Artyści biorący udział w projekcie: Artists participating in the project:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Artyści biorący udział w projekcie: Artists participating in the project:"

Transkrypt

1

2

3

4 Artyści biorący udział w projekcie: Artyści: Orwa Abu Turabe (Syria): malarstwo Tinatin Botchorishvili (Gruzja): fotografia Aleksander Chochlow (Rosja): malarstwo/technika własna Kunal Chokshi (Indie): fotografia Minh Dam (Wietnam): malarstwo/fotografia Loi Hong Diep (Wietnam): malarstwo Lourdes Estrada (Meksyk): malarstwo Benoit le Gros (Togo): fotografia Iryna Harasym (Ukraina): malarstwo Tobia Taddele Gebre Hiwot (Etiopia): malarstwo Razvi Hussaini (Indie): malarstwo Gamid Ibadullayev (Azerbejdżan): fotografia/technika własna America Martin (Meksyk/USA): fotografia Katia Sokolowa-Zyzak (Rosja): malarstwo Mania Zyzak-Sokolowa (Rosja): fotografia Artyści/tutorzy: Linas Domarackas (Litwa): malarstwo Ivo Nikić (Serbia/Polska): malarstwo/technika własna Lude Reno (Francja): wideo Artists participating in the project: Artists: Orwa Abu Turabe (Syria): painting Tinatin Botchorishvili (Georgia): photography Aleksander Chochlow (Russia): painting/mixed media Kunal Chokshi (India): photography Minh Dam (Vietnam): painting/photography Loi Hong Diep (Vietnam): painting Lourdes Estrada (Mexico): painting Benoit le Gros (Togo): photography Iryna Harasym (Ukraine): painting Tobia Taddele Gebre Hiwot (Ethiopia): painting Razvi Hussaini (India): painting Gamid Ibadullayev (Azerbaijan): photography/mixed media America Martin (Mexico/USA): photography Katia Sokolowa-Zyzak (Russia): painting Mania Zyzak-Sokolowa (Russia): photography Artists/tutors: Linas Domarackas (Lithuania): painting Ivo Nikić (Serbia/Poland): painting/mixed media Lude Reno (France): video

5

6 Kontynent Warszawa Warszawa Wielu Kultur 2009 (www.kontynent.waw.pl) Fundacja Inna Przestrzeń ul. Nowy Świat 23/25 lok Warszawa Wszelkie prawa do publikacji zastrzeżone Redakcja: Emilia Skiba, Anna Tomaszewska, Mamadou Diouf Korekta: Emilia Skiba, Anna Tomaszewska Tłumaczenie: Emilia Skiba Fotografie: Kaja Makacewicz (z wyjątkiem strony 48 - fot. Marta Przybyło) Na okładce wykorzystano fragment pracy Gamida Ibadullayeva z cyklu Miasto. Opracowanie graficzne: Karolina Płuska Skład i łamanie: Karolina Płuska Druk i oprawa: Agencja Reklamowo-Wydawnicza Roband ISBN egzemplarz bezpłatny Wydanie I Warszawa 2009

7

8 8

9 Integrować czy być gościnnym? To pytanie opisuje relacje między krajem przyjmującym a migrantem. Różnica jest jednak wielce jakościowa. Pojawiają się oczywiście trudności, gdy jedna kultura, z różnych przyczyn, gości u drugiej. Ta jedna musi się dostosowywać do nowych warunków językowych, ekonomicznych i mentalnych. Wtedy zwracam się do mojego ulubionego polskiego słowa: życzliwość. O niebo lepsze niż tolerancja. Gdy rodowity warszawiak wychodzi z domu i wita cudzoziemca życzliwie, ten ma szansę stać się częścią stolicy. Nie ma lepszej czy gorszej kultury, są tylko bardziej hałaśliwe. Warszawa była dla mnie zawsze gościnna. Wolę zresztą poznawać miejscowe obyczaje i mentalność. Dzięki temu, porozumienie międzykulturowe odważy się zabrać głos, burzyć mury, kreślić mosty i wspierać aktywność społeczną wszystkich. Warszawa dostraja się do wielkich metropolii tego świata. Dowodem jest ten plener wielokulturowy, na którym prezentują swoje prace artyści z czterech kontynentów. Taka promocja kultury świadczy o tym, że dobrze się dzieje w naszym mieście. Mamadou Diouf Koordynator projektu To integrate or to be hospitable? The question describes links between an accepting country and a migrant. However, the difference is greatly qualitative. Of course, various difficulties emerge when a culture for various reasons is hosted by a different culture. And the hosted culture has to adjust for a new language, economic and mental conditions. And it is when I turn to my favourite Polish word: hospitality. A sight better than tolerance. When a native Warsaw citizen go out and greets a migrant with the hospitality, the migrant has a chance to become a part of the development power of the capital. There is no such thing as better or worse culture, there are only cultures that are louder. Warsaw always showed its hospitality to me. Besides, I prefer to learn local habits and mentality. This is why intercultural dialogue will dare to take the floor, overthrow the walls, stroke out the bridges and support everybody s active citizenship. Warsaw adjusts to great metropolises of the world. One of the proofs for it could be this Warsaw Multicultural Plein-Air that gathered artists from four continents. The way culture is promoted in the city is an example that everything is fine in our city. Mamadou Diouf Project coordinator

10 Prace prezentowane w albumie powstały w ramach projektu interdyscyplinarnego Warszawskiego Pleneru Wielokulturowego, odbywającego się jesienią 2009 roku, podczas którego prace stworzyło osiemnastu artystów reprezentujących różne kultury, mieszkających obecnie w Warszawie. Prace prezentowane były na wystawie poplenerowej między 4 a 28 grudnia 2009 roku, w przestrzeni byłej Galerii ZAR na tyłach Nowego Światu w Warszawie. Sam projekt pleneru miejskiego zrodził się w obrębie działań portalu Kontynent Warszawa Warszawa Wielu Kultur (www.kontynent.waw.pl), którego założeniem jest promocja wielokulturowości w stolicy, m.in. poprzez działania kulturalno-artystyczne. Artyści biorący udział w projekcie: Artyści: Orwa Abu Turabe (Syria): malarstwo Tinatin Botchorishvili (Gruzja): fotografia Aleksander Chochlow (Rosja): malarstwo/technika własna Kunal Chokshi (Indie): fotografia Minh Dam (Wietnam): malarstwo/fotografia Loi Hong Diep (Wietnam): malarstwo Lourdes Estrada (Meksyk): malarstwo Benoit le Gros (Togo): fotografia Iryna Harasym (Ukraina): malarstwo Tobia Taddele Gebre Hiwot (Etiopia): malarstwo Razvi Hussaini (Indie): malarstwo Gamid Ibadullayev (Azerbejdżan): fotografia/technika własna America Martin (Meksyk/USA): fotografia Katia Sokolowa-Zyzak (Rosja): malarstwo Mania Zyzak-Sokolowa (Rosja): fotografia Artyści/tutorzy: Linas Domarackas (Litwa): malarstwo Ivo Nikić (Serbia/Polska): malarstwo/technika własna Lude Reno (Francja): wideo 10

11 warszawski Warszawa wydaje się miastem o wyjątkowo niespójnej opinii jeśli chodzi o atmosferę, mieszkańców, wygląd architektoniczny, ogólny układ przestrzeni czy jej zagospodarowanie. Wielu dużym miastom, zwłaszcza stolicom, przypisuje się stereotypowe (słuszne czy niesłuszne) określenia ułatwiające odniesienie się do nich odwiedzającym je turystom, ale też mieszkańcom. Paryż stolicą mody, Nowy Jork miastem awangardy i indywidualistów, Tokio miastem pracoholików... A Warszawa? Racze trudno wytypować powszechnie utrwalone, szybkie skojarzenie. Może poza takim, że jest to miasto brzydkie. Problem w tym, że estetyka jest kwestią bardzo względną i gdy część mieszkańców i turystów stwierdzi, że jest tu brzydko i nudno, pozostali mogą mieć przeciwstawną opinię. Wielość i różnorakość opinii była jednym z impulsów do stworzenia projektu artystycznego, w którym ta różnorodność mogłaby mieć odbicie osiemnastu artystów zajmujących się sztukami wizualnymi w swoich pracach o Warszawie wypowiada się o niej jako miejscu, w którym mieszkają i tworzą, z którym wiążą różne emocje i doświadczenia, w którym stają też w roli osoby z zewnątrz reprezentując różne kultury, z którymi są związani. plener Plenery artystyczne w przestrzeniach większych miast to raczej rzadkość. Zgiełk, pośpiech czy chaos miejski mogą nie służyć skupieniu się na pracy artystycznej. Poza tym temat miasta niby aktualny, ale gdy umiejscowić go w sytuacji pleneru może wydać się dość sztywny, kojarząc się z koniecznością obrazowania architektury. W tym przypadku temat miasta i pracy w plenerze jest potraktowany indywidualnie artyści, mając całkowitą swobodę interpretacyjną, mogą nawet całkowicie pominąć kwestię architektonicznego przedstawiania Warszawy. Miasto to także ludzie i relacje między nimi, zapachy, dźwięki, emocje, różnego typu doświadczenia, zasłyszane plotki, miejskie legendy. wielokulturowy Artyści, reprezentując różne kultury, nadają swoim pracom kolejny wymiar. Na indywidualny odbiór konkretnej przestrzeni i jej ocenę kultura może w mniej lub bardziej znaczący sposób wywierać wpływ, choć wpływ ten niekoniecznie od razu musi być uświadomiony. Konfrontacja z inną, zwłaszcza wyraźnie inną, kulturą może przewartościować to, co jest zwykłe, a co zaskakujące, warte uwagi. Kultura może okazać się jednym z kluczy do interpretacji wyboru takich a nie innych obiektów czy zdarzeń w Warszawie jako tematu poszczególnych prac. Zaś odbiorca może nadbudować kolejną warstwę interpretacji używając kolejnego klucza, jakim może być kultura (czy kultury), w której z kolei zanurzony jest on sam. Emilia Skiba Kuratorka wystawy

12 Works presented in the album were created during Warsaw Multicultural Plein-Air project taking place in autumn Eighteen artists, representing various cultures and living now in Warsaw, created works focused on the city as the main subject. Works were exhibited from 4th to 28th December 2009 in the spaces of Italia Passage, in the former ZAR Gallery, in the backyard of Nowy Swiat Street in Warsaw. The project itself was born within the framework of activities undertaken by Continent Warsaw Warsaw of Many Cultures portal (Kontynent Warszawa Warszawa Wielu Kultur, which aims to promote multiculturalism in the capital by cultural and artistic projects. Artists participating in the project: Artists: Orwa Abu Turabe (Syria): painting Tinatin Botchorishvili (Georgia): photography Aleksander Chochlow (Russia): painting/mixed media Kunal Chokshi (India): photography Minh Dam (Vietnam): painting/photography Loi Hong Diep (Vietnam): painting Lourdes Estrada (Mexico): painting Benoit le Gros (Togo): photography Iryna Harasym (Ukraine): painting Tobia Taddele Gebre Hiwot (Ethiopia): painting Razvi Hussaini (India): painting Gamid Ibadullayev (Azerbaijan): photography/ mixed media America Martin (Mexico/USA): photography Katia Sokolowa-Zyzak (Russia): painting Mania Zyzak-Sokolowa (Russia): photography Artists/tutors: Linas Domarackas (Lithuania): painting Ivo Nikić (Serbia/Poland): painting/mixed media Lude Reno (France): video 12

13 warsaw Warsaw seems to be a city of extremely divergent opinions as to its atmosphere, citizens, architectural image, general arrangement of the space and its spatial development. Many of big cities, especially capitals, are stereotypically labelled (rightly or wrongly) in terms which are helpful - both for tourists visiting them as well as for their citizens - in referring themselves to the cities. Paris as a capital of fashion, New York the city of avant-garde and individualists, Tokyo the city of workaholics... And Warsaw? It is hard to point a commonly entrenched, quick association. Although the opinion of an ugly city could be such an opinion. However, the problem is that the aesthetics is a very relative issue and while a part of the citizens and tourists states the city is ugly and boring, the other part may disagree having a contrary opinion. The number and variety of the opinions were one of the impulses to create an artistic project that could reflect the diversity eighteen visual artists talk about Warsaw as a place where they live and create, that involves their emotions and experiences, and that they face as an outer person representing various cultures that they are related to. plein-air Hardly any a plein-air project takes place in an urban space. City s noise, rush or chaos may be hurdles in artistic work. Besides, the subject of the city though it seems to be a current one when is placed in the context of the plein-air may be found quite a stiff one, being associated with the necessity of presenting architecture. In this case, the subject and work in the plein-air are treated very individually artists, having an absolute freedom as to the interpretation, may even totally omit the topic of the architecture of Warsaw. A city is also its people and relations between them, scents, sounds, emotions, various types of experiences, rumours, urban legends. multicultural Artists, representing various cultures, may add up to their works another dimension. A culture may have an influence on an individual perception of a concrete space although the influence may be left unrecognised at the beginning. A confrontation with a different, especially an obviously different, culture may re-evaluate what is common and what is amazing or worth attention. What may be an interpretation key for choosing specific objects or events as subjects of works could be a culture. And the viewer may build another interpretation level using another key that may be a culture (or cultures) which the viewer is immersed in. Emilia Skiba Exhibition curator

14 Syria Syria Orwa Abu Turabe malarstwo painting Urodził si w 1979 roku w Damaszku. Jest absolwentem Wydziału Sztuk Pi knych Uniwersytetu w Damaszku. W Warszawie mieszka od 2006 roku, gdzie obecnie realizuje swoje projekty artystyczne. W 2009 roku został absolwentem Wydziału Grafiki warszawskiej Akademii Sztuk Pi knych. Dyplom z wyró nieniem otrzymał w Pracowni Grafiki Warsztatowej profesora Rafała Strenta. Swoje prace prezentował m.in. w ramach wystawy Artystów kr gu Êródziemnomorskiego (Rzym, 2004), Piàtego Mi dzynarodowego Triennale Grafiki w Egipcie (2006), na grupowej wystawie uczestników konkursu Grafika Warszawska (Galeria Test, Warszawa, 2008), wystawie Retrospective of Fine Arts in Syria (4)/ New Generation of Syrian Artists (Damaszek, 2009), w Galerii Adi-Art w Łodzi podczas festiwalu Spotkania z kulturà arabskà (2009). He was born in 1979 in Damascus. He graduated from the Fine Arts Department at The University of Damascus. He has been living in Warsaw from 2006 realising his artistic projects. The artist also graduated from the Graphics Department at the Fine Arts Academy in Warsaw receiving the diploma of graphics under the direction of professor Rafał Strent in June, Amongst exhibition that his works were presented at could be mentioned: Mediterranean Region Artists exhibition (Roma, 2004), Fifth International Graphic Triennial in Egypt (2006), the group exhibition of works by participants of Warsaw Graphics competition (Test Gallery, Warsaw, 2008), Retrospective of Fine Arts in Syria (4)/ New Generation of Syrian Artists exhibition (Damascus, 2009), Encounters with Arab Culture festival in Adi-Art Gallery in Lodz (2009). 14

15 Orwa Abu Turabe Z cyklu Pies From the series The Dog

16 Orwa Abu Turabe Z cyklu Pies From the series The Dog

17 Orwa Abu Turabe Z cyklu Pies From the series The Dog

18 Gruzja Georgia Tinatin Botchorishvili fotografia photography Urodziła si 11 czerwca 1985 roku w Tbilisi. W wieku 11 lat razem z rodzicami i dwoma siostrami przeprowadziła si do Polski. Ukoƒczyła pedagogik ze specjalnoêcià pedagogika z plastykà na Akademii Podlaskiej, a specjalizacj z grafiki warsztatowej zrobiła w pracowni Haliny Cholewki. Fotografia to hobby, które uprawia od 3 lat. Zdj cia robi przede wszystkim dla siebie, ale ma te za sobà jednà grupowà wystaw w galerii Fokus w Siedlcach. Nie ma typu fotografii, w którym czułaby si lepiej czy gorzej. Jednak woli fotografi analogowà nie tylko ze wzgl dów artystycznych tak e ze wzgl du na niezwykły zapach panujàcy w ciemni. Nie doszukuje si w sztuce wielkiej gł bi, sztucznego wyimaginowanego przekazu, cz sto dodanej na sił filozofii i treêci. Pociàga jà sztuka prosta, jasna w przekazie i wymowna sama w sobie. She was born in Tbilisi on 11th June, She moved to Poland with her parents and two sisters at the age of 11. She graduated from Pedagogy Department at Podlaska Academy, specialised in pedagogy with arts under the direction of Halina Cholewka. Photography is a hobby that she has been developing for 3 years. She takes pictures first of all for herself, however her works were also presented at a group exhibition in Fokus gallery in Siedlce. She describes herself as a person still at the stage of artistic exploration and examines all types of visual arts. There is no such type of photography that she prefers more or less. But she prefers the analogue photography to digital one also because of the scent in the darkroom. She doesn t search for deep meanings in art, an artificial imaginary message, often exaggerated philosophy and content. She is fascinated about art that is simple, clear and revealing itself. 18

19 Tinatin Botchorishvili Pa ac Kultury i Nauki The Palace of Culture and Science Chciałam sfotografowaç Warszaw takà jaka ona w rzeczywistoêci jest. Całkowicie niespójna, chaotyczna w swojej architekturze, ale z drugiej strony wszystkie te cechy tworzà z niej miasto, które ma w sobie coê charakterystycznego, unikatowego. Dusza miasta równie ma w sobie elementy sprzecznoêci. T atmosfer sprzecznoêci chciałam zawrzeç w pracach. I wanted to photograph Warsaw as it is in the reality. Completely disjunctive, chaotic in its structure, but on the other hand all the characteristics make it a city that has something distinctive, unique. The soul of the city also contains elements of some contradiction. It was this atmosphere that I wanted to capture in my works.

20 Rosja Russia Aleksander Chochlow malarstwo/technika własna painting/mixed media Urodził si 13 marca 1946 roku w Moskwie. Malarz i scenograf. Jest absolwentem Wydziału Scenografii w Wy szej Szkole Teatralnej przy Moskiewskim Akademickim Teatrze Artystycznym im. Antoniego Czechowa. W Polsce prace wystawia od 1991 roku na wystawach grupowych i indywidualnych. Były one prezentowane tak e w Rosji, Kanadzie, Niemczech, Francji, Austrii, USA. Zajmuje si malarstwem olejnym i płaskorzeêbà. Jednak wi kszoêç prac wykonuje swojà autorskà technikà, którà nazwał ach-art od swoich inicjałów. Prace powstajà przy u yciu rajstop oraz farby, którà nakłada na uformowany ju wczeêniej zarys przestrzenny. W efekcie powstaje misterny obraz, który choç osadzony w ramach - nie ma stycznoêci z tłem. He was born in Moscow on 13th March, A painter and a scenographer. He has graduated from Scenography Department at Theater High School at Moscow Academic Artistic Theatre of Anton Chehov. He has presented his works in Poland since 1991 at many individual and group exhibitions. His works have been also exhibited in Russia, Canada, Germany, France, Austria, USA. He deals with oil painting and bas-relief. However, most of his works are created in the technique that is unique for the artists and named ach-art derived from his initials. The technique involves using tights and paint which is laid on already formed spatial sketch. The result is a precise painting and although embedded in the frames having no contact with the background. 20

21 Aleksander Chochlow Kopuły warszawskie Warsaw domes

22 Aleksander Chochlow Warszawskie motywy Warsaw motifs

23 Aleksander Chochlow Zmierzch Twilight

24 Indie India Kunal Chokshi fotografia photography Urodził si 5 sierpnia 1983 roku. Od 9 lat zajmuje si tworzeniem grafiki, fotografii, stron internetowych, multimediami, PR-em. Prowadzi Creative Agency, która specjalizuje si w tworzeniu stron internetowych i grafiki. Od 4 lat pracuje jako fotograf-freelancer, a wêród tematów, które go interesujà sà m.in. portret, architektura, krajobraz. He was born on 5th August, He has dealt with the graphics, photography, creating web sites, multimedia, PR for 9 years. He runs Creative Agency specialised in creating web sites and graphics. He has been working as a freelance photographer for 4 years and among the topics he is interested in are portrait, architecture, landscape. 24

25 Kunal Chokshi Z cyklu Warszawa From the series Warsaw

26 Kunal Chokshi Z cyklu Warszawa From the series Warsaw

27 Kunal Chokshi Z cyklu Warszawa From the series Warsaw

28 Wietnam Vietnam Minh Dam malarstwo/fotografia painting/photography Urodził si 17 maja 1984 roku w Hanoi, w Wietnamie. W Polsce mieszka od 1991 roku. Studiuje na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, gdzie obronił dyplom in ynierski w czerwcu 2009 r. Obecnie kontynuuje studia na pierwszym roku studiów magisterskich Politechniki. Jest wiceprzewodniczàcym Koła Naukowego Rysunku przy Wydziale Architektury PW. Prowadzi tak e autorski kurs rysunku i malarstwa akwarelowego. Zajmuje si projektowaniem wn trz oraz współpracuje z agencjami reklamowymi i biurami architektonicznymi przy odr cznych wizualizacjach i ilustracjach reklamowych. Uczestniczył w licznych plenerach rysunkowych w Polsce i zagranicà (Pary, Barcelona, Wilno, Wiedeƒ, Praga, Sycylia, Toskania). He was born in Hanoi on 17th May, He has lived in Poland since He studies at the Architecture Faculty at Warsaw University of Technology that he graduated form with a Bachelor s Degree in June 2009 and now continues his education at Master s Degree studies. He is also the Vice-Head of Scientific Group on Drawing at the Architecture Faculty of the University of Technology. Besides, he delivers drawing and watercolour painting courses. He also deals with interior design as well as cooperates with advertising agencies and architectural offices at freehand visualizations and advertising illustrations. He has participated in many plein-airs focused on drawing both in Poland and abroad (Paris, Barcelona, Vilnius, Vienna, Sicily, Tuscany). 28

29 Minh Dam Most Âwi tokrzyski Swietokrzyski Bridge Jak odbiera Warszaw typowy Wietnamczyk pracujàcy dzieƒ w dzieƒ na Stadionie? Czym jest tak naprawd Warszawa? Czy to ten wielokulturowy tłum, który przetłacza si mi dzy boksami Jarmarku Europa? Czy mo e migoczàca panorama rozrastajàcej si metropolii widzianej przez przemokni tà szyb samochodu podczas godziny szczytu? How Warsaw is found by a typical Vietnamese working everyday at the Stadium? What is Warsaw exactly? Is it a multicultural crowd that swarms among boxes of Jarmark Europa? Or maybe it is a flickering panorama of the growing metropolis seen through a car window during a rush hour?

30 Minh Dam Zamek Ujazdowski Ujazdowski Castle

31 Minh Dam Kontrast w Architekturze Contrast in the Architecture

32 Wietnam Vietnam Loi Hong Diep malarstwo painting Urodziła si w 1973 roku w Hanoi, w Wietnamie. Jest absolwentkà Akademii Sztuk Pi knych w Sajgonie (1995). W 1998 roku rozpocz ła studia doktorskie w Instytucie Historii Sztuki na UW. Od tego czasu mieszka i tworzy w Polsce. Jest członkinià Zwiàzku Wietnamskich Artystów Plastyków oraz Zwiàzku Polskich Artystów Plastyków. Jej malarstwo cechuje ró norodnoêç techniczna tworzy m.in. obrazy olejne, akwarele, maluje równie na jedwabiu. Swoje prace prezentowała m.in. podczas wystawy indywidualnej pod patronatem Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie i Okr gu Warszawskiego ZPAP (Warszawa, 2007). W latach brała udział w wielu grupowych wystawach narodowych i mi dzynarodowych w Wietnamie, Japonii i Francji. W latach 2000, 2003, 2006 i 2007 brała udział w wystawach zbiorowych malarstwa i imprezach kulturalnych w Polsce. She was born in 1973 in Hanoi, Vietnam. She graduated from the Academy of Fine Arts in Sai Gon in She arrived to Poland to continue her studies at Faculty of History of Art at Warsaw University in 1998 and since then she has lived and worked in Poland. She is a member of Association of Vietnamese Artists and Designers as well as Association of Polish Artists and Designers. Variety is one of the distinguish features of her works she creates oil paintings, watercolours, also paints on silk. In she participated in many national and international group exhibitions in Vietnam, Japan, France. In 2000, 2003, 2006 and 2007 she participated in group exhibitions of painting and many cultural events organized in Poland. 32

33 Loi Hong Diep Warszawa yczy dobrego snu Goodnight from Warsaw Kiedy zaczynałam malowaç ten obraz, myêlałam o moich młodych rodakach, których ycie toczy si wyłàcznie na bazarowym stadionie od godziny 2-3 nad ranem do wieczora. Codziennie zm czeni kursujà w autobusach od miejsca swego zamieszkania do Stadionu i z powrotem. W Warszawie yjà ju wiele lat, sà oni jednak jako obcy goêcie. Poza Stadionem, z Warszawy najgł biej utkwiło w ich ÊwiadomoÊci chyba tylko coê zwiàzanego z Pałacem Kultury i czerwone litery MZA. Pracowite autobusy kursujàce dzieƒ w dzieƒ jakby woziły ich młode lata. OczywiÊcie nie jest to typowy obraz młodego Wietnamczyka, to pewna twarz, którà widziałam kiedyê przypadkiem. Sàdzisz mo e, e straciłam rozum, jednak naprawd chciałam, eby w owej absurdalnej wyobraêni wie a Pałacu Kultury rozbiła szyby w tych autobusach, by przynieêç tym młodym ludziom troch czystego i przyjemnego powietrza z Warszawy. While starting to paint I was thinking about my young compatriots whose lives roll along only at the bazaar Stadium from 2-3 a.m. until the evening. Tired, they go by bus from their places to the Stadium and back. They have lived in Warsaw for years but they are still like a guest who is a stranger. Besides the Stadium - as an image from Warsaw - they can remember possibly no more than something related to the Palace of Culture and red letters of MZA, the city public bus company. Hard-working buses running everyday, as if they were carrying their young years. Of course, it is not a typical picture of a young Vietnamese, it is a face that I saw somewhere on my way by chance. You may think I lost my mind but in this ridiculous imagination I did want a tower of the Palace of Culture to break windows in the buses to bring some fresh and nice air from Warsaw for this young people.

34 Loi Hong Diep Maja In Love Młoda zakochana warszawianka... A young Varsavian in love...

35 Loi Hong Diep Evening Sunshine Sà ju niemłodzi, ale ich miłoêç jest zawsze młoda... widziałam w Parku Szcz Êliwickim na Ochocie. They are no longer young but their love is young forever... I saw it in Szczesliwicki Park in Ochota district.

36 Litwa Lithuania Linas Domarackas malarstwo painting Urodził si w 1967 roku na Litwie. W latach ucz szczał do 11-letniej Szkoły Plastycznej w Šiauliai (Szawle, Litwa). Prac dyplomowà obronił w 1985 roku (akwarela). W latach uczył si akwareli w pracowni Birute Gilyte w Wilnie. W latach studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pi knych w Warszawie. W latach był stypendystà warszawskiej Fundacji Salon 101. Od 2007 roku jest członkiem Zwiàzku Polskich Artystów Plastyków. Nale y tak e do mi dzynarodowej grupy artystycznej DecentryÊci. Jego wszechstronna twórczoêç plastyczna obejmuje rysunek, grafik, malarstwo sztalugowe, rzeêb, płaskorzeêb, a tak e projekty i wykonawstwo małych form rzeêbiarskich (amulety), scenografi teatralnà oraz wszelkiego rodzaju ilustracje, w tym plakaty. Swoje prace prezentował m.in. na wystawach indywidualnych w Galerii Jednego Obrazu (Toruƒ, 2007), Galerii Serenissima (Warszawa, 2009) oraz zbiorowych: w galerii Meduna (Wiedeƒ, 2007), Decentryzm w ramach programu Wilno - Europejska Stolica Kultury He was born on 24th April 1967 in Lithuania. In he attended the 11-class School of Art in Šiauliai (Lithuania) and he graduated in 1985 in watercolour. In he studied watercolour under the direction of Birute Gilyte in Vilnius. In he continued his studies at the Faculty of Graphics at the Academy of Fine Arts in Warsaw. In he was Salon 101 Foundation scholar. He has been a member of Association of Polish Artists and Designers since He also belongs to an international artistic group named DecentryÊci (Decentrists). His versatile art involves drawing, graphic, painting, sculpture, as well as projects of small-scale sculpture forms (amulets), theatrical scenography and various kinds of illustrations, including posters. 36 Amongst the exhibitions that his works were presented at are: individual exhibitions in Galeria Jednego Obrazu gallery (Torun, 2007) and Serenissima gallery (Warsaw, 2009) as well as group exhibitions in Meduna gallery (Vienna, 2007) and Decentrism - within Vilnius - European Capital of Culture 2009 programme.

37 Linas Domarackas Z cyklu Souvenirs from Poland/Warsaw From the series Souvenirs from Poland/ Warsaw

38 Meksyk Mexico Lourdes Estrada malarstwo painting Urodziła si w Guadalajara. Do Warszawy przyjechała na stypendium w 1984 roku i ukoƒczyła warszawskà Akademi Sztuk Pi knych w pracowni profesora Stefana Gierowskiego. Prowadzi własnà pracowni malarskà oraz galeri House of Painting w Konstancinie-Jeziornej. She was born in Guadalajara. She came to Poland as a scholar in 1984 and graduated from the Warsaw Academy of Fine Arts under the direction of professor Stefan Gierowski. She owns her painting studio and gallery House of Painting in Konstancin- Jeziorna. 38

39 Lourdes Estrada Invierno en Varsovia (Zima w Warszawie) Invierno en Varsovia (Winter in Warsaw)

40 Togo Benoit le Gros fotografia photography W Polsce mieszka od 2006 roku. Jest dyplomowanym tancerzem tradycyjnych i nowoczesnych technik taƒca afrykaƒskiego. Jest równie absolwentem kursu w zakresie widowisk Âwiatło i Dêwi k Stowarzyszenia Techników Dêwi ku i Âwiatła. Prowadzi regularne zaj cia taneczne. Ponadto wyst puje z zespołami takimi jak Motema Africa, Alchemist Project, Afro Beat Sound System, Groovebusterz, Teatr Remus, z którymi w ciàgu ostatnich 2 lat zagrał na ponad 200 koncertach. Zajmuje si tak e fotografià, która jest jednà z jego wielkich pasji. He has been living in Warsaw since He is a certified dancer of traditional and modern African dance techniques. He has also graduated from the course Light and Sound in the field of performances organized by the Association of the Technicians of Light and Sound. He provides regular dance classes. Moreover, he performs with groups like Motema Africa, Alchemist Project, Afro Beat Sound System, Groovebusterz, Teatr Remus with whom he gave over 200 concerts during last two years. He also deals with photography which is one of his great passions. 40

41 Benoit le Gros Z cyklu Warszawa From the series Warsaw

42 Benoit le Gros Z cyklu Warszawa From the series Warsaw

43 Benoit le Gros Z cyklu Warszawa From the series Warsaw

44 Ukraina Ukraine Iryna Harasym malarstwo painting Urodziła si w 1980 roku. Jest studentkà warszawskiej Akademii Sztuk Pi knych na Wydziale Architektury Wn trz oraz Studiach Pedagogicznych. Współpracowała przy projektach artystycznych z OÊrodkiem Kultury Ochoty i Fundacjà Ja Wisła. Tworzy tak e scenografi do filmów animowanych (m.in. Szcz Êcie w re yserii Michała Mroza). Od kwietnia 2007 roku stale współpracuje z polskim wydaniem ukraiƒskiego magazynu dla dzieci Switanok jako ilustratorka. Prowadzi tak e indywidualne lekcje rysunku oraz konsultacje przy aran acji wn trz. Swoje prace prezentowała m.in. podczas wystawy indywidualnej Techniki ró ne w galerii WyjÊcie Awaryjne (Warszawa, 2009) oraz wystawy zbiorowej Malarstwo olejne w galerii WyjÊcie Awaryjne (Warszawa, 2008). She was born in She studies Interior Design Department and Pedagogy Studies at Fine Arts Academy in Warsaw. She has cooperated on artistic projects with Ochota Centre for Culture (OÊrodek Kultury Ochoty) and Ja Wisła Foundation. She also creates the scenography for animated films (e.g. Szcz Êcie /Happiness film by Michał Mróz). She has been cooperating as an illustrator with the Polish edition of a Ukrainian magazine for kids Switanok since April, She also delivers individual drawing lessons and consultations on interior design. Her works were presented e.g. at the individual exhibition Various techniques (Techniki ró ne) in WyjÊcie Awaryjne gallery (Warsaw, 2009) as well as at group exhibitions: Oil painting (Malarstwo olejne) also in WyjÊcie Awaryjne gallery (Warsaw, 2008). 44

45 Iryna Harasym Taniec Dance

46 Etiopia Ethiopia Tobia Taddele Gebre Hiwot malarstwo painting Jest absolwentkà wydziału architektury Politechniki Warszawskiej. Jej droga twórcza jest wynikiem obserwacji niezwykłej etiopskiej przyrody, w otoczeniu której si wychowywała. Jej rodzina jest od pokoleƒ zwiàzana z literaturà, sztukà, szczególnie malarstwem, a jak sama mówi: głównà inspiracjà dla moich obrazów jest mój ojciec. Ojciec Tobii jest pisarzem, którego artystka podziwiała za umiej tnoêci wspaniałego wyra ania si w swoich tekstach. She graduated from the Architecture Department at the Warsaw University of Technology. Her development as an artist is the result of the observation of the unusual beauty of Ethiopian nature which she was surrounded by while growing up. Her family has been dealing with literature, art, and especially painting, for generations. And as she says: It is my father who was the main inspiration for my paintings. Tobia s father is a writer who is admired for great skills for expressing himself in his texts. 46

47 Tobia Taddele Gebre Hiwot Bez tytu u Untitled

48 Indie India Razvi Hussaini malarstwo painting Od kilku lat mieszka i pracuje w Warszawie jako nauczyciel matematyki w American School na Kabatach. Jest tak e prezesem Promote.biz oraz Centrum Kultury Indyjskiej na Paƒskiej, które zajmujà si promocjà kultury i sztuki indyjskiej. Malarstwo jest jednà z jego pasji, nie tylko w sensie twórczoêci artystycznej, ale tak e jego promocji. Obecnie pracuje nad zorganizowaniem wydarzenia, podczas którego uczestnicy namalowaliby najwi kszy obraz Êwiata, bijàc jednoczeênie rekord Guinnessa. He has been living in Warsaw and working as a teacher of Mathematics at American School in Kabaty district for a few years. He is also the head of Promote.biz and Centre for Indian Culture on Paƒska Street, both of which deal promotion of Indian culture and art. Painting is one of his passions, not only as the art itself but also as to its promotion. He has been working on organising an event which would involve creating the largest painting in the world, simultaneously breaking the Guinness World Record. 48

49 Razvi Hussaini Warszawa przeszłoêç, teraêniejszoêç, przyszłoêç Warsaw - Past, Present, Future W moim obrazie przedstawiam swoje wyobra enie niedawnej historii Warszawy. WielobarwnoÊç przyszłoêci to nie tylko pomyêlny rozwój miasta, ale tak e jego ró norodnoêç kulturowa. What I present in my painting is my image of the recent history of Warsaw. The variety of colours of the future is not only a good development of the city but also it s cultural diversity.

50 Azerbejdżan Azerbaijan Gamid Ibadullayev fotografia/technika własna photography/mixed media 50 Urodził si w 1980 roku. Zajmuje si ró nymi dziedzinami sztuki: fotografià, malarstwem, muzykà, filmem, projektami przestrzennymi i multimedialnymi. W 2000 roku uzykal dyplom na Wydziale Ceramiki, a dwa lata póêniej tytuł magistra na Wydziale Historii Sztuki w Akademii Sztuk Pi knych w Baku. W latach pracował jako scenograf w Teatrze Kameralnym w Baku. Od 2000 roku jest członkiem Zwiàzku Azerbejd aƒskich Artystów Fotografików, a od 2005 roku Zwiàzku Azerbejd aƒskich Artystów Plastyków. Od 2005 roku mieszka i pracuje w Polsce. W 2006 roku zało ył grup muzyczno-artystycznà Untitled, z którà współtworzy muzyk do autorskich filmów i kina niemego. W 2008 roku ukoƒczył kierunek operatorski Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie. WÊród kolekcji, do których trafiły jego prace malarskie jest zbiór nowopowstałego Muzeum Sztuki Współczesnej w Baku. Swoje prace prezentował m.in. podczas wystawy zbiorowej All & Now wystawa sztuki Armenii, Azerbejd anu i Gruzji (Festiwal Transkaukazja 2009, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa), indywidualnych wystaw malarstwa w Składnicy Sztuki (Warszawa, 2009). He was born in He is active in various fields of art: photography, painting, music, film, spatial and multimedia projects. He graduated from the Ceramics Department at the Fine Arts Academy in Baku and also received his Master s Degree at the History of Art Department also at the Academy in Baku. In he worked as a scenographer in Baku Chamber Theatre. He has been a member of the Association of Azerbaijani Artist Photographers since 2000 and since 2005 of the Association of Azerbaijani Artists and Designers. He has been living and working in Poland since His music-art group Untitled focused on creating music for independent and silent films was established in He graduated from Cinematography Department at the Film and Television Academy in Warsaw. One of the collections his works can be found in is newly created Museum for Contemporary Art in Baku. Among the exhibitions his works were presented at, is the group exhibition All & Now exhibition of art from Armenia, Azerbaijan and Georgia (Transkaukazja Festival, CCA Ujazdowski Castle, Warsaw), individual exhibitions of painting in Składnica Sztuki gallery (Warsaw, 2009).

51 Gamid Ibadullayev Z cyklu Miasto From the series The City Cykl Miasto to fragmenty Warszawy widziane poprzez odbicia. Prace fotograficzne poddane zostały dalszym przekształceniom - zarówno naturalnym procesom chemicznym zachodzàcym na papierze Êwiatłoczułym, jak i zabiegom malarskim i obróbce komputerowej. Zniekształcone, wyrywkowe, poetyckie odsłaniajà tajemniczy mikroêwiat Warszawy. The series named The City involves fragments of Warsaw seen through reflections. Photographs were further transformed by natural chemical processes happening on the light-sensitive paper as well as by acts of painting and computer edition. Deformed, fragmentary, poetic they reveal a mysterious micro-world of Warsaw.

52 Gamid Ibadullayev Z cyklu Miasto From the series The City

53 Gamid Ibadullayev Z cyklu Miasto From the series The City

54 Meksyk/USA Mexico/USA America Martin fotografia photography 54 Otrzymała wykształcenie artystyczne na wydziale humanistycznym Grossmont College w San Diego, gdzie przez blisko dziesi ç lat studiowała taniec, muzyk, teatr, rysunek, histori sztuki i fotografi. W 2001 roku uzyskała licencjat na University of California w San Diego na kierunku literatury Êwiatowej. Studia magisterskie ukoƒczyła na Uniwersytecie Notre Dame specjalizujàc si w literaturze hiszpaƒskiej oraz filologii j zyków romaƒskich. Dzieciƒstwo sp dziła w południowym Meksyku. Zainspirowana krajobrazem z dzieciƒstwa porzuciła czarnobiałà fotografi, której była wierna we wczesnym okresie studiów fotograficznych i rozwijała technik Cybachrome oryginalnà kolorystycznie, dajàcà wyjàtkowe Êrodki wyrazu. Swoje fotografie o długim czasie naêwietlania tworzy o zmierzchu, wykorzystujàc Êwiatło halogenowe i błyski stroboskopowe do malowania. aden z widocznych efektów nie powstał z u yciem komputera. Jej prace były eksponowane w Meksyku, USA, a tak e w wielu innych krajach, jako cz Êç wi kszych wystaw. Jej fotografie ukazywały si w pismach takich jak Foto Zoom w Meksyku, Photo Metro i Grossmont College Art Cataloque w USA. Znajdujà si tak e w wielu prywatnych kolekcjach. She received her formal education in art from the Fine Arts Department at Grossmont College in San Diego, California, where she spent approximately ten years studying music, dance, theatre, drawing, art history, and photography. In 2001 she graduated from the University of California, San Diego, with a Bachelor s Degree in World Literature. Subsequently, she was accepted to Graduate School at the University of Notre Dame to pursue a Master s Degree in Spanish Literature and Linguistics of the Romance Languages. She spent her childhood in South Mexico. Intrigued by the landscapes of her childhood, she abandoned the black and while photography of her teens in favor of Cybachrome, a now defunct high-saturation color printing process. Her time exposure photographs are done after sunset and painted with halogen light and bursts of strobe using traditional slide film. Nothing in her work is altered by the computer. Her photographs have been exhibited in Mexico, the United States, and as part of travelling exhibits. Her work has been published in Foto Zoom magazine in Mexico, Photo Metro magazine and the Grossmont College Art Catalogue in the United States, and is part of several private collections.

55 America Martin Rain

56 Serbia/Polska Serbia/Poland Ivo Nikić malarstwo/technika własna painting/mixed media 56 Rocznik 1974, urodzony w Pristinie (Serbia), mieszka i pracuje w Warszawie. Dyplom z malarstwa otrzymał na warszawskiej Akademii Sztuk Pi knych. Instynkt malarza, wra liwoêç pulsujàca miejskim ywiołem, chłopi ca ciekawoêç, baczna, drobiazgowa obserwacja - to wa ne cechy jego twórczoêci. Maluje zniszczone, u ywane przedmioty, uliczne brudy bezwolnie unoszone podmuchem wiatru, zakamarki mieszkaƒ, Êlady zdarzeƒ. Wybierajàc fragmenty, charakterystycznie kadruje pole obrazu, patrzàc w głàb, do Êrodka, jakby zaglàdał w sen. Nikiç tropi najdrobniejsze znaki działalnoêci człowieka, które w swojej lakonicznoêci sà bardzo wiarygodne. Przeprowadza uwa ny proces analizy, pytajàc o najdrobniejsze szczegóły dlaczego? Tropy prowadzà go do nieoczekiwanych odkryç, które dokumentuje w swoich obrazach. Tworzà one spójnà opowieêç o nadrealnym Êwiecie pomijanych fragmentów rzeczywistoêci. Ivo Nikiç posługuje si w swoich pracach malarstwem, fotografià, filmem video, tworzy obiekty i instalacje. Współtworzy latajàcà galeri szu szu, był jednym z organizatorów projektu Nowa Polska w Lille (Francja 2004), był redaktorem naczelnym miesi cznika Laifstyle. W 2006 roku był na pobycie twórczym artist In rezident w Centrum produkcji Sztuki Progr w Bernie (Szwajcaria). W 2009 roku otrzymał nagrod Prezydenta miasta Szczecina w II Festiwalu Sztuki Młodych Przeciàg. He was born in 1974 in Pristina (Serbia), now lives and works in Warsaw. He has graduated from the Warsaw Fine Arts Academy in painting. The instinct of the painter, his sensitiveness throbbing with the city element, boyish curiosity, wary, detailed observation are important characteristics of his art. He paints destroyed, used objects, inert street dirt lifted by a wind blast, nooks in flats, traces of events. Choosing some fragments, he crops the scope of the picture, looking into the depth, the inside, as if he looked into the dream. Nikiç hunts for the littlest signs of human activities which seem to be very credible in their laconicness. He executes the process of analysis asking about smallest details why? The traces lead to unexpected discoveries which are documented in his paintings. They create a coherent story about hyper-realistic world of omitted fragments of the reality. He uses painting, photography and video in his works as well as creates objects and installations. He co-creates szu szu flying gallery, he was one of the organizers of New Poland 70s and 80s project (Nowa Polska ) in Lille (France, 2004), he was the editor-in-chef of Lifestyle magazine in He was also an artist in residence hosted by Progr Centre for Art Production in Berne (Switzerland) in He was awarded with the Szczecin City President s Award at the 2nd Przeciàg Festival of Youth Art (II Festiwal Sztuki Młodych Przeciàg ) in 2009.

57 Ivo Nikić Nie wszystkie miasta sà równe Not all the cities are equal Obraz odnosi si do kompleksu sporej cz Êci Polaków wobec ludzi mieszkajàcych w Warszawie. Podró ujàc z wystawami po Polsce zauwa yłem, e czasami kiedy ktoê mnie pytał skàd jestem, coê si wyraênie zmieniało, wr cz koƒczyło, kiedy odpowiadałem, e jestem z Warszawy. Ludzi z Warszawy si nie lubi, cià y na nich opinia buców, zarozumialców, na zasadzie: jesteê z W-wawy, to wiesz pewnie lepiej, to powiedz, jak to si u was robi. The painting, saying 'Not all the cities are equal e.g. Warsaw stinks with a shit' refers to a complex about people living in Warsaw held by quite a large group of Poles. While travelling with my exhibitions in Poland I noticed that when I was asked where I was from something clearly changed, I would even say finished, when I replied I was from Warsaw. People from Warsaw are not well-liked, they are laden with the opinion of snot-nosed and self-important ones, following the rule: you are from Warsaw so you must know better, so tell me how it is done at yours.

58 Ivo Nikić Szubienica Gallows Szubienica to motyw, który si cz sto pojawia na murach w Warszawie, b dàc symbolem walki zwaênionych ze sobà kibiców Legii i Polonii Warszawa. Walka ta polega na przemalowywaniu, przerabianiu wrogich haseł do momentu kiedy stajà si nieczytelne. Gallows are a motif that often appear on the walls in Warsaw being a symbol of fighting football fans of two Warsaw clubs Legia and Polonia. The fight involves repainting, altering hostile slogans unless they become unreadable.

59 Ivo Nikić Cwele Daisies

60 Francja France Lude Reno wideo video Urodził si 5 lipca 1978 roku na Martynice. Reporter, scenarzysta, re yser. W pracy reporterskiej zajmuje si przewa nie tematami kulturalnymi i społecznymi, głównie z Polski i Europy Wschodniej. Dla francuskiej telewizji Trace TV nakr cił ponad 70 autorskich reporta y. Obecnie koƒczy film dokumentalny Las Vegas Bejbe, którego bohaterami sà członkowie grupy tanecznej z Zielonej Góry, przylatujàcy do USA aby wziàç udział w Mistrzostwach Âwiata w Hip- Hopie. Udział w Plenerze jest jego pierwszym stricte artystycznym projektem. Sztuk samà w sobie odbiera przede wszystkim jako noênik uczuç, które artysta pragnie przekazaç odbiorcom stàd ka dy temat, w tym temat miasta i jego przestrzeni, uwa a za intymne i indywidualne doêwiadczenie artysty. He was born on 5th July, 1978 in Martinique. A reporter, screenwriter, director. As a reporter he deals with topics related to culture and society, mainly from Poland and Eastern Europe. He has shot over 70 reports for Trace TV, a French TV station. He is finishing his documentary Las Vegas Bejbe starring members of a hip-hop dance group from Zielona Gora who arrive in the USA to take part in the World Championship in Hip-Hop Dance. The participation in the Plein-Air is his first strictly artistic project. He understands art itself as a medium of emotions that an artist wants to get over to the viewers hence every topic, including the city and its space, he finds an intimate and individual experience of an artist. 60

61 Lude Reno WWA In My Head

62 Lude Reno WWA In My Head

63 Lude Reno WWA In My Head

64 Rosja Russia Katia Sokolowa-Zyzak malarstwo painting 64 Urodziła si i wychowała w Moskwie w rodzinie o artystycznych tradycjach dziadek Mikołaj Sokolow i ojciec Michał Sokolow byli malarzami. Artystka uczyła si w Liceum Plastycznym przy Instytucie im. Sulikowa w klasie akwareli pod kierunkiem Aleksandra Michajłowa, a w 1981 roku ukoƒczyła studia wy sze w Moskiewskim Instytucie Sztuk Stosowanych (MWHPU dawnym Instytucie Stroganowa) na Wydziale Ceramiki. Mieszka i pracuje w Warszawie od 1986 roku. Zajmuje si ceramikà (porcelana), akwarelà i gwaszem oraz malarstwem sztalugowym (farba olejna, akryl). W swoim dorobku ma wystawy indywidualne w Polsce i zagranicà (m.in. Litwa, prace z cyklu Decentryzm prezentowane na wystawie Decentryzm w ramach programu Wilno - Europejska Stolica Kultury 2009). Jej prace znajdujà si w prywatnych kolekcjach (USA, Chile, Francja, Niemcy, Finlandia, Indie) oraz w zbiorach muzealnych (Moskwa, Riazaƒ, Rybiƒsk, Szczełykowo). Wielokrotnie uczestniczyła w mi dzynarodowych plenerach artystycznych. Nale y do Zwiàzku Artystów Polskiej Sztuki U ytkowej. She was born and brought up in Moscow in the family of artistic traditions - her grandfather Nikolai Sokolov and her father Mihail Sokolov were painters. The artist attended the Secondary School of Art at Institute of Sulikov to the class of watercolour under the direction of Aleksandr Mihailov. She graduated from the Moscow Institute of Arts and Crafts (MWHPU - former Institute of Stroganov) at the Faculty of Ceramics. She has lived and worked in Warsaw since Her works involve ceramics (porcelain), watercolour, gouache and painting (oil, acrylic). Her works were exhibited both in Poland and abroad (e.g. in Lithuania, works from the series Decentrism were presented within Vilnius European Capital of Culture 2009 programme). They are also in private collections (in the USA, Chile, France, Germany, Finland, India) and in museum collections (Moscow, Riazan, Rybinsk, Szczełykowo). Besides, she has participated in many international plein-airs. She is also a member of the Association of Artists Polish Crafts.

65 Katia Sokołowa-Zyzak Autoportret na Pradze Self-portrait in Praga district Przyjechałam do Warszawy 25 lat temu i natychmiast uległam urokowi tego Miasta. Dla mnie to nie tylko architektura, ulice i parki lecz przede wszystkim ludzie. Kiedy bli ej poznałam warszawiaków i z wieloma z nich si zaprzyjaêniłam, był to pierwszy krok do poznania indywidualnej atmosfery tego Miasta, jego zrozumienia i polubienia. Jednym z magicznych elementów tego Miasta i ycia miejskiego jest jego druga strona - odbicie w lustrach, szybach samochodów, oknach domów, witryn sklepowych i w przypadkowych przedmiotach, rozrzuconych w miejskiej przestrzeni. To jest ju inna przestrzeƒ tego samego Miasta. Ten sam obraz, a zarazem całkowicie inny, ulegajàcy zniekształceniom przez wypukłoêç powierzchni, przypadkowym ograniczeniom i deformacjom. W efekcie przypominajàc bajkowe miasto ze snu - nierzeczywiste i jeszcze bardziej tajemnicze. Tak postrzegam swojà Warszaw - odzwierciedlonà w mnogoêci luster i szkieł, pospiesznà i sennà, hałaêliwà i bezpoêrednià, chaotycznà a zarazem zrozumiałà i bliskà.

66 Katia Sokolowa-Zyzak Tramwaj na Pradze Tram in Praga district I came to Warsaw 25 years ago and I was charmed by the City immediately. From my point of view it is not only the architecture, streets, parks, but first of all people. When I met Warsaw citizens closer and I made friends with many of them it was my first step to recognise the individual atmosphere of the City, to understand it and start to like it. One of the magic elements of the City and the city life is its other side reflections in mirrors, in widows of cars, buildings, stores as well as random objects, thrown all around the city space. This is a different space of the same City. The same image and on the other hand so different, being transformed by convexities of the surface, random boundaries and deformations. Resembling a fabulous city from a dream unreal and even more mysterious. This is the way I perceive my Warsaw reflected in the plurality of mirrors and glasses, rushing in a hurry and dreamy, noisy and straight, chaotic and simultaneously clear and close.

Kontynent Warszawa Warszawa Wielu Kultur

Kontynent Warszawa Warszawa Wielu Kultur Kontynent Warszawa Warszawa Wielu Kultur Tytuł Title Warszawa Warsaw Varšuva Վարշավա Варшава Varsovie Varsovia Varşova Vácsava Kontynent Warszawa Warszawa Wielu Kultur 2012 Continent Warsaw Warsaw of

Bardziej szczegółowo

LAUREACI PRIZEWINNERS

LAUREACI PRIZEWINNERS Grafikens Hus Grafikens Hus Grafikens Hus jest jedynym muzeum w Szwecji, którego zbiory to w całoêci współczesna grafika artystyczna. Jego WysokoÊç król Karol XVI Gustaw otworzył je w 1966 roku. Grafikens

Bardziej szczegółowo

MIMIKRA. dr hab. Prot Jarnuszkiewicz, prof. ASP

MIMIKRA. dr hab. Prot Jarnuszkiewicz, prof. ASP MIMICRYMIMIKRA MIMIKRA Niniejsze wydawnictwo jest katalogiem do wystawy pod tytułem; Mimikra. Stanowi ona prezentację prac studentów związanych z prowadzoną przeze mnie Pracownią Narracji Fotograficznej

Bardziej szczegółowo

CURATORS NETWORK 04 KRAKÓW

CURATORS NETWORK 04 KRAKÓW CURATORS NETWORK KRAKÓW Project Manager Joanna Osiewicz-Lorenzutti Assistant Coordinator Joanna Gorlach Projekty i skład / Design and typesetting Pilar Rojo Ikonografika / Iconographics Toto Castiglione

Bardziej szczegółowo

Mi dzynarodowe Sympozjum Artystyczno-Naukowe SPOTKANIA W KRZEMIE CU International Symposium of Art & Research MEETING IN KREMENETS

Mi dzynarodowe Sympozjum Artystyczno-Naukowe SPOTKANIA W KRZEMIE CU International Symposium of Art & Research MEETING IN KREMENETS Mi dzynarodowe Sympozjum Artystyczno-Naukowe SPOTKANIA W KRZEMIE CU International Symposium of Art & Research MEETING IN KREMENETS Instytut Humanistyczno-Pedagogiczny Krzemieniec Regional Humanities-Pedagogical

Bardziej szczegółowo

Młode Malarstwo w Gdańsku Dyplomy 2014

Młode Malarstwo w Gdańsku Dyplomy 2014 Młode Malarstwo w Gdańsku Dyplomy 2014 Young Painters in Gdańsk MFAs in Painting 2014 Young Painters in Gdańsk MFAs in Painting 2014 Karolina Bracławiec Malwina Chróścińska Aleksandra Fronc Michalina Gniazdowska

Bardziej szczegółowo

Kurator Wystawy: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Curator of the exibition: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak

Kurator Wystawy: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Curator of the exibition: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Kurator Wystawy: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Curator of the exibition: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak organizator wystawy: okręg lubelski związku polskich artystów plastyków organizer

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015

KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015 KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015 1 Ryszard Wysokiński Dyrektor Galerii Krakowskiej Manager, Galeria Krakowska shopping centre Sztuka uliczna jest bardzo dynamiczna i zmienna.

Bardziej szczegółowo

WSTĘP / INTRODUCTION. Zapraszamy serdecznie! Ana Nowicka i Monika Kufel dyrektorzy festiwalu

WSTĘP / INTRODUCTION. Zapraszamy serdecznie! Ana Nowicka i Monika Kufel dyrektorzy festiwalu WSTĘP / INTRODUCTION Reminisci oznacza po łacinie wspominać. Reminiscencja to nieświadome wspomnienie refleksja, to jak podaje słownik paradoksalny efekt poprawy pamięci po upływie pewnego czasu od ostatniej

Bardziej szczegółowo

The 7 th Vincent s Pocket International Creative Anxiety Workshops. 7. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta

The 7 th Vincent s Pocket International Creative Anxiety Workshops. 7. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta 7. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta Poznań, 5 9 maja 2008 The 7 th Vincent s Pocket International Creative Anxiety Workshops Poznań, 5 9 May 2008 Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

IMAGES OF CULTURAL DIVERSITY AND HERITAGE NAFA FILM FESTIVAL 2015

IMAGES OF CULTURAL DIVERSITY AND HERITAGE NAFA FILM FESTIVAL 2015 IMAGES OF CULTURAL DIVERSITY AND HERITAGE NAFA FILM FESTIVAL 2015 2 Introduction and Acknowledgments / Wprowadzenie i podziękowania Meet the Team / Zespół Sławomir Sikora Image and Film as a Medium of

Bardziej szczegółowo

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki Dla studentów, projektantów 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki 2 3 We środku Table of Contents Spis treści 6 Organizatorzy: Design Silesia, ASP Katowice, Koło Naukowe Projektowania Graficznego

Bardziej szczegółowo

Mińsk nie za górami Rozmowa z Kęstutisem Kuizinasem, kuratorem wystawy

Mińsk nie za górami Rozmowa z Kęstutisem Kuizinasem, kuratorem wystawy Zachęta Narodowa Galeria Sztuki 24 maja 2 sierpnia 20 Zachęta National Gallery of Art 24th May 2st August 20 OTWIERAJĄC DRZWI? Sztuka białoruska dzisiaj Mińsk nie za górami Rozmowa z Kęstutisem Kuizinasem,

Bardziej szczegółowo

ENG. What is Think(in)visual communication conference about?

ENG. What is Think(in)visual communication conference about? ENG/PL ENG What is Think(in)visual communication conference about? Thinking in visual communication When did people start using visual representations for their thoughts? Let it remain a mystery. The examples

Bardziej szczegółowo

A NON EXISTENT OBJECT

A NON EXISTENT OBJECT A NON EXISTENT OBJECT A NON EXISTENT OBJECT June 2015 Gallery 42 Šantićeva bb Cetinje Montenegro A NON EXISTENT OBJECT Works from the Narrative Photography Studio Faculty of Media Arts at the Academy

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES

EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES Anna Martyka mgr inż. arch. Politechnika Krakowska Wydział Architektury STRESZCZENIE Instytucja muzeum może stwarzać zwiedzającym

Bardziej szczegółowo

Patronat honorowy/ Honorary patrons. Marszałek Województwa Podkarpackiego/ Marshal of the Subcarpathian Voivodeship Władysław Ortyl

Patronat honorowy/ Honorary patrons. Marszałek Województwa Podkarpackiego/ Marshal of the Subcarpathian Voivodeship Władysław Ortyl Patronat honorowy/ Honorary patrons Marszałek Województwa Podkarpackiego/ Marshal of the Subcarpathian Voivodeship Władysław Ortyl Prezydent Miasta Krosna/ President of the Krosno Piotr Przytocki Nagroda/

Bardziej szczegółowo

Galeria Sztuki ArtBrut Projekt plastyczny - organizacja cyklu wystaw promujących twórczość osób niepełnosprawnych w 2011 roku

Galeria Sztuki ArtBrut Projekt plastyczny - organizacja cyklu wystaw promujących twórczość osób niepełnosprawnych w 2011 roku Galeria Sztuki Projekt plastyczny - organizacja cyklu wystaw promujących twórczość osób niepełnosprawnych w 2011 roku Galeria Sztuki i Pracownia Aktywizacji Społecznej we Wrocławiu Zadaniem Galerii i Pracowni

Bardziej szczegółowo

HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU FESTIWAL ZREALIZOWANO Z BUDŻETU MIASTA BIAŁEGOSTOKU

HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU FESTIWAL ZREALIZOWANO Z BUDŻETU MIASTA BIAŁEGOSTOKU Pierwotnie DSW były prezentacją teatru alternatywnego i kontestującego z nurtu teatrów studenckich lat osiemdziesiątych XX wieku. Ewolucja myśli społecznej i rozwój demokracji przyczyniły się do tego,

Bardziej szczegółowo

Informacja ogólna. General information

Informacja ogólna. General information SOCIAL ART Informacja ogólna Social Art jest trzydniowym wydarzeniem społeczno-kulturalnym (7-9 czerwca 2013), w czasie którego zostaną zaprezentowane w przestrzeni Kina Nowe Horyzonty filmy, reklamy oraz

Bardziej szczegółowo

Wszelkie prawa zastrzeżone

Wszelkie prawa zastrzeżone KATALOG / WERSJA ONLINE CATALOG / ONLINE EDITION 09 w w w. w r o c e n t e r. p l Wszelkie prawa zastrzeżone ALL RIGHTS RESERVED 13. BIENNALE SZTUKI MEDIÓW WR0 09 13th MEDIA ART BIENNALE WRO 09 09 wydarzenia

Bardziej szczegółowo

United States Embassy Warsaw. ART in Embassies Exhibition

United States Embassy Warsaw. ART in Embassies Exhibition United States Embassy Warsaw ART in Embassies Exhibition Elizabeth DaCosta Ahern Sol Africa, undated Acrylic on canvas, 44 x 44 in. Courtesy of the artist, Waltham, Massachusetts Sol Africa, niedatowany

Bardziej szczegółowo

Miasto stołeczne Warszawa zaprasza na gry miejskie:

Miasto stołeczne Warszawa zaprasza na gry miejskie: 1 Motyw tegorocznej Nocy Muzeów związany jest z dwoma ważnymi wydarzenia obchodzonymi w stolicy Roku Janusza Korczaka i 100-lecia śmierci Bolesława Prusa. Bolesław Prus najbardziej warszawski pisarz autor

Bardziej szczegółowo

PaderArt. Artyści z Paderborn Artists from Paderborn

PaderArt. Artyści z Paderborn Artists from Paderborn PaderArt Artyści z Paderborn Artists from Paderborn Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu National Museum of the Przemysl District In Przemyśl 19.05-4.06.2012 Wolfgang Brenner / Manfred Claes-Schaefers

Bardziej szczegółowo

III Kolekcja tematyczna zwycięskich obrazów I Międzynarodowego Konkursu Malarskiego. Modessqe. edycja:

III Kolekcja tematyczna zwycięskich obrazów I Międzynarodowego Konkursu Malarskiego. Modessqe. edycja: III Kolekcja tematyczna zwycięskich obrazów I Międzynarodowego Konkursu Malarskiego III Thematic collection of the Modessqe 1st International Painting Contest winning paintings, subject: PERFECTIONISTS

Bardziej szczegółowo

Od idei do obiektu, od obiektu do produktu Idea to Object, Object to Product

Od idei do obiektu, od obiektu do produktu Idea to Object, Object to Product 5 6 034 51164 Od idei do obiektu, od obiektu do produktu Idea to Object, Object to Product OD IDEI DO OBIEKTU, OD OBIEKTU DO PRODUKTU Organizatorzy Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Wydział Wzornictwa,

Bardziej szczegółowo

Sztuka z Kaszubskiej Drogi

Sztuka z Kaszubskiej Drogi LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KASZUBSKA DROGA KASZUBSKA DROGA (KASHUBIAN ROAD) LOCAL ACTION GROUP Sztuka z Kaszubskiej Drogi ART FROM THE KASHUBIAN ROAD Sztuka z Kaszubskiej Drogi ART FROM THE KASHUBIAN ROAD

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

JURORZY TRIENNALE / JURORS OF THE TRIENNIAL 2015

JURORZY TRIENNALE / JURORS OF THE TRIENNIAL 2015 JURORZY TRIENNALE / JURORS OF THE TRIENNIAL 2015 ANDRZEJ PIOTR CIESZYŃSKI JANUSZ J. CYWICKI RYSZARD DUDEK JAN FRANCISZEK FERENC MARTIN RAĆKO JADWIGA SAWICKA TADEUSZ GUSTAW WIKTOR ROMAN YATSIV Galeria Sztuki

Bardziej szczegółowo

Europejski Festiwal Pasteli Małopolska VI Międzynarodowe Biennale Pasteli Nowy Sącz 2013

Europejski Festiwal Pasteli Małopolska VI Międzynarodowe Biennale Pasteli Nowy Sącz 2013 Europejski Festiwal Pasteli Małopolska VI Międzynarodowe Biennale Pasteli Nowy Sącz 2013 European Pastel Festival Małopolska 6 th International Biennial Pastel Exhibition Nowy Sącz 2013 1 Wystawa Ślady

Bardziej szczegółowo