PROTOKÓŁ NR XXXVIII/2010 SESJI RADY GMINY MICHAŁÓW, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIU 7 KWIETNIA 2010 ROKU W SALI OBRAD URZĘDU GMINY W MICHAŁOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ NR XXXVIII/2010 SESJI RADY GMINY MICHAŁÓW, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIU 7 KWIETNIA 2010 ROKU W SALI OBRAD URZĘDU GMINY W MICHAŁOWIE"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/2010 SESJI RADY GMINY MICHAŁÓW, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIU 7 KWIETNIA 2010 ROKU W SALI OBRAD URZĘDU GMINY W MICHAŁOWIE Stan radnych 9 osób Obecnych 9 osób Sesję rozpoczęto o godzinie 12:30, a zakończono o godzinie 17:30 Ad 1. Otwarcia dokonał Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika witając Radnych, zaproszonych gości, publiczność przybyłą na obrady oraz wszystkich obecnych na dzisiejszej sesji. Zał. Nr 1 lista obecności radnych Rady Gminy Zał. Nr 2 lista obecności sołtysów Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika stwierdził guorum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał. Sekretarzem obrad dzisiejszej sesji został wyznaczony Radny p. Łukasz Wójcik Ad 2. Odnośnie przedłożonego projektu porządku dziennego obrad głos zabrał : Radny p. Czesław Tyburczyk proponuję o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 9 następny podpunkt w sprawie dyskusji na temat złożonego pisma przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej celem ustosunkowania się do niniejszego pisma. Radny p. Bogusław Kowalczyk - proponuję o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 9 następny podpunkt w sprawie dyskusji na temat umiejscowienia i wykonania parkingu koło cmentarza w Górach ze względu na zaistniałą inwestycję jaką jest wykonanie drogi. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika poddał pod głosowanie porządek obrad z poprawkami, który został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie, przy stanie 9 radnych na sali obrad. 1

2 Porządek brzmieniu : obrad został przyjęty przez Radę Gminy w niżej podanym 1. Otwarcie obrad sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie z działalności GOPS za rok Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 6. Interpelacje i zapytania radnych. 7. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami. 8. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji. 9. Rozpatrzenie projektów uchwał : - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r., - w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych, - w sprawie wyrażenia zgody na części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zagajów niezbędnej do realizacji zadań własnych Gminy, - w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zagajów, stanowiącej własność Gminy Michałów, - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem po byłej szkole, stanowiącej własność Gminy Michałów, - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Michałów, - w sprawie stałych obwodów głosowania dla prowadzenia wyborów - dyskusja na temat parkingu w Górach koło cmentarza : - rozpatrzenie podania od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 10. Wolne wnioski i informacje. 11. Zamknięcie obrad sesji. Ad 3. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika poddaje pod głosowanie protokół z poprzedniej sesji, który został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy, przy stanie 9 radnych na sali obrad. Ad 4. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika prosi o zabranie głosu Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2009 r. Zał. Nr 3 sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Radna p. Jolanta Morgaś zaproponowała, aby rozwinąć dyskusję na temat złożonego pisma prze Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a tym samym żeby Pani kierownik przybliżyła nam o jakie środki finansowe chodzi. 2

3 Kierownik GOPS p. Magdalena Ziółkowska pismo dotyczyło zwiększenia środków finansowych na usługi opiekuńcze w kwocie 10 tysięcy zł dla 11 osób z terenu naszej gminy. Są to osoby starsze, samotne, chore, bez żadnej pomocy, które wymagają stałej opieki. Kwota 10 tys. zł została obliczona według : stawka godzinowa 7,50 zł zgodnie z podjętą uchwałą.... Radny p. Bogusław Kowalczyk czy pani kierownik może przenosić środki finansowe między paragrafami? Kierownik GOPS p. Magdalena Ziółkowska tak, mogę takiego przesunięcia dokonać między paragrafami, ale nie dotyczących wynagrodzenia. Radny p. Bogusław Kowalczyk biorąc pod uwagę poprzedni rok do obecnego roku w 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników jest bardzo duża różnica. Czym jest ona spowodowana? Radna p. Jolanta Morgaś jaka jest średnia wynagrodzenia pracowników GOPS, ponieważ wynikł problem, że zostały dokonane zmiany w wynagrodzeniach Kierownik GOPS p. Magdalena Ziółkowska różnica pojawiła się stąd, iż do sierpnia 2009 roku w GOPS byłyśmy we 3 osoby. Natomiast od miesiąca sierpnia przybył dodatkowo pracownik co wiąże się z dodatkowym wynagrodzeniem. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika - prosiłbym o bardziej dokładne przybliżenie nam, na czym polegałyby usługi opiekuńcze. Kierownik GOPS p. Magdalena Ziółkowska usługi opiekuńcze polegają na tym, że zatrudniamy osoby na umowę o dzieło, umowę zlecenie na wykonywanie tego typu usług tzn. sprzątanie, gotowanie, robienie zakupów, mycie itp. Radny p. Bogusław Kowalczyk czy usługi opiekuńcze były prowadzone w miesiącu marcu? Kierownik GOPS p. Magdalena Ziółkowska usługi opiekuńcze były prowadzone do 25 listopada 2009 roku. W tym roku nie są prowadzone tego typu usługi tylko pracownicy socjalni w miarę możliwości odwiedzają te osoby. Radna p. Jolanta Morgaś czy te osoby nie mają najbliższej rodziny dzieci, które mogłaby się nimi zaopiekować. Kierownik GOPS p. Magdalena Ziółkowska są to osoby samotne, bezdzietne, chore potrzebujące pomocy. Ad 5. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika poinformował o działaniach jakie podejmował w okresie między sesyjnym tj. : uczestniczyłem z Panem Wójtem na zebraniu ogólnowiejskim we Wrocieryżu, na którym zapadły decyzje o sprzedaży działek wraz z zabudową po byłej szkole oraz kilku innych działek w tej miejscowości, uczestniczyłem w spotkaniu z pracownikiem Urzędu Gminy p. Jarosławem Szałapski w sprawie działek w Jelczy Wielkiej pod budowę świetlicy, 3

4 Ad 6. Radny p. Sławomir Kwiecień pytanie dotyczy stanu drogi od drogi wojewódzkiej w stronę wsi. Jest pewien odcinek tej drogi, który wymaga interwencji. Chciałbym zapytać jakie Pan Wójt widzi możliwości. Czy będzie ona remontowana czy też odbudowana. Na dzień dzisiejszy nie spełnia warunków jako droga. Radny p. Bogusław Kowalczyk czy został wyłoniony wykonawca na realizację kanalizacji, jaka kwota została wyłoniona z przetargu? Następne pytanie kiedy nasza gmina ma się odłączyć od Związku Międzygminnego Ponidzie i dlaczego, aż tak późno? Radny p. Przemysław Bartosiński co się dzieje ze strona internetowa BIP gminy, ponieważ od kilku dni strona ta jest niedostępna? Radny p. Łukasz Wójcik kiedy będzie odebrany wodociąg na stronie północnej i czy są jeszcze jakieś problemy? Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika poruszył sprawę lokalizacji świetlic w Przecławce i Jelczy Wielkiej, ten temat należy szczegółowo omówić i zastanowić się co dalej, jakie podejmujemy dalsze kroki? Jeżeli koszt budowy świetlicy w Jelczy Wielkiej okaże się bardzo wysoki, należałoby się zastanowić czy nie lepszy był by zakup innej działki? Radny p. Sławomir Kwiecień zadał pytanie dotyczące kanalizacji, co z mieszkańcami pozostałych miejscowości, w których inwestycja ta nie będzie realizowana, jak oni mają sobie poradzić z tym problemem, czy możemy liczyć na przyłączenie do kanalizacji innych miejscowości, czy też może będą budowane mniejsze oczyszczalnie przydomowe? Jak to się przedstawia na dalsze miejscowości? Następne pytanie dotyczy zespołu pałacowo- parkowego w Górach, co dalej, w jakim kierunku to zmierza? Radny p. Czesław Tyburczyk zadał pytanie dotyczące drogi Michałów Betlejem, która jest już wytyczona, część pasa drogi gminnej znajduje się przy gruntach leśnych, czy w związku z tym pan Wójt prowadził rozmowy z Nadleśnictwem, aby ujednolicić szerokość tej drogi, ponieważ są zwężenia o kilka metrów? Jest już po przetargu na kanalizację i w związku z tym jaka jest sytuacja, jeśli chodzi o pozyskanie środków finansowych Ad 7. Wójt Gminy p. Stanisław Szewczyk w złożonym sprawozdaniu z prac między sesjami poinformował o następujących działaniach : odbyło się spotkanie z pracownikami Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, jak i również w tym czasie odbyło się spotkanie z panią kurator. Od pani Prezes otrzymaliśmy informację, że nie rozpatrują spraw pod względem prawnym tylko pod względem orzeczeń sądowych. Każda sprawa jest inna i wymaga innego rozpatrzenia. Jest to nie spójne, ponieważ wyroki są do określonych spraw. Pomiędzy Wójtami, a SKO było wiele nieścisłości i niedomówień. Najlepiej było by, aby w pierwszej kolejności spotykać się i konsultować wszystkie sprawy. Głos również zabrała pani kurator w sprawie oświaty, a w szczególności była mowa o przedszkolach. Zostaliśmy poinformowani o tym, iż przynajmniej pół przedszkola jest na terenie każdej gminy. My jako gmina jesteśmy w dobrej sytuacji, ponieważ na naszym terenie znajdują się cztery przedszkola. Podczas 4

5 spotkania pojawił się jeszcze jeden problem, a mianowicie chodzi tutaj o opłatę czesnego za przedszkola. Nie wolno jest nam pobierać od wszystkich takich opłat. Pojawiły się orzeczenia, które regulują za co i w jakich sytuacjach możemy pobierać tego typu opłaty. Nie możemy pobierać opłaty stałej, ponieważ jest to nie zgodne z prawem. - odbywają się spotkania wiejskie, na których również obecny jest Przewodniczący Rady Gminy, - odbyły się dwa przetargi, między innymi rozstrzygnięty został przetarg na drogi Michałów Betlejem, Góry cmentarz oraz drugi przetarg na kanalizację. Przetarg ten nie jest jeszcze rozstrzygnięty, ponieważ wystąpiliśmy do firmy o pisemne wyjaśnienie, dlaczego podali tak niską cenę. Ustawa o zamówieniach publicznych nakłada obowiązek na inwestorze wyjaśnienia nieścisłości. Z chwilą otrzymania odpowiedzi zostanie ogłoszony wynik o wyborze najkorzystniejszej oferty. Następnie czekamy na odwołania i protesty i jeśli takowych nie będzie zostanie podpisana umowa i firma może przystąpić do realizacji zadania. W tym miejscu chciałbym odnieść się do pytania dotyczącego, czy stracimy dofinansowanie, informuję, że tak się nie stanie, ponieważ mamy wydzielony ustawowo zł na prace wodociągowo- kanalizacyjne. Jeśli otrzymamy dofinansowanie, np. w wysokości , 00 zł, a na pozostałą część to jest , 00 zł ogłosimy przetarg na dalszą część. Zastanawiamy się czy nie ogłosić przetargu na dalsze miejscowości, czyli Zagajów, Zagajówek i jednocześnie ogłosić przetarg na dokumentację na część Jelcza, Wrocieryż, Sędowice. Kanalizacja będzie realizowana tylko główna nitka, natomiast przyłącza będą wykonane we własnym zakresie. Jest to zadanie każdego mieszkańca. - uczestniczyłem w kilku spotkaniach z Wójtami i Prezesem w związku ze Związkiem Międzygminnym Ponidzie. Prosiłbym na następna sesję i komisję o zastanowienie się, czy nie lepiej było by podjąć uchwały o wystąpienie ze Związku Międzygminnego Ponidzie, - odbyło się spotkanie z nadleśniczym p. Wachnickim w sprawie parkingu koło cmentarza w Górach. Propozycja ta została zaakceptowana przez Nadleśnictwo. Uzyskaliśmy wstępną zgodę. Parking usytuowany będzie wzdłuż ogrodzenia ok. 10 metrów szerokości, - uczestniczyłem w negocjacjach dotyczących realizacji sieci wodociągowej w miejscowości Przecławka. Celem spotkania był brak zgody mieszkańców na budowę sieci wodociągowej. W związku z tym firma opuściła tę miejscowość i przeniosła się do Tomaszowa celem kontynuacji prac, - zakończyła się kontrola z NIK- u w Urzędzie Gminy i na następną sesję przygotuje państwu krótką informacje na temat tejże kontroli, - odbyła się rozmowa z kierownikiem gazociągu w sprawie naprawy uszkodzonych dróg po pracach gazociągowych w związku z tym jestem umówiony na objazd tych dróg, - zostały wszczęte procedury przetargowe w sprawie Zespołu Pałacowo parkowego w Górach, - uczestniczyłem w spotkaniu z Powiatowym Zarządem Dróg, na którym uzyskałem informację, iż został już rozstrzygnięty przetarg na drogę powiatową w Kołkowie, natomiast 8 kwietnia odbędzie się Zarząd w sprawie drogi Tur Górny Zawale Niegosławskie, 5

6 - odbyły się targi w Kielcach, dotyczące odnawialnych źródeł energii. Jest propozycja, aby na niektórych terenach były realizowane takie inwestycje, jak bio gazownie, - Zespół Placówek Oświatowych w Górach został zgłoszony do programu Wyrownywanie szans uczniów z terenów wiejskich, Przygotowałem bieżące wydatki : zakup dwóch pomp w przepompowni - 5 tys zł parking przy cmentarzu w Górach - 30 tys. zł Ośrodek Zdrowia 50 tys. zł Podjazd w ZPO Michałów 64 tys zł, gdzie 32 tys zł środki własne Zakup okien w ZPO Sędowice 130 tys zł, gdzie 65 tys. zł środki własne wyposażenie przedszkola 15 tys. zł, gdzie 50% środki własne droga w Sędowicach do Tura około 60 tys. zł wniosek do Marszałka dotyczacego świetlicy w Zagajówku około 30 tys. zł zakup pieca do ZPO oko. 20 tys zł podpisanie dwóch umów : * e świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - koszt realizacji zadania ,99 zł, wkład własny ,12 zł * e świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - koszt realizacji zadania zł wkład własny zł - w odpowiedzi na pytanie radnego p. Czesława Tyburczyka w sprawie zajęcia pasa drogowego przy gruntach leśnych, informuję, że odbyłem rozmowę z nadleśniczym na ten temat. Ustaliliśmy, że zajmiemy tylko i wyłącznie tyle ile będzie to konieczne, aby zmieścić rów. Będzie wykonany asfalt, rowy i pobocza, - w sprawie budowy świetlicy w Jelczy Wielkiej powstał problem, który należy poruszyć i znaleźć jego rozwiązanie. Otrzymałem informacje od projektanta, że cena kosztorysowa jest bardzo wysoka, wynosi ok zł i jego zdaniem włożenie tak dużej kwoty w ten teren nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Koszt robót ziemnych jest bardzo duży. Uważam więc, że temat ten należy dokładniej omówić i podjąć decyzję na komisjach. - w odpowiedzi na pytanie radnego p. Sławomira Kwietnia w sprawie złego stanu drogi, chciałbym, aby panowie radni wygospodarowali sobie czas na zorganizowanie komisji objazdowej i prosiłbym o wcześniejszą decyzje w tej sprawie. Radna p. Jolanta Morgaś zadała pytanie, gdzie będą usytuowane przepompownie? Pan Wójt na terenie gminy będą dwie przepompownie. Otóż jedna znajduje się koło Urzędu Gminy, natomiast druga będzie usytuowana mniej więcej między mostem, a zakrętem w stronę Pawłowic Radna p. Jolanta Morgaś zadała pytanie w sprawie ewentualnej propozycji ze strony indywidualnego rolnika o sprzedaży prywatnego domu w miejscowości Jelcza Wielka pod świetlicą i jaki był by odzew na tego typu propozycję. 6

7 Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika stwierdził, że jest nam potrzebny budynek na świetlice i moglibyśmy spróbować zakupić taką działkę. Temat ten poruszymy na komisjach i omówimy go bardzo dokładnie. Radny p. Andrzej Pruś przypomniał, że na jednej z komisji budżetowej został ustalony pewien zakres robót dla poszczególnych miejscowości i w związku z tym kiedy będzie ogłoszony przetarg między innymi na kamień, jak i na asfaltowanie dróg, są to pieniądze pozostałe z przetargu dróg Michałów - Betlejem oraz Góry cmentarz. Radny p. Bogusław Kowalczyk - zauważył, że pan Wójt nie wspomniał o naprawie dróg zniszczonych w trakcie prac wodociągowych, minęło już tak dużo czasu, a na niektórych wioskach ludzie nadal nie mogą przejechać. Czy będą podjęte jakieś działania w tym kierunku? Zapytał, czy na jutrzejszym posiedzeniu Zarządu będzie oddelegowany przedstawiciel Urzędu Gminy? Jeśli chodzi o drogi powiatowe znajdujące się na terenie naszej Gminy, są to drogi zaniedbane, zniszczone jako przykład można podać drogę w miejscowości Góry, usytuowaną koło stawu, na rozwidleniu. Sprawa tej drogi ciągnie się od wielu lat i nic się w tym kierunku nie robi. Następnym problemem są krzaki na drodze w miejscowości w Przecławce, które uniemożliwiają przejazd, natomiast w miejscowości Zagajów, Zagajówek jest problem z poboczami. Radny p. Czesław Tyburczyk również chciałbym zgłosić problem krzaków na drodze w miejscowości Kołków Ad 8. Informację o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji przedstawiła Sekretarz Gminy p. Henryka Gietka Bębenek Ad 9. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok - wniesiony pod obrady sesji z pozytywną opinią komisji budżetowej przedstawioną przez przewodniczącego p. Bogusława Kowalczyka. Projekt uchwały po odczytaniu przez sekretarza obrad został jednogłośnie przyjęty przez Zał. Nr 4 Uchwała Nr XX XVIII/217/2010 Rady Gminy Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych - wniesiony pod obrady sesji z pozytywną opinią komisji oświatowej przedstawioną przez przewodniczącą p. Jolantę Morgaś oraz z pozytywną opinią komisji budżetowej przedstawioną przez przewodniczącego p. Bogusława Kowalczyka. 7

8 Projekt uchwały po odczytaniu przez sekretarza obrad został jednogłośnie przyjęty przez Zał. Nr 5 Uchwała Nr XX XVIII/218/2010 Rady Gminy Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zagajów niezbędnej do realizacji zadań własnych Gminy - wniesiony pod obrady sesji z pozytywną opinią komisji budżetowej przedstawioną przez przewodniczącego p. Bogusława Kowalczyka. Projekt uchwały po odczytaniu przez sekretarza obrad został jednogłośnie przyjęty przez Zał. Nr 6 Uchwała Nr XX XVIII/219/2010 Rady Gminy Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zagajów, stanowiącej własność Gminy Michałów - wniesiony pod obrady sesji z pozytywną opinią komisji budżetowej przedstawioną przez przewodniczącego p. Bogusława Kowalczyka. Projekt uchwały po odczytaniu przez sekretarza obrad został jednogłośnie przyjęty przez Zał. Nr 4 Uchwała Nr XX XVIII/220/2010 Rady Gminy Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem po byłej szkole, stanowiącej własność Gminy Michałów - wniesiony pod obrady sesji z pozytywną opinią komisji budżetowej przedstawioną przez przewodniczącego p. Bogusława Kowalczyka. Projekt uchwały po odczytaniu przez sekretarza obrad został jednogłośnie przyjęty przez Zał. Nr 4 Uchwała Nr XX XVIII/221/2010 Rady Gminy Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Michałów - wniesiony pod obrady sesji z pozytywną opinią komisji budżetowej przedstawioną przez przewodniczącego p. Bogusława Kowalczyka. 8

9 Projekt uchwały po odczytaniu przez sekretarza obrad został jednogłośnie przyjęty przez Zał. Nr 4 Uchwała Nr XX XVIII/222/2010 Rady Gminy Projekt uchwały w sprawie stałych obwodów głosowania dla prowadzenia wyborów - wniesiony pod obrady sesji z pozytywną opinią komisji budżetowej przedstawioną przez przewodniczącego p. Bogusława Kowalczyka. Projekt uchwały po odczytaniu przez sekretarza obrad został jednogłośnie przyjęty przez Zał. Nr 4 Uchwała Nr XX XVIII/223/2010 Rady Gminy dyskusja na temat parkingu w Górach koło cmentarza : Radny p. Sławomir Kwiecień przypomniał, że jest już finał przetargu na drogę Góry - cmentarz i w związku z tym prosiłbym, aby przy budowie tejże drogi zrobić parking kolo cmentarza, ponieważ samochody i autokary nie mają możliwości manewru, powstają utrudnienia w poruszaniu. Dlatego też stąd moja prośba o podjęcie uchwały w sprawie utwardzenia parkingu koło cmentarza w Górach na kwotę ok zł. Radny p. Bogusław Kowalczyk poinformował, że jest już zgoda z Nadleśnictwa w tej sprawie na wykonanie parkingu w Górach. Pan Wójt musimy podpisać porozumienie z Nadleśnictwem oraz umowę użyczenia, abyśmy mogli przekazać środki finansowe na ten cel. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika zadał pytanie, skąd pozyskamy środki finansowe na ten cel? Pan Wójt w umowie jest aneks, który umożliwia zwiększenie zadania o 20 %. Na następną sesję będę już po rozmowie z firma i przedstawię kosztorys parkingu. Radny p. Sławomir Kwiecień składam wiosek formalny o utwardzenie parkingu koło cmentarza w miejscowości Góry. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika poddał pod głosowanie wniosek formalny, który został przyjęty przez Radę jednogłośnie, przy stanie 8 radnych na sali obrad. Rozpatrzenie podania od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Radny p. Bogusław Kowalczyk przedstawił negatywną opinię komisji budżetowej, ponieważ uważam, że Pani kierownik GOPS- u ma możliwość przesunięcia pieniędzy we własnym zakresie, między paragrafami, a usługi te powinny być prowadzone tak jak w ubiegłym roku. 9

10 Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika - powinniśmy się jeszcze dokładnie i szczegółowy zapoznać ze stanem finansowym Ośrodka Pomocy społecznej. Radna p. Jolanta Morgaś - stwierdziła, że na Komisji Oświatowej poprosilibyśmy o dokładne przygotowanie danych, które przeanalizujemy te osoby oraz o dane dotyczące kwoty jakie faktycznie zostały przeznaczone na wynagrodzenia, abyśmy mieli przejrzysty obraz. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika - przesunął rozpatrzenie podania z GOPS na następną sesję i komisję. Ad 10. Radny p. Łukasz Wójcik składam wniosek formalny o skomunalizowanie działki w Sędowicach, okolice Wałów Sędowskich tzw. kamieniec. Radny p. Bogusław Kowalczyk zapytał, czy Pan Wójt był na Przecławce i zdaje sobie sprawę w jakim stanie są drogi po pracach wodociągowych. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika -taka sama sytuacja przedstawia się w miejscowości Jelcza Wielka. Radna Jolanta Morgaś zadała pytanie w związku ze złożonym pismem przez Panią Barbarę Liberek w sprawie wydzierżawienia budynku i co dalej w tym kierunku? Pan Wójt odpowiadając poinformował,że zostanie ogłoszony przetarg. Ad 11. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika dokonał zamknięcia sesji, dziękując wszystkim za udział w obradach. Przewodniczący Rady Gminy Sekretarz obrad Zygmunt Mika Łukasz Wójcik Protokolant Paulina Jaros 10

PROTOKÓŁ NR VIII/2011 SESJI RADY GMINY MICHAŁÓW, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIU 13 MAJA 2011 ROKU W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SĘDOWICACH

PROTOKÓŁ NR VIII/2011 SESJI RADY GMINY MICHAŁÓW, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIU 13 MAJA 2011 ROKU W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SĘDOWICACH PROTOKÓŁ NR VIII/2011 SESJI RADY GMINY MICHAŁÓW, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIU 13 MAJA 2011 ROKU W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SĘDOWICACH Stan radnych 15 osób Obecnych 13 osób Sesję rozpoczęto o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXV/2009 Z SESJI RADY GMINY W MICHAŁOWIE, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIU 24 LUTEGO 2009 ROKU W SALI OBRAD URZĘDU GMINY W MICHAŁOWIE

PROTOKÓŁ NR XXV/2009 Z SESJI RADY GMINY W MICHAŁOWIE, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIU 24 LUTEGO 2009 ROKU W SALI OBRAD URZĘDU GMINY W MICHAŁOWIE PROTOKÓŁ NR XXV/2009 Z SESJI RADY GMINY W MICHAŁOWIE, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIU 24 LUTEGO 2009 ROKU W SALI OBRAD URZĘDU GMINY W MICHAŁOWIE Stan radnych 10 osób Obecnych 10 radnych Sesję rozpoczęto o godzinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLVII/2014 Z SESJI RADY GMINY MICHAŁÓW, która odbyła się w dniu 9 września 2014 roku. w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie

PROTOKÓŁ NR XLVII/2014 Z SESJI RADY GMINY MICHAŁÓW, która odbyła się w dniu 9 września 2014 roku. w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie PROTOKÓŁ NR XLVII/2014 Z SESJI RADY GMINY MICHAŁÓW, która odbyła się w dniu 9 września 2014 roku w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie Stan radnych 15 osób Obecnych 12 osób Sesję rozpoczęto o godzinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 z obrad XXI sesji Rady Gminy w Grębocicach, która odbyła się 15 grudnia 2015 roku w sali świetlicy wiejskiej w Krzydłowicach Godzina rozpoczęcia sesji 13.45, godzina zakończenia 14.30

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIV/2011 SESJI RADY GMINY MICHAŁÓW, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIU 30 LISTOPADA 2011 ROKU W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY W MICHAŁOWIE

PROTOKÓŁ NR XIV/2011 SESJI RADY GMINY MICHAŁÓW, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIU 30 LISTOPADA 2011 ROKU W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY W MICHAŁOWIE PROTOKÓŁ NR XIV/2011 SESJI RADY GMINY MICHAŁÓW, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIU 30 LISTOPADA 2011 ROKU W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY W MICHAŁOWIE Sesję rozpoczęto o godzinie 13:00, a zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13 z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. Obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w Sali Narad Urzędu Gminy od godziny 8.00

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 września 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 września 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 września 2010 roku Na ogólną liczbę 15 radnych, obecnych było 15 radnych (lista obecności w załączeniu). Ponadto w sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie.

Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. Proponowany porządek obrad na XXIII Sesję Rady Gminy Kłodawa: 1. Sprawy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2011

PROTOKÓŁ NR XIII/2011 O.0002.13.2011 PROTOKÓŁ NR XIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim odbytej w dniu 24 października 2011 roku w godz. 16,00 17,10 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17 Protokół Nr XXVIII/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 23 września 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku XXXIX sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 28 stycznia 2014 roku w sali posiedzeń Rady Gminy Krupski Młyn przy ul. Głównej 5/1.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXII/2016 z XXII sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 14 września 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie.

Protokół Nr XXII/2016 z XXII sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 14 września 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie. Protokół Nr XXII/2016 z XXII sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 14 września 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie. Godzina rozpoczęcia 13 05 Godzina zakończenia 14 00

Bardziej szczegółowo

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r.

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r. Protokół XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 14 listopada 2012r. 1 Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 27 stycznia 2011 roku Rozpoczęcie: godz. 10:00 Zakończenie: godz. 11:15 Ad. I. Otwarcie sesji: Przewodniczący Rady Pan Tadeusz Pudlik otworzył sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 21 kwietnia 2016r.

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 21 kwietnia 2016r. PROTOKÓŁ NR 33.2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 21 kwietnia 2016r. Obecni: 1. Bogdan Jusiński - Przewodniczący Komisji 2. Mirosław Sobczak - Zastępca Przewodniczącego 3. Stanisław

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Protokół Nr XXVI/2017 z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Obrady rozpoczęto o godz.16 08, a zakończono o godz. 19 33 W posiedzeniu uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XXII Sesji Rady Gminy, powitał radnych

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/1/2016. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Protokół Nr XVII/1/2016. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym Protokół Nr XVII/1/2016 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym XVII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne rozpoczęła się o godz. 9.00. Obrady prowadził

Bardziej szczegółowo

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r.

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r. Protokół XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 15 lipca 2011r. Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie XI

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Gminy na sekretarza obrad wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Radnego Pana Artura Zycha.

Przewodniczący Rady Gminy na sekretarza obrad wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Radnego Pana Artura Zycha. ` P R O T O K Ó Ł NR XXVII/2005 z XXVII sesji Rady Gminy Michałów odbytej w dniu 8 lipca 2005 roku Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Michałowie. Na sali obrad jest 12 radnych na stan

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 05

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XV.2016 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 kwietnia 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XV.2016 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 kwietnia 2016 r. PROTOKÓŁ NR XV.2016 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 kwietnia 2016 r. Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 12 00-13 10. Ad.1. Obrady XV Sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku.

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. PROTOKÓŁ XVII/2012 Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. Czas trwania obrad od 14.00 do 16.30. W sesji uczestniczyli Radni Gminy Gromnik w liczbie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr VIII/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr VIII/11 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący obrad. Marek Nadolny Przewodniczący Rady Gminy. Urzędu Gminy w Sicienku. Czas trwania Sesji godz

Przewodniczący obrad. Marek Nadolny Przewodniczący Rady Gminy. Urzędu Gminy w Sicienku. Czas trwania Sesji godz W XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy na 15 radnych udział wzięło 14 radnych i zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) podejmowane

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 16 15. Na ogólną liczbę 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 26/2013 z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 20 listopada 2013 roku.

Protokół Nr 26/2013 z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 20 listopada 2013 roku. 1 Protokół Nr 26/2013 z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 20 listopada 2013 roku. Do pkt 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Posiedzenie komisji

Bardziej szczegółowo

Ustawowy skład Rady Gminy 15 radnych Radnych obecnych na sesji wg listy obecności 15

Ustawowy skład Rady Gminy 15 radnych Radnych obecnych na sesji wg listy obecności 15 PROTOKÓŁ Nr VIII/15 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Secemin odbytej w dniu 10 lipca 2015 r. w sali narad Urzędu Gminy w Seceminie w godz. od 9 00 do 9 40. Sesji przewodniczył Pan Henryk Lis Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie odbyło się w sali nr 300 Urzędu Gminy w Chojnicach i trwało od godziny 10-tej do godziny 11.25. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r.

Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r. Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Marian Kunc Krystyna

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

Ad. II. Przewodniczący Komisji Tomasz Budziło przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek obrad został bez uwag przyjęty do realizacji.

Ad. II. Przewodniczący Komisji Tomasz Budziło przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek obrad został bez uwag przyjęty do realizacji. RG.0012.8.2015 Protokół Nr 8/15 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa odbytego w dniu 11 września 2015 roku Porządek posiedzenia: I. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXII/2017. z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. Mińsk Mazowiecki. w dniu 18 kwietnia 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXXII/2017. z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. Mińsk Mazowiecki. w dniu 18 kwietnia 2017 r. RO. 0002.5.2017.PD PROTOKÓŁ NR XXXII/2017 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w dniu 18 kwietnia 2017 r. Protokół NrXXXII/2017 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w dniu 18

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r.

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. stwierdzenie quorum 1 Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 57/10

P R O T O K Ó Ł Nr 57/10 P R O T O K Ó Ł Nr 57/10 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budownictwa i Planowania Przestrzennego, Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r.

PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r. PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r. L sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Ciszewski. Powitał wszystkich zebranych i zaproszonych gości.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Protokół nr XLVIII/13 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Przewodniczący Rady Pan Łukasz Celejewski o godz. 16:06 otworzył XLVIII Sesję, witając radnych i gości. Poinformował,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku W obradach XVII sesji Rady Gminy Wiązowna, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXI / 17 z obrad posiedzenia XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Przerośli odbytej w dniu 24 marca 2017r.

PROTOKÓŁ NR XXI / 17 z obrad posiedzenia XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Przerośli odbytej w dniu 24 marca 2017r. PROTOKÓŁ NR XXI / 17 z obrad posiedzenia XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Przerośli odbytej w dniu 24 marca 2017r. W posiedzeniu udział wzięli radni, sołtysi wsi, osoby zaproszone na sesję według załączonych

Bardziej szczegółowo

P u n k t 1 ================== Otwarcie obrad V sesji Rady Gminy

P u n k t 1 ================== Otwarcie obrad V sesji Rady Gminy P R O T O K O Ł V/2015 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 24 kwietnia 2015r. w sali narad Urzędu Gminy w Ostrówku w godz. 8 00-9 00 W sesji uczestniczyło 15 radnych wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE RG.0002.19.S.VII.2016 PROTOKÓŁ Nr XIX.2016 Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE która odbyła się w dniu 7 listopada 2016 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku.

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Sesja odbyła się w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarstwa w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10 - tej. W sesji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016 1 P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Koprzywnicy, która odbyła się dnia 5 października 2016 r. w sali konferencyjnej - budynku U M. i G w Koprzywnicy. Sesja rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

Protokół z Zebrania Wiejskiego wsi Budzyń odbytego w dniu 6 marca 2016 r. w budynku Domu Ludowego w Budzyniu.

Protokół z Zebrania Wiejskiego wsi Budzyń odbytego w dniu 6 marca 2016 r. w budynku Domu Ludowego w Budzyniu. Protokół z Zebrania Wiejskiego wsi Budzyń odbytego w dniu 6 marca 2016 r. w budynku Domu Ludowego w Budzyniu. 1. Zebranie otworzył Sołtys p. Stanisław Kruk, przywitał zebranych mieszkańców i stwierdził,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/2015 Z OBRAD VI SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 25 MARCA 2015 ROKU

PROTOKÓŁ NR 6/2015 Z OBRAD VI SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 25 MARCA 2015 ROKU PROTOKÓŁ NR 6/2015 Z OBRAD VI SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 25 MARCA 2015 ROKU W obradach udział wzięli : - radni zgodnie z załączoną listą obecności - sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

69/ W

69/ W Protokół Nr 69/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 13 sierpnia 2013 roku, w siedzibie starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, w godzinach 14 00-15 00. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku.

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych, od nr 2 do nr 16 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy, 17 - protokół

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVI/2007 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2007 roku

Protokół Nr XVI/2007 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2007 roku Protokół Nr XVI/2007 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2007 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołów

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. O-R.0012.4.2015.MS PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. Godzina rozpoczęcia 10.00 Miejsce Urząd Gminy Terespol, sala Nr 31 W posiedzeniu udział wzięli: Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 24.02.2014r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr LIV/54/2014 z LIV sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2014r.

PROTOKÓŁ Nr LIV/54/2014 z LIV sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2014r. 1 PROTOKÓŁ Nr LIV/54/2014 z LIV sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2014r. LIV sesję Rady Gminy Świlcza otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Ciszewski. Powitał wszystkich

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXIII/2013 SESJI RADY GMINY MICHAŁÓW, która odbyła się w dniu 29 maja 2013 roku w remizie OSP w Pawłowicach.

PROTOKÓŁ NR XXIII/2013 SESJI RADY GMINY MICHAŁÓW, która odbyła się w dniu 29 maja 2013 roku w remizie OSP w Pawłowicach. PROTOKÓŁ NR XXIII/2013 SESJI RADY GMINY MICHAŁÓW, która odbyła się w dniu 29 maja 2013 roku w remizie OSP w Pawłowicach. Sesję rozpoczęto o godzinie 15:00, a zakończono o godzinie 17:00 Stan radnych 15

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 144/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 16 października 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 144/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 16 października 2013 roku. P R O T O K Ó Ł NR 144/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 16 października 2013 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Obrady Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęły się o godzinie 9.00 w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Przewodniczącym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Termin posiedzenia Zarządu na dzień 29 stycznia 2015 r. został ustalony wcześniej przez p. Starostę. W obradach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/2016 z Sesji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 28 czerwca 2016 roku

PROTOKÓŁ NR XXII/2016 z Sesji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 28 czerwca 2016 roku PROTOKÓŁ NR XXII/2016 z Sesji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 28 czerwca 2016 roku Miejsce obrad : Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. PROTOKÓŁ z XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Starym Lubotyniu odbytej w dniu 13 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem p. Jana Janusza Podbielskiego Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXIX/14 z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 13 00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo