ZIEMIA PRZYSUSKA Powiat Przysuski: Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół, Przysucha, Potworów, Rusinów, Wieniawa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZIEMIA PRZYSUSKA Powiat Przysuski: Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół, Przysucha, Potworów, Rusinów, Wieniawa"

Transkrypt

1 Nr (12) 11 Grudzień 2012 EGzEMplArz BEzpłATNy ISSN Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA Powiat Przysuski: Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół, Przysucha, Potworów, Rusinów, Wieniawa I Ns Rej. 4/12 Wszystkiego Najlepszego na Świêta Bo ego Narodzenia i Nowy Informator Samorządowy 2013 ZIEMIA PRZYSUSKA Rok

2 powiat przysuski Szanowni Pañstwo Czytelnicy, Mieszkañcy i Goście Powiatu Przysuskiego. W numerze: W tym świ¹tecznym czasie, kiedy wspólnie oczekujemy na narodziny Dzieci¹tka, pragniemy zwróciæ siê do wszystkich Pañstwa z najlepszymi yczeniami zdrowych i weso³ych Świ¹t Bo ego Narodzenia. Niech nie opuszcza Pañstwa zdrowie, a ka de podjête dzia³anie koñczy siê zak³adanym rezultatem. yczymy mi³ości najbli szych, szacunku w swoich spo³ecznościach i wszelkiej yciowej pomyślności. Mamy nadziejê, e w ten piêkny czas Świ¹t narodzony Jezus swoj¹ mi³ości¹ sprawi, e wszyscy zapomnimy o tym, co nas dzieli, a pamiêtaæ bêdziemy tylko to, co nas ³¹czy. Niech ka dy dzieñ przynosi Pañstwu uśmiech i szczêście, a nowy 2013 rok stanie siê pocz¹tkiem zmiany na lepsze we wszystkich dziedzinach ycia. yczymy, aby spe³ni³y siê wszystkie niespe³nione jeszcze marzenia. XVI sesja Rady Powiatu, s. 3 IV Sejmik Ziemi Odrowążów, s. 4 Stypendia Premiera dla najlepszych uczniów, s. 5 yczenia sk³adaj¹: Starostowie z ca³ym Zarz¹dem Powiatu, Wójtowie Gmin, Przewodnicz¹cy Rad i Radni Rad Samorz¹dowych Wiadomości z gmin, s Sport w powiecie, s Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA Powiat w świątecznej krasie, s. 24

3 powiat przysuski XVI sesja Rady Powiatu w Przysusze W dniu roku odbyła się XVI Sesja Rady Powiatu w Przysusze, na której radni obradowali i głosowali nad wieloma istotnymi sprawami. Podczas obrad Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Grażyna Więckowska przedstawiła sprawozdanie z działalności jednostki w 2012 roku oraz omówiła programy realizowane przez swoją jednostkę. Istotnym punktem było także podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Powiatu Przysuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok W przerwie obrad radni powiatowi udali się na wizję lokalną dwóch inwestycji realizowanych przez Powiat Przysuski pn.: Budowa krytej międzyszkolnej pływalni w Przysusze oraz Rozbudowa Budynku warsztatów Radni Rady Powiatu podczas wizyty na budowie krytej pływalni w Przysusze przyszkolnych w Przysusze. Wizję rozpoczęto od basenu, którego budowa jest milowym krokiem w przód. Według projektu w środku są trzy niecki. Jedna duża z kilkoma torami do pływania, druga mniejsza, a trzecia to mały brodzik w którym będą mogły się pluskać małe dzieci. Jest również zjeżdżalnia. Oprócz tego będzie można skorzystać z jacuzzi, hydromasażu oraz sauny. Ci, którzy nie są zwolennikami wodnych szaleństw będą mogli wypić dobrą kawę w barze, który także znajdzie tam swoje miejsce. Basen w godzinach lekcyjnych udostępniony będzie uczniom ze szkół z terenu gmin: Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół, Przysucha, Potworów, Rusinów, Wieniawa. W ramach projektu około 8 tys. dzieci ze szkół powiatu przysuskiego, będzie miało zapewnioną bezpłatną naukę pływania. Ponadto będą mogli korzystać z niego rodzice z dziećmi podczas organizowanych tzw. godzin rodzinnych. Pływalnia jest w pełni przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych i będzie wykorzystywana do celów zdrowotnych i rehabilitacyjnych. Wszystkim korzystającym z wodnych przyjemności bezpieczeństwo zapewni wykwalifi kowana kadra ratownicza. Rozwiązania techniczne, które zostały przyjęte zakładają najwyższej klasy technologie, gwarantujące niskie zużycie energii oraz wysokie bezpieczeństwo sanitarne. Wykonawcą inwestycji jest fi rma Eiffage Budownictwo Mitex S.A., a całkowity koszt budowy pochłonie ,83 zł. z czego środki Unii Europejskiej wynoszą ,75 zł. Pozostałe dofinasowania pochodzą z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie ,00 zł oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie ,00 zł. Planowanym terminem otwarcia krytej pływalni jest II kwartał 2013 roku. Budowa krytej pływalni w Powiecie Przysuskim to bez wątpienia najważniejsza inwestycja ostatnich lat, ale nie jedyna, jaką w sektorze sportu i edukacji realizuje Starostwo. Prawie 6,5 mln złotych będzie kosztować rozbudowa i gruntowna modernizacja warsztatów przyszkolnych w Przysusze, które również podczas sesji odwiedzili radni. Po rewitalizacji obiekt będzie w pełni przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, co umożliwi tym osobom zdobycie nowych kwalifikacji i prawdziwą integrację ze zdrowym społeczeństwem poprzez pracę na rzecz jego rozwoju. Stąd też decyzja organu prowadzącego, którym jest powiat przysuski, o przeprowadzeniu rewitalizacji budynków po nieczynnych warsztatach szkolnych i przekształcenie ich w nowoczesne Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół Nr 2 im. Ludwika Skowyry Nowy budynek basenu może się podobać - jest nowoczesny i estetyczny w Przysusze. W ramach działań są przeprowadzane roboty budowlano-montażowe, wykonanie instalacji: elektrycznej, przeciwpożarowej, teletechnicznej, wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, sanitarnej, a także alarmowej i monitoringu wizyjnego oraz zakup wyposażenia do sal warsztatowych i lekcyjnych. Obydwie inwestycje w połączeniu z halą i budynkami szkół tworzą okazały i nowoczesny kompleks edukacyjno- sportowy, który zaspokoi potrzeby wszystkich mieszkańców powiatu przysuskiego bez względu na wiek. Jednym z końcowych punktów obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok Podczas tego punktu obrad na prośbę Szpitala Powiatowego w Przysusze radni przekazali dotację w wysokości 500 tys złotych na tomograf komputerowy,dzięki któremu został poszerzony zakres usług medycznych oraz będzie mógł funkcjonować oddział neurologiczny. Smuci jednak fakt, że podczas głosowania nie byli obecni wszyscy radni a w szczególności część radnych z Przysuchy, którym Radni Rady Powiatu w Przysusze podczas odwiedzin na budowie nowych warsztatów szkolnych przy ZS 2 powinno przede wszystkim zależeć na jak najlepszej obsłudze medycznej. Miejmy jednak nadzieję, że przy kolejnych istotnych głosowaniach frekwencja będzie stuprocentowa. Marta Zbrowska Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA 3

4 powiat przysuski IV SEJMIK ZIEMI ODROWĄŻÓW W piątek 7grudnia odbył się już IV Sejmik Ziemi Odrowążów, którego tegorocznym gospodarzem był Powiat Szydłowiecki. Spotkanie władz, radnych powiatowych oraz zaproszonych gości miało miejsce w urokliwym Pałacu Odrowążów Manor Hause w Chlewiskach. Starostowie i Przewodniczący Rad Powiatów podpisuja podęte na sejmiku uchwały Podczas obrad radni przyjęli pięć uchwało przystąpieniu Powiatu Skarżysko Kamienna do porozumienia, o utworzeniu Stowarzyszenia Powiatów Ziemi Odrowążów, o wydaniu informatora turystycznego, kontynuacji wydawania Kwartalnika i redagowaniu strony internetowej, o oznakowaniu dróg tablicami informacyjnymi oraz o wspólnych inwestycjach drogowych. Punktem kulminacyjnym było podpisanie przez Przewodniczących Rad i Starostów nowej deklaracji współpracy o następującej treści: Nawiązując do więzi łączącej nasze ziemie przez stulecia, my, Starostowie i Przewodniczący Rad Powiatów koneckiego, opoczyńskiego, przysuskiego, skarżyskiego i szydłowieckiego wyrażamy wolę współpracy realizowanej w ramach Porozumienia Ziemia Odrowążów. Czerpiąc z najlepszych wspólnych tradycji, dziedzictwa kultury duchowej i materialnej deklarujemy wolę tworzenia warunków do integracji powiatów tworzących niniejsze porozumienie, oraz poszukiwania dróg ich społecznego i gospodarczego rozwoju. Oprawiony w ramę dokument otrzymali wszyscy starostwie oraz marszałkowie z województwa mazowieckiego, łódzkiego i świętokrzyskiego. Następnie głos zabierali zaproszeni na Sejmik goście a wśród nich Starosta Przysuski Marian Niemirski, który wystąpił z inicjatywą zajęcia wspólnego stanowiska pięciu samorządów porozumienia Ziemi Odrowążów w sprawie planowanego zmniejszenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej liczby godzin historii w szkołach ponadgimnazjalnych, jak również usunięciu religii z kanonu przedmiotów obowiązkowych oraz o wyrażeniu pełnego poparcia dla stanowiska Episkopatu Polski postulującego wprowadzenie religii do kanonu przedmiotów maturalnych wybieranych przez maturzystów. Jak podkreślił Starosta Przysuski, jeśli podtrzymane będą działania MEN to polska szkoła zaprzestanie przygotowywania młodego pokolenia do rozumienia polskości i w konsekwencji do świadomego bycia Polakiem. A bez zrozumienia kulturowej specyfiki własnej narodowości nie da się funkcjonować w Europie. Kolejnym z gości, który zabrał głos na sali obrad był Zastępca Sekretarza Generalnego Stowarzyszenia Powiatów Polskich Marek Wójcik, który mówił między innymi o sposobach i źródłach pozyskania środków finansowych, które wsparłyby zamierzenia samorządów porozumienia. Przedstawił również problemy i wyzwania z jakimi w przyszłości zetkną się polskie samorządy. Miłym akcentem było również przekazanie przez Starostę Opoczyńskiego Jana Wieruszewskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu w Opocznie Marka Ksytę obrazu Świętego Bartłomieja, Patrona powiatu opoczyńskiego, starostom i przewodniczącym rad powiatów tworzących porozumienie. Na zakończenie wystąpił Chór Miasta Szydłowiec Gaudium Canti. W akompaniamencie pianina i skrzypiec chór wykonał pieśni polskie, które doskonale zabrzmiały w Sali Balowej pałacu w Chlewiskach. Marta Zbrowska Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu, Premier Rządu Rzeczpospolitej Polskiej, Minister Edukacji Narodowej Stanowisko powiatów zrzeszonych w Ziemi Odrowążów w sprawie niekorzystnych zmian w edukacji, podjete z inicjatywy starosty przysuskiego Mariana Niemirskiego Starostowie i Przewodniczący Rad Powiatów z nowopodpisaną deklaracją współpracy My niżej podpisani, przedstawiciele pięciu powiatów: koneckiego, opoczyńskiego, przysuskiego, skarżyskiego i szydłowieckiego, skupiających 330 tys. mieszkańców, położonych na terenie 3 województw zebrani na IV Sejmiku Ziemi Odrowążów w Chlewiskach, wyrażamy swój niepokój wywołany zmianami w nauczaniu w szkołach ponadgimnazjalnych historii i religii. Naszym zdaniem, jak również w opinii ludzi, których mamy zaszczyt reprezentować, wprowadzane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kolejne ograniczanie nauczania historii w szkołach ponadgimnazjalnych, jak również usunięcie religii z kanonu przedmiotów obowiązkowych uderza w zasadniczy sposób w jeden z najważniejszych priorytetów edukacyjnych wychowanie patriotyczne. Jesteśmy wyrazicielami powszechnej obawy o nieodwracalne konsekwencje wprowadzanej właśnie reformy w oświacie. W jej efekcie polska szkoła zaprzestanie przygotowywania młodego pokolenia do rozumienia polskości i w konsekwencji do świadomego bycia Polakiem. A bez zrozumienia kulturowej specyfiki własnej narodowości nie da się funkcjonować w Europie. Z ludzi świadomych i dumnych, jakimi dzisiaj jeszcze są Polacy, możemy stać się bezkształtną masą bez poczucia przynależności i rozumienia własnej przeszłości, ale również nadziei na przyszłość. Mając wyłącznie na względzie dobro i pomyślność pokoleń Polaków, zwracamy się w imieniu mieszkańców naszych powiatów o rezygnację z wprowadzanych zmian w oświacie i pozostawienie edukacji patriotycznej w polskich szkołach na przynajmniej poprzednim poziomie. Jako reprezentanci społeczności lokalnych wyrażamy swoje pełne poparcie dla stanowiska Episkopatu Polski postulującego wprowadzenie religii do kanonu przedmiotów maturalnych wybieranych przez maturzystów. Mamy nadzieję, że pozostawienie prawa wyboru i decyzji o kształcie własnej edukacji i formie ekspresji własnej dojrzałości na egzaminie maturalnym, nie łamie żadnych z wolności, które powinny być gwarantowane przez nowoczesne, europejskie, demokratyczne państwo prawa. W podpisach starostowie powiatów 4 Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

5 Ocalić od zapomnienia Tradycyjnie, jak co roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach obchodzono Święto Patrona Szkoły. Słowa Ocalić od zapomnienia były myślą przewodnią obchodów 44 rocznicy śmierci Heleny Spoczyńskiej założycielki lipińskiej placówki. Uroczystość była doskonałą okazją do kultywowania pamięci o Patronce Szkoły oraz do wyrażenia uznania dla jej ideowości i edukacyjnych dokonań. Na obchody święta szkoły licznie przybyli zacni goście m. in. przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Przysusze w osobie pana Tomasza Matlakiewicza wicestarosty przysuskiego, reprezentanci władz gminnych, przedstawiciele jednostek wojskowych, absolwenci zrzeszeni w Kole Absolwentów Szkół Lipińskich oraz dyrektorzy okolicznych szkół wraz z delegacjami uczniowskimi. Cała uroczystość miała podniosły i pełen powagi charakter. Ceremonia rozpoczęła się od paradnego przemarszu do kaplicy, w której odprawiona została msza święta w intencji Heleny Spoczyńskiej. Pochód składający się z zaproszonych gości, absolwentów lipińskich szkół, uczniów oraz nauczycieli prowadził poczet sztandarowy. Dalsza część uroczystości odbywała się przed szkołą i przed pomnikiem doktor Heleny Spoczyńskiej. W atmosferze powiat przysuski zadumy uczniowie Liceum Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej wciągnęli na maszt polską fl agę. Wówczas rozbrzmiała melodia Mazurka Dąbrowskiego. Delegacja składająca się z uczniów i nauczycieli złożyła kwiaty pod pomnikiem Patronki Szkoły. Kolejnym punktem obchodów święta było uroczyste ślubowanie Przedstawiciele społeczności szkolnej składają kwiaty pod pomnikiem dr Heleny Spoczyńskiej złożone przez uczniów Liceum Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym, że tegoroczne obchody Dnia Patrona Szkoły zbiegły się ze 182 rocznicą wybuchu powstania listopadowego, nie zabrakło podczas szkolnej uroczystości nawiązania do tej ważnej w dziejach narodu polskiego daty. Następnie, wicestarosta Powiatu Przysuskiego Tomasz Matlakiewicz oraz dyrektor ZSP i MS pan Mirosław Mijał wręczyli najlepszym uczniom stypendia ufundowane przez Starostę Powiatu Przysuskiego. Również absolwenci szkoły przekazali ufundowane przez Koło Absolwentów Szkół Lipińskich stypendia dla zdolnej młodzieży. Po okolicznościowych wystąpieniach zaproszonych gości rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez uczniów pod kierunkiem pani Emilii Bis. Celem programu artystycznego przepełnionego poezją i muzyką było przybliżenie wszystkim niezwykłej postaci, jaką była Helena Spoczyńska. Uczniowie w swoim wystąpieniu zrekonstruowali obraz Patronki ze wspomnień ludzi, którzy mieli okazję ją poznać. Reminiscencje o Helenie Spoczyńskiej pozwoliły odmalować portret niezwykłej kobiety pełnej zapału i niezwykłych zdolności. Po programie artystycznym nastąpił ostatni punkt akademii prezentacja najważniejszych sukcesów i osiągnięć uczniów w dziedzinie sportu oraz znajomości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Emilia Bis Uczniowie z Powiatu Przysuskiego wyróżnieni stypendiami Prezesa Rady Ministrów Nowe porozumienie Do 19 grudnia b. r. trwała druga tura naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pod nazwą: Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo, Dostępność, Rozwój, ogłoszona przez Wojewodę Mazowieckiego. Powiat przysuski wspólnie z gminą Potworów będzie ubiegał się o środki finansowe na przebudowę drogi powiatowej Potworów Jamki Skrzyńsko, o długości 3430 m, na odcinku Potworów Mokrzec. Całkowity koszt zadania to kwota 2 mln 102 tys. 224 zł. W przypadku zakwalifikowania wniosku do realizacji otrzymamy dotację w wysokości 50 % kosztów, Stypendyści z Powiatu Przysuskiego w towarzystwie Mazowieckiego Kauratora Oświaty oraz Dyrektor Delegatury Radomskiej Wicestarosta Tomasz Matlakiewicz 30 listopada na hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Radomiu odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Wśród zaproszonych gości byli nie tylko stypendyści ale również nauczyciele, dyrektorzy szkół oraz rodzice wyróżnionych uczniów. W tym roku wręczono 76 stypendiów uzdolnionej młodzieży z Radomia i powiatów ościennych. Stypendium jest przyznawane uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując średnią ocen powyżej 4,75 w danej szkole ponadgimnazjalnej, w której nauka kończy się maturą. Może też zostać ono przyznane osobie, która wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie i uzyskuje w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych przynajmniej dobre. Wśród wyróżnionych znalazło się siedmioro uczniów z Powiatu Przysuskiego: Mateusz Kobyłka uczeń Liceum z ZS nr 1 z Przysuchy, Adam Kobyłka uczeń Technikum z ZS Nr 1 z Przysuchy, Kinga Grabska uczennica Liceum Profi lowanego ZS Nr 2 w Przysusze, Anna Gruszczyńska uczennica Technikum z ZS Nr 2 w Przysusze, Błażej Ciecierski uczeń Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Mariówce, Aleksandra Szczepańska uczennica Liceum z ZSE w Lipinach oraz Martyna Plaskota uczennica Zespołu Szkół Rolniczych w Borkowicach. W imieniu Prezesa Rady Ministrów stypendia wręczył Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik oraz Dyrektor Radomskiej Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Dorota Sokołowska. Mazowiecki Kurator Oświaty w swoim przemówieniu poprosił stypendystów aby nie zatracali swoich talentów i codziennie pogłębiali swoją wiedzę. Całą uroczystość poprowadziła wizytator Grażyna Nogalska. Marta Zbrowska a gmina Potworów dofi nansuje przebudowę tej drogi kwotą zł. Powiat sfi nansuje resztę inwestycji. Być może dzięki zgodnej współpracy możliwym stanie się uzyskanie 50 % środków z budżetu państwa na realizację tego zadania. Jestem bardzo zadowolony z faktu bardzo dobrej i bliskiej współpracy pomiędzy powiatem przysuskim a współtworzącą go gminą. Takie współdziałanie wszystkim nam przynosi widoczne korzyści w postaci wyremontowanego odcinka drogi. Ma to szczególnie znaczenie dla mieszkańców powiatu, zwłaszcza, jeśli weźmiemy pod uwagę poziom zapóźnień w dziedzinie budowy dróg lokalnych w naszym regionie. To już kolejny przykład korzystnej współpracy z gminą. Praktyka najdobitniej udowadnia, że warto razem realizować nawet duże projekty. Razem zawsze możemy więcej mówi wicestarosta Tomasz Matlakiewicz. W ramach tego samego konkursu powiat złożył aneks do aplikacji na przebudowę drogi Janów Borkowice realizowanej wspólnie z gminą Borkowice. W związku z tym wzrośnie finansowanie inwestycji z budżetu państwa z 30 do 50 % jej wartości. Jarosław Bednarski Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA 5

6 Złote Serca biją w Zespole Szkół Nr 2 im. Ludwika Skowyry Krew darem życia. Młodzież przysuskich szkół ponadgimnazjalnych ofiarowała go najwięcej w regionie radomskim. Artur Maroszek ZS 2 i Marcin Frasuński ZS 1 odbierają medale za pracę w SK PCK Młodzież z dobrym sercem 6 przysucha Szkolny Młodzieżowy Klub Wolontariatu Złote Serca przy Zespole Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze powołany został w listopadzie 2002 roku z inicjatywy nauczycielek Renaty Starnawskiej i Wiesławy Suder. Pierwszoplanowym celem Klubu jest rozwijanie aktywności i inicjatywy społecznej młodzieży poprzez stworzenie jej okazji do angażowania się w działania społeczne na rzecz osób potrzebujących, a przede wszystkim niepełnosprawnych, samotnych, starszych oraz dzieci. Od momentu powstania do chwili obecnej w realizację różnorodnych akcji prowadzonych przez Złote Serca było zaangażowanych około 400 uczniów. Obecnie w wolontariacie działa 67 ochotników. Sztandarowymi działaniami prowadzonymi przez młodzież skupioną w Klubie są: ogólnopolska akcja: Świąteczna Zbiórka Żywności, wigilia dla podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy w Przysusze, spotkania integracyjne dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Oprócz działań prowadzonych w sposób ciągły odbywają się również akcje o charakterze incydentalnym będące odpowiedzią na potrzeby chwili. Są to różnego rodzaju zbiórki mające na celu zebranie środków dla potrzebujących, chorych lub w inny sposób doświadczonych przez los, imprezy dla osób z Klubu Seniora i Klubu Diabetyków, imprezy środowiskowe propagujące wolontariat. W szkole Złote Serca organizują apele profilaktyczne mające na celu propagowanie zdrowego stylu życia. Z okazji 10-lecia działalności Klubu 29 listopada b.r. wolontariusze zorganizowali spotkanie integracyjne dla uczniów Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Borkowicach i uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Młodzież zaprezentowała program artystyczny, na który Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA W dniu wolontariatu w Zespole Szkół nr 2 wszystkie serca biły bardzo mocno złożyły się: inscenizacja bajki Czerwony Kapturek, wiersze oraz piosenki. Impreza zakończyła się poczęstunkiem i wspólną andrzejkową zabawą, w której pisząca tę relację miała przyjemność również wziąć udział. Renata Starnawska Krwi nie da się wyprodukować, trzeba ją podarować zdanie to w pełni odzwierciedla znaczenie, które przyświeca czynności, jaką jest oddawanie krwi. Dzielenie się darem, którego nie można wyprodukować, ani zastąpić żadnym substytutem to bez wątpienia jeden z najważniejszych i najbardziej wartościowych aktów humanitaryzmu, jakie jeden człowiek może ofiarować drugiemu. Nic więc dziwnego, że szczególnie piękna i czysto ludzka postawa krwiodawców jest dostrzegana i wyróżniana. 22 listopada w Resursie Obywatelskiej w Radomiu miała miejsce uroczystość, podczas której nagrodzono honorowych dawców krwi i organizatorów akcji krwiodawstwa. Nagrody książkowe otrzymali dyrektorzy placówek, które zostały wysoko ocenione w konkursie Szkoła Przyjazna Honorowemu Krwiodawstwu w regionie radomskim. Czołowe lokaty w tym konkursie zajęły szkoły z Powiatu Przysuskiego: Młodzież z Zespołu Szkół nr 2 oddała najwięcej krwi w regionie radomskim w 2012 r. i zajęła I miejsce, Zespół Szkół nr 1 zdobył natomiast miejsce III. Dostrzeżono również zasługi opiekunów SK PCK w Przysusze, którzy zostali obdarowania medalami Miasta Radomia, otrzymanymi z rąk Wiceprezydenta Radomia Ryszarda Fałka. Oprócz nagrodzonych i wręczających nagrody w uroczystości uczestniczyli również bp Henryk Tomasik, Wicewojewoda Mazowiecki Dariusz Piątek, władze Radomia, lokalni samorządowcy oraz Dyrektor Narodowego Centrum Krwiodawstwa. Tomasz Żak Dnia 27 listopada w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze odbył się koncert charytatywny, z którego dochód został przeznaczony na leczenie i rehabilitację uczennicy przysuskiego gimnazjum Kingi Danielczyk. W skład komitetu organizacyjnego weszli: p. Ewa Ziomek ( psycholog w poradni psychologiczno pedagogicznej ), p. Elżbieta Karkoszka ( wicedyrektor szkoły ), p. Katarzyna Bednarczyk (opiekunka samorządu uczniowskiego), oraz członkowie samorządu uczniowskiego. Koncert został poprzedzony zbiórką pieniędzy we wszystkich klasach. Uczniowie szkoły wykazali się wielkim sercem i ofiarnością, czego wyraz dali także w trakcie licytacji, które miały miejsce w czasie koncertu. Wszyscy zebrani na sali gimnastycznej mogli podziwiać talent występujących od umiejętności wokalnych, przez grę na instrumentach po taniec. Niejeden łowca talentów byłby usatysfakcjonowany po obejrzeniu występów uczniów jedynki. W dniu koncertu w szkole odbywała się również sprzedaż stroików świątecznych, wykonanych przez Kingę, jej mamę i siostrę a także p. Ewę Ziomek oraz biżuterii ofiarowanej na ten cel przez p. Agnieszkę Stefańską ( Salon Zdrowej i Szczupłej Sylwetki Beauty ), której serdecznie dziękujemy. Podziękowania należą się również p. Wojciechowi Secie za ofiarowanie kanapek na licytację i wszystkim, którzy wsparli całą akcję. W sumie na rzecz Kingi zebrano 3593 złote i 12 groszy. Iwona Żmijewska

7 PODSUMOWANIE PROJEKTU ZMIEŃ SWOJE ŻYCIE W dniu roku odbyła się konferencja informacyjno- podsumowująca projekt systemowy pn.,,zmień swoje życie. W spotkaniu wzięli udział wszyscy uczestnicy, najbliższe otoczenie uczestników, władze samorządowe i pracownicy realizujący projekt. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze już po raz piąty realizowało projekt systemowy pn.,,zmień swoje życie. Celem projektu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez wyrównywanie szans w życiu społecznym i zawodowym osób niepełnosprawnych i wychowanków rodzin zastępczych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i skierowany jest do wychowanków rodzin zastępczych oraz osób niepełnosprawnych kobiet i mężczyzn zamieszkałych na terenie powiatu przysuskiego, będących w wieku aktywności zawodowej, nieaktywnych zawodowo i korzystających ze świadczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze. W projekcie wzięło udział 20 Uczestników w wieku aktywności zawodowej, nieaktywnych zawodowo, zamieszkałych na terenie powiatu przysuskiego. Wśród Uczestników było 13 osób niepełnosprawnych i 7 wychowanków rodzin zastępczych. Projekt,,Zmień swoje życie obejmował aktywizację zawodową oraz społeczną, zdrowotną i edukacyjną. W ramach instrumentu aktywizacji zawodowej przeprowadzono warsztaty grupowe i indywidualne z doradcą zawodowym. Spotkania z doradcą zawodowym miały na celu wsparcie decyzji wychowanków rodzin zastępczych oraz osób niepełnosprawnych w wyborze dalszej ścieżki rozwoju edukacyjnego bądź zawodowego pod kątem predyspozycji zawodowych, a także otwartego rynku pracy. W ramach instrumentów aktywizacji zawodowej Nowe umiejętności dzięki funduszom europejskim Kursy karwingu prowadzone w ZS 2 przez Zofię Perendyk i Mirosławę Idzikowską cieszą się dużą popularnością wśród młodzieży W dniach listopada i 8-9 grudnia 2012r. odbyła się II edycja kursu carvingu w ramach projektu Kreatywny absolwent II realizowanego w Zespole Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze w latach W kursie udział brali uczniowie technikum w zawodzie: technik żywienia i gospodarstwa domowego. Uczestnicy kursu zapoznali się z zastosowaniem poszczególnych narzędzi do dekorowania oraz techniką posługiwania się nimi a także sposobami zabezpieczania wyrzeźbionych dekoracji. Następnie wykonali szereg elementów dekoracyjnych z produktów jadalnych, takich jak: lilia z cebuli czerwonej, szyszka z cebuli, kwiat z cebuli białej i czerwonej, szyszki z marchwi oraz przysucha Uczestnicy projketu podczas kursu wikliniarskiego papryki ostrej, liście i kwiaty z cukinii, chryzantema z kapusty pekińskiej, buławka i lilie z pora, kwiatki z rzodkiewki, fantazje z arbuza, papuga z białej rzodkwi, róża z pomidora, koszyki z różnych surowców, drzewko szczęścia z imbiru i wiele innych. Ostatnim elementem kursu było komponowanie dekoracji z uzyskanych elementów oraz przygotowanie ekspozycji. Na kursie panowała bardzo miła atmosfera, czas we wspólnym gronie minął niezwykle szybko. Uczestnicy nabyli nowych umiejętności, które mogą być niezwykle przydatne w przyszłej pracy. Kurs przeprowadziły mgr inż. Zofia Perendyk i mgr inż. Mirosława Idzikowska. Zbigniew Gluch Tak przyozdobione owoce i warzywa mogą pięknie dekorować każdy stół uczestnicy projektu wzięli udział w kursach: wikliniarskim z elementami bukieciarstwa,kosmetycznym, ABC przedsiębiorczości, barman-kelner oraz podstawy obsługi komputera i tworzenia stron www. Natomiast w ramach aktywizacji społecznej, zdrowotnej i edukacyjnej osoby niepełnosprawne uczestniczyły w wyjazdowych warsztatach psychologicznych połączonych z zabiegami rehabilitacyjnymi w Jarosławcu. Wzięli również udział w indywidualnych i grupowych spotkaniach z psychologiem. Uczestnicy wyjazdu otrzymali bardzo duże wsparcie w rehabilitacji zdrowotnej poprzez codzienne zabiegi rehabilitacyjne prowadzone przez specjalistów. Ponadto aktywnie uczestniczyli w zajęciach integracyjnych. Uczestnicy projektu otrzymali indywidualne wsparcie rozwojowe w zakresie motywacji, psychodietetyki i wizerunku. Wychowankowie rodzin zastępczych uczestniczyli w wyjeździe aktywizacyjno szkoleniowym do Szklarskiej Poręby. W ramach wyjazdu prowadzone były szkolenia: Trening Komunikacji Społecznych, Szkolenie pierwszej pomocy. Uczestnicy projektu mogli korzystać z punktu konsultacyjno-informacyjnego, gdzie prawnik udzielał porad w zakresie prawa. Ponadto zostały zakupione pomoce techniczne i naukowe służące aktywizacji zawodowej i zdrowotnej Uczestników. Zostały zakupione: masażery, słuchawki, dyktafony oraz pendrive. Monika Marchewa Rozstrzygnięcia konkursu o tytuł Powiatowego Mistrza Ortografii listopada w Powiatowej Bibliotece Publicznej ogłoszone zostały wyniki konkursu o tytuł Powiatowego Mistrza Ortografii W zmaganiach z ortografią uczestniczyło 20 uczestników. W konkursie udział wzięła młodzież szkół ponadgimnazjalnych z Przysuchy mieszkająca w Internacie przy ZS nr 2 im. Ludwika Skowyry i osób starszych. Najlepszą znajomość zasad poprawnej pisowni zaprezentowały Martyna Gawryś i Elżbieta Gajewska. Ponadto komisja sprawdzająca dyktando wyróżniła następujące zawodniczki: Kinga Szymańska i Anna Gruszczyńska - II miejsce, Dorota Bińczyk - III miejsce, Marlena Brzezińska - wyróżnienie. Laureatki nagrodzone zostały zestawem słowników, wszystkie uczestniczki otrzymały dyplomy oraz upominki ufundowane przez starostwo. Katarzyna Klimek Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA 7

8 BorKowICE Inwestycje Gminy Borkowicepodsumowanie działań w latach Lata w gminie Borkowice to lata dużych inwestycyjnych działań. Inwestycje obejmowały takie dziedziny jak: sport i rekreacja, administracja i oświata, gospodarka komunalna, drogownictwo, kultura i ochrona przeciwpożarowa. Przedsięwzięcia były zrealizowane dzięki pozyskaniu środków finansowych z UE, Urzędu Marszałkowskiego, WFOŚiGW, LGD na Piaskowcu, Ministerstwa Sportu, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Poniżej prezentujemy działania inwestycyjne w Gminie Borkowice w latach : 1,2 mln (śr. zew. 833 tyś. zł ), plac zabaw w Smagowie 22,5 tyś. zł, plac zabaw w Wymysłowie - 22,5 tyś. zł, zakup piłkochwytów na boisko w Smagowie 7,7 tyś zł, zakup bramek na boisko w Woli Kuraszowej 3,4 tyś. zł. Gmina wspiera finansowo kluby sportowe RuszCovia Borkowice piłka nożna oraz MULKS PLATAN Borkowice zapasy 95 tyś. zł w 2012 r. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy SCANIA OSP Borkowice Dożynki Powiatowo - Gminne 2012 Borkowice SPORT I REKREACJA : boisko wielofunkcyjne w Zdonkowie 230 tyś. zł., zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Ruszkowicach - nowoczesne nawodnienie, parkingi, Boisko wielofunkcyjne w Rzucowie boksy dla zawodników 254 tyś. zł.( śr. zew. 154 tyś. zł), boisko i plac zabaw w Radestowie 355 tyś. ( śr. zew. 230 tyś. zł ), kompleks boisk sportowych - ORLIK 2012 w Ninkowie 8 ADMINISTRACJA I OŚWIA- TA: utworzenie Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach, przekształcenie PSP Ruszkowice w filię ZSO Borkowice, utworzenie Przedszkola Samorządowego w Ninkowie w miejsce zlikwidowanej szkoły podstawowej, dotacja kosztów utrzymania przedszkola niepublicznego Sióstr Benedyktynek 56 tyś. zł, wybudowanie boiska wielofunkcyjnego i skoczni w dal przy ZSO w Rzucowie 298 tyś. zł (śr. zew. 209 tyś.zł.), utworzenie referatów w Urzędzie Gminy, zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy 264 tyś zł. (śr. zew. 226 tyś. zł.), wystawienie tablicy upamiętniającej nauczycieli tajnego nauczania w Rzucowie. Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA G O S P O D A R K A KOMUNALNA: budowa kanalizacji w Borkowicach 3,0 mln zł. (śr. zew. 2 mln zł., zakup koparko ładowarki 190 tyś. zł, zakup samochodu osobowo-dostawczego 50 tyś., modernizacja oświetlenia ulicznego w Rzucowie 63 tyś., wodociąg Radestów Politów 45 tyś. zł, kolektor odwadniający w Rzucowie - 11 tyś. zł., likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 9, 5 tyś. zł. (śr. zew. 9 tyś. zł.) Przedszkole Samorządowe w Ninkowie DROGOWNICTWO: budowa drogi w Politowie m tyś. zł. (śr. zew. 49 tyś. zł.), parking w Rzucowie 30 tyś. zł., betonowa przeprawa przez rzekę w Kochanowie - 10 tyś. zł., modernizacja ul. Ogrodowej w Borkowicach 400 m tyś. zł. (śr. zew. 50 tyś. zł.), budowa drogi w Rusinowie m - 85 tyś. zł., nakładka asfaltowa na ul. Stawowej w Borkowicach, remonty dróg gruntowych na terenie gminy 70 tyś. zł., wykonanie chodnika i kładki przez rzekę w Rzucowie 17 tyś. zł. KULTURA: remonty i wyposażenie świetlic w Wymysłowie, Smagowie, Woli Kuraszowej, Radestowie 28 tyś. zł., przeniesienie fi lii biblioteki z PSP Ruszkowice do świetlicy wiejskiej, organizacja zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury : taniec nowoczesny, aerobik, gitara, keybord, zajęcia plastyczne, j. angielski, ze-

9 BorKowICE Moje boisko ORLIK Ninków spół wokalno-instrumentalny, organizacja Wakacyjnego Festynu Rodzinnego, współorganizacja Dożynek Powiatowo-Gminnych Borkowice 2012, organizacja VI i VII festiwalu piosenki harcerskiej i patriotycznej im. Janusza Łąckiego, współorganizacja Majówki na Krakowej Górze, organizacja Złotych Godów w 50-lecie pożycia małżeńskiego, współorganizacja rajdu Szlakiem Walk Hubalczyków, zakup instrumentów do szkoły muzycznej - 25 tyś. zł. OSP: zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego SCA- NIA tyś. zł. ( śr. zew. 580 tyś. zł.), zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Borkowice, OSP Ninków, OSP Wola Kuraszowa, OSP Rzuców 48 tyś zł. (śr. zew. 47 tyś. zł.), współorganizacja 50-lecia OSP Rzuców, współorganizacja 90-lecia OSP Borkowice. STOWARZYSZENIA: Współpraca z istniejącymi na terenie gminy Stowarzyszeniami: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i promocji gminy Borkowice, fundacja ratowania zabytków A Jednak, Stowarzyszenie na rzecz budowy pomnika Majora Hubala w Rudnie, 5 Drużyna Harcerska im. Emilii Plater w Borkowicach. Realizacja powyższych zadań była możliwa dzięki zgodnej współpracy radnych Rady Gminy, sołtysów, pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych. Za tę postawę samorządowego działania, służącą mieszkańcom Gminy Borkowice składam wszystkim serdeczne podziękowania. Dziękuję również Starostwu Powiatowemu w Przysusze za owocną współpracę w realizacji wielu zadań. Wójt Gminy Borkowice Robert Fidos Szkoła muzyczna I stopnia w Ruszkowicach Jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego 28 listopada w gminnym Ośrodku kultury w Borkowicach gościło 14 par świętujących Jubileusz 50 lecia Pożycia Małżeńskiego. Wójt Gminy Borkowice - Robert Fidos wręczył Jubilatom medale przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz albumy pamiątkowe ufundowane przez Urząd Gminy Borkowice. Życzenia zdrowia, zadowolenia i niegasnącej miłości złożyły władze Samorządu Gminnego i przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Przysusze p. Jarosław Bednarski. Spotkanie odbyło się w ciepłej i miłej atmosferze, pełnej wzruszeń. Oprawę muzyczno-artystyczną zapewniły dzieci i młodzież pod kierunkiem Waldemara Cichawy Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Borkowicach. Jubileusz obchodzili: Józefa i Stanisław Bińkowscy z Borkowic, Marianna i Henryk Gizińscy z Ruszkowic, Henryka i Stanisław Głuchowie z Niskiej Jabłonicy, Teresa i Antoni Jagiełłowie z Ninkowa, Halina i Józef Kaliszczakowie z Woli Kuraszowej, Janina i Henryk Koselscy z Rzucowa, Anna i Józef Łyżwowie z Politowa, Helena i Mieczysław Najdzikowie z Ruszkowic, Regina i Jan Pakoszowie ze Zdonkowa, Helena i Marian Rasałowie z Wymysłowa, Marianna i Stefan Sikorowie z Wymysłowa, Elżbieta i Edward Tamiołowie z Rusinowa, Barbara i Jan Zawiszowie ze Smagowa. Perełką wśród jubilatów byli Marianna i Władysław Świerczowie z Politowa, obchodzący 66 lat pożycia małżeńskiego. Pani Marianna urodziła się roku, zaś Pan Władysław roku. Oboje są rdzennymi mieszkańcami wsi Politów, położonej w Gminie Borkowice. Pobrali się roku. W swoim życiu dochowali się 4 synów, 6 wnuków i 7 prawnuków. Przez całe swoje życie pracowali ciężko na gospodarce. Jako receptę na długie i szczęśliwe życie podają cierpliwość i wyrozumiałość. Wolontariat w Rzucowie Spałam i śniłam, że życie jest samą przyjemnością, obudziłam się i spostrzegłam, że życie jest służbą na rzecz innych, służyłam i zobaczyłam, że służba jest przyjemnością - z tym stwierdzeniem Matki Teresy z Kalkuty utożsamiają się uczniowie z ZSO w Rzucowie należący do szkolnego wolontariatu. O roku z okazji dnia wolontariatu, młodzież zorganizowała spotkanie przy świecach. Były wspólne życzenia, poczęstunek, podsumowanie dotychczas przeprowadzonych akcji i plany na przyszłość. Młodzież z Rzucowa nie nuży czynienie dobra. Od kilku lat wolontariusze wspierają świąteczną akcję parafi alnego Caritas, zbierając słodycze dla samotnych z okolic, obdarowując ich świątecznymi paczkami roku zorganizowali Mikołaja dla najmłodszych. Dzieciom z klas I-III zagospodarowano przerwy między lekcjami zabawami z Mikołajem. Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA 9

10 GIElNIów Otwarcie świetlicy wiejskiej w Rozwadach świetlicy wyniósł zł z tego gmina pozyskała środki na od Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie zł w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Uczniowie z PSP w Rozwadach przygotowali część artystyczną pełną folkloru opoczyńskiego i humorystycznych scenek nawiązujących do powstawania świetlicy czy też życia na wsi. Małych artystów przygotowały Panie: Ewelina Danielik, Jowita Pawłowska, Grażyna Kowalczyk, Bożena Duran. Swoje możliwości wokalne zaprezentowały również Panie ze Stowarzyszenia Rozwadzianki. Uroczystość zakończyła wspólna biesiada z pysznymi pierogami, bigosem, barszczykiem białym i ciastami przygotowanymi przez członkinie koła. Świetlica w Rozwadach będzie miejscem spotkań mieszkańców W dniu 23 listopada 2012 roku w miejscowości Rozwady miało miejsce uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej. Symbolicznego przecięcia wstęgi podjął się Pan Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Leszek Ruszczyk w obecności Wójta Gminy Gielniów Pana Władysława Czarneckiego, Zastępcy Wójta Pana Macieja Stolińskiego, mieszkańców oraz wielu innych i zacnych gości. Świetlica została poświęcona przez księdza kanonika Kazimierza Okrutnego. Wszystkich przybyłych mieszkańców i gości powitała Pani sołtys Władysława Raczyńska dziękując Wójtowi Gminy Gielniów, Radzie Gminy za ogromne wsparcie zaś na ręce Wicemarszałka Pana Leszka Ruszczyka złożyła podziękowanie dla Samorządu Województwa Mazowieckiego za wsparcie finansowe otrzymane z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Koszt inwestycji pn: Adaptacja świetlicy OSP w Rozwadach na świetlicę wiejską wraz z rewitalizacja terenu wokół Wójt Władysław Czarnecki, w towarzystwie gości, dokonuje otwarcia świetlicy w Rozwadach MIKOŁAJKI NA SPORTOWO 6 grudnia w PSP w Rozwadach uczniowie klas IV-VI wzięli udział w Mikołajkowym Turnieju Sportowym zorganizowanym przez nauczycielkę wychowania fizycznego Ewelinę Danielik. Głównym celem imprezy była integracja zespołów klasowych, kształtowanie pozytywnych zachowań dzieci jako uczestników imprez sportowych oraz współzawodnictwo fair-play. Uczniowie mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności w wielu konkurencjach min.: w slalomie z piłką, skoku w dal w worku, kręglach, quizie piłkarskimi innych. Zabawom i grom towarzyszyły duże emocje i sportowa rywalizacja. Główną nagrodą był Puchar Dyrektora Szkoły. E.D. Mikołajom nie brakło ducha walki podczas zawodów W zawodach zwyciężyli... Mikołaje. 10 Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

11 GIElNIów Kronika Publicznej Szkoły Podstawowej w Bielinach Wycieczka do Warszawy W dniu 21 listopada uczniowie klas II- VI wyjechali na wycieczkę do stolicy. W programie było zwiedzanie Starego Miasta i Łazienek Królewskich. Dzieci poznały też najpiękniejsze zabytki Warszawy: Pomnik Syrenki, Pomnik Małego Powstańca, Grób Nieznanego Żołnierza, Kolumna Zygmunta. Podczas spaceru po mieście zobaczyły też Pałac Prezydencki. W drodze powrotnej dzieci udały się do kina na fi lm Pt. Asterix i Obelix w służbie jej królewskiej mości. Dzień Życzliwości 23 listopada w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Życzliwości. Uczniowie przygotowali krótką inscenizację na temat przestrzegania norm społecznych w szkole i poza nią. Ogłoszone zostały dwa konkursy: pierwszy na wykonanie orderu życzliwości, a drugi na najbardziej życzliwego ucznia w szkole. Uczniowie SP w Bielinach na wycieczce w Warszawie Festiwal folklorystyczny w Odrzywole 25 listopada w Odrzywole odbył się V Festiwal folklorystyczny w którym udział wziął zespół ludowy Bielińska Polka, działający przy naszej szkole. Zespół zatańczył Poloneza, wykonał utwory Lipka, Siano i Tam u jeziora oraz przedstawił opowiadanie ludowe Pt. Z takum to i diabeł nie wytrzyma. Zespół otrzymał wyróżnienie, a członkowie otrzymali nagrody. Miło nam było uczestniczyć w festiwalu. Życzliwi artyści występują dla kolegów Andrzejki w PSP w Bielinach 29 listopada w PSP w Bielinach zorganizowana była Zabawa Andrzejkowa. Samorząd Uczniowski zorganizował wróżby i loterię andrzejkową. Rodzice przygotowali poczęstunek dla dzieci. Bawili się wszyscy, zarówno starsi, jak i młodsi. Piękno fokloru może urzekać młodzież także w XXI w Mikołaj w szkole 6 grudnia do naszej szkoły przybył św. Mikołaj, który obdarował dzieci prezentami. Wizyta Mikołaja sprawiła dzieciom wiele radości. Rózeg w tym roku nie było. Wszyscy byli grzeczni. Podczas zabawy Andrzejkowej bawią się wszyscy - i duzi i mali Mikołajki w PSP w Bielinach Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA 11

12 Biblioteka marzeń Gminna Biblioteka Publiczna w Klwowie złożyła wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków MKiDN. Program Rozwoju Infrastruktury Kultury skierowany jest do bibliotek publicznych. Celem programu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych (w tym standardów estetycznych) poprzez modernizację lub stworzenie niezbędnej infrastruktury zapewniającej użytkownikom dogodne warunki korzystania z usług bibliotek, w tym w szczególności infrastruktury koniecznej do użytkowania w placówce nowoczesnego sprzętu komputerowego. Pozyskanie dotacji pozwoliłoby na poprawę warunków lokalowych oraz wpłynęło by pozytywnie na podniesienie standardu oraz usług oferowanych przez bibliotekę. Gminna Biblioteka Publiczna w Klwowie jest jedyną placówka kultury działająca na terenie gminy. W nowoczesnej bibliotece będą mogły regularnie odbywać się ciekawe zajęcia dla dzieci i dorosłych, spotkania ze znanymi ludźmi (pisarzami, aktorami, sportowcami), a książkę będzie można zamówić także przez Internet. Całkowity przewidywany koszt realizacji zadania to tysięcy złotych, a wnioskowana kwota dofinansowania tys. zł. Klwów Spotkanie w GBP - uczniowie kl. III ZSS w_klwowie Spotkanie z Olimpijczykiem W piątek 16 listopada Zespół Szkół Samorządowych w Klwowie gościł niezwykłego człowieka, tegorocznego olimpijczyka - pana Grzegorza Kiljanka, który reprezentował nasz kraj na igrzyskach olimpijskich w Londynie w konkurencji kajakarstwa górskiego. W tym niecodziennym spotkaniu uczestniczyli: dyrektor szkoły, nauczyciele oraz uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Gość przybliżył uczestnikom spotkania zasady reprezentowanej przez siebie dyscypliny, opowiedział o swojej karierze sportowej i o samej olimpiadzie. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem wysłuchali opowieści olimpijczyka. Dowiedzieli się, że sukces wymaga poświęcenia i ciężkiej codziennej pracy, ale warto podejmować wysiłek by realizować marzenia i sięgać do gwiazd. Spotkanie zakończyło rozdanie autografów i seria pamiątkowych zdjęć. Gość przekazał na ręce pani dyrektor pamiątkowy szalik z Igrzysk Olimpijskich w Londynie z autografem, a uczniowie wręczyli mu na pamiątkę własnoręcznie wykonaną choinkę świąteczną. Organizatorami spotkania były Panie: Agnieszka Kośka i Adrianna Dobrodziej. Andrzejki w ZSS w Klwowie Z okazji Andrzejek Szkolne Koło PCK wspólnie z Samorządem Uczniowskim w dniach 26 i 27 listopada 2012 r. zorganizowało charytatywne dyskoteki dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Celem zabawy andrzejkowej była integracja uczniów oraz zbiórka pieniędzy, które zostaną przeznaczone na zakup słodkich upominków dla mieszkańców Placówki Socjalizacyjnej Panda w Kozienicach. Zgodnie z tradycją na dyskotece nie zabrakło zabaw i wróżb andrzejkowych. Kwota, jaką udało się zebrać to 318 zł. Uczniowie od lat już w okresie przedświątecznym odwiedzają mieszkańców tego domu. Prezentują przedstawienia jasełkowe i wręczają paczkę dla każdego dziecka. Później wspólnie bawią się i śpiewają. Wizyta w domu dziecka jest niezapomnianym przeżyciem dla uczniów wolontariuszy PCK, a dzięki niej łatwiej naszym dzieciom zrozumieć los dzieci porzuconych, opuszczonych, samotnych oraz docenić to co samo od losu dostali, nawet, jeśli oczekiwaliby dużo więcej. Dlatego też uczniowie chętnie uczestniczą we wszelkich akcjach charytatywnych, takich jak Góra Grosza kwesta WOŚP, czy zbiórka plastikowych nakrętek. 12 Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

13 Klwów Dzień Pluszowego Misia Mikołajki w ZSS w Klwowie 6 grudnia bez Mikołaja to niemożliwe! Zespół Szkół Samorządowych w Klwowie odwiedziło nawet kilku Mikołajów, a i pomocników Świętego nie zabrakło! Mikołaj przybył i przyniósł prezenty, najbardziej czekali na nie najmłodsi uczniowie: zerówka i klasy I III - i oczywiście nie zawiedli się. Mikołaj był bardzo hojny, ponieważ w paczkach znalazły się zabawki, gry planszowe, puzzle, książeczki i cała masa słodkości! Prezenty dostali wszyscy, nawet ci nie zawsze grzeczni Trudno sobie wyobrazić dziecięcy świat bez Pluszowego Misia. Jest on nieodłącznym towarzyszem dzieci na całym świecie już przeszło 100 lat. Miś to nie tylko pluszowa przytulanka, to najlepszy przyjaciel, bliski, czuły i często niezastąpiony. 25 listopada Pluszowy Miś obchodzi swoje święto. Z tej też okazji biblioteka szkolna we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Klwowie zorganizowała specjalne zajęcia dla uczniów klas I- III szkoły podstawowej. Tegoroczne święto obchodzono w Gminnej Bibliotece Publicznej w Klwowie od 21 do 23 listopada. Były ciekawostki z życia niedźwiedzi, konkursy wiedzy o znanych misiach z bajek oraz wspólne czytanie przygód Kubusia Puchatka. Na zakończenie zajęć każde dziecko wykonało,,misiową kolorowankę. Kontynuacją tego święta było ogłoszenie konkursu plastycznego,, Mój ulubiony miś. Napłynęło dużo prac prezentujących przepiękne misie, wykonanych różnymi technikami plastycznymi. Najpiękniejsze prace plastyczne zostały nagrodzone oraz umieszczone na tablicy w bibliotece szkolnej. Dzień Pluszowego Misia był wspaniałą okazją do promocji czytelnictwa i biblioteki. Spotkanie z Misiem w Gminnej Bibliotece Publicznej - uczniowie kl. II Nie wyrzucaj nakrętek, przyłącz się do akcji i zbieraj razem z nami Oskarek urodził się r. z wrodzoną cytomegalią. Wirus ten niestety spowodował bardzo duże zmiany w mózgu małego. Osarek jest dzieckiem z obustronnym niedosłuchem i dziecięcym porażeniem mózgowym. Pomimo wszystkiego jest wesołym chłopcem, który dzięki operacji i długiej rehabilitacji ma szanse na samodzielne funkcjonowanie w dorosłym życiu. Niestety codzienna rehabilitacja, zajęcia ruchowe, ćwiczenia w domu, gry i zabawy psychotechniczne oraz dalsze kształcenie dziecka wymagają kosztów, które często przekraczają nasze możliwości finansowe. Bardzo prosimy o pomoc, zyski z zebranych nakrętek zostaną przekazane na konto fundacji do której należy. NAKRĘTKI ZBIERAMY W URZĘDZIE GMINY W KLWOWIE Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA 13

14 Dzięki staraniom pani bibliotekarki Małgorzaty Dukały Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych na stałe wszedł do kalendarza imprez PSP w Odrzywole. odrzywół Dzień Bibliotek Szkolnych w PSP w Odrzywole 28 października w PSP w Odrzywole odbyło się przedstawienie z okazji Święta Pluszowego Misia. Tradycyjnie juz od kilku lat w uroczystości przygotowanej przez panią bibliotekarkę Małgorzatę Dukałę wzięli udział uczniowie z klas 0-III. Kilka dni przed świętem dzieci przyniosły do biblioteki ulubione pluszaki, które umieszczone w centralnym miejscu stanowiły wspaniałą dekorację sali a także sprawiły, że na 14 Dzień Pluszowego Misia w PSP w Odrzywole Dzień Pluszowego Misia jest zawsze źródłem radości najmłodszych scenie i na widowni zapanowała miła i przyjazna atmosfera. Głównymi bohaterami spotkania byli Kubuś Puchatek i Miś Uszatek. To im dedykowane były wiersze i piosenki. Artyści w kolorowych strojach wygłaszali swoje kwestie, tańczyli, zachęcali publiczność do wspólnego śpiewania wywołując przy tym radość i gromkie brawa. Podczas spotkania uczniowie mieli okazję zapoznać się też z historią powstania pluszowego misia, rozwiązywać zagadki, spróbować pysznego miodku oraz z zamkniętymi oczami rysować portret misia. Dzieci poradziły sobie ze wszystkimi zadaniami wspaniale i w nagrodę otrzymały słodką niespodziankę. Na koniec spotkania uczniowie zaśpiewali misiom,,sto lat. Spotkanie upłynęło w miłym i wesołym nastroju. Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA Celem uroczystych obchodów tego święta jest m. in. zwrócenie uwagi na bibliotekę szkolną oraz promocja czytelnictwa wśród uczniów. Przygotowania do święta rozpoczęły się wcześniej. Uczniowie klas piątych i szóstych zorganizowali i przeprowadzili akcję głośnego czytania dla najmłodszych. Dziewczęta przebrane za postaci baśniowe odwiedziły dzieci z klas 0-III i czytały im fragmenty ulubionych bajek. Spotkanie uatrakcyjnione zostało różnymi zabawami i śpiewem. Dla uczniów klas młodszych został zorganizowany konkurs plastyczny pt.,,mój ulubiony bohater książkowy. Kolejną atrakcją obchodów święta był program artystyczny,,witajcie w naszej bajce. W I części spotkania publiczność z zainteresowaniem oglądała specjalne wydanie Teleexpresu poprowadzone przez Magdalenę Marcinkowską oraz scenki przedstawiające fragmenty lektur szkolnych takich jak:,,katarynka,,,w pustyni i w puszczy,,,pinokio,,,chłopcy z Placu Broni,,,Calineczka,,,Dedal i Ikar W II części występujący uczniowie przenieśli publiczność w świat wierszy Jana Brzechwy. Scena zapełniła się bajkowymi bohaterami. Na scenie pojawili się: Kwoka, Leń, Kaczka Dziwaczka, Samochwała, Kłamczucha, Biedronka, Żuk i Pan Kleks. Bajkowi goście w kolorowych, pięknych strojach recytowali wiersze, śpiewali piosenki wywołując przy tym u publiczności radość i gromkie brawa. Obchody święta bibliotek szkolnych upłynęły radośnie w miłej i bajkowej atmosferze. Ulice w Kamiennej woli i Kolonii Ossie zyskały nawierzchnię asfaltową Kosztem ,00 zł brutto w miesiącu listopadzie b.r. zostały zmodernizowane ulice w Kamiennej Woli i Ossie. Łącznie 485 m.b. drogi w tych miejscowościach zostało utwardzone i pokryte nawierzchnią asfaltową. Były to już ostatnie ulice w większych miejscowościach gminy Odrzywół, które nie miały nawierzchni asfaltowej. Do modernizacji pozostały jeszcze ulicówki w przysiółkach gminnych: Janówku, Kłonnie Kolonii, Walerianowie i Lesie Kamiennowolskim. Na realizację inwestycji w Kolonii Ossie Gmina uzyskała dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wykonawcą inwestycji była firma Trans-Mar z Radomia, która w przetargu zaoferowała najtańszą cenę wykonania. Po remoncie drogi wszyscy korzystamy z równej i bezpiecznej nawierzchni

15 odrzywół Wystawa historyczna o żołnierzach wyklętych otwarta w Odrzywole Otwarciu wystawy towarzyszyło duże zainteresowanie W piątek 23 listopada b.r w sali konferencyjnej Urzędu Gminy miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy historycznej poświęconej Podziemiu Niepodległościowemu. Wystawa przygotowana została z inicjatywy Wójta Gminy Odrzywół Mariana Kmieciaka przy współpracy Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie. Wystawa zawiera wiele fotokopii dokumentów i zdjęć żołnierzy wyklętych, którzy po 1945 r. kontynuowali walkę zbrojna o wolną i niepodległą Polskę. Wystawa zawiera też dokumenty i zdjęcia ich oprawców z Urzędu Bezpieczeństwa, który przy pomocy oddziałów sowieckiego NKWD i MO zajmował się niszczeniem środowisk niepodległościowych oraz konspiracji zbrojnej wywodzącej się z Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych i Batalionów Chłopskich. Na otwarcie wystawy przybyli mieszkańcy gminy Odrzywół, młodzież i nauczyciele. Obecny był wicestarosta opoczyński Mariusz Baranowski. oraz Wójt Gminy Rusinów Marek Modrzecki. Wystawę otworzył Wójt Gminy Odrzywół Marian Kmieciak, który podkreślił tragizm losu żołnierzy wyklętych mających do wyboru walkę z okupacją sowiecką i aparatem komunistycznym lub więzienie, tortury, łagry lub śmierć. Wójt wskazał na dług obecnego pokolenia wobec żołnierzy podziemia niepodległościowego, których część nie ma nawet mogił w przeciwieństwie do oprawców z Urzędu Bezpieczeństwa, którzy spędzali resztę życia pobierając wysokie emerytury państwowe. Obecni na otwarciu wystawy pracownicy IPN Pan Arkadiusz Kutkowski i Krzysztof Busse wprowadzili uczestników uroczystości w problematykę historyczną wystawy i losów żołnierzy wyklętych na Wójt Marian Kmieciak dokonuje otwarcia wystawy historycznej w Odrzywole ziemi radomskiej. Pan Krzysztof Busse przypomniał o odrzywolskim epizodzie porucznika Aleksandra Młyńskiego Drągala. W 1948 r. w strzelaninie z milicjantami z Odrzywołu zginął towarzysz i żołnierz Drągala. Otwarcie wystawy zakończył pokaz filmu dokumentalnego o jednym z dowódców podziemia niepodległościowego na ziemi radomskiej por. Franciszku Jaskulskim Zagończyku. Wystawa będzie czynna w Urzędzie Gminy w Odrzywole do 15 grudnia b. r. Potem na 2-3 tygodnie trafi do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych do zwiedzania wystawy. Grant dla Biblioteki Gminnej od Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności Gminna Biblioteka Publiczna znalazła się w gronie 30 bibliotek w kraju wyróżnionych grantem finansowym na zakup sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń zawodowych. W ramach projektu RozPRACUJ to z biblioteką. Publiczna Biblioteka w Odrzywole otrzyma kilka pełnych zestawów komputerowych wraz z najnowszym oprogramowaniem. Otrzyma także sprzęt multimedialny i aparat cyfrowy do zdjęć. Pani Dyrektor i osoby wspomagające pracę biblioteki będą uczestniczyły we wszechstronnych szkoleniach zawodowych. Projekt dla Biblioteki przygotowali pracownicy Urzędu Gminy. Piłkarski Turniej Andrzejkowy w Odrzywole W sobotę 8 grudnia odbył się w Odrzywole I Turniej Piłkarski dla chłopców z klas IV VI szkoły podstawowej w Odrzywole i Myślakowicach. Organizatorem był Urząd Gminy w Odrzywole. Do Turnieju zgłosiło się 35 zawodników zrzeszonych w czterech drużynach: WKS Wysokin, FC Fentejszyn Junior, No Name i drużyna z Myślakowic. Rozgrywki poprzedził mecz reprezentacji Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Lipinach z reprezentacją Gimnazjum Publicznego w Odrzywole. W meczu lepsi okazali się zawodnicy z Lipin. W rozgrywkach szkół podstawowych w finale drużyna WKS wygrała 4 : 0 z drużyną FC Fentejszyn Junior. W meczu o 3 miejsce drużyna No Name pokonała drużynę z Myslakowic 4 : 0. Wszyscy uczestnicy rozgrywek dostali z rąk Wójta Gminy Mariana Kmieciaka i Dyrektora PSP Anny Zbrowskiej dyplomy i upominki rzeczowe. Młodzież z Lipin i z Gimnazjum otrzymała pamiątkowe koszulki. Organizatorzy dziękują nauczycielom Panu Arturowi Macierzyńskiemu i Panu Zbigniewowi Niemirskiemu za sędziowanie Turnieju. Informator Samorządowy Ziemia Przysuska - miesięcznik Wydawca: Starostwo Powiatowe w Przysusze Adres: Przysucha, Al. Jana Pawła II 10 Redakcja: red. nacz. Jarosław Bednarski. Zapraszamy chętnych do współpracy. Skład i druk: Drukarnia Szmydt, Gostynin, ul. Legionów Polskich 27A Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA 15

16 potworów Zabawa Andrzejkowa w Publicznym Gimnazjum w Potworowie Wigilia świętego Andrzeja to dzień pełen wróżb i radosnej zabawy, ostatniej przed nadchodzącym Adwentem, ale także źródło szacunku dla obrzędów i tradycji ludowych. Zwyczaj wróżenia i przepowiadania jest mocno osadzony w polskiej tradycji ludowej, wyrosłej z potrzeby poznawania przyszłości. Najstarszym sposobem na odkrycie przeznaczenia były oczywiście wróżby. I to one dominowały w piątkowe popołudnie, 30 listopada w Publicznym Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Potworowie, Jedną z najbardziej znanych form sprawdzenia przyszłości jaką przeprowadzili gimnazjaliści było lanie wosku. Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Potworów Ten stary i powszechnie znany sposób wróżenia polega na laniu roztopionego wosku przez dziurkę od klucza. Przyszłość przepowiadamy rozpoznając kształt zastygłego wosku lub kształt cienia, który rzuca na ścianę. Wróżby, konkursy oraz montaż słowno-muzyczny zawarte w programie imprezy Andrzejkowej przygotowanym przez Dyrekcję Gimnazjum, pobudziły wyobraźnię zebranych gimnazjalistów, pozwoliły im oderwać się od rzeczywistości i przenieść w świat fantazji i marzeń. Emocje na boisku i na trybunach, pełne zaangażowanie grających, a przede wszystkim sportową rywalizację toczoną w duchu fair play, mogli podziwiać zgromadzeni w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Potworowie podczas Mikołajkowego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców o Puchar Wójta Gminy Potworów. W piątek, 7 grudnia 2012 r. hala sportowa w Potworowie stała się areną piłkarskiej rywalizacji reprezentantów klas podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Potworów. Celem imprezy, nad którą patronat od początku jej istnienia sprawuje Wójt Gminy Potworów Marek Klimek jest popularyzacja piłki nożnej oraz oparty na współzawodnictwie zdrowy tryb życia. Drużyny piłkarskie uczestniczące w Turnieju podzielono na trzy grupy, w których zagrały systemem każdy z każdym. W grupie A (klasy 1-3) najlepsze okazały się młode adeptki futbolu z Publicznej Szkoły Podstawowej w Potworowie, w grupie B (klasy 4-6) triumfowali podopieczni trenera Wojciecha Gędaja z KS Potworów (rocznik 2002), natomiast w turniejowej grupie C złożonej z klas 16 Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA gimnazjalnych, zwycięstwo odnieśli przedstawiciele klasy III. Powszechną tradycją wpisaną w Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców o Puchar Wójta Gminy Potworów jest to, że mikołajkowe prezenty (nagrody rzeczowe, dyplomy) otrzymują wszyscy uczestnicy turniejowych zmagań.

17 potworów Świąteczna iluminacja Potworowa Kolorowe kurtyny świetlne, girlandy gwiazd, sznury świetlne i dekoracje latarniowe to stały element świątecznego wystroju centrum Potworowa. Głównym punktem Bożonarodzeniowej iluminacji świetlnej, obejmującej swym zasięgiem centralny plac Potworowa wraz z przyległymi do niego uliczkami, jest niezmiennie od kilku już lat, okazała fontanna z płynącymi strumieniami światła. Nowym, ciekawym elementem świetlnej oprawy jest ledowy anioł, umiejscowiony przy pochodzącym z XIX wieku zabytkowym krzyżu. Całości dopełnia podświetlona choinka ustawiona przed budynkiem Urzędu Gminy. Wszystkie zamontowane dekoracje świąteczne wykonane zostały z zastosowaniem technologii energooszczędnych diod LED. Świąteczny charakter wystroju Potworowa budują także ozdobne elementy zainstalowane na ulicznych latarniach, co w połączeniu z kompleksowo zmodernizowanym oświetleniem sprawia, iż zrewitalizowany Rynek w Potworowie stał się miejscem licznych spacerów i spotkań. Wigilijne zwyczaje TrAdyCJE ŚwIĄTECzNE Przedstawiamy Państwu zebrane z różnych źródeł informacje o najważniejszych zwyczajach związanych z Wigilią i Bożym Narodzeniem. Warto je sobie przypomnieć, zrozumieć i kultywować. CHOINKA Pierwszą wzmiankę o choince jako symbolu bożonarodzeniowym znaleźć można w życiorysie Św. Bonifacego. W VII wieku ten brytyjski zakonnik nawracający ludy germańskie podczas bożonarodzeniowej mszy wyciął pogański dąb. Ten upadając zniszczył wszystkie okoliczne drzewa poza jedną małą sosenką. Sosenka stała się na tych terenach symbolem drzewka małego Jezusa. W Polsce ten zwyczaj długo nie był znany, aczkolwiek miał swoje odpowiedniki. Zwyczaj przyozdabiania wnętrz podczas świąt zielonymi gałązkami i innymi elementami roślinnymi splatanymi w wieńce i girlandy znany był od dawna. W Polsce w wieczór wigilijny pod obrusy wkładano siano, jako symbol ubóstwa Jezusa. Często sianem zaścielano też podłogi. W rogu pomieszczenia stawiano także snop zboża, jako symbol dostatku i przyszłego urodzaju. Choinka pojawiła się w Polsce w XIX wieku. ŁAMANIE SIĘ OPŁATKIEM - najważniejszym i kulminacyjnym momentem wieczerzy wigilijnej w Polsce jest zwyczaj łamania się opłatkiem. Czynność ta następuje po przeczytaniu Ewangelii o Narodzeniu Pańskim i złożeniu życzeń. Tradycja ta pochodzi od prastarego zwyczaju, jaki zachował się z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Wieczerza wigilijna nawiązuje do uczt pierwszych chrześcijan, organizowanych na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy. Zwyczaj ten oznacza również wzajemne poświęcenie się jednych dla drugich i uczy, że należy podzielić się nawet ostatnim kawałkiem chleba. Składamy sobie życzenia pomyślności i wybaczamy urazy. KOLĘDA pochodzi od Kalendae, określenia pierwszego dnia miesiąca przez Rzymian. Rozpoczynające nowy rok Kalendae styczniowe świętowano uroczyście, składając sobie życzenia. Miły ten zwyczaj przejęli Słowianie, wzbogacając go życzeniowymi pieśniami. Pierwotne znaczenie słowa kolęda odnosiło się więc do świeckich pieśni winszujących. Pieśni około XV wieku zmieniły swój charakter na religijny. Z biegiem czasu powstawało ich coraz więcej, trudno określić ściśle, ale ich zbiór szacuje się na kilkaset. Jednak ogólnie znanych i do dziś popularnych jest kilkadziesiąt. Kolędy są najmilszymi i najbardziej lubianymi pieśniami religijnymi, choć śpiewają je równie chętnie ludzie niewierzący. PUSTE MIEJSCE. Według tradycji przy wigilijnym stole zostawia się zawsze wolne miejsce i puste nakrycie. W dawnych czasach wierzono, że miejsce to zajmować będą dusze bliskich, którzy już odeszli, a w tę jedną noc wolno im przyjść w odwiedziny. Stąd także nie sprzątano po kolacji, zostawiając do rana zastawiony stół. Dziś wolne miejsce i nakrycie czeka na zbłąkanego wędrowca, który w ten wieczór będzie traktowany jak członek rodziny. WIGILIJNE POTRAWY. W zależności od regionu i stanu majątkowego liczba ich zmieniała się. U magnatów i w bogatych dworach potraw było dwanaście, przy czym wszystkie podane rodzaje ryb liczone były jako jedna potrawa. W dworkach szlacheckich liczba wahała się od siedmiu do dziewięciu. W chłopskich chatach była skromniejsza. Liczby 7, 9, 12 miały swoją symbolikę - siedem dni tygodnia, dziewięć anielskich chórów, dwunastu apostołów. Pilnowano też w miarę możliwości zasiadania wg starszeństwa, by w tej kolejności odchodzić ze świata. Na stole nie mogło zabraknąć potraw z maku, zapewniającego dostatek tak liczny, jak ziarna w makówce. Nieodzowne były też orzechy, symbol urodzaju i miłości. ZWIERZĘTA. Nocy wigilijnej przypisywano zawsze magiczne właściwości. Wierzono, że na tę jedną noc w roku zwierzęta otrzymują duszę i dar mowy by móc w pełni cieszyć się z misterium narodzin Jezusa. Dlatego również podawano im opłatek. Informacje zebrał Jarosław Bednarski Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA 17

18 Inwestycje w OSP Samorząd w planowaniu wydatków nie zapomina o Ochotniczych Strażach Pożarnych. Ze środków budżetu 2012 wyremontowano budynek OSP w Przystałowicach Małych. Wymieniono częściowo instalację elektryczną, wykonano wylewki na posadzce i ułożono terakotę, położono tynki wewnętrzne oraz zamontowano nowe drzwi garażowe. Koszt remontu wyniósł ponad 16 tys. zł. W ramach Programu Wspierania Ochotniczych Straży Pożarnych Gmina otrzymała 2 tys. zł. Do tej kwoty dołożono środki z budżetu i zakupiono agregat prądotwórczy za 4,5 tys. zł., który władze Gminy i Samorządu przekazały jednostce OSP Nieznamierowice. Również w Strażnicy OSP Zychorzyn wyremontowano instalację elektryczną w garażu za ponad 1200 zł. Jeszcze w okresie wakacyjnym wyremontowano dach na OSP w Grabowej za ponad 34 tys. zł. RUSINÓW Władze samorządowe przekazały nowy sprzęt dla jednostki OSP Nieznamierowice 18 JÓZEFINKI na wyjeździe studyjnym Spotkanie z organizacjami pozarządowymi Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA W dniach października panie ze Stowarzyszenia Józefinki z Rusinowa zorganizowały wyjazd studyjny do Poznania, Jarocina i Gniezna w ramach projektu Kobiety dla kobiet. Wraz ze sobą zabrały przedstawicielki: Lokalnej Grupy Działania Wszyscy Razem, Borowianek, Niezapominajek, Jarzębinek i Przystalanek. Pierwszego dnia pobytu zwiedzano Poznań. Uczestniczki wyjazdu podziwiały słynną Palmiarnię największą w kraju i jedną z największych w Europie ekspozycję egzotycznych roślin i ryb oraz eksponaty Muzeum Archeologicznego. Wieczorem gościły w poznańskiej operze oglądając Traviatę Giuseppe Verdiego. Kolejnego dnia panie udały się do oddalonego o 70 km Jarocina. Tam przewodnikiem była pani Agnieszka Borkiewicz Dyrektor Biblioteki Publicznej, która zajmuje się także współpracą z organizacjami pozarządowymi. Czekały tutaj także przedstawiciele miejscowych organizacji i stowarzyszeń, z którymi wymieniono się doświadczeniami. Zakończeniem drugiego dnia pobytu był Przegląd Kapel Folklorystycznych. W niedzielę grupa dotarła do Gniezna. W pierwszej stolicy Polski zwiedzano Katedrę Gnieźnieńską, w której koronowano niejednego króla. Kolejną atrakcją był rynek z dziewiętnastowiecznymi kamienicami. Ostatnim punktem wyjazdu było Muzeum Archidiecezjalne. Wieczorem panie wróciły do Rusinowa z nowymi, niezapomnianymi wrażeniami. Po powrocie szybko zabrały się do działania i również w ramach realizowanego projektu zaprosiły na spotkanie znanego parlamentarzystę z naszej okolicy Stanisława Karczewskiego, Wicemarszałka Senatu RP. Senator przybliżył paniom codzienną pracę w Senacie i wysłuchał wielu pytań, na które starał się wyczerpująco odpowiedzieć. Na spotkaniu obecny był również Wójt Gminy Rusinów Marek Modrzecki i Przewodnicząca Rady Gminy Rusinów Jadwiga Kietlińska. Senator Stanisław Karczewski na spotkaniu z Józefinkami

19 Jubileusz Złotych Godów 5 grudnia 2012 roku odbyła się w naszej gminie miła i doniosła uroczystość. Osiemnaście par małżeńskich obchodziło jubileusz Złotych Godów : Stanisław i Marianna Biernatowie, Stanisław i Zofia Bykowscy, Stanisław i Danuta Gawinowie, Henryk i Marianna Guźlińscy, Mieczysław i Katarzyna Janowieccy, Wacław i Józefa Kietlowie, Franciszek i Genowefa Koryccy, Franciszek i Marianna Kowalscy, RUSINÓW Wspólna fotografia uczestników uroczystości Józef i Józefa Kucharczykowie, Stanisław i Teresa Kucharczykowie, Franciszek i Stanisława Maraskowie, Józef i Józefa Morawscy, Stefan i Marianna Olewińscy, Władysław i Franciszka Sosnowscy, Józef i Stefania Smolarscy, Jan i Wanda Walasikowie, Józef i Helena Walasikowie, Władysław i Marianna Wlazło. Na początku jubilaci i zaproszeni goście wzięli udział we mszy świętej w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Św. Ap. Piotra i Pawła w Rusinowie, gdzie Ksiądz Bolesław Janisz i Ksiądz Czesław Śmiechowski modlili się za zdrowie par małżeńskich oraz dziękowali im za trud jaki włożyli w wychowanie nowego pokolenia Polaków. Po uroczystości w kościele udano się do Ośrodka Wypoczynkowego Nad Drzewiczką w Nieznamierowicach. Tutaj czekał na gości smaczny obiad ale zanim wszyscy zasiedli do stołu, jubilaci zostali odznaczeni przez Wójta Gminy Rusinów Marka Modrzeckiego w obecności Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Moniki Marasek srebrnymi medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, nadanymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, a kosze kwiatów wręczyła Przewodnicząca Rady Gminy Rusinów Jadwiga Kietlińska. Na uroczystości obecny był Starosta Przysuski Marian Niemirski, który serdecznie pogratulował parom małżeńskim i wręczył im listy gratulacyjne. Samorząd Powiatu reprezentował Marian Andrzej Wesołowski Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Przysuskiego. Zima na drogach gminnych będzie pod kontrolą! Gmina zakończyła procedurę zamówienia publicznego na nową piaskarko solarkę. Urządzenie dotarło już na miejsce i jest gotowe do pracy. Będzie pracowało z ciągnikiem. Posiada napędy hydrauliczne zarówno talerzy rozrzucających jak i taśmy podającej. Piaskarka ma ładowność 2 m3 i rozsiewa piasek na szerokość do 3 metrów w zależności od ustawienia szybkości talerzy. Nowy sprzęt kosztował prawie 32 tysiące złotych ale już widać po pierwszych próbach, że posłuży wiele lat w utrzymaniu bezpieczeństwa na drogach gminnych podczas trudnych warunków zimowych. Pierwsza próba piaskarki Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA 19

20 wieniawa Nowe okręgi wyborcze Gmina Wieniawa została podzielona na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. Zmiany wynikały z Kodeksu Wyborczego, które zobowiązują Radę Gminy do wprowadzenia nowego podziału na okręgi wyborcze oraz wprowadzenie wszystkich okręgów jednomandatowych. W porównaniu do podziału Gminy Wieniawa na okręgi wyborcze w wyborach samorządowych 2010 roku uległy zmianie trzy okręgi wyborcze, tj: sołectwa: Wieniawa, Kochanów Wieniawski ( okręg był dotychczas 3 mandatowy), sołectwa: Skrzynno, Sokolniki Mokre, Wydrzyn i Żuków ( okręg był dotychczas 3 mandatowy), sołectwa: Koryciska, Pogroszyn, Ryków i Zawady ( okręg był dotychczas 2 mandatowy), które z wielomandatowych przekształcono w jednomandatowe. Nowe okręgi wyborcze utworzone dla wyboru Rady Gminy poczynając od kadencji w dniu 18 września 2012 roku przez Radę Gminy w Wieniawie przedstawiają się następująco: Nowy podział na obwody głosowania Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy w art. 14 nakładają na rady gminy obowiązek dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowania w terminie 3 miesięcy od dnia ustalenia w trybie art. 13 ust. 1 ustawy, nowego podziału gminy na okręgi wyborcze. Rada Gminy w Wieniawie w dniu 30 listopada 2012 roku dokonała podziału gminy na stałe obwody głosowania w sposób następujący: Powyższy podział gminy na obwody głosowania będzie miał zastosowanie do wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, Prezydenta RP, do Parlamentu Europejskiego oraz referendów od chwili jego uchwalenia. Natomiast do wyborów organów samorządowych, zgodnie z art. 16 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę -Kodeks wyborczy przyjęty podział na obwody głosowania będzie miał zastosowanie dopiero od kadencji Szopka Bożonarodzeniowa W Gminnej Bibliotece Publicznej trwa konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży szkolnej i osób dorosłych. Uczestnicy zobowiązani są do wykonania szopki. Liczymy na inwencję twórczą wykonawców. Prace zostaną oceniane w dwóch kategoriach: młodzież szkolna i osoby dorosłe. Przewidziano nagrody pieniężne, które przyznane zostaną następująco: I miejsce 300 zł, II miejsce 200 zł, III miejsce 100 zł. Termin dostarczenia szopek do biblioteki upływa dnia 10 grudnia 2012 r. Szczegółowych informacji udziela biblioteki. O zwycięzcach konkursu poinformujemy w następnym numerze. 20 Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

W Zespole Szkół w Mętowie im. JANA PAWŁA II

W Zespole Szkół w Mętowie im. JANA PAWŁA II Witamy W Zespole Szkół w Mętowie im. JANA PAWŁA II Misja naszej szkoły Główne misje szkoły: Promująca chrześcijański system wartości. Przyjazna rodzinie, bliską młodemu człowiekowi. Pomagająca wszystkim

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie 26 lipca 2012 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 1 im. mjra Ludwika Marszałka "Zbroi"

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W MAŁDYTACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Termin Zadanie Cel Odpowiedzialni

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W MAŁDYTACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Termin Zadanie Cel Odpowiedzialni WRZESIEŃ PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W MAŁDYTACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Termin Zadanie Cel Odpowiedzialni 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016. Pomoc w organizacji apelu

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Człowiek może się w pełni rozwijać, gdy dąży do zdobycia większych wartości niż on sam.

Człowiek może się w pełni rozwijać, gdy dąży do zdobycia większych wartości niż on sam. Człowiek może się w pełni rozwijać, gdy dąży do zdobycia większych wartości niż on sam. Robert Baden Powell Zespół Szkół w Białej jest placówką oświatowo- wychowawczą leżącą na terenie gminy Radzyń Podlaski.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 zaprasza na zajęcia otwarte! Ważne informacje dla rodziców sześciolatków!

Szkoła Podstawowa nr 1 zaprasza na zajęcia otwarte! Ważne informacje dla rodziców sześciolatków! Miasto Wojkowice http://www.wojkowice.pl/main/aktualnosci/szkola-podstawowa-nr-1-zaprasza-na-zajecia-otw arte-wazne-informacje-dla-rodzicow-szesciolatkow/idn:1330/printpdf Szkoła Podstawowa nr 1 zaprasza

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z FESTIWALU TWÓRCZOŚCI MUZYCZNO-RUCHOWEJ DZIECI PRZEDSZKOLNYCH "WIOSENNE RYTMY I RYMY"

SPRAWOZDANIE Z FESTIWALU TWÓRCZOŚCI MUZYCZNO-RUCHOWEJ DZIECI PRZEDSZKOLNYCH WIOSENNE RYTMY I RYMY SPRAWOZDANIE Z FESTIWALU TWÓRCZOŚCI MUZYCZNO-RUCHOWEJ DZIECI PRZEDSZKOLNYCH "WIOSENNE RYTMY I RYMY" Jednym z wielu przedsięwzięć zorganizowanych przez Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie oraz Grupę

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W MAŁDYTACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017. Termin Zadanie Cel Odpowiedzialni

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W MAŁDYTACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017. Termin Zadanie Cel Odpowiedzialni PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W MAŁDYTACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Termin Zadanie Cel Odpowiedzialni WRZESIEŃ 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017. Pomoc w organizacji apelu

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

Potrzeby młodzieży w moim powiecie

Potrzeby młodzieży w moim powiecie Potrzeby młodzieży w moim powiecie Raport z dyskusji o r g a n i z a t o r : p a r t n e r : P a t r o n a t y h o n o r o w e : Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Społecznych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2014/2015

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2014/2015 Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2014/2015 Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego: Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ TERAPEUTY. zagatki i pytania, golenie mężczyzn, nauka: haftowania,

DZIEŃ TERAPEUTY. zagatki i pytania, golenie mężczyzn, nauka: haftowania, DZIEŃ TERAPEUTY 16 października pracownia komputerowa z przygotowaniem do zawodu zorganizowała Dzień Terapeuty. Były różne konkurencje takie jak: rysowanie portretów instruktorów, zagatki i pytania, golenie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Rzeczycy Długiej Pasowanie pierwszoklasistów

Zespół Szkół w Rzeczycy Długiej Pasowanie pierwszoklasistów Pasowanie na ucznia to bardzo ważna uroczystość w naszej szkole. Tradycyjnie, jak co roku w październiku dzieci prezentują swoje umiejętności w przygotowanym wcześniej programie artystycznym. Uroczystość

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W RAMACH ROKU JANUSZA KORCZAKA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W RAMACH ROKU JANUSZA KORCZAKA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W RAMACH ROKU JANUSZA KORCZAKA Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka Ul. B. Chrobrego 29 44-200 Rybnik Tel. 032 4222587 Szkoła nosi imię Janusza

Bardziej szczegółowo

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I semestr

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I semestr CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I semestr W dniu 7 stycznia 2012 r. oddział przedszkolny naszej szkoły odwiedził aktor serialu Barwy Szczęścia Jakub Małek. Czytelnicze spotkanie w ramach akcji "Cała Polska

Bardziej szczegółowo

Odnowa Dolnośląskiej Wsi w Kuraszkowie. Kuraszków nasze miejsce na Ziemi! KURASZKÓW GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Odnowa Dolnośląskiej Wsi w Kuraszkowie. Kuraszków nasze miejsce na Ziemi! KURASZKÓW GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Odnowa Dolnośląskiej Wsi w Kuraszkowie Kuraszków nasze miejsce na Ziemi! KURASZKÓW GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE 1 Gdzie ten Kuraszków? 2 Realizowane projekty z Odnowy Dolnośląskiej Wsi 2007 Zakup strojów ludowych

Bardziej szczegółowo

PIELGRZYMKA. Szanowni Państwo,

PIELGRZYMKA. Szanowni Państwo, PIELGRZYMKA Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zaprasza na Krajową Pielgrzymkę Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu oraz na debatę środowisk wiejskich pn. Wiejska Polska pod

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego klas I III

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego klas I III Plan pracy Samorządu Uczniowskiego klas I III na rok szkolny 2016/2017 Odpowiedzialni :Iwona Witak, Janusz Pakuła Celem pracy Samorządu Uczniowskiego jest: integracja uczniów klas młodszych wdrażanie do

Bardziej szczegółowo

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w dniu 28 listopada 2012 r.

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w dniu 28 listopada 2012 r. Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w dniu 28 listopada 2012 r. Dzisiejsza uroczystość jest świętem waszych niezwykłych umiejętności i talentu,

Bardziej szczegółowo

We wtorek 13 października odbył się V Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej,

We wtorek 13 października odbył się V Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Powiatowy Narodowej Dzień Edukacji We wtorek 13 października odbył się V Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Poradnię Psychologiczno Kształcenia Praktycznego.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Cele i zadania Rady Samorządu Uczniowskiego: 1. Wdrażanie uczniów do samorządności

Bardziej szczegółowo

Z życia świetlicy (s.15)

Z życia świetlicy (s.15) Z życia świetlicy (s.15) Listopad 2016 Rozstrzygnięcie konkursu Dary jesieni. 14. 11. 2016 r. odbyło się wręczenie nagród i dyplomów za udział w konkursie i wystawie: Dary jesieni. Pierwsze miejsce zdobyła

Bardziej szczegółowo

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach, małym mieście niedaleko Krakowa. Już od młodych lat był wzorem wiary. Zaprowadziło go to na

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach, małym mieście niedaleko Krakowa. Już od młodych lat był wzorem wiary. Zaprowadziło go to na Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach, małym mieście niedaleko Krakowa. Już od młodych lat był wzorem wiary. Zaprowadziło go to na stolicę Piotrową. 16 października 1978 roku został

Bardziej szczegółowo

PLANP RACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM nr 1im. ŚW. WOJCIECHA W INOWROCŁAWIU ROK SZKOLNY 2012/2013.

PLANP RACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM nr 1im. ŚW. WOJCIECHA W INOWROCŁAWIU ROK SZKOLNY 2012/2013. PLNP Y SMOĄU UNOWSKGO GMNJUM nr 1im. ŚW. WOJH W NOWOŁWU OK SKOLNY 2012/2013. Prace Samorządu Uczniowskiego przez cały rok szkolny 2012/2013: organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego współdziałanie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie w roku szkolnym 2016/2017

Plan pracy Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie w roku szkolnym 2016/2017 Plan pracy Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie w roku szkolnym 2016/2017 Działania całoroczne Zadanie Sposób realizacji Termin Osoby odpowiedzialne Zbiórka surowców wtórnych nakrętki i

Bardziej szczegółowo

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola Kierunki realizacji koncepcji I. Praca z dziećmi Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi Adaptacja Rozpowszechnianie informatora prezentującego działalność Od II każdego Zespółdo sp dziecka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE GODZ.17.30

PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE GODZ.17.30 PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE - 27.04.2015 GODZ.17.30 - SALA GIMNASTYCZNA POWITANIE UCZNIÓW I RODZICÓW W SALI GIMNASTYCZNEJ PRZEZ PANIĄ DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego klas I III

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego klas I III Plan pracy Samorządu Uczniowskiego klas I III na rok szkolny 2017/2018 Odpowiedzialni : Ewa Niedźwiedzka, Janusz Pakuła Cel główny: Ø rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I - III Cele szczegółowe:

Bardziej szczegółowo

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej 2014 r.

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej 2014 r. Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej 2014 r. W dniu 9 i 11 grudnia 2014 r. odbyły się uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy 1. XX FINAŁ WIELKIEJ 8 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ROK SZKOLNY 2011/2012

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ROK SZKOLNY 2011/2012 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ROK SZKOLNY 2011/2012 I SEMESTR Zadzwonił pierwszy dzwonek. Rozpoczął się nowy rok szkolny. Przed nami dużo nauki, ale nie tylko. Zobaczcie co ciekawego dzieje się w klasach 1-3

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK 2013/2014

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK 2013/2014 KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK / Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Termin 2 wrzesień 20-22 wrzesień 30 wrzesień wrzesień/ pażdziernik 14 8 listopad 29 listopad 20 grudnia 21 styczeń

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Marzęcicach

Zespół Szkół w Marzęcicach Zespół Szkół w Marzęcicach ul. Szkolna 21, Marzęcice 13-306 Kurzętnik tel./ fax: 056 47 404 97 e-mail: szkolamarzecice@wp.pl www.szkolamarzecice.pl Żyj w zgodzie z naturą, bądź wrażliwy na piękno i otwarty

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z realizacji Programu współpracy powiatu opoczyńskiego z organizacjami pozarząwymi oraz innymi pmiotami upoważnionymi prowadzenia publicznego na rok 2011 Program współpracy powiatu

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykorzystaj swoją szansę!

Projekt Wykorzystaj swoją szansę! Załącznik Nr 2 Projekt Wykorzystaj swoją szansę! jest projektem systemowym realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Komunikaty Samorządu Uczniowskiego

Komunikaty Samorządu Uczniowskiego Komunikaty Samorządu Uczniowskiego 223 rocznica bitwy pod Racławicami 4IV bieżącego roku poczet sztandarowy naszej szkoły pod opieką pani Anny Szupryczyńskiej wziął udział w obchodach 223 rocznicy bitwy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Cele i zadania Rady Samorządu Uczniowskiego: 1. Wdrażanie uczniów do samorządności

Bardziej szczegółowo

6. Dzień Europy (5 / 9 maja)

6. Dzień Europy (5 / 9 maja) Urząd Miasta Leszna (Polska) 165 6. Dzień Europy (5 / 9 maja) Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej w Lesznie przyjęte jest uczczenie Dnia Europy w dniu 5. lub 9. maja. Wieszane są flagi, organizowane

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń Zadania konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń: ZADANIE 1 Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

TECZKA NIEBIESKA - OPTYMISTYCZNI RODZICE

TECZKA NIEBIESKA - OPTYMISTYCZNI RODZICE TECZKA NIEBIESKA - OPTYMISTYCZNI RODZICE Naszej codziennej pracy wychowawczo-dydaktycznej towarzyszy motto: Nie uda się dobrze wychować dzieci, gdy nie zdobędzie się dla tej sprawy rodziców i nie włączy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Miesiąc PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Hasła miesiąca Wracamy do szkoły. Życie wewnętrzne grupy klas 1 3 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 2. Pasowanie

Bardziej szczegółowo

W Zespole Szkół nr1 im. St. Staszica działa. Krzyża

W Zespole Szkół nr1 im. St. Staszica działa. Krzyża W Zespole Szkół nr1 im. St. Staszica działa Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża Hasła programowe SK PCK to: - humanitaryzm niesienie pomocy, ochrona życia i zdrowia, poszanowanie drugiego człowieka,

Bardziej szczegółowo

Gmina Lubichowo Wyjątkowy prezent samorządu Gminy Lubichowo dla dzieci i młodzieży

Gmina Lubichowo Wyjątkowy prezent samorządu Gminy Lubichowo dla dzieci i młodzieży Wyjątkowy prezent samorządu Gminy Lubichowo dla dzieci i młodzieży Piękny dzień jakim jest Dzień Dziecka został wybrany jako najlepszy moment do uroczystego oddania do użytku nowego kompleksu boisk. Inwestycja

Bardziej szczegółowo

Wybory do samorządu uczniowskiego 2014/2015

Wybory do samorządu uczniowskiego 2014/2015 Wybory do samorządu uczniowskiego 2014/2015 We wrześniu odbyły się demokratyczne wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego w obecności opiekunów: w gimnazjum pani Lidii Czepiel, w szkole podstawowej pana

Bardziej szczegółowo

Mazowieckie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Mazowieckie obchody Dnia Edukacji Narodowej Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/11980,mazowieckie-obchody-dnia-edukacji-narodo wej.html Wygenerowano: Wtorek, 12 grudnia 2017, 08:50 Mazowieckie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM / L.p. Tematyka problemy, zagadnienia Odpowiedzialni Termin realizacji 1. Wybory Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny / (przewodniczący, zastępca, skarbnik,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015

KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015 KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015 STYCZEŃ 6 styczeń 11 styczeń 16 styczeń Orszak Trzech Króli. WOŚP. Akcja Krwiodawstwa PCK. LUTY 2,16 luty 3 luty 10 luty

Bardziej szczegółowo

Inspiracje Muzyczne 2017

Inspiracje Muzyczne 2017 Inspiracje Muzyczne 2017 W sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. 12 czerwca odbył się finał VII edycji Regionalnego Konkursu Plastycznego Inspiracje Muzyczne. Inspiracje Muzyczne to forma

Bardziej szczegółowo

Samorząd Uczniowski 2016/2017 sprawozdanie z działalności

Samorząd Uczniowski 2016/2017 sprawozdanie z działalności Samorząd Uczniowski 2016/2017 sprawozdanie z działalności Opiekunowie: mgr Elżbieta Małgorzata Doroszko mgr Ewa Stankiewicz Przewodniczący: Gabriela Kimszal Zastępca przewodniczącego: Julia Tur Sekretarz:

Bardziej szczegółowo

TEATRZYK PINOKIO" DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ DZIEŃ DRZEWA POMYSŁ NA DYNIĘ - WYNIKI. Uniwersytet iii wieku czyta dzieciom PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

TEATRZYK PINOKIO DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ DZIEŃ DRZEWA POMYSŁ NA DYNIĘ - WYNIKI. Uniwersytet iii wieku czyta dzieciom PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA Numer 2-2016/2017 TEATRZYK PINOKIO" DZIEŃ DRZEWA POMYSŁ NA DYNIĘ - WYNIKI DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ Uniwersytet iii wieku czyta dzieciom PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA 2 W PAŹDZIENIKU ODWIEDZIŁY NAS 3 MISIE.

Bardziej szczegółowo

Informator Samorządu Uczniowskiego

Informator Samorządu Uczniowskiego Informator Samorządu Uczniowskiego Szkoła Podstawowa nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach Nr 2 ( listopad / grudzień 2011) Na wstępie tego numeru pragniemy przypomnieć Wam jaki macie wpływ na rzeczy dziejące

Bardziej szczegółowo

Usługi publiczne w obszarze kultury perspektywa gminy wiejskiej. Teresa Pancerz-Pyrka

Usługi publiczne w obszarze kultury perspektywa gminy wiejskiej. Teresa Pancerz-Pyrka Usługi publiczne w obszarze kultury perspektywa gminy wiejskiej Teresa Pancerz-Pyrka 1 Usługi publiczne w obszarze kultury Wspieranie w działaniach zespołu ludowego Kazanowianki znad Iłżanki promującego

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena realizacji. Planu Pracy Samorządu Uczniowskiego. za rok szkolny 2015/2016

Analiza i ocena realizacji. Planu Pracy Samorządu Uczniowskiego. za rok szkolny 2015/2016 Analiza i ocena realizacji Planu Pracy Samorządu Uczniowskiego za rok szkolny 2015/2016 Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego: Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BŁ. JANA PAWŁA II W MESZNEJ

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BŁ. JANA PAWŁA II W MESZNEJ PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BŁ. JANA PAWŁA II W MESZNEJ ROK SZKOLNY 2016/17 Cele samorządu uczniowskiego: 1.Aktywizowanie życia społecznego w szkole. 2.Kształtowanie zainteresowań

Bardziej szczegółowo

JA I MOJA DZIAŁALNOŚĆ

JA I MOJA DZIAŁALNOŚĆ DLA INNYCH Marta Sak, Gimnazjum nr 92 JA I MOJA DZIAŁALNOŚĆ Od II semestru klasy I biorę udział w rozmaitych działaniach dodatkowych w mojej szkole i znajdujących się w sąsiedztwie integracyjnych placówkach

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 ŻYCIE SZKOŁY INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 i edukacja wczesnoszkolna STRONA GŁÓWNA ZESPOŁU SZKÓŁ: www.zspepowo.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Opiekun Samorządu Uczniowskiego Urszula Sawicka 2013/14 TERMIN ZADANIA Wybór do SU FORMY REALIZACJI Wybory przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół w Łambinowicach czerwca 2014 roku.

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół w Łambinowicach czerwca 2014 roku. w Zespole Szkół w Łambinowicach 26-27 czerwca 2014 roku. Tegoroczne zakończenie roku szkolnego w zespole Szkół w Łambinowicach było bardzo radosne. A było co świętować; wyniki egzaminów gimnazjalnych były

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2014/2015

Ramowy plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2014/2015 Ramowy plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym /2015 Lp. Wydarzenie, impreza Cele Forma realizacji Data 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego /2015 2. Otrzęsiny Dzień Kota 3. Dzień Chłopaka

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KL. 0 - III. Szkoła Podstawowa nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KL. 0 - III. Szkoła Podstawowa nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KL. 0 - III w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim Szkoła Podstawowa nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński 20000000 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 Dochody Plan

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Miesiąc Wrzesień PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Hasła miesiąca Wracamy do szkoły. Chodzimy do szkoły Dbamy o porządek i czystość wokół siebie. Dbamy o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2014/2015

SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2014/2015 SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2014/2015 Opiekun SU: Jadwiga Banasik Hasło: Samorząd Uczniowski wspiera działania szkoły na rzecz organizowania zadań propagujących współdziałanie uczniów, nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. PRZYJACIÓŁ PRZYRODY POLSKIEJ W KLĘCZKOWIE NA ROK 2014/2015

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. PRZYJACIÓŁ PRZYRODY POLSKIEJ W KLĘCZKOWIE NA ROK 2014/2015 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. PRZYJACIÓŁ PRZYRODY POLSKIEJ W KLĘCZKOWIE NA ROK 2014/2015 Terminy Zadania i sposoby ich realizacji Cele Współpraca Cały rok 1. Zapoznanie i

Bardziej szczegółowo

Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie. Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY

Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie. Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY .KROPECZKA. Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY 1. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 Nowy rok szkolny powitaliśmy 2

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 322 IM. JANA BRZECHWY W WARSZAWIE ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 322 IM. JANA BRZECHWY W WARSZAWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO (MAŁEGO I DUŻEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO) SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 322 IM. JANA BRZECHWY W WARSZAWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 Cele Samorządu Uczniowskiego: Dbanie o dobre imię

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku

Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku W sprawie szczegółowego wykazu zadań publicznych realizowanych przy udziale organizacji pozarządowych w roku 2005. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA FRAGMENTY GAZETKI NR 2 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. J. JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA listopad grudzień 2010, styczeń 2011 Numer 2 Rok szkolny 2010/2011 Wydarzenia: 10.11 apel

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017 Plan Pracy u Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017 Uczniowski w swoim planie pracy uwzględnia następujące cele swojej działalności: wzrost aktywizacji i uspołecznienia uczniów oraz wdrożenie ich do samodzielności

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKLNY 2016/2017

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKLNY 2016/2017 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKLNY 2016/2017 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski w Chojnicach opiekun samorządu : Anna Kosmalska Plan pracy

Bardziej szczegółowo

Działania wychowawcze, kulturalne i profilaktyczne. rok szkolny 2013/2014

Działania wychowawcze, kulturalne i profilaktyczne. rok szkolny 2013/2014 Działania wychowawcze, kulturalne i profilaktyczne rok szkolny 2013/2014 Wychowanie to nieustannie toczony dialog nauczyciela z uczniem prowadzący ku horyzontowi dobra, prawdy i piękna. /T. Gadacz/ Kalendarz

Bardziej szczegółowo

,, Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to,co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

,, Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to,co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Sprawozdanie z działań podjętych w Szkole Podstawowej nr 48 im. WOP w Szczecinie w ramach akcji,,podaruj Dzieciom Iskierkę Radości- Szczecińskie Szkoły Potrzebującym.,, Człowiek jest wielki nie przez to,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ZSP GIMNAZJUM W BAŁTOWIE 2013/2014

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ZSP GIMNAZJUM W BAŁTOWIE 2013/2014 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ZSP GIMNAZJUM W BAŁTOWIE 2013/2014 L.p. Termin realizacji Tematyka 1 WRZESIEŃ Wybory do SU 1.Organizacja kampanii przedwyborczej. 2.Demokratyczne wybory. 3.Dokonanie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2012/2013

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2012/2013 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2012/2013 Lp. Zadania Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne termin 1 2 3 4 5 I. Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego w nowym roku szkolnym 1. Wybory samorządów

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała: Protokół nr 80/2014 z Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu, które odbyło się 7 lipca 2014 r. (wizja miejsc, w których

Bardziej szczegółowo

Mazowieckie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Mazowieckie obchody Dnia Edukacji Narodowej Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/11980,mazowieckie-obchody-dnia-edukacji-narodo wej.html Wygenerowano: Środa, 25 października 2017, 16:11 Mazowieckie obchody Dnia Edukacji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KŁODZKU. Rok szkolny 2007/2008. OPRACOWAŁY: Marta Gryl Wołyniak

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KŁODZKU. Rok szkolny 2007/2008. OPRACOWAŁY: Marta Gryl Wołyniak PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KŁODZKU Rok szkolny 2007/2008 OPRACOWAŁY: Marta Gryl Wołyniak Agata Cięszka Lp Zadania Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne termin I.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji uczestnictwa w VIII edycji konkursu Baw się i ucz!

Sprawozdanie z realizacji uczestnictwa w VIII edycji konkursu Baw się i ucz! Sprawozdanie z realizacji uczestnictwa w VIII edycji konkursu Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi. Informujemy, iż nasza szkoła w okresie od 29.03.2016 r. do 15.12.2016 r. wykonała zadania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/216/14 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/216/14 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/216/14 RADY GMINY MEŁGIEW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Mełgiew" Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane :00:32

Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane :00:32 Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane 2016-06-17 08:00:32 15 czerwca w Sali widowiskowej Filii Ośrodka Kultury w Woli Mieleckiej odbyła się Gala Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń.

Bardziej szczegółowo

Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU

Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU Kiedy jesteś z drugimi i dla drugich, jesteś pięknym człowiekiem, jesteś naprawdę Jan Paweł II DZIAŁANIA SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU "Są ludzie,

Bardziej szczegółowo

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ODBYŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ODBYŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA W PROJEKCIE: Ludowy Klub Sportowy Olszanica na podstawie umowy dotacji nr 6/22/DL8-ODL/2014 z dnia 05.06.2014 otrzymał dofinansowanie w kwocie 5000ZŁ na realizację projektu Olszanica na sportowo dofinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela.

Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela. Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela. Jan Paweł II W grudniu 2010 roku w ramach tygodnia wolontariatu w Publicznej Szkole

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU

INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU Zespół Szkół w Korzybiu ul. Dworcowa 6 77230, Korzybie Numer 8 01/15 ORGANIZATOR PROJEKTU PARTNER INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU gimnazjalny Drugi raz wzięliśmy udział w ie języka

Bardziej szczegółowo

PLAN BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIEPORĘCIE

PLAN BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIEPORĘCIE PLAN BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIEPORĘCIE 2013-2016 lp. ZADANIA DO REALIZACJI ROK SZKOLNY 2013/2014 ROK SZKOLNY 2014/2015 ROK SZKOLNY 2015/2016 1 Monitorować losy absolwentów szkoły

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne: Szkolny Samorząd Uczniowski w swoim planie pracy kładzie szczególny nacisk na:

Postanowienia ogólne: Szkolny Samorząd Uczniowski w swoim planie pracy kładzie szczególny nacisk na: Postanowienia ogólne: Szkolny Samorząd Uczniowski działa zgodnie z przyjętym wcześniej regulaminem. Harmonogram działań Szkolnego Samorządu Uczniowskiego opracowuje aktyw uczniowski wraz z opiekunem i

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO W MATYSÓWCE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO W MATYSÓWCE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO W MATYSÓWCE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Inauguracja roku szkolnego 2013/2014. Obchody 74. rocznicy wybuchu II wojny

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH ZGŁOSZENIE DO XVI SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST i GMIN 2010

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH ZGŁOSZENIE DO XVI SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST i GMIN 2010 EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH ZGŁOSZENIE DO XVI SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST i GMIN 2010 Województwo świętokrzyskie Starostwo powiatowe w Kielcach Miasto*..... Gmina* Raków Miasto i Gmina*.......

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2011/2012 DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Rok szkolny 2011/2012 DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rok szkolny 2011/2012 DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Chętni uczniowie włączyli się do pracy w SU Przewodniczącą SU została uczennica klasy IIe Elżbieta Kunicka Opiekunami SU zostały panie: Barbara Korytko

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W LATACH 2012 2015

PLAN DZIAŁAŃ OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W LATACH 2012 2015 PLAN DZIAŁAŃ OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W LATACH 2012 2015 Zadania edukacyjne 1. Kształtowanie postawy, szacunku, życzliwości i tolerancji Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Trzech Braci w Hażlachu

Szkoła Podstawowa im. Trzech Braci w Hażlachu 9 kwietnia 2014 r. podczas spotkania Komitetu ds. Organizacji Jubileuszu Szkoły Podstawowej w Hażlachu określono działania związane z Rokiem Jubileuszowym, w związku z czym podaję do wiadomości całego

Bardziej szczegółowo