ROCZNIKI GEOMATYKI 2004 m TOM II m ZESZYT 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROCZNIKI GEOMATYKI 2004 m TOM II m ZESZYT 3"

Transkrypt

1 Nowa jakoœæ POLSKIE SIP w Lasach TOWARZYSTWO Pañstwowych INFORMACJI w kontekœcie probleów PRZESTRZENNEJ edukacyjnych ROCZNIKI GEOMATYKI 2004 TOM II ZESZYT 3 31 NOWA JAKOŒÆ SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W LASACH PAÑSTWOWYCH W KONTEKŒCIE PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH THE NEW QUALITY OF SPATIAL INFORMATION SYSTEMS IN STATE FORESTS IN THE CONTEXT OF EDUCATIONAL PROBLEMS Heroni Olenderek Katedra Urz¹dzania Lasu, Geoatyki i Ekonoiki Leœnictwa Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego S³owa kluczowe: systey inforacji przestrzennej, Lasy Pañstwowe, nauczanie Keywords: spatial foration syste, State Forest, education Mo na przyj¹æ, e nowa jakoœæ systeów inforacji przestrzennej (SIP) w Lasach Pañstwowych staje siê fakte. Równolegle nastêpuj¹ ogrone ziany w edukacji leœników, dotycz¹ce.in. kszta³cenia w zakresie geoatyki leœnej. W Polsce nastêpuje intensywny rozwój etod i technik cyfrowych w geodezji, kartografii, teledetekcji i fotograetrii. Widoczny jest gwa³towny rozwój zastosowañ SIP w ró nych bran ach i na ró nych pozioach, od lokalnego przez krajowy do globalnego. Kszta³cenie prowadzone jest w wielu uczelniach, tak e w szko³ach œrednich. Stan wdra ania oraz wykorzystania SIP w Lasach Pañstwowych jest bardzo dobry. Dalszy postêp bêdzie konieczny i o liwy. Niezwykle dynaiczny rozwój technik i technologii, wielofunkcyjnoœæ leœnictwa, coraz silniejsze zwi¹zki Lasów Pañstwowych (leœnictwa) z regione, potrzeby lasów drobnej w³asnoœci (prywatnych), racjonalizacja zarz¹dzania, uwarunkowania iêdzynarodowe (globalne) to czynniki wyuszaj¹ce zastosowanie etod geoatycznych, a szczególnie systeów inforacji przestrzennej w leœnictwie. Te uwarunkowania s¹ jednoczeœnie wyzwanie dla wysokiego poziou edukacji geoatycznej. Interesuj¹ce jest przyponienie sesji II konferencji na teat Systeu Inforacji Przestrzennej w Lasach Pañstwowych, która odby³a siê w Rogowie, 30 sierpnia 1 wrzeœnia 2004 r.: Otwarcie Zielone œwiat³o dla SIP w Lasach Pañstwowych i na uczelniach. Referaty wprowadzaj¹ce Dynaiczny rozwój SIP w Polsce i w œwiecie. Sesja I Kierunki rozwoju standardu LMN. Sesja II Intensyfikacja u ytkowania ap nuerycznych. Sesja III Wdra anie wyników geoatycznych badañ naukowych. Sesja IV Nadprodukcja in ynierów leœnictwa a niedobór adinistratorów SIP w Lasach Pañstwowych. Sesja V Leœny SIP w firach koercyjnych. Sesja VI Leœny SIP w nauce i dydaktyce. Zakoñczenie. Dok¹d zierzay?

2 32 Heroni Olenderek W ojej ocenie jest dobra atosfera dla rozwoju zastosowañ SIP w Lasach Pañstwowych i kszta³cenia w ty zakresie na wszystkich wydzia³ach leœnych. Przy zauwa alny, dynaiczny rozwoju SIP w Polsce i na œwiecie, polskie leœnictwo (Lasy Pañstwowe), tak e w kontekœcie leœnictwa europejskiego, a znacz¹ce osi¹gniêcia we wdra aniu technik geoatycznych. Wdra ania te odpowiadaj¹ z jednej strony o liwoœcio jakie daj¹ etody geoatyki leœnej, a z drugiej strony s¹ odpowiednie do potrzeb u ytkownika. Realizowane teaty badawcze, a przede wszystki zrealizowany w SGGW teat Analizy przestrzenne, optyalizacja i syulacje przestrzenne w zarz¹dzaniu Lasai Pañstwowyi z uwzglêdnienie standardów leœnych ap nuerycznych na pozioie nadleœnictwa, regionalnych dyrekcji i DGLP oraz ekspertyza Systey inforacji przestrzennej w lasach Europy i œwiata stan i perspektywy pokaza³y o liwoœci zastosowañ SIP, zarówno dla potrzeb zarz¹dzania, jak i prac badawczych w ca³y zakresie leœnictwa i dyscyplin pokrewnych. Godny uznania jest fakt, e SIP jest coraz czêœciej stosowany do rozwi¹zywania ró nych probleów leœnictwa na ró nych pozioach: od ucznia techniku i studenta, a po nadleœniczego i Dyrektora Generalnego Lasów Pañstwowych. Gdy w roku 1994 na Konferencji Systey inforacji przestrzennej o lasach organizowanej przez Politechnikê Warszawsk¹ ówi³e o teoretycznych o liwoœciach wykorzystania SIP w poszczególnych kierunkach badawczych dyscypliny leœnictwo (od botaniki po transport leœny) nie przypuszcza³e, i po 10 latach teoria zaieni siê w praktykê, nawet w wiêkszy stopniu ni kiedykolwiek, ktokolwiek przewidywa³. Mog³o to byæ osi¹gniête dziêki dobrej wspó³pracy Dyrekcji Generalnej Lasów Pañstwowych, wybranych nadleœnictw i regionalnych dyrekcji, Instytutu Badawczego Leœnictwa, Biura Urz¹dzania Lasu i Geodezji Leœnej, kilku fir koercyjnych oraz Wydzia³ów Leœnych w Krakowie, Poznaniu i Warszawie w ty Zak³adu Systeów Inforacji Przestrzennej i Geodezji Leœnej, Katedry Urz¹dzania Lasu, Geoatyki i Ekonoiki Leœnictwa Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego. Czêsto zadawane jest pytanie: Czy SIP to specyficzna nauka czy tylko narzêdzie? Wed³ug Kistowskiego (2001), odpowiedÿ zale y od tego, kto jest w SIP zaanga owany: osoby zajuj¹ce siê rozwoje SIP widz¹ go jako specyficzn¹ naukê, studenci, urzêdnicy czy sprzedawcy SIP widz¹ w ni g³ównie narzêdzie. Dla nas leœników, SIP bêdzie i narzêdzie i nauk¹. Mo e byæ uznany za dyscyplinê naukow¹, jeœli potrafiy okreœliæ probley badawcze. Oto one: teoretyczny i koncepcyjny aspekt zbierania i analizowania danych, odelowania, wizualizacji, kounikacji, generalizacji, aksyalizacja efektywnoœci przekazu i funkcjonalnoœci danych przestrzennych o lesie przy inializacji utraty inforacji, procesy adaptowania SIP przez spo³eczeñstwo i ziany w widzeniu przestrzeni nii wywo³ane, tak e w aspekcie edukacji przyrodniczo-leœnej, nowe etody rejestrowania i kodowania danych, wzrost zastosowañ SIP a prywatnoœæ obywateli, technologia SIP a onitorowanie obywateli studia niepewnoœci i b³êdów w danych przestrzennych (.in. optyalizacja pozyskania inforacji i aktualizacji leœnej apy nuerycznej, dok³adnoœæ leœnej apy nuerycznej).

3 Nowa jakoœæ SIP w Lasach Pañstwowych w kontekœcie probleów edukacyjnych 33 S¹ naukowcy, którzy uwa aj¹, e rewolucje w nauce czêœciej wywo³uj¹ nowe urz¹dzenia (narzêdzia) ni nowe idee. Czy taki narzêdzie bêd¹ systey inforacji przestrzennej? Zale y to tylko od nas. Nie o na efektywnie badaæ przestrzeni i ni¹ zarz¹dzaæ bez stosowania systeów inforacji przestrzennej. Badania w zakresie SIP w leœnictwie powinny dotyczyæ: opracowania nowych algorytów identyfikacyjnych, wi¹ ¹cych bazy graficzne z bazai opisowyi, koncepcji etadanych w SIP leœnictwa, budowy SIP og¹cych funkcjonowaæ w internecie, aktualizacji leœnych ap nuerycznych, dok³adnoœci leœnych ap nuerycznych. Co powinniœy wspólnie badaæ? Istotne s¹ tu teaty: Ortofotoapa jako podstawowa apa w leœnictwie wielofunkcyjny. Rastrowa baza danych w urz¹dzaniu lasu. Autoatyczna interpretacja obrazów terenów leœnych. Wizualizacja danych przestrzennych (w ty apy obrazowe i ultiedialne z wykorzystanie Internetu) jako podstawowe narzêdzie urz¹dzeniowca i nadleœniczego. Prawdopodobnie podstawow¹ etod¹ inwentaryzacji bêdzie teledetekcja, ze wszystkii konsekwencjai etodycznyi i dok³adnoœciowyi, a odniesienie geoetryczny rastrowa baza danych. Mo liwoœæ u ycia GPS, kaer cyfrowych, skanerów laserowych sprawia, e w zakresie fotograetrii powstaj¹ nowe technologie sporz¹dzania ap. Dane o przestrzeni leœnej pozyskiwane z ró nych Ÿróde³ s¹ i bêd¹ integrowane w systeach inforacji przestrzennej. Na rozwój kartografii wp³ywaæ bêd¹ przede wszystki: internet, rosn¹ce zasoby danych przestrzennych, dynaiczny rozwój technik wizualizacyjnych. Rozwój zastosowañ geoatyki w leœnictwie to tak e tworzenie zintegrowanych systeów dowodzenia oraz inteligentne systey wspierania transportu. Bêd¹ powstawaæ coraz œciœlejsze zwi¹zki geoatyki z telekounikacj¹. Wsponieæ nale y równie o o liwoœciach wykorzystania etod sztucznej inteligencji (systeów ekspertowych, sieci neuronowych) do wspoagania procesu decyzyjnego w leœnictwie. Systey inforacji przestrzennej s¹ ³¹cznikie iêdzy geodezj¹ i kartografi¹ a naukai przyrodniczyi (leœnictwe). Dwa czynniki deterinuj¹ kszta³cenie: ziany w rozuieniu funkcji lasu, rozwój geoatyki (wprowadzanie etod nuerycznych). Proces istotnych zian w systeie edukacji pañstw Europy, tak e Polski, zapocz¹tkowa³a Deklaracja Boloñska, podpisana 19 czerwca 1999 roku przez inisterstwa odpowiedzialne za szkolnictwo wy sze w 29 krajach europejskich. Proces ten, nazywany czêsto Procese Boloñski, zierza do utworzenia do 2010 roku w wyniku uzgodnienia pewnych ogólnych zasad organizacji kszta³cenia Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wy szego (EPSW). Deklaracja zawiera szeœæ postulatów wskazuj¹cych sposoby realizacji celów odpowiadaj¹cych idei tworzenia EPSW: wprowadzenie systeu ³atwo czytelnych i porównywalnych stopni (dyploów), wprowadzenie studiów dwustopniowych,

4 34 Heroni Olenderek wprowadzenie punktowego systeu rozliczania osi¹gniêæ studentów (ECTS), usuwanie przeszkód ograniczaj¹cych obilnoœæ studentów i pracowników, wspó³dzia³anie w zakresie zapewniania jakoœci kszta³cenia, propagowanie probleatyki europejskiej w kszta³ceniu. Wprowadzenie studiów dwustopniowych w uczelniach europejskich przebiega doœæ szybko 53% uczelni wprowadzi³o lub w³aœnie wprowadza ten syste, a kolejne 36% uczelni zaierza to zrobiæ w najbli szej przysz³oœci (Kraœniewski, 2003). Od roku akadeickiego 2003/2004 studia dwustopniowe obowi¹zuj¹ równie w SGGW. Opracowano projekt nowego iniu prograowego dla kierunku leœnictwo. Studia agisterskie na ty kierunku trwaj¹ 5 lat (10 seestrów). ¹czna liczba godzin wynosi oko³o 3400, w ty 1400 godzin okreœlonych w standardach nauczania. W przypadku realizacji studiów systee dwustopniowy, studia in ynierskie trwaj¹ 3,5 roku (7 seestrów); ³¹czna liczba godzin wynosi oko³o 2500, w ty 1100 godzin okreœlonych w standardach nauczania. Na drugi stopieñ (agisterski) przypada 1,5 roku (3 seestry) zajêæ z ogóln¹ liczb¹ oko³o 900 godzin, w ty 300 godzin ujêtych w standardach nauczania. W iniu prograowy wyró niono: przedioty ogólne, przedioty podstawowe i 7 bloków przediotów kierunkowych. Jeden z bloków to geoatyka w leœnictwie; bêd¹ tu realizowane przedioty: geodezja leœna, fotograetria i teledetekcja, SIP. Wydzia³ Leœny SGGW proponuje równie wprowadzenie przediotu kataster wielozadaniowy. Wprowadzenie do iniu prograowego bloku geoatyka w leœnictwie jest znacz¹cy osi¹gniêcie osób zajuj¹cych siê t¹ probleatyk¹. Jest to zgodne z potrzebai Lasów Pañstwowych. Zupe³nie otwart¹ spraw¹, w przysz³oœci o liw¹, a nawet prawie pewn¹, jest zast¹pienie tytu³u zawodowego in yniera licencjate tak jest w wiêkszoœci krajów Europy. Na Wydziale Leœny bêd¹ wprowadzane wspólne studia II stopnia (agisterskie) z uczelni¹ nieieck¹ w Eberswalde. Kontynuowane bêd¹ Studia Podyploowe Zastosowanie SIP w leœnictwie i ochronie przyrody. Wydzia³ Leœny SGGW a bardzo dobre zaplecze techniczne do prowadzenia badañ i dydaktyki w zakresie geoatyki leœnej (oprograowania ArcGIS, pracownie SIP, stacja bazowa i odbiorniki GPS, tachietry elektroniczne, progray, sprzêt do teledetekcji i fotograetrii nuerycznej). W krajowy œrodowisku akadeicki trwaj¹ dyskusje, jak uczyæ geoatyki, a szczególnie jej zastosowañ. Corocznie odbywa siê Ogólnopolska Konferencja Katedr Geodezyjnych na Wydzia³ach Niegeodezyjnych (ostatnia odby³a siê w Rogowie) poœwiêcona probleo etodyczny, zarówno w badaniach jak i w dydaktyce. Problee ty zajuje siê równie Koitet Geodezji PAN. Wprowadzenie w nadleœnictwach leœnej apy nuerycznej oraz systeu inforacji przestrzennej nale y zaliczyæ do najwa niejszych osi¹gniêæ wdro eniowych (równie naukowych) ostatnich lat w polski leœnictwie. Corocznie ury uczelni opuszcza grupa absolwentów, specjalistów od geoatyki. Znajduj¹ pracê czêsto poza resorte. Nale y podkreœliæ ogron¹ rolê fir koercyjnych w rozwoju SIP, wysoki profesjonaliz szkoleñ organizowanych przez Lasy Pañstwowe. Pracownicy fir, osoby przeprowadzaj¹ce szkolenia w Lasach Pañstwowych powinni byæ równie wykorzystani w kszta³ceniu na uczelniach i w technikach leœnych, a tak e na studiach podyploowych. Prace dyploowe (szczególnie in ynierskie) og¹ i powinny byæ wykonywane na zaówienie nadleœnictw, w przysz³oœci z o liwoœci¹ zatrudnienia wykonawców.

5 Nowa jakoœæ SIP w Lasach Pañstwowych w kontekœcie probleów edukacyjnych 35 Literatura Kistowski M., 2001: Systey inforacji geograficznej niechciane dziecko czy nadzieja dla geografii polskiej? Geografia a GIS w Polsce w latach Przegl¹d Geodezyjny, T.73, z Kraœniewski A., 2003: Bolonia. Praga, Berlin... dok¹d zierza europejskie szkolnictwo wy sze? Politechnika Warszawska, 12. Olenderek H., 1994: Znaczenie GIS dla rozwoju nauk leœnych. Materia³y Konferencji Systey inforacji przestrzennej w lasach. Politechnika Warszawska, Warszawa. Suary In the paper, the theatic scope of II National Conference Geographical Inforation Systes in the State Forests is described. In the suary of the opening session and six theatic sessions the following probles were discussed: green light for SIS in the State Forests and in the universities; rapid developent of SIS in Poland and in the world; developent directions of the Forest Nuerical Map standard; ore and ore intensive use of digital aps; ipleentation of resnlts of geoatic research; overproduction of forestry engineers and shortage of SIS adinistrators in the State Forests; forest SIS in coercial copanies; forest SIS in science and education. Añ assessent of the state of research and education, including ipleentation was ade. Attention was drawn to: rapid developent of nuerical ethods in geodesy, cartography, reote sensing and photograetry; rapid developent of SIS applications in various industries at various levels,fro local through national to global one; geoatics teaching both in the universities and in the secondary schools. The state of ipleentation and use of SIS in the State Forests was assessed as very good resulting in ever stronger relations of the forestry with the region and in an increase of the need forsis, thus stiulating further rapid growth of research, education and applications. Achieveents in ipleentation of geoatic techniques in Polish forestry were ephasised as copared to developents in this area in European and world forestry. High arks were given to: l) general application of SIS to the solving of various forestry probles fro a student in technical college to the general director of the State Forests: 2) good ten-year cooperation of any institutions engaged in the developent of forestry SIS, which resulted in achieveent in practice of uch ore than it was planned and envisaged. Attention was drawn to the following research probles: theoretical and conceptual aspects of data collecting, analysing, odeling, visualization, counication and generalisation; functionality of spatial data on forests at iniu loss of inforation; SIS adapting processes in the society and resulting changes in the perception of space also in the context of natura! and forestry education; new ethods of data registration and coding: an increase in SIS applications and privacy od citizens: studies of uncertainty and errors in spatial data. Research thees in the area of SIS in forestry were forulated: drawing up of new identification algoriths linking graphic bases with descriptive bases; concept of etadata; SIS in the Internet; updating and accuracy of forest digital aps. The scope of coon research was also forulated: orthophotoap as the basie ap in ulti-function forestry; raster database in forest anageent; autoatic iage interpretation in forest terrains; vidualisation of spatial data as basie tool of forest anager. Wide use is envisaged, aong others, of photograetry, reote sensing, GPS, laser scaners, Internet, visualization techniques, artificial intelligence as well as close links of geoatics with telecounication. The proble of necessary changes in the teaching progras were discussed and attention was drawn to: l) two factors deterining education changes in the understanding of forest function and developent of geoatics; 2) Bologne Declaration on European Space for Higher Education signed in 1990 by 29 European countries, including Poland, coprising 6 ohjectives to be achieved by 2010.

6 36 Heroni Olenderek Current teaching progras were discussed on single stage aster s degree studies and two stage studies introduced in 2003/2004 (3.5-year engineer degree and 1.5-year aster s degree studies). Draft new iniu progra for forestry specialisation was presented as an achieveent of persons involved in geoatics, including: general subjects, basie subjects and 7 blocks ofspecialised subjects including a block of geoatics in forestry (forest geodesy, photograetry and reote sensing, SIS). A nuber of detailed issues were discussed, including: l) iportant role of coercial copanies in the developent of forest SIS, high profesionalis of training courses organised by the State Forests with the participation of eployees of these copanies, and the need for their participation in education in the universities, in forest technical colleges and on postgraduate courses. 2) the need to prepare diploa thesis (particularly those of engineers) according to the requireents of forest district offices, providing an opportunity of eployent for their authors. Heroni Olenderek

Marketing us³ug w teorii i praktyce. Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski. Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Marketing us³ug w teorii i praktyce. Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski. Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Marketing us³ug w teorii i praktyce Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Jolanta

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 4

ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 4 Wykorzystanie leœnej POLSKIE apy TOWARZYSTWO nuerycznej w nadleœnictwie INFORMACJI na przyk³adzie PRZESTRZENNEJ RDLP w Radoiu ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 TOM IV ZESZYT 4 93 WYKORZYSTANIE LEŒNEJ MAPY NUMERYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY DZIEDZINY GEOINFORMACJI JAKO NAUKI I TECHNOLOGII THEMES OF GI SCIENCE AND TECHNOLOGY. Wstêp

ZAKRES TEMATYCZNY DZIEDZINY GEOINFORMACJI JAKO NAUKI I TECHNOLOGII THEMES OF GI SCIENCE AND TECHNOLOGY. Wstêp POLSKIE Teatyka naukowa TOWARZYSTWO i techniczna INFORMACJI w dziedzinie geoinforacji PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 TOM IV ZESZYT 2 15 ZAKRES TEMATYCZNY DZIEDZINY GEOINFORMACJI JAKO NAUKI I TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE GPS I DALMIERZA LASEROWEGO W PRAKTYCE LEŒNEJ THE USE OF GPS AND LASER RANGEFINDER IN FORESTRY PRACTISE. Wstêp

WYKORZYSTANIE GPS I DALMIERZA LASEROWEGO W PRAKTYCE LEŒNEJ THE USE OF GPS AND LASER RANGEFINDER IN FORESTRY PRACTISE. Wstêp Wykorzystanie POLSKIE TOWARZYSTWO GPS i dalierza INFORMACJI laserowego w praktyce PRZESTRZENNEJ leœnej ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 TOM IV ZESZYT 4 67 WYKORZYSTANIE GPS I DALMIERZA LASEROWEGO W PRAKTYCE LEŒNEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Sesja III ERASMUS po roku 2013 Plan prezentacji:

Sesja III ERASMUS po roku 2013 Plan prezentacji: Sesja III ERASMUS po roku 2013 Plan prezentacji: 1. Cele ET 2020 i komunikat na temat modernizacji systemów szkolnictwa wyŝszego jako tło załoŝeń nowego programu 2014-2020. 2. Co wiemy dzisiaj o programie

Bardziej szczegółowo

Kształcenie w zakresie kartografii i systemów informacji geograficznej na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej

Kształcenie w zakresie kartografii i systemów informacji geograficznej na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii Zakład Kartografii Kształcenie w zakresie kartografii i systemów informacji geograficznej na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Zasady dyplomowania na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej dla studiów II stopnia na kierunku Architektura i urbanistyka przyjęty przez Radę Wydziału

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

KSZTA CENIE W ZAKRESIE GEOMATYKI NA KIERUNKU LEŒNICTWO EDUCATION IN GEOMATICS ON FORESTRY COURSES

KSZTA CENIE W ZAKRESIE GEOMATYKI NA KIERUNKU LEŒNICTWO EDUCATION IN GEOMATICS ON FORESTRY COURSES POLSKIE Kszta³cenie TOWARZYSTWO w zakresie geoatyki INFORMACJI na kierunku PRZESTRZENNEJ leœnictwo ROCZNIKI GEOMATYKI 06 TOM IV ZESZYT 4 177 KSZTA CENIE W ZAKRESIE GEOMATYKI NA KIERUNKU LEŒNICTWO EDUCATION

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

KSZTA CENIE W ZAKRESIE GEOMATYKI GÓRNICZEJ EDUCATION IN MINING GEOMATICS. Wstêp

KSZTA CENIE W ZAKRESIE GEOMATYKI GÓRNICZEJ EDUCATION IN MINING GEOMATICS. Wstêp POLSKIE KSZTA CENIE TOWARZYSTWO W ZAKRESIE INFORMACJI GEOMATYKI GÓRNICZEJ PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI GEOMATYKI 2009 TOM VII ZESZYT 3(33) 117 KSZTA CENIE W ZAKRESIE GEOMATYKI GÓRNICZEJ EDUCATION IN MINING GEOMATICS

Bardziej szczegółowo

Heronim Olenderek, Tomasz Olenderek

Heronim Olenderek, Tomasz Olenderek PROBLEMATYKA POLSKIE KSZTA CENIA TOWARZYSTWO W ZAKRESIE GEOINFORMACJI NA PRZESTRZENNEJ KIERUNKU LEŒNICTWO ROCZNIKI GEOMATYKI 2009 m TOM VII m ZESZYT 3(33) 37 PROBLEMATYKA KSZTA CENIA W ZAKRESIE GEOINFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki:

Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki: Stypendia Ministra na rok akademicki 2006/2007 Z uwagi na liczne zapytania w sprawie składania wniosków o stypendia ministra na rok akademicki 2006/2007, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA XII WP YW SYSTEMÓW WYNAGRADZANIA NA KOSZTY POZYSKANIA DREWNA

ROZDZIA XII WP YW SYSTEMÓW WYNAGRADZANIA NA KOSZTY POZYSKANIA DREWNA Hubert Szramka Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wy sza Szko³a Zarz¹dzania Œrodowiskiem w Tucholi ROZDZIA XII WP YW SYSTEMÓW WYNAGRADZANIA NA KOSZTY POZYSKANIA DREWNA WSTÊP Koszty pozyskania drewna stanowi¹

Bardziej szczegółowo

Działania bieżące 1. Opiniowanie planowanych działań władz Wydziału dotyczących jakości kształcenia.

Działania bieżące 1. Opiniowanie planowanych działań władz Wydziału dotyczących jakości kształcenia. Komisja ds. Krajowych Ram Kwalifikacji i Komisja Programowa, poprzez realizację swoich działań, przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania WSZJK. Do zadań Komisji ds. Krajowych Ram Kwalifikacji w

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Suplement część B dyplomu nr.*

Suplement część B dyplomu nr.* Załącznik nr 5 WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA PERSONELEM Suplement część B dyplomu nr.* I. INFORMACJE O POSIADACZU DYPLOMU 1. Nazwisko:... 2. Imię (imiona): 3. Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok):. 4. Numer

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy. codziennej pracy. ka dego naukowca. Efektywne narzêdzie. Platforma ³¹cz¹ca ludzi nauki. Platforma ³¹cz¹ca ludzi nauki.

Zapraszamy. codziennej pracy. ka dego naukowca. Efektywne narzêdzie. Platforma ³¹cz¹ca ludzi nauki. Platforma ³¹cz¹ca ludzi nauki. dowiedz siê wiêcej: iprofesor Efektywne narzêdzie codziennej pracy ka dego naukowca Zapraszamy Biuro projektu: Kiliñskiego 177 lok 14A 93-106 ódÿ Telefon: +48 883 321 883 Mail: Biuro@iProfesor ? Czym jest

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 5/2015 Dziekana Wydziału Filologicznego PWSZ w Koninie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Filologicznym REGULAMIN STUDENCKICH

Bardziej szczegółowo

STAN PRAC NAD ZINTEGROWANYM SYSTEMEM KATASTRALNYM THE IMPLEMENTATION OF THE INTEGRATED CADASTRAL SYSTEM IN THE CONTEXT OF FORESTRY NEEDS.

STAN PRAC NAD ZINTEGROWANYM SYSTEMEM KATASTRALNYM THE IMPLEMENTATION OF THE INTEGRATED CADASTRAL SYSTEM IN THE CONTEXT OF FORESTRY NEEDS. Stan prac nad POLSKIE Zintegrowany TOWARZYSTWO Systee Katastralny INFORMACJI w œwietle PRZESTRZENNEJ potrzeb leœnictwa ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 TOM IV ZESZYT 4 133 STAN PRAC NAD ZINTEGROWANYM SYSTEMEM KATASTRALNYM

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. Stanisława Staszica w Pile Załącznik do Zarządzenia Nr 64/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 27 czerwca 2013 r. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

P R Z E P I S Y W A N I E O C E N - P R O C E D U R A I. PRZEPISYWANIE OCEN Z CERTYFIKATÓW INSTYTUCJI ZEWNĘTRZNYCH (FCE, CAE, CPE, TOEFL, TOEIC)

P R Z E P I S Y W A N I E O C E N - P R O C E D U R A I. PRZEPISYWANIE OCEN Z CERTYFIKATÓW INSTYTUCJI ZEWNĘTRZNYCH (FCE, CAE, CPE, TOEFL, TOEIC) J Ę Z Y K A N G I E L S K I P R Z E P I S Y W A N I E O C E N - P R O C E D U R A I. PRZEPISYWANIE OCEN Z CERTYFIKATÓW INSTYTUCJI ZEWNĘTRZNYCH (FCE, CAE, CPE, TOEFL, TOEIC) II. PRZEPISYWANIE OCEN Z ZALICZEŃ

Bardziej szczegółowo

ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA MATERIAŁ INFORMACYJNY OPRACOWANY PRZEZ WYDZIAŁ UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA POLSKI ENIC-NARIC Warszawa, 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wprowadzenie nowego pracownika wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8 Autor: Justyna Tyborowska Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Tel. (022) 311 22 22 Faks

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

MAPNIK 3.0 PRZEGL DARKA LMN MAPNIK 3.0 DIGITAL FOREST MAP VIEWER. Wstêp. Dostosowanie programu Mapnik do Standardu LMN

MAPNIK 3.0 PRZEGL DARKA LMN MAPNIK 3.0 DIGITAL FOREST MAP VIEWER. Wstêp. Dostosowanie programu Mapnik do Standardu LMN POLSKIE TOWARZYSTWO Mapnik 3.0 Przegl¹darka INFORMACJI LMN PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI GEOMATYKI 2004 m TOM II m ZESZYT 4 115 MAPNIK 3.0 PRZEGL DARKA LMN MAPNIK 3.0 DIGITAL FOREST MAP VIEWER Rafa³ Buczkowski

Bardziej szczegółowo

2. Kwalifi kacje nauczycieli do prowadzenia zaj edukacyjnych z zakresu kszta cenia ogólnego oraz nauczania religii okre laj odr bne przepisy.

2. Kwalifi kacje nauczycieli do prowadzenia zaj edukacyjnych z zakresu kszta cenia ogólnego oraz nauczania religii okre laj odr bne przepisy. Rozporz dzenie Ministra Kultury w sprawie kwalifi kacji wymaganych od nauczycieli szkó artystycznych i placówek kszta cenia artystycznego z dnia 26 lutego 2002 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 135) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia dla określonego kierunku i poziomu kształcenia oraz profilu lub profili I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. PROGRAM KSZTAŁCENIA

Program kształcenia dla określonego kierunku i poziomu kształcenia oraz profilu lub profili I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. PROGRAM KSZTAŁCENIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 152/2012/2013 Senatu UKW z dnia 25 września 2013 r. Wytyczne dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie dokumentacji programów kształcenia dla studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej dotyczy planów studiów zatwierdzonych uchwałami od 27/2012/2013 do 30/2012/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. i od 45/2012/2013

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych

Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych Spotkania Koordynatorów ds. Innowacji w Edukacji, 8 kwietnia 2016, MEN Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych dr Anna Beata Kwiatkowska Rada ds. Informatyzacji Edukacji Motto dla działań

Bardziej szczegółowo

MISJA GEOMATYKI W ROZWOJU LEŒNICTWA MISSION OF GEOMATICS IN DEVELOPMENT OF FORESTRY

MISJA GEOMATYKI W ROZWOJU LEŒNICTWA MISSION OF GEOMATICS IN DEVELOPMENT OF FORESTRY POLSKIE Misja TOWARZYSTWO geomatyki w rozwoju INFORMACJI leœnictwa PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 4 9 MISJA GEOMATYKI W ROZWOJU LEŒNICTWA MISSION OF GEOMATICS IN DEVELOPMENT OF

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się Regulamin praktyk studenckich Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

Wprowadza się Regulamin praktyk studenckich Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie Nr R 0161/60/ 2012 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 3 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk studenckich Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

GEOMATYKA W LEŒNICTWIE PRÓBA OCENY STANU I PERSPEKTYW GEOMATICS IN FORESTRY AN ATTEMPT TO EVALUATE THE STATE OF ART AND PROSPECTS.

GEOMATYKA W LEŒNICTWIE PRÓBA OCENY STANU I PERSPEKTYW GEOMATICS IN FORESTRY AN ATTEMPT TO EVALUATE THE STATE OF ART AND PROSPECTS. Geoatyka POLSKIE TOWARZYSTWO w leœnictwie próba INFORMACJI oceny stanu PRZESTRZENNEJ i perspektyw ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 TOM VI ZESZYT 8 9 GEOMATYKA W LEŒNICTWIE PRÓBA OCENY STANU I PERSPEKTYW GEOMATICS

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r.

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 2 Wypełnia US Oddział terenowy Nr formularza Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON S- Sprawozdanie o studiach

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące przygotowania danych do wydruku suplementu

Wskazówki dotyczące przygotowania danych do wydruku suplementu Wskazówki dotyczące przygotowania danych do wydruku suplementu Dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia nie wcześniej niż w 2011 roku. Wydruk dyplomu i suplementu jest możliwy dopiero po nadaniu numeru

Bardziej szczegółowo

Program pedagogicznych praktyk studenckich studentów PWSZ w Koninie, Katedra Filologii język angielski 2013-2016

Program pedagogicznych praktyk studenckich studentów PWSZ w Koninie, Katedra Filologii język angielski 2013-2016 Program pedagogicznych praktyk studenckich studentów PWSZ w Koninie, Katedra Filologii język angielski 2013-2016 1. Celem praktyk pedagogicznych jest: 1) zapoznanie studentów z całokształtem pracy nauczyciela

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GEOMATYKI 2004 m TOM II m ZESZYT 3

ROCZNIKI GEOMATYKI 2004 m TOM II m ZESZYT 3 Dorobek naukowy POLSKIE i osi¹gniêcia TOWARZYSTWO dydaktyczne INFORMACJI WL SGGW w PRZESTRZENNEJ zakresie leœnej geoatyki ROCZNIKI GEOMATYKI 2004 TOM II ZESZYT 3 43 DOROBEK NAUKOWY I OSI GNIÊCIA DYDAKTYCZNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 278/2006 WÓJTA GMINY BĘDZINO z dnia 5 stycznia 2006r.

ZARZĄDZENIE NR 278/2006 WÓJTA GMINY BĘDZINO z dnia 5 stycznia 2006r. ZARZĄDZENIE NR 278/2006 WÓJTA GMINY BĘDZINO z dnia 5 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyŝsze i zakłady kształcenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Otwarte dane dla Krakowa i Małopolski Zarys. Tomasz Gubała

Otwarte dane dla Krakowa i Małopolski Zarys. Tomasz Gubała Otwarte dane dla Krakowa i Małopolski Zarys Tomasz Gubała Otwarte Dane (OpenData, OD) Dane publiczne, które są Łatwo dostępne Otwarty odczyt dla wszystkich (bez konieczności rejestracji) Kompletne Zazwyczaj

Bardziej szczegółowo

17-20 LISTOPADA 2009 Patronat Honorowy Prezydent Miasta Tarnobrzeg Starosta Powiatu Mieleckiego Starosta Powiatu Jaros³awskiego Prezydent Miasta Przemyœla Patronat Medialny: Serwis edukacyjny kierunkistudiow.pl

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Żyrardów, 31 maja 2016 r. Departament Rozwoju

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA WYNIKAJ CE Z INTERDYSCYPLINARNOŒCI INSPIRE CHALLENGES OF INSPIRE INTERDISCIPLANARITY. Wstêp

WYZWANIA WYNIKAJ CE Z INTERDYSCYPLINARNOŒCI INSPIRE CHALLENGES OF INSPIRE INTERDISCIPLANARITY. Wstêp POLSKIE WYZWANIA TOWARZYSTWO WYNIKAJ CE Z INTERDYSCYPLINARNOŒCI INFORMACJI PRZESTRZENNEJ INSPIRE ROCZNIKI GEOMATYKI 2010 TOM VIII Zeszyt 8(44) 41 WYZWANIA WYNIKAJ CE Z INTERDYSCYPLINARNOŒCI INSPIRE CHALLENGES

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ. ROCZNIKI GEOMATYKI 2004 m TOM II m ZESZYT 3

POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ. ROCZNIKI GEOMATYKI 2004 m TOM II m ZESZYT 3 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 50 Piotr Wê yk, Krystian Kozio³ ROCZNIKI GEOMATYKI 2004 TOM II ZESZYT 3 EDUKACJA GEOINFORMATYCZNA STUDENTÓW WYDZIA U LEŒNEGO AKADEMII ROLNICZEJ W KRAKOWIE GEOINFORMATIC

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5, 64-100 Leszno tel. 065/ 529-47-77 Kierunek: PRACA SOCJALNA, I stopień

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MODELE KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA NA ODLEGŁOŚĆ ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa, 12-13.10.2010 r. Józef Bednarek ZAŁOśENIA METODOLOGICZNE ANALIZ 1. ZłoŜoność

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego warsztaty: Dokumentowanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego opracowanie: E. Rostkowska Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMACJA ZBIORÓW GESUT Z POSTACI CAD DO GIS 3D TRANSFORMATION GESUT DATA FROM CAD TO GIS 3D. Wprowadzenie

TRANSFORMACJA ZBIORÓW GESUT Z POSTACI CAD DO GIS 3D TRANSFORMATION GESUT DATA FROM CAD TO GIS 3D. Wprowadzenie POLSKIE TRANSFORMACJA TOWARZYSTWO ZBIORÓW GESUT INFORMACJI Z POSTACI CAD PRZESTRZENNEJ DO GIS 3D ROCZNIKI GEOMATYKI 2014 TOM XII ZESZYT 2(64): 225 230 225 TRANSFORMACJA ZBIORÓW GESUT Z POSTACI CAD DO GIS

Bardziej szczegółowo

liwości dostosowania programu studiów w do potrzeb rynku pracy w sektorze IT

liwości dostosowania programu studiów w do potrzeb rynku pracy w sektorze IT Możliwo liwości dostosowania programu studiów w do potrzeb rynku pracy w sektorze IT Jacek Migdałek Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Akademia Pedagogiczna w Krakowie Produkt Informatyk Producent

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna

Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna Tryb studiów stacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Nauk o Ziemi Opis kierunku Studia drugiego stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna trwają

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZATOR LMN PROGRAM DO AKTUALIZACJI LEŒNYCH MAP NUMERYCZNYCH AKTUALIZATOR LMN SOFTWARE TO UPDATE DIGITAL FOREST MAPS. Wstêp

AKTUALIZATOR LMN PROGRAM DO AKTUALIZACJI LEŒNYCH MAP NUMERYCZNYCH AKTUALIZATOR LMN SOFTWARE TO UPDATE DIGITAL FOREST MAPS. Wstêp Aktualizator POLSKIE LMN TOWARZYSTWO progra do aktualizacji INFORMACJI leœnych PRZESTRZENNEJ ap nuerycznych ROCZNIKI GEOMATYKI 2004 TOM II ZESZYT 4 137 AKTUALIZATOR LMN PROGRAM DO AKTUALIZACJI LEŒNYCH

Bardziej szczegółowo

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. A. mały bon B. duży bon

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. A. mały bon B. duży bon Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa z dnia 14 maja 2015 r. Harmonogram wniosków o w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

Renata Siemieńska. Kariery naukowe i ich uwarunkowania w perspektywie międzynarodowej

Renata Siemieńska. Kariery naukowe i ich uwarunkowania w perspektywie międzynarodowej Renata Siemieńska Kariery naukowe i ich uwarunkowania w perspektywie międzynarodowej PRZEPROWADZONE BADANIA: (1)Women in European Universities (conducted in the frame of V Programme of EC in 7 countries

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r. Dz.U.99.41.419 ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymaga kwalifikacyjnych uprawniaj cych do zajmowania okre lonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania

Bardziej szczegółowo

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kursie dokształcającym

Program kształcenia na kursie dokształcającym Program kształcenia na kursie dokształcającym Załącznik nr 5 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Jednostka prowadząca kurs Zakład Teorii Sportu dokształcający Nazwa kursu Trener pierwszej klasy w zapasach

Bardziej szczegółowo

Regulamin opłat wraz z tabelą opłat za naukę w Wyższej Szkole Logistyki

Regulamin opłat wraz z tabelą opłat za naukę w Wyższej Szkole Logistyki Załącznik 1 do Umowy o przeprowadzenie kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Poznań, dnia 31 marca 2015 r. Regulamin opłat wraz z tabelą opłat za naukę w Wyższej Szkole Logistyki Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje: 16875 3406 UCHWA A Nr IX/49/07 RADY GMINY DAMAS AWEK w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damas³awek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-90/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 90/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Ma³gorzata Czajkowska Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych

Bardziej szczegółowo

Stosowanie geoinformatyki w kontekście centralizacji SILP Szkolenie centralne z zakresu geomatyki leśnej dla nadleśniczych, 2011r.

Stosowanie geoinformatyki w kontekście centralizacji SILP Szkolenie centralne z zakresu geomatyki leśnej dla nadleśniczych, 2011r. Podstawy SIP i LMN Stosowanie geoinformatyki w kontekście centralizacji SILP Szkolenie centralne z zakresu geomatyki leśnej dla nadleśniczych, 2011r. przygotowali: Wojciech Pardus, Tomasz Grzegorzewicz

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE NA WYDZIALE MiNI PW

PRAKTYKI STUDENCKIE NA WYDZIALE MiNI PW PRAKTYKI STUDENCKIE NA WYDZIALE MiNI PW Szanowni Państwo! Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału MiNI PW nr 6/IV/2009 z dn. 22 stycznia 2009 r. z późniejszymi zmianami wprowadza się obowiązek zaliczenia praktyk

Bardziej szczegółowo

MO LIWOŒCI WYKORZYSTANIA NAJNOWSZYCH OSI GNIÊÆ GEOMATYKI W LASACH PAÑSTWOWYCH

MO LIWOŒCI WYKORZYSTANIA NAJNOWSZYCH OSI GNIÊÆ GEOMATYKI W LASACH PAÑSTWOWYCH MO LIWOŒCI WYKORZYSTANIA POLSKIE TOWARZYSTWO NAJNOWSZYCH OSI GNIÊÆ INFORMACJI GEOMATYKI PRZESTRZENNEJ W LASACH PAÑSTWOWYCH ROCZNIKI GEOMATYKI 2010 m TOM VIII m ZESZYT 5(41) 87 MO LIWOŒCI WYKORZYSTANIA

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie Zaproszenie do projektu Warszawa Lokalnie CO WYDARZY SI W SZKOŁACH? 2 Lekcje wychowawcze Na temat możliwo ci, jakie stoją przed mieszańcami a dotyczą podejmowania oddolnych, lokalnych, sąsiedzkich działań.

Bardziej szczegółowo

OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH

OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH Ciechocinek, 17.11.2014r. AGENDA SPOTKANIA Stan członkowski SHP Działania SHP w 2014r. Sytuacja finansowa SHP Plan działań

Bardziej szczegółowo

WARUNKI i TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

WARUNKI i TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 Załącznik do Zarządzenia nr 33/2015/2016 Rektora Akademii Ignatianum z dnia 1 kwietnia 2016 roku WARUNKI i TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 Nabór do szkoły odbywać się będzie metodą elektroniczną według wspólnych zasad dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Zarz¹dzanie produkcj¹ Lean Sigma Academy. Zarz¹dzanie jakoœci¹ Quality Excellence. Auditor Wiod¹cy ISO 9001

Studia podyplomowe. Zarz¹dzanie produkcj¹ Lean Sigma Academy. Zarz¹dzanie jakoœci¹ Quality Excellence. Auditor Wiod¹cy ISO 9001 Studia podyplomowe Zarz¹dzanie produkcj¹ Lean Sigma Academy Zarz¹dzanie jakoœci¹ Quality Excellence. Auditor Wiod¹cy ISO 9001 Pomagamy osi¹gn¹æ sukces www.luqam.com/podyplomowe Dlaczego studia LUQAM? W

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 28/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 14 maja 2013 r.

Zarządzenie Nr 28/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 14 maja 2013 r. Zarządzenie Nr 28/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE KARTOGRAFII I GIS NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU HALINA KLIMCZAK INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE KARTOGRAFII I GIS NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU HALINA KLIMCZAK INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE KARTOGRAFII I GIS NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU HALINA KLIMCZAK INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI Najstarszą uczelnią wyższą na Dolnym Śląsku oferującą studia I i

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2014

Zapraszamy na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2014 Zapraszamy na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2014 Koło Naukowe Młodych Logistyków Just in Time działające przy Instytucie Przyrodniczo-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Jerzy Kowalczyk Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Zasady doskonalenia systemu zarządzania oraz podstawowe procedury wspomagające Zarządzanie jakością VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG

Bardziej szczegółowo

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370).

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370). UCHWAŁA Nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów oraz planów i programów

Bardziej szczegółowo

Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing

Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik nr 1 do uchwały Nr.. Rady Gminy Lesznowola z dnia.. STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli z siedzibą

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn .... pieczęć firmowa wnioskodawcy..., dnia... NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji

Bardziej szczegółowo

W LI RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, J 1j listopada 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak

W LI RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, J 1j listopada 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zgodnie pozostawać placówka W LI RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, J 1j listopada 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ZEW/500/33/20 14/JK Pani Joanna Kluzik-Rostkowska Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny Projekt z dnia 20 lipca 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny Na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

- 5 czerwca godz. 1500 - 12 czerwca godz. 1500 27 czerwca godz. 1300 czerwca godz. 1500 3) ) od 29 czerwca od godz. 1100 do 2 lipca do godz.

- 5 czerwca godz. 1500 - 12 czerwca godz. 1500 27 czerwca godz. 1300 czerwca godz. 1500 3) ) od 29 czerwca od godz. 1100 do 2 lipca do godz. ZARZĄDZENIE Nr 19 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 06 lutego 2012 roku w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2012

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne Przygotowanie pedagogiczne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7773 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 13,31 zł Cena brutto za godzinę 13,31 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEGL D MO LIWOŒCI WYKORZYSTANIA ANALIZ PRZESTRZENNYCH

PRZEGL D MO LIWOŒCI WYKORZYSTANIA ANALIZ PRZESTRZENNYCH PRZEGL D MO LIWOŒCI POLSKIE WYKORZYSTANIA TOWARZYSTWO ANALIZ PRZESTRZENNYCH INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W REALIZACJI WYBRANYCH... ROCZNIKI GEOMATYKI 2013 TOM XII ZESZYT 1(63): 31 39 31 PRZEGL D MO LIWOŒCI

Bardziej szczegółowo

Mgr Piotr Leszczyński STRESZCZENIE. Wstęp

Mgr Piotr Leszczyński STRESZCZENIE. Wstęp Mgr Piotr Leszczyński Analiza aktualnego systemu kształcenia oraz próba oceny efektywności nowoczesnych technik nauczania na odległość studentów na kierunku ratownictwo medyczne w Polsce STRESZCZENIE Wstęp

Bardziej szczegółowo