ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2009 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2009 roku"

Transkrypt

1 RAPORT OKRESOWY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2009 roku Dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie obejmują wyłączenie spółkę Doradzy24 S.A. ( Spółka ) która jest podmiotem dominującym grupy kapitałowej. Dane finansowe dotyczące Spółki i jej podmiotu zależnego ujęto w SKONSOLIDOWANYM raporcie okresowym opublikowanym 5 sierpnia 2009 roku Warszawa, 05 sierpnia 2009 r.

2 Szanowni Państwo, Prezentowany raport okresowy Spółki za pierwsze półrocze 2009 roku zamyka najtrudniejszy, zdaniem Zarządu, okres funkcjonowania Spółki. Zmiana otoczenia ekonomicznego branży finansowej, która nastąpiła w IV kwartale 2008 roku spowodowała konieczność daleko idących zmian w prowadzeniu biznesu naszej firmy. Przede wszystkim rozpoczęliśmy bardzo trudny proces restrukturyzacji, głównie w aspekcie kosztów funkcjonowania. Jednocześnie poszukując możliwości optymalizacji działania podjęliśmy decyzję o połączeniu dwóch firm działających w segmencie doradztwa finansowego Doradcy24 SA i Creditfield sp. o.o. Dwa strategiczne działania restrukturyzacja dwóch spółek i ich połączenie zaważyły na wynikach finansowych Spółki za pierwsze półrocze 2009 roku. Działania te jednak, które w ocenie Zarządu zostały przeprowadzone skutecznie, umożliwiają pracę Spółki począwszy od II półrocza br. w efektywnym modelu biznesowym, pozwalającym nie tylko przetrwanie Spółki w otoczeniu kryzysu branży finansowej, ale przede wszystkim dalszy rozwój i budowanie wartości Spółki dla wszystkich interesariuszy. Doradcy24 w tym momencie są jedną z największych firm doradztwa finansowego w Polsce, zatrudniającą 130 doradców w 15 placówkach w sieci własnej i 30 doradców w placówkach partnerskich. Znakomite relacje z bankami, towarzystwami ubezpieczeniowymi i firmami leasingowymi pozwalają na dostęp naszych doradców do najlepszych produktów finansowych obecnych na rynku. Wysokie kompetencje doradców, pracujących w partnerskiej strukturze organizacyjnej pozwalają na świadczenie usług finansowych na wysokim poziomie. Połączenie firm pozwala na oferowanie klientom praktycznie wszystkich produktów finansowych kredytów hipotecznych, pożyczek gotówkowych, produktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych oraz produktów dedykowanych przedsiębiorcom. W dalszym ciągu firma koncentrować będzie swoje działania na rozwoju wysokich kompetencji pracowników i standardów jakościowych stawiających Spółkę w absolutnej czołówce doradztwa finansowego w Polsce. Planowane jest wdrożenie kolejnych produktów finansowych i rozwój struktury sprzedaży poprzez zwiększenie zespołów doradców o kolejne 70 osób do końca 2009 roku. Celem Zarządu Spółki jest prowadzenie biznesu w sposób rentowny, bezpieczny i jednocześnie powodujący wzrost wartości dla swoich akcjonariuszy, partnerów biznesowych i pracowników. Mając nadzieję, że nasi akcjonariusze będą nas wspierać w dalszym rozwoju, chciałbym podziękować w imieniu Zarządu za dotychczasowe ich zaangażowanie. Artur Nowak Gocławski PREZES ZARZĄDU

3 SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Dane organizacyjne Przedmiot działalności Kapitał zakładowy Zarząd Spółki Rada Nadzorcza Struktura akcjonariatu Podstawowe informacje o Spółce Opis świadczonych usług Opis rynku na którym działa Spółka Działalność Spółki w I półroczu 2009 i dalsze plany rozwojowe...8 OPIS ZASAD SPORZĄDZENIA WYBRANYCH INFORMACJI FINANSOWYCH Informacje o Spółce Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenie wybranych informacji finansowych 14 WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE DANE LICZBOWE (PRZELICZONE NA EURO) PODSUMOWUJĄCE SYTUACJĘ FINANSOWĄ SPÓŁKI Kursy EUR/PLN zastosowane do przeliczenia wybranych informacji finansowych Wybrane informacje finansowe Dodatkowe informacje finansowe...17 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DORADCY24 S.A...19

4 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 1. Dane organizacyjne Nazwa Forma Prawna Siedziba Kraj Oznaczenie Sądu Doradcy24 Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna ul. Pańska 73, Warszawa Polska Numer KRS Data Rejestracji 9 kwietnia 2008 r. Opis Powstania Spółki Wysokość Kapitału Zakładowego Liczba Akcji Wszystkich Emisji REGON NIP Strona Internetowa Adres 2. Przedmiot działalności Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Przekształcenie Spółki Doradcy24 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Spółkę Doradcy24 Spółka Akcyjna ,00 zł w pełni opłacony Rodzaj przeważającej działalności (wg Polskiej Klasyfikacji Działalności): a) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 6499Z), b) Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD6523Z).

5 3. Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na (dwieście pięćdziesiąt osiem milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela, w tym:. a) (sto milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A do A , o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, b) (cztery miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B do B , o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, c) (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach C do C o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, d) (sto trzydzieści pięć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych imiennych serii F, o numerach F do F o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, e) (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach G do G o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda. Akcje serii A przyznane zostały akcjonariuszom w zamian za udziały posiadane przez nich w spółce Doradcy24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i pokryte zostały majątkiem przekształcanej spółki. Akcje serii F przyznane zostały akcjonariuszom, byłym udziałowcom spółki Creditfield Sp. z o.o. i zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 100% udziałów w tej spółce. 4. Zarząd Spółki Na dzień sporządzenia niniejszego raportu skład Zarządu Spółki był następujący: Artur Nowak Gocławski Tomasz Adamski Sławomir Borkowski Katarzyna Dmowska Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu 5. Rada Nadzorcza Na dzień sporządzenia niniejszego raportu skład Rady Nadzorczej Spółki był następujący: Janusz Tchórzewski Jakub Urbański Małgorzata Urbańska Dariusz Koczar Jarosław Orliński Paweł Skałecki Tadeusz Uchmanowicz Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Sekretarz Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej

6 6. Struktura akcjonariatu Poniższa struktura akcjonariatu uwzględnia emisje akcji serii C, F i G przeprowadzone w ramach oferty prywatnej w pierwszej połowie 2009 roku. Imię i nazwisko / nazwa Ilość akcji Udział w kapitale zakładowym Udział w liczbie głosów na WZA BJT s.á r.l ,26% 28,26% AGU s.á r.l ,12% 11,12% GCDF Polska Sp. z o.o ,86% 1,86% Marzanna Nowak Goławska ,13% 13,13% Tomasz Adamski ,88% 6,88% Dariusz Koczar ,88% 6,88% Jarosław Orliński ,92% 6,92% Privilege Capital Management S.A ,33% 4,33% Pozostali (free float) ,62% 20,62% RAZEM ,0% 100,0% Udział w liczbie głosów na WZA 20,62% 28,26% 4,33% 6,92% 6,88% 11,12% 6,88% 1,86% 13,13% BJT s.á r.l. AGU s.á r.l. GCDF Polska Sp. z o.o. Marzanna Nowak - Gocławska Tomasz Adamski Dariusz Koczar Jarosław Orliński Privilege Capital Management S.A. Pozostali (free float)

7 7. Podstawowe informacje o Spółce Doradcy24 S.A. powstała w czwartym kwartale 2006 roku jako MyFinance sp. z o.o. i w dniu 8 grudnia 2006 r. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka pod numerem KRS W dniu 11 grudnia 2007r. Zgromadzenia Wspólników uchwaliło zmianę nazwy Spółki z MyFinance sp. z o.o. na Doradcy24 sp. z o.o., która, w drodze późniejszej decyzji Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 17 marca 2008 r., została przekształcona w spółkę akcyjną pod firmą Doradcy24 S.A., i zarejestrowana w dniu 9 kwietnia 2008 r. pod numerem KRS W dniu 11 stycznia 2009 roku akcjonariusze większościowi Spółki Doradcy24 S.A. oraz udziałowcy Creditfield Sp. z o.o. podpisali porozumienie inwestycyjne którego efektem było połączenie spółek. Od początku roku podmioty prowadziły wspólne działania operacyjne, natomiast formalne połączenie, przeprowadzone zostało w formie sprzedaży w dniu 1 lipca 2009 roku, przedsiębiorstwa Creditfield Sp. z o.o. (w rozumieniu Art Kodeksu Cywilnego) na rzecz spółki Doradcy24 S.A. 8. Opis świadczonych usług Doradcy24 S.A. to w pełni niezależna, ogólnopolska firma doradztwa finansowego. Podstawowymi produktami w obszarze, których firma Doradcy24 S.A. świadczy usługi pośrednictwa są produkty hipoteczne, produkty gotówkowe, polisy oszczędnościowoubezpieczeniowe dla klientów indywidualnych. W wyniku podpisanego porozumienia z dnia 11 stycznia 2009 roku, oferta Doradcy24 S.A. rozszerzona została o produkty finansowe dla przedsiębiorstw będące w dystrybucji Creditfield Sp. z o.o. Spółka na bieżąco aktualizuje ofertę produktów będących w dystrybucji i dostosowuje ją do zmieniających się warunków rynkowych. W ramach oferowanych usług doradcy pomagają klientom w wyborze oraz ocenie produktów finansowych proponowanych przez współpracujące instytucje finansowe. Dodatkowo w skład kompleksowej usługi wchodzi pomoc w przygotowaniu wniosków kredytowych, a także pomoc w procesie gromadzenia niezbędnej dokumentacji. Doradcy monitorują i prowadzą stały nadzór nad procesem oceny zdolności kredytowej i wydawania ostatecznej decyzji kredytowej, aż do momentu uruchomienia środków finansowych przez bank. W pierwszym półroczu tego roku oferta Spółki została wzbogacona o cztery nowe oferty kredytów hipotecznych (obecnie w ofercie znajdują się kredyty hipoteczne dwudziestu trzech banków) oferta została również wzbogacona o produkty gotówkowe sześciu banków. Oferta produktów systematycznego oszczędzania z polisą ubezpieczeniową została powiększona z dwóch do czterech wiodących towarzystw ubezpieczeniowych. W ofercie Spółka posiada produkt ubezpieczeniowy, zabezpieczenia spłaty zadłużenia z tytułu kredytu hipotecznego na wypadek zdarzeń losowych takich jak zgon, utrata pracy, czy też poważna choroba. W ofercie dla przedsiębiorstw Spółka posiada produkty służące finansowaniu biznesu (kredyty, leasing, factoring) dziewięciu instytucji finansowych.

8 Wdrażane są kolejne produkty ubezpieczeniowe: ubezpieczenia majątkowe, zdrowotne, życiowe. Od stycznia 2008 roku Spółka posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na bezpośrednią dystrybucję jednostek funduszy inwestycyjnych polskich i zagranicznych towarzystw. W związku z przeprowadzanym procesem integracji z Creditfiled Sp. z o.o. oraz biorąc pod uwagę zmienną sytuację na rynkach finansowych, Zarząd podjął decyzję o zawieszeniu działalności w zakresie dystrybucji tych produktów do końca bieżącego roku. 9. Opis rynku na którym działa Spółka Spółka Doradcy24 S.A. działa na rynku pośrednictwa finansowego. Głównym źródłem przychodów Spółki w pierwszym półroczu 2009 roku były prowizje od kredytów hipotecznych wypłacane przez współpracujące banki od uruchomionych kredytów hipotecznych. Wyniki spółki w omawianym okresie są pochodną rynku, na którym działa Spółka. Rynek ten odczuł dotkliwie skutki kryzysu finansowego, co widoczne było w ilości oraz wartości nowych kredytów hipotecznych. Jak podaje Związek Banków Polskich w pierwszym półroczu 2009 banki udzieliły kredytów mieszkaniowych o wartości 16.8 mld PLN. W samym drugim kwartale banki udzieliły 45 tyś nowych kredytów o wartości około 9.1 mld PLN. Są to znacząco niższe liczby niż w analogicznym okresie 2008 roku, kiedy to banki w pierwszym półroczu udzieliły 165 tysięcy kredytów mieszkaniowych o wartości około 36 mld PLN. Rynek kredytów mieszkaniowych w Polsce zmalał zatem rok do roku o ok. 50%. Drugi kwartał 2009 przyniósł poprawę w stosunku do pierwszego kwartału W styczniu 2009 roku banki udzieliły 11 tysięcy kredytów, w stosunku do 15,1 tys. kredytów udzielonych w maju oraz 16,7 tys. w czerwcu. Prognoza Związku Banków Polskich na cały 2009 rok to około 40 mld PLN. Produkty inwestycyjne, ubezpieczeniowe oraz produkty dla przedsiębiorstw stanowiły mniejszy udział w przychodach Spółki. Rynek produktów inwestycyjnych powoli odbudowywuje się po zeszłorocznych intensywnych spadkach oraz umarzaniu jednostek przez klientów. Jak podają Analizy OnLine aktywa zgromadzone w funduszach inwestycyjnych w czerwcu 2009 roku wyniosły 77,2 mln PLN i były wyższe o 14.8% od poziomu zanotowanego w lutym 2009 roku, który stanowił minimalny poziom osiągnięty w wyniku ostatnich umorzeń i odpływu aktywów. Do rekordowej wartości z lipca 2007 roku wciąż brakuje około 87% wzrostu z obecnego poziomu. 10. Działalność Spółki w I półroczu 2009 i dalsze plany rozwojowe W pierwszym półroczu 2009 roku Spółka przeprowadziła proces restrukturyzacji kosztów funkcjonowania połączonego podmiotu. Znacznie obniżono koszty funkcjonowania centrali oraz koszty funkcjonowania regionów. W kwietniu 2009 roku Spółka podjęła działania restrukturyzacyjne dotyczące posiadanych placówek. Działania polegały na zamknięciu czterech placówek frontowych oraz przeniesieniu działalności firmy do mniej kosztowych placówek back-officowych. W dwóch lokalizacjach frontowych znacząco obniżono koszty funkcjonowania oraz zamieniono za odszkodowaniem,

9 umowy zawarte na czas określony na umowy zawarte na czas nieokreślony z maksymalnie 3- miesięcznym okresem wypowiedzenia. Działania te spowodowały powstanie znacznych kosztów restrukturyzacji, które w całości obciążyły wynik finansowy Spółki w pierwszym półroczu 2009 roku. Od lipca 2009 roku wynik finansowy Spółki nie będzie obciążony kosztami z tytułu przeprowadzonych działań restrukturyzacyjnych dokonanych w pierwszym półroczu 2009 roku. Na dzień sporządzenia raportu Spółka posiada 15 placówek (w tym 3 placówki frontowe) oraz zatrudnia 130 doradców pracujących wyłącznie na rzecz Doradcy24 S.A. Ponadto Spółka zatrudnia około 30 doradców pracujących w placówkach partnerskich. W najbliższej przyszłości, Spółka planuje dalszą rozbudowę sieci dystrybucji poprzez zatrudnianie nowych doradców finansowych oraz współpracę z podmiotami w modelu tzw. placówek partnerskich. Dzięki tym działaniom możliwe będzie rozszerzenie geograficzne sieci dystrybucji oraz pozyskanie nowych klientów w lokalizacjach, w których do tej pory oferta Spółki Doradcy24 S.A. była niedostępna. Spółka będzie się koncentrować na wdrożeniu nowych produktów finansowych, w tym produktów ubezpieczeniowych w celu dywersyfikacji źródła przychodów oraz uniezależnienia się od zmiany koniunktury na rynkach finansowych. Ponadto intensywnie wykorzystywać będzie posiadaną bazę klientów w zakresie działań marketingu bezpośredniego oraz sprzedaży kolejnych produktów. 11. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyk Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym Rozwój usług oferowanych przez Spółkę oraz popyt na usługi doradztwa finansowego są ściśle, dodatnio skorelowane z sytuacją makroekonomiczną Polski. Wzrost gospodarczy kraju przekłada się na popyt konsumpcyjny, chęć zadłużania hipotecznego oraz inwestowania wolnych środków w instrumenty finansowe, inne niż rachunki i lokaty bankowe. Na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę największy wpływ wywierają takie czynniki jak: tempo wzrostu PKB, poziom inflacji i stóp procentowych oraz stopa bezrobocia. Pogarszanie się sytuacji makroekonomicznej w kraju może spowodować obniżenie zainteresowania klientów usługami oferowanymi przez Spółkę, a tym samym negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Spółki. Ryzyko pogorszenia się koniunktury w sektorze usług finansowych W ostatnich latach w Polsce zauważany był gwałtowny wzrost wartości portfeli kredytów hipotecznych oraz wartości aktywów funduszy inwestycyjnych, co odzwierciedlało ogólny wzrost koniunktury na rynku kapitałowym oraz w całej polskiej gospodarce. Jednakże ostatni kwartał 2008 roku przyniósł gwałtowny spadek sprzedaży kredytów hipotecznych oraz produktów inwestycyjnych. Nie można zapewnić, że nie nastąpi jeszcze dalsze pogorszenie koniunktury w sektorze usług finansowych co może wpłynąć na pogorszenie się sytuacji finansowej Spółki.

10 Ryzyko wzrostu konkurencji Konkurencja wewnątrz sektora usług doradztwa finansowego systematycznie się zaostrza i cechuje się stałą oraz zaciętą rywalizacją o klienta pomiędzy silnymi przedsiębiorstwami gospodarczymi, takimi jak Open Finance S.A. lub Expander Advisors sp. z o.o., o stabilnej pozycji na rynku finansowym, a także nowymi przedsiębiorstwami, które dopiero dążą do zaistnienia na tym rynku. Konkurujące podmioty oferują, co do zasady ten sam produkt, w zasadzie tych samych instytucji finansowych, dlatego istota konkurencji pomiędzy firmami doradczymi (brokerami) dystrybuującymi produkty finansowe polega na konkurowaniu procesem obsługi klienta (jego jakością i szybkością) i wartością dodaną dla klienta kreowaną przez brokerów, taką jak profesjonalne doradztwo i szerokość oferty produktowej. Przedsiębiorstwa konkurencyjne mogą w przyszłości wymusić konieczność obniżenia osiąganych marż i zwiększenia wydatków na podnoszenie jakości usług Spółki, co może się przełożyć na spadek rentowności działalności Spółki. Ryzyko utraty kluczowych zasobów ludzkich Spółka prowadzi swoją działalność w oparciu o wiedzę i umiejętności pracujących dla niej ludzi. Utrata kluczowych pracowników lub przedstawicieli kierownictwa może wpłynąć niekorzystnie na prowadzoną przez Spółkę działalność. W celu minimalizacji zagrożenia utraty kluczowych pracowników Spółka stwarza przyjazne warunki pracy oraz możliwości do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności dla zatrudnionej kadry. Ryzyko związane z wdrażaniem unijnej dyrektywy MiFID Obecnie, zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej wymaga doradztwo inwestycyjne dotyczące maklerskich instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego. Zgodnie z dyrektywą 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) działalność maklerską stanowić będzie wykonywanie każdego doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych. Istnieje ryzyko, że firmy zajmujące się doradztwem finansowym, które po analizie indywidualnej sytuacji klienta, rekomendują klientowi np. kupno jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych będą musiały mieć licencję domu maklerskiego, by dalej świadczyć takie usługi. Nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w zakresie prawnych warunków działalności doradców finansowych może wymusić na Spółce konieczność uzyskania licencji pozwalającej na prowadzenie działalności maklerskiej. Powyższe wiązać się będzie z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów na przystosowanie działalności w oparciu o nowe, obowiązujące przepisy prawa. Znaczące zmiany tych przepisów, zwłaszcza w zakresie doradztwa inwestycyjnego, mogą mieć wpływ na planowane wyniki finansowe Spółki. Ryzyko związane z zależnością od podmiotów, których produkty i usługi oferuje Spółka Pośrednicy kredytowi sprzedają produkty i usługi finansowe, których dostarczycielami są w przeważającej większości banki. Także Spółka, oprócz usług własnych, oferuje rozwiązania finansowe wielu niezależnych od niej podmiotów gospodarczych. Wystąpienie kłopotów

11 w oferowaniu, dostępności i sprzedaży produktów oraz usług zewnętrznych instytucji finansowych może negatywnie wpłynąć na osiągane przez Spółkę wyniki finansowe. Ryzyko związane z oszustwami, wyłudzeniami i działaniami niezgodnymi z prawem W celu nawiązania i prowadzenia dalszej współpracy z niektórymi bankami Spółka jest zmuszona podpisywać zobowiązania wekslowe in blanco. W przypadku Spółki zobowiązanie wekslowe może stać się wymagalne, gdy Spółka lub personel Spółki dopuści się popełnienia przestępstwa ze szkodą dla banków. Nieetyczne lub niezgodne z prawem działania pracowników Spółki mogą narazić Spółkę na straty finansowe. W opinii Zarządu zrealizowanie się ryzyka związanego z oszustwami, wyłudzeniami i działaniami niezgodnymi z prawem przez załogę Spółki jest niewielkie, z uwagi na fakt, że Spółka poprzez kilkustopniowy, sprawdzony system rekrutacji starannie dobiera zatrudnioną kadrę i na bieżąco monitoruje działanie pracowników oraz szkoli kadrę, pod kątem obowiązujących regulacji wewnętrznych i zewnętrznych. Ryzyko związane z funkcjonowaniem systemów informatycznych Spółka prowadzi swoją działalność gospodarczą w oparciu o nowoczesną technologię, wypracowane systemy informatyczne, a także aplikacje Customer Relationship Management (CRM) służące do zarządzania, selekcjonowania i archiwizacji danych o klientach. Należyta działalność, między innymi takich dziedzin jak księgowość, obsługa konsumenta, łączność między placówkami Spółki, a centrum przetwarzania danych uzależniona jest od sprawnego funkcjonowania infrastruktury informatycznej. Błędy w oprogramowaniu, nieautoryzowany dostęp osób trzecich do poufnych informacji Spółki lub nieprofesjonalna modernizacja systemów komputerowych mogą doprowadzić do całkowitej lub częściowej awarii systemów informatycznych lub kanałów komunikacyjnych Spółki, co może znacząco negatywnie wpłynąć na działalność operacyjną Doradcy24 S.A. Ryzyko nieosiągnięcia przez Spółkę założonych celów strategicznych Realizacja planów inwestycyjnych i strategii rozwoju Spółki uzależniona jest od sprawnej i szybkiej rozbudowy sieci sprzedaży, poszerzenia posiadanej oferty produktów oraz zwiększenia rozpoznawalności marki. Ze względu na to, że działalność Spółki jest narażona na wpływ wielu nieprzewidywalnych czynników zewnętrznych (przepisy prawa, stosunek podaży i popytu, rozwój konkurencji etc), istnieje ryzyko nieosiągnięcia wszystkich założonych celów strategicznych. W związku z tym przychody i zyski osiągane w przyszłości przez Spółkę zależą od jej zdolności do skutecznej realizacji opracowanej długoterminowej strategii. Działania Spółki, które okażą się nietrafne w wyniku złej oceny otoczenia bądź nieumiejętnego dostosowania się do zmiennych warunków tego otoczenia mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansowo-majątkową oraz na wyniki Spółki. Ryzyko odpowiedzialności za świadczone usługi Doradcy24 S.A. świadczy usługi w zakresie czynności doradcy finansowego dla grona osób fizycznych oraz prawnych. Odpowiedzialność prawna za negatywne skutki działalności Spółki spoczywa na Spółce. Nie można wykluczyć pojawienia się ewentualnych roszczeń klientów w stosunku do Spółki, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonanie zaoferowanej usługi.

12 Ewentualne roszczenia mogą zmusić Spółkę do tworzenia stosownych rezerw, co może przełożyć się na wyniki finansowe Spółki. Ryzyko zmian przepisów prawnych Otoczenie prawne istotnie wpływa na działalność Spółki. Dotyczy zarówno sektora, w którym bezpośrednio funkcjonuje Spółka (doradztwo finansowe), sektorów powiązanych, jak i procedur wykorzystywanych przez Spółkę. Znaczące zmiany tych przepisów mogą mieć wpływ na wyniki finansowe Spółki. Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Spółkę kar administracyjnych przez KNF za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć kary administracyjne na Spółkę za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie publicznej i Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Ryzyko związane z niewykonaniem zawartego porozumienia inwestycyjnego W dniu 11 stycznia 2009 r. pomiędzy głównymi akcjonariuszami Emitenta a udziałowcami Creditfield Sp. z o.o. zostało zawarte porozumienie inwestycyjne, którego celem jest ścisłe powiązanie organizacyjne i kapitałowe mające na celu połączenie niniejszych podmiotów. W opinii Zarządu Emitenta pomyślne zakończenie procesu łączenia wskazanych podmiotów będzie miało istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe osiągane przez połączony podmiot. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy, zerwania umowy, niedotrzymania zapisów umowy przez którąkolwiek ze stron, bądź zaistnienia niekorzystnych czynników związanych z łączeniem podmiotów (odejścia pracowników, problemy operacyjne itp.), przyszłe wyniki finansowe Spółki mogą ulec istotnemu pogorszeniu. Ryzyko związane z wpływem większościowego akcjonariusza na Spółkę Na dzień sporządzenia Raportu dotychczasowi udziałowcy Creditfield Sp. z o.o. (Pani Marzanna Nowak-Gocławska oraz AGU S.a.r.l. i BJT S.a.r.l. wraz z kontrolowanym przez nich GCDF Polska sp. z o.o.) posiadają łącznie 54,36% udział w kapitale zakładowym oraz taki sam udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Wpływ większościowych akcjonariuszy na działalność Emitenta jest więc znacznie większy niż pozostałych akcjonariuszy, w szczególności w związku z art. 415 oraz art. 416 KSH i rodzi to ryzyko, że pozostali akcjonariusze nie będą w stanie wpływać na sposób zarządzania i funkcjonowania Spółki. Ryzyko utraty płynności Straty finansowe osiągnięte w pierwszym półroczu 2009 roku oraz zaciągnięte zobowiązania w wyniku działań restrukturyzacyjnych doprowadziły do sytuacji, gdzie poziom zobowiązań krótkoterminowych Spółki przewyższa saldo jej bieżących aktywów. Sytuacja taka grozi utratą płynności finansowej Spółki. Zarząd zamierza ograniczyć to ryzyko poprzez zamianę części zobowiązań na kapitał (emisja akcji serii H oraz I) oraz bieżące zarządzanie płynnością, takie jak szybkie ściąganie należności i planowanie terminów spłat zobowiązań.

13 Ryzyko niepokrycia straty finansowej w krótkim horyzoncie czasu W związku z wykazaną w Raporcie istotną stratą netto oraz niskim poziomem funduszy własnych w powiązaniu z czynnikami, takimi jak kryzys na rynkach finansowych, spadek zaufania społecznego do instytucji finansowych oraz odkładanie w czasie decyzji o długoterminowym zadłużaniu się Polaków, istnieje ryzyko, iż Emitent może mieć trudności z pokryciem wykazanej straty finansowej w krótkim horyzoncie czasu. Spółka podejmuje stosowne działania mające na celu minimalizację przedmiotowego ryzyka poprzez przeprowadzone działania restrukturyzacyjne oraz dokapitalizowanie, w drodze emisji akcji serii H i I.

14 OPIS ZASAD SPORZĄDZENIA WYBRANYCH INFORMACJI FINANSOWYCH 1. Informacje o Spółce a. Doradcy24 S.A. (dawniej MyFinance Sp. z o.o.) powstała w wyniku zawarcia umowy Spółki sporządzonej w dniu r., w formie aktu notarialnego, Repertorium nr A-8826/2006 w Kancelarii Notarialnej Beata Otkała- Notariusz, Jolanta Otkała- Notariusz. Warszawa ul. Łuckiej 2/4/6. Zgodnie z umową Spółka została zawarta na czas nieokreślony. b. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie przy ul. Pańskiej 73. c. W dniu r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka MyFinance sp. z o.o. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS d. W dniu postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka zarejestrowana została zmiana nazwy Spółki z MyFinance sp. z o.o. na Doradcy24 sp. z o.o. e. W dniu w wyniku przekształcenia formy prawnej postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS jako Doradcy24 S.A. f. W wyniku realizacji Porozumienia Inwestycyjnego z dnia 11 stycznia 2009 roku, w dniu 15 maja 2009 roku nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Doradcy24 S.A. w drodze emisji akcji imiennych serii F, które obejmowane były przez udziałowców Creditfield Sp. z o.o. w zamian za wkłady niepieniężne w postaci 100% udziałów w tej spółce. W ten sposób byli udziałowcy Creditfield stali się akcjonariuszami Spółki. Pełne połączenie działalności obu podmiotów nastąpiło 1 lipca 2009 roku poprzez nabycie przez Spółkę przedsiębiorstwa spółki zależnej Creditfield. 2. Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenie wybranych informacji finansowych a. Informacje finansowe sporządzona w oparciu o zasady rachunkowości zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. b. Informacje finansowe przedstawione w dalszej części raportu obejmują okres od do i zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz że Spółka nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. c. Informacje finansowe obejmują wyniki jednostkowe Spółki Doradcy24 S.A.. Informacje o wynikach skonsolidowanych Grupy Kapitałowej przedstawiono w Skonsolidowanym Raporcie Półrocznym. d. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności. e. Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto, do kapitału zapasowego zaliczono również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży udziałów powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów nabycia.

15 f. Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana. Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim: wartość wykonanych niezafakturowanych usług oraz dostaw, wartości usług, które zostaną wykonane w przyszłości, a dotyczą bieżącego okresu obrotowego. g. Koszty sprzedanych usług są to koszty usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży.

16 WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE DANE LICZBOWE (PRZELICZONE NA EURO) PODSUMOWUJĄCE SYTUACJĘ FINANSOWĄ SPÓŁKI Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień bilansowy. Pozycje rachunku wyników przeliczono według kursu średniego euro będącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego. 1. Kursy EUR/PLN zastosowane do przeliczenia wybranych informacji finansowych Tabela 1. Kursy EUR/PLN zastosowane do przeliczenia wybranych informacji finansowych Źródło: NBP Rok Średni kurs euro w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca Kurs euro na dzień bilansowy (30 czerwca) Wybrane informacje finansowe Tabela 2. Wybrane informacje finansowe - rachunek zysków i strat Dane z rachunku zysków i strat I półrocze 2009 I półrocze 2008 I półrocze 2009 I półrocze 2008 Doradcy24 S.A. (jednostkowe) [PLN] [PLN] [EUR] [EUR] Przychody ze sprzedaży , , , ,53 Koszty działalności operacyjnej ( ,02) ( ,10) (751909,75) (586468,77) Zysk (strata) ze sprzedaży ( ,66) ( ,31) (337431,76) (429567,24) Pozostałe przychody operacyjne 98,76 257,64 21,86 68,42 Pozostałe koszty operacyjne ( ,38) (12334,45) (276155,14) (3275,39) Zysk (strata) z działalności operacyjnej ( ,28) ( ,12) (613565,04) (432774,21) Koszty i przychody finansowe (37135,11) 2492,54 (8218,64) 661,89 Zysk (strata) netto ( ,39) ( ,58) ( ,68) ( ,32) Źródło: Doradcy24 S.A.

17 Tabela 3. Wybrane informacje finansowe - bilans Dane bilansowe 30 czerwca czerwca czerwca czerwca 2008 Doradcy24 S.A. (jednostkowe) [PLN] [PLN] [EUR] [EUR] Wartości niematerialne i prawne 35518, , , ,32 Rzeczowe aktywa trwałe , , , ,49 Finansowe aktywa trwałe , , , ,17 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9468, , , ,73 Razem aktywa trwałe , , , ,71 Zapasy Należności krótkoterminowe ,46 * , , ,69 Środki pieniężne 72889, , , ,76 Rozliczenia międzyokresowe 36181, , , ,01 Razem aktywa obrotowe , , , ,46 AKTYWA RAZEM , , , ,17 Kapitał podstawowy , , , ,11 Kapitały zapasowe i rezerwowe , , , ,97 Niepokryta strata finansowa z lat ubiegłych ( ,16) (514843,11) (858652,04) (153492,07) Zysk (strata) finansowy ( ,39) ( ,58) (621783,68) (432112,32) Różnice kursowe z przeszacowania n.d. n.d. (6788,76) (53025,29) KAPITAŁ WŁASNY , , , ,40 Zobowiązania długoterminowe , , , ,01 Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,76 Rozliczenia międzyokresowe , ,90 - REZERWY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM , , , ,77 Źródło: Doradcy24 S.A. * w raporcie półrocznym opublikowanym za I półrocze 2008 roku błędnie podano kwotę ,23 zł 3. Dodatkowe informacje finansowe Pozostałe koszty operacyjne Wykazane w rachunku zysków i strat pozostałe koszty operacyjne w I półroczu 2009 roku obejmują koszty restrukturyzacji, w tym koszty zawartych ugód (porozumień) oraz nieplanowe odpisy amortyzacyjne dotyczące inwestycji w obcych środkach trwałych oraz wyposażenia wynajmowanych lokali, w których Spółka zakończyła lub planuje zakończyć działalność. I półrocze 2009 [PLN] Koszt zawartych ugód (376750,00) Nieplanowe odpisy amortyzacyjne (724342,21) Umorzenie pożyczki udzielonej (25758,85) Korekta przychodów lat ubiegłych (26461,98) Rezerwy na należności i pozostałe (94466,35) Pozostałe koszty operacyjne ( ,38) W pierwszym półroczu 2008, pozostałe koszty operacyjne obejmowały głównie straty na sprzedaży majątku trwałego.

18 Zobowiązania krótkoterminowe Wykazane w rachunku zysków zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30 czerwca 2009 roku obejmują zobowiązania, których termin zapłaty przypada w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego, które zgodnie z przewidywaniem Zarządu będą konwertowane na kapitał w wyniku realizacji emisji akcji serii H i I, lub poprzez ich umorzenie. 30 czerwca 2009 [PLN] Pożyczka od akcjonariuszy ,00 Zobowiązania objęte ugodami i porozumieniami ,98 Zobowiązania do umorzenia 57690,14 Zobowiązania do konwersji na kapitał ,12 Zobowiązania leasingowe ,76 Zobowiązania budżetowe 64292,75 Pozostałe zobowiązania wobec dostawców i pracowników ,21 Zobowiązania przewidywane do spłaty ,72 Zobowiązania krótkoterminowe razem ,84 Zamiana zobowiązań na kapitał w istotny sposób wpłynie na zwiększenie poziomu funduszy własnych Spółki oraz na poprawę struktury bilansu Spółki. Na dzień 30 czerwca 2008 roku, w saldzie zobowiązań nie występowały zobowiązania krótkoterminowe konwertowane na kapitał.

19 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DORADCY24 S.A. za okres od r. do r. Zarząd Spółki Doradcy24 S.A. zapewnia, że wedle naszej najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r., ponadto Zarząd Spółki zapewnia, że półroczne sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK. Wrocław, 16 kwietnia 2014 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK. Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1.Podstawowe dane Spółki... 3 1.2.Organy Spółki... 3 2. ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2015 R. ZA OKRES KWIECIEŃ CZERWIEC 2015 R.

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2015 R. ZA OKRES KWIECIEŃ CZERWIEC 2015 R. Wrocław, 6 sierpnia 2015 r. DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2015 R. ZA OKRES KWIECIEŃ CZERWIEC 2015 R. Raport sporządzony został przez spółkę Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej

Bardziej szczegółowo

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R.

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R. Wrocław, 14 listopada 2013 roku DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R. : Raport sporządzony został przez spółkę Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej

Bardziej szczegółowo

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2013 R.

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2013 R. Wrocław, 14 lutego 2014 roku DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2013 R. : Raport sporządzony został przez spółkę Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009)

RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009) RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009) Wrocław, 04.08.2009 r. Spis treści I. List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy... 4 II. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOOCZONY 31 MARCA 2010 ROKU. Warszawa, 13 maja 2010 roku

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOOCZONY 31 MARCA 2010 ROKU. Warszawa, 13 maja 2010 roku DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOOCZONY 31 MARCA 2010 ROKU Warszawa, 13 maja 2010 roku Szanowni Państwo, Przedstawiamy raport okresowy za I kwartał 2010 roku. Raport ten podsumowuje

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY BINARY HELIX S.A. za rok 2013

RAPORT ROCZNY BINARY HELIX S.A. za rok 2013 RAPORT ROCZNY BINARY HELIX S.A. za rok 2013 Raport sporządzony został przez spółkę Binary Helix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej również: Spółka, Binary Helix Spółka Akcyjna, Emitent), zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014 RAPORT Q2 2014 DRUGI KWARTAŁ 2014 MEDIACAP SA 1 SPIS TREŚCI I. List od Zarządu 4 II. Informacje finansowe 7 Wybrane dane finansowe 10 Zastosowane zasady i metody rachunkowości 11 Skrócone sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Wrocław, 3.06.2014 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Wrocław, 3.06.2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. Stanowiące załącznik nr 1 do raportu rocznego skonsolidowanego za rok 2013 Wrocław, 3.06.2014 roku SPIS TREŚCI: 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009

RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009 RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY 2009-08-04 www.pgs-soft.com Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddaję do Państwa rąk raport podsumowujący działalność PGS Software S.A. w pierwszej połowie 2009

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI 1

CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI 1 CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI 1 CZĘŚĆ II PODSUMOWANIE 3 A. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3 B. CZYNNIKI RYZYKA 5 C. INFORMACJE O OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ DORADCACH I

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY AITON CALDWELL SA

RAPORT ROCZNY AITON CALDWELL SA RAPORT ROCZNY AITON CALDWELL SA ZA 2012 ROK (za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012) Gdańsk, 24 kwietnia 2013 roku Strona 1 SPIS TREŚCI 1. List do Akcjonariuszy Aiton Caldwell S.A.... 3 2. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI k RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY Od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI NWAI Dom Maklerski SA NWAI DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny. WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny. WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny za 2014 rok

Raport Roczny za 2014 rok BOA Spółka Akcyjna Raport Roczny za 214 rok RAPORT ROCZNY OD DNIA 1 STYCZNIA 214 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 214 R. Warszawa, dnia 14 maja 215 r. BOA S.A. Raport Roczny Spółki za 214 rok Spis treści 1. List

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A.

NWAI Dom Maklerski S.A. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NWAI Dom Maklerski S.A. NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010 ROKU Zawierające: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok 2. Roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn.31 marca 2015 roku 1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY NOTORIA SERWIS S.A.

RAPORT ROCZNY NOTORIA SERWIS S.A. RAPORT ROCZNY NOTORIA SERWIS S.A. ZA OKRES 01.01.2012 31.12.2012 NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon 016200212

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK RAPORT ROCZNY ZA OKRES ROKU ZAKOŃCZONY 31 XII 2012 SPIS TREŚCI 1. LIST OD ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU... 4 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 6 4. ROCZNE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

spółki Ivopol Sp. z o.o. z siedzibą Świlczy właściciela marki RentaCarDirect

spółki Ivopol Sp. z o.o. z siedzibą Świlczy właściciela marki RentaCarDirect R A P O R T P Ó Ł R O C Z N Y Z A I P Ó Ł R O C Z E 2 0 1 4 R O K U spółki Ivopol Sp. z o.o. z siedzibą Świlczy właściciela marki RentaCarDirect obejmujący okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. Autoryzowany

Bardziej szczegółowo

ZA 2014 ROK. (dane za okres 01.01.2014 r. 31.12.2014 r.)

ZA 2014 ROK. (dane za okres 01.01.2014 r. 31.12.2014 r.) ZA 2014 ROK (dane za okres 01.01.2014 r. 31.12.2014 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Zarządu 2. Oświadczenia Zarządu 3. Wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta za 2014 rok wraz z danymi porównywalnymi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r.

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. NINIEJSZY RAPORT ZAWIERA I. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 II. WPROWADZENIE... 4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE... 5 IV. WYBRANE DANE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA. w 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA. w 2013 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA w 2013 roku Wrocław, 26 marzec 2014 Spis Treści 1. DANE ORGANIZACYJNE... 3 1.1. Spółki Grupy Kapitałowej wg stanu na dzień 31.12.2013... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności NTT System S.A. za I półrocze 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności NTT System S.A. za I półrocze 2014 r. 1. Informacja ogólna dotycząca Emitenta Sprawozdanie Zarządu z działalności NTT System S.A. za I półrocze 2014 r. Nazwa Emitenta NTT System Spółka Akcyjna Siedziba Emitenta Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIRBUD S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIRBUD S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIRBUD S.A. OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 31 GRUDNIA 2014 Spis treści 1. ZASADY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 5 2. DZIAŁALNOŚĆ MIRBUD S.A.... 5

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku Warszawa, 26 sierpnia 2014 Warszawa, 26 sierpnia 2014 r. Spis treści: 1 Wprowadzenie... 4 2 Opis Grupy Kapitałowej Spółki... 4 2.1 Skład Grupy

Bardziej szczegółowo