PRACA I DOCHODY STUDENTÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACA I DOCHODY STUDENTÓW"

Transkrypt

1 PRACA I DOCHODY STUDENTÓW Wojciech Jarecki Uniwersytet Szczeciński WPROWADZENIE Od przełomu lat 50. i 60. XX w. szybko zaczęła rozwijać się teoria kapitału ludzkiego, w ramach której próbuje się podejmować problemy badawcze związane z zasobami wiedzy, umiejętności, zdrowia, motywacji do pracy itd. tkwiącymi w człowieku (Keeley 2007, s. 30). Podstawową kwestią, która zajmowała badaczy w początkowym okresie, był wpływ podnoszenia poziomu kształcenia na wzrost gospodarczy (m.in. Schultz 1961, s. 1 17; 1971, ale też Mincer 1958, s ; 1962, suplement; Becker 1962, s oraz Denison 1962; Harbison, Myers 1964). Później, szczególnie na przełomie XX i XXI w., zaczęto badać w większym stopniu koszty i efekty kształcenia w skali makro, ale też indywidualnego (m.in. Psacharopoulos 1995; Saxton 2000; Kirchner 2007; Rogers 2008). Celem było wykazanie korzyści materialnych i niematerialnych z podejmowania dalszego kształcenia oraz szacowanie rentowności z inwestycji w kształcenie, szczególnie osób indywidualnych. Według koncepcji kapitału ludzkiego człowiek decyduje się na dalsze kształcenie pod warunkiem, że korzyści z kształcenia w postaci wyższego wynagrodzenia są wyższe od poniesionych kosztów na kształcenie, z uwzględnieniem korzyści z inwestycji alternatywnych. Im więcej korzyści z kształcenia przewyższają poniesione koszty, tym bardziej uzasadnione są inwestycje w określony obszar kształcenia. Podstawowym kosztem kształcenia, szczególnie wyższego, jest tzw. koszt alternatywny, czyli wynagrodzenie, które uzyskiwałoby się, gdyby nie podjęto studiów. W większości badań nad rentownością kształcenia nie szacuje się kosztów bezpośrednich studiowania, przyjmując za jedyny koszt wielkość utraconych wynagrodzeń (Jarecki 2006a, s ; 2008a, s ). Przeprowadzone na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego wstępne badania wśród studentów pokazały, że w niewielkim stopniu pracują oni podczas dwóch pierwszych lat studiów, od trzeciego roku liczba pracujących studentów wzrasta, ale zdecydowany przyrost następuje dopiero na ostatnim, czyli piątym roku studiów 1. Mając powyższe na uwadze, dokonano próby oszacowania wielkości dochodów uzyskiwanych przez studentów ostatniego (V) roku studiów oraz struktury tych dochodów. Postawiono przy tym tezę, że wysokość dochodów badanych studentów jest porównywalna z dochodami osób w wieku do 24 lat, mających wykształcenie średnie i pracujących w grupach zawodowych odpowiednich dla wykształcenia średniego. Pozytywna weryfikacja tezy oznaczałaby, że przy szacowaniu rentowności nakładów na kształcenie wyższe na kierunkach ekonomicznych należałoby obniżyć koszt studiowania przynajmniej o 20%. Tym samym wielkość dochodów studentów w istotny sposób wpływałaby na spadek ponoszonych kosztów alternatywnych studiowania, co należałoby uwzględniać przy szacowaniu rentowności nakładów na kształcenie wyższe. W związku z tym podjęto badania dochodów studentów V roku studiów uczestniczących regularnie 2 w zajęciach. Uzyskano dane od 292 studentów studiów stacjonarnych, na kierunkach o profilu ekonomicznym na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w okresie X 2008 VI 2009, czyli od około 75% wszystkich studentów V roku. Dotyczyły one wielkości uzyskiwanych dochodów, ich źródła i struktury. Dane zbierano co kwartał podczas zajęć na uczelni. Badania trwały za każdym razem około minut. Przy pierwszym badaniu ankietowym w październiku 2008 r. studenci oznaczali ankiety wybranym przez siebie symbolem, który umożliwiał ich identyfikację w kolejnych kwartałach, gdy uzupełniali uzyskiwane koszty i dochody. DOCHODY STUDENTÓW STUDIÓW DZIENNYCH UJĘCIE TEORETYCZNE W literaturze przedmiotu rzadko można spotkać szersze odniesienia do dochodów studentów i ich struktury. Interesujące badania w tym zakresie zostały przeprowadzone przez Główny Urząd Statystyczny (GUS 2005) w Polsce, a w szczególności przez Kirchnera oraz Instytut Statystyczny Szkolnictwa Wyższego w Niemczech (HIS). Osoby podejmujące dalszą naukę, zwłaszcza na studiach wyższych, muszą mieć środki na kształcenie i utrzymanie. Pochodzą one z różnych źródeł. W literaturze przedmiotu wymienia się następujące źródła (HIS 2007 s. 123, 128; GUS 2005, s. 43): rodzice, środki zarobione przez siebie w okresie studiów, środki zaoszczędzone przed studiami, stypendia: naukowe i socjalne, stypendia od przedsiębiorstw i innych organizacji, środki od rodziny (poza rodzicami) lub od znajomych, renty rodzinne lub zdrowotne, pomoc współmałżonka/partnera, kredyty dla studentów, inne. Poza tymi formami finansowania studenci otrzymują również wsparcie finansowe z budżetu poprzez dopłaty do kredytów, do opłat za akademik i stancję, Polityka Społeczna nr 1/

2 do stołówek, korzystania z kultury (kino, teatr), czy transportu (opłaty do przejazdów pociągami i komunikacją miejską) (HIS 2007, s ; Kirchner 2007, s ) itd., co wpływa na niższe koszty własne utrzymania. Interesująca, szczególnie w kontekście badania kosztów i wyników kształcenia, jest struktura dochodów studentów. Z badań przeprowadzonych przez Kirchnera wynika, że dochody studentów w Niemczech wyniosły w 2006 r. miesięcznie (średnia arytmetyczna) około 750 euro i nie różnią się w istotny sposób między osobami pochodzącymi z różnych grup społecznych (Kirchner 2007, s. 128). 64% tych dochodów stanowi pomoc od rodziców, a 22% studenci zarabiają sami. Poza tym 5% stanowią środki od państwa (głównie stypendia). Warto podkreślić, że największe dochody studentów nie mają istotnego związku z przyszłą pracą zawodową w jakiejś organizacji (miałoby np. finansowanie przez przedsiębiorstwa, samorządy i inne instytucje). Poza tym studenci niemieccy z najzamożniejszych gospodarstw domowych przez 5 lat studiów otrzymują około 47 tys. euro. Z kolei studenci z najmniej zamożnych gospodarstw domowych 30% swoich dochodów otrzymują z budżetu. Grupa ta otrzymuje w okresie studiów około 35 tys. euro (Kirchner 2007, s ). Mimo że dochody osób z różnych grup społecznych są zbliżone, to jednak występują różnice w strukturze dochodów studentów. Z grupy osób o najwyższych dochodach 64% studentów otrzymuje środki od rodziców, natomiast z grupy osób o najniższych dochodach tylko 27% (tamże, s. 128). Warto dodać, że odsetek studentów w Niemczech uzyskujących jakiekolwiek stypendia wynosi około 60%. W Niemczech zatem studia są finansowane (w części pozabudżetowej) głównie ze środków rodziców. Badania pokazują, że udział ten jest coraz większy 3 (HIS 2004, s. 166). Przedstawione wyniki badań mogą służyć jako punkt odniesienia do badań przeprowadzonych w Szczecinie. DOCHODY STUDENTÓW KIERUNKÓW EKONOMICZNYCH W SZCZECINIE Studenci V roku studiów ekonomicznych studiują na czterech kierunkach: ekonomii, zarządzaniu i marketingu, finansach i bankowości oraz informatyce i ekonometrii. Podział studentów jest proporcjonalny, tzn. przy naborze na pierwszy rok studiów przyjęto po 150 osób na każdy kierunek. W toku studiów część zrezygnowała, część nie zdała egzaminów i musiała odejść, a część zmieniła uczelnię. W sumie na V roku pozostało 400 studentów, z czego część studiuje w trybie indywidualnym 4. Badania dochodów przeprowadzono z rozdzieleniem na okres wakacji (lipiec-wrzesień) i okres studiowania, tzw. rok akademicki (październik czerwiec). Wyszczególniono przy tym dochody uzyskiwane z własnej pracy, od rodziców, ze stypendiów naukowych i socjalnych łącznie (w roku akademickim) oraz z pozostałych źródeł (pozostała rodzina, darowizny, stypendia od przedsiębiorstw i innych organizacji, kredyty dla studentów i inne dochody). Uzyskane dane przedstawiono w tab. 1 z podziałem na dochody średnie dzielone na wszystkich badanych studentów na danym kierunku oraz na dzielone tylko na tych studentów, których dany dochód obejmuje. Dane tab. 1 pokazują, że występuje bardzo duże zróżnicowanie w dochodach w zależności od kierunku studiów. W okresie wakacyjnym dochody dzielone na wszystkich badanych studentów danego kierunku wynoszą średnio od 816 zł netto na finansach i bankowości do 1776 zł na zarządzaniu i marketingu, a w roku akademickim odpowiednio od zł do 1429 zł. Nie różnią się one istotnie, gdy uwzględni się tylko osoby uzyskujące dochody, ponieważ w roku akademickim uzyskują je wszyscy, a w wakacje większość. Z kolei dochody z własnej pracy w przeliczeniu na wszystkich badanych studentów danego kierunku wynoszą w wakacje od 314 zł (finanse i bankowość) do 1366 zł (zarządzanie i marketing), a w roku akademickim odpowiednio od 163 zł do 912 zł. Jednakże, gdy uwzględni się tylko osoby pracujące, wówczas dochody przypadające na jednego pracującego stu- Tabela 1. Średnie miesięczne dochody netto (w zł) studentów V roku wg kierunków studiów (2008/2009) Rodzaj dochodu Średni miesięczny dochód w wakacje (VII IX) otrzymujący dochody z pracy: pracujący od rodziców: pozostałe (średnio wszyscy) Średni miesięczny dochód w roku akademickim otrzymujący dochody z pracy: pracujący od rodziców: stypendium: pozostałe Polityka Społeczna nr 1/2010

3 denta są znacznie wyższe i wynoszą w wakacje odpowiednio od 733 zł do 2009 zł. Jest to wielkość odpowiadająca średniemu wynagrodzeniu wszystkich zatrudnionych w Polsce, które w 2008 r. wyniosło około 2060 zł netto 5. Istotnym źródłem dochodów studentów są środki od rodziców. W tym przypadku jednak nie ma dużego zróżnicowania między kierunkami studiów. W przeliczeniu na wszystkich studentów danego kierunku w okresie wakacyjnym studenci dostają średnio w granicach zł miesięcznie, a w roku akademickim zł miesięcznie. Jeśli uwzględni się tylko tych, którzy otrzymują środki od rodziców, to zarówno w wakacje, jak i w roku akademickim jest to w granicach zł, przy czym najwięcej od rodziców otrzymują osoby studiujące na zarządzaniu i marketingu oraz ekonomii, a najmniej na finansach i bankowości oraz informatyce i ekonometrii. Ostatnim z wyróżnionych źródeł dochodów są stypendia. W przeliczeniu na wszystkich studentów danego kierunku studiów najniższe stypendia otrzymują studenci zarządzania i marketingu (49 zł) oraz informatyki i ekonometrii (74 zł), a najwyższe finansów i bankowości (166 zł). W przeliczeniu na jednego otrzymującego stypendium nie ma dużych różnic w kwotach między kierunkami studiów, gdyż wahają się one między 330 zł a 420 zł, przy czym wyższe są na informatyce i zarządzaniu, a niższe na finansach i ekonomii. Można zatem wysunąć wniosek, że na zarządzaniu i marketingu oraz informatyce i ekonometrii stypendia uzyskuje zdecydowanie mniej osób niż na finansach i bankowości. Pozostałe dochody (kredyty, darowizny, stypendia od przedsiębiorstw) wynoszą w granicach zł w okresie wakacji i zł w roku akademickim. Poza oszacowaną uzyskiwaną wielkością dochodów istotna jest również ich struktura. Została ona przedstawiona w kolejnym punkcie artykułu. STRUKTURA I ŹRÓDŁA DOCHODÓW STUDENTÓW Analiza struktury i źródeł dochodów została przeprowadzona również z uwzględnieniem poszczególnych kierunków studiów. Dokonano też pewnego porównania z wynikami uzyskanymi w Niemczech (Kirchner 2007, s ). Dane te przedstawiono w dwóch kolejnych tabelach (tab. 2 i 3). Dane tab. 2 pokazują, że prawie połowa studentów ekonomii oraz finansów i bankowości uzyskuje dochody od rodziców, natomiast większość (64%) studentów zarządzania i marketingu oraz informatyki i ekonometrii z pracy własnej. Dla porównania 6, w Niemczech w 2003 r. studenci pozyskiwali dochody głównie od rodziców (51%) oraz ze stypendiów (HIS 2004, s. 166). Duże zróżnicowanie występuje w Polsce, jeśli chodzi o znaczenie stypendiów w strukturze dochodów studentów. Otóż na kierunku finanse i bankowość stanowią one ponad 20% tych dochodów, podczas gdy na zarządzaniu i marketingu zaledwie 3%, a na informatyce i ekonometrii 6%. Poza pierwszym kierunkiem wysokość otrzymywanych stypendiów odpowiada wielkości innych dochodów. Ponieważ dwa podstawowe źródła dochodów badanych studentów to praca własna i środki od rodziców, zbadano również, jaki odsetek osób uzyskuje dochody z tych dwóch źródeł (tab. 3). Rozdzielono przy tym okres wakacyjny i rok akademicki. Analiza tab. 3 pozwala na wniosek, że najczęstszym źródłem dochodów studentów V roku są rodzice. W zależności od kierunku studiów w roku akademickim około 70% 90% studentów uzyskuje środki od rodziców, natomiast w wakacje 40% 53%. Wysoki wydaje się być odsetek studentów uzyskujących dochody z pracy. Co ciekawe częściej studenci pozyskują te dochody w roku akademickim. Na większości kierunków ponad połowa studentów pracuje. W okresie wakacji odsetek ten wynosi od 44% (ekonomia) do 68% (zarządzanie i marketing oraz informatyka i ekonometria), a w roku akademickim od 48% (ekonomia) do 82% (informatyka i ekonometria). Zatem odsetek pracujących na V roku studentów odpowiada odsetkowi osób zatrudnionych będących w wieku produkcyjnym, który wynosi 51% (GUS 2009a, s. 35). Ponieważ, jak pokazują badania, studenci ostatniego roku studiów uzyskują stosunkowo wysokie dochody z pracy własnej, więc warto podjąć próbę zbadania różnic w dochodach studentów i osób pracujących z wykształceniem średnim, co można następnie wykorzystać do szacunków rentowności kształcenia. Tabela 2. Struktura dochodów studentów w roku akademickim w Polsce wg kierunków studiów (2008/2009) i w Niemczech (2003), w % Rodzaj dochodu Rodzice Własna praca Stypendium Inne Ogółem 46,0 30,0 12,0 12,0 28,0 64,0 3,0 5,0 48,0 21,0 22,0 9,0 26,0 64,0 6,0 4,0 Niemcy 51,0 13,0 27,0 9,0 Tabela 3. Osoby uzyskujących dochody z pracy i od rodziny wg kierunku studiów (2008/2009) w % Źródło dochodów Pracujący w wakacje w roku akademickim Od rodziców w wakacje w roku akademickim 44,0 48,0 40,0 88,0 72,0 40,0 88,0 57,0 54,0 50,0 76,0 82,0 53,0 Polityka Społeczna nr 1/

4 WYNAGRODZENIE UTRACONE Coraz częściej w literaturze przedstawia się zagadnienie rentowności inwestycji w kształcenie. Dotyczy to w szczególności kształcenia wyższego, gdyż jest ono dobrowolne, a jednocześnie wymaga poniesienia określonych nakładów indywidualnych. Podstawowym nakładem przyjmowanym do szacunków rentowności kształcenia jest utracone wynagrodzenie w okresie studiowania, czyli wynagrodzenie osób, które po maturze podjęły pracę zawodową. Dotychczas przyjmowano założenie, że studenci nie uzyskują dochodów z pracy. Jednakże jak pokazują przedstawione wcześniej badania odsetek osób na V roku studiów stacjonarnych, a jednocześnie pracujących jest stosunkowo wysoki. Biorąc pod uwagę przedstawione wcześniej wielkości dochodów studentów, porównano w tab. 4 dochody uzyskiwane przez studentów piątego roku z dochodami osób z wykształceniem średnim, w wybranych 7 grupach zawodowych. Pozwoli to jednocześnie na zweryfikowanie postawionej we wstępie tezy. Grupy i podgrupy zawodowe, które wybrano, odpowiadają klasyfikacji ISCO 88. Jako główne grupy zawodowe wybrano do porównań techników i inny średni personel oraz pracowników biurowych, gdyż osobom na tych stanowiskach powinno odpowiadać wykształcenie średnie 8. Jak pokazują dane tab. 4, technicy i inny średni personel uzyskują wyższe wynagrodzenie ogółem (1960 zł netto) niż pracownicy biurowi (1518 zł netto) 9. Analogiczne zróżnicowanie wynagrodzeń występuje wśród osób do 24. roku życia w badanych grupach zawodowych. Po uwzględnieniu wzrostu wynagrodzeń od 2006 do 2008 r. i grupy wieku wynagrodzenie techników i innego średniego personelu mających do 24 lat wyniosło 1505 zł, a pracowników biurowych 1355 zł. Wśród analizowanych podgrup zawodowych wynagrodzenie waha się (2008 r.) między 1073 zł dla pracowników obrotu pieniężnego do 1669 zł netto dla pracowników ds. finansowo-handlowych. Porównując uzyskane szacunki wynagrodzeń dla osób z wykształceniem średnim w stosunku do wynagrodzeń uzyskiwanych przez studentów V roku można zauważyć, że studenci ekonomii oraz finansów i bankowości zarabiają zdecydowanie mniej niż osoby do 24. roku życia mające wykształcenie średnie. Inaczej sytuacja wygląda z osobami studiującymi na dwóch pozostałych kierunkach. Studiujący na V roku informatyki i ekonometrii zarabiają więcej niż pracownicy ds. ewidencji materiałowej, transportu i produkcji oraz obrotu pieniężnego, a studiujący na zarządzaniu i marketingu zarabiają więcej niż większość osób z wykształceniem średnim z badanych grup zawodowych. studentów V roku zarządzania i marketingu jest niższe jedynie od wynagrodzenia pracowników ds. finansowo-handlowych oraz urzędników ds. podatków i ceł, ale różnice te są niewielkie. Na podstawie uzyskanych szacunków można stwierdzić, że nie uwzględnianie w kosztach studiowania 10 dochodów uzyskiwanych przez studentów z ich pracy powoduje istotne obniżenie rentowności studiowania. WNIOSKI Z przeprowadzonych badań można wysunąć dwa podstawowe wnioski, które odnoszą się do postawionej tezy. Po pierwsze, dochody z pracy własnej studentów V roku są mocno zróżnicowane w zależności od kierunku studiów. Po drugie, na kierunkach zarządzanie i marketing oraz informatyka i ekonometria są one na tyle wysokie, że w zasadzie odpowiadają wynagrodzeniu osób z wykształceniem średnim, szczególnie pracownikom biurowym. Tym samym koszt alternatywny studiowania (utracone wynagrodzenie) znacznie się obniża, co należałoby uwzględniać przy szacowaniu indywidualnej rentowności kształcenia. Trzeci istotny wniosek jest taki, że dwa podstawowe źródła dochodów to praca własna i środki uzyskiwane od rodziców, przy czym te pierwsze odgrywają szczególnie istotną rolę u studentów zarządzania i marketingu oraz informatyki i ekonometrii. Kolejny wniosek związany jest z tym, że duży odsetek wszystkich badanych studentów podejmuje pracę zawodową na ostatnim roku studiów, a na zarządzaniu i marketingu oraz informatyce i ekonometrii jest to zdecydowana większość. Tabela 4. miesięczne studentów (2008/2009) i osób pracujących z wykształceniem średnim mających do 24 lat (2008 r.) wg sekcji PKD, w zł Wyszczególnienie brutto (2006) netto a (2006) netto do 24. roku życia b (2008) ekonomii netto studentów c zarządzania i marketingu finansów i bankowości informatyki i ekonometrii Technicy i inny średni personel ogółem w tym: pracownicy ds. finansowych i handlowych agenci biur pomagający w prowadzeniu działalności gospodarczej, pośrednicy handlowi średni personel biurowy urzędnicy ds. podatków i ceł Pracownicy biurowi ogółem w tym: pracownicy ds. finansowo-statystycznych pracownicy ds. ewidencji materiałowej, transportu i produkcji pracownicy obrotu pieniężnego a) W 2006 r. stopy procentowe wynosiły kolejno: na ubezpieczenie emerytalne 9,76%, rentowe 6,50%, chorobowe 2,45% podstawy wymiaru (Twardo 2006). Na podstawie powyższych informacji przyjęto w uproszczeniu, że wynagrodzenie netto wynosi 70% wynagrodzenia brutto. b) netto pomnożono przez 0,66 (Jarecki 2008b; GUS 2007, s. 64, 82 89, ), a następnie przez wzrost wynagrodzeń w okresie IV kwartał 2006 r. do IV kwartał 2008 r., czyli przez 1,163 (GUS 2009b, s ). c) netto studentów obliczono dodając wynagrodzenie z 3 miesięcy w okresie wakacji do wynagrodzenia z dziewięciu miesięcy w roku akademickim i dzieląc przez 12. Źródło: GUS 2007, s i opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 24 Polityka Społeczna nr 1/2010

5 Można zaobserwować, że stosunkowo niskie dochody studenci uzyskują ze stypendiów. Dotyczy to w szczególności kierunków zarządzanie i marketing oraz informatyka i ekonometria. Pojawia się tu ciekawe zagadnienie do ewentualnych dalszych badań czy podejmowanie pracy w okresie studiów, szczególnie w roku akademickim, wpływa na pogorszenie ilości i jakości przyswajanej wiedzy i jaki to ma wpływ na wysokość uzyskiwanych dochodów w przyszłości. Inny problem dotyczy tego, czy wysokość stypendiów, szczególnie naukowych, jest narzędziem, które jest wykorzystywane do motywowania do nauki. Warto na koniec podkreślić, że badania obejmowały jedynie studentów ostatniego roku studiów. Uwzględniając dochody z pozostałych czterech lat studiowania można szacować, że spowodowałyby one spadek utraconych wynagrodzeń o kolejny rok. Dlatego też stosunkowo wysokie dochody uzyskiwane przez studentów V roku są kolejnym argumentem za wprowadzeniem odpłatnych, przynajmniej częściowo, studiów stacjonarnych. Można by zapoczątkować ten proces, np. poprzez wprowadzenie odpłatnych studiów stacjonarnych po licencjacie. 1 Dokładniejsze szacunki uwzględniające studentów wszystkich lat studiów zostaną przeprowadzone w ramach pisanej przez autora rozprawy habilitacyjnej. 12 To znaczy na tyle często, że mogli wypełniać ankiety na zajęciach. 13 Wzrósł w latach Nie są prowadzone statystyki, jak duża część Porównanie to jest jednak nie do końca właściwe, gdyż w przypadku Niemiec struktura ta dotyczy studentów różnych kierunków i lat. 17 Wybrano te grupy zawodowe, które związane są bardziej z ukierunkowaniem ekonomicznym. 18 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DzU nr 265, poz. 2644, Załącznik, s. 3). 19 W zasadzie wysokość tych wynagrodzeń jest trochę zawyżona dla osób z wykształceniem średnim, gdyż jak pokazują statystyki około 20% osób w tych dwóch grupach zawodowych stanowią osoby z wykształceniem wyższym, uzyskujący trochę wyższe dochody (zob.: uropa.eu/extraction/retrieve/de/theme3/lfsq/lfsq_egised?outputdir=ejoutputdir_609&user=unknown&clientsessionid=cdecc75f6e29df88afb81c76bfa86ec8.extraction-worker-1&outputfile=lfsq_egised.htm&outputmode= U&NumberOfCells=36&Language=de&OutputMime=text%2Fhtml&. 10 A w zasadzie w pomniejszeniach kosztów. LITERATURA Becker G.S. (1962), Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis, The Journal of Political Economy, Vol. 70, No. 5, Part 2. Denison E.F. (1962), The Sources of Economic Growth in the United States and the Alternatives Before, New York: Committee for Economic Development. GUS (2005), Ścieżki edukacyjne Polaków, Warszawa. GUS (2007), Struktura wynagrodzeń wg zawodów w październiku 2006 r., Warszawa. GUS (2009a), Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2008 r., Warszawa. GUS (2009b), Zatrudnienie i wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2008 r., Warszawa. Harbison F., Myers C.A. (1964), Education, Manpower and Econommic Growth, New York, Toronto, London: McGraw-Hill. HIS (2004), Die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in der Bundesrepublik Deutschland 2003, Bonn/ Berlin: Bundesministerium für Bildung und Forschung. HIS (2007), Die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in der Bundesrepublik Deutschland 2006, Bonn/ Berlin: Bundesministerium für Bildung und Forschung. Isserstedt W., Middendorff E., Fabian G., Wolter A. (2007), Die Wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in der Bundesrepublik Deutschland 2006, Bonn/Berlin: Bundesministerium für Bildung und Forschung. Jarecki W. (2006a), Koszty kształcenia na studiach wyższych jako problem badawczy, Polityka Społeczna nr 4. Jarecki W. (2006b), W kwestii szacowania efektywności kształcenia metodą T.W. Schultza, w: M. Kunasz (red.), Problemy gospodarowania w dobie globalizacji, Szczecin: Print Grup. Jarecki W. (2008a), Badanie indywidualnej rentowności kształcenia aspekty metodologiczne, w: wiedzą we współczesnej gospodarce, red. D. Kopycińska, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. Jarecki W. (2008b), Szacowanie kosztów i efektów inwestowania w kształcenie wyższe, Polityka Społeczna nr 9. Keeley B. (2007), Human Capital: How what sou know shapes your life, Geneva: OECD. Kirchner M. (2007), Geschenkter Wohlstand Bildungsrenditen eines gebuehrenfreien Hochschulstudium, Universitaet Potsdam, Potsdam Mincer J. (1958), Investment in Human Capital and Personal Income, Journal of Political Economy nr 4 Mincer J. (1962), On-the-job Training: Costs, Returns and Some Implications, Journal of Political Economy no 5. Psacharopoulos G. (1995), The Profitability of Investment in Education, Uniw. Oldenburg, Paper Reviews. Rogers M.L. (2008), Directly unproductive schooling: How country charakteristicks affect the impast of schooling on growth, European Economic Review no 52. Saxton J. (2000), Investment in Education: Private and Public Returns, Joint Economic Committee United States Congress. Schultz T.W. (1961), Investment in Human Capital, The American Economic Review, no 51 (1). Schultz, T.W. (1971), Investment in Human Capital. The Role of Education and of Research, New York, London: The Free Press. Twardo D. (2006), Obliczanie wynagrodzeń. Składniki wynagrodzeń, Serwis Prawno-Pracowniczy nr 28. Wolter C., Weber B. (2005), Bildungsrendite-ein zentraler oekonomischer Indykator des Bildungswesens, Das Magazin für Wirtschaftspolitik nr 10. SUMMARY The article discusses the problem of income generated by economics students in their final year of master s degree studies. The main objective was to estimate this income, determine its sources and structure. It has been assumed that in their final year, students generate income comparable to people with secondary education. Estimates made allowed to validate the thesis advanced. NOWE KSIĄŻKI Tadeusz Kowalik, TRANSFORMACJA.PL, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2009, stron 278. WYKSZTAŁCENIE I KWALIFIKACJE KOBIET A ICH SYTUACJA NA RYNKU PRACY, redakcja naukowa Grażyna Firlit-Fesnak, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2008, stron 310. Polityka Społeczna nr 1/

INDYWIDUALNE KOSZTY STUDIOWANIA

INDYWIDUALNE KOSZTY STUDIOWANIA Studia Regionalne i Lokalne Nr 4(50)/2012 ISSN 1509 4995 Wojciech Jarecki* INDYWIDUALNE KOSZTY STUDIOWANIA NA PRZYKŁADZIE KIERUNKÓW EKONOMICZNYCH W UCZELNIACH SZCZECIŃSKICH W artykule została podjęta kwestia

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ KAPITAŁU LUDZKIEGO KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE

KONKURENCYJNOŚĆ KAPITAŁU LUDZKIEGO KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 35, T. 2 Danuta Kopycińska * Uniwersytet Szczeciński KONKURENCYJNOŚĆ KAPITAŁU LUDZKIEGO KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE STRESZCZENIE Podstawowym miernikiem

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC - The Programme for the International Assessment of Adult Competencies) Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych

Bardziej szczegółowo

Nasz region we współczesnym świecie

Nasz region we współczesnym świecie Nasz region we współczesnym świecie Anna Czarlińska-Wężyk 14.04.2013 http://pl.wikipedia.org/wiki/wojew%c3%b3dztwo_%c5%9bl%c4%85skie Województwo powstało dnia 1.01.1999 z województw: katowickiego i częstochowskiego

Bardziej szczegółowo

Czy mogę wpłynąć na wysokość mojego dochodu?

Czy mogę wpłynąć na wysokość mojego dochodu? Czy mogę wpłynąć na wysokość mojego dochodu? Źródła dochodów Pieniądze nie zaspokajają naszych potrzeb, ale dobra, które za nie możemy kupić. Źródłami dochodów są: dochody z pracy najemnej /np. praca na

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo

Koszty wypadków przy pracy w przedsiębiorstwach

Koszty wypadków przy pracy w przedsiębiorstwach BEZPIECZEŃSTWO PRACY nauka i praktyka 2/1999, s. 2-4 mgr JAN RZEPECKI Centralny Instytut Ochrony Pracy Koszty przy pracy w przedsiębiorstwach Praca wykonana w ramach Strategicznego Programu Rządowego pn.

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC - The Programme for the International Assessment of Adult Competencies) Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych

Bardziej szczegółowo

MOTYWY WYBORU STUDIÓW I KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

MOTYWY WYBORU STUDIÓW I KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 3 WOJCIECH JARECKI Uniwersytet Szczeciński MOTYWY WYBORU STUDIÓW I KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Wstęp W krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

magisterskich. Oba kryteria określone w art. 170a ust. 4 muszą być spełnione łącznie

magisterskich. Oba kryteria określone w art. 170a ust. 4 muszą być spełnione łącznie PYTANIA DO MNiSW ODPOWIEDŹ MNiSW DATA ODPOWIEDZI MNiSW 1 Student rozpoczął studia pierwszego stopnia przed wejściem w życie znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i w roku akademickim 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Szacowanie wewnętrznej stopy zwrotu inwestycji w wyższe wykształcenie

Szacowanie wewnętrznej stopy zwrotu inwestycji w wyższe wykształcenie Adam Adamczyk * Wojciech Jarecki * Szacowanie wewnętrznej stopy zwrotu inwestycji w wyższe wykształcenie Wstęp Kształcenie jest inwestycją, która poprzez ponoszenie nakładów, zwanych w przypadku edukacji

Bardziej szczegółowo

Jak uczą się dorośli Polacy?

Jak uczą się dorośli Polacy? Jak uczą się dorośli Polacy? W ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających trzecią turę badania (a więc przez niemal cały rok 2011 r. i w pierwszej połowie 2012 r.) łącznie 36% Polaków w wieku 18-59/64

Bardziej szczegółowo

Luka płacowa, czyli co zrobić żeby kobiety nie zarabiały mniej?

Luka płacowa, czyli co zrobić żeby kobiety nie zarabiały mniej? Luka płacowa, czyli co zrobić żeby kobiety nie zarabiały mniej? Jak mierzyć lukę płacową? Warszawa, 26 marca 2014 r. Obowiązujące prawo - Konstytucja Artykuł 33 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oeconomica 2014, 311(75)2, 153 162 Marta Nowak DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE OSÓB STUDIUJĄCYCH NA KIERUNKACH STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej

11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej 11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej Raport Euro-Tax.pl Kwiecień 2015 W 11 lat Polacy zarobili 996 miliardów złotych w UE W ciągu 11 lat naszej obecności w strukturach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Okres zwrotu indywidualnych inwestycji w wyższe wykształcenie

Okres zwrotu indywidualnych inwestycji w wyższe wykształcenie Wojciech JARECKI * Okres zwrotu indywidualnych inwestycji w wyższe wykształcenie Wstęp Obecnie, na początku XXI wieku, w dobie szybko postępujących zmian gospodarczych w technice, technologii, ale też

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

CBS Projekt Regionalny rynek oświaty... 1. Regionalny rynek oświaty Polski i Ukrainy: analiza porównawcza

CBS Projekt Regionalny rynek oświaty... 1. Regionalny rynek oświaty Polski i Ukrainy: analiza porównawcza CBS Projekt Regionalny rynek oświaty... 1 Regionalny rynek oświaty Polski i Ukrainy: analiza porównawcza Projekt Wstęp W ostatnich kilkunastu latach, zarówno w Polsce jak i na Ukrainie, nastąpiły istotne

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr Paweł Kozubek. kierunkowy. obowiązkowy polski III.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr Paweł Kozubek. kierunkowy. obowiązkowy polski III. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-577 Nazwa modułu Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Nazwa modułu w języku angielskim Evaluation of efficiency of investment projects Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Briefing prasowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej

Briefing prasowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej 24 czerwca 2013 r. Briefing prasowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 Odwróciliśmy

Bardziej szczegółowo

NOWA METODA SZACUNKU DOCHODÓW Z PRACY POLAKÓW ZA GRANICĄ BILANS PŁATNICZY

NOWA METODA SZACUNKU DOCHODÓW Z PRACY POLAKÓW ZA GRANICĄ BILANS PŁATNICZY N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 2008-04-07 NOWA METODA SZACUNKU DOCHODÓW Z PRACY POLAKÓW ZA GRANICĄ BILANS PŁATNICZY Dane bilansu płatniczego zostały zweryfikowane od I kwartału

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA

Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics M. Dąbrowska K. Grabowska Wroclaw University of Economics Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkującej napoje JEL Classification: A 10 Słowa kluczowe: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr Rok III / semestr VI Specjalność Bez specjalności Kod

Bardziej szczegółowo

Prywatne nakłady na kształcenie na poziomie wyższym: wysokość, zróżnicowanie, konsekwencje dla spójności społecznej

Prywatne nakłady na kształcenie na poziomie wyższym: wysokość, zróżnicowanie, konsekwencje dla spójności społecznej Prywatne nakłady na kształcenie na poziomie wyższym: wysokość, zróżnicowanie, konsekwencje dla spójności społecznej dr Leszek Wincenciak dr hab. Leszek Morawski Warszawa, 19 października 2015 r. Struktura

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE w r.a. 2013/2014 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Forma Niestacjonarne studiów**

OPŁATY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE w r.a. 2013/2014 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Forma Niestacjonarne studiów** Załącznik nr I/6 do Zarządzenia nr 67/2013 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego stopnia,

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Economics and IT Applications (studia w języku angielskim) Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Nazwa kierunku Economics and IT Applications (studia w języku angielskim) Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nazwa kierunku Economics and IT Applications (studia w języku angielskim) Tryb studiów stacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Opis kierunku Economics

Bardziej szczegółowo

Biznes i naukaperspektywy. przyszłość. Stan obecny. Warszawa, 26.06.2012r. Współpraca biznesu i nauki. Absolwenci i absolwentki na polskim rynku pracy

Biznes i naukaperspektywy. przyszłość. Stan obecny. Warszawa, 26.06.2012r. Współpraca biznesu i nauki. Absolwenci i absolwentki na polskim rynku pracy Współpraca biznesu i nauki Biznes i naukaperspektywy na przyszłość Absolwenci i absolwentki na polskim rynku pracy Stan obecny Jakość szkolnictwa wyższego Warszawa, 26.06.2012r. Młodzi na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Sytuacja demograficzna a szkolnictwo wyższe w Polsce

Sytuacja demograficzna a szkolnictwo wyższe w Polsce Sytuacja demograficzna a szkolnictwo wyższe w Polsce Od 1990 roku polskie szkolnictwo wyższe było w okresie stałego i dynamicznego wzrostu. W ciągu 15 lat liczba studentów osiągnęła rekordowy poziom 1,9

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE.

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE. Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE Marcin Kautsch Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Kraków,

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 22/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich

Bardziej szczegółowo

ZYSK BRUTTO, KOSZTY I ZYSK NETTO

ZYSK BRUTTO, KOSZTY I ZYSK NETTO ZYSK BRUTTO, KOSZTY I ZYSK NETTO MARŻA BRUTTO Marża i narzut dotyczą tego ile właściciel sklepu zarabia na sprzedaży 1 sztuki pojedynczej pozycji. Marża brutto i zysk brutto odnoszą się do tego ile zarabia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Raport z badania Chełm 2013 Metody i cele badania Ankieta studencka jest podstawowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Magdalena Dziubińska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Magdalena Dziubińska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Prognoza przychodów ze sprzedaży dla przedsiębiorstwa XYZ z branży 85.4 PKD Magdalena Dziubińska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu JEL Classification G0 key words: planowanie finansowe, prognoza przychodów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

REGULAMIN FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI REGULAMIN FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI 1. Niniejszy Regulamin określa: a. Zasady gospodarowania i podziału środków przeznaczonych na pomoc materialną dla studentów

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Wydział Ekonomiczny kształci studentów na dwóch kierunkach studiów: 1. Ekonomia jednolite studia magisterskie stacjonarne jednolite studia magisterskie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011

Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011 Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011 Dane statystyczne zebrała Jadwiga Zarębska Opracowanie raportu: Zespół Wydziału Informacji i Promocji ORE SPIS TREŚCI UWAGI OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r.

Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r. K. 301-1/12 Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia założeń do planu rzeczowo - finansowego na 2013 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

opłaty dla kontynuujących studia - opłaty dla przyjętych od r.a. 2012/2013 wszyscy studenci * Lp. tytuł opłat /usługa edukacyjna wysokość opłaty

opłaty dla kontynuujących studia - opłaty dla przyjętych od r.a. 2012/2013 wszyscy studenci * Lp. tytuł opłat /usługa edukacyjna wysokość opłaty Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 37/2012 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 17 lipca 2012 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012.

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012. Płeć jest jedną z kluczowych cech stosowanych w analizie rynku pracy. Wiele zjawisk przedstawionych jest w podziale na mężczyzn i kobiety. Także indywidualne możliwości oraz decyzje pracowników i osób

Bardziej szczegółowo

Zasady badania opinii pracodawców w Rankingu 2015. metodologia badania

Zasady badania opinii pracodawców w Rankingu 2015. metodologia badania Zasady badania opinii pracodawców w Rankingu 2015 metodologia badania Warszawa, lipiec 2015 Historia badania Ranking Szkół Wyższych przygotowywany jest corocznie od trzynastu lat przez miesięcznik Perspektywy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Komercjalizacja wiedzy na uczelniach ekonomicznych

Komercjalizacja wiedzy na uczelniach ekonomicznych Andrzej Graczyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Komercjalizacja wiedzy na uczelniach ekonomicznych 1. Potencjał wiedzy. Uczelnie ekonomiczne zatrudniają pokaźną liczbę specjalistów z zakresu nauk

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 10 W SPRAWIE PRZEMIAN W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I KSZTAŁCENIA EKONOMISTÓW

ROZDZIAŁ 10 W SPRAWIE PRZEMIAN W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I KSZTAŁCENIA EKONOMISTÓW Wacław Jarmołowicz Dawid Piątek ROZDZIAŁ 10 W SPRAWIE PRZEMIAN W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I KSZTAŁCENIA EKONOMISTÓW Wprowadzenie Celem opracowania jest ogólna charakterystyka przemian w tym przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni

Bardziej szczegółowo

otrzymałam Pani wystąpienie w sprawie znowelizowanych w ubiegłym roku zasad

otrzymałam Pani wystąpienie w sprawie znowelizowanych w ubiegłym roku zasad BiURG RZECZEK* 1!ćAW OBYWATfŁSKir.H MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWAWYŻSZEC,,-L " Ai 2012-03- 1 1 i mąkim$j MNiS W-DP-SPP-121-5182-6/PO/l 2 Pani Prof. Irena Lipowicz Warszawa, Pi marca 2012 r. Rpo-iffiwo n\

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR Zarządzenie Nr 44/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska Informacja o pomocy materialnej w roku akademickim 2011/2012 Od nowego roku akademickiego, tj. od 1 października 2011 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 18 marca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

System czasowy. Płaca w tym systemie określana jest jako miesięczna

System czasowy. Płaca w tym systemie określana jest jako miesięczna 4.3.3. Systemy płac System płac to zespół zasad obejmujących organizację płac oraz metody ich ustalania i obliczania. W przedsiębiorstwach handlowych stosuje się pięć podstawowych systemów płac: czasowy;

Bardziej szczegółowo

Szkoły wyższe, studenci i absolwenci

Szkoły wyższe, studenci i absolwenci URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 2010 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 081 533 20 51, fax 081 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 24 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 24 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju edukacji i rynku pracy na obszarze funkcjonalnym Blisko Krakowa. - analiza statystyczna

Strategia rozwoju edukacji i rynku pracy na obszarze funkcjonalnym Blisko Krakowa. - analiza statystyczna Strategia rozwoju edukacji i rynku pracy na obszarze funkcjonalnym Blisko Krakowa - analiza statystyczna 2014 Prognoza ludności OF Blisko Krakowa do roku 2030 w podziale na funkcjonalne grupy wieku 15072;

Bardziej szczegółowo

Streszczenie raportu końcowego w języku nietechnicznym

Streszczenie raportu końcowego w języku nietechnicznym Streszczenie raportu końcowego w języku nietechnicznym Dezagregacja danych dotyczących nakładów sektora przedsiębiorstw na działalność badawczą i rozwojową (B+R) oraz personel B+R na poziom podregionów

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p Matematyka

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p Matematyka EKONOMIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p Matematyka 1 = 0,70 albo podstawowy p 1.* 1 = 0,60 albo geografia albo historia

Bardziej szczegółowo

UWAGI ANALITYCZNE. Gospodarstwa z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego. Wyszczególnienie. do 1 ha użytków rolnych. powyżej 1 ha.

UWAGI ANALITYCZNE. Gospodarstwa z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego. Wyszczególnienie. do 1 ha użytków rolnych. powyżej 1 ha. UWAGI ANALITYCZNE UDZIAŁ DOCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ W DOCHODACH OGÓŁEM GOSPODARSTW DOMOWYCH W Powszechnym Spisie Rolnym w woj. dolnośląskim spisano 140,7 tys. gospodarstw domowych z użytkownikiem

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych)

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) 015 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, 9.06.2015 r. Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) Jaki był zasięg ubóstwa ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Motywy podjęcia studiów na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna w AGH

Motywy podjęcia studiów na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna w AGH Marta CIESIELKA, Małgorzata NOWORYTA AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Polska Motywy podjęcia studiów na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna w AGH Wstęp Wybór studiów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ na semestr zimowy roku ak. 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ na semestr zimowy roku ak. 2015/2016 WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI Wpłynęło:... data i podpis osoby przyjmującej wniosek Kierunek... stopień... Forma studiów... Nr albumu... Rok studiów... Semestr... WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 10 WPŁYW WYBORU FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA OBCIĄŻENIA FISKALNE W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ROZDZIAŁ 10 WPŁYW WYBORU FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA OBCIĄŻENIA FISKALNE W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH Arkadiusz Żabiński ROZDZIAŁ 10 WPŁYW WYBORU FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA OBCIĄŻENIA FISKALNE W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH 1. Wstęp Osoby fizyczne prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r.

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r. ... (pieczątka uczelni) Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu nazwa uczelni Plan rzeczowo-finansowy na 05 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku środki z budżetów

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

I ROK STUDIÓW. B 4 30 E UAM konstytucyjnego 10. Redakcja tekstów

I ROK STUDIÓW. B 4 30 E UAM konstytucyjnego 10. Redakcja tekstów Program studiów 1. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 180. 2. Liczba semestrów: 6. 3. Liczba godzin: 1890. 4. Opis poszczególnych modułów kształcenia (sylabusy): w trakcie przygotowywania.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2015 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Poz. 345 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Poz. 345 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Poz. 345 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO?

Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO? Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO? Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej jest kwestią wyboru pewnego modelu cywilizacyjnego. Skutki ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

Raport z badań preferencji licealistów

Raport z badań preferencji licealistów Raport z badań preferencji licealistów Uniwersytet Jagielloński 2011 Raport 2011 1 Szanowni Państwo, definiując misję naszej uczelni napisaliśmy, że Zadaniem Uniwersytetu było i jest wytyczanie nowych

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 317 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 317 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 317 SECTIO D 2005 Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Academy of Physical Education, Krakow URSZULA MIĄZEK, MARIA

Bardziej szczegółowo

Rozwój szkolnictwa wyższego w powiecie wałbrzyskim stan aktualny i perspektywy na lata 2014-2020. dr Andrzej Węgrzyn PWSZ w Wałbrzychu

Rozwój szkolnictwa wyższego w powiecie wałbrzyskim stan aktualny i perspektywy na lata 2014-2020. dr Andrzej Węgrzyn PWSZ w Wałbrzychu Rozwój szkolnictwa wyższego w powiecie wałbrzyskim stan aktualny i perspektywy na lata 2014-2020 dr Andrzej Węgrzyn PWSZ w Wałbrzychu 1 Plan prezentacji 1. Szkoły wyższe w Wałbrzychu - stan obecny 2. Perspektywy

Bardziej szczegółowo

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy 1 UWAGI METODYCZNE Badanie popytu na pracę, realizowane na formularzu Z 05, prowadzone jest w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej o liczbie

Bardziej szczegółowo

Program badań. statystycznych. statystyki publicznej. na rok 2007

Program badań. statystycznych. statystyki publicznej. na rok 2007 Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 2006 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2010 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2010 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 30.06.2011 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 25 listopada 2009 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia KOSZTY PRACY W GOSPODARCE NARODOWEJ W 2008 ROKU Źródłem przedstawionych danych jest

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności dydaktycznej e-nauczania w opinii studentów

Ocena efektywności dydaktycznej e-nauczania w opinii studentów Izabela Kula, Marlena Plebańska Politechnika Warszawska Ocena efektywności dydaktycznej e-nauczania w opinii studentów W referacie zaprezentowano metodykę i wyniki badania przeprowadzonego wśród studentów

Bardziej szczegółowo

STUDENCKA ANKIETA OCENY PRACY SEKRETARIATÓW

STUDENCKA ANKIETA OCENY PRACY SEKRETARIATÓW Uniwersytet Rzeszowski Sekcja Jakości Kształcenia STUDENCKA ANKIETA OCENY PRACY SEKRETARIATÓW RAPORT ZBIORCZY rok akademicki 2011/2012 W ostatnich tygodniach semestru letniego w roku akademickim 2011/2012

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: 04.07.2014 r. Internet:

Bardziej szczegółowo