1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Produkt stosowany przez dział samochodowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Produkt stosowany przez dział samochodowy"

Transkrypt

1 3M Mlti-Prpose Body Filler (Kit) Karta charakterystyki Pra atorskie, 2014, 3M Company Wszystkie pra zastrzeżone. Kopionie i/lb pobieranie tych informacji w cel właściwego i bezpiecznego korzystania z prodktów marki 3M jest dozwolone tylko pod rnkiem, że: informacje są kopione w całości i bez zmian, chyba że zyskano przednio pisemną zgodę od 3M, i ani kopie ani oryginalne dokmenty nie będą odsprzedane lb rozpowszechniane w celach zarobkowych. Nmer ID dokment: Nmer wersji: 1.02 Data aktalizacji: 11/03/2014 Data zmiany wersji: 27/05/2013 Nmer wersji transport: 1.01 (27/05/2013) Karta charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 rok zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlament Eropejskiego i Rady z dnia 18 grdnia 2006 rok w sprawie rejestracji, oceny, dzielania zazwoleń i stosonych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator prodkt 3M Mlti-Prpose Body Filler (Kit) Nmery identyfikacyjne prodkt GS GS GS Istotne zidentyfikone zastosonia sbstancji lb mieszaniny oraz zastosonia odradzane Prodkt stosony przez dział samochodowy 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Adres: 3M Poland Sp. z o.o. al. Katowicka 117, Kajetany, Nadarzyn; Tel: Strona interneto: Nmer telefon alarmowego 112 Ogólny telefon alarmowy (24 godziny) 999 Pogotowie medyczne (24 godziny) 998 Straż pożarna (24 godziny) Prodkt stanowi zestaw składający się z kilk niezależnych części składowych. Dla każdej z części wymagana jest karta charakterystyki. Nie należy rozłączać kart charakterystyki dla poszczególnych części składowych zestaw. Nmery ID dokmentów składowych zestaw: , INFORMACJE O TRANSPORCIE GS , GS , GS ADR/RID: UN3269, ŻYWICA POLIESTROWA W ZESTAWIE, ilość ograniczona, 3., III, (E), Kod klasyfikacyjny ADR Strona: 1 z 4

2 3M Mlti-Prpose Body Filler (Kit) F3. KOD IMDG: UN3269, POLYESTER RESIN KIT, 3., III, IMDG-Code segregation code: NONE, LIMITED QUANTITY, EMS: FE,SD. ICAO/IATA: UN3269, POLYESTER RESIN KIT, 3., III. OZNAKOWANIE ZESTAWU 2.2. Elementy oznakonia Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP) Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo Symbole:: GHS02 (Płomień)GHS07 (Wykrzyknik) GHS08 (Zagrożenie dla zdrowia)ghs09 (Środowisko) Piktogramy: Zwroty wskazjące rodzaj zagrożenia: H226 Łatwopalna ciecz i pary. H242 Ogrzanie może spowodoć pożar. H319 H315 H317 H360Df H400 Działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco na skórę. Może powodoć reakcję alergiczną skóry. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrze się, że działa szkodliwie na płodność. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Zwroty wskazjące środki ostrożności: Zapobieganie: P201 P210A P234 P280B P273 Reagonie: P305 + P351 + P338 P333 + P313 P308 + P313 P370 + P378G Przed życiem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. Przechowyć z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otrtego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Przechowyć wyłącznie w oryginalnym pojemnik. Stosoć rękawice ochronne i ochronę ocz/ochronę trzy. Unikać wolnienia do środowiska. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płkać wodą przez kilka mint. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo snąć. Nadal płkać. W przypadk wystąpienia podrażnienia skóry lb wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadk narażenia lb styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadk pożar: Użyć stosowny środek gaśniczy dla łatwopalnych cieczy i ciał stałych, taki jak sche chemikalia, dwtlenek węgla do gaszenia. Strona: 2 z 4

3 3M Mlti-Prpose Body Filler (Kit) Przechowynie: P411 + P235A Przechowyć w temperatrze nie przekraczającej 32C/90F. Przechowyć w chłodnym miejsc. Usnie: P501 Zartość/pojemnik sć zgodnie z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami. Dyrekty 67/548/EWG i 1999/45/WE Symbole Utleniający Toksyczny Niebezpieczny dla środowiska Zawiera: Lista składników chemicznych dostępna przy odpowiednich składowych zestaw. Zwroty wskazjące rodzaj zagrożenia: R61 Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. R7 Może spowodoć pożar. R10 Prodkt łatwopalny. R20 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe. R36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę. R43 Może powodoć czlenie w kontakcie ze skórą. R62 Możliwe ryzyko pośledzenia płodności. R50 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Zwroty określające rnki bezpiecznego stosonia: S53 Unikać narażenia - przed życiem zapoznać się z instrkcją. S3/7 Przechowyć pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym miejsc. S14C Przechowyć z dala od środków tleniających lb redkjących, przyspieszaczy, materiałów łatwopalnych. S22 Nie wdychać pył. S23G Nie wdychać dym lb pary. S36/37/39B Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i oklary lb ochronę trzy. S45 W przypadk arii lb jeżeli źle się poczjesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. S61 Unikać zrztów do środowiska. Postępoć zgodnie z instrkcją lb kartą charakterystyki. Szczególny sposób oznakonia: Zastrzeżony wyłącznie do żytk profesjonalnego. Oznakonie zgodne z dyrektywą 2004/42/WE w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych:2004/42/ec IIB(b)(250) 100g/l czyna aktalizacji: Aktalizacja: Zwroty określające rnki bezpiecznego stosonia - Informacja została zmodyfikona. Nmery składowych zestaw - Informacja została zmodyfikona. Strona: 3 z 4

4 3M Mlti-Prpose Body Filler (Kit) Sekcja 1: Naglowek nmer identyfikacji prodkt - Informacja została zmodyfikona. Pra atorskie - Informacja została zmodyfikona. Etykieta: Grafika - Informacja została dodana. Strona: 4 z 4

5 3M Filler Hardener PN50660 Karta charakterystyki Pra atorskie, 2014, 3M Company Wszystkie pra zastrzeżone. Kopionie i/lb pobieranie tych informacji w cel właściwego i bezpiecznego korzystania z prodktów marki 3M jest dozwolone tylko pod rnkiem, że: informacje są kopione w całości i bez zmian, chyba że zyskano przednio pisemną zgodę od 3M, i ani kopie ani oryginalne dokmenty nie będą odsprzedane lb rozpowszechniane w celach zarobkowych. Nmer ID dokment: Nmer wersji: 2.00 Data aktalizacji: 27/01/2014 Data zmiany wersji: 10/12/2013 Nmer wersji transport: 1.00 (30/08/2010) Karta charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 rok zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlament Eropejskiego i Rady z dnia 18 grdnia 2006 rok w sprawie rejestracji, oceny, dzielania zazwoleń i stosonych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). SEKCJA 1: Identyfikacja sbstancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorst 1.1. Identyfikator prodkt 3M Filler Hardener PN Istotne zidentyfikone zastosonia sbstancji lb mieszaniny oraz zastosonia odradzane Istotne zidentyfikone zastosonia Prodkt stosony przez dział samochodowy 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Adres: 3M Poland Sp. z o.o. al. Katowicka 117, Kajetany, Nadarzyn; Tel: Strona interneto: 1.4. Nmer telefon alarmowego 112 Ogólny telefon alarmowy (24 godziny) 999 Pogotowie medyczne (24 godziny) 998 Straż pożarna (24 godziny) SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1. Klasyfikacja sbstancji lb mieszaniny Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP) Klasyfikacja: Nadtlenek organiczny, Typ E-Org. Perox. EF; H242 Pożne szkodzenie ocz / działanie drażniące na oczy, kategoria 2 - Eye Irrit. 2, H319 Działanie czlające na skórę, Kategoria 1 - Skin Sens 1, H317 Działanie toksyczne na reprodkcję, Kategoria 1B - Repr. 1B, H360 Niebezpieczne dla środowiska wodnego (ostre), kategoria 1 - Aqatic Acte 1 H400; Pełne brzmienie zwrotów H w sekcji 16. Dyrekty 67/548/EWG i 1999/45/WE Strona: 1 z 14

6 3M Filler Hardener PN50660 Klasyfikacja: Utleniający, O; R7 Szkodliwy na rozrodczość; Repr. Kat. 2, R61 Działanie toksyczne na reprodkcję; Repr. Cat. 3; R62 Drażniący, Xi; R36 Uczlający; R43 Niebezpieczny dla środowiska, N; R50 Pełna treść zwrotów R znajdje się w pnkcie sekcji Elementy oznakonia Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP) Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo Symbole:: GHS02 (Płomień)GHS07 (Wykrzyknik) GHS08 (Zagrożenie dla zdrowia)ghs09 (Środowisko) Piktogramy: Naz sbstancji Nr CAS Stężenie % Nadtlenek dibenzoilowy Ftalan diizobtyl Zwroty wskazjące rodzaj zagrożenia: H242 Ogrzanie może spowodoć pożar. H319 H317 H360Df H400 Działa drażniąco na oczy. Może powodoć reakcję alergiczną skóry. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrze się, że działa szkodliwie na płodność. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Zwroty wskazjące środki ostrożności: Zapobieganie: P201 P210A P234 P280B P273 Reagonie: P305 + P351 + P338 P333 + P313 Przed życiem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. Przechowyć z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otrtego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Przechowyć wyłącznie w oryginalnym pojemnik. Stosoć rękawice ochronne i ochronę ocz/ochronę trzy. Unikać wolnienia do środowiska. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płkać wodą przez kilka mint. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo snąć. Nadal płkać. W przypadk wystąpienia podrażnienia skóry lb wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Strona: 2 z 14

7 3M Filler Hardener PN50660 P308 + P313 Przechowynie: P411 + P235A W przypadk narażenia lb styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Przechowyć w temperatrze nie przekraczającej 32C/90F. Przechowyć w chłodnym miejsc. Usnie: P501 Zartość/pojemnik sć zgodnie z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami. Informacje zpełniające: Szczególny sposób oznakonia:: Zastrzeżony wyłącznie do żytk profesjonalnego. Zawiera 30% składników stanowi nieznane zagrożenie dla środowiska wodnego. Dyrekty 67/548/EWG i 1999/45/WE Symbole Utleniający Toksyczny Niebezpieczny dla środowiska Zawiera: Nadtlenek dibenzoilowy; Ftalan diizobtyl Zwroty wskazjące rodzaj zagrożenia: R61 Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. R7 Może spowodoć pożar. R36 Działa drażniąco na oczy. R43 Może powodoć czlenie w kontakcie ze skórą. R62 Możliwe ryzyko pośledzenia płodności. R50 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Zwroty określające rnki bezpiecznego stosonia: S53 Unikać narażenia - przed życiem zapoznać się z instrkcją. S3/7 Przechowyć pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym miejsc. S14C Przechowyć z dala od środków tleniających lb redkjących, przyspieszaczy, materiałów łatwopalnych. S36/37/39B Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i oklary lb ochronę trzy. S45 W przypadk arii lb jeżeli źle się poczjesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. S61 Unikać zrztów do środowiska. Postępoć zgodnie z instrkcją lb kartą charakterystyki. Szczególny sposób oznakonia: Zastrzeżony wyłącznie do żytk profesjonalnego Inne zagrożenia Strona: 3 z 14

8 3M Filler Hardener PN50660 Nieznane SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach Naz sbstancji Nr CAS Nr WE Stężenie % Klasyfikacja Nadtlenek dibenzoilowy EINECS E:R3; O:R7; Xi:R36; R43 (EU) N:R50 (Klasyfikacja 3M) Ftalan diizobtyl EINECS Org. Perox. B, H241; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317 (CLP) Aqatic Acte 1, H400,M=10 (Klasyfikacja 3M) Repr.Cat.2:R61; Repr.Cat.3:R62 (EU) Repr. 1B, H360Df (CLP) Woda Mieszanina Brak Sbstancja niesklasyfikona jako niebezpieczna Wykaz zwrotów R i H, wskazjących kategorię niebezpieczeńst, które zamieszczono w pnkcie 3 karty charakterystyki oraz ich pełne brzmienie zamieszczono w pnkcie 16 niniejszej karty. W cel zyskania informacji o zastosonych notach należy zapoznać się z informacjami zartymi w sekcji 15. Informacje dotyczące najwyższych dopszczalnych stężeń i sbstancji PBT i vpvb znajdją się w sekcji 8 i 12 karty charakterystyki. SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 4.1. Opis środków pierwszej pomocy Drogi oddechowe Jeżeli objawy narażenia wystąpią, wyprodzić poszkodonego na świeże powietrze. Jeżeli objawy podrażnienia nie stępją, wezć lekarza. Kontakt ze skórą Natychmiast przemyć dżą ilością wody z mydłem. Zanieczyszczone branie i bty wyczyścić przed ponownym życiem. Jeżeli objawy narażenia wystąpią, skontaktoć się z lekarzem. Kontakt z oczami Natychmiast płkać dżą ilością wody. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo snąć. Nadal płkać. Skontaktoć się z lekarzem. W przypadk połknięcia: Wypłkać sta. Jeżeli objawy podrażnienia nie stępją, wezć lekarza Najżniejsze ostre i opóźnione objawy oraz sktki narażenia Patrz Sekcja 11.1 Informacje dotyczące sktków toksykologicznych 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postęponia z poszkodonym Nie dotyczy SEKCJA 5: Postęponie w przypadk pożar Strona: 4 z 14

9 3M Filler Hardener PN Środki gaśnicze W przypadk pożar: Użyć stosowny środek gaśniczy dla zwykłych materiałów, taki jak woda, piana do gaszenia Szczególne zagrożenia związane z sbstancją lb mieszaniną Żadne dla tego prodkt. Część tlen do spalania jest dostarczana z samego nadtlenk. Niebezpieczne prodkty rozpad lb prodkty boczne Sbstancja Tlenek węgla Dwtlenek węgla Toksyczne pary, gazy, pyły Warnki Podczas spalania Podczas spalania Podczas spalania 5.3. Informacje dla straży pożarnej Prodkt nie wykazje właściwości palnych lb wybchowych. SEKCJA 6: Postęponie w przypadk niezamierzonego wolnienia do środowiska 6.1. Indywidalne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedry w sytacjach aryjnych Ekoć teren. Przechowyć z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otrtego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Użyć wyłącznie nieiskrzących narzędzi. Przewietrzyć pomieszczenie. Zapoznaj się z innymi sekcjami karty charakterystyki aby zyskać informacje dotyczące ochrony zdrowia, ochrony dróg oddechowych, wentylacji i środków ochrony indywidalnej Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Unikać wolnienia do środowiska Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzeniani się skażenia i słżące do snia skażenia Miejsce wyciek obłoć. Wyciek pokryć bentonitem, wermiklitem lb innym nieorganicznym materiałem chłonnym. Mieszać z materiałem chłonnym aż wyciek będzie schy. Pamiętaj, dodanie materiał pochłaniającego nie eliminje zagrożenia fizycznego, zdrowia lb środowiska. Usnąć wyciek, żyjąc nieiskrzących narzędzi. Umieścić w zamkniętym kontenerze. Pozostałości snąć, stosjąc odpowiedni rozpszczalnik wybrany przez odpowiednio przeszkolony personel. Zapoznać się i zastosoć środki bezpieczeńst mieszczone na etykiecie rozpszczalnika i w karcie charakterystyki. Szczelnie zamknąć pojemnik. Usnąć zebrany materiał Odniesienia do innych sekcji W cel zyskania dodatkowych informacji zapoznać się z sekcją 8 i 13. SEKCJA 7: Postęponie z sbstancjami i mieszaninami oraz ich magazynonie 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postęponia Prodkt przeznaczony tylko do profesjonalnego(przemysłowego) żytk, zgodnie z instrkcją. Nie żyć przed zapoznaniem się i zrozmieniem wszystkich środków bezpieczeńst. Przechowyć z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otrtego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Unikać a pył/dym/gaz/mgły/par/rozpylonej cieczy. Nie wprodzać do ocz, na skórę lb na odzież. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas żynia prodkt. Dokładnie myć po życi. Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. Unikać wolnienia do środowiska. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym życiem. Stosoć wymagane środki ochrony indywidalnej (np. rękawice, ochronę dróg oddechowych). Użyć wyłącznie nieiskrzących narzędzi. Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznem rozładoni. Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy. Nosić obwie antystatyczne. Minimalizonie zapłon - Aby zminimalizoć ryzyko zapłon, należy określić odpowiednią klasyfikację elektryczną dla proces żyjąc tego prodkt i wybrać specyficzny lokalny sprzęt do wentylacji wyciągowej w cel niknięcia gromadzenia się łatwopalnych oparów. Unikać kontakt z tleniaczami (np. chlor, ks chromowy, itp.) Pary gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń, rozprzestrzeniając się na dże odległości; mogą Strona: 5 z 14

10 3M Filler Hardener PN50660 przemieszczać się wzdłż podłoża do źródła zapłon i spowodoć wsteczny ciąg płomienia Warnki bezpiecznego magazynonia, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności Chronić przed światłem słonecznym. Przechowyć z dala od wszelkich źródeł ciepła i ognia. Przechowyć w temperatrze nieprzekraczającej 5C/40F. Przechowyć w chłodnym miejsc Przechowyć wyłącznie w oryginalnym pojemnik. Przechowyć z dala od ksów. Przechowyć z dala o mocnych zasad. Przechowyć z dala od innych materiałów. Przechowyć z dala od odzieży i innych materiałów palnych Szczególne zastosonie(-a) końcowe Zapoznać się z informacjami, w sekcjach 7.1 i 7.2, dotyczącymi bezpiecznego postęponia i rnków magazynonia prodkt. Zapoznać się z informacjami w sekcji 8 dotyczącymi kontroli narażenia i środków ochrony indywidalnej. SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidalnej 8.1. Parametry dotyczące kontroli Najwyższe dopszczalne stężenia Naz sbstancji Nr CAS Normatyw Wartość narażenia Dodatkowe informacje higieniczny Nadtlenek dibenzoilowy Ustalono NDS: 5 mg/m3; NDSCh: 10 mg/m3 Ustalono : Wartości normatywów higienicznych stalono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r Dz.U (ze zmianami Dz.U , Dz.U , Dz.U , Dz.U ) w sprawie najwyższych dopszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisk pracy. NDS: najwyższe dopszczalne stężenie NDSCh: najwyższe dopszczalne stężenie chwilowe NDSP: najwyższe dopszczalne stężenie płapowe (progowe) 8.2. Kontrola narażenia Stosowne techniczne środki kontroli Zapewnić ogólną wentylację wywiewną i/lb lokalne systemy wentylacji wyciągowej aby trzymyć stężenia sbstancji poniżej rtości najwyższych dopszczalnych stężeń i kontroloć ilość wydzielanego pył / dym / gaz / mgły / par / rozpylonej cieczy. Jeżeli wentylacja nie jest wystarczająca, stosoć ochronę dróg oddechowych Indywidalne środki ochrony, takie jak indywidalny sprzęt ochronny Ochrona ocz/trzy Stosoć ochronę ocz/ochronę trzy. Wybierz i żyj ochronę ocz / trzy w oparci o wyniki oceny narażenia. Do ochrony ocz / trzy są zalecane: gogle ochronne niezaparowjące. Ochrona skóry/rąk Wybrać i nosić rękawice i/lb odzież ochronną w cel ochrony przed kontaktem ze skórą na podstawie oceny narażenia. Skonsltoć wybór środków ochrony indywidalnej z przedstawicielem prodcenta w cel wybrania odpowiedniego materiał. Stosoć rękawice ochronne. Zaleca się stosonie rękawic ochronnych wykonanych z następjących materiałów: Floroelastomer Ochrona dróg oddechowych niewystarczającej wentylacji stosoć ochronę dróg oddechowych, aby zapobiec narażeni. Ocena narażenia może być potrzebna do podjęcia decyzji, czy respirator jest wymagany. Jeżeli maska oddecho jest konieczna, żyć maski jako część Strona: 6 z 14

11 3M Filler Hardener PN50660 pełnej ochrony dróg oddechowych. W oparci o wyniki oceny narażenia, należy wybrać jeden z poniższych typów respiratora w cel zmniejszenia narażenia przez drogi oddechowe: Półmaska lb maska pełna oczyszczająca powietrze odpowiednia do par organicznych i cząstek. W przypadk pytań dotyczących przydatności do konkretnego zastosonia, należy skonsltoć się z prodcentem respiratora. SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych Stan fizyczny Ciecz Postać: Pasta Kolor, zapach Czerwony, bardzo słaby zapach. Próg zapach ph Temperatra wrzenia/zakres temperatr wrzenia Temperatra topnienia Nie dotyczy Palność (ciało stałe, gaz) Nie dotyczy Właściwości wybchowe Nie sklasyfikono Właściwości tleniające Nie sklasyfikono Temperatra zapłon Nie dotyczy temperatra samozapłon > 380 ºC Granice wybchowości - dolna (LEL) Granice wybchowości - górna (UEL) Gęstość względna 1,13-1,17 [Standard:Woda=1] Rozpszczalność w wodzie Nierozpszczalny Nierozpszczlność w wodzie Współczynnik podział n-oktanol/woda Nie dotyczy Szybkość paronia Gęstość par Temperatra rozkład Lepkość 1 Pa-s Gęstość 1,13-1,17 g/cm Inne informacje Lotne związki organiczne 274 g/l SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność Reaktywność Prodkt może reagoć w określonych rnkach z niektórymi sbstancjami - patrz pozostałe podsekcje Stabilność chemiczna Stabilny Możliwość występonia niebezpiecznych reakcji Nie lega niebezpiecznej polimeryzacji Warnki, których należy nikać Ciepło Źródła iskrzenia i/lb otrty ognień Materiały niezgodne Strona: 7 z 14

12 3M Filler Hardener PN50660 spieszacz Metale alkaliczne i metale ziem alkalicznych Środki redkjące Mocne zasady Mocne ksy Niebezpieczne prodkty rozkład Sbstancja Nieznane Warnki Odniesienie znajdje się w rozdziale 5.2 dla niebezpiecznych prodktów rozkład podczas spalania. SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne Poniższe informacje mogą być niezgodne z klasyfikacją prodkt w sekcji 2, jeżeli klasyfikacja poszczególnych składników jest stalona przez pożnione organy. Ponadto, dane toksykologiczne dotyczące składników mogą nie być względnione w prodkt, ponież składnik ten może być obecny w prodkcie poniżej rtości granicznej, składnik może być poniżej prog ekspozycji, lb dane mogą nie być odpowiednie do materiał, jako całości Informacje dotyczące sktków toksykologicznych Objawy narażenia Na podstawie danych z badań i /lb informacji na temat składników, materiał ten może wywołać następjące sktki dla zdrowia: Drogi oddechowe Dłgotrłe lb powtarzające się narażenie może powodoć zabrzenia ze strony kład oddechowego z następjącymi objami: bóle i zawroty głowy, zabrzenia równogi i koordynacji rchów, zabrzenia mowy, wydłżenie czas reakcji i tratę przytomności. Kontakt ze skórą Kontakt ze skórą podczas prawidłowego stosonia prodkt nie powinien być przyczyną podrażnienia. Działanie czlające na skórę: może wystąpić zaczerwienienie, swędzenie, obrzęk, powstanie pęcherzy(nie spowodone fotoalergią). Kontakt z oczami Silne działanie drażniące na oczy z następjącymi objami: zaczerwienienie spojówek, łzawienie, obrzęk, ból, zabrzenia widzenia, zmętnienie rogówki, możliwe trłe pośledzenie widzenia. Połknięcie może być przyczyną podrażnienia błon ślzowych kład wego z następjącymi objami: ndności, wymioty, tkliwość, ból brzcha i biegnki. Może oddziałyć na narządy docelowe po spożyci. Działanie szkodliwe na rozrodczość/rozwój Zawiera jeden lb więcej związków chemicznych, które mogą powodoć dy wrodzone lb inne schorzenia kład rozrodczego. Dane toksykologiczne Jeśli składnik jest jawniony w sekcji 3, ale nie występje w poniższej tabeli, albo brak jest danych dla tego pnkt końcowego lb dane nie są wystarczające do. Toksyczność ostra Naz Gatnek Wartość Strona: 8 z 14

13 3M Filler Hardener PN50660 narażenia Ogółem prodkt ak danych, obliczone ATE>5 000 mg/kg Nadtlenek dibenzoilowy Skóra LD50 oszacono mg/kg Nadtlenek dibenzoilowy Szczr LC50 > 24,3 mg/l pył/mgła (4 h) Nadtlenek dibenzoilowy Szczr LD50 > mg/kg Ftalan diizobtyl Skóra Świnka LD mg/kg morska Ftalan diizobtyl Szczr LD mg/kg ATE = szacona toksyczność ostra (acte toxicity estimate) Działanie żrące/drażniące na skórę Naz Gatnek Wartość Nadtlenek dibenzoilowy Królik Minimalne działanie drażniące Ftalan diizobtyl Królik Nie powodje znaczącego podrażnienia Pożne szkodzenie ocz/działanie drażniące na oczy Naz Gatnek Wartość Nadtlenek dibenzoilowy Królik Mocno drażniący Ftalan diizobtyl Królik Nie powodje znaczącego podrażnienia Działanie czlające na skórę Naz Gatnek Wartość Nadtlenek dibenzoilowy Ldzie i Uczlający zwierzęta Ftalan diizobtyl Dane nie są dostępne lb niewystarczające do Działanie czlające na drogi oddechowe Naz Gatnek Wartość Nadtlenek dibenzoilowy Dane nie są dostępne lb niewystarczające do Ftalan diizobtyl Dane nie są dostępne lb niewystarczające do Działanie mtagenne na komórki rozrodcze Naz narażeni a Wartość Nadtlenek dibenzoilowy In Vitro Nie jest mtagenny Nadtlenek dibenzoilowy In vivo Nie jest mtagenny Ftalan diizobtyl In Vitro Nie jest mtagenny Rakotwórczość Naz Nadtlenek dibenzoilowy narażenia Gatnek Wiele gatnkó w zwierząt Wartość Nie jest rakotwórczy Nadtlenek dibenzoilowy Skóra Mysz Istnieją pozytywne dane, ale są niewystarczające do Ftalan diizobtyl Dane nie są dostępne lb niewystarczające do Szkodliwe działanie na rozrodczość. Strona: 9 z 14

14 3M Filler Hardener PN50660 Naz Nadtlenek dibenzoilowy narażeni a Wartość Gatnek Wyniki Czas trnia narażenia Nietoksyczny dla rozrodczości kobiet Szczr NOAEL mg/kg/day przed zaplodnienie m i podczas ciąży Nadtlenek dibenzoilowy Istnieją pozytywne dane dotyczące wpływ na rozrodczość mężczyzn, ale dane nie są wystarczające do Szczr NOAEL 500 mg/kg/day przed zaplodnienie m i podczas ciąży Nadtlenek dibenzoilowy Niektóre dane istnieją, ale nie są wystarczające do. Szczr NOAEL 500 mg/kg/day przed zaplodnienie m i podczas ciąży Ftalan diizobtyl Ftalan diizobtyl Ftalan diizobtyl Działa toksycznie na rozrodczość żeńską Szczr NOAEL 300 mg/kg/day Działa toksycznie na rozrodczość męską Szczr LOAEL 800 mg/kg/day Działa toksycznie na rozwój Szczr NOAEL 250 mg/kg/day podczas organogenezy 1 tydzień podczas organogenezy Narządy docelowe Działanie toksyczne na narządy docelowe narażenie jednorazowe Naz narażeni Narządy docelowe Wartość Gatnek Wyniki Czas trnia narażenia a Nadtlenek dibenzoilowy Dane nie są dostępne lb niewystarczające do Ftalan diizobtyl Dane nie są dostępne lb niewystarczające do Działanie toksyczne na narządy docelowe narażenie powtarzane Naz narażenia Narządy docelowe Wartość Gatnek Wyniki Czas trnia narażenia Nadtlenek dibenzoilowy Dane nie są dostępne lb niewystarczające do Ftalan diizobtyl krew wątroba Istnieją pozytywne dane, ale są niewystarczające do Szczr NOAEL mg/kg/day 4 miesiąc Ftalan diizobtyl nerki i / lb pęcherz moczowy Istnieją pozytywne dane, ale są niewystarczające do Szczr NOAEL mg/kg 4 miesiąc Zagrożenie spowodone aspiracją Naz Nadtlenek dibenzoilowy Ftalan diizobtyl Wartość Brak zagrożenia spowodonego aspiracją Brak zagrożenia spowodonego aspiracją W przypadk dodatkowych pytań dotyczących danych toksykologicznych dla tego meteriał i/lb jego składników proszę skontaktoć się z 3M. SEKCJA 12: Informacje ekologiczne Poniższe informacje mogą być niezgodne z klasyfikacją prodkt w sekcji 2, jeżeli klasyfikacja poszczególnych składników jest stalona przez pożnione organy. Dodatkowe informacje dotyczące w sekcji 2 są dostępne na życzenie klienta. Ponadto informacje ekologiczne dotyczące składników mogą nie być względnione w prodkt, Strona: 10 z 14

15 3M Filler Hardener PN50660 ponież składnik ten może być obecny w prodkcie poniżej rtości granicznej, składnik może być poniżej prog ekspozycji, lb dane mogą nie być odpowiednie do materiał, jako całości Toksyczność doświadczalnych dla prodkt. Naz sbstancji Nadtlenek dibenzoilowy Nadtlenek dibenzoilowy Nadtlenek dibenzoilowy Ftalan diizobtyl Nmer CAS Organizm Rodzaj badania Czas trnia Badane rtości Rozwielitki Doświadczalny 48 h Medialne stężenie efektywne Ryżówka Doświadczalny 96 h Medialne stężenie śmiertelne Zielone algi Doświadczalny 72 h Medialne stężenie efektywne Dane nie są dostępne lb niewystarczają ce do Wyniki 0,07 mg/l 0,24 mg/l 0,44 mg/l Trłość i zdolność do rozkład Naz sbstancji Nadtlenek dibenzoilowy Nadtlenek dibenzoilowy Ftalan diizobtyl Nadtlenek dibenzoilowy Nmer CAS Rodzaj badania rtość obliczona Fotoliza Doświadczalny Hydroliza Dane nie są dostępne lb niewystarczają ce do Doświadczalny Biodegradacja Czas trnia Typ badania Wyniki Metoda Fotolityczne 9.02 dni ( t 1/2) Inne metody półtrnie (w powietrz) Hydrolityczne 5.2 godzin (t Inne metody półtrnie 1/2) Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 21 dni Biologiczne zapotrzebon ie na tlen 83 % gowy OECD 301C - MITI (I) Zdolność do bioakmlacji Naz sbstancji Ftalan diizobtyl Nadtlenek dibenzoilowy Nmer CAS Rodzaj badania Czas trnia Typ badania Wyniki Metoda Dane nie są Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy dostępne lb niewystarczają ce do Doświadczalny Log Kow 3.46 Inne metody Biokoncentracj a Strona: 11 z 14

16 3M Filler Hardener PN Mobilność w glebie Prosimy o kontakt z prodcentem w cel zyskania informacji Wyniki oceny właściwości PBT i vpvb W tym momencie brak dostępnych informacji, proszę skontaktoć się z prodcentem aby zyskać więcej szczegółów Inne szkodliwe sktki działania SEKCJA 13: Postęponie z odpadami Metody nieszkodliwiania odpadów Patrz Sekcja 11.1 Informacje dotyczące sktków toksykologicznych Odpady prodktowe zbyc w dozwolonym obiekcie odpadów przemysłowych. Pste pojemniki / beczki / kontenery wykorzystyne do przewożenia i przenoszenia niebezpiecznych sbstancji chemicznych (sbstancji chemicznych / mieszanin / preparatów zaklasyfikonych jako niebezpieczne zgodnie z obowiązjącymi przepisami) należy, przechowyc i sc jako niebezpieczne odpady o ile nie określono inaczej przez obowiązjące przepisy dotyczące odpadów. Skonsltj się z odpowiednimi organami reglacji w cel określenia metod przetrzania i snia. Kodonie odpadów odby się w oparci o przewidyne zastosonie prodkt przez konsmenta. Sposób likwidacji zebranych odpadów zgodnić z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzęd Wojewódzkiego lb Starost. Zżyty prodkt przekazać do pożnionego odbiorcy odpadów. Wspólnotowe akty prawne: dyrektywy Parlament Eropejskiego i Rady: 2006/12/WE i 94/62/WE, dyrekty Rady 91/689/EWG. Krajowe akty prawne: Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 628 z późn. zm., Dz. U. 2001, Nr 63, poz. 638 z późn. zm. Sgerony kod odpad * Odpadowe kleje i szczeli zawierające rozpszczalniki organiczne lb inne sbstancje niebezpieczne * Nadtlenki (np. nadtlenek wodor) * Farby, tsze, farby drkarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające sbstancje niebezpieczne SEKCJA 14: Informacje dotyczące transport ADR: UN 3269 ŻYWICA POLIESTROWA W ZESTAWIE; 3; III; (E); F3. IATA: UN3269; Polyester Resin KIT; 3; III IMDG: UN3269; Polyester Resin KIT; 3; III; EMS: FE, SD SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych Przepisy prawne dotyczące bezpieczeńst, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla sbstnacji i mieszaniny Rakotwórczość Naz sbstancji Nr CAS Klasyfikacja Przepisy prawne Nadtlenek dibenzoilowy Grpa 3: Niesklasyfikony IARC Wykaz W cel zyskania większej liczby informacji skontaktoć się z 3M. Składniki tego prodkt, sa zgodne z przepisami chinskimi "Measres on Environmental Management of New Chemical Sbstance ". Mogą obowiązyć dodatkowe ograniczenia. W cel zyskania dodatkowych informacji należy skontaktoć się z Działem Sprzedaży. Składniki tego Strona: 12 z 14

17 3M Filler Hardener PN50660 prodkt są zgodne z przepisami Koreii (Korean Toxic Chemical Control Law). Mogą obowiązyć dodatkowe ograniczenia. W cel zyskania dodatkowych informacji należy skontaktoć się z Działem Sprzedaży. Składniki tego prodkt są zgodne z przepisami Astralii (Astralia National Indstrial Chemical Notification and Assessment Scheme (NICNAS)). Mogą obowiązyć dodatkowe ograniczenia. W cel zyskania dodatkowych informacji należy skontaktoć się z Działem Sprzedaży. Składniki tego prodkt są zgodne z przepisami Japonii (Japan Chemical Sbstance Control Law). Mogą obowiązyć dodatkowe ograniczenia. W cel zyskania dodatkowych informacji należy skontaktoć się z Działem Sprzedaży. Składniki tego prodkt są zgodne z przepisami Japoni (Japan Indstrial Safety and Health Law). Mogą obowiązyć dodatkowe ograniczenia. W cel zyskania dodatkowych informacji należy skontaktoć się z Działem Sprzedaży. Składniki tego prodkt są zgodne z przepisami Filipin (RA 6969). Mogą obowiązyć dodatkowe ograniczenia. W cel zyskania dodatkowych informacji należy skontaktoć się z Działem Sprzedaży. Składniki tego prodkt są zgodne z nowymi wymogami zgłoszenia sbstancji CEPA. Składniki tego prodkt są zgodne z przepisami TSCA (Toxic Sbstances Control Act). Klasyfikacja wykonana w oparci o metody określone w dyrektywie 1999/45/WE. Jeśli potrzebjesz dodatkowych informacji proszę skontaktoć się z prodcentem. Reglacje prawne: Usta z dnia 25 ltego 2011 r. o sbstancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U ). Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlament Eropejskiego i Rady z dnia 18 grdnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, dzielania zezwoleń i stosonych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), tworzenia Eropejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz chylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE(Dz.U.UE L136 z dnia 29 maja 2007 r) ze zmianami 987/2008, 134/2009, 552/2009, 276/2010, 453/2010, 143/2011, 207/2011, 252/2011, 253/2011, 366/2011. Rozporządzenie Parlament Eropejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grdnia 2008 r. w sprawie, oznakonia i pakonia sbstancji i mieszanin, zmieniające i chylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31 grdnia 2008 rok) ze zmianami 790/2009, 286/2011. Rozporządzenie Parlament Eropejskiego i Rady (WE) nr 1336/2008 z dnia 16 grdnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 w cel dostosonia go do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie, oznakonia i pakonia sbstancji i mieszanin (Dz. Urz. UE L 354 z 31 grdnia 2008 rok). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposob sbstancji i preparatów chemicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1018). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 ltego 2010 r. w sprawie wykaz sbstancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakoniem (Dz.U. Nr 27, poz. 140). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakonia opakoń sbstancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz.U ). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie sposob oznakonia miejsc, rrociągów oraz pojemników i zbiorników słżących do przechowynia lb zawierających sbstancje niebezpieczne lb mieszaniny niebezpieczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 601). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakonia opakoń sbstancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. z 2012 r. poz.445). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii sbstancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakonia zaopatrje się w zamknięcia trdniające otrcie przez dzieci i wyczlne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. z 2012 r. poz. 688). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grdnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidalnej (Dz.U ). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grdnia 2004 r w sprawie bezpieczeńst i higieny pracy związanej z występoniem w miejsc pracy czynników chemicznych (Dz. U ). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r w sprawie najwyższych dopszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisk pracy (Dz.U ze zmianami Dz.U , Dz.U , Dz.U , Dz.U ), na szczebl eropejskim dyrektywy 2000/39/WE, 2006/15/WE, 2009/161/WE. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie sbstancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lb procesów technologicznych o działani rakotwórczym lb mtagennym w środowisk pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 890). Usta z dnia 14 grdnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21). Usta z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym torów niebezpiecznych (Dz.U ) oraz Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy eropejskiej dotyczącej międzynarodowego przewoz drogowego torów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U ) Ocena bezpieczeńst chemicznego Nie dotyczy Strona: 13 z 14

18 3M Filler Hardener PN50660 SEKCJA 16: Inne informacje Wykaz stosonych zwrotów H H241 H242 H317 H319 H360Df H400 Ogrzanie może spowodoć pożar lb wybch. Ogrzanie może spowodoć pożar. Może powodoć reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrze się, że działa szkodliwie na płodność. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Wykaz stosonych zwrotów R R3 Skrajne zagrożenie wybchem wsktek derzenia, tarcia, kontakt z ogniem lb innymi źródłami zapłon. R7 Może spowodoć pożar. R36 Działa drażniąco na oczy. R43 Może powodoć czlenie w kontakcie ze skórą. R50 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. R61 Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. R62 Możliwe ryzyko pośledzenia płodności. czyna aktalizacji: Aktalizacja: Sekcja 14: Klasyfikacja transporto - Informacja została zmodyfikona. Pra atorskie - Informacja została zmodyfikona. Sekcja 11: Ujawnione składniki niemieszczone w tabeli - Informacja została dodana. Wszystkie dane zarte w niniejszej Karcie Charakterystyki opierają się na aktalnym stanie naszej wiedzy. Kartę opracono na podstawie danych zyskanych od prodcenta. Odbiorcy preparat mszą brać pod gę istniejące przepisy prawne i inne reglonia. 3M Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lb szkody wynikające z nieprawidłowego stosonia prodkt. Karty charakterystyki są dostępne w Internecie pod adresem: Strona: 14 z 14

19 3M Mlti-Prpose Body Filler (Filler) Karta charakterystyki Pra atorskie, 2014, 3M Company Wszystkie pra zastrzeżone. Kopionie i/lb pobieranie tych informacji w cel właściwego i bezpiecznego korzystania z prodktów marki 3M jest dozwolone tylko pod rnkiem, że: informacje są kopione w całości i bez zmian, chyba że zyskano przednio pisemną zgodę od 3M, i ani kopie ani oryginalne dokmenty nie będą odsprzedane lb rozpowszechniane w celach zarobkowych. Nmer ID dokment: Nmer wersji: 1.03 Data aktalizacji: 11/03/2014 Data zmiany wersji: 12/11/2013 Nmer wersji transport: 1.00 (01/09/2010) Karta charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 rok zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlament Eropejskiego i Rady z dnia 18 grdnia 2006 rok w sprawie rejestracji, oceny, dzielania zazwoleń i stosonych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). SEKCJA 1: Identyfikacja sbstancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorst 1.1. Identyfikator prodkt 3M Mlti-Prpose Body Filler (Filler) 1.2. Istotne zidentyfikone zastosonia sbstancji lb mieszaniny oraz zastosonia odradzane Istotne zidentyfikone zastosonia Prodkt stosony przez dział samochodowy 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Adres: 3M Poland Sp. z o.o. al. Katowicka 117, Kajetany, Nadarzyn; Tel: Strona interneto: Nmer telefon alarmowego 112 Ogólny telefon alarmowy (24 godziny) 999 Pogotowie medyczne (24 godziny) 998 Straż pożarna (24 godziny) SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1. Klasyfikacja sbstancji lb mieszaniny Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP) Klasyfikacja: Łatwopalna ciecz, Kategoria 3 - Flam. Liq. 3, H226 Pożne szkodzenie ocz / działanie drażniące na oczy, kategoria 2 - Eye Irrit. 2, H319 Działanie żrące / drażniące, Kategoria 2 - Skin Irrit. 2, H315 Pełne brzmienie zwrotów H w sekcji 16. Dyrekty 67/548/EWG i 1999/45/WE Klasyfikacja: Strona: 1 z 16

20 3M Mlti-Prpose Body Filler (Filler) Łatwopalny; R10 Szkodliwy; Xn; R20 Drażniący; Xi; R36/38 Pełna treść zwrotów R znajdje się w pnkcie sekcji Elementy oznakonia Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP) Hasło ostrzegawcze: Uga Symbole:: GHS02 (Płomień)GHS07 (Wykrzyknik) Piktogramy: Zwroty wskazjące rodzaj zagrożenia: H226 Łatwopalna ciecz i pary. H319 Działa drażniąco na oczy. H315 Działa drażniąco na skórę. Zwroty wskazjące środki ostrożności: Zapobieganie: P210A Reagonie: P305 + P351 + P338 P370 + P378G Przechowyć z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otrtego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płkać wodą przez kilka mint. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo snąć. Nadal płkać. W przypadk pożar: Użyć stosowny środek gaśniczy dla łatwopalnych cieczy i ciał stałych, taki jak sche chemikalia, dwtlenek węgla do gaszenia. 27% mieszaniny zawiera składniki o nieznanej toksyczności ostrej inhalacyjnej. Zawiera 15% składników stanowi nieznane zagrożenie dla środowiska wodnego. Dyrekty 67/548/EWG i 1999/45/WE Symbole Szkodliwy Zawiera: Zwroty wskazjące rodzaj zagrożenia: R10 Prodkt łatwopalny. Strona: 2 z 16

21 3M Mlti-Prpose Body Filler (Filler) R20 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe. R36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę. Zwroty określające rnki bezpiecznego stosonia: S22 Nie wdychać pył. S23G Nie wdychać dym lb pary Inne zagrożenia Nieznane SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach Naz sbstancji Nr CAS Nr WE Stężenie % Klasyfikacja Talk EINECS Sbstancja o stalonym NDS w środowisk pracy 1,3-izobenzofranodion, polimer z 2,5- franodionem, 2,2 -oksabis[etanolem] i 1,2- Mieszanina Brak Sbstancja niesklasyfikona jako niebezpieczna propanodiolem Węglan pnia EINECS Sbstancja niesklasyfikona EINECS jako niebezpieczna Xn:R20; Xi:R36-38; R10 - Nota D (EU) Flam. Liq. 3, H226; Acte Tox. 3, H331; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319 - Nota D (CLP) Polimer akrylonitryl z metakrylanem metyl i chlorkiem winyliden Brak 1-5 Sbstancja niesklasyfikona jako niebezpieczna Wykaz zwrotów R i H, wskazjących kategorię niebezpieczeńst, które zamieszczono w pnkcie 3 karty charakterystyki oraz ich pełne brzmienie zamieszczono w pnkcie 16 niniejszej karty. W cel zyskania informacji o zastosonych notach należy zapoznać się z informacjami zartymi w sekcji 15. Informacje dotyczące najwyższych dopszczalnych stężeń i sbstancji PBT i vpvb znajdją się w sekcji 8 i 12 karty charakterystyki. SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 4.1. Opis środków pierwszej pomocy Drogi oddechowe Jeżeli objawy narażenia wystąpią, wyprodzić poszkodonego na świeże powietrze. Jeżeli objawy podrażnienia nie stępją, wezć lekarza. Kontakt ze skórą Natychmiast przemyć dżą ilością wody z mydłem. Zanieczyszczone branie i bty wyczyścić przed ponownym życiem. Jeżeli objawy narażenia wystąpią, skontaktoć się z lekarzem. Kontakt z oczami Natychmiast wypłkać dżą ilością wody przez co najmniej 15 mint. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo snąć. Nadal płkać. Natychmiast skontaktoć się z lekarzem. W przypadk połknięcia: Wypłkać sta. Jeżeli objawy podrażnienia nie stępją, wezć lekarza. Strona: 3 z 16

22 3M Mlti-Prpose Body Filler (Filler) 4.2. Najżniejsze ostre i opóźnione objawy oraz sktki narażenia Patrz Sekcja 11.1 Informacje dotyczące sktków toksykologicznych 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postęponia z poszkodonym Nie dotyczy SEKCJA 5: Postęponie w przypadk pożar 5.1. Środki gaśnicze W przypadk pożar: Użyć stosowny środek gaśniczy dla łatwopalnych cieczy i ciał stałych, taki jak sche chemikalia, dwtlenek węgla do gaszenia Szczególne zagrożenia związane z sbstancją lb mieszaniną Zamknięte pojemniki narażone na działanie ciepła lb ognia mogą eksplodoć. Niebezpieczne prodkty rozpad lb prodkty boczne Sbstancja Tlenek węgla Dwtlenek węgla Drażniące pary lb gazy Warnki Podczas spalania Podczas spalania Podczas spalania 5.3. Informacje dla straży pożarnej Woda może być niesktecznym środkiem gaśniczym, jednak pojemniki narażone na działanie ognia chłodzić wodą ze względ na możliwość wybch. SEKCJA 6: Postęponie w przypadk niezamierzonego wolnienia do środowiska 6.1. Indywidalne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedry w sytacjach aryjnych Ekoć teren. Przechowyć z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otrtego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Użyć wyłącznie nieiskrzących narzędzi. Przewietrzyć pomieszczenie. Zgodnie z zasadami bezpieczeńst i higieny pracy, przy dżych wyciekach lb wewnątrz pomieszczeń zapewnić skteczną wentylację miejscową wywiewną. Zapoznaj się z innymi sekcjami karty charakterystyki aby zyskać informacje dotyczące ochrony zdrowia, ochrony dróg oddechowych, wentylacji i środków ochrony indywidalnej Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Unikać wolnienia do środowiska Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzeniani się skażenia i słżące do snia skażenia Miejsce wyciek pokryć pianą gaśniczą. Zaleca się życie piany tworzącej film wodny (AFFF). Miejsce wyciek obłoć. Wyciek pokryć bentonitem, wermiklitem lb innym nieorganicznym materiałem chłonnym. Mieszać z materiałem chłonnym aż wyciek będzie schy. Pamiętaj, dodanie materiał pochłaniającego nie eliminje zagrożenia fizycznego, zdrowia lb środowiska. Usnąć wyciek, żyjąc nieiskrzących narzędzi. Umieścić w metalowym pojemnik. Pozostałości snąć, stosjąc odpowiedni rozpszczalnik wybrany przez odpowiednio przeszkolony personel. Zapoznać się i zastosoć środki bezpieczeńst mieszczone na etykiecie rozpszczalnika i w karcie charakterystyki. Szczelnie zamknąć pojemnik. Usnąć zebrany materiał Odniesienia do innych sekcji W cel zyskania dodatkowych informacji zapoznać się z sekcją 8 i 13. SEKCJA 7: Postęponie z sbstancjami i mieszaninami oraz ich magazynonie Strona: 4 z 16

23 3M Mlti-Prpose Body Filler (Filler) 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postęponia Unikać a pyłów powstających przy cięci, szlifoni lb rozdrabiani. Prodkt przeznaczony tylko do profesjonalnego(przemysłowego) żytk, zgodnie z instrkcją. Nie żyć przed zapoznaniem się i zrozmieniem wszystkich środków bezpieczeńst. Przechowyć z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otrtego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy. Użyć wyłącznie nieiskrzących narzędzi. Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznem rozładoni. Nie wdychać pył/dym/gaz/mgły/par/rozpylonej cieczy. Nie wprodzać do ocz, na skórę lb na odzież. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas żynia prodkt. Dokładnie myć po życi. Unikać kontakt z tleniaczami (np. chlor, ks chromowy, itp.) Nosić obwie antystatyczne. Stosoć wymagane środki ochrony indywidalnej (np. rękawice, ochronę dróg oddechowych). Minimalizonie zapłon - Aby zminimalizoć ryzyko zapłon, należy określić odpowiednią klasyfikację elektryczną dla proces żyjąc tego prodkt i wybrać specyficzny lokalny sprzęt do wentylacji wyciągowej w cel niknięcia gromadzenia się łatwopalnych oparów Warnki bezpiecznego magazynonia, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności Przechowyć w dobrze wentylonym miejsc. Przechowyć w chłodnym miejsc. Przechowyć pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowyć z dala od wszelkich źródeł ciepła i ognia. Przechowyć z dala od ksów. Przechowyć z dala od środków tleniających Szczególne zastosonie(-a) końcowe Zapoznać się z informacjami, w sekcjach 7.1 i 7.2, dotyczącymi bezpiecznego postęponia i rnków magazynonia prodkt. Zapoznać się z informacjami w sekcji 8 dotyczącymi kontroli narażenia i środków ochrony indywidalnej. SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidalnej 8.1. Parametry dotyczące kontroli Najwyższe dopszczalne stężenia Naz sbstancji Nr CAS Normatyw Wartość narażenia Dodatkowe informacje higieniczny Ustalono NDS: 50 mg/m3; NDSCh: 200 mg/m3 Talk Ustalono NDS (pył respirabilny): 1 mg/m3; NDSCH)(pył całkowity): 4 mg/m3 Ustalono : Wartości normatywów higienicznych stalono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r Dz.U (ze zmianami Dz.U , Dz.U , Dz.U , Dz.U ) w sprawie najwyższych dopszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisk pracy. NDS: najwyższe dopszczalne stężenie NDSCh: najwyższe dopszczalne stężenie chwilowe NDSP: najwyższe dopszczalne stężenie płapowe (progowe) 8.2. Kontrola narażenia Stosowne techniczne środki kontroli Zapewnić ogólną wentylację wywiewną i/lb lokalne systemy wentylacji wyciągowej aby trzymyć stężenia sbstancji poniżej rtości najwyższych dopszczalnych stężeń i kontroloć ilość wydzielanego pył / dym / gaz / mgły / par / rozpylonej cieczy. Jeżeli wentylacja nie jest wystarczająca, stosoć ochronę dróg oddechowych Indywidalne środki ochrony, takie jak indywidalny sprzęt ochronny Ochrona ocz/trzy Wybierz i żyj ochronę ocz / trzy w oparci o wyniki oceny narażenia. Do ochrony ocz / trzy są zalecane: gogle ochronne niezaparowjące. Strona: 5 z 16

24 3M Mlti-Prpose Body Filler (Filler) Ochrona skóry/rąk Wybrać i nosić rękawice i/lb odzież ochronną w cel ochrony przed kontaktem ze skórą na podstawie oceny narażenia. Skonsltoć wybór środków ochrony indywidalnej z przedstawicielem prodcenta w cel wybrania odpowiedniego materiał. Zaleca się stosonie rękawic ochronnych wykonanych z następjących materiałów: Floroelastomer Laminat polimerowy Ochrona dróg oddechowych Ocena narażenia może być potrzebna do podjęcia decyzji, czy respirator jest wymagany. Jeżeli maska oddecho jest konieczna, żyć maski jako część pełnej ochrony dróg oddechowych. W oparci o wyniki oceny narażenia, należy wybrać jeden z poniższych typów respiratora w cel zmniejszenia narażenia przez drogi oddechowe: Półmaska lb maska pełna oczyszczająca powietrze odpowiednia do par organicznych i cząstek. W przypadk pytań dotyczących przydatności do konkretnego zastosonia, należy skonsltoć się z prodcentem respiratora. SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych Stan fizyczny Ciecz Postać: Pasta Kolor, zapach Szary, aromatyczny zapach. Próg zapach ph Temperatra wrzenia/zakres temperatr wrzenia Temperatra topnienia Nie dotyczy Palność (ciało stałe, gaz) Nie dotyczy Właściwości wybchowe Nie sklasyfikono Właściwości tleniające Nie sklasyfikono Temperatra zapłon 32 ºC temperatra samozapłon 490 ºC Granice wybchowości - dolna (LEL) 1,1 % Granice wybchowości - górna (UEL) 6,1 % Gęstość względna Rozpszczalność w wodzie Nierozpszczlność w wodzie Współczynnik podział n-oktanol/woda Szybkość paronia Gęstość par Temperatra rozkład Lepkość Gęstość 9.2. Inne informacje Lotne związki organiczne Związki lotne 1,4-1,6 [Standard:Woda=1] Nierozpszczalny 500 Pa-s 1,4-1,6 g/ml 245 g/l [Szczegóły:definicja EU] SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność Strona: 6 z 16

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Klej strukturalny, przemysłowy

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Klej strukturalny, przemysłowy 3M(TM) Scotch-Weld(TM) Epoxy Potting Compound/Adhesive DP-270, Black Karta charakterystyki Prawa autorskie, 2012, 3M Company Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i/lub pobieranie tych informacji w celu

Bardziej szczegółowo

Velodes. Konopnica 159C, 21-030 Motycz tel. (+81) 503 23 77 www.medisept.pl

Velodes. Konopnica 159C, 21-030 Motycz tel. (+81) 503 23 77 www.medisept.pl SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie zidentyfikowane: klej

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie zidentyfikowane: klej SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

Środek do czyszczenia hamulców HART

Środek do czyszczenia hamulców HART Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja przedsiębiorstwa: 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa: Kod identyfikacji: PY100-600BC 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

Klej Montażowy SBS Expert line

Klej Montażowy SBS Expert line SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Klej Montażowy SBS Expert line Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz

Bardziej szczegółowo

Wersja : 1.0 CLP 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE

Wersja : 1.0 CLP 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE 1» 17 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY i IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa produktu Preparat antykorozyjny IKOROL, płyn 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data wydania: 29.01.2011 Data aktualizacji: Strona/stron: 1/9 Sekcja 1: Identyfikacja substancji /mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

MEDICLEAN MG 130 Wysokoalkaliczny preparat do gruntownego czyszczenia podłóg

MEDICLEAN MG 130 Wysokoalkaliczny preparat do gruntownego czyszczenia podłóg SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: do gruntownego czyszczenia podłóg 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Strona 1 z 11 Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006

Bardziej szczegółowo

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Kod produktu: A7402T Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

HYDRANAL-Coulomat AG-H

HYDRANAL-Coulomat AG-H sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/200 z dnia 20 maja 200 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: - nazwa - wzór chemiczny Pt - synonim Platyna - numer rejestracyjny REACH niedostępne - typ

Bardziej szczegółowo

weber.rep 767, weber.rep 768, weber.rep 769

weber.rep 767, weber.rep 768, weber.rep 769 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI lub MIESZANINY oraz ZASTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwy substancji, które

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu MagicBlow (6, 12, 18,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

Nazwa mieszaniny NOVA PTFE OIL aerozol

Nazwa mieszaniny NOVA PTFE OIL aerozol Strona nr : 1 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Inne nazwy : Nie posiada. Nazwa i numer wg CAS : Nie ma zastosowania. Oznakowanie

Bardziej szczegółowo

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane. Dostawca:

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane. Dostawca: Data sporządzenia: 11-11-2006r. Data aktualizacji: 11-07-2012 wersja nr 2 Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: ZN 30 Repair Numer produktu: 45448 Numer karty charakterystyki: 0369 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s tw a

S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s tw a [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

Środek tiksotropowy URKI TIX

Środek tiksotropowy URKI TIX SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Indeks: KCH/17CH/2

KARTA CHARAKTERYSTYKI Indeks: KCH/17CH/2 1/14 Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Bardziej szczegółowo

Odór Precz KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Odór Precz KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ Karta zgodna z Załącznikiem 1 do Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku

Bardziej szczegółowo

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo