MVC (Model-view-controller) jest tzw. wzorcem projektowym, stosowanym przy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MVC (Model-view-controller) jest tzw. wzorcem projektowym, stosowanym przy"

Transkrypt

1 Wprowadzenie do MVC Co to jest MVC? MVC (Model-view-controller) jest tzw. wzorcem projektowym, stosowanym przy tworzeniu nowoczesnych systemów informatycznych. Główną koncepcją MVC jest wymuszenie podziału aplikacji na 3 niezaleŝne warstwy reprezentujące kolejno: (Model) Model danych - opis struktur danych i powiązań pomiędzy nimi (View) Interfejs, czyli to co widzi uŝytkownik (Controller) Logika działania - powiązania między zdarzeniami zachodzącymi w systemie Podział na warstwy słuŝy uporządkowaniu architektury systemu. Dzięki temu, Ŝe kaŝda logiczna część jest od siebie oddzielona, zmiana w jednym miejscu, nie powoduje konieczności wykonywania lawinowej ilości zmian w innych miejscach systemu. Mimo, Ŝe istnieje wiele frameworków wspierających MVC w innych technologiach, J2EE wiedzie zdecydowany prym jeŝeli chodzi o ilość sprawdzonych narzędzi zapewniających implementację oprogramowania zgodnego z wzorcem MVC. Do najbardziej popularnych naleŝą: JSF, Spring oraz Struts. Rys historyczny MVC nie jest pomysłem nowym. Wymyślony został w laboratoriach PARC (Palo Alto Research Centre) firmy Xerox (tych samych, którym zawdzięczamy m. in. myszki i systemy okienkowe) juŝ w latach siedemdziesiątych. Wtedy oczywiście nikt nawet nie myślał o wykorzystaniu wzorca do aplikacji internetowych. MVC został wykorzystany do zaprojektowania interfejsu uŝytkownika w języku Smalltalk, stworzonym zresztą równieŝ przez PARC. To, co nas jednak interesuje, to zastosowanie MVC w aplikacjach internetowych. Tego kroku dokonał Sun na potrzeby Javy. Java pełni tutaj rolę szczególną równieŝ dlatego, Ŝe najbardziej znana implementacja MVC powstała właśnie dla Javy. Tym projektem jest Struts, stworzony przez Apache Jakarta Project. Struts nie jest jedyną słuszną implementacją MVC, ale na pewno najbardziej popularną i w pewnym sensie referencyjną.

2 W rozwaŝaniach nad MVC przewijają się równieŝ pojęcia Model 1 i Model 2. Pochodzą one ze specyfikacji JSP i J2EE. Model 1 był podejściem, w którym logika biznesowa była umieszczona w modelu, ale widok rozrzucony był po poszczególnych stronach, bez centralnego kontrolera. Model 2 natomiast jest w zasadzie tym samym co MVC, dlatego w kontekście aplikacji internetowych te dwa pojęcia mogą być uŝywane zamiennie. Elementy MVC Skoro wiemy juŝ, czym jest MVC i dlaczego stosowany jest do tworzenia aplikacji internetowych, przyjrzyjmy się bliŝej poszczególnym jego składnikom. Model Model jest częścią MVC, odpowiedzialną za tzw. logikę biznesową. Termin logika biznesowa odnosi się do funkcjonalności związanej ze sposobem, w jaki aplikacja przechowuje dane. Model powinien być jedyną częścią aplikacji, która przechowuje dane w sposób trwały. Sposób przechowywania tych danych jest tutaj zupełnie obojętny - moŝe to być baza danych, pliki tekstowe, Web Services, itd. WaŜne jest, aby szczegóły implementacyjne związane ze sposobem, w jaki Twój model przechowuje dane, były ukryte przed resztą aplikacji. Model powinien dostarczać innym komponentom spójnego interfejsu do przetwarzania tych danych i ukrywać implementację - np. zapytania SQL. Dobrym sposobem implementacji modelu jest utworzenie oddzielnej klasy dla kaŝdego logicznego obiektu. Typowe przykłady to: UŜytkownicy Artykuły Koszyk (w sklepie internetowym) Taka klasa moŝe wykorzystywać wzorzec Singleton i powinna zawierać metody pozwalające na wykonywanie wszystkich operacji na związanych z nią danych, wymaganych przez resztę aplikacji. Najczęściej model będzie przechowywał informacje w bazie danych. W takim przypadku przewaŝnie jedna klasa modelu odpowiada jednej tabeli w bazie danych, lub grupie ściśle powiązanych tabel. W przypadku konieczności zmiany jednej z tabeli, zmiany w kodzie PHP lub Java ograniczają się do modelu, a nawet do jednej klasy modelu. Dobrze zaprojektowany model powinien być odporny na takie wewnętrzne zmiany, tzn. zmiany w strukturze bazy danych nie powinny wpływać na interfejs, z którego korzystają pozostałe części aplikacji. Dobrze zaprojektowany model powinien równieŝ być przenośny. JeŜeli mamy zaimplementowane klasy modelu słuŝące do obsługi uŝytkowników (logowanie, administracja, itd.), moŝemy łatwo przenieść ten kod do innej aplikacji, która równieŝ wymaga takiej funkcjonalności. I to nawet nie metodą "kopiuj - wklej", tylko przenosząc bez zmian gotowe klasy.

3 Widok Widok jest częścią aplikacji odpowiedzialną za wyświetlanie danych uŝytkownikom. Innymi słowy, widok odpowiada za prezentację. W przypadku aplikacji internetowych, najczęściej uŝywanym formatem wyjściowym jest oczywiście HTML, ale widok nie musi ograniczać się tylko do niego. Równie dobrze aplikacja moŝe prezentować wyniki w postaci XML, WML, obrazków, plików PDF i w wielu innych formatach. MoŜna na przykład wykorzystać język PHP, który ma bogate moŝliwości w tym zakresie: szablony, XSLT, biblioteki do generacji obrazków, PDF lub Flasha; moŝna wykorzystać strony pisane w JSP. Widok powinien wykorzystywać model do pobrania danych, które będą wyświetlone. Typowo, widok powinien utworzyć instancje klas modelu i wywołać metody odpowiedzialne za pobranie odpowiednich danych. Tym, czego naleŝy się wystrzegać w widoku, jest modyfikacja danych. Widok nie powinien zmieniać w Ŝaden sposób stanu aplikacji. Powinien np. wyświetlać listę uŝytkowników, ale nie powinien ich dodawać ani usuwać. Widok jest prawdopodobnie łatwy do zrozumienia dla osób uŝywających szablonów. W obu przypadkach celem jest oddzielenie logiki prezentacyjnej od logiki biznesowej. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe widok nie jest szablonem (lub raczej zbiorem szablonów). Widok to przede wszystkim kod, który "wyciąga" z modelu potrzebne dane, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby widok wykorzystywał wewnętrznie szablony. Widok równieŝ moŝe być implementowany w postaci wielu klas, po jednej na kaŝdą stronę, jeden dokument PDF, jeden plik XML, itd. W dobrze zaprojektowanej aplikacji widok powinien być "wymienny": zmiana formatu wyświetlanych danych (np. z HTML do PDF) powinna być osiągalna przez prostą wymianę klas widoku. Ma to obecnie coraz większe znaczenie, poniewaŝ od aplikacji zaczynamy wymagać obsługi formatów wyjściowych innych niŝ tradycyjny HTML, takich jak: PDF do drukowania RSS do newsów WML dla uŝytkowników telefonów SOAP i XML-RPC dla implementacji Web Services Wraz z rozwojem informatyki będą pojawiały się nowe technologie wyjściowe, które nasza aplikacja powinna wspierać. Sterownik Sterownik jest sercem aplikacji wykonanej w technologii MVC. Sterownik powinien być częścią świadomą Ŝądania HTTP. Na podstawie analizy Ŝądania Sterownik powinien zdecydować, jakie akcje naleŝy wykonać i jaki widok wyświetlić. Sterownik jest równieŝ zasadniczą częścią kaŝdej biblioteki implementującej MVC. Widok i model muszą być dostosowane do specyfiki Twojej aplikacji (czyli prawdopodobnie napisane przez Ciebie), ale sterownik w zasadzie pozostaje bez zmian, więc nie ma potrzeby wywaŝać drzwi otwartych przez kogoś innego. Sterownik w aplikacji jest tylko jeden, więc naturalnym rozwiązaniem w PHP jest jeden skrypt, a przy programowaniu w Javie jeden serwlet, który uŝywa parametrów zawartych w URLu lub w danych POST, aby wybrać widok. Typowy adres będzie więc miał postać

4 index.jsp?widok=listauŝytkowników. Alternatywnie, moŝna uŝywać mod_rewrite lub innych podobnych mechanizmów, aby uzyskać np. URL postaci index.jsp/listauŝytkowników. Sterownik musi w jakiś sposób wiedzieć, co składa się na widok i model w Twojej aplikacji, oraz co naleŝy wykonać w odpowiedzi na Ŝądanie HTTP. W tym celu trzeba go skonfigurować. JeŜeli piszemy sterownik samemu, moŝemy umieścić te mapowania bezpośrednio w kodzie, ale rozwiązanie to jest nieelastyczne i oczywiście odpada w przypadku wykorzystania gotowego sterownika. Na ogół będziemy więc mieli plik konfiguracyjny, w którym napisane będzie, co naleŝy wykonać w odpowiedzi na kaŝde moŝliwe Ŝądanie. Format tego pliku zaleŝny jest od implementacji. JeŜeli aplikacja ma wyświetlić listę uŝytkowników, sprawa jest prosta: sterownik tworzy odpowiedni widok, który z kolei pobiera z modelu odpowiednie dane i prezentuje np. w postaci tabelki. Ale co zrobić, gdy mamy dodać nowego uŝytkownika, a następnie wyświetlić listę? Widok, jak wiemy, nie moŝe zmieniać modelu. Model moŝe oferować niezbędną funkcjonalność, ale sam z siebie jej nie wywoła. Więc to sterownik musi obsłuŝyć dodawanie uŝytkowników, czyli sprawdzić dane POST i wywołać odpowiednią metodę modelu. W tym celu naleŝy do sterownika wprowadzić akcje. Akcja jest to pojedyncza czynność wykonywana przez aplikację. Przykłady akcji to: Dodaj uŝytkownika Wyświetl artykuły Dodaj produkt do koszyka Taka akcja moŝe być implementowana jako klasa tworzona przez kontroler, wykonująca odpowiednie zadanie i przekazująca sterownikowi informację, jaki widok naleŝy wyświetlić. JeŜeli twoja aplikacja musi zmienić coś w modelu (np. dodać uŝytkownika), właśnie akcja jest odpowiednim miejscem do tego. Koncepcyjnie akcje są częścią sterownika. O ile główny "silnik" kontrolera moŝe być wielokrotnie uŝywany, o tyle akcje są juŝ specyficzne dla aplikacji. Kiedy uŝywać MVC? śadne rozwiązanie nie jest uniwersalne. Podobnie MVC nie nadaje się do kaŝdej aplikacji. JeŜeli mamy do czynienia z prostym skryptem wytwarzanym metodą "napisz i zapomnij", zalety MVC nie będą równowaŝyć kosztów. Zyski wynikające ze stosowania tego wzorca - jak zresztą i innych "dobrych praktyk programowania" - są znaczące gdy: aplikacja jest duŝa i skomplikowana aplikację trzeba będzie utrzymywać i dostosowywać do nowych potrzeb w wytwarzanie zaangaŝowanych jest wiele ludzi, którym trzeba wyznaczyć obszary kompetencji zamierzamy wykorzystać fragmenty aplikacji (np. klasy modelu) w innych projektach

5 Krótko o wzorcach projektowych MVC jest wzorcem projektowym. Dla osób, które nie miały jeszcze styczności z wzorcami, postaram się krótko wyjaśnić, w czym rzecz. Wzorzec projektowy jest kolekcją obiektów i powiązań między nimi, wymyśloną, opisaną i wielokrotnie sprawdzoną, przeznaczoną do efektywnego rozwiązywania pewnego problemu. JeŜeli problem, który musisz rozwiązać, jest podobny do problemu rozwiązywanego przez jeden ze znanych wzorców, moŝesz zaoszczędzić sporo pracy wykorzystując ten wzorzec w swoim kodzie. Wzorzec nie jest gotowym kodem. Kod w dalszym ciągu musisz sam napisać, ale będziesz mógł oprzeć się na sprawdzonym i dobrze udokumentowanym rozwiązaniu. Wzorców projektowych jest wiele, tak jak wiele jest powtarzających się problemów, które wzorce rozwiązują. Model - Widok - Sterownik jest właśnie jednym z takich wzorców, który szczególnie nadaje się do rozwiązywania szczególnej klasy problemów: jak dobrze zaprojektować aplikację internetową. Generalnie, przepływ sterowania w aplikacji MVC przybiera dwie postacie: uŝytkownik Ŝąda wyświetlenia określonego widoku (np. lista uŝytkowników) uŝytkownik wysyła dane i oczekuje zmiany stanu aplikacji (np. dodania uŝytkownika) Pierwszy, prostszy przypadek ilustruje schemat: 1. śądanie uŝytkownika (czyli Ŝądanie GET od przeglądarki) trafia do kontrolera. 2. Sterownik określa, który widok jest odpowiedni dla tego Ŝądania, tworzy obiekt widoku i przekazuje mu sterowanie. 3. Widok tworzy potrzebne mu klasy modelu i prosi go o podanie niezbędnych danych 4. Model wysyła zapytanie do bazy danych. 5. Baza danych zwraca modelowi odpowiednie dane. 6. Model zwraca dane widokowi. 7. Widok formatuje dane i wysyła uŝytkownikowi w postaci HTML. Drugi przypadek jest trudniejszy, poniewaŝ jest więcej pracy do wykonania: 1. śądanie uŝytkownika (tym razem na ogół Ŝądanie POST) trafia do kontrolera. 2. Sterownik określa, Ŝe obsłuŝenie Ŝądania wymaga wykonania akcji, tworzy obiekt odpowiedniej akcji i przekazuje sterowanie. 3. Akcja sprawdza dane zawarte w POST, po czym tworzy potrzebne jej klasy modelu i prosi o zmianę danych. 4. Model zmienia zawartość bazy danych. 5. Akcja informuje sterownik o zakończeniu przetwarzania i podaje, jaki widok naleŝy wyświetlić. 6. Sterownik tworzy odpowiedni obiekt widoku i przekazuje sterowanie. 7. Widok tworzy potrzebne mu klasy modelu i prosi go o podanie niezbędnych danych 8. Model wysyła zapytanie do bazy danych. 9. Baza danych zwraca modelowi odpowiednie dane. 10. Model zwraca dane widokowi. 11. Widok formatuje dane i wysyła uŝytkownikowi w postaci HTML.

6 Po co uŝywać MVC? To, Ŝe MVC jest wzorcem projektowym, samo w sobie nie oznacza, Ŝe mamy go stosować pisząc kolejną aplikację. Powodem jest to, Ŝe MVC idealnie wpasowuje się w specyfikę zastosowań. KaŜde Ŝądanie nowej strony jest interakcją uŝytkownika z systemem i musi zostać jakoś przetworzone (kontroler). Większość aplikacji musi przechowywać dane w sposób trwały - najczęściej w bazie danych (model). I wreszcie dane te muszą zostać wyświetlone w jakiś sposób, lub raczej na wiele róŝnych sposobów (widok). Model - Widok - Kontroler odpowiada tym podstawowym potrzebom. KaŜda z części składowych wzorca ma ściśle zdefiniowane zadanie, jak na rysunku: Podstawową zaletą MVC jest modyfikowalność. Podstawowym problemem w utrzymywaniu skomplikowanych aplikacji jest konieczność wprowadzania zmian. Byle jak napisana aplikacja jest w zasadzie niemodyfikowalna. KaŜda zmiana moŝe generować nowe błędy. Odpowiedzią na to jest - ogólnie rzecz biorąc - podejście obiektowe i hermetyzacja. MVC właśnie hermetyzuje poszczególne części aplikacji. JeŜeli zachodzi konieczność zmiany struktury bazy danych, lub wymiany całej bazy, wystarczy zmienić kod modelu. Mamy pewność, Ŝe nie będzie to miało wpływu na inne części aplikacji. JeŜeli trzeba zmienić wygląd stron, lub zmienić technologię generowania wyników (np. przejść na szablony w aplikacji, która ich na razie nie wykorzystuje), zmiany ograniczają się do klas widoku. Literatura: 1. "Podstawy programowania w Javie", Krzysztof Barteczko. 2. Artur Tylach, Tutorial "Java - nowy standard programowania w Internecie" 3. BruceEckel, "Thinking In Java", wydawnictwo Helion. 4. "Tomcat: The Definitive Guide", Jason Brittain, Ian F. Darwin, O'Reilly & Associates (2003) 5. "Tomcat Kick Start", Martin Bond, Debbie Law Sams (11/2002) 6. "Professional Apache Tomcat 6", Vivek Chopra, Sing Li, Jeff Genender, Wrox Press (2007) 7. "Model View Controller MCV", Jeff Moore,

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Rozdział 5 System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Streszczenie. Opracowanie przedstawia możliwość tworzenia aplikacji z użyciem diagramów sterowania przepływem pracy. Jako silnik

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie wspierające prace badawcze nad mechanizmami przydziału zasobów w zadaniach wieloagentowych dużej skali

Oprogramowanie wspierające prace badawcze nad mechanizmami przydziału zasobów w zadaniach wieloagentowych dużej skali Raport Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej Oprogramowanie wspierające prace badawcze nad mechanizmami przydziału zasobów w zadaniach wieloagentowych dużej skali Piotr

Bardziej szczegółowo

Kontener Inversion Of Control dla obiektów Ruby realizujący wzorzec projektowy Dependency Injection

Kontener Inversion Of Control dla obiektów Ruby realizujący wzorzec projektowy Dependency Injection Katedra InŜynierii Oprogramowania InŜynieria Oprogramowania i Bazy Danych Sławomir Zabkiewicz Nr albumu 5081 Kontener Inversion Of Control dla obiektów Ruby realizujący wzorzec projektowy Depency Injection

Bardziej szczegółowo

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Przemysław Walerianczyk Nr albumu 7143 Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem technologii JAVA i PostgreSQL

PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem technologii JAVA i PostgreSQL PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SPECJALNOŚĆ: INFORMATYKA PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

System do uzgadniania terminów spotkań

System do uzgadniania terminów spotkań Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Paweł Wrzeszcz Nr albumu: 209308 System do uzgadniania terminów spotkań Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Raportowanie w XML dla zwykłych ludzi Oracle XML Publisher

Raportowanie w XML dla zwykłych ludzi Oracle XML Publisher Raportowanie w XML dla zwykłych ludzi Oracle XML Publisher Tomasz Traczyk Politechnika Warszawska e mail: ttraczyk@ia.pw.edu.pl Abstrakt. Od dawna wiadomo, Ŝe XML moŝe świetnie słuŝyć do tworzenia złoŝonych

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych Microsoft Access relacyjna (?) baza danych 1. Informacje ogólne Microsoft Access jest prawdziwie zaawansowanym i profesjonalnym programem baz danych, dostępny równieŝ dla niedoświadczonych uŝytkowników.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii. Zarządzanie i InŜynieria Produkcji

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii. Zarządzanie i InŜynieria Produkcji POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii Zarządzanie i InŜynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie systemami informatycznymi PRACA MAGISTERSKA DAWID STRZEMPA SYSTEM INTERNETOWY

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe. Projektowanie. wykład prowadzi Mikołaj Morzy. Projektowanie

Zaawansowane aplikacje internetowe. Projektowanie. wykład prowadzi Mikołaj Morzy. Projektowanie Projektowanie wykład prowadzi Mikołaj Morzy Projektowanie 1 Plan wykładu Projektowanie warstwy prezentacji Sesja, kontrola dostępu, duplikacja, walidacja Złe praktyki w warstwie prezentacji Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik prowadzącego kursy

Podręcznik prowadzącego kursy Podręcznik prowadzącego kursy Wersja 5 (beta) Uniwersytet Warszawski, Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji http://kampus.come.uw.edu.pl Pytania? come@uw.edu.pl 1. Wstęp 4 1.1 Jak zostać studentem

Bardziej szczegółowo

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Piotr Kołaczkowski e-mail: P.Kolaczkowski@elka.pw.edu.pl Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ. POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Anna Bielutin

INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ. POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Anna Bielutin INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Anna Bielutin POLLUTION LEVEL MONITOR INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA PARAMETRÓW ŚRODOWISKA Z WYKORZYSTANIEM GOOGLE MAPS

Bardziej szczegółowo

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Automatyzacja generowania plików pakietu MS Office Student/studentka Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor Prof. dr inż. Kazimierz

Bardziej szczegółowo

4.4. Microsoft Silverlight i WPF... 35 4.5. Sun JavaFX...37 4.6. Podsumowanie...38 5. Inżynieria Oprogramowania Aplikacji Webowych...40 5.1.

4.4. Microsoft Silverlight i WPF... 35 4.5. Sun JavaFX...37 4.6. Podsumowanie...38 5. Inżynieria Oprogramowania Aplikacji Webowych...40 5.1. Spis treści 1. Wstęp...4 1.1. Cel i Zakres Pracy...4 1.3. Struktura pracy... 5 2. Aplikacje Webowe... 6 2.1. Historia... 6 2.3. Web 2.0...8 2.4. RIA... 9 2.5. Perspektywy...9 3. Architektura Aplikacji

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE SZABLONÓW DLA APLIKACJI INTERNETOWYCH

PORÓWNANIE SZABLONÓW DLA APLIKACJI INTERNETOWYCH STUDIA INFORMATICA 2009 Volume 30 Number 4 (87) Krzysztof DOBOSZ, Arkadiusz LENART Politechnika Śląska, Instytut Informatyki PORÓWNANIE SZABLONÓW DLA APLIKACJI INTERNETOWYCH Streszczenie. Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Konrad Szelągowski

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Konrad Szelągowski Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Konrad Szelągowski Interfejs WWW dla biblioteki Infosel++ Praca licencjacka/inżynierska

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE ZORIENTOWANE BEHAWIORALNIE, JAKO RECEPTA NA PROBLEMY ZWIĄZANE Z TTD

PROGRAMOWANIE ZORIENTOWANE BEHAWIORALNIE, JAKO RECEPTA NA PROBLEMY ZWIĄZANE Z TTD Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Andrzej, Wiktor Nowak Nr albumu s10018 PROGRAMOWANIE ZORIENTOWANE BEHAWIORALNIE, JAKO RECEPTA NA PROBLEMY ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Piszczek WEBGIS I WEBMAPPING TECHNOLOGIE DLA GLOBALNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Krzysztof Piszczek WEBGIS I WEBMAPPING TECHNOLOGIE DLA GLOBALNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Krzysztof Piszczek WEBGIS I WEBMAPPING TECHNOLOGIE DLA GLOBALNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ studia dzienne

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www.

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Tomasz Paweł Skrobol Nr albumu: 4885 Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Framework aplikacji bazodanowych

Framework aplikacji bazodanowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Rafał Monkiewicz Nr albumu 4001 Framework aplikacji bazodanowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem Dr

Bardziej szczegółowo

AJAX i PHP. Tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych

AJAX i PHP. Tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i. Informatyka PRACA DYPLOMOWA. dr inŝ. Stanisław Szejko

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i. Informatyka PRACA DYPLOMOWA. dr inŝ. Stanisław Szejko Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Katedra InŜynierii Oprogramowania Rodzaj studiów: Kierunek: Specjalność: Dyplomant: Nr albumu: Magisterskie Informatyka InŜynieria

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych Wojciech Pragacz Student/studentka Nr albumu 4981 Promotor

Bardziej szczegółowo

Oracle Reports 9i/10g, XML Publisher raportowanie w internecie

Oracle Reports 9i/10g, XML Publisher raportowanie w internecie Oracle Reports 9i/10g, XML Publisher raportowanie w internecie Jarosław Gramacki, Artur Gramacki Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki ul. Podgórna 50, 65-246, Zielona Góra e-mail:

Bardziej szczegółowo

Dawid Kaleta. Internetowy system rezerwacji biletów. Praca dyplomowa

Dawid Kaleta. Internetowy system rezerwacji biletów. Praca dyplomowa WYśSZA SZKOŁA KOMUNIKACJI I ZARZĄDZANIA W POZNANIU Dawid Kaleta Internetowy system rezerwacji biletów Praca dyplomowa Promotor: dr. inŝ. Jarosław Warczyński Instytut: Wydział technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition Adam Perlik Pracę wykonano w Zakładzie Technologii Informatycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Oracle EBS mechanizmy dostosowywania i rozszerzania systemu

Oracle EBS mechanizmy dostosowywania i rozszerzania systemu XI Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2005 Oracle EBS mechanizmy dostosowywania i rozszerzania systemu Barbara Reimschűssel-Wąs Softbank S.A. e mail: b.was@softbank.pl Streszczenie Sesja ma na celu

Bardziej szczegółowo