W ICT - profesjonalizacja bezrobotnych osób niepełnosprawnych ruchowo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "K@RIERA W ICT - profesjonalizacja bezrobotnych osób niepełnosprawnych ruchowo"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE W ICT - profesjonalizacja bezrobotnych osób niepełnosprawnych ruchowo realizowanym w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, uczestnictwa oraz zakres udzielanego wsparcia w ramach projektu pt. W ICT - profesjonalizacja bezrobotnych osób niepełnosprawnych ruchowo, który jest realizowany przez American Systems Sp. z o.o. w partnerstwie z przedsiębiorstwem HOST-KOMP Karol Maj w województwie wielkopolskim, na podstawie Umowy nr POKL /12 z dnia 29 maja 2013 roku zawartej z Instytucją Pośredniczącą - Samorządem Województwa Wielkopolskiego - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy. 2. Biuro Projektu mieści się w Poznaniu, , przy ul. 27 grudnia 7/18, na II piętrze (budynek wyposażony w windę, biuro dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo). 3. Okres realizacji Projektu: od 1 czerwca 2013 do 30 kwietnia 2015 r. 4. Projekt jest realizowany na terenie powiatu poznańskiego oraz miasta Poznania i wsparcie udzielane uczestnikom Projektu będzie w całości odbywać się na ww. obszarze. 5. W ramach projektu wsparciem objęte zostaną 24 osoby spełniające kryteria uczestnictwa. 6. Udział we wszystkich formach realizowanych w ramach Projektu jest całkowicie bezpłatny. 7. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2 SŁOWNIK POJĘĆ 1. Organizator Projektu realizator projektu: American Systems Sp. z o.o. 2. Projekt W ICT - profesjonalizacja bezrobotnych osób niepełnosprawnych ruchowo 3. Biuro Projektu siedziba Organizatora Projektu, American Systems, ul. 27 grudnia 7/18,. 4. Uczestnik/Uczestniczka Projektu osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie. 5. Strona internetowa Projektu 6. Partner Projektu, Organizator stażu przedsiębiorstwo informatyczne HOST-KOMP Karol Maj. 3 WARUNKI UCZESTNICTWA 1. Projekt skierowany jest do osób, które spełniają łącznie następujące kryteria: są nieaktywne zawodowo lub bezrobotne (zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy), są niepełnosprawne (stopień minimum lekki, niepełnosprawność ruchowa), są w wieku aktywności zawodowej lata, zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w województwie wielkopolskim, są zdolne i gotowe do podjęcia pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadają przynajmniej podstawową znajomość obsługi komputera.

2 2. Zgodnie z założeniami projektu priorytetowo będą traktowane osoby z wykształceniem średnim i wyższym oraz kobiety. Osoby przynależące do jednej z ww. grup otrzymają na etapie oceny merytorycznej zgłoszeń dodatkowe punkty za: wykształcenie wyższe: +5 pkt., płeć - kobieta: + 5 pkt. wykształcenie średnie: + 10 pkt. 3. Ocenie merytorycznej podlega także uzasadnienie motywacji do udziału w Projekcie oraz możliwość podjęcia pracy w poszczególnych zawodach informatycznych, do których przygotowują szkolenia w ramach Projektu. Za opis uzasadnienia w formularzu zgłoszeniowym oraz ocenę informacji zawartych w ankiecie rekrutacyjnej kandydat może otrzymać maksymalnie 20 punktów na ocenie merytorycznej zgłoszenia. 4. Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia na ocenie merytorycznej formularzy zgłoszeniowych to 40, zgodnie z informacją zawartą w punktach 2 i 3 niniejszego paragrafu. 5. W ramach projektu wsparciem zostaną objęte 24 osoby spełniające ww. warunki uczestnictwa, w tym minimum 8 kobiet. 4 ZASADY REKRUTACJI 1. Wszystkie dokumenty zgłoszeniowe do Projektu są dostępne na stronie internetowej Projektu oraz w Biurze Projektu. 2. Aby wziąć udział w procedurze rekrutacyjnej kandydat musi wypełnić czytelnie, podpisać własnoręcznie oraz dostarczyć osobiście lub pocztą do Biura Projektu następujące dokumenty: formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2), deklarację uczestnictwa (załącznik nr 1), oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 3) ankietę rekrutacyjną (załącznik nr 7 dostępny w Biurze Projektu), aktualne zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy po posiadaniu statusu osoby bezrobotnej, oświadczenie o niepełnosprawności (z aktualnym orzeczeniem jako załącznikiem, na życzenie Organizatora). 3. O przyjęciu decyduje: ocena formalna złożonej w Biurze Projektu dokumentacji pod kątem spełnienia warunków uczestnictwa, o których mowa w 3 pkt.1. oraz kompletności danych. W przypadku braków w dokumentacji kandydat zostanie poproszony o ich uzupełnienie drogą telefoniczną, elektroniczną lub pocztową (zgodnie z danym wskazanymi w formularzu zgłoszeniowym), spełnienie kryteriów podanych w 3 pkt. 2 oraz 3. W pierwszej kolejności do Projektu będą przyjmowane osoby, które uzyskały wyższą liczbę punktów na ocenie merytorycznej zgłoszeń. W przypadku równej ilości punktów, o przyjęciu do Projektu będzie decydować liczba punktów uzyskana z oceny uzasadnienia motywacji do udziału w Projekcie i ankiety rekrutacyjnej, o której mowa w 3 pkt Umowa zostanie podpisana z 24 Uczestnikami/Uczestniczkami Projektu na podstawie listy podstawowej kandydatów zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. 5. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do wzięcia udziału w Projekcie, zostaną poinformowane o tym telefonicznie lub listownie.

3 6. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie są zobowiązane do dostarczenia informacji o szczególnych potrzebach dotyczących organizacji wsparcia związanych z posiadanym stopniem niepełnosprawności/ sytuacją zdrowotną. Wzór ankiety potrzeb uczestnika projektu stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu. 7. Z poprawnych zgłoszeń kandydatów, którzy uzyskali zbyt małą liczbę punktów, by znaleźć się na liście podstawowej osób zakwalifikowanych do Projektu, zostanie utworzona lista rezerwowa (na takich samych zasadach, jak lista podstawowa). W przypadku rezygnacji któregoś z Uczestników Projektu kolejna osoba z listy rezerwowej zostanie powiadomiona o możliwości wzięcia udziału w Projekcie. 8. Uczestnik/Uczestniczka Projektu jest świadomy/a odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności karnej, wynikającej z art Kodeksu karnego, za składanie nieprawdziwych oświadczeń, na podstawie których został/a zakwalifikowany/a do udziału w Projekcie. 5 ZAKRES WSPARCIA UCZESTNIKA W RAMACH PROJEKTU 1. Wsparcie oferowane Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu obejmuje łącznie: Opracowanie Indywidualnych Planów Działania (9h) Doradztwo zawodowe grupowe (6h) i indywidualne (2h), Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne (9h), Szkolenie informatyczne Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL Core (66h) wraz z egzaminem certyfikowanym ECDL Core, Szkolenia zawodowe ICT (do wyboru jedno z trzech poniższych) GRAFIK KOMPUTEROWY (135h), ADMINISTRATOR BAZ DANYCH (130h), PROJEKTOWANIE STRON INTERNETOWYCH W JĘZYKU PHP (80h), Staże zawodowe w siedzibie Partnera Projektu (3 miesiące), 2. Zajęcia (oprócz staży) będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach dostosowanych do możliwości Uczestników/Uczestniczek projektu na terenie miasta Poznania. O dokładnym adresie miejsca prowadzenia zajęć Uczestnicy/Uczestniczki projektu zostaną poinformowani minimum tydzień przed rozpoczęciem zajęć drogą telefoniczną lub elektroniczną. 3. Podczas zajęć sesji grupowych doradztwa zawodowego oraz szkoleń Uczestnicy/Uczestniczki Projektu otrzymają poczęstunek w ramach przerwy kawowej (doradztwo zawodowe i szkolenia) oraz ciepłego posiłku w porze lunchu (tylko podczas szkoleń). 4. Uczestnicy/Uczestniczki Projektu otrzymują od Organizatora niezbędne materiały szkoleniowe. 5. Każdy Uczestnik/ Uczestniczka Projektu ma obowiązek przystąpić 7 egzaminów ECDL CORE. Egzaminy organizowane będą po zakończeniu poszczególnych modułów szkoleniowych ECDL CORE. Każdemu Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu przysługuje przystąpienie do egzaminu poprawkowego ECDL CORE w przypadku niepowodzenia w zaliczeniu egzaminu w I terminie. 6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie szkoleń oraz miejscu szkoleń. Uczestnicy/Uczestniczki Projektu będą o zmianach informowani na bieżąco i każdorazowo przekazywany im zostanie nowy aktualny harmonogram. Będzie o również dostępny na stronie internetowej Projektu. 7. Uczestnik/Uczestniczka Projektu ma obowiązek uczestniczyć w minimum 80% zajęć szkoleniowych. 8. Każde szkolenie zawodowe kończy się egzaminem wewnętrznym, do którego Uczestnik/Uczestniczka Projektu ma obowiązek przystąpić.

4 9. Wydanie certyfikatu ukończenia kursu zawodowego uwarunkowane jest uzyskaniem pozytywnej oceny z egzaminu wewnętrznego oraz spełnieniu obowiązku, o którym mowa w punkcie Dla każdego bezrobotnego Uczestnika/Uczestniczki Projektu przewidziane stypendium szkoleniowe, którego wysokość wyliczana jest na podstawie wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.). W ten sposób w zależności od długości szkolenia zostały przyjęte następujące stawki stypendiów szkoleniowych: Szkolenie ECDL CORE + kurs GRAFIK KOMPUTEROWY : 1 407,00 zł brutto (1 086,91 zł netto), Szkolenie ECDL CORE + kurs ADMINISTRATOR BAZ DANYCH : 1 372,00 zł brutto (1 059,87 zł netto), Szkolenie ECDL CORE + kurs PROJEKTOWANIE STRON INTERNETOWYCH W JĘZYKU PHP : 1 022,00 zł brutto (789,49 zł netto). 11. Wszyscy/kie Uczestnicy/Uczestniczki Projektu po uzyskaniu pozytywnego certyfikatu ukończenia szkolenia zawodowego zostaną skierowani/e na staże zawodowe. Staże realizowane będą zgodnie z Wytycznymi w zakresie organizacji staży, zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy, praktyk zawodowych, szkoleń/kursów oraz subsydiowanego zatrudnienia w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Priorytet VII Promocja integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Wojewódzki Urząd w Poznaniu, 2013). 12. Podczas odbywania stażu zawodowego Uczestnik/czka Projektu otrzymuje stypendium w wysokości zł brutto miesięcznie. Kwota ta zawiera w sobie wszystkie ubezpieczenia społeczne. 13. Staże zawodowe będą organizowane przez Partnera Projektu w Poznaniu, przy ul. 27 grudnia 7/ Organizator stażu zapewnia stażystom materiały i narzędzia niezbędne do realizacji staży, badania lekarskie, szkolenia BHP. 15. Miejsce oraz stanowiska stażowe będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. 6 ZWROT KOSZTÓW 1. W trakcie zajęć doradczych i szkoleniowych Uczestnicy/Uczestniczki Projektu dojeżdżający/e będą mogli/ły skorzystać z refundacji poniesionych kosztów przejazdu wraz ze swoim opiekunem. Maksymalna dzienna kwota refundacji wynosi 150 zł. Zwrot kosztów przejazdu będzie zwracany na podstawie złożonych oświadczeń (załączniki 4 i 5). 2. Do oświadczenia o dojeździe komunikacją miejską należy dołączyć wszystkie oryginały biletów. 3. W przypadku braku środków komunikacji publicznej lub gdy połączenie jest niedogodne dla Uczestnika/Uczestniczki Projektu, możliwa jest refundacja kosztów dojazdu prywatnym środkiem transportu. Przy użyciu prywatnego środka transportu zwrot kosztów będzie nie wyższy niż wysokość ceny biletów II klasy PKP lub PKS i nie większy niż 150 zł na dzień, nawet gdyby faktyczny koszt przejazdu był wyższy. 4. Refundacji podlegają koszty przejazdu tylko za faktyczne dni uczestnictwa w zajęciach, obliczone na podstawie list obecności. 5. Projektodawca zwróci koszty dojazdu po pozytywnej weryfikacji przesłanej dokumentacji nie później niż 21 dni po otrzymaniu dokumentów, pod warunkiem dostępności środków na koncie projektowym. 6. Osobom niepełnosprawnym, które nie mogą poruszać się bez opieki/ wsparcia osoby trzeciej, zapewniony zostanie asystent/ka, który/ która będzie obecny/obecna podczas zajęć doradczych zapewniając pomoc w

5 przemieszczaniu się i dostępie do miejsca prowadzenia zajęć oraz wsparcie zgodne z indywidualnym zapotrzebowaniem Uczestników/ Uczestniczek Projektu. 7. O zapotrzebowaniu na asystenta osoby niepełnosprawnej, o którym mowa w pkt.6, Uczestnik Projektu jest zobowiązany powiadomić Organizatora przed rozpoczęciem zajęć, najpóźniej po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się do Projektu. 7 OBOWIĄZKI STRON 1. Do obowiązków Uczestnika należy: udzielenie Organizatorowi informacji dotyczących spełnieniu warunków uczestnictwa zgodnie z zasadami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz 3 i 4 niniejszego Regulaminu, podpisanie umowy uczestnictwa, poinformowanie Powiatowego Urzędu Pracy w terminie nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia o uczestnictwie w Projekcie i dostarczenie Organizatorowi oświadczenia o tym fakcie, zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 6), obecności we wszystkich formach wsparcia potwierdzanej podpisem na listach obecności podczas zajęć doradczych i szkoleniowych. Dopuszcza się maksymalnie 20% nieobecności w przypadku zajęć szkoleniowych oraz maksymalnie 30% w przypadku zajęć doradczych. Spełnienie tego wymogu jest niezbędne do przystąpienia do egzaminu wewnętrznego i uzyskania certyfikatu poświadczającego zdobyte kwalifikacje i umiejętności, aktywny udział w stażu zawodowym sumienne i staranne wykonywanie zadań objętych programem stażu, prowadzenie dziennika stażu, potwierdzanie obecności podpisem na listach obecności, przestrzeganie zasad BHP i zakładu pracy, zapewnienie wszystkich dokumentów niezbędnych Organizatorowi do prawidłowej realizacji Projektu, udział w badaniach ewaluacyjnych wykonywanych na potrzeby monitoringu projektu, okazanie dokumentów potwierdzających zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy po zakończonej ścieżce w projekcie na potrzeby udokumentowania wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w projekcie. przestrzeganie niniejszego Regulaminu. 2. Do obowiązków Organizatora należy : przygotowanie i przeprowadzenie zajęć doradczych, szkoleń oraz staży, zapewnienie kadry o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach, zapewnienie materiałów szkoleniowych, zapewnienie odpowiednich pomieszczeń do przeprowadzenia zajęć zgodnie z wymaganiami Projektu, w tym dostosowanie pomieszczeń do potrzeb uczestników niepełnosprawnych ruchowo, zapewnienie poczęstunku dla każdego uczestnika szkolenia, oddelegowanie Uczestników Projektu, którzy ukończyli szkolenia ECDL CORE, na egzamin certyfikowany, refundacja kosztów dojazdu dla Uczestników/Uczestniczek Projektu oraz ich opiekunów na zajęcia, którzy zgłoszą takie zapotrzebowanie, zapewnienie asystenta/ki osób niepełnosprawnych podczas zajęć doradczych, jeśli ze strony Uczestników/ czek Projektu zostanie zgłoszona taka potrzeba, wydanie Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu, którzy ukończyli szkolenie, certyfikatów,

6 wydanie Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu, którzy ukończyli staże, stosownych zaświadczeń. 8 ZASADY MONITORINGU 1. Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje się do wypełniania list obecności, dzienników stażu oraz ankiet oceniających zajęcia prowadzone w ramach Projektu. 2. Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje się podać dane niezbędne Organizatorowi do wypełnienia kwestionariusza PEFS. 3. Uczestnik/czka Projektu już w trakcie rekrutacji akceptuje zasady ewaluacji Projektu, co poświadcza osobiście podpisem na oświadczeniu o zgodzie na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych. 4. Dane osobowe, podane w formularzu przetwarzane będą w celu umożliwienia monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu. 9 ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE ORAZ SKREŚLENIA UCZESTNIKA Z LISTY UCZESTNIKÓW PROJEKTU PRZEZ ORGANIZATORA 1. Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy Uczestników Projektu w następujących przypadkach: naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas szkoleń lub doradztwa, opuszczenia przez Uczestnika ponad 20% czasu (godzin) zajęć szkoleniowych lub 30% zajęć doradczych, nieusprawiedliwionej nieobecności, naruszenia podstawowych obowiązków wynikających z programu stażu, naruszenia przez uczestnika projektu regulaminu pracy obowiązującego u pracodawcy lub nierealizowania programu stażu u pracodawcy. 2. Realizator projektu może odstąpić od skreślenia Uczestnika z listy uczestników projektu z powodu opuszczenia przez Uczestnika większej niż dozwolona liczy godzin TYLKO I WYŁĄCZNIE w sytuacji, gdy zaistniała sytuacja będzie spowodowana długotrwałym zwolnieniem lekarskim (np. z powodu pobytu w szpitalu), co zostanie udokumentowane. W takich okolicznościach Organizator zastrzega sobie prawo do indywidualnej oceny sytuacji i podjęcia stosownych decyzji w oparciu o przedłożone dokumenty. 3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji o zakwalifikowaniu go do udziału w Projekcie. Na powstałe w ten sposób wolne miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej. 4. Uczestnik, który został zakwalifikowany do udziału w Projekcie i rozpoczął w nim udział, może zrezygnować z uczestnictwa w Projekcie tylko w wyniku ważnych zdarzeń losowych dotyczących jego osoby lub członka jego rodziny (np. choroba Uczestnika, choroba dziecka) lub podjęcia przez niego pracy zarobkowej. Za członka rodziny Uczestnika Projektu uznaje się małżonka Uczestnika, dzieci Uczestnika własne lub przysposobione, rodziców Uczestnika, brata lub siostrę. 5. Uczestnik, który przystąpił do stażu zawodowego, może zrezygnować w przypadku znalezienia zatrudnienia.

7 6. Organizator zastrzega sobie prawo do oceny istnienia przesłanek, o których w punktach 4 i 5, uzasadniających rezygnację Uczestnika Projektu poprzez żądanie od Uczestnika przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te okoliczności, w szczególności: zaświadczenia lekarskiego, umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej itp. 7. Uczestnik, który zrezygnował z udziału w Projekcie z przyczyn innych niż określone w 9, pkt. 4 i 5 Regulaminu, lub który został skreślony z listy uczestników przez Organizatora, jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Organizatora kosztów związanych z udziałem Uczestnika w Projekcie. 8. W indywidualnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwolnienia Uczestnika z obowiązku zwrotu poniesionych przez Organizatora kosztów związanych z udziałem Uczestnika w Projekcie w całości lub odpowiedniej części. 9. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do zweryfikowania istnienia faktycznych przesłanek uzasadniających zwolnienie Uczestnika Projektu z obowiązku zwrotu poniesionych przez Organizatora kosztów, w całości lub w części w oparciu o przekazane przez Uczestnika informacje lub/i dostarczone dokumenty. 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2013 roku i obowiązuje przez cały czas trwania Projektu. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 3. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Organizatora. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany niniejszego regulaminu spowodowane zmianami w dokumentach programowych i wytycznych do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz przepisami prawa dotyczącymi realizacji Projektu. 5. Uczestnik podpisując deklarację uczestnictwa oraz umowę deklaruje, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem Rekrutacji. 6. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Projektu oraz w Biurze Projektu. Zatwierdzono: Poznań, 10 marca 2013 r. Załączniki do regulaminu: - Załącznik nr 1 Deklaracja uczestnictwa w projekcie - Załącznik nr 2 Formularz zgłoszeniowy - Załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych - Załącznik nr 4 Oświadczenie zwrot kosztów dojazdu (samochód) - Załącznik nr 5 Oświadczenie zwrot kosztów dojazdu (komunikacja publiczna) - Załącznik nr 6 Oświadczenie o zawiadomieniu Powiatowego Urzędu Pracy o uczestnictwie w szkoleniach - Załącznik nr 7 Ankieta potrzeb uczestnika projektu

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Plusk Sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem Objaśnienia skrótów i używanych terminów: Projekt oznacza to projekt Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem Instytucja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia REGULAMIN PROJEKTU Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia (nr POKL.06.01.01-06-038/13) Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Projektodawca/realizator:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S -

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - 1 Informacje ogólne 1. Projekt Recepta na Kryzys współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Certyfikuj swoje kompetencje

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Certyfikuj swoje kompetencje Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie realizowanym przez miasto stołeczne Warszawę w partnerstwie z Fundacją Aktywizacja Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, warunki i kryteria uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PROJEKTU 1 Słownik pojęć Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 1. Projektodawca realizator projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości. 2. Projekt, nr: POKL.06.01.01-24-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt pt. Profesjonalne szkolenia z obsługi komputera 2013 jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R O J E K T U

R E G U L A M I N P R O J E K T U R E G U L A M I N P R O J E K T U Warszawa, dnia 4 kwietnia 2013 r. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin stosuje się do projektu Nowe umiejętności nowe możliwości realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Polsko-włoski pakt na rzecz wsparcia długotrwale bezrobotnych 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Nie daj się wykluczyć realizowanym na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13 1 Postanowienia ogólne 1. nr POKL.07.04.00-30-017/13 jest realizowany przez Wielkopolski Instytut Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA Kielce, kwiecień 2014 r. EDYCJA I 1 1 Informacje ogólne 1. Projekt NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik nr 1 do Decyzji nr 01/03/2014 Grupy Sterującej z dnia 24 marca 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie Nowy zawód nową szansą 1 Definicje stosowane w Regulaminie 1. Projekt tj. Projekt pt. Nowy zawód nową szansą realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA Nr UDA POKL 8.1.2-14-105/14 Realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU PEŁNOsprawni realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Młodzi, a już doświadczeni!

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Młodzi, a już doświadczeni! Strona1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o: REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Młodzi, a już doświadczeni! 1. Osobie bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy oznacza to bezrobotnego

Bardziej szczegółowo