ISSN Kwartalnik Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie. Nr 9/31 kwiecieñ W numerze:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN 1731-9749. Kwartalnik Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie. Nr 9/31 kwiecieñ 2012. W numerze:"

Transkrypt

1 Kwartalnik Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie ISSN W numerze: Nr 9/31 kwiecieñ lat min ê³o... Be z pa n ik i - ga si my po a r Wywiad z z-c¹ dyrektora szpitala Jackie m Zachariaszem

2 Szanowni Czytelnicy Trzymacie w rêku kolejn¹ ods³onê kwartalnika Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie Zdrowe ycie. Delikatnie zmieniona oprawa graficzna to przyznaj¹ Pañstwo mi³a odmiana dla oka. Informacje z ycia szpitala pozostaj¹ przedstawione w sta³ych rubrykach. 40 lat miê³o... to pierwszy godny uwagi artyku³ poniewa na emeryturê odesz³y 3 zas³u one pielêgniarki oddzia³owe z naszego szpitala. Jak rozwija³a siê ich œcie ka kariery i kto je zast¹pi? Odpowiedzi ju na kolejnych stronach. Polecam Pañstwu tak e prezentacjê oddzia³u okulistycznego, który ju nied³ugo zmieni swoj¹ siedzibê. Czy tylko siedzibê? Czy z kolei w funkcjonowaniu szpitala szykuj¹ siê du e zmiany? O to miêdzy innymi zapyta³am Jacka Zachariasza nowego zastêpcê dyrektor szpitala. Na koñcu numeru znajduj¹ siê wa ne informacje dotycz¹ce Systemu Bezpieczeñstwa Informacji Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie. A na ostatniej stronie nowoœæ oryginalne przepisy i humor damsko- mêski. Mi³ej lektury! Daria Rodziewicz Spis treœci Spis treœci Od redakcji lat lat minê³o po egnanie - po egnanie 3 oddzia³owych 3 Miejskiego Miejskiego Szpitala Szpitala Zespolonego Zespolonego w Olsztynie w Olsztynie Poznajmy siê kilka s³ów - kilka o nowych s³ów o nowych pielêgniarkach pielêgniarkach oddzia³owych oddzia³owych w Szpitalu w Szpitalu Miejskim Miejskim Projekt dofinansowany ze ze œrodków Unii Europejskiej modernizacja Miejskiego Szpitala w ramach Zespolonego Regionalnego w Olsztynie Programu Operacyjnego Laserem po oczach oto historia - oto Oddzia³u historia Oddzia³u Okulistycznego Okulistycznego Miejskiego Miejskiego Szpitala Zespolonego Szpitala Zespolonego Zdecydowa³ rzut monet¹ o swoim yciu - o i swoim planach yciu opowiada i planach Dyrektor opowiada ds. Administracyjno- Dyrektor ds. Administracyjno- Eksploatacyjnych Szpitala Eksploatacyjnych Miejskiego - Jacek Szpitala Zachariasz Miejskiego - Jacek Zachariasz Laur Najlepszym z Najlepszych z kolejne wyró nienie - kolejne dla wyró nienie zespo³u Oddzia³u dla zespo³u Chirurgii Oddzia³u Szczêkowej Chirurgii Szczêkowej Informacja ma ma wagê z³ota o Systemie Zarz¹dzania - Informacji o Systemie w Zarz¹dzania Szpitalu Miejskim Informacji w Szpitalu Miejskim Bez paniki æwiczenia ewakuacji w budynku - æwiczenia administracji ewakuacji w szpitala budynku administracji szpitala Kwartalnik Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie Wydawca: Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie ul. Niepodleg³oœci 44 tel. informacja Redakcja: Daria Rodziewicz Projekt graficzny ok³adki: Mateusz Bagniewski Sk³ad komputerowy i druk: ZPU Drukarnia Che³mno, ul. Rycerska 19 Nak³ad: 800 egz. Dystrybucja: Kolporta w³asny na terenie Miejskiego Szpitala Zepolonego w Olsztynie Kwartalnik jest bezp³atny Kontakt: Przepis na Grillowana pierœ Grillowana kurczaka pierœ na szpinaku kurczaka w na truskawkowym szpinaku w truskawkowym winegret winegret osoœ zapiekany w truskawkach osoœ zapiekany w truskawkach Humor damsko-mêski S³u ymy pacjentom zawsze wtedy, kiedy nas potrzebuj¹ 2

3 Z okazji Miêdzynarodowego Dnia Po³o nej oraz Miêdzynarodowego Dnia Pielêgniarki Dyrekcja Szpitala Miejskiego dziêkuje Pañstwu za rzeteln¹ opiekê i szacunek dla pacjentów, za wytrwa³oœæ w pracy, w której zdarzaj¹ siê trudne chwile, za niekwestionowany udzia³ w wysokiej ocenie us³ug œwiadczonych przez Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie. Z ca³ego serca sk³adamy Wam yczenia zdrowia i pomyœlnoœci, spe³nienia osobistych marzeñ oraz sukcesów zawodowych, wytrwa³oœci w zmaganiu siê z przeciwnoœciami losu, drobnych zachwytów w codziennoœci oraz pogody ducha i serdecznoœci. Joanna Szymankiewicz - Czu daniuk Dyrektor MSZ w Olsztynie El bieta Cygañska Prze³o ona Pielêgniarek i Po³o nych Kierownicza kadra pielêgniarska Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie. 3

4 40 lat minê³o... po egnanie 3 oddzia³owych Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie Nie chcê siê z Wami egnaæ, wolê podziêkowaæ za to, e by³yœcie z nami tyle lat, za Wasz¹ ofiarn¹ pracê, profesjonalizm i yczliwoœæ. Liczê na to, e nadal bêdziecie wspó³pracowaæ z naszym szpitalem powiedzia³a Joanna Szymankiewicz - Czu daniuk dyrektor Szpitala Miejskiego w Olsztynie. 26 marca 2012 r. odby³a siê uroczystoœæ podziêkowania i po egnania oddzia³owych: urologii - Wies³awy Jucewicz, okulistyki - Marii Turowskiej oraz reumatologii - Haliny Dostatniej, które przesz³y na emeryturê. Panie od ponad 40 lat zwi¹zane by³y z nasza placówk¹. Wies³awa Jucewicz rozpoczê³a pracê na oddziale wewnêtrznym Szpitala Miejskiego w Olsztynie w 1971 r. Po 6 latach pracy oraz ukoñczeniu specjalizacji z pielêgniarstwa zachowawczego przenios³a siê na urologiê i jak sama mówi wsi¹k³a. 1 wrzeœnia 1977 r. zosta³a oddzia³ow¹ urologii i tym samym zapisa³a siê na kartach historii Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie, podobnie jak Maria Turowska, jako jedna z najd³u ej piastuj¹cych urz¹d oddzia³owych. Uhonorowana zosta³a w trakcie pracy m.in. Br¹zowym Krzy em Zas³ugi, medalem za wzorow¹ pracê w s³u bie zdrowia oraz odznaczona przez Okrêgow¹ Radê Pielêgniarek i Po- ³o nych - za zas³ugi w dziedzinie pielêgniarstwa. Maria Turowska trafi³a do Szpitala Miejskiego w Olsztynie w 1970 r. i rozpoczê³a pracê na oddziale chirurgii eñskiej. W 1975 r. zosta³a pielêgniark¹ oddzia³ow¹ laryngologii, a po po³¹czeniu oddzia³ów laryngologii i okulistyki nadzorowa³a pracê bia³ego personelu na tym e oddziale. Od 2001 r. zawiadywa³a pielêgniarkami na oddziale okulistyki. Odznaczona zosta³a m.in. przez prezydenta Olsztyna za zaanga owanie w profesjonalne funkcjonowanie samorz¹du zawodowego oraz inicjowanie dzia³añ umo liwiaj¹cych rozwój nowoczesnego pielêgniarstwa. Halina Dostatnia od pocz¹tku kariery zawodowej czyli 1970 r. zwi¹zana by³a z oddzia³em reumatologii, kiedy to rozpoczê³a pracê w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie. PóŸniej pracowa³a w Wiejskim Oœrodku Zdrowia, mia³a dy ury w Poradni Chirurgicznej Dzieciêcej, ale i tak jej pasj¹ okaza³a siê reumatologia, do której po kilku latach przerwy wróci³a w 1982 r. W 2000 r. zosta³a pielêgniark¹ oddzia- ³ow¹ reumatologii i ju w Miejskim Szpitalu Zespolonym wspó³tworzy³a nowy zespó³. Oddzia³ to dla niej druga rodzina, gdzie z trosk¹ zajmowa³a siê pacjentami, a tak e uczy³a pracy kole anki. Wyró niona zosta³a m. in. za wzorow¹ pracê i wk³ad na rzecz rozwoju pielêgniarstwa w regionie przez Okrêgow¹ Radê Pielêgniarek i Po³o nych. Teraz, po ponad 40 latach pracy trzy Panie odchodz¹ na emeryturê. Czas wolny maj¹ zamiar wykorzystaæ w pe³ni, bo w planach jest rozwijanie swoich pasji m.in. podró niczych oraz poœwiêcenie wiêkszej uwagi rodzinie. Choæ wierzymy, e i o Szpitalu Miejskim Panie Oddzia³owe nie zapomn¹. Dziêkujemy Wies³awie Jucewicz, Marii Turowskiej i Halinie Dostatniej za wk³ad w rozwój naszego szpitala, za wsparcie i przyjaÿñ. DR Nie chcê siê z Wami egnaæ, wolê podziêkowaæ za Wasz profesjonalizm i yczliwoœæ - powiedzia³a Joanna Szymankiewicz - Czu daniuk, dyrektor Szpitala Miejskiego w Olsztynie. Z koñcem marca odesz³y na emeryturê trzy Pielêgniarki Oddzia³owe z naszego szpitala. 4

5 Halina Dostatnia przez ostatnich 12 lat by³a pielêgniark¹ oddzia³ow¹ reumatologii. Maria Turowska zawiadywa³a prac¹ pielêgniarek na laryngologii, póÿniej okulistyce. Wies³awa Jucewicz od 35 lat nadzorowa³a pracê pielêgniarek na urologii. Dyrekcja w towarzystwie zas³u onych oddzia³owych. Uroczystoœæ uwiecznia³a na zdjêciach Wanda Mularonek. Sprezentowane fotoalbumy nie pozwol¹ zapomnieæ o pracy i ciekawych uroczystoœciach jakie wydarzy³y siê w Szpitalu Miejskim. Maria Turowska jako jedyna pielêgniarka w naszym szpitalu nosi³a pielêgnirski czepek. Maria Turowska, Halina Dostatnia i Wies³awa Jucewicz w towarzystwie kole anek i kolegów ze szpitala. 5

6 Poznajmy siê... - kilka s³ów o nowych pielêgniarkach oddzia³owych w Szpitalu Miejskim Katarzyna Karczewska Kos pielêgniarka Oddzia³owa Oddzia³u Okulistyki Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie. Urodzi³a siê w Leszczynie, ko³o Pas³êka. W 1990 r. ukoñczy³a Technikum Ogrodnicze w Pas³êku. Dyplom pielêgniarki uzyska³a w 1992 r. po ukoñczeniu 2-letniego Studium Medycznego w Olsztynie. Od 1994 r. rozpoczê³a pracê zawodow¹ w Szpitalu w Dobrym Mieœcie w Oddziale Wewnêtrznym, nastêpnie pracowa³a na Bloku Operacyjnym jako pielêgniarka anestezjologiczna. Od 1996 r. kontynuowa³a pracê w owym szpitalu w Oddziale Chirurgii Ogólnej. Podjê³a specjalizacjê z pielêgniarstwa chirurgicznego, któr¹ ukoñczy³a w grudniu 2000 r. Od 1 grudnia 2000 r. zosta³a pielêgniark¹ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie w Oddziale Chirurgii Ogólnej. Dzia³a w Zespole ds. Edukacji i Promocji Zdrowia oraz w Zespole ds. Dokumentacji Miejskiego Szpitala Zespolonego. W 2006 r. uzyska³a tytu³ licencjata pielêgniarstwa na Kierunku Pielêgniarstwo na Uniwersytecie Warmiñsko-Mazurskim. 1 lutego 2012 r. zosta³a mianowana pielêgniark¹ oddzia³ow¹ okulistyki w naszym szpitalu. Od 2 lat jest tak e kierownikiem Warmiñsko-Mazurskiej Stacji Transportu Medycznego w Olsztynie. Ma szeroki wachlarz zainteresowañ pocz¹wszy od literatury polskiej, historii, poprzez sport (trenowa³a lekkoatletykê biegi d³ugodystansowe i prze³ajowe). Wolny czas spêdza aktywnie organizuj¹c wycieczki rowerowe, piesze wypady do lasu, a tak e gra rekreacyjnie z synem w pi³kê no n¹. Odskoczni¹ jest tak e dzia³ka, na której lubi uprawiaæ kwiaty. Agnieszka M³ynarczyk pielêgniarka Oddzia³owa Oddzia³u Urologii Miejskiego Szpiatala Zespolonego w Olsztynie. Urodzi³a siê w Rynie. W 1994 r. ukoñczy³a Liceum Medyczne w Gi ycku i kontynuowa³a naukê w Studium dla Po³o nych w Olsztynie, które ukoñczy³a w 1997 r. Nastêpnie rozpoczê³a pracê na Trakcie Porodowym w Szpitalu Miejskim w Olsztynie. Po roku przesz³a do prywatnej placówki ochrony zdrowia œwiadcz¹cej us³ugi w ramach chirurgii jednego dnia, gdzie pe³ni nadal funkcjê pielêgniarki zabiegowej. W 2009 r. odby³a 3-miesiêczny sta w Oddziale Kardiochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie, gdzie nauczy³a siê pracy perfuzjonisty. Przez 1,5 roku pracowa³a w Oddziale Neurochirurgii w Szpitalu Uniwesyteckim. Nastêpnie w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zajmow³a siê nadzorem nad szpitalami w województwie warmiñsko-mazurskim. W 2010 r. ukoñczy³a 2-stopniowe studia pielêgniarskie, uzyskuj¹c dyplom magistra na Uniwersytecie Warmiñsko-Mazurskim. Równoczeœnie ukoñczy³a studia podyplomowe na kierunku Marketing i Zarz¹dzenie w S³u bie Zdrowia oraz otrzyma³a uprawnienia audytora wewnêtrznego i certyfikat pe³nomocnika ds. jakoœci. W 2011 r. ukoñczy³a studia podyplomowe na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie - kierunek Promocja i Profilaktyka Zdrowotna, Epidemiologia i Higiena. W 2012 r. zosta³a mianowana pielêgniark¹ oddzia³ow¹ urologii w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie. W wolnych chwilach czêsto powraca do ulubionej lektury Paula Coelho Pielgrzym, a tak e powieœci Gabriela Garcii Marqueza. Nieustannie mog³aby s³uchaæ muzyki Shade. Jest pasjonatk¹ kina skandynawskiego, motoryzacji i podró y. 6

7 Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt dofinansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata Tytu³ projektu: Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie jako placówki o zasiêgu regionalnym, z budow¹ pawilonu i bloku operacyjnego" Nr UDA-RPWM / W ramach Osi priorytetowej 3- Infrastruktura spo³eczna Dzia³ania 3.2- Wysoki poziom zabezpieczenia i dostêpnoœci medycznej i opiekuñczej Poddzia³ania Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata Wartoœæ projektu: ,17 z³ Wydatki kwalifikowane: ,48 z³ Œrodki europejskie (EFRR): ,85 z³ (tj. 44,55% wydatków kwalifikowanych). Projekt Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie, jako placówki o zasiêgu regionalnym, z budow¹ pawilonu i bloku operacyjnego polega na unowoczeœnieniu i modernizacji bazy MSZ. Oddzia³y zabiegowe i zachowawcze, które dziêki realizacji projektu uzyskaj¹ nowoczesn¹ bazê lokalow¹ i sprzêtow¹. Realizacja projektu przyczyni siê do poprawy jakoœci opieki zdrowotnej poprzez podniesienie standardu us³ug medycznych (nowe sale operacyjne dla unikalnych oddzia³ów, budowa centralnej sterylizatorni, zakup niezbêdnego sprzêtu medycznego) i wp³ynie na zwiêkszenie dostêpnoœci us³ug medycznych w skali regionu. Projekt obejmuje nastêpuj¹ce prace: ocieplenie istniej¹cego 3 kondygnacyjnego Budynku C. Ocieplenie bêdzie zgodne z parametrami okreœlonymi na podstawie audytu energetycznego. Docieplone zostan¹ œciany zewnêtrzne, dach, stropodachy oraz stropy nad nieogrzewanymi piwnicami. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na energooszczêdn¹ w istniej¹cym Budynku C - okna z PCV z podwójn¹ szyb¹ energooszczêdn¹, stolark¹ drzwiow¹ aluminiow¹. przebudowa istniej¹cego budynku C - przebudowa jednostek funkcjonalnych bez ingerencji w bryle budynku. Powierzchnia przebudowanego budynku wynosi 1 204,47 m2. 2 przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 30. Powierzchnia przebudowanego budynku wynosi 4 228,79 m. wyposa enie przebudowywanych budynków odpowiednio do zak³adanej funkcjonalnoœci. Zakupiony sprzêt specjalistyczny (260 sztuk + 37 sztuk zakupionych ze œrodków w³asnych MSZ) jest niezbêdny do realizacji œwiadczeñ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi standardami i na poziomie oczekiwanym przez spo³eczeñstwo. wykonanie ca³ej niezbêdnej infrastruktury - sieci wod.-kan. deszczowej, systemu odwodnienia, sieci c.o., sieci elektrycznej, sieci gazowej, instalacji tlenowej. budowa obiektu segregacji odpadów. Nie jest on po³¹czony z adnym innym budynkiem szpitalnym. Rozwi¹zania techniczne zastosowane przy realizacji, wykorzystuj¹ najnowsz¹ wiedzê techniczn¹ oraz wynikaj¹ z najlepszych dostêpnych technik. Zastosowane rozwi¹zania maj¹ na celu dostosowanie szpitala i oddzia³ów szpitalnych do wymogów Roz. Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ pod wzglêdem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urz¹dzenia zak³adu opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 213 poz i 1568 z póz. zm.) oraz wymogów sanitarno-epidemiologicznych. Wybrany wariant realizacji projektu jest najbardziej optymalny pod wzglêdem osi¹gniêcia jednostkowego wskaÿnika korzyœci ekonomicznych. Produkty projektu: 2 - pow. przebudowanych instytucji ochrony zdrowia ,26 m, - l. sprzêtu zakupionego szt., - l. przebudowanych instyt. ochrony zdrowia - 1 szt., - l. doposa onych instyt. ochrony zdrowia - 1 szt., - l. zmodernizowanych instyt. ochrony zdrowia - 1 szt. Realizacja projektu przyczyni siê do poprawy jakoœci opieki zdrowotnej poprzez podniesienie standardu us³ug medycznych (nowe sale operacyjne dla unikalnych oddzia³ów, budowa centralnej sterylizatorni, zakup niezbêdnego sprzêtu medycznego) i wp³ynie na zwiêkszenie dostêpnoœci us³ug medycznych w skali regionu. Celem g³ównym projektu Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie, jako placówki o zasiêgu regionalnym, z budow¹ pawilonu i bloku operacyjnego wpisuj¹cym siê w cele osi priorytetowej 3 RPO WiM na lata , dzia³ania jest poprawa jakoœci opieki zdrowotnej w województwie warmiñsko-mazurskim poprzez podniesienie standardu us³ug medycznych, zwiêkszenie dostêpnoœci do us³ug œwiadczonych przez zak³ady opieki zdrowotnej. Dzia³ania zwi¹zane z przebudow¹ budynku C oraz modernizacj¹ budynku przy ul. Wojska Polskiego 30 s¹ kontynuacj¹ dzia³añ modernizacyjnych, które od kilku lat prowadzi Szpital, celem unowoczeœnienia oraz dopasowania swojej oferty do wymogów regionalnego rynku. 7

8 Laserem po oczach oto historia Oddzia³u Okulistycznego Miejskiego Szpitala Zespolonego Od lewej: lek. rezydent Dominik Zalewski, lek. rezydent Magdalena Karwat, lek. rezydent Joanna Zalewska, lek. specjalista Anna Pop³awska, koordynator oddzia³u Dariusz Wilczek, lek. specjalista Dorota Pietrucin, pielêgniarka oddzia³owa Katarzyna Karczewska Kos, lek. rezydent Mariusz Wapiñski, lek. rezydent Ma³gorzata D¹browska, specjalistka pielêgniarstwa chirurgicznego El bieta Dordzik, pielêgniarka Jagna Kie³czewska, sekretarka medyczna El bieta Anio³, pielêgniarka Jadwiga Fiedorowicz. Obecnie specjaliœci na oddziale okulistyki g³ównie zajmuj¹ siê leczeniem operacyjnym: zaæmy, cia³a szklistego, siatkówki, jaskry oraz leczeniem AMD opowiada koordynator oddzia³u lek. Dariusz Wilczek. Oczywiœcie pe³nimy pe³en zakres us³ug medycznych w naszej dziedzinie ale wy ej wymienione to takie zabiegi, które zdarzaj¹ siê najczêœciej. W grê wchodz¹ jeszcze urazy ga³ki ocznej" dodaje koordynator. Rocznie to ponad 1000 hospitalizowanych pacjentów. Przez ponad 60 lat zmieni³o siê bardzo du o. Powstanie Oddzia³u Okulistycznego, jedynego wówczas na Warmii i Mazurach, zwi¹zane jest œciœle z dr Antonin¹ Proœciewicz, która ju w 1947 r. maj¹c do dyspozycji zaledwie kilka szpitalnych ³ó ek, nios³a pomoc chorym, licznym wówczas ofiarom wybuchów min i pocisków. Po roku pracy w ciê kich warunkach wydzielono 2 sale chorych z 12 ³ó kami i salê operacyjn¹. Samodzielna jednostka oddzia³u okulistycznego zaczê³a funkcjonowaæ w sierpniu 1948 r., kiedy dr Antonina Proœciewicz oficjalnie zosta³a mianowana ordynatorem, a oddzia³ otrzyma³ pomieszczenia na 30 ³ó ek. Jedyny asystent dr Jan Ró nowski, z wielkim zapa³em przyczynia³ siê do rozwoju okulistyki organizuj¹c równie sprzêt medyczny. W 1952 r., kiedy stanowisko ordynatora objê³a dr Leontyna Paprocka Klim, liczbê ³ó ek zwiêkszono do 40. Dalszy rozwój pracy klinicznej oddzia³u spowodowa³ lepsze zaopatrzenie w sprzêt i instrumentarium, co zwiêkszy³o zakres wykonywanych zabiegów, wprowadzono m. in. operacje dróg ³zowych. Nowi asystenci: Krystyna Osiecka, Tadeusz Kasprowicz, Larysa Szlenk, Regina Romañczuk i Halina Bogusz - Kostrzewska mieli mnóstwo pracy. Rocznie leczono ponad 800 osób, po³owê z nich operacyjnie. Jednoczeœnie rozwija³a siê systematyczna praca dydaktyczna, czyli szkolenia nap³ywaj¹cej przysz³ej kadry okulistów. Rozwijano problematykê leczenia zeza oraz przeszczepu rogówki. Od 1 lutego 1960 r. ordynatorem okulistyki zosta³ dr Edward Lenkiewicz, asystent prof. Tadeusza Krwawicza z Kliniki Okulistycznej Akademii Medycznej w Lublinie. Kontynuowano rozwój oddzia³u w kierunku klinicznym, z szerokim zakresem chirurgii, dydaktyczno szkoleniowym i naukowym. Kszta³ci³a siê kolejna generacja asystentów: ucja Trapkiewicz Borkowska, Anna Prusiewicz, Alina Ferenc, Joanna Œwietlikowska, Kazimierz Antonowicz, Barbara Mieczkowska oraz okuliœci z poradni powiatowych województwa. Oddzia³ owocnie wspó³pracowa³ z klinikami w Warszawie i Bia³ymstoku, gdzie nasi lekarze wyg³aszali referaty publikowane póÿniej w wydawnictwach naukowych. Wymownym wyrazem uznania dorobku i mo liwoœci znacz¹cego ju grona lekarzy tej specjalnoœci, by³o w 1970 r. powo³anie w Olsztynie samodzielnego Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, j e d y n e g o p o z a o œ r o d k a m i klinicznymi w Polsce. Po przejœciu dr Edwarda Lenkiewicza do nowo wybudowanego Szpitala Wojewódzkiego stanowisko ordynatora przejê³a dr Halina Bogusz Kostrzewska, a jej zastêpc¹ zosta³a ucja Trapkiewicz Borkowska, pielêgniark¹ oddzia³ow¹ by³a Janina Stanielewicz. Specjalizacjê rozpoczê- ³y Gra yna Kitajkowska Forfa i Otylia Borzuchowska. Powo³anie nowego oddzia³u w Szpitalu Wojewódzkim wywo³a³o zmiany w oddziale okulistycznym w Szpitalu Miejskim w Olsztynie. Ograniczono liczbê ³ó ek do 24, rocznie leczono oko³o 550 pacjentów, przeprowadzano oko³o 180 du ych zabiegów operacyjnych i 600 ma³ych. Lekarze nadal pracowali w lecznictwie otwartym, w poradniach dla doros³ych, dzieci, leczenia zeza i jaskry przyjmowano ponad 60 tys. chorych. W 1996 r. ordynatorem oddzia³u zosta³a dr Gra yna Kitajkowska Forfa, a pracê pielêgniarek nadzorowa³a Maria Turowska. Od 2002 r. do 2011 r. ordynatorem oddzia³u by³ dr S³awomir Zalewski. W ci¹gu 10 lat wprowadzono nowoczesne metody diagnostyki i leczenia za pomoc¹ laserów, a przede wszystkim oddzia³ wzbogaci³ siê w najwy szej klasy sprzêt medyczny taki jak: fakoemulsyfikator (urz¹dzenie do operacji zaæmy, za pomoc¹ fal ultradÿwiêkowych, rozbija siê star¹, zmêtnia³¹ w³asn¹ soczewkê pacjenta, a nastêpnie wysysa rozkawa³kowane 8

9 masy. Dziêki temu, soczewkê maj¹c¹ 9 mm œrednicy, udaje siê usun¹æ przez tunel w rogówce, maj¹cy zaledwie 2-3 mm.) czy acurus Yag Laser, laser diodowy, OCT (umo liwia tomograficzny obraz siatkówki), funduskamera czy mikroskop spekularny to wysokiej jakoœci sprzêt medyczny, którym dysponuj¹ okuliœci. Podstawow¹ kadr¹ specjalistów w zakresie okulistyki s¹ dr n. med. Kazimierz Antonowicz, lek. Dariusz Wilczek, lek. Dorota Pietrucin, lek. Anna Pop³awska natomiast specjalizacjê rozpoczêli: lek. aneta Szmytka Bejgert, Monika Budkiewicz, Ma³gorzata D¹browska, Magdalena Gorczyca, Magdalena Karwat, Dominik Zalewski, Joanna Zalewska, Mariusz Wapiñski. W 2012 r. koordynatorem oddzia³u zosta³ lek. Dariusz Wilczek, natomiast pielêgniark¹ oddzia³ow¹ - specjalistka pielêgniarstwa chirurgicznego - Katarzyna Karczewska Kos. Oddzia³ posiada 21 ³ó ek dla pacjentów. Standardowym zabiegiem jest operacja zaæmy, któr¹ rocznie przechodzi oko³o 550 pacjentów. Do skomplikowanych operacji nale y z kolei witrektomia, która polega na przeprowadzaniu zabiegów w tylnym odcinku oka. W tej chwili mamy mo liwoœæ pomocy pacjentom, którzy jeszcze kilka lat temu byli skazani na œlepotê, poniewa kiedyœ specjaliœci nie mieli dostêpu do tej czêœci oka t³umaczy lek. Dariusz Wilczek. Ju za kilka miesiêcy Oddzia³ Okulistyczny zostanie przeniesiony z budynku przy ul. Niepodleg³oœci do nowo wyremontowanego budynku przy al. Wojska Polskiego. Polepsz¹ siê warunki techniczne, specjaliœci bêd¹ mieli do dyspozycji dwie, du e sale operacyjne, zintegrowan¹ czêœæ przychodnian¹, a pacjenci 2-osobowe sale z sanitariatami. W planach mamy doskonalenie naszych technik i w miarê postêpu medycyny dostosowywanie ich do potrzeb pacjentów mówi lek. Dariusz Wilczek. Mamy dobrych specjalistów i jestem bardzo zadowolony z personelu z jakim pracujê dodaje koordynator. Tak e nowa oddzia³owa chwali atmosferê panuj¹c¹ w oddziale: Personel pielêgniarski jest dobrze zorganizowany, doœwiadczony i kompetentny opowiada Katarzyna Karczewska Kos. DR Fot. Archiwalna (lata 70 XX wieku). Od lewej stoj¹: lek. Beata Szarejko, Gra yna Kitajkowska Forfa, Andrzej Zalewski: siedz¹: pielêgniarka Krystyna Wasiuk, ordynator Gra yna Bogusz Kostrzewska, pielêgniarka oddzia³owa Janina Stanielewicz PERSONEL MEDYCZNY ODDZIA U Koordynator oddzia³u Dariusz Wilczek specjalista w zakresie okulistyki Pielêgniarka oddzia³owa Katarzyna Karczewska Kos specjalistka pielêgniarstwa chirurgicznego dr n. med. Kazimierz Antonowicz - specjalista w zakresie okulistyki, lek. Dorota Pietrucin - specjalista w zakresie okulistyki, lek. Anna Pop³awska - specjalista w zakresie okulistyki lek. Monika Budkiewicz - w trakcie specjalizacji, lek. Dominik Zalewski - w trakcie specjalizacji, lek. Magdalena Gorczyca - w trakcie specjalizacji, lek. Joanna Zalewska - w trakcie specjalizacji lek. Ma³gorzata D¹browska - w trakcie specjalizacji, lek. Magdalena Karwat - w trakcie specjalizacji lek. Mariusz Wapiñski - w trakcie specjalizacji lek. aneta Szmytka Bejgert specjalista chorób wewnêtrznych i med. pracy, w trakcie specjalizacji w zakresie okulistyki Aleksandra Obczyñska starsza pielêgniarka, El bieta Dordzik specjalistka z pielêgniarstwa chirurgicznego Jadwiga Fiedorowicz - starsza pielêgniarka, Joanna Fiedorowicz - starsza pielêgniarka, Henryka Michalczyk - starsza pielêgniarka Danuta Kuczmarska pielêgniarka operacyjna Jagna Kie³czewska pielêgniarka operacyjna El bieta Anio³ sekretarka medyczna ZADANIA ODDZIA U OKULISTYCZNEGO 1. Diagnostyka, leczenie zachowawcze i chirurgiczne narz¹du wzroku. 2. Prowadzenie profilaktyki z zakresu schorzeñ narz¹du wzroku. 3. Diagnostyka i leczenie zachowawcze prowadzone w oparciu o poradniê konsultacyjn¹ i czêœæ stacjonarn¹ oddzia³u obejmuj¹: diagnostykê i leczenie aparatu ochronnego oka i przedniego odcinka ga³ki ocznej, diagnostykê i leczenie tylnego odcinka ga³ki ocznej, diagnostykê i leczenie jaskry, diagnostykê, leczenie zachowawcze i chirurgiê laserow¹ retinopatii cukrzycowej. 4. Leczenie chirurgiczne obejmuje: leczenie operacyjne zaæmy, operacje przeciwjaskrowe, usuniêcie ga³ki ocznej, p³ukanie i zg³êbnikowanie dróg ³zowych, drobne zabiegi na powiekach, spojówkach i ga³ce ocznej, zabiegi plastyczne aparatu ochronnego oka, leczenie chirurgiczne urazów narz¹du wzroku, chirurgia laserowa przedniego i tylnego odcinka ga³ki ocznej, witrektomia tylna, odwarstwienie siatkówki. 9

10 Zdecydowa³ rzut monet¹ o swoim yciu i planach opowiada Dyrektor ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych Szpitala Miejskiego - Jacek Zachariasz Daria Rodziewicz: Od kwietnia pe³ni Pan funkcjê dyrektora ds. administracyjno-eksploatacyjnych. To dla Pana wyzwanie? Jacek Zachariasz: Tak, jest to du e wyzwanie, które nie przera a mnie w aden sposób, bo lubiê wyzwania. Jest to zarazem dla mnie szansa na dalszy rozwój zawodowy. D.R.: Jak rozwija siê Pana œcie ka kariery? J.Z.: Szybko i dynamicznie (uœmiech). Zawsze zajmowa³em samodzielne stanowiska. D.R.: W takim razie zacznijmy od pocz¹tku. Dlaczego zdecydowa³ siê Pan studiowaæ prawo? J.Z.: To by³ przypadek. Koñcz¹c liceum zastanawia³em siê jaki kierunek studiów wybraæ: prawo czy medycynê? Wracaj¹c ze szko³y postanowi³em rzuciæ monet¹. Wypad³o prawo. Choæ teraz, po kilku latach w szpitalu wydaje mi siê, e los jest przewrotny i wypad³ kant monety. D.R.: Gdzie pracowa³ Pan po studiach? J.Z.: Kiedy koñczy³em prawo w 2001 r., sytuacja na rynku pracy by³a trudna. Sk³ada³em podania o pracê w wielu ró nych miejscach. Zatrudnienie znalaz³em w Izbie Celnej w Olsztynie i rozpocz¹³em pracê aplikanta w Referacie Karno-Skarbowym w Oddziale Celnym w Bezledach, by po 4 latach zostaæ przeniesionym do placówki w Olsztynie. Przepracowa³em tam 2 lata i patrz¹c z perspektywy czasu uwa am, e to by³ dobry pocz¹tek kariery zawodowej, choæ bywa³o nielekko. W analogicznym okresie Miejski Szpital Zespolony szuka³ specjalisty ds. zaopatrzenia i zamówieñ publicznych, zg³osi³em wiêc swoj¹ kandydaturê i zosta³em przyjêty. By³a to dla mnie nowa dziedzina, ale praca bardzo mi siê spodoba³a, by³a dynamiczna i urozmaicona, pozbawiona monotonii i wymagaj¹ca ci¹g³ego pog³êbiania swojej wiedzy. Nie tylko z zakresu zamówieñ publicznych, ale przede wszystkim z zakresu funkcjonowania tak skomplikowanej placówki, jak¹ jest szapital. Wdro y³em siê, zaj¹³em siê zamówieniami m.in. sprzêtu medycznego itp. Po pó³ roku zosta³em Kierownikiem Dzia³u Zaopatrzenia i Zamowieñ Publicznych. D.R.: Teraz rozpoczyna Pan pracê na stanowisku zastêpcy dyrektora Miejskiego Szpitala Zespolonego. Jaki ma Pan zakres obowi¹zków? J.Z.: Prowadzê bezpoœredni nadzór nad prac¹ dzia³ów: Zaopatrzenia i Zamówieñ Publicznych, Informatyki i Statystyki, Gospodarczego i Higieny Szpitalnej, Epidemiologii z Centraln¹ Sterylizacj¹, ywienia, Sekretariatu oraz kapelanami szpitala. Jestem tak e pierwszym zastêpc¹ dyrektora szpitala. D.R.: A jak wygl¹da Pana praca w praktyce? J.Z.: Musia³bym opowiedzieæ o pracy i zadaniach tych dzia³ów. Postaram siê przedstawiæ je w du ym skrócie. Dzia³ Zaopatrzenia i Zamówieñ Publicznych: akceptujê specyfikacjê, wzory umów, rozstrzygniêcia postêpowañ, akceptujê wnioski o udzielenie zamówienia publicznego oraz zamówienia w systemie magazynowym. Dzia³ Informatyki i Statystyki: przede wszystkim pe³niê nadzór nad prawid³owym dzia³aniem systemów informatycznych. Dzia³ Informatyki zosta³ po³¹czony z Statystyk¹ po to, eby mieæ jak najwiêcej danych, które pozwol¹ nam sprawnie i umiejêtnie zarz¹dzaæ szpitalem. Bardzo rozbudowan¹ komórk¹ jest dzia³ Gospodarczy i Higieny Szpitalnej, który dba o porz¹dek zarówno w budynku szpitala, jak i na terenie wokó³ placówki. Chcemy skoordynowaæ wszelkie dzia³ania i wp³yn¹æ na estetyczny wizerunek szpitala, chodzi o wygl¹d chodników, rozbudowê parkingów, zadbanie o zieleñ. Najwiêkszym dla mnie wyzwaniem jest dzia³ Epidemiologii z Centraln¹ Sterylizacj¹, powoli zaczynam siê wdra aæ w jego funkcjonowanie. Wkrótce otworzymy w budynku przy al. Wojska Polskiego Centraln¹ Sterylizatorniê z nowoczesnym sprzêtem. W przypadku Dzia³u ywienia nasz¹ ambicj¹ jest wyremontowanie kuchni i utrzymanie œwiadczenia us³ug na dotychczasowym wysokim poziomie. D.R.: Jakie czekaj¹ nas zmiany w szpitalu? J.Z.: Priorytetem jest przede wszystkim zakoñczenie inwestycji, czyli remontu budynku przy al. Wojska Polskiego. Poprawi siê jakoœæ us³ug i zwiêkszy komfort pobytu pacjentów. Du o pracy czeka przy tym tak e Dzia³ Ksiêgowoœci i Dzia³ Techniczny, które bêd¹ rozlicza³y inwestycjê. Po przeniesieniu oddzia³u okulistyki do placówki przy al. Wojska Polskiego rozpocznie siê modernizacja budynku C. Kolejnymi widocznymi zmianami bêdzie rozpoczynaj¹cy siê ju za kilka tygodni remont przyziemia w budynku pionu ginekologiczno-po³o niczego i wydzielenie tam Ginekologiczno-Po³o niczej Izby Przyjêæ. D.R.: To zatwierdzone ju plany dotycz¹ce modernizacji budynków. Jakie jeszcze projekty przed nami? J.Z.: Oprócz remontów chcemy te pozyskaæ pieni¹dze na cyfryzacjê szpitala. Przede wszystkim trzeba przyznaæ, e poziom infrastruktury informatycznej w Szpitalu Miejskim 10

11 jest bardzo wysoki, a dokonaliœmy tego sami bez zewnêtrznego wsparcia. Obecnie jesteœmy na etapie pisania wniosku do Ministerstwa Zdrowia, aby przyznano nam fundusze z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Chodzi o integracjê systemów informatycznych i wdro enie nowych systemów umo liwiaj¹cych wymianê informacji miêdzy nimi. W praktyce chcemy wprowadziæ us³ugê elektronicznej rejestracji, czyli program e-pacjent, ucyfryzowaæ radiologiê, wprowadziæ wyniki badañ w formie elektronicznej. Szpital rozwija siê, a z tego wynikaj¹ du e potrzeby informatyzacji. Wiemy, e bez nowoczesnej informatyki szpital nie bêdzie prê nie funkcjonowa³. St¹d planujemy tak e zamianê pomieszczeñ biblioteki z pracowni¹ informatyczn¹. D.R.: Jak Pan widzi rozwój Szpitala Miejskiego? J.Z.: Planów i pomys³ów jest wiele. Nie o wszystkich mo na w tej chwili mówiæ, s¹ to przede wszystkim pomys³y Pani Dyrektor Joanny Szymankiewicz-Czu daniuk, które chcemy realizowaæ, i na które musimy pozyskaæ fundusze. Przede wszystkim trzeba mieæ na wzglêdzie rozwój nowoczesnych metod leczenia, a do tego niezbêdny jest sprzêt medyczny wysokiej klasy. W to nale y inwestowaæ, ale z g³ow¹. Prawda jest banalna - musimy konkurowaæ na rynku us³ug medycznych, aby pacjenci nam ufali, byli zadowoleni z naszego profesjonalizmu i wysokiej jakoœci leczenia. Chcia³bym, abyœmy byli samodzielnym, œwietnie prosperuj¹cym Szpitalem Miejskim, który ma fachowy personel medyczny i niepowtarzalne w ca³ym regionie oddzia³y. Tak ju jest i kontynuujmy tak¹ drogê rozwoju placówki. Szpital funkcjonuje dobrze, ale nieustannie pracuje na swoj¹ renomê. Musimy staraæ sie ten stan utrzymaæ i nieustannie byæ otwarci na potrzeby naszych pacjentów. D.R.: Jakie cechy charakteru ceni Pan u pracowników? J.Z.: Lojalnoœæ, pracowitoœæ, umiejêtnoœæ szybkiego podejmowania decyzji, kreatywnoœæ i samodzielnoœæ. D.R.: A jakich Pan nie lubi? J.Z.: Hm... nie lubiê k³amstwa i nierzetelnoœci. D.R.: Jak Pan lubi spêdzaæ wolny czas? Laur Najlepszym z Najlepszych - kolejne wyró nienie dla zespo³u Oddzia³u Chirurgii Szczêkowej Ju po raz dziewi¹ty marsza³ek województwa warmiñsko-mazurskiego przyznawa³ specjalne nagrody wybitnym mieszkañcom regionu, którzy Od lewej: Jolanta Kardaœ, Sylwia Osiñska, Maria Przyby³o, Danuta Zawalich, Ma³gorzata Waszczyñska, Gra yna Rytel, Aneta Sadoñ, Anna Dudziñska Filkiewicz, Pawe³ Tabor, Rafa³ Tymiñski, Anna Bromirska Ma³yszko ordynator oddzia³u, Jacek Protas marsza³ek województwa. J.Z.: Czasami mam wra enie, e doba jest dosyæ krótka (szczególnie w dni wolne) i nie na wszystko wystarcza czasu, ale na to jeszcze nawet w naszym szpitalu nie ma lekarstwa. Aby siê odprê yæ biegam, a w sezonie wiosenno-jesiennym je d ê na rowerze, gram tak e w siatkówkê. Lubiê spêdzaæ aktywnie czas z rodzin¹. D.R.: I na koniec. Pana ulubiona ksiê ka czy zespó³ to... J.Z.: Bardzo lubiê powieœci przygodowe, kiedyœ by³y to tomy przygód o Panu Samochodziku Zbigniewa Nienackiego, teraz czytam m.in. Clive Cluslera. S³ucham muzyki lat 70-80, czyli utwory zespo³ów takich jak Queen, Janis Joplin, Metallica, czy Gunses Roses. Dziêkujê za rozmowê. Jacek Zachariasz Urodzi³ siê w Bartoszycach. W 2001 r. ukoñczy³ prawo na Uniwersytecie w Bia³ymstoku i rozpocz¹³ pracê w Izbie Celnej w Olsztynie na stanowisku aplikanta celnego. W 2007 r. zosta³ pracownikiem Miejskiego Szpitala Zespolonego w Dziale Zaopatrzenia i Zamówieñ Publicznych, a po 6 miesi¹cach przej¹³ jego kierownictwo. W kwietniu 2012 r. zosta³ mianowany zastêpc¹ dyrektora ds. administracyjno-eksploatacyjnych Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie. Obecnie podj¹³ studia na Uniwersytecie Warmiñsko-Mazurskim na kierunku Zarz¹dzanie i Marketing w S³u bie Zdrowia. Prywatnie m¹ Karoliny i tata 4 letniej Apolonii. swoj¹ prac¹, dokonaniami i sukcesami przyczynili siê do promocji województwa w kraju i na œwiecie. W tym roku miêdzy nagrodzonymi znaleÿli siê lekarze i pielêgniarki z Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie. 26 marca 2012 r. podczas uroczystej gali w Filharmonii Warmiñsko-Mazurskiej uhonorowano zespó³ medyczny, który pod kierunkiem dr Anny Bromirskiej-Ma³yszko przeprowadzi³ pioniersk¹ operacjê obustronnego wszczepienia implantów skroniowo- uchwowych. Tegoroczny laur przyznawany by³ w 11 kategoriach: sport, sporty wodne, sporty walki, muzyka i taniec, kultura i sztuka, literatura, ochrona zdrowia i dzia- ³alnoœæ spo³eczna, nauka i edukacja, rozwój spo³eczno-gospodarczy, infrastruktura turystyczna, ochrona œrodowiska, w których wyró niono 26 osób. 11

12 Informacja ma wagê z³ota - o Systemie Zarz¹dzania Informacji w Szpitalu Miejskim Wraz ze wzrostem znaczenia informacji we wspó³czesnym œwiecie oraz z rozwojem technik przetwarzania jej istotnym zagadnieniem w dzisiejszym œwiecie jest zapewnienie bezpieczeñstwa. Informacje bêd¹ce w posiadaniu firm i urzêdów posiadaj¹ swoj¹ realn¹ wartoœæ i mog¹ byæ podatne na zagro enia takie jak, np.: kradzie, zniszczenie czy zafa³szowanie. Wraz z rozwojem informatyki i internetu pojawi³y siê takie nowe zagro enia, jak: wirusy komputerowe, oprogramowanie szpieguj¹ce, w³amania hakerów, kradzie e numerów kart kredytowych, kradzie e to samoœci, szpiegostwo przemys³owe, które mog¹ naraziæ instytucjê na utratê konkurencyjnoœci, reputacji oraz na du e straty finansowe. W œrodkach masowego przekazu coraz czêœciej mo emy us³yszeæ o incydentach zwi¹zanych z naruszeniem bezpieczeñstwa informacji. Tak e na co dzieñ w wielu instytucjach mo na zaobserwowaæ wiele incydentów, które w skutek braku œwiadomoœci pracowników mog¹ doprowadziæ do ujawnienia b¹dÿ utraty istotnych informacji. Przyk³adem tego s¹ zagubienia noœników z danymi (pendrive'y, laptopy), karteczki z has³ami przyklejone do monitora, ekrany monitorów zwrócone w stronê klientów, dokumenty le ¹ce na biurku, które mog¹ zostaæ zabrane przez osobê niepowo³an¹, dokumenty zawieraj¹ce istotne informacje wyrzucone na œmietnik itp. Ryzyko utraty informacji roœnie wraz ze wzrostem iloœci przetwarzanych przez instytucjê informacji i stosowaniem coraz bardziej skomplikowanych technologii informatycznych. Czêsto aplikacje w trakcie projektowania nie uwzglêdniaj¹ wymagañ bezpieczeñstwa, czêsto te oprogramowanie nie jest dostatecznie sprawdzone w trakcie fazy testów, co mo e powodowaæ, e jest podatne na ró nego rodzaju zagro enia, np.: ujawnienie przetwarzanych informacji, mo liwoœæ podszycia siê pod innego u ytkownika itp. Obecnie do zapewnienia bezpieczeñstwa przetwarzanych informacji instytucje s¹ zobligowane przez ustawy takie jak m.in.: Ustawa o ochronie danych osobowych. Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Ustawa o dostêpie do informacji publicznej. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ponadto, w Polsce istnieje ponad dwieœcie aktów prawnych, które dotycz¹ ochrony informacji. Praktycznie dla ka dego rodzaju instytucji w chwili obecnej mo na zidentyfikowaæ kilka lub kilkanaœcie przepisów prawnych, które zawieraj¹ w sobie wytyczne dot. bezpieczeñstwa informacji. W ka dym zawodzie stosuje siê wymagania dotycz¹ce tajemnicy zawodowej, która to zobowi¹zuje do zapewnienia okreœlonym danym odpowiedniej ochrony (przyk³adowe tajemnice zawodowe: lekarska, pielêgniarska, skarbowa, bankowa, adwokacka, handlowa itp.). Ka da z powy szych ustaw (oraz towarzysz¹ce rozporz¹dzenia) narzuca na instytucjê okreœlone obowi¹zki w zakresie bezpieczeñstwa informacji - obowi¹zki te dotycz¹ zarówno zachowania poufnoœci okreœlonych informacji, jak i ich dostêpnoœci i integralnoœci. Oprócz obowi¹zków, ustawy i rozporz¹dzenia okreœlaj¹ tak e kary, które gro ¹ podmiotom nie przestrzegaj¹cym przepisów. Brak spe³nienia tych obowi¹zków mo e byæ przyczyn¹ konsekwencji prawnych - od kar finansowych a do kary pozbawienia wolnoœci. Wymienione powy ej wymagania prawne powinny byæ przestrzegane w ramach jednego dobrze przemyœlanego Systemu Zarz¹dzania Bezpieczeñstwem Informacji. Zarz¹dzanie Bezpieczeñstwem Informacji w Naszym Szpitalu Miejski Szpital Zespolony dbaj¹c o nale yte zabezpieczenie przetwarzanych informacji wdra a podejœcie systemowe, w ramach którego planowane jest zarz¹dzanie kompleksowe posiadanymi aktywami informacyjnymi, infrastruktur¹ przeznaczon¹ do ich przetwarzania oraz ryzykiem dot. bezpieczeñstwa informacji. Pod pojêciem przetwarzania informacji rozumiemy wszelkie operacje na zbiorach. System Zarz¹dzania Bezpieczeñstwem Informacji w szpitalu budowany jest wg normy PN-ISO/IEC 27001:2007. Stanowi on czêœæ ca³oœciowego systemu zarz¹dzania Szpitalem. Oparty jest na podejœciu wynikaj¹cym z ryzyka zarz¹dzania, odnosz¹cego siê do ustanowienia, wdro enia, eksploatacji, monitorowania, utrzymywania i doskonalenia bezpieczeñstwa informacji. Normê PN-ISO/IEC 27001:2007 uzupe³nia norma PN-ISO/ /IEC 17799:2007, która zawiera zestaw najlepszych praktyk, które mo na zastosowaæ w organizacji w celu podniesienia poziomu bezpieczeñstwa informacji. W normie ISO/IEC wyró niono jedenaœcie obszarów, maj¹cych wp³yw na bezpieczeñstwo informacji w szpitalu: 1. Polityka bezpieczeñstwa; 2. Organizacja bezpieczeñstwa informacji; 3. Zarz¹dzanie aktywami; 4. Bezpieczeñstwo zasobów ludzkich; 5. Bezpieczeñstwo fizyczne i œrodowiskowe; 6. Zarz¹dzanie systemami i sieciami; 7. Kontrola dostêpu; 8. Zarz¹dzanie ci¹g³oœci¹ dzia³ania; 9. Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informatycznych; 10. Zarz¹dzanie incydentami zwi¹zanymi z bezpieczeñstwem informacji; 11. Zgodnoœæ z wymaganiami prawnymi i w³asnymi standardami. Na potrzeby systemu w szpitalu opracowano dokumentacjê przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadaæ urz¹dzenia i systemy informatyczne s³u ¹ce do przetwarzania informacji zawieraj¹c¹: Politykê bezpieczeñstwa, Instrukcjê zarz¹dzania systemem informatycznym. W opracowaniu uwzglêdniono wszystkie istotne kryteria, takie jak posiadane zasoby finansowe, typ posiadanych informacji, normy prawne i inne akty narzucone szpitalowi, zastosowane rozwi¹zania z dziedziny bezpieczeñstwa oraz œwiadomoœæ zatrudnionego personelu Ṅale y podkreœliæ, e Dyrekcja szpitala traktuje ochronê informacji, a w szczególnoœci ochronê danych wra liwych jako jeden z priorytetów dzia³alnoœci s³u bowej. Wykorzystuj¹c posiadane kompetencje s³u bowe, mo liwoœci organizacyjne i programowe w szpitalu zapewnia siê maksimum bezpieczeñstwa przetwarzanych danych. Koordynuj¹c¹ rolê w tym systemie spe³nia administrator bezpieczeñstwa informacji (ABI). Wszystkie osoby zobowi¹zuje siê do wspó³pracy z ABI w tym zakresie. Kierownicy komórek organizacyjnych - dysponenci danych (DD) wspó³dzia³aj¹cy z ABI bezpoœrednio nadzoruj¹ przetwarzanie danych osobowych, okreœlaj¹c zakresy dostêpu podleg³ym pracownikom oraz ich odpowiedzialnoœæ. Ka dy fakt naruszenia bezpieczeñstwa danych osobowych nie pozostanie bez konsekwencji s³u bowych. Stworzony system bezpieczeñstwa informacji zak³ada osi¹gniêcie nastêpuj¹cych celów: Poufnoœæ zapewnienie, e informacja nie jest udostêpniana lub ujawniana nieautoryzowanym osobom, podmiotom lub procesom; Integralnoœæ zapewnieniu, e dane nie zosta³y zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany, Dostêpnoœæ zapewnieniu bycia osi¹galnym i mo liwym do wykorzystania na ¹danie, w za³o onym czasie, przez autoryzowany podmiot, Rozliczalnoœæ zapewnieniu, e 12

13 dzia³ania podmiotu mog¹ byæ przypisane w sposób jednoznaczny tylko temu podmiotowi, Autentycznoœæ zapewnieniu, e to - samoœæ podmiotu lub zasobu jest taka, jak deklarowana (autentycznoœæ dotyczy u ytkowników, procesów, systemów i informacji), Niezaprzeczalnoœæ braku mo liwoœci wyparcia siê swego uczestnictwa w ca- ³oœci lub w czêœci wymiany danych przez jeden z podmiotów uczestnicz¹cych w tej wymianie, Niezawodnoœæ zapewnieniu spójnoœci oraz zamierzonych zachowañ i skutków. Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie traktowany jest jako Administrator Danych jednostka organizacyjna decyduj¹ca o celach i œrodkach przetwarzania danych. Nadzór nad przetwarzaniem informacji w szpitalu sprawuj¹: Dysponenci danych (DD) kierownicy komórek organizacyjnych (kierownicy dzia³u, ordynator/koordynator oddzia³u, pracownik Szpitala), w których nastêpuje (który odpowiada) pierwotne przetwarzanie danych w systemie informatycznym lub/i za poœrednictwem dokumentacji pisemnej; Kierownicy komórek merytorycznych kierownicy komórek organizacyjnych (kierownik dzia³u, ordynator/koordynator oddzia³u), w której nastêpuje wtórne przetwarzanie danych w systemie informatycznym lub/ i za poœrednictwem dokumentacji pisemnej; U ytkownicy systemu osoby upowa nione do przetwarzania danych osobowych w systemie. U ytkownikiem mo e byæ osoba zatrudniona w szpitalu, osoba wykonuj¹ca pracê na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilno-prawnej, osoba odbywaj¹ca sta w szpitalu; Osoby wyznaczone zarz¹dzeniem wewnêtrznym Dyrektora Szpitala: Administrator Bezpieczeñstwa Informacji (ABI) Kierownik dzia³u informatyki, nadzoruje przestrzeganie zasad ochrony danych oraz przygotowuje w Szpitalu dokumenty wymagane przez przepisy ustawy. Dzia³ania ABI wspiera; Specjalista do spraw obronnych, w zakresie opracowania planów szkolenia, przeszkolenia pracowników i szpitala i firm wspó³pracuj¹cych z przepisów prawa dotycz¹cych ochrony danych osobowych, wydania i podpisania stosownych zaœwiadczeñ oraz prowadzenie wykazu wydanych upowa nieñ do przetwarzania danych osobowych. Kierownik dzia³u s³u b pracowniczych i socjalno-bytowych, w zakresie gromadzenia i przechowywania w aktach osobowych oœwiadczeñ pracowników, zaœwiadczeñ o przeszkoleniu i upowa nieñ do pracy z danymi osobowymi; Pracownicy dzia³u informatyki; Administrator systemu informatycznego (AS); Administrator sieci (ASI). W szpitalu ze wzglêdu na wielokierunkowoœæ realizowanych zadañ przetwarzane s¹ ró ne informacje, zapewniaj¹ce realizacjê pomocy medycznej, funkcjonowania szpitala jako instytucji oraz realizacjê zadañ w sytuacji kryzysu i wojny. Informacje niejawne zabezpieczone s¹ dokumentami wewnêtrznymi: planem ochrony oraz Instrukcj¹ dotycz¹c¹ sposobu i trybu przetwarzania w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie informacji niejawnych oznaczonych klauzul¹ zastrze one oraz zakresem i warunkami stosowania œrodków bezpieczeñstwa fizycznego w celu ich ochrony. Za ca³oœæ problematyki odpowiada kancelaria niejawna i pe³nomocnik ds. ochrony informacji niejawnych. Informacje ogólne decyduj¹ce o funkcjonowaniu szpitala jako firmy (informacje kadrowe, p³acowe i inne) chronione s¹ poprzez zabezpieczenie budynków i pomieszczeñ oraz szkolenie pracowników. Szczególnej ochronie podlegaj¹ informacje wra liwe, obejmuj¹ce dane zawarte w dokumentacji medycznej. W Szpitalu zasady ochrony okreœlono w zarz¹dzeniu wewnêtrznym Nr 35/2011 Dyrektora Szpitala. Z dokumentu wynika zakres i treœæ prowadzonej dokumentacji medycznej w komórkach organizacyjnych szpitala oraz obowi¹zki w zakresie opracowania, oznakowania, kompletowania, przechowywania, udostêpniania i archiwizacji dokumentacji. Uzyskanie informacji o stanie zdrowia i udzielonych œwiadczeniach zdrowotnych oraz uzyskanie dokumentacji medycznej mo e nast¹piæ tylko osobom upowa nionym przez pacjenta ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upowa nionej oraz danych umo liwiaj¹cych kontakt z t¹ osob¹. Po zakoñczeniu leczenia dokumentacja medyczna jest kompletowana i przekazywana do archiwum medycznego. Uzyskanie archiwalnej dokumentacji medycznej przez pacjenta lub osobê upowa niona mo e nast¹piæ na umotywowany wniosek dostêpny na stronie internetowej szpitala. Obowi¹zek informacyjny wobec pacjentów szpitala wynikaj¹cy z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych realizowany jest poprzez odpowiednie zapisy w dokumentacji medycznej historii choroby, wpisy w aktach pacjentów poradni i œwiadomym zapoznaniu osób przyjmowanych, ponadto, tablice informacyjne w punktach przyjêæ pacjentów. Informacji na temat przebiegu leczenia udziela lekarz prowadz¹cy. Nie udziela siê informacji dotycz¹cych pacjentów drog¹ telefoniczn¹. Podsumowuj¹c osi¹gniêcie za³o onego poziomu bezpieczeñstwa nie koñczy realizacji przyjêtej polityki bezpieczeñstwa. Proces taki ma charakter ci¹g³y i wymaga systematycznej kontroli, analizy i weryfikacji. W przypadku zabezpieczeñ, które w du ej mierze opieraj¹ siê na nowoczesnej technologii, rodzi siê pytanie jak d³ugo zastosowane rozwi¹zania bêd¹ jeszcze skuteczne. Dlatego, co jakiœ musi byæ prowadzana weryfikacja polityki bezpie- czeñstwa, jak równie wszystkich mechanizmów zabezpieczeñ w celu doskonalenia i monitorowania trafnoœci przyjêtych za³o eñ polityki bezpieczeñstwa i zaakceptowanego poziomu bezpieczeñstwa. Opracowano na podstawie dokumentu Polityka bezpieczeñstwa oraz materia³ów szkoleniowych specjalisty ds. obronnych Ryszarda Kêdziora. ABC bezpiecznej pracy w sieci komputerowej Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 1. Dbaj o bezpieczeñstwo stanowiska komputerowego, w tym w³aœciwe ustawienie monitora uniemo - liwiaj¹ce wgl¹d osobom nieuprawnionym. Nie udostêpniaj stanowisk roboczych oraz przetwarzanych na nich danych osobom nieupowa nionym. 2. Dbaj o has³o dostêpu do komputera. Zamykaj program przy zakoñczeniu pracy (lub przy d³u szej przerwie w pracy), Podczas d³ugotrwa³ej nieobecnoœci w pracy (powy ej 30 dni) zg³oœ potrzebê zablokowania has³a dostêpu. 3. Nie przetwarzaj danych bez podstawy prawnej. Dbaj o poprawnoœæ merytoryczn¹ przetwarzanych danych. Dane mo e udostêpniæ tylko administrator danych na pisemny umotywowany wniosek. 4. Dopilnuj aby wydruki zawieraj¹ce dane osobowe lub inne informacje podlegaj¹ce ochronie by³y przechowywane w miejscu uniemo liwiaj¹cym ich odczyt przez osoby nieuprawnione, po up³ywie czasu ich przydatnoœci niszcz zgodnie z procedur¹ w sposób uniemo liwiaj¹cy odczytanie danych w nich zawartych. 5. Samowolnie nie demontuj sprzêtu komputerowego, nie przenoœ programów komputerowych z w³asnego stanowiska pracy na inne, samowolnie nie instaluj i nie u ywaj nieoryginalnego oprogramowania. 6. Nie u ywaj noœników udostêpnionych przez osoby postronne, w tym podejrzanych o zainfekowanie wirusem. Nie rozpowszechniaj oprogramowania lub materia³ów œci¹gniêtych z Internetu. 7. Pamiêtaj, e zamieszczone w zasobach sieciowych pliki prywatne w tym zdjêcia, dokumenty, inne materia³y, mog¹ byæ usuniête bez ostrze- enia. 8. W przypadku naruszenia ochrony informacji masz obowi¹zek powiadomienia prze³o onego - Dysponenta Danych a nastêpnie zastosowania siê do jego decyzji oraz decyzji Administratora Bezpieczeñstwa Informacji w szpitalu. Sposób podjêtych dzia³añ zapobiegawczych podlega ochronie. 9. Zachowaj w tajemnicy informacje uzyskane podczas przetwarzania danych w sieci komputerowej, równie po ustaniu zatrudnienia. 10. Dzia³ informatyki szpitala s³u- y pomoc¹ merytoryczn¹ i organizacyjn¹. 13

14 Bez paniki - æwiczenia ewakuacji w budynku administracji szpitala Wszechogarniaj¹cy dym i donoœny komunikat zarz¹dzam ewakuacjê - tak 18 kwietnia 2012 r. w administracji Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie rozpoczêto æwiczenia pracowników w sytuacji po aru i ewakuacji. Wszyscy w ci¹gu nieca³ych 3 min. opuœcili zagro ony obiekt i zgromadzili siê w wyznaczonym miejscu na parkingu. Pamiêtano, e w czasie ewakuacji zabronione jest: dokonywanie jakichkolwiek czynnoœci mog¹cych wywo³aæ panikê, przechodzenie w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji oraz zatrzymywanie siê lub tamowanie ruchu w inny sposób. Nastêpnie pracownicy na ³¹ce obok budynku praktycznie gasili zapozorowany po ar za pomoc¹ gaœnic, co okaza³o siê ³atw¹ czynnoœci¹. Jednak uczestników zajêæ nurtowa³o pytanie: czy dostêpnymi w szpitalu gaœnicami mo na gasiæ wszytko? Tak. Je eli gaœnica wisi w wybranym miejscu, to znaczy e wszystko, co znajduje siê w najbli szym otoczeniu mo n¹ ni¹ gasiæ. Trzeba tylko wczeœniej zapoznaæ siê ze sposobem jej uruchomienia - wyjaœnia³ specjalista ds. ppo szpitala Sergiusz D³uski. Po praktycznych æwiczeniach przysz³a tak e kolej na teoriê. Specjalista ds. obronnych Ryszard Kêdzior omówi³ zasady bezpieczeñstwa informacji w codziennej dzia³alnoœci s³u bowej. PóŸniej zapozorowano w³amanie do budynku administracji, a pracownicy firmy ochraniaj¹cej placówkê pokazali dzia³anie systemu zabezpieczenia budynku po godzinach pracy oraz jego skutecznoœæ. W zajêciach uczestniczy³ przedstawiciel Wydzia³u Zarz¹dzania Kryzysowego i Ochrony Ludnoœci Urzêdu Miasta Olsztyn Kazimierz Nojman, a szefem zespo³u ewakuacyjnego by³ z-ca dyrektora szpitala Andrzej M³ot. Zajêcia pokaza³y dobr¹ znajomoœæ problematyki przez osoby funkcyjne oraz organizacjê procesu ewakuacji. DR 14

15 Przepis na... Grillowana pierœ kurczaka na szpinaku w truskawkowym winegret Sk³adniki: 1 pierœ z kurczaka przyprawa do grilla, 1/3 szklanki oliwy, 2 garœcie œwie ych liœci szpinaku, 2 garœci orzechów w³oskich, kilka truskawek do przybrania. Sos: 2/3 szklanki truskawek, 2 ³y ki oliwy z oliwek, 2 ³y eczki octu winnego, 2-3 ³y eczki soku pomarañczowego, pieprz. HUMOR dams ko - mêski Dwaj koledzy przy piwie. - Nie o eni³bym siê nigdy z m¹dr¹ kobiet¹. - I s³usznie, ma³ eñstwa powinny byæ dobrane... ona pyta mê a: - Jak mam siê ubraæ do teatru? - Szybko. Kobieta budzi siê rano po Sylwestrze, patrzy w lustro i szturcha w bok wymêczonego imprez¹ mê a: - Wiesz, kochanie, jaka ja ju jestem stara! Twarz mam ca³¹ pomarszczon¹, biust obwis³y, oczy sine i podkr¹ one, fa³dy na brzuchu, grube nogi i t³uste ramiona... Kochanie! Proszê ciê, powiedz mi coœ mi³ego, ebym siê lepiej poczu³a w nowym roku... - Eee... no... wzrok to ty masz rewelacyjny. ona do mê a: - Kochanie, jakie lubisz kobiety, ³adne czy inteligentne? - Ani jedne, ani drugie. Tylko ty mi siê podobasz Spotyka siê dwóch kumpli z wojska. Dawno siê nie widzieli. Sposób przygotowania: Pierœ dzielimy na dwa kotlety - nie rozbijamy. Polewamy hojnie oliw¹ z obu stron i posypujemy przypraw¹ do grilla. Odstawiamy na oko³o 2 godziny, po czym sma ymy na du ym ogniu, na patelni grillowej, a ³adnie siê przyrumieni¹. Sos: Truskawki rozgniatamy lub miksujemy. Zalewamy sokiem pomarañczowym i octem winnym. Przyprawiamy pieprzem, dodajemy oliwê i dok³adnie mieszamy. Zostawiamy na kilka chwil, eby sk³adniki przegryz³y siê ze sob¹. Szpinak myjemy i ods¹czamy. Zostawiamy kilka du ych liœci, a resztê rwiemy na mniejsze kawa³ki. Parê ³adnych truskawek kroimy na po³ówki. Orzechy pra ymy krótko na suchej patelni. Porwany szpinak, orzechy i cz¹stki truskawek wk³adamy do miski i polewamy sosem. Na talerzach uk³adamy ca³e liœcie szpinaku, a na nich zgrillowane miêso. Podajemy z przygotowan¹ sa³atk¹ i m³odymi ziemniakami. - A co tam u ciebie? - A o eni³em siê. - I co, dobrze ci? nie narzekasz? - Nie narzekam... - A to limo pod okiem to sk¹d? - A to jak narzeka³em. Prelegent podczas prelekcji o szkodliwoœci picia alkoholu: - Jest dowiedzione naukowo, e ony zazwyczaj odchodz¹ od mê ów nadu- ywaj¹cych alkoholu. - A ile trzeba wypiæ? - rozlega siê g³os sali. Kowalska dok³adnie sprawdza garnitur mê a po powrocie z pracy. Nie znajduje ani jednego kobiecego w³oska i mówi: - No tak! Ty ju nawet ³ysej babie nie przepuœcisz! Kancelaria prawna. Adwokat mówi: - Pani Kowalska, eby rozwód by³ z winy mê a, musimy na niego coœ mieæ. Czy m¹ pije? - Nie, sk¹d, jakby tylko spróbowa³, to ja bym mu da³a... - Czy nie daje pieniêdzy? - Nie, absolutnie... Oddaje wszystko co do grosza, gdyby mi tylko schowa³ z³otówkê, to ja bym mu da³a... - A mo e bije pani¹? - Tylko rêkê by podniós³, to bym go osoœ zapiekany w truskawkach Sk³adniki: kilogram filetów z ³ososia norweskiego (bez skóry) 200 g sera ó³tego 300 g truskawek olej sa³ata 2 ³y ki soku z pomarañczy (lub cytryny) sól, pieprz ziarnisty Sposób przygotowania: ososia umyæ, osuszyæ, lekko posoliæ, posypaæ œwie o zmielonym pieprzem i skropiæ sokiem z pomarañczy. Ser zetrzeæ na tarce o du ych oczkach. Truskawki pokroiæ w plasterki (kilka od³o yæ do dekoracji). ososia u³o yæ w posmarowanej olejem formie. Posypaæ tartym serem, ob³o- yæ truskawkami i skropiæ olejem. Zapiekaæ ok. 20 min. w temperaturze 180, a ser lekko siê zarumieni. Podawaæ na liœciach sa³aty, udekorowane po³ówkami truskawek. przez okno pogoni³a... - A co z wiernoœci¹? - O! Tu go mamy! Drugie dziecko nie jest jego! Ma³ eñstwo le y w ³ó ku. Nagle odzywa siê ona: - Dawniej przed snem ca³owa³eœ mnie... Kiedy m¹ j¹ poca³owa³, mówi: - Dawniej przed snem gryz³eœ mnie w szyjê... A m¹ wk³ada kapcie i gdzieœ idzie. ona pyta: - A ty dok¹d? - Po zêby. Jak mog³eœ powiedzieæ swoim kolegom, e o eni³eœ siê ze mn¹ dla pieniêdzy? Przecie ja nie mia³am adnych pieniêdzy! - A co mia³em im powiedzieæ? Teœciowa do ziêcia: - Nie zas³aniaj siê gazet¹! Nie udawaj, e czytasz. Dobrze wiem, e mnie s³yszysz, bo widzê, e ci siê kolana trzês¹... Teœæ chce wyrzuciæ teœciow¹ przez balkon. S¹siad krzyczy: - Panie, zabijesz pan cz³owieka! - To odsuñ siê pan! 15

16

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA www.a22.arch.pk.edu.pl sl8 2004/2005 dr hab. arch. PIOTR GAJEWSKI www.piotrgajewski.pl 05 kwietnia 6. OBOWI ZKI ARCHITEKTA WOBEC ZAWODU CZYLI DLACZEGO NIE MO NA BRAÆ PIENIÊDZY,

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec Załącznik do Zarządzenia Nr 88/2014 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 7 lipca 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec 1 Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania

Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania Dz. U. 2009 nr 213. Data publikacji: 16 grudnia 2009 r.poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 211 12330 Poz. 1261 1261 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 września 2011 r. w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego funkcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. (Dz. U. Nr 75, poz. 866, z dnia 15 wrzeœnia 2000 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 517/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Kampinos

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Kampinos Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.14.2-15 Wójta Gminy Kampinos z dnia 30 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Kampinos Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

Propozycja szkolenia z zakresu: Supra Brokers sp. z o.o.

Propozycja szkolenia z zakresu: Supra Brokers sp. z o.o. z zakresu: Dokumentacja medyczna w świetle nowych przepisów prawa 1 Szanowni Państwo, jako wiodący broker i doradca ubezpieczeniowy sektora medycznego, reprezentujący interesy ponad 200 szpitali w całej

Bardziej szczegółowo

współadministrator danych osobowych, pytania i indywidualne konsultacje.

współadministrator danych osobowych, pytania i indywidualne konsultacje. Szkolenie ABI, ADO - Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Administrator Danych Osobowych kurs oraz warsztaty wraz z umiejętnością przeprowadzania audytów bezpieczeństwa informacji. Moduł I 8 godz.

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności WOJEWODA ŁÓDZKI ZK-III.9611.15.2015 Łódź, dnia 17 czerwca 2015 r. DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8 Zarządzenie nr 143 z dnia 27 listopada 2012 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie zasad wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez nauczycieli akademickich Na podstawie 27 ust

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści :

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści : WZÓR W dniu. r. Pomiędzy UMOWA Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Uniejowie, ul. Orzechowa 6,99-210 Uniejów reprezentowanym przez Kierownika GOPS Panią Jolantę Figurską zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 204/2014 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2014 r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w

2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w 2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany: a. z zakresu danej kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2015 Burmistrza Miłakowa z dnia 20 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ADMINISTRACJI

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ADMINISTRACJI JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ADMINISTRACJI Mgr in. Edward Gabryœ In. Bogdan Sieradzki ADMINISTRACJA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ODZI 90-419 ódÿ, al. Koœciuszki 4 Dyrektor, I piêtro, pokój 44, 45 tel. (0 42) 639

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje - 1 - LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje 1. Zadaniem lekarza - członka powiatowego zespołu jest udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu i wydawanie: -orzeczeń o niepełnosprawności,

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja

Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja 1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja 2 Procedury, do których posiadania i stosowania Beneficjent

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Ustroń. I. Postanowienia ogólne

INSTRUKCJA postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Ustroń. I. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 5 do Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi, słuŝącymi do przetwarzania danych osobowych INSTRUKCJA postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania bezpieczeństwem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą

Instrukcja zarządzania bezpieczeństwem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 838/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 kwietnia 2009 r. Instrukcja zarządzania bezpieczeństwem Gmina Miejska Kraków 1 1. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa

Bardziej szczegółowo

Wniosek zgłaszający wpis do ewidencji. Wniosek

Wniosek zgłaszający wpis do ewidencji. Wniosek ... (miejscowość, data) Wniosek zgłaszający wpis do ewidencji.. (Zakład lecznictwa występujący o wpis) Do Naczelnego Lekarza Uzdrowiska Wniosek Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2011 r.o zmianie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 18 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 67/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 18 października 2011 r. Zarządzenie Nr 67/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia 3 grudnia 2009 r. DIS/DEC 1207/44995/09 dot. DIS-K-421/130/09 D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 1 i art. 105 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawowym celem powołania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76/ 2005 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 23. 09. 2005 PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH I. Cel procedury: Celem procedury

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej. w Urzędzie Skarbowym w Ostrowi Mazowieckiej;

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej. w Urzędzie Skarbowym w Ostrowi Mazowieckiej; Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 95/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015 r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia Załącznik nr 3A do SIWZ UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim Nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy ul.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIEĆMI

PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIEĆMI PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIEĆMI KROK PO KROKU SPIS TREŚCI: Przepisy prawne Formalności z udziałem Państwowej Inspekcji Sanitarnej Wymagania dotyczące lokalu Wymagania dotyczące wyposażenia lokalu Projektowanie

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu) Fortress Poland Spółka z o.o. Korpele 27/7 12-100 Szczytno Korpele, dnia 21.12.2012 e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502 207 430 Nr sprawy: WNEFS.042-7/2012 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przez

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10. SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.2013 Strona 1 z 5 1. Cel i zakres 1.1. Cel Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością stosowana w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca Beck InfoBiznes www.beckinfobiznes.pl Telepraca wydanie 1. ISBN 978-83-255-0050-4 Autor: Ewa Drzewiecka Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Rady Pedagogicznej Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Szkoły Policealnej i Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR -SPECJALIZACJE

INFORMATOR -SPECJALIZACJE INFORMATOR -SPECJALIZACJE Informator został przygotowany w oparciu o specjalizacje z których akredytacje posiada Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Uniwersytet, został wybrany

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 7 sierpnia 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 7 sierpnia 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 7 sierpnia 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Krystyna Janik adres do korespondencji: ul.

Bardziej szczegółowo

Opis metodologii audytu wewnętrznego

Opis metodologii audytu wewnętrznego Departament Prawny i Kadr Instrukcja wykonawcza Strona / stron 1/9 Opis metodologii audytu wewnętrznego Stanowisko Imię i nazwisko Opracowanie Małgorzata Krystek Sprawdzenie Kierownik Działu Audytu Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

OGÓLNE WARUNKI UMOWY OGÓLNE WARUNKI UMOWY zawarta w dniu... 2006 r. w Olsztynie pomiędzy: Wojewodą Warmińsko-Mazurskim..., zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., reprezentowanym przez:... -..., zwanym dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno Zagro enia, przy których jest wymagane stosowanie œrodków ochrony indywidualnej (1) Zagro enia fizyczne Zagro enia fizyczne Zał. Nr 2 do rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Malechowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Malechowo Malechowo, dn. 15.04.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie projektu i produkcję ulotek, plakatów oraz naklejek w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Malechowo Termin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

ZAKŁAD RATOWNICTWA MEDYCZNEGO PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KOSZALINIE DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH ZAKŁAD RATOWNICTWA MEDYCZNEGO... Nazwisko i imię studenta... Rok, specjalność studiów... Nr albumu PRAKTYKA ZAWODOWA W ZESPOLE

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 11 z dnia 10 marca 2014r. do Regulaminu Pracy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży

Aneks nr 11 z dnia 10 marca 2014r. do Regulaminu Pracy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży Aneks nr 11 z dnia 10 marca 2014r. do Regulaminu Pracy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży 1 Działając na podstawie 93 Regulaminu Pracy obowiązującego od dnia 24

Bardziej szczegółowo

Spis treœci ROZDZIA 1. WYKAZ PRZEPISÓW, DO KTÓRYCH ZOSTA Y OPRACOWANE PYTANIA TESTOWE NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE (ÆWICZENIA)... 27

Spis treœci ROZDZIA 1. WYKAZ PRZEPISÓW, DO KTÓRYCH ZOSTA Y OPRACOWANE PYTANIA TESTOWE NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE (ÆWICZENIA)... 27 Spis treœci OD WYDAWCY........................................................... 7 WPROWADZENIE......................................................... 9 ROZDZIA 1. WYKAZ PRZEPISÓW, DO KTÓRYCH ZOSTA

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 8 marca 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 8 marca 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 8 marca 2013r. 1. Firma nazwa albo imię i nazwisko podmiotu: Przychodnia Lekarska MEDYK Zofia Robak. Jerzy Robak s.c. (...), 66-530 Drezdenko.

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja Szpitala, Kierownik Centralnej Sterylizatorni. Szanowni Państwo,

Dyrekcja Szpitala, Kierownik Centralnej Sterylizatorni. Szanowni Państwo, Dyrekcja Szpitala, Kierownik Centralnej Sterylizatorni Szanowni Państwo, Kierujemy do Państwa propozycję Kursu Kwalifikacyjnego dla Kierowników Centralnych Sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r.

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. w sprawie: Aneksu do Regulaminu Organizacyjno - Porządkowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. prof.

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. w sprawie wprowadzenie w Urzędzie Gminy Lipusz regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC)

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC) INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC) Na podstawie Porozumienia w sprawie przekazania zadań z zakresu certyfikacji prawidłowości poniesienia wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 27 maja 2013r.

Katowice, dnia 27 maja 2013r. WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 27 maja 2013r. NZIII.9612.50.2013 RZ Pan Adam Kasza Wspólnik Spółki Jawnej Apotheca Pacis Kasza Spółka Jawna ul. Władysława Broniewskiego 23 44-217 Rybnik WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 103/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim 1.

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH Opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: - rozdział 3a Karty Nauczyciela, ustawa

Bardziej szczegółowo

Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury

Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji uczniów i pracowników Szkoły w sytuacji wystąpienia zagrożenia. I. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności WOJEWODA ŁÓDZKI ZK-III.9611.14.2014 Łódź, dnia 01 lipca 2014 r. DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Miejscowość:...dnia..r. DO POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W GOSTYNINIE Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Nr sprawy:... Dane osoby zainteresowanej: Imię

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Gra yna Œwiderska BIOZ. w budownictwie. poradnik

Gra yna Œwiderska BIOZ. w budownictwie. poradnik Gra yna Œwiderska BIOZ w budownictwie poradnik Warszawa 2008 Copyright by Gra yna Œwiderska i Oficyna Wydawnicza POLCEN Sp. z o.o. Warszawa 2008 Autorzy Gra yna Œwiderska autor g³ówny W³adys³aw Korzeniewski

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik nr 1 do uchwały Nr.. Rady Gminy Lesznowola z dnia.. STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo