PROTOKÓŁ NR XXXVIII/2010 SESJI RADY GMINY MICHAŁÓW, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIU 7 KWIETNIA 2010 ROKU W SALI OBRAD URZĘDU GMINY W MICHAŁOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ NR XXXVIII/2010 SESJI RADY GMINY MICHAŁÓW, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIU 7 KWIETNIA 2010 ROKU W SALI OBRAD URZĘDU GMINY W MICHAŁOWIE"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/2010 SESJI RADY GMINY MICHAŁÓW, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIU 7 KWIETNIA 2010 ROKU W SALI OBRAD URZĘDU GMINY W MICHAŁOWIE Stan radnych 9 osób Obecnych 9 osób Sesję rozpoczęto o godzinie 12:30, a zakończono o godzinie 17:30 Ad 1. Otwarcia dokonał Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika witając Radnych, zaproszonych gości, publiczność przybyłą na obrady oraz wszystkich obecnych na dzisiejszej sesji. Zał. Nr 1 lista obecności radnych Rady Gminy Zał. Nr 2 lista obecności sołtysów Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika stwierdził guorum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał. Sekretarzem obrad dzisiejszej sesji został wyznaczony Radny p. Łukasz Wójcik Ad 2. Odnośnie przedłożonego projektu porządku dziennego obrad głos zabrał : Radny p. Czesław Tyburczyk proponuję o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 9 następny podpunkt w sprawie dyskusji na temat złożonego pisma przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej celem ustosunkowania się do niniejszego pisma. Radny p. Bogusław Kowalczyk - proponuję o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 9 następny podpunkt w sprawie dyskusji na temat umiejscowienia i wykonania parkingu koło cmentarza w Górach ze względu na zaistniałą inwestycję jaką jest wykonanie drogi. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika poddał pod głosowanie porządek obrad z poprawkami, który został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie, przy stanie 9 radnych na sali obrad. 1

2 Porządek brzmieniu : obrad został przyjęty przez Radę Gminy w niżej podanym 1. Otwarcie obrad sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie z działalności GOPS za rok Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 6. Interpelacje i zapytania radnych. 7. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami. 8. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji. 9. Rozpatrzenie projektów uchwał : - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r., - w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych, - w sprawie wyrażenia zgody na części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zagajów niezbędnej do realizacji zadań własnych Gminy, - w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zagajów, stanowiącej własność Gminy Michałów, - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem po byłej szkole, stanowiącej własność Gminy Michałów, - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Michałów, - w sprawie stałych obwodów głosowania dla prowadzenia wyborów - dyskusja na temat parkingu w Górach koło cmentarza : - rozpatrzenie podania od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 10. Wolne wnioski i informacje. 11. Zamknięcie obrad sesji. Ad 3. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika poddaje pod głosowanie protokół z poprzedniej sesji, który został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy, przy stanie 9 radnych na sali obrad. Ad 4. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika prosi o zabranie głosu Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2009 r. Zał. Nr 3 sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Radna p. Jolanta Morgaś zaproponowała, aby rozwinąć dyskusję na temat złożonego pisma prze Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a tym samym żeby Pani kierownik przybliżyła nam o jakie środki finansowe chodzi. 2

3 Kierownik GOPS p. Magdalena Ziółkowska pismo dotyczyło zwiększenia środków finansowych na usługi opiekuńcze w kwocie 10 tysięcy zł dla 11 osób z terenu naszej gminy. Są to osoby starsze, samotne, chore, bez żadnej pomocy, które wymagają stałej opieki. Kwota 10 tys. zł została obliczona według : stawka godzinowa 7,50 zł zgodnie z podjętą uchwałą.... Radny p. Bogusław Kowalczyk czy pani kierownik może przenosić środki finansowe między paragrafami? Kierownik GOPS p. Magdalena Ziółkowska tak, mogę takiego przesunięcia dokonać między paragrafami, ale nie dotyczących wynagrodzenia. Radny p. Bogusław Kowalczyk biorąc pod uwagę poprzedni rok do obecnego roku w 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników jest bardzo duża różnica. Czym jest ona spowodowana? Radna p. Jolanta Morgaś jaka jest średnia wynagrodzenia pracowników GOPS, ponieważ wynikł problem, że zostały dokonane zmiany w wynagrodzeniach Kierownik GOPS p. Magdalena Ziółkowska różnica pojawiła się stąd, iż do sierpnia 2009 roku w GOPS byłyśmy we 3 osoby. Natomiast od miesiąca sierpnia przybył dodatkowo pracownik co wiąże się z dodatkowym wynagrodzeniem. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika - prosiłbym o bardziej dokładne przybliżenie nam, na czym polegałyby usługi opiekuńcze. Kierownik GOPS p. Magdalena Ziółkowska usługi opiekuńcze polegają na tym, że zatrudniamy osoby na umowę o dzieło, umowę zlecenie na wykonywanie tego typu usług tzn. sprzątanie, gotowanie, robienie zakupów, mycie itp. Radny p. Bogusław Kowalczyk czy usługi opiekuńcze były prowadzone w miesiącu marcu? Kierownik GOPS p. Magdalena Ziółkowska usługi opiekuńcze były prowadzone do 25 listopada 2009 roku. W tym roku nie są prowadzone tego typu usługi tylko pracownicy socjalni w miarę możliwości odwiedzają te osoby. Radna p. Jolanta Morgaś czy te osoby nie mają najbliższej rodziny dzieci, które mogłaby się nimi zaopiekować. Kierownik GOPS p. Magdalena Ziółkowska są to osoby samotne, bezdzietne, chore potrzebujące pomocy. Ad 5. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika poinformował o działaniach jakie podejmował w okresie między sesyjnym tj. : uczestniczyłem z Panem Wójtem na zebraniu ogólnowiejskim we Wrocieryżu, na którym zapadły decyzje o sprzedaży działek wraz z zabudową po byłej szkole oraz kilku innych działek w tej miejscowości, uczestniczyłem w spotkaniu z pracownikiem Urzędu Gminy p. Jarosławem Szałapski w sprawie działek w Jelczy Wielkiej pod budowę świetlicy, 3

4 Ad 6. Radny p. Sławomir Kwiecień pytanie dotyczy stanu drogi od drogi wojewódzkiej w stronę wsi. Jest pewien odcinek tej drogi, który wymaga interwencji. Chciałbym zapytać jakie Pan Wójt widzi możliwości. Czy będzie ona remontowana czy też odbudowana. Na dzień dzisiejszy nie spełnia warunków jako droga. Radny p. Bogusław Kowalczyk czy został wyłoniony wykonawca na realizację kanalizacji, jaka kwota została wyłoniona z przetargu? Następne pytanie kiedy nasza gmina ma się odłączyć od Związku Międzygminnego Ponidzie i dlaczego, aż tak późno? Radny p. Przemysław Bartosiński co się dzieje ze strona internetowa BIP gminy, ponieważ od kilku dni strona ta jest niedostępna? Radny p. Łukasz Wójcik kiedy będzie odebrany wodociąg na stronie północnej i czy są jeszcze jakieś problemy? Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika poruszył sprawę lokalizacji świetlic w Przecławce i Jelczy Wielkiej, ten temat należy szczegółowo omówić i zastanowić się co dalej, jakie podejmujemy dalsze kroki? Jeżeli koszt budowy świetlicy w Jelczy Wielkiej okaże się bardzo wysoki, należałoby się zastanowić czy nie lepszy był by zakup innej działki? Radny p. Sławomir Kwiecień zadał pytanie dotyczące kanalizacji, co z mieszkańcami pozostałych miejscowości, w których inwestycja ta nie będzie realizowana, jak oni mają sobie poradzić z tym problemem, czy możemy liczyć na przyłączenie do kanalizacji innych miejscowości, czy też może będą budowane mniejsze oczyszczalnie przydomowe? Jak to się przedstawia na dalsze miejscowości? Następne pytanie dotyczy zespołu pałacowo- parkowego w Górach, co dalej, w jakim kierunku to zmierza? Radny p. Czesław Tyburczyk zadał pytanie dotyczące drogi Michałów Betlejem, która jest już wytyczona, część pasa drogi gminnej znajduje się przy gruntach leśnych, czy w związku z tym pan Wójt prowadził rozmowy z Nadleśnictwem, aby ujednolicić szerokość tej drogi, ponieważ są zwężenia o kilka metrów? Jest już po przetargu na kanalizację i w związku z tym jaka jest sytuacja, jeśli chodzi o pozyskanie środków finansowych Ad 7. Wójt Gminy p. Stanisław Szewczyk w złożonym sprawozdaniu z prac między sesjami poinformował o następujących działaniach : odbyło się spotkanie z pracownikami Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, jak i również w tym czasie odbyło się spotkanie z panią kurator. Od pani Prezes otrzymaliśmy informację, że nie rozpatrują spraw pod względem prawnym tylko pod względem orzeczeń sądowych. Każda sprawa jest inna i wymaga innego rozpatrzenia. Jest to nie spójne, ponieważ wyroki są do określonych spraw. Pomiędzy Wójtami, a SKO było wiele nieścisłości i niedomówień. Najlepiej było by, aby w pierwszej kolejności spotykać się i konsultować wszystkie sprawy. Głos również zabrała pani kurator w sprawie oświaty, a w szczególności była mowa o przedszkolach. Zostaliśmy poinformowani o tym, iż przynajmniej pół przedszkola jest na terenie każdej gminy. My jako gmina jesteśmy w dobrej sytuacji, ponieważ na naszym terenie znajdują się cztery przedszkola. Podczas 4

5 spotkania pojawił się jeszcze jeden problem, a mianowicie chodzi tutaj o opłatę czesnego za przedszkola. Nie wolno jest nam pobierać od wszystkich takich opłat. Pojawiły się orzeczenia, które regulują za co i w jakich sytuacjach możemy pobierać tego typu opłaty. Nie możemy pobierać opłaty stałej, ponieważ jest to nie zgodne z prawem. - odbywają się spotkania wiejskie, na których również obecny jest Przewodniczący Rady Gminy, - odbyły się dwa przetargi, między innymi rozstrzygnięty został przetarg na drogi Michałów Betlejem, Góry cmentarz oraz drugi przetarg na kanalizację. Przetarg ten nie jest jeszcze rozstrzygnięty, ponieważ wystąpiliśmy do firmy o pisemne wyjaśnienie, dlaczego podali tak niską cenę. Ustawa o zamówieniach publicznych nakłada obowiązek na inwestorze wyjaśnienia nieścisłości. Z chwilą otrzymania odpowiedzi zostanie ogłoszony wynik o wyborze najkorzystniejszej oferty. Następnie czekamy na odwołania i protesty i jeśli takowych nie będzie zostanie podpisana umowa i firma może przystąpić do realizacji zadania. W tym miejscu chciałbym odnieść się do pytania dotyczącego, czy stracimy dofinansowanie, informuję, że tak się nie stanie, ponieważ mamy wydzielony ustawowo zł na prace wodociągowo- kanalizacyjne. Jeśli otrzymamy dofinansowanie, np. w wysokości , 00 zł, a na pozostałą część to jest , 00 zł ogłosimy przetarg na dalszą część. Zastanawiamy się czy nie ogłosić przetargu na dalsze miejscowości, czyli Zagajów, Zagajówek i jednocześnie ogłosić przetarg na dokumentację na część Jelcza, Wrocieryż, Sędowice. Kanalizacja będzie realizowana tylko główna nitka, natomiast przyłącza będą wykonane we własnym zakresie. Jest to zadanie każdego mieszkańca. - uczestniczyłem w kilku spotkaniach z Wójtami i Prezesem w związku ze Związkiem Międzygminnym Ponidzie. Prosiłbym na następna sesję i komisję o zastanowienie się, czy nie lepiej było by podjąć uchwały o wystąpienie ze Związku Międzygminnego Ponidzie, - odbyło się spotkanie z nadleśniczym p. Wachnickim w sprawie parkingu koło cmentarza w Górach. Propozycja ta została zaakceptowana przez Nadleśnictwo. Uzyskaliśmy wstępną zgodę. Parking usytuowany będzie wzdłuż ogrodzenia ok. 10 metrów szerokości, - uczestniczyłem w negocjacjach dotyczących realizacji sieci wodociągowej w miejscowości Przecławka. Celem spotkania był brak zgody mieszkańców na budowę sieci wodociągowej. W związku z tym firma opuściła tę miejscowość i przeniosła się do Tomaszowa celem kontynuacji prac, - zakończyła się kontrola z NIK- u w Urzędzie Gminy i na następną sesję przygotuje państwu krótką informacje na temat tejże kontroli, - odbyła się rozmowa z kierownikiem gazociągu w sprawie naprawy uszkodzonych dróg po pracach gazociągowych w związku z tym jestem umówiony na objazd tych dróg, - zostały wszczęte procedury przetargowe w sprawie Zespołu Pałacowo parkowego w Górach, - uczestniczyłem w spotkaniu z Powiatowym Zarządem Dróg, na którym uzyskałem informację, iż został już rozstrzygnięty przetarg na drogę powiatową w Kołkowie, natomiast 8 kwietnia odbędzie się Zarząd w sprawie drogi Tur Górny Zawale Niegosławskie, 5

6 - odbyły się targi w Kielcach, dotyczące odnawialnych źródeł energii. Jest propozycja, aby na niektórych terenach były realizowane takie inwestycje, jak bio gazownie, - Zespół Placówek Oświatowych w Górach został zgłoszony do programu Wyrownywanie szans uczniów z terenów wiejskich, Przygotowałem bieżące wydatki : zakup dwóch pomp w przepompowni - 5 tys zł parking przy cmentarzu w Górach - 30 tys. zł Ośrodek Zdrowia 50 tys. zł Podjazd w ZPO Michałów 64 tys zł, gdzie 32 tys zł środki własne Zakup okien w ZPO Sędowice 130 tys zł, gdzie 65 tys. zł środki własne wyposażenie przedszkola 15 tys. zł, gdzie 50% środki własne droga w Sędowicach do Tura około 60 tys. zł wniosek do Marszałka dotyczacego świetlicy w Zagajówku około 30 tys. zł zakup pieca do ZPO oko. 20 tys zł podpisanie dwóch umów : * e świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - koszt realizacji zadania ,99 zł, wkład własny ,12 zł * e świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - koszt realizacji zadania zł wkład własny zł - w odpowiedzi na pytanie radnego p. Czesława Tyburczyka w sprawie zajęcia pasa drogowego przy gruntach leśnych, informuję, że odbyłem rozmowę z nadleśniczym na ten temat. Ustaliliśmy, że zajmiemy tylko i wyłącznie tyle ile będzie to konieczne, aby zmieścić rów. Będzie wykonany asfalt, rowy i pobocza, - w sprawie budowy świetlicy w Jelczy Wielkiej powstał problem, który należy poruszyć i znaleźć jego rozwiązanie. Otrzymałem informacje od projektanta, że cena kosztorysowa jest bardzo wysoka, wynosi ok zł i jego zdaniem włożenie tak dużej kwoty w ten teren nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Koszt robót ziemnych jest bardzo duży. Uważam więc, że temat ten należy dokładniej omówić i podjąć decyzję na komisjach. - w odpowiedzi na pytanie radnego p. Sławomira Kwietnia w sprawie złego stanu drogi, chciałbym, aby panowie radni wygospodarowali sobie czas na zorganizowanie komisji objazdowej i prosiłbym o wcześniejszą decyzje w tej sprawie. Radna p. Jolanta Morgaś zadała pytanie, gdzie będą usytuowane przepompownie? Pan Wójt na terenie gminy będą dwie przepompownie. Otóż jedna znajduje się koło Urzędu Gminy, natomiast druga będzie usytuowana mniej więcej między mostem, a zakrętem w stronę Pawłowic Radna p. Jolanta Morgaś zadała pytanie w sprawie ewentualnej propozycji ze strony indywidualnego rolnika o sprzedaży prywatnego domu w miejscowości Jelcza Wielka pod świetlicą i jaki był by odzew na tego typu propozycję. 6

7 Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika stwierdził, że jest nam potrzebny budynek na świetlice i moglibyśmy spróbować zakupić taką działkę. Temat ten poruszymy na komisjach i omówimy go bardzo dokładnie. Radny p. Andrzej Pruś przypomniał, że na jednej z komisji budżetowej został ustalony pewien zakres robót dla poszczególnych miejscowości i w związku z tym kiedy będzie ogłoszony przetarg między innymi na kamień, jak i na asfaltowanie dróg, są to pieniądze pozostałe z przetargu dróg Michałów - Betlejem oraz Góry cmentarz. Radny p. Bogusław Kowalczyk - zauważył, że pan Wójt nie wspomniał o naprawie dróg zniszczonych w trakcie prac wodociągowych, minęło już tak dużo czasu, a na niektórych wioskach ludzie nadal nie mogą przejechać. Czy będą podjęte jakieś działania w tym kierunku? Zapytał, czy na jutrzejszym posiedzeniu Zarządu będzie oddelegowany przedstawiciel Urzędu Gminy? Jeśli chodzi o drogi powiatowe znajdujące się na terenie naszej Gminy, są to drogi zaniedbane, zniszczone jako przykład można podać drogę w miejscowości Góry, usytuowaną koło stawu, na rozwidleniu. Sprawa tej drogi ciągnie się od wielu lat i nic się w tym kierunku nie robi. Następnym problemem są krzaki na drodze w miejscowości w Przecławce, które uniemożliwiają przejazd, natomiast w miejscowości Zagajów, Zagajówek jest problem z poboczami. Radny p. Czesław Tyburczyk również chciałbym zgłosić problem krzaków na drodze w miejscowości Kołków Ad 8. Informację o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji przedstawiła Sekretarz Gminy p. Henryka Gietka Bębenek Ad 9. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok - wniesiony pod obrady sesji z pozytywną opinią komisji budżetowej przedstawioną przez przewodniczącego p. Bogusława Kowalczyka. Projekt uchwały po odczytaniu przez sekretarza obrad został jednogłośnie przyjęty przez Zał. Nr 4 Uchwała Nr XX XVIII/217/2010 Rady Gminy Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych - wniesiony pod obrady sesji z pozytywną opinią komisji oświatowej przedstawioną przez przewodniczącą p. Jolantę Morgaś oraz z pozytywną opinią komisji budżetowej przedstawioną przez przewodniczącego p. Bogusława Kowalczyka. 7

8 Projekt uchwały po odczytaniu przez sekretarza obrad został jednogłośnie przyjęty przez Zał. Nr 5 Uchwała Nr XX XVIII/218/2010 Rady Gminy Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zagajów niezbędnej do realizacji zadań własnych Gminy - wniesiony pod obrady sesji z pozytywną opinią komisji budżetowej przedstawioną przez przewodniczącego p. Bogusława Kowalczyka. Projekt uchwały po odczytaniu przez sekretarza obrad został jednogłośnie przyjęty przez Zał. Nr 6 Uchwała Nr XX XVIII/219/2010 Rady Gminy Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zagajów, stanowiącej własność Gminy Michałów - wniesiony pod obrady sesji z pozytywną opinią komisji budżetowej przedstawioną przez przewodniczącego p. Bogusława Kowalczyka. Projekt uchwały po odczytaniu przez sekretarza obrad został jednogłośnie przyjęty przez Zał. Nr 4 Uchwała Nr XX XVIII/220/2010 Rady Gminy Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem po byłej szkole, stanowiącej własność Gminy Michałów - wniesiony pod obrady sesji z pozytywną opinią komisji budżetowej przedstawioną przez przewodniczącego p. Bogusława Kowalczyka. Projekt uchwały po odczytaniu przez sekretarza obrad został jednogłośnie przyjęty przez Zał. Nr 4 Uchwała Nr XX XVIII/221/2010 Rady Gminy Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Michałów - wniesiony pod obrady sesji z pozytywną opinią komisji budżetowej przedstawioną przez przewodniczącego p. Bogusława Kowalczyka. 8

9 Projekt uchwały po odczytaniu przez sekretarza obrad został jednogłośnie przyjęty przez Zał. Nr 4 Uchwała Nr XX XVIII/222/2010 Rady Gminy Projekt uchwały w sprawie stałych obwodów głosowania dla prowadzenia wyborów - wniesiony pod obrady sesji z pozytywną opinią komisji budżetowej przedstawioną przez przewodniczącego p. Bogusława Kowalczyka. Projekt uchwały po odczytaniu przez sekretarza obrad został jednogłośnie przyjęty przez Zał. Nr 4 Uchwała Nr XX XVIII/223/2010 Rady Gminy dyskusja na temat parkingu w Górach koło cmentarza : Radny p. Sławomir Kwiecień przypomniał, że jest już finał przetargu na drogę Góry - cmentarz i w związku z tym prosiłbym, aby przy budowie tejże drogi zrobić parking kolo cmentarza, ponieważ samochody i autokary nie mają możliwości manewru, powstają utrudnienia w poruszaniu. Dlatego też stąd moja prośba o podjęcie uchwały w sprawie utwardzenia parkingu koło cmentarza w Górach na kwotę ok zł. Radny p. Bogusław Kowalczyk poinformował, że jest już zgoda z Nadleśnictwa w tej sprawie na wykonanie parkingu w Górach. Pan Wójt musimy podpisać porozumienie z Nadleśnictwem oraz umowę użyczenia, abyśmy mogli przekazać środki finansowe na ten cel. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika zadał pytanie, skąd pozyskamy środki finansowe na ten cel? Pan Wójt w umowie jest aneks, który umożliwia zwiększenie zadania o 20 %. Na następną sesję będę już po rozmowie z firma i przedstawię kosztorys parkingu. Radny p. Sławomir Kwiecień składam wiosek formalny o utwardzenie parkingu koło cmentarza w miejscowości Góry. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika poddał pod głosowanie wniosek formalny, który został przyjęty przez Radę jednogłośnie, przy stanie 8 radnych na sali obrad. Rozpatrzenie podania od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Radny p. Bogusław Kowalczyk przedstawił negatywną opinię komisji budżetowej, ponieważ uważam, że Pani kierownik GOPS- u ma możliwość przesunięcia pieniędzy we własnym zakresie, między paragrafami, a usługi te powinny być prowadzone tak jak w ubiegłym roku. 9

10 Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika - powinniśmy się jeszcze dokładnie i szczegółowy zapoznać ze stanem finansowym Ośrodka Pomocy społecznej. Radna p. Jolanta Morgaś - stwierdziła, że na Komisji Oświatowej poprosilibyśmy o dokładne przygotowanie danych, które przeanalizujemy te osoby oraz o dane dotyczące kwoty jakie faktycznie zostały przeznaczone na wynagrodzenia, abyśmy mieli przejrzysty obraz. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika - przesunął rozpatrzenie podania z GOPS na następną sesję i komisję. Ad 10. Radny p. Łukasz Wójcik składam wniosek formalny o skomunalizowanie działki w Sędowicach, okolice Wałów Sędowskich tzw. kamieniec. Radny p. Bogusław Kowalczyk zapytał, czy Pan Wójt był na Przecławce i zdaje sobie sprawę w jakim stanie są drogi po pracach wodociągowych. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika -taka sama sytuacja przedstawia się w miejscowości Jelcza Wielka. Radna Jolanta Morgaś zadała pytanie w związku ze złożonym pismem przez Panią Barbarę Liberek w sprawie wydzierżawienia budynku i co dalej w tym kierunku? Pan Wójt odpowiadając poinformował,że zostanie ogłoszony przetarg. Ad 11. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika dokonał zamknięcia sesji, dziękując wszystkim za udział w obradach. Przewodniczący Rady Gminy Sekretarz obrad Zygmunt Mika Łukasz Wójcik Protokolant Paulina Jaros 10

PROTOKÓŁ NR XXXII/2013 SESJI RADY GMINY MICHAŁÓW, która odbyła się w dniu 29 kwietnia 2013 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Michałowie

PROTOKÓŁ NR XXXII/2013 SESJI RADY GMINY MICHAŁÓW, która odbyła się w dniu 29 kwietnia 2013 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Michałowie PROTOKÓŁ NR XXXII/2013 SESJI RADY GMINY MICHAŁÓW, która odbyła się w dniu 29 kwietnia 2013 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Michałowie Sesję rozpoczęto o godzinie 13:30, a zakończono o godzinie 17:30

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IX z IX Sesji Rady Gminy Kluki z dnia 29 czerwca 2007r.

Protokół Nr IX z IX Sesji Rady Gminy Kluki z dnia 29 czerwca 2007r. Protokół Nr IX z IX Sesji Punkt 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum Otwarcia obrad IX Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy, Grzegorz Augustyniak, który przewodniczył obradom. Powitał serdecznie wszystkich

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr L/2014 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2014 roku

Protokół Nr L/2014 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2014 roku Protokół Nr L/2014 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2014 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu. odbytej w dniu 19 września 2012 roku.

P R O T O K Ó Ł. z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu. odbytej w dniu 19 września 2012 roku. P R O T O K Ó Ł z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 19 września 2012 roku. Tematyka obrad sesji: 1. Otwarcie sesji Rady Gminy. 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad. 3. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XVII/2012 z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu 29 marca 2012 r. ====================================================

PROTOKÓŁ Nr XVII/2012 z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu 29 marca 2012 r. ==================================================== PROTOKÓŁ Nr XVII/2012 z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu 29 marca 2012 r. ==================================================== W posiedzeniu udział wzięli : Członkowie rady zgodnie z lista

Bardziej szczegółowo

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r.

Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r. Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r. Rozpoczęcie sesji: godz. 10.00 Zakończenie Sesji: godz. 14.30 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14. Protokół Nr XVI/2013 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku Lista obecności stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokołu. Uchwały podjęte na sesji stanowią załączniki

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych PROTOKÓŁ Nr XV/11 z XV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 30 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V. z obrad V (piątej ) zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 lutego 2015 roku w godz. od 12 00 do 16 10

Protokół Nr V. z obrad V (piątej ) zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 lutego 2015 roku w godz. od 12 00 do 16 10 Protokół Nr V z obrad V (piątej ) zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 lutego 2015 roku w godz. od 12 00 do 16 10 W której uczestniczyli: Wójt Gminy - Bohdan Mohyła Skarbnik Gminy Dariusz

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2007 z V Sesji Rady Gminy Niemce odbytej w dniu 18.01.2007 r.

Protokół Nr 5/2007 z V Sesji Rady Gminy Niemce odbytej w dniu 18.01.2007 r. Protokół Nr 5/2007 z V Sesji Rady Gminy Niemce odbytej w dniu 18.01.2007 r. Miejsce odbycia sesji: sala sesyjna, nr 104 w Urzędzie Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce. Posiedzenie rozpoczęło

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z LXX Sesji Rady Miasta Lędziny w dniu 08.11.2010 r. OTWIERAM LXX SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY V KADENCJI

PROTOKÓŁ z LXX Sesji Rady Miasta Lędziny w dniu 08.11.2010 r. OTWIERAM LXX SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY V KADENCJI PROTOKÓŁ z LXX Sesji Rady Miasta Lędziny w dniu 08.11.2010 r. Obecni według listy obecności. Radni Rady Miasta: Stan radnych: 15 Ponadto w obradach udział wzięli: Burmistrz Miasta - Wiesław Stambrowski

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r.

P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. RM.0002.4.2012 P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. XXI sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali obrad Rady Miejskiej w Kamieńsku

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20

Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20 Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20 (Nagranie Nr I 00:00:00 01:23:33) (00:00 00:25) Ad. Pkt. Nr 1. XLIII

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 8/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 6 września 2012 r.

PROTOKÓŁ NR 8/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 6 września 2012 r. PROTOKÓŁ NR 8/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 6 września 2012 r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. M.C. Skłodowskiej 1a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku.

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Ad. 1 Otwarcie. IX sesja Rady Gminy Gościeradów odbyła się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Sesję rozpoczęto o godzinie 11.00 zakończono o godzinie 14.05

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIV/2012 Z XIV SESJI RADY GMINY GRODZIEC ODBYTEJ 26 STYCZNIA 2012 ROKU W SALI NARAD URZĘDU GMINY W GRODŹCU P U N K T 1

PROTOKÓŁ NR XIV/2012 Z XIV SESJI RADY GMINY GRODZIEC ODBYTEJ 26 STYCZNIA 2012 ROKU W SALI NARAD URZĘDU GMINY W GRODŹCU P U N K T 1 1 PROTOKÓŁ NR XIV/2012 Z XIV SESJI RADY GMINY GRODZIEC ODBYTEJ 26 STYCZNIA 2012 ROKU W SALI NARAD URZĘDU GMINY W GRODŹCU Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. P U N K T 1 Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji w dniu 25 lutego 2014 r.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji w dniu 25 lutego 2014 r. Protokół nr XLV / 2014 z XLV sesji IV kadencji Rady Powiatu Grodziskiego, odbytej w dniu 25 marca 2014 r. w Chacie Biesiadnej w Kamieńcu przy ul. Stawowej ad 1 Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55. Protokół Nr XXIV/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 27 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo