u ly R \Ro Ru ª plai Rª q Aol RAiy q la y Ai p ªylp- l ly R -p ªy ²AlÔ }ªy ª-qyÔ Pierwsz z reguł ksztłtujących n nowo obrz Internetu brzmił: J -JylÖAlR ª-ql -Aol t-7 Ai orjy Rp 7RAyÔ ª -u-ai p u R ª Ai +7l} Internet jko pltform. Jenocześnie był to niegyś slogn RAiy q ll ª p -y Ai R qr -t perełki Web 1.0, firmy Netscpe, któr przegrł wyczerpującą rywlizcję z Microsoftem. Co ciekwsze, pioniermi trktowni Internetu jko pltformy były tkże w sztnrowe przykły firm z nurtu Web 1.0 DoubleClick i Akmi. Luzie nieczęsto myślą o reklmch w Internecie jk o usługch sieciowych, le w rzeczywistości reklmy były pierwszymi powszechnie wykorzystywnymi usługmi sieciowymi, przy tym tkże

14 1. Tworzenie trkcyjnych stron internetowych : UXY TO]^ YU_ ZK^\ MOQY gwiat )NTERNETU JET WIELKI ALE KIM TAK NAPRAWDÃ JEGO MIEZKAÊCY 8K ÄMKXO KO] OÄ KÄXO ] T XY_^U NcZVYW _UYºMOXK U_\]_ B2>76 -== K Z\c]V UVOXM cnkxkt > T XYc ] _ÒLYc ^OVOPYX : UXO Z\KNK) 8Y ^KUj NY WYWOX^_ KÒ _] c]c] ZO\] ]UK\Q c _U KN ]^\YXc Mc VYQY U^ \O cqv NK _ZO XO ZK]] 4KU WYÒ ^Y\c Z\KN K^\KUMcTXO ]^\YXc X^O\XO^YO U^ \O TONXYMOÄXO L N ZO X K]ZYUKTK ZY^\OLc _Òc^UYXU ) :YN]^K ]c]^uoqy TO]^ NYL\O ZVKXYKXO :Y^OW W_]] ZKW ^K ÒO Z]O] MYÄ MY ^\KP NY 3X^O\XO^_% W_]] ]YMR YNLY\M K Z\ONO ]c]^uw s ZKW ^K Y ^cw ÒO Z\YTOU^_TO] ]^\YX Z\OMYX NVK TOT _Òc^UYXU K XO NVK ]KWOQY ]OLO TO JET NOWY ROZDZIA 4

15 7ITAJ W WIELKIM uwiecie >YTK OVUK ]KX]K s <ON 6KX^O\X.O]QX -yr ªt-²ylR p lt- ylrªlrqplr Jl orp ªR l u- RJ -y R y R ly J q- ª ylrªlrqplr ªl y ly R yr ªR Jq- q p-qy Ai RJ lö7l A}ªG - R - -yr AiAR R É ª oô 7- Ö pqlry }ª o-ªlt lö orjy-p RªlRy 7qRuV "ª} A- - Ro y RJ -y R y R ly ª p -t ª -A y-j ylô RJ ') ') l R - ylp ylr or ª -ylr u J \lp ª-É Ai qlp}ª -yr - Jylt- lög 7 ² 7 J ª-t Jq- \l u y ªÔ ªl yö ly R yr ªÔG JyÔ y-oy ª ul -yj- J-ul l J qyô AlÔyÔÉ 7- J lro q p - ªyR qraryl- 2OZDZIA Pewnie, że sz rę. O czego, Twoim zniem, nleży zcząć?

16 4WORZENIE ATRAKCYJNYCH TRON INTERNETOWYCH %)7;<:B 7 z?-3 9^Y KU^_KV ^\c X^O\XO^YK P\Wc <ON 6KX^O\X.O]QX :\ct\ct \_^Y OU\KX_ QYNXO O ]YT ON YZ] QY AcZ] MY - ZYNYLK 8O KZYWXT Y ^cw MY - XO ZYNYLK -c N] TKUOÄ Z\YLVOWc) JETEu TUTAJ4

17 ) CO DZIZ %)7;<:B 7 z?-3 7B?1 B)61-9^Y MY Wc ] NWc Y ^OT ]^\YXO X^O\XO^YOT >YTO YNZYON WYQ XOMY \ ÒX NVK^OQY XO WK\^ TOÄV XO ]c]^uy _NK Y - K_KÒc 2OZDZIA

18 4WORZENIE ATRAKCYJNYCH TRON INTERNETOWYCH 9N MOQY KMcWc) l ylroôaro ªl ylr RJ -y R y R ly ylr J- lö ªlRJ lré ªlRqR J 7 R W q or t-jyrg -qr Ai 7- ylr 7 J 7 R ²ªl-JA R AlR orp G or²ql qp - A Ö²É -y ªl or o- y yp p orjy-p -p ªlRqR RqRuRy }ª ª u-- ul-y G o-p u Ru - q-y ª-ÉG y-j A u y-qr -A ÔÉ -A ª-É J A R " 7 ² -A Ôt %)7;<:B 7 z?-3 -c 4YO WK \KMT ) -c MYÄ TO]MO VOÒK YLc \YL ) 9N MOQY >c LcÄ KM ) JETEu TUTAJ4

19 :ACZNIJ OD PUNKTU PRZED TWORZENIEM KODU O czego powinienem zcząć? i Co terz? to nprwę obre pytni. " G R y-j-q or 7lR -J-oR G -ylu R RJtR² J ªlR -yl- RJ - Rp G J 7 y-p J ªlRJ y- 7- -yl- or y- Ö oôa-f +-ª R u-o lö AR orp ª-yl- AR orp ª-yl- y-j-or "ª oro -A p ÖG J löpl A Ru or R² ª -ylr p l-é lö y- ª lu -J-yl l ylr JJ-q-É lö J ylr ª } y Ai plr yp-ai 7R p-yl- yla R - J J- p ª u R Ru AR -p y- -ªJÖ p qroy ²É J l-t-í p R²q-oÔA- ÔJRp -A ª p y ª-y Ai ª J-y u orpalr y ly R yr ªRo ' 7-7lRG R 7 J or Jq- p ² J u ' ª u- y u J u ql - A RÍ pqlry - -ªlR - uy} ª u t}ªg - J R u l ª qöjylé ª plr RqRuRy G p } R y-oj oô lö ª p- J u J u W ²Al-y G Jt lg J-AiG p AiylÖG l-qylög t- lrypöv +-J-o 7lR R - -ylrf J A R 7 u -A Ôt y-o lr ª 7 J ª-t7 ² ²Al-y u R -p lt u- R l-t -q7 y- ª-t orp } - - Rl- t-al lö - Jª- JylR +- Jª- ulr lôar q7 - Jª- q- - 2OZDZIA

20 4WORZENIE ATRAKCYJNYCH TRON INTERNETOWYCH D+-D834 YN \c]ykxk Z\YTOU^_ J ª-ylR y ly R yr ªRo or 7- J J 7yR J 7 J ª-yl- J u R²ql -A ylr J orp G y- p- J u R - lr 7ÖJ lr J pt-jylr ªlRJ l-tg J A R ulr - F \ yj-ury }ªG ²Al-y y ²y Ai l -p J-qRo ' -Jp y ly R yr ªRo ª p - - Ail Rp Ö ly\ u-aol -y y\ u- l y Ail RA R W Ail Rp - ly\ u-aol AR G ª p } u J lrql R²É y ly R yr ªRo y- A Ö²AlG - y- Ö ylr pt-j- R A Ö²Al ª ilr - AilÖ JylR q lpô ª -oruy Ai Rq-Aol ulöj ylul -oa Ö²AlRo p- J \ -ury ly\ u-aol -ª- ²É Rp G 7 - pl l u J 7yR y-oj oôa- lö y- orj ya Ro ylr Ail Rp - ly\ u-aol or ²Al²qR ªlÔ -y- 7 J ª-ylRu Ru y-ªl-a oyr ªl y ÔJ R or²ql "ª o- - Ail Rp - ly\ u-aol 7ÖJ lr t-g l ylror J R p G R Ru y-ªl-a oy }ªylR 7ÖJ lr t R²ql ªl y- ly R yr ª- ylr u- qljyro - Ail Rp ly\ u-aolg p ªylp u ª J- lö ylr -yl ª-y- l u qôa- p qrl -ªlG R p ªylA }ojô p-é ÔJ-y Ai ly\ u-aol J lr lyj lro tron główn Nsz firm Proukty Kontkt Onośniki Książki rukowne ebooki AC=36 =D+</ 597 <53 ztuk Rzemiosło Jk treść skł się n witrynę internetową Re Lntern Design? W jki sposób możesz ją uporząkowć? Czy bęziesz potrzebowł więcej mteriłów? JETEu TUTAJ4

21 !RCHITEKTURA INFORMACJI %)7;<:B 7 z?-3 <YZYMXT Z\YMO] ^Y\OXK K\MR^OU^_\c XPY\WKMT YN KZc^KXK 4KXO TKU ^\OÄ MRMO WO ]YTOT ]^\YXO 9^Y XPY\WKMTK YN 4KXO W MK TKUO M ÄM KZVKXYK K Y ]^\YXO DKZ] ZYXÒOT TONXY V_L N_c\KYO ]U\ ^c YZ]_T MO ^ M Ä KK\^YÄM ]^\YXc INFORMACJE O: Jne ej strony internetow Temt: Zwrtość y ć, w której bęziem Przy nm się częś ące cz ty ści i nowości o umieszczć ktulno Design. stui Re Lntern część, trzebn nm bęzie Z cłą pewnością po czne ty s mogli pokzć fnt w której bęziemy. ć i plnujemy prcow rzeczy, n którym Jk u strony kontktowej. Witryn potrzebuje strony?! klientów bez tkiej nm się pozyskć ą stronę łoby poświęcić jen Myślę, że obrze by robimy i tk lej. smej firmie co jący muszą wizieć, N pewno owiez towniem nsultingiem i projek że zjmujemy się co stron internetowych! 2OZDZIA

22 4WORZENIE ATRAKCYJNYCH TRON INTERNETOWYCH :Y ZYNOVOX_ ^\OÄM ]^\YXc <ON 6KX^O\X.O]QX M ÄM WYÒOWc KM L_NYK NKQ\KW K\MR^OU^_\c XPY\WKMT?_ZO XT V_U NKQ\KW_ K ZYWYM >YMR Z\YZYcMT O ]^\YXc YLYU tron główn JETEu TUTAJ4

23 *AK WYGL DA 4WOJA ARCHITEKTURA %)7;<:B 7 z?-3 7B?1 B)61- :\YMO] ^Y\OXK K\MR^OU^_\c XPY\WKMT KM OÄ YN KZc^KXK 4KXO TKU ^\OÄ MRMO WO ]YTOT ]^\YXO 4KXO NK K - TKUO s TOT NKXOW s ZYXXc Lc M ÄM ]^\YXc 9^Y UVUK WYÒVcMR TONXY V_L N_c\KYcMR ]U\ ^ YZ]_T McMR UKÒN M ÄM KK\^YÄM ]^\YXc INFORMACJE O: Jne ej strony internetow Temt: Zwrtość y ć, w której bęziem Przy nm się częś ące cz ty ści i nowości o umieszczć ktulno Design. stui Re Lntern część, trzebn nm bęzie Z cłą pewnością po czne ty s mogli pokzć fnt w której bęziemy. ć i plnujemy prcow rzeczy, n którym Jk u strony kontktowej. Witryn potrzebuje strony?! klientów bez tkiej nm się pozyskć ą stronę łoby poświęcić jen Myślę, że obrze by robimy i tk lej. smej firmie co jący muszą wizieć, N pewno owiez towniem nsultingiem i projek że zjmujemy się co stron internetowych! 2OZDZIA

24 4WORZENIE ATRAKCYJNYCH TRON INTERNETOWYCH 4KU L NO cqv NK NKQ\KW K\MR^OU^_\c XPY\WKMT NVK ^KUOQY ZYNK _ ]^\YXc) tron główn 8O ]^XOT Q _ZO Zc^KXK :$ -c NKQ\KWc K\MR^OU^_\c XPY\WKMT K]O cqv NKT TKU YN\ MYXO \YQK YXO U\KU) 9 $ 8O MRY ^OX WYNOV TO]^ MRcLK TM ÄMOT cuy\c]^ckxcw ]ZY]YLOW ^Y\OXK NKQ\KW K\MR^OU^_\c XPY\WKMT =MO\O W M NYYVXc ^cz NKQ\KW_ U^ \c ]ZY] L TK]Xc NYU KNXc YNY\Y_TO M ÄM ZYNM ÄM ^\OÄM ]^\YXc K ^KUÒO \OVKMTO RO\K\MRMXO ZYW Nc XW L NO NK K \ XO NYL\O :$ -c Y]YLc NVK U^ \cmr L N ^Y\c ]^\YXc X^O\XO^YO L N ^KU ]KWY TKU 4KXO ONOV TKUMR M ÄM L NO ]U KNK MR ^\c) 9$ 3 ^KU XO DN LcÄ TKUO NYNK^UYO XPY\WKMTO NY^cM MO ZYNK _ ]^\YXc ZYWc] TOT Z\YTOU^ WYQ ZYTK N U ]KWOT \YWYO >Y ÒO UVOX^ XO O TKU TM ÄMOT ^c^_ YKXO ] ZOXO M ÄM ]^\YXc XO YMK ÒO XO WK YX ZYT MK MY WK KO\K TOQY ]^\Y :Y^OW ^Y >YW KNKXOW L NO VYQM RO\K\MRM Y\QKXKMTK ^cmr M ÄM :$ -c XO NK YLc ZYWX ^OT M ÄM Z\YMO]_) 8K] 9$ 8O 8O ZYWTKT K\MR^OU^_\c XPY\WKMT ZYXOKÒ ^OX Z\YMO] ZYKVK M ]^Y _]^KV OVOWOX^c Z\YTOU^_ U^ \O L N - ZY^\OLXO Z\c ^Y\OX U KN_ ]^\YXc :YK ^cw MRY ]^XOT ZYNYLOº]^K ]^\_U^_\c UKÒNK ^\c X^O\XO^YK TO]^ X K XOU^ \O KO\KT MK O WX ]^Y M ÄM 3W MOT ^\OÄM KO\K ]^\Y W Q L]c TO]^ > T NKQ\KW K\MR^OU^_\c XPY\WKMT ^cw LK\NOT ]UYWZVUYKXc L NO ]c]^ow QKMcTXc ^\cxc, NO - ZY^\OL XO ^cvuy QKMTK TcÒ]OQY ZYYW_ KVO \ XOÒ N\_Q ZYYW QKMT 8O WK\^ TONU \YNKVO YW Wc \KNOXO ]YLO K\MR^OU^_\ XPY\WKMT Y OVO LK\NOT ]MOQ YY :$ -c NKQ\KW K\MR^OU^_\c XPY\WKMT TO]^ McWÄ ZYNYLXcW NY WKZc ]^\YXc) :Y]MOQ VXO M ÄM cqv NKT TKU YNXYÄXUj 9 $.KQ\KW K\MR^OU^_\c XPY\WKMT ZYUK_TO \OVKMTO RO\K\MRMXO ZYW Nc M ÄMKW ZYNM ÄMKW ^\OÄM ]^\YXc 8O WK YX ZYUKcK ZY Kº ZYW Nc M ÄMKW TONU L NO] XOQY UY\c]^K Z\c Z\YTOU^YKX_ QKMT ]^\YXc A KÄMO YN \K_ ^OW_ Z\cT\cTWcj NKQ\KW K\MR^OU^_\c XPY\WKMT ^OX Z\cU KNYc UVUK ]^\YX MOÄXOT cqv NKT NYÄ ZYNYLXOj JETEu TUTAJ4

25 #ZYM JET DOBRY YTEM NAWIGACYJNY Czy to wystrczy, by użytkownicy potrfili się onleźć n stronie? ' AR lr orp ª-yl- y u l - -y ªlÉ lö y-j y-ªl-aoô Jª- - lr ª - 7ÖJ lr u l-t u ²qRÉ RqRuRy -Ai y-ªl-a oy Ai W -pg ªt-²ylR Al p-ai l - p-ai y-ªl-a oy Ai W p- ol -A y-j A-t ²Al ª u pt-jru y ªR l- y-ªl-aol o-ªl lö y ªylRG plrj -A ylr l -É p J l 7 J ª-É RqRuRy pt-j y G p } R ªlÔ Ô lö -ylru lö p ªylp}ª ªl ylrg - -p R tôa RylRu R 7Ô A R}qy Ai J y lr -7lR -o lö orjy-p J - J 7 W u l -A ÔÉ J -yl -Aol y-ªl-aol y-oª R l u Ail Rp - ly\ u-aol ylr or ª- y- orj ylr yp ªlJ Ryl- ly\ u-aol -ª- Ai y- ylr W u- }ªylR uyr y-a RylR Jq- Ru y-ªl-a oyr lrj - Ru Ai J l J 7 J ª-yl- Ru y-ªl-a oyr ªl y G u-o ª}o Jl- -u - Ail Rp ly\ u-aol J ÖpÔ 2OZDZIA

26 4WORZENIE ATRAKCYJNYCH TRON INTERNETOWYCH?]^KVOXO QKMT TcÒ]OQY ZYYW_ -ªl-Ao- y-oª R l u - ª A -o y-o7- J lro ªlJ A y RqRuRy y-ªl-a oy W y- pt-j J lrq y y- -pt-jpl - Rp y-ªl-a oy y-oj oôa lö y- } R y A l y ªR ury y-ªl-a oyr ª 7yRo p q uylr -oa Ö²AlRo y-ªl-ao- y-oª R l u -ªlR - Jy ²ylpl tron główn J A Ö²Al y y-oj oôa Ai lö ª Jl- -ulr - Ail Rp ly\ u-aol l u yl Ro y t}ªyro %)7;<:B 7 z?-3 8K\c]_T UVUK ]UM \ ÒXcMR XcMR - ^cz WOX_ KMXT K]^KK N ^cw U^ \c XMR L NO ZK]YK NY ^\cxc <ON 6KX^O\X.O]QX JETEu TUTAJ4

27 *AKI TYL NAWIGACJI %)7;<:B 7 z?-3 7B?1 B)61-5^ \c Z\YTOU^ QKMT TcÒ]OQY ZYYW_ L NO TVOZOT ZK]YK NY ^\cxc <ON 6KX^O\X.O]QX) 4OÄV TO]MO XO O] TKU ] N] s TKU ]ZY] L WYÒO] ^OQY NYONO ) 2OZDZIA

28 4WORZENIE ATRAKCYJNYCH TRON INTERNETOWYCH?WO]MOXO ]c]^uoqy UYX^OUÄMO RqRu y-ªl-aol y-oª R l u or p- -ylr p ªylp ug ª p } u ulro A p ªl y lö y-oj oô ª }Alu J y-ªl-aol ªlRqR 7- J lro A R}t ª ª J l-qr G - y- - lr u l lö - -y ªlÉG o-pl q ury ª 7lR R Jq- ªl y RJ -y R y R ly - -A ÔÉ lö - -y-ªl-é y-j ug p } ury 7ÖJ lr - ª-t J y l J lr y-qr ulr²alé DKU KNU ZYYWO :\cm]u ZYYWO 7OX_ ZYXYO DKU KNU ZYXYO JETEu TUTAJ4

29 / ÌWEK I PAPIER :YUKÒ 4KXO Z\Y]^O ]UMO - o - Ru u- Ö R²Al y y-qr R - 7lÉ - u R - lr J 7 R or p- -É -yr o-plr² R plar orp ªRV Gotowy pomysł tego, jk chcesz rozmieścić n ekrnie poszczególne bloki, zoszczęzi Ci sporo czsu n etpie progrmowni. ªlRqR 7AlRo or y- pla ª-É plqp- orp }ª y- p- AR l J - 7-A É R-pAoÖ -yrg yl -AlÉ A - y- ª RylR p J plqp orp }ªG p -yr l -p ª 7lR R qp orjryv 2OZDZIA

30 4WORZENIE ATRAKCYJNYCH TRON INTERNETOWYCH =UMO ZYWKQKT ]UYXMOX^\YK P_XUMTYVXYÄM lr ª R plar ªlyy 7 É A - y k7l-tr l y- ª-yR y- - lr R löpl Ru -yr 7ÖJ lr u t- lö p lé y- J -ª ª u pt-j lr orp -ul- y- ug o-pl u- 7 É p q t- y G o-p \-oylr ª qôj- oro q ulr A yr y-j o-plu² 7 - plru A V -u ulr plar ªlyy p- -É -yr J -ª ª pt-j y - q-y ª-yÔ R ylô R²AlÔ ulr A yô ª } y Ai p y\l -Ao-Ai plar ªlyy -ªlÉG R -yr -J- 7lR -yl-g -plr o-pf y- } R y u- lö y-oj ª-É J - -\lp- G qr u- 7 É p q uy G J lr ªlyy lö y-qr É ury l u J 7yR %)7;<:B 7 z?-3 9^Y ZO\]c ]UM TKU ZYUKKVÄWc 4KXO 8O ZYNYLK TOT ZYXOKÒ cqv NK Z\KO NYU KNXO ^KU TKU TOT YLOM ]^\Y M ÄM Q X ZYNOVYX NO UYV_WXc >O\K >YW KNKXOW L NO cwcävoxo ZYN]^KYOQY Z\YTOU^_ U^ \c TONU ]ZYNYLK 4KXO 8K\c]_T Z\cTWXOT ^\c ]UMO K]XOT UK\^MO ZKZO\_ JETEu TUTAJ4

31 .AZKICUJ WOJE POMY Y NA NAWIGACJÃ TRONY %)7;<:B 7 z?-3 7B?1 B)61- -K\XY LK O ]UMO ZYWKQKT ]U_Z _U KNO ]^\YXc -K] ZYUKK UVUK _U KN ]^\YXc 4KXO -Y TOT TLK\NOT ]ZYNYLK) 2OZDZIA

32 4WORZENIE ATRAKCYJNYCH TRON INTERNETOWYCH ÃO^XO s _QYNXVÄWc ZYN]^KYc _U KN ]^\YXc -Y ^O\K) JETEu TUTAJ4

33 #O DALEJ Ustliliśmy z Jne postwowy ukł witryny jki ztem powinien być nsz kolejny krok? Uruchomienie strego, obrego eytor tekstu, wyciągnięcie przykłowej treści o Jne i wyprcownie kou XHTML? -ypf lr - - lr -oru t}ªp l - lr R ÔJ lalr J J-yl J Ai pla}ª p q luf A ulrql7 ²u 7lÉ lr u Ru -7 -É lö - p J l R R ª-É } yr p q - u AÔ p- p-j ª Ai - p q}ª -ypf ' Ry }7 7ÖJ lru ulrql -y Ö 7-A ÉG o-p ª }t -oô R 7Ô p q G o-p RqRuRy ly R \Ro - pt-j y - oô J lr7lr p q ª-yl G o-p y- qr R pt-j y ª qôj- Ru y-ªl-a oy W A R²É y R Ry ª-y- or ª y-oqr u qlª }7 RF ' ª " - ylr Jt - ql - -qr o-p y- orjry ylrªlrqpl pla ylr u ql²u ªA R²ylRo p- -É -yr plqp ªR ol p q A y AiG -ul- -A y-é J A - y k7l-t Ai pla}ª -ypf q p- -yr y- 7 ªA R y u R - lr AR orp ª-yl- u Ô ylr R7ylR É pqlry - -oqr lro p- -É u A ²G A J- u 7 - \ ypao y-qy ²Al y W RF W -ylu -A ylru -AÖ y-j ª qôjru l 7Ru J l-t-yl- ªl y ulru o plar u qlªl-oô y-u 7R 7 qr yr ª t- -ylr } y Ai RyAo-qy Ai 7qRu}ª orp RuG -ylu -A ylru ª É p J ªl y G - 7qRu R -yô lö ª- y ul R p J-ul -ypf pt-jylr -p " qr R u - Ru ylr 7ÖJ lru ÔJ -É qp orjyr pla G R RF lr -ypf W luf lr + 7lu uy} ª pla}ªg ª } y Ai p q -AiG - Ru ª plr p- Ru -yrg -p o-p 7lql²u lr ª ul pla-ulg -ªJ- -ypf ylro ªlÖARo "-p y- -ªJÖ 7ÖJ lru ª ª-É A R}qyR p-j y G -p 7 R R ª-É plqp- ª- l-y }ª p- Ru -yr plqp- y-oqr Ai luf Rp-o[ A Ai J l -ypf "-plr ypl uly-oô 7 - J W ªlRAlRG RpªRyAoR ylrªlrqplai pla}ª ª qôj-oôar o-p p ulp G ª p ª-yR ª Ru ²qR \lqu ª u J R R ª-yl- p-j }ª RJ ªtÔA RylRu p-ur + 7lu J pt-jylr -u p- Ö ª-u - - plqp- A Rp t- ªl-oÔA Ai ª RylR J 7 Ai pla}ª 2OZDZIA

34 %)7;<:B 7 z?-3 JETEu TUTAJ4 koro wiesz już, jki ukł strony poob się Jne l witryny Re Lntern Design, czs stworzyć szkic. Weź krtkę ppieru orz ołówek i zbierz się o prcy. Efekt m być tk szczegółowy, jk to tylko możliwe. Jeśli msz po ręką kreki, pokoloruj swój szkic. 4WORZENIE ATRAKCYJNYCH TRON INTERNETOWYCH

35 3ZKICE WITRYNY 2ED,ANTERN $EIGN %)7;<:B 7 z?-3 7B?1 B)61-9^Y QY^Yc ]UM ^\cxc <ON 6KX^O\X.O]QX > T WYÒO cqv NK MOT TONU PVXcW ]UM_ ZYXOXOÄ _c]uk KÄXO ^KU ZYYW ]MOQ YYÄM 2OZDZIA

36 4WORZENIE ATRAKCYJNYCH TRON INTERNETOWYCH Pogwęki przy kominku l lro - u ª-F t}ªrp l -u J ª Ryl- y u-ªl-oô plar Ołówek: Progrm o tworzeni stron: RoG -ulr W A u R ul A ² ª o-²ylé - yr A Ai J l -p R lö u qlég 7 ylrp } \-p A ylr ª-oÔ R oöal- ª JylR lryl J }7pl p J G p } ylr or or A R p ÍA y "R - orjy-p ylr - y- -7lR -ylr lö - p J A} G AiÖ ul lö ª p ulr -t V lrp } q J lr y- ª-oÔ uylr plrqr Ru G JA - J o- ÔJ ltrug R oöalr ª p or lö J l ª-yl- R ª Ai }7Rp p J V Ko [posłuchuje]: Ołówek: Ro[ ' p t -tru[ R - -ug - G -qr -u u- -AoÖ y- 7 u ²qRÉG R A-oÔA lö J - y- p J " G A ÖJ lu ylra A - G -qr y- Jt Ô ur Ö u R 7 É ylr t-a-qyr 'lj l G or²ql pqlry ªl -q7 " 7lR -uru ylr J 7- lö ª orp l AiARAlR }o²é ª RtylR lyy u plr yp G p- R lög R -lyªr ª-tR² uy} ª A - ª ª RylR p J " l y-o -ªJ J 7ylRo }ªylR G p } R ylr 7ÖJ lralr p -É ªlRqR t- ªlRo or ª AlÉ pla J p - l -A ÔÉ J A Ro p- pl - lr W lr 7 t7 u R -pl RªlRy - ª qö ylr p l-é lö - 7- J y- JR -q-ai plar Ô 7plu l Rq- A y u 7Ru ª- Ryl- } y Ai u t}ª l u-yl- }qy Ai orp }ª A R Ô -AlÉ A - y- ulro A-ªl-ylR p- JR lp Rq- ª plqp orp -AiG or²ql pqlry l -p ª 7lR R qp orjry ylai Progrm o tworzeni stron: W -q7 y ªR qlp - -u J A Ô p -7 -t7 u lö J -A y- ª- ylr A ÖJ l J A - G or²ql 7ÖJ lr u}t p l ª-É --par ª-yR A R}t pla 7R ² RJyl J - RA yr orp -pg 7 É u R u- AiÖ -AolG -qr y- -ªJÖ p- R pqlry ªl -pl u- -y G p R²q y G q-ul y p-ªô pla ÔJ ÖG R or²ql ª or lö A ²G A u-u p- -É RyAo-qyRu pqlry ªlG J 7 u u tru u R 7 É ª RylR A R ² ylra 7- J lro J lr A yr l \ u-qyr lu ª- -ug R plrj -A y- lö orp ª-ylR y ªRo ªl y ly R yr ªRoG lr ª u p plru ªlyy 7 É A R}t ªR l y- ª-yR ÖA ylr plar JETEu TUTAJ4

37 0ROTOTYP PO PROJEKCIE Terz jest obry czs n stworzenie prototypu kou. # ª RylR - R y- p J lr u- RªyR -qr lr ª RG y-ªr or²ql orp y- - lr R ª qôj- ²ªlR ylrg RAiylA yr yp ªlJ Ryl- u R ylr J l-t-ég plrj lö ª p y- - u AÔ p J J- l u qlª ²É 7plR -ªlRyl- ª plr ª p J lrg -ylu -lyªr or 7 ªlRqR A - ª 7 J ª-ylR ª lr A yr J p \ly-qyr or²ql -A or pqlry RuG ª p y-y ª p J lr J-oR l A ²G A u R p- -É l J löpl A Ru G -p -u o-p ª -Jp pla}ªg p- ly\ u-aor ª yr ª-q-oÔAR y- ª ª-J RylR ul-y l R -A oy Ai =ZYUYTXO u- y- u ²qlG u}ªlôa l R -A oyr R -Ao- ur J q l- orp ª-yl-G p } - ª-q- R ª-ÉG -y-ql ª-É l qr -É J lrt- ª -palr -A y-j ylu - p- J u R - lr RAi J l p- J p p}ª ª AR lr orp ª-yl- W or orp A pqla y W - ª p ÍA p- A ²G A J 7- lö - }ªy " 7lRG o-p l pqlry ªl 2OZDZIA

38 4WORZENIE ATRAKCYJNYCH TRON INTERNETOWYCH Gotowy o poni ko 7lR qlpl lr ª R p J R ªR - " F ftp://ftp.helion.pl/przykly/hfwep.zip - y- Ö ylr ª }7 o org 7 -ªJ lég o-p ª p ª qôj- n Design */ Re Lnter ny ro st przebuowy /* Projekt <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 trict//en" { y bo "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xht ml1-strict.t"> mrgin: 0; top; <html xmlns="http://www.w3.org/199 -x t pe re 9/xhtml" xml:lng="pl" lng="pl"> ) oy_bg.gif ping: 0; <he >../imges/b l( ur : #7 ; bckgroun erif ns-s <tit le>r e Lntern Design</title>, s y: Helvetic il m -f nt fo <met http-equiv="content-type" cont ent="text/html; 62.5%; font-size: chrset=utf-8"/> ; color: #333 <link rel="stylesheet" href="styles heets/screen.css" type="text/ } css" mei="screen" /> ul, li { </he> h1, h2, p, 0; : in rg m <boy> ping: 0; <iv i="msthe"> <h1><img lt="logo Re Lntern Desi } gn" src="imges/rl_logo.png" /></ h1> p { 1.4em; <ul i="nv"> font-size: m; 4e 1. t: <li>< clss="ctive" title="tron line-heigh główn Re Lntern Design" href ="in ex. html ">t ron głów n</ } ></li> <li>< title="usługi projektowni stro ul { n internetowych" ; -type: none href="services.html">usługi</></li> list-style <li>< title="nsze prce" href="po rtfolio.html">portfolio</> } { te si </li vi > :, nk :li ; <li>< title="kontkt z Re Lntern color: #333 Design" ; ee #e : href n ="co ntc ou t.ht ml"> gr Kont kt</></li> bck site { </ul> vi : k, in }:l ; </iv> color: #333 ; ee #e groun: "> bck <iv i= wrp } <iv i="heer"> <img lt="pnorm Tokio" src="imges/tokyo.jpg" /> JETEu TUTAJ4

39 Z z ost i o eń ł je Pr str. szc z Te e on zyb ze by n e słł y tr ko, je sk ć n tp m eść ws en t go oro pr po ją m. w to pr w wi wy o ni ile jek ę p en m. J t je ros ne st ty już, *AZDA PRÌBNA Jz próbn - -ªJ lé ª qôj y- Ro y ª RqÔJ- AR R R ª-yl y p- oô -yrg 7 p-é o-plr² ly\ u-aor ª yr ª Ro l R -Aol 2OZDZIA

40 4WORZENIE ATRAKCYJNYCH TRON INTERNETOWYCH MOXO Oto tekst przysłny przez Jne. Weź stoper i ustw go n piętnście sekun. Rozpocznij pomir i zcznij czytć tekst. Kiey czs się skończy, npisz n ole, o czym jest ten tekst. INFORMACJE O: Jne y internetowej Temt: Zwrtość stron nie. opowienie zprojektown n ę g uw zą ks wię rz ktu, bez wzglęu Luzie zwrcją co ie otyczą usługi, czy prou Bez wzglęu n to, czy zystkie interkcje otcz pewien nierozerwlnbie ws so, ść ją rto z w rcy y cz bio y esię potrzeb t. Onoszący sukcesy prz kty, z nimi związny konteks ć obrze zprojektowne usługi bąź prou rcją zw row ko ofe ą tyl sz nie nie. Luzie sprwę, że mu ów, ie zsoby w ich ulepsz i inwestowć opowien zprojektownie towru; prgną również obrzmch n zio ę trzeby n wielu po corz większą uwg prgną, które zspokjją ich po tmosfery i oświczeń cznym, ieologicznym czy kulturowym. Luzie wsze z, ty mi gm nt pr, klie z ym c zn estetyc zenie. Prcują łąc t jes tu jek o, pro eg m zn re tyc obrych projektów. Ją głębokiego, pełnego nmysłu procesu nli su ce pro ie nie kc ze tr c W się. pokreślmy zn słuchnie klient i uczenieocelowych orz n y iem z kł k cis n rcch w którym jemy się również n obio tykch projektowni koncentruy z myślą o prwziwych luzich, nie sttyspomgmy i j jem ce ktu ukją czegoś wię kontekście. Proje orzyć y, że prwziwi luzie sz i emogrfii. Rozumiem z proces projektowni w tki sposób, by wytw ste uje pro, ukierunkowć klient or rn Design projektuje i bułtwe o oczytni nte L Re m Fir i. śc są szybkie, prwziwe wrto ryny internetowe, które nrów internetowych. st użyteczne i trkcyjne wit m nie o to z wykorzyst i ostępne wszystk wniu i buowniu niu interfejsu (projekto tow jek pro w: się y internetowych), jem ów izu pecjl niem stnr st rzy ko wy z ów lon b nczon l interfejsów orz sz ernetowych (ofert przezz użyciem C), int ryn wit h yc jąc nie ist owć ją przebuowie ić swoją stronę czy zbu prwę osób, które chcą uktuln orz C (uproszczenie kou m n celu po strtegii ML iu optymlizcji kou HT struktury), consultingu (pomocy w utworzen ch). szybkości strony orz jej zących kou HTML i C, tkże seminri projektu, sugestich otyc JETEu TUTAJ4

41 : Y TEKT JET PO PROTU Z Y 8O \_TX_T NYL\OQY Z\YTOU^_ cw ^OU]^OW R ª qöj y- G lqr -A ylr ªt t7 ² ª ²ªlR y orp G ª RylR pla}ª l }ªG yla ylr - or "ª oro y G or²ql ylr u- y- ylro R²Al -q7 or²ql }7 R Ry -Aol Ro R²Al or plr pl -p u y- -ªlÉG 7 R²É y 7 t- ly R R oôa- l -ylr Rp }ª R y-a y Ai y- y ly R yr ªR } yl lö J l -yl- lai y- R7 urjl}ª J p ª-y Ai Zmist czytć treść strony o lewej o prwej i o początku o końc, tk jk książkę, użytkownicy przebiegją tekst wzrokiem w poszukiwniu słów kluczowych orz pojęć by szybko zrozumieć, czego otyczy witryn. lrj tôa lö \-p RuG R p ªylA - ª A -o ylr ÖJ -oô 7 J A - y- A R}qy Ai J y-aig ªlR o G R u l l -É ly-a Ro q A ªÔ pªr lô or ª R7lR-ylR ª plru 2OZDZIA

42 4WORZENIE ATRAKCYJNYCH TRON INTERNETOWYCH -Y ]Z\KK ÒO ^OU]^ WYÒ ]cluy Z\OLOM \YUOW) ylror plqp- RAiylp u qlªl-oôa Ai 7plR R7lRylÖAlR Rp ª plru } plr -p- l G y-t}ªplg ª yp ª-yR ql l o- yr \ u t ª-yl- t- ªl-oÔ p ªylp u y RqÔJ-ylR Rp JETEu TUTAJ4

43 :OTAÊ REDAKTOREM MOXO XOMY N _Ò]O Oto rz jeszcze tekst przysłny przez Jne. próbuj go poprwić w tki sposób, by był zgony z listą punktów znjującą się obok. INFORMACJE O: Jne ej strony internetow Temt: Zwrtość e zprojektownie. gę n opowieni bez wzglęu n potrzeby czy uw ą sz ęk wi z r co Luzie zwrcją, czy otyczą usługi, czy prouktu, lnie z nimi związny kontekst. Bez wzglęu n to interkcje otcz pewien nierozerw, że muszą oferowć obrze wrtość, wszystkie y przesiębiorcy zją sobie sprwę wienie zsoby w ich Onoszący sukcesługi bąź proukty, i inwestowć opogę n zprojektownie zprojektowne us nie tylko zwrcją corz większą uw ń, które zspokjją ich ulepsznie. Luzie ież obrzów, tmosfery i oświczeznym, ieologicznym towru; prgną równ ziomch estetycznym, prgmtyc łączenie. rem projektu jest o nmysłu Ją w. tó ek oj pr h potrzeby n wielu po yc zie prgną obr ębokiego, pełneg czy kulturowym. Lu i, zwsze pokreślmy znczenie gł chnie klient i uczenie Prcując z klientm go, w którym ncisk kłziemy n słurównież n obiorcch procesu nlityczneesu projektowni koncentrujemy sięwziwych luzich, nie się. W trkcie proc ntekście. Projektujemy z myślą o pr ie szukją czegoś więcej by ocelowych orz koogrfii. Rozumiemy, że prwziwi luz ni w tki sposób, sttystykch i em nkowć klient orz proces projektown projektuje i buuje proste, i pomgmy ukieru e wrtości. Firm Re Lntern Desigkie, łtwe o oczytni wytworzyć prwziw e witryny internetowe, które są szyb ternetowych. niem stnrów in t ys użyteczne i trkcyjn rz ko wy z to terfejsów zystko niu i buowniu in i ostępne ws ow kt je ro (p jsu rfe te ych), przebuowie w: projektowniu in pecjlizujemy się korzystniem stnrów internetow e chcą zon l osób, któr cji kou c zn ze pr rt orz szblonów z wy fe (o h iz internetowyc ), optyml istniejących witryn ronę czy zbuowć ją z użyciem C ę szybkości strony orz st w ą pr oj po n celu ch uktulnić sw i projektu, sugesti proszczenie kou m HTML orz C (uultingu (pomocy w utworzeniu strtegi jej struktury), cons HTML i C, tkże seminrich). otyczących kou 2OZDZIA

44 4WORZENIE ATRAKCYJNYCH TRON INTERNETOWYCH List o sprwze ni + ul-tr y-t}ª pl } plr -p- l 7lRyl- l p ª- ª } yl-oôar y-oª ylro R t ª- q 7 J-yl- l y ur ª-y R q 7 ª yp ª-yR ª-yR ª J ªlRJylAi u lro A-Ai JETEu TUTAJ4

45 $OBRY TEKT JET PO PROTU DOBRY MOXO XOMY N _Ò]O <Y KXO Zmoyfikowłeś tekst Jne zgonie z listą rzeczy o zrobieni. List o sprwze ni + ul-tr y-t}ª pl } plr -p- l 7lRyl- l p ª- ª } yl-oôar y-oª ylro R t ª- q 7 J-yl- INFORMACJE O: Jne ej strony internetow Temt: Zwrtość l y ur ª-y R q 7 ª yp ª-yR ª-yR ª J ªlRJylAi u lro A-Ai e zprojektownie. gę n opowieni bez wzglęu n potrzeby uw ą sz ęk wi z r co ny Luzie zwrcją, czy otyczą usługi, czy prouktu, wlnie z nimi związ Bez wzglęu n to kie interkcje otcz pewien nierozere sprwę, że muszą czy wrtość, wszystcy sukcesy przesiębiorcy zją sobii inwestowć opowienie kontekst. Onoszą projektowne usługi bąź proukty, z większą uwgę n oferowć obrze z nie. Luzie nie tylko zwrcją cor fery i oświczeń, które, obrzów, tmos zsoby w ich ulepsz ru; prgną również ch estetycznym, prgmtycznymektu w to e ni w to ek oj m oj pr zio zpr po em u r el Ją wi projektów. trzeby n zspokjją ich po kulturowym. Luzie prgną obrych znczenie głębokiego, y y m cz śl m re ny k ze po chnie ieologicz ąc z klientmi, zws k kłziemy n słu jest łączenie. Prcujocesu nlitycznego, w którym ncis ncentrujemy się również pełnego nmysłu pr. W trkcie procesu projektowni koy z myślą o prwziwych klient i uczenie się lowych orz kontekście. Projektujem prwziwi luzie szukją n obiorcch oceystykch i emogrfii. Rozumiemy, żeoces projektowni w tki luzich, nie sttmgmy ukierunkowć klient orz pr ntern Design projektuje czegoś więcej i po zyć prwziwe wrtości. Firm Re Le, które są szybkie, ów sposób, by wytwor yteczne i trkcyjne witryny internetow rzystniem stnr i buuje proste, uż i ostępne wszystko to z wyko łtwe o oczytni niu i buowniu internetowych. terfejsu (projektow internetowych), in u ni w to ek oj pr w: pecjlizujemy się blonów z wykorzystniem stnrów zon l osób, sz z or w jsó ych (ofert przeznc C), optymlizcji rfe ow et inte rn te in n try wi yciem ących przebuowie istniej ić swoją stronę czy zbuowć ją z uż prwę szybkości strony po ln lu u kt ce u n cą stich u m które ch (uproszczenie ko w utworzeniu strtegii projektu, suge y kou HTML orz C oc om (p gu consultin orz jej struktury), HTML i C, tkże seminrich). u ko h yc otycząc 2OZDZIA

46 4WORZENIE ATRAKCYJNYCH TRON INTERNETOWYCH Twoj wersj tekstu może wygląć nieco inczej, jenk jeśli tylko zstosujesz przestwione wyżej techniki, sprwijące, że tekst łtwiej bęzie szybko przejrzeć, czytelnicy pozostną Ci wzięczni. To spor zmin. Moj wersj tekstu nie był ż tk, hm, treściw. Czy Jne nie bęzie się gniewć, że wycięliśmy wszystkie tk strnnie przez nią ułożone zni? Pewnie, może tk być. Ale t wersj jest krótk, n temt i o wiele brziej trkcyjn. }ªl p ªylp ug A u -ou or lö Jl RJ -y R y R ly l A R u Ô A Rplª-É ª }t -A Ô \l uô +u J \lp ª-ql²u J Ô A Ö²É Rp W Jt lr t ª-G J-yl-G p } R R7-7 t RA -É - G R7 A p qªlrp ulré W p } - u t-7 qp -AlRuylÉ Ry p u ylp- - u ª y-o u - lr u Ru }o²é y- p u ul -yr l ª }AlÉ A Ö²É oro Rp V A ªl²AlR J 7y Ai -ªp-Ai RJ-pA oy Ai[ JETEu TUTAJ4

47 *AZDA PRÌBNA Jz próbn RJ Aol Rp G J löpl p } Ro ªlRqR t- ªlRo or 7p R7lRA ª plrug u l R - -p -qylé Rp ª p J lr ª y u ªA R²ylRo Jq- RJ -y R y R lyg R R ª-É A-t ²É ª RqÔJ- AR l W or²ql ª p 7ÖJ lr ª ÔJp W p- -É -yr 2OZDZIA

48 4WORZENIE ATRAKCYJNYCH TRON INTERNETOWYCH :\YTOU^YKXO ]^\YX X^O\XO^YcMR YZK\^O TO]^ UYW_XUKMT?ÑC>59A ÔJ l 7 ªR o-ai y Jl- -yr - RA y u ARqRu p- JRo ªl y ly R yr ªRo or Rp- -ylr p ªylp u o-plai² ly\ u-aol R²ql "ª o- ªl y- ylr p u ylp or R G A 7 ² AiAl-tG "ª l J7l A }ojô y- lyyr y ly R yr ªR ª plª-yl ly\ u-aol A R²AlG p } Ai " ylr 7 tr² ª -ylr lu J-É ' p y-yr or J y- ªÔ orp ª-yl- lry ª-yR y- p ªylp- lrj ª ªl yö ly R yr ªÔG 7 J or oô Jq- p ªylp}ªG - ylr Jq- -ur lr7lr J or u ²qÔ lai u Ay Ai l t-7 Ai y-ai l ª p -É p- JÔ J Ö yô RAiylpÖG 7 -AiÖAlÉ p ªylp}ª J JªlRJ Ryl- y G t- ªlÉ lu y-qr lrylr plª-y Ai ly\ u-aolg -ªlÉG 7 lai 7 y- ylr 7 t - \-pao y oôa l 7 ulrql Ai Ö J y- ª }AlÉ AR G p } R²qRJ ltr² ª ylylro u J l-qr W R J pao-g A ql ª p -ylr - Ail Rp ly\ u-aol - pla}ª J ª Ryl- orp y y- - lr RG -p 7 ª u uryalr A ÖAl- ª Ryl- p J orp Ry 7 t u-p u-qylr ª J-oy l p yary ª-y -ªl-Ao- - - y- Jl- -ulr - Ail Rp ly\ u-aol A ² ªlÖARo yl qp tôa RylR R 7Ô A R}qy Ai J y ªl y -ªl-Ao- u-- p ªylp u Jy-qR É ly\ u-aor #pt-j y ª p or " - J 7 J ª-yl- ly R \Ro y p } - orp ª-tR² o y- - lr R y- R - lr R J paol J ªlRJyl Rp - Rtyl- orp A RqyÔ R²AlÔG A ql ug A p ªylA ql y- y- Ô yö W ul-t qp orjry ARqF ª É ²ªlR ylr ª qôj-oôaô ªl yö ly R yr ªÔ R Ry oôaô p ªylp u ly\ u-aor Jl RJ -y R y R ly JETEu TUTAJ4

49 .IEZBÃDNIK PROJEKTANTA WITRYN INTERNETOWYCH ROZDZIAŁ 1. 8OL NXU Z\YTOU^KX^K ^\cx X^O\XO^YcMR Niesmowite 34 strony i uło Ci się już cłkowicie przebuowć ość nęznie wygląjącą stronę internetową. W kolejnym rozzile o wiele brziej szczegółowo zjmiemy się fzą preproukcji. -/68/ =:9=><D/Ñ/83+ Kiey tworzysz strony internetowe, powinieneś stosowć się o zs projektowni zorientownego n użytkownik buowni witryn, które skupiją się n zspokjniu potrzeb użytkowników. Proces projektowni pomg ustrukturyzowć projekt, zięki czemu pozostjesz skupiony n zniu i wszystko wykonujesz o wiele wyjniej. Większość procesów (o ile nie wszystkie) projektowni witryn internetowych skł się z czterech etpów: preproukcji, buowni ukłu strony, tworzeni nwigcji orz pisni tekstów. Architektur informcji to proces, w którym zielisz treść strony internetowej n części, nstępnie ukłsz je w hierrchię zgonie z logiką wzjemnych relcji mięzy nimi. Tworzenie rchitektury informcji to proces wustopniowy, skłjący się z orgnizowni informcji witryny i buowni igrmu. Digrm rchitektury informcji reprezentuje hierrchiczne uporząkownie części i poczęści informcji strony. 2OZDZIA Nwigcj njwyższego poziomu zzwyczj zwier onośniki o tych części rchitektury informcji, które znjują się o poziom niżej o strony głównej witryny. Projekt nwigcji njwyższego poziomu uzleżniony jest o cłościowego projektu orz ukłu strony. Istnieje kilk przytnych moeli projektowni nwigcji njwyższego poziomu: poziome zkłki czy przyciski, pionowe menu lub zkłki. zkice wykorzystuje się o wizulizcji projektu i przetestowni pewnych koncepcji ukłu strony prze zbrniem się z ko. zkice to świetny sposób n wyłpnie potencjlnych problemów projektowych prze strceniem czsu n tworzenie kou strony. Pisnie tekstów przeznczonych n strony internetowe różni się o pisni n potrzeby meiów rukownych. Użytkownicy przebiegją strony internetowe wzrokiem, zmist czytć je o początku o końc. Treść stron internetowych musi być pisn w tki sposób, by przebiegnie ich wzrokiem było możliwe.

Head First Web Design. Edycja polska

Head First Web Design. Edycja polska Head First Web Design. Edycja polska Autorzy: Ethan Watrall, Jeff Siarto T³umaczenie: Anna Trojan ISBN: 978-83-246-2129-3 Tytu³ orygina³u: Head First Web Design Format: 200 230, stron: 496 Poznaj sekrety

Bardziej szczegółowo

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

HiPath 3 0 0 0 V 3. 0 Maciej Tomaszewski Information and C ommu nic ation N e tw ork s

HiPath 3 0 0 0 V 3. 0 Maciej Tomaszewski Information and C ommu nic ation N e tw ork s HiPath 3 0 0 0 V 3. 0 Maciej Tomaszewski Przegląd n o w y c h f u n k c j i ( 1 ) HiPath 3 0 0 0 V. 3. 0 n o w e fu n kc j e : Z ac ho w u j e w s z e l ką fu n kc j o n al n o ś ć Hic o m 1 5 0 H V. 1.

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

ZYCIE BYTOMSKIE. P db. Mieszalnia Farb i Tynków. Janusz Paczocha i

ZYCIE BYTOMSKIE. P db. Mieszalnia Farb i Tynków. Janusz Paczocha i 977023929420435 > STRONA 5 STRONA 5 STRONA 13 U k r d ł m i l i o n P o ż e g n n i e O s t t n i REKLAMA Kndydt n Prezydent Bytomi 9 7 7 0 2 3 9 "2 9 4 2 z ł o t y c h z E l e k t r o n i k i e m p o

Bardziej szczegółowo

TE AT R. PAŃST\r UWY. im. (Juliusza Osterwp \V G OR Z O 'V IE ' ;V LKP. PROGRAM

TE AT R. PAŃST\r UWY. im. (Juliusza Osterwp \V G OR Z O 'V IE ' ;V LKP. PROGRAM PAŃST\r UWY TE AT R im. (Juliusza Osterwp \V G OR Z O 'V IE ' ;V LKP. PROGRAM JULIAN TUWIM wt-dług D y n [ I\ T o n : l\11 R O S ŁAW S ~IOLA R RUSZKOWSKI EGO JADZIA WDOWA K I E R O W N I I\ L I T E H A

Bardziej szczegółowo

P ro to lc ó ly dodatkowo do. za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r

P ro to lc ó ly dodatkowo do. za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r P ro to lc ó ly dodatkowo do..r x o jo s t r u Data za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r OA. S i. Qt-)S laicul riuncltff. broii latyvdit ^ }izk p io tt^ jj012^łcc-wijii 4,-Ćł IptZlrrnjJhL rm wlo^o-

Bardziej szczegółowo

Linux podrêcznik administratora sieci

Linux podrêcznik administratora sieci Linux podrêcznik administratora sieci Olaf Kirch, Terry Dawson Tytu³ orygina³u: Linux Network Administrator s Guide, Second Edition T³umaczenie: Krzysztof abanowski Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 Authorized

Bardziej szczegółowo

y 2 K PAK v o l. 5 4, r 1 2 / 2 0 0 8 869 Jausz ŚWIERZOWICZ 1, K r zy szt o f A D A CZY K, Ro m a A. T A B IS Z 3 1 POLITECHNIKA RZESZOWSKA I. IG NACEG O Ł U KASIEWICZA, ZAKŁ AD INF OR ATY KI W ZARZĄ D

Bardziej szczegółowo

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych Sy stem wy bo r czy sy stem pa r ty j ny jakoœæ de mo kra cji. O jedno man da to wych okrêgach wy bo r czych Sy stem wy bo r czy to or dy na cja wy bo r cza wspa r ta umie jêt no œcia mi lu dzi po li ty

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56. Fiat Croma. Wielki powrót

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56. Fiat Croma. Wielki powrót CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56 Fiat Croma Wielki powrót fiat wokó nas rok 9 numer 56 czerwiec/lipiec 2005 Odpowiedzialny za edycj w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK -.,_ ~ \ r' ' ...

DZIENNIK -.,_ ~ \ r' ' ... ŁODZ WydntF tork 30 ktn śr mj 985 roku 00 0897 J Rok X Nr ndku 35004 _P N 02087707 DZENNK Kl _ J W 0 ROCZNCĘ f/ f \ Echo b l rónż n oś śc pr Goś l tym prypk u n ujmnym bo budąc n rn: dumn obunru Ch o mr

Bardziej szczegółowo

Burmistrzzostałprzewodniczącym

Burmistrzzostałprzewodniczącym Dołącz do na na www.facebook.com/extraplonk ISSn 2300-5165 NR 39 l ROK II l 15 PAŹDZIERNIKA 2013 l www.extra-plonk.pl NAKŁAD 5000 EGZ. P O SK Babozewo Czerwińk Dzierzążnia Joniec naruzewo nowe Miato Raciąż

Bardziej szczegółowo

Gdy projektantem jest jako æ

Gdy projektantem jest jako æ ááááá gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. ááááá gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. nak³ad 15 000 egz. 24 lipca 2012 r. nr 233 n rok VI Cza plic ki Za k³ad Sto lar ski od 1981 ro ku spe cja li zu je siê

Bardziej szczegółowo

J a k p r z y c ią g n ą ć in w e s t o r ó w?

J a k p r z y c ią g n ą ć in w e s t o r ó w? 977023929430313 R E K L A M A > STRONA 6 Hokeiści wracają do ekstraligi! OFERTA 26 77023 9"2943 BANKÓ.. / Zadzwoń '; asz doradca Ż Y C I E B Y T O M S Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkowie 13

Bardziej szczegółowo

In yni e r w s p a r c i a s p r z e d a y (SE Sy s t e m s En g i n e e r ) Micha³ K r au t S e n io r S y s t e m s E n g in e e r (m k r au t @ cis co. co m ) 2 0 0 6 C i s c o S y s t e m s, I n c.

Bardziej szczegółowo

PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł. Pł.ODNA

PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł. Pł.ODNA PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł PłODNA S tani sław Grochowiak Klemens Krzyżagórski FATALNE SKUTKI BUDO W ANIA SZUBIENIC XX ROCZNICA p t 1 n a ins!rupremiera sztuk Stanisława Grochowiaka: ar J

Bardziej szczegółowo

Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00

Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00 Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00 Autor i sztuka William Shakespeare Ur. 2j. IV. 1564 r. w m i e ści e SLratfo rcl on Avo n w Anglii Poeta i dramalopisarz angielski, tak że aktor i w

Bardziej szczegółowo

17.04 7.05.2013 NR 8 (143) Światowy Dzień Książki. Świętuj z nami. Czytaj! 2+1. na książki. z tego Tomu Kultury. ponad 100 tytułów w ofercie

17.04 7.05.2013 NR 8 (143) Światowy Dzień Książki. Świętuj z nami. Czytaj! 2+1. na książki. z tego Tomu Kultury. ponad 100 tytułów w ofercie 17.04 7.05.2013 NR 8 (143) Światowy Dzień Książki Świętuj z nami. Czytaj! 2+1 na książki z tego Tomu Kultury ponad 100 tytułów w ofercie Czytaj! Światowy Dzień Książki 23 kwietnia 2+1 na książki z tego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju IADPG Instytut Anliz Dignz i Prgnz Gspdrczych Al. Ppie Jn Pw³ II 42 70-415 Szczecin Tel/fx 091 46 46 949 www.idipg.pl ANALIZA RYNKU POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE stn istniej¹cy i perspektywy rzwju

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT PAÊDZIERNIK/LISTOPAD 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 58. Dzieƒ inny.

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT PAÊDZIERNIK/LISTOPAD 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 58. Dzieƒ inny. CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT PAÊDZIERNIK/LISTOPAD 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 58 Dzieƒ inny ni zwykle w CNH fiat wokó nas rok 9 numer 58 paêdziernik/listopad 2005 Odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum RaPoRt specjalny MasZyny Do obróbki stali Popyt na obrabiarki zdecydowanie przewyższa potencjał wytwórczy rodzimych producentów. Dlatego przedstawiciele branży z optymizmem patrzą w przyszłość. 34 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Sam ba Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Samba Ro bert Ecks te in, David Col lier-brown, Pe ter Kel ly Tytu³ ory gi na³u ame ry ka ñskie go: Using Sam ba T³umaczenie: Grze gorz Wer

Bardziej szczegółowo

STRZELCE OPOLSKIE. Kadłub. peł. ięc. hter. 2007-2013.

STRZELCE OPOLSKIE. Kadłub. peł. ięc. hter. 2007-2013. STRZELCE OPOLSKIE łeck Mokre - 23 Łn 192,04 G Puzk Europejsk Fundusz Roln n Rzecz Rozoju Obszró ejskch: Europ neując obszr ejske Mesęcznk oprcon przez Gnę Strzelce Opolske Mesęcznk spółfnnson ze środkó

Bardziej szczegółowo

ZYCIE BYTOMSKIE. TANIEC TOWARZYSKI 6-7 lat; 8-10 lat; 11-15 lat. Janusz Paczocha i P o ro zu m ie n ie dla B yto m ia P d B.

ZYCIE BYTOMSKIE. TANIEC TOWARZYSKI 6-7 lat; 8-10 lat; 11-15 lat. Janusz Paczocha i P o ro zu m ie n ie dla B yto m ia P d B. 977023929420437 > STRONA I Nie zabiorą nam muzeum REKLAMA Kandydat na P rezydenta Bytom ia 9 770239"2 9 4 2 ZYCIE BYTOMSKIE Ukazuje się od 1956r. w Bytom iu i R adzionkow ie 37 (2880) 10.09.2012 Cena 1,50

Bardziej szczegółowo

Sp ³ dziel nia so cjal na szan sa na lep sze ju tro

Sp ³ dziel nia so cjal na szan sa na lep sze ju tro للللل gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. للللل gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. nak³ad 15 000 egz. 15 paںdziernika 2013 r., nr 281, rok VII Pierw sza na zie miach pol skich in sty tu - cja sp ³ dziel

Bardziej szczegółowo

Mikrokontrolery? To takie proste... Część 7 Asembler język maszynowy procesora ELEKTRONIKA DLA WSZYSTKICH 11/97

Mikrokontrolery? To takie proste... Część 7 Asembler język maszynowy procesora ELEKTRONIKA DLA WSZYSTKICH 11/97 Też to potrfisz Mikrokontrolery? W kolejnym odcinku poświęconym nszym wspólnym strniom mją cym n celu ujrzmienie mikrokont roler 8051 postrm się zpoznć Ws drodzy Czytelnicy w przystęp ny sposób z listą

Bardziej szczegółowo

Copyright by Sergiusz Trzeciak & Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2015.

Copyright by Sergiusz Trzeciak & Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2015. Copyright by Sergiusz Trzeciak & Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2015. Wszystkie prawa zastrzeżone. Książka ani żadna jej część nie może być przedrukowywana ani w żaden sposób reprodukowana

Bardziej szczegółowo

jeszcze tylko kilka tygodni

jeszcze tylko kilka tygodni n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Zorgtoeslag 2014 nie zostanie zniesiony

Bardziej szczegółowo