1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Produkt stosowany przez dział samochodowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Produkt stosowany przez dział samochodowy"

Transkrypt

1 3M Mlti-Prpose Body Filler (Kit) Karta charakterystyki Pra atorskie, 2014, 3M Company Wszystkie pra zastrzeżone. Kopionie i/lb pobieranie tych informacji w cel właściwego i bezpiecznego korzystania z prodktów marki 3M jest dozwolone tylko pod rnkiem, że: informacje są kopione w całości i bez zmian, chyba że zyskano przednio pisemną zgodę od 3M, i ani kopie ani oryginalne dokmenty nie będą odsprzedane lb rozpowszechniane w celach zarobkowych. Nmer ID dokment: Nmer wersji: 1.02 Data aktalizacji: 11/03/2014 Data zmiany wersji: 27/05/2013 Nmer wersji transport: 1.01 (27/05/2013) Karta charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 rok zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlament Eropejskiego i Rady z dnia 18 grdnia 2006 rok w sprawie rejestracji, oceny, dzielania zazwoleń i stosonych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator prodkt 3M Mlti-Prpose Body Filler (Kit) Nmery identyfikacyjne prodkt GS GS GS Istotne zidentyfikone zastosonia sbstancji lb mieszaniny oraz zastosonia odradzane Prodkt stosony przez dział samochodowy 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Adres: 3M Poland Sp. z o.o. al. Katowicka 117, Kajetany, Nadarzyn; Tel: Strona interneto: Nmer telefon alarmowego 112 Ogólny telefon alarmowy (24 godziny) 999 Pogotowie medyczne (24 godziny) 998 Straż pożarna (24 godziny) Prodkt stanowi zestaw składający się z kilk niezależnych części składowych. Dla każdej z części wymagana jest karta charakterystyki. Nie należy rozłączać kart charakterystyki dla poszczególnych części składowych zestaw. Nmery ID dokmentów składowych zestaw: , INFORMACJE O TRANSPORCIE GS , GS , GS ADR/RID: UN3269, ŻYWICA POLIESTROWA W ZESTAWIE, ilość ograniczona, 3., III, (E), Kod klasyfikacyjny ADR Strona: 1 z 4

2 3M Mlti-Prpose Body Filler (Kit) F3. KOD IMDG: UN3269, POLYESTER RESIN KIT, 3., III, IMDG-Code segregation code: NONE, LIMITED QUANTITY, EMS: FE,SD. ICAO/IATA: UN3269, POLYESTER RESIN KIT, 3., III. OZNAKOWANIE ZESTAWU 2.2. Elementy oznakonia Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP) Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo Symbole:: GHS02 (Płomień)GHS07 (Wykrzyknik) GHS08 (Zagrożenie dla zdrowia)ghs09 (Środowisko) Piktogramy: Zwroty wskazjące rodzaj zagrożenia: H226 Łatwopalna ciecz i pary. H242 Ogrzanie może spowodoć pożar. H319 H315 H317 H360Df H400 Działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco na skórę. Może powodoć reakcję alergiczną skóry. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrze się, że działa szkodliwie na płodność. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Zwroty wskazjące środki ostrożności: Zapobieganie: P201 P210A P234 P280B P273 Reagonie: P305 + P351 + P338 P333 + P313 P308 + P313 P370 + P378G Przed życiem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. Przechowyć z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otrtego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Przechowyć wyłącznie w oryginalnym pojemnik. Stosoć rękawice ochronne i ochronę ocz/ochronę trzy. Unikać wolnienia do środowiska. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płkać wodą przez kilka mint. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo snąć. Nadal płkać. W przypadk wystąpienia podrażnienia skóry lb wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadk narażenia lb styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadk pożar: Użyć stosowny środek gaśniczy dla łatwopalnych cieczy i ciał stałych, taki jak sche chemikalia, dwtlenek węgla do gaszenia. Strona: 2 z 4

3 3M Mlti-Prpose Body Filler (Kit) Przechowynie: P411 + P235A Przechowyć w temperatrze nie przekraczającej 32C/90F. Przechowyć w chłodnym miejsc. Usnie: P501 Zartość/pojemnik sć zgodnie z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami. Dyrekty 67/548/EWG i 1999/45/WE Symbole Utleniający Toksyczny Niebezpieczny dla środowiska Zawiera: Lista składników chemicznych dostępna przy odpowiednich składowych zestaw. Zwroty wskazjące rodzaj zagrożenia: R61 Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. R7 Może spowodoć pożar. R10 Prodkt łatwopalny. R20 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe. R36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę. R43 Może powodoć czlenie w kontakcie ze skórą. R62 Możliwe ryzyko pośledzenia płodności. R50 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Zwroty określające rnki bezpiecznego stosonia: S53 Unikać narażenia - przed życiem zapoznać się z instrkcją. S3/7 Przechowyć pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym miejsc. S14C Przechowyć z dala od środków tleniających lb redkjących, przyspieszaczy, materiałów łatwopalnych. S22 Nie wdychać pył. S23G Nie wdychać dym lb pary. S36/37/39B Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i oklary lb ochronę trzy. S45 W przypadk arii lb jeżeli źle się poczjesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. S61 Unikać zrztów do środowiska. Postępoć zgodnie z instrkcją lb kartą charakterystyki. Szczególny sposób oznakonia: Zastrzeżony wyłącznie do żytk profesjonalnego. Oznakonie zgodne z dyrektywą 2004/42/WE w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych:2004/42/ec IIB(b)(250) 100g/l czyna aktalizacji: Aktalizacja: Zwroty określające rnki bezpiecznego stosonia - Informacja została zmodyfikona. Nmery składowych zestaw - Informacja została zmodyfikona. Strona: 3 z 4

4 3M Mlti-Prpose Body Filler (Kit) Sekcja 1: Naglowek nmer identyfikacji prodkt - Informacja została zmodyfikona. Pra atorskie - Informacja została zmodyfikona. Etykieta: Grafika - Informacja została dodana. Strona: 4 z 4

5 3M Filler Hardener PN50660 Karta charakterystyki Pra atorskie, 2014, 3M Company Wszystkie pra zastrzeżone. Kopionie i/lb pobieranie tych informacji w cel właściwego i bezpiecznego korzystania z prodktów marki 3M jest dozwolone tylko pod rnkiem, że: informacje są kopione w całości i bez zmian, chyba że zyskano przednio pisemną zgodę od 3M, i ani kopie ani oryginalne dokmenty nie będą odsprzedane lb rozpowszechniane w celach zarobkowych. Nmer ID dokment: Nmer wersji: 2.00 Data aktalizacji: 27/01/2014 Data zmiany wersji: 10/12/2013 Nmer wersji transport: 1.00 (30/08/2010) Karta charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 rok zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlament Eropejskiego i Rady z dnia 18 grdnia 2006 rok w sprawie rejestracji, oceny, dzielania zazwoleń i stosonych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). SEKCJA 1: Identyfikacja sbstancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorst 1.1. Identyfikator prodkt 3M Filler Hardener PN Istotne zidentyfikone zastosonia sbstancji lb mieszaniny oraz zastosonia odradzane Istotne zidentyfikone zastosonia Prodkt stosony przez dział samochodowy 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Adres: 3M Poland Sp. z o.o. al. Katowicka 117, Kajetany, Nadarzyn; Tel: Strona interneto: 1.4. Nmer telefon alarmowego 112 Ogólny telefon alarmowy (24 godziny) 999 Pogotowie medyczne (24 godziny) 998 Straż pożarna (24 godziny) SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1. Klasyfikacja sbstancji lb mieszaniny Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP) Klasyfikacja: Nadtlenek organiczny, Typ E-Org. Perox. EF; H242 Pożne szkodzenie ocz / działanie drażniące na oczy, kategoria 2 - Eye Irrit. 2, H319 Działanie czlające na skórę, Kategoria 1 - Skin Sens 1, H317 Działanie toksyczne na reprodkcję, Kategoria 1B - Repr. 1B, H360 Niebezpieczne dla środowiska wodnego (ostre), kategoria 1 - Aqatic Acte 1 H400; Pełne brzmienie zwrotów H w sekcji 16. Dyrekty 67/548/EWG i 1999/45/WE Strona: 1 z 14

6 3M Filler Hardener PN50660 Klasyfikacja: Utleniający, O; R7 Szkodliwy na rozrodczość; Repr. Kat. 2, R61 Działanie toksyczne na reprodkcję; Repr. Cat. 3; R62 Drażniący, Xi; R36 Uczlający; R43 Niebezpieczny dla środowiska, N; R50 Pełna treść zwrotów R znajdje się w pnkcie sekcji Elementy oznakonia Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP) Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo Symbole:: GHS02 (Płomień)GHS07 (Wykrzyknik) GHS08 (Zagrożenie dla zdrowia)ghs09 (Środowisko) Piktogramy: Naz sbstancji Nr CAS Stężenie % Nadtlenek dibenzoilowy Ftalan diizobtyl Zwroty wskazjące rodzaj zagrożenia: H242 Ogrzanie może spowodoć pożar. H319 H317 H360Df H400 Działa drażniąco na oczy. Może powodoć reakcję alergiczną skóry. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrze się, że działa szkodliwie na płodność. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Zwroty wskazjące środki ostrożności: Zapobieganie: P201 P210A P234 P280B P273 Reagonie: P305 + P351 + P338 P333 + P313 Przed życiem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. Przechowyć z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otrtego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Przechowyć wyłącznie w oryginalnym pojemnik. Stosoć rękawice ochronne i ochronę ocz/ochronę trzy. Unikać wolnienia do środowiska. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płkać wodą przez kilka mint. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo snąć. Nadal płkać. W przypadk wystąpienia podrażnienia skóry lb wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Strona: 2 z 14

7 3M Filler Hardener PN50660 P308 + P313 Przechowynie: P411 + P235A W przypadk narażenia lb styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Przechowyć w temperatrze nie przekraczającej 32C/90F. Przechowyć w chłodnym miejsc. Usnie: P501 Zartość/pojemnik sć zgodnie z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami. Informacje zpełniające: Szczególny sposób oznakonia:: Zastrzeżony wyłącznie do żytk profesjonalnego. Zawiera 30% składników stanowi nieznane zagrożenie dla środowiska wodnego. Dyrekty 67/548/EWG i 1999/45/WE Symbole Utleniający Toksyczny Niebezpieczny dla środowiska Zawiera: Nadtlenek dibenzoilowy; Ftalan diizobtyl Zwroty wskazjące rodzaj zagrożenia: R61 Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. R7 Może spowodoć pożar. R36 Działa drażniąco na oczy. R43 Może powodoć czlenie w kontakcie ze skórą. R62 Możliwe ryzyko pośledzenia płodności. R50 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Zwroty określające rnki bezpiecznego stosonia: S53 Unikać narażenia - przed życiem zapoznać się z instrkcją. S3/7 Przechowyć pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym miejsc. S14C Przechowyć z dala od środków tleniających lb redkjących, przyspieszaczy, materiałów łatwopalnych. S36/37/39B Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i oklary lb ochronę trzy. S45 W przypadk arii lb jeżeli źle się poczjesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. S61 Unikać zrztów do środowiska. Postępoć zgodnie z instrkcją lb kartą charakterystyki. Szczególny sposób oznakonia: Zastrzeżony wyłącznie do żytk profesjonalnego Inne zagrożenia Strona: 3 z 14

8 3M Filler Hardener PN50660 Nieznane SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach Naz sbstancji Nr CAS Nr WE Stężenie % Klasyfikacja Nadtlenek dibenzoilowy EINECS E:R3; O:R7; Xi:R36; R43 (EU) N:R50 (Klasyfikacja 3M) Ftalan diizobtyl EINECS Org. Perox. B, H241; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317 (CLP) Aqatic Acte 1, H400,M=10 (Klasyfikacja 3M) Repr.Cat.2:R61; Repr.Cat.3:R62 (EU) Repr. 1B, H360Df (CLP) Woda Mieszanina Brak Sbstancja niesklasyfikona jako niebezpieczna Wykaz zwrotów R i H, wskazjących kategorię niebezpieczeńst, które zamieszczono w pnkcie 3 karty charakterystyki oraz ich pełne brzmienie zamieszczono w pnkcie 16 niniejszej karty. W cel zyskania informacji o zastosonych notach należy zapoznać się z informacjami zartymi w sekcji 15. Informacje dotyczące najwyższych dopszczalnych stężeń i sbstancji PBT i vpvb znajdją się w sekcji 8 i 12 karty charakterystyki. SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 4.1. Opis środków pierwszej pomocy Drogi oddechowe Jeżeli objawy narażenia wystąpią, wyprodzić poszkodonego na świeże powietrze. Jeżeli objawy podrażnienia nie stępją, wezć lekarza. Kontakt ze skórą Natychmiast przemyć dżą ilością wody z mydłem. Zanieczyszczone branie i bty wyczyścić przed ponownym życiem. Jeżeli objawy narażenia wystąpią, skontaktoć się z lekarzem. Kontakt z oczami Natychmiast płkać dżą ilością wody. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo snąć. Nadal płkać. Skontaktoć się z lekarzem. W przypadk połknięcia: Wypłkać sta. Jeżeli objawy podrażnienia nie stępją, wezć lekarza Najżniejsze ostre i opóźnione objawy oraz sktki narażenia Patrz Sekcja 11.1 Informacje dotyczące sktków toksykologicznych 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postęponia z poszkodonym Nie dotyczy SEKCJA 5: Postęponie w przypadk pożar Strona: 4 z 14

9 3M Filler Hardener PN Środki gaśnicze W przypadk pożar: Użyć stosowny środek gaśniczy dla zwykłych materiałów, taki jak woda, piana do gaszenia Szczególne zagrożenia związane z sbstancją lb mieszaniną Żadne dla tego prodkt. Część tlen do spalania jest dostarczana z samego nadtlenk. Niebezpieczne prodkty rozpad lb prodkty boczne Sbstancja Tlenek węgla Dwtlenek węgla Toksyczne pary, gazy, pyły Warnki Podczas spalania Podczas spalania Podczas spalania 5.3. Informacje dla straży pożarnej Prodkt nie wykazje właściwości palnych lb wybchowych. SEKCJA 6: Postęponie w przypadk niezamierzonego wolnienia do środowiska 6.1. Indywidalne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedry w sytacjach aryjnych Ekoć teren. Przechowyć z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otrtego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Użyć wyłącznie nieiskrzących narzędzi. Przewietrzyć pomieszczenie. Zapoznaj się z innymi sekcjami karty charakterystyki aby zyskać informacje dotyczące ochrony zdrowia, ochrony dróg oddechowych, wentylacji i środków ochrony indywidalnej Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Unikać wolnienia do środowiska Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzeniani się skażenia i słżące do snia skażenia Miejsce wyciek obłoć. Wyciek pokryć bentonitem, wermiklitem lb innym nieorganicznym materiałem chłonnym. Mieszać z materiałem chłonnym aż wyciek będzie schy. Pamiętaj, dodanie materiał pochłaniającego nie eliminje zagrożenia fizycznego, zdrowia lb środowiska. Usnąć wyciek, żyjąc nieiskrzących narzędzi. Umieścić w zamkniętym kontenerze. Pozostałości snąć, stosjąc odpowiedni rozpszczalnik wybrany przez odpowiednio przeszkolony personel. Zapoznać się i zastosoć środki bezpieczeńst mieszczone na etykiecie rozpszczalnika i w karcie charakterystyki. Szczelnie zamknąć pojemnik. Usnąć zebrany materiał Odniesienia do innych sekcji W cel zyskania dodatkowych informacji zapoznać się z sekcją 8 i 13. SEKCJA 7: Postęponie z sbstancjami i mieszaninami oraz ich magazynonie 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postęponia Prodkt przeznaczony tylko do profesjonalnego(przemysłowego) żytk, zgodnie z instrkcją. Nie żyć przed zapoznaniem się i zrozmieniem wszystkich środków bezpieczeńst. Przechowyć z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otrtego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Unikać a pył/dym/gaz/mgły/par/rozpylonej cieczy. Nie wprodzać do ocz, na skórę lb na odzież. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas żynia prodkt. Dokładnie myć po życi. Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. Unikać wolnienia do środowiska. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym życiem. Stosoć wymagane środki ochrony indywidalnej (np. rękawice, ochronę dróg oddechowych). Użyć wyłącznie nieiskrzących narzędzi. Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznem rozładoni. Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy. Nosić obwie antystatyczne. Minimalizonie zapłon - Aby zminimalizoć ryzyko zapłon, należy określić odpowiednią klasyfikację elektryczną dla proces żyjąc tego prodkt i wybrać specyficzny lokalny sprzęt do wentylacji wyciągowej w cel niknięcia gromadzenia się łatwopalnych oparów. Unikać kontakt z tleniaczami (np. chlor, ks chromowy, itp.) Pary gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń, rozprzestrzeniając się na dże odległości; mogą Strona: 5 z 14

10 3M Filler Hardener PN50660 przemieszczać się wzdłż podłoża do źródła zapłon i spowodoć wsteczny ciąg płomienia Warnki bezpiecznego magazynonia, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności Chronić przed światłem słonecznym. Przechowyć z dala od wszelkich źródeł ciepła i ognia. Przechowyć w temperatrze nieprzekraczającej 5C/40F. Przechowyć w chłodnym miejsc Przechowyć wyłącznie w oryginalnym pojemnik. Przechowyć z dala od ksów. Przechowyć z dala o mocnych zasad. Przechowyć z dala od innych materiałów. Przechowyć z dala od odzieży i innych materiałów palnych Szczególne zastosonie(-a) końcowe Zapoznać się z informacjami, w sekcjach 7.1 i 7.2, dotyczącymi bezpiecznego postęponia i rnków magazynonia prodkt. Zapoznać się z informacjami w sekcji 8 dotyczącymi kontroli narażenia i środków ochrony indywidalnej. SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidalnej 8.1. Parametry dotyczące kontroli Najwyższe dopszczalne stężenia Naz sbstancji Nr CAS Normatyw Wartość narażenia Dodatkowe informacje higieniczny Nadtlenek dibenzoilowy Ustalono NDS: 5 mg/m3; NDSCh: 10 mg/m3 Ustalono : Wartości normatywów higienicznych stalono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r Dz.U (ze zmianami Dz.U , Dz.U , Dz.U , Dz.U ) w sprawie najwyższych dopszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisk pracy. NDS: najwyższe dopszczalne stężenie NDSCh: najwyższe dopszczalne stężenie chwilowe NDSP: najwyższe dopszczalne stężenie płapowe (progowe) 8.2. Kontrola narażenia Stosowne techniczne środki kontroli Zapewnić ogólną wentylację wywiewną i/lb lokalne systemy wentylacji wyciągowej aby trzymyć stężenia sbstancji poniżej rtości najwyższych dopszczalnych stężeń i kontroloć ilość wydzielanego pył / dym / gaz / mgły / par / rozpylonej cieczy. Jeżeli wentylacja nie jest wystarczająca, stosoć ochronę dróg oddechowych Indywidalne środki ochrony, takie jak indywidalny sprzęt ochronny Ochrona ocz/trzy Stosoć ochronę ocz/ochronę trzy. Wybierz i żyj ochronę ocz / trzy w oparci o wyniki oceny narażenia. Do ochrony ocz / trzy są zalecane: gogle ochronne niezaparowjące. Ochrona skóry/rąk Wybrać i nosić rękawice i/lb odzież ochronną w cel ochrony przed kontaktem ze skórą na podstawie oceny narażenia. Skonsltoć wybór środków ochrony indywidalnej z przedstawicielem prodcenta w cel wybrania odpowiedniego materiał. Stosoć rękawice ochronne. Zaleca się stosonie rękawic ochronnych wykonanych z następjących materiałów: Floroelastomer Ochrona dróg oddechowych niewystarczającej wentylacji stosoć ochronę dróg oddechowych, aby zapobiec narażeni. Ocena narażenia może być potrzebna do podjęcia decyzji, czy respirator jest wymagany. Jeżeli maska oddecho jest konieczna, żyć maski jako część Strona: 6 z 14

11 3M Filler Hardener PN50660 pełnej ochrony dróg oddechowych. W oparci o wyniki oceny narażenia, należy wybrać jeden z poniższych typów respiratora w cel zmniejszenia narażenia przez drogi oddechowe: Półmaska lb maska pełna oczyszczająca powietrze odpowiednia do par organicznych i cząstek. W przypadk pytań dotyczących przydatności do konkretnego zastosonia, należy skonsltoć się z prodcentem respiratora. SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych Stan fizyczny Ciecz Postać: Pasta Kolor, zapach Czerwony, bardzo słaby zapach. Próg zapach ph Temperatra wrzenia/zakres temperatr wrzenia Temperatra topnienia Nie dotyczy Palność (ciało stałe, gaz) Nie dotyczy Właściwości wybchowe Nie sklasyfikono Właściwości tleniające Nie sklasyfikono Temperatra zapłon Nie dotyczy temperatra samozapłon > 380 ºC Granice wybchowości - dolna (LEL) Granice wybchowości - górna (UEL) Gęstość względna 1,13-1,17 [Standard:Woda=1] Rozpszczalność w wodzie Nierozpszczalny Nierozpszczlność w wodzie Współczynnik podział n-oktanol/woda Nie dotyczy Szybkość paronia Gęstość par Temperatra rozkład Lepkość 1 Pa-s Gęstość 1,13-1,17 g/cm Inne informacje Lotne związki organiczne 274 g/l SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność Reaktywność Prodkt może reagoć w określonych rnkach z niektórymi sbstancjami - patrz pozostałe podsekcje Stabilność chemiczna Stabilny Możliwość występonia niebezpiecznych reakcji Nie lega niebezpiecznej polimeryzacji Warnki, których należy nikać Ciepło Źródła iskrzenia i/lb otrty ognień Materiały niezgodne Strona: 7 z 14

12 3M Filler Hardener PN50660 spieszacz Metale alkaliczne i metale ziem alkalicznych Środki redkjące Mocne zasady Mocne ksy Niebezpieczne prodkty rozkład Sbstancja Nieznane Warnki Odniesienie znajdje się w rozdziale 5.2 dla niebezpiecznych prodktów rozkład podczas spalania. SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne Poniższe informacje mogą być niezgodne z klasyfikacją prodkt w sekcji 2, jeżeli klasyfikacja poszczególnych składników jest stalona przez pożnione organy. Ponadto, dane toksykologiczne dotyczące składników mogą nie być względnione w prodkt, ponież składnik ten może być obecny w prodkcie poniżej rtości granicznej, składnik może być poniżej prog ekspozycji, lb dane mogą nie być odpowiednie do materiał, jako całości Informacje dotyczące sktków toksykologicznych Objawy narażenia Na podstawie danych z badań i /lb informacji na temat składników, materiał ten może wywołać następjące sktki dla zdrowia: Drogi oddechowe Dłgotrłe lb powtarzające się narażenie może powodoć zabrzenia ze strony kład oddechowego z następjącymi objami: bóle i zawroty głowy, zabrzenia równogi i koordynacji rchów, zabrzenia mowy, wydłżenie czas reakcji i tratę przytomności. Kontakt ze skórą Kontakt ze skórą podczas prawidłowego stosonia prodkt nie powinien być przyczyną podrażnienia. Działanie czlające na skórę: może wystąpić zaczerwienienie, swędzenie, obrzęk, powstanie pęcherzy(nie spowodone fotoalergią). Kontakt z oczami Silne działanie drażniące na oczy z następjącymi objami: zaczerwienienie spojówek, łzawienie, obrzęk, ból, zabrzenia widzenia, zmętnienie rogówki, możliwe trłe pośledzenie widzenia. Połknięcie może być przyczyną podrażnienia błon ślzowych kład wego z następjącymi objami: ndności, wymioty, tkliwość, ból brzcha i biegnki. Może oddziałyć na narządy docelowe po spożyci. Działanie szkodliwe na rozrodczość/rozwój Zawiera jeden lb więcej związków chemicznych, które mogą powodoć dy wrodzone lb inne schorzenia kład rozrodczego. Dane toksykologiczne Jeśli składnik jest jawniony w sekcji 3, ale nie występje w poniższej tabeli, albo brak jest danych dla tego pnkt końcowego lb dane nie są wystarczające do. Toksyczność ostra Naz Gatnek Wartość Strona: 8 z 14

13 3M Filler Hardener PN50660 narażenia Ogółem prodkt ak danych, obliczone ATE>5 000 mg/kg Nadtlenek dibenzoilowy Skóra LD50 oszacono mg/kg Nadtlenek dibenzoilowy Szczr LC50 > 24,3 mg/l pył/mgła (4 h) Nadtlenek dibenzoilowy Szczr LD50 > mg/kg Ftalan diizobtyl Skóra Świnka LD mg/kg morska Ftalan diizobtyl Szczr LD mg/kg ATE = szacona toksyczność ostra (acte toxicity estimate) Działanie żrące/drażniące na skórę Naz Gatnek Wartość Nadtlenek dibenzoilowy Królik Minimalne działanie drażniące Ftalan diizobtyl Królik Nie powodje znaczącego podrażnienia Pożne szkodzenie ocz/działanie drażniące na oczy Naz Gatnek Wartość Nadtlenek dibenzoilowy Królik Mocno drażniący Ftalan diizobtyl Królik Nie powodje znaczącego podrażnienia Działanie czlające na skórę Naz Gatnek Wartość Nadtlenek dibenzoilowy Ldzie i Uczlający zwierzęta Ftalan diizobtyl Dane nie są dostępne lb niewystarczające do Działanie czlające na drogi oddechowe Naz Gatnek Wartość Nadtlenek dibenzoilowy Dane nie są dostępne lb niewystarczające do Ftalan diizobtyl Dane nie są dostępne lb niewystarczające do Działanie mtagenne na komórki rozrodcze Naz narażeni a Wartość Nadtlenek dibenzoilowy In Vitro Nie jest mtagenny Nadtlenek dibenzoilowy In vivo Nie jest mtagenny Ftalan diizobtyl In Vitro Nie jest mtagenny Rakotwórczość Naz Nadtlenek dibenzoilowy narażenia Gatnek Wiele gatnkó w zwierząt Wartość Nie jest rakotwórczy Nadtlenek dibenzoilowy Skóra Mysz Istnieją pozytywne dane, ale są niewystarczające do Ftalan diizobtyl Dane nie są dostępne lb niewystarczające do Szkodliwe działanie na rozrodczość. Strona: 9 z 14

14 3M Filler Hardener PN50660 Naz Nadtlenek dibenzoilowy narażeni a Wartość Gatnek Wyniki Czas trnia narażenia Nietoksyczny dla rozrodczości kobiet Szczr NOAEL mg/kg/day przed zaplodnienie m i podczas ciąży Nadtlenek dibenzoilowy Istnieją pozytywne dane dotyczące wpływ na rozrodczość mężczyzn, ale dane nie są wystarczające do Szczr NOAEL 500 mg/kg/day przed zaplodnienie m i podczas ciąży Nadtlenek dibenzoilowy Niektóre dane istnieją, ale nie są wystarczające do. Szczr NOAEL 500 mg/kg/day przed zaplodnienie m i podczas ciąży Ftalan diizobtyl Ftalan diizobtyl Ftalan diizobtyl Działa toksycznie na rozrodczość żeńską Szczr NOAEL 300 mg/kg/day Działa toksycznie na rozrodczość męską Szczr LOAEL 800 mg/kg/day Działa toksycznie na rozwój Szczr NOAEL 250 mg/kg/day podczas organogenezy 1 tydzień podczas organogenezy Narządy docelowe Działanie toksyczne na narządy docelowe narażenie jednorazowe Naz narażeni Narządy docelowe Wartość Gatnek Wyniki Czas trnia narażenia a Nadtlenek dibenzoilowy Dane nie są dostępne lb niewystarczające do Ftalan diizobtyl Dane nie są dostępne lb niewystarczające do Działanie toksyczne na narządy docelowe narażenie powtarzane Naz narażenia Narządy docelowe Wartość Gatnek Wyniki Czas trnia narażenia Nadtlenek dibenzoilowy Dane nie są dostępne lb niewystarczające do Ftalan diizobtyl krew wątroba Istnieją pozytywne dane, ale są niewystarczające do Szczr NOAEL mg/kg/day 4 miesiąc Ftalan diizobtyl nerki i / lb pęcherz moczowy Istnieją pozytywne dane, ale są niewystarczające do Szczr NOAEL mg/kg 4 miesiąc Zagrożenie spowodone aspiracją Naz Nadtlenek dibenzoilowy Ftalan diizobtyl Wartość Brak zagrożenia spowodonego aspiracją Brak zagrożenia spowodonego aspiracją W przypadk dodatkowych pytań dotyczących danych toksykologicznych dla tego meteriał i/lb jego składników proszę skontaktoć się z 3M. SEKCJA 12: Informacje ekologiczne Poniższe informacje mogą być niezgodne z klasyfikacją prodkt w sekcji 2, jeżeli klasyfikacja poszczególnych składników jest stalona przez pożnione organy. Dodatkowe informacje dotyczące w sekcji 2 są dostępne na życzenie klienta. Ponadto informacje ekologiczne dotyczące składników mogą nie być względnione w prodkt, Strona: 10 z 14

15 3M Filler Hardener PN50660 ponież składnik ten może być obecny w prodkcie poniżej rtości granicznej, składnik może być poniżej prog ekspozycji, lb dane mogą nie być odpowiednie do materiał, jako całości Toksyczność doświadczalnych dla prodkt. Naz sbstancji Nadtlenek dibenzoilowy Nadtlenek dibenzoilowy Nadtlenek dibenzoilowy Ftalan diizobtyl Nmer CAS Organizm Rodzaj badania Czas trnia Badane rtości Rozwielitki Doświadczalny 48 h Medialne stężenie efektywne Ryżówka Doświadczalny 96 h Medialne stężenie śmiertelne Zielone algi Doświadczalny 72 h Medialne stężenie efektywne Dane nie są dostępne lb niewystarczają ce do Wyniki 0,07 mg/l 0,24 mg/l 0,44 mg/l Trłość i zdolność do rozkład Naz sbstancji Nadtlenek dibenzoilowy Nadtlenek dibenzoilowy Ftalan diizobtyl Nadtlenek dibenzoilowy Nmer CAS Rodzaj badania rtość obliczona Fotoliza Doświadczalny Hydroliza Dane nie są dostępne lb niewystarczają ce do Doświadczalny Biodegradacja Czas trnia Typ badania Wyniki Metoda Fotolityczne 9.02 dni ( t 1/2) Inne metody półtrnie (w powietrz) Hydrolityczne 5.2 godzin (t Inne metody półtrnie 1/2) Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 21 dni Biologiczne zapotrzebon ie na tlen 83 % gowy OECD 301C - MITI (I) Zdolność do bioakmlacji Naz sbstancji Ftalan diizobtyl Nadtlenek dibenzoilowy Nmer CAS Rodzaj badania Czas trnia Typ badania Wyniki Metoda Dane nie są Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy dostępne lb niewystarczają ce do Doświadczalny Log Kow 3.46 Inne metody Biokoncentracj a Strona: 11 z 14

16 3M Filler Hardener PN Mobilność w glebie Prosimy o kontakt z prodcentem w cel zyskania informacji Wyniki oceny właściwości PBT i vpvb W tym momencie brak dostępnych informacji, proszę skontaktoć się z prodcentem aby zyskać więcej szczegółów Inne szkodliwe sktki działania SEKCJA 13: Postęponie z odpadami Metody nieszkodliwiania odpadów Patrz Sekcja 11.1 Informacje dotyczące sktków toksykologicznych Odpady prodktowe zbyc w dozwolonym obiekcie odpadów przemysłowych. Pste pojemniki / beczki / kontenery wykorzystyne do przewożenia i przenoszenia niebezpiecznych sbstancji chemicznych (sbstancji chemicznych / mieszanin / preparatów zaklasyfikonych jako niebezpieczne zgodnie z obowiązjącymi przepisami) należy, przechowyc i sc jako niebezpieczne odpady o ile nie określono inaczej przez obowiązjące przepisy dotyczące odpadów. Skonsltj się z odpowiednimi organami reglacji w cel określenia metod przetrzania i snia. Kodonie odpadów odby się w oparci o przewidyne zastosonie prodkt przez konsmenta. Sposób likwidacji zebranych odpadów zgodnić z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzęd Wojewódzkiego lb Starost. Zżyty prodkt przekazać do pożnionego odbiorcy odpadów. Wspólnotowe akty prawne: dyrektywy Parlament Eropejskiego i Rady: 2006/12/WE i 94/62/WE, dyrekty Rady 91/689/EWG. Krajowe akty prawne: Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 628 z późn. zm., Dz. U. 2001, Nr 63, poz. 638 z późn. zm. Sgerony kod odpad * Odpadowe kleje i szczeli zawierające rozpszczalniki organiczne lb inne sbstancje niebezpieczne * Nadtlenki (np. nadtlenek wodor) * Farby, tsze, farby drkarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające sbstancje niebezpieczne SEKCJA 14: Informacje dotyczące transport ADR: UN 3269 ŻYWICA POLIESTROWA W ZESTAWIE; 3; III; (E); F3. IATA: UN3269; Polyester Resin KIT; 3; III IMDG: UN3269; Polyester Resin KIT; 3; III; EMS: FE, SD SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych Przepisy prawne dotyczące bezpieczeńst, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla sbstnacji i mieszaniny Rakotwórczość Naz sbstancji Nr CAS Klasyfikacja Przepisy prawne Nadtlenek dibenzoilowy Grpa 3: Niesklasyfikony IARC Wykaz W cel zyskania większej liczby informacji skontaktoć się z 3M. Składniki tego prodkt, sa zgodne z przepisami chinskimi "Measres on Environmental Management of New Chemical Sbstance ". Mogą obowiązyć dodatkowe ograniczenia. W cel zyskania dodatkowych informacji należy skontaktoć się z Działem Sprzedaży. Składniki tego Strona: 12 z 14

17 3M Filler Hardener PN50660 prodkt są zgodne z przepisami Koreii (Korean Toxic Chemical Control Law). Mogą obowiązyć dodatkowe ograniczenia. W cel zyskania dodatkowych informacji należy skontaktoć się z Działem Sprzedaży. Składniki tego prodkt są zgodne z przepisami Astralii (Astralia National Indstrial Chemical Notification and Assessment Scheme (NICNAS)). Mogą obowiązyć dodatkowe ograniczenia. W cel zyskania dodatkowych informacji należy skontaktoć się z Działem Sprzedaży. Składniki tego prodkt są zgodne z przepisami Japonii (Japan Chemical Sbstance Control Law). Mogą obowiązyć dodatkowe ograniczenia. W cel zyskania dodatkowych informacji należy skontaktoć się z Działem Sprzedaży. Składniki tego prodkt są zgodne z przepisami Japoni (Japan Indstrial Safety and Health Law). Mogą obowiązyć dodatkowe ograniczenia. W cel zyskania dodatkowych informacji należy skontaktoć się z Działem Sprzedaży. Składniki tego prodkt są zgodne z przepisami Filipin (RA 6969). Mogą obowiązyć dodatkowe ograniczenia. W cel zyskania dodatkowych informacji należy skontaktoć się z Działem Sprzedaży. Składniki tego prodkt są zgodne z nowymi wymogami zgłoszenia sbstancji CEPA. Składniki tego prodkt są zgodne z przepisami TSCA (Toxic Sbstances Control Act). Klasyfikacja wykonana w oparci o metody określone w dyrektywie 1999/45/WE. Jeśli potrzebjesz dodatkowych informacji proszę skontaktoć się z prodcentem. Reglacje prawne: Usta z dnia 25 ltego 2011 r. o sbstancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U ). Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlament Eropejskiego i Rady z dnia 18 grdnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, dzielania zezwoleń i stosonych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), tworzenia Eropejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz chylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE(Dz.U.UE L136 z dnia 29 maja 2007 r) ze zmianami 987/2008, 134/2009, 552/2009, 276/2010, 453/2010, 143/2011, 207/2011, 252/2011, 253/2011, 366/2011. Rozporządzenie Parlament Eropejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grdnia 2008 r. w sprawie, oznakonia i pakonia sbstancji i mieszanin, zmieniające i chylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31 grdnia 2008 rok) ze zmianami 790/2009, 286/2011. Rozporządzenie Parlament Eropejskiego i Rady (WE) nr 1336/2008 z dnia 16 grdnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 w cel dostosonia go do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie, oznakonia i pakonia sbstancji i mieszanin (Dz. Urz. UE L 354 z 31 grdnia 2008 rok). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposob sbstancji i preparatów chemicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1018). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 ltego 2010 r. w sprawie wykaz sbstancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakoniem (Dz.U. Nr 27, poz. 140). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakonia opakoń sbstancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz.U ). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie sposob oznakonia miejsc, rrociągów oraz pojemników i zbiorników słżących do przechowynia lb zawierających sbstancje niebezpieczne lb mieszaniny niebezpieczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 601). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakonia opakoń sbstancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. z 2012 r. poz.445). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii sbstancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakonia zaopatrje się w zamknięcia trdniające otrcie przez dzieci i wyczlne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. z 2012 r. poz. 688). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grdnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidalnej (Dz.U ). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grdnia 2004 r w sprawie bezpieczeńst i higieny pracy związanej z występoniem w miejsc pracy czynników chemicznych (Dz. U ). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r w sprawie najwyższych dopszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisk pracy (Dz.U ze zmianami Dz.U , Dz.U , Dz.U , Dz.U ), na szczebl eropejskim dyrektywy 2000/39/WE, 2006/15/WE, 2009/161/WE. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie sbstancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lb procesów technologicznych o działani rakotwórczym lb mtagennym w środowisk pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 890). Usta z dnia 14 grdnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21). Usta z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym torów niebezpiecznych (Dz.U ) oraz Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy eropejskiej dotyczącej międzynarodowego przewoz drogowego torów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U ) Ocena bezpieczeńst chemicznego Nie dotyczy Strona: 13 z 14

18 3M Filler Hardener PN50660 SEKCJA 16: Inne informacje Wykaz stosonych zwrotów H H241 H242 H317 H319 H360Df H400 Ogrzanie może spowodoć pożar lb wybch. Ogrzanie może spowodoć pożar. Może powodoć reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrze się, że działa szkodliwie na płodność. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Wykaz stosonych zwrotów R R3 Skrajne zagrożenie wybchem wsktek derzenia, tarcia, kontakt z ogniem lb innymi źródłami zapłon. R7 Może spowodoć pożar. R36 Działa drażniąco na oczy. R43 Może powodoć czlenie w kontakcie ze skórą. R50 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. R61 Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. R62 Możliwe ryzyko pośledzenia płodności. czyna aktalizacji: Aktalizacja: Sekcja 14: Klasyfikacja transporto - Informacja została zmodyfikona. Pra atorskie - Informacja została zmodyfikona. Sekcja 11: Ujawnione składniki niemieszczone w tabeli - Informacja została dodana. Wszystkie dane zarte w niniejszej Karcie Charakterystyki opierają się na aktalnym stanie naszej wiedzy. Kartę opracono na podstawie danych zyskanych od prodcenta. Odbiorcy preparat mszą brać pod gę istniejące przepisy prawne i inne reglonia. 3M Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lb szkody wynikające z nieprawidłowego stosonia prodkt. Karty charakterystyki są dostępne w Internecie pod adresem: Strona: 14 z 14

19 3M Mlti-Prpose Body Filler (Filler) Karta charakterystyki Pra atorskie, 2014, 3M Company Wszystkie pra zastrzeżone. Kopionie i/lb pobieranie tych informacji w cel właściwego i bezpiecznego korzystania z prodktów marki 3M jest dozwolone tylko pod rnkiem, że: informacje są kopione w całości i bez zmian, chyba że zyskano przednio pisemną zgodę od 3M, i ani kopie ani oryginalne dokmenty nie będą odsprzedane lb rozpowszechniane w celach zarobkowych. Nmer ID dokment: Nmer wersji: 1.03 Data aktalizacji: 11/03/2014 Data zmiany wersji: 12/11/2013 Nmer wersji transport: 1.00 (01/09/2010) Karta charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 rok zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlament Eropejskiego i Rady z dnia 18 grdnia 2006 rok w sprawie rejestracji, oceny, dzielania zazwoleń i stosonych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). SEKCJA 1: Identyfikacja sbstancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorst 1.1. Identyfikator prodkt 3M Mlti-Prpose Body Filler (Filler) 1.2. Istotne zidentyfikone zastosonia sbstancji lb mieszaniny oraz zastosonia odradzane Istotne zidentyfikone zastosonia Prodkt stosony przez dział samochodowy 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Adres: 3M Poland Sp. z o.o. al. Katowicka 117, Kajetany, Nadarzyn; Tel: Strona interneto: Nmer telefon alarmowego 112 Ogólny telefon alarmowy (24 godziny) 999 Pogotowie medyczne (24 godziny) 998 Straż pożarna (24 godziny) SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1. Klasyfikacja sbstancji lb mieszaniny Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP) Klasyfikacja: Łatwopalna ciecz, Kategoria 3 - Flam. Liq. 3, H226 Pożne szkodzenie ocz / działanie drażniące na oczy, kategoria 2 - Eye Irrit. 2, H319 Działanie żrące / drażniące, Kategoria 2 - Skin Irrit. 2, H315 Pełne brzmienie zwrotów H w sekcji 16. Dyrekty 67/548/EWG i 1999/45/WE Klasyfikacja: Strona: 1 z 16

20 3M Mlti-Prpose Body Filler (Filler) Łatwopalny; R10 Szkodliwy; Xn; R20 Drażniący; Xi; R36/38 Pełna treść zwrotów R znajdje się w pnkcie sekcji Elementy oznakonia Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP) Hasło ostrzegawcze: Uga Symbole:: GHS02 (Płomień)GHS07 (Wykrzyknik) Piktogramy: Zwroty wskazjące rodzaj zagrożenia: H226 Łatwopalna ciecz i pary. H319 Działa drażniąco na oczy. H315 Działa drażniąco na skórę. Zwroty wskazjące środki ostrożności: Zapobieganie: P210A Reagonie: P305 + P351 + P338 P370 + P378G Przechowyć z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otrtego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płkać wodą przez kilka mint. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo snąć. Nadal płkać. W przypadk pożar: Użyć stosowny środek gaśniczy dla łatwopalnych cieczy i ciał stałych, taki jak sche chemikalia, dwtlenek węgla do gaszenia. 27% mieszaniny zawiera składniki o nieznanej toksyczności ostrej inhalacyjnej. Zawiera 15% składników stanowi nieznane zagrożenie dla środowiska wodnego. Dyrekty 67/548/EWG i 1999/45/WE Symbole Szkodliwy Zawiera: Zwroty wskazjące rodzaj zagrożenia: R10 Prodkt łatwopalny. Strona: 2 z 16

21 3M Mlti-Prpose Body Filler (Filler) R20 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe. R36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę. Zwroty określające rnki bezpiecznego stosonia: S22 Nie wdychać pył. S23G Nie wdychać dym lb pary Inne zagrożenia Nieznane SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach Naz sbstancji Nr CAS Nr WE Stężenie % Klasyfikacja Talk EINECS Sbstancja o stalonym NDS w środowisk pracy 1,3-izobenzofranodion, polimer z 2,5- franodionem, 2,2 -oksabis[etanolem] i 1,2- Mieszanina Brak Sbstancja niesklasyfikona jako niebezpieczna propanodiolem Węglan pnia EINECS Sbstancja niesklasyfikona EINECS jako niebezpieczna Xn:R20; Xi:R36-38; R10 - Nota D (EU) Flam. Liq. 3, H226; Acte Tox. 3, H331; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319 - Nota D (CLP) Polimer akrylonitryl z metakrylanem metyl i chlorkiem winyliden Brak 1-5 Sbstancja niesklasyfikona jako niebezpieczna Wykaz zwrotów R i H, wskazjących kategorię niebezpieczeńst, które zamieszczono w pnkcie 3 karty charakterystyki oraz ich pełne brzmienie zamieszczono w pnkcie 16 niniejszej karty. W cel zyskania informacji o zastosonych notach należy zapoznać się z informacjami zartymi w sekcji 15. Informacje dotyczące najwyższych dopszczalnych stężeń i sbstancji PBT i vpvb znajdją się w sekcji 8 i 12 karty charakterystyki. SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 4.1. Opis środków pierwszej pomocy Drogi oddechowe Jeżeli objawy narażenia wystąpią, wyprodzić poszkodonego na świeże powietrze. Jeżeli objawy podrażnienia nie stępją, wezć lekarza. Kontakt ze skórą Natychmiast przemyć dżą ilością wody z mydłem. Zanieczyszczone branie i bty wyczyścić przed ponownym życiem. Jeżeli objawy narażenia wystąpią, skontaktoć się z lekarzem. Kontakt z oczami Natychmiast wypłkać dżą ilością wody przez co najmniej 15 mint. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo snąć. Nadal płkać. Natychmiast skontaktoć się z lekarzem. W przypadk połknięcia: Wypłkać sta. Jeżeli objawy podrażnienia nie stępją, wezć lekarza. Strona: 3 z 16

22 3M Mlti-Prpose Body Filler (Filler) 4.2. Najżniejsze ostre i opóźnione objawy oraz sktki narażenia Patrz Sekcja 11.1 Informacje dotyczące sktków toksykologicznych 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postęponia z poszkodonym Nie dotyczy SEKCJA 5: Postęponie w przypadk pożar 5.1. Środki gaśnicze W przypadk pożar: Użyć stosowny środek gaśniczy dla łatwopalnych cieczy i ciał stałych, taki jak sche chemikalia, dwtlenek węgla do gaszenia Szczególne zagrożenia związane z sbstancją lb mieszaniną Zamknięte pojemniki narażone na działanie ciepła lb ognia mogą eksplodoć. Niebezpieczne prodkty rozpad lb prodkty boczne Sbstancja Tlenek węgla Dwtlenek węgla Drażniące pary lb gazy Warnki Podczas spalania Podczas spalania Podczas spalania 5.3. Informacje dla straży pożarnej Woda może być niesktecznym środkiem gaśniczym, jednak pojemniki narażone na działanie ognia chłodzić wodą ze względ na możliwość wybch. SEKCJA 6: Postęponie w przypadk niezamierzonego wolnienia do środowiska 6.1. Indywidalne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedry w sytacjach aryjnych Ekoć teren. Przechowyć z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otrtego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Użyć wyłącznie nieiskrzących narzędzi. Przewietrzyć pomieszczenie. Zgodnie z zasadami bezpieczeńst i higieny pracy, przy dżych wyciekach lb wewnątrz pomieszczeń zapewnić skteczną wentylację miejscową wywiewną. Zapoznaj się z innymi sekcjami karty charakterystyki aby zyskać informacje dotyczące ochrony zdrowia, ochrony dróg oddechowych, wentylacji i środków ochrony indywidalnej Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Unikać wolnienia do środowiska Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzeniani się skażenia i słżące do snia skażenia Miejsce wyciek pokryć pianą gaśniczą. Zaleca się życie piany tworzącej film wodny (AFFF). Miejsce wyciek obłoć. Wyciek pokryć bentonitem, wermiklitem lb innym nieorganicznym materiałem chłonnym. Mieszać z materiałem chłonnym aż wyciek będzie schy. Pamiętaj, dodanie materiał pochłaniającego nie eliminje zagrożenia fizycznego, zdrowia lb środowiska. Usnąć wyciek, żyjąc nieiskrzących narzędzi. Umieścić w metalowym pojemnik. Pozostałości snąć, stosjąc odpowiedni rozpszczalnik wybrany przez odpowiednio przeszkolony personel. Zapoznać się i zastosoć środki bezpieczeńst mieszczone na etykiecie rozpszczalnika i w karcie charakterystyki. Szczelnie zamknąć pojemnik. Usnąć zebrany materiał Odniesienia do innych sekcji W cel zyskania dodatkowych informacji zapoznać się z sekcją 8 i 13. SEKCJA 7: Postęponie z sbstancjami i mieszaninami oraz ich magazynonie Strona: 4 z 16

23 3M Mlti-Prpose Body Filler (Filler) 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postęponia Unikać a pyłów powstających przy cięci, szlifoni lb rozdrabiani. Prodkt przeznaczony tylko do profesjonalnego(przemysłowego) żytk, zgodnie z instrkcją. Nie żyć przed zapoznaniem się i zrozmieniem wszystkich środków bezpieczeńst. Przechowyć z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otrtego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy. Użyć wyłącznie nieiskrzących narzędzi. Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznem rozładoni. Nie wdychać pył/dym/gaz/mgły/par/rozpylonej cieczy. Nie wprodzać do ocz, na skórę lb na odzież. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas żynia prodkt. Dokładnie myć po życi. Unikać kontakt z tleniaczami (np. chlor, ks chromowy, itp.) Nosić obwie antystatyczne. Stosoć wymagane środki ochrony indywidalnej (np. rękawice, ochronę dróg oddechowych). Minimalizonie zapłon - Aby zminimalizoć ryzyko zapłon, należy określić odpowiednią klasyfikację elektryczną dla proces żyjąc tego prodkt i wybrać specyficzny lokalny sprzęt do wentylacji wyciągowej w cel niknięcia gromadzenia się łatwopalnych oparów Warnki bezpiecznego magazynonia, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności Przechowyć w dobrze wentylonym miejsc. Przechowyć w chłodnym miejsc. Przechowyć pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowyć z dala od wszelkich źródeł ciepła i ognia. Przechowyć z dala od ksów. Przechowyć z dala od środków tleniających Szczególne zastosonie(-a) końcowe Zapoznać się z informacjami, w sekcjach 7.1 i 7.2, dotyczącymi bezpiecznego postęponia i rnków magazynonia prodkt. Zapoznać się z informacjami w sekcji 8 dotyczącymi kontroli narażenia i środków ochrony indywidalnej. SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidalnej 8.1. Parametry dotyczące kontroli Najwyższe dopszczalne stężenia Naz sbstancji Nr CAS Normatyw Wartość narażenia Dodatkowe informacje higieniczny Ustalono NDS: 50 mg/m3; NDSCh: 200 mg/m3 Talk Ustalono NDS (pył respirabilny): 1 mg/m3; NDSCH)(pył całkowity): 4 mg/m3 Ustalono : Wartości normatywów higienicznych stalono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r Dz.U (ze zmianami Dz.U , Dz.U , Dz.U , Dz.U ) w sprawie najwyższych dopszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisk pracy. NDS: najwyższe dopszczalne stężenie NDSCh: najwyższe dopszczalne stężenie chwilowe NDSP: najwyższe dopszczalne stężenie płapowe (progowe) 8.2. Kontrola narażenia Stosowne techniczne środki kontroli Zapewnić ogólną wentylację wywiewną i/lb lokalne systemy wentylacji wyciągowej aby trzymyć stężenia sbstancji poniżej rtości najwyższych dopszczalnych stężeń i kontroloć ilość wydzielanego pył / dym / gaz / mgły / par / rozpylonej cieczy. Jeżeli wentylacja nie jest wystarczająca, stosoć ochronę dróg oddechowych Indywidalne środki ochrony, takie jak indywidalny sprzęt ochronny Ochrona ocz/trzy Wybierz i żyj ochronę ocz / trzy w oparci o wyniki oceny narażenia. Do ochrony ocz / trzy są zalecane: gogle ochronne niezaparowjące. Strona: 5 z 16

24 3M Mlti-Prpose Body Filler (Filler) Ochrona skóry/rąk Wybrać i nosić rękawice i/lb odzież ochronną w cel ochrony przed kontaktem ze skórą na podstawie oceny narażenia. Skonsltoć wybór środków ochrony indywidalnej z przedstawicielem prodcenta w cel wybrania odpowiedniego materiał. Zaleca się stosonie rękawic ochronnych wykonanych z następjących materiałów: Floroelastomer Laminat polimerowy Ochrona dróg oddechowych Ocena narażenia może być potrzebna do podjęcia decyzji, czy respirator jest wymagany. Jeżeli maska oddecho jest konieczna, żyć maski jako część pełnej ochrony dróg oddechowych. W oparci o wyniki oceny narażenia, należy wybrać jeden z poniższych typów respiratora w cel zmniejszenia narażenia przez drogi oddechowe: Półmaska lb maska pełna oczyszczająca powietrze odpowiednia do par organicznych i cząstek. W przypadk pytań dotyczących przydatności do konkretnego zastosonia, należy skonsltoć się z prodcentem respiratora. SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych Stan fizyczny Ciecz Postać: Pasta Kolor, zapach Szary, aromatyczny zapach. Próg zapach ph Temperatra wrzenia/zakres temperatr wrzenia Temperatra topnienia Nie dotyczy Palność (ciało stałe, gaz) Nie dotyczy Właściwości wybchowe Nie sklasyfikono Właściwości tleniające Nie sklasyfikono Temperatra zapłon 32 ºC temperatra samozapłon 490 ºC Granice wybchowości - dolna (LEL) 1,1 % Granice wybchowości - górna (UEL) 6,1 % Gęstość względna Rozpszczalność w wodzie Nierozpszczlność w wodzie Współczynnik podział n-oktanol/woda Szybkość paronia Gęstość par Temperatra rozkład Lepkość Gęstość 9.2. Inne informacje Lotne związki organiczne Związki lotne 1,4-1,6 [Standard:Woda=1] Nierozpszczalny 500 Pa-s 1,4-1,6 g/ml 245 g/l [Szczegóły:definicja EU] SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność Strona: 6 z 16

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Pra atorskie, 2015, 3M Company Wszystkie pra zastrzeżone. Kopionie i/lb pobieranie tych informacji w cel właściwego i bezpiecznego korzystania z prodktów marki 3M jest dozwolone tylko

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Prawa atorskie, 2015, 3M Company Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i/lb pobieranie tych informacji w cel właściwego i bezpiecznego korzystania z prodktów marki 3M jest dozwolone

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Prawa atorskie, 2015, 3M Company Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i/lb pobieranie tych informacji w cel właściwego i bezpiecznego korzystania z prodktów marki 3M jest dozwolone

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Prawa atorskie, 2015, 3M Company Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i/lb pobieranie tych informacji w cel właściwego i bezpiecznego korzystania z prodktów marki 3M jest dozwolone

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Pra autorskie, 2015, 3M Company Wszystkie pra zastrzeżone. Kopionie i/lub pobieranie tych informacji w celu właściwego i bezpiecznego korzystania z produktów marki 3M jest dozwolone

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 3M Novec Flx Remover Karta charakterystyki Pra atorskie, 2015, 3M Company Wszystkie pra zastrzeżone. Kopionie i/lb pobieranie tych informacji w cel właściwego i bezpiecznego korzystania z prodktów marki

Bardziej szczegółowo

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 3M Scotch-Weld Epoxy Strctral Adhesive 7240 B/A (FRANCE) Karta charakterystyki Pra atorskie, 2015, 3M Company Wszystkie pra zastrzeżone. Kopionie i/lb pobieranie tych informacji w cel właściwego i bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 3M 09308 Prep & Blend Liqid Karta charakterystyki Prawa atorskie, 2014, 3M Company Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i/lb pobieranie tych informacji w cel właściwego i bezpiecznego korzystania z

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Pra autorskie, 2013, 3M Company Wszystkie pra zastrzeżone. Kopionie i/lub pobieranie tych informacji w celu właściwego i bezpiecznego korzystania z produktów marki 3M jest dozwolone

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI strona. 1 / 6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.1.1 Handlowa wyrobu 1.1.2 Kod wyrobu PWIPSC100 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Prawa autorskie, 2015, 3M Company Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i/lub pobieranie tych informacji w celu właściwego i bezpiecznego korzystania z produktów marki 3M jest dozwolone

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 197/26/WE, Artykuł 31 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Pigment antykorozyjny NAN-4

Pigment antykorozyjny NAN-4 Strona 1/5 Data sporządzenia karty: 02-01-2012 Aktualizacja: 03-10-2013 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Podstawa : Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 201r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporząd zona zgodnie z rozporząd zeniem REACH (1907/2006), z ałącznik II

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporząd zona zgodnie z rozporząd zeniem REACH (1907/2006), z ałącznik II sporząd zona zgodnie z rozporząd zeniem REACH (1907/2006), z ałącznik II 1/10 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu - 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 DRYER CID POWDER W yd a n i e : 1. 0

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 DRYER CID POWDER W yd a n i e : 1. 0 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Typ produktu proszek 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DERAT MONITORING zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI DERAT MONITORING zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 Nadrenian amonu. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 Nadrenian amonu. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu:, ammonium perrhenate Nr CAS: 13598-65-7 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLACK-OUT zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLACK-OUT zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws.

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa produktu: 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE Zastosowanie: Dezynfekcja,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 DRYER CID W yd a n i e : 1. 0

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 DRYER CID W yd a n i e : 1. 0 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Typ produktu proszek 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data aktualizacji: 05/12/2011 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: 0015 STARWAX 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws.

Karta charakterystyki Podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. Karta charakterystyki Podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. REACH ze zmianami 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona: 1 Data opracowania: 22.03.2010 Aktualizacja: 20.01.2014 Nr weryfikacji: 2 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu:

Bardziej szczegółowo

LabStand P.P.U. Wydanie 1 z dnia 01.06.2015 r. Małgorzata Bebejewska ul. Grunwaldzka 114, 60-308 Poznań Tel. +48 61 8672847

LabStand P.P.U. Wydanie 1 z dnia 01.06.2015 r. Małgorzata Bebejewska ul. Grunwaldzka 114, 60-308 Poznań Tel. +48 61 8672847 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1 : Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Certyfikowany ph-metryczny Materiał Odniesienia

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa: Producent:

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa: Producent: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA Telefon alarmowy: Periodic Acid Shiff (PAS) zestaw do barwienia laboratoryjnego Straż Pożarna 998 (112 z telefonu komórkowego), Pogotowie Ratunkowe

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MAŚĆ OGRODNICZA FUNABEN zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE

KARTA CHARAKTERYSTYKI MAŚĆ OGRODNICZA FUNABEN zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJ/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

: greenteq FA-Silikon Alcoxy

: greenteq FA-Silikon Alcoxy Data wydania: 08/06/2015 Data weryfikacji: 08/06/2015 Zastępuje: 18/03/2009 Wersja: 4.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Postać

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI strona. 1 / 6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.1.1 Handlowa wyrobu 1.1.2 Kod wyrobu Środek czyszczący 1.2 Istotne

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona: 1 Data opracowania: 14/05/2015 Nr weryfikacji: 1 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu: Kod produktu: IC8-RTU

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU (ROZPORZĄDZENIE (WE) n 1907/2006 - REACH)Data : 23/01/2014 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006 - nr 453/2010) SEKCJA 1 : IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci Strona 1/5 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: - 300g, 500g. Zastosowanie preparatu: Utrzymuje optymalny dla zdrowia poziom wilgoci, absorbuje nadmierną wilgoć z powietrza

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki Wersja: 1 Strona 1 z 6 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. 1.1. Identyfikator produktu: liquideu 1.2. Inne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 907/2006/WE, Artykuł 3 SEKCJA : Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa.. Identyfikator produktu Nazwa produktu.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKTOSEP zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKTOSEP zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MAŚĆ OGRODNICZ FUNABEN zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI MAŚĆ OGRODNICZ FUNABEN zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: MAŚĆ OGRODNICZA FUNABEN 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P.

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) Parlamentu 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI ANTY - KLESZCZ zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830

KARTA CHARAKTERYSTYKI ANTY - KLESZCZ zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 OMNIWASHLIQUID

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 OMNIWASHLIQUID SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Identyfikacja produktu Kod produktu mieszanina OMNIWASHLIQUID 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania ACETON Strona 1/4

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania ACETON Strona 1/4 Data wydania 06.04.2009 ACETON Strona 1/4 1. Identyfikacja substancji / preparatu ACETONÓWKA 2. Skład i informacja o składnikach. Nazwa chemiczna Nr CAS Nr WE Symbole Symbole zagrożenia (INCI) ostrzegawcze

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Wydrukowano dnia: 13.08.2012 Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z przepisami WE nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) Data wystawienia: 02.09.2013r. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r

KARTA CHARAKTERYSTYKI Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r Data opracowania: 2014.02.25 Aktualizacja: - Wersja: 1 Strona 1 z 10 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa:. 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Prawa autorskie, 2016, 3M Company Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i/lub pobieranie tych informacji w celu właściwego i bezpiecznego korzystania z produktów marki 3M jest dozwolone

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MUCHAKRON PLUS 10 WP zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI MUCHAKRON PLUS 10 WP zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Identyfikacja przedsiębiorstwa: Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o. Siedziba: Ul. J. Conrada 7, 01-922 Warszawa tel.: (022) 663 70 73 fax.: (022) 669 01 22

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa

Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Numer rejestracyjny REACH: Niedostępny Numer katalogowy: 238194, 238217, 238317, 238332, 238895,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLUSAP NA KOMARY zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLUSAP NA KOMARY zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax:

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax: MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Clear Dry HD

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Clear Dry HD Strona 1/6 Producent: Ecolab N.V. Havenlaan 4 Ravenshout Bed. 4 210 B-3980 Tessenderlo Tel: ++32/13670511 Tel. Awaryjny: ++32/70245245 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/006/WE, Artykuł 31 FG3580-36B Wet 'n' Black SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. REACH wraz ze zmianami.

Karta charakterystyki Podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. REACH wraz ze zmianami. Karta charakterystyki Podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. REACH wraz ze zmianami. 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MAŚĆ OGRODNICZ FUNABEN zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830

KARTA CHARAKTERYSTYKI MAŚĆ OGRODNICZ FUNABEN zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830 SEKCJA 1: DENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: MAŚĆ OGRODNICZA FUNABEN 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Karta charakterystyki odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydania: 31/05/2017 Wersja: 1.

Karta charakterystyki Karta charakterystyki odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydania: 31/05/2017 Wersja: 1. odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydania: 31/05/2017 Wersja: 1.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Postać

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona: 1 Data opracowania: 21.03.2014 Nr weryfikacji: 2 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu: Kod produktu: 317 1.2.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Prawa autorskie, 2016, 3M Company Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i/lub pobieranie tych informacji w celu właściwego i bezpiecznego korzystania z produktów marki 3M jest dozwolone

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki KRES KRETA

Karta Charakterystyki KRES KRETA AGRO-TRADE Sp. z o.o. Strona 1 z 8 Karta Charakterystyki KRES KRETA 1. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: KRES KRETA

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Dystrybutor: Jodoform Odczynnik chemiczny Ph PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja substancji lub preparatu Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa firmy: Ulica: Miejscowość: Elbgaustraße 24

Bardziej szczegółowo

Płyn na komary i kleszcze

Płyn na komary i kleszcze KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 10.01.2011r. Ostatnia aktualizacja: 08.02.2012r. 1.Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI AFANISEP 25 WP zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI AFANISEP 25 WP zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 KENOCOOL W yd a n i e : 4. 0

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 KENOCOOL W yd a n i e : 4. 0 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Kod produktu 998 Typ produktu mieszanina 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0 Numer Karty: Aktualizacja: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa

Wersja 1.0 Numer Karty: Aktualizacja: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : Kod wyrobu : 000000014587 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.

Karta charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 3M Multi-Purpose Body Filler 50658 (Kit) Karta charakterystyki Prawa autorskie, 2010, 3M Poland Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i/lub pobieranie tych informacji w celu właściwego i bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Pigment antykorozyjny POLYCOR

Sekcja 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Pigment antykorozyjny POLYCOR Data sporządzenia 14.03.2016 Sekcja 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa Pigment antykorozyjny POLYCOR 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

: 2-fenoksyetanol, eter monofenylowy glikolu etylenowego

: 2-fenoksyetanol, eter monofenylowy glikolu etylenowego 2-fenoksyetanol, eter monofenylowy glikolu etylenowego odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydania: 31/05/2017 Wersja: 1.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 12.11.2014 Aktualizacja: Nie dotyczy Wersja: 1.0 Strona 1 z 6 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Data sporządzenia: 12.11.2014 Aktualizacja: Nie dotyczy Wersja: 1.0 Strona 1 z 6 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data sporządzenia: 12.11.2014 Aktualizacja: Wersja: 1.0 Strona 1 z 6 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Nr CAS: 16389-88-1

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji/ mieszaniny Hydrolat z Drzewa Herbacianego

Karta charakterystyki substancji/ mieszaniny Hydrolat z Drzewa Herbacianego 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa substancji: Zastosowania: Nie dotyczy DYSTRYBUTOR Zrób Sobie Krem Kosmetyki Naturalne Katarzyna Damętka-Zomerfeld Tel./ fax.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona: 1 Data opracowania: 2011-04-04 Aktualizacja: 2016-06-22 Nr weryfikacji: 2 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI RS 01/0 /1 v1. RS -, -4 Strona: 1 Data opracowania: 09/10/2015 Aktualizacja: 05/12/2016 Nr weryfikacji: 2 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

: KLEENEX Luksusowe antybakteryjne mydło w piance

: KLEENEX Luksusowe antybakteryjne mydło w piance SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : KLEENEX Luksusowe antybakteryjne mydło w piance (6348/6349) 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Trump XL

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Trump XL Strona 1/6 Producent: Ecolab N.V. Havenlaan 4 Ravenshout Bed. 4 210 B-3980 Tessenderlo Tel: ++32/13670511 Tel. Awaryjny: ++32/70245245 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

BROS płyn na komary dla dzieci

BROS płyn na komary dla dzieci KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 03.03.2009r. Data aktualizacji:15.06.2011r. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: BROS

Bardziej szczegółowo

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 3M FT-30 QUALITATIVE FIT TEST KIT, BITTER Karta charakterystyki Prawa autorskie, 2015, 3M Company Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i/lub pobieranie tych informacji w celu właściwego i bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ ALFA WOOD PROTECT KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ (Rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006 - nr 453/2010) SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji chemicznej Wodorowęglan sodu Informacje na temat produktu i firmy

Karta charakterystyki substancji chemicznej Wodorowęglan sodu Informacje na temat produktu i firmy 1. Informacje na temat produktu i firmy 1.1 Identyfikacja substancji chemicznej 1.1.1 Nazwa handlowa Soda do czyszczenia strumieniowego Nordblast NaHCO3 wodorowęglan sodu 1.1.2 Kod identyfikacyjny NABICACOAR,

Bardziej szczegółowo

3. Informacja o składnikach Nazwa substancji Nr CAS Nr WE Zawartość Klasyfikacja Zwroty R. Nadtlenek wodoru % Xn 22,41

3. Informacja o składnikach Nazwa substancji Nr CAS Nr WE Zawartość Klasyfikacja Zwroty R. Nadtlenek wodoru % Xn 22,41 Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: GLUCOSITE Gel Żel do kieszonek dziąsłowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

Informacje o wpływie substancji na stan zdrowia i ewentualnych objawach opisane są w rozdziale 11.

Informacje o wpływie substancji na stan zdrowia i ewentualnych objawach opisane są w rozdziale 11. Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Numer rejestracyjny REACH: Niedostępny Numer katalogowy: 238278 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Glade by Brise Żel PINE

Glade by Brise Żel PINE 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikator produktu : Glade by Brise Żel Pine Istotne zidentyfikowane : Odświeżacz powietrza w żelu. zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

2. Identyfikacja zagrożeń Produkt bezpieczny w normalnych warunkach stosowania i przechowywania.

2. Identyfikacja zagrożeń Produkt bezpieczny w normalnych warunkach stosowania i przechowywania. Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: GLUCOSITE Gel Żel do kieszonek dziąsłowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI / MIESZANINY

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI / MIESZANINY Data aktualizacji 2015.06.01 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI / MIESZANINY Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Sporządzona zgodnie z Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych tekst jednolity oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniającym

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI ata opracowania 11.03.2013 Wydanie : 1 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKC JA 1 : Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu. nazwa wyrobu : MAXI WAX 1:200

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA TECHNITynk Sp. z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26-680 Wierzbica Tel./fax: 48 618 26 96, www.technitynk.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki Strona 1 z 6 1. IDENTYFIKCJA SUBSTNCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Inne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Strona 1 z 7 SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA 1.1 Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa Exterior Zastosowanie preparatu: gotowa do użycia masa akrylowa do pokrywania sztukaterii

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa : 914925; 505533; 791440; 791441 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI ULTRA PRIMER 08

KARTA CHARAKTERYSTYKI ULTRA PRIMER 08 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI ESSVE CM 300E

KARTA CHARAKTERYSTYKI ESSVE CM 300E ESSVE CM 300E Strona 1 z 6 KARTA CHARAKTERYSTYKI ESSVE CM 300E SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Data wydania 23.02.2010 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 KENOLIT W yd a n i e : 1. 0

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 KENOLIT W yd a n i e : 1. 0 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Typ produktu Kod produktu proszek A55 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie

Bardziej szczegółowo

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA Data wystawienia: 10.03.2009 r. Wersja: 1.1/PL KARTA CHARAKTERYSTYKI [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH)] 1. I d e n t y f i k a c j a p r e p a r a t u, I d e n t y f i k a

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

SOMAT PROFESSIONAL PULVERREINIGER - środek do maszynowego mycia naczyń w postaci proszku. Wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

SOMAT PROFESSIONAL PULVERREINIGER - środek do maszynowego mycia naczyń w postaci proszku. Wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. Strona 1/6 Producent: Ecolab Deutschland GmbH Postfach 130406 40554 Düsseldorf Tel. No.: ++49-(0)211/9893-0 Faks No.: ++49-(0)211/9893-384 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel:

Bardziej szczegółowo

(042) Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej

(042) Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej R KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 25.11.1998 Data aktualizacji: 10.2008 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa handlowa: Kategoria: Rodzaj produktu: Forma użytkowa: Producent:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Prawa autorskie, 2015, 3M Company Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i/lub pobieranie tych informacji w celu właściwego i bezpiecznego korzystania z produktów marki 3M jest dozwolone

Bardziej szczegółowo

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 Zwroty R R1 - Produkt wybuchowy w stanie suchym. R2 - Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu. R3 - Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia,

Bardziej szczegółowo

KIT AMPL CT/NG PREP GEN2 100T IVD CE

KIT AMPL CT/NG PREP GEN2 100T IVD CE SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa wyrobu : Numer kat./nr Genisys : 20759414122 Nazwa substancji : AMPLICOR CT/NG Specimen

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 02.02.2010 Wydanie : 3 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : 1.2. Zastosowanie preparatu

Bardziej szczegółowo

PILWAR S. Strona 1 z 5. Edycja 1 Data aktualizacji: - Data sporządzenia: 16.03.2009. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta.

PILWAR S. Strona 1 z 5. Edycja 1 Data aktualizacji: - Data sporządzenia: 16.03.2009. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta. Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta. 1.1. Identyfikacja preparatu 1.2. Zastosowanie preparatu Emulsja antyadhezyjna, wodoodporna, stosowana w produkcji płyt pilśniowych twardych,

Bardziej szczegółowo