Warunki użytkowania. Postanowienia ogólne. Definicje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki użytkowania. Postanowienia ogólne. Definicje"

Transkrypt

1 Warunki użytkowania Postanowienia ogólne PROFILLER SOFTWARE SRL, zwany dalej ( Dyrektorem ) oraz platform internetowa SKILLSTATE odnosi się do osób prawnych i fizycznych, zwanych dalej ( Użytkownikami ), w celu umożliwienia interakcji pomiędzy nimi, w celu oceny umiejętności poprzez testowanie Klientów Kandydatów W odniesieniu do warunków użytkowania, w całości ich treści, Użytkownik wyraża na nie jasną i klarowną zgodę poprzez utworzenie konta użytkownika na platform SKILLSRATE. Warunki użytkowania, wraz z umową o zachowanie poufności i innymi dokumentami, na które Użytkownik wyraził zgodę, są obowiązkowe a nieprzestrzeganie przez Użytkownika którejkolwiek z postanowień może spowodować usunięcie konta użytkownika, bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika, a także powiadomienie odpowiednich władz, w zależności od przypadku. Ten dokument ustanawia sposób korzystania z platformy, tworzenia konta użytkownika w celu wprowadzenia, modyfikacji, transferu oraz usuwania danych, a także innych informacji powiązanych z korzystaniem z platformy SKILLSRATE. Definicje Dane osobowe Informacje dotyczące osoby zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba to osoba która może być bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikowana w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających jej tożsamość fizyczną, fizjologiczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturalną bądź społeczną. Dane administracyjne Stanowią informacje dotyczące tworzenia, użytkowania, zmiany lub usunięcia kont utworzonych przez Użytkowników na stronie Page 1 of 8

2 internetowej. Nazwa użytkownika i hasło dostępu są uważane za takie informacje. Przetwarzanie danych osobowych Każda operacja lub zestaw operacji dokonanych w odniesieniu do danych osobowych, automatycznie lub bez użycia środków automatycznych takich jak gromadzenie, rejestracja, organizacja, przechowywanie, adaptacja lub zmiany, cytowanie, doradztwo, wykorzystanie, ujawnienie osobom trzecim poprzez transfer, rozpowszechnianie lub jakikolwiek inny sposób, przez połączenie lub łączenie, blokowanie, usunięcie czy zniszczenie. Użytkownik Każda osoba fizyczna lub prawna, jakiejkolwiek narodowości, tworząca konto na stronie internetowej poprzez które uzyskuje ona dostęp, przenosi, modyfikuje lub usuwa dane. Klient Każdy z zarejestrowanych Użytkowników platformy SKILLSRATE, posiadający konto Użytkownika poprzez które prowadzone są projekty w celu sprawdzenia / oceny umiejętności Kandydatów. Kandydat Każdy z zarejestrowanych Użytkowników platformy SKILLSRATE posiadający konto Użytkownika poprzez które osobiste umiejętności są badane / poddawane ocenie. Strona internetowa Pole internetowe poprzez które dostępna jest platforma SKILLSRATE. Platforma SKILLSRATE System IT należący wyłącznie do Dyrektora, który na podstawie pewnych predefiniowanych algorytmów i w oparciu o kryteria ustalone przez Użytkowników, pozwala na publikowanie projektów oceny umiejętności kandydatów poprzez ich testowanie. Na platformie SKILLSRATE, użytkownicy mogą tworzyć konta dostępu, mogą wprowadzać dane oraz mogą tworzyć interakcje dla opisanych wcześniej celów. Page 2 of 8

3 Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie ) mały fragment tekstu/informacji przechowywany w komputerze w celu zidentyfikowania przeglądarki podczas użytkowania stron internetowych. Ciasteczka mogą być używane do przechowywania elementów takich jak identyfikatory lub preferencje użytkowników. Strona może ustawić ciasteczka w przeglądarce jeśli preferencje przeglądarki na to pozwalają. Przeglądarka umożliwia stronie internetowej dostęp tylko do ciasteczek przez nią określonych, nie tych ustawionych przez inne strony internetowe. Korzystanie z platformy SKILLSRATE Użytkownik będzie przestrzegał warunków użytkowania, umowy o zachowaniu poufności oraz jakichkolwiek innych porozumień które mogą wystąpić pomiędzy Dyrektorem oraz Użytkownikiem. Użytkownik nie będzie korzystał z usług: a) w sposób, którzy jest zakazany przez rumuńskie prawo; b) w celu naruszenia praw innych osób; c) w celu otrzymania, w jakikolwiek sposób, nieuprawnionego dostępu do usług, danych, kont, sieci lub ich przerwania; d) w celu fałszowania informacji protokołu lub nagłówku ; e) w celu wysłania spamu lub dystrybucji złośliwego oprogramowania; f) w sposób który mógłby pogorszyć jakość usług lub też mógłby naruszyć korzystanie z nich przez inne osoby. Odpowiedzialność za wszelkie informacja, dane, treść, zdjęcia, grafiki, wiadomości oraz inne materiały które Użytkownik wprowadza do platformy SKILLSRATE należy wyłącznie do Użytkownika. Użytkownik akceptując warunki użytkowania wyraża zgodę na nie wprowadzania na platformę SKILLSRATE treści która: a) narusza prawo lub jakąkolwiek rumuńską normę prawną lub która zachęca inne osoby do podobnego działania; Page 3 of 8

4 b) ma obsceniczny, zagrażający, agresywny, obraźliwy charakter, jest szkodliwa dla innych osób, w tym małoletnich, narusza prawo do życia prywatnego innej osoby, wyraża nienawiść, jest zdolna do nękania lub też jest cenzurowana w jakikolwiek inny sposób; c) imituje / udaje inną osobę lub też przedstawia fałszywe informacje na temat pochodzenia i cech użytkownika lub treści dodanych przez użytkownika; d) jest spamem lub też stanowi jakąkolwiek inną formę niechcianej reklamy, materiałów reklamowych i informacji handlowych, z wyjątkiem miejsc, gdzie jest to wyraźnie dozwolone; e) zawiera lub przekierowuje do wirusów komputerowych, programów malware lub innego szkodliwego oprogramowania; f) przerywa lub wpływa negatywnie na normalne funkcjonowanie platformy SKILLSRATE, serwerów lub sieci podłączonych do platformy; g) gromadzi dane innych Użytkowników, informacji o nich lub też kto ma dostęp do platformy SKILLSRATE w inny sposób, za pomocą automatycznych środków, bez zgody Dyrektora; lub h) odtwarza, sprzedaje lub wykorzystuje w celach komercyjnych jakąkolwiek część platformy SKILLSRATE. Procedura korzystania z konta użytkownika Aby korzystać z konta Użytkownika, Dyrektor udostępnia Użytkownikowi procedurę użytkowania, zgodną z tym dokumentem. W zależności od celu utworzenia konta Użytkownika, w trakcie tworzenia konta, Użytkownik może wybrać konto Klienta lub konto Kandydata. Konto Klienta jest przeznaczone dla osób które przeprowadzają testy/oceny umiejętności Kandydatów. Konto Kandydata jest przeznaczone dla osób których umiejętności będą testowane / oceniane przez Klienta. Użytkownicy mają obowiązek tworzenia, dostępu, zmiany oraz usunięcia konta użytkownika oraz danych zawartych w niniejszym koncie wyłącznie w sposób zgodny z procedurą korzystania z konta. Page 4 of 8

5 Użytkownik będzie mógł utworzyć oraz korzystać tylko z jednego konta użytkownika, które będzie albo kontem Użytkownika Klienta albo kontem Użytkownika Kandydata. Dla Klientów Użytkownik Klient będzie mógł utworzyć jedno konto Użytkownika, odpowiadając celowi lub procedurze utworzenia konto użytkownika. Po utworzeniu konta Użytkownika, Klient będzie mógł wprowadzić dane oraz rozpocząć projekty oceny. Projekty ocen nie będą widoczne dla wszystkich użytkowników platformy SKILLSRATE tylko wyłącznie dla Kandydatów zaproszonych do zabrania w nich udziału. Po utworzeniu konta, Użytkownik ma obowiązek przestrzegania planu subskrypcji, wybranego na platformie SKILLSRATE. Klient, wyrażając zgodę poprzez wybór planu subskrypcji, otrzyma a Dyrektor automatycznie wystawi fakturę pro-forma na ustalone usługi. Od tego momentu płatności będą wykonywane elektronicznie. Od momentu gdy faktura pro-forma jest opłacona przez Klienta, usługa zaproszenia Kandydatów do platformy SKILLSRATE będzie dostępna. Ponadto Dyrektor wyda powiązaną fakturę fiskalną która zostanie wysłana do Klienta pocztą elektroniczną. Ciasteczka Platforma SKILLSRATE wykorzystuje ciasteczka zarówno w celu rzeczywistego działania platformy jak i dla osób trzecich które zamieszczają wiadomości reklamowe. Własność intelektualna Dyrektor posiada wszelkie prawa własności intelektualnej do platformy SKILLSRATE oraz do całej zawartości pola internetowego, z wyjątkiem danych udostępnionych przez użytkowników. SKILLSRATE jest znakiem towarowym, którego właścicielem jest PROFILLER SOFTWARE SRL. Page 5 of 8

6 Dyrektor przesyła zarejestrowanemu użytkownikowi prawo niewyłącznego oraz niezbywalnego bezpłatnego użytkowania treści pola przez okres czasu kiedy konto użytkownika jest aktywne. Wcześniej przekazane prawo użytkowania może być wykorzystane przez Użytkowników dla celów wyłącznie odnoszących się do innych Użytkowników. Użytkownik nie posiada prawa do częściowego ani całościowego powielania, rozpowszechniania, kopiowania, podpisania, komunikowania publicznie, transmisji poprzez systemy audio bądź wideo lub tworzenie dzieł pochodnych zawierających treści pola. Użytkownik jest zobowiązany do używania na własnym koncie wyłącznie informacji, znaków graficznych oraz innych materiałów do których posiada prawo własności intelektualnej osób trzecich. Wszystkie informacje, dane, treści, zdjęcia, grafiki, wiadomości oraz inne materiały wprowadzone przez Użytkownika do platformy SKILLSRATE są oraz pozostają własnością Użytkownika. Materiały reklamowe osób trzecich Dyrektor może wyświetlić na stronie internetowej komunikaty reklamowe osób trzecich, wedle Jego/Jej wyboru. Dostęp Użytkownika do linków zewnętrznych od pola oraz ustanowienie stosunków z innymi osobami tuż po dostępie do tych linków będzie przeprowadzone wyłącznie pomiędzy Użytkownikiem oraz tymi osobami trzecimi, a dyrektor nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za jakiekolwiek straty bądź szkody. Dyrektor ma wyłączne prawo do wstrzymania wszelkich dochodów wynikających ze sprzedaży lub licencji wyżej wymienionych praw reklamowych. Ograniczenie odpowiedzialności Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść przez niego wprowadzoną do platformy SKILLSRATE. Dyrektor nie jest odpowiedzialny za treści wprowadzone przez Użytkowników. Wszelkie szkody lub straty wyrządzone Użytkownikom bądź osobom trzecim przez treści wprowadzone przez innych Użytkowników są wyłączną odpowiedzialnością Użytkownika który te treści wprowadził. Dyrektor nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek wyrządzony Użytkownikowi lub osobom trzecim przez: Page 6 of 8

7 a) niewłaściwą stratę, uszkodzenie lub transfer danych do użytkownika; b) uszkodzenie systemu informatycznego, dostępu do Internetu, urządzenia do pobierania lub wyświetlania lub strat danych spowodowanych pobieraniem jakichkolwiek materiałów; c) sytuacji gdy platforma SKILLSRATE jest niedostępna. Zawieszenie i usunięcie konta Użytkownika W razie naruszenie któregokolwiek ze zobowiązań podjętych przez Użytkownika poprzez utworzenie konta Użytkownika, po wyraźniej akceptacji warunków użytkowania, umowy o zachowaniu poufności, procedury użytkowania oraz innych zasad korzystania udostępnionych Użytkownikowi przez dyrektora jak i bez żadnego uzasadnienia, Dyrektor będzie miał prawo zawiesić dostęp Użytkownika do konta oraz jeśli uzna to za stosowne, usunąć konto Użytkownika. Zaprzestanie lub zmiana usług SKILLSRATE Dyrektor może zaprzestać swojej aktywność w każdym momencie, bez obowiązku wysłania uzasadnienia do któregokolwiek z użytkowników. W takiej sytuacji Dyrektor nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną Użytkownikowi lub osobom trzecim w związku z zaprzestaniem działalności. Dyrektor ma prawo zmiany profilu działalności oraz celu przetwarzania danych osobowych jeśli uzna je za niezbędne, bez uprzedniego powiadamiania Użytkowników a taka sytuacja jest objęta jednoznaczną i jasną zgodą zainteresowanych osób, użytkowników platformy SKILLSRATE. Ponadto Dyrektor może przekazać dane osobowe do innego operatora w celu ich przetworzenia w podobnych celach. Zamiany warunków użytkowania Wyżej wymienione warunki będą okresowo aktualizowane przez Dyrektora. Zmiany będą zakomunikowane Użytkownikom poprzez zamieszczenie na stronie internetowej nowych warunków użytkowania, wraz z datą aktualizacji. Page 7 of 8

8 Użytkownicy wyrażają zgodę na wszelkiego rodzaju zmiany kierowane przez Dyrektora, poprzez które nowe obowiązki nie będą utworzone. Jeśli warunki korzystania z platformy SKILLSRATE są zacieśnione, już zarejestrowani Użytkownicy mają możliwość je przyswoić bezgłośnie bądź też odmówić ich na piśmie. Od momentu odmowy ich prawo do korzystania z platformy SKILLSRATE ustaje a nastaje obowiązek usunięcia konta użytkownika. Obowiązujące prawo Wyżej wymienione warunki korzystania jak i relacje prawne pomiędzy Dyrektorem a Użytkownikami są regulowane prawem rumuńskim. Spory powstałe w wyniku egzekucji lub wygaszenia stosunków prawnych wynikających z korzystania z platformy SKILLSRATE są w zakresie kompetencji sądów dzielnicy 3 w Bukareszcie, Rumuni, będąc sądem zarządzającym w miejscu gdzie usługi są wykonywane. Page 8 of 8

UMOWA o sprzedaż usługi Konsultacje społeczne Uruchomienie konsultacji w imieniu klienta

UMOWA o sprzedaż usługi Konsultacje społeczne Uruchomienie konsultacji w imieniu klienta UMOWA o sprzedaż usługi Konsultacje społeczne Uruchomienie konsultacji w imieniu klienta Korzystanie z usług internetowych świadczonych przez ResPublic sp. z o.o. regulowane jest przez zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

2 Definicje pojęć zawartych w regulaminie

2 Definicje pojęć zawartych w regulaminie 1 Preambuła Niniejszy Regulamin opracowano w zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa. Regulamin definiuje warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu Playarena.pl.

Bardziej szczegółowo

UMOWA o sprzedaż usługi Badania Narzędzia do prowadzenia badań dostęp miesięczny

UMOWA o sprzedaż usługi Badania Narzędzia do prowadzenia badań dostęp miesięczny UMOWA o sprzedaż usługi Badania Narzędzia do prowadzenia badań dostęp miesięczny Korzystanie z usług internetowych świadczonych przez ResPublic sp. z o.o. regulowane jest przez zasady i warunki przedstawione

Bardziej szczegółowo

Warunki ogólne. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holandia i wszystkie jednostki powiązane (łącznie TomTom )

Warunki ogólne. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holandia i wszystkie jednostki powiązane (łącznie TomTom ) Polska Warunki ogólne TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holandia i wszystkie jednostki powiązane (łącznie TomTom ) Spis treści 1 Zakres... 3 2 Twoje zamówienie złożone bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Umowa BlackBerry ID. RIM"), a. użytkownikiem")

Umowa BlackBerry ID. RIM), a. użytkownikiem) Umowa BlackBerry ID Umowa BlackBerry ID lub umowa stanowi prawny kontrakt pomiędzy firmą Research In Motion Limited lub jej podmiotem zależnym albo stowarzyszonym określonym w umowie licencyjnej dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UŻYTKOWANIA. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami ustawy niniejszego Regulaminu.

WARUNKI UŻYTKOWANIA. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami ustawy niniejszego Regulaminu. 1. DOMYŚLNA AKCEPTACJA WARUNKI UŻYTKOWANIA Dostęp do strony www.idcgames.com (dalej Strona) i/lub pobieranie aplikacji/ na urządzenia mobilne (dalej, Aplikacje), które umożliwiają korzystanie z platformy

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika końcowego

Umowa licencyjna użytkownika końcowego Umowa licencyjna użytkownika końcowego Warunki dostępu do Oprogramowania i Usług Bitdefender UWAGA DO WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW: ZAPOZNAJ SIĘ UWAŻNIE PONIŻSZĄ UMOWĄ. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA TE ZASADY I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl 1. Terminy i definicje 1. Operator lub Administrator spółka działająca pod firmą INFOSystems, ul. Marcin Flisa 9 lok. 6, Warszawa, 02-247, będącą właścicielem i prowadzącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl Regulamin Serwisu fajnelogo.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Użytkownicy mogą korzystać z usług Serwisu fajnelogo.pl wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie, po jego uprzedniej akceptacji i w zgodności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu mojecykle.pl

Regulamin Serwisu mojecykle.pl Regulamin Serwisu mojecykle.pl Preambuła Ze względu na charakter Usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu mojecykle.pl, jako właściciel i Administrator tego Serwisu będziemy dokładać starań, aby zasady

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE Niniejsza Umowa o Świadczenie Usług w Chmurze Oracle (zwana dalej Umową ) zawarta zostaje pomiędzy Oracle Polska Sp. z o.o. ( Oracle ) i osobą fizyczną lub prawną

Bardziej szczegółowo

Regulamin i polityka prywatności. 1 Definicje:

Regulamin i polityka prywatności. 1 Definicje: Regulamin i polityka prywatności 1 Definicje: 1. Użytkownik osoba fizyczna zarejestrowana w Serwisie. 2. Kampania - okres testowania produktów lub usług przez Użytkownika, podczas którego Użytkownik testuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram. 1 Wstęp

Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram. 1 Wstęp Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego www.budogram.pl, w tym jego wersji mobilnej, udostępnionego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin BitStore.Pl

Regulamin BitStore.Pl Regulamin BitStore.Pl Artykuł 1. DEFINICJE 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1.1. BrightTech BrightTech Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, przy ul. Al. Jerozolimskie 200/521,

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl

Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z Serwisu iwisher.pl prowadzonego przez Administratora tego Serwisu, tj. iwisher Spółkę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL. 1 Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL. 1 Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL 1 Definicje 1.1. EBS ERIF BUSINESS SOLUTIONS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-116), przy ul. Wołowskiej 8, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

III. REJESTRACJA, ZAŁOŻENIE KONTA I ZAWARCIE UMOWY

III. REJESTRACJA, ZAŁOŻENIE KONTA I ZAWARCIE UMOWY Umowa wraz z Regulaminem na korzystanie z dziennika elektronicznego BlizejSzkoly.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Poniższe postanowienia stanowią regulamin korzystania z serwisu dziennika blizejszkoly.pl,

Bardziej szczegółowo

WERSJA DLA REGIONU EUROPY, BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI (EMEA) Opis usługi: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

WERSJA DLA REGIONU EUROPY, BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI (EMEA) Opis usługi: Dell Backup and Recovery Cloud Storage WERSJA DLA REGIONU EUROPY, BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI (EMEA) Opis usługi: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Regulamin usługi. Firma Dell ma przyjemność świadczyć Usługę Dell Backup and Recovery Cloud

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego www.polskasiectaxi.pl

Regulamin serwisu internetowego www.polskasiectaxi.pl Regulamin serwisu internetowego www.polskasiectaxi.pl Klient biznesowy 1 Definicje 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są poniższe pojęcia, należy przez nie rozumieć: a. Serwis witryna znajdująca

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Warunki ogólne dotyczące dzierżawy serwerów wirtualnych Wersja z dnia 11 stycznia 2011 r.

Warunki ogólne dotyczące dzierżawy serwerów wirtualnych Wersja z dnia 11 stycznia 2011 r. Warunki ogólne dotyczące dzierżawy serwerów wirtualnych Wersja z dnia 11 stycznia 2011 r. DEFINICJE Awaria - Problem z działaniem usługi wynikający z odpowiedzialności OVH (problem sprzętowy, problem z

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z portalu internetowego Biuletyn Polonistyczny (biuletynpolonistyczny.pl) 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin

Regulamin korzystania z portalu internetowego Biuletyn Polonistyczny (biuletynpolonistyczny.pl) 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Regulamin korzystania z portalu internetowego Biuletyn Polonistyczny (biuletynpolonistyczny.pl) 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z portalu internetowego Biuletyn

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Platformy SMS-C.pl. 1. Definicje.

REGULAMIN Platformy SMS-C.pl. 1. Definicje. 1. Definicje. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług www.sms-c.pl. 2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Portal oznacza Platformę oraz Portfolio.

REGULAMIN. Portal oznacza Platformę oraz Portfolio. REGULAMIN portalu skmsar.org.pl oraz portalu portfolio.sar.org.pl Definicje: Regulamin niniejszy regulamin. Administrator lub Stowarzyszenie Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usług określonych w niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Filmbox (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 września 2014 r.

REGULAMIN AKCJI Filmbox (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 września 2014 r. REGULAMIN AKCJI Filmbox (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 września 2014 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Filmbox (zwana dalej Akcją promocyjną ) jest Saturn Planet Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dzierżawy serwera dedykowanego z serii So You Start Wersja z dnia 5 grudnia 2013 r. DEFINICJE

Ogólne warunki dzierżawy serwera dedykowanego z serii So You Start Wersja z dnia 5 grudnia 2013 r. DEFINICJE Ogólne warunki dzierżawy serwera dedykowanego z serii So You Start Wersja z dnia 5 grudnia 2013 r. DEFINICJE Awaria - Problem z działaniem usługi wynikający z odpowiedzialności OVH (problem sprzętowy,

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo