Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe"

Transkrypt

1 Informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe Technik informatyk Warszawa 2011

2 Informator opracowaa Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspópracy z Okrgow Komisj Egzaminacyjn we Wrocawiu. 2

3 I. WSTP Wymagania, które trzeba speni, aby przystpi do egzaminu Struktura egzaminu Wiadomoci i umiejtnoci sprawdzane na egzaminie Kryteria zdania egzaminu Organizacja i przebieg etapu pisemnego egzaminu Organizacja i przebieg etapu praktycznego egzaminu...9 II.ETAP PISEMNY Wymagania egzaminacyjne z przykadami zada do czci I Wymagania egzaminacyjne z przykadami zada do czci II III. ETAP PRAKTYCZNY Wymagania egzaminacyjne i ogólne kryteria oceniania Komentarz do standardu wymaga egzaminacyjnych Przykad zadania do etapu praktycznego Komentarz do rozwizania zadania wraz z kryteriami oceniania...31 IV. ZACZNIKI Standard wymaga egzaminacyjnych dla zawodu Przykad karty odpowiedzi do etapu pisemnego

4 Wstp I. WSTP Egzamin potwierdzajcy kwalifikacje zawodowe jest form oceny poziomu opanowania wiadomoci i umiejtnoci z zakresu danego zawodu okrelonych w standardzie wymaga, ustalonym przez Ministra Edukacji Narodowej. Egzamin ten, zwany równie egzaminem zawodowym, jest egzaminem zewntrznym. Umoliwia on uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osigni zdajcego poprzez zastosowanie jednolitych wymaga, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przez instytucje zewntrzne, funkcjonujce niezalenie od systemu ksztacenia. Rol instytucji zewntrznych peni: Centralna Komisja Egzaminacyjna i osiem okrgowych komisji egzaminacyjnych powoanych przez Ministra Edukacji Narodowej w 1999 roku. Na terenie swojej dziaalnoci okrgowe komisje egzaminacyjne przygotowuj, organizuj i przeprowadzaj zewntrzne egzaminy zawodowe. Egzaminy ocenia bd zewntrzni egzaminatorzy. Egzaminy zawodowe mog zdawa absolwenci wszystkich typów szkó zawodowych ponadgimnazjalnych i policealnych, które ksztac w zawodach ujtych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Od czerwca w roku szkolnym 2008/2009, do egzaminów zawodowych mog przystpowa absolwenci dotychczasowych szkó zasadniczych oraz rednich szkó zawodowych, którzy do koca lutego w roku szkolnym 2008/2009 nie zdali egzaminu z nauki zawodu lub egzaminu z przygotowania zawodowego albo nie przystpili do tych egzaminów. Egzamin zawodowy jest przeprowadzany jeden raz w cigu roku szkolnego. Harmonogram egzaminów ustala i ogasza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie póniej ni na cztery miesice przed terminem ich przeprowadzenia. Dla absolwentów zasadniczych szkó zawodowych i szkó policealnych egzaminy przeprowadzane s od nastpnego tygodnia po zakoczeniu zaj dydaktyczno-wychowawczych, a dla absolwentów technikum i technikum uzupeniajcego - od nastpnego tygodnia po zakoczeniu egzaminu maturalnego. Do egzaminu mog przystpi równie absolwenci szkó zawodowych ksztaccych modzie o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dla tej modziey, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych lub orzecze lekarskich, warunki i formy egzaminu bd dostosowane do jej potrzeb zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zamieszonym na stronie 1. Wymagania, które trzeba speni, aby przystpi do egzaminu Zdajcy powinien: 1. Ukoczy szko i otrzyma wiadectwo ukoczenia szkoy. 2. Zoy pisemn deklaracj przystpienia do egzaminu zawodowego do dyrektora swojej szkoy, w terminie okrelonym w rozporzdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 4

5 Wstp 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i suchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkoach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z pón. zm.) 3. Zgosi si na egzamin w terminie i miejscu wyznaczonym przez okrgow komisj egzaminacyjn z dokumentem potwierdzajcym tosamo. Zdajcy o specjalnych potrzebach edukacyjnych powinien dodatkowo przedoy opini lub orzeczenie wskazujce na dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do jego indywidualnych potrzeb. UWAGA! Informacje o terminie i miejscu egzaminu przekazuje zdajcym dyrektor szkoy, a przypadku likwidacji lub przeksztacenia szkoy dyrektor okrgowej komisji egzaminacyjnej. W zalenoci od specyfiki zawodu, w którym przeprowadzony bdzie egzamin zawodowy, okrgowa komisja egzaminacyjna moe wezwa zdajcego na szkolenie w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy zwizane z wykonywaniem zadania egzaminacyjnego na okrelonych stanowiskach egzaminacyjnych. Szkolenie powinno by zorganizowane nie wczeniej ni na dwa tygodnie przed terminem egzaminu. 2. Struktura egzaminu Struktura egzaminu obejmuje dwa etapy: etap pisemny i etap praktyczny. Etap pisemny skada si z dwóch czci. Podczas czci I zdajcy bd rozwizywa zadania sprawdzajce wiadomoci i umiejtnoci waciwe dla kwalifikacji w danym zawodzie, w czci II zadania sprawdzajce wiadomoci i umiejtnoci zwizane z zatrudnieniem i dziaalnoci gospodarcz. Etap pisemny przeprowadzany jest w formie testu skadajcego si z zada zamknitych zawierajcych cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowied jest prawidowa. W czci I test zawiera 50 zada, a w czci II 20 zada. Czas trwania etapu pisemnego dla wszystkich zawodów wynosi 120 minut. Etap praktyczny sprawdza umiejtnoci rozwizywania typowych problemów zawodowych o charakterze czenia teorii z praktyka, waciwych dla zawodu, w zakresie wynikajcym z zadania o treci ogólnej, ustalonym w standardzie wymaga egzaminacyjnych. Czas trwania etapu praktycznego nie moe by krótszy ni 180 minut i duszy ni 240 minut. 3. Wiadomoci i umiejtnoci sprawdzane na egzaminie Na egzaminie bd sprawdzane tylko te wiadomoci i umiejtnoci, które zostay zapisane w standardzie wymaga egzaminacyjnych dla danego zawodu. 5

6 Wstp Standardy wymaga egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów ustalone zostay rozporzdzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, z dnia 10 marca 2010 r., w sprawie standardów wymaga bdcych podstaw przeprowadzania egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe (Dz. U. z 2010 r. Nr 103, poz. 652 z pón. zm.). Teksty standardów wymaga egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów s zamieszczone w oddzielnie opublikowanym zaczniku do w/w rozporzdzenia. Struktura standardu wymaga egzaminacyjnych dla zawodu odpowiada strukturze egzaminu. Oznacza to, e zawarte w standardzie umiejtnoci sprawdzane na egzaminie, ustalono odrbnie dla obu etapów egzaminu. Umiejtnoci zapisane w standardzie, sprawdzane w etapie pisemnym, s przyporzdkowane do okrelonych obszarów wymaga. Umiejtnoci sprawdzane w czci pierwszej ujto w trzech obszarach wymaga: czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych, bezpieczne wykonywanie zada zawodowych zgodnie z przepisami bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoarowej oraz ochrony rodowiska. Umiejtnoci sprawdzane w czci drugiej ujto w dwóch obszarach wymaga: czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów, przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych. W etapie praktycznym egzaminu sprawdzane umiejtnoci s zwizane z zadaniem o treci ogólnej. Z zadaniem ogólnym zwizane s odpowiednie ukady umiejtnoci. Zakres egzaminu w tym etapie obejmuje w zalenoci od zawodu i jego specyfiki: opracowanie projektu realizacji okrelonych prac lub opracowanie projektu realizacji i wykonanie okrelonych prac. Standard wymaga egzaminacyjnych dla zawodu stanowi podstaw do przygotowania zada egzaminacyjnych dla obu etapów egzaminu. Oznacza to, e zadania egzaminacyjne bd sprawdzay tylko te umiejtnoci, które zapisane s w standardzie wymaga egzaminacyjnych dla danego zawodu. Rodzaj zada egzaminacyjnych sprawdzajcych umiejtnoci przyporzdkowane do danego obszaru wymaga w etapie pisemnym bdzie wiza si cile z tym obszarem. Umiejtnoci ujte w standardzie wymaga egzaminacyjnych dla zawodu, dla obu etapów egzaminu, bd omówione wraz z przykadami zada w rozdziaach II. i III. informatora. 6

7 Wstp Kady zdajcy powinien zapozna si ze standardem wymaga egzaminacyjnych dla zawodu, w którym chce potwierdzi kwalifikacje zawodowe. Standard zamieszczony jest w rozdziale IV informatora. 4. Kryteria zdania egzaminu Przyjto, e w etapie pisemnym zdajcy moe otrzyma za kade prawidowo rozwizane zadanie 1 punkt. Zdajcy zda ten etap egzaminu, jeli uzyska: z czci I co najmniej 50% punktów moliwych do uzyskania, z czci II co najmniej 30% punktów moliwych do uzyskania. W etapie praktycznym, w zalenoci od zakresu egzaminu sformuowanego w zadaniu o treci ogólnej oceniany bdzie projekt realizacji okrelonych prac zgodnie z ustalonymi kryteriami oceniania przyjtymi dla danego zadania. Spenienie ustalonych dla zadania kryteriów wykonania, pozwoli na uzyskanie maksymalnej liczby punktów. Zdajcy zda ten etap egzaminu, jeli uzyska co najmniej 75% punktów moliwych do uzyskania. Zdajcy zda egzamin zawodowy, jeli speni wymagania ustalone dla obu etapów egzaminu. Zdajcy, który zda egzamin, otrzymuje dyplom potwierdzajcy kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie. UWAGA! Informacje o wynikach egzaminu zdajcy uzyska od dyrektora szkoy, do której uczszcza. W przypadku zdajcych, których szkoy ulegy likwidacji, informacje o wynikach egzaminu uzyskuj we waciwej komisji okrgowej. Szczegóowe informacje o egzaminie zawodowym Szczegóowych informacji o egzaminie zawodowym oraz wyjanie dotyczcych, midzy innymi, moliwoci: powtórnego zdawania egzaminu zawodowego przez osoby, które nie zday egzaminu, przystpienia do egzaminu w terminie innym ni bezporednio po ukoczeniu szkoy, udostpniania informacji na temat wyniku egzaminu, otrzymania dyplomu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe, udziela dyrektor szkoy i okrgowa komisja egzaminacyjna. 5. Organizacja i przebieg etapu pisemnego egzaminu Etap pisemny egzaminu bdzie zorganizowany w szkole, do której uczszczae. W uzasadnionych przypadkach, w szczególnoci gdy liczba zdajcych w danej szkole jest mniejsza ni 25 osób, dyrektor komisji okrgowej moe wskaza Ci inn szko albo placówk ksztacenia praktycznego lub ustawicznego, zwane dalej placówkami, w której przystpisz do etapu pisemnego egzaminu zawodowego. 7

8 Wstp W dniu egzaminu powiniene zgosi si w szkole/placówce na 30 minut przed godzin jego rozpoczcia. Powiniene posiada dokument potwierdzajcy Twoj tosamo. Przed wejciem do sali egzaminacyjnej bdziesz poproszony o potwierdzenie gotowoci przystpienia do etapu pisemnego egzaminu. Suchaj uwanie informacji przewodniczcego zespou nadzorujcego, który bdzie omawia regulamin przebiegu egzaminu. Po zajciu miejsca w sali egzaminacyjnej otrzymasz arkusz egzaminacyjny i KART ODPOWIEDZI. Arkusz egzaminacyjny zawiera: stron tytuow z nazw i symbolem cyfrowym zawodu, w którym odbywa si etap pisemny egzaminu oraz Instrukcj dla zdajcego (w instrukcji znajduj si dane o liczbie stron arkusza egzaminacyjnego, wskazania dotyczce rozwizywania zada, zaznaczania odpowiedzi i sposobu poprawiania odpowiedzi w KARCIE ODPOWIEDZI), test 70 zada wielokrotnego wyboru, w tym 50 zada w czci I ponumerowanych od 1 do 50 oraz 20 zada w czci II ponumerowanych od 51 do 70. KARTA ODPOWIEDZI stanowi jedn stron i zawiera: miejsce na wpisanie symbolu cyfrowego zawodu i oznaczenia wersji arkusza egzaminacyjnego (ze strony tytuowej arkusza egzaminacyjnego), miejsce, w którym naley zamieci numer ewidencyjny PESEL, miejsce na wpisanie Twojej daty urodzenia, tabele z numerami zada odpowiadajcych czci I oraz czci II arkusza egzaminacyjnego z ukadem kratek A, B, C, D do zaznaczania odpowiedzi. Przeczytaj uwanie Instrukcj dla zdajcego w arkuszu egzaminacyjnym i sprawd, czy Twój arkusz jest kompletny i nie ma w nim braków. Wykonaj polecenia zgodnie z Instrukcj dla zdajcego. Czas trwania etapu pisemnego egzaminu wynosi 120 minut (2 godziny zegarowe). UWAGA! Jeli jeste egzaminowanym o potwierdzonych specjalnych potrzebach edukacyjnych, to masz prawo do dostosowania warunków i formy przeprowadzania etapu pisemnego egzaminu zawodowego do swoich indywidualnych potrzeb. Szczegóowe informacje o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu zawodowego opracowuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i ogasza ja na stronie internetowej CKE nie póniej ni do dnia 1 wrzenia roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin zawodowy. Kolejno rozwizywania zada jest dowolna. Dobrze jednak bdzie, jeli rozplanujesz sobie czas egzaminu. Na rozwizanie zada z czci I arkusza powiniene przeznaczy okoo 80 minut, na 8

9 Wstp rozwizanie zada z czci II - okoo 30 minut. Pozostae 10 minut powiniene wykorzysta na sprawdzenie, czy prawidowo zaznaczye odpowiedzi do poszczególnych zada w KARCIE Pamitaj! Pracuj samodzielnie! Przystpujc do rozwizywania kadego zadania powiniene: uwanie przeczyta cae zadanie, przeanalizowa rysunki, tabele, itp. oraz tre polece, dobrze zastanowi si nad wyborem prawidowej odpowiedzi, starannie zaznaczy wybran odpowied w KARCIE ODPOWIEDZI zgodnie z instrukcj w arkuszu egzaminacyjnym. Po zakoczeniu rozwizywania zada, sprawd w KARCIE ODPOWIEDZI, czy dla wszystkich zada zaznaczye odpowiedzi. Przewodniczcy ogosi koniec egzaminu i poinformuje, w jaki sposób bdziesz móg odda swoj KART ODPOWIEDZI. Arkusz egzaminacyjny moesz zatrzyma dla siebie. Jeli wczeniej zakoczysz rozwizywanie zada, zgo przez podniesienie rki gotowo do oddania KARTY ODPOWIEDZI. 6. Organizacja i przebieg etapu praktycznego egzaminu Etap praktyczny egzaminu moe by zorganizowany w szkole lub innej placówce wskazanej przez okrgow komisj egzaminacyjn. W dniu egzaminu powiniene zgosi si w szkole/placówce na 30 minut przed godzin jego rozpoczcia. Powiniene posiada dokument ze zdjciem potwierdzajcy Twoj tosamo. Przed wejciem do sali egzaminacyjnej bdziesz poproszony o potwierdzenie gotowoci przystpienia do etapu praktycznego egzaminu. Suchaj uwanie informacji przewodniczcego zespou nadzorujcego etap praktyczny, który bdzie omawia regulamin przebiegu etapu praktycznego egzaminu. Zadanie egzaminacyjne wraz z dokumentacj do jego wykonania zamieszczone jest w arkuszu egzaminacyjnym. Na stronie tytuowej arkusza znajduje si nazwa i symbol cyfrowy zawodu, w którym odbywa si etap praktyczny egzaminu oraz Informacja dla zdajcego. Przeczytaj uwanie Informacj dla zdajcego znajdujc si na stronie tytuowej w arkuszu egzaminacyjnym i sprawd, czy arkusz jest kompletny i czy nie ma w nim usterek. Wykonaj polecenia zawarte w Informacji dla zdajcego. Nastpnie zapoznaj si z treci zadania egzaminacyjnego, dokumentacj do jego wykonania oraz wyposaeniem stanowiska egzaminacyjnego, które umoliwi Ci jego rozwizanie. Etap praktyczny sprawdza umiejtnoci rozwizywania typowych problemów zawodowych o charakterze czenia teorii z praktyk, waciwych dla zawodu, w zakresie wynikajcym z zadania o treci ogólnej, ustalonym w standardzie wymaga egzaminacyjnych. Czas trwania etapu praktycznego nie moe by krótszy ni 180 minut i duszy ni 240 minut. 9

10 Wstp Opracowanie projektu musi by poprzedzone wnikliw i starann analiz treci zadania oraz dokumentacj w formie zaczników stanowicych jego uzupenienie. Wyniki tej analizy decyduj o zawartoci projektu, tym samym o jakoci wyniku rozwizania zadania. Informacje zawarte w projekcie mona przedstawi w dowolny sposób, np. tekstu z elementami graficznymi, rysunkami lub szkicami. Do opracowania projektu mona wykorzysta komputer znajdujcy si na stanowisku egzaminacyjnym. Pamitaj! Zawarte w projekcie informacje musz stanowi logiczn, uporzdkowan cao. Zadanie musisz wykona samodzielnie i w przewidzianym czasie. Jeli wczeniej zakoczye wykonywanie zadania, zgo ten fakt przez podniesienie rki. 10

11 Etap pisemny II. ETAP PISEMNY 1. Wymagania egzaminacyjne z przykadami zada do czci I Zakres wiadomoci i umiejtnoci waciwych dla kwalifikacji w zawodzie Absolwent powinien umie: 1. Czyta ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych, technologicznych, a w szczególnoci: 1.1. stosowa pojcia, okrelenia i nazwy z zakresu informatycznych systemów komputerowych, stosowa pojcia, okrelenia i nazwy charakteryzujce, np.: programowanie komputerów, budow i dziaanie urzdze techniki komputerowej, budow i dziaanie sieci komputerowych, obsug programów uytkowych. Przykadowe zadanie 1. Skrótem VPN okrela si A. publiczn sie zapewniajc dostp do Internetu. B. technik sortowania przy przetwarzaniu baz danych. C. wirtualn prywatn sie komputerow. D. wizualne programowanie aplikacji internetowych rozpoznawa podzespoy urzdze techniki komputerowej na podstawie symboli graficznych, oznacze, parametrów i wygldu, rozpoznawa na schematach blokowych urzdze komputerowych symbole graficzne ukadów funkcyjnych, np.: ukadów scalonych, procesora, pamici, szyny danych, szyny adresowej oraz rozpoznawa poczenia midzy nimi, rozpoznawa na fotografiach lub rysunkach pogldowych elementy systemów komputerowych np.: pyty gównej, napdów dyskowych, kart rozszerze. Przykadowe zadanie 2. Jak kart przedstawia poniszy rysunek? A. Kart graficzn. B. Kart sieciow. C. Pyt gówn komputera. D. Kart modemow. 11

12 Etap pisemny 1.3. rozpoznawa symbole graficzne algorytmów przedstawionych w postaci schematów blokowych, rozpoznawa ogólnie przyjte symbole w postaci figur paskich, stosowanych do prezentowania dziaa w algorytmach, rozpoznawa poczenia midzy symbolami graficznymi algorytmów. Przykadowe zadanie 3. Na przedstawionym poniej schemacie blokowym algorytmu znajduj si A. dwa bloki wprowadzania danych. B. dwa bloki decyzyjne. C. jeden blok dziaa. D. dwa symbole koca algorytmu rozpoznawa rozkazy i instrukcje stosowane w jzykach programowania strukturalnego i obiektowego, rozpoznawa rozkazy i instrukcje stosowane w jzykach programowania, np.: bloki deklaracji staych i zmiennych, typy zmiennych, instrukcje ptli iteracyjnych, instrukcje decyzyjne, instrukcje wprowadzania i wyprowadzania danych. 12

13 Etap pisemny Przykadowe zadanie 4. Na przedstawionym poniej fragmencie programu znajduje si midzy innymi var i,j,k:integer; begin... k:=15; i:=5; j:=i+7; while (k<j) do j:=j-k; A. instrukcja warunkowa. B. ptla programowa dwunastokrotnie powtarzajca fragment kodu. C. ptla programowa powtarzajca fragment kodu nieokrelon ilo razy. D. nie wykonujca si ptla programowa okrela funkcje podzespoów urzdze techniki komputerowej na podstawie schematów blokowych, okrela, na podstawie schematów blokowych, funkcje podzespoów urzdze techniki komputerowej, np.: funkcje ukadów scalonych Chipset, buforów danych i pamici, ukadów sterujcych interfejsami, zcz i gniazd. Przykadowe zadanie 5. Jak funkcj peni bufor danych na przedstawionym poniej schemacie blokowym stacji dysków twardych? A. Dyskowej pamici podrcznej Cache. B. Pamici przechowujcej dane o parametrach dysku twardego. C. Pamici przechowujcej program obsugi dysku twardego. D. Pamici przechowujcej adresy cylindrów, gowic i sektorów. 13

14 Etap pisemny 1.6. rozrónia sformuowania specjalistyczne zawarte w dokumentacji technicznej informatycznych systemów komputerowych, rozrónia sformuowania specjalistyczne zawarte np.: w instrukcjach obsugi podzespoów i urzdze techniki komputerowej, instrukcjach instalacji oraz uytkowania systemów operacyjnych i oprogramowania uytkowego. Przykadowe zadanie 6. Co oznacza sformuowanie RAID 1? A. Tryb pracy portu USB. B. Macierz niezalenych dysków zwikszajc bezpieczestwo danych. C. Macierz niezalenych dysków zwikszajc prdkoci zapisu i odczytu informacji. D. Pierwszy kontroler domeny Active Directory interpretowa parametry katalogowe urzdze techniki komputerowej, interpretowa parametry katalogowe np.: pyt gównych, kart rozszerze, dysków twardych, stacji dysków elastycznych, napdów pyt kompaktowych, monitorów, drukarek, ploterów, skanerów. Przykadowe zadanie 7. Parametr katalogowy FSB 800 oznacza A. czstotliwo taktowania szyny FSB równ 800 MHz. B. czstotliwo taktowania szyny FSB równ 200 MHz. C. czstotliwo przesyania danych równ 200 MHz. D. czstotliwo taktowania szyny FSB równ 400 MHz z wykorzystaniem techniki DDR. 2. Przetwarza dane liczbowe i operacyjne, a w szczególnoci: 2.1. analizowa algorytmy przedstawione w postaci schematów blokowych, listy kroków lub drzew decyzyjnych, analizowa algorytmy przedstawione w postaci schematów blokowych, listy kroków lub drzew decyzyjnych w celu np.: zamiany jednej postaci algorytmu na inn, sprawdzenia poprawnoci algorytmu, minimalizacji liczby niezbdnych bloków lub kroków w algorytmie. 14

15 Etap pisemny Przykadowe zadanie 8. Algorytm przedstawiony na rysunku mona zapisa jako A. for (x=0;x<10;x++) B. x=0; do {x=x+1;} while (x<10) C. x=0; do {x++;} while (x>10) D. x=0; while (x<=10) {x++;} 2.2. analizowa programy (struktur danych oraz algorytmy), analizowa np.: proste i strukturalne typy danych, dziaanie instrukcji klasycznych jzyków programowania (Pascal, C++), podprogramy definiowane przez uytkownika oraz sposób przekazywania do nich parametrów. Przykadowe zadanie 9. Przeanalizuj podany fragment programu i okrel, jak warto przyjmie zmienna x po jego wykonaniu. A. 6 B. 7 C. 10 D stosowa narzdzia informatyczne do zbierania, porzdkowania, przetwarzania i prezentowania danych, stosowa klasyczne narzdzia informatyczne do zbierania, porzdkowania, przetwarzania i prezentowania danych, np.: edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, systemy baz danych, programy do prezentacji multimedialnych, Internet. Przykadowe zadanie 10. Przedsibiorstwo dysponuje danymi gospodarczymi wzajemnie ze sob powizanymi, które gromadzi w formie wielu tabel. Efektywne przetwarzanie takich informacji (sortowanie, wyszukiwanie) najlepiej robi za pomoc A. arkusza kalkulacyjnego. B. systemu baz danych. C. edytora tekstów. D. innego narzdzia informatycznego. 15

16 Etap pisemny 2.4. stosowa zasady programowania strukturalnego i obiektowego, stosowa zasady programowania obejmujce na przykad: rozpoznawanie wewntrznej struktury rozwizywanego problemu, dzielenie problemu na mniejsze fragmenty, przedstawianie poszczególnych fragmentów rozwizywanego problemu za pomoc podprogramów lub obiektów, tworzenie hierarchii obiektów, uycie agregacji, dziedziczenia, polimorfizmu i hermetyzacji. Przykadowe zadanie 11. Dziedziczenie w programowaniu obiektowym pozwala na A. czenie obiektów. B. usunicie z istniejcej klasy zbdnych elementów. C. tworzenie nowej klasy na podstawie jednej lub kilku ju istniejcych. D. kopiowanie cech jednego obiektu do innego zamienia dane w systemach informatycznych z postaci dziesitnej na dwójkow oraz szesnastkow i odwrotnie, zamienia dane zapisane w postaci dziesitnej na dwójkow oraz szesnastkow i odwrotnie, stosujc zasady zapisu liczb w systemach pozycyjnych: dwójkowych, szesnastkowych i dziesitnych. Przykadowe zadanie 12. Wska poprawn warto liczby AE9516 zapisanej w systemie dwójkowym: A B C D analizowa prac systemów informatycznych na podstawie danych uzyskanych w wyniku przeprowadzonych testów, analizowa prac systemów informatycznych na podstawie danych uzyskanych w wyniku przeprowadzonych testów, np.: prac systemu sieciowego na podstawie testu poczenia, drukarek pracujcych w systemie sieciowym na podstawie próbnych wydruków. Przykadowe zadanie 13. W firmie zostaa zainstalowana lokalna sie komputerowa z dostpem do Internetu. Jeden z komputerów jest routerem. Na tym komputerze zostaa nawizana czno z Internetem (mona 16

17 Etap pisemny przeglda strony WWW). Adresy i maski kart sieciowych zostay poprawnie ustawione. Niestety, mimo to nie mona przeglda stron WWW na pozostaych komputerach. Wykonano test poczenia pingujc hosta wp.pl. Wynik testu by negatywny. Jaka jest przyczyna takiego wyniku? A. Brak adresu bramy lub serwera DNS. B. Brak serwera WINS. C. Uytkownik tego komputera nie zalogowa si do sieci lokalnej. D. Brak ustawionego serwera proxy w3cache dobiera urzdzenia techniki komputerowej do okrelonych warunków technicznych, dobiera urzdzenia techniki komputerowej na podstawie zaoonych warunków technicznych, np.: dobiera elementy skadowe systemu komputerowego pracujce wedug tych samych standardów transmisji. Przykadowe zadanie 14. Naley dobra pyt gówn komputera do wspópracy z dyskami twardymi, pracujcymi w standardzie ATA 33, ATA 66, ATA 100 oraz SATA 150. Pyta powinna by wyposaona w mostek poudniowy (chipset) A. ICH (82801AA) B. ICH 2 (82801BA) C. ICH 5 (82801EB) D. ICH 9 (82801IB) 2.8. stosowa zasady instalowania i eksploatowania systemów operacyjnych, stosowa zasady instalowania systemów operacyjnych, np.: instalowania wicej ni jednego systemu operacyjnego na komputerze, oddzielania partycji z systemem operacyjnym od partycji z danymi i dokumentami uytkownika, aktualizowania zainstalowanego systemu operacyjnego najnowszymi poprawkami dostarczanymi przez producenta oprogramowania, stosowa zasady eksploatowania systemów operacyjnych, np.: konfigurowania systemu operacyjnego wg potrzeb uytkownika, tworzenia obrazu partycji systemowej z podstawowym oprogramowaniem uytkowym, tworzenia partycji zgodnie z potrzebami uytkownika. Przykadowe zadanie 15. Zaplanowano zakup komputera z dyskiem 120 GB i systemem Windows XP Pro. Komputer ten bdzie uywany przez kilka osób w firmie. Pewne programy i dane bd wspólnie uytkowane przez te osoby. Prócz tego osoby te chc mie wyczno na pewne informacje tzn. nie chc, aby kto mia dostp do ich danych. Jaki system plików naley zainstalowa na tym komputerze, aby speni wymagania uytkowników? 17

18 Etap pisemny A. FAT B. FAT32 C. NTFS D. EXT stosowa zasady administrowania sieci lokaln, stosowa zasady administrowania sieci, obejmujce np.: indywidualizowanie profili uytkownika, zapewnianie bezpieczestwa zasobów sieciowych oraz bezpieczestwa sieci podczonej do Internetu, adresowanie komputerów w sieci oraz konfigurowanie serwera DHCP. Przykadowe zadanie 16. W firmie zainstalowano pi komputerów o adresach kart sieciowych, podanych w poniszej tabelce. W firmie tej mona zatem wyróni A. 1 sie. B. 2 podsieci. C. 3 podsieci. D. 5 podsieci. Adres IP Maska stosowa zasady podczania sieci lokalnej do Internetu, stosowa zasady podczania sieci lokalnej do Internetu, np.: zasady: podczania modemów analogowych, ISDN, routerów, adresowania komputerów w sieci globalnej i lokalnej, stosowania nazw domenowych w Internecie, udostpniania uzyskanego poczenia internetowego innym komputerom w sieci lokalnej. Przykadowe zadanie 17. W sieciach lokalnych, adresujc karty sieciowe komputerów, powinno stosowa si adresy z zakresu A B C D stosowa zasady ochrony antywirusowej systemów komputerowych, stosowa zasady ochrony antywirusowej systemów komputerowych, na przykad: bezpiecznego korzystania z poczty elektronicznej, 18

19 Etap pisemny wykorzystywania programów antywirusowych, tj. skanerów uytkownika, skanerów rezydentnych oraz tzw. terminarzy, czyli programów antywirusowych uruchamianych automatycznie w okrelonej porze, aktualizacji systemów operacyjnych i archiwizacji wanych danych. Przykadowe zadanie 18. Które z poniższych określeń nie odnosi się bezpośrednio do zagrożeń związanych z bezpieczeństwem komputerowym? A. Exploit. B. Swap file. C. Rootkit. D. Keylogger. 3. Bezpiecznie wykonywa zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoarowej oraz ochrony rodowiska, a w szczególnoci: 3.1. stosowa przepisy i zasady bezpieczestwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpoarowej oraz ochrony rodowiska podczas uruchamiania i eksploatacji systemów komputerowych, stosowa przepisy bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoarowej oraz ochrony rodowiska, obowizujce podczas uruchamiania i eksploatacji systemów komputerowych, np. stosowa przepisy i normy dotyczce utylizacji urzdze techniki komputerowej. Przykadowe zadanie 19. Uszkodzone lub zuyte elementy i podzespoy elektroniczne urzdze techniki komputerowej naley A. przechowywa, celem wykorzystania w przyszoci. B. przekaza do odpowiednich firm celem utylizacji. C. wyrzuci do najbliszego pojemnika na mieci. D. odda do najbliszego punktu skupu zomu przewidywa zagroenia wystpujce podczas uruchamiania i eksploatacji systemów komputerowych. wskazywa skutki dziaa zwizanych z niewaciwym wykonywaniem prac, np.: skutki niewaciwego uycia narzdzi podczas wymiany podzespoów, wskazywa skutki niestosowania obowizujcych przepisów bezpieczestwa i higieny pracy, np.: skutki niestosowania obowizujcych przepisów podczas napraw podzespoów bdcych pod napiciem, 19

20 Etap pisemny wskazywa skutki niestosowania zalece zawartych w dokumentacji technicznej urzdze techniki komputerowej, np.: skutki niestosowania zalece zawartych w instrukcji uytkowania. Przykadowe zadanie 20. Jeli dwa urzdzenia, pracujce w standardzie IDE (ATA), zostan doczone do jednego kanau IDE bez poprawnej konfiguracji trybów ich pracy (MASTER - SLAVE), to A. BIOS nie wykryje obu urzdze jednoczenie. B. wykryje oba urzdzenia, lecz szybko transmisji tych urzdze zostanie wymuszona przez wolniejsze. C. BIOS nie wykryje stacji dysków elastycznych. D. BIOS obsuy tylko urzdzenie szybsze organizowa stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, stosowa zasady organizowania stanowiska pracy podczas eksploatacji i serwisowania urzdze techniki komputerowej dotyczce czynników fizycznych rodowiska pracy (np. owietlenie, haas, temperatura itp.) oraz parametrów przestrzennych stanowiska pracy i jego elementów skadowych (np. dobór mebli do pracy z komputerem). Przykadowe zadanie 21. Natenie owietlenia na stanowisku komputerowym w pomieszczeniu biurowym powinno wynosi A. 100 lx. B. 200 lx. C. 500 lx. D. 800 lx dobiera rodki ochrony indywidualnej podczas uruchamiania i eksploatacji systemów komputerowych, dobiera rodki ochrony indywidualnej do prac zwizanych z uruchamianiem i eksploatacj urzdze komputerowych, np.: z wymian podzespoów komputera, naprawami sieci komputerowej z uyciem elektronarzdzi. Przykadowe zadanie 22. Jakie rodki ochrony indywidualnej powinien dobra pracownik do prac serwisowych, zwizanych z wymian pyty gównej komputera? A. Fartuch baweniany. B. Okulary ochronne. C. Rkawice ochronne. D. Buty na izolowanej podeszwie. 20

21 Etap pisemny 3.5. rozrónia rodki ochrony podczas prac z wykorzystaniem narzdzi i urzdze zasilanych energi elektryczn, rozrónia rodki ochrony podstawowej podczas prac z wykorzystaniem narzdzi oraz urzdze zasilanych energi elektryczn, np.: izolowanie czci czynnych, stosowanie obudów lub oson, stosowanie ogrodze, stosowanie barier i przeszkód, rozrónia rodki ochrony dodatkowej podczas prac z wykorzystaniem narzdzi oraz urzdze zasilanych energi elektryczn, np.: samoczynne wyczanie zasilania, izolowanie stanowiska, separacja elektryczna. Przykadowe zadanie 23. rodkiem dodatkowej ochrony przeciwporaeniowej (tzw. ochrony przed dotykiem porednim) podczas montau sieci komputerowej z wykorzystaniem narzdzi zasilanych energi elektryczn jest A. zabezpieczenie rónicowoprdowe. B. izolowanie czci czynnych. C. stosowanie obudów lub oson. D. umieszczenie czci czynnych poza zasigiem rki 3.6. stosowa zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas uruchamiania i eksploatacji systemów komputerowych oraz prac z wykorzystaniem narzdzi i urzdze zasilanych energi elektryczn, okrela czynnoci zwizane z udzielaniem pierwszej pomocy w przypadku przepywu prdu przez ciao poszkodowanego, np.: wyczenie dopywu prdu, odcignicie poraonego za odzie, okrela czynnoci zwizane z reanimacj poszkodowanego, np.: zastosowanie sztucznego oddychania, masau serca. Przykadowe zadanie 24. Wska, jakie czynnoci naley podj, udzielajc pomocy przedlekarskiej osobie, która ulega poraeniu prdem elektrycznym i jest nieprzytomna. A. Wyniesienie jej na wolne powietrze i czciowe rozebranie. B. Uoenie jej w pozycji na boku przy jednoczesnym rozlunieniu ubrania. C. Uoenie jej w pozycji na plecach i zmniejszenie ucisku ubrania wokó szyi. D. Uoenie jej na brzuchu i odchylenie gowy na bok. 21

22 Etap pisemny 2. Wymagania egzaminacyjne z przykadami zada do czci II Absolwent powinien umie: 1. Czyta ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów, a w szczególnoci: 1.1. rozrónia podstawowe pojcia i terminy z obszaru funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa podatkowego i przepisów regulujcych podejmowanie i wykonywanie dziaalnoci gospodarczej, rozrónia pojcia z obszaru funkcjonowania gospodarki, np.: rynek, popyt, poda, bezrobocie, inflacja, rozrónia pojcia z zakresu prawa pracy, np.: umowa o prac, urlop, wynagrodzenie za prac, rozrónia pojcia z zakresu prawa podatkowego, np.: podatek dochodowy, podatek VAT, akcyza, PIT, rozrónia pojcia z obszaru podejmowania i prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, np.: REGON, numer identyfikacji podatkowej-nip, rachunek bankowy. Przykadowe zadanie 1. Poprzez okrelenie pacy brutto naley rozumie kwot wynagrodzenia pracownika A. bez podatku dochodowego. B. okrelon w umowie o prac. C. obliczon do wypaty. D. pomniejszon o skadki ZUS rozrónia dokumenty zwizane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem dziaalnoci gospodarczej, rozrónia dokumenty zwizane z zatrudnieniem, np.: umowa o prac, Kodeks pracy, deklaracja ZUS, rozrónia dokumenty zwizane z dziaalnoci gospodarcz, np.: polecenie przelewu, faktura, deklaracja podatkowa. 22

23 Etap pisemny Przykadowe zadanie 2. Jak nazywa si przedstawiony na rysunku dokument regulujcy rozliczenie bezgotówkowe? A. Czek potwierdzony. B. Polecenie przelewu. C. Faktura VAT. D. Weksel prosty identyfikowa i analizowa informacje dotyczce wymaga i uprawnie pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta, identyfikowa i analizowa obowizki i uprawnienia pracownika okrelone w Kodeksie pracy, umowie o prac, np.: prawo do urlopu, czas pracy, wynagrodzenie za prac, identyfikowa i analizowa obowizki i uprawnienia pracodawcy okrelone w Kodeksie pracy, umowie o prac, wzgldem ZUS, urzdu skarbowego, np.: terminowe wypacanie wynagrodze, odprowadzanie skadek ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalnego, zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, identyfikowa i analizowa obowizki i uprawnienia bezrobotnego na podstawie Ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziaaniu bezrobociu, np.: rejestracja w biurze pracy, zasady pobierania zasiku, oferty pracy dla bezrobotnych, w tym bezrobotnych absolwentów, identyfikowa i analizowa obowizki i uprawnienia klienta podane w umowach kupnasprzeday, z tytuu gwarancji, reklamacji przy zakupach towarów i usug. Przykadowe zadanie 3. Na podstawie której z wymienionych poniej umów, przysuguje pracownikowi prawo do urlopu wypoczynkowego? A. Umowy zlecenia. B. Umowy o dzieo. C. Umowy o prac. D. Umowy agencyjnej. 2. Przetwarza dane liczbowe i operacyjne, a w szczególnoci: 2.1. analizowa informacje zwizane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem dziaalnoci gospodarczej, 23

24 Etap pisemny analizowa oferty urzdów pracy, placówek doskonalcych w zawodzie oraz oferty kursów zawodowych, dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych i dostosowania ich do potrzeb rynku pracy, analizowa oferty zakadów pracy, urzdów pracy, biur porednictwa dotyczce poszukiwania pracownika i zatrudnienia, przedstawione w formie ogosze prasowych, internetowych, tablic ogosze, analizowa informacje zwizane z podejmowaniem i wykonywaniem dziaalnoci gospodarczej zawarte, np.: w Kodeksie spóek handlowych, danych z urzdu pracy na temat lokalnego rynku pracy, zapotrzebowania na usugi i towary. Przykadowe zadanie 4. W lokalnej prasie ukazao si ogoszenie nastpujcej treci: Wymagania stawiane przez firm spenia osoba, która ukoczya A. technikum budowlane, pracuje w magazynie i ma prawo jazdy kat.b. B. technikum elektryczne, ma prawo jazdy kat B i zna jzyk niemiecki. C. technikum chemiczne, korzysta z komputera i pracowaa jako magazynier. D. technikum mechaniczne, obsuguje komputer i zna jzyk niemiecki sporzdza dokumenty zwizane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem dziaalnoci gospodarczej, sporzdza dokumenty zwizane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem, np.: list intencyjny, list motywacyjny, curriculum vitae, sporzdzi dokumenty niezbdne przy uruchamianiu indywidualnej dziaalnoci gospodarczej, np.: wniosek o zarejestrowanie firmy, zgoszenie do urzdu statystycznego 24

25 Etap pisemny o nadanie numeru REGON i urzdu skarbowego o przyznanie numeru identyfikacji podatkowej-nip, sporzdzi dokumenty zwizane z wykonywaniem dziaalnoci gospodarczej, np.: zgoszenie do ZUS, polecenie przelewu, faktur, ksig przychodów i rozchodów. Przykadowe zadanie 5. Na jak kwot w z hotel wystawi faktur firmie za korzystanie z noclegu przez dwóch jej pracowników podczas subowego wyjazdu? A. 108 z B. 116 z C. 208 z D. 216 z 2.3. rozrónia skutki wynikajce z nawizania i rozwizania stosunku pracy, rozrónia skutki zawarcia umowy o prac, umowy zlecenia, umowy o dzieo, np.: opaty skadek na ubezpieczenie spoeczne i zdrowotne, prawo do urlopu, wysoko podatku, rozrónia skutki rozwizania umowy o prac z zachowaniem okresu wypowiedzenia, bez wypowiedzenia, niezgodne z prawem, np.: przywrócenie do pracy, rozrónia skutki zawarcia i rozwizania umowy o prac dla pracodawcy, np.: wystawienie wiadectwa pracy, odprowadzanie skadek pracowniczych, pacenie podatków, ustalenie wymiaru urlopów, wypacanie zaliczek. 25

26 Etap pisemny Przykadowe zadanie 6. Jaka kwota wynagrodzenia brutto w z zostaa naliczona pracownikowi za miesic pracy, zatrudnionemu w HURTOWNI AS S.A. na podstawie umowy o prac? A z B z C z D. 240 z Odpowiedzi do przykadowych zada Cz I Zadanie 1 C Zadanie 9 C Zadanie 17 C Zadanie 2 A Zadanie 10 B Zadanie 18 B Zadanie 3 B Zadanie 11 C Zadanie 19 B Zadanie 4 D Zadanie 12 A Zadanie 20 A Zadanie 5 A Zadanie 13 A Zadanie 21 C Zadanie 6 B Zadanie 14 C Zadanie 22 A Zadanie 7 B Zadanie 15 C Zadanie 23 A Zadanie 8 D Zadanie 16 A Zadanie 24 B Cz II Zadanie 1. B Zadanie 2. B Zadanie 3. C Zadanie 4. D Zadanie 5. D Zadanie 6. A 26

27 Etap praktyczny III. ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU 1. Wymagania egzaminacyjne i ogólne kryteria oceniania Etap praktyczny egzaminu obejmuje wykonanie okrelonego zadania egzaminacyjnego wynikajcego z zadania o treci ogólnej: Opracowanie projektu realizacji i wykonanie okrelonych prac z zakresu diagnozowania i usuwania przyczyn nieprawidowego dziaania systemu komputerowego oraz administrowania systemami komputerowymi w okrelonych warunkach organizacyjnych i technicznych na podstawie dokumentacji Absolwent powinien umie: 1. Ustala przyczyny nieprawidowego dziaania systemu komputerowego oraz sporzdza harmonogram prac zwizanych z diagnozowaniem i usuniciem przyczyn nieprawidowoci pracy systemu. 2. Wykorzystywa funkcj autodiagnozy systemu komputerowego oraz analizowa dokumentacj sprztow lub programow w celu zdiagnozowania przyczyn nieprawidowoci pracy systemu. 3. Dobiera i wykorzystywa oprogramowanie diagnostyczne w przypadku, gdy wbudowane narzdzia diagnostyczne nie pozwalaj jednoznacznie ustali przyczyny powstaej nieprawidowoci. 4. Usuwa przyczyny nieprawidowoci w pracy sprztu komputerowego lub oprogramowania w sposób bezpieczny, bezinwazyjny i kompleksowy dla systemu komputerowego. 5. Przywraca sprawno systemu komputerowego i odzyskiwa dane uytkownika oraz zabezpiecza system przed wystpieniem nieprawidowoci. 6. Sprawdza poprawno dziaania systemu komputerowego z wykorzystaniem narzdzi diagnostycznych oraz formuowa wnioski o poprawnoci dziaania systemu komputerowego. 7. Opracowywa wskazania do uytkowania systemu komputerowego po przywróceniu jego sprawnoci. 8. Administrowa systemami komputerowymi. 2. Komentarz do standardu wymaga egzaminacyjnych Zadania egzaminacyjne bd opracowywane na podstawie zadania o treci ogólnej sformuowanego w standardzie wymaga egzaminacyjnych dla zawodu. Tre ogólna umoliwia przygotowanie wielu rónorodnych zada egzaminacyjnych, wynikajcych z zakresu prac zwizanych z diagnozowaniem i usuwaniem przyczyn wadliwego dziaania systemu komputerowego oraz administrowaniem systemem komputerowym. W zadaniu egzaminacyjnym bdzie przedstawiona niezbdna dokumentacja w celu zdiagnozowania usterki i jej usunicia oraz administrowania systemem komputerowym, dla której naley opracowa projekt realizacji prac i wykona okrelone prace. 27

28 Etap praktyczny Rozwizanie zadania bdzie obejmowa: 1. Opracowanie projektu realizacji prac zwizanych z diagnozowaniem i usuwaniem przyczyn wadliwego dziaania systemu komputerowego, administrowaniem systemem komputerowym. 2. Wykonanie okrelonych prac w zakresie zwizanym z opracowanym projektem. Ad. 1. Projekt realizacji prac powinien zawiera w swej strukturze: 1. Zaoenia (dane do projektu realizacji prac, które odnale naley w treci zadania i ewentualnie zacznikach, stanowicych jej uzupenienie). 2. Wykaz dziaa prowadzcych do realizacji zadania, przedstawiony w formie np. listy dziaa lub schematu blokowego na podstawie dokumentacji. 3. Opis sposobów realizacji prac okrelonych w wykazie w odniesieniu do zaoe i efektów. 4. Efekty prac z zakresu diagnozowania i usuwania przyczyn wadliwego dziaania systemu komputerowego oraz administrowania systemem komputerowym. 5. Wskazania do uytkowania systemu komputerowego po wykonaniu prac wynikajcych z treci zadania. Struktura projektu realizacji prac, w zalenoci od zaoe, moe by róna od przedstawionej powyej co do liczby elementów i ich nazw, z zachowaniem algorytmu rozwizania zadania. Projekt realizacji prac lub jego elementy mog by opracowane z wykorzystaniem komputera i oprogramowania wskazanego w standardzie wymaga egzaminacyjnych. Komputer z waciwym oprogramowaniem bdzie dostpny na stanowisku egzaminacyjnym. Kryteria oceniania projektu realizacji prac bd uwzgldnia: zgodno sformuowanych zaoe do projektu w odniesieniu do treci zadania i ewentualnych zaczników, poprawno opracowanego wykazu dziaa prowadzcych do rozwizania zadania, dobór oprogramowania diagnostycznego do ustalenia przyczyny powstaej nieprawidowoci w dziaaniu systemu komputerowego, dobór narzdzi administracyjnych do rozwizania zadania, poprawno sformuowanych wniosków o prawidowoci dziaania systemu komputerowego, poprawno opracowanych wskaza do uytkowania systemu komputerowego, oraz przejrzysto struktury projektu, logik ukadu przedstawianych treci, poprawno merytoryczn i jzykow, waciw dla zawodu, form i sposób przedstawienia treci w projekcie. 28

29 Etap praktyczny Ad. 2. Wykonanie okrelonych prac z zakresu diagnozowania i usuwania przyczyn wadliwego dziaania systemu komputerowego oraz administrowania systemem komputerowym moliwe bdzie dopiero po opracowaniu projektu realizacji prac. Do wykonania zadania w sali egzaminacyjnej bdzie przygotowane stanowisko komputerowe wyposaone w odpowiednie pakiety antywirusowe, diagnostyczne, oraz w zestaw aktualizacji dla systemu operacyjnego, zgodnie ze standardem wymaga egzaminacyjnych. Kryteria oceniania efektu wykonania bd uwzgldnia: poprawno wykonywanych czynnoci prowadzcych do rozwizania zadania udokumentowanych w postaci opisanych zrzutów z ekranu, prezentujcych wykonywane dziaania w systemie, zmierzajce do zrealizowania zadania, poprawno sformuowanych wniosków o dziaaniu systemu komputerowego. 3. Przykad zadania praktycznego Jeste pracownikiem firmy informatycznej Pogotowie Komputerowe. Otrzymae zlecenie usunicia usterek systemu komputerowego oraz przygotowanie do uytkowania systemu komputerowego. Komputer wykorzystywany jest w recepcji hotelu adne miejsce. Zgoszone usterki oraz informacje o uytkowaniu systemu komputerowego, przekazane przez klienta, opisane s w zaczniku nr 1. Opracuj projekt realizacji prac prowadzcych do lokalizacji i usunicia zgoszonych usterek systemu komputerowego oraz przygotowanie do uytkowania systemu komputerowego. Wykonaj prace obejmujce lokalizacj i usunicie usterek systemu komputerowego oraz przygotowanie do uytkowania systemu komputerowego. Sporzd dokumentacj z wykonanych prac w postaci opisanych zrzutów z ekranu. Opracuj wskazania dla uytkownika systemu komputerowego dotyczce bezpiecznego korzystania z komputera podczonego do Internetu. Projekt realizacji prac powinien zawiera: 1. Tytu pracy egzaminacyjnej wynikajcy z treci zadania. 2. Zaoenia wynikajce z treci zadania i zaczonej dokumentacji. 3. List prawdopodobnych przyczyn usterki systemu komputerowego na podstawie opisu objawów. 4. Wykaz dziaa zwizanych ze zlokalizowaniem i usuniciem usterki systemu komputerowego oraz przygotowaniem systemu komputerowego do uytkowania. 5. Wskazania dla uytkownika systemu komputerowego dotyczce bezpiecznego korzystania z komputera podczonego do Internetu. 29

30 Etap praktyczny Dokumentacja z wykonania prac powinna zawiera: 1. Rejestr kolejno wykonywanych czynnoci w postaci opisanych zrzutów z ekranu, prezentujcych wykonywane dziaania w systemie, zmierzajce do realizacji zadania. Uwaga: Zrzuty opisane numerem PESEL zapisz na pulpicie komputera w folderze opisanym równie numerem PESEL i popro przewodniczcego zespou nadzorujcego etap praktyczny o wydrukowanie. Dla zapewnienia czytelnoci dokonanych zrzutów wklej je do dokumentu Microsoft Word. Na jednej stronie o rozmiarze A4, orientacji pionowej, maj znajdowa si dwa opisane zrzuty z ekranu, o szerokoci przynajmniej 14 cm. Do wykonania zadania wykorzystaj: Zacznik 1. Opis objawów wiadczcych o nieprawidowym dziaaniu komputera i informacje o jego uytkowaniu Do opracowania projektu realizacji prac przygotowano biurko do pisania, a do realizacji zadania przygotowano stanowisko komputerowe z odpowiednio przygotowanym komputerem, pyty CD z: instalatorem systemu operacyjnego, instalatorem pakietu Office, programem antywirusowym, aktualn baz sygnatur wirusów, programem Acrobat Reader, sterownikami urzdze wchodzcych w skad serwisowanego komputera (pyta gówna, karta sieciowa, graficzna, muzyczna) oraz dokumentacja do BIOS SETUP komputera i monitora. Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 240 minut. Objawy: Zacznik 1. Opis objawów wiadczcych o nieprawidowym dziaaniu systemu komputerowego i informacje o uytkowaniu systemu komputerowego. 1. Na komputerze wykorzystywanym w recepcji pracuje trzech pracowników: Anna Kowalska, Agnieszka Nowak, Monika Winiewska. Wszyscy korzystaj z jednego konta lokalnego recepcja. 2. Jeden z pracowników hotelu, próbowa utworzy oddzielne konta dla recepcjonistek. Niestety, nie udao mu si tego zrobi, co wicej po jego dziaaniach nie mona zalogowa si do systemu na konto recepcja, ani na konta recepcjonistek. Przy próbie logowania pojawia si komunikat: Zalogowanie w systemie nie byo moliwe. Sprawd czy uywania przez Ciebie nazwa uytkownika i haso s poprawne, a nastpnie wpisz haso ponownie. W hale rozróniane s wielkie i mae litery. 3. Na pulpicie konta recepcja znajdoway si trzy pliki Lista goci 2009.doc, Lista goci stycze 2009.doc, Lista goci luty 2009.doc, pliki te naley odszuka i zapisa w folderze 30

31 Etap praktyczny C:\wspólny. Do tego folderu maj mie dostp wszystkie recepcjonistki z uprawnieniem Modyfikacji. 4. Naley zaoy trzy konta dla recepcjonistek o nazwach: akowalska, anowak, mwisniewska z domylnym hasem start. Konta te maj mie uprawnienia ograniczone do dziaa uytkownika. Konto recepcja nie powinno istnie w systemie. 5. Dodatkowo po zalogowaniu pojawiaj si okna z komunikatem informujcym o bdzie podczas adowania pliku firewall.dll. Naley usun ten problem. Informacje dodatkowe przekazane przez klienta: 1. Na dysku zainstalowane jest oprogramowanie systemowe Windows (w wersji XP Professional lub 7 Professional lub Vista Business klient nie by w stanie okreli dokadnie wersji systemu) oraz oprogramowanie uytkowe pakiet biurowy Microsoft Office. 2. Z komputera korzystaj trzy recepcjonistki, do tej pory logoway si na konto recepcja z hasem recepcja. 3. Lokalne konto Administrator chronione jest hasem: qwertyuiop. 4. Na dysku komputera utworzona jest jedna partycja z systemem plików NTFS. 5. Na co dzie komputer podczony jest do Internetu, ale w chwili naprawy nie ma dostpu do sieci, gdy router zosta odesany do serwisu. 6. Na komputerze nie by zainstalowany program antywirusowy. 7. Naprawa ma by wykonana u klienta, bez reinstalacji systemu. 4. Komentarz do rozwizania zadania wraz z kryteriami oceniania Rozwizanie zadania obejmuje: 1. Opracowanie projektu realizacji prac prowadzcych do lokalizacji i usunicia zgoszonych usterek systemu komputerowego, przygotowania do uytkowania systemu komputerowego. 2. Lokalizacj i usunicie usterki systemu komputerowego oraz przygotowanie do uytkowania systemu komputerowego. Ad. 1. Projekt realizacji prac powinien mie okrelon struktur (budow). Elementy struktury i ich nazwy odnale mona w treci zadania po sformuowaniu Projekt realizacji prac powinien zawiera:. S one nastpujce: 1. Tytu pracy egzaminacyjnej wynikajcy z treci zadania. 2. Zaoenia wynikajce z treci zadania i zaczonej dokumentacji. 3. List prawdopodobnych przyczyn usterki systemu komputerowego na podstawie opisu objawów. 31

32 Etap praktyczny 4. Wykaz dziaa zwizanych ze zlokalizowaniem i usuniciem usterki systemu komputerowego oraz przygotowaniem do uytkowania systemu komputerowego. 5. Wskazania dla uytkownika systemu komputerowego dotyczce bezpiecznego korzystania z komputera podczonego do Internetu. Elementy wyej wymienione powinny te wystpowa w projekcie realizacji prac, np. jako tytuy lub podtytuy rozdziaów. Zawarto merytoryczna projektu musi wynika z treci zadania. Opracowanie projektu realizacji prac musi by zatem poprzedzone wnikliw, starann analiz treci zadania i zaczników stanowicych jej uzupenienie. Projekt realizacji prac jest opracowaniem o charakterze twórczym w odniesieniu do formy i sposobu. Informacje stanowice tre merytoryczn projektu mona przedstawi w dowolny sposób, np. tekstu z elementami graficznymi (schematami, rysunkami, tabelami, itp.). Do opracowania projektu lub jego elementów mona wykorzysta komputer, który znajduje si na stanowisku egzaminacyjnym. Projekt powinien by przejrzysty, logicznie uporzdkowany zarówno w swej strukturze, jak i w sposobie oraz kolejnoci przedstawiania treci merytorycznych. Kryteria oceniania projektu realizacji prac bd uwzgldnia: oraz zgodno tytuu z zakresem opracowania i wykonywanych prac, zgodno sformuowanych zaoe do projektu w odniesieniu do treci zadania i dokumentacji, zgodno sporzdzonej listy prawdopodobnych przyczyn usterki systemu komputerowego w odniesieniu do opisu objawów, poprawno opracowanego wykazu dziaa zwizanych ze zlokalizowaniem i usuniciem usterki systemu komputerowego oraz przygotowaniem do uytkowania systemu komputerowego, z uwzgldnieniem ich kolejnoci, poprawno sformuowanych wskaza dla uytkownika systemu, dotyczce bezpiecznego korzystania z komputera podczonego do Internetu przejrzysto struktury projektu, logik ukadu przedstawianych treci, poprawno merytoryczn i jzykow, waciw dla zawodu, form i sposób przedstawienia treci w projekcie. Ad. 2. Lokalizacja i usunicie usterki systemu komputerowego oraz przygotowanie do uytkowania systemu komputerowego powinna by wykonana z uwzgldnieniem dziaa zaproponowanych w projekcie realizacji prac. 32

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe Technik ekonomista Warszawa 2011 Informator opracowaa Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspópracy z Okrgow Komisj Egzaminacyjn w

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe Opiekun medyczny Warszawa 2011 Informator opracowaa Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspópracy z Okrgow Komisj Egzaminacyjn w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Technik tyfloinformatyk Warszawa 2012 Informator opracowa a Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspó pracy z Okr gow Komisj Egzaminacyjn

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik teleinformatyk Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2006 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Technik us ug bankowych i ubezpieczeniowych Warszawa 2013 Informator opracowa a Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspó pracy z

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik cyfrowych procesów graficznych

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik cyfrowych procesów graficznych Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik cyfrowych procesów graficznych Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2010 1 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik usług kosmetycznych Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2005 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik telekomunikacji Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2005 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik transportu drogowego Warszawa 2010 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy z Okręgową Komisją

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik optyk Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2006 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik logistyk Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2006 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik organizacji reklamy Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2005 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Asystentka stomatologiczna Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2005 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik rachunkowości Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2005 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik hotelarstwa Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2005 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik bezpieczeństwa i higieny pracy Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik bezpieczeństwa i higieny pracy Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2005 1 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik budownictwa wodnego Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2005 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Sprzedawca Warszawa 2009 1 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik eksploatacji portów i terminali Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2007 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] Numer zadania: 4 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 312[01]-04-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik farmaceutyczny Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2006 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Mechanik-monter maszyn i urządzeń

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Mechanik-monter maszyn i urządzeń Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Mechanik-monter maszyn i urządzeń Warszawa 2004 Informator opracowała entralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy z Okręgową Komisją

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Monter instalacji i urządzeń sanitarnych

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Monter instalacji i urządzeń sanitarnych Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Monter instalacji i urządzeń sanitarnych Warszawa 2004 Informator opracowała entralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy z Okręgową

Bardziej szczegółowo

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika Program P atnik wersja A1 6.03.001 Podr cznik u ytkownika Tytu dokumentu: Program Patnik wersja A1 6.03.001. Podrcznik uytkownika. Wersja: 1.7 Data wydania: 2004-12-20 Dotyczy programu: Program Patnik

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Przewodniczcy Komitetu Bada Naukowych Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Sprzedawca 522[01]

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Sprzedawca 522[01] Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Sprzedawca 522[01] Warszawa 2003 Informator opracowała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie w porozumieniu z entralną Komisją Egzaminacyjną

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Renowator zabytków architektury Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2005 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO Projekt,,Szansa na lepsze jutro wspófinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Dziaanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Zacznik 2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA PRZEWIDZIANEGO ZAKRESU ROBÓT Nr umowy: MZD/28/TM/2008 z dnia 13.02.2008 r. Temat: Obserwacja i badania -o/ysk pod obci3/eniem eksploatacyjnym mostu stalowego (JNI

Bardziej szczegółowo