PROSPEKT EMISYJNY ATREM S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT EMISYJNY ATREM S.A."

Transkrypt

1 PROSPEKT EMISYJNY ATREM S.A. przygotowany w związku z Publiczną Ofertą: Akcji Serii A, Akcji Serii C, oraz w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym: Akcji Serii A, do Akcji Serii C, do Praw do Akcji Serii C. Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 czerwca 2008 roku. Firma Inwestycyjna, Oferujący Doradca Kapitałowy Doradca Prawny Dom Maklerski BZ WBK Spółka Akcyjna plac Wolności 15, Poznań Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna Rynek 9/11, Wrocław Celichowski-Szyndler-Więckowska i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych ul. Szkolna 5/15, Poznań

2 Spis treœci SPIS TREŒCI CZÊŒÆ I PODSUMOWANIE ZARZ D,KIEROWNICTWOWY SZEGOSZCZEBLAORAZDORADCYIBIEGLIREWIDENCIEMITENTA ZARZ DEMITENTAORAZKIEROWNICTWOWY SZEGOSZCZEBLA RADANADZORCZAEMITENTA DORADCYIBIEGLIREWIDENCI INFORMACJEDOTYCZ CEEMITENTA HISTORIAIROZWÓJEMITENTA StatutowaihandlowanazwaEmitenta MiejscerejestracjiEmitentaoraznumerrejestracyjny DatautworzeniaEmitenta Siedziba i forma prawna Emitenta, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi dzia³a Emitent AdressiedzibyEmitentainumerytelekomunikacyjne IstotnezdarzeniawrozwojugospodarczymEmitenta ZARYSOGÓLNYDZIA ALNOŒCIEMITENTAISPÓ EKZGRUPYKAPITA OWEJ Przedmiotdzia³alnoœciEmitenta Przedmiot dzia³alnoœci spó³ki zale nej CONTRAST sp. z o.o Przedmiot dzia³alnoœci spó³ki zale nej ELEKTRO-SYSTEM sp. z o.o WYBRANEDANEFINANSOWEGRUPYKAPITA OWEJ KAPITALIZACJAIZAD U ENIE PRACOWNICYEMITENTA ZNACZ CYAKCJONARIUSZE TRANSAKCJEZPODMIOTAMIPOWI ZANYMI INFORMACJE DOTYCZ CE OFERTY PUBLICZNEJ KOSZTYEMISJI/OFERTY ROZWODNIENIE CELEEMISJI CZYNNIKIRYZYKA CZYNNIKI RYZYKA ZWI ZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM EMITENT PROWADZI DZIA ALNOŒÆ CZYNNIKI RYZYKA ZWI ZANE BEZPOŒREDNIO Z DZIA ALNOŒCI EMITENTA CZYNNIKI RYZYKA ZWI ZANE Z DOPUSZCZANYMI DO OBROTU PAPIERAMI WARTOŒCIOWYMI INFORMACJEDODATKOWE KAPITA ZAK ADOWY DOKUMENTYDOSTÊPNEDOWGL DU CZÊŒÆ II CZYNNIKI RYZYKA ZWI ZANE Z EMITENTEM ORAZ TYPEM PAPIERU WARTOŒCIOWEGO OBJÊTEGO EMISJ CZYNNIKIRYZYKAZWI ZANEZOTOCZENIEM,WJAKIMEMITENTPROWADZIDZIA ALNOŒÆ RYZYKO KONKURENCJI RYZYKO NIESOLIDNYCH DOSTAWCÓW MATERIA ÓW I PODWYKONAWCÓW RYZYKO ZWI ZANE Z SEZONOWOŒCI BRAN Y RYZYKO ZWI ZANE Z KONIUNKTUR GOSPODARCZ W POLSCE RYZYKA ZWI ZANE Z OBECNOŒCI POLSKI W STRUKTURZE UNII EUROPEJSKIEJ RYZYKO KURSU WALUTOWEGO RYZYKO ZMIENNOŒCI STÓP PROCENTOWYCH RYZYKO NIEKORZYSTNYCH ZMIAN PRZEPISÓW PODATKOWYCH RYZYKO NIEKORZYSTNYCH ZMIAN PRZEPISÓW PRAWNYCH INNYCH NI PRZEPISY PODATKOWE

3 Prospekt Emisyjny ATREM S.A. 2. CZYNNIKI RYZYKA ZWI ZANE BEZPOŒREDNIO Z DZIA ALNOŒCI EMITENTA RYZYKO NIEZREALIZOWANIA CELÓW EMISJI ZE WZGLÊDU NA NI SZ OD ZAK ADANEJ WARTOŒÆ WP YWÓW Z EMISJI RYZYKO ZWI ZANE Z UTRAT KLUCZOWYCH PRACOWNIKÓW RYZYKO ZWI ZANE Z NIEWYWI ZANIEM SIÊ LUB NIENALE YTYM WYWI ZANIEM SIÊ Z WARUNKÓW UMOWY RYZYKO ZWI ZANE Z UZALE NIENIEM OD KLUCZOWYCH ODBIORCÓW RYZYKO ZWI ZANE Z WIELKOŒCI PORTFELA ZAMÓWIEÑ RYZYKO ZWI ZANE Z PROWADZON DZIA ALNOŒCI OPERACYJN RYZYKO NIEWYP ACALNOŒCI ODBIORCÓW RYZYKO ZWI ZANE Z EWENTUALNYM BRAKIEM P YNNOŒCI FINANSOWEJ RYZYKA ZWI ZANE Z PRZEJMOWANIEM INNYCH PODMIOTÓW Ryzyko niezrealizowania za³o onych akwizycji Ryzyko nieosi¹gniêcia zak³adanych efektów przejêæ CZYNNIKI RYZYKA ZWI ZANE Z DOPUSZCZANYMI DO OBROTU PAPIERAMI WARTOŒCIOWYMI RYZYKO ZWI ZANE Z POWÓDZTWEM O UCHYLENIE UCHWA Y O PODWY SZENIU KAPITA U ZAK ADOWEGO WDRODZEEMISJIAKCJISERIIC RYZYKO ODWO ANIA OFERTY AKCJI SPRZEDAWANYCH RYZYKO ODWO ANIA OFERTY AKCJI SERII C RYZYKO ZAWIESZENIA OFERTY RYZYKO ZWI ZANE Z MO LIWOŒCI PRZED U ENIA TERMINU DO ZAPISYWANIA SIÊ NA AKCJE SPRZEDAWANE ORAZAKCJESERIIC RYZYKO ODMOWY PRZYJÊCIA DEKLARACJI NABYCIA W PROCESIE BUDOWY KSIÊGI POPYTU RYZYKO ZWI ZANE Z REDUKCJ ZAPISÓW W TRANSZY INSTYTUCJONALNEJ RYZYKO WYSOKIEJ STOPY REDUKCJI ZAPISÓW W TRANSZY INDYWIDUALNEJ RYZYKO DOCHODZENIA ROSZCZEÑ W STOSUNKU DO INWESTORÓW, KTÓRZY NIE Z O ZAPISU MIMO WEZWANIA RYZYKO NIEDOJŒCIA EMISJI AKCJI SERII C DO SKUTKU RYZYKO ZWI ZANE Z ODMOW ZATWIERDZENIA PRZEZ KNF ANEKSU DO PROSPEKTU RYZYKO ZWI ZANE Z NARUSZENIEM ZASAD PROWADZENIA AKCJI PROMOCYJNEJ RYZYKO ZWI ZANE Z ODMOW DOPUSZCZENIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO OBROTU GIE DOWEGO DOTYCZYAKCJISERIIA,AKCJISERIICORAZPDA RYZYKO WSTRZYMANIA DOPUSZCZENIA AKCJI SERII A, AKCJI SERII C ORAZ PDA DO OBROTU LUB ROZPOCZÊCIA NOTOWAÑ, WYNIKAJ CE Z ART. 20 USTAWY O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI RYZYKO ZWI ZANE Z OPÓ NIENIEM WE WPROWADZANIU AKCJI OFEROWANYCH ORAZ PDA DO OBROTU NA GPW RYZYKO ZWI ZANE Z NOTOWANIEM ORAZ NABYWANIEM PRAW DO AKCJI RYZYKO ZWI ZANE ZE WZROSTEM PODA Y AKCJI PO ZAKOÑCZENIU SUBSKRYPCJI RYZYKO WAHAÑ KURSU I OGRANICZONEJ P YNNOŒCI OBROTU PAPIERAMI WARTOŒCIOWYMI RYZYKO ZAWIESZENIA OBROTU AKCJAMI LUB PDA LUB ICH WYKLUCZENIA Z OBROTU NA GPW RYZYKA ZWI ZANE Z MO LIWOŒCI NA O ENIA NA EMITENTA SANKCJI ADMINISTRACYJNYCH PRZEZ KNF ZA NARUSZENIEOBOWI ZKÓWWYNIKAJ CYCHZPRZEPISÓWPRAWA RYZYKO WYNIKAJ CE Z ZASTOSOWANIA WOBEC EMITENTA PRZEPISÓW ART. 16 I 17 ORAZ 18 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ W PRZYPADKU NARUSZENIA PRZEPISÓW PRAWA W ZWI ZKU Z PROWADZON OFERT PUBLICZN I UBIEGANIEM SIÊ O DOPUSZCZENIE PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM RYZYKO MO LIWOŒCI ZAKWALIFIKOWANIA AKCJI EMITENTA NOTOWANYCH NA GPW DO SEGMENTU KLASYFIKACYJNEGO LISTAALERTÓW CZÊŒÆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY OSOBYODPOWIEDZIALNEZAINFORMACJEZAMIESZCZONEWPROSPEKCIE EMITENT ATREMSPÓ KAAKCYJNAZSIEDZIB WPRZE MIEROWIE OFERUJ CY DOMMAKLERSKIBZWBKS.A.ZSIEDZIB WPOZNANIU DORADCAKAPITA OWY BANKZACHODNIWBKS.A.ZSIEDZIB WEWROC AWIU DORADCA PRAWNY CELICHOWSKI-SZYNDLER-WIÊCKOWSKA I PARTNERZY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCHZSIEDZIB WPOZNANIU(DALEJKANCELARIACSW) WPROWADZAJ CY KONRADŒNIATA A

4 Spis treœci 2. BIEGLIREWIDENCI BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH ZA ROK BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH ZA ROK BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH ZA ROK WYBRANEDANEFINANSOWEGRUPYKAPITA OWEJ CZYNNIKIRYZYKA INFORMACJEOEMITENCIEIGRUPIEKAPITA OWEJ HISTORIAIROZWÓJEMITENTA StatutowaihandlowanazwaEmitenta MiejscerejestracjiEmitentaoraznumerrejestracyjny DatautworzeniaEmitenta Siedziba i forma prawna Emitenta, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi dzia³a Emitent, krajsiedzibyorazadresinumertelefonujegosiedziby IstotnezdarzeniawrozwojugospodarczymEmitenta INWESTYCJEEMITENTAIJEGOGRUPYKAPITA OWEJ Opisg³ównychinwestycji OpisobecnieprowadzonychinwestycjiEmitentaijegoGrupyKapita³owej Opis przysz³ych inwestycji, co do których organy zarz¹dzaj¹ce Emitenta lub Grupy Kapita³owej podjê³y wi¹ ¹ce ju zobowi¹zania ZARYSOGÓLNYDZIA ALNOŒCIEMITENTAIGRUPYKAPITA OWEJ DZIA ALNOŒÆPODSTAWOWA Opis i g³ówne czynniki charakteryzuj¹ce podstawowe obszary dzia³alnoœci oraz rodzaj prowadzonej przezemitentaigrupêkapita³ow¹dzia³alnoœcioperacyjnej Podstawowekategoriesprzedawanychproduktów,towarówius³ugEmitentaorazGrupyKapita³owej SezonowoœæprodukcjiEmitentaiGrupyKapita³owej Istotnenoweproduktyius³ugi Istotne umowy zwi¹zane z podstawow¹ dzia³alnoœci¹ Emitenta i jego spó³ek zale nych G ÓWNERYNKI,NAKTÓRYCHEMITENTIGRUPAKAPITA OWAPROWADZ DZIA ALNOŒÆ Rynki,naktórychEmitentiGrupaKapita³owaprowadz¹dzia³alnoœæ Strukturaprzychodówzesprzeda yproduktówius³ugemitentaigrupykapita³owej CZYNNIKI NADZWYCZAJNE MAJ CE WP YW NA DZIA ALNOŒÆ PODSTAWOW I RYNKI, NA KTÓRYCH SPÓ KA FUNKCJONUJE PODSUMOWANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI DOTYCZ CYCH UZALE NIENIA EMITENTA OD PATENTÓW LUB LICENCJI, UMÓW PRZEMYS OWYCH, HANDLOWYCH LUBFINANSOWYCHALBODONOWYCHPROCESÓW PRODUKCYJNYCH Uzale nienieodpatentówlublicencji Uzale nienieodumówprzemys³owych,handlowychlubfinansowych Uzale nienieodnowychprocesówprodukcyjnych ZA O ENIA ODNOŒNIE DO WSZELKICH OŒWIADCZEÑ EMITENTA DOTYCZ CYCH JEGO POZYCJI KONKURENCYJNEJ STRUKTURAORGANIZACYJNA OPISGRUPYKAPITA OWEJORAZMIEJSCAEMITENTAWTEJGRUPIE WYKAZ ISTOTNYCH PODMIOTÓW ZALE NYCH EMITENTA ŒRODKITRWA E INFORMACJE DOTYCZ CE JU ISTNIEJ CYCH LUB PLANOWANYCH ZNACZ CYCH RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWA YCH, W TYM DZIER AWIONYCH NIERUCHOMOŒCI ORAZ JAKICHKOLWIEK OBCI EÑ USTANOWIONYCHNATYCHAKTYWACH Rzeczowe aktywa trwa³e Emitenta i spó³ki zale nej OpisnieruchomoœciEmitenta OpisplanówinwestycyjnychEmitentawaktywatrwa³e OPIS ZAGADNIEÑ I WYMOGÓW ZWI ZANYCH Z OCHRON ŒRODOWISKA, KTÓRE MOG MIEÆ WP YW NAWYKORZYSTANIEPRZEZEMITENTARZECZOWYCHAKTYWÓWTRWA YCH OPISSYTUACJIOPERACYJNEJIFINANSOWEJGRUPYKAPITA OWEJ SYTUACJAFINANSOWAGRUPYKAPITA OWEJ OcenarentownoœciGrupyKapita³owej

5 Prospekt Emisyjny ATREM S.A WielkoœæistrukturaaktywówobrotowychGrupyKapita³owej WskaŸnikisprawnoœcizarz¹dzaniaGrupyKapita³owej WYNIKOPERACYJNYGRUPYKAPITA OWEJ Czynniki maj¹ce istotny wp³yw na wynik dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej Przyczynyznacz¹cychzmianwsprzeda ynettolubprzychodachnettogrupykapita³owej Czynniki makroekonomiczne, które bezpoœrednio lub poœrednio maj¹ wp³yw na dzia³alnoœæ Grupy Kapita³owej ZASOBYKAPITA OWEGRUPYKAPITA OWEJ RÓD AKAPITA UGRUPYKAPITA OWEJ Ocenastrukturykapita³ówizad³u eniagrupykapita³owej Ocenap³ynnoœciGrupyKapita³owej WYJAŒNIENIE RÓDE IKWOTORAZOPISPRZEP YWÓWŒRODKÓWPIENIÊ NYCHGRUPYKAPITA OWEJ INFORMACJE NA TEMAT POTRZEB KREDYTOWYCH ORAZ STRUKTURY FINANSOWANIA EMITENTA IGRUPYKAPITA OWEJ INFORMACJE NA TEMAT JAKICHKOLWIEK OGRANICZEÑ W WYKORZYSTYWANIU ZASOBÓW KAPITA OWYCH, KTÓRE MIA Y LUB MOG YBY MIEÆ BEZPOŒREDNIO LUB POŒREDNIO ISTOTNY WP YW NA DZIA ALNOŒÆ OPERACYJN EMITENTAIGRUPYKAPITA OWEJ INFORMACJE DOTYCZ CE PRZEWIDYWANYCH RÓDE FUNDUSZY POTRZEBNYCH DO ZREALIZOWANIA ZOBOWI ZAÑPRZEDSTAWIONYCHWPOZYCJACH5.2.3I BADANIA I ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE OPIS STRATEGII BADAWCZO-ROZWOJOWEJ EMITENTA ZA POPRZEDNIE 3 LATA WRAZ Z KWOTAMI WYDATKOWANYMINADZIA ANIABADAWCZO-ROZWOJOWESPONSOROWANEPRZEZEMITENTA PATENTY,LICENCJE,ZNAKITOWAROWEEMITENTA Patenty posiadane przez Emitenta i podmiot zale ny Znaki towarowe posiadane przez Emitenta Licencje posiadane przez Emitenta Certyfikaty posiadane przez Emitenta INFORMACJEOTENDENCJACH NAJISTOTNIEJSZE OSTATNIO WYSTÊPUJ CE TENDENCJE W PRODUKCJI, SPRZEDA Y I ZAPASACH ORAZ KOSZTACH I CENACH SPRZEDA Y ZA OKRES OD DATY ZAKOÑCZENIA OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO DO DATY ZATWIERDZENIAPROSPEKTUEMISYJNEGO INFORMACJE NA TEMAT ZNANYCH TENDENCJI, NIEPEWNYCH ELEMENTÓW, DAÑ, ZOBOWI ZAÑ LUB ZDARZEÑ, KTÓRE WEDLE WSZELKIEGO PRAWDOPODOBIEÑSTWA MOG MIEÆ WP YW NA PERSPEKTYWY EMITENTA ORAZGRUPYKAPITA OWEJ PROGNOZYWYNIKÓWLUBWYNIKISZACUNKOWE ORGANYADMINISTRACYJNE,ZARZ DZAJ CEINADZORCZEORAZOSOBYZARZ DZAJ CEWY SZEGOSZCZEBLA IMIONA I NAZWISKA, ADRESY MIEJSCA PRACY W RAMACH EMITENTA, CZ ONKÓW ZARZ DU I RADY NADZORCZEJ ORAZ OSÓB ZAJMUJ CYCH STANOWISKA KIEROWNICZE WY SZEGO SZCZEBLA, KTÓRE MAJ ZNACZENIE DLA STWIERDZENIA, E EMITENT POSIADA STOSOWN WIEDZÊ I DOŒWIADCZENIE DO ZARZ DZANIA SWOJ DZIA ALNOŒCI Zarz¹dEmitenta RadaNadzorczaEmitenta Osobyzarz¹dzaj¹cewy szegoszczebla KONFLIKT INTERESÓW W ORGANACH ADMINISTRACYJNYCH, ZARZ DZAJ CYCH I NADZORCZYCH ORAZWŒRÓDOSÓBZARZ DZAJ CYCHWY SZEGOSZCZEBLA Potencjalne konflikty interesów osób bêd¹cych cz³onkami Zarz¹du i Rady Nadzorczej oraz osób zajmuj¹cych stanowiska kierownicze wy szego szczebla z ich prywatnymi interesami lub innymi obowi¹zkami Umowy i porozumienia ze znacz¹cymi akcjonariuszami, klientami, dostawcami lub innymi osobami, na mocy których, cz³onkowie Zarz¹du i Rady Nadzorczej oraz osoby zajmuj¹ce stanowiska kierownicze wy szegoszczeblazosta³ywybranedope³nieniafunkcjiwtychorganach Ograniczenia uzgodnione przez cz³onków Zarz¹du i Rady Nadzorczej lub osób na stanowiskach kierowniczych wy szego szczebla w zakresie zbycia w okreœlonym czasie posiadanych przez nich papierów wartoœciowych Emitenta

6 Spis treœci 15. WYNAGRODZENIAIINNEŒWIADCZENIA WYSOKOŒÆ WYP ACONYCH PRZEZ EMITENTA I PODMIOTY ZALE NE WYNAGRODZEÑ ZA OSTATNI PE NY ROK OBROTOWY (W TYM ŒWIADCZEÑ WARUNKOWYCH LUB ODROCZONYCH) CZ ONKOM ZARZ DU I RADY NADZORCZEJ EMITENTAORAZOSOBOMNASTANOWISKACHKIEROWNICZYCHWY SZEGOSZCZEBLA OGÓLNA KWOTA WYDZIELONA LUB ZGROMADZONA PRZEZ EMITENTA I PODMIOT ZALE NY NA ŒWIADCZENIA RENTOWE,EMERYTALNELUBPODOBNEŒWIADCZENIA PRAKTYKIORGANUADMINISTRACYJNEGO,ZARZ DZAJ CEGOINADZORUJ CEGO DATA ZAKOÑCZENIA OBECNEJ KADENCJI ORAZ OKRES SPRAWOWANIA FUNKCJI W ZARZ DZIE I RADZIE NADZORCZEJ EMITENTA Zarz¹dEmitenta RadaNadzorczaEmitenta INFORMACJE O UMOWACH O ŒWIADCZENIE US UG CZ ONKÓW ZARZ DU I RADY NADZORCZEJ Z EMITENTEM LUB PODMIOTEM ZALE NYM OKREŒLAJ CYCH ŒWIADCZENIA WYP ACANE W CHWILI ROZWI ZANIA STOSUNKU PRACY INFORMACJE O KOMITECIE DS. AUDYTU I KOMITECIE DS. WYNAGRODZEÑ EMITENTA. IMIONA I NAZWISKA CZ ONKÓWKOMITETÓWORAZPODSUMOWANIEZASADICHFUNKCJONOWANIA OŒWIADCZENIEOSTOSOWANIUSIÊPRZEZEMITENTADOPROCEDUR ADUKORPORACYJNEGO PRACOWNICY LICZBAPRACOWNIKÓW OPISWSZELKICHUSTALEÑDOTYCZ CYCHUCZESTNICTWAPRACOWNIKÓWWKAPITALEEMITENTA ZNACZNIAKCJONARIUSZE OSOBY INNE NI CZ ONKOWIE ZARZ DU I RADY NADZORCZEJ, KTÓRE, W SPOSÓB BEZPOŒREDNI LUB POŒREDNI, MAJ UDZIA Y W KAPITALE EMITENTA LUB PRAWA G OSU PODLEGAJ CE ZG OSZENIU ORAZ WIELKOŒÆ UDZIA U KA DEJZTYCHOSÓB POSIADANIE PRZEZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZY INNYCH PRAW G OSU BEZPOŒREDNIE LUB POŒREDNIE POSIADANIE LUB KONTROLOWANIE EMITENTA PRZEZ INNY PODMIOT, CHARAKTERKONTROLIORAZMECHANIZMYZAPOBIEGAJ CEJEJNADU YWANIU WSZELKIE ZNANE EMITENTOWI USTALENIA, KTÓRYCH REALIZACJA MO E W PÓ NIEJSZEJ DACIE SPOWODOWAÆ ZMIANYWSPOSOBIEKONTROLIEMITENTA TRANSAKCJEZPODMIOTAMIPOWI ZANYMI INFORMACJEFINANSOWEDOTYCZ CEAKTYWÓWIPASYWÓWEMITENTA HISTORYCZNEINFORMACJEFINANSOWE ród³ahistorycznychinformacjifinansowych Opinianiezale negobieg³egorewidentaohistorycznychinformacjachfinansowych Historyczne informacje finansowe za lata INFORMACJEFINANSOWEPROFORMA Informacjeogólne Bilans pro forma oraz rachunek zysków i strat pro forma Raportniezale negobieg³egorewidentaoinformacjachfinansowychproforma BADANIEHISTORYCZNYCHSPRAWOZDAÑFINANSOWYCH Opiniebieg³egorewidentaodnoœniedohistorycznychsprawozdañfinansowych Wskazanie innych informacji zamieszczonych w Prospekcie, zbadanych przez bieg³ego rewidenta ŒRÓDROCZNEDANEFINANSOWE POLITYKADYWIDENDY POSTÊPOWANIAS DOWEIARBITRA OWE ZNACZ CEZMIANYWSYTUACJIFINANSOWEJLUBHANDLOWEJEMITENTA INFORMACJEDODATKOWE KAPITA AKCYJNYEMITENTA Wielkoœæwyemitowanegokapita³uzak³adowegoEmitenta Akcjeniereprezentuj¹cekapita³u Liczba, wartoœæ ksiêgowa i wartoœæ nominalna akcji Emitenta w posiadaniu Emitenta, innych osób w imieniu Emitenta Liczba zamiennych papierów wartoœciowych, wymiennych papierów wartoœciowych lub papierów wartoœciowych zwarrantamiorazzasadyiprocedury,którympodlegaichzamiana,wymianalubsubskrypcja Informacje o wszystkich prawach nabycia lub zobowi¹zaniach w odniesieniu do kapita³u

7 Prospekt Emisyjny ATREM S.A Informacje o kapitale dowolnego cz³onka Grupy Kapita³owej Emitenta, który jest przedmiotem opcji lub wobec którego zosta³o uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, e stanie siê on przedmiotem opcji, a tak e szczegó³owy opis takich opcji w³¹cznie z opisem osób, których takie opcje dotycz¹ Danehistorycznenatematkapita³uzak³adowego UMOWASPÓ KIISTATUT Opis przedmiotu i celu dzia³alnoœci Emitenta, ze wskazaniem miejsca w Statucie spó³ki, w którym s¹ one okreœlone Podsumowanie wszystkich postanowieñ umowy spó³ki, statutu lub regulaminów Emitenta odnosz¹cych siê docz³onkówzarz¹duiradynadzorczej Prawa,przywilejeiograniczeniazwi¹zanezka dymrodzajemistniej¹cychakcji Dzia³ania niezbêdne do zmiany praw posiadaczy akcji, ze wskazaniem tych zasad, które maj¹ bardziej znacz¹cy zakresni jesttowymaganeprzepisamiprawa Zasady okreœlaj¹ce sposób zwo³ywania zwyczajnych dorocznych Walnych Zgromadzeñ Akcjonariuszy oraz Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeñ Akcjonariuszy, w³¹cznie z zasadami uczestnictwa w nich Postanowienia umowy spó³ki, statutu lub regulaminów Emitenta, które mog³yby spowodowaæ opóÿnienie, odroczenielubuniemo liwieniezmianykontrolinademitentem Postanowienia umowy spó³ki, statutu lub regulaminów, reguluj¹cych progow¹ wielkoœæ posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza Warunki wynikaj¹ce z umowy spó³ki, statutu lub regulaminów, którym podlegaj¹ zmiany kapita³u, je eli zasady te s¹ bardziej rygorystyczne ni okreœlone wymogami obowi¹zuj¹cego prawa ISTOTNEUMOWYZAWARTEPRZEZEMITENTAPOZANORMALNYMTOKIEMDZIA ALNOŒCI PODSUMOWANIE ISTOTNYCH UMÓW, INNYCH NI UMOWY ZAWIERANE W NORMALNYM TOKU DZIA ALNOŒCI EMITENTA, KTÓRYCH STRON JEST EMITENT LUB PODMIOT OD NIEGO ZALE NY, ZA OKRES DWÓCH LAT BEZPOŒREDNIOPOPRZEDZAJ CYCHDATÊPUBLIKACJIPROSPEKTU UmowyzawieraneprzezEmitenta Umowypodmiotówzale nychemitenta PODSUMOWANIE INNYCH ISTOTNYCH UMÓW, NIEZAWARTYCH W RAMACH NORMALNEGO TOKU DZIA ALNOŒCI, KTÓRYCH STRON JEST CZ ONEK GRUPY KAPITA OWEJ EMITENTA, ZAWIERAJ CYCH POSTANOWIENIA POWODUJ CE POWSTANIE ZOBOWI ZANIA DOWOLNEGO CZ ONKA GRUPY LUB NABYCIE PRZEZ NIEGO PRAWA O ISTOTNYM ZNACZENIU DLA GRUPY KAPITA OWEJ W DACIE PROSPEKTU INFORMACJE OSÓB TRZECICH ORAZ OŒWIADCZENIA EKSPERTÓW I OŒWIADCZENIA O JAKIMKOLWIEK ZAANGA OWANIU DANE O EKSPERTACH I OSOBACH SPORZ DZAJ CYCH RAPORTY NA ZLECENIE EMITENTA I WYKORZYSTANIU INFORMACJIPRZEZNICHSPORZ DZONYCHWPROSPEKCIE OŒWIADCZENIE O RZETELNOŒCI W WYKORZYSTANIU RAPORTÓW SPORZ DZONYCH PRZEZ OSOBY TRZECIE ORAZO RÓD ACHINFORMACJI DOKUMENTYUDOSTÊPNIONEDOWGL DU INFORMACJA O UDZIA ACH W INNYCH PRZEDSIÊBIORSTWACH CZÊŒÆ IV DOKUMENT OFERTOWY OSOBYODPOWIEDZIALNEZAINFORMACJEZAMIESZCZONEWPROSPEKCIE CZYNNIKI RYZYKA ZWI ZANE Z OFEROWANYMI LUB DOPUSZCZANYMI DO OBROTU PAPIERAMI WARTOŒCIOWYMI PODSTAWOWEINFORMACJE OŒWIADCZENIE O KAPITALE OBROTOWYM KAPITALIZACJAIZAD U ENIE INTERESYOSÓBFIZYCZNYCHIPRAWNYCHZAANGA OWANYCHWEMISJÊLUBWOFERTÊ Wprowadzaj¹cy Doradcyipodmiotysporz¹dzaj¹ceProspekt PRZES ANKIOFERTYIOPISWYKORZYSTANIAWP YWÓWPIENIÊ NYCH Cel1 RozwójGrupyKapita³owejATREM Cel 2 Zwiêkszenie zdolnoœci do pozyskania i realizacji projektów o znacznej wartoœci jednostkowej Cel3 BudowanowejsiedzibyATREMS.A INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŒCIOWYCH OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZANYCH DO OBROTU OPIS TYPU I RODZAJU OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZONYCH PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH

8 Spis treœci 4.2 PODSTAWA PRAWNA UTWORZENIA PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH AkcjeSeriiA AkcjeSeriiC PrawaDoAkcjiSeriiC CECHY PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH BÊD CYCH PRZEDMIOTEM OFERTY LUB DOPUSZCZENIA WALUTA EMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH PRAWA ORAZ OGRANICZENIA ZWI ZANE Z PAPIERAMI WARTOŒCIOWYMI BÊD CYMI PRZEDMIOTEM OFERTY LUBDOPUSZCZENIAORAZPROCEDURYWYKONYWANIATYCHPRAWIOGRANICZEÑ PODSTAWA PRAWNA NOWEJ EMISJI PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH PRZEWIDYWANA DATA EMISJI PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH OGRANICZENIA W SWOBODZIE PRZENOSZENIA PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH Ograniczeniawynikaj¹cezeStatutu Ograniczenia wynikaj¹ce z Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz Ustawy o Ofercie Publicznej Obowi¹zkizwi¹zaneznabywaniemakcjiwynikaj¹cezUstawyoOchronieKonkurencjiiKonsumentów Rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiêbiorstw Inneograniczeniawobrocieakcjami OBOWI ZUJ CE REGULACJE DOTYCZ CE OBOWI ZKOWYCH OFERT PRZEJÊCIA LUB PRZYMUSOWEGO WYKUPU (SQUEEZE-OUT) I ODKUPU (SELL-OUT) W ODNIESIENIU DO PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH PUBLICZNE OFERTY PRZEJÊCIA W STOSUNKU DO KAPITA U EMITENTA, DOKONANE PRZEZ OSOBY TRZECIE W CI GU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO I BIE CEGO ROKU OBROTOWEGO INFORMACJE O POTR CANYCH PODATKACH W AŒCIWYCH DLA MIEJSCA (KRAJU) PRZEPROWADZENIA OFERTY LUB DOPUSZCZENIA PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH Opodatkowaniedochodówzdywidendy Opodatkowaniedochodówzesprzeda ypapierówwartoœciowych Odpowiedzialnoœæ p³atnika Podatekodspadkówidarowizn Podatekodczynnoœcicywilnoprawnych INFORMACJEOWARUNKACHOFERTY WARUNKI, PARAMETRY I PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM OFERTY ORAZ DZIA ANIA WYMAGANE PRZY SK ADANIU ZAPISÓW WarunkiOfertyiwielkoœæOferty Terminy Oferty i procedura sk³adania zapisów Miejsce sk³adania zapisów Budowanie Ksiêgi Popytu Opis procedury sk³adania zapisów WarunkiwycofanialubzawieszeniaOferty Opismo liwoœcidokonaniaredukcjizapisóworazsposóbzwrotunadp³aconychkwot Minimalnaimaksymalnawielkoœæzapisu Termin,wktórymmo liwejestwycofaniezapisuprzezinwestora Sposóbiterminywnoszeniawp³atnaAkcjeOferowane DostarczenieAkcji Opis sposobu podania wyników Oferty do publicznej wiadomoœci Proceduryzwi¹zanezwykonaniemprawpierwokupu ZASADY DYSTRYBUCJI I PRZYDZIA U Rodzajeinwestorów,doktórychkierowanajestOferta Zamiary znacznych akcjonariuszy i cz³onków organów zarz¹dzaj¹cych, nadzorczych lub administracyjnych Emitenta,codouczestnictwawOfercie Podzia³OfertynaTranszeimo liwezmianywielkoœcitransz Zasadyprzydzia³uAkcjiOferowanych CENAAKCJIOFEROWANYCHIZASADYPODANIAJEJDOPUBLICZNEJWIADOMOŒCI PRAWOPIERWOKUPU PORÓWNANIE CENY P ACONEJ ZA AKCJE OFEROWANE Z CEN P ACON ZA NABYCIE AKCJI EMITENTA PRZEZCZ ONKÓWORGANÓW,PRACOWNIKÓWIWSPÓ PRACOWNIKÓW PLASOWANIEIGWARANTOWANIE(SUBEMISJA) DOPUSZCZENIE PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH DO OBROTU I USTALENIA DOTYCZ CE OBROTU

9 Prospekt Emisyjny ATREM S.A. 7. INFORMACJE NA TEMAT W AŒCICIELI PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH OBJÊTYCH SPRZEDA DANE PERSONALNE ORAZ POWI ZANIA W CI GU TRZECH OSTATNICH LAT Z EMITENTEM I JEGO POPRZEDNIKIEM ALBOOSOBAMIPOWI ZANYMIOSÓBZBYWAJ CYCHAKCJEEMITENTAWOFERCIE LICZBA I RODZAJ PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH OFEROWANYCH PRZEZ SPRZEDAJ CEGO UMOWYZAKAZUSPRZEDA YAKCJITYPULOCK-UP KOSZTYEMISJI/OFERTY ROZWODNIENIE INFORMACJEDODATKOWE BANKZACHODNIWBKS.A DOMMAKLERSKIBZWBKS.A CELICHOWSKI-SZYNDLER-WIÊCKOWSKA I PARTNERZY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH ZSIEDZIB WPOZNANIU CZÊŒÆ V ZA CZNIKI WYKAZODES AÑ DEFINICJEISKRÓTY STATUTEMITENTA AKTUALNYODPISZKRSEMITENTA

10 CZÊŒÆ I Podsumowanie CZÊŒÆ I Podsumowanie CZÊŒÆ I PODSUMOWANIE ZASTRZE ENIE Podsumowanie bêd¹ce czêœci¹ Prospektu winno byæ traktowane wy³¹cznie jako wprowadzenie do Prospektu. Decyzja inwestycyjna powinna byæ ka dorazowo podejmowana w oparciu o treœæ ca³ego Prospektu. Inwestor wnosz¹cy powództwo odnosz¹ce siê do treœci Prospektu ponosi koszt ewentualnego t³umaczenia tego Prospektu przed rozpoczêciem postêpowania przed s¹dem. Osoby sporz¹dzaj¹ce Podsumowanie bêd¹ce czêœci¹ Prospektu, ³¹cznie z ka dym jego t³umaczeniem, ponosz¹ odpowiedzialnoœæ jedynie za szkodê wyrz¹dzon¹ w przypadku, gdy Podsumowanie to wprowadza w b³¹d, jest niedok³adne lub sprzeczne z innymi czêœciami Prospektu. 1. ZARZ D, KIEROWNICTWO WY SZEGO SZCZEBLA ORAZ DORADCY I BIEGLI REWIDENCI EMITENTA 1.1 Zarz¹d Emitenta oraz kierownictwo wy szego szczebla Konrad Œniata³a Prezes Zarz¹du Marek Korytowski Wiceprezes Zarz¹du ukasz Kalupa Cz³onek Zarz¹du, Dyrektor ds. Ekonomicznych Tomasz Ciskowski Prokurent, Pe³nomocnik Grupy Kapita³owej ds. Systemów Informatycznych 1.2 Rada Nadzorcza Emitenta Tadeusz Kowalski Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Hanna Krawczyñska Wiceprzewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Gabriela Œniata³a Cz³onek Rady Nadzorczej Andrzej Rybarczyk Cz³onek Rady Nadzorczej Wojciech Kuœpik Cz³onek Rady Nadzorczej 1.3 Doradcy i biegli rewidenci Bank Zachodni WBK S.A. z siedzib¹ we Wroc³awiu Doradca Kapita³owy Emitenta w zwi¹zku z Ofert¹ oraz jeden z podmiotów sporz¹dzaj¹cych Prospekt. W imieniu BZ WBK dzia³a pan Marcin Pêdziñski dyrektor Obszaru Rynków Kapita³owych, pe³nomocnik. Dom Maklerski BZ WBK S.A. z siedzib¹ w Poznaniu Firma Inwestycyjna, Oferuj¹cy Akcje Sprzedawane oraz Akcje Serii C, doradca Spó³ki oraz jeden z podmiotów sporz¹dzaj¹cych Prospekt. W imieniu DM BZ WBK dzia³aj¹ pan Jacek Idczak, cz³onek Zarz¹du, oraz pani Barbara Nawrot, prokurent. Celichowski-Szyndler-Wiêckowska i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych zsiedzib¹wpoznaniu DoradcaPrawny Emitenta oraz jeden z podmiotów sporz¹dzaj¹cych Prospekt. W imieniu Kancelarii dzia³aj¹ pani Mariola Wiêckowska partner, radca prawny, oraz pani Julita Ludwiniak partner, radca prawny. Sarnowski & Wiœniewski Spó³ka Audytorska spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ z siedzib¹ w Poznaniu bieg³y rewident dokonuj¹cy badania jednostkowych sprawozdañ finansowych Emitenta za lata 2005 i 2006 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita³owej ATREM za rok 2007, wpisany na listê podmiotów uprawnionych do badania pod numerem 2917, prowadzon¹ przez Krajow¹ Izbê Bieg³ych Rewidentów. Badania jednostkowych sprawozdañ finansowych Emitenta za lata 2005 i 2006 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2007 dokona³ bieg³y rewident pan Dariusz Sarnowski, nr ewidencyjny 10200/7527. Ponadto bieg³y rewident pan Dariusz Sarnowski, nr ewidencyjny 10200/7527 sporz¹dzi³ raport bieg³ego rewidenta z badania danych finansowych pro forma, sporz¹dzonych za rok 2007, zamieszczonych w pkt 20.2 Prospektu. 2. INFORMACJE DOTYCZ CE EMITENTA 2.1 Historia i rozwój Emitenta Statutowa i handlowa nazwa Emitenta Emitent dzia³a pod firm¹ ATREM spó³ka akcyjna. Emitent mo e u ywaæ skróconej firmy (nazwy) w brzmieniu: ATREM S.A. W obrocie handlowym Emitent mo e pos³ugiwaæ siê zarówno firm¹ w pe³nym brzmieniu, jak u ywaæ firmy (nazwy) skróconej. 9

11 Prospekt Emisyjny ATREM S.A Miejsce rejestracji Emitenta oraz numer rejestracyjny Emitent jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze S¹dowym Rejestrze Przedsiêbiorców, prowadzonym przez S¹d Rejonowy Poznañ Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydzia³ Gospodarczy KRS pod numerem KRS Data utworzenia Emitenta Emitent powsta³ w wyniku przekszta³cenia spó³ki ATREM sp. z o.o. w spó³kê ATREM S.A., na mocy uchwa³y Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spó³ki ATREM sp. z o.o. z dnia 17 grudnia 2007 roku sporz¹dzonej w formie aktu notarialnego przed notariuszem Maciejem Celichowskim Rep. A nr 20378/2007. Poprzedniczka prawna Emitenta ATREM sp. z o.o. zosta³a utworzona aktem notarialnym z dnia 27 wrzeœnia 1999 r. sporz¹dzonym przez notariusza Andrzeja Adamskiego w Kancelarii Notarialnej Piotr Kowandy, Andrzej Adamski w Poznaniu (Rep. A /1999) i zarejestrowana w dniu 24 listopada 1999 r. w S¹dzie Rejonowym w Poznaniu w Wydziale XIV Gospodarczym Rejestrowym pod numerem RHB Nastêpnie w dniu 20 czerwca 2002 r. zosta³a wpisana do Rejestru Przedsiêbiorców prowadzonego przez S¹d Rejonowy w Poznaniu XXI Wydzia³ Gospodarczy KRS, pod numerem KRS Rejestracja Emitenta (ATREM S.A.) w Rejestrze Przedsiêbiorców KRS nast¹pi³a w dniu 3 stycznia 2008 roku. Zgodnie ze Statutem Emitenta czas trwania Emitenta jest nieoznaczony Siedziba i forma prawna Emitenta, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi dzia³a Emitent Krajem siedziby Emitenta jest Polska. Siedzib¹ Emitenta jest PrzeŸmierowo. Form¹prawn¹Emitentajestspó³kaakcyjna. Emitent dzia³a na podstawie prawa polskiego oraz prawa wspólnotowego. Podstaw¹ dzia³alnoœci Emitenta s¹ przede wszystkim: Kodeks Spó³ek Handlowych, Statut Emitenta oraz regulaminy Zarz¹du, Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia Adres siedziby Emitenta i numery telekomunikacyjne Adres: Telefon: Faks: Adres strony internetowej: ul. Rzemieœlnicza 35/37; PrzeŸmierowo Istotne zdarzenia w rozwoju gospodarczym Emitenta Emitent powsta³ w wyniku przekszta³cenia ATREM spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ w ATREM spó³ka akcyjna, na mocy uchwa³y Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ATREM sp. z o.o. z dnia 17 grudnia 2007 r. Postanowieniem z dnia 21 grudnia 2007 r. S¹d Rejonowy Poznañ Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydzia³ Gospodarczy KRS postanowi³ o wpisie Emitenta do Krajowego Rejestru S¹dowego Rejestru Przedsiêbiorców pod numerem KRS Wpis do Rejestru Przedsiêbiorców KRS zosta³ dokonany dnia 3 stycznia 2008 roku. Poprzedni¹ formê prawn¹ Emitenta stanowi³a spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ pod firm¹ ATREM sp. z o.o. z siedzib¹ w PrzeŸmierowie. Firma Spó³ki jest akronimem utworzonym z pierwszych liter wyrazów: automatyka, telemetria, regulacja, elektronika, metrologia, które najlepiej charakteryzuj¹ dzia³alnoœæ Emitenta. Spó³ka ta zosta³a zawi¹zana w dniu 27 wrzeœnia 1999 r. aktem notarialnym sporz¹dzonym przez notariusza Andrzeja Adamskiego w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu (Rep. A /1999). Rejestracja spó³ki mia³a miejsce w dniu 24 listopada 1999 r. w S¹dzie Rejonowym w Poznaniu w Wydziale XIV Gospodarczym Rejestrowym pod numerem RHB Nastêpnie w dniu 20 czerwca 2002 r. spó³ka zosta³a wpisana do Krajowego Rejestru S¹dowego Rejestru Przedsiêbiorców prowadzonego przez S¹d Rejonowy w Poznaniu XXI Wydzia³ Gospodarczy KRS pod numerem KRS Za³o ycielami Emitenta zostali wspólnicy poprzednika prawnego Emitenta, tj. spó³ki ATREM sp. z o.o.: pan Konrad Œniata³a, pan Marek Korytowski i pani Gabriela Œniata³a. W zamian za udzia³y poprzednika prawnego Emitenta wspólnicy otrzymali akcji imiennych serii A, które pokryte zosta³y maj¹tkiem przekszta³canej spó³ki. ATREM sp. z o.o. w 2002 roku wdro y³a System Zarz¹dzania Jakoœci¹ wed³ug PN-EN-ISO 9001:2001. Emitent uzyska³ w tym samym roku certyfikat Oficjalnego Partnera Spó³ki Schneider Electric Polska z przed³u eniem na kolejne lata. W ramach powo³anego Dzia³u Badañ i Rozwoju Emitent opracowa³ i wdro y³ do produkcji miêdzy innymi nastêpuj¹ce urz¹dzenia: Mikroprocesorowa Stacja Ochrony Katodowej (MSOK-01 i 02), Inteligentny Modu³ Transmisji (IMT-01), Mikroprocesorowy Sterownik Kot³a (MSK-02), Modem GPR/GSM dla zastosowañ przemys³owych (ModCom W1), Urz¹dzenie nadzoruj¹ce zu ycie gazu (StrGAZ 2). 10

12 CZÊŒÆ I Podsumowanie Istotnym dla rozwoju Emitenta zdarzeniem by³a realizacja zadania pod nazw¹ Budowa Wêz³a Lwówek dla odbioru gazu z systemowego gazoci¹gu tranzytowego etap II cz. AKPiA oraz systemu sterowania i wizualizacji. W ramach utworzonego Pionu Systemów Informatycznych w 2003 roku zaprojektowane zosta³y, a nastêpnie od 2005 roku produkcyjnie wdro one, miêdzy innymi nastêpuj¹ce systemy informatyczne: Telexus system telemetrii, kolekcji, wizualizacji i raportowania procesów przemys³owych i technologicznych, EwiSta system ewidencji i eksploatacji obiektów technologicznych, EwiGaz system ewidencji i œledzenia przep³ywu gazomierzy miechowych, systemy transmisji danych technologi¹ GSM/ GPRS. W 2003 roku Spó³ka otrzyma³a koncesjê Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie us³ug ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego, na okres wa noœci 50 lat. Od kwietnia 2003 roku poprzednik prawny Emitenta, a nastêpnie Emitent jest cz³onkiem Izby Gospodarczej Gazownictwa. W tym samym roku poprzez dywersyfikacjê obszaru dzia³alnoœci Spó³ka wesz³a na rynek wykonawstwa i realizacji kontraktów na rynku infrastrukturalnym. Pozwoli³o to zwiêkszyæ zakres bran owy dzia³alnoœci Spó³ki i jednoczeœnie pozyskaæ nowych klientów. Przyk³adowo, w 2003 roku Emitent wykona³ zdalne sterowanie ujêcia wody Sowiniec-Krajkowo dla miasta Poznania, a w 2005 roku rozpocz¹³ wykonanie robót AKPiA dla 15 obiektów w ramach inwestycji Modernizacja Zak³adu Produkcji Wody na Grobli we Wroc³awiu. Efektem tych dzia³añ by³o umocnienie pozycji konkurencyjnej na rynku. Rok 2004 obfitowa³ w wiele wa nych dla Spó³ki wydarzeñ, m.in.: uzyska³a Certyfikat Systemu Jakoœci AQAP w zakresie projektowania, oprogramowania, wykonawstwa, eksploatacji, serwisu, doradztwa w zakresie automatyki, telemetrii, pomiarów, teleinformatyki i telekomunikacji oraz inkasa gazowego, rozpoczê³a wdra anie Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania klasy ERP, otrzyma³a z³oty medal na Targach Techniki Gazowniczej EXPO-GAS 2004 za produkt Mikroprocesorowa Stacja Ochrony Katodowej, uzyska³a wyró nienie Gazele Biznesu Od roku 2005 w Spó³ce funkcjonuje Zintegrowany System Zarz¹dzania iscala, w strukturze którego dzia³aj¹ m.in. nastêpuj¹ce modu³y: Zarz¹dzanie Projektami, Zarz¹dzanie Serwisem, Zarz¹dzanie umowami, Ksiêga G³ówna, Ksiêga Zakupów, Ksiêga Sprzeda y, Zamówienia Zakupów i Zamówienia Sprzeda y, CRM. Funkcj¹ tych systemów jest pe³nienie bie ¹cego nadzoru i kontroli nad zleceniami, rozliczeniami i terminowoœci¹ robót, bezpoœrednio poprzez personel odpowiedzialnej za dane zlecenie komórki organizacyjnej, podlegaj¹cy z kolei nadzorowi jednostki kierowniczej. Od 2005 roku Emitent rozpocz¹³ tak e dystrybucjê urz¹dzeñ oraz projektowanie i wykonawstwo instalacji klimatyzacyjno-grzewczych zasilanych gazem opartych na rozwi¹zaniach firmy Broad. W latach mia³o miejsce dalsze rozwijanie sprzeda y, wdra ania oraz eksploatacji produktów zwi¹zanych z systemami telemetrii, informatyki oraz automatyki przemys³owej (EwiSta, Telexus, EwiGaz, MSOK Mikroprocesorowa Stacja Ochrony Katodowej, MSK Mikroprocesorowy Sterownik Kot³a). Od 2006 roku Spó³ka wprowadzi³a system bud etowania realizowanych kontraktów nadzorowany przez Dzia³ Bud etowania i Controllingu. Z dniem 31 lipca 2006 r. Spó³ka wdro y³a zintegrowany system zarz¹dzania jakoœci¹ zgodnie z normami: PN-EN-ISO 9001:2001, PN-EN-ISO 14001:2005 i PN N 18001:2004 w zakresie projektowania, oprogramowania wykonawstwa, produkcji, eksploatacji i serwisu, doradztwa w zakresie systemów, obiektów, urz¹dzeñ: automatyki, telemetrii, pomiarów, informatyki, teleinformatyki i telekomunikacji, regulacji, elektroniki i instalacji sanitarnych. Emitent uzyska³ Certyfikat Oficjalnego Partnera spó³ki Schneider Electric Polska sp. z o.o. na lata 2006, 2007 i W styczniu 2007 roku Emitent zawar³ tak e ze Schneider Electric Polska sp. z o.o. Umowê Partnersk¹ Integratora Systemów na okres 3 lat, tj. do koñca 2009 roku. Ponadto Emitent upowa niony jest do u ywania tytu³u Autoryzowanego Instalatora urz¹dzeñ Siemens, na podstawie Certyfikatu SSP/FSP 3/01.06 przyznawanego przez Siemens sp. z o.o. Building Technologies, Fire & Security Products. G³ówne inwestycje poczynione przez Emitenta w 2007 roku to zakup piêciu nieruchomoœci gruntowych w miejscowoœci Z³otniki, gmina Suchy Las, o ³¹cznej powierzchni 3,53 ha, w celu budowy wiêkszej i nowoczeœniejszej siedziby Emitenta wraz z zapleczem technicznym. Sfinansowanie tej inwestycji nast¹pi³o z w³asnych œrodków Emitenta. W czerwcu 2007 roku Emitent zawi¹za³ spó³kê CONTRAST sp. z o.o. z siedzib¹ w Ostrowie Wielkopolskim, w której posiada 75,0% udzia³ów. Spó³ka ta rozpoczê³a dzia³alnoœæ we wrzeœniu 2007 roku, a powy sza inwestycja przyczyni³a siê do poprawy wyników dzia³alnoœci Emitenta i rozwoju dzia³alnoœci w obszarze bran y elektroenergetycznej dziêki temu uzyskano kompleksowoœæ us³ug Emitenta. W styczniu 2008 roku Emitent podpisa³ umowê zobowi¹zuj¹c¹ do sprzeda y udzia³ów, a nastêpnie w celu wykonania tej umowy w dniu 01 kwietnia 2008 r. zawar³ umowê sprzeda y udzia³ów, na mocy której zakupi³ 100% udzia³ów w spó³ce z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ pod firm¹ ELEKTRO-SYSTEM sp. z o.o. z siedzib¹ w Gorzowie Wlkp., która powsta³a z przekszta³cenia w trybie Kodeksu spó³ek handlowych Przedsiêbiorstwa Produkcyjno-Us³ugowo-Handlowego ELEKTRO-SYSTEM T. Skrzeczko i S-ka Spó³ka jawna. Spó³ka ta zajmuje siê kompleksow¹ realizacj¹ inwestycji w zakresie robót elektrycznych: budynków przemys³owych, administracyjnych-mieszkalnych i handlowych, stacji transformatorowych oraz sieci elektroenergetycznych SN i NN. Do³¹czenie do Grupy Kapita³owej ATREM spó³ki ELEKTRO-SYSTEM sp. z o.o. wzmocni jeszcze pozycjê konkurencyjn¹ Grupy na rynku us³ug elektroenergetycznych, tak e w segmencie budownictwa przemys³owego. 11

13 Prospekt Emisyjny ATREM S.A. W maju 2008 roku Emitent podpisa³ umowê zobowi¹zuj¹c¹ do sprzeda y udzia³ów w spó³ce z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ powsta³ej w wyniku przekszta³cenia DOM-MAR PRZEDSIÊBIORSTWO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO I PRZEMYS OWEGO Domka sp.j. z siedzib¹ w Poznaniu, nale ¹cej do trzech osób fizycznych. Udzia³y zostan¹ nabyte do dnia 30 wrzeœnia 2008 roku. Zakup ww. udzia³ów wzmocni pozycjê Grupy w obszarze wykonawstwa nowoczesnych instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych. 2.2 Zarys ogólny dzia³alnoœci Emitenta i spó³ek z Grupy Kapita³owej Przedmiot dzia³alnoœci Emitenta Emitent dzia³a na rynku od 1999 r. Pocz¹tkowo Emitent wykonywa³ prace na obiektach gazowniczych skupione wokó³ problematyki: Automatyki dziedzina nauki zajmuj¹ca siê analiz¹ i modelowaniem matematycznym obiektów i uk³adów ró nej natury, maj¹ca na celu tworzenie modeli pozwalaj¹cych na zastosowanie teorii sterowania do stworzenia uk³adu steruj¹cego danym obiektem, procesem lub uk³adem tak, aby ten zachowywa³ siê w po ¹dany sposób, Telemetrii dziedzina telekomunikacji zajmuj¹ca siê technikami przesy³u wartoœci pomiarowych na odleg³oœæ, Regulacji sterowanie, oddzia³ywanie rêczne lub automatyczne na dany obiekt, maj¹ce na celu zmniejszenie odchylenia przebiegu jego wielkoœci wyjœciowej (regulowanej) od przebiegu wartoœci zadanej, Elektroniki dziedzina techniki i nauki zajmuj¹ca siê wytwarzaniem i przetwarzaniem sygna³ów w postaci pr¹dów i napiêæ elektrycznych lub pól elektromagnetycznych, w tym znajduj¹cych zastosowanie w systemach inteligentnych budynków oraz systemach zabezpieczeñ i monitoringu, Metrologii nauka zajmuj¹ca siê sposobami dokonywania pomiarów oraz zasadami interpretacji uzyskanych wyników. Z roku na rok zakres prac wykonywanych przez Emitenta rozszerza³ siê z sektora gazowniczego na sektor energetyczny, wodno-kanalizacyjny oraz zwi¹zany z ochron¹ œrodowiska. Przez ca³y okres dzia³alnoœci Emitent przygotowywa³ i wdra a³ rozwi¹zania innowacyjne, maj¹ce na celu rozwój techniczny w takich dziedzinach, jak: automatyzacja procesów przemys³owych, systemy teleinformatyczne, dedykowane urz¹dzenia i systemy akwizycji danych, systemy zarz¹dzania budynkiem. Pakiet oferowanych przez Emitenta us³ug obejmuje: konsultacje, doradztwo, opracowywanie koncepcji i projektów technicznych, dostawy i uruchomienia sprzêtu, oprogramowania systemów, nadzór techniczny i projektowy, kontrolê finansow¹, instalacjê i uruchomienie, dokumentacjê powykonawcz¹, serwis instalacji (gwarancyjny i pogwarancyjny) oraz nadzór eksploatacyjny. Obszarami, w których Emitent skupi³ znaczny potencja³ techniczny i badawczy, s¹: dedykowane urz¹dzenia i systemy akwizycji danych, aktywna ochrona antykorozyjna, automatyzacja procesów przemys³owych, w ramach których Emitent wykonuje lokalne i rozproszone systemy nadzoru i sterowania, systemy wizualizacji procesów przemys³owych, przetwarzanie danych procesowych, systemy teleinformatyczne, takie jak: specjalistyczne pakiety oprogramowania, systemy bezpiecznej transmisji danych, sieci komputerowe, systemy telekomunikacyjne, okablowania strukturalne z dedykowanym zasilaniem elektrycznym. Jednym z kierunków rozwoju Emitenta jest równie projektowanie wentylacji i klimatyzacji zasilanej gazem ziemnym lub wykorzystuj¹cej ciep³o odpadowe (pozosta³e po technologii produkcji, uzyskane z wód geotermalnych lub z uk³adów ch³odzenia). Projektowane instalacje w po³¹czeniu z nowoczesnymi systemami automatyki i wizualizacji daj¹ unikalny produkt rynkowy dla odbiorcy komercyjnego. Atutem Emitenta jest funkcjonowanie w segmencie rynku, w którym niewiele przedsiêbiorstw posiada stosowne uprawnienia i referencje, pozwalaj¹ce uczestniczyæ w realizacji du ych kontraktów w obszarze szeroko rozumianego zaplecza in ynierskiego, tj. w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej, automatyki, elektroenergetyki oraz informatyki. Segment, w którym Emitent prowadzi dzia³alnoœæ, charakteryzuje siê ni sz¹ wartoœci¹ kontraktów w porównaniu z typowymi kontraktami budowlanymi (zazwyczaj od kilkuset tysiêcy do kilku milionów z³otych), a œredni czas trwania kontraktu wynosi zwykle poni ej roku. Us³ugi Emitenta realizowane s¹ b¹dÿ w ramach podzlecania, gdzie generalnym wykonawc¹ jest firma budowlana, b¹dÿ bezpoœrednio na rzecz inwestora. Wysokie kwalifikacje oraz bogate doœwiadczenie umo liwiaj¹ Emitentowi realizacjê wielu znacz¹cych zadañ na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. Emitent posiada kapita³ ludzki oraz zaplecze in ynierskie w zakresie zarz¹dzania kontraktami. W sektorach prowadzenia dzia³alnoœci Emitent mo e samodzielnie lub w konsorcjum startowaæ we wszystkich przetargach obejmuj¹cych zakres swojej dzia³alnoœci. 12

14 CZÊŒÆ I Podsumowanie Emitent d¹ y do umocnienia przewagi konkurencyjnej, m.in. poprzez zwiêkszenie zdolnoœci do pozyskiwania i realizacji projektów o znacznej wartoœci jednostkowej w kraju i za granic¹. Jest to mo liwe w wyniku zwiêkszenia œrodków obrotowych, rozbudowy zespo³ów wykonawczych, nabycia dodatkowego sprzêtu. Na realizacjê tego celu Emitent planuje przeznaczyæ 4 6 mln z³ ze œrodków, jakie zostan¹ pozyskane z planowanej emisji Akcji Serii C (szczegó³owy opis celów emisji znajduje siê w pkt 3.4 czêœci IV Prospektu). Emitent w swoich rozwi¹zaniach stosuje najnowoczeœniejsze technologie. Dysponuje wieloma certyfikatami i uprawnieniami bran owymi. Jest partnerem wielu renomowanych firm, np. Schneider Electric, Plum, Common, GE FANUC, IBM, Microsoft Przedmiot dzia³alnoœci spó³ki zale nej CONTRAST sp. z o.o. W wyniku nabycia przez Emitenta 75% udzia³ów w CONTRAST sp. z o.o. (pozosta³e 25% udzia³ów posiada p. Zdzis³aw Stachowiak), w 2007 r. powsta³a Grupa Kapita³owa ATREM. Utworzenie Grupy mia³o na celu umocnienie jej pozycji na rynku projektowania i wykonawstwa sieci, instalacji i obiektów elektroenergetycznych. Wyroby projektowane i produkowane przez CONTRAST sp. z o.o. s¹ równie wykorzystywane w kontraktach realizowanych przez Emitenta. Zakres us³ug oferowanych przez CONTRAST sp. z o.o. obejmuje: projekty techniczne i wykonawstwo w zakresie: sieci elektroenergetycznych œredniego i niskiego napiêcia, stacji transformatorowych, rozdzielni niskiego i œredniego napiêcia (NN i SN), instalacji elektrycznych w budynkach prywatnych i u ytecznoœci publicznej, instalacji elektrycznych w obiektach przemys³owych, instalacji elektrycznych specjalnych w pomieszczeniach zagro onych po arem i wybuchem, instalacji elektrycznych w zak³adach opieki zdrowotnej, uk³adów automatyki i zabezpieczeñ, instalacji niskopr¹dowych, w tym: teletechnicznych, przeciwpo arowych, alarmowych (SWiN), sieci komputerowych, CCTV (closed circuit television telewizja przemys³owa dozorowa), BMS (building management systems system zarz¹dzania budynkiem), detekcji gazu, dwutlenku wêgla itp., badania kontrolno-pomiarowe: próby napiêciowe rozdzielni SN, pomiary skutecznoœci ochrony przeciwpora eniowej, pomiary wy³¹czników ró nicowo-pr¹dowych, pomiary natê enia oœwietlenia, pomiary uziemieñ, próby i pomiary eksploatacyjne, pomiary termowizyjne, lokalizacjê i naprawê uszkodzeñ linii kablowych, budowê linii œwiat³owodowych, spawanie i pomiary œwiat³owodów. CONTRAST sp. z o.o. uczestniczy we wszystkich etapach procesu budowlanego: projektowanie, kosztorysowanie, przygotowanie formalnoprawne dla realizacji inwestycji, nadzór inwestycyjny, kompletacja dostaw i us³ug, pe³nienie funkcji generalnego wykonawcy inwestycji, budowa obiektów elektroenergetycznych i teletechnicznych, modernizacja obiektów elektroenergetycznych i teletechnicznych, 13

15 Prospekt Emisyjny ATREM S.A. testy i uruchomienia, eksploatacja, serwis i konserwacja. Zgodnie ze strategi¹ rozwoju, CONTRAST sp. z o.o. zamierza rozszerzyæ zakres swojej dzia³alnoœci o poni sze obszary: elektroenergetyka wysokich napiêæ CONTRAST sp. z o.o. zamierza pozyskaæ inwestorów strategicznych zwi¹zanych z rozwojem i rozbudow¹ sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej na terenie kraju oraz poza jego granicami, alternatywne Ÿród³a energii CONTRAST sp. z o.o. planuje przygotowywanie nowych projektów oraz pozyskiwanie dla nich finansowania, a tak e budowê i eksploatacjê obiektów energetycznych, w szczególnoœci elektrowni wiatrowych, CONTRAST sp. z o.o. rozwa a œwiadczenie us³ug w nastêpuj¹cych segmentach rynku energetycznego: outsourcing wytwarzania energii w skojarzeniu zw³aszcza dla odbiorców przemys³owych, wytwarzanie i dostawy energii odnawialnej, zw³aszcza z wiatru, monitoring, prefabrykacja rozdzielnic niskiego napiêcia CONTRAST sp. z o.o. zamierza pozyskaæ licencjê Prisma firmy Schneider Electric, diagnostyka sieci elektroenergetycznych oraz poprawa ich parametrów, technika œwiat³owodowa budowa linii œwiat³owodowych i ich eksploatacja Przedmiot dzia³alnoœci spó³ki zale nej ELEKTRO-SYSTEM sp. z o.o. W wyniku nabycia przez Emitenta, w dniu 1 kwietnia 2008 r., 100% udzia³ów w ELEKTRO-SYSTEM sp. z o.o. poszerzona zosta³a Grupa Kapita³owa ATREM. Rozszerzenie Grupy o spó³kê ELEKTRO-SYSTEM sp. z o.o. mia³o na celu umocnienie jej pozycji na rynku projektowania oraz wykonawstwa sieci i instalacji elektroenergetycznych. Zakres us³ug oferowanych przez ELEKTRO-SYSTEM sp. z o.o. obejmuje: projekty techniczne i wykonawstwo w zakresie: sieci elektroenergetycznych œredniego i niskiego napiêcia, stacji transformatorowych, rozdzielni niskiego i œredniego napiêcia (NN i SN), instalacji elektrycznych w budynkach prywatnych i u ytecznoœci publicznej, instalacji elektrycznych w obiektach przemys³owych, instalacji elektrycznych specjalnych w pomieszczeniach zagro onych po arem i wybuchem, instalacji elektrycznych w zak³adach opieki zdrowotnej, instalacji niskopr¹dowych, w tym: teletechnicznych, przeciwpo arowych, alarmowych (SWiN), sieci komputerowych, CCTV (closed circiut television telewizja przemys³owa dozorowa), detekcji gazu, dwutlenku wêgla itp., badania kontrolno-pomiarowe: próby napiêciowe rozdzielni SN, pomiary skutecznoœci ochrony przeciwpora eniowej, pomiary wy³¹czników ró nicowo-pr¹dowych, pomiary natê enia oœwietlenia, pomiary uziemieñ; próby i pomiary eksploatacyjne, lokalizacjê i naprawê uszkodzeñ linii kablowych. ELEKTRO-SYSTEM sp. z o.o. uczestniczy we wszystkich etapach procesu budowlanego: projektowanie, kosztorysowanie, przygotowanie formalnoprawne dla realizacji inwestycji, nadzór inwestycyjny, kompletacja dostaw i us³ug, pe³nienie funkcji generalnego wykonawcy inwestycji, 14

16 CZÊŒÆ I Podsumowanie budowa obiektów elektroenergetycznych i teletechnicznych, modernizacja obiektów elektroenergetycznych i teletechnicznych, testy i uruchomienia, eksploatacja, serwis i konserwacja. Zgodnie ze strategi¹ rozwoju, ELEKTRO-SYSTEM sp. z o.o. zamierza rozszerzyæ zakres swojej dzia³alnoœci o poni sze obszary: prefabrykacja rozdzielnic niskiego napiêcia ELEKTRO-SYSTEM sp. z o.o. zamierza pozyskaæ licencjê firmy Meller Electric oraz Prisma firmy Schneider Electric, diagnostyka sieci elektroenergetycznych oraz poprawa jej parametrów, sprzeda hurtowa i detaliczna materia³ów elektrycznych. 3. WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ Wybrane dane finansowe Grupy Kapita³owej pochodz¹ ze zbadanych sprawozdañ finansowych jednostkowych za lata obrotowe 2005 i 2006 oraz sprawozdania skonsolidowanego za rok Zaprezentowane historyczne informacje finansowe obejmuj¹ce skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita³owej Emitenta za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. oraz porównywalne dane finansowe ze sprawozdañ jednostkowych Emitenta za okresy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. i od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., sporz¹dzone wed³ug Miêdzynarodowych Standardów Sprawozdawczoœci Finansowej (MSSF). Grupa Kapita³owa Emitenta powsta³a w 2007 r. (Emitent naby³ 75-proc. udzia³ w kapitale zak³adowym CONTRAST sp. z o.o.). Pocz¹wszy od 2007 r., Emitent sporz¹dza skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Jako historyczne dane finansowe za lata 2005 i 2006 zaprezentowano jednostkowe dane finansowe Emitenta. Wybrane dane finansowe Grupy Kapita³owej w latach Wyszczególnienie Za okres (tys. z³) Przychody netto ze sprzeda y Wynik na sprzeda y Wynik na dzia³alnoœci operacyjnej (EBIT) Wynik na dzia³alnoœci operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) Wynik brutto Wynik netto Przypadaj¹cy akcjonariuszom podmiotu dominuj¹cego Przypadaj¹cy akcjonariuszom mniejszoœciowym Œrednia wa ona liczba akcji (szt.)* Zysk na jedn¹ akcjê (z³)* 0,74 0,48 0,25 Rozwodniony zysk na jedn¹ akcjê (z³)* 0,74 0,48 0,25 Dywidenda za dany rok przypadaj¹ca na jedn¹ akcjê (z³)* 0,20 0,09 0,07 ród³o: Emitent Grupa Kapita³owa Emitenta powsta³a w 2007 r. (sprawozdanie skonsolidowane sporz¹dzane od 2007 r.), dane finansowe za lata 2005 i 2006 pochodz¹ z jednostkowych sprawozdañ finansowych Emitenta. * Emitent powsta³ w wyniku przekszta³cenia ATREM spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ w ATREM spó³ka akcyjna na mocy uchwa³y Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spó³ki ATREM sp. z o.o. z dnia 17 grudnia 2007 r. Rejestracja przekszta³cenia nast¹pi³a 3 stycznia 2008 r. Prezentowan¹ liczbê akcji obliczono jako iloraz liczby Akcji Serii A (akcje za³o ycielskie) oraz œredniowa onej rocznie liczby udzia³ów. Wybrane dane finansowe Grupy Kapita³owej w latach Wyszczególnienie Stan na koniec okresu (tys. z³) Aktywa razem Aktywa trwa³e Aktywa obrotowe Kapita³ w³asny Kapita³y przypadaj¹ce akcjonariuszom podmiotu dominuj¹cego, w tym kapita³ podstawowy Kapita³y przypadaj¹ce akcjonariuszom mniejszoœciowym

52='=,$,, 262%<2'32:,('=,$/1(=$,1)250$&-(=$:$57(:35263(.&,(

52='=,$,, 262%<2'32:,('=,$/1(=$,1)250$&-(=$:$57(:35263(.&,( Prospekt Emisyjny Rozdzia³ II - Osoby odpowiedzialne... 52='=,$,, 262%

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów...

Spis treœci. Wykaz skrótów... Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... XI XIII Komentarz.... 1 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)... 3 Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe... 3 Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie Rozdzia II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 2.1. Emitent 2.1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta Adres: Warszawa ul. Grochowska 21a 04-186 Warszawa Numer telefonu: (22) 51 56 100

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Uchwała nr 1/2014 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki 2016-04-27 10:23 ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki Raport Bieżący nr 5/2016 Zarząd Quark Ventures S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej Spółka, Emitent ) informuje, że w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA 1 1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA. 2 2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK.... 3 2.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA.... 3 2.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA....

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.02.2016 godz. 20:00:55 Numer KRS: 0000305581

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.02.2016 godz. 20:00:55 Numer KRS: 0000305581 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.02.2016 godz. 20:00:55 Numer KRS: 0000305581 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Piotr Dubicki oraz Romuald Olbrych działając na podstawie upoważnienia zawartego w postanowieniu z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.02.2015 godz. 12:09:54 Numer KRS: 0000537970

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.02.2015 godz. 12:09:54 Numer KRS: 0000537970 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.02.2015 godz. 12:09:54 Numer KRS: 0000537970 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 00:47:59 Numer KRS: 0000012500

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 00:47:59 Numer KRS: 0000012500 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.04.2016 godz. 00:47:59 Numer KRS: 0000012500 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni Projekt: UCHWA A nr 1 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spó ka Akcyjna w Gdyni

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Netwise S.A.

Raport Kwartalny Netwise S.A. Raport Kwartalny Netwise S.A. za I kwartał 2013 roku (dane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku) Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Spis treści 1. INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1 ORGANY SPÓŁKI... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE Warszawa, 6 maja 2016 roku Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE SPÓŁKA: Kruk S.A. DATA W: 9 maja 2016 roku (godz. 14.00) MIEJSCE W: Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.06.2015 godz. 12:35:05 Numer KRS: 0000287201

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.06.2015 godz. 12:35:05 Numer KRS: 0000287201 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.06.2015 godz. 12:35:05 Numer KRS: 0000287201 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane zagadnienia z bilansu oraz rachunku wyników.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.01.2013 godz. 13:26:29 Numer KRS: 0000445641

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.01.2013 godz. 13:26:29 Numer KRS: 0000445641 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.01.2013 godz. 13:26:29 Numer KRS: 0000445641 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. Projekty uchwał POLNORD S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 393

Bardziej szczegółowo

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 2 w Prospekcie 1. w Prospekcie ze strony Emitenta Pierwszy Polsko-Amerykaƒski Bank S.A. ul. Kordylewskiego 11 31-547 Kraków telefon: (0-12) 618-33-33 telefax:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Ciech SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 7 lipca 2014 roku Uchwały podjęte przez W Liczba

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2016 godz. 13:12:00 Numer KRS: 0000382836

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2016 godz. 13:12:00 Numer KRS: 0000382836 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.06.2016 godz. 13:12:00 Numer KRS: 0000382836 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.02.2016 godz. 17:51:04 Numer KRS: 0000244135

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.02.2016 godz. 17:51:04 Numer KRS: 0000244135 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.02.2016 godz. 17:51:04 Numer KRS: 0000244135 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.06.2015 godz. 12:02:52 Numer KRS: 0000563306

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.06.2015 godz. 12:02:52 Numer KRS: 0000563306 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.06.2015 godz. 12:02:52 Numer KRS: 0000563306 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 09:30:05 Numer KRS: 0000584362

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 09:30:05 Numer KRS: 0000584362 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.04.2016 godz. 09:30:05 Numer KRS: 0000584362 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.02.2016 godz. 10:32:01 Numer KRS: 0000487417

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.02.2016 godz. 10:32:01 Numer KRS: 0000487417 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.02.2016 godz. 10:32:01 Numer KRS: 0000487417 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.03.2016 godz. 12:12:58 Numer KRS: 0000041551

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.03.2016 godz. 12:12:58 Numer KRS: 0000041551 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.03.2016 godz. 12:12:58 Numer KRS: 0000041551 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.06.2015 godz. 11:57:27 Numer KRS: 0000279003

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.06.2015 godz. 11:57:27 Numer KRS: 0000279003 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.06.2015 godz. 11:57:27 Numer KRS: 0000279003 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.04.2016 godz. 02:10:43 Numer KRS: 0000455467

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.04.2016 godz. 02:10:43 Numer KRS: 0000455467 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.04.2016 godz. 02:10:43 Numer KRS: 0000455467 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.06.2016 godz. 06:26:24 Numer KRS: 0000483724

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.06.2016 godz. 06:26:24 Numer KRS: 0000483724 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.06.2016 godz. 06:26:24 Numer KRS: 0000483724 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.04.2016 godz. 12:10:33 Numer KRS: 0000360084

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.04.2016 godz. 12:10:33 Numer KRS: 0000360084 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.04.2016 godz. 12:10:33 Numer KRS: 0000360084 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:28:43 Numer KRS: 0000533903

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:28:43 Numer KRS: 0000533903 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:28:43 Numer KRS: 0000533903 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.04.2016 godz. 22:32:45 Numer KRS: 0000006354

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.04.2016 godz. 22:32:45 Numer KRS: 0000006354 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.04.2016 godz. 22:32:45 Numer KRS: 0000006354 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.05.2016 godz. 07:05:06 Numer KRS: 0000531148

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.05.2016 godz. 07:05:06 Numer KRS: 0000531148 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.05.2016 godz. 07:05:06 Numer KRS: 0000531148 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

W związku z dokonanym podziałem akcji Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki, a mianowicie 8 ust. 1 Statutu otrzymuje następującą nową treść:

W związku z dokonanym podziałem akcji Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki, a mianowicie 8 ust. 1 Statutu otrzymuje następującą nową treść: w sprawie podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zwiększenie liczby akcji bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki (split) w stosunku 1 : 10 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 12:54:36 Numer KRS: 0000340458

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 12:54:36 Numer KRS: 0000340458 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.04.2016 godz. 12:54:36 Numer KRS: 0000340458 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.05.2016 godz. 17:45:57 Numer KRS: 0000556952

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.05.2016 godz. 17:45:57 Numer KRS: 0000556952 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.05.2016 godz. 17:45:57 Numer KRS: 0000556952 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZAKŁADY CHEMICZNE PERMEDIA S.A. w Lublinie. KRS 0000059588. Sąd Rejonowy w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA. Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA. Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. Druk nr 94 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH (wraz z zestawieniem wniosków) Komisja, na posiedzeniu w dniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 07:08:42 Numer KRS: 0000077970

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 07:08:42 Numer KRS: 0000077970 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.05.2016 godz. 07:08:42 Numer KRS: 0000077970 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 00:13:12 Numer KRS: 0000425947

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 00:13:12 Numer KRS: 0000425947 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.05.2016 godz. 00:13:12 Numer KRS: 0000425947 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.06.2016 godz. 02:36:10 Numer KRS: 0000471691

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.06.2016 godz. 02:36:10 Numer KRS: 0000471691 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.06.2016 godz. 02:36:10 Numer KRS: 0000471691 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.02.2016 godz. 19:11:41 Numer KRS: 0000023610

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.02.2016 godz. 19:11:41 Numer KRS: 0000023610 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.02.2016 godz. 19:11:41 Numer KRS: 0000023610 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.04.2016 godz. 19:11:12 Numer KRS: 0000534493

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.04.2016 godz. 19:11:12 Numer KRS: 0000534493 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.04.2016 godz. 19:11:12 Numer KRS: 0000534493 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.05.2016 godz. 23:10:20 Numer KRS: 0000615647

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.05.2016 godz. 23:10:20 Numer KRS: 0000615647 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.05.2016 godz. 23:10:20 Numer KRS: 0000615647 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.:

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.: Pkt. 2 proponowanego porządku obrad: Uchwała nr 1 z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.04.2016 godz. 07:07:50 Numer KRS: 0000400775

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.04.2016 godz. 07:07:50 Numer KRS: 0000400775 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.04.2016 godz. 07:07:50 Numer KRS: 0000400775 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.03.2016 godz. 03:20:33 Numer KRS: 0000041303

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.03.2016 godz. 03:20:33 Numer KRS: 0000041303 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 31.03.2016 godz. 03:20:33 Numer KRS: 0000041303 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.05.2016 godz. 14:31:56 Numer KRS: 0000184336

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.05.2016 godz. 14:31:56 Numer KRS: 0000184336 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.05.2016 godz. 14:31:56 Numer KRS: 0000184336 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.03.2016 godz. 00:30:52 Numer KRS: 0000571639

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.03.2016 godz. 00:30:52 Numer KRS: 0000571639 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.03.2016 godz. 00:30:52 Numer KRS: 0000571639 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA. q 1. Nowego podmiotu q 2. KRS-W4. CzêœæA CORS

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA. q 1. Nowego podmiotu q 2. KRS-W4. CzêœæA CORS KRS-W4 CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Sygnatura akt (wypełnia sąd) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA Formularz należy wypełnić w języku polskim,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej

Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej 1. Do wystawienia weksla in blanco umocowane są osoby, które w świetle ustawy, dokumentu założycielskiego i/lub odpisu

Bardziej szczegółowo

VERBICOM S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 01.10.2009 DO 31.12.2009

VERBICOM S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 01.10.2009 DO 31.12.2009 RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 01.10.2009 DO 31.12.2009 Nazwa (firma): Verbicom Spółka Akcyjna Kraj: Polska Siedziba: Poznań Adres: ul. Skarbka 36, 60-348 Poznań Numer KRS: 0000298020 Oznaczenie Sądu: Sąd

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.05.2016 godz. 21:15:42 Numer KRS: 0000186522

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.05.2016 godz. 21:15:42 Numer KRS: 0000186522 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.05.2016 godz. 21:15:42 Numer KRS: 0000186522 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.04.2016 godz. 23:03:20 Numer KRS: 0000561625

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.04.2016 godz. 23:03:20 Numer KRS: 0000561625 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.04.2016 godz. 23:03:20 Numer KRS: 0000561625 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.05.2016 godz. 18:50:06 Numer KRS: 0000409581

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.05.2016 godz. 18:50:06 Numer KRS: 0000409581 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.05.2016 godz. 18:50:06 Numer KRS: 0000409581 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co następuje: Wybór Przewodniczącego Przewodniczącym wybrany zostaje. UCHWAŁA NR 2 w

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 4 WYKRES 1.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.10.2014 godz. 09:19:48 Numer KRS: 0000233076

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.10.2014 godz. 09:19:48 Numer KRS: 0000233076 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.10.2014 godz. 09:19:48 Numer KRS: 0000233076 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 00:17:38 Numer KRS: 0000387526

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 00:17:38 Numer KRS: 0000387526 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.05.2016 godz. 00:17:38 Numer KRS: 0000387526 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.05.2016 godz. 23:06:45 Numer KRS: 0000617345

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.05.2016 godz. 23:06:45 Numer KRS: 0000617345 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.05.2016 godz. 23:06:45 Numer KRS: 0000617345 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.10.2015 godz. 11:20:32 Numer KRS: 0000069261

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.10.2015 godz. 11:20:32 Numer KRS: 0000069261 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.10.2015 godz. 11:20:32 Numer KRS: 0000069261 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo