TRENDY EKONOMICZNE WE WSPÓLNOCIE EUROPEJSKIEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TRENDY EKONOMICZNE WE WSPÓLNOCIE EUROPEJSKIEJ"

Transkrypt

1 Redakcja Milan Popović Michał Błaszczyk TRENDY EKONOMICZNE WE WSPÓLNOCIE EUROPEJSKIEJ Łódź 2010

2 Recenzent: dr Jarosław Zając Redakcja: mgr Milan Popović mgr Michał Błaszczyk Publikacja dofinansowana przez Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Łódzkiego Autorzy referatów: Katarzyna Błaszkiewicz Michał Błaszczyk Maciej Dyl Grzegorz Holak śaklina Jabłońska Łukasz Janiszewski Kamila Konieczna Krzysztof Kujawski Kamil Lewandowski Michał Maciejewski Paweł Miller Monika Nowicka Karolina Patora Milan Popović Joanna Sobczak Dorota Wilczyńska Aleksandra Zarzycka ISBN: Wszelkie prawa zastrzeŝone Wydawca: Studenckie Koło Naukowe Technologii Internetowych i Multimedialnych IM-Tech ul. P.O.W. 3/5, Łódź Projekt okładki: Michał Błaszczyk Druk i oprawa: Drukarnia Uniwersytetu Łódzkiego ul. Lindleya 8, Łódź tel. (42)

3 Spis treści: Wprowadzenie...5 ROZDZIAŁ I: TRENDY INFORMATYCZNE...7 Michał Błaszczyk: XBRL standard wymiany, analizy i prezentacji sprawozdań gospodarczych...7 śaklina Jabłońska: Kopiowanie innowacji...15 Kamil Lewandowski: Internetowe portale społecznościowe na przykładzie Hiszpanii...23 Paweł Miller: MoŜliwości zastosowania i potencjał technologii papieru elektronicznego...31 Joanna Sobczak: Sklepy internetowe w Polsce na tle Uni Europejskiej..39 ROZDZIAŁ II: TRENDY FINANSOWE...47 Katarzyna Błaszkiewicz: Dostępność kredytu bankowego jako bariera rozwoju MSP w Polsce i Unii Europejskiej...49 Maciej Dyl: Europejski system handlu emisjami...57 Krzysztof Kujawski: Trendy na europejskim rynku fuzji i przejęć...65 Karolina Patora: Rozwój rynku kart płatniczych w krajach Unii Europejskiej...73 Milan Popović: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy implementacja III Dyrektywy Unii Europejskiej w krajach członkowskich...81 Dorota Wilczyńska: Exchange Trade Funds...87 ROZDZIAŁ III: TRENDY GOSPODARCZE...95 Grzegorz Holak: Outsourcing i offshoring jako narzędzia zwiększania efektywności przedsiębiorstw...97 Łukasz Janiszewski: Organizacje pozarządowe w dobie kryzysu Kamila Konieczna: Środki unijne na badania i rozwój Monika Nowicka, Michał Maciejewski: Informatyzacja w administracji publicznej zastosowania oraz technologie Aleksandra Zarzycka: Popularyzacja rozwiązań technologii informacyjno komunikacyjnych oraz e-biznesowych w Unii Europejskiej...129

4

5 Wprowadzenie PodąŜając w ślad za postępującą integracją krajów europejskich, studenci Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego zrzeszeni w kołach naukowych, docenili rangę zjawiska jakim są innowacje wyraŝone poprzez aktualne trendy w gospodarce Unii Europejskiej. Niniejsza publikacja stanowi zbiór wybranych referatów napisanych przez uczestników konferencji Trendy Ekonomiczne we Wspólnocie Europejskiej, która odbyła się w grudniu 2009 roku. W jej skład wchodzi szesnaście prac, nawiązujących do trendów ekonomicznych w Unii Europejskiej podzielonych pod względem trendów informatycznych, finansowych oraz innowacyjnej gospodarki. W pierwszym rozdziale przedstawiono rozwiązania informatyczne, wśród których zostały przedstawione trendy w kopiowaniu innowacji, sklepach internetowych, portalach społecznościowych, ale równieŝ opisano potencjał technologii papieru elektronicznego oraz o ujednoliconym standardzie wymiany, analizy i prezentacji sprawozdań gospodarczych. Drugi rozdział zawiera opracowania poświęcone trendom biznesowym. Przedstawiono takie zagadnienia jak rozwój kart płatniczych, kredytów bankowych, implementację III Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w krajach członkowskich, otwarte fundusze ETF, handel emisjami oraz europejski rynek fuzji i przejęć. 5

6 Trzeci rozdział poświęcony jest trendom gospodarczym w szerszym ujęciu aniŝeli trendy informatyczne i finansowe. Zostały w nim opisane problemy dotyczące zwiększenia efektywności przedsiębiorstw za pomocą outsorcingu, pozyskania środków z funduszy unijnych na badania i rozwój, organizacje pozarządowe oraz zastosowania informatyzacji w administracji publicznej. Rozdział, i jednocześnie całą publikację podsumowuje referat na temat popularyzacji rozwiązań technologii informatyczno-komunikacyjnych oraz e-biznesowych w Unii Europejskiej. Pokładamy nadzieję, iŝ ta oto publikacja pozwoli pogłębić czytelnikowi wiedzę z zakresu trendów gospodarczych na terenie Unii Europejskiej, oraz będzie stanowiła źródło inspiracji do dalszych prac i badań w tym zakresie. Składamy podziękowania za pomoc przy recenzowaniu niniejszej publikacji Panu dr. Jarosławi Zającowi z Katedry Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Łódzkiego. mgr Michał Błaszczyk mgr Milan Popović 6

7 ROZDZIAŁ I TRENDY INFORMATYCZNE

8

9 Wymiana danych elektronicznych, sprawozdania gospodarcze, XBRL, XML, rozszerzalny język znaczników. Michał BŁASZCZYK * XBRL STANDARD WYMIANY, ANALIZY I PREZENTACJI SPRAWOZDAŃ GOSPODARCZYCH W czasach kiedy gospodarki krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej są ściśle ze sobą powiązane, niezbędna stała się ujednolicona a zarazem łatwa i elastyczna metoda sprawozdań gospodarczych. W tym celu został stworzony standard XBRL (Extensible Business Reporting Language) oparty na rozszerzalnym języku znaczników jakim jest XML. 1. ELEKTRONICZNA SPRAWOZDAWCZOŚĆ GOSPODARCZA Mówiąc o standardzie XBRL nie sposób nie wspomnieć na początek o jego budowie i powodach, dla których wyróŝnia się wśród innych metod sprawozdawczości gospodarczej. Rozszerzalny język sprawozdawczości finansowej zbudowany jest w oparciu o język XML 1, który swą niezwykłość zawdzięcza wysokiej elastyczności i moŝliwości opisywania danych za pomocą dowolnych znaczników oraz przypisanych im atrybutom. Ponadto, jest to język całkowicie niezaleŝny od środowiska i platformy co pozwala na swobodną wymianę i przetwarzanie opisanych przez niego danych w róŝnych systemach. Warto wspomnieć, Ŝe jedną z interpretacji tego języka jest HTML 2 powszechnie uŝywany do tworzenia stron internetowych. * 1 2 Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Studenckie Koło Naukowe Technologii Internetowych i Multimedialnych IM-Tech, doktorant Uniwersytetu Łódzkiego. XML (ang. Extensible Markup Language), Rozszerzalny Język Znaczników. HTML (ang. HyperText Markup Language), Język znaczników hipertekstowych. 9

10 Wracając do standardu XBRL, jego głównym celem było stworzenie takich wspólnych zasad oznakowania sprawozdań i informacji gospodarczych, które pozwoliłoby na ich automatyczne przetwarzanie i analizę. 3 Sam XBRL nie tworzy nowych zasad sprawozdawczości a jedynie bazuje na istniejących normach prawnych takich jak na przykład Ustawa o rachunkowości czy chociaŝby Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Ponadto, jest to standard całkowicie otwarty i darmowy, wolny od wszelkich opłat i niewymagający posiadania licencji. 4 Zasada działania rozszerzalnego języka sprawozdawczości finansowej sama w sobie jest niezwykle prosta. Zamiast traktować informacje gospodarcze jako zwykły jednolity tekst, zamyka on kaŝdą porcję danych w specjalne oznakowanym w pełni identyfikowalnym znaczniku. Z pozycji uŝytkownika rozwiązanie takie moŝe wydawać się dość skomplikowane i nieczytelne, ale jest niezwykle proste do analizowania i przetwarzania przez programy komputerowe, dając w rezultacie w pełni obrobione i przyjazne dane. Na poniŝszych obrazkach przedstawiono graficznie zasady sprawozdawczości elektronicznej na zasadach niezestandaryzowanych jak i formę opartą o standard XBRL. Rysunek 1.Wymiana informacji niezestandaryzowanych. Źródło: val=101,

11 Rysunek 2.Wymiana informacji zestandaryzowanej. Źródło: Łatwo zauwaŝyć, Ŝe niezestandaryzowana metoda sprawozdawczości gospodarczej, powoduje konieczność przygotowywania dokumentów w róŝnych formatach dla róŝnych instytucji państwowych i gospodarczych. WiąŜe się to z dodatkowymi kosztami, zarówno finansowymi jak i czasowymi, niezbędnymi na dostosowanie się do stawianych przez nie wymagań. Standaryzowana wymiana danych zapewnia konieczność przygotowania danych wyłącznie w jednym formacie, który następnie moŝe z łatwością być przekształcony w dowolny inny. Jednak największą siła XBRL tkwi w taksonomii, która jest głównym elementem odróŝniającym ten standard od innych opartych na języku XML. Taksonomie są swoistymi słownikami tematycznymi, które definiują pojęcia mogące wystąpić w danym sprawozdaniu. Dzięki takiemu rozwiązaniu XBRL pozwala na szczegółowy opis kaŝdej zdefiniowanej w nim pozycji poprzez między innymi wyszczególnienie takich własności jak charakter (monetarny, procentowy, tekstowy), wymiar czasowy czy charakter księgowy. Dzięki takiemu rozwiązaniu informacje przesyłane za pomocą rozszerzalnego języka sprawozdawczości finansowej, mogą być 11

12 automatycznie przetwarzane i analizowane przez systemy komputerowe bez moŝliwości wystąpienia błędów. 5 NajwaŜniejszymi taksonomiami dla standardu XBLR są 6 : COREP 7 powszechny format raportowania, zgodny z zasadami ustalonymi przez Komitet Europejskiego Nadzoru Bankowego. Zgodnie z załoŝeniami tej taksonami, banki, instytucje finansowe oraz inwestycyjne mają obowiązek składania ujednoliconych raportów na poziomie europejskim. JednakŜe organy kontroli kaŝdego z poszczególnych państw członkowskich mogą określić częstości, zakresu oraz szczegółowości raportowania. FINREP 8 jest uzupełnieniem taksonomii COREP i dotyczy wyłącznie sprawozdawczości finansowej. SBR 9 projekt, którego celem jest uproszczenie procesu raportowania do instytucji publicznych. Opiera się na załoŝeniu single reporting czyli zastosowaniu jednego zestandaryzowanego i kompleksowego raportu na potrzeby całej administracji. Upraszcza to w znaczący sposób komunikację między sektorem prywatnym a publicznym, redukując jednocześnie koszty. Dzięki strukturze i budowie standardu XBRL dane mogą być zabezpieczane poprzez specjalne hasła, co gwarantuje bezpieczeństwo przesyłania i odbierania danych. IFRS 10 standard odzwierciedlający aktualnie obowiązujące przepisy Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej COREP (ang. COmmon REPorting), taksonomia powszechnego raportowania. FINREP (ang. FINancial REPorting), taksonomia raportowania finansowego. SBR (ang. Standard Business Reporting) taksonomia standardowego raportowania biznesowego. IFRS (International Financial Reporting Standard), taksonomia miedzynarodowego standardu raportowania finansowego. 12

13 2. SPRAWOZDAWCZOŚĆ W UNII EUROPEJSKIEJ Działania związane z wprowadzeniem standardu XBRL na terenie Unii Europejskiej jako głównej metody sprawozdawczości gospodarczej, zyskały powszechną akceptację Komisji Europejskiej 11. Pod nadzorem najwaŝniejszych instytucji i organizacji tworzenie są kolejne taksonomie jak choćby opisywana wcześniej taksonomia COREP. Obecnie w celu pogłębienia integracji, ułatwienia komunikacji i wymiany danych w Unii Europejskiej powstaje plan opracowania jednej wspólnej taksonomii XBRL dla całej Wspólnoty podobnej do SBR, a dotyczącej raportowania do instytucji publicznych 12. Z badań 13 przeprowadzonych w październiku 2009 roku wśród przedsiębiorców, księgowych, pracowników administracji publicznej, oraz osób zajmujących się tworzeniem sprawozdań gospodarczych jasno wynika, Ŝe istnieje potrzeba ujednolicenia sposobu wymiany informacji. Respondentom zadano pytanie: Czy uwaŝasz Ŝe na terenie Unii Europejskiej powinna być wprowadzona jedna taksonomia XBRL 14. Wyniki przedstawia poniŝsza tabela. Tabela 1. Wyniki badania respondentów Odpowiedzi % Tylko moŝliwość odpowiedzi TAK/NIE Tak 43 41% 64% Nie 24 23% 36% Nie wiem 38 36% - Źródło: opracowanie własne na podstawie docs/200910_accounting_review_consultation_report_en.pdf, Ibidem. 13 ation_report_en.pdf, Should there be one XBRL taxonomy developed on the EU level? 13

14 3. PODSUMOWANIE XBRL jest pręŝnie rozwijającym się standardem dającym niezwykłe moŝliwości w sferze sprawozdawczości gospodarczej. DąŜenie instytucji do wdraŝania tego rozwiązania pozwoli na znaczne zaoszczędzenie czasu i pieniędzy, mniejsze moŝliwości popełnienia błędów i większą dokładność sprawozdawanych danych. Natomiast wprowadzenie jednej taksonomii na terenie całej Wspólnoty Europejskiej sprawi, iŝ i tak juŝ zaawansowana integracja gospodarcza pogłębi się jeszcze bardziej, otwierając nowe moŝliwości i ułatwiając znacząco komunikacje zarówno między przedsiębiorstwami jak i instytucjami publicznymi. BIBLIOGRAFIA n_report_en.pdf, XBRL STANDARD FOR PREPARATION, ANALYSIS AND COMMUNICATION OF BUSINESS INFORMATION At a time when economies of the countries associated in the European Union are closely linked, it has become a necessity to implement a new way of business and financial reporting standard. XBRL is a language for the electronic communication of financial and business data which is revolutionizing reporting. It based on XML language. Instead of treating financial information as a simple block of text XBRL provides an tag for each individual item of data. This kind of information is extremely easy to read and transform by computers with gives greater efficiency and improved accuracy. 14

15 Innowacja, działalność innowacyjna, biznes internetowy, ranking nnowacyjności, social innowation. śaklina JABŁOŃSKA * KOPIOWANIE INNOWACJI Przedmiotem pracy jest innowacyjność przedsiębiorstw, scharakteryzowana w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Opisana została równieŝ innowacyjność w branŝy internetowej i towarzyszące jej zjawisko kopiowania innowacyjnych pomysłów z za granicy. 1. DEFINICJA INNOWACYJNOŚCI Pojęcie innowacyjności pojawiło się w latach 30. XX wieku, wprowadził je austriacki ekonomista Joseph Schumpeter, twierdząc iŝ na rozwój gospodarczy znacznie większy wpływ od kapitału ma innowacyjność. Definiował ją jako wykorzystanie nowej metody produkcji, wprowadzenie na rynek nowego produktu, znalezienie nowego rynku zbytu dla produktów juŝ istniejących, zdobycie i rozwój nowych źródeł surowców i ich wykorzystanie oraz wprowadzenie w przedsiębiorstwie zmian organizacyjnych. 15 Definicja ta przeszła przez szereg modyfikacji, aŝ do roku 1995, w którym OECD wydało przewodnik Oslo Manual zawierający metodologię badania innowacyjności stanowiącą międzynarodowy standard 16. Innowacja jest tu rozumiana jako wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do procesu, produktu 17, marketingu oraz organizacji. Według definicji podanych przez OECD innowacyjne przedsiębiorstwo, to takie, które wprowadza do procesu, produktu, marketingu bądź organizacji, rozwiązania nowe na skalę światową, jak równieŝ nowe w skali kraju, czy teŝ nawet nowe dla samego przedsiębiorstwa. Nowy wynalazek, czy teŝ rozwiązanie nie jest innowacją sam w sobie, staje się nią dopiero po wdroŝeniu do produkcji i praktycznym jego wykorzystywaniu. 18 * Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Studenckie Koło Naukowe Finansów i Bankowości Progress, doktorantka Uniwersytetu Łódzkiego. Starczewska-Krzysztoszek M., Ranking najbardziej innowacyjnych firm w Polsce, Kamerton Innowacyjności 2008,Warszawa, grudzień 2008, s. 4. Z późniejszymi zmianami w latach 1997 i Towaru lub usługi. Starczewska-Krzysztoszek M., op. cit. 15

16 Podnoszenie poziomu innowacyjności zwiększa efektywność przedsiębiorstwa i prowadzi do uzyskania przewagi konkurencyjnej. 19 0,8 2. INNOWACYJNOŚĆ W POLSKIEJ GOSPODARCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Według badań Komisji Europejskiej Polska moŝe osiągnąć średni poziom innowacyjności UE-27 za około 20 lat. 20 Ustalając poziom innowacyjności krajów UE wykorzystuje się syntetyczny indeks SII 21. Według sporządzonego raportu Polska zajmuje 24 miejsce z wynikiem 0,24 (wykres 1), wyprzedzając jedynie Bułgarię, Łotwę i Rumunię. 22 W y k r e s 1. W a r tość in d e k s u S I I w w y b r a n y c h k r a ja c h w r. 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Szwecja Finlandia Dania Niemcy Wlk. Brytania Luksemburg Irlandia Holandia Austria Francja Belgia Estonia Czechy Słowenia Włochy Cypr Hiszpania Malta Litwa Węgry Grecja Portugalia Słowacja Polska Bułgaria Łotwa Rumunia UE-27 Źródło: opracowanie własne na podstawie: European Innovation Scoreboard 2007, Najlepsze wyniki spośród państw, które wraz z Polską przystąpiły do UE uzyskały: Estonia (0,37), Czechy (0,36) oraz Słowenia (0,35), jednakŝe one równieŝ osiągnęły niŝszy poziom od średniej UE-27, która kształtuje się na wysokości 0, Porter M. E., Porter o konkurencyjności, PWE, Warszawa 2001, s. 192 cyt. za: A. L. Platonoff, D. Małaszewicz, S. Sysko-Romańczuk, Innowacyjność polskich firm, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2006, nr 1 (672), s. 51. Grodzka D., Zygierewicz A., Innowacyjność polskiej gospodarki, Biuro Analiz Sejmowych. Infos nr 6(30). SII (Summary Innovation Index) indeks ten został opracowany w celu ustalenia innowacyjności krajów UE. Przyjmuje wartości od 0 do 1 (im wartość bliŝsza jest 1, tym poziom innowacyjności danego kraju jest wyŝszy). Grodzka D., Zygierewicz A., Innowacyjność, op.cit. 16

17 Na wartość indeksu SII wpływa ponad 20 wskaźników obrazujących róŝne aspekty innowacyjności, których poszczególne wartości potwierdzają dysproporcje pomiędzy Polską, a średnią UE-27. Zostało to zilustrowane w Tabeli 1. Tabela 1. Wybrane wskaźniki słuŝące do oceny innowacyjności. Wskaźnik Rok Polska UE-27 Nakłady krajowe brutto na B+R ,56 1,84 Liczba wynalazków zgłoszonych do ochrony do Europejskiego Urzędu Patentowego na milion ,66 111,96 mieszkańców Liczba patentów udzielonych przez Amerykański Urząd Patentowy na milion mieszkańców ,6 52,2 Udział wyrobów wysokiej techniki w eksporcie ogółem (w%) ,11 16,67 Liczba stałych łączy internetowych (z przepustowością co najmniej 144Kb/s) na ,8 18,2 mieszkańców Wydatki na technologie telekomunikacja informacyjno telekomunikacyjne jako % PKB IT 2,6 2,7 Odsetek mieszkańców w wieku lat, którzy mają co najmniej średnie wykształcenie ,7 77,8 Źródło: Grodzka D., Zygierewicz A., Innowacyjność polskiej gospodarki, Biuro Analiz Sejmowych. Infos nr 6(30), 2008, na podstawie: European Innovation Scoreboard Polska ma jedne z najniŝszych nakładów finansowych na działalność badawczo-rozwojową B+R, mierzoną udziałem wydatków na B+R w PKB (0,56%), czyli znacznie mniej niŝ średnia UE-27 (1,84%) nie wspominając juŝ o Szwecji czy Finlandii, gdzie wskaźniki te wynoszą odpowiednio 3,82% i 3,45%. Na uwagę zasługuje fakt, iŝ w Polsce w latach wskaźnik ten był wyŝszy i wynosił w Polsce od 0,62% do 0,69%. 23 Struktura finansowania działalności badawczo-rozwojowej w Polsce jest odwrotna niŝ w krajach Unii. Polscy przedsiębiorcy w jednej trzeciej finansują wydatki na B+R, pozostałą część wydatków pokrywają środki budŝetowe. Zgodnie z załoŝeniami Strategii Lizbońskiej dwie trzecie nakładów powinno pochodzić z sektora prywatnego Grodzka D., Zygierewicz A., Innowacyjność polskiej gospodarki, Biuro Analiz Sejmowych. Infos nr 6(30), Ibidem. 17

18 Pod względem zgłoszonych wynalazków i udzielonych patentów Polska zajmuje niskie pozycje. Wskaźniki ilości młodych osób z wyŝszym wykształceniem oraz odsetek mieszkańców w wieku lat, którzy mają co najmniej średnie wykształcenie, znacznie przewyŝsza średnią unijną. Wydatki na technologie informacyjno-telekomunikacyjne równieŝ w Polsce są wyŝsze. 25 Mimo nowopowstających form wspierania innowacyjności, jej dynamiczny rozwój hamują ograniczone zasoby pojedynczych organizacji. W większości przypadków wymaga pomocy ze strony instytucji zewnętrznych. Z badań wynika, iŝ przedsiębiorstwa, które systematycznie wprowadzają innowacje, osiągnęły sukces nie tylko na polskim rynku. Stąd słuszny wniosek, Ŝe innowacyjność powinna stać się dzisiaj główną siłą kreatywną kaŝdej organizacji. 26 Pomimo istniejących barier istnieją w Polsce innowacyjne przedsiębiorstwa, które nawet w okresie osłabienia gospodarczego wprowadzają zmiany. Zostało to zilustrowane na wykresie 2. Wykres. 2. Odsetek Firm Innowacyjnych wdraŝających poszczególne innowacje w okresie styczeń 2007 czerwiec 2008 (%) ,5 88,5 24,3 75,7 Innowacje procesowe Innowacje produktowe Innowacje marketingowe Innowacje organizacyjne TAK NIE 43,7 56,3 32,3 67,7 Źródło: Ranking Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce Kamerton Innowacyjności 2008, PKPP Lewiatan i BRE Bank Z rankingu wynika, iŝ najwięcej firm w ostatnich latach wprowadziło zmiany dotyczące procesów produkcyjnych oraz samych produktów, zaś najmniej firm skupiło się na zmianie swojej strategii marketingowej Ibidem. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa- Łódź 2001, s

19 Przedsiębiorstwa wdraŝające innowacje wymagają przyjaznej polityki gospodarczej ze strony państwa. Celem podstawowym powinno być motywowanie przedsiębiorstw do zwiększania nakładów na działalność badawczo-rozwojową i współpracę z sektorem B+R. Niezbędna jest równieŝ poprawa wydajności tego sektora oraz infrastruktury instytucjonalnej wspierającej transfer technologii do przedsiębiorstw INNOWACYJNE POMYSŁY RODEM Z ZA GRANICY Kopiowanie sprawdzonych pomysłów z za granicy stało się szczególnie popularne w biznesie internetowym. Jednak by klon mógł odnieść sukces musi być innowacyjny. W historii miało miejsce wiele sporów czy taką kopię moŝna nazwać innowacyjnością, ale juŝ J. Schumpter innowacją nazwał działanie przedsiębiorców, którzy przetwarzają i łączą istniejące elementy na nowo. Definicja ta idealnie pasuje do współczesnej branŝy internetowej, opisując tzw. innowację społeczną (social innowations). Dlatego innowacją stają się pomysły przeniesione i zrealizowane na nowych obszarach, zmieniające Ŝycie nowym osobom i otwierające nowe rynki czyli odnoszące sukcesy. 28 Zdaniem Krzysztofa Urbanowicza gdyby nie kopiowane pomysły, polska działalności internetowa w ogóle nie byłaby innowacyjna. Internetowym zagłębiem innowacji są Stany Zjednoczone, które jako pierwsze stworzyły internetowe serwisy, dające moŝliwość ich późniejszego powielania. 29 W oparciu o amerykańskie serwisy sukces odniosło wiele przedsiębiorstw na świecie zmieniając gotowe recepty i dopasowując je do swoich realiów. W branŝy internetowej wszystko zaczęło się od tego jak w przysłowiowym juŝ garaŝu powstały dwie ikony nowej ery rozwoju Internetu Web 2.0 (w której internauta z biernego uŝytkownika Internetu 27 Grodzka D., Zygierewicz A., Innowacyjność, op.cit. 28 Fura M. Klonowanie Innowacji, w: Ranking Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce Kamerton Innowacyjności 2008, s Urbanowicz K. Co znaczy innowacja w biznesie internetowym, s.25, cyt. za: Fura M. Klonowanie.op.cit. 19

20 stał się jego twórcą). Były to serwisy: MySpace oraz YouTube, które błyskawicznie zyskały popularność, a ich załoŝyciele zarobili fortunę 30. Obecnie istnieje wiele ich kopii na całym świecie. W Polsce na bazie MySpace zostały utworzone serwisy Grono.net, MojaGeneracja.pl, a YouTube zainspirował twórców Wrzuta.pl, Patrz.pl czy Streemo.pl. Popularna Nasza-klasa.pl odzwierciedla pierwszy społecznościowy portal na świecie powstały juŝ w 1995r. Classmates.com, choć wiele osób uwaŝa ją za kopie międzynarodowego Facebook a. Portal aukcyjny Allegro dla odmiany został stworzony na bazie ebaya, który do tej pory jest w Polsce mało popularny. W myśl teorii innowacji społecznej wszystkie te wymienione portale uwaŝane są za innowacyjne, gdyŝ kaŝdy z nich odniósł sukces w innym miejscu, dopasowując się do potrzeb innych ludzi, wpływając na ich Ŝycie i otwierając kolejny rynek. Ciekawym przykładem jest serwis społecznościowy Koreii Południowej Cyworld.com będący klonem MySpace. Odniósł on nieporównywalny sukces, poniewaŝ 99% młodych Koreańczyków korzysta właśnie z niego, mimo iŝ MySpace jest im znany. Po prostu Cyworld trafniej dopasował się do potrzeb tamtejszej młodzieŝy i na tym polega właśnie jego innowacyjność. 31 Za najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwo się moŝna uznać Google. Stały się częścią Internetu, zmieniają oblicze sieci i zachowania uŝytkowników. 56% wyszukiwań na świecie dokonuje się za pomocą tej przeglądarki. Mówi się nawet wpisz hasło w Google, a przecieŝ to nie jedyna wyszukiwarka internetowa. 32 Ciekawy moŝe być fakt, iŝ zagroŝeniem dla Google mogą być polscy projektanci semantycznej wyszukiwarki Hakia.com, która stać się ma tzw. wyszukiwarką inteligentną, czyli odpowiadać na zadawane pytanie, a nie jak dotychczas wyszukiwać poszczególne frazy wpisane w wyszukiwarkę. Sam Fura M. Klonowanie op.cit, s Ibidem. Ibidem. 20

21 pomysł jednak nie jest niczym innowacyjnym- innowacją stać się moŝe sposób w jaki będzie ona działać. 33 W biznesie internetowym kopiowanie pomysłu nie jest niczym złym, a jego realizacja nie wymaga bardzo duŝych środków finansowych. Ponadto, ryzyko przedsięwzięcia zaleŝy w duŝej mierze od kreatywności oraz wyczucia rynku. Liczy się tu szybkość, nowoczesność i perfekcyjne dopasowanie do potrzeb klientów. 4. PODSUMOWANIE Przedsiębiorstwa potrzebują zmian, by móc być konkurencyjnymi, mają jednak dwie drogi: mogą się tym zmianom poddawać lub je wywoływać. Odkładanie tego procesu w czasie działa na ich niekorzyść, w myśl zasady, Ŝe kto pierwszy ten lepszy. Dlatego warto korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł finansowania oraz pomysłów juŝ sprawdzonych, by wyjść innowacyjności naprzeciw zamiast dać się jej zaskoczyć. BIBLIOGRAFIA FURA M. Klonowanie Innowacji, w: Ranking Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce, Kamerton Innowacyjności GRODZKA D., Zygierewicz A., Innowacyjność polskiej gospodarki, Biuro Analiz Sejmowych. Infos nr 6(30), KNAP-STEFANIUK A. Innowacje a konkurencyjność przedsiębiorstw, POU. POMYKALSKI A., Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa- Łódź PORTER M.E., Porter o konkurencyjności, PWE, Warszawa STARCZEWSKA-KRZYSZTOSZEK M., Ranking najbardziej innowacyjnych firm w Polsce Kamerton Innowacyjności 2008,Warszawa, grudzień URBANOWICZ K. Co znaczy innowacja w biznesie internetowym, w: Fura M. Klonowanie Innowacji, w: Ranking Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce Kamerton Innowacyjności European Innovation Scoreboard 2007, Ranking Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce Kamerton Innowacyjności 2008, PKPP Lewiatan i BRE Bank. 33 Ibidem. 21

22 INNOVATION COPYING IN THE EUROPEAN UNION The theme of this work is innovation in business, characterized in Poland on the background of European Union countries. It also describes the innovation in the Internet industry and its associated phenomenon of "copying" innovative ideas from abroad, mainly form United States of America. 22

23 Portale społecznościowe, sieć społeczna, Hiszpania, efekt usieciowienia, sześć stopni oddalenia, profil uŝytkownika. Kamil LEWANDOWSKI * INTERNETOWE PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE NA PRZYKŁADZIE HISZPANII Praca rozwaŝa społeczne i ekonomiczne czynniki leŝące u podstaw internetowych portali społecznościowych. Omawia teorię efektu usieciowienia. W dalszej części charakteryzuje cechy portali społecznościowych i ich uŝytkowników w Hiszpanii. 1. SZEŚĆ STOPNI ODDALENIA A SIEĆ SPOŁECZNA W 1929 węgierski pisarz Frigyes Karinthy zaproponował koncepcję sześciu stopni oddalenia. Twierdził, Ŝe dowolna osoba mieszkająca na Ziemi moŝe wejść w kontakt z kaŝdym innym mieszkańcem planety poprzez sieć kontaktów złoŝoną z nie więcej niŝ 5 pośredników, czyli poprzez 6 połączeń. Było to moŝliwe dzięki temu, iŝ liczba połączonych osób rośnie w tempie wykładniczym wraz z liczbą połączeń między jednostkami takiej sieci. Przez to, niewielka liczba kontaktów jest wystarczająca, aby taka sieć objęła swoim zasięgiem całą populację ludzką. W czerwcu 2006 grupa naukowców z firmy Microsoft przestudiowała miliardów wiadomości wysłanych przez 250 milionów osób za pośrednictwem komunikatora Microsoft Live Messenger i doszła do wniosku, Ŝe węgierski pisarz prawie miał rację. JeŜeli wziąć pod uwagę środowisko Internetu, odległość pomiędzy dwiema dowolnymi osobami mieszkającymi na Ziemi wynosi zaledwie 6,6 połączeń. Tak więc, teoria ta przestała być miejską legendą, cyrkulującą w środowiskach akademickich i doczekała się naukowego potwierdzenia. * 34 Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Studenckie Koło Naukowe Technologii Internetowych i Multimedialnych IM-Tech, praca pod kierunkiem dr Konrada Szymańskiego. Palazzesi A., Seis grados de separación? MS dice que sí, NeoTeo.com,

24 Pomysł stworzenia bazy interakcji społecznych przy pomocy indywidualnych komputerów podłączonych elektronicznie, został po raz pierwszy opisany w wizjonerskiej ksiąŝce The Network Nation 35 pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Pierwsze strony internetowe słuŝące jako portale sieci społecznych to załoŝony w 1995 roku serwis Classmates.com, umoŝliwiający znalezienie dawnych szkolnych kolegów oraz SixDegrees.com (1997), który skupia się na budowaniu relacji niebezpośrednich, czyli takich, które opisywane są przez teorię sześciu stopni oddalenia. Głównymi typami serwisów społecznościowych są serwisy tematyczne, a od czasu oddania do uŝytku Yahoo! 360º 36 równieŝ jako internetowa strategia biznesowa. Szacuje się, Ŝe obecnie istnieje ponad 200 serwisów społecznościowych wykorzystujących model sieci społecznej WPŁYW EFEKTU USIECIOWIENIA NA ROZWÓJ PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH Ethernet, równieŝ znany pod nazwą IEEE , jest standardem obowiązującym od końca lat osiemdziesiątych, wykorzystywanym do łączenia jednostek komputerowych zgrupowanych w sieci lokalnej LAN. Pomysłodawca tej technologii, Bob Metcalfe, znany jest równieŝ z prowadzenia nowego terminu do nomenklatury informatycznoekonomicznej: efektu usieciowienia 38. Podstawowa koncepcja zakłada, Ŝe wartość danego dobra lub usługi zaleŝy pod ilości konsumentów, którzy dane dobro lub usługę nabyli. Konsekwencją takiego funkcjonowania dobra jest to, iŝ zakup lub uŝywanie dobra przez jednego konsumenta wpływa pośrednio na pozostałych uŝytkowników tegoŝ dobra. Sztandarowym przykładem efektu usieciowienia jest sieć telefoniczna. Wraz z przyrostem liczby uŝytkowników, komunikacja staje się bardziej efektywna, poniewaŝ sieć zaczyna obejmować swoim zasięgiem coraz to większą liczbę uŝytkowników. Dzięki rozrostowi, starzy uŝytkownicy mogą komunikować się z większą liczbą nowych uŝytkowników, a ekspansja sieci Starr R. H., Murray T., The Network Nation: Human Communication via Computer, MIT Press Cambridge, MA, USA Yahoo! 360 był portalem społecznościowym będącym częścią Funkcjonował od 29 marca 2005 do 13 lipca Źródło: Yahoo Palazzesi A., op. cit. ang. Network effect, źródło:

25 przyciąga potencjalnych nowych klientów. Powstaje w ten sposób efekt samonapędzającego się mechanizmu, który wielokrotnie skutkuje zyskaniem pozycji lidera na rynku w danej dziedzinie. W cyberprzestrzeni efekt usieciowienia wykorzystywany jest między innymi w przypadku aukcji internetowych. Dołączanie nowych uŝytkowników skutkuje zwiększeniem się podaŝy dóbr w przypadku sprzedających lub inkrementacji popytu w przypadku zwiększenia się uŝytkowników po stronie kupujących. Immanentnie zwiększa się swoboda wyboru, ceny mogą ulec zmniejszeniu, bezpieczeństwo transakcji rośnie. Innym przykładem wykorzystującym omawiany efekt jest komunikator internetowy. KaŜdorazowe zwiększenie liczby uŝytkowników kontrybuuje większą swobodą komunikacji, co implementuje większą utylitarność tego dobra, jakim jest komunikator podobnie jak w przypadku sieci telefonicznej. Wnioskiem płynącym z przytoczonych przykładów jest to, iŝ warunkiem koniecznym do zaistnienia dóbr opartych o efekt usieciowienia jest zebranie odpowiednio duŝej bazy uŝytkowników czyli tzw. masy krytycznej. JednakŜe masa ta nie moŝe rosnąć w nieskończoność. Wykres stosunku uŝytkowników do efektywności usługi lub dobra ma postać odwróconej litery U, t.j. po osiągnięciu pewnej masy krytycznej efektywność nadal rośnie, jednak od punktu maksymalnego, wraz z kaŝdym nowym uŝytkownikiem, utylitarność zaczyna regularnie spadać. Wytłumaczeniem takiego obrotu rzeczy są ograniczenia technologiczne związane z specyfiką danego dobra. W przypadku serwisu internetowego czy komunikatora będzie to przeciąŝenie sieci i/lub serwerów, związane z logowanie się bardzo duŝego wolumenu uŝytkowników. Wtedy to cały serwis działać będzie niestabilnie i wolno, co sprawi, Ŝe nie tylko nowi uŝytkownicy nie będą akceptowani, ale równieŝ obsługa juŝ zalogowanych będzie pozostawiała wiele do Ŝyczenia. 3. ANALIZA PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH W HISZPANII ZWYCZAJE UśYTKOWNIKÓW SIECI SPOŁECZNOŚCIOWYCH Jak wynika z przeprowadzonych badań ankietowych portale społecznościowe mogą poszczycić się wysokim stopniem przywiązania swoich uŝytkowników, albowiem aŝ 84% spośród aktywnych członków społeczności odwiedza swój wybrany portal co najmniej raz w tygodniu. 39 Na podstawie IAB SPAIN RESEARCH, Estudio sobre Redes Sociales en Internet,

26 Więcej niŝ połowa korzystających, bo 61%, codziennie loguje się do swojego ulubionego serwisu.. Wyniki te sugerują, Ŝe serwisy społecznościowe mają duŝy potencjał uzaleŝniający. Najpopularniejszymi portalami pod względem uŝytkowników w Hiszpanii są kolejno: Facebook, YouTube, Tuenti oraz MySpace. W kategorii spontanicznego kojarzenia, najczęściej wymienianym jest Facebook oraz Teunti, a następnie Hi5, w dalszej kolejności Twitter i MySpace. JeŜeli ankietowani mieliby wykazać się znajomością bierną (sugerowaną) nazw serwisów to 97% z nich deklaruje znajomość Facebook, a 84% YouTube. Kilka procent mniej wykazuje znajomość MySpace i Tuenti (odpowiednio 79% i 78%). AŜ 82% uŝytkowników sieci społecznościowych spędza co najmniej 1 godzinę tygodniowo na przeglądaniu serwisu Facebook. Wynik dla YouTube to około 10% mniej uŝytkowników odwiedzających ten serwis przez co najmniej 1 godzinę tygodniowo. Ciekawym jest, Ŝe spośród najpopularniejszych sieci społecznościowych najmniejszym zainteresowaniem cieszy się serwis LinkedIn, na przeglądanie którego aŝ 96% ankietowanych poświęca mniej niŝ 1 godzinę w tygodniu. Motywem przewodnim odwiedzania omawianych portali są powody osobiste. Na drugim miejscu znajdują się ex aequo: chęć znalezienia pomysłów na ciekawe spędzenie czasu wolnego oraz zamiar skorzystania z aplikacji i gier oferowanych przez serwis. Wśród pozostałych wymienianych powodów, jednakŝe duŝo rzadziej, są: uŝyteczność dla pracy, relacje zawodowe, chęć znalezienia partnera lub flirtu czy poszukiwanie informacji na temat towarów, które uŝytkownicy zamierzają kupić. Najczęstszym sposobem wykorzystania portali sieci społecznych według ankietowanych jest utrzymanie kontaktu z przyjaciółmi. JednakŜe po dokonaniu podziału wyŝej wymienionej grupy na przyjaciół starych oraz aktualnych, okazuje się, Ŝe serwisy są ponad dwa razy chętniej wykorzystywane do podtrzymywania relacji z przyjaciółmi aktualnymi niŝ tymi z przeszłości. W dalszej kolejności uŝytkownicy kontaktują się z członkami rodziny, kolegami ze studiów czy pracy. Wśród najczęściej wykonywanych czynności na portalach społecznościowych na prowadzenie wysuwa się wysyłanie wiadomości prywatnych (pomiędzy uŝytkownikami przynaleŝącymi do tego samego serwisu) 58%, następnie udzielanie się w dyskusjach ogólnych poprzez 26

27 wysyłanie wiadomości o charakterze publicznym 48% i dzielenie się zdjęciami 44%. PrzewaŜająca większość uŝytkowników (87%) korzysta z serwisów przebywając w domu, jedynie 17% w miejscu pracy, a o połowę mniej w miejscu nauki. Wziąwszy pod uwagę rodzaj sprzętu komputerowego, z jakiego następuje połączenie, zauwaŝa się, Ŝe głównie wykorzystywanymi rodzajami komputerów są komputery typu desktop oraz komputery przenośne. Jedynie 5% uŝywa telefonów komórkowych, a o jeden procent mniej urządzeń typu Palmtop (PDA) REKLAMA W INTERNETOWYCH SIECIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH Jak wynika z przeprowadzonych badań 40, reklama publikowana w internetowych sieciach społecznościowych nie naleŝy do najskuteczniejszych. Wysoki odsetek ankietowanych (70%) nie kojarzy Ŝadnej kampanii reklamowej z sieci społecznościowej. Najlepiej zapamiętaną marką jest Coca-Cola oraz piwo Mixta. 64% uŝytkowników serwisów ma stosunek neutralny do reklam tam publikowanych, jednak jedna piąta z nich wyraŝa sprzeciw wobec prowadzenia kampanii reklamowych na tego typu portalach. Wśród najczęściej wymienianych powód niechęci do akceptowania reklam wymieniano: odczuwanie irytacji, przeszkadzanie w wykonywaniu czynności, które miały być celem zalogowania do portalu oraz niechęć spowodowana zbyt duŝa ilością ogłoszeń reklamowych. Nie bez znaczenia były teŝ głosy, Ŝe wstawione nośniki reklam spowalniały działanie stron internetowych lub ich ładowanie, a takŝe niepotrzebnie zajmowały miejsce, które mogło być wykorzystane w bardziej przydatny dla potencjalnego uŝytkownika sposób. JednakŜe gdyby uŝytkownikom zgłaszającym niechęć do oglądania reklam zaproponowano moŝliwość ich likwidacji w zamian za opłatę, jedynie co dwudziesty z nich byłby skłonny ponieść dodatkowe koszty, aby zapewnić sobie komfort korzystania z serwisu PROFIL UśYTKOWNIKÓW ONLINE SIECI SPOŁECZNOŚCIOWYCH W ostatnim roku ponad trzy czwarte uŝytkowników sieci społecznościowych dokonało zakupów w celach osobistych za pośrednictwem Internetu. Kwoty wydawane w przedziałach 0-100, i rozkładają się równomiernie ze względu na liczbę kupujących, jednakŝe dominującą grupą jest ta spośród uŝytkowników, która wydaje najmniej. Nie dziwi zatem fakt, Ŝe jedynie co dwudziesty spośród ankietowanych jest gotów wydać na zakupach internetowych więcej niŝ 40 Ibidem. 27

28 1000. Najczęściej kupowanymi tą drogą produktami są bilety kolejowe, lotnicze i morskie oraz pakiety wakacyjne. Na drugim miejscu plasują się towary związane z informatyką i elektroniką. Na dalszym miejscu uŝytkownicy serwisów są skłonni kupować ubrania, buty oraz pobyty w hotelach. Rzadko kupowane są natomiast meble oraz produkty dla dzieci i niemowląt. W Hiszpanii 4 z 5 uŝytkowników portali społecznościowych jako podstawowego komunikatora internetowego uŝywa Windows Live Messenger. Na dalszym, nieporównywalnie bardziej odległym, miejscu plasują się Yahoo! Messenger i Google Talk, zawłaszczając odpowiednio 14% i 12% udziałów w rynku. Wśród najczęściej uŝywanych przez uŝytkowników usług oferowanych przez sieć Internet są wyszukiwarki internetowe. Ponad cztery piąte ankietowanych deklaruje, Ŝe uŝywa ich codziennie. Połowa mniej codziennie czyta gazety w formie cyfrowej, a w dalszej kolejności znajdują się takie aktywności jak przeglądanie forów internetowych i blogów. Jedynie co dziesiąty członek społeczności odwiedza portale przeznaczone dla konsumentów czy teŝ bierze pod uwagę informacje zawarte na oficjalnych stronach producentów lub marek produktów. Podzielono preferencje uŝytkowników co do pozostałych mediów komunikacji na trzy kategorie pod względem: rozrywki, uŝyteczności i sympatii. W kaŝdej z tych kategorii prym wiedzie telewizja. Za najbardziej rozrywkowe media uznano poza nią: fora oraz blogi. Pod względem uŝyteczności, na prowadzenie wysunęły się, ex aequo z telewizją, cyfrowa prasa, a następnie fora. Podobne przedstawia się sytuacja, gdy ocenie podlegały media ze względu na sympatię, jaką darzyły doń uŝytkownicy. Ciekawym wnioskiem wyłaniającym się z analizy danych jest fakt, iŝ w kaŝdej kategorii najmniejszą popularnością zyskały takie media jak: radio i prasa tradycyjna (papierowa). Za zapewniające najbardziej aktualne źródła informacji uŝytkownicy portali społecznościowych uznali prasę cyfrową, a najmniej prasę tradycyjną. Taki sam wybór został dokonany, gdy zapytano o medium najbardziej interesujące i wiarygodne. JednakŜe, jeŝeli chodzi o robienie zakupów największą liczba uŝytkowników konsultuje się z forami internetowymi, a najmniejsze powaŝanie w tej materii ma dla nich radio ZALETY I WADY PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH Jako największą zaletę portali społecznościowych wymienia się moŝliwość pozostania w kontakcie ze znajomymi i członkami rodziny. Do pozostałych pozytywnych stron istnienia sieci społecznościowych ich uŝytkownicy zaliczyli moŝliwość poznawania nowych ludzi, dzielenie się 28

29 kontentem (komentarzami, zdjęciami, ciekawymi linkami), umoŝliwienie szybkiej komunikacji z innymi uŝytkownikami oraz odnalezienie starych przyjaciół i dawno nie widzianych członków rodziny oraz nawiązanie kontaktu z mieszkańcami odległych miejsc, rozsianych na całym świecie. JednakŜe, za cenę powyŝszych zalet ponad 1/3 uŝytkowników uwaŝa brak lub niski poziom prywatności i intymności. Niewielka liczba członków społeczności (od 6% do 8%) wymienia inne wady serwisów takie jak: fałszywe profile lub przekłamania na nich, obecność uŝytkowników złośliwych i nieszanujących innych, niemoralne lub nielegalne uŝycie upublicznionych danych oraz publikowanie reklam PORÓWNANIE LIDERÓW WSRÓD PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH Dla połowy wszystkich ankietowanych Facebook był portalem z wyboru, a prawie ¼ wybrała Tuenti. W dalszej kolejności serwisem preferowanym był YouTube (14%) i MySpace (3%). Facebook został scharakteryzowany jako miejsce, gdzie moŝna zawrzeć największą liczbę nowych znajomości i jako portal najczęściej uŝywany i najlepiej znany. Wskazywano równieŝ Facebook jako portal najbardziej kompletny i darzono go największym zaufaniem. Podkreślano takŝe unikalność jego atmosfery. Z kolei ankietowani docenili Tuenti za liczbę uŝytkowników i oferowane moŝliwości zawarcia nowych znajomości. Nie bez echa pozostała opinia o prostocie uŝytkowania i popularności wśród internautów. RównieŜ Tuenti zyskał miano miejsca o wyjątkowej atmosferze. Zgoła inne argumenty przemawiające za wyborem padały w przypadku portalu YouTube. Prawie połowa uŝytkowników wybrała go dzięki zawartości plików wideo i muzycznych. Uznano go za serwis w duŝym stopniu kompletny, dający odwiedzającym duŝą dozę rozrywki i posiadający zróŝnicowany i interesujący kontent. Znikoma grupa uŝytkowników doceniła natomiast design portalu, moŝliwość zdobycia nowych kontaktów czy łatwość uŝytkowania (1% poparcia dla wymienionych argumentów). Nie jest wielkim zaskoczeniem, Ŝe jako serwis najbardziej nadający się do dzielenia się plikami wideo i zdjęciami wskazano właśnie YouTube, podczas gdy najwięcej pomysłów na spędzenie wolnego czasu pochodziło z Facebook. Te dwa wymienione wyŝej portale uznano za najbardziej rozrywkowe, z ponad dwukrotną przewagą tego ostatniego w tej kategorii. JeŜeli wziąć pod uwagę wiek uŝytkowników, to w Hiszpanii wśród młodzieŝy najpopularniejszy jest Tuenti (46%) oraz Facebook (32%). Jak moŝna się domyślić, ze względu na specyfikę, znikomą popularnością w tej 29

30 grupie wiekowej cieszy się LinkedIn (mniej niŝ 1%). W kategorii portalu związanego z szeroko pojętą modą, dominującym portalem jest Facebook z 54% poparcia, za nim plasuje się Tuenti (27%), natomiast pomijalne znaczenie ma w tej kwestii LinkedIn (mniej niŝ 1%). 4. PODSUMOWANIE W swojej publikacji autor podjął się próby nakreślenia aktualnej sytuacji internetowych portali społecznościowych na rynku hiszpańskim. Stworzony został ogólny profil statystycznego uŝytkownika portalu społecznościowego i podane zostały jego pozostałe aktywności dotyczące korzystania z Internetu. Wymienione zostały równieŝ cechy najpopularniejszych portali i argumenty przemawiające za ich wyborem. W artykule pojawił się równieŝ zarys socjologicznych i ekonomicznych podstaw istnienia sieci społecznych, które to zapoczątkowały powstanie internetowych portali społecznościowych. BIBLIOGRAFIA DOLIGALSKI T., Relacje z klientami z wykorzystaniem Internetu w świetle migracji wartości, (red.) Dobiegała-Korona B: Migracje klientów a wartość przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa STARR R. H., MURRAY T., The Network Nation: Human Communication via Computer, MIT Press Cambridge, MA, USA dy-notices/, INTERNET SOCIAL NETWORK SERVICES IN SPAIN The paper deals with social and economic factors underlying the Internet Social Network Services. It discusses the theory of the network effect. Further, it characterises the main features of the services and their users in Spain. 30

31 Papier elektroniczny, e-papier, wyświetlacz dwustabilny, e-czytnik, e-book, elektroniczna etykieta cenowa. Paweł MILLER * MOśLIWOŚCI ZASTOSOWANIA I POTENCJAŁ TECHNOLOGII PAPIERU ELEKTRONICZNEGO Niniejszy artykuł opisuje technologię papieru elektronicznego, która mimo swojego młodego wieku, znalazła zastosowanie w wielu innowacyjnych urządzeniach, bijących rekordy sprzedaŝy na światowych rynkach. W pracy przedstawiona jest krótka historia e-papieru, jego wady i zalety oraz przykłady wykorzystania. Opisane są takŝe fakty ekonomiczne dotyczące e-papieru w kontekście europejskich producentów wytwarzających oraz wykorzystujących tą technologię. 1. WSTĘP 1.1. DEFINICJA PAPIERU ELEKTRONICZNEGO Papier elektroniczny 41, e-papier 42 jest to technologia, pozwalająca na wielokrotne zapisywanie i wymazywanie informacji na materiale, który właściwościami przypominać ma tradycyjną kartkę papieru. Papier elektroniczny z załoŝenia powinien być elastyczny, cienki, lekki oraz powinien, podobnie do zwykłego papieru, odbijać światło, umoŝliwiając odczytanie zawartych na nim informacji. Dodatkowym wymaganiem, jakie stawia się papierowi elektronicznemu jest niskie zuŝycie energii. Istnieją inne znaczenia 43 sformułowania papier elektroniczny. Przemysł wydawniczy mianem e-papieru określa często elektroniczne wydania czasopism, bądź ksiąŝek. TakŜe firma Adobe, potentat na rynku producentów oprogramowania uŝytkowego, zapoŝyczyła terminu e-papier dla nazwania jednego ze swoich produktów (Adobe epaper Solutions 44 ). W niniejszej pracy określenie papier elektroniczny odnosić się będzie do wspomnianej na początku technologii. * Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Studenckie Koło Naukowe Technologii Internetowych i Multimedialnych IM-Tech, praca pod kierunkiem dr Konrada Szymańskiego ang. electronic paper, e-paper

32 1.2. HISTORIA Od czasów Gutenberga, technika druku nie zmieniła się znacząco. Mimo ciągłego procesu ulepszania maszyn drukujących, zasada jest wciąŝ ta sama: na kartkę papieru w sposób fizyczny nanoszony jest barwnik, który na trwałe pozostaje jej integralną częścią. Metoda ta, mimo iŝ powszechnie stosowana, jest kosztowna i moŝna uznać ją za nieekologiczną. Naturalnym stał się więc fakt poszukiwania lepszej metody utrwalania, przechowywania i wyświetlania informacji. W latach 70-tych ubiegłego stulecia 45 Nick Sheridon z Xerox's Palo Alto Research Center Gyricon opracował technologię nazwaną elektronicznym papierem. Urządzenie to skonstruowane było z mikroskopijnych kulek magnetycznych, pokrytych z jednej strony białą, a z drugiej czarną farbą. Kulki wprasowane były pomiędzy dwie cienkie folie, z których jedna była w stanie przewodzić prąd. Po powierzchni urządzenia pisało się specjalnym rysikiem wytwarzającym pole elektryczne, które obracało kulki czarną stroną do góry. Stronę czyściło się przez przyłoŝenie silnego pola elektrycznego do całego ekranu. 46 Od tamtego czasu powstało wiele modyfikacji opisanej technologii, opracowano takŝe kilka innych. Jedną z nich jest technologia E-Ink. Zamiast kulek, mamy tu do czynienia z mikrokapsułkami zawierającymi dodatnio naładowaną białą cząsteczkę oraz ujemnie naładowaną czarną cząsteczkę. Nad i pod kapsułkami umiejscowione są siatki elektrod, które poprzez odpowiednią polaryzację pola elektrycznego wpływają na umiejscowienie pigmentu w kapsułkach. Technologia ta znalazła zastosowanie w wielu urządzeniach, produkowanych obecnie na skalę masową. 2. ZALETY I WADY ELEKTRONICZNEGO PAPIERU Podstawową zaletą e-papieru jest moŝliwość wielokrotnego wyświetlania i wymazywania informacji. Spoglądając na problem od strony wyświetlaczy, nie jest to Ŝadna innowacyjna funkcjonalność, bowiem inne technologie od dawna posiadają taką funkcjonalność. E-papier posiada jednak pewne właściwości, które odróŝniają go od innych wyświetlaczy. Przede wszystkim e-papier jest wyświetlaczem dwustabilnym 47 (ang. bistable display). Oznacza to, Ŝe po odłączeniu źródła prądu to, co Ibidem

Innowacyjność w Europie 2016

Innowacyjność w Europie 2016 DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ MAŁOPOLSKIE OBSERWATORIUM ROZWOJU REGIONALNEGO Innowacyjność w Europie 2016 Komisja Europejska raz w roku publikuje europejską i regionalną tablicę wyników innowacji, która

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010. ul. Wołoska 7, budynek Mars, klatka D, II piętro 02-675 Warszawa, tel. (0 22) 874 41 00, fax (0 22) 874 41 01

RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010. ul. Wołoska 7, budynek Mars, klatka D, II piętro 02-675 Warszawa, tel. (0 22) 874 41 00, fax (0 22) 874 41 01 1 1 RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010 2 2 O raporcie Raport prezentuje kondycję rynku internetowego w Polsce w minionym roku 2009. Wzbogacony o dodatkowe analizy i komentarze, łączy rezultaty i jest wyborem

Bardziej szczegółowo

BRE Business Meetings. brebank.pl

BRE Business Meetings. brebank.pl BRE Business Meetings Witamy w świecie ekspertów Innowacje a wzrost gospodarczy Ryszard Petru Główny Ekonomista BRE Banku SA Dyrektor Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego 05.08.2010 r. brebank.pl

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Tomasz Białowąs Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, UMCS w Lublinie bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro Adam Tochmański / Przewodniczący Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu Materiały na konferencję prasową w dniu 26 listopada 2007 r. Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej 2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce?

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych Warszawa, 25.05.2012 Plan Wprowadzenie po co Polsce (eko)innowacje. Pułapka średniego dochodu Nie ma ekoinnowacyjności

Bardziej szczegółowo

www.stat.gov.pl GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

www.stat.gov.pl GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY @ www.stat.gov.pl W jakim stopniu jesteśmy wyposażeni w komputery, i urządzenia przenośne? Do jakich celów wykorzystujemy? Rozwój telekomunikacji i informatyki w ostatnich latach

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W RACHUNKOWOŚCI

ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W RACHUNKOWOŚCI ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W RACHUNKOWOŚCI wykład VI dr Marek Masztalerz Katedra Rachunkowości Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2010 Rachunkowość coraz bardziej elektroniczna Wykorzystanie systemów FK Skanowanie

Bardziej szczegółowo

Dzieci aktywne online. Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane

Dzieci aktywne online. Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane Dzieci aktywne online Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane październik 2007 Raport Dzieci aktywne online został opracowany na potrzeby I Międzynarodowej Konferencji

Bardziej szczegółowo

Co Polacy kupują w Internecie? Raport Money.pl i ecard S.A. Autor: Marta Smaga, Money.pl m.smaga@money.pl

Co Polacy kupują w Internecie? Raport Money.pl i ecard S.A. Autor: Marta Smaga, Money.pl m.smaga@money.pl Co Polacy kupują w Internecie? Raport Money.pl i ecard S.A. Autor: Marta Smaga, Money.pl m.smaga@money.pl Wrocław, luty 2008 W 2007 roku juŝ 42 proc. internautów robiło zakupy w sklepach internetowych,

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Oczekiwania i bariery Paweł Kaczmarek Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM w Poznaniu Projekt MAPEER SME MŚP a Programy wsparcia B+R Analiza

Bardziej szczegółowo

BADANIE INNOWACYJNOŚCI CI PRZEDSIĘBIORSTW Z WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. wyniki badań jakościowych

BADANIE INNOWACYJNOŚCI CI PRZEDSIĘBIORSTW Z WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. wyniki badań jakościowych BADANIE INNOWACYJNOŚCI CI PRZEDSIĘBIORSTW Z WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO wyniki badań jakościowych CEL BADANIA Określenie poziomu i struktury innowacji w województwie lubuskim i ich wpływu na zmiany profilu

Bardziej szczegółowo

BEST OF EAST FOR EASTER PARTNERSHIP

BEST OF EAST FOR EASTER PARTNERSHIP 5 th International Forum SPECIAL FORUM & EXHIBITION BEST OF EAST FOR EASTER PARTNERSHIP Challenges and Opportunities for Collaboration European Union Poland Eastern Europe Countries November 28-30, 2011

Bardziej szczegółowo

Część II. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz

Część II. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz Część II Po zrealizowaniu materiału student będzie w stanie posługiwać się taksonomiami XBRL wygenerować sprawozdanie finansowe w XBRL odczytać i zmodyfikować sprawozdanie finansowe zapisane w XBRL rozpoznawać

Bardziej szczegółowo

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić?

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Szkolenie Urzędu Patentowego. Zarządzanie innowacją Warszawa, 12.10.2015 Marzenna Anna Weresa Instytut Gospodarki Światowej Kolegium

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ dr Anna Stępniak-Kucharska Uniwersytet Łódzki Plan wystąpienia 1. 2. 3. 4. Cel referatu Dane źródłowe Pojęcie wolności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów unijnych

Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów unijnych Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów unijnych Dr Magdalena Hryniewicka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Zakład Ekonomii Plan wystąpienia Cel Definicje konkurencyjności w literaturze

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro część I Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w biznesie - od inspiracji do sukcesu Działania PARP na rzecz innowacyjności

Innowacyjność w biznesie - od inspiracji do sukcesu Działania PARP na rzecz innowacyjności 2011 Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes PARP Innowacyjność w biznesie - od inspiracji do sukcesu Działania PARP na rzecz innowacyjności Nowy Sącz, 3 czerwca 2011 r. Innowacyjność polskiej gospodarki Summary

Bardziej szczegółowo

Internet w Polsce fakty i liczby. Violetta Szymanek Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Internet w Polsce fakty i liczby. Violetta Szymanek Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Internet w Polsce fakty i liczby Violetta Szymanek Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Internet w Polsce INFRASTRUKTURA ZASOBY KORZYSTANIE WPŁYW REZULTATY SZEROKOPASMOWY

Bardziej szczegółowo

Social Media Część 1 Trendy w korzystaniu. Luty 2017

Social Media Część 1 Trendy w korzystaniu. Luty 2017 Social Media 2016 Część 1 Trendy w korzystaniu Luty 2017 Wprowadzenie O badaniu Social Media 2016 to czwarta edycja podsumowania mediów społecznościowych w Polsce realizowana przez agencję badawczo-analityczną

Bardziej szczegółowo

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o.

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o. BRAND TRACKER Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla sieci detalicznych i centrów handlowych.

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Leasing nowa jakość na rynku motoryzacyjnym

Leasing nowa jakość na rynku motoryzacyjnym Leasing nowa jakość na rynku motoryzacyjnym What s going on in the Automotive Industry?! Warszawa, 22-23 października 2008 Andrzej Sugajski Dyrektor Generalny Związek Polskiego Leasingu www.leasing.org.pl

Bardziej szczegółowo

Odsetek przedsiębiorstw z dostępem do Internetu w 2004 r. (%)

Odsetek przedsiębiorstw z dostępem do Internetu w 2004 r. (%) Odsetek przedsiębiorstw z dostępem do Internetu w 2004 r. (%) 77 78 81 82 85 87 87 87 88 89 90 90 90 92 93 94 94 96 96 97 97 Portugalia Węgry Litwa Cypr Polska Hiszpania Włochy Wielka Brytania Holandia

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Marlena Piekut Oleksandra Kurashkevych Płock, 2014 Pracowanie Zarabianie pieniędzy Bawienie się INTERNET Dokonywanie zakupów Nawiązywanie kontaktów Tadao

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy

Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy w Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy redakcja naukowa Tomasz Michalski Krzysztof Piech SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość cyfrowa sektora bankowego w Europie Środkowo-Wschodniej CE Digital Banking Maturity. Kongres Bankowości Detalicznej 24 listopada 2016

Dojrzałość cyfrowa sektora bankowego w Europie Środkowo-Wschodniej CE Digital Banking Maturity. Kongres Bankowości Detalicznej 24 listopada 2016 Dojrzałość cyfrowa sektora bankowego w Europie Środkowo-Wschodniej CE Digital Banking Maturity Kongres Bankowości Detalicznej 24 listopada 2016 Rola Internetu, szczególnie mobilnego, istotnie wzrosła w

Bardziej szczegółowo

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI KONKURS Statystyka mnie dotyka Wykorzystanie technologii informacyjno telekomunikacyjnych

WIELKOPOLSKI KONKURS Statystyka mnie dotyka Wykorzystanie technologii informacyjno telekomunikacyjnych WIELKOPOLSKI KONKURS Statystyka mnie dotyka Wykorzystanie technologii informacyjno telekomunikacyjnych Dział A. Korzystanie z komputera A1 A2 Jak często przeciętnie korzystałeś(łaś) z komputera w ciągu

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Summary Bibliografia

Zakończenie Summary Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Komercjalizacja nauki w Polsce i na świecie. Maciej Strzębicki

Komercjalizacja nauki w Polsce i na świecie. Maciej Strzębicki Komercjalizacja nauki w Polsce i na świecie Maciej Strzębicki Własna firma Inkubator przedsiębiorczości Kryzys Praca na uczelni Garaż VC/PE Wdrożona idea Innowacje Wydatki na badania i rozwój Komercjalizacja

Bardziej szczegółowo

Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych

Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych Rozwój innowacyjny firm w Polsce. Szanse i bariery. Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych Andrzej Sugajski dyrektor generalny Związek Polskiego Leasingu Bariery ekonomiczne w działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Bank partnerem wspierającym innowacyjne rozwiązania klientów

Bank partnerem wspierającym innowacyjne rozwiązania klientów Bank partnerem wspierającym innowacyjne rozwiązania klientów AGENDA PREZENTACJI INNOWACJE W BIZNESIE POZYSKANIE FINANSOWANIA REALIZACJA ZAŁOŻEŃ od teorii i założeń do faktycznych możliwości i barier wachlarz

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Kraków, 4 lutego 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Opole, 3 marca 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik: Więcej kobiet w zarządzaniu to się opłaca DR EWA LISOWSKA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Przewodnik: Więcej kobiet w zarządzaniu to się opłaca DR EWA LISOWSKA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE Przewodnik: Więcej kobiet w zarządzaniu to się opłaca DR EWA LISOWSKA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE Kompleksowe kompendium wiedzy Fakty i argumenty regulacje prawne dane liczbowe kontekst kulturowy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

Koniunktura w Small Business

Koniunktura w Small Business Koniunktura w Small Business Wyniki badania ilościowego mikro i małych przedsiębiorstw realizowanego w ramach projektu Small Business DNA Organizatorzy Projektu: 17 września 2010 Informacje o badaniu CEL

Bardziej szczegółowo

Inventree.pl. Pomysł Wiedza - Kapitał

Inventree.pl. Pomysł Wiedza - Kapitał Inventree.pl Pomysł Wiedza - Kapitał Pomysł Wiedza Kapitał Inventree to: miejsce spotkań ludzi kreatywnych szansa na wykorzystanie wiedzy i umiejętności w celu stworzenia dobrze prosperującego biznesu

Bardziej szczegółowo

Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski

Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski Wojciech Burzyński Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur Warszawa, 8 kwietnia

Bardziej szczegółowo

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce PODZIAŁ PREZENTACJI: 1 Potencjał sieci Internet dla rozwoju biznesu. 2 Aktualne sposoby przyciągania klientów przy użyciu globalnej

Bardziej szczegółowo

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP STRESZCZENIE Tablica wyników Unii innowacji 2015: w ostatnim roku ogólny postęp wyników w

Bardziej szczegółowo

Rozwój turystyki w Polsce na przykładzie danych statystycznych

Rozwój turystyki w Polsce na przykładzie danych statystycznych Rozwój turystyki w Polsce na przykładzie danych statystycznych VI Ogólnopolska Konferencja Polskich Stacji Narciarskich i Turystycznych Białka Tatrzańska, 2 4 czerwca 2014 r. Wydatki w gospodarce turystycznej

Bardziej szczegółowo

Ekspansja zagraniczna e-usług Olsztyn, 08 listopada 2012. Radosław Mazur

Ekspansja zagraniczna e-usług Olsztyn, 08 listopada 2012. Radosław Mazur 2012 Własny e-biznes - od pomysłu przez rozwój na rynku lokalnym po plany ekspansji zagranicznej - na przykładzie startupów e-biznesowych AIP w Olsztynie Radosław Mazur Ekspansja zagraniczna e-usług Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

EKSPORT WYROBÓW WYSOKIEJ TECHNIKI W UNII EUROPEJSKIEJ EXPORT OF HIGH TECH IN THE EUROPEAN UNION

EKSPORT WYROBÓW WYSOKIEJ TECHNIKI W UNII EUROPEJSKIEJ EXPORT OF HIGH TECH IN THE EUROPEAN UNION PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU RESEARCH PAPERS OF WROCŁAW UNIVERSITY OF ECONOMICS nr 416 2016 Współczesne problemy ekonomiczne. ISSN 1899-3192 Rozwój zrównoważony w wymiarze globalnym

Bardziej szczegółowo

Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej. dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska

Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej. dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Warszawa, 10 października 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Szara strefa w Polsce

Szara strefa w Polsce Szara strefa w Polsce dr hab. prof. nadzw. Konrad Raczkowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo Finansów www.mf.gov.pl Rodzaje nierejestrowanej gospodarki Szara strefa obejmuje działania produkcyjne w sensie

Bardziej szczegółowo

MMI Group Sp z o.o. ul. Kamykowa 39 03-289 Warszawa Tel/ fax. (22) 219 5355 www.mmigroup.pl

MMI Group Sp z o.o. ul. Kamykowa 39 03-289 Warszawa Tel/ fax. (22) 219 5355 www.mmigroup.pl 2008 Copyright MMI Group Sp. z o.o. Warszawa 2009-09-02 Strona 1 z 6 Kryzys dla wielu firm na rynku światowym oznacza ograniczenie wydatków na nowe inwestycje, bądź ich całkowite wstrzymanie. Coraz częściej

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE 2/09/2008-22/10/2008 Znaleziono 329 odpowiedzi z 329 odpowiadających wybranym kryteriom UDZIAŁ Kraj DE - Niemcy 55 (16.7%) PL - Polska 41 (12.5%) DK -

Bardziej szczegółowo

Analiza branży motoryzacyjnej i handlowej

Analiza branży motoryzacyjnej i handlowej Analiza branży motoryzacyjnej i handlowej Październik 2015 2 Wprowadzenie Projekt Advertiser Mobile Audit to przygotowana przez 9 europejskich biur IAB w Polsce we współpracy z Mindshare analiza, mająca

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby. Sygnały poprawy

Co mówią liczby. Sygnały poprawy EU27 Produkcja (9m2007): Tekstylia +1 % OdzieŜ +2 % Co mówią liczby. Raport. Tekstylia i odzieŝ w Unii Europejskiej.Trzy kwartały 2007 Produkcja Sygnały poprawy Po raz pierwszy od roku 2000 Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Elementy systemu podatkowego

Elementy systemu podatkowego Elementy systemu podatkowego I. ogólne prawo podatkowe 1. zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa 1 2. kontrola skarbowa -ustawa z dnia 28 września

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 2 Zamieszczamy podsumowanie analizy rynkowej wraz z aneksem statystycznym, przygotowanej dla Centrów Obsługi Eksportera i Inwestora (COIE),

Bardziej szczegółowo

Radio Track. standard rynkowy. zarządzanie badaniem: KBR. realizacja Millward Brown

Radio Track. standard rynkowy. zarządzanie badaniem: KBR. realizacja Millward Brown Radio Track standard rynkowy zarządzanie badaniem: KBR realizacja Millward Brown Radio Track podstawowe informacje badanie ciągłe realizowane przez cały rok z wyjątkiem kilkunastu dni najważniejszych świąt,

Bardziej szczegółowo

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW.

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Jak oceniać sprzedaŝ przez WWW? Grzegorz Skiera, Łukasz PraŜmowski grzegorz.skiera@cyberstudio.pl lukasz.prazmowski@cyberstudio.pl O czym powiemy?

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa osób starszych w wybranych krajach Unii Europejskiej

Aktywność zawodowa osób starszych w wybranych krajach Unii Europejskiej Aktywność zawodowa osób starszych w wybranych krajach Unii Europejskiej dr Ewa Wasilewska II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Społeczne wyzwania i problemy XXI wieku. STARZEJĄCE SIĘ SPOŁECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE RCITT to: Doświadczony Zespół realizujący projekty Baza kontaktów w sferze nauki i biznesu Fachowe doradztwo Otwartość na nowe pomysły

Bardziej szczegółowo

Recykling odpadów opakowaniowych

Recykling odpadów opakowaniowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIE WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW W OBLICZU KRYZYSU

NARZĘDZIE WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW W OBLICZU KRYZYSU FUNDUSZE STRUKTURALNE UE JAKO NARZĘDZIE WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW W OBLICZU KRYZYSU dr Joanna Kuczewska Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Gdański Eklektyczna definicja

Bardziej szczegółowo

Wpływ technologii informatycznych i telekomunikacyjnych na wzrost gospodarczy i rozwój przedsiębiorstw w krajach posocjalistycznych.

Wpływ technologii informatycznych i telekomunikacyjnych na wzrost gospodarczy i rozwój przedsiębiorstw w krajach posocjalistycznych. 16 październik 2004 Obrona pracy doktorskiej pt. Wpływ technologii informatycznych i telekomunikacyjnych na wzrost gospodarczy i rozwój przedsiębiorstw w krajach posocjalistycznych Marcin Piątkowski Motywacja

Bardziej szczegółowo

MĄDRY INTERNET. BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A.

MĄDRY INTERNET. BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A. MĄDRY INTERNET BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A. Przygotował: Marcin Kołakowski Koordynacja: Grzegorz Kowalczyk Warszawa, czerwiec 2009 METODOLOGIA:

Bardziej szczegółowo

MĄDRY INTERNET. BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A.

MĄDRY INTERNET. BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A. MĄDRY INTERNET BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A. Przygotował: Marcin Kołakowski Koordynacja: Grzegorz Kowalczyk Warszawa, czerwiec 2009 METODOLOGIA:

Bardziej szczegółowo

Polscy emigranci w Europie

Polscy emigranci w Europie Polscy emigranci w Europie Szybki wzrost emigracji Szacunki emigracji mln osób 1,45 1,95 1,00 2004 2005 2006 Źródło: GUS 23 października 2007 83% emigrantów wybiera Europę, a 79% kraje Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia. Oferta sprzedaży raportu: Wydajność pracy w Polsce OFERTA SPRZEDAŻY RAPORTU Wydajność pracy w Polsce Kraków 2012 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 1.11.2013 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 KOMISJA EUROPEJSKA, DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 31 października 2013 r. dotycząca dostosowania rocznych limitów emisji państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Podział środków budżetowych w Unii Europejskiej. Politologia, PUW 2008 Wojciech St. Mościbrodzki,

Podział środków budżetowych w Unii Europejskiej. Politologia, PUW 2008 Wojciech St. Mościbrodzki, Podział środków budżetowych w Unii Europejskiej Politologia, PUW 2008 Wojciech St. Mościbrodzki, www.wojmos.com wojmos@wojmos.com Budżet UE Budżet UE tworzony jest z kilku źródeł. Należą do nich m.in..

Bardziej szczegółowo

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Agenda Bankowość korporacyjna w Polsce na tle krajów

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII BLOK TEMATYCZNY: Zrównoważone finansowanie infrastruktury WYZWANIA NA RYNKU ENERGII Nowe oferty dostawców i zmienione zachowania użytkowników dr Andrzej Cholewa dr Jana Pieriegud Sopot, 26 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Sklep internetowy Kolporter.pl oferuje swoim Klientom blisko 100 000 produktów w tym: ksiąŝki, muzykę, film i gry. Kolporter postanowił stworzyć nowy kanał

Bardziej szczegółowo

Handel internetowy w Polsce w dużym skrócie

Handel internetowy w Polsce w dużym skrócie Handel internetowy w Polsce w dużym skrócie Celem stworzenia dokumentu było, przedstawienie danych o rynku internetowym w Polsce firmom branży odzieżowej. Zagadnienia: Rynek internetowy w Polsce Co robimy,

Bardziej szczegółowo

NAUKOMETRYCZNA CHARAKTERYSTYKA POZIOMU BADAŃ NAUKOWYCH PROWADZONYCH W DYSCYPLINIE INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

NAUKOMETRYCZNA CHARAKTERYSTYKA POZIOMU BADAŃ NAUKOWYCH PROWADZONYCH W DYSCYPLINIE INŻYNIERIA ŚRODOWISKA NAUKOMETRYCZNA CHARAKTERYSTYKA POZIOMU BADAŃ NAUKOWYCH PROWADZONYCH W DYSCYPLINIE INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Lucjan Pawłowski Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Informatyki w biznesie

Narzędzia Informatyki w biznesie Narzędzia Informatyki w biznesie Przedstawiony program specjalności obejmuje obszary wiedzy informatycznej (wraz z stosowanymi w nich technikami i narzędziami), które wydają się być najistotniejsze w kontekście

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU PROJEKTÓW PO IG zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IG w dniu 9 czerwca 2009 roku

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU PROJEKTÓW PO IG zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IG w dniu 9 czerwca 2009 roku ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU PROJEKTÓW PO IG zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IG w dniu 9 czerwca 2009 roku LP Działanie Dotychczasowe brzmienie Nowe brzmienie 1. 4.3 dla projektu indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Mapa Unii Europejskiej

Mapa Unii Europejskiej Mapa Unii Europejskiej 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń zna: nazwy państw Unii Europejskiej, nazwy stolic państw Unii Europejskiej, flagi państw Unii Europejskiej. b) Umiejętności Uczeń potrafi: wskazać

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Sopot, 13 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji. Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP

Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji. Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP Innowacja??? Istnieje wiele definicji terminu innowacja, jedna z nich, opracowana przez Davida

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Olsztyn, 14 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Olsztyn, 14 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Olsztyn, 14 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT 60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT Około 60% firm z sektora MŚP w Polsce korzysta z usług IT. 30% zatrudnia własnych pracowników odpowiedzialnych za informatykę. Rośnie liczba wykorzystywanych komputerów

Bardziej szczegółowo

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Maj 2016 K.023/16

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Maj 2016 K.023/16 Wiarygodne informacje czy są dziś Informacja o badaniu Współczesne media aż kipią od informacji. W zalewie wiadomości z najróżniejszych źródeł coraz trudniej odróżnić te wiarygodne od tych nierzetelnych.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie SBR POLSKA. Sprawozdawczość ITS w Polsce i Unii Europejskiej

Stowarzyszenie SBR POLSKA. Sprawozdawczość ITS w Polsce i Unii Europejskiej Stowarzyszenie SBR POLSKA Sprawozdawczość ITS w Polsce i Unii Europejskiej Stowarzyszenie SBR POLSKA Forma prawna: Stowarzyszenie KRS 248935 organizacja non-profit Podstawowe cele statutowe: rozwój i utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014

Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 14 FACULTY of ELECTRONICS and INFORMATION TECHNOLOGY Warsaw University of Technology (1) Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 14 Dr inż. Dariusz Turlej Dr inż. Wojciech

Bardziej szczegółowo

Bankowość internetowa bez kompromisów i dla kaŝdego.

Bankowość internetowa bez kompromisów i dla kaŝdego. Bankowość internetowa bez kompromisów i dla kaŝdego. Start 7 stycznia 2008 ING BANK ŚLĄSKI Ciągle jesteśmy mało internetowym narodem, ale Penetracja internetu dochodzi 40% Ceny dostępu zaczynają powoli

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania badawcze. Badania internetu na świecie. Warszawa, 16 marzec 2010

Nowe wyzwania badawcze. Badania internetu na świecie. Warszawa, 16 marzec 2010 Nowe wyzwania badawcze Badania internetu na świecie Warszawa, 16 marzec 2010 Wyzwania dotyczące pomiaru nowych obszarów Megapanel nie nadąŝał w ostatnich latach za zmianami na rynku. Badanie koncentrowało

Bardziej szczegółowo

Edukacja a rynek pracy. dr Dariusz Danilewicz Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Edukacja a rynek pracy. dr Dariusz Danilewicz Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Edukacja a rynek pracy dr Dariusz Danilewicz Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Rynek pracy co to? Zatrudnianie nie jest koniecznością Rynek pracy jako całość to byt

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ OPINII PUBLICZNEJ W UNII EUROPEJSKIEJ NT. STANDARDÓW SPOŁECZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH PRODUKCJI OBUWIA

WYNIKI BADAŃ OPINII PUBLICZNEJ W UNII EUROPEJSKIEJ NT. STANDARDÓW SPOŁECZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH PRODUKCJI OBUWIA WYNIKI BADAŃ OPINII PUBLICZNEJ W UNII EUROPEJSKIEJ NT. STANDARDÓW SPOŁECZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH PRODUKCJI OBUWIA PLAN BADANIA I PRÓBA PLAN BADANIA Czas realizacji badań: czerwiec 2015 Grupa badana: próba

Bardziej szczegółowo