ISSN Kwartalnik Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie. Nr 9/31 kwiecieñ W numerze:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN 1731-9749. Kwartalnik Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie. Nr 9/31 kwiecieñ 2012. W numerze:"

Transkrypt

1 Kwartalnik Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie ISSN W numerze: Nr 9/31 kwiecieñ lat min ê³o... Be z pa n ik i - ga si my po a r Wywiad z z-c¹ dyrektora szpitala Jackie m Zachariaszem

2 Szanowni Czytelnicy Trzymacie w rêku kolejn¹ ods³onê kwartalnika Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie Zdrowe ycie. Delikatnie zmieniona oprawa graficzna to przyznaj¹ Pañstwo mi³a odmiana dla oka. Informacje z ycia szpitala pozostaj¹ przedstawione w sta³ych rubrykach. 40 lat miê³o... to pierwszy godny uwagi artyku³ poniewa na emeryturê odesz³y 3 zas³u one pielêgniarki oddzia³owe z naszego szpitala. Jak rozwija³a siê ich œcie ka kariery i kto je zast¹pi? Odpowiedzi ju na kolejnych stronach. Polecam Pañstwu tak e prezentacjê oddzia³u okulistycznego, który ju nied³ugo zmieni swoj¹ siedzibê. Czy tylko siedzibê? Czy z kolei w funkcjonowaniu szpitala szykuj¹ siê du e zmiany? O to miêdzy innymi zapyta³am Jacka Zachariasza nowego zastêpcê dyrektor szpitala. Na koñcu numeru znajduj¹ siê wa ne informacje dotycz¹ce Systemu Bezpieczeñstwa Informacji Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie. A na ostatniej stronie nowoœæ oryginalne przepisy i humor damsko- mêski. Mi³ej lektury! Daria Rodziewicz Spis treœci Spis treœci Od redakcji lat lat minê³o po egnanie - po egnanie 3 oddzia³owych 3 Miejskiego Miejskiego Szpitala Szpitala Zespolonego Zespolonego w Olsztynie w Olsztynie Poznajmy siê kilka s³ów - kilka o nowych s³ów o nowych pielêgniarkach pielêgniarkach oddzia³owych oddzia³owych w Szpitalu w Szpitalu Miejskim Miejskim Projekt dofinansowany ze ze œrodków Unii Europejskiej modernizacja Miejskiego Szpitala w ramach Zespolonego Regionalnego w Olsztynie Programu Operacyjnego Laserem po oczach oto historia - oto Oddzia³u historia Oddzia³u Okulistycznego Okulistycznego Miejskiego Miejskiego Szpitala Zespolonego Szpitala Zespolonego Zdecydowa³ rzut monet¹ o swoim yciu - o i swoim planach yciu opowiada i planach Dyrektor opowiada ds. Administracyjno- Dyrektor ds. Administracyjno- Eksploatacyjnych Szpitala Eksploatacyjnych Miejskiego - Jacek Szpitala Zachariasz Miejskiego - Jacek Zachariasz Laur Najlepszym z Najlepszych z kolejne wyró nienie - kolejne dla wyró nienie zespo³u Oddzia³u dla zespo³u Chirurgii Oddzia³u Szczêkowej Chirurgii Szczêkowej Informacja ma ma wagê z³ota o Systemie Zarz¹dzania - Informacji o Systemie w Zarz¹dzania Szpitalu Miejskim Informacji w Szpitalu Miejskim Bez paniki æwiczenia ewakuacji w budynku - æwiczenia administracji ewakuacji w szpitala budynku administracji szpitala Kwartalnik Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie Wydawca: Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie ul. Niepodleg³oœci 44 tel. informacja Redakcja: Daria Rodziewicz Projekt graficzny ok³adki: Mateusz Bagniewski Sk³ad komputerowy i druk: ZPU Drukarnia Che³mno, ul. Rycerska 19 Nak³ad: 800 egz. Dystrybucja: Kolporta w³asny na terenie Miejskiego Szpitala Zepolonego w Olsztynie Kwartalnik jest bezp³atny Kontakt: Przepis na Grillowana pierœ Grillowana kurczaka pierœ na szpinaku kurczaka w na truskawkowym szpinaku w truskawkowym winegret winegret osoœ zapiekany w truskawkach osoœ zapiekany w truskawkach Humor damsko-mêski S³u ymy pacjentom zawsze wtedy, kiedy nas potrzebuj¹ 2

3 Z okazji Miêdzynarodowego Dnia Po³o nej oraz Miêdzynarodowego Dnia Pielêgniarki Dyrekcja Szpitala Miejskiego dziêkuje Pañstwu za rzeteln¹ opiekê i szacunek dla pacjentów, za wytrwa³oœæ w pracy, w której zdarzaj¹ siê trudne chwile, za niekwestionowany udzia³ w wysokiej ocenie us³ug œwiadczonych przez Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie. Z ca³ego serca sk³adamy Wam yczenia zdrowia i pomyœlnoœci, spe³nienia osobistych marzeñ oraz sukcesów zawodowych, wytrwa³oœci w zmaganiu siê z przeciwnoœciami losu, drobnych zachwytów w codziennoœci oraz pogody ducha i serdecznoœci. Joanna Szymankiewicz - Czu daniuk Dyrektor MSZ w Olsztynie El bieta Cygañska Prze³o ona Pielêgniarek i Po³o nych Kierownicza kadra pielêgniarska Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie. 3

4 40 lat minê³o... po egnanie 3 oddzia³owych Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie Nie chcê siê z Wami egnaæ, wolê podziêkowaæ za to, e by³yœcie z nami tyle lat, za Wasz¹ ofiarn¹ pracê, profesjonalizm i yczliwoœæ. Liczê na to, e nadal bêdziecie wspó³pracowaæ z naszym szpitalem powiedzia³a Joanna Szymankiewicz - Czu daniuk dyrektor Szpitala Miejskiego w Olsztynie. 26 marca 2012 r. odby³a siê uroczystoœæ podziêkowania i po egnania oddzia³owych: urologii - Wies³awy Jucewicz, okulistyki - Marii Turowskiej oraz reumatologii - Haliny Dostatniej, które przesz³y na emeryturê. Panie od ponad 40 lat zwi¹zane by³y z nasza placówk¹. Wies³awa Jucewicz rozpoczê³a pracê na oddziale wewnêtrznym Szpitala Miejskiego w Olsztynie w 1971 r. Po 6 latach pracy oraz ukoñczeniu specjalizacji z pielêgniarstwa zachowawczego przenios³a siê na urologiê i jak sama mówi wsi¹k³a. 1 wrzeœnia 1977 r. zosta³a oddzia³ow¹ urologii i tym samym zapisa³a siê na kartach historii Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie, podobnie jak Maria Turowska, jako jedna z najd³u ej piastuj¹cych urz¹d oddzia³owych. Uhonorowana zosta³a w trakcie pracy m.in. Br¹zowym Krzy em Zas³ugi, medalem za wzorow¹ pracê w s³u bie zdrowia oraz odznaczona przez Okrêgow¹ Radê Pielêgniarek i Po- ³o nych - za zas³ugi w dziedzinie pielêgniarstwa. Maria Turowska trafi³a do Szpitala Miejskiego w Olsztynie w 1970 r. i rozpoczê³a pracê na oddziale chirurgii eñskiej. W 1975 r. zosta³a pielêgniark¹ oddzia³ow¹ laryngologii, a po po³¹czeniu oddzia³ów laryngologii i okulistyki nadzorowa³a pracê bia³ego personelu na tym e oddziale. Od 2001 r. zawiadywa³a pielêgniarkami na oddziale okulistyki. Odznaczona zosta³a m.in. przez prezydenta Olsztyna za zaanga owanie w profesjonalne funkcjonowanie samorz¹du zawodowego oraz inicjowanie dzia³añ umo liwiaj¹cych rozwój nowoczesnego pielêgniarstwa. Halina Dostatnia od pocz¹tku kariery zawodowej czyli 1970 r. zwi¹zana by³a z oddzia³em reumatologii, kiedy to rozpoczê³a pracê w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie. PóŸniej pracowa³a w Wiejskim Oœrodku Zdrowia, mia³a dy ury w Poradni Chirurgicznej Dzieciêcej, ale i tak jej pasj¹ okaza³a siê reumatologia, do której po kilku latach przerwy wróci³a w 1982 r. W 2000 r. zosta³a pielêgniark¹ oddzia- ³ow¹ reumatologii i ju w Miejskim Szpitalu Zespolonym wspó³tworzy³a nowy zespó³. Oddzia³ to dla niej druga rodzina, gdzie z trosk¹ zajmowa³a siê pacjentami, a tak e uczy³a pracy kole anki. Wyró niona zosta³a m. in. za wzorow¹ pracê i wk³ad na rzecz rozwoju pielêgniarstwa w regionie przez Okrêgow¹ Radê Pielêgniarek i Po³o nych. Teraz, po ponad 40 latach pracy trzy Panie odchodz¹ na emeryturê. Czas wolny maj¹ zamiar wykorzystaæ w pe³ni, bo w planach jest rozwijanie swoich pasji m.in. podró niczych oraz poœwiêcenie wiêkszej uwagi rodzinie. Choæ wierzymy, e i o Szpitalu Miejskim Panie Oddzia³owe nie zapomn¹. Dziêkujemy Wies³awie Jucewicz, Marii Turowskiej i Halinie Dostatniej za wk³ad w rozwój naszego szpitala, za wsparcie i przyjaÿñ. DR Nie chcê siê z Wami egnaæ, wolê podziêkowaæ za Wasz profesjonalizm i yczliwoœæ - powiedzia³a Joanna Szymankiewicz - Czu daniuk, dyrektor Szpitala Miejskiego w Olsztynie. Z koñcem marca odesz³y na emeryturê trzy Pielêgniarki Oddzia³owe z naszego szpitala. 4

5 Halina Dostatnia przez ostatnich 12 lat by³a pielêgniark¹ oddzia³ow¹ reumatologii. Maria Turowska zawiadywa³a prac¹ pielêgniarek na laryngologii, póÿniej okulistyce. Wies³awa Jucewicz od 35 lat nadzorowa³a pracê pielêgniarek na urologii. Dyrekcja w towarzystwie zas³u onych oddzia³owych. Uroczystoœæ uwiecznia³a na zdjêciach Wanda Mularonek. Sprezentowane fotoalbumy nie pozwol¹ zapomnieæ o pracy i ciekawych uroczystoœciach jakie wydarzy³y siê w Szpitalu Miejskim. Maria Turowska jako jedyna pielêgniarka w naszym szpitalu nosi³a pielêgnirski czepek. Maria Turowska, Halina Dostatnia i Wies³awa Jucewicz w towarzystwie kole anek i kolegów ze szpitala. 5

6 Poznajmy siê... - kilka s³ów o nowych pielêgniarkach oddzia³owych w Szpitalu Miejskim Katarzyna Karczewska Kos pielêgniarka Oddzia³owa Oddzia³u Okulistyki Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie. Urodzi³a siê w Leszczynie, ko³o Pas³êka. W 1990 r. ukoñczy³a Technikum Ogrodnicze w Pas³êku. Dyplom pielêgniarki uzyska³a w 1992 r. po ukoñczeniu 2-letniego Studium Medycznego w Olsztynie. Od 1994 r. rozpoczê³a pracê zawodow¹ w Szpitalu w Dobrym Mieœcie w Oddziale Wewnêtrznym, nastêpnie pracowa³a na Bloku Operacyjnym jako pielêgniarka anestezjologiczna. Od 1996 r. kontynuowa³a pracê w owym szpitalu w Oddziale Chirurgii Ogólnej. Podjê³a specjalizacjê z pielêgniarstwa chirurgicznego, któr¹ ukoñczy³a w grudniu 2000 r. Od 1 grudnia 2000 r. zosta³a pielêgniark¹ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie w Oddziale Chirurgii Ogólnej. Dzia³a w Zespole ds. Edukacji i Promocji Zdrowia oraz w Zespole ds. Dokumentacji Miejskiego Szpitala Zespolonego. W 2006 r. uzyska³a tytu³ licencjata pielêgniarstwa na Kierunku Pielêgniarstwo na Uniwersytecie Warmiñsko-Mazurskim. 1 lutego 2012 r. zosta³a mianowana pielêgniark¹ oddzia³ow¹ okulistyki w naszym szpitalu. Od 2 lat jest tak e kierownikiem Warmiñsko-Mazurskiej Stacji Transportu Medycznego w Olsztynie. Ma szeroki wachlarz zainteresowañ pocz¹wszy od literatury polskiej, historii, poprzez sport (trenowa³a lekkoatletykê biegi d³ugodystansowe i prze³ajowe). Wolny czas spêdza aktywnie organizuj¹c wycieczki rowerowe, piesze wypady do lasu, a tak e gra rekreacyjnie z synem w pi³kê no n¹. Odskoczni¹ jest tak e dzia³ka, na której lubi uprawiaæ kwiaty. Agnieszka M³ynarczyk pielêgniarka Oddzia³owa Oddzia³u Urologii Miejskiego Szpiatala Zespolonego w Olsztynie. Urodzi³a siê w Rynie. W 1994 r. ukoñczy³a Liceum Medyczne w Gi ycku i kontynuowa³a naukê w Studium dla Po³o nych w Olsztynie, które ukoñczy³a w 1997 r. Nastêpnie rozpoczê³a pracê na Trakcie Porodowym w Szpitalu Miejskim w Olsztynie. Po roku przesz³a do prywatnej placówki ochrony zdrowia œwiadcz¹cej us³ugi w ramach chirurgii jednego dnia, gdzie pe³ni nadal funkcjê pielêgniarki zabiegowej. W 2009 r. odby³a 3-miesiêczny sta w Oddziale Kardiochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie, gdzie nauczy³a siê pracy perfuzjonisty. Przez 1,5 roku pracowa³a w Oddziale Neurochirurgii w Szpitalu Uniwesyteckim. Nastêpnie w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zajmow³a siê nadzorem nad szpitalami w województwie warmiñsko-mazurskim. W 2010 r. ukoñczy³a 2-stopniowe studia pielêgniarskie, uzyskuj¹c dyplom magistra na Uniwersytecie Warmiñsko-Mazurskim. Równoczeœnie ukoñczy³a studia podyplomowe na kierunku Marketing i Zarz¹dzenie w S³u bie Zdrowia oraz otrzyma³a uprawnienia audytora wewnêtrznego i certyfikat pe³nomocnika ds. jakoœci. W 2011 r. ukoñczy³a studia podyplomowe na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie - kierunek Promocja i Profilaktyka Zdrowotna, Epidemiologia i Higiena. W 2012 r. zosta³a mianowana pielêgniark¹ oddzia³ow¹ urologii w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie. W wolnych chwilach czêsto powraca do ulubionej lektury Paula Coelho Pielgrzym, a tak e powieœci Gabriela Garcii Marqueza. Nieustannie mog³aby s³uchaæ muzyki Shade. Jest pasjonatk¹ kina skandynawskiego, motoryzacji i podró y. 6

7 Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt dofinansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata Tytu³ projektu: Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie jako placówki o zasiêgu regionalnym, z budow¹ pawilonu i bloku operacyjnego" Nr UDA-RPWM / W ramach Osi priorytetowej 3- Infrastruktura spo³eczna Dzia³ania 3.2- Wysoki poziom zabezpieczenia i dostêpnoœci medycznej i opiekuñczej Poddzia³ania Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata Wartoœæ projektu: ,17 z³ Wydatki kwalifikowane: ,48 z³ Œrodki europejskie (EFRR): ,85 z³ (tj. 44,55% wydatków kwalifikowanych). Projekt Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie, jako placówki o zasiêgu regionalnym, z budow¹ pawilonu i bloku operacyjnego polega na unowoczeœnieniu i modernizacji bazy MSZ. Oddzia³y zabiegowe i zachowawcze, które dziêki realizacji projektu uzyskaj¹ nowoczesn¹ bazê lokalow¹ i sprzêtow¹. Realizacja projektu przyczyni siê do poprawy jakoœci opieki zdrowotnej poprzez podniesienie standardu us³ug medycznych (nowe sale operacyjne dla unikalnych oddzia³ów, budowa centralnej sterylizatorni, zakup niezbêdnego sprzêtu medycznego) i wp³ynie na zwiêkszenie dostêpnoœci us³ug medycznych w skali regionu. Projekt obejmuje nastêpuj¹ce prace: ocieplenie istniej¹cego 3 kondygnacyjnego Budynku C. Ocieplenie bêdzie zgodne z parametrami okreœlonymi na podstawie audytu energetycznego. Docieplone zostan¹ œciany zewnêtrzne, dach, stropodachy oraz stropy nad nieogrzewanymi piwnicami. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na energooszczêdn¹ w istniej¹cym Budynku C - okna z PCV z podwójn¹ szyb¹ energooszczêdn¹, stolark¹ drzwiow¹ aluminiow¹. przebudowa istniej¹cego budynku C - przebudowa jednostek funkcjonalnych bez ingerencji w bryle budynku. Powierzchnia przebudowanego budynku wynosi 1 204,47 m2. 2 przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 30. Powierzchnia przebudowanego budynku wynosi 4 228,79 m. wyposa enie przebudowywanych budynków odpowiednio do zak³adanej funkcjonalnoœci. Zakupiony sprzêt specjalistyczny (260 sztuk + 37 sztuk zakupionych ze œrodków w³asnych MSZ) jest niezbêdny do realizacji œwiadczeñ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi standardami i na poziomie oczekiwanym przez spo³eczeñstwo. wykonanie ca³ej niezbêdnej infrastruktury - sieci wod.-kan. deszczowej, systemu odwodnienia, sieci c.o., sieci elektrycznej, sieci gazowej, instalacji tlenowej. budowa obiektu segregacji odpadów. Nie jest on po³¹czony z adnym innym budynkiem szpitalnym. Rozwi¹zania techniczne zastosowane przy realizacji, wykorzystuj¹ najnowsz¹ wiedzê techniczn¹ oraz wynikaj¹ z najlepszych dostêpnych technik. Zastosowane rozwi¹zania maj¹ na celu dostosowanie szpitala i oddzia³ów szpitalnych do wymogów Roz. Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ pod wzglêdem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urz¹dzenia zak³adu opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 213 poz i 1568 z póz. zm.) oraz wymogów sanitarno-epidemiologicznych. Wybrany wariant realizacji projektu jest najbardziej optymalny pod wzglêdem osi¹gniêcia jednostkowego wskaÿnika korzyœci ekonomicznych. Produkty projektu: 2 - pow. przebudowanych instytucji ochrony zdrowia ,26 m, - l. sprzêtu zakupionego szt., - l. przebudowanych instyt. ochrony zdrowia - 1 szt., - l. doposa onych instyt. ochrony zdrowia - 1 szt., - l. zmodernizowanych instyt. ochrony zdrowia - 1 szt. Realizacja projektu przyczyni siê do poprawy jakoœci opieki zdrowotnej poprzez podniesienie standardu us³ug medycznych (nowe sale operacyjne dla unikalnych oddzia³ów, budowa centralnej sterylizatorni, zakup niezbêdnego sprzêtu medycznego) i wp³ynie na zwiêkszenie dostêpnoœci us³ug medycznych w skali regionu. Celem g³ównym projektu Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie, jako placówki o zasiêgu regionalnym, z budow¹ pawilonu i bloku operacyjnego wpisuj¹cym siê w cele osi priorytetowej 3 RPO WiM na lata , dzia³ania jest poprawa jakoœci opieki zdrowotnej w województwie warmiñsko-mazurskim poprzez podniesienie standardu us³ug medycznych, zwiêkszenie dostêpnoœci do us³ug œwiadczonych przez zak³ady opieki zdrowotnej. Dzia³ania zwi¹zane z przebudow¹ budynku C oraz modernizacj¹ budynku przy ul. Wojska Polskiego 30 s¹ kontynuacj¹ dzia³añ modernizacyjnych, które od kilku lat prowadzi Szpital, celem unowoczeœnienia oraz dopasowania swojej oferty do wymogów regionalnego rynku. 7

8 Laserem po oczach oto historia Oddzia³u Okulistycznego Miejskiego Szpitala Zespolonego Od lewej: lek. rezydent Dominik Zalewski, lek. rezydent Magdalena Karwat, lek. rezydent Joanna Zalewska, lek. specjalista Anna Pop³awska, koordynator oddzia³u Dariusz Wilczek, lek. specjalista Dorota Pietrucin, pielêgniarka oddzia³owa Katarzyna Karczewska Kos, lek. rezydent Mariusz Wapiñski, lek. rezydent Ma³gorzata D¹browska, specjalistka pielêgniarstwa chirurgicznego El bieta Dordzik, pielêgniarka Jagna Kie³czewska, sekretarka medyczna El bieta Anio³, pielêgniarka Jadwiga Fiedorowicz. Obecnie specjaliœci na oddziale okulistyki g³ównie zajmuj¹ siê leczeniem operacyjnym: zaæmy, cia³a szklistego, siatkówki, jaskry oraz leczeniem AMD opowiada koordynator oddzia³u lek. Dariusz Wilczek. Oczywiœcie pe³nimy pe³en zakres us³ug medycznych w naszej dziedzinie ale wy ej wymienione to takie zabiegi, które zdarzaj¹ siê najczêœciej. W grê wchodz¹ jeszcze urazy ga³ki ocznej" dodaje koordynator. Rocznie to ponad 1000 hospitalizowanych pacjentów. Przez ponad 60 lat zmieni³o siê bardzo du o. Powstanie Oddzia³u Okulistycznego, jedynego wówczas na Warmii i Mazurach, zwi¹zane jest œciœle z dr Antonin¹ Proœciewicz, która ju w 1947 r. maj¹c do dyspozycji zaledwie kilka szpitalnych ³ó ek, nios³a pomoc chorym, licznym wówczas ofiarom wybuchów min i pocisków. Po roku pracy w ciê kich warunkach wydzielono 2 sale chorych z 12 ³ó kami i salê operacyjn¹. Samodzielna jednostka oddzia³u okulistycznego zaczê³a funkcjonowaæ w sierpniu 1948 r., kiedy dr Antonina Proœciewicz oficjalnie zosta³a mianowana ordynatorem, a oddzia³ otrzyma³ pomieszczenia na 30 ³ó ek. Jedyny asystent dr Jan Ró nowski, z wielkim zapa³em przyczynia³ siê do rozwoju okulistyki organizuj¹c równie sprzêt medyczny. W 1952 r., kiedy stanowisko ordynatora objê³a dr Leontyna Paprocka Klim, liczbê ³ó ek zwiêkszono do 40. Dalszy rozwój pracy klinicznej oddzia³u spowodowa³ lepsze zaopatrzenie w sprzêt i instrumentarium, co zwiêkszy³o zakres wykonywanych zabiegów, wprowadzono m. in. operacje dróg ³zowych. Nowi asystenci: Krystyna Osiecka, Tadeusz Kasprowicz, Larysa Szlenk, Regina Romañczuk i Halina Bogusz - Kostrzewska mieli mnóstwo pracy. Rocznie leczono ponad 800 osób, po³owê z nich operacyjnie. Jednoczeœnie rozwija³a siê systematyczna praca dydaktyczna, czyli szkolenia nap³ywaj¹cej przysz³ej kadry okulistów. Rozwijano problematykê leczenia zeza oraz przeszczepu rogówki. Od 1 lutego 1960 r. ordynatorem okulistyki zosta³ dr Edward Lenkiewicz, asystent prof. Tadeusza Krwawicza z Kliniki Okulistycznej Akademii Medycznej w Lublinie. Kontynuowano rozwój oddzia³u w kierunku klinicznym, z szerokim zakresem chirurgii, dydaktyczno szkoleniowym i naukowym. Kszta³ci³a siê kolejna generacja asystentów: ucja Trapkiewicz Borkowska, Anna Prusiewicz, Alina Ferenc, Joanna Œwietlikowska, Kazimierz Antonowicz, Barbara Mieczkowska oraz okuliœci z poradni powiatowych województwa. Oddzia³ owocnie wspó³pracowa³ z klinikami w Warszawie i Bia³ymstoku, gdzie nasi lekarze wyg³aszali referaty publikowane póÿniej w wydawnictwach naukowych. Wymownym wyrazem uznania dorobku i mo liwoœci znacz¹cego ju grona lekarzy tej specjalnoœci, by³o w 1970 r. powo³anie w Olsztynie samodzielnego Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, j e d y n e g o p o z a o œ r o d k a m i klinicznymi w Polsce. Po przejœciu dr Edwarda Lenkiewicza do nowo wybudowanego Szpitala Wojewódzkiego stanowisko ordynatora przejê³a dr Halina Bogusz Kostrzewska, a jej zastêpc¹ zosta³a ucja Trapkiewicz Borkowska, pielêgniark¹ oddzia³ow¹ by³a Janina Stanielewicz. Specjalizacjê rozpoczê- ³y Gra yna Kitajkowska Forfa i Otylia Borzuchowska. Powo³anie nowego oddzia³u w Szpitalu Wojewódzkim wywo³a³o zmiany w oddziale okulistycznym w Szpitalu Miejskim w Olsztynie. Ograniczono liczbê ³ó ek do 24, rocznie leczono oko³o 550 pacjentów, przeprowadzano oko³o 180 du ych zabiegów operacyjnych i 600 ma³ych. Lekarze nadal pracowali w lecznictwie otwartym, w poradniach dla doros³ych, dzieci, leczenia zeza i jaskry przyjmowano ponad 60 tys. chorych. W 1996 r. ordynatorem oddzia³u zosta³a dr Gra yna Kitajkowska Forfa, a pracê pielêgniarek nadzorowa³a Maria Turowska. Od 2002 r. do 2011 r. ordynatorem oddzia³u by³ dr S³awomir Zalewski. W ci¹gu 10 lat wprowadzono nowoczesne metody diagnostyki i leczenia za pomoc¹ laserów, a przede wszystkim oddzia³ wzbogaci³ siê w najwy szej klasy sprzêt medyczny taki jak: fakoemulsyfikator (urz¹dzenie do operacji zaæmy, za pomoc¹ fal ultradÿwiêkowych, rozbija siê star¹, zmêtnia³¹ w³asn¹ soczewkê pacjenta, a nastêpnie wysysa rozkawa³kowane 8

9 masy. Dziêki temu, soczewkê maj¹c¹ 9 mm œrednicy, udaje siê usun¹æ przez tunel w rogówce, maj¹cy zaledwie 2-3 mm.) czy acurus Yag Laser, laser diodowy, OCT (umo liwia tomograficzny obraz siatkówki), funduskamera czy mikroskop spekularny to wysokiej jakoœci sprzêt medyczny, którym dysponuj¹ okuliœci. Podstawow¹ kadr¹ specjalistów w zakresie okulistyki s¹ dr n. med. Kazimierz Antonowicz, lek. Dariusz Wilczek, lek. Dorota Pietrucin, lek. Anna Pop³awska natomiast specjalizacjê rozpoczêli: lek. aneta Szmytka Bejgert, Monika Budkiewicz, Ma³gorzata D¹browska, Magdalena Gorczyca, Magdalena Karwat, Dominik Zalewski, Joanna Zalewska, Mariusz Wapiñski. W 2012 r. koordynatorem oddzia³u zosta³ lek. Dariusz Wilczek, natomiast pielêgniark¹ oddzia³ow¹ - specjalistka pielêgniarstwa chirurgicznego - Katarzyna Karczewska Kos. Oddzia³ posiada 21 ³ó ek dla pacjentów. Standardowym zabiegiem jest operacja zaæmy, któr¹ rocznie przechodzi oko³o 550 pacjentów. Do skomplikowanych operacji nale y z kolei witrektomia, która polega na przeprowadzaniu zabiegów w tylnym odcinku oka. W tej chwili mamy mo liwoœæ pomocy pacjentom, którzy jeszcze kilka lat temu byli skazani na œlepotê, poniewa kiedyœ specjaliœci nie mieli dostêpu do tej czêœci oka t³umaczy lek. Dariusz Wilczek. Ju za kilka miesiêcy Oddzia³ Okulistyczny zostanie przeniesiony z budynku przy ul. Niepodleg³oœci do nowo wyremontowanego budynku przy al. Wojska Polskiego. Polepsz¹ siê warunki techniczne, specjaliœci bêd¹ mieli do dyspozycji dwie, du e sale operacyjne, zintegrowan¹ czêœæ przychodnian¹, a pacjenci 2-osobowe sale z sanitariatami. W planach mamy doskonalenie naszych technik i w miarê postêpu medycyny dostosowywanie ich do potrzeb pacjentów mówi lek. Dariusz Wilczek. Mamy dobrych specjalistów i jestem bardzo zadowolony z personelu z jakim pracujê dodaje koordynator. Tak e nowa oddzia³owa chwali atmosferê panuj¹c¹ w oddziale: Personel pielêgniarski jest dobrze zorganizowany, doœwiadczony i kompetentny opowiada Katarzyna Karczewska Kos. DR Fot. Archiwalna (lata 70 XX wieku). Od lewej stoj¹: lek. Beata Szarejko, Gra yna Kitajkowska Forfa, Andrzej Zalewski: siedz¹: pielêgniarka Krystyna Wasiuk, ordynator Gra yna Bogusz Kostrzewska, pielêgniarka oddzia³owa Janina Stanielewicz PERSONEL MEDYCZNY ODDZIA U Koordynator oddzia³u Dariusz Wilczek specjalista w zakresie okulistyki Pielêgniarka oddzia³owa Katarzyna Karczewska Kos specjalistka pielêgniarstwa chirurgicznego dr n. med. Kazimierz Antonowicz - specjalista w zakresie okulistyki, lek. Dorota Pietrucin - specjalista w zakresie okulistyki, lek. Anna Pop³awska - specjalista w zakresie okulistyki lek. Monika Budkiewicz - w trakcie specjalizacji, lek. Dominik Zalewski - w trakcie specjalizacji, lek. Magdalena Gorczyca - w trakcie specjalizacji, lek. Joanna Zalewska - w trakcie specjalizacji lek. Ma³gorzata D¹browska - w trakcie specjalizacji, lek. Magdalena Karwat - w trakcie specjalizacji lek. Mariusz Wapiñski - w trakcie specjalizacji lek. aneta Szmytka Bejgert specjalista chorób wewnêtrznych i med. pracy, w trakcie specjalizacji w zakresie okulistyki Aleksandra Obczyñska starsza pielêgniarka, El bieta Dordzik specjalistka z pielêgniarstwa chirurgicznego Jadwiga Fiedorowicz - starsza pielêgniarka, Joanna Fiedorowicz - starsza pielêgniarka, Henryka Michalczyk - starsza pielêgniarka Danuta Kuczmarska pielêgniarka operacyjna Jagna Kie³czewska pielêgniarka operacyjna El bieta Anio³ sekretarka medyczna ZADANIA ODDZIA U OKULISTYCZNEGO 1. Diagnostyka, leczenie zachowawcze i chirurgiczne narz¹du wzroku. 2. Prowadzenie profilaktyki z zakresu schorzeñ narz¹du wzroku. 3. Diagnostyka i leczenie zachowawcze prowadzone w oparciu o poradniê konsultacyjn¹ i czêœæ stacjonarn¹ oddzia³u obejmuj¹: diagnostykê i leczenie aparatu ochronnego oka i przedniego odcinka ga³ki ocznej, diagnostykê i leczenie tylnego odcinka ga³ki ocznej, diagnostykê i leczenie jaskry, diagnostykê, leczenie zachowawcze i chirurgiê laserow¹ retinopatii cukrzycowej. 4. Leczenie chirurgiczne obejmuje: leczenie operacyjne zaæmy, operacje przeciwjaskrowe, usuniêcie ga³ki ocznej, p³ukanie i zg³êbnikowanie dróg ³zowych, drobne zabiegi na powiekach, spojówkach i ga³ce ocznej, zabiegi plastyczne aparatu ochronnego oka, leczenie chirurgiczne urazów narz¹du wzroku, chirurgia laserowa przedniego i tylnego odcinka ga³ki ocznej, witrektomia tylna, odwarstwienie siatkówki. 9

10 Zdecydowa³ rzut monet¹ o swoim yciu i planach opowiada Dyrektor ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych Szpitala Miejskiego - Jacek Zachariasz Daria Rodziewicz: Od kwietnia pe³ni Pan funkcjê dyrektora ds. administracyjno-eksploatacyjnych. To dla Pana wyzwanie? Jacek Zachariasz: Tak, jest to du e wyzwanie, które nie przera a mnie w aden sposób, bo lubiê wyzwania. Jest to zarazem dla mnie szansa na dalszy rozwój zawodowy. D.R.: Jak rozwija siê Pana œcie ka kariery? J.Z.: Szybko i dynamicznie (uœmiech). Zawsze zajmowa³em samodzielne stanowiska. D.R.: W takim razie zacznijmy od pocz¹tku. Dlaczego zdecydowa³ siê Pan studiowaæ prawo? J.Z.: To by³ przypadek. Koñcz¹c liceum zastanawia³em siê jaki kierunek studiów wybraæ: prawo czy medycynê? Wracaj¹c ze szko³y postanowi³em rzuciæ monet¹. Wypad³o prawo. Choæ teraz, po kilku latach w szpitalu wydaje mi siê, e los jest przewrotny i wypad³ kant monety. D.R.: Gdzie pracowa³ Pan po studiach? J.Z.: Kiedy koñczy³em prawo w 2001 r., sytuacja na rynku pracy by³a trudna. Sk³ada³em podania o pracê w wielu ró nych miejscach. Zatrudnienie znalaz³em w Izbie Celnej w Olsztynie i rozpocz¹³em pracê aplikanta w Referacie Karno-Skarbowym w Oddziale Celnym w Bezledach, by po 4 latach zostaæ przeniesionym do placówki w Olsztynie. Przepracowa³em tam 2 lata i patrz¹c z perspektywy czasu uwa am, e to by³ dobry pocz¹tek kariery zawodowej, choæ bywa³o nielekko. W analogicznym okresie Miejski Szpital Zespolony szuka³ specjalisty ds. zaopatrzenia i zamówieñ publicznych, zg³osi³em wiêc swoj¹ kandydaturê i zosta³em przyjêty. By³a to dla mnie nowa dziedzina, ale praca bardzo mi siê spodoba³a, by³a dynamiczna i urozmaicona, pozbawiona monotonii i wymagaj¹ca ci¹g³ego pog³êbiania swojej wiedzy. Nie tylko z zakresu zamówieñ publicznych, ale przede wszystkim z zakresu funkcjonowania tak skomplikowanej placówki, jak¹ jest szapital. Wdro y³em siê, zaj¹³em siê zamówieniami m.in. sprzêtu medycznego itp. Po pó³ roku zosta³em Kierownikiem Dzia³u Zaopatrzenia i Zamowieñ Publicznych. D.R.: Teraz rozpoczyna Pan pracê na stanowisku zastêpcy dyrektora Miejskiego Szpitala Zespolonego. Jaki ma Pan zakres obowi¹zków? J.Z.: Prowadzê bezpoœredni nadzór nad prac¹ dzia³ów: Zaopatrzenia i Zamówieñ Publicznych, Informatyki i Statystyki, Gospodarczego i Higieny Szpitalnej, Epidemiologii z Centraln¹ Sterylizacj¹, ywienia, Sekretariatu oraz kapelanami szpitala. Jestem tak e pierwszym zastêpc¹ dyrektora szpitala. D.R.: A jak wygl¹da Pana praca w praktyce? J.Z.: Musia³bym opowiedzieæ o pracy i zadaniach tych dzia³ów. Postaram siê przedstawiæ je w du ym skrócie. Dzia³ Zaopatrzenia i Zamówieñ Publicznych: akceptujê specyfikacjê, wzory umów, rozstrzygniêcia postêpowañ, akceptujê wnioski o udzielenie zamówienia publicznego oraz zamówienia w systemie magazynowym. Dzia³ Informatyki i Statystyki: przede wszystkim pe³niê nadzór nad prawid³owym dzia³aniem systemów informatycznych. Dzia³ Informatyki zosta³ po³¹czony z Statystyk¹ po to, eby mieæ jak najwiêcej danych, które pozwol¹ nam sprawnie i umiejêtnie zarz¹dzaæ szpitalem. Bardzo rozbudowan¹ komórk¹ jest dzia³ Gospodarczy i Higieny Szpitalnej, który dba o porz¹dek zarówno w budynku szpitala, jak i na terenie wokó³ placówki. Chcemy skoordynowaæ wszelkie dzia³ania i wp³yn¹æ na estetyczny wizerunek szpitala, chodzi o wygl¹d chodników, rozbudowê parkingów, zadbanie o zieleñ. Najwiêkszym dla mnie wyzwaniem jest dzia³ Epidemiologii z Centraln¹ Sterylizacj¹, powoli zaczynam siê wdra aæ w jego funkcjonowanie. Wkrótce otworzymy w budynku przy al. Wojska Polskiego Centraln¹ Sterylizatorniê z nowoczesnym sprzêtem. W przypadku Dzia³u ywienia nasz¹ ambicj¹ jest wyremontowanie kuchni i utrzymanie œwiadczenia us³ug na dotychczasowym wysokim poziomie. D.R.: Jakie czekaj¹ nas zmiany w szpitalu? J.Z.: Priorytetem jest przede wszystkim zakoñczenie inwestycji, czyli remontu budynku przy al. Wojska Polskiego. Poprawi siê jakoœæ us³ug i zwiêkszy komfort pobytu pacjentów. Du o pracy czeka przy tym tak e Dzia³ Ksiêgowoœci i Dzia³ Techniczny, które bêd¹ rozlicza³y inwestycjê. Po przeniesieniu oddzia³u okulistyki do placówki przy al. Wojska Polskiego rozpocznie siê modernizacja budynku C. Kolejnymi widocznymi zmianami bêdzie rozpoczynaj¹cy siê ju za kilka tygodni remont przyziemia w budynku pionu ginekologiczno-po³o niczego i wydzielenie tam Ginekologiczno-Po³o niczej Izby Przyjêæ. D.R.: To zatwierdzone ju plany dotycz¹ce modernizacji budynków. Jakie jeszcze projekty przed nami? J.Z.: Oprócz remontów chcemy te pozyskaæ pieni¹dze na cyfryzacjê szpitala. Przede wszystkim trzeba przyznaæ, e poziom infrastruktury informatycznej w Szpitalu Miejskim 10

11 jest bardzo wysoki, a dokonaliœmy tego sami bez zewnêtrznego wsparcia. Obecnie jesteœmy na etapie pisania wniosku do Ministerstwa Zdrowia, aby przyznano nam fundusze z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Chodzi o integracjê systemów informatycznych i wdro enie nowych systemów umo liwiaj¹cych wymianê informacji miêdzy nimi. W praktyce chcemy wprowadziæ us³ugê elektronicznej rejestracji, czyli program e-pacjent, ucyfryzowaæ radiologiê, wprowadziæ wyniki badañ w formie elektronicznej. Szpital rozwija siê, a z tego wynikaj¹ du e potrzeby informatyzacji. Wiemy, e bez nowoczesnej informatyki szpital nie bêdzie prê nie funkcjonowa³. St¹d planujemy tak e zamianê pomieszczeñ biblioteki z pracowni¹ informatyczn¹. D.R.: Jak Pan widzi rozwój Szpitala Miejskiego? J.Z.: Planów i pomys³ów jest wiele. Nie o wszystkich mo na w tej chwili mówiæ, s¹ to przede wszystkim pomys³y Pani Dyrektor Joanny Szymankiewicz-Czu daniuk, które chcemy realizowaæ, i na które musimy pozyskaæ fundusze. Przede wszystkim trzeba mieæ na wzglêdzie rozwój nowoczesnych metod leczenia, a do tego niezbêdny jest sprzêt medyczny wysokiej klasy. W to nale y inwestowaæ, ale z g³ow¹. Prawda jest banalna - musimy konkurowaæ na rynku us³ug medycznych, aby pacjenci nam ufali, byli zadowoleni z naszego profesjonalizmu i wysokiej jakoœci leczenia. Chcia³bym, abyœmy byli samodzielnym, œwietnie prosperuj¹cym Szpitalem Miejskim, który ma fachowy personel medyczny i niepowtarzalne w ca³ym regionie oddzia³y. Tak ju jest i kontynuujmy tak¹ drogê rozwoju placówki. Szpital funkcjonuje dobrze, ale nieustannie pracuje na swoj¹ renomê. Musimy staraæ sie ten stan utrzymaæ i nieustannie byæ otwarci na potrzeby naszych pacjentów. D.R.: Jakie cechy charakteru ceni Pan u pracowników? J.Z.: Lojalnoœæ, pracowitoœæ, umiejêtnoœæ szybkiego podejmowania decyzji, kreatywnoœæ i samodzielnoœæ. D.R.: A jakich Pan nie lubi? J.Z.: Hm... nie lubiê k³amstwa i nierzetelnoœci. D.R.: Jak Pan lubi spêdzaæ wolny czas? Laur Najlepszym z Najlepszych - kolejne wyró nienie dla zespo³u Oddzia³u Chirurgii Szczêkowej Ju po raz dziewi¹ty marsza³ek województwa warmiñsko-mazurskiego przyznawa³ specjalne nagrody wybitnym mieszkañcom regionu, którzy Od lewej: Jolanta Kardaœ, Sylwia Osiñska, Maria Przyby³o, Danuta Zawalich, Ma³gorzata Waszczyñska, Gra yna Rytel, Aneta Sadoñ, Anna Dudziñska Filkiewicz, Pawe³ Tabor, Rafa³ Tymiñski, Anna Bromirska Ma³yszko ordynator oddzia³u, Jacek Protas marsza³ek województwa. J.Z.: Czasami mam wra enie, e doba jest dosyæ krótka (szczególnie w dni wolne) i nie na wszystko wystarcza czasu, ale na to jeszcze nawet w naszym szpitalu nie ma lekarstwa. Aby siê odprê yæ biegam, a w sezonie wiosenno-jesiennym je d ê na rowerze, gram tak e w siatkówkê. Lubiê spêdzaæ aktywnie czas z rodzin¹. D.R.: I na koniec. Pana ulubiona ksiê ka czy zespó³ to... J.Z.: Bardzo lubiê powieœci przygodowe, kiedyœ by³y to tomy przygód o Panu Samochodziku Zbigniewa Nienackiego, teraz czytam m.in. Clive Cluslera. S³ucham muzyki lat 70-80, czyli utwory zespo³ów takich jak Queen, Janis Joplin, Metallica, czy Gunses Roses. Dziêkujê za rozmowê. Jacek Zachariasz Urodzi³ siê w Bartoszycach. W 2001 r. ukoñczy³ prawo na Uniwersytecie w Bia³ymstoku i rozpocz¹³ pracê w Izbie Celnej w Olsztynie na stanowisku aplikanta celnego. W 2007 r. zosta³ pracownikiem Miejskiego Szpitala Zespolonego w Dziale Zaopatrzenia i Zamówieñ Publicznych, a po 6 miesi¹cach przej¹³ jego kierownictwo. W kwietniu 2012 r. zosta³ mianowany zastêpc¹ dyrektora ds. administracyjno-eksploatacyjnych Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie. Obecnie podj¹³ studia na Uniwersytecie Warmiñsko-Mazurskim na kierunku Zarz¹dzanie i Marketing w S³u bie Zdrowia. Prywatnie m¹ Karoliny i tata 4 letniej Apolonii. swoj¹ prac¹, dokonaniami i sukcesami przyczynili siê do promocji województwa w kraju i na œwiecie. W tym roku miêdzy nagrodzonymi znaleÿli siê lekarze i pielêgniarki z Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie. 26 marca 2012 r. podczas uroczystej gali w Filharmonii Warmiñsko-Mazurskiej uhonorowano zespó³ medyczny, który pod kierunkiem dr Anny Bromirskiej-Ma³yszko przeprowadzi³ pioniersk¹ operacjê obustronnego wszczepienia implantów skroniowo- uchwowych. Tegoroczny laur przyznawany by³ w 11 kategoriach: sport, sporty wodne, sporty walki, muzyka i taniec, kultura i sztuka, literatura, ochrona zdrowia i dzia- ³alnoœæ spo³eczna, nauka i edukacja, rozwój spo³eczno-gospodarczy, infrastruktura turystyczna, ochrona œrodowiska, w których wyró niono 26 osób. 11

12 Informacja ma wagê z³ota - o Systemie Zarz¹dzania Informacji w Szpitalu Miejskim Wraz ze wzrostem znaczenia informacji we wspó³czesnym œwiecie oraz z rozwojem technik przetwarzania jej istotnym zagadnieniem w dzisiejszym œwiecie jest zapewnienie bezpieczeñstwa. Informacje bêd¹ce w posiadaniu firm i urzêdów posiadaj¹ swoj¹ realn¹ wartoœæ i mog¹ byæ podatne na zagro enia takie jak, np.: kradzie, zniszczenie czy zafa³szowanie. Wraz z rozwojem informatyki i internetu pojawi³y siê takie nowe zagro enia, jak: wirusy komputerowe, oprogramowanie szpieguj¹ce, w³amania hakerów, kradzie e numerów kart kredytowych, kradzie e to samoœci, szpiegostwo przemys³owe, które mog¹ naraziæ instytucjê na utratê konkurencyjnoœci, reputacji oraz na du e straty finansowe. W œrodkach masowego przekazu coraz czêœciej mo emy us³yszeæ o incydentach zwi¹zanych z naruszeniem bezpieczeñstwa informacji. Tak e na co dzieñ w wielu instytucjach mo na zaobserwowaæ wiele incydentów, które w skutek braku œwiadomoœci pracowników mog¹ doprowadziæ do ujawnienia b¹dÿ utraty istotnych informacji. Przyk³adem tego s¹ zagubienia noœników z danymi (pendrive'y, laptopy), karteczki z has³ami przyklejone do monitora, ekrany monitorów zwrócone w stronê klientów, dokumenty le ¹ce na biurku, które mog¹ zostaæ zabrane przez osobê niepowo³an¹, dokumenty zawieraj¹ce istotne informacje wyrzucone na œmietnik itp. Ryzyko utraty informacji roœnie wraz ze wzrostem iloœci przetwarzanych przez instytucjê informacji i stosowaniem coraz bardziej skomplikowanych technologii informatycznych. Czêsto aplikacje w trakcie projektowania nie uwzglêdniaj¹ wymagañ bezpieczeñstwa, czêsto te oprogramowanie nie jest dostatecznie sprawdzone w trakcie fazy testów, co mo e powodowaæ, e jest podatne na ró nego rodzaju zagro enia, np.: ujawnienie przetwarzanych informacji, mo liwoœæ podszycia siê pod innego u ytkownika itp. Obecnie do zapewnienia bezpieczeñstwa przetwarzanych informacji instytucje s¹ zobligowane przez ustawy takie jak m.in.: Ustawa o ochronie danych osobowych. Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Ustawa o dostêpie do informacji publicznej. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ponadto, w Polsce istnieje ponad dwieœcie aktów prawnych, które dotycz¹ ochrony informacji. Praktycznie dla ka dego rodzaju instytucji w chwili obecnej mo na zidentyfikowaæ kilka lub kilkanaœcie przepisów prawnych, które zawieraj¹ w sobie wytyczne dot. bezpieczeñstwa informacji. W ka dym zawodzie stosuje siê wymagania dotycz¹ce tajemnicy zawodowej, która to zobowi¹zuje do zapewnienia okreœlonym danym odpowiedniej ochrony (przyk³adowe tajemnice zawodowe: lekarska, pielêgniarska, skarbowa, bankowa, adwokacka, handlowa itp.). Ka da z powy szych ustaw (oraz towarzysz¹ce rozporz¹dzenia) narzuca na instytucjê okreœlone obowi¹zki w zakresie bezpieczeñstwa informacji - obowi¹zki te dotycz¹ zarówno zachowania poufnoœci okreœlonych informacji, jak i ich dostêpnoœci i integralnoœci. Oprócz obowi¹zków, ustawy i rozporz¹dzenia okreœlaj¹ tak e kary, które gro ¹ podmiotom nie przestrzegaj¹cym przepisów. Brak spe³nienia tych obowi¹zków mo e byæ przyczyn¹ konsekwencji prawnych - od kar finansowych a do kary pozbawienia wolnoœci. Wymienione powy ej wymagania prawne powinny byæ przestrzegane w ramach jednego dobrze przemyœlanego Systemu Zarz¹dzania Bezpieczeñstwem Informacji. Zarz¹dzanie Bezpieczeñstwem Informacji w Naszym Szpitalu Miejski Szpital Zespolony dbaj¹c o nale yte zabezpieczenie przetwarzanych informacji wdra a podejœcie systemowe, w ramach którego planowane jest zarz¹dzanie kompleksowe posiadanymi aktywami informacyjnymi, infrastruktur¹ przeznaczon¹ do ich przetwarzania oraz ryzykiem dot. bezpieczeñstwa informacji. Pod pojêciem przetwarzania informacji rozumiemy wszelkie operacje na zbiorach. System Zarz¹dzania Bezpieczeñstwem Informacji w szpitalu budowany jest wg normy PN-ISO/IEC 27001:2007. Stanowi on czêœæ ca³oœciowego systemu zarz¹dzania Szpitalem. Oparty jest na podejœciu wynikaj¹cym z ryzyka zarz¹dzania, odnosz¹cego siê do ustanowienia, wdro enia, eksploatacji, monitorowania, utrzymywania i doskonalenia bezpieczeñstwa informacji. Normê PN-ISO/IEC 27001:2007 uzupe³nia norma PN-ISO/ /IEC 17799:2007, która zawiera zestaw najlepszych praktyk, które mo na zastosowaæ w organizacji w celu podniesienia poziomu bezpieczeñstwa informacji. W normie ISO/IEC wyró niono jedenaœcie obszarów, maj¹cych wp³yw na bezpieczeñstwo informacji w szpitalu: 1. Polityka bezpieczeñstwa; 2. Organizacja bezpieczeñstwa informacji; 3. Zarz¹dzanie aktywami; 4. Bezpieczeñstwo zasobów ludzkich; 5. Bezpieczeñstwo fizyczne i œrodowiskowe; 6. Zarz¹dzanie systemami i sieciami; 7. Kontrola dostêpu; 8. Zarz¹dzanie ci¹g³oœci¹ dzia³ania; 9. Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informatycznych; 10. Zarz¹dzanie incydentami zwi¹zanymi z bezpieczeñstwem informacji; 11. Zgodnoœæ z wymaganiami prawnymi i w³asnymi standardami. Na potrzeby systemu w szpitalu opracowano dokumentacjê przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadaæ urz¹dzenia i systemy informatyczne s³u ¹ce do przetwarzania informacji zawieraj¹c¹: Politykê bezpieczeñstwa, Instrukcjê zarz¹dzania systemem informatycznym. W opracowaniu uwzglêdniono wszystkie istotne kryteria, takie jak posiadane zasoby finansowe, typ posiadanych informacji, normy prawne i inne akty narzucone szpitalowi, zastosowane rozwi¹zania z dziedziny bezpieczeñstwa oraz œwiadomoœæ zatrudnionego personelu Ṅale y podkreœliæ, e Dyrekcja szpitala traktuje ochronê informacji, a w szczególnoœci ochronê danych wra liwych jako jeden z priorytetów dzia³alnoœci s³u bowej. Wykorzystuj¹c posiadane kompetencje s³u bowe, mo liwoœci organizacyjne i programowe w szpitalu zapewnia siê maksimum bezpieczeñstwa przetwarzanych danych. Koordynuj¹c¹ rolê w tym systemie spe³nia administrator bezpieczeñstwa informacji (ABI). Wszystkie osoby zobowi¹zuje siê do wspó³pracy z ABI w tym zakresie. Kierownicy komórek organizacyjnych - dysponenci danych (DD) wspó³dzia³aj¹cy z ABI bezpoœrednio nadzoruj¹ przetwarzanie danych osobowych, okreœlaj¹c zakresy dostêpu podleg³ym pracownikom oraz ich odpowiedzialnoœæ. Ka dy fakt naruszenia bezpieczeñstwa danych osobowych nie pozostanie bez konsekwencji s³u bowych. Stworzony system bezpieczeñstwa informacji zak³ada osi¹gniêcie nastêpuj¹cych celów: Poufnoœæ zapewnienie, e informacja nie jest udostêpniana lub ujawniana nieautoryzowanym osobom, podmiotom lub procesom; Integralnoœæ zapewnieniu, e dane nie zosta³y zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany, Dostêpnoœæ zapewnieniu bycia osi¹galnym i mo liwym do wykorzystania na ¹danie, w za³o onym czasie, przez autoryzowany podmiot, Rozliczalnoœæ zapewnieniu, e 12

13 dzia³ania podmiotu mog¹ byæ przypisane w sposób jednoznaczny tylko temu podmiotowi, Autentycznoœæ zapewnieniu, e to - samoœæ podmiotu lub zasobu jest taka, jak deklarowana (autentycznoœæ dotyczy u ytkowników, procesów, systemów i informacji), Niezaprzeczalnoœæ braku mo liwoœci wyparcia siê swego uczestnictwa w ca- ³oœci lub w czêœci wymiany danych przez jeden z podmiotów uczestnicz¹cych w tej wymianie, Niezawodnoœæ zapewnieniu spójnoœci oraz zamierzonych zachowañ i skutków. Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie traktowany jest jako Administrator Danych jednostka organizacyjna decyduj¹ca o celach i œrodkach przetwarzania danych. Nadzór nad przetwarzaniem informacji w szpitalu sprawuj¹: Dysponenci danych (DD) kierownicy komórek organizacyjnych (kierownicy dzia³u, ordynator/koordynator oddzia³u, pracownik Szpitala), w których nastêpuje (który odpowiada) pierwotne przetwarzanie danych w systemie informatycznym lub/i za poœrednictwem dokumentacji pisemnej; Kierownicy komórek merytorycznych kierownicy komórek organizacyjnych (kierownik dzia³u, ordynator/koordynator oddzia³u), w której nastêpuje wtórne przetwarzanie danych w systemie informatycznym lub/ i za poœrednictwem dokumentacji pisemnej; U ytkownicy systemu osoby upowa nione do przetwarzania danych osobowych w systemie. U ytkownikiem mo e byæ osoba zatrudniona w szpitalu, osoba wykonuj¹ca pracê na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilno-prawnej, osoba odbywaj¹ca sta w szpitalu; Osoby wyznaczone zarz¹dzeniem wewnêtrznym Dyrektora Szpitala: Administrator Bezpieczeñstwa Informacji (ABI) Kierownik dzia³u informatyki, nadzoruje przestrzeganie zasad ochrony danych oraz przygotowuje w Szpitalu dokumenty wymagane przez przepisy ustawy. Dzia³ania ABI wspiera; Specjalista do spraw obronnych, w zakresie opracowania planów szkolenia, przeszkolenia pracowników i szpitala i firm wspó³pracuj¹cych z przepisów prawa dotycz¹cych ochrony danych osobowych, wydania i podpisania stosownych zaœwiadczeñ oraz prowadzenie wykazu wydanych upowa nieñ do przetwarzania danych osobowych. Kierownik dzia³u s³u b pracowniczych i socjalno-bytowych, w zakresie gromadzenia i przechowywania w aktach osobowych oœwiadczeñ pracowników, zaœwiadczeñ o przeszkoleniu i upowa nieñ do pracy z danymi osobowymi; Pracownicy dzia³u informatyki; Administrator systemu informatycznego (AS); Administrator sieci (ASI). W szpitalu ze wzglêdu na wielokierunkowoœæ realizowanych zadañ przetwarzane s¹ ró ne informacje, zapewniaj¹ce realizacjê pomocy medycznej, funkcjonowania szpitala jako instytucji oraz realizacjê zadañ w sytuacji kryzysu i wojny. Informacje niejawne zabezpieczone s¹ dokumentami wewnêtrznymi: planem ochrony oraz Instrukcj¹ dotycz¹c¹ sposobu i trybu przetwarzania w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie informacji niejawnych oznaczonych klauzul¹ zastrze one oraz zakresem i warunkami stosowania œrodków bezpieczeñstwa fizycznego w celu ich ochrony. Za ca³oœæ problematyki odpowiada kancelaria niejawna i pe³nomocnik ds. ochrony informacji niejawnych. Informacje ogólne decyduj¹ce o funkcjonowaniu szpitala jako firmy (informacje kadrowe, p³acowe i inne) chronione s¹ poprzez zabezpieczenie budynków i pomieszczeñ oraz szkolenie pracowników. Szczególnej ochronie podlegaj¹ informacje wra liwe, obejmuj¹ce dane zawarte w dokumentacji medycznej. W Szpitalu zasady ochrony okreœlono w zarz¹dzeniu wewnêtrznym Nr 35/2011 Dyrektora Szpitala. Z dokumentu wynika zakres i treœæ prowadzonej dokumentacji medycznej w komórkach organizacyjnych szpitala oraz obowi¹zki w zakresie opracowania, oznakowania, kompletowania, przechowywania, udostêpniania i archiwizacji dokumentacji. Uzyskanie informacji o stanie zdrowia i udzielonych œwiadczeniach zdrowotnych oraz uzyskanie dokumentacji medycznej mo e nast¹piæ tylko osobom upowa nionym przez pacjenta ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upowa nionej oraz danych umo liwiaj¹cych kontakt z t¹ osob¹. Po zakoñczeniu leczenia dokumentacja medyczna jest kompletowana i przekazywana do archiwum medycznego. Uzyskanie archiwalnej dokumentacji medycznej przez pacjenta lub osobê upowa niona mo e nast¹piæ na umotywowany wniosek dostêpny na stronie internetowej szpitala. Obowi¹zek informacyjny wobec pacjentów szpitala wynikaj¹cy z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych realizowany jest poprzez odpowiednie zapisy w dokumentacji medycznej historii choroby, wpisy w aktach pacjentów poradni i œwiadomym zapoznaniu osób przyjmowanych, ponadto, tablice informacyjne w punktach przyjêæ pacjentów. Informacji na temat przebiegu leczenia udziela lekarz prowadz¹cy. Nie udziela siê informacji dotycz¹cych pacjentów drog¹ telefoniczn¹. Podsumowuj¹c osi¹gniêcie za³o onego poziomu bezpieczeñstwa nie koñczy realizacji przyjêtej polityki bezpieczeñstwa. Proces taki ma charakter ci¹g³y i wymaga systematycznej kontroli, analizy i weryfikacji. W przypadku zabezpieczeñ, które w du ej mierze opieraj¹ siê na nowoczesnej technologii, rodzi siê pytanie jak d³ugo zastosowane rozwi¹zania bêd¹ jeszcze skuteczne. Dlatego, co jakiœ musi byæ prowadzana weryfikacja polityki bezpie- czeñstwa, jak równie wszystkich mechanizmów zabezpieczeñ w celu doskonalenia i monitorowania trafnoœci przyjêtych za³o eñ polityki bezpieczeñstwa i zaakceptowanego poziomu bezpieczeñstwa. Opracowano na podstawie dokumentu Polityka bezpieczeñstwa oraz materia³ów szkoleniowych specjalisty ds. obronnych Ryszarda Kêdziora. ABC bezpiecznej pracy w sieci komputerowej Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 1. Dbaj o bezpieczeñstwo stanowiska komputerowego, w tym w³aœciwe ustawienie monitora uniemo - liwiaj¹ce wgl¹d osobom nieuprawnionym. Nie udostêpniaj stanowisk roboczych oraz przetwarzanych na nich danych osobom nieupowa nionym. 2. Dbaj o has³o dostêpu do komputera. Zamykaj program przy zakoñczeniu pracy (lub przy d³u szej przerwie w pracy), Podczas d³ugotrwa³ej nieobecnoœci w pracy (powy ej 30 dni) zg³oœ potrzebê zablokowania has³a dostêpu. 3. Nie przetwarzaj danych bez podstawy prawnej. Dbaj o poprawnoœæ merytoryczn¹ przetwarzanych danych. Dane mo e udostêpniæ tylko administrator danych na pisemny umotywowany wniosek. 4. Dopilnuj aby wydruki zawieraj¹ce dane osobowe lub inne informacje podlegaj¹ce ochronie by³y przechowywane w miejscu uniemo liwiaj¹cym ich odczyt przez osoby nieuprawnione, po up³ywie czasu ich przydatnoœci niszcz zgodnie z procedur¹ w sposób uniemo liwiaj¹cy odczytanie danych w nich zawartych. 5. Samowolnie nie demontuj sprzêtu komputerowego, nie przenoœ programów komputerowych z w³asnego stanowiska pracy na inne, samowolnie nie instaluj i nie u ywaj nieoryginalnego oprogramowania. 6. Nie u ywaj noœników udostêpnionych przez osoby postronne, w tym podejrzanych o zainfekowanie wirusem. Nie rozpowszechniaj oprogramowania lub materia³ów œci¹gniêtych z Internetu. 7. Pamiêtaj, e zamieszczone w zasobach sieciowych pliki prywatne w tym zdjêcia, dokumenty, inne materia³y, mog¹ byæ usuniête bez ostrze- enia. 8. W przypadku naruszenia ochrony informacji masz obowi¹zek powiadomienia prze³o onego - Dysponenta Danych a nastêpnie zastosowania siê do jego decyzji oraz decyzji Administratora Bezpieczeñstwa Informacji w szpitalu. Sposób podjêtych dzia³añ zapobiegawczych podlega ochronie. 9. Zachowaj w tajemnicy informacje uzyskane podczas przetwarzania danych w sieci komputerowej, równie po ustaniu zatrudnienia. 10. Dzia³ informatyki szpitala s³u- y pomoc¹ merytoryczn¹ i organizacyjn¹. 13

14 Bez paniki - æwiczenia ewakuacji w budynku administracji szpitala Wszechogarniaj¹cy dym i donoœny komunikat zarz¹dzam ewakuacjê - tak 18 kwietnia 2012 r. w administracji Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie rozpoczêto æwiczenia pracowników w sytuacji po aru i ewakuacji. Wszyscy w ci¹gu nieca³ych 3 min. opuœcili zagro ony obiekt i zgromadzili siê w wyznaczonym miejscu na parkingu. Pamiêtano, e w czasie ewakuacji zabronione jest: dokonywanie jakichkolwiek czynnoœci mog¹cych wywo³aæ panikê, przechodzenie w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji oraz zatrzymywanie siê lub tamowanie ruchu w inny sposób. Nastêpnie pracownicy na ³¹ce obok budynku praktycznie gasili zapozorowany po ar za pomoc¹ gaœnic, co okaza³o siê ³atw¹ czynnoœci¹. Jednak uczestników zajêæ nurtowa³o pytanie: czy dostêpnymi w szpitalu gaœnicami mo na gasiæ wszytko? Tak. Je eli gaœnica wisi w wybranym miejscu, to znaczy e wszystko, co znajduje siê w najbli szym otoczeniu mo n¹ ni¹ gasiæ. Trzeba tylko wczeœniej zapoznaæ siê ze sposobem jej uruchomienia - wyjaœnia³ specjalista ds. ppo szpitala Sergiusz D³uski. Po praktycznych æwiczeniach przysz³a tak e kolej na teoriê. Specjalista ds. obronnych Ryszard Kêdzior omówi³ zasady bezpieczeñstwa informacji w codziennej dzia³alnoœci s³u bowej. PóŸniej zapozorowano w³amanie do budynku administracji, a pracownicy firmy ochraniaj¹cej placówkê pokazali dzia³anie systemu zabezpieczenia budynku po godzinach pracy oraz jego skutecznoœæ. W zajêciach uczestniczy³ przedstawiciel Wydzia³u Zarz¹dzania Kryzysowego i Ochrony Ludnoœci Urzêdu Miasta Olsztyn Kazimierz Nojman, a szefem zespo³u ewakuacyjnego by³ z-ca dyrektora szpitala Andrzej M³ot. Zajêcia pokaza³y dobr¹ znajomoœæ problematyki przez osoby funkcyjne oraz organizacjê procesu ewakuacji. DR 14

15 Przepis na... Grillowana pierœ kurczaka na szpinaku w truskawkowym winegret Sk³adniki: 1 pierœ z kurczaka przyprawa do grilla, 1/3 szklanki oliwy, 2 garœcie œwie ych liœci szpinaku, 2 garœci orzechów w³oskich, kilka truskawek do przybrania. Sos: 2/3 szklanki truskawek, 2 ³y ki oliwy z oliwek, 2 ³y eczki octu winnego, 2-3 ³y eczki soku pomarañczowego, pieprz. HUMOR dams ko - mêski Dwaj koledzy przy piwie. - Nie o eni³bym siê nigdy z m¹dr¹ kobiet¹. - I s³usznie, ma³ eñstwa powinny byæ dobrane... ona pyta mê a: - Jak mam siê ubraæ do teatru? - Szybko. Kobieta budzi siê rano po Sylwestrze, patrzy w lustro i szturcha w bok wymêczonego imprez¹ mê a: - Wiesz, kochanie, jaka ja ju jestem stara! Twarz mam ca³¹ pomarszczon¹, biust obwis³y, oczy sine i podkr¹ one, fa³dy na brzuchu, grube nogi i t³uste ramiona... Kochanie! Proszê ciê, powiedz mi coœ mi³ego, ebym siê lepiej poczu³a w nowym roku... - Eee... no... wzrok to ty masz rewelacyjny. ona do mê a: - Kochanie, jakie lubisz kobiety, ³adne czy inteligentne? - Ani jedne, ani drugie. Tylko ty mi siê podobasz Spotyka siê dwóch kumpli z wojska. Dawno siê nie widzieli. Sposób przygotowania: Pierœ dzielimy na dwa kotlety - nie rozbijamy. Polewamy hojnie oliw¹ z obu stron i posypujemy przypraw¹ do grilla. Odstawiamy na oko³o 2 godziny, po czym sma ymy na du ym ogniu, na patelni grillowej, a ³adnie siê przyrumieni¹. Sos: Truskawki rozgniatamy lub miksujemy. Zalewamy sokiem pomarañczowym i octem winnym. Przyprawiamy pieprzem, dodajemy oliwê i dok³adnie mieszamy. Zostawiamy na kilka chwil, eby sk³adniki przegryz³y siê ze sob¹. Szpinak myjemy i ods¹czamy. Zostawiamy kilka du ych liœci, a resztê rwiemy na mniejsze kawa³ki. Parê ³adnych truskawek kroimy na po³ówki. Orzechy pra ymy krótko na suchej patelni. Porwany szpinak, orzechy i cz¹stki truskawek wk³adamy do miski i polewamy sosem. Na talerzach uk³adamy ca³e liœcie szpinaku, a na nich zgrillowane miêso. Podajemy z przygotowan¹ sa³atk¹ i m³odymi ziemniakami. - A co tam u ciebie? - A o eni³em siê. - I co, dobrze ci? nie narzekasz? - Nie narzekam... - A to limo pod okiem to sk¹d? - A to jak narzeka³em. Prelegent podczas prelekcji o szkodliwoœci picia alkoholu: - Jest dowiedzione naukowo, e ony zazwyczaj odchodz¹ od mê ów nadu- ywaj¹cych alkoholu. - A ile trzeba wypiæ? - rozlega siê g³os sali. Kowalska dok³adnie sprawdza garnitur mê a po powrocie z pracy. Nie znajduje ani jednego kobiecego w³oska i mówi: - No tak! Ty ju nawet ³ysej babie nie przepuœcisz! Kancelaria prawna. Adwokat mówi: - Pani Kowalska, eby rozwód by³ z winy mê a, musimy na niego coœ mieæ. Czy m¹ pije? - Nie, sk¹d, jakby tylko spróbowa³, to ja bym mu da³a... - Czy nie daje pieniêdzy? - Nie, absolutnie... Oddaje wszystko co do grosza, gdyby mi tylko schowa³ z³otówkê, to ja bym mu da³a... - A mo e bije pani¹? - Tylko rêkê by podniós³, to bym go osoœ zapiekany w truskawkach Sk³adniki: kilogram filetów z ³ososia norweskiego (bez skóry) 200 g sera ó³tego 300 g truskawek olej sa³ata 2 ³y ki soku z pomarañczy (lub cytryny) sól, pieprz ziarnisty Sposób przygotowania: ososia umyæ, osuszyæ, lekko posoliæ, posypaæ œwie o zmielonym pieprzem i skropiæ sokiem z pomarañczy. Ser zetrzeæ na tarce o du ych oczkach. Truskawki pokroiæ w plasterki (kilka od³o yæ do dekoracji). ososia u³o yæ w posmarowanej olejem formie. Posypaæ tartym serem, ob³o- yæ truskawkami i skropiæ olejem. Zapiekaæ ok. 20 min. w temperaturze 180, a ser lekko siê zarumieni. Podawaæ na liœciach sa³aty, udekorowane po³ówkami truskawek. przez okno pogoni³a... - A co z wiernoœci¹? - O! Tu go mamy! Drugie dziecko nie jest jego! Ma³ eñstwo le y w ³ó ku. Nagle odzywa siê ona: - Dawniej przed snem ca³owa³eœ mnie... Kiedy m¹ j¹ poca³owa³, mówi: - Dawniej przed snem gryz³eœ mnie w szyjê... A m¹ wk³ada kapcie i gdzieœ idzie. ona pyta: - A ty dok¹d? - Po zêby. Jak mog³eœ powiedzieæ swoim kolegom, e o eni³eœ siê ze mn¹ dla pieniêdzy? Przecie ja nie mia³am adnych pieniêdzy! - A co mia³em im powiedzieæ? Teœciowa do ziêcia: - Nie zas³aniaj siê gazet¹! Nie udawaj, e czytasz. Dobrze wiem, e mnie s³yszysz, bo widzê, e ci siê kolana trzês¹... Teœæ chce wyrzuciæ teœciow¹ przez balkon. S¹siad krzyczy: - Panie, zabijesz pan cz³owieka! - To odsuñ siê pan! 15

16

ISSN 1731-9749. Nr 11/33, 2012. Wydanie specjalne. Otrzymaliśmy kolejne certyfikaty. Wielkie otwarcie

ISSN 1731-9749. Nr 11/33, 2012. Wydanie specjalne. Otrzymaliśmy kolejne certyfikaty. Wielkie otwarcie ISSN 1731-9749 Wydanie specjalne Nr 11/33, 2012 Otrzymaliśmy kolejne certyfikaty Wielkie otwarcie Szanowni Państwo, Oto specjalne wydanie kwartalnika Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie Zdrowe

Bardziej szczegółowo

Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku!

Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku! Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku! Kraków Nr 69 1 grudzieñ 2005 r./styczeñ 2006 r. Bo ena DWORSKA POMIMO WSZYSTKO Czas pêdzi nieub³aganie, ju nastêpne œwiêta przed nami i Nowy Rok. Ogarnia nas refleksja...

Bardziej szczegółowo

g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna g Nasze rady: Jak pokonaæ stres 1 Zdrowe ycie

g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna g Nasze rady: Jak pokonaæ stres 1 Zdrowe ycie ISSN 1731-9749 Nr 16, kwiecieñ 2008 Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie S³u ymy pacjentom zawsze wtedy, kiedy nas potrzebuj¹ g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna

Bardziej szczegółowo

nr 12, czerwiec 2007 r.

nr 12, czerwiec 2007 r. Biuletyn Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Rzeszowie EUROPEJSKI FUNDUSZ SPO ECZNY NA PODKARPACIU Struktura projektu narzêdzie planowania i zarz¹dzania str. 3-5 Nowy Kszta³t Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki

Bardziej szczegółowo

NR 36/37. BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP w Koszalinie

NR 36/37. BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP w Koszalinie NR 36/37 BIULETYN INFORMACYJNY w Koszalinie 1 BIULETYN INFORMACYJNY w Koszalinie NR 36/37 Ocena niewydolnoœci oddechowej u noworodków i metody wsparcia oddechowego Warsztaty szkoleniowe Katowice 2003 O

Bardziej szczegółowo

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska,

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska, W dniach 10-11 paÿdziernika w Mi³os³awiu odbêd¹ siê uroczystoœci zwi¹zane z wrêczeniem presti owej, literackiej Nagrody Fundacji im. Koœcielskich. Nagroda przyznawana jest od 1962 r. i cieszy siê ogromnym

Bardziej szczegółowo

www.kursy-elearning.pl Artur Fa³ek, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w MZ, mówi o ustawie refundacyjnej [s. 3]

www.kursy-elearning.pl Artur Fa³ek, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w MZ, mówi o ustawie refundacyjnej [s. 3] ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza maj 2011 nr 5 Artur Fa³ek, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w MZ, mówi

Bardziej szczegółowo

Marek Twardowski, wiceprezes. Porozumienia Zielonogórskiego. o ustaleniach z ministrem zdrowia. [str. 6]

Marek Twardowski, wiceprezes. Porozumienia Zielonogórskiego. o ustaleniach z ministrem zdrowia. [str. 6] ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza luty 2015 nr 2 Marek Twardowski, wiceprezes Zarz¹du Porozumienia Zielonogórskiego mówi

Bardziej szczegółowo

NR 2. (53) Rok X MAJ LIPIEC 2010 ISSN 1643-0980

NR 2. (53) Rok X MAJ LIPIEC 2010 ISSN 1643-0980 nowiny ISSN 1643-0980 szpitalne SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 UL. ŁĄKOWA 1/2 UL. SZAMARZEWSKIEGO 82/84 HOSPICJUM PALIUM OS. RUSA 25A PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA

Bardziej szczegółowo

i pielêgniarek g Certyfikaty w systemach zarz¹dzania g Szpital bezpieczny g Porady dla rodziców ma³ego dziecka

i pielêgniarek g Certyfikaty w systemach zarz¹dzania g Szpital bezpieczny g Porady dla rodziców ma³ego dziecka ISSN 1731-9749 Nr 14, listopad 2007 Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie S³u ymy pacjentom zawsze wtedy, kiedy nas potrzebuj¹ g Certyfikaty w systemach zarz¹dzania g Szpital bezpieczny g Porady dla rodziców

Bardziej szczegółowo

Pakiet onkologiczny w trybunale [str. 4] Dlaczego trzeba czekaæ na wizytê u okulisty? Rozmowa z dr hab. n. med.

Pakiet onkologiczny w trybunale [str. 4] Dlaczego trzeba czekaæ na wizytê u okulisty? Rozmowa z dr hab. n. med. ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Pakiet onkologiczny w trybunale [str. 4] Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza maj 2015 nr 5 Dlaczego trzeba czekaæ na wizytê

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r.

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 1 Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 2 (...) nie ustawajcie w tej modlitwie - raz jeszcze powtarzam - za ycia mojego i po œmierci. W numerze: Pismo Ma³opolskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o nych Wydaje:

Bardziej szczegółowo

Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego

Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego YCZENIA ŒWI TECZNO NOWOROCZNE Nr 2 (11) Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego Z okazji Œwi¹t Bo ego Narodzenia yczymy Pañstwu zdrowych i beztroskich dni œwi¹tecznych daj¹cych

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

RachunkowoϾ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO

Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski Egzemplarz bezp³atny Nr 4/2007 MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Mówmy jednym g³osem ROZMOWA Z DR. WOJCIECHEM KRUKIEM,

Bardziej szczegółowo

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14 W numerze: Drodzy Czytelnicy! Kilka istotnych wydarzeñ w yciu powiatu przynios³y ostatnie dni i tygodnie. Przede wszystkim spore niezadowolenie panuje w œrodowisku rolniczym. Nie tylko Samoobrona, ale

Bardziej szczegółowo

Istniejemy od 1975 roku

Istniejemy od 1975 roku Kompania Wêglowa S.A. KWK PIAST w Bieruniu Istniejemy od 1975 roku Zdolnoœci produkcyjne - front eksploatacyjny - odstawa urobku poz 500 - odstawa urobku poz 650 - transport pionowy - przeróbka mechaniczna

Bardziej szczegółowo

W numerze: Obok: TERESA KACHNIARZ, dyrektor Oddzia³u Raiffeisen Bank Polska SA we Wroc³awiu. luty 2001 Nr 2 (100) Oni nam, my sobie. s.5.

W numerze: Obok: TERESA KACHNIARZ, dyrektor Oddzia³u Raiffeisen Bank Polska SA we Wroc³awiu. luty 2001 Nr 2 (100) Oni nam, my sobie. s.5. C M Y K Wroc³aw luty 2001 Nr 2 (100) ISSN 1427-0633 BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŒL SKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ W numerze: Oni nam, my sobie Fair Play Zysk plus wra liwoœæ Dom Polski przyczó³ek dla biznesu s.5

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI Od redaktora str. 3 Rekrutacja na I rok studiów w AMB w roku akademickim 2005/2006 str. 4 Rozmowa miesi¹ca z prof. dr. hab. Kazimierzem Kobusem str. 5 Inauguracja roku akademickiego 2005/2006.

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Wydawca: ódzka Okrêgowa Izba In ynierów Budownictwa, 90-007 ódź, pl. Komuny Paryskiej 5a, tel. (042) 632 97 39, fax (042) 630 56 39, www.lod.piib.org.pl, e-mail: lod@piib.org.pl.

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

Marek Stopiñski konsultant wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie interny Interna to integracja w medycynie [str. 4] Recepty lekarskie

Marek Stopiñski konsultant wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie interny Interna to integracja w medycynie [str. 4] Recepty lekarskie ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza czerwiec lipiec 2014 nr 6 7 Marek Stopiñski konsultant wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r.

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Bo ena DWORSKA Jesteœmy tu po to by wzajemnie sobie pomagaæ w podró y zwanej yciem William J. Bennet ZAWIESZENI MIÊDZY NIEBEM A ZIEMI Wyrwany ze snu, zawieszony miêdzy

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Dotacja na innowacyjn¹ technologiê. Wsparcie dla elektronicznego biznesu. Praktyczne uwagi dla przedsiêbiorcy. Szerokie wsparcie dla firm

Dotacja na innowacyjn¹ technologiê. Wsparcie dla elektronicznego biznesu. Praktyczne uwagi dla przedsiêbiorcy. Szerokie wsparcie dla firm 2 Niezbêdnik beneficjenta www.fundusze-europejskie.pl W numerze: 3 Czy jest o co siê biæ, czyli gdzie szukaæ dotacji dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w 2013? 5 Dotacja na innowacyjn¹ technologiê 7

Bardziej szczegółowo

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie?

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? ISSN 1508-7298 W numerze: Wywiad ze Starost¹ Janowskim... Str.2 Listopad-Grudzieñ 2005 Egzemplarz bezp³atny Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? pieczona gêœ. Jeœli brakuje smacznej, kredytu,

Bardziej szczegółowo

S OWO WSTÊPNE. Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Jan Kowalczyk

S OWO WSTÊPNE. Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Jan Kowalczyk CMYK 1 Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, W mediach prawie codziennie pojawiaj¹ siê wiadomoœci, które przedstawiaj¹ œwiat lekarski w z³ym œwietle. Po g³oœnych dzia³aniach Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

Bardziej szczegółowo

EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004

EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 Strona 1/62 SP ZOZ Szpital Rejonowy im. dra Józefa Rostka w Raciborzu KSIÆGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKOÚCI I ZARZ DZANIA ÚRODOWISKOWEGO Egzemplarz nr: Obowi¹zuje od dnia: 01.10.2011 Imiê i

Bardziej szczegółowo

HOMINEM FRUGI OMNIA RECTE FACERE

HOMINEM FRUGI OMNIA RECTE FACERE Wrzesieñ 2010 Nr 3 (42) ISSN 1641-3350 42 HOMINEM FRUGI OMNIA RECTE FACERE MEDILAB VARSOVIA VINGINTI ANNOS CZ OWIEK DZIELNY ROBI WSZYSTKO W AŒCIWIE MEDILAB WARSZAWA DWADZIEŒCIA LAT Miros³awa Malara Prezes

Bardziej szczegółowo