PROSPEKT EMISYJNY ATREM S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT EMISYJNY ATREM S.A."

Transkrypt

1 PROSPEKT EMISYJNY ATREM S.A. przygotowany w związku z Publiczną Ofertą: Akcji Serii A, Akcji Serii C, oraz w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym: Akcji Serii A, do Akcji Serii C, do Praw do Akcji Serii C. Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 czerwca 2008 roku. Firma Inwestycyjna, Oferujący Doradca Kapitałowy Doradca Prawny Dom Maklerski BZ WBK Spółka Akcyjna plac Wolności 15, Poznań Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna Rynek 9/11, Wrocław Celichowski-Szyndler-Więckowska i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych ul. Szkolna 5/15, Poznań

2 Spis treœci SPIS TREŒCI CZÊŒÆ I PODSUMOWANIE ZARZ D,KIEROWNICTWOWY SZEGOSZCZEBLAORAZDORADCYIBIEGLIREWIDENCIEMITENTA ZARZ DEMITENTAORAZKIEROWNICTWOWY SZEGOSZCZEBLA RADANADZORCZAEMITENTA DORADCYIBIEGLIREWIDENCI INFORMACJEDOTYCZ CEEMITENTA HISTORIAIROZWÓJEMITENTA StatutowaihandlowanazwaEmitenta MiejscerejestracjiEmitentaoraznumerrejestracyjny DatautworzeniaEmitenta Siedziba i forma prawna Emitenta, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi dzia³a Emitent AdressiedzibyEmitentainumerytelekomunikacyjne IstotnezdarzeniawrozwojugospodarczymEmitenta ZARYSOGÓLNYDZIA ALNOŒCIEMITENTAISPÓ EKZGRUPYKAPITA OWEJ Przedmiotdzia³alnoœciEmitenta Przedmiot dzia³alnoœci spó³ki zale nej CONTRAST sp. z o.o Przedmiot dzia³alnoœci spó³ki zale nej ELEKTRO-SYSTEM sp. z o.o WYBRANEDANEFINANSOWEGRUPYKAPITA OWEJ KAPITALIZACJAIZAD U ENIE PRACOWNICYEMITENTA ZNACZ CYAKCJONARIUSZE TRANSAKCJEZPODMIOTAMIPOWI ZANYMI INFORMACJE DOTYCZ CE OFERTY PUBLICZNEJ KOSZTYEMISJI/OFERTY ROZWODNIENIE CELEEMISJI CZYNNIKIRYZYKA CZYNNIKI RYZYKA ZWI ZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM EMITENT PROWADZI DZIA ALNOŒÆ CZYNNIKI RYZYKA ZWI ZANE BEZPOŒREDNIO Z DZIA ALNOŒCI EMITENTA CZYNNIKI RYZYKA ZWI ZANE Z DOPUSZCZANYMI DO OBROTU PAPIERAMI WARTOŒCIOWYMI INFORMACJEDODATKOWE KAPITA ZAK ADOWY DOKUMENTYDOSTÊPNEDOWGL DU CZÊŒÆ II CZYNNIKI RYZYKA ZWI ZANE Z EMITENTEM ORAZ TYPEM PAPIERU WARTOŒCIOWEGO OBJÊTEGO EMISJ CZYNNIKIRYZYKAZWI ZANEZOTOCZENIEM,WJAKIMEMITENTPROWADZIDZIA ALNOŒÆ RYZYKO KONKURENCJI RYZYKO NIESOLIDNYCH DOSTAWCÓW MATERIA ÓW I PODWYKONAWCÓW RYZYKO ZWI ZANE Z SEZONOWOŒCI BRAN Y RYZYKO ZWI ZANE Z KONIUNKTUR GOSPODARCZ W POLSCE RYZYKA ZWI ZANE Z OBECNOŒCI POLSKI W STRUKTURZE UNII EUROPEJSKIEJ RYZYKO KURSU WALUTOWEGO RYZYKO ZMIENNOŒCI STÓP PROCENTOWYCH RYZYKO NIEKORZYSTNYCH ZMIAN PRZEPISÓW PODATKOWYCH RYZYKO NIEKORZYSTNYCH ZMIAN PRZEPISÓW PRAWNYCH INNYCH NI PRZEPISY PODATKOWE

3 Prospekt Emisyjny ATREM S.A. 2. CZYNNIKI RYZYKA ZWI ZANE BEZPOŒREDNIO Z DZIA ALNOŒCI EMITENTA RYZYKO NIEZREALIZOWANIA CELÓW EMISJI ZE WZGLÊDU NA NI SZ OD ZAK ADANEJ WARTOŒÆ WP YWÓW Z EMISJI RYZYKO ZWI ZANE Z UTRAT KLUCZOWYCH PRACOWNIKÓW RYZYKO ZWI ZANE Z NIEWYWI ZANIEM SIÊ LUB NIENALE YTYM WYWI ZANIEM SIÊ Z WARUNKÓW UMOWY RYZYKO ZWI ZANE Z UZALE NIENIEM OD KLUCZOWYCH ODBIORCÓW RYZYKO ZWI ZANE Z WIELKOŒCI PORTFELA ZAMÓWIEÑ RYZYKO ZWI ZANE Z PROWADZON DZIA ALNOŒCI OPERACYJN RYZYKO NIEWYP ACALNOŒCI ODBIORCÓW RYZYKO ZWI ZANE Z EWENTUALNYM BRAKIEM P YNNOŒCI FINANSOWEJ RYZYKA ZWI ZANE Z PRZEJMOWANIEM INNYCH PODMIOTÓW Ryzyko niezrealizowania za³o onych akwizycji Ryzyko nieosi¹gniêcia zak³adanych efektów przejêæ CZYNNIKI RYZYKA ZWI ZANE Z DOPUSZCZANYMI DO OBROTU PAPIERAMI WARTOŒCIOWYMI RYZYKO ZWI ZANE Z POWÓDZTWEM O UCHYLENIE UCHWA Y O PODWY SZENIU KAPITA U ZAK ADOWEGO WDRODZEEMISJIAKCJISERIIC RYZYKO ODWO ANIA OFERTY AKCJI SPRZEDAWANYCH RYZYKO ODWO ANIA OFERTY AKCJI SERII C RYZYKO ZAWIESZENIA OFERTY RYZYKO ZWI ZANE Z MO LIWOŒCI PRZED U ENIA TERMINU DO ZAPISYWANIA SIÊ NA AKCJE SPRZEDAWANE ORAZAKCJESERIIC RYZYKO ODMOWY PRZYJÊCIA DEKLARACJI NABYCIA W PROCESIE BUDOWY KSIÊGI POPYTU RYZYKO ZWI ZANE Z REDUKCJ ZAPISÓW W TRANSZY INSTYTUCJONALNEJ RYZYKO WYSOKIEJ STOPY REDUKCJI ZAPISÓW W TRANSZY INDYWIDUALNEJ RYZYKO DOCHODZENIA ROSZCZEÑ W STOSUNKU DO INWESTORÓW, KTÓRZY NIE Z O ZAPISU MIMO WEZWANIA RYZYKO NIEDOJŒCIA EMISJI AKCJI SERII C DO SKUTKU RYZYKO ZWI ZANE Z ODMOW ZATWIERDZENIA PRZEZ KNF ANEKSU DO PROSPEKTU RYZYKO ZWI ZANE Z NARUSZENIEM ZASAD PROWADZENIA AKCJI PROMOCYJNEJ RYZYKO ZWI ZANE Z ODMOW DOPUSZCZENIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO OBROTU GIE DOWEGO DOTYCZYAKCJISERIIA,AKCJISERIICORAZPDA RYZYKO WSTRZYMANIA DOPUSZCZENIA AKCJI SERII A, AKCJI SERII C ORAZ PDA DO OBROTU LUB ROZPOCZÊCIA NOTOWAÑ, WYNIKAJ CE Z ART. 20 USTAWY O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI RYZYKO ZWI ZANE Z OPÓ NIENIEM WE WPROWADZANIU AKCJI OFEROWANYCH ORAZ PDA DO OBROTU NA GPW RYZYKO ZWI ZANE Z NOTOWANIEM ORAZ NABYWANIEM PRAW DO AKCJI RYZYKO ZWI ZANE ZE WZROSTEM PODA Y AKCJI PO ZAKOÑCZENIU SUBSKRYPCJI RYZYKO WAHAÑ KURSU I OGRANICZONEJ P YNNOŒCI OBROTU PAPIERAMI WARTOŒCIOWYMI RYZYKO ZAWIESZENIA OBROTU AKCJAMI LUB PDA LUB ICH WYKLUCZENIA Z OBROTU NA GPW RYZYKA ZWI ZANE Z MO LIWOŒCI NA O ENIA NA EMITENTA SANKCJI ADMINISTRACYJNYCH PRZEZ KNF ZA NARUSZENIEOBOWI ZKÓWWYNIKAJ CYCHZPRZEPISÓWPRAWA RYZYKO WYNIKAJ CE Z ZASTOSOWANIA WOBEC EMITENTA PRZEPISÓW ART. 16 I 17 ORAZ 18 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ W PRZYPADKU NARUSZENIA PRZEPISÓW PRAWA W ZWI ZKU Z PROWADZON OFERT PUBLICZN I UBIEGANIEM SIÊ O DOPUSZCZENIE PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM RYZYKO MO LIWOŒCI ZAKWALIFIKOWANIA AKCJI EMITENTA NOTOWANYCH NA GPW DO SEGMENTU KLASYFIKACYJNEGO LISTAALERTÓW CZÊŒÆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY OSOBYODPOWIEDZIALNEZAINFORMACJEZAMIESZCZONEWPROSPEKCIE EMITENT ATREMSPÓ KAAKCYJNAZSIEDZIB WPRZE MIEROWIE OFERUJ CY DOMMAKLERSKIBZWBKS.A.ZSIEDZIB WPOZNANIU DORADCAKAPITA OWY BANKZACHODNIWBKS.A.ZSIEDZIB WEWROC AWIU DORADCA PRAWNY CELICHOWSKI-SZYNDLER-WIÊCKOWSKA I PARTNERZY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCHZSIEDZIB WPOZNANIU(DALEJKANCELARIACSW) WPROWADZAJ CY KONRADŒNIATA A

4 Spis treœci 2. BIEGLIREWIDENCI BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH ZA ROK BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH ZA ROK BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH ZA ROK WYBRANEDANEFINANSOWEGRUPYKAPITA OWEJ CZYNNIKIRYZYKA INFORMACJEOEMITENCIEIGRUPIEKAPITA OWEJ HISTORIAIROZWÓJEMITENTA StatutowaihandlowanazwaEmitenta MiejscerejestracjiEmitentaoraznumerrejestracyjny DatautworzeniaEmitenta Siedziba i forma prawna Emitenta, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi dzia³a Emitent, krajsiedzibyorazadresinumertelefonujegosiedziby IstotnezdarzeniawrozwojugospodarczymEmitenta INWESTYCJEEMITENTAIJEGOGRUPYKAPITA OWEJ Opisg³ównychinwestycji OpisobecnieprowadzonychinwestycjiEmitentaijegoGrupyKapita³owej Opis przysz³ych inwestycji, co do których organy zarz¹dzaj¹ce Emitenta lub Grupy Kapita³owej podjê³y wi¹ ¹ce ju zobowi¹zania ZARYSOGÓLNYDZIA ALNOŒCIEMITENTAIGRUPYKAPITA OWEJ DZIA ALNOŒÆPODSTAWOWA Opis i g³ówne czynniki charakteryzuj¹ce podstawowe obszary dzia³alnoœci oraz rodzaj prowadzonej przezemitentaigrupêkapita³ow¹dzia³alnoœcioperacyjnej Podstawowekategoriesprzedawanychproduktów,towarówius³ugEmitentaorazGrupyKapita³owej SezonowoœæprodukcjiEmitentaiGrupyKapita³owej Istotnenoweproduktyius³ugi Istotne umowy zwi¹zane z podstawow¹ dzia³alnoœci¹ Emitenta i jego spó³ek zale nych G ÓWNERYNKI,NAKTÓRYCHEMITENTIGRUPAKAPITA OWAPROWADZ DZIA ALNOŒÆ Rynki,naktórychEmitentiGrupaKapita³owaprowadz¹dzia³alnoœæ Strukturaprzychodówzesprzeda yproduktówius³ugemitentaigrupykapita³owej CZYNNIKI NADZWYCZAJNE MAJ CE WP YW NA DZIA ALNOŒÆ PODSTAWOW I RYNKI, NA KTÓRYCH SPÓ KA FUNKCJONUJE PODSUMOWANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI DOTYCZ CYCH UZALE NIENIA EMITENTA OD PATENTÓW LUB LICENCJI, UMÓW PRZEMYS OWYCH, HANDLOWYCH LUBFINANSOWYCHALBODONOWYCHPROCESÓW PRODUKCYJNYCH Uzale nienieodpatentówlublicencji Uzale nienieodumówprzemys³owych,handlowychlubfinansowych Uzale nienieodnowychprocesówprodukcyjnych ZA O ENIA ODNOŒNIE DO WSZELKICH OŒWIADCZEÑ EMITENTA DOTYCZ CYCH JEGO POZYCJI KONKURENCYJNEJ STRUKTURAORGANIZACYJNA OPISGRUPYKAPITA OWEJORAZMIEJSCAEMITENTAWTEJGRUPIE WYKAZ ISTOTNYCH PODMIOTÓW ZALE NYCH EMITENTA ŒRODKITRWA E INFORMACJE DOTYCZ CE JU ISTNIEJ CYCH LUB PLANOWANYCH ZNACZ CYCH RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWA YCH, W TYM DZIER AWIONYCH NIERUCHOMOŒCI ORAZ JAKICHKOLWIEK OBCI EÑ USTANOWIONYCHNATYCHAKTYWACH Rzeczowe aktywa trwa³e Emitenta i spó³ki zale nej OpisnieruchomoœciEmitenta OpisplanówinwestycyjnychEmitentawaktywatrwa³e OPIS ZAGADNIEÑ I WYMOGÓW ZWI ZANYCH Z OCHRON ŒRODOWISKA, KTÓRE MOG MIEÆ WP YW NAWYKORZYSTANIEPRZEZEMITENTARZECZOWYCHAKTYWÓWTRWA YCH OPISSYTUACJIOPERACYJNEJIFINANSOWEJGRUPYKAPITA OWEJ SYTUACJAFINANSOWAGRUPYKAPITA OWEJ OcenarentownoœciGrupyKapita³owej

5 Prospekt Emisyjny ATREM S.A WielkoœæistrukturaaktywówobrotowychGrupyKapita³owej WskaŸnikisprawnoœcizarz¹dzaniaGrupyKapita³owej WYNIKOPERACYJNYGRUPYKAPITA OWEJ Czynniki maj¹ce istotny wp³yw na wynik dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej Przyczynyznacz¹cychzmianwsprzeda ynettolubprzychodachnettogrupykapita³owej Czynniki makroekonomiczne, które bezpoœrednio lub poœrednio maj¹ wp³yw na dzia³alnoœæ Grupy Kapita³owej ZASOBYKAPITA OWEGRUPYKAPITA OWEJ RÓD AKAPITA UGRUPYKAPITA OWEJ Ocenastrukturykapita³ówizad³u eniagrupykapita³owej Ocenap³ynnoœciGrupyKapita³owej WYJAŒNIENIE RÓDE IKWOTORAZOPISPRZEP YWÓWŒRODKÓWPIENIÊ NYCHGRUPYKAPITA OWEJ INFORMACJE NA TEMAT POTRZEB KREDYTOWYCH ORAZ STRUKTURY FINANSOWANIA EMITENTA IGRUPYKAPITA OWEJ INFORMACJE NA TEMAT JAKICHKOLWIEK OGRANICZEÑ W WYKORZYSTYWANIU ZASOBÓW KAPITA OWYCH, KTÓRE MIA Y LUB MOG YBY MIEÆ BEZPOŒREDNIO LUB POŒREDNIO ISTOTNY WP YW NA DZIA ALNOŒÆ OPERACYJN EMITENTAIGRUPYKAPITA OWEJ INFORMACJE DOTYCZ CE PRZEWIDYWANYCH RÓDE FUNDUSZY POTRZEBNYCH DO ZREALIZOWANIA ZOBOWI ZAÑPRZEDSTAWIONYCHWPOZYCJACH5.2.3I BADANIA I ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE OPIS STRATEGII BADAWCZO-ROZWOJOWEJ EMITENTA ZA POPRZEDNIE 3 LATA WRAZ Z KWOTAMI WYDATKOWANYMINADZIA ANIABADAWCZO-ROZWOJOWESPONSOROWANEPRZEZEMITENTA PATENTY,LICENCJE,ZNAKITOWAROWEEMITENTA Patenty posiadane przez Emitenta i podmiot zale ny Znaki towarowe posiadane przez Emitenta Licencje posiadane przez Emitenta Certyfikaty posiadane przez Emitenta INFORMACJEOTENDENCJACH NAJISTOTNIEJSZE OSTATNIO WYSTÊPUJ CE TENDENCJE W PRODUKCJI, SPRZEDA Y I ZAPASACH ORAZ KOSZTACH I CENACH SPRZEDA Y ZA OKRES OD DATY ZAKOÑCZENIA OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO DO DATY ZATWIERDZENIAPROSPEKTUEMISYJNEGO INFORMACJE NA TEMAT ZNANYCH TENDENCJI, NIEPEWNYCH ELEMENTÓW, DAÑ, ZOBOWI ZAÑ LUB ZDARZEÑ, KTÓRE WEDLE WSZELKIEGO PRAWDOPODOBIEÑSTWA MOG MIEÆ WP YW NA PERSPEKTYWY EMITENTA ORAZGRUPYKAPITA OWEJ PROGNOZYWYNIKÓWLUBWYNIKISZACUNKOWE ORGANYADMINISTRACYJNE,ZARZ DZAJ CEINADZORCZEORAZOSOBYZARZ DZAJ CEWY SZEGOSZCZEBLA IMIONA I NAZWISKA, ADRESY MIEJSCA PRACY W RAMACH EMITENTA, CZ ONKÓW ZARZ DU I RADY NADZORCZEJ ORAZ OSÓB ZAJMUJ CYCH STANOWISKA KIEROWNICZE WY SZEGO SZCZEBLA, KTÓRE MAJ ZNACZENIE DLA STWIERDZENIA, E EMITENT POSIADA STOSOWN WIEDZÊ I DOŒWIADCZENIE DO ZARZ DZANIA SWOJ DZIA ALNOŒCI Zarz¹dEmitenta RadaNadzorczaEmitenta Osobyzarz¹dzaj¹cewy szegoszczebla KONFLIKT INTERESÓW W ORGANACH ADMINISTRACYJNYCH, ZARZ DZAJ CYCH I NADZORCZYCH ORAZWŒRÓDOSÓBZARZ DZAJ CYCHWY SZEGOSZCZEBLA Potencjalne konflikty interesów osób bêd¹cych cz³onkami Zarz¹du i Rady Nadzorczej oraz osób zajmuj¹cych stanowiska kierownicze wy szego szczebla z ich prywatnymi interesami lub innymi obowi¹zkami Umowy i porozumienia ze znacz¹cymi akcjonariuszami, klientami, dostawcami lub innymi osobami, na mocy których, cz³onkowie Zarz¹du i Rady Nadzorczej oraz osoby zajmuj¹ce stanowiska kierownicze wy szegoszczeblazosta³ywybranedope³nieniafunkcjiwtychorganach Ograniczenia uzgodnione przez cz³onków Zarz¹du i Rady Nadzorczej lub osób na stanowiskach kierowniczych wy szego szczebla w zakresie zbycia w okreœlonym czasie posiadanych przez nich papierów wartoœciowych Emitenta

6 Spis treœci 15. WYNAGRODZENIAIINNEŒWIADCZENIA WYSOKOŒÆ WYP ACONYCH PRZEZ EMITENTA I PODMIOTY ZALE NE WYNAGRODZEÑ ZA OSTATNI PE NY ROK OBROTOWY (W TYM ŒWIADCZEÑ WARUNKOWYCH LUB ODROCZONYCH) CZ ONKOM ZARZ DU I RADY NADZORCZEJ EMITENTAORAZOSOBOMNASTANOWISKACHKIEROWNICZYCHWY SZEGOSZCZEBLA OGÓLNA KWOTA WYDZIELONA LUB ZGROMADZONA PRZEZ EMITENTA I PODMIOT ZALE NY NA ŒWIADCZENIA RENTOWE,EMERYTALNELUBPODOBNEŒWIADCZENIA PRAKTYKIORGANUADMINISTRACYJNEGO,ZARZ DZAJ CEGOINADZORUJ CEGO DATA ZAKOÑCZENIA OBECNEJ KADENCJI ORAZ OKRES SPRAWOWANIA FUNKCJI W ZARZ DZIE I RADZIE NADZORCZEJ EMITENTA Zarz¹dEmitenta RadaNadzorczaEmitenta INFORMACJE O UMOWACH O ŒWIADCZENIE US UG CZ ONKÓW ZARZ DU I RADY NADZORCZEJ Z EMITENTEM LUB PODMIOTEM ZALE NYM OKREŒLAJ CYCH ŒWIADCZENIA WYP ACANE W CHWILI ROZWI ZANIA STOSUNKU PRACY INFORMACJE O KOMITECIE DS. AUDYTU I KOMITECIE DS. WYNAGRODZEÑ EMITENTA. IMIONA I NAZWISKA CZ ONKÓWKOMITETÓWORAZPODSUMOWANIEZASADICHFUNKCJONOWANIA OŒWIADCZENIEOSTOSOWANIUSIÊPRZEZEMITENTADOPROCEDUR ADUKORPORACYJNEGO PRACOWNICY LICZBAPRACOWNIKÓW OPISWSZELKICHUSTALEÑDOTYCZ CYCHUCZESTNICTWAPRACOWNIKÓWWKAPITALEEMITENTA ZNACZNIAKCJONARIUSZE OSOBY INNE NI CZ ONKOWIE ZARZ DU I RADY NADZORCZEJ, KTÓRE, W SPOSÓB BEZPOŒREDNI LUB POŒREDNI, MAJ UDZIA Y W KAPITALE EMITENTA LUB PRAWA G OSU PODLEGAJ CE ZG OSZENIU ORAZ WIELKOŒÆ UDZIA U KA DEJZTYCHOSÓB POSIADANIE PRZEZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZY INNYCH PRAW G OSU BEZPOŒREDNIE LUB POŒREDNIE POSIADANIE LUB KONTROLOWANIE EMITENTA PRZEZ INNY PODMIOT, CHARAKTERKONTROLIORAZMECHANIZMYZAPOBIEGAJ CEJEJNADU YWANIU WSZELKIE ZNANE EMITENTOWI USTALENIA, KTÓRYCH REALIZACJA MO E W PÓ NIEJSZEJ DACIE SPOWODOWAÆ ZMIANYWSPOSOBIEKONTROLIEMITENTA TRANSAKCJEZPODMIOTAMIPOWI ZANYMI INFORMACJEFINANSOWEDOTYCZ CEAKTYWÓWIPASYWÓWEMITENTA HISTORYCZNEINFORMACJEFINANSOWE ród³ahistorycznychinformacjifinansowych Opinianiezale negobieg³egorewidentaohistorycznychinformacjachfinansowych Historyczne informacje finansowe za lata INFORMACJEFINANSOWEPROFORMA Informacjeogólne Bilans pro forma oraz rachunek zysków i strat pro forma Raportniezale negobieg³egorewidentaoinformacjachfinansowychproforma BADANIEHISTORYCZNYCHSPRAWOZDAÑFINANSOWYCH Opiniebieg³egorewidentaodnoœniedohistorycznychsprawozdañfinansowych Wskazanie innych informacji zamieszczonych w Prospekcie, zbadanych przez bieg³ego rewidenta ŒRÓDROCZNEDANEFINANSOWE POLITYKADYWIDENDY POSTÊPOWANIAS DOWEIARBITRA OWE ZNACZ CEZMIANYWSYTUACJIFINANSOWEJLUBHANDLOWEJEMITENTA INFORMACJEDODATKOWE KAPITA AKCYJNYEMITENTA Wielkoœæwyemitowanegokapita³uzak³adowegoEmitenta Akcjeniereprezentuj¹cekapita³u Liczba, wartoœæ ksiêgowa i wartoœæ nominalna akcji Emitenta w posiadaniu Emitenta, innych osób w imieniu Emitenta Liczba zamiennych papierów wartoœciowych, wymiennych papierów wartoœciowych lub papierów wartoœciowych zwarrantamiorazzasadyiprocedury,którympodlegaichzamiana,wymianalubsubskrypcja Informacje o wszystkich prawach nabycia lub zobowi¹zaniach w odniesieniu do kapita³u

7 Prospekt Emisyjny ATREM S.A Informacje o kapitale dowolnego cz³onka Grupy Kapita³owej Emitenta, który jest przedmiotem opcji lub wobec którego zosta³o uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, e stanie siê on przedmiotem opcji, a tak e szczegó³owy opis takich opcji w³¹cznie z opisem osób, których takie opcje dotycz¹ Danehistorycznenatematkapita³uzak³adowego UMOWASPÓ KIISTATUT Opis przedmiotu i celu dzia³alnoœci Emitenta, ze wskazaniem miejsca w Statucie spó³ki, w którym s¹ one okreœlone Podsumowanie wszystkich postanowieñ umowy spó³ki, statutu lub regulaminów Emitenta odnosz¹cych siê docz³onkówzarz¹duiradynadzorczej Prawa,przywilejeiograniczeniazwi¹zanezka dymrodzajemistniej¹cychakcji Dzia³ania niezbêdne do zmiany praw posiadaczy akcji, ze wskazaniem tych zasad, które maj¹ bardziej znacz¹cy zakresni jesttowymaganeprzepisamiprawa Zasady okreœlaj¹ce sposób zwo³ywania zwyczajnych dorocznych Walnych Zgromadzeñ Akcjonariuszy oraz Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeñ Akcjonariuszy, w³¹cznie z zasadami uczestnictwa w nich Postanowienia umowy spó³ki, statutu lub regulaminów Emitenta, które mog³yby spowodowaæ opóÿnienie, odroczenielubuniemo liwieniezmianykontrolinademitentem Postanowienia umowy spó³ki, statutu lub regulaminów, reguluj¹cych progow¹ wielkoœæ posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza Warunki wynikaj¹ce z umowy spó³ki, statutu lub regulaminów, którym podlegaj¹ zmiany kapita³u, je eli zasady te s¹ bardziej rygorystyczne ni okreœlone wymogami obowi¹zuj¹cego prawa ISTOTNEUMOWYZAWARTEPRZEZEMITENTAPOZANORMALNYMTOKIEMDZIA ALNOŒCI PODSUMOWANIE ISTOTNYCH UMÓW, INNYCH NI UMOWY ZAWIERANE W NORMALNYM TOKU DZIA ALNOŒCI EMITENTA, KTÓRYCH STRON JEST EMITENT LUB PODMIOT OD NIEGO ZALE NY, ZA OKRES DWÓCH LAT BEZPOŒREDNIOPOPRZEDZAJ CYCHDATÊPUBLIKACJIPROSPEKTU UmowyzawieraneprzezEmitenta Umowypodmiotówzale nychemitenta PODSUMOWANIE INNYCH ISTOTNYCH UMÓW, NIEZAWARTYCH W RAMACH NORMALNEGO TOKU DZIA ALNOŒCI, KTÓRYCH STRON JEST CZ ONEK GRUPY KAPITA OWEJ EMITENTA, ZAWIERAJ CYCH POSTANOWIENIA POWODUJ CE POWSTANIE ZOBOWI ZANIA DOWOLNEGO CZ ONKA GRUPY LUB NABYCIE PRZEZ NIEGO PRAWA O ISTOTNYM ZNACZENIU DLA GRUPY KAPITA OWEJ W DACIE PROSPEKTU INFORMACJE OSÓB TRZECICH ORAZ OŒWIADCZENIA EKSPERTÓW I OŒWIADCZENIA O JAKIMKOLWIEK ZAANGA OWANIU DANE O EKSPERTACH I OSOBACH SPORZ DZAJ CYCH RAPORTY NA ZLECENIE EMITENTA I WYKORZYSTANIU INFORMACJIPRZEZNICHSPORZ DZONYCHWPROSPEKCIE OŒWIADCZENIE O RZETELNOŒCI W WYKORZYSTANIU RAPORTÓW SPORZ DZONYCH PRZEZ OSOBY TRZECIE ORAZO RÓD ACHINFORMACJI DOKUMENTYUDOSTÊPNIONEDOWGL DU INFORMACJA O UDZIA ACH W INNYCH PRZEDSIÊBIORSTWACH CZÊŒÆ IV DOKUMENT OFERTOWY OSOBYODPOWIEDZIALNEZAINFORMACJEZAMIESZCZONEWPROSPEKCIE CZYNNIKI RYZYKA ZWI ZANE Z OFEROWANYMI LUB DOPUSZCZANYMI DO OBROTU PAPIERAMI WARTOŒCIOWYMI PODSTAWOWEINFORMACJE OŒWIADCZENIE O KAPITALE OBROTOWYM KAPITALIZACJAIZAD U ENIE INTERESYOSÓBFIZYCZNYCHIPRAWNYCHZAANGA OWANYCHWEMISJÊLUBWOFERTÊ Wprowadzaj¹cy Doradcyipodmiotysporz¹dzaj¹ceProspekt PRZES ANKIOFERTYIOPISWYKORZYSTANIAWP YWÓWPIENIÊ NYCH Cel1 RozwójGrupyKapita³owejATREM Cel 2 Zwiêkszenie zdolnoœci do pozyskania i realizacji projektów o znacznej wartoœci jednostkowej Cel3 BudowanowejsiedzibyATREMS.A INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŒCIOWYCH OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZANYCH DO OBROTU OPIS TYPU I RODZAJU OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZONYCH PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH

8 Spis treœci 4.2 PODSTAWA PRAWNA UTWORZENIA PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH AkcjeSeriiA AkcjeSeriiC PrawaDoAkcjiSeriiC CECHY PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH BÊD CYCH PRZEDMIOTEM OFERTY LUB DOPUSZCZENIA WALUTA EMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH PRAWA ORAZ OGRANICZENIA ZWI ZANE Z PAPIERAMI WARTOŒCIOWYMI BÊD CYMI PRZEDMIOTEM OFERTY LUBDOPUSZCZENIAORAZPROCEDURYWYKONYWANIATYCHPRAWIOGRANICZEÑ PODSTAWA PRAWNA NOWEJ EMISJI PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH PRZEWIDYWANA DATA EMISJI PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH OGRANICZENIA W SWOBODZIE PRZENOSZENIA PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH Ograniczeniawynikaj¹cezeStatutu Ograniczenia wynikaj¹ce z Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz Ustawy o Ofercie Publicznej Obowi¹zkizwi¹zaneznabywaniemakcjiwynikaj¹cezUstawyoOchronieKonkurencjiiKonsumentów Rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiêbiorstw Inneograniczeniawobrocieakcjami OBOWI ZUJ CE REGULACJE DOTYCZ CE OBOWI ZKOWYCH OFERT PRZEJÊCIA LUB PRZYMUSOWEGO WYKUPU (SQUEEZE-OUT) I ODKUPU (SELL-OUT) W ODNIESIENIU DO PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH PUBLICZNE OFERTY PRZEJÊCIA W STOSUNKU DO KAPITA U EMITENTA, DOKONANE PRZEZ OSOBY TRZECIE W CI GU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO I BIE CEGO ROKU OBROTOWEGO INFORMACJE O POTR CANYCH PODATKACH W AŒCIWYCH DLA MIEJSCA (KRAJU) PRZEPROWADZENIA OFERTY LUB DOPUSZCZENIA PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH Opodatkowaniedochodówzdywidendy Opodatkowaniedochodówzesprzeda ypapierówwartoœciowych Odpowiedzialnoœæ p³atnika Podatekodspadkówidarowizn Podatekodczynnoœcicywilnoprawnych INFORMACJEOWARUNKACHOFERTY WARUNKI, PARAMETRY I PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM OFERTY ORAZ DZIA ANIA WYMAGANE PRZY SK ADANIU ZAPISÓW WarunkiOfertyiwielkoœæOferty Terminy Oferty i procedura sk³adania zapisów Miejsce sk³adania zapisów Budowanie Ksiêgi Popytu Opis procedury sk³adania zapisów WarunkiwycofanialubzawieszeniaOferty Opismo liwoœcidokonaniaredukcjizapisóworazsposóbzwrotunadp³aconychkwot Minimalnaimaksymalnawielkoœæzapisu Termin,wktórymmo liwejestwycofaniezapisuprzezinwestora Sposóbiterminywnoszeniawp³atnaAkcjeOferowane DostarczenieAkcji Opis sposobu podania wyników Oferty do publicznej wiadomoœci Proceduryzwi¹zanezwykonaniemprawpierwokupu ZASADY DYSTRYBUCJI I PRZYDZIA U Rodzajeinwestorów,doktórychkierowanajestOferta Zamiary znacznych akcjonariuszy i cz³onków organów zarz¹dzaj¹cych, nadzorczych lub administracyjnych Emitenta,codouczestnictwawOfercie Podzia³OfertynaTranszeimo liwezmianywielkoœcitransz Zasadyprzydzia³uAkcjiOferowanych CENAAKCJIOFEROWANYCHIZASADYPODANIAJEJDOPUBLICZNEJWIADOMOŒCI PRAWOPIERWOKUPU PORÓWNANIE CENY P ACONEJ ZA AKCJE OFEROWANE Z CEN P ACON ZA NABYCIE AKCJI EMITENTA PRZEZCZ ONKÓWORGANÓW,PRACOWNIKÓWIWSPÓ PRACOWNIKÓW PLASOWANIEIGWARANTOWANIE(SUBEMISJA) DOPUSZCZENIE PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH DO OBROTU I USTALENIA DOTYCZ CE OBROTU

9 Prospekt Emisyjny ATREM S.A. 7. INFORMACJE NA TEMAT W AŒCICIELI PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH OBJÊTYCH SPRZEDA DANE PERSONALNE ORAZ POWI ZANIA W CI GU TRZECH OSTATNICH LAT Z EMITENTEM I JEGO POPRZEDNIKIEM ALBOOSOBAMIPOWI ZANYMIOSÓBZBYWAJ CYCHAKCJEEMITENTAWOFERCIE LICZBA I RODZAJ PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH OFEROWANYCH PRZEZ SPRZEDAJ CEGO UMOWYZAKAZUSPRZEDA YAKCJITYPULOCK-UP KOSZTYEMISJI/OFERTY ROZWODNIENIE INFORMACJEDODATKOWE BANKZACHODNIWBKS.A DOMMAKLERSKIBZWBKS.A CELICHOWSKI-SZYNDLER-WIÊCKOWSKA I PARTNERZY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH ZSIEDZIB WPOZNANIU CZÊŒÆ V ZA CZNIKI WYKAZODES AÑ DEFINICJEISKRÓTY STATUTEMITENTA AKTUALNYODPISZKRSEMITENTA

10 CZÊŒÆ I Podsumowanie CZÊŒÆ I Podsumowanie CZÊŒÆ I PODSUMOWANIE ZASTRZE ENIE Podsumowanie bêd¹ce czêœci¹ Prospektu winno byæ traktowane wy³¹cznie jako wprowadzenie do Prospektu. Decyzja inwestycyjna powinna byæ ka dorazowo podejmowana w oparciu o treœæ ca³ego Prospektu. Inwestor wnosz¹cy powództwo odnosz¹ce siê do treœci Prospektu ponosi koszt ewentualnego t³umaczenia tego Prospektu przed rozpoczêciem postêpowania przed s¹dem. Osoby sporz¹dzaj¹ce Podsumowanie bêd¹ce czêœci¹ Prospektu, ³¹cznie z ka dym jego t³umaczeniem, ponosz¹ odpowiedzialnoœæ jedynie za szkodê wyrz¹dzon¹ w przypadku, gdy Podsumowanie to wprowadza w b³¹d, jest niedok³adne lub sprzeczne z innymi czêœciami Prospektu. 1. ZARZ D, KIEROWNICTWO WY SZEGO SZCZEBLA ORAZ DORADCY I BIEGLI REWIDENCI EMITENTA 1.1 Zarz¹d Emitenta oraz kierownictwo wy szego szczebla Konrad Œniata³a Prezes Zarz¹du Marek Korytowski Wiceprezes Zarz¹du ukasz Kalupa Cz³onek Zarz¹du, Dyrektor ds. Ekonomicznych Tomasz Ciskowski Prokurent, Pe³nomocnik Grupy Kapita³owej ds. Systemów Informatycznych 1.2 Rada Nadzorcza Emitenta Tadeusz Kowalski Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Hanna Krawczyñska Wiceprzewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Gabriela Œniata³a Cz³onek Rady Nadzorczej Andrzej Rybarczyk Cz³onek Rady Nadzorczej Wojciech Kuœpik Cz³onek Rady Nadzorczej 1.3 Doradcy i biegli rewidenci Bank Zachodni WBK S.A. z siedzib¹ we Wroc³awiu Doradca Kapita³owy Emitenta w zwi¹zku z Ofert¹ oraz jeden z podmiotów sporz¹dzaj¹cych Prospekt. W imieniu BZ WBK dzia³a pan Marcin Pêdziñski dyrektor Obszaru Rynków Kapita³owych, pe³nomocnik. Dom Maklerski BZ WBK S.A. z siedzib¹ w Poznaniu Firma Inwestycyjna, Oferuj¹cy Akcje Sprzedawane oraz Akcje Serii C, doradca Spó³ki oraz jeden z podmiotów sporz¹dzaj¹cych Prospekt. W imieniu DM BZ WBK dzia³aj¹ pan Jacek Idczak, cz³onek Zarz¹du, oraz pani Barbara Nawrot, prokurent. Celichowski-Szyndler-Wiêckowska i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych zsiedzib¹wpoznaniu DoradcaPrawny Emitenta oraz jeden z podmiotów sporz¹dzaj¹cych Prospekt. W imieniu Kancelarii dzia³aj¹ pani Mariola Wiêckowska partner, radca prawny, oraz pani Julita Ludwiniak partner, radca prawny. Sarnowski & Wiœniewski Spó³ka Audytorska spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ z siedzib¹ w Poznaniu bieg³y rewident dokonuj¹cy badania jednostkowych sprawozdañ finansowych Emitenta za lata 2005 i 2006 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita³owej ATREM za rok 2007, wpisany na listê podmiotów uprawnionych do badania pod numerem 2917, prowadzon¹ przez Krajow¹ Izbê Bieg³ych Rewidentów. Badania jednostkowych sprawozdañ finansowych Emitenta za lata 2005 i 2006 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2007 dokona³ bieg³y rewident pan Dariusz Sarnowski, nr ewidencyjny 10200/7527. Ponadto bieg³y rewident pan Dariusz Sarnowski, nr ewidencyjny 10200/7527 sporz¹dzi³ raport bieg³ego rewidenta z badania danych finansowych pro forma, sporz¹dzonych za rok 2007, zamieszczonych w pkt 20.2 Prospektu. 2. INFORMACJE DOTYCZ CE EMITENTA 2.1 Historia i rozwój Emitenta Statutowa i handlowa nazwa Emitenta Emitent dzia³a pod firm¹ ATREM spó³ka akcyjna. Emitent mo e u ywaæ skróconej firmy (nazwy) w brzmieniu: ATREM S.A. W obrocie handlowym Emitent mo e pos³ugiwaæ siê zarówno firm¹ w pe³nym brzmieniu, jak u ywaæ firmy (nazwy) skróconej. 9

11 Prospekt Emisyjny ATREM S.A Miejsce rejestracji Emitenta oraz numer rejestracyjny Emitent jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze S¹dowym Rejestrze Przedsiêbiorców, prowadzonym przez S¹d Rejonowy Poznañ Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydzia³ Gospodarczy KRS pod numerem KRS Data utworzenia Emitenta Emitent powsta³ w wyniku przekszta³cenia spó³ki ATREM sp. z o.o. w spó³kê ATREM S.A., na mocy uchwa³y Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spó³ki ATREM sp. z o.o. z dnia 17 grudnia 2007 roku sporz¹dzonej w formie aktu notarialnego przed notariuszem Maciejem Celichowskim Rep. A nr 20378/2007. Poprzedniczka prawna Emitenta ATREM sp. z o.o. zosta³a utworzona aktem notarialnym z dnia 27 wrzeœnia 1999 r. sporz¹dzonym przez notariusza Andrzeja Adamskiego w Kancelarii Notarialnej Piotr Kowandy, Andrzej Adamski w Poznaniu (Rep. A /1999) i zarejestrowana w dniu 24 listopada 1999 r. w S¹dzie Rejonowym w Poznaniu w Wydziale XIV Gospodarczym Rejestrowym pod numerem RHB Nastêpnie w dniu 20 czerwca 2002 r. zosta³a wpisana do Rejestru Przedsiêbiorców prowadzonego przez S¹d Rejonowy w Poznaniu XXI Wydzia³ Gospodarczy KRS, pod numerem KRS Rejestracja Emitenta (ATREM S.A.) w Rejestrze Przedsiêbiorców KRS nast¹pi³a w dniu 3 stycznia 2008 roku. Zgodnie ze Statutem Emitenta czas trwania Emitenta jest nieoznaczony Siedziba i forma prawna Emitenta, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi dzia³a Emitent Krajem siedziby Emitenta jest Polska. Siedzib¹ Emitenta jest PrzeŸmierowo. Form¹prawn¹Emitentajestspó³kaakcyjna. Emitent dzia³a na podstawie prawa polskiego oraz prawa wspólnotowego. Podstaw¹ dzia³alnoœci Emitenta s¹ przede wszystkim: Kodeks Spó³ek Handlowych, Statut Emitenta oraz regulaminy Zarz¹du, Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia Adres siedziby Emitenta i numery telekomunikacyjne Adres: Telefon: Faks: Adres strony internetowej: ul. Rzemieœlnicza 35/37; PrzeŸmierowo Istotne zdarzenia w rozwoju gospodarczym Emitenta Emitent powsta³ w wyniku przekszta³cenia ATREM spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ w ATREM spó³ka akcyjna, na mocy uchwa³y Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ATREM sp. z o.o. z dnia 17 grudnia 2007 r. Postanowieniem z dnia 21 grudnia 2007 r. S¹d Rejonowy Poznañ Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydzia³ Gospodarczy KRS postanowi³ o wpisie Emitenta do Krajowego Rejestru S¹dowego Rejestru Przedsiêbiorców pod numerem KRS Wpis do Rejestru Przedsiêbiorców KRS zosta³ dokonany dnia 3 stycznia 2008 roku. Poprzedni¹ formê prawn¹ Emitenta stanowi³a spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ pod firm¹ ATREM sp. z o.o. z siedzib¹ w PrzeŸmierowie. Firma Spó³ki jest akronimem utworzonym z pierwszych liter wyrazów: automatyka, telemetria, regulacja, elektronika, metrologia, które najlepiej charakteryzuj¹ dzia³alnoœæ Emitenta. Spó³ka ta zosta³a zawi¹zana w dniu 27 wrzeœnia 1999 r. aktem notarialnym sporz¹dzonym przez notariusza Andrzeja Adamskiego w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu (Rep. A /1999). Rejestracja spó³ki mia³a miejsce w dniu 24 listopada 1999 r. w S¹dzie Rejonowym w Poznaniu w Wydziale XIV Gospodarczym Rejestrowym pod numerem RHB Nastêpnie w dniu 20 czerwca 2002 r. spó³ka zosta³a wpisana do Krajowego Rejestru S¹dowego Rejestru Przedsiêbiorców prowadzonego przez S¹d Rejonowy w Poznaniu XXI Wydzia³ Gospodarczy KRS pod numerem KRS Za³o ycielami Emitenta zostali wspólnicy poprzednika prawnego Emitenta, tj. spó³ki ATREM sp. z o.o.: pan Konrad Œniata³a, pan Marek Korytowski i pani Gabriela Œniata³a. W zamian za udzia³y poprzednika prawnego Emitenta wspólnicy otrzymali akcji imiennych serii A, które pokryte zosta³y maj¹tkiem przekszta³canej spó³ki. ATREM sp. z o.o. w 2002 roku wdro y³a System Zarz¹dzania Jakoœci¹ wed³ug PN-EN-ISO 9001:2001. Emitent uzyska³ w tym samym roku certyfikat Oficjalnego Partnera Spó³ki Schneider Electric Polska z przed³u eniem na kolejne lata. W ramach powo³anego Dzia³u Badañ i Rozwoju Emitent opracowa³ i wdro y³ do produkcji miêdzy innymi nastêpuj¹ce urz¹dzenia: Mikroprocesorowa Stacja Ochrony Katodowej (MSOK-01 i 02), Inteligentny Modu³ Transmisji (IMT-01), Mikroprocesorowy Sterownik Kot³a (MSK-02), Modem GPR/GSM dla zastosowañ przemys³owych (ModCom W1), Urz¹dzenie nadzoruj¹ce zu ycie gazu (StrGAZ 2). 10

12 CZÊŒÆ I Podsumowanie Istotnym dla rozwoju Emitenta zdarzeniem by³a realizacja zadania pod nazw¹ Budowa Wêz³a Lwówek dla odbioru gazu z systemowego gazoci¹gu tranzytowego etap II cz. AKPiA oraz systemu sterowania i wizualizacji. W ramach utworzonego Pionu Systemów Informatycznych w 2003 roku zaprojektowane zosta³y, a nastêpnie od 2005 roku produkcyjnie wdro one, miêdzy innymi nastêpuj¹ce systemy informatyczne: Telexus system telemetrii, kolekcji, wizualizacji i raportowania procesów przemys³owych i technologicznych, EwiSta system ewidencji i eksploatacji obiektów technologicznych, EwiGaz system ewidencji i œledzenia przep³ywu gazomierzy miechowych, systemy transmisji danych technologi¹ GSM/ GPRS. W 2003 roku Spó³ka otrzyma³a koncesjê Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie us³ug ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego, na okres wa noœci 50 lat. Od kwietnia 2003 roku poprzednik prawny Emitenta, a nastêpnie Emitent jest cz³onkiem Izby Gospodarczej Gazownictwa. W tym samym roku poprzez dywersyfikacjê obszaru dzia³alnoœci Spó³ka wesz³a na rynek wykonawstwa i realizacji kontraktów na rynku infrastrukturalnym. Pozwoli³o to zwiêkszyæ zakres bran owy dzia³alnoœci Spó³ki i jednoczeœnie pozyskaæ nowych klientów. Przyk³adowo, w 2003 roku Emitent wykona³ zdalne sterowanie ujêcia wody Sowiniec-Krajkowo dla miasta Poznania, a w 2005 roku rozpocz¹³ wykonanie robót AKPiA dla 15 obiektów w ramach inwestycji Modernizacja Zak³adu Produkcji Wody na Grobli we Wroc³awiu. Efektem tych dzia³añ by³o umocnienie pozycji konkurencyjnej na rynku. Rok 2004 obfitowa³ w wiele wa nych dla Spó³ki wydarzeñ, m.in.: uzyska³a Certyfikat Systemu Jakoœci AQAP w zakresie projektowania, oprogramowania, wykonawstwa, eksploatacji, serwisu, doradztwa w zakresie automatyki, telemetrii, pomiarów, teleinformatyki i telekomunikacji oraz inkasa gazowego, rozpoczê³a wdra anie Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania klasy ERP, otrzyma³a z³oty medal na Targach Techniki Gazowniczej EXPO-GAS 2004 za produkt Mikroprocesorowa Stacja Ochrony Katodowej, uzyska³a wyró nienie Gazele Biznesu Od roku 2005 w Spó³ce funkcjonuje Zintegrowany System Zarz¹dzania iscala, w strukturze którego dzia³aj¹ m.in. nastêpuj¹ce modu³y: Zarz¹dzanie Projektami, Zarz¹dzanie Serwisem, Zarz¹dzanie umowami, Ksiêga G³ówna, Ksiêga Zakupów, Ksiêga Sprzeda y, Zamówienia Zakupów i Zamówienia Sprzeda y, CRM. Funkcj¹ tych systemów jest pe³nienie bie ¹cego nadzoru i kontroli nad zleceniami, rozliczeniami i terminowoœci¹ robót, bezpoœrednio poprzez personel odpowiedzialnej za dane zlecenie komórki organizacyjnej, podlegaj¹cy z kolei nadzorowi jednostki kierowniczej. Od 2005 roku Emitent rozpocz¹³ tak e dystrybucjê urz¹dzeñ oraz projektowanie i wykonawstwo instalacji klimatyzacyjno-grzewczych zasilanych gazem opartych na rozwi¹zaniach firmy Broad. W latach mia³o miejsce dalsze rozwijanie sprzeda y, wdra ania oraz eksploatacji produktów zwi¹zanych z systemami telemetrii, informatyki oraz automatyki przemys³owej (EwiSta, Telexus, EwiGaz, MSOK Mikroprocesorowa Stacja Ochrony Katodowej, MSK Mikroprocesorowy Sterownik Kot³a). Od 2006 roku Spó³ka wprowadzi³a system bud etowania realizowanych kontraktów nadzorowany przez Dzia³ Bud etowania i Controllingu. Z dniem 31 lipca 2006 r. Spó³ka wdro y³a zintegrowany system zarz¹dzania jakoœci¹ zgodnie z normami: PN-EN-ISO 9001:2001, PN-EN-ISO 14001:2005 i PN N 18001:2004 w zakresie projektowania, oprogramowania wykonawstwa, produkcji, eksploatacji i serwisu, doradztwa w zakresie systemów, obiektów, urz¹dzeñ: automatyki, telemetrii, pomiarów, informatyki, teleinformatyki i telekomunikacji, regulacji, elektroniki i instalacji sanitarnych. Emitent uzyska³ Certyfikat Oficjalnego Partnera spó³ki Schneider Electric Polska sp. z o.o. na lata 2006, 2007 i W styczniu 2007 roku Emitent zawar³ tak e ze Schneider Electric Polska sp. z o.o. Umowê Partnersk¹ Integratora Systemów na okres 3 lat, tj. do koñca 2009 roku. Ponadto Emitent upowa niony jest do u ywania tytu³u Autoryzowanego Instalatora urz¹dzeñ Siemens, na podstawie Certyfikatu SSP/FSP 3/01.06 przyznawanego przez Siemens sp. z o.o. Building Technologies, Fire & Security Products. G³ówne inwestycje poczynione przez Emitenta w 2007 roku to zakup piêciu nieruchomoœci gruntowych w miejscowoœci Z³otniki, gmina Suchy Las, o ³¹cznej powierzchni 3,53 ha, w celu budowy wiêkszej i nowoczeœniejszej siedziby Emitenta wraz z zapleczem technicznym. Sfinansowanie tej inwestycji nast¹pi³o z w³asnych œrodków Emitenta. W czerwcu 2007 roku Emitent zawi¹za³ spó³kê CONTRAST sp. z o.o. z siedzib¹ w Ostrowie Wielkopolskim, w której posiada 75,0% udzia³ów. Spó³ka ta rozpoczê³a dzia³alnoœæ we wrzeœniu 2007 roku, a powy sza inwestycja przyczyni³a siê do poprawy wyników dzia³alnoœci Emitenta i rozwoju dzia³alnoœci w obszarze bran y elektroenergetycznej dziêki temu uzyskano kompleksowoœæ us³ug Emitenta. W styczniu 2008 roku Emitent podpisa³ umowê zobowi¹zuj¹c¹ do sprzeda y udzia³ów, a nastêpnie w celu wykonania tej umowy w dniu 01 kwietnia 2008 r. zawar³ umowê sprzeda y udzia³ów, na mocy której zakupi³ 100% udzia³ów w spó³ce z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ pod firm¹ ELEKTRO-SYSTEM sp. z o.o. z siedzib¹ w Gorzowie Wlkp., która powsta³a z przekszta³cenia w trybie Kodeksu spó³ek handlowych Przedsiêbiorstwa Produkcyjno-Us³ugowo-Handlowego ELEKTRO-SYSTEM T. Skrzeczko i S-ka Spó³ka jawna. Spó³ka ta zajmuje siê kompleksow¹ realizacj¹ inwestycji w zakresie robót elektrycznych: budynków przemys³owych, administracyjnych-mieszkalnych i handlowych, stacji transformatorowych oraz sieci elektroenergetycznych SN i NN. Do³¹czenie do Grupy Kapita³owej ATREM spó³ki ELEKTRO-SYSTEM sp. z o.o. wzmocni jeszcze pozycjê konkurencyjn¹ Grupy na rynku us³ug elektroenergetycznych, tak e w segmencie budownictwa przemys³owego. 11

13 Prospekt Emisyjny ATREM S.A. W maju 2008 roku Emitent podpisa³ umowê zobowi¹zuj¹c¹ do sprzeda y udzia³ów w spó³ce z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ powsta³ej w wyniku przekszta³cenia DOM-MAR PRZEDSIÊBIORSTWO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO I PRZEMYS OWEGO Domka sp.j. z siedzib¹ w Poznaniu, nale ¹cej do trzech osób fizycznych. Udzia³y zostan¹ nabyte do dnia 30 wrzeœnia 2008 roku. Zakup ww. udzia³ów wzmocni pozycjê Grupy w obszarze wykonawstwa nowoczesnych instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych. 2.2 Zarys ogólny dzia³alnoœci Emitenta i spó³ek z Grupy Kapita³owej Przedmiot dzia³alnoœci Emitenta Emitent dzia³a na rynku od 1999 r. Pocz¹tkowo Emitent wykonywa³ prace na obiektach gazowniczych skupione wokó³ problematyki: Automatyki dziedzina nauki zajmuj¹ca siê analiz¹ i modelowaniem matematycznym obiektów i uk³adów ró nej natury, maj¹ca na celu tworzenie modeli pozwalaj¹cych na zastosowanie teorii sterowania do stworzenia uk³adu steruj¹cego danym obiektem, procesem lub uk³adem tak, aby ten zachowywa³ siê w po ¹dany sposób, Telemetrii dziedzina telekomunikacji zajmuj¹ca siê technikami przesy³u wartoœci pomiarowych na odleg³oœæ, Regulacji sterowanie, oddzia³ywanie rêczne lub automatyczne na dany obiekt, maj¹ce na celu zmniejszenie odchylenia przebiegu jego wielkoœci wyjœciowej (regulowanej) od przebiegu wartoœci zadanej, Elektroniki dziedzina techniki i nauki zajmuj¹ca siê wytwarzaniem i przetwarzaniem sygna³ów w postaci pr¹dów i napiêæ elektrycznych lub pól elektromagnetycznych, w tym znajduj¹cych zastosowanie w systemach inteligentnych budynków oraz systemach zabezpieczeñ i monitoringu, Metrologii nauka zajmuj¹ca siê sposobami dokonywania pomiarów oraz zasadami interpretacji uzyskanych wyników. Z roku na rok zakres prac wykonywanych przez Emitenta rozszerza³ siê z sektora gazowniczego na sektor energetyczny, wodno-kanalizacyjny oraz zwi¹zany z ochron¹ œrodowiska. Przez ca³y okres dzia³alnoœci Emitent przygotowywa³ i wdra a³ rozwi¹zania innowacyjne, maj¹ce na celu rozwój techniczny w takich dziedzinach, jak: automatyzacja procesów przemys³owych, systemy teleinformatyczne, dedykowane urz¹dzenia i systemy akwizycji danych, systemy zarz¹dzania budynkiem. Pakiet oferowanych przez Emitenta us³ug obejmuje: konsultacje, doradztwo, opracowywanie koncepcji i projektów technicznych, dostawy i uruchomienia sprzêtu, oprogramowania systemów, nadzór techniczny i projektowy, kontrolê finansow¹, instalacjê i uruchomienie, dokumentacjê powykonawcz¹, serwis instalacji (gwarancyjny i pogwarancyjny) oraz nadzór eksploatacyjny. Obszarami, w których Emitent skupi³ znaczny potencja³ techniczny i badawczy, s¹: dedykowane urz¹dzenia i systemy akwizycji danych, aktywna ochrona antykorozyjna, automatyzacja procesów przemys³owych, w ramach których Emitent wykonuje lokalne i rozproszone systemy nadzoru i sterowania, systemy wizualizacji procesów przemys³owych, przetwarzanie danych procesowych, systemy teleinformatyczne, takie jak: specjalistyczne pakiety oprogramowania, systemy bezpiecznej transmisji danych, sieci komputerowe, systemy telekomunikacyjne, okablowania strukturalne z dedykowanym zasilaniem elektrycznym. Jednym z kierunków rozwoju Emitenta jest równie projektowanie wentylacji i klimatyzacji zasilanej gazem ziemnym lub wykorzystuj¹cej ciep³o odpadowe (pozosta³e po technologii produkcji, uzyskane z wód geotermalnych lub z uk³adów ch³odzenia). Projektowane instalacje w po³¹czeniu z nowoczesnymi systemami automatyki i wizualizacji daj¹ unikalny produkt rynkowy dla odbiorcy komercyjnego. Atutem Emitenta jest funkcjonowanie w segmencie rynku, w którym niewiele przedsiêbiorstw posiada stosowne uprawnienia i referencje, pozwalaj¹ce uczestniczyæ w realizacji du ych kontraktów w obszarze szeroko rozumianego zaplecza in ynierskiego, tj. w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej, automatyki, elektroenergetyki oraz informatyki. Segment, w którym Emitent prowadzi dzia³alnoœæ, charakteryzuje siê ni sz¹ wartoœci¹ kontraktów w porównaniu z typowymi kontraktami budowlanymi (zazwyczaj od kilkuset tysiêcy do kilku milionów z³otych), a œredni czas trwania kontraktu wynosi zwykle poni ej roku. Us³ugi Emitenta realizowane s¹ b¹dÿ w ramach podzlecania, gdzie generalnym wykonawc¹ jest firma budowlana, b¹dÿ bezpoœrednio na rzecz inwestora. Wysokie kwalifikacje oraz bogate doœwiadczenie umo liwiaj¹ Emitentowi realizacjê wielu znacz¹cych zadañ na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. Emitent posiada kapita³ ludzki oraz zaplecze in ynierskie w zakresie zarz¹dzania kontraktami. W sektorach prowadzenia dzia³alnoœci Emitent mo e samodzielnie lub w konsorcjum startowaæ we wszystkich przetargach obejmuj¹cych zakres swojej dzia³alnoœci. 12

14 CZÊŒÆ I Podsumowanie Emitent d¹ y do umocnienia przewagi konkurencyjnej, m.in. poprzez zwiêkszenie zdolnoœci do pozyskiwania i realizacji projektów o znacznej wartoœci jednostkowej w kraju i za granic¹. Jest to mo liwe w wyniku zwiêkszenia œrodków obrotowych, rozbudowy zespo³ów wykonawczych, nabycia dodatkowego sprzêtu. Na realizacjê tego celu Emitent planuje przeznaczyæ 4 6 mln z³ ze œrodków, jakie zostan¹ pozyskane z planowanej emisji Akcji Serii C (szczegó³owy opis celów emisji znajduje siê w pkt 3.4 czêœci IV Prospektu). Emitent w swoich rozwi¹zaniach stosuje najnowoczeœniejsze technologie. Dysponuje wieloma certyfikatami i uprawnieniami bran owymi. Jest partnerem wielu renomowanych firm, np. Schneider Electric, Plum, Common, GE FANUC, IBM, Microsoft Przedmiot dzia³alnoœci spó³ki zale nej CONTRAST sp. z o.o. W wyniku nabycia przez Emitenta 75% udzia³ów w CONTRAST sp. z o.o. (pozosta³e 25% udzia³ów posiada p. Zdzis³aw Stachowiak), w 2007 r. powsta³a Grupa Kapita³owa ATREM. Utworzenie Grupy mia³o na celu umocnienie jej pozycji na rynku projektowania i wykonawstwa sieci, instalacji i obiektów elektroenergetycznych. Wyroby projektowane i produkowane przez CONTRAST sp. z o.o. s¹ równie wykorzystywane w kontraktach realizowanych przez Emitenta. Zakres us³ug oferowanych przez CONTRAST sp. z o.o. obejmuje: projekty techniczne i wykonawstwo w zakresie: sieci elektroenergetycznych œredniego i niskiego napiêcia, stacji transformatorowych, rozdzielni niskiego i œredniego napiêcia (NN i SN), instalacji elektrycznych w budynkach prywatnych i u ytecznoœci publicznej, instalacji elektrycznych w obiektach przemys³owych, instalacji elektrycznych specjalnych w pomieszczeniach zagro onych po arem i wybuchem, instalacji elektrycznych w zak³adach opieki zdrowotnej, uk³adów automatyki i zabezpieczeñ, instalacji niskopr¹dowych, w tym: teletechnicznych, przeciwpo arowych, alarmowych (SWiN), sieci komputerowych, CCTV (closed circuit television telewizja przemys³owa dozorowa), BMS (building management systems system zarz¹dzania budynkiem), detekcji gazu, dwutlenku wêgla itp., badania kontrolno-pomiarowe: próby napiêciowe rozdzielni SN, pomiary skutecznoœci ochrony przeciwpora eniowej, pomiary wy³¹czników ró nicowo-pr¹dowych, pomiary natê enia oœwietlenia, pomiary uziemieñ, próby i pomiary eksploatacyjne, pomiary termowizyjne, lokalizacjê i naprawê uszkodzeñ linii kablowych, budowê linii œwiat³owodowych, spawanie i pomiary œwiat³owodów. CONTRAST sp. z o.o. uczestniczy we wszystkich etapach procesu budowlanego: projektowanie, kosztorysowanie, przygotowanie formalnoprawne dla realizacji inwestycji, nadzór inwestycyjny, kompletacja dostaw i us³ug, pe³nienie funkcji generalnego wykonawcy inwestycji, budowa obiektów elektroenergetycznych i teletechnicznych, modernizacja obiektów elektroenergetycznych i teletechnicznych, 13

15 Prospekt Emisyjny ATREM S.A. testy i uruchomienia, eksploatacja, serwis i konserwacja. Zgodnie ze strategi¹ rozwoju, CONTRAST sp. z o.o. zamierza rozszerzyæ zakres swojej dzia³alnoœci o poni sze obszary: elektroenergetyka wysokich napiêæ CONTRAST sp. z o.o. zamierza pozyskaæ inwestorów strategicznych zwi¹zanych z rozwojem i rozbudow¹ sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej na terenie kraju oraz poza jego granicami, alternatywne Ÿród³a energii CONTRAST sp. z o.o. planuje przygotowywanie nowych projektów oraz pozyskiwanie dla nich finansowania, a tak e budowê i eksploatacjê obiektów energetycznych, w szczególnoœci elektrowni wiatrowych, CONTRAST sp. z o.o. rozwa a œwiadczenie us³ug w nastêpuj¹cych segmentach rynku energetycznego: outsourcing wytwarzania energii w skojarzeniu zw³aszcza dla odbiorców przemys³owych, wytwarzanie i dostawy energii odnawialnej, zw³aszcza z wiatru, monitoring, prefabrykacja rozdzielnic niskiego napiêcia CONTRAST sp. z o.o. zamierza pozyskaæ licencjê Prisma firmy Schneider Electric, diagnostyka sieci elektroenergetycznych oraz poprawa ich parametrów, technika œwiat³owodowa budowa linii œwiat³owodowych i ich eksploatacja Przedmiot dzia³alnoœci spó³ki zale nej ELEKTRO-SYSTEM sp. z o.o. W wyniku nabycia przez Emitenta, w dniu 1 kwietnia 2008 r., 100% udzia³ów w ELEKTRO-SYSTEM sp. z o.o. poszerzona zosta³a Grupa Kapita³owa ATREM. Rozszerzenie Grupy o spó³kê ELEKTRO-SYSTEM sp. z o.o. mia³o na celu umocnienie jej pozycji na rynku projektowania oraz wykonawstwa sieci i instalacji elektroenergetycznych. Zakres us³ug oferowanych przez ELEKTRO-SYSTEM sp. z o.o. obejmuje: projekty techniczne i wykonawstwo w zakresie: sieci elektroenergetycznych œredniego i niskiego napiêcia, stacji transformatorowych, rozdzielni niskiego i œredniego napiêcia (NN i SN), instalacji elektrycznych w budynkach prywatnych i u ytecznoœci publicznej, instalacji elektrycznych w obiektach przemys³owych, instalacji elektrycznych specjalnych w pomieszczeniach zagro onych po arem i wybuchem, instalacji elektrycznych w zak³adach opieki zdrowotnej, instalacji niskopr¹dowych, w tym: teletechnicznych, przeciwpo arowych, alarmowych (SWiN), sieci komputerowych, CCTV (closed circiut television telewizja przemys³owa dozorowa), detekcji gazu, dwutlenku wêgla itp., badania kontrolno-pomiarowe: próby napiêciowe rozdzielni SN, pomiary skutecznoœci ochrony przeciwpora eniowej, pomiary wy³¹czników ró nicowo-pr¹dowych, pomiary natê enia oœwietlenia, pomiary uziemieñ; próby i pomiary eksploatacyjne, lokalizacjê i naprawê uszkodzeñ linii kablowych. ELEKTRO-SYSTEM sp. z o.o. uczestniczy we wszystkich etapach procesu budowlanego: projektowanie, kosztorysowanie, przygotowanie formalnoprawne dla realizacji inwestycji, nadzór inwestycyjny, kompletacja dostaw i us³ug, pe³nienie funkcji generalnego wykonawcy inwestycji, 14

16 CZÊŒÆ I Podsumowanie budowa obiektów elektroenergetycznych i teletechnicznych, modernizacja obiektów elektroenergetycznych i teletechnicznych, testy i uruchomienia, eksploatacja, serwis i konserwacja. Zgodnie ze strategi¹ rozwoju, ELEKTRO-SYSTEM sp. z o.o. zamierza rozszerzyæ zakres swojej dzia³alnoœci o poni sze obszary: prefabrykacja rozdzielnic niskiego napiêcia ELEKTRO-SYSTEM sp. z o.o. zamierza pozyskaæ licencjê firmy Meller Electric oraz Prisma firmy Schneider Electric, diagnostyka sieci elektroenergetycznych oraz poprawa jej parametrów, sprzeda hurtowa i detaliczna materia³ów elektrycznych. 3. WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ Wybrane dane finansowe Grupy Kapita³owej pochodz¹ ze zbadanych sprawozdañ finansowych jednostkowych za lata obrotowe 2005 i 2006 oraz sprawozdania skonsolidowanego za rok Zaprezentowane historyczne informacje finansowe obejmuj¹ce skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita³owej Emitenta za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. oraz porównywalne dane finansowe ze sprawozdañ jednostkowych Emitenta za okresy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. i od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., sporz¹dzone wed³ug Miêdzynarodowych Standardów Sprawozdawczoœci Finansowej (MSSF). Grupa Kapita³owa Emitenta powsta³a w 2007 r. (Emitent naby³ 75-proc. udzia³ w kapitale zak³adowym CONTRAST sp. z o.o.). Pocz¹wszy od 2007 r., Emitent sporz¹dza skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Jako historyczne dane finansowe za lata 2005 i 2006 zaprezentowano jednostkowe dane finansowe Emitenta. Wybrane dane finansowe Grupy Kapita³owej w latach Wyszczególnienie Za okres (tys. z³) Przychody netto ze sprzeda y Wynik na sprzeda y Wynik na dzia³alnoœci operacyjnej (EBIT) Wynik na dzia³alnoœci operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) Wynik brutto Wynik netto Przypadaj¹cy akcjonariuszom podmiotu dominuj¹cego Przypadaj¹cy akcjonariuszom mniejszoœciowym Œrednia wa ona liczba akcji (szt.)* Zysk na jedn¹ akcjê (z³)* 0,74 0,48 0,25 Rozwodniony zysk na jedn¹ akcjê (z³)* 0,74 0,48 0,25 Dywidenda za dany rok przypadaj¹ca na jedn¹ akcjê (z³)* 0,20 0,09 0,07 ród³o: Emitent Grupa Kapita³owa Emitenta powsta³a w 2007 r. (sprawozdanie skonsolidowane sporz¹dzane od 2007 r.), dane finansowe za lata 2005 i 2006 pochodz¹ z jednostkowych sprawozdañ finansowych Emitenta. * Emitent powsta³ w wyniku przekszta³cenia ATREM spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ w ATREM spó³ka akcyjna na mocy uchwa³y Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spó³ki ATREM sp. z o.o. z dnia 17 grudnia 2007 r. Rejestracja przekszta³cenia nast¹pi³a 3 stycznia 2008 r. Prezentowan¹ liczbê akcji obliczono jako iloraz liczby Akcji Serii A (akcje za³o ycielskie) oraz œredniowa onej rocznie liczby udzia³ów. Wybrane dane finansowe Grupy Kapita³owej w latach Wyszczególnienie Stan na koniec okresu (tys. z³) Aktywa razem Aktywa trwa³e Aktywa obrotowe Kapita³ w³asny Kapita³y przypadaj¹ce akcjonariuszom podmiotu dominuj¹cego, w tym kapita³ podstawowy Kapita³y przypadaj¹ce akcjonariuszom mniejszoœciowym

ARCUS SPÓ KA AKCYJNA

ARCUS SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY ARCUS SPÓ KA AKCYJNA www.arcus.pl Niniejszy Prospekt sporz¹dzono w zwi¹zku z: publiczn¹ ofert¹ objêcia 2.500.000 (dwa miliony piêæset tysiêcy) akcji zwyk³ych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A.

PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A. PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 19 www.unibep.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną składającą się z oferty subskrypcji 6.700.000

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Krosglass Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krośnie ul. Tysiąclecia 17 38-400 Krosno Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.krosglass.pl Na podstawie Prospektu wprowadza się

Bardziej szczegółowo

Oferuj¹cy. KBC Securities N.V. (Spó³ka Akcyjna) Oddzia³ w Polsce ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa

Oferuj¹cy. KBC Securities N.V. (Spó³ka Akcyjna) Oddzia³ w Polsce ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa UNIA EUROPEJSKA Projekt wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego SPO WKP 2.1 PROSPEKT EMISYJNY AKCJI sporz¹dzony w formie zestawu dokumentów obejmuj¹cego dokument podsumowuj¹cy,

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008 O S PROSPEKT EMISYJNY Sporz dzony w zwi zku z ofert publiczn 1.400.000 Akcji zwyk ych na okaziciela serii C oraz z ubieganiem si o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie wi cej ni 1.400.000 Akcji

Bardziej szczegółowo

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Suwak 3, 02-676 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006421) Niniejszy prospekt

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Magellan S.A. (spó³ka prawa handlowego z siedzib¹ w odzi w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiêbiorców pod numerem KRS 0000263422) Oferta Publiczna 2.995.455

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Polnord Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. Polnord Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY Polnord Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE Z PROSPEKTU EMISYJNEGO POWER MEDIA SPÓ KI AKCYJNEJ

WYBRANE INFORMACJE Z PROSPEKTU EMISYJNEGO POWER MEDIA SPÓ KI AKCYJNEJ WYBRANE INFORMACJE Z PROSPEKTU EMISYJNEGO POWER MEDIA SPÓ KI AKCYJNEJ Power Media S.A. ZASTRZE ENIE Niniejsza publikacja zawiera jedynie wybrane informacje z prospektu emisyjnego Power Media Spó³ki Akcyjnej,

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Prospekt Emisyjny Rozdzia³ 1 - Podsumowanie i czynniki ryzyka ROZDZIA I: PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1.1 SPECYFIKA DZIA ALNOŒCI EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ Przedmiotem dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. EUROMARK POLSKA Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie

PROSPEKT EMISYJNY. EUROMARK POLSKA Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie PROSPEKT EMISYJNY EUROMARK POLSKA Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Podmiotem oferuj cym papiery warto ciowe Emitenta jest: Millennium Dom Maklerski Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie, Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 MARZEC 2014 SPIS TREŒCI 1. ORGANIZACJA GRUPY KAPITA OWEJ TAURON.............................. 4 1.1.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

BRE BANK S.A. Globalny Koordynator i Wyłączny Prowadzący Księgę Popytu Deutsche Bank AG Oddział w Londynie

BRE BANK S.A. Globalny Koordynator i Wyłączny Prowadzący Księgę Popytu Deutsche Bank AG Oddział w Londynie BRE BANK S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Akcji Serii B i Akcji Serii C

PROSPEKT EMISYJNY Akcji Serii B i Akcji Serii C PROSPEKT EMISYJNY Akcji Serii B i Akcji Serii C ATM Grupa Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Bielanach Wroc³awskich Adres g³ównej strony internetowej: http://www.atmgrupa.pl Podmiotem Dominuj¹cym w stosunku do

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY LPP Spó³ka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY LPP Spó³ka Akcyjna Emitent: LPP Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Gdañsku Bran a stanowi¹ca o wynikach finansowych Emitenta: dystrybucja odzie y Wprowadzaj¹cy Akcje serii F: Handlowy Inwestycje II Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych CA IB Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Pro Lokata publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejszy Prospekt udostêpniany

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony w dniu 12 października 2010 r. przez KNF.

Prospekt został zatwierdzony w dniu 12 października 2010 r. przez KNF. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000082312)

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A. ANEKS NR 1

BANK MILLENNIUM S.A. ANEKS NR 1 Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Bank Millennium S.A. BANK MILLENNIUM S.A. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ZATWIERDZONEGO W DNIU 11 STYCZNIA 2010 R. DECYZJ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/WE/410/6/2/10

Bardziej szczegółowo

Dzia³ A Wstêp i ostrze enia

Dzia³ A Wstêp i ostrze enia PODSUMOWANIE Podsumowanie zawiera zbiór informacji objêtych obowi¹zkiem informacyjnym, zwanych Elementami, zgodnie z Za³¹cznikiem XXII (Zakres informacji w odniesieniu do podsumowañ) do Rozporz¹dzenia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl PROSPEKT EMISYJNY Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl Niniejszy Prospekt zosta sporz dzony w zwi zku z: publiczn subskrypcj 200.000 akcji zwyk

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA X Za³¹czniki ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU

ROZDZIA X Za³¹czniki ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ZA CZNIK 2 UCHWA A W AŒCIWEGO ORGANU STANOWI CEGO PEKAES O EMISJI PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH I WPROWADZENIU ICH DO PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo