System informatyczny do wizualizacji i pre-analizy wyników modeli numerycznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System informatyczny do wizualizacji i pre-analizy wyników modeli numerycznych"

Transkrypt

1 Załącznik nr 9 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia System informatyczny do wizualizacji i pre-analizy wyników modeli numerycznych Opracowanie: 1. Teresa Zawiślak 2. Mateusz Barczyk 3. Rafał Kielar Strona 1 z 33

2 Słownik ALADIN model NWP CAPE (ang. ConvectivePotentialAvailableEnergy) - energia potencjalna dostępna konwekcji, jednostka [J/kg] COSMO model NWP (także nazwa konsorcjum użytkowników tego modelu) ECMWF European Centre for Medium-Range Weather Forecasts GRIB, GRIB2 otwarty format zapisu danych meteorologicznych, zalecany przez Światową Organizację Meteorologiczną (WMO), w dalszej części dokumentu, jeśli nie zostało to wyraźnie rozróżnione, wspomnienie formatu grib dotyczyć będzie zarówno formatów grib jak i grib2 IMGW-PIB Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy INCA-PL model nowcastingu pól meteorologicznych (w tym opadu) użytkowany w IMGW-PIB MSL (ang. Mean Sea Level) poziom morza, jednostka [mb] NCEP National Centers for Environmental Prediction LEADS operacyjny system zarządzania danymi meteorologicznymi, stosowany w IMGW-PIB LTS system przetwarzana i prezentacji danych z systemu detekcji wyładowań, stosowany w IMGW-PIB NWP (ang. Numerical Weather Prediction) numeryczny model pogody (np. Cosmo, Aladin, GFS). PSHM Państwowa Służba Hydrologiczno Meteorologiczna IMGW-PIB SFC (ang. Surface Level) poziom gruntu, jednostka [mb] SHR (ang. Wind Shear) wektor ścinania wiatru (zwany czasem uskokiem wiatru), jednostka [m/s]. SRH (ang. Storm Relative Helicity) skrętność atmosfery względem wektora przemieszczania burzy, jednostka [m 2 /s 2 ] SYNOP format zapisu obserwacji meteorologicznych ze stacji synoptycznych n.p.g nad poziomem gruntu (odpowiednik ang. a.g.l. above ground level) Strona 2 z 33

3 Spis treści I. Wstęp II. Założenia ogólne III. Moduły dostarczanej aplikacji IV. Dane wejściowe i wyjściowe V. Wymagania w stosunku do wykonawcy VI. Szczegółowy opis podzadań 1. Moduł Edytowanie pól wynikowych modeli numerycznych w celu ich korekty 2. Moduł Przeliczanie pól modelowych VII. Harmonogram prac VIII. Warsztaty dla pracowników Zamawiającego IX. Zakres wsparcia technicznego X. Wymagania ogólne Załączniki: Załącznik nr 1 Interfejsu Załącznik nr 2 Moduł modyfikacji pola modelowego Załącznik nr 3 Moduł: przeliczanie pól modelowych Załącznik nr 4 Moduł integracyjny. Załączniki Załącznik nr 5 - Standardy IT stosowane w IMGW-PIB Strona 3 z 33

4 I. WSTĘP Zadaniem systemu będzie bezpośrednie wsparcie synoptyka w procesie przygotowania, nadzorowania i aktualizacji prognoz. Niezbędnym i podstawowym elementem pracy współczesnego synoptyka jest analiza wyników numerycznych modeli prognoz pogody. Mnogość informacji, które należy zweryfikować w procesie opracowywania synoptycznej prognozy pogody wymaga narzędzi, które ułatwią pre-analizę wyników modeli, ich modyfikację w celu usprawnienia procesu powstania produktu końcowego. System musi być zbudowany w architekturze wielowarstwowej, w której wyodrębnione będą, co najmniej następujące obszary: Prezentacji, Logiki biznesowej (obejmuje przetwarzanie danych oraz usługi) i Magazyny danych. Poszczególne obszary logiczne aplikacji będą wyodrębnione do osobnych komponentów, które będą mogły być umieszczone na osobnych komponentach infrastruktury fizycznej. System musi być w pełni zintegrowany z infrastrukturą Zamawiającego na poziomie danych w zakresie merytorycznym, architektury oraz technicznym. System będzie wymieniał informacje z głównymi aplikacjami wykorzystywanymi w IMGW-PIB, tj.: SH, ST, LEADS, PERUN, COSMO, ALADIN, AROME, i GFS poprzez CBDO i CBDH. Integracja systemu zostanie zrealizowana na poziomie usług (web services) oraz dla dużych plików na poziomie plikowym z CBDO i CBDH. System zostanie zainstalowany na serwerach wirtualnych dostarczonych przez Zamawiającego wyposażonych w system operacyjny CentOS, pracujących w sieci wewnętrznej Instytutu. Moduł integracyjny omówiony jest w załączniku nr 4 wraz załącznikami System będzie wykorzystywał wyniki modeli numerycznych użytkowanych w IMGW-PIB. Na potrzeby weryfikacji modeli system umożliwi edycję (w celu synoptycznej korekty) pól wynikowych. Będzie również asymilował dane pomiarowo-obserwacyjne, które wspomagają decyzję synoptyka w procesie korekty wyników modeli numerycznych. Na bazie tego wsadu system będzie dokonywał dalszego przetwarzania danych, aż do uzyskania produktu (pola meteorologicznego) i jego prezentacji (wizualizacji lub publikacji w postaci plikowej). Istotną funkcjonalnością systemu będzie edytowanie wyników modelu numerycznego w celu ich korekty. Strona 4 z 33

5 Niezbędnym etapem analizy wyników numerycznych modeli prognoz pogody jest ocena sprawdzalności modelu, krytyczna analiza wyników poprzednich cykli obliczeniowych. Ma to ogromne znaczenie w procesie przypisywania wagi poszczególnym wynikom. Z założenia System powinien być pomostem między wynikami modeli numerycznych stosowanych w PSHM w pierwszej fazie procesu prognozowania, a prognozami wykonywanymi przez synoptyka. Stanowić będzie platformę do weryfikacji wyników modeli numerycznych na podstawie danych obserwacyjno-pomiarowych oraz wiedzy i doświadczeniu operacyjnego synoptyka i będzie służyć w dalszym procesie monitorowania i nadzoru. System tworzyć będą dwa fundamenty: prognozowanie pre-analiza wyników modeli numerycznych, weryfikacja wyników modeli numerycznych, Produkt finalny będzie miał możliwość dalszego, manualnego przetwarzania przez synoptyka, możliwe będzie dodawanie komentarza, w postaci meta-danych. W przypadku braku komentarza, synoptyk po uzyskaniu pewności, że wyniki są satysfakcjonująco wiarygodne będzie mógł zezwolić na bezpośrednią publikację produktu. II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE Zakłada się przede wszystkim stworzenie szkieletu aplikacji. Szkielet ten powinien zakładać możliwość ciągłej rozbudowy o kolejne moduły, wynikające z doświadczeń i potrzeb pracy operacyjnej. Ze względu na operacyjny charakter wykorzystania system powinien charakteryzować się dużą szybkością pracy. Zamawiający ma na myśli takie działanie aplikacji, które zapewni pracę bez przerw związanych z ładowaniem i przetwarzaniem danych. Przetwarzanie plików z danymi musi odbywać się natychmiast po ich pojawieniu się w repozytorium plikowym. Ergonomia pracy powinna być podobna do pracy ze stroną internetową. Czas pracy ma być komfortowy, serwer nie powinien się blokować podczas przetwarzania algorytmów lub dłuższych zakresów czasowych, czas odświeżania poniżej 3 sek. System powinien składać się z wewnętrznej, relacyjnej bazy danych, webowego interfejsu użytkownika i administratora systemu, systemu integracji i zasilania, dekodowania, eksportu danych meteorologicznych, oraz dodatkowych modułów opisanych w pkt. III. Strona 5 z 33

6 System zostanie osadzony w infrastrukturze zamawiającego. IMGW-PIB udostępni na potrzeby realizacji projektu następującą infrastrukturę: 1. 1 maszynę wirtualną dla potrzeb przetwarzania danych GRIB (repozytoria plikowe, dane źródłowe i przetworzone, aplikacje, usługi, logika) o następujących parametrach: 8 GB pamięci RAM 4 procesory wirtualne Przestrzeń dyskowa 400 GB maszynę wirtualną WWW (aplikacje, usługi, logika), do prezentacji danych wynikowych 4 GB pamięci RAM 2 procesory wirtualne Przestrzeń dyskowa 40 GB. 3. Środowisko RDBMS Oracle w wersji z przestrzenią dyskową 400 GB, baza umieszczona jest na środowisku z pełną redundancją. Zamawiający wymaga, aby dostarczony system był przygotowany do migracji do najnowszej wersji bazy danych PostgreSQL oraz był przygotowany do pracy z bazą Oracle 12c. Wykonawca nie wykorzysta w żadnym momencie oraz pod żadnym pozorem dodatkowych opcji bazodanowych Oracle dostępnych w silniku bazodanowym Oracle poza posiadane przez Zamawiającego opcje bazodanowe. Istnieje możliwość i konieczność wykorzystania opcji Oracle RAC (Oracle Real Application Clusters). Zamawiający wymaga wykorzystania platformy opartej o UNIX lub Linux, preferowany system operacyjny to CentOS. Wymaganie wynika z ograniczeń platformy systemu wirtualizacji. Szczegółowy opis interfejsu WWW zawiera Załącznik nr 1. III. MODUŁY DOSTARCZANEJ APLIKACJI: 1. Wewnętrzna relacyjna baza danych - Zamawiający dysponuje infrastrukturą oparta o bazę Oracle. 2. Moduł dekodujący dane wejściowe, umożliwiający: a) Umieszczenie danych dostarczonych w postaci plików do bazy danych w postaci relacyjnej. b) Działanie bezpośrednio po pojawieniu się danych. Strona 6 z 33

7 c) Konfigurację typów plików w zależności od źródła i terminu. Zakres podstawowy danych źródłowych omówiono w rozdziale IV, pkt. 1. Konfiguracja pozwalać będzie administratorowi na modyfikację zakresu podstawowego. d) Konfigurację filtrów danych importowanych do bazy danych w zależności od źródeł (zakodowanych w plikach grib) i terminów ważności. Konfiguracja pozwoli na określenie zakresu danych dekodowanych z grib dla importu do bazy danych. 3. Moduł eksportu danych umożliwiający: a) Eksport danych znajdujących się w bazie danych w postaci relacyjnej do formatów plików wymienionych w rozdziale IV, pkt. 2 dla wybranych punktów na mapie w określonym czasie. b) Ustalenie nazw plików zawierających meta elementy wg następującej maski: PROD_ID_BT_xxZ_VT_xxxZ.ext, zawartych w katalogach, których struktura wskazywać będzie na datę powstania (RRRR-MM-DD-GG_Z), gdzie: i.prod_id identyfikator produktu, wskazujący na nazwę pola danych, ii.bt_xxz czas bazowy produktu, wyrażony w godzinach xx, czasu UTC (Z), iii.vt_xxxz czas ważności produktu, wyrażony w godzinach xxx czasu UTC (Z), iv.ext rozszerzenie pliku wskazujące na jego typ (bmp, png, jpg, gif, svg, png, jpg, csv, xml), v. RRRR-MM-DD-GG_Z rok-miesiąc-dzień-godzina powstania serii danych wyrażone w czasie UTC (Z). c) Ustalenie harmonogramów eksportów. Konfiguracja będzie pozwalała na określenie harmonogramów dystrybucji plików wyjściowych przyporządkowanych do rodzaju produktu, klasy produktu (model, obserwacja), źródła produktu, termin powstania. Sterowanie tą konfiguracją będzie dostępne dla administratora systemu. 4. Moduł optymalizujący. Optymalizacja ma polegać na zarządzaniu archiwizacją i czyszczeniem nieaktualnych danych. Dane przechowywane będą w bazie i/lub w repozytoriach do trzech dób, przestarzałe dane moduł będzie usuwał. Moduł optymalizujący zachowa jednak funkcjonalność trwałej archiwizacji danych, wyraźnie wskazanych przez użytkownika, wraz z określeniem czasu utrzymywania archiwum (maksymalnie 5 lat). 5. Moduł integracyjny. Szczegółowe informacje w Załączniku 4. Strona 7 z 33

8 IV. DANE WEJŚCIOWE I WYJŚCIOWE 1. Jako dane wejściowe do systemu wykorzystywane będą: a) dane z sieci pomiarowo-obserwacyjnej: depesze SYNOP, METAR, TEMP, b) dane z systemu telemetrii PSHM, c) wyniki numerycznych modeli prognoz pogody: COSMO (7 km i 2,8 km) (format danych grib) ALADIN (format danych grib) AROME (format danych grib) GFS (0.25 deg) (format danych grib2) modele nowcastingowe: INCA-PL, SCENE, SNOF (formaty danych csv, grib). 2. Formaty danych: Wejście: a) GRIB, opis: b) NetCDF, opis: c) BUFR, opis: d) pliki tekstowe w postaci csv, xml, e) pliki graficzne (np.: bmp, png, jpg, gif, svg), f) pliki z danymi georeferencyjnymi (shp, kml), g) lub w innych formatach natywnych w razie potrzeby opis zostanie dostarczony. Wyjście: Wszystkie dane wyjściowe z aplikacji wykonanych przez Wykonawcę będą generowane w wybranych formatach z powyższej listy. a) GRIB, NetCDF, b) csv, xml, c) png, jpg, gif, svg, d) shp, kml. 3. Wymaga się zastosowania otwartych i darmowych dekoderów plików grib/grib2: 1) Grib-api w wersji lub wyższej (ECMWF), oparty na licencji Apache 2.0, źródło: https://software.ecmwf.int/wiki/display/grib/license), Strona 8 z 33

9 2) wgrib, wgrib2 (NCEP), oparte na licencjach otwartych lub zawartych w domenie publicznej, źródła: a) b) ftp://ftp.cpc.ncep.noaa.gov/wd51we/wgrib/notice, c) E-wgrib2 d) 3) innego dostarczonego przez Wykonawcę, opartego na darmowych, otwartych licencjach, zawartych w domenie publicznej lub z licencją do użytkowania kompatybilną z dostarczanym systemem. Format NetCDF musi być obsługiwany przy użyciu darmowych, otwartych bibliotek. System będzie umożliwiać rozbudowę, danych, poprzez integrację nowych bibliotek lub modułów bez ingerencji w głównym kodzie programu. V. WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY: 1. Raportowanie postępu prac i uzgodnienia podczas spotkań w jednym ze wskazanych przez Zamawiającego miejsc (Kraków, Warszawa, Wrocław) z częstością nie rzadziej, niż co 2 tygodnie. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia spotkania on-line przy pomocy ogólnodostępnych narzędzi do konferencji internetowych. Ze strony Zamawiającego możliwe jest zorganizowanie konferencji internetowej wykorzystującej infrastrukturę Microsoft LYNC, Wykonawca może dostarczyć swoje rozwiązanie umożliwiające transmisję głosową oraz wizualną przez współdzielony Pulpit. Każdorazowe zorganizowanie spotkania w formie on-line musi być uzgodnione z przedstawicielem Zamawiającego. 2. Kody źródłowe będą tworzone wg. opisanych standardów kodowania, obejmujących minimum formatowanie kodu, konwencje nazewnicze i konstrukcje programistyczne. Wykonawca dostarczy dokument, z opisanymi zastosowanymi standardami. 3. Dostarczone oprogramowanie będzie zawierało udokumentowany kod źródłowy (standard Doxygen 2.0), opatrzone czytelnymi komentarzami, niezależnie od elementów składowych Strona 9 z 33

10 powinno być w pełni dostępne do edycji i przetworzenia przy użyciu darmowych kompilatorów lub interpreterów. VI. SZCZEGÓŁOWY OPIS PODZADAŃ Podzadania polegają na opracowaniu poszczególnych modułów do systemu. System powinien zawierać moduły spełniające następujące funkcjonalności: 1. Moduł: Edytowanie pól wynikowych modeli numerycznych w celu ich korekty. Narzędzie ma umożliwić następujące działania w celu korekty wyników modeli numerycznych w trybie pracy operacyjnej na dyżurze synoptycznym: Weryfikacja manualna i automatyczna po zadanych parametrach. Weryfikacje wyników modeli numerycznych w oparciu o dane obserwacyjne. Weryfikacja wyników modeli numerycznych w oparciu o pola statystyczne. Weryfikacja wyników modeli w oparciu o różnice pomiędzy modelami z pre-analizy (warstwy prezentacyjnej). Szczegółowy opis w Załączniku nr Moduł: Przeliczanie pól modelowych z uwzględnieniem bieżących obserwacji naziemnych. Narzędzie służyłoby do modyfikacji wartości prognostycznych wskaźników opartych na wielowarstwowych poziomach atmosferycznych, na podstawie bieżących wskazań stacji synoptycznych. Ponowne przeliczenie wskaźników wielowarstwowych, w których dane naziemne z obserwacji bieżącej, a górne z wyników z modelu dla wyższych warstw atmosfery maksymalne wykorzystanie danych pomiarowych np. do przeliczania: CAPE, SRH, SHEAR. Asymilacja danych pomiarowych temperatura, wilgotność do modyfikacji diagramu aerologicznego prognostycznego. Weryfikacja danych operacyjnych - wymagana- możliwość wykorzystania danych punktowych (dane z systemu telemetrii, dane SYNOP, prognoza numeryczna). Szczegółowy opis w Załączniku nr 3. VII. HARMONOGRAM PRAC Termin realizacji: Wdrożenie systemu: Strona 10 z 33

11 1. Opracowanie i przekazanie dokumentacji kodu wg standardu Doxygen 2.0 oraz dokumentacji użytkownika, administratora oraz dokumentacji opisującej architekturę systemu. 2. Instalacja systemu na serwerach i udostępnienie na stanowiskach operacyjnych. 3. Warsztaty dla pracowników Zamawiającego. Przyjmuje się następujące etapy realizacji zadania: Etap Opis Termin realizacji I. Opracowanie projektu 1. Analiza i projektowanie systemu konsultacje Systemu Wykonawcy z Zamawiającym w celu uzgodnienia realizacji poszczególnych elementów sytemu. Konsultacje prowadzone w ramach spotkań Wykonawcy z Zamawiającym, konsultacji on-line, korespondencja Omówienie i dostosowanie środowiska developerskiego do udostępnionej przez Zmawiającego infrastruktury. 3. Określenie i zaprogramowanie środowiska testowego interfejsu do prezentacji. Testowe sprawdzenie dystrybucji. Określenie zakresu funkcjonalności środowiska testowego odbędzie się w formie wstępnych konsultacji, jednak minimalny zakres to przedstawienie podstawowych funkcjonalności interfejsu www prezentującego następujące parametry meteorologiczne: temperatura powietrza, ciśnienie atmosferyczne, prędkość i kierunek wiatru na podstawie danych GRIB oraz danych z sieci pomiarowo obserwacyjnej. 4. Wygenerowanie dokumentacji i prezentacji graficznej na podstawie uzgodnień dla każdego z wymienionych powyżej zadań. Celem realizacji Strona 11 z 33

12 II. Wykonanie, instalacja, wdrożenie i konfiguracja Systemu III. Testy Systemu IV. Przeprowadzenie warsztatów dla pracowników Zamawiającego Dla rozwoju infrastruktury i środowiska niniejszego punktu dojdzie do spotkania Zamawiającego z Wykonawcą, po stronie Zamawiającego obecna będzie osoba odpowiedzialna za operacyjne zasilanie systemu danymi. Podczas spotkania zostaną określone zasady i harmonogramy dystrybucji. 5. Określenie harmonogramu i zakresu zadań dla programisty. 1. Programowanie części składowych systemu. 2. Budowa/programowanie produktów do wizualizacji wyspecyfikowanych w opisie konfiguracji podstawowej, (załącznik 1, rozdział III). 3. Implementacja funkcji interaktywnych interfejsu, budowa narzędzi wizualizacji, personalizacji. 4. Wdrożenie systemu. 5. Konsultacje i raportowanie postępu prac zgodnie z ustalonym harmonogramem spotkań. 1. Testowanie systemu, uzupełnienia i poprawki, opracowanie i sprawdzenie dokumentacji, finalizacja projektu. 1. Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Zamawiającego Strona 12 z 33

13 4. VIII. WARSZTATY DLA PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO Wykonawca przeprowadzi warsztaty dla pracowników Zamawiającego w Ośrodku Głównym i we wszystkich lokalizacjach biur prognoz meteorologicznych Zamawiającego. 1. Rodzaje szkoleń 1) warsztaty administratorów i administratorów lokalnych forma warsztaty on-line, warsztaty lokalne, lokalizacja - Ośrodek Główny IMGW-PIB lub miejsce działania poszczególnych zespołów biur prognoz meteorologicznych, liczba uczestników ok. 15 osób, ilość warsztatów jedne przeprowadzone 1 raz w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiającego, czas trwania - 8 godzin, 2) warsztaty dla użytkowników rodzaj warsztatów lokalne, lokalizacja miejsca działania poszczególnych zespołów biur prognoz meteorologicznych (Gdynia, Szczecin, Białystok, Poznań, Warszawa, Wrocław, Kraków), liczba uczestników łącznie około 80 osób, maksymalnie w jednych warsztatach 12 osób, ilość warsztatów jedne w każdej lokalizacji 2 lub 3 razy, w terminach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego, czas trwania - 8 godzin. 2. Tematyka warsztatów 1) warsztaty dla synoptyków: a) opis systemu, części składowe, b) opis interfejsu użytkownika przedstawienie funkcji operatora (szczegółowo) i administratora (pobieżnie) (m.in. początek pracy z systemem, przetwarzanie danych w aplikacji, logowanie, uprawnienia, wymagania sprzętowe dla użytkownika), c) prezentacja zastosowania aplikacji demo wykorzystania funkcji w hipotetycznych sytuacjach operacyjnych, Strona 13 z 33

14 d) opracowanie ćwiczeń dla użytkowników do samodzielnego wykonania. Podstawowe manipulacje w systemie (m.in. wyświetlenie danych do porównania, wybór modelu, modyfikacja pola numerycznego, zapis, eksport), e) dodatkowo szczegółowe zagadnienia w dwóch zakresach tematycznych: Podstawowe zagadnienia programu warsztatów: panel administratora zarządzanie uprawnieniami użytkowników, przynależności do grup ustawienia konfiguracyjne: konfiguracja dekodowania konfiguracja kalkulatorów konfiguracja wartości domyślnych konfiguracja palet. 2) warsztatów dla administratorów i IT: a) dla administratorów w biurach prognoz i dla IT - warsztaty szczegółowe funkcji administracyjnych, struktura przepływu danych, charakterystyka możliwych awarii i ich usuwania, przedstawienie źródeł oprogramowania i interfejsu, podstawowe manipulacje w kodzie oprogramowania służące do rozbudowy kolejnych modułów, b) dodatkowo szczegółowe zagadnienia w dwóch zakresach tematycznych konfiguracja sprzętowa, konfiguracja aplikacji oraz aplikacji współpracujących, przedstawienie wykorzystywanych technologii (np. jquery, php, Oracle), wymagania systemowe, efektywność działania, sposoby optymalizacji sprzętowej i softwarowej, możliwości monitoringu poprawności działania, alertowanie o braku danych, błędach, zarządzanie modułami aplikacji, zakres konfiguracji aplikacji, monitorowanie, zarządzanie użytkownikami, kopie bezpieczeństwa, wymagania wydajnościowe i dostępność. Strona 14 z 33

15 3) Program warsztatów zostanie wcześniej skonsultowany z przedstawicielami IMGW-PIB. 4) W ramach warsztatów ma być dostarczona kompletna instrukcja obsługi dla poszczególnych grup pracowników administratorów, administratorów lokalnych systemu, użytkowników systemu. IX. ZAKRES WSPARCIA TECHNICZNEGO Zakres wsparcia technicznego rozumiany jest jako realizacja warunków gwarancji. 1. Minimalny wymagany okres świadczenia serwisu i wsparcia powykonawczego systemu wynosi 12 miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 2. Gwarancja na przedmiot Umowy, świadczona będzie w siedzibie Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń w formie telefonicznej oraz poczty elektronicznej o awarii przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 4. Wykonawca zobowiązuje się usunąć awarię w następującym czasie od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego: a) dla błędu 18 godzin, b) dla usterki 24 godziny. 5. Priorytet awarii ustala Zamawiający w swoim zgłoszeniu, zgodnie z poniższymi definicjami: a) błąd - niedziałanie lub niepoprawne działanie Systemu lub działania niezgodne z dokumentacją użytkownika lub administratora lub z projektem aplikacji, uniemożliwiające jego używanie w obszarze zastosowań, b) usterka - niepoprawne działanie Systemu umożliwiające wykonywanie jego funkcji, ale w sposób utrudniony lub inny niż wynika z dokumentacji użytkownika lub administratora lub wymagające wykonania dodatkowych czynności poza zalecanymi w dokumentacji. 6. Gwarancja nie obejmuje usuwania problemów w prawidłowym funkcjonowaniu Systemu wynikających z przyczyn technicznych niezależnych od Wykonawcy, np. problemów wniesionych przez inne elementy współpracujące z Systemem i niebędące przedmiotem Umowy (błędy użytkowników, wirusy komputerowe, itp.). 7. Nośniki oprogramowania Systemu, płyta CD oraz nośniki typu Pendrive objęte są 90-dniową gwarancją. Strona 15 z 33

16 X. WYMAGANIA OGÓLNE 1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawami innych osób, majątkowe prawa autorskie do utworów powstałych w związku z realizacją Umowy. 2. Wykonawca oświadcza, że do Systemu powstałego w związku z realizacją Umowy, przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawami innych osób, majątkowe prawa autorskie. 3. Z chwilą przekazania przedmiotu Umowy Zamawiającemu, Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do utworów, o których mowa w ust. 1 oraz Systemu wraz z kodami źródłowymi, na wszystkich polach eksploatacji, określonych w art. 74 ust. 4 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U Nr 90 poz. 631 z późniejszymi zmianami) w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia Umowy, w tym w szczególności: a) używania i wykorzystania rozbudowanego Systemu w całości, b) utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami w całości lub w części, c) zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu na nośnikach elektronicznych, dyskietkach, płytach kompaktowych oraz nośnikach magnetycznych, d) publicznego wystawiania i wyświetlania, e) wprowadzania do pamięci komputera i umieszczania w sieci Internet, f) publicznego rozpowszechniania w sposób inny aniżeli wskazany w pkt 4, g) aktualizowania danych w Systemie. 4. Z chwilą odbioru przedmiotu Umowy lub jej części następuje również nabycie przez Zamawiającego własności wydanych mu egzemplarzy dokumentacji. 5. Wykonawca, przenosząc majątkowe prawa autorskie na Zamawiającego, zgodnie z ust. 3 jednocześnie oświadcza, że: a) nie narusza autorskich praw majątkowych osób trzecich, jednakże Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia wszelkich ewentualnych roszczeń osób trzecich w przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych tych osób, b) nie udzielił przed przeniesieniem majątkowych praw autorskich żadnych licencji na wykorzystywanie rozbudowanego Systemu, Strona 16 z 33

17 c) autorzy powstrzymają się od wykonywania swoich praw osobistych w stosunku do rozbudowanego Systemu, będącego przedmiotem Umowy. INTERFEJS Załącznik 1 Aplikacja będzie działać w oparciu o profile użytkowników, logowanie i uprawnienia synchronizowane z Active Directory, które jest wdrożone i stosowane w IMGW-PIB. W ramach jednego użytkownika zapewniona będzie możliwość wyboru predefiniowanego profilu (np. zakres nowcastingu, zakres prognozy na 5 dni, region Polski, cała Polska). Wielkość i zestaw profili dostępnych dla użytkownika będzie możliwa do konfiguracji z poziomu administratora systemu. Interfejs powinien być oparty na otwartych technologiach web ([php, rubby, python], js, jquery, html3). I. Tryby pracy systemu Aplikacja będzie zawierać następujące tryby pracy: 1. Tryb administratora. 2. Tryb użytkownika. 3. Moduł integracyjny. Tryb administratora W module administratora użytkownik będzie miał dostęp do zmian globalnych ustawień systemu takich jak: 1. strona z monitoringiem pracy systemu, 2. strona do zarządzania użytkownikami, przypisywania im ról, 3. strona z ustawieniami globalnymi użytkowników, 4. strona umożliwiająca zmiany globalnych ustawień systemu (baza danych, dekodowanie, dane wyjściowe), 5. strona umożliwiająca tworzenie nowych produktów, ich kategoryzowanie, umieszczanie w poszczególnych lokalizacjach. Strona 17 z 33

18 Tryb użytkownika W module użytkownika system składał będzie się z następujących podstron: 1. ustawienia, 2. strona startowa, 3. strona użytkownika, 4. strona monitoringu systemu (braki danych, opóźnienia), 5. strona z danymi zlokalizowanymi geograficznie (mapy), 6. strona z prezentacją danych w postaci tabelarycznej, 7. strona z prezentacjami w postaci wykresów, 8. strona Mix (umożliwiająca dowolne łączenie funkcjonalności z pkt ). Uwagi i komentarze do funkcjonalności Trybu Użytkownika Aplikacja ma umożliwiać zmiany pracy pomiędzy poszczególnymi stronami w sposób maksymalnie zachowujący parametry pracy. W każdym stanie powinna istnieć możliwość zapisu aktualnych ustawień aplikacji (położenia okien, wybranych parametrów) i możliwość umieszczenia ich jako skrótu na stronie głównej. W przypadku strony Mix aplikacja ma zapewniać możliwość synchronizacji wyświetlanych parametrów pomiędzy elementami strony. Domyślnie synchronizacja powinna dotyczyć dla czasu wyświetlania, dla pozostałych parametrów możliwość konfiguracji i zmiany domyślnych ustawień na poziomie administratora bądź użytkownika. Dla każdego zobrazowania musi być zachowana możliwość uruchomienia animacji (z konfigurowalną przerwą), jak i automatycznego odświeżania (w przypadku pojawienia się danych z nowszego zestawu). Uwagi do podpunktu 5 w Trybie Użytkownika - strona z danymi zlokalizowanymi geograficznie (mapy). 1. Możliwość prezentacji kilku (1-12) obrazów na jednej stronie wzajemnie zsynchronizowanych czasowo. 2. Dla poszczególnych obrazów możliwość wyboru dowolnego typu danych meteorologicznych, sposobu zobrazowania (izolinia, pole barwne, wartości) oraz podkładów. Jako warstwa może być Strona 18 z 33

19 też użyty obraz w formacie png, gif, jpg, svg pochodzący z zewnętrznych źródeł (np. system Leads, Dart) zorientowanych geograficznie przy pomocy panelu administratora. 3. Nakładanie warstw na pojedynczej mapie - funkcjonalność nakładania wielu danych geograficznych na jednym obrazie: a) możliwość włączania, wyłączania warstw oraz ich wzajemnego położenia (funkcjonalność zbliżona do pracy na warstwach w Photoshop) oraz zmiany stopnia ich przeźroczystości, b) domyślnie wszystkie warstwy zsynchronizowane w czasie - możliwość desynchronizacji - wtedy niezbędne wyświetlenie wyraźniej informacji o braku synchronizacji czasowej, c) możliwość zsynchronizowania wybranych warstw pod względem parametrów lub poziomów, d) dla każdej warstwy (pomijając warstwy będące zaimportowanymi obrazami z zewnętrznych źródeł, np. radarowy, system detekcji wyładowań) dane muszą być możliwe do wyświetlania za pomocą izolinii, wartości w siatce, wartości w pre-definiowanych punktach (np. zgodnych z listą stacji SYNOP), pola barwnego. Kolory izolinii oraz skok (niekoniecznie liniowy) powinien być możliwy do zdefiniowania za pomocą panelu administracyjnego, analogicznie dla pola barwnego. Możliwość wybrania, zmiany palety barwnej w czasie prezentacji. Możliwość wykorzystywania dynamicznej palety barwnej (w zależności od zakresu prezentowanych danych), jak i statycznej dla stałego zakresu danych, e) linia czasowa w postaci suwaka - z możliwością definiowania skoku oraz dodatkowy suwak do przemieszczania się po czasie bazowym modelu, f) funkcjonalności z punktów a-e muszą mieć możliwość zdefiniowania jako skróty klawiszowe, g) w zależności od wybranej opcji najechanie myszą na polu z danymi ma wyświetlać: wartości pól w danej lokalizacji mapy zgodnych z wyświetlanymi parametrami, wszystkie operacje mają w maksymalny sposób zachowywać parametry z wyświetlanej mapy (wybrany NWP, zestaw parametrów, czas bazowy NWP, czas prognozy), kliknięcie w danej lokalizacji mapy pozwala na: wyświetlenie meteogramu (pola w meteogramie definiowalne na poziomie administratora), wyświetlenie przekroju pionowego (pola w przekroju definiowalne na poziomie administratora - po wyświetleniu możliwość dodania dowolnie wybranego pola lub zmiana parametrów wyświetlania), Strona 19 z 33

20 możliwość wykonania przekroju pionowego dla wybranej linii łamanej (trasy) za pomocą podwójnego kliknięcia (np. ctrl + klik), wyświetlenie modyfikowalnego sondażu pionowego - opis w modułach, h) wszystkie operacje mają w maksymalny sposób zachowywać parametry z wyświetlanej mapy (wybrany NWP, zestaw parametrów, czas bazowy NWP, czas prognozy), i) prezentacja powinna udostępniać możliwość automatycznego odświeżania, j) dla wszystkich danych, które posiadają odniesienie przestrzenne niezbędny jest zapis wybranych i pre-konfigurowanych danych analizowanych i danych wynikowych (np. izolinie) w formie pliku geobazy z konfigurowalną nazwą pliku z elementami dynamicznymi definiującymi warstwę. Uwagi do podpunktu 6 w Trybie Użytkownika strona z prezentacją danych w postaci tabelarycznej 1. W prezentacji tabelarycznej mogą znaleźć się: a) dowolne pola meteorologiczne zawarte w danych wejściowych, b) dane przeliczone wewnątrz systemu na podstawie algorytmów zadanych przez administratora, c) dane interpolowane dla wybranych lokalizacji lub obszarów. 2. Dostępne obszary oraz lokalizacje definiowalne na poziomie panelu ustawień użytkownika. 3. W tabeli możliwość sortownia i filtrowania w kolumnach. 4. Możliwość konfiguracji wyświetlanych elementów z poziomu panelu konfiguracji użytkownika. 5. Możliwość eksportu danych z tabeli do pliku csv. 6. Możliwość eksportu danych posiadających odniesienie przestrzenne do pliku geobazy. 7. Prezentacja powinna udostępniać możliwość automatycznego odświeżania. Uwagi do podpunktu 7 w Trybie Użytkownika strona z prezentacjami w postaci wykresów. 1. Prezentacja w postaci wykresu powinna zapewniać następujące minimalne funkcjonalności: a) meteogram z konfigurowalnymi polami, b) interaktywny przekrój pionowy, c) sondaż pionowy, d) histogram dla wybranego parametru, Strona 20 z 33

21 e) wykres 2D dowolnych zmiennych z możliwością dodawania i usuwania wyświetlanych danych w czasie prezentacji. 2. Wszystkie ww. sposoby prezentacji powinny zapewniać podstawową interaktywność: a) dodawanie i usuwanie wyświetlanych parametrów, b) zmiany parametrów wyświetlania (np. wybrany NWP, zestaw parametrów, czas bazowy NWP, czas prognozy), c) skalowanie. 3. Możliwość eksportu otrzymanego obrazu (png, jpg, svg). 4. Prezentacja powinna udostępniać możliwość automatycznego odświeżania. II. Cechy systemu 1. System powinien zapisywać historię sesji - możliwość cofnięcia się do danych wyświetlanych w poprzednich krokach. 2. System powinien umożliwiać przesłanie pełnej informacji o wyświetlanych danych np. za pomocą adresu url (możliwość przesłania użytkownikowi w innej lokalizacji tej samej formy wizualizacji). 3. Interfejs powinien działać płynnie na stacjach roboczych (komputery klasy PC Pentium 4, 2 GB RAM) w przeglądarkach Firefox , Internet Explorer 10.0+, Chrome Możliwość równoczesnego przeglądania danych przez najmniej 40 użytkowników na raz. 5. Możliwość prezentowania danych w różnych odwzorowaniach kartograficznych (definiowalnych na poziomie administratora), minimum następujące: a) Merkator b) Lambert c) natywne dla danego pola NWP d) układ PUWG 92, domena 800x900 km, xll 50000, yll e) zunifikowane podkłady stosowane w IMGW-PIB. 6. Możliwość skalowania, przesuwania map (może być oparte o gmaps bądź OpenLayers), możliwość zmiany podkładów geograficznych jak również ich definiowania (np. dodatkowe punkty, wybrane granice). 7. System powinien zapewniać możliwość umieszczania na mapie wybranych symboli, linii, Strona 21 z 33

22 obszarów (na dodatkowej warstwie) oraz mieć możliwość ich udostępnienia innym użytkownikom lub wykorzystania na innych podkładach - dane te przy przenoszeniu muszą być zorientowane geograficznie, a nie względem obrazu. System zapewni możliwość ich eksportu przynajmniej w formacie png oraz w formatach wektorowym (kml, svg) oraz w formie geobazy. 1. Dla wybranego pola numerycznego system powinien pozwalać na jego ręczną edycje - patrz punkt VI W przypadku prezentacji punktowych danych wynikowych na polu siatkowym możliwa wizualizacja poszczególnych elementów meteorologicznych w postaci palety barwnej, naniesionego pola punktowego dla wskazanych lokalizacji oraz/lub wartości ekstremalnych dla zadanego obszaru np. województwo, powiat, konglomerat województw. 3. Przy prezentacji danych punktowych, w przypadku skalowania możliwość grupowania bądź dyskryminacji zgodnie z zadanym przez administratora dla danego typu danych algorytmem (np. min, max, średnia, mediana). 4. System ma zapewniać możliwość porównania wyników z różnych modeli NWP z danymi obserwacyjnymi (telemetria, synop,) oraz z wcześniejszymi przebiegami modeli. III Katalog produktów dostępnych w konfiguracji podstawowej 1. Parametry z obserwacji (SYNOP, Telemetria): - temperatura 2m, - temperatura punktu rosy 2m, - wiatr na poziomie 10 m (kierunek i prędkość), - wiatr maksymalny (z telemetrii). - porywy wiatru (z SYNOP). - ciśnienie MSLP, - opad (wysokość) w interwałach: 10 min, 30 min, 1h, 3h, 6 h, 12 h. 2. Lista parametrów do publikacji w konfiguracji podstawowej, dostępnych w plikach grib. - wskaźniki konwekcyjne: SBCAPE (Surface Based Convective Available Potential Energy), MUCAPE (Most unstable CAPE), CIN (Convecive Inhibition), Strona 22 z 33

23 MLCAPE 1km (Mixed Layer 0-1 km CAPE), MLCIN 1 km (Mixed Layer 0-1 km CIN), EHI, LI (Lifted Index), KI (K Index) - opad (Precipitation) w interwałach: 3h, 6 h, 12 h - typ opadu (Precipitation/type) w interwałach: 3h, 6h, 12 h - TPW (Total Precipitable Water), - ciśnienie - MSLP, - wiatr na poziomie 10 m (kierunek i prędkość), - temperatura na poziomie 2m, - temperatura punktu rosy na poziomie 2m, - SHR (Shear): 0-1km, 0-3km, 0-6km - SRH: 0-1km, 0-2km, 0-3km - ponadto parametry na wybranych poziomach izobarycznych: dla każdego z poziomów izobarycznych: 300 mb, 500 mb, 700 mb, 850 mb, 925 mb, 1000 mb następujące produkty: wiatr (wind), temperatura (Temperature), temperatura ekwiwalentno potencjalna (Theta-E), wilgotność względna (Relative humidity), prędkość pionowa (Vertical Velocity), dywergencja/konwegencja (Divergence), wirowość względna (Relative vorticity) Strona 23 z 33

24 Załącznik nr 2 Moduł modyfikacji pola modelowego 1. Moduł ma pozwalać na modyfikację pola gribowego przez synoptyka. Jako pole bazowe może służyć zarówno czyste dane z modelu NWP, kombinacja danych z kilku modeli, oraz dane z modeli NWP + algorytmy statystyczne bazujące na dodatkowych parametrach (np. wysokość w m n.p.m, rodzaj powierzchni, pora roku i inne). Algorytmy definiowalne zarówno na poziomie administratora jak i użytkownika. 2. Minimalnie moduł ma zapewniać możliwość korekty poprzez następujące metody: a) dla prezentowanego pola możliwość zaznaczenia obszaru poddawanego korekcie i dla wybranego obszaru możliwość zmiany wartości pola w sposób absolutny, addytywny, multiplikatywny lub inny zgodny ze skonfigurowanym algorytmem, opcjonalnie z możliwością zdefiniowania rozkładu przestrzennego zmiany (np. rozkład gaussa, stała wartość) oraz wpływu na otocznie zaznaczonego obszaru (zasięg + kształt wpływu), możliwość dokonania równocześnie korekty na dany moment czasu prognozy jak również możliwość zdefiniowania wpływu na okresy w pobliżu. Przykładowo - zmiana temperatury o +5 C na godz. 12 UTC może powodować: brak jakichkolwiek zmian w prognozie na pozostałe kroki czasowe dla terminów +/- 6h może powodować zmianę o +5 C dla terminów w zakresie +/- 3h może powodować zmianę zgodną z wybranym rozkładem (np. +5*(3- t)/3). Dla wybranego obszaru zainteresowania w dodatkowym oknie (panelu) powinien wyświetlać się histogram z wartościami przed i po korekcie. b) możliwość wybrania wartości zgodnych z zadanym filtrem (np. T max > 32 st. C) i dokonanie operacji tylko na tak wybranych danych. Analogicznie jak dla sposobu 1. możliwość definiowania wpływu zarówno na sąsiednie terminy, jak i dla sąsiednich obszarów, c) możliwość łącznia obu ww. sposobów selekcji, d) możliwość wybrania elementów charakterystycznych pola na mapie (max, min, izolinia) i zmiany ich położenia. Analogicznie do punktów 1. i 2. system powinien pozwalać na propagację zmian w czasie zgodnie z wybranym algorytmem, e) możliwość wybrania punktów elementów charakterystycznych, zarówno z wcześniej Strona 24 z 33

25 zdefiniowanej listy, jak i interaktywnie, dokonanie dla nich korekty pola meteorologicznego i na podstawie zadanego algorytmu wyliczenie korekty dla całego obszaru, f) możliwość importowania już wypełnionej listy ze zmodyfikowanymi wartościami z zewnętrznej aplikacji (np. w postaci pliku csv, xml) i na jej podstawie wprowadzenia korekty dla całego obszaru. W trakcie wprowadzania zmian system powinien pozwalać na sprawne i szybkie przełączanie pomiędzy różnymi polami - zarówno tymi w trybie edycji (korekty), jak i w trybie podglądu. 3. Administracja modułu: a) system powinien zapewniać z poziomu administratora przypisanie maskowania obszarów do modyfikacji w zależności od obszaru osłony danego biura (użytkownika, przypisania użytkownika do jednostki organizacyjnej), b) możliwe funkcje rozkładu korekty powinny być definiowalne z poziomu panelu administratora, analogicznie zakresy propagacji czasowej i przestrzennej, c) w celu stworzenia możliwych algorytmów (funkcji rozkładu) korekty, administrator powinien mieć możliwość wykorzystania podstawowych operatorów matematycznych (np. arytmetyczne, logiczne, inne), wykorzystania dowolnie zdefiniowanych stałych, wykorzystania danych związanych z lokalizacją, datą i czasem, wartościami różnych (nie tylko aktualnie modyfikowanego) pól meteorologicznych (bądź danych statystycznych) dostępnych w systemie, d) w zależności od wybranego pola (jego charakterystyki fizycznej) zapewniona możliwość przypisania domyślnego sposobu propagacji korekty, jak również możliwość zablokowania niektórych sposobów korekty dla danego pola, e) administrator powinien mieć możliwość definiowania więzów pomiędzy danymi (korektami), np. zmiana temperatury maksymalnej w ciągu dnia powinna pociągać za sobą zmianę przebiegu temperatury w ciągu dnia, f) administrator powinien mieć możliwość definiowania automatycznych ostrzeżeń dla synoptyka zgodnych z zadanymi algorytmami (np. temperatura maksymalna z dnia nie może być mniejsza niż temperatura minimalna z nocy, przy dodatniej temperaturze nie może padać śnieg itp.). Strona 25 z 33

26 4. Administracja na poziomie użytkownika: a) system powinien zapewnić dla dowolnego synoptyka możliwość konfiguracji domyślnych ustawień korekty (w ramach zakresów dopuszczonych przez administratora), b) system powinien zapewnić możliwość zapisania preferowanego wyglądu danych do edycji. 5. Jako element wyjściowy modułu korekty możliwe będą następujące produkty: a) dane w formacie grib ze zmodyfikowanymi wartościami przez synoptyka, b) dane w formacie grib z wartościami zmian wprowadzonymi przez synoptyka, c) dane w formacie xml, csv zawierające wartości danych w wybranych punktach, d) obrazy (png, jpg, svg) z wizualizacją zmienności parametrów w czasie w wybranych punktach (meteogramy), pola i wygląd definiowalne z poziomu użytkownika, e) obrazy (png, jpg, svg) z wizualizacją przestrzenna parametrów - definiowalne z poziomu użytkownika. Przykładowa Procedura zastosowania modułu modyfikacji pól modelowych w oparciu o prognozę synoptyczną Aplikacja do edycji i weryfikacji prognozy numerycznej wynika z zapotrzebowania na interfejs umożliwiający ręczną manipulację danymi modelowymi. Poniżej przykład zastosowania. Zasada działanie modułu opisana na przykładzie założeń do aplikacji generującej prognozy średniego opadu na zlewnię. Przykład zastosowania: Podział zlewni w zależności od rejonu osłony jest mocno urozmaicony, dlatego program powinien pozwalać na sprawne zarządzanie danymi tak, by synoptyk mógł dokonać weryfikacji w sposób możliwie prosty i szybki, a jednocześnie, aby cała procedura pozwalała na wzrost jakości samej prognozy. Dane wejściowe/wyjściowe Na wejściu system otrzymywać będzie prognozę średniego opadu na zlewnię, aktualnie są to Aladin, Cosmo i modele nowcastingowe (obecnie są to Inka-PL, SCENE), ale z możliwością pobrania również GFS. Dodatkowo mogą być różne warianty tych modeli (Cosmo 2,8 km, Arome). Będą to prognozy z różną rozdzielczością czasową (np. Aladin przez pierwsze 30 h dysponuje rozdzielczością 1h, potem 3 h). Wyniki modeli są dostarczane w trybie normalnym 2x na dobę, Strona 26 z 33

27 w sytuacji kryzysowej 4x na dobę, co 6 h. Na wyjściu - na wyjściu zweryfikowana prognoza z rozdzielczością 1 h. Horyzont czasowy prognozy, jaki nas interesuje to 3 doby (w Aladin oczywiście póki co mniej). Dla okresów, gdy model podaje prognozy z rozdzielczością 3 h wartości 1h są interpolowane (średnia). System będzie miał możliwość przechowywania danych archiwalnych, operacyjnie do 3 dni do badania historii prognoz, nieoperacyjnie pełne archiwum. Baza danych Niewątpliwie system będzie musiał komunikować się z zewnętrzną bazą danych, preferowana np. Exadata zarządzana w WO MOK lub C2.6. Prawdopodobnie niezbędna będzie osobna, wewnętrzna baza danych. Interfejs Preferowanym interfejsem użytkownika jest strona Web. Projekt layoutu wygląda w uproszczeniu następująco: Rysunek 1. Uproszczony schemat rozmieszczenia elementów w aplikacji. Strona 27 z 33

28 Użytkowanie Obsługa systemu odbywałaby się w poszczególnych etapach: 1. Wybór modelu. 2. Wybór czasu. Na górze strony jest strzałka czasu. Dostępne są na niej najbliższe 3 doby. Odpowiedni suwak pozwala na zaznaczenie odpowiedniego przedziału czasowego, dla którego dokonywane będą operacje. Dla tego przedziału czasowego prezentowany jest wykres słupkowy do korekty w prawym oknie. 3. Wybór interwału czasowego do korekty prognozy na górze strony pasek wyboru interwału 1h, 3h, 6h, 12h. 4. Wybór obszaru (lewe okno). Na mapie Polski/obszaru osłony meteorologicznej/województwa (możliwy wybór skali). Na mapie naniesione są kontury: województw, subregionów, zlewni. 5. Zaznaczanie. Kliknięcie myszy z wciśniętym klawiszem Ctrl pozwala zaznaczyć wszystkie zlewnie objęte przez dany subregion, kliknięcie na zlewnie bez Ctrl pozwala klikać/odklikać poszczególne zlewnie. Podkład wewnątrz zlewni jest pokolorowany w zależności od wysokości prognozowanego opadu średniego wynik z modelu numerycznego przed edycją. Stała skala barw w zależności od wartości średniego opadu na zlewnię. 6. Zasada grupowania do edycji jest taka, że synoptyk wybiera grupę zlewni, które charakteryzować się będą podobnym opadem. Może to być subregion lub wybrane zlewnie. 7. Wykres obok mapy (prawe okno) w zadanym przedziale czasu i z rozdzielczością czasową określoną z góry (3, 6, 12 h) prezentuje histogramy opadu średniego dla zaznaczonej zlewni lub w przypadku zbioru zlewni średni opad dla tego zbioru (należy go przeliczyć proporcjonalnie do powierzchni zaznaczonych zlewni). Wewnątrz poszczególnych słupków histogramu widoczne są wartości godzinowe średniego opadu na zlewnię. Adjustacja 1. Synoptyk dla okresów interwałów 12h, 6h, 3h może określić opad całkowity z góry. Wtedy niezależnie od tego, jaki opad wynikał z prognozy modelowej, opad w interwale zostanie znormalizowany do wartości podanej przez synoptyka. Np. mamy rozkład natężenia opadu dla grupy kilku zlewni, w którym w ciągu 12 h spadnie Strona 28 z 33

29 15 mm, przy czym w pierwszych 6 h spadnie 10 mm, w drugich 6h 5 mm. Synoptyk podnosi wartość opadu za 12 h do 30 mm. Rozkład natężenia zostanie podniesiony proporcjonalnie w pierwszych 6 h do 20 mm, w drugich do 10 mm. Dalej rozkłada opad po równo dla danego interwału czasowego (tu 6 h) do skali najmniejszej (1h), zachowując godzinową strukturę z modelu. W ten sposób dochodzimy do danych wyjściowych dla hydrologów średni opad na zlewnię krokiem 1 h. 2. Takie działanie można przeprowadzić także dla obszaru subregionu. Zostaną zdefiniowane zlewnie przynależne do poszczególnych subregionów. Możliwość dodawania/odejmowania zlewni od subregionu. 3. Możliwa jest opcja, że synoptyk akceptuje prognozę wysokości opadu z modelu dla dłuższego interwału czasowego, ale koryguje rozkład czasowy, czyli zmienia sumy opadów dla mniejszych interwałów przy założeniu, że suma całkowita nie ulegnie zmianie. Czyli możliwość deklarowania, czy suma jest stała, czy modyfikowana. 4. Konieczna opcja akceptacji dla danego obszaru prognozy modelowej albo domyślne zostawienie danych modelowych, jeśli nie było korekty. 5. W momencie, gdy korygujemy średni opad na zbiór zlewni dokonuje się pewne uśrednianie tego parametru dla poszczególnych zlewni, dlatego zaznaczamy tylko te zlewnie, w których zakładamy w miarę jednorodne wartości średniego opadu. Plik wynikowy Jako wynik modyfikacji otrzymujemy pole opadu średniego na zlewnie, w którym doszło do ręcznej modyfikacji wartości. Niezależnie czy synoptyk poprawiał słupki o szerokości (interwale) 12 h, 6 h, 3 h czy 1h, wynik korekty wpływa na sumy opadu w każdym zakresie czasowym.. Sposób i format przekazania danych do bazy hydrologicznej (SH) do ustalenia. Funkcjonalności dodatkowe 1. Historia prognoz. 2. Moduł weryfikacyjny prezentacja zgodności prognozy z danymi otrzymanymi od hydrologów (wyliczony na podstawie danych pomiarowych średni opad na zlewnię), z sieci pomiarowej. 3. Możliwość prezentacji opadu minimalnego i ekstremalnego dla korygowanego obszaru/zlewni. Strona 29 z 33

30 Załącznik nr 3 MODUŁ: PRZELICZANIE PÓL MODELOWYCH Podstawą zastosowania modułu polega na tym, że błędy parametrów przypowierzchniowych są najtrudniejsze do prognozowania przez modele numeryczne. Wyższe poziomy izobaryczne prognozowane są z większą dokładnością, ponieważ na tych poziomach występuje znacznie mniejsze urozmaicenie i wartości parametrów są w znaczącym stopniu wygładzone przestrzennie. Źródła danych: 1. Obserwacje naziemne: SYNOP, dane z systemu telemetrii. 2. NWP pola modeli numerycznych: ALADIN AROME COSMO GFS Modele nowcastingowe: INCA-PL, SCENE, SNOF. Produkt przetworzony, pochodzący z modułu edycji pól wynikowych modeli numerycznych. Wszystkie powyższe zwane będą dalej NWP lub modele numeryczne. Tryby pracy (możliwe zastosowanie modułów 1 i 2): 1. Tryb prezentacji. W tym trybie wyświetlane byłyby pola obserwacji. 2. Tryb edycji. Procedura zastosowania modułu w oparciu o dane pomiarowe: 1. Wybór modelu referencyjnego. Możliwe zastosowanie modelu wynikowego, pochodzącego z modułu edycji pól wynikowych modeli numerycznych (Zał. 2). Pierwsza weryfikacja powinna polegać zestawieniu wyników z wybranych modeli (możliwość przełączania źródła danych modelowych) dla danego terminu z odpowiednim polem obserwacji. Dostępne terminy do porównania to: ostatnia pełna godzina oraz pełne godziny wstecz, aż do terminu początku biegu modelu. 2. Zestawienie wyników NWP i obserwacji naziemnych odbywać się powinno poprzez nakładanie wartości obserwacyjnych (np. temperatura powietrza, wilgotność powietrza, kierunek i prędkość wiatru) na tło modelowe. W prezentacji wyświetlane będą parametry na poziomie gruntu (SFC). Strona 30 z 33

31 Prezentacja zestawienia będzie następująca pole NWP obszary i/lub kontury, pole obserwacji naziemnych w postaci nakładania punktowego (cyfry, barwne punkty, krążki synoptyczne). 2. Podczas porównania NWP z obserwacjami naziemnymi zachodzi subiektywna ocena synoptyka skutkująca wyborem najlepiej pokrywających się wartości NWP z wynikającymi z obserwacji. W ten sposób określany jest model referencyjny dostępny do dalszej obróbki. 3. Po wyborze modelu referencyjnego, dla danej godziny, system pozwala na podmianę przypowierzchniowego pola NWP interpolowanymi wartościami z obserwacji naziemnych. Domyślnie podmiana polegać powinna na kompletnym wypełnieniem wartości parametrów przypowierzchniowych wartościami interpolowanych obserwacji naziemnych. Poza granicami Polski, gdzie dostęp do obserwacji jest ograniczony, pole przypowierzchniowe pozostanie niezmodyfikowane. W strefie przygranicznej wartości węzłowe będą polegać na interpolacji pomiędzy wartościami NWP poza granicami Polski, a wartościami obserwacji naziemnych w granicach kraju. Schemat interpolacji przedstawia rysunek System powinien mieć możliwość wyboru obszaru kraju, w którym zachodziłaby podmiana parametrów przypowierzchniowych. W takim układzie tylko w zaznaczonym obszarze pole przypowierzchniowe będzie pochodzić z obserwacji naziemnych, pozostała część pola modelowego będzie zawierać czyste wartości parametrów NWP. Rysunek 1. Schemat interpolacji pola obserwacji naziemnych wewnątrz kraju, NWP poza granicami i obserwacyjno-modelowego w strefie przygranicznej. Strona 31 z 33

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.1.21.137 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY METEOROLOGICZNE NA POTRZEBY OSŁONY HYDROLOGICZNEJ. Teresa Zawiślak Operacyjny Szef Meteorologicznej Osłony Kraju w IMGW-PIB

PROGNOZY METEOROLOGICZNE NA POTRZEBY OSŁONY HYDROLOGICZNEJ. Teresa Zawiślak Operacyjny Szef Meteorologicznej Osłony Kraju w IMGW-PIB PROGNOZY METEOROLOGICZNE NA POTRZEBY OSŁONY HYDROLOGICZNEJ Teresa Zawiślak Operacyjny Szef Meteorologicznej Osłony Kraju w IMGW-PIB 11.12.2013 Prognoza pogody określenie przyszłego najbardziej prawdopodobnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem jest rozbudowa systemu kolejkowego funkcjonującego w Urzędzie Miasta Lublina, służącego do zarządzania obsługą klientów. W ramach modernizacji

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do pozyskiwania, analizy i prezentowania informacji.

Narzędzie do pozyskiwania, analizy i prezentowania informacji. 1 Narzędzie do pozyskiwania, analizy i prezentowania informacji. 2 Gromadzenie i analiza informacji Dane od lat gromadzone w systemach informatycznych SyriuszSTD dane dziedzinowe: pośrednictwo pracy, ewidencja

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia zakup badań w zakresie opracowania wersji serwera aplikacyjnego pod aplikację wektorową i obsługi wymiany treści multimedialnych w tymże serwerze

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Moduł meteorologiczny w serwisie CRIS

Moduł meteorologiczny w serwisie CRIS Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni Moduł meteorologiczny w serwisie CRIS Czesław Kliś Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Projekt finansowany ze środków funduszy

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z Program szkolenia 1. Tabele programu Excel 1.1. Wstawianie tabeli 1.2. Style tabeli 1.3. Właściwości tabeli 1.4. Narzędzia tabel 1.4.1. Usuń duplikaty 1.4.2. Konwertuj

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS.

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej ViLab jest samodzielnym programem służącym do prowadzenia obliczeń charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Jak ustawić cele kampanii?

Jak ustawić cele kampanii? Jak ustawić cele kampanii? Czym są cele? Jest to funkcjonalność pozwalająca w łatwy sposób śledzić konwersje wygenerowane na Twojej stronie www poprzez wiadomości email wysłane z systemu GetResponse. Mierzenie

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Opis: Niniejsza instrukcja opisuje wymogi użytkowania aplikacji oraz zawiera informacje na temat jej obsługi. DHL Multiconverter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Funkcje systemu infokadra

Funkcje systemu infokadra System Informacji Zarządczej - infokadra jest rozwiązaniem skierowanym dla kadry zarządzającej w obszarze administracji publicznej. Jest przyjaznym i łatwym w użyciu narzędziem analityczno-raportowym,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia na:

Opis przedmiotu zamówienia na: Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia na: Sporządzenie oceny w zakresie metodyki opracowania mapy zagrożenia dla zdrowia i życia ludności z uwagi na warunki meteorologiczne i społeczną wrażliwość

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi URLOPY BY CTI Instrukcja obsługi 1. Wstęp.... 3 2. Uruchomienie programu.... 4 3. Rozpoczęcie pracy w programie.... 6 4. Widok kalendarza.... 8 5. Widok pracowników.... 10 6.Tabela z danymi... 11 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 9 Narzędzie do wyliczania wskaźników statystycznych Diagnostyka Stanu Nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 31 maja 2012 Historia dokumentu Nazwa dokumentu Nazwa

Bardziej szczegółowo

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA Pytania z dnia 07.04.2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) w technologii

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B.

Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B. Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B. Po utworzeniu spis przekazów pocztowych klikamy na ikonę na dole okna, przypominającą teczkę. Następnie w oknie Export wybieramy format dokumentu o nazwie

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6

Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6 Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6 Opis: Niniejsza instrukcja opisuje wymogi użytkowania aplikacji oraz zawiera informacje na temat jej obsługi. DHL Konwerter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2016.1.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP GOZ-353-221-22/2011 Warszawa, dnia 1 września 2011 r. WYKONAWCY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP Stosownie do postanowień art. 38 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/ITS/11/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie zajęć dydaktycznych w postaci kursów e-learningowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

Kraków, ver

Kraków, ver Kraków, ver. 2016.001 Spis treści I. Tworzenie nowego slajdu... 3 1. Dodanie Widgetu... 5 2. Dodanie daty i godziny... 5 3. Dodanie mediów... 5 4. Dodawania pola tekstowego... 5 5. Układy graficzne...

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6 Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0016 Wersja:08-12-2010 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwisu WplywKlimatu.sggw.pl

Instrukcja obsługi serwisu WplywKlimatu.sggw.pl Instrukcja obsługi serwisu WplywKlimatu.sggw.pl Spis treści 1 Wstęp... 1 2 Witryny internetowe... 1 2.1 Metadane - wyszukiwarka... 2 2.2 Pobierz... 3 3 Aplikacje mapowe... 3 3.1 Aplikacja obserwacje...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

jako integralna część Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP)

jako integralna część Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP) OGÓLNE ZASADY WYPEŁNIANIA FORMULARZA etpp 1 WPROWADZENIE Elektroniczny formularz etpp utworzony został w ramach projektu Ogólnodostępna Platforma Informacji Tereny Poprzemysłowe (OPI-TPP) i stanowić będzie

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8.

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. Nota Aplikacyjna 0037 Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. W celu instalacji oprogramowania Rigel Med-eBase należy spełnić minimalne wymagania sprzętowe opisane

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DEFSIM2

OPROGRAMOWANIE DEFSIM2 Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych OPROGRAMOWANIE DEFSIM2 Instrukcja użytkownika mgr inż. Piotr Trochimiuk, mgr inż. Krzysztof Siwiec, prof. nzw. dr hab. inż. Witold Pleskacz

Bardziej szczegółowo

Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu

Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu Załącznik nr 1 mapowego dla portalu WWW Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu 1.1 Komponent mapowy Zleceniodawcy pozostawia się wolną rękę w wyborze technologii w jakiej zostanie stworzony

Bardziej szczegółowo

PODSYSTEM RADIODOSTĘPU MOBILNEGO ZINTEGROWANEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI TURKUS

PODSYSTEM RADIODOSTĘPU MOBILNEGO ZINTEGROWANEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI TURKUS PODSYSTEM RADIODOSTĘPU MOBILNEGO ZINTEGROWANEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI TURKUS ppłk dr inż. Paweł KANIEWSKI mjr dr inż. Robert URBAN kpt. mgr inż. Kamil WILGUCKI mgr inż. Paweł SKARŻYŃSKI WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta we Kielcach w dniu...2010 r. pomiędzy: I. PRZEDMIOT UMOWY I ZAKRES PRAC

UMOWA O DZIEŁO. zawarta we Kielcach w dniu...2010 r. pomiędzy: I. PRZEDMIOT UMOWY I ZAKRES PRAC UMOWA O DZIEŁO zawarta we Kielcach w dniu...2010 r. pomiędzy: Dane Firmy Zamawiającego (Nazwa firmy, dane teleadresowe, NIP, reprezentant) zwanym dalej Zamawiającym a Mediamagic Paweł Daleszak z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.2.1.173 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu Załącznik nr 2 do Umowy nr CUI/.../.../.../2014 z dnia r. Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu 1. Uwagi i wymagania ogólne 1. Dokumentacja musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Aplikacja (oprogramowanie) będzie umożliwiać przygotowanie, przeprowadzenie badania oraz analizę wyników według określonej metody.

Aplikacja (oprogramowanie) będzie umożliwiać przygotowanie, przeprowadzenie badania oraz analizę wyników według określonej metody. Załącznik nr 1 Specyfikacja przedmiotu zamówienia Aplikacja (oprogramowanie) będzie umożliwiać przygotowanie, przeprowadzenie badania oraz analizę wyników według określonej metody. Słowniczek pojęć Badanie

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo

którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na:

którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na: GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Warszawa, 2 października 2015 r. DEPARTAMENT NADZORU, KONTROLI I ORGANIZACJI SŁUŻBY GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ NG-KiSZ.2611.6.2015 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH Wstęp Warunkiem uczestnictwa w wykładzie zdalnym jest zainstalowanie na komputerze ucznia uczestnika

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24. Oferta na LCD. Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16

TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24. Oferta na LCD. Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16 TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24 Oferta na LCD Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16 I. Spis treści 1) Opis funkcjonalności... 3 2) Techniczne

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 4 Narzędzie do wyliczania wielkości oraz wartości parametrów stanu Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 30 maja 2012 Historia dokumentu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller Dokumentacja systemu NTP rekrut Autor: Sławomir Miller 1 Spis treści: 1. Wstęp 1.1 Wprowadzenie 1.2 Zakres dokumentu 2. Instalacja 2.1 Wymagania systemowe 2.2 Początek 2.3 Prawa dostępu 2.4 Etapy instalacji

Bardziej szczegółowo

mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl

mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl Instalacja programu 1. Po włożeniu płytki cd do napędu program instalacyjny powinien się uruchomić automatyczne.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Numer pisma: NJ/ 389 /2013 Wykonawcy Strona internetowa Zamawiającego www.imgw.pl

Numer pisma: NJ/ 389 /2013 Wykonawcy Strona internetowa Zamawiającego www.imgw.pl Warszawa, dn. 27 września 2013 r. Numer pisma: NJ/ 389 /2013 Wykonawcy Strona internetowa Zamawiającego www.imgw.pl Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie rozbudowy istniejącego Systemu Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Audytowane obszary IT

Audytowane obszary IT Załącznik nr 1 do OPZ Zakres audytu wewnętrznego Audytowane obszary IT Audyt bezpieczeństwa wewnętrznego odbywać się będzie w 5 głównych obszarach 1) Audyt konfiguracji systemów operacyjnych na wybranych

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego Zał. nr 2 Wymagania techniczne: 1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie portalu internetowego opartego na systemie

Bardziej szczegółowo

Pliki zorganizowano w strukturze drzewiastej odzwierciedlając strukturę logiczną aplikacji:

Pliki zorganizowano w strukturze drzewiastej odzwierciedlając strukturę logiczną aplikacji: Technologia wykonania projektu: HTML5 Javascript: o jquery (1.9.1), o CreateJS (0.6.1): EaselJS, TweenJS, PreloadJS. Części funkcjonalne projektu: Strona internetowa pliki strony internetowej zlokalizowane

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS)

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Temat: Platforma Systemowa Wonderware cz. 2 przemysłowa baza danych,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

Scenariusze obsługi danych MPZP

Scenariusze obsługi danych MPZP Scenariusze obsługi danych MPZP S t r o n a 2 I. URUCHOMIENIE MODUŁU PLANOWANIE PRZESTRZENNE... 3 II. NARZĘDZIA OBSŁUGI MPZP... 4 III. WYSZUKIWANIE PLANU... 5 Scenariusz wyszukiwania planu... 5 IV. WYSZUKIWANIE

Bardziej szczegółowo