PRACA I DOCHODY STUDENTÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACA I DOCHODY STUDENTÓW"

Transkrypt

1 PRACA I DOCHODY STUDENTÓW Wojciech Jarecki Uniwersytet Szczeciński WPROWADZENIE Od przełomu lat 50. i 60. XX w. szybko zaczęła rozwijać się teoria kapitału ludzkiego, w ramach której próbuje się podejmować problemy badawcze związane z zasobami wiedzy, umiejętności, zdrowia, motywacji do pracy itd. tkwiącymi w człowieku (Keeley 2007, s. 30). Podstawową kwestią, która zajmowała badaczy w początkowym okresie, był wpływ podnoszenia poziomu kształcenia na wzrost gospodarczy (m.in. Schultz 1961, s. 1 17; 1971, ale też Mincer 1958, s ; 1962, suplement; Becker 1962, s oraz Denison 1962; Harbison, Myers 1964). Później, szczególnie na przełomie XX i XXI w., zaczęto badać w większym stopniu koszty i efekty kształcenia w skali makro, ale też indywidualnego (m.in. Psacharopoulos 1995; Saxton 2000; Kirchner 2007; Rogers 2008). Celem było wykazanie korzyści materialnych i niematerialnych z podejmowania dalszego kształcenia oraz szacowanie rentowności z inwestycji w kształcenie, szczególnie osób indywidualnych. Według koncepcji kapitału ludzkiego człowiek decyduje się na dalsze kształcenie pod warunkiem, że korzyści z kształcenia w postaci wyższego wynagrodzenia są wyższe od poniesionych kosztów na kształcenie, z uwzględnieniem korzyści z inwestycji alternatywnych. Im więcej korzyści z kształcenia przewyższają poniesione koszty, tym bardziej uzasadnione są inwestycje w określony obszar kształcenia. Podstawowym kosztem kształcenia, szczególnie wyższego, jest tzw. koszt alternatywny, czyli wynagrodzenie, które uzyskiwałoby się, gdyby nie podjęto studiów. W większości badań nad rentownością kształcenia nie szacuje się kosztów bezpośrednich studiowania, przyjmując za jedyny koszt wielkość utraconych wynagrodzeń (Jarecki 2006a, s ; 2008a, s ). Przeprowadzone na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego wstępne badania wśród studentów pokazały, że w niewielkim stopniu pracują oni podczas dwóch pierwszych lat studiów, od trzeciego roku liczba pracujących studentów wzrasta, ale zdecydowany przyrost następuje dopiero na ostatnim, czyli piątym roku studiów 1. Mając powyższe na uwadze, dokonano próby oszacowania wielkości dochodów uzyskiwanych przez studentów ostatniego (V) roku studiów oraz struktury tych dochodów. Postawiono przy tym tezę, że wysokość dochodów badanych studentów jest porównywalna z dochodami osób w wieku do 24 lat, mających wykształcenie średnie i pracujących w grupach zawodowych odpowiednich dla wykształcenia średniego. Pozytywna weryfikacja tezy oznaczałaby, że przy szacowaniu rentowności nakładów na kształcenie wyższe na kierunkach ekonomicznych należałoby obniżyć koszt studiowania przynajmniej o 20%. Tym samym wielkość dochodów studentów w istotny sposób wpływałaby na spadek ponoszonych kosztów alternatywnych studiowania, co należałoby uwzględniać przy szacowaniu rentowności nakładów na kształcenie wyższe. W związku z tym podjęto badania dochodów studentów V roku studiów uczestniczących regularnie 2 w zajęciach. Uzyskano dane od 292 studentów studiów stacjonarnych, na kierunkach o profilu ekonomicznym na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w okresie X 2008 VI 2009, czyli od około 75% wszystkich studentów V roku. Dotyczyły one wielkości uzyskiwanych dochodów, ich źródła i struktury. Dane zbierano co kwartał podczas zajęć na uczelni. Badania trwały za każdym razem około minut. Przy pierwszym badaniu ankietowym w październiku 2008 r. studenci oznaczali ankiety wybranym przez siebie symbolem, który umożliwiał ich identyfikację w kolejnych kwartałach, gdy uzupełniali uzyskiwane koszty i dochody. DOCHODY STUDENTÓW STUDIÓW DZIENNYCH UJĘCIE TEORETYCZNE W literaturze przedmiotu rzadko można spotkać szersze odniesienia do dochodów studentów i ich struktury. Interesujące badania w tym zakresie zostały przeprowadzone przez Główny Urząd Statystyczny (GUS 2005) w Polsce, a w szczególności przez Kirchnera oraz Instytut Statystyczny Szkolnictwa Wyższego w Niemczech (HIS). Osoby podejmujące dalszą naukę, zwłaszcza na studiach wyższych, muszą mieć środki na kształcenie i utrzymanie. Pochodzą one z różnych źródeł. W literaturze przedmiotu wymienia się następujące źródła (HIS 2007 s. 123, 128; GUS 2005, s. 43): rodzice, środki zarobione przez siebie w okresie studiów, środki zaoszczędzone przed studiami, stypendia: naukowe i socjalne, stypendia od przedsiębiorstw i innych organizacji, środki od rodziny (poza rodzicami) lub od znajomych, renty rodzinne lub zdrowotne, pomoc współmałżonka/partnera, kredyty dla studentów, inne. Poza tymi formami finansowania studenci otrzymują również wsparcie finansowe z budżetu poprzez dopłaty do kredytów, do opłat za akademik i stancję, Polityka Społeczna nr 1/

2 do stołówek, korzystania z kultury (kino, teatr), czy transportu (opłaty do przejazdów pociągami i komunikacją miejską) (HIS 2007, s ; Kirchner 2007, s ) itd., co wpływa na niższe koszty własne utrzymania. Interesująca, szczególnie w kontekście badania kosztów i wyników kształcenia, jest struktura dochodów studentów. Z badań przeprowadzonych przez Kirchnera wynika, że dochody studentów w Niemczech wyniosły w 2006 r. miesięcznie (średnia arytmetyczna) około 750 euro i nie różnią się w istotny sposób między osobami pochodzącymi z różnych grup społecznych (Kirchner 2007, s. 128). 64% tych dochodów stanowi pomoc od rodziców, a 22% studenci zarabiają sami. Poza tym 5% stanowią środki od państwa (głównie stypendia). Warto podkreślić, że największe dochody studentów nie mają istotnego związku z przyszłą pracą zawodową w jakiejś organizacji (miałoby np. finansowanie przez przedsiębiorstwa, samorządy i inne instytucje). Poza tym studenci niemieccy z najzamożniejszych gospodarstw domowych przez 5 lat studiów otrzymują około 47 tys. euro. Z kolei studenci z najmniej zamożnych gospodarstw domowych 30% swoich dochodów otrzymują z budżetu. Grupa ta otrzymuje w okresie studiów około 35 tys. euro (Kirchner 2007, s ). Mimo że dochody osób z różnych grup społecznych są zbliżone, to jednak występują różnice w strukturze dochodów studentów. Z grupy osób o najwyższych dochodach 64% studentów otrzymuje środki od rodziców, natomiast z grupy osób o najniższych dochodach tylko 27% (tamże, s. 128). Warto dodać, że odsetek studentów w Niemczech uzyskujących jakiekolwiek stypendia wynosi około 60%. W Niemczech zatem studia są finansowane (w części pozabudżetowej) głównie ze środków rodziców. Badania pokazują, że udział ten jest coraz większy 3 (HIS 2004, s. 166). Przedstawione wyniki badań mogą służyć jako punkt odniesienia do badań przeprowadzonych w Szczecinie. DOCHODY STUDENTÓW KIERUNKÓW EKONOMICZNYCH W SZCZECINIE Studenci V roku studiów ekonomicznych studiują na czterech kierunkach: ekonomii, zarządzaniu i marketingu, finansach i bankowości oraz informatyce i ekonometrii. Podział studentów jest proporcjonalny, tzn. przy naborze na pierwszy rok studiów przyjęto po 150 osób na każdy kierunek. W toku studiów część zrezygnowała, część nie zdała egzaminów i musiała odejść, a część zmieniła uczelnię. W sumie na V roku pozostało 400 studentów, z czego część studiuje w trybie indywidualnym 4. Badania dochodów przeprowadzono z rozdzieleniem na okres wakacji (lipiec-wrzesień) i okres studiowania, tzw. rok akademicki (październik czerwiec). Wyszczególniono przy tym dochody uzyskiwane z własnej pracy, od rodziców, ze stypendiów naukowych i socjalnych łącznie (w roku akademickim) oraz z pozostałych źródeł (pozostała rodzina, darowizny, stypendia od przedsiębiorstw i innych organizacji, kredyty dla studentów i inne dochody). Uzyskane dane przedstawiono w tab. 1 z podziałem na dochody średnie dzielone na wszystkich badanych studentów na danym kierunku oraz na dzielone tylko na tych studentów, których dany dochód obejmuje. Dane tab. 1 pokazują, że występuje bardzo duże zróżnicowanie w dochodach w zależności od kierunku studiów. W okresie wakacyjnym dochody dzielone na wszystkich badanych studentów danego kierunku wynoszą średnio od 816 zł netto na finansach i bankowości do 1776 zł na zarządzaniu i marketingu, a w roku akademickim odpowiednio od zł do 1429 zł. Nie różnią się one istotnie, gdy uwzględni się tylko osoby uzyskujące dochody, ponieważ w roku akademickim uzyskują je wszyscy, a w wakacje większość. Z kolei dochody z własnej pracy w przeliczeniu na wszystkich badanych studentów danego kierunku wynoszą w wakacje od 314 zł (finanse i bankowość) do 1366 zł (zarządzanie i marketing), a w roku akademickim odpowiednio od 163 zł do 912 zł. Jednakże, gdy uwzględni się tylko osoby pracujące, wówczas dochody przypadające na jednego pracującego stu- Tabela 1. Średnie miesięczne dochody netto (w zł) studentów V roku wg kierunków studiów (2008/2009) Rodzaj dochodu Średni miesięczny dochód w wakacje (VII IX) otrzymujący dochody z pracy: pracujący od rodziców: pozostałe (średnio wszyscy) Średni miesięczny dochód w roku akademickim otrzymujący dochody z pracy: pracujący od rodziców: stypendium: pozostałe Polityka Społeczna nr 1/2010

3 denta są znacznie wyższe i wynoszą w wakacje odpowiednio od 733 zł do 2009 zł. Jest to wielkość odpowiadająca średniemu wynagrodzeniu wszystkich zatrudnionych w Polsce, które w 2008 r. wyniosło około 2060 zł netto 5. Istotnym źródłem dochodów studentów są środki od rodziców. W tym przypadku jednak nie ma dużego zróżnicowania między kierunkami studiów. W przeliczeniu na wszystkich studentów danego kierunku w okresie wakacyjnym studenci dostają średnio w granicach zł miesięcznie, a w roku akademickim zł miesięcznie. Jeśli uwzględni się tylko tych, którzy otrzymują środki od rodziców, to zarówno w wakacje, jak i w roku akademickim jest to w granicach zł, przy czym najwięcej od rodziców otrzymują osoby studiujące na zarządzaniu i marketingu oraz ekonomii, a najmniej na finansach i bankowości oraz informatyce i ekonometrii. Ostatnim z wyróżnionych źródeł dochodów są stypendia. W przeliczeniu na wszystkich studentów danego kierunku studiów najniższe stypendia otrzymują studenci zarządzania i marketingu (49 zł) oraz informatyki i ekonometrii (74 zł), a najwyższe finansów i bankowości (166 zł). W przeliczeniu na jednego otrzymującego stypendium nie ma dużych różnic w kwotach między kierunkami studiów, gdyż wahają się one między 330 zł a 420 zł, przy czym wyższe są na informatyce i zarządzaniu, a niższe na finansach i ekonomii. Można zatem wysunąć wniosek, że na zarządzaniu i marketingu oraz informatyce i ekonometrii stypendia uzyskuje zdecydowanie mniej osób niż na finansach i bankowości. Pozostałe dochody (kredyty, darowizny, stypendia od przedsiębiorstw) wynoszą w granicach zł w okresie wakacji i zł w roku akademickim. Poza oszacowaną uzyskiwaną wielkością dochodów istotna jest również ich struktura. Została ona przedstawiona w kolejnym punkcie artykułu. STRUKTURA I ŹRÓDŁA DOCHODÓW STUDENTÓW Analiza struktury i źródeł dochodów została przeprowadzona również z uwzględnieniem poszczególnych kierunków studiów. Dokonano też pewnego porównania z wynikami uzyskanymi w Niemczech (Kirchner 2007, s ). Dane te przedstawiono w dwóch kolejnych tabelach (tab. 2 i 3). Dane tab. 2 pokazują, że prawie połowa studentów ekonomii oraz finansów i bankowości uzyskuje dochody od rodziców, natomiast większość (64%) studentów zarządzania i marketingu oraz informatyki i ekonometrii z pracy własnej. Dla porównania 6, w Niemczech w 2003 r. studenci pozyskiwali dochody głównie od rodziców (51%) oraz ze stypendiów (HIS 2004, s. 166). Duże zróżnicowanie występuje w Polsce, jeśli chodzi o znaczenie stypendiów w strukturze dochodów studentów. Otóż na kierunku finanse i bankowość stanowią one ponad 20% tych dochodów, podczas gdy na zarządzaniu i marketingu zaledwie 3%, a na informatyce i ekonometrii 6%. Poza pierwszym kierunkiem wysokość otrzymywanych stypendiów odpowiada wielkości innych dochodów. Ponieważ dwa podstawowe źródła dochodów badanych studentów to praca własna i środki od rodziców, zbadano również, jaki odsetek osób uzyskuje dochody z tych dwóch źródeł (tab. 3). Rozdzielono przy tym okres wakacyjny i rok akademicki. Analiza tab. 3 pozwala na wniosek, że najczęstszym źródłem dochodów studentów V roku są rodzice. W zależności od kierunku studiów w roku akademickim około 70% 90% studentów uzyskuje środki od rodziców, natomiast w wakacje 40% 53%. Wysoki wydaje się być odsetek studentów uzyskujących dochody z pracy. Co ciekawe częściej studenci pozyskują te dochody w roku akademickim. Na większości kierunków ponad połowa studentów pracuje. W okresie wakacji odsetek ten wynosi od 44% (ekonomia) do 68% (zarządzanie i marketing oraz informatyka i ekonometria), a w roku akademickim od 48% (ekonomia) do 82% (informatyka i ekonometria). Zatem odsetek pracujących na V roku studentów odpowiada odsetkowi osób zatrudnionych będących w wieku produkcyjnym, który wynosi 51% (GUS 2009a, s. 35). Ponieważ, jak pokazują badania, studenci ostatniego roku studiów uzyskują stosunkowo wysokie dochody z pracy własnej, więc warto podjąć próbę zbadania różnic w dochodach studentów i osób pracujących z wykształceniem średnim, co można następnie wykorzystać do szacunków rentowności kształcenia. Tabela 2. Struktura dochodów studentów w roku akademickim w Polsce wg kierunków studiów (2008/2009) i w Niemczech (2003), w % Rodzaj dochodu Rodzice Własna praca Stypendium Inne Ogółem 46,0 30,0 12,0 12,0 28,0 64,0 3,0 5,0 48,0 21,0 22,0 9,0 26,0 64,0 6,0 4,0 Niemcy 51,0 13,0 27,0 9,0 Tabela 3. Osoby uzyskujących dochody z pracy i od rodziny wg kierunku studiów (2008/2009) w % Źródło dochodów Pracujący w wakacje w roku akademickim Od rodziców w wakacje w roku akademickim 44,0 48,0 40,0 88,0 72,0 40,0 88,0 57,0 54,0 50,0 76,0 82,0 53,0 Polityka Społeczna nr 1/

4 WYNAGRODZENIE UTRACONE Coraz częściej w literaturze przedstawia się zagadnienie rentowności inwestycji w kształcenie. Dotyczy to w szczególności kształcenia wyższego, gdyż jest ono dobrowolne, a jednocześnie wymaga poniesienia określonych nakładów indywidualnych. Podstawowym nakładem przyjmowanym do szacunków rentowności kształcenia jest utracone wynagrodzenie w okresie studiowania, czyli wynagrodzenie osób, które po maturze podjęły pracę zawodową. Dotychczas przyjmowano założenie, że studenci nie uzyskują dochodów z pracy. Jednakże jak pokazują przedstawione wcześniej badania odsetek osób na V roku studiów stacjonarnych, a jednocześnie pracujących jest stosunkowo wysoki. Biorąc pod uwagę przedstawione wcześniej wielkości dochodów studentów, porównano w tab. 4 dochody uzyskiwane przez studentów piątego roku z dochodami osób z wykształceniem średnim, w wybranych 7 grupach zawodowych. Pozwoli to jednocześnie na zweryfikowanie postawionej we wstępie tezy. Grupy i podgrupy zawodowe, które wybrano, odpowiadają klasyfikacji ISCO 88. Jako główne grupy zawodowe wybrano do porównań techników i inny średni personel oraz pracowników biurowych, gdyż osobom na tych stanowiskach powinno odpowiadać wykształcenie średnie 8. Jak pokazują dane tab. 4, technicy i inny średni personel uzyskują wyższe wynagrodzenie ogółem (1960 zł netto) niż pracownicy biurowi (1518 zł netto) 9. Analogiczne zróżnicowanie wynagrodzeń występuje wśród osób do 24. roku życia w badanych grupach zawodowych. Po uwzględnieniu wzrostu wynagrodzeń od 2006 do 2008 r. i grupy wieku wynagrodzenie techników i innego średniego personelu mających do 24 lat wyniosło 1505 zł, a pracowników biurowych 1355 zł. Wśród analizowanych podgrup zawodowych wynagrodzenie waha się (2008 r.) między 1073 zł dla pracowników obrotu pieniężnego do 1669 zł netto dla pracowników ds. finansowo-handlowych. Porównując uzyskane szacunki wynagrodzeń dla osób z wykształceniem średnim w stosunku do wynagrodzeń uzyskiwanych przez studentów V roku można zauważyć, że studenci ekonomii oraz finansów i bankowości zarabiają zdecydowanie mniej niż osoby do 24. roku życia mające wykształcenie średnie. Inaczej sytuacja wygląda z osobami studiującymi na dwóch pozostałych kierunkach. Studiujący na V roku informatyki i ekonometrii zarabiają więcej niż pracownicy ds. ewidencji materiałowej, transportu i produkcji oraz obrotu pieniężnego, a studiujący na zarządzaniu i marketingu zarabiają więcej niż większość osób z wykształceniem średnim z badanych grup zawodowych. studentów V roku zarządzania i marketingu jest niższe jedynie od wynagrodzenia pracowników ds. finansowo-handlowych oraz urzędników ds. podatków i ceł, ale różnice te są niewielkie. Na podstawie uzyskanych szacunków można stwierdzić, że nie uwzględnianie w kosztach studiowania 10 dochodów uzyskiwanych przez studentów z ich pracy powoduje istotne obniżenie rentowności studiowania. WNIOSKI Z przeprowadzonych badań można wysunąć dwa podstawowe wnioski, które odnoszą się do postawionej tezy. Po pierwsze, dochody z pracy własnej studentów V roku są mocno zróżnicowane w zależności od kierunku studiów. Po drugie, na kierunkach zarządzanie i marketing oraz informatyka i ekonometria są one na tyle wysokie, że w zasadzie odpowiadają wynagrodzeniu osób z wykształceniem średnim, szczególnie pracownikom biurowym. Tym samym koszt alternatywny studiowania (utracone wynagrodzenie) znacznie się obniża, co należałoby uwzględniać przy szacowaniu indywidualnej rentowności kształcenia. Trzeci istotny wniosek jest taki, że dwa podstawowe źródła dochodów to praca własna i środki uzyskiwane od rodziców, przy czym te pierwsze odgrywają szczególnie istotną rolę u studentów zarządzania i marketingu oraz informatyki i ekonometrii. Kolejny wniosek związany jest z tym, że duży odsetek wszystkich badanych studentów podejmuje pracę zawodową na ostatnim roku studiów, a na zarządzaniu i marketingu oraz informatyce i ekonometrii jest to zdecydowana większość. Tabela 4. miesięczne studentów (2008/2009) i osób pracujących z wykształceniem średnim mających do 24 lat (2008 r.) wg sekcji PKD, w zł Wyszczególnienie brutto (2006) netto a (2006) netto do 24. roku życia b (2008) ekonomii netto studentów c zarządzania i marketingu finansów i bankowości informatyki i ekonometrii Technicy i inny średni personel ogółem w tym: pracownicy ds. finansowych i handlowych agenci biur pomagający w prowadzeniu działalności gospodarczej, pośrednicy handlowi średni personel biurowy urzędnicy ds. podatków i ceł Pracownicy biurowi ogółem w tym: pracownicy ds. finansowo-statystycznych pracownicy ds. ewidencji materiałowej, transportu i produkcji pracownicy obrotu pieniężnego a) W 2006 r. stopy procentowe wynosiły kolejno: na ubezpieczenie emerytalne 9,76%, rentowe 6,50%, chorobowe 2,45% podstawy wymiaru (Twardo 2006). Na podstawie powyższych informacji przyjęto w uproszczeniu, że wynagrodzenie netto wynosi 70% wynagrodzenia brutto. b) netto pomnożono przez 0,66 (Jarecki 2008b; GUS 2007, s. 64, 82 89, ), a następnie przez wzrost wynagrodzeń w okresie IV kwartał 2006 r. do IV kwartał 2008 r., czyli przez 1,163 (GUS 2009b, s ). c) netto studentów obliczono dodając wynagrodzenie z 3 miesięcy w okresie wakacji do wynagrodzenia z dziewięciu miesięcy w roku akademickim i dzieląc przez 12. Źródło: GUS 2007, s i opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 24 Polityka Społeczna nr 1/2010

5 Można zaobserwować, że stosunkowo niskie dochody studenci uzyskują ze stypendiów. Dotyczy to w szczególności kierunków zarządzanie i marketing oraz informatyka i ekonometria. Pojawia się tu ciekawe zagadnienie do ewentualnych dalszych badań czy podejmowanie pracy w okresie studiów, szczególnie w roku akademickim, wpływa na pogorszenie ilości i jakości przyswajanej wiedzy i jaki to ma wpływ na wysokość uzyskiwanych dochodów w przyszłości. Inny problem dotyczy tego, czy wysokość stypendiów, szczególnie naukowych, jest narzędziem, które jest wykorzystywane do motywowania do nauki. Warto na koniec podkreślić, że badania obejmowały jedynie studentów ostatniego roku studiów. Uwzględniając dochody z pozostałych czterech lat studiowania można szacować, że spowodowałyby one spadek utraconych wynagrodzeń o kolejny rok. Dlatego też stosunkowo wysokie dochody uzyskiwane przez studentów V roku są kolejnym argumentem za wprowadzeniem odpłatnych, przynajmniej częściowo, studiów stacjonarnych. Można by zapoczątkować ten proces, np. poprzez wprowadzenie odpłatnych studiów stacjonarnych po licencjacie. 1 Dokładniejsze szacunki uwzględniające studentów wszystkich lat studiów zostaną przeprowadzone w ramach pisanej przez autora rozprawy habilitacyjnej. 12 To znaczy na tyle często, że mogli wypełniać ankiety na zajęciach. 13 Wzrósł w latach Nie są prowadzone statystyki, jak duża część Porównanie to jest jednak nie do końca właściwe, gdyż w przypadku Niemiec struktura ta dotyczy studentów różnych kierunków i lat. 17 Wybrano te grupy zawodowe, które związane są bardziej z ukierunkowaniem ekonomicznym. 18 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DzU nr 265, poz. 2644, Załącznik, s. 3). 19 W zasadzie wysokość tych wynagrodzeń jest trochę zawyżona dla osób z wykształceniem średnim, gdyż jak pokazują statystyki około 20% osób w tych dwóch grupach zawodowych stanowią osoby z wykształceniem wyższym, uzyskujący trochę wyższe dochody (zob.: uropa.eu/extraction/retrieve/de/theme3/lfsq/lfsq_egised?outputdir=ejoutputdir_609&user=unknown&clientsessionid=cdecc75f6e29df88afb81c76bfa86ec8.extraction-worker-1&outputfile=lfsq_egised.htm&outputmode= U&NumberOfCells=36&Language=de&OutputMime=text%2Fhtml&. 10 A w zasadzie w pomniejszeniach kosztów. LITERATURA Becker G.S. (1962), Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis, The Journal of Political Economy, Vol. 70, No. 5, Part 2. Denison E.F. (1962), The Sources of Economic Growth in the United States and the Alternatives Before, New York: Committee for Economic Development. GUS (2005), Ścieżki edukacyjne Polaków, Warszawa. GUS (2007), Struktura wynagrodzeń wg zawodów w październiku 2006 r., Warszawa. GUS (2009a), Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2008 r., Warszawa. GUS (2009b), Zatrudnienie i wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2008 r., Warszawa. Harbison F., Myers C.A. (1964), Education, Manpower and Econommic Growth, New York, Toronto, London: McGraw-Hill. HIS (2004), Die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in der Bundesrepublik Deutschland 2003, Bonn/ Berlin: Bundesministerium für Bildung und Forschung. HIS (2007), Die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in der Bundesrepublik Deutschland 2006, Bonn/ Berlin: Bundesministerium für Bildung und Forschung. Isserstedt W., Middendorff E., Fabian G., Wolter A. (2007), Die Wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in der Bundesrepublik Deutschland 2006, Bonn/Berlin: Bundesministerium für Bildung und Forschung. Jarecki W. (2006a), Koszty kształcenia na studiach wyższych jako problem badawczy, Polityka Społeczna nr 4. Jarecki W. (2006b), W kwestii szacowania efektywności kształcenia metodą T.W. Schultza, w: M. Kunasz (red.), Problemy gospodarowania w dobie globalizacji, Szczecin: Print Grup. Jarecki W. (2008a), Badanie indywidualnej rentowności kształcenia aspekty metodologiczne, w: wiedzą we współczesnej gospodarce, red. D. Kopycińska, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. Jarecki W. (2008b), Szacowanie kosztów i efektów inwestowania w kształcenie wyższe, Polityka Społeczna nr 9. Keeley B. (2007), Human Capital: How what sou know shapes your life, Geneva: OECD. Kirchner M. (2007), Geschenkter Wohlstand Bildungsrenditen eines gebuehrenfreien Hochschulstudium, Universitaet Potsdam, Potsdam Mincer J. (1958), Investment in Human Capital and Personal Income, Journal of Political Economy nr 4 Mincer J. (1962), On-the-job Training: Costs, Returns and Some Implications, Journal of Political Economy no 5. Psacharopoulos G. (1995), The Profitability of Investment in Education, Uniw. Oldenburg, Paper Reviews. Rogers M.L. (2008), Directly unproductive schooling: How country charakteristicks affect the impast of schooling on growth, European Economic Review no 52. Saxton J. (2000), Investment in Education: Private and Public Returns, Joint Economic Committee United States Congress. Schultz T.W. (1961), Investment in Human Capital, The American Economic Review, no 51 (1). Schultz, T.W. (1971), Investment in Human Capital. The Role of Education and of Research, New York, London: The Free Press. Twardo D. (2006), Obliczanie wynagrodzeń. Składniki wynagrodzeń, Serwis Prawno-Pracowniczy nr 28. Wolter C., Weber B. (2005), Bildungsrendite-ein zentraler oekonomischer Indykator des Bildungswesens, Das Magazin für Wirtschaftspolitik nr 10. SUMMARY The article discusses the problem of income generated by economics students in their final year of master s degree studies. The main objective was to estimate this income, determine its sources and structure. It has been assumed that in their final year, students generate income comparable to people with secondary education. Estimates made allowed to validate the thesis advanced. NOWE KSIĄŻKI Tadeusz Kowalik, TRANSFORMACJA.PL, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2009, stron 278. WYKSZTAŁCENIE I KWALIFIKACJE KOBIET A ICH SYTUACJA NA RYNKU PRACY, redakcja naukowa Grażyna Firlit-Fesnak, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2008, stron 310. Polityka Społeczna nr 1/

SZACOWANIE KOSZTÓW I EFEKTÓW INWESTOWANIA W KSZTAŁCENIE WYŻSZE

SZACOWANIE KOSZTÓW I EFEKTÓW INWESTOWANIA W KSZTAŁCENIE WYŻSZE SZACOWANIE KOSZTÓW I EFEKTÓW INWESTOWANIA W KSZTAŁCENIE WYŻSZE Wojciech Jarecki Uniwersytet Szczeciński WSTĘP Teoria kapitału ludzkiego jest współcześnie szybko rozwijającą się teorią. Mimo że już w ekonomii

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE KOSZTY STUDIOWANIA

INDYWIDUALNE KOSZTY STUDIOWANIA Studia Regionalne i Lokalne Nr 4(50)/2012 ISSN 1509 4995 Wojciech Jarecki* INDYWIDUALNE KOSZTY STUDIOWANIA NA PRZYKŁADZIE KIERUNKÓW EKONOMICZNYCH W UCZELNIACH SZCZECIŃSKICH W artykule została podjęta kwestia

Bardziej szczegółowo

Motywacje przy podejmowaniu studiów wyższych ekonomicznych

Motywacje przy podejmowaniu studiów wyższych ekonomicznych Motywacje przy podejmowaniu studiów wyższych ekonomicznych Autor: Wojciech Jarecki Artykuł opublikowany w Annales. Etyka w życiu gospodarczym 2015, vol. 18, nr 3, s. 133-141 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

6. Wynagrodzenia jako element sytuacji społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych

6. Wynagrodzenia jako element sytuacji społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych 6. Wynagrodzenia jako element sytuacji społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych Wielkość i regularność otrzymywanych wynagrodzeń pełni niezwykłą rolę społeczną. Pozwala na realizację potrzeb, kształtując

Bardziej szczegółowo

W KWESTII SZACOWANIA EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA METODĄ T.W.SCHULTZA

W KWESTII SZACOWANIA EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA METODĄ T.W.SCHULTZA Wojciech Jarecki Katedra Mikroekonomii Uniwersytet Szczeciński W KWESTII SZACOWANIA EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA METODĄ T.W.SCHULTZA Abstrakt T.W. Schultz należy do tych ekonomistów, którzy zajmują się inwestowaniem

Bardziej szczegółowo

Czy mogę wpłynąć na wysokość mojego dochodu?

Czy mogę wpłynąć na wysokość mojego dochodu? Czy mogę wpłynąć na wysokość mojego dochodu? Źródła dochodów Pieniądze nie zaspokajają naszych potrzeb, ale dobra, które za nie możemy kupić. Źródłami dochodów są: dochody z pracy najemnej /np. praca na

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ KAPITAŁU LUDZKIEGO KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE

KONKURENCYJNOŚĆ KAPITAŁU LUDZKIEGO KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 35, T. 2 Danuta Kopycińska * Uniwersytet Szczeciński KONKURENCYJNOŚĆ KAPITAŁU LUDZKIEGO KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE STRESZCZENIE Podstawowym miernikiem

Bardziej szczegółowo

Nasz region we współczesnym świecie

Nasz region we współczesnym świecie Nasz region we współczesnym świecie Anna Czarlińska-Wężyk 14.04.2013 http://pl.wikipedia.org/wiki/wojew%c3%b3dztwo_%c5%9bl%c4%85skie Województwo powstało dnia 1.01.1999 z województw: katowickiego i częstochowskiego

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Koszty wypadków przy pracy w przedsiębiorstwach

Koszty wypadków przy pracy w przedsiębiorstwach BEZPIECZEŃSTWO PRACY nauka i praktyka 2/1999, s. 2-4 mgr JAN RZEPECKI Centralny Instytut Ochrony Pracy Koszty przy pracy w przedsiębiorstwach Praca wykonana w ramach Strategicznego Programu Rządowego pn.

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Listopad 2017 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) prowadzi cykliczne badania, których celem są ocena pozycji

Bardziej szczegółowo

Joanna Korpas Magdalena Wojtkowska Jakub Sarbiński. Informacja o wypłacie zasiłków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Joanna Korpas Magdalena Wojtkowska Jakub Sarbiński. Informacja o wypłacie zasiłków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Joanna Korpas Magdalena Wojtkowska Jakub Sarbiński Informacja o wypłacie zasiłków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 1 Niniejsze opracowanie omawia problematykę znacznych wzrostów wypłat zasiłku chorobowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH. Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r.

RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH. Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Spis treści 1. Cel i opis założeń badania... 3 2. Zasięg i zakres badania... 4 a) Struktura...

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Listopad 2016 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) prowadzi cykliczne badania, których celem są ocena pozycji

Bardziej szczegółowo

STUDENCI I ABSOLWENCI W OSTATNIEJ DEKADZIE - W ZALEŻNOŚCI OD KIERUNKU, TYPU SZKOŁY i TRYBU STUDIOWANIA

STUDENCI I ABSOLWENCI W OSTATNIEJ DEKADZIE - W ZALEŻNOŚCI OD KIERUNKU, TYPU SZKOŁY i TRYBU STUDIOWANIA STUDENCI I ABSOLWENCI W OSTATNIEJ DEKADZIE - W ZALEŻNOŚCI OD KIERUNKU, TYPU SZKOŁY i TRYBU STUDIOWANIA W mijającej dekadzie w Polsce najwięcej osób studiowało na kierunkach humanistycznospołecznych 1.

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury wynagrodzeń w województwie zachodniopomorskim

Analiza struktury wynagrodzeń w województwie zachodniopomorskim Jacek Batóg Uniwersytet Szczeciński Analiza struktury wynagrodzeń w województwie zachodniopomorskim Poziom wynagrodzeń otrzymywanych za pracę jest silnie skorelowany z aktualnym stanem gospodarki. W długim

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE NA WNE UW na rok 2014/2015

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE NA WNE UW na rok 2014/2015 WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE NA WNE UW na rok 2014/2015 I. Opłaty za studia Rodzaj studiów jednorazowa Opłata za rok studiów: w rozbiciu na raty: 2 raty po: 4 raty po: 10 rat po: Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA POLAKÓW ZA GRANICĄ W 2016 ROKU RAPORT EURO-TAX.PL

WYNAGRODZENIA POLAKÓW ZA GRANICĄ W 2016 ROKU RAPORT EURO-TAX.PL WYNAGRODZENIA POLAKÓW ZA GRANICĄ W 2016 ROKU RAPORT EURO-TAX.PL LIPIEC 2017 W 2016 ROKU ZAROBKI POLAKÓW ZA GRANICĄ WYNIOSŁY PONAD 119 MLD ZŁ Rok 2016 w porównaniu z rokiem poprzednim przyniósł nieznaczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

5 poziom PRK a potrzeby gospodarki i społeczeństwa wiedzy

5 poziom PRK a potrzeby gospodarki i społeczeństwa wiedzy 5 poziom PRK a potrzeby gospodarki i społeczeństwa wiedzy Seminarium Poziom 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji: rynek pracy i regulacje ustawowe Prof. Ewa Chmielecka (na podstawie prezentacji I. Kotowskiej i

Bardziej szczegółowo

MOTYWY WYBORU STUDIÓW I KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

MOTYWY WYBORU STUDIÓW I KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 3 WOJCIECH JARECKI Uniwersytet Szczeciński MOTYWY WYBORU STUDIÓW I KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Wstęp W krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC - The Programme for the International Assessment of Adult Competencies) Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Economics and IT Applications (studia w języku angielskim) Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Nazwa kierunku Economics and IT Applications (studia w języku angielskim) Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nazwa kierunku Economics and IT Applications (studia w języku angielskim) Tryb studiów stacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Opis kierunku Economics

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

Luka płacowa, czyli co zrobić żeby kobiety nie zarabiały mniej?

Luka płacowa, czyli co zrobić żeby kobiety nie zarabiały mniej? Luka płacowa, czyli co zrobić żeby kobiety nie zarabiały mniej? Jak mierzyć lukę płacową? Warszawa, 26 marca 2014 r. Obowiązujące prawo - Konstytucja Artykuł 33 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku

Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku Już po raz dziewiąty mamy przyjemność przedstawić Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2011 roku uczestniczyło w nim ponad sto

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

magisterskich. Oba kryteria określone w art. 170a ust. 4 muszą być spełnione łącznie

magisterskich. Oba kryteria określone w art. 170a ust. 4 muszą być spełnione łącznie PYTANIA DO MNiSW ODPOWIEDŹ MNiSW DATA ODPOWIEDZI MNiSW 1 Student rozpoczął studia pierwszego stopnia przed wejściem w życie znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i w roku akademickim 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Wojciech Jarecki Społeczne koszty i efekty wyższego wykształcenia

Wojciech Jarecki Społeczne koszty i efekty wyższego wykształcenia Nauka i Szkolnictwo W yższe, nr 1/33/2009 Wojciech Jarecki Społeczne koszty i efekty wyższego wykształcenia Autor podejmuje problem kosztów ponoszonych przez społeczeństwo na kształcenie, zwłaszcza wyższe,

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

Ekonometryczna analiza popytu na wodę

Ekonometryczna analiza popytu na wodę Jacek Batóg Uniwersytet Szczeciński Ekonometryczna analiza popytu na wodę Jednym z czynników niezbędnych dla funkcjonowania gospodarstw domowych oraz realizacji wielu procesów technologicznych jest woda.

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Kierunek prawno-ekonomiczny

Kierunek prawno-ekonomiczny Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia Kierunek prawno-ekonomiczny Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z oceny realizacji zajęć dydaktycznych dokonanej przez studentów w semestrze zimowym 2015/2016

Sprawozdanie z oceny realizacji zajęć dydaktycznych dokonanej przez studentów w semestrze zimowym 2015/2016 Biuro ds. Jakości Kształcenia Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12 tel. (0 24) 366 42 30, fax (0 24) 366 41 89 www.wlodkowic.pl; bjk@wlodkowic.pl Sprawozdanie z

Bardziej szczegółowo

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy 1 UWAGI METODYCZNE Badanie popytu na pracę, realizowane na formularzu Z 05, prowadzone jest w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej o liczbie

Bardziej szczegółowo

BADANIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE FORMULARZA OCENY WŁASNEJ WYDZIAŁÓW

BADANIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE FORMULARZA OCENY WŁASNEJ WYDZIAŁÓW BADANIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE FORMULARZA OCENY WŁASNEJ WYDZIAŁÓW w roku akademickim 2015/2016 Dział Jakości i Akredytacji 25.05.2017 r. RAPORT http://www.ur.edu.pl/ksztalcenie/jakosc-ksztalcenia/badanie-jakosci

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

Briefing prasowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej

Briefing prasowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej 24 czerwca 2013 r. Briefing prasowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 Odwróciliśmy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Biznes i naukaperspektywy. przyszłość. Stan obecny. Warszawa, 26.06.2012r. Współpraca biznesu i nauki. Absolwenci i absolwentki na polskim rynku pracy

Biznes i naukaperspektywy. przyszłość. Stan obecny. Warszawa, 26.06.2012r. Współpraca biznesu i nauki. Absolwenci i absolwentki na polskim rynku pracy Współpraca biznesu i nauki Biznes i naukaperspektywy na przyszłość Absolwenci i absolwentki na polskim rynku pracy Stan obecny Jakość szkolnictwa wyższego Warszawa, 26.06.2012r. Młodzi na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Jak uczą się dorośli Polacy?

Jak uczą się dorośli Polacy? Jak uczą się dorośli Polacy? W ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających trzecią turę badania (a więc przez niemal cały rok 2011 r. i w pierwszej połowie 2012 r.) łącznie 36% Polaków w wieku 18-59/64

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Podstawy ekonomii finansów i prawa w biznesie Rok akademicki: 2015/2016 Kod: IEL-1-308-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Elektronika Specjalność:

Bardziej szczegółowo

ABSOLWENCI 2011/2012

ABSOLWENCI 2011/2012 RAPORT Wykonawca: Biuro Karier DSW WROCŁAW, październik 2012 Spis treści 1. Informacje wprowadzające... 3 2. Absolwenci uczestniczący w badaniu... 4 Płeć Absolwentów... 4 Miejsce zamieszkania Absolwentów...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie danych administracyjnych ZUS i uczelni% do monitorowania losów absolwentów% oraz do ewaluacji kształcenia

Wykorzystanie danych administracyjnych ZUS i uczelni% do monitorowania losów absolwentów% oraz do ewaluacji kształcenia Wykorzystanie danych administracyjnych ZUS i uczelni% do monitorowania losów absolwentów% oraz do ewaluacji kształcenia dr Mikołaj Jasiński mgr Tomasz Zając dr Marek Styczeń mgr Albert Izdebski Plan wystąpienia

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,3% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r.

Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r. K. 301-1/12 Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia założeń do planu rzeczowo - finansowego na 2013 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Badanie losów zawodowych absolwentów 2015/2016

Badanie losów zawodowych absolwentów 2015/2016 Badanie losów zawodowych absolwentów 2015/2016 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Raport z badania Opracowanie: Biuro Analiz i Badania Rynku Pracy PWSZ w Nysie Nysa 2016 wersja 1.0. Badanie losów

Bardziej szczegółowo

Komunikat Prorektora ds. Edukacji z dnia r.

Komunikat Prorektora ds. Edukacji z dnia r. I. Zasady ogólne Komunikat Prorektora ds. Edukacji z dnia 9.07.2014 r. w sprawie zasad składania i sposobu opiniowania wniosków o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Szacowanie wewnętrznej stopy zwrotu inwestycji w wyższe wykształcenie

Szacowanie wewnętrznej stopy zwrotu inwestycji w wyższe wykształcenie Adam Adamczyk * Wojciech Jarecki * Szacowanie wewnętrznej stopy zwrotu inwestycji w wyższe wykształcenie Wstęp Kształcenie jest inwestycją, która poprzez ponoszenie nakładów, zwanych w przypadku edukacji

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oeconomica 2014, 311(75)2, 153 162 Marta Nowak DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE OSÓB STUDIUJĄCYCH NA KIERUNKACH STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania płacowe studentów a model kapitału ludzkiego

Oczekiwania płacowe studentów a model kapitału ludzkiego Zeszyty Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Naukowe 4 (928) ISSN 1898-6447 Zesz. Nauk. UEK, 2014; 4 (928): 51 59 DOI: 10.15678/ZNUEK.2014.0928.0404 Katedra Rachunkowości Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 2 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE.

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE. Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE Marcin Kautsch Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Kraków,

Bardziej szczegółowo

Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP

Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP Uzasadnienie biznesowe Metodyka Prince II AXELOS Limited Zestaw informacji umożliwiający ocenę czy projekt jest i pozostaje zasadny Projekt bez uzasadnienia

Bardziej szczegółowo

11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej

11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej 11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej Raport Euro-Tax.pl Kwiecień 2015 W 11 lat Polacy zarobili 996 miliardów złotych w UE W ciągu 11 lat naszej obecności w strukturach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY STYCZEŃ 2014 R. W pierwszym miesiącu 2014 r. Mazowsze było jednym z trzech województw, w którym odnotowano wzrost stopy bezrobocia w skali roku. W ujęciu miesiąc do miesiąca zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Opis kierunku Celem kształcenia studentów drugiego

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC - The Programme for the International Assessment of Adult Competencies) Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 6. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

RAPORT NR 6. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz RAPORT NR 6 Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr Paweł Kozubek. kierunkowy. obowiązkowy polski III.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr Paweł Kozubek. kierunkowy. obowiązkowy polski III. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-577 Nazwa modułu Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Nazwa modułu w języku angielskim Evaluation of efficiency of investment projects Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Warunki życia ludności Polski po akcesji do Unii Europejskiej

Warunki życia ludności Polski po akcesji do Unii Europejskiej Warunki życia ludności Polski po akcesji do Unii Europejskiej dr Marta Pachocka Katedra Administracji Publicznej Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (KES SGH) Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 22/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora StSW Nr /02/2016

Zarządzenie Rektora StSW Nr /02/2016 Zarządzenie Rektora StSW Nr /0/016 z dnia lutego 016r. w sprawie ustalenia granicznej maksymalnej wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się w roku akademickim 015/16 o stypendium socjalne

Bardziej szczegółowo

I ROK STUDIÓW. B 4 30 E UAM konstytucyjnego 10. Redakcja tekstów

I ROK STUDIÓW. B 4 30 E UAM konstytucyjnego 10. Redakcja tekstów Program studiów 1. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 180. 2. Liczba semestrów: 6. 3. Liczba godzin: 1890. 4. Opis poszczególnych modułów kształcenia (sylabusy): w trakcie przygotowywania.

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Okres zwrotu indywidualnych inwestycji w wyższe wykształcenie

Okres zwrotu indywidualnych inwestycji w wyższe wykształcenie Wojciech JARECKI * Okres zwrotu indywidualnych inwestycji w wyższe wykształcenie Wstęp Obecnie, na początku XXI wieku, w dobie szybko postępujących zmian gospodarczych w technice, technologii, ale też

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia województw w 2012 roku w km²

Powierzchnia województw w 2012 roku w km² - 10 %? powierzchnia w km2 lokata DOLNOŚLĄSKIE 19947 7 KUJAWSKO-POMORSKIE 17972 10 LUBELSKIE 25122 3 LUBUSKIE 13988 13 ŁÓDZKIE 18219 9 MAŁOPOLSKIE 15183 12 MAZOWIECKIE 35558 1 OPOLSKIE 9412 16 PODKARPACKIE

Bardziej szczegółowo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Źródło: http://www.pfron.org.pl/pl/dane-statystyczne-i-inf/dane-dotyczace-dofinans/3329,opisowa-informacja-o-realizacji-zadan-przez -jednostke-organizacyjna-pfron-w-okre.html

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011

Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011 Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011 Dane statystyczne zebrała Jadwiga Zarębska Opracowanie raportu: Zespół Wydziału Informacji i Promocji ORE SPIS TREŚCI UWAGI OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 1.

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 62/2017 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NR

UCHWAŁA NR 62/2017 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NR UCHWAŁA NR 62/2017 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NR z dnia 25 maja 2017r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych dotyczących budżetu Uczelni na 2017r Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2008 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

ZARZĄDZENIE NR 21/2008 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu R /DOP-014/21/08 ZARZĄDZENIE NR 21/2008 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we iu z dnia 07 maja 2008 r. w sprawie stosowania elektronicznej metody kalkulacji kosztów kształcenia W celu uzyskania informacji

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie wrzesień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie sierpień 2017 r. wrzesień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz Źródło: www.stat.gov.pl (GUS) Rozdział V. CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNA LUDNOŚ CI 16. Źródła utrzymania W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz odrębnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 5. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

RAPORT NR 5. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz RAPORT NR 5 Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 57/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 57/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2010 r. R/DOP-014/57/2010 ZARZĄDZENIE NR 57/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat za studia wnoszonych przez cudzoziemców studiujących na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Raport z badania Chełm 2013 Metody i cele badania Ankieta studencka jest podstawowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYNAGRODZEŃ WEDŁUG ZAWODÓW W PAŹDZIERNIKU 2014 R.

STRUKTURA WYNAGRODZEŃ WEDŁUG ZAWODÓW W PAŹDZIERNIKU 2014 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 11 grudnia 2015 r. Notatka informacyjna STRUKTURA WYNAGRODZEŃ WEDŁUG ZAWODÓW W PAŹDZIERNIKU 2014 R. Podstawowe wyniki Wyniki badania struktury wynagrodzeń jako jedyne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych dotyczących budżetu Uczelni na 2016r Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE POZOSTALI SPECJALIŚCI DS. ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI (242390) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zawód Pozostali specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi to jeden z 2360

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku prawno-ekonomicznego I stopień, studia stacjonarne

Plan studiów dla kierunku prawno-ekonomicznego I stopień, studia stacjonarne Plan studiów dla kierunku prawno-ekonomicznego I stopień, studia stacjonarne I ROK STUDIÓW L. Nazwa przedmiotu Blok Semestr zimowy (1) Semestr letni (2) Uczelnia 1. Matematyka z elementami A 5 15 30 E

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR R - 0000 17/14 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Logistyka (drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

NOWA METODA SZACUNKU DOCHODÓW Z PRACY POLAKÓW ZA GRANICĄ BILANS PŁATNICZY

NOWA METODA SZACUNKU DOCHODÓW Z PRACY POLAKÓW ZA GRANICĄ BILANS PŁATNICZY N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 2008-04-07 NOWA METODA SZACUNKU DOCHODÓW Z PRACY POLAKÓW ZA GRANICĄ BILANS PŁATNICZY Dane bilansu płatniczego zostały zweryfikowane od I kwartału

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p Matematyka

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p Matematyka EKONOMIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p Matematyka 1 = 0,70 albo podstawowy p 1.* 1 = 0,60 albo geografia albo historia

Bardziej szczegółowo

Wyniki monitorowania karier absolwentów Wydziału Podstaw Techniki w 2014

Wyniki monitorowania karier absolwentów Wydziału Podstaw Techniki w 2014 Wyniki monitorowania karier absolwentów Wydziału Podstaw Techniki w 2014 Badania w roku 2014 objęły 218 studentów Wydziału Podstaw Techniki. W tej grupie znalazło się 87 kobiet oraz 131 mężczyzn. Struktura

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo