Wydział Nauk Ekonomicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Nauk Ekonomicznych"

Transkrypt

1 Wydział Nauk Ekonomicznych Informacje o Wydziale znajdziesz na stronie JEDEN WYDZIAŁ WIELE MOŻLIWOŚCI

2 OFERTA EDUKACYJNA Studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunki: ekonomia europeistyka (tylko studia niestacjonarne I stopnia) finanse i rachunkowość międzynarodowe stosunki gospodarcze Bachelor/Master International Business (program w języku angielskim) zarządzanie

3 INFORMACJE O WYDZIALE Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, to wyjątkowy wydział, który charakteryzuje: Ponad 60-letnia tradycja, wysoka pozycja na tle innych wydziałów o profilu ekonomicznym w kraju, profesjonalna kadra Trójstopniowy system kształcenia: studia licencjackie, magisterskie oraz doktoranckie, czyli kompleksowa oferta edukacyjna Wyjątkowe połączenie najnowszej wiedzy z ekonomii i nauk społecznych z przygotowaniem humanistycznym, niezbędnym do rozwoju osobowości Nowe specjalności odpowiadające bieżącym potrzebom gospodarki oraz rynku pracy Program nauczania zgodny z obowiązującymi standardami kształcenia na uczelniach krajowych i zagranicznych Wysoki poziom badań naukowych, czego dowodem jest olbrzymia liczba opracowań: naukowych oraz na rzecz praktyki gospodarczej Procedury European Credit Transfer System (ECTS), co zapewnia standaryzację programów nauczania oraz umożliwia udział w międzynarodowych programach wymiany Erasmus. Wyjątkowa aktywność na rzecz współpracy z praktyką gospodarczą, czego dowodem są liczne spotkania studentów ze znanymi praktykami biznesu. Warto wiedzieć, że Wśród 16 studentów UE, którym w roku akademickim 2009/2010 przyznano stypendia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z naszego wydziału to wyróżnienie otrzymało aż 11 osób. Nasi studenci i promotorzy otrzymują liczne nagrody za prace magisterskie (np. wyróżnienie za najlepszą pracę magisterską dotyczącą promocji Polski Teraz Polska Promocja, nagroda dla Najlepszej Pracy Badawczej z Zakresu Spółdzielczości). Kierunek finanse i rachunkowość oraz kierunek zarządzanie zostały pozytywnie ocenione przez PKA pod kątem jakości kształcenia i otrzymały akredytację do roku 2015/2016. W ciągu ostatnich kilku lat studenci UE przyznawali swoje wyróżnienia pracownikom dziekanatu naszego wydziału. Koła naukowe Studenci Wydziału biorą udział nie tylko w wybranych kursach przedmiotów, ale mają również możliwość uczestnictwa w działalności różnych kół naukowych, takich jak: 1. Koła Naukowe działające przy katedrach Instytutu Ekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych Koło Naukowe Ekonomii Eksperymentalnej EXECON Koło Naukowe Ekonomii PROFIT Koło Naukowe Teorii Ekonomii MONOPOL Koło Naukowe Biznesu Odpowiedzialnego Społecznie BOSS 2. Koło Naukowe Doradztwa Podatkowego 3. Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej ALIQANTA 4. Koło Naukowe Handlu Zagranicznego CARGO 5. Koło Naukowe Historii Gospodarczej i Społecznej SAECULA 6. Koło Naukowe Integracji Europejskiej YOUROPE 7. Koło Naukowe Marketingu FOKUS 8. Międzywydziałowe Koło Naukowe Bankowości BANKIER 9. Koło Naukowe Rynków Kapitałowych HOSSA PROCAPITAL 10. Koło Naukowe Zintegrowanych Systemów Informatycznych Saper 11. Koło Naukowe Ekonomii i Kultury Krajów Hiszpańskojęzycznych OLE!

4 OPIS KIERUNKÓW Studia na kierunku finanse i rachunkowość Cechą charakterystyczną kwalifikacji absolwenta kierunku jest połączenie wiedzy i umiejętności z zakresu finansów, zarządzania, ekonomii, a także dyscyplin komplementarnych (np. matematyka, socjologia, informatyka), pozwalających na rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów gospodarczych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach samorządu terytorialnego w skali regionu, kraju i na arenie międzynarodowej. Program nauczania Kluczowe przedmioty w ramach toku studiów to: finanse publiczne, finanse lokalne, bankowość, ubezpieczenia, finanse przedsiębiorstw, finanse międzynarodowe, rynki finansowe. W ramach kierunku finanse i rachunkowość studenci mogą podnosić swoje kwalifikacje aktywnie uczestnicząc w pracach prężnie działających kół naukowych: KN Rynku Kapitałowego Hossa Procapital, Międzywydziałowym KN Bankowości Bankier oraz KN Zarządzania Podatkami, które poza działalnością samokształceniową organizują liczne konferencje naukowe. Specjalności oferowane na kierunku finanse i rachunkowość: finanse i rachunkowość spółek, finanse i rachunkowość sektora publicznego, inwestycje i nieruchomości, pośrednictwo i doradztwo finansowe, globalne rynki finansowe (tylko II stopień). Studia na kierunku ekonomia Program nauczania Absolwent tego kierunku: posiada szeroką wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, administracji, finansów i zarządzania, jest przygotowany do stosowania nowoczesnych metod obliczeniowych, pozyskiwania i analizy informacji potrzebnych przy podejmowaniu decyzji operacyjnych, łączy umiejętności identyfikacji i analizy zjawisk ekonomicznych z wiedzą pozwalająca wypracować metody oraz techniki wykorzystania ich w działalności gospodarczej, zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu ekonomii,

5 posiada umiejętności analityczne oraz posługuje się nimi w praktyce (dotyczy to zwłaszcza zastosowania nowoczesnych technik obliczeniowych do filtrowania i wykorzystania informacji). Sylwetka absolwenta Absolwenci kierunku mogą zajmować stanowiska wymagające szerokiej wiedzy i umiejętności analitycznych. Ich umiejętności i wiedza pozwalają w szczególności na: skuteczne identyfikowanie zjawisk i procesów ekonomicznych, analizowanie przyczyn i potencjalnych kierunków ich ewolucji, przeszukiwanie, dobór i wykorzystanie zbiorów informacji charakteryzujących zjawiska gospodarcze, wykorzystanie zaawansowanych technik (narzędzi) analitycznych do przetwarzania danych i formułowania wniosków praktycznych, projektowania rozwiązań pozwalających na wykorzystanie zdobytych informacji w praktyce gospodarczej, przy podejmowaniu decyzji. Absolwent kierunku ekonomia może podjąć pracę w: przedsiębiorstwach prywatnych, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych oraz instytucjach publicznych, na stanowiskach szczebla operacyjnego, zespołach, wykorzystujących kreatywność i innowacyjność, umiejętność porozumiewania się na poziomie analitycznym i realizacji zadań zespołowych, wykorzystujących umiejętności wykorzystania nowoczesnego oprogramowania oraz sprzętu komputerowego do prac ze zbiorami informacji. Uzyskana wiedza pozwala na spełnienie wymagań stawianych analitykom rynku, jak również pracownikom administracji publicznej, menedżerom sektora publicznego i sektora ochrony środowiska. Oferta specjalności na studiach I i II stopnia na kierunku ekonomia: analityk rynku I, II gospodarka publiczna I, II gospodarowanie zasobami środowiska I, II ekonomia w dydaktyce i badaniach II Studia na kierunku europeistyka (tylko studia niestacjonarne I stopnia) Pierwszy stopień kształcenia na kierunku europeistyka odpowiada potrzebom zarówno polskiej gospodarki, jak i potrzebom polskiego rynku pracy. Sylwetka absolwenta Absolwent posiada: wiedzę i umiejętności o złożoności funkcjonowania gospodarek europejskich w ramach unii gospodarczo-walutowej i w ramach jednolitego rynku europejskiego, jak również instytucji europejskich i prawa wspólnotowego oraz przygotowanie do bycia aktywnym obywatelem w demokratycznym społeczeństwie europejskim, szeroką wiedzę z ekonomii, prawa, finansów i zarządzania, przygotowanie do wykorzystania obcojęzycznej bazy informacyjnej Wspólnoty i stosowania instrumentów informatycznych w codziennej pracy zawodowej, umiejętności pozwolające na wykonywanie różnorodnych zadań zarówno w firmach komercyjnych, jak i w sektorze budżetowym, organizacjach pozabudżetowych oraz instytucjach europejskich. Specjalności oferowane na kierunku europeistyka (tylko studia niestacjonarne I stopnia): rynki pracy w Europie, finansowanie projektów w Unii Europejskiej.

6 Studia na kierunku zarządzanie Program nauczania Student tego kierunku w trakcie nauki zdobywa: wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw, instytucji publicznych), umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi, umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole, umiejętności niezbędne do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami i przedsięwzięciami (projektami) w organizacjach o charakterze gospodarczym i administracyjnym, znajomość języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania w tym języku. Sylwetka absolwenta Absolwent kierunku jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, a także do prowadzenia własnej działalności. Specjalności oferowane na kierunku zarządzanie na studiach I i II stopnia: komunikacja marketingowa I procesy i projekty logistyczne I zarządzanie produktem I zarządzanie przedsiębiorstwem I marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych II public relations II współczesne koncepcje i metody zarządzania II zarządzanie w biznesie i sektorze publicznym II Studia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze Sylwetka absolwenta Studia I stopnia (licencjackie) Absolwent kierunku jest przygotowany do pracy na stanowiskach operacyjnych i analitycznych oraz menedżerskich średniego szczebla w przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicą oraz w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, a także w jednostkach samorządu terytorialnego obsługujących inwestorów zagranicznych lub zarządzających funduszami europejskimi. Absolwent studiów licencjackich: posiada wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i dyscyplin komplementarnych warunkujących uzyskanie określonych umiejętności praktycznych, jest przygotowany do opracowania programów działania przedsiębiorstw oraz wdrażania i kontroli ich realizacji w sytuacji postępującego umiędzynarodowienia działalności gospodarczej i rozwoju procesów integracyjnych,. posiada umiejętność gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji dotyczących rynków krajowego i międzynarodowego. Istotnym rezultatem kształcenia jest umiejętność pracy zespołowej, zna przynajmniej dwa języki obce (w tym, zalecany język angielski) na poziomie B2 Europejskiego Sytemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu ekonomii i zarządzania. Studia II stopnia (studia magisterskie) Na studiach drugiego stopnia studenci zdobywają wszechstronną wiedzę w dziedzinie ekonomii, w tym zwłaszcza w teorii i praktyce ekonomii międzynarodowej. Zapoznają się również z prawem międzynarodowym oraz naukami o zarządzaniu, a zwłaszcza zarządzaniem w skali międzynarodowej. Absolwenci studiów II stopnia na kierunku międzynarodowe stosunku gospodarcze są przygotowani do pracy na stanowiskach kierowniczych we wszystkich instytucjach, przedsiębiorstwach i organach administracji publicznej utrzymujących stosunki gospodarcze z zagranicą, a także w korporacjach i organizacjach międzynarodowych oraz do prowadzenia biznesu w skali międzynarodowej na własny rachunek.

7 Specjalności oferowane na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze, na studiach I i II stopnia: biznes międzynarodowy I, II, konkurowanie w przestrzeni międzynarodowej I, przedsiębiorstwo na Jednolitym Rynku Europejskim I, zarządzanie projektami i funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej I międzynarodowa gospodarka przestrzenna II, rynki europejskie II, rynki pracy w Europie II, program w języku angielskim w programie Bachelor/Master in International Business Program w języku angielskim Bachelor s and Master s program in International Business Tomorrow s manager is a person successfully functioning in a complex international environment. The necessity is to combine knowledge of advanced technologies with building interpersonal relations with partners from other cultures. In order to meet the expectations we have designed unique studies, fully in English, at the renowned university. We offer both undergraduate (Bachelor s degree) and graduate program (Master s degree). The course syllabus includes both core lectures (economics, management) as well as many specialisation modules like: Internet advertisement in international business Project management in international business Logistic management in international business International corporate finance Most of the modules are conducted using active teaching techniques (e.g. case studies, workshops or brain storm). Bachelor in International Business You will become an expert in international business and improve your position in the job market. The graduate will be equipped with skills helping to appreciate economic, political and cultural dimensions of global business. Excellent knowledge of international issues thanks to the participation in prestigious studies will open many doors in the business world. The graduate will be prepared to play an active role in multinational corporations, export companies, strategic consultancy and financial institutions. During the 3 years of study you will participate in various projects and improve your skills by formulating business strategies and solving economic problems. Participating in the program will increase your chances for career in multinational corporations and international organizations. Master in International Business The studies have been designed for students wanting to broaden their knowledge and strengthen their leadership and managerial abilities. The participants of the program aim at working in a multicultural environment requiring high qualifications and language skills. Successful completion of the studies will help to take prominent positions in top international companies. This is an intensive, full-time program, for top-notch students. During the 2 years of study you will review some of the international business issues, but mostly comprehend higher level topics. The program consists of specialisation modules focused on solving advanced business problems. Master s program in International Business is open to candidates with an undergraduate degree or equivalent and English proficiency. We invite all candidates with some or no professional experience. For further details please visit and click Bachelor/Master in International Business

8 Przedmioty kwalifikacyjne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na Wydział Nauk Ekonomicznych: język obcy nowożytny matematyka oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, język polski, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu. W procesie rekrutacji do programu w języku angielskim pod uwagę brany jest wynik egzaminu maturalnego z: języka angielskiego matematyki oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, filozofia, język polski, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu. Kandydatów na studia dodatkowo obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna lub test pisemny w języku angielskim. Więcej na stronie Nagrodzone prace absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych 2010 r. mgr Marcin Nowik absolwent kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze II miejsce w Konkursie im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę magisterską z dziedziny nauk ekonomicznych; tytuł pracy: Wsparcie promocyjno-informacyjne jako instrument polskiej polityki proeksportowej w latach , promotor dr hab. Boguslawa Drelih-Skulska, prof. UE mgr Michał Bławicki absolwent kierunku ekonomia II miejsce w kategorii prac ekonomicznych konkursu Prezydenta Wrocławia Wrocławska Magnolia na najlepsze prace dyplomowe z dziedziny ochrony środowiska, tytuł pracy: Mechanizmy finansowania rozwoju ruchu rowerowego w mieście Wrocławiu, promotor dr hab. A. Graczyk, prof. UE 2009 r. mgr Wioletta Bielikowska absolwentka kierunku ekonomia III miejsce dla w kategorii prac ekonomicznych konkursu Prezydenta Wrocławia Wrocławska Magnolia na najlepsze prace dyplomowe z dziedziny ochrony środowiska, tytuł pracy: Finansowanie alternatywnych źródeł energii ze środków publicznych za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, promotor dr hab. A. Graczyk, prof. UE mgr Dominika Mierzwa nagroda Krajowej Rady Spółdzielczej w konkursie na Najlepszą Pracę Badawczą z zakresu Spółdzielczości, tytuł pracy magisterskiej: Dystrybucja leków na rynku farmaceutycznym na przykładzie spółdzielni pracy X, promotor dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak, prof. UE Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/ Wrocław Rekrutacja: studia stacjonarne: tel studia niestacjonarne I stopnia: tel studia niestacjonarne II stopnia: tel

Programy i plany studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH

Programy i plany studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH Programy i plany studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016) Strony: 3-97 Curricula and study plans for first and second cycle programmes

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość 1.2. Poziom kształcenia Studia II stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Studia licencjackie (I stopnia) - ZARZĄDZANIE Sylwetka absolwenta Absolwent

Bardziej szczegółowo

COURSE CATALOGUE. Name and Address. The Gliwice Academy of Entrepreneurship. Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości (GWSP) Ul: Bojkowska 37

COURSE CATALOGUE. Name and Address. The Gliwice Academy of Entrepreneurship. Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości (GWSP) Ul: Bojkowska 37 COURSE CATALOGUE Name and Address The Gliwice Academy of Entrepreneurship Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości (GWSP) Ul: Bojkowska 37 44-100 Gliwice Poland Phone: +48 32 4612150, fax: +48 32 4612130

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2014/2015 www.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Rektor prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2015/2016 www.kozminski.edu.pl www.podyplomowe.kozminski.edu.pl www.mba.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 273 (56), 171 178

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 273 (56), 171 178 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 27 (56), 171 178 Teresa SADOWSKA OCENA POPULARNOŚCI STUDIÓW EKONOMICZNYCH ASSESSMENT OF POPULARITY

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Społecznych Społecznych

Umiejętności Społecznych Społecznych Wyższa Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Społecznych w w Poznaniu W y ż s z a S z k o ł a U m i e j ę t n o ś c i 3 O WSUS-ie 4 Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej 8 Wydział Artystyczny 10 Wydział

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) ul. Różana 17a 61-577 Poznań tel. (48) (061) 834 59 00 uczelnia@wskiz.poznan.pl www.wskiz.edu PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wiadomości ogólne Poznań, rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności Dla Kandydatów 2015/2016 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata 13 ABC

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE w roku akademickim 2012/2013 REDAKCJA: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: Zasady Rekrutacji Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: 1. ankieta osobowa kandydata oraz podanie (formularze ankiety oraz podania zamieszczone są na stronie

Bardziej szczegółowo

Prawa i Administracji

Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji Informator rekrutacyjny 2014 2015 WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 90-232 Łódź ul. Kopcińskiego 8/12 tel.: (42) 635 46 48 (42) 635 47 26 fax: (42) 635 47 85 e-mail: dziekanat@wpia.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie...

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie... spis treści Wydział Humanistyczny...3 Bezpieczeństwo narodowe...3 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych...4 Filologia...5 Filologia polska...6 Historia...7 Pedagogika...8 Wydział Nauk Ścisłych...9

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 1 Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 2 Spis treści WYŻSZE STUDIA MENEDŻERSKIE Informator dla Kandydatów 2012/2013 Politechnika Warszawska Informacja o

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 287 (63), 157 166

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 287 (63), 157 166 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 287 (63), 157 166 Mirosława Marciniak EDUKACJA INFORMATYCZNA W KSZTAŁCENIU EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo