SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, DRUKAREK, OPROGRAMOWANIA, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ WYPOSAŻENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, DRUKAREK, OPROGRAMOWANIA, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ WYPOSAŻENIA"

Transkrypt

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Znak postępowania: OK.III /08/MP Kielce, dnia r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, DRUKAREK, OPROGRAMOWANIA, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ WYPOSAŻENIA CPV: , , , wartość zamówienia jest niższa od równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zatwierdzam: DYREKTOR Wojewódzkiego Urzędu Pracy mgr Andrzej Lato

2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: Rozdział I Rozdział II Rozdział III Instrukcja dla Wykonawców Opis przedmiotu zamówienia Wzór umowy, Formularz oferty i inne dokumenty dla Wykonawców Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 3 Wzór umowy Formularz oferty wraz z formularzami cenowymi dla poszczególnych części zamówienia. Oświadczenie ws. powierzenia wykonania zamówienia lub jego części podwykonawcom Załącznik Nr 4 Oświadczenie Wykonawcy zgodne z art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Załącznik Nr 5 Oświadczenie Wykonawcy zgodne z art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych 2

3 Rozdział I Instrukcja dla Wykonawców DZIAŁ I. Nazwa i adres Zamawiającego: Zamawiającym jest Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Adres: ul Witosa Kielce tel fax DZIAŁ II. Tryb udzielenia zamówienia: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), a w szczególności zgodnie z art w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej niższej od równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Ilekroć w niniejszej Instrukcji dla Wykonawców użyte jest pojęcie ustawa Pzp, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych DZIAŁ III. Warunki i zasady realizacji zamówienia: Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, załącznikach do niej, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia, oraz na warunkach cenowych wynikających z oferty wybranego Wykonawcy. 1. Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został zgrupowany w 4 części. 2. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. 3. Termin wykonania zamówienia Wymagany termin realizacji zamówienia dla poszczególnych części zamówienia: Część 1: do 14 dni licząc od daty podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą. 3

4 Część 2: do 30 dni licząc od daty podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą. Część 3: do 14 dni licząc od daty podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą. Część 4: do 14 dni licząc od daty podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą. 4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków przez Zamawiającego. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania, określonych w art. 24 ust.1 i ust.2 Prawa zamówień publicznych. 2) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 3 Prawa zamówień publicznych, tzn.: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Sposób oceny spełniania warunków: Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w niniejszej SIWZ - Rozdział I, Dział III, pkt. 5 - Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, dołączonych do oferty według formuły spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, iż Wykonawca spełnia wymienione warunki. Uzupełnienie wymaganych dokumentów będzie możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może wezwać Wykonawców w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień. 4

5 Zamawiający może, w razie zaistnienia takiej potrzeby zwołać zebranie Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy zgodne z art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Oświadczenie Wykonawcy zgodne z art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Oświadczenie ws. powierzenia wykonania zamówienia lub jego części podwykonawcom. 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie. 7. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik. 8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w ppkt. od 1 do 6 powinny być złożone przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5

6 6. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów: 1. Oferta wraz z załącznikami - pisemnie. 2. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Strony mają również prawo żądania przesłania oryginałów dokumentów nadanych uprzednio faksem. 7. Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ: 1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemna prośbą - wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej (http://wup.kielce.pl/bip2 w zakładce Przetargi ), pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego, co najmniej 6 dni przed terminem składania ofert. 2) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 3) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ, zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 38 Prawa zamówień publicznych. 8. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach związanych z procedurą postępowania: Pan Włodzimierz Bogusz lub Pani Monika Pluta pod nr tel oraz fax , w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Pan Grzegorz Basiński pod nr tel oraz fax , 9. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 6

7 10. Termin związania ofertą Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 11. Opis sposobu przygotowania ofert 1) Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2) Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 3) Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 4) Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. 5) Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 6) Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, ze wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 7) Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 8) Zaleca się, by każda zawierająca jakakolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, użycie korektora itp. powinny być parafowane przez Wykonawcę. 9) Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być informacja o ilości stron. 10) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503) i dołączone do oferty. Zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości 7

8 publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 11) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 12) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 13) Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie, trzy lub cztery części zamówienia. Wykonawca może zaproponować tylko jedna cenę za realizację określonej części zamówienia. 14) Złożenie więcej niż jednej oferty na daną część zamówienia spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę na daną część zamówienia. 15) Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ. 16) Ofertę stanowi wypełniony Formularz oferty. Do oferty Wykonawca musi dołączyć wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiającego w SIWZ. 17) Oferta powinna być złożona w dwóch nienaruszonych, zaklejonych kopertach wewnętrznej i zewnętrznej. Koperty poza adresem Zamawiającego powinny być opatrzone następującym opisem: OFERTA W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM OK.III /08/MP DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, DRUKAREK, OPROGRAMOWANIA, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ WYPOSAŻENIA OTWIERA KOMISJA PRZETARGOWA Poza wymienionymi oznaczeniami podanymi na kopercie wewnętrznej muszą być umieszczone nazwa i adres Wykonawcy. Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przed złożeniem oferty. 12. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 1) Ofertę należy złożyć w: Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach ul. Witosa 86, Kielce - Sekretariat 2) Termin składania ofert upływa dnia r. godz ) Otwarcie ofert nastąpi dnia r. godz

9 w siedzibie Zamawiającego, mieszczącej się w Kielcach, ul. Witosa 86 4) Otwarcie ofert jest jawne. 5) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 13. Zmiana i wycofanie oferty 1) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek, modyfikacji lub uzupełnień przed terminem składania ofert. Powiadomienie musi być złożone według tych samych zasad, jak składana oferta, tj. w dwóch kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej), odpowiednio oznakowanych z dopiskiem ZMIANA. 2) Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według tych samych zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek), z dopiskiem na zewnętrznej kopercie WYCOFANIE. 3) Koperty z dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwarciu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty. 4) Koperty z dopiskiem WYCOFANIE będą otwierane w pierwszej kolejności, a po stwierdzeniu poprawności procedury oraz zgodności danych Wykonawcy z danymi zamieszczonymi na złożonej ofercie, koperty wewnętrzne ofert wycofywanych nie będą otwierane. 14. Opis sposobu obliczania ceny oferty 1) Wykonawca oblicza cenę brutto oferty dla wybranych części zamówienia wypełniając rubryki w odpowiadającej danej części zamówienia tabeli zawartej w Formularzu ofertowym. a. W kolumnie wartość netto należy wpisać kwotę wynikającą z przemnożenia ilości i ceny jednostkowej netto. b. W kolumnie stawka VAT należy określić obowiązująca stawkę podatku od towarów i usług dla każdej pozycji w procentach. c. W pozycji razem netto należy podsumować wartości wpisane do kolumny wartość netto. d. Cenę brutto oferty dla wybranych części zamówienia należy obliczyć w rubrykach zamieszczonych na końcu tabeli, jako sumę obliczonej wartości z pozycji razem netto oraz kwota VAT dla odpowiedniej stawki VAT, cena 9

10 brutto oferty dla wybranych części zamówienia musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. 2) Zamawiający wymaga, aby wszystkie obliczenia dokonane zostały z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku a zaokrąglenia winny być dokonane zgodnie z zasadami matematycznymi. 3) Ceny w ofercie muszą być podane w złotych polskich. Niedopuszczalne jest podawanie cen ofert w innych walutach lub w innych walutach z zastrzeżeniem przeliczenia na złote według jakiegokolwiek wskaźnika (kursu). 4) Cena określona przez Wykonawcę w ofercie nie będzie zmieniana w toku realizacji zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 5) Jeżeli zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 15. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. 16. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposób oceny ofert 1) Oceny ofert dokona Komisja. 2) Komisja w pierwszej kolejności oceni, czy Wykonawcy, którzy złożyli oferty, nie podlegają wykluczeniu z postępowania, a następnie oceni, czy oferty nie podlegają odrzuceniu. 3) Kryterium wyboru oferty: Cena 100% W związku z dopuszczeniem składania ofert częściowych, oferty spełniające formalne wymagania, określone w niniejszej specyfikacji będą oceniane według kryterium ceny brutto osobno dla każdej z czterech części zamówienia. Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację określonej części przedmiotu zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i podana w Formularzu ofertowym. 10

11 Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie według następującej zasady: Px = Cmin Cx * 100 pkt. gdzie: Px - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena brutto za realizację określonej części zamówienia, Cmin - najniższa cena brutto zaoferowana w ofertach złożonych na realizację określonej części zamówienia, Cx - cena brutto oferty ocenianej złożonej na realizację określonej części zamówienia. 4) Ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu ważne. 5) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteria wyboru 17. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1) Niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje wszystkich uczestników postępowania, którzy złożyli oferty o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, oraz zamieści informacje określone w art. 92 ust.1 pkt.1 na własnej stronie internetowej (http://wup.kielce.pl w zakładce Ogłoszenia ) oraz w swojej siedzibie na Tablicy ogłoszeń 2) Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o planowanym terminie i miejscu podpisania umowy odrębnym pismem. 11

12 3) W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) - Zamawiający przed podpisaniem umowy żąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego Wykonania umowy. 20. Wzór umowy Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ i jest zamieszczony w Rozdziale III. Wykonawca przystępując do postępowania akceptuje jego postanowienia. 21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej Wykonawcom i innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługuje wyłącznie protest, na podstawie art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz.1655). 12

13 Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 1 Drukarka HP LaserJet P3005DN (Q7815A) (lub równoważny) ilość 5 szt. Prędkość drukowania (A4, w czerni, tryb normal) Jakość druku (w czerni, tryb best) Zalecana przez producenta ilość stron drukuwanych miesięcznie Minimum 33 str./min Minimum 1200 x 1200 dpi Od 1500 do 5000 Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) Druk dwustronny Automatyczny (standardowy) Maksymalna liczba podajników papieru 3 Dostosowany do pracy w sieci Technologia druku Czas wydruku pierwszej strony (A4, w czerni) Szybkość procesora Typ procesora Standard Monochromatyczny druk laserowy poniżej 9,5 s (wyjście z trybu powersave i oczekiwania) Minimum 400 MHz Motorola ColdFire V5 Liczba podajników papieru 2 Nośniki Papier (typu bond, kolorowy, firmowy, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki), koperty, etykiety, kartony, folia do przezroczy, zdefiniowany przez użytkownika Standardowa pojemność podajnika (arkusze) Do 600 Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) Do 250 Opcjonalny podajnik papieru Opcjonalny trzeci podajnik papieru na 500 arkuszy Odbiornik papieru Odbiornik na 250 arkuszy, odbiornik tylny na 100 arkuszy Wymiary nośników Niestandardowe wymiary nośników Gramatura nośników (wg ścieżki podawania papieru) A4, A5, B5 (JIS), Letter, Legal, Executive Podajnik uniwersalny: 76 x 127 do 216 x 356 mm Podajnik 1: Od 60 do 200 g/m² (prosta ścieżka podawania papieru dla nośników specjalnych i nośników o dużej gramaturze) podajnik 2, 3: od 60 do 120 g/m² 13

14 Pamięć Gniazda pamięci Standardowe języki drukarki Kroje czcionek Rozwiązania komunikacyjne Obsługiwane systemy operacyjne Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne Zużycie energii Zasilanie Dołączone oprogramowanie Gwarancja 80 MB 1x 144-stykowe gniazdo DIMM HP PCL 6, HP PCL 5e, emulacja HP Postscript poziom 3, oprogramowanie do bezpośredniego druku dokumentów PDF w wersji 1.4 (wymaga co najmniej 128 MB pamięci drukarki) PCL: Zestaw 103 czcionek (oraz grecka, hebrajska, cyrylica i arabska); PS: Zestaw 93 czcionek (oraz grecka, hebrajska, cyrylica i arabska) Port Hi-Speed USB 2.0, 1 wolne gniazdo EIO, wbudowany serwer druku HP Jetdirect do sieci Fast Ethernet Wewnętrzne serwery druku HP Jetdirect EIO, zewnętrzne serwery druku HP Jetdirect oraz bezprzewodowe serwery druku HP Microsoft Windows 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Certified for Windows Vista ; Mac OS X v ; Mac OS X v ; Mac OS X v Microsoft Windows 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Server 2003; Dostosowany do systemu Windows Vista ; Novell 5.1 lub nowszy; Mac OS 9.x, OS X wersja 10.2 lub nowsza; RED HAT Linux 7.x lub nowszy; SUSE Linux 8.x lub nowszy; HP-UX 10.20, 11.x, 11i; Solaris 2.5 lub nowszy (tylko systemy SPARC); IBM AIX lub nowszy (wymaga oprogramowania od sprzedawcy NOS); MPE-iX; Citrix MetaFrame Server; Windows Terminal Services Maksymalnie 0,2 W (wyłączone), maksymalnie 9 W (tryb gotowości), maksymalnie 600 W (drukowanie); Średnie zużycie energii: 2,643 kwh/tydzień Napięcie wejściowe V (+/-10%), Hz (+/-2 Hz); V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) Sterowniki drukarki i program instalacyjny na płycie CD; Microsoft Windows Installer; Macintosh Installer; Sterowniki drukarki HP PCL 5e, HP PCL 6 do systemów Windows 2000, XP Home, XP Professional; Emulacja HP Postscript poziom 3 drukarki do systemów Windows 2000, XP Home, XP Professional 24 miesiące z obsługą w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym Drukarka HP Color LaserJet CP3505DN (CB443A) (lub równoważne) ilość 1 szt. 14

15 Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4) Prędkość drukowania (A4, w czerni, tryb normal) Jakość druku (w kolorze, tryb best) Minimum 21 str./min Minimum 21 str./min Minimum 1200 x 600 dpi Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) Druk dwustronny Pojemność podajnika (arkusze) Dostosowany do pracy w sieci Technologia druku Automatyczny (standardowo) 850 (z opcjonalnym podajnikiem na 500 arkuszy) Standard Druk laserowy Rozdzielczość technologii druku HP ImageREt 3600 Czas wydruku pierwszej strony (A4, w czerni) Typ procesora Szybkość procesora poniżej 12,5 s z trybu gotowości Wbudowany procesor Motorola Coldfire wersja 5x 450 MHz Standardowa liczba podajników papieru 2 Nośniki Papier (typu bond, kolorowy, błyszczący, firmowy, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki, odporny na rozrywanie), etykiety, koperty, kartony, folia do przezroczy, zdefiniowane przez użytkownika Pojemność podajnika (arkusze) Do 350 Pojemność odbiornika (arkusze) Do 250 Druk dwustronny Wymiary nośników Niestandardowe wymiary nośników Obsługa papieru Zalecana gramatura nośników Formaty nośników, moduł druku dwustronnego Standardowa pamięć Gniazda pamięci Standardowe języki drukarki Automatyczny A4, A5, B5, B5 (JIS), C5, DL, Executive (JIS) Podajnik uniwersalny: od 76 x 127 do 216 x 356 mm; na 250 arkuszy oraz opcjonalne podajniki na 500 arkuszy: od 148 x 210 do 216 x 356 mm Uniwersalny podajnik na 100 arkuszy, podajnik na 250 arkuszy, opcjonalny podajnik na 500 arkuszy, moduł automatycznego druku dwustronnego, odbiornik na 250 arkuszy g/m² A4, A5, B5 (JIS) 384 MB Jedno 200-stykowe gniazdo SODIMM DDR2 SDRAM HP PCL 6, HP PCL 5, emulacja HP Postscript Level 3, bezpośredni druk plików PDF wersja

16 Kroje czcionek Rozwiązania komunikacyjne Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne Obsługiwane systemy operacyjne Interfejs sieciowy Zużycie energii Zasilanie Energy Star Dołączone oprogramowanie Gwarancja Zestaw 80 czcionek HP (oraz grecka, hebrajska, cyrylica i arabska) Port Hi-Speed USB 2.0 (zgodny ze specyfikacją USB 2.0), wbudowany serwer druku HP Jetdirect Fast Ethernet, gniazdo na kabel Host-USB, 1 dostępne gniazdo EIO (na opcjonalne karty sieciowe, port równoległy IEEE 1284B lub dysk twardy) Karta sieciowa Gigabit Ethernet, karta bezprzewodowej sieci LAN b/g Microsoft Windows 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003; Windows Vista Ready; Mac OS X 10.2; Mac OS X 10.3; Mac OS X 10.4; Red Hat Linux 7.x lub nowszy; SuSE Linux 8.x lub nowszy Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Windows Server 2003, Windows Vista Ready, Mac OS X , OS X 10.3, OS X 10.4 Wbudowany serwer druku HP Jetdirect Fast Ethernet Maksymalnie 465 W (drukowanie), 42 W (tryb gotowości), 10,4 W (tryb uśpienia), 0,25 W (drukarka wyłączona); Średnie zużycie energii: 3,455 kwh/tydzień Napięcie wejściowe V (+/-10%), Hz (+/-2 Hz); V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) Tak Sterowniki drukarki i program instalacyjny na płycie CD: HP PCL 5, HP PCL 6, emulacja HP Postscript Level 3; oprogramowanie do komputerów Macintosh: HP Printer Utility, pliki Postscript Printer Description 24 miesiące z obsługą w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym Drukarka HP LaserJet CP4005DN (CB504A) (lub równoważne) ilość 1 szt. Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4) Prędkość drukowania (A4, w czerni, tryb normal) Jakość druku (w kolorze, tryb best) Minimum 25 str./min Minimum 30 str./min Minimum 600 x 600 dpi Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) Druk dwustronny Automatyczny (standardowy) Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)

17 Dostosowany do pracy w sieci Technologia druku TAK Jednoprzebiegowy, kolorowy druk laserowy Rozdzielczość technologii druku HP ImageREt 3600 Czas wydruku pierwszej strony (A4, w czerni) Typ procesora Szybkość procesora poniżej 10 s z trybu gotowości MIPS RISC 533 MHz Standardowa liczba podajników papieru 2 Nośniki Papier (zwykły, błyszczący, kolorowy, wstępnie zadrukowany, firmowy, ekologiczny, HP Tough i High-gloss Laser), koperty, folia, etykiety Standardowa pojemność podajnika (arkusze) 600 Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) 500 Druk dwustronny Standardowe wymiary nośników Niestandardowe wymiary nośników Automatyczny (standardowy) A4, A5, B5, B5 (JIS), C5, DL, D Postcard (JIS), Executive (JIS), 16K Podajnik uniwersalny: 76 x 127 do 216 x 356 mm; Podajnik na 500 arkuszy: 148 x 210 do 216 x 356 mm Obsługa papieru Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, podajnik na 500 arkuszy, druk dwustronny, odbiornik papieru na 500 arkuszy wydrukiem do dołu, opcjonalne 2 podajniki na 500 arkuszy, opcjonalna podstawa Zalecana gramatura nośników Formaty nośników, moduł druku dwustronnego Standardowa pamięć Gniazda pamięci Standardowe języki drukarki Kroje czcionek Standardowe rozwiązania komunikacyjne Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne Podajnik uniwersalny: Od 60 do 220 g/m²; Podajnik na 500 arkuszy: od 60 do 120g/m² A4, A5, B5 (JIS) 256 MB 1 standardowe 200-pinowe małe gniazdo DIMM (DDR) SDRAM, 3 gniazda na karty pamięci flash HP PCL 6, HP PCL 5c, emulacja HP Postscript Level 3, bezpośredni druk PDF wersja wbudowanych czcionek TrueType skalowalnych wewnętrznie w HP PCL i emulacji HP Postscript Level 3 Szybki port USB 2.0 (zgodny ze specyfikacją USB 2.0), wewnętrzny serwer druku HP Jetdirect do sieci Fast Ethernet 10/100Base-TX Zewnętrzne serwery druku HP Jetdirect, zewnętrzne serwery druku HP Jetdirect do sieci bezprzewodowych Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne Do wbudowanych serwerów druku: Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Professional, 17

18 Windows XP Professional x64, Windows Server 2003; Mac OS X v 10.2 lub nowszy; Citrix MetaFrame Server; usługi Windows Terminal Services. Do zewnętrznych serwerów druku wyposażonych w wiele funkcji, takich jak 175x: Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Windows Server 2003; Dostosowany do systemów Windows Vista, Mac OS 9.x, OS X wersja 10.2 lub nowsza; Citrix MetaFrame Server; usługi Windows Terminal Services. Do zewnętrznych, w pełni funkcjonalnych serwerów druku, takich jak en3700: Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Windows Server 2003; Novell 5.1 lub nowszy; Mac OS 9.x, OS X wersja 10.2 lub nowsza; Red Hat Linux 7.x lub nowszy; SuSE Linux 8.x lub nowszy; HP-UX 10.20, 11.x, 11i; Solaris 2.5 lub nowszy (tylko systemy SPARC); IBM AIX lub nowszy; MPEiX; Citrix MetaFrame Server; Windows Terminal Services Obsługiwane systemy operacyjne Interfejs sieciowy Zużycie energii Zasilanie Energy Star Dołączone oprogramowanie Gwarancja Microsoft Windows 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003; Dostosowany do systemu Windows Vista ; Mac OS X w wersji 10.2 lub nowszy Wbudowany serwer druku HP Jetdirect do sieci Fast Ethernet Maksymalnie 0,3 W (urządzenie wyłączone), maksymalnie 17 W (tryb uśpienia), maksymalnie 55 W (tryb gotowości), maksymalnie 567 W (drukowanie); Średnie zużycie energii: 4,922 kwh/tydzień Napięcie wejściowe V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz); V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz) Tak Sterowniki drukarki i program instalacyjny na płycie CD: HP PCL 5c, HP PCL 6, emulacja HP Postscript Level 3, program usługowy HP LaserJet, oprogramowanie Macintosh, pliki Postscript Printer Description 24 miesiące z obsługą w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym Komputer Dell 755MT z monitorem i zasilaczem awaryjnym (lub równoważny) ilość 22 szt. Jeżeli zostanie zaproponowany produkt równoważny wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających równoważność produktu względem opisanego w zamówieniu modelu. 18

19 Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Płyta główna Zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w 1 złącze PCI Express x16, 2 wolne złącza PCI, 1 złącze PCI Express x1, 4 złącza DIMM, obsługa do 8GB pamięci RAM, 4 złącza SATA (ze zintegrowanym kontrolerem RAID 0/1), 1 złącze esata; Chipset Procesor Dostosowany do oferowanego procesora Procesor klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach, taktowany zegarem co najmniej 2,20GHz, częstotliwość szyny systemowej min. 1066MHz pamięć L2 2MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. Pamięć RAM Dysk twardy Karta graficzna 1GB DDR2 667MHz (2x512MB) Min. 160 GB SATAII 7200rpm, 8MB pamięci Cache Karta osiągająca w teście 3Dmark06 wynik min. 300 pkt. (potwierdzenie w postaci wydruku z wynikiem testów) Karta dźwiękowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (ADI 1984), 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 Wspierająca funkcję Wake on LAN (funkcja włączana przez użytkownika) i PXE 2.0 Porty Klawiatura Mysz Napęd optyczny Obudowa 1 x LPT; 1 x RS232; min. 9 x USB, w tym 8 portów wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Klawiatura USB, Mysz optyczna USB z pięcioma klawiszami oraz rolką (scroll) Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt Typu Mini Tower Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzającym komputerem; jednocześnie Zamawiający wymaga zastosowania dodatkowego zabezpieczenia ruchomej ścianki obudowy w postaci ukrytych śrub, niewidocznych dla użytkownika, zamaskowanych w dolnej części obudowy lub w podstawie; gniazdo śruby wymagające użycia niestandardowego narzędzia (dostarczonego przez producenta w komplecie zabezpieczających śrub) Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki 19

20 metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) Zasilacz o mocy min. 305W o sprawności 80%, pobór mocy zgodny z normą Energy Star 4.0 w kategorii min. B w trybie bezczynności Komputer musi być wyposażony w wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: Przebieg procedury POST Sum kontrolnych BIOSu Awarii procesora lub pamięci podręcznej procesora Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI, kontrolera Video, dysku twardego, płyty głównej, kontrolera USB System operacyjny Bezpieczeństwo i zarządzanie Microsoft Windows XP Professional PL z Service Pack 2, zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony oryginalny nośnik z oprogramowaniem. Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Zintegrowana sprzętowa technologia umożliwiająca zdalny dostęp do komputerów podłączonych do sieci LAN niezależnie od stanu włączenia lub wyłączenia komputera oraz niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego (nawet gdy nie mają systemu operacyjnego, dysku twardego lub są wyłączone). Zintegrowana sprzętowa technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym, musi realizować następujące wymogi: monitorowanie stanu komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersje BIOS płyty głównej, zdalna konfiguracja BIOS u, zdalny update BIOS u, zdalne przejęcie konsoli tekstowej komputera, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD w serwerze zarządzającym, ww. funkcje dostępne przy wyłączonym komputerze oraz przy nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym. Komputer posiadający zintegrowane funkcje ochrony zasobów sprzętowych przed atakami wirusów i innymi zagrożeniami; sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji w procesorze. Dołączony nośnik ze sterownikami. BIOS W pamięci Flash, funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, zgodny ze specyfikacją Plug & Play, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku jednoczesnego odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem 20

21 kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu / odblokowaniu slotów PCI. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych, informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu slotów PCI. Możliwość włączenia/wyłączenia z zintegrowanej karty dźwiękowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość wyłączenia/włączenia z zintegrowanej karty sieciowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość ustawienia portów USB w trybie no BOOT, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów. Możliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę zapewniającą największą wydajność, na pracę zmniejszającą poziom hałasu generowanego przez dysk twardy. Możliwość zablokowania zapisu na dyskietki Dodatkowe oprogramowanie Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej: Informowanie administratora o otwarciu obudowy Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, USB, Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a także na grupie komputerów w tym samym czasie, Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej, Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci, Otrzymywanie informacji WMI Windows Management Interface, Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych. 21

22 Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym, Zdalne przejęcie konsoli tekstowej stacji roboczej przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym, Możliwość przekierowania procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD- ROM lub FDD na innym komputerze spełniającym funkcję serwera zarządzającego, Musi umożliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej Certyfikaty i standardy Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z ww. systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 23 db (załączyć oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez akredytowaną jednostkę) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych, pkt ; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram Gwarancja 3 lata na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Uszkodzony dysk twardy zostaje u zamawiającego. Wsparcie techniczne producenta Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera do oferty należy dołączyć link strony. Monitor Typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 17 22

23 Rozmiar plamki Jasność 0,264 mm 300 cd/m2 Kontrast 800:1 Kąty widzenia (pion/poziom) Czas reakcji matrycy 160/160 stopni Maks. 5 ms Rozdzielczość 1280 x 1024 Złącza i porty Bezpieczeństwo Ergonomia D-SUB + DVI-D, zintegrowany kontroler USB 2.0 (4 porty) Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot Regulacja wysokości ekranu, nachylenia i obrót Certyfikaty TCO 03 Zasilacz awaryjny Zasilacz awaryjny APCBack-UPS CS 650 VA 230 V czytnik kart chipowych zainstalowany w obudowie spełniający normę ISO7816 i standard PC/SC poświadczone oświadczeniem wykonawcy Linksys Wireless-G Access Point WAP54G (lub równoważny) ilość 3 szt. - Zgodny z g, pracujący z częstotliwością 2.4GHz, - Przepustowość do 54Mbps, - Kompatybilność z klientami b (jednocześnie obsługuje karty Wireless-B z prędkością 11Mbps), - Chipset: Broadcom BCM4306, - Procesor: Broadcom BCM 4702, - Parametry w trybie g: + moc nadajnika: 15 dbm (32 mw), + czułość: -80 dbm, - Możliwość pracy w trybach: mixed, g, b, - WPA (Wi-Fi Protected Access): + WPA PSK (Pre-shared key), + WPA RADIUS, - Zapewnia: + roaming, wybór najlepszego punktu dostępowego, równoważenie obiążenia (load balancing) oraz filtrowanie ruchu pakietów, + Może pracować jako punkt dostępowy, most* (punkt-punkt lub punkt-wielopunkt), klient innego AP* (AP Client) oraz Wireless repeater*, + W trybie bridge możliwość podłączenia 4 innych punktów dostępowych, + Tablica dostępu / odmowy dostępu do punktu oparta na adresach MAC (50 pozycji), + Zarządzanie przez WWW, 23

24 + Tworzenie logów aktywności punktu dostępowego, który rejestruje wszystkie próby nieautoryzowanego dostępu, aktywność klientów, ewentualne problemy, + Odkręcane anteny ze złączem R-TNC (opcjonalnie przejściówka na złącze typu N) o zysku 3 dbi. Standard IEEE 802.3/802.3u IEEE b/g Moc wyjściowa Prędkość transmisji LAN 10/100 Mb/s Możliwość zamontowania anteny zewnętrzne Konfiguracja przez WWW Tryby pracy Szyfrowanie Zasilanie Szerokość Wysokość Głębokość 16,5 dbm (802.11b) 54 Mbps tak (RJ45) tak tak Bridge Wireless repeater Access Point WPA, WEP 64/128-bit zewnętrzny zasilacz (12V) 186 mm 48 mm 169 mm Temperatura pracy 0-40 C Inne Gwarancja: Filtrowanie adresów MAC; Logowanie zdarzeń 3 lata Linksys WUSBF54G detektor sieci WLAN - USB pendrive ilość 1 szt. - magistrala USB 2.0 (kompatybilna z USB1.1), - zgodna ze standardami IEEE g oraz b, - wbudowany wyświetlacz LCD pozwala na odczytanie SSID, kanału, siły sygnału i rodzaju szyfrowania, - parametry w trybie g: - moc nadajnika: 16 dbm, - czułość: -73 dbm, - parametry w trybie b: - moc nadajnika: 18 dbm, - czułość: -84 dbm, - możliwość pracować w trybie ad-hoc oraz infrastructure, szyfrowanie WEP, wsparcie dla WPA (Wi-Fi protected access), zintegrowana antena, wbudowany akumulator Li-Ion, 24

25 typ złącza magistrali USB 2.0 standard maks. szybkość transmisji danych szyfrowanie moc wyjściowa możliwość zamontowania anteny zewnętrzne obsługiwane systemy operacyjne dodatkowe informacje gwarancja IEEE g/b IEEE g/b 54 Mbps 64/128-bit WEP; WPA-PSK 16 dbm (dla g) nie Windows XP Windows 98SE Windows Me Windows 2000 Funkcja wyszukiwania aktywnych hotspotów (działa niezależnie od komputera) 3 lata Linksys Wireless-G kamera internetowa WVC200 (lub równoważne) ilość 3 szt. Gwarancja: producent Typ czujnika Światłoczułość Maks. rozdzielczość trybu video Interfejs Cechy dodatkowe gwarancja 3 lata Linksys CMOS 2 luks 640 x 480 piksele WiFi b/g LAN 10/100 Detekcja ruchu 3 lata Szafa RACK Hewlett-Packard G2 PALLET AF001A (lub równoważne) ilość 1 szt. Szafa przeznaczona do montażu serwerów oraz urządzeń aktywnych firmy HP. Cechy produktu: - Wysokość: 42 U - 4 boki metalowe perforowane Zewnętrzna stacja dysków 1,44MB łączona z komputerem poprzez port USB ilość 6 szt. 25

26 Kieszeń zewnętrzna na dysk twardy łączona z komputerem poprzez port USB 2.0 ilość 3 szt. Pamięć 1 GB do laptopa HP Compaq nx6110 p/n: PY497EA#AK Karty kryptograficzne Liczba sztuk: 50 Stykowa karta kryptoprocesorowa z oprogramowaniem middleware spełniająca kryteria: -min. 32kB EEPROM -protokół transmisji zgodny z T=0 lub T=1 -biblioteka CSP -możliwość autoryzacji w ActiveDirectory -biblioteka PKCS#11 -możliwość autoryzacji w edirectory przy użyciu NMAS -możliwość załadowania na kartę więcej niż jednego certyfikatu -zgodność z normą ISO7816 i ISO7810 -możliwość zaimportowania na kartę certyfikatów z plików pfx chronionego hasłem -wszystkie karty powinny być wykonane z białego tworzywa PVC umożliwiającego nadruk przy pomocy drukarki termosublimacyjnej. Finischer do drukarki OKI 9600dn ilość 1 szt. wraz z instalacją i uruchomieniem. HTC P4550 TyTN II Kaiser (lub równoważne) ilość 3 szt. System operacyjny Rodzaj procesora Częstotliwość pracy procesora Wielkość pamięci wewnętrznej Obsługiwane standardy kart pamięci Obsługiwane interfejsy komunikacyjne Odbiornik GPS Windows Mobile 6 Professional Qualcomm MSM MHz 256MB ROM microsd Bluetooth, USB 2.0, Wi-Fi tak Rodzaj wyświetlacza 2.8" Rozdzielczość wyświetlacza 320 x 240 Ilość kolorów wyświetlacza Obsługiwane standardy transmisji danych Wbudowany aparat 65 tys. kolorów CSD, EDGE, GPRS, HSDPA, UMTS 3.0 Mp 26

27 Maksymalna rozdzielczość zdjęć 2048 x 1536 Dodatkowe funkcje aparatu autofocus Rodzaj i częstotliwość działania sieci GSM 850/900/1800/1900 Dodatkowe aplikacje Sterowanie i wprowadzanie danych Typ akumulatora Pojemność akumulatora Gwarancja HTC Audio Manager, HTC Home, HTC TouchFLo 5-cio kierunkowy klawisz nawigacyjny, ekran dotykowy, klawiatura QWERTY litowo-jonowy 1350 mah 24 miesiące w systemie door-to-door SanDisk microsd 8GB SDHC (lub równoważne) ilość 3 szt. Materiały eksploatacyjne do drukarek HP LJ 2550 (color) Kaseta z czarnym tonerem Q3960A 1 Kaseta z niebieskim tonerem Q3961A 4 Kaseta z czerwonym tonerem Q3963A 3 Kaseta z żółtym tonerem Q3962A 4 Drum Q3964A 2 HP LJ 1010 Kaseta z czarnym tonerem Q2612A 4 HP LJ P3005 Kaseta z czarnym tonerem Q7551X 5 HP LJ P3505 Kaseta z czarnym tonerem Q6470A 2 Kaseta z niebieskim tonerem Q7581A 2 Kaseta z czerwonym tonerem Q7583A 2 Kaseta z żółtym tonerem Q7582A 2 HP LJ 4005 Kaseta z czarnym tonerem CB400A 2 27

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa 20 sztuk drukarek laserowych do magazynu Politechniki Krakowskiej. Cechy produktu Do 26 str.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa 20 sztuk drukarek laserowych do magazynu Politechniki Krakowskiej. Cechy produktu Do 26 str. Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy KA-2/085/2008 Zadanie częściowe nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa 20 sztuk drukarek laserowych do magazynu Jakość druku (w czerni, tryb best) Cechy

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania BZP.271.2.1.2013.III Staszów, dnia 08.02.2013r. Uczestnicy postępowania Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego oraz dostawa drukarek w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Zestaw komputerowy typu A 5 sztuk o następujących parametrach technicznych: Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Płyta główna Zaprojektowana

Bardziej szczegółowo

WAG/I /SW/07 Rzeszów, dn r. Ogłoszenie

WAG/I /SW/07 Rzeszów, dn r. Ogłoszenie WAG/I-2910-13/SW/07 Rzeszów, dn. 6.11.2007 r. Ogłoszenie Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie ul. Zamkowa 8 35-032 Rzeszów zwany dalej Zamawiającym, ogłasza

Bardziej szczegółowo

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min.

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min. Specyfikacja 1.1 Stacja robocza Łącznie 50 szt. Oferowany model komputera... Producent...... Oferowany model monitora...... Producent monitora...... Lp. 1. 2. 3. Nazwa komponentu Zastosowanie Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Parametry oferowanych komponentów lub oprogramowania, (wypełnia wykonawca)

Parametry oferowanych komponentów lub oprogramowania, (wypełnia wykonawca) Załącznik nr 2.0 Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Płyta główna 2. Chipset 3. Procesor 4. BIOS min.1 złącza PCI Express x16, min.1 złącze PCI Express x4 min.1 złącze

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA AK.ZP.34310-21/2008 Załącznik nr 1 do SIWZ Pozycja 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zestaw komputerowy 2 sztuki o następujących parametrach technicznych: Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTY W odpowiedzi na ogłoszenie Jednostki Wojskowej 1440 w Toruniu do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Procesor. Pamięć. Dyski i napędy. Zintegrowane moduły. Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTY.

Procesor. Pamięć. Dyski i napędy. Zintegrowane moduły. Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTY. Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTY. Komputery z oprogramowaniem - 10 szt. Typ Mini Tower Procesor Producent Intel Nazwa rodziny Core i3-6100 Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Część I Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego 1. Zestawy komputerowe 5 szt.

Część I Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego 1. Zestawy komputerowe 5 szt. Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Opis przedmiotu zamówienia Część I Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego 1. Zestawy komputerowe 5 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Uwaga, wymaga się aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego.

FORMULARZ OFERTOWY. Uwaga, wymaga się aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego. Załącznik Nr 1 do SIWZ.. FORMULARZ OFERTOWY Uwaga, wymaga się aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego. Lp Opis Producent / nazwa modelu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia DZP.381.65.2012.DW Załącznik nr 2 Lp. Nazwa komponentu komputery konfiguracji pierwszej 300 szt. (z syst. operac. i bez syst. operac. - łącznie) Model oferowany: DELL OPTIPLEX

Bardziej szczegółowo

Drukarka laserowa monochromatyczna 1 sztuka

Drukarka laserowa monochromatyczna 1 sztuka Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia DRUKARKI Drukarka laserowa monochromatyczna 1 sztuka Prędkość druku w czerni (tryb normal, A4) Wydruk pierwszej strony w czerni (A4, po wyjściu ze stanu gotowości)

Bardziej szczegółowo

GMINA SULMIERZYCE. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

GMINA SULMIERZYCE. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Sulmierzyce dnia 6 listopada 2014r. Zamawiający Regon 590648184 Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271.1.21.2014.AS Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA

Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP 1... 2 STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA 1... 4 LAPTOP 2... 5 STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA 2... 7 1 Część I: Komputery przenośne LAPTOP 1 Element Minimalne wymagania Parametry

Bardziej szczegółowo

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego:

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego: OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek dla Urzędu Skarbowego w Gnieźnie. Zamawiający, stosownie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe parametry techniczne

Szczegółowe parametry techniczne Szczegółowe parametry techniczne Pakiet nr 1 Specyfikacja jednostki centralnej 2 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny 2. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 3 Komputery I Producent: Model: Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Oferowane parametry techniczne

Pakiet nr 3 Komputery I Producent: Model: Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Oferowane parametry techniczne Pakiet nr 3 1. Komputery I Producent: Model: Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Oferowane parametry techniczne Płyta główna Zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt.

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. 1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. WYPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ W PIESZCZU Cena jednostkowa brutto ilość Wartość brutto Model, symbol/nazwa oraz producent 1 Zestaw komputerowy z monitorem 2 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

Zestawienie Sprzętu Komputerowego

Zestawienie Sprzętu Komputerowego Zestawienie Sprzętu Komputerowego Komputer AXP 2000,00 zł Obudowa: SFF - Small Form Factor Wymiary max.: 110x340x380 mm Waga max.: 8,5 kg Procesor klasy Intel Celeron 440 2.0GHz, 512kb L2 cache Pamięć

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni.

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. zadanie nr 1 Dostawa drukarek Lp. Nazwa komponentu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r.

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA Ul. Jana Pawła II 27 95-054 Ksawerów NIP 731-18-20-105 Ksawerów, dn. 17.08.2016 r. L.dz. 753 / 2016 Zapytanie ofertowe Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

1- Stacja robocza - 8 szt.

1- Stacja robocza - 8 szt. Nazwa Lp. komponent u 1 Płyta główna Specyfikacja techniczna 1- Stacja robocza - 8 szt. Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera lub

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt Specyfikacja Laptop typ I Łącznie: 34 szt. Oferowany model... Producent... Lp. Nazwa komponentu Wymagane

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) 1. Typ skanera płaski, stolikowy 2. Rozdzielczość optyczna 2400x2400 dpi 3. Głębia koloru 48 bit 4. Prędkość skanowania - w trybie przeglądu: do 7 s, 5. Maksymalne rozmiary dokumentu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. DOSTAWA do siedziby Zamawiającego Zestaw komputerowy z oprogramowaniem SZTUK : 15 kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

FORMULARZ OFERTOWY. DOSTAWA do siedziby Zamawiającego Zestaw komputerowy z oprogramowaniem SZTUK : 15 kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) PO 0420 1/13 Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa zamówienia :DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ WYKONANIE USŁUG INFORMATYCZNYCH W POWIATOWYM URZEDZIE PRACY W KOLBUSZOWEJ Przetarg nieograniczony Data

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ Poniższe zestawienie zawiera opis parametrów minimalnych, jakie powinien spełniać oferowany sprzęt komputerowy. 1 Komputer osobisty PC 10 szt.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na starcie. Grupa I Komputery stacjonarne SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wsparcie na starcie. Grupa I Komputery stacjonarne SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup komputera stacjonarnego, drukarki oraz materiałów eksploatacyjnych w ramach projektu pn.: Wsparcie na starcie współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO CENOWE ZAMAWIANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO CENOWE ZAMAWIANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Strona 1 ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO CENOWE ZAMAWIANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Lp. Nazwa sprzętu Ilość sztuk Cena netto za 1 szt. Wartość netto za całość Stawka VAT 1. komputer typ 1 17 23% 2. komputer typ 2

Bardziej szczegółowo

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy postępowania: Dostawa oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi prowadzonego pod numerem: WBG/ZP/321/3/2012

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt.

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Załącznik nr 3 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Zastosowanie Procesor Opis Komputer będzie wykorzystywany do pracy w domenie zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt Specyfikacja Laptop typ I Łącznie: 34 szt. Oferowany model... Producent... Lp. Nazwa komponentu Wymagane

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt.

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. 1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. WYPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ W PIESZCZU Cena jednostkowa brutto ilość Wartość brutto Model, symbol/nazwa oraz producent 1 Zestaw komputerowy z monitorem 2 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz.

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz. Instrukcja wypełnienia: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę oznaczoną napisem Nazwa producenta oferowany model, wpisując wartość parametru dla oferowanego urządzenia, zgodnie z zapisami kolumny

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 203057-2012 z dnia 2012-09-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia 1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa niżej wymienionego

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 3 Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Pakiet nr 3 Formularz cenowy Lp. Wyszczególnienie Cena netto Zestaw nr 1 Zestaw nr 2 Drukarka

Bardziej szczegółowo

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem.

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr PO.2611.36.2015 z dnia 03.11.2015 1. Komputer PC. Ilość 12 szt. Kategoria CPV: 30200000-1 Typ: Procesor: Płyta główna: Chipset płyty głównej: Zintegrowane sloty

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 46 Strona 2 z 46 Szczegółowa specyfikacja techniczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

4. Płyta Główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16,

4. Płyta Główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16, Załącznik nr 1A do SIWZ Numer sprawy: VII.G.211/02/13 Opis przedmiotu zamówienia KOMPUTER Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie

Bardziej szczegółowo

OPIS OFEROWANEGO ZESTAWU KOMPUTEROWEGO

OPIS OFEROWANEGO ZESTAWU KOMPUTEROWEGO OPIS OFEROWANEGO ZESTAWU KOMPUTEROWEGO str. 21 DZIAŁAJĄC W IMIENIU I NA RZECZ:... oferujemy dostawę 360 zestawów komputerowych: komputer PC typ:..model:...producent:.. monitor LCD... typ:...model:.producent:.

Bardziej szczegółowo

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru:

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru: L.P. NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 Dział Płac Drukarka laserowa mono 2 Technologia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3A SIWZ. Pieczęć firmowa oferenta. Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem Liczba sztuk 28. Oferowany model jednostki centralnej *

Załącznik nr 3A SIWZ. Pieczęć firmowa oferenta. Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem Liczba sztuk 28. Oferowany model jednostki centralnej * OG -231-P-09/2008 Załącznik nr 3A SIWZ.. Pieczęć firmowa oferenta Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem Liczba sztuk 28 Oferowany model jednostki centralnej * Oferowany model monitora *. Producent*..

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/ 514/105/08

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/ 514/105/08 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/ 514/105/08 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro Żnin, dnia 8 października 2010r. OR.3431-43 /10 A/A FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro na sprzedaż i dostawę komputerów przenośnych, drukarki laserowej oraz oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Komputer przenośny typ I... 17 szt.

Komputer przenośny typ I... 17 szt. Załącznik nr 1 do SIWZ Dostawa laptopów i oprogramowania dla Katolickiego Gimnazjum i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Łomży ul. Sadowa 12. Komputer przenośny typ I... 17 szt. Lp. Parametr Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Dostawa urządzeń komputerowych Numer ogłoszenia: 439734-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK P/56/KOMP.OION/2011-ZAŁĄCZNIK 1A 1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Komputery klasy PC wraz z dodatkowym osprzętem (14 szt.) VAT za 1 szt. zł Cena brutto za 1 szt...zł

Bardziej szczegółowo

KOMPUTERY PC PROSZĘ WPISAĆ PRODUCENTA OFEROWANEGO SPRZĘTU PRODUCENT: Minimalne wymagania sprzętowe

KOMPUTERY PC PROSZĘ WPISAĆ PRODUCENTA OFEROWANEGO SPRZĘTU PRODUCENT: Minimalne wymagania sprzętowe ILOŚĆ SZTUK: 52 PŁYTA GŁÓWNA PROCESOR KOMPUTERY PC wyposażona w min. 1 złącze PCI Express x16, 1 wolne złącza PCI, 4 złącza DIMM, 2 złącza SATA, 1 złącze esata Wbudowane w płytę porty min: 1 x LPT; 1 x

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r.

DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r. DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Przedmiot zapytania dotyczy: Zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem I. Zamawiający: Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY BEZ SYSTEMU ( szt. 10 )

1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY BEZ SYSTEMU ( szt. 10 ) Specyfikacja sprzętu 1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY BEZ SYSTEMU ( szt. 10 ) Załącznik nr 2 do SIWZ Komputer (szt. 10) Typ obudowy Mini Tower ATX z zasilaczem 400 W, posiadająca panel USB z przodu (2

Bardziej szczegółowo

Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną,

Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, Siemiatycze, 08.05.2014 r. Wykonawcy Uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia Nasz znak: Zm.271.5.2014 Pytanie 1: Dotyczy: Załącznik nr 6 do SIWZ: Komputer Stacjonarny typ I- 200 szt. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza 4 sztuki Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2012-11-19 19:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wiw.mazowsze.pl Siedlce: Dostawa zestawów komputerowych dla Zakładu Higieny

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów. Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów. Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Załącznik nr 1A do SIWZ Numer sprawy: VII.G.211/03/13 Opis przedmiotu zamówienia KOMPUTER Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ 2. Zastosowanie Komputer stacjonarny.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

ZTM-przetarg nieograniczony nr 94/2014

ZTM-przetarg nieograniczony nr 94/2014 Przedmiot zamówienia dla części I 1. Komputer (A) szt. 33 Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ostrowiec Św., dnia 21 października 2013 Znak sprawy: ARL/PZP/PN/KOMP/2013/8 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie KA.ZP.2311.10.EFS.3.2016 Ciechanów, dn. 24.10.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie I.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał 7 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa do siedziby MOPS Filia Łódź - Widzew sprzętu komputerowego w postaci: 1. Zestaw komputerowy z monitorem 3 sztuki

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana

Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia 16.11.2016 r. Dotyczy: Dostawy sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Nazwa komponentu Typ / model / symbol / producent Wymagane minimalne parametry techniczne komputera Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP/39/2011 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, DRUKARKI WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0/3.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-KONFIGURACYJNE. 1 x D-SUB (VGA) 1 x HDMI

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-KONFIGURACYJNE. 1 x D-SUB (VGA) 1 x HDMI MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-KONFIGURACYJNE Załącznik nr 6 do SIWZ POZ. 1 ZESTAW KOMPUTEROWY 1 MONITOR: Przekątna ekranu 21,5" Czas reakcji matrycy nie większa niż 5 ms Jasność ekranu nie mniejsza niż

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia część 1

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia część 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia część 1 1 z 7 Zestaw komputerowy A 12 sztuk o następujących parametrach technicznych: Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1B do SIWZ RAP.272.161.2012 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo