Regulamin wynajmu lokali użytkowych I Żoliborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin wynajmu lokali użytkowych I Żoliborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały nr 18 / 2014 Rady Nadzorczej I ŻSM z dnia 24 stycznia 2014 r. Regulamin wynajmu lokali użytkowych I Żoliborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie Podstawa prawna Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zmianami), 2. Ustawa z dnia r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z późn. zmianami), 3. Ustawa z dnia r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 64, poz z późn. zmianami), 4. Statut I Żoliborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zasady ogólne Lokale użytkowe oraz tereny znajdujące się w zasobach I ŻSM mogą być wynajmowane członkom Spółdzielni, jak również osobom niebędącym członkami, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 2. Konkurs ofert dla wynajmu lokali organizuje Zarząd I ŻSM. 3. Lokale mogą być wynajmowane za zgodą Zarządu I ŻSM bez stosowania procedury konkursu w przypadku przekształceń podmiotowych dotyczących przejęcia lokali przez następców prawnych najemców. 4. Wprowadzanie aneksów do umów najmu nie wymaga przeprowadzenia konkursu. 5. Umowy najmu z najemcami lokali zawiera Zarząd Spółdzielni. Zasady przeprowadzania konkursu. 3 Najemcy lokali przewidzianych do wynajmu wyłaniani są w drodze konkursu ofert, którego celem jest wybór najkorzystniejszej oferty.

2 4 Oferenci powinni zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu oraz warunkami umowy najmu lokalu. 5 1.Ogłoszenie o konkursie Zarząd podaje do publicznej wiadomości, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert, poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w biurze Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni. Zarząd może też zdecydować o publikacji dodatkowej w inny sposób, w szczególności w prasie lokalnej lub w prasie ogólnopolskiej. 2. Ogłoszenie o konkursie ofert może zawierać informacje o konkursach na więcej niż jeden lokal. 3. Ogłoszenie o konkursie winno zawierać: a) nazwę i adres Spółdzielni, b) miejsce i termin składania ofert, c) miejsce i termin otwarcia ofert, d) opis i lokalizację lokalu, e) informacje o terminie w którym można ogladać lokal, f) minimalną stawkę czynszu za l m 2, bez innych opłat, g) wysokość wadium oraz informację o formie, sposobie i terminie jego wpłaty, h) informację, o konieczności przestrzegania Regulaminu zasad wynajmu lokali użytkowych i możliwości zapoznania się z Regulaminem na stronie internetowej Spółdzielni, i) informacje o innych warunkach, jakie muszą spełnić uczestnicy konkursu, j) zastrzeżenie o prawie unieważnienia lub odwołania konkursu, bez podania przyczyny oraz swobodnego wyboru oferty, i) pouczenie o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy. 4. Minimalną stawkę czynszu, o której mowa w ust. 3 pkt f, ustala Zarząd Spółdzielni, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej. 6 Oferenci mają prawo składania ofert na najem więcej niż jednego lokalu. Oferty winny być składane oddzielnie na każdy lokal, z podaniem lokalizacji w każdej ofercie. 7 Oferta musi być podpisana przez oferenta gdy jest on osoba fizyczną lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli, gdy oferent jest osobą prawną. Oferty powinny być składane w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu, w zamkniętych i opieczętowanych kopertach. 8

3 9 1. Oferta powinna zawierać: 1) imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę jeżeli oferent jest osobą prawną, 2) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami konkursu i przyjmuje je bez zastrzeżeń ( wzór oświadczenia stoanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) 3) oferowaną cenę za l m 2 wynajmowanej powierzchni ( wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) 4) proponowane przeznaczenie lokalu, 5) sposób realizacji innych, dodatkowych warunków podanych w ogłoszeniu o konkursie, 6) zaświadczenie o prowadzonej działalnościi gospodarczej, 7) potwierdzenie wpłaty wadium, 8) oświadczenie o związaniu oferenta ofertą w terminie 30 dni od dnia złożenia oferty, 9) podpis oferenta. 2. W przypadku niespełnienia warunków wskazanych w ust. 1, oferent może zostać wezwany do uzupełnienia oferty w wyznaczonym przez Zarząd Spółdzielni terminie Oferenci obowiązani są do wpłacenia wadium przelewem na konto przed upływem terminu składania ofert w kwocie podanej w ogłoszeniu o składaniu ofert. Decyzję o wysokości wadium podejmuje Zarząd I ŻSM. 2. W przypadku ubiegania się o więcej niż jeden lokal użytkowy, oferenci wpłacają wadium za każdy lokal oddzielnie. 3. Wadium wniesione przez uczestnika wygrywającego konkurs, zaliczane jest na poczet kaucji, o której mowa w Nie powoduje utraty wadium złożenie pisemnej rezygnacji z udziału w konkursie przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert. Rezygnację uważa się za skutecznie złożoną, jeśli wpłynie do siedziby Spółdzielni przed terminem otwarcia ofert. Wadium zwracane jest w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia rezygnacji na rachunek bankowy wskazany przez wpłacającego, prowadzony przez bank na terytorium Polski. 5. Pozostałym uczestnikom konkursu, których oferta nie została wybrana, zwraca się wadium w ciągu 7 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia konkursu na wskazany przez te osoby rachunek bankowy prowadzony przez bank na terytorium Polski. W przypadku odwołania konkursu, wadium zwracane jest w ciągu 7 dni roboczych od dnia zawiadomienia o odwołaniu konkursu. Oferent, który wygrał konkurs i przez 14 dni od dnia rozstrzygnięcia uchyla się od zawarcia umowy i zapłaty kaucji o której mowa w 12, traci wadium Oferent, którego oferta została wybrana, obowiązany jest przed zawarciem umowy najmu do wpłaty kaucji zabezpieczającej przelewem na rachunek I ŻSM..

4 2. Kaucja stanowi trzykrotność ustalonego czynszu najmu powiększonego o podatek od towarów i usług (VAT). Kaucja przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń Spółdzielni wynikających z zawartej umowy, w szczególności związanych z ewentualnym zniszczeniem lokalu w trakcie użytkowania oraz zabezpieczeniem wszelkich należności finansowych z tytułu umowy, w tym związanych z naprawieniem szkody wyrządzonej Spółdzielni przez najemcę lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność. Regulamin konkursu ofert Konkurs ofert przeprowadza Komisja powołana Uchwałą Zarządu I ŻSM, która czuwa nad właściwym zorganizowaniem, przebiegiem i zakończeniem konkursu, przy możliwym udziale członków Rady Nadzorczej w charakterze obserwatorów. 2. W skład Komisji wchodzą: 1) Przewodniczący: - Prezes Zarządu 2) Członek Członek Zarządu 3) Członek Członek Rady Nadzorczej 3. Zabrania się udziału w Komisji osobom, które pozostają z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności Przed przystąpieniem do konkursu ofert wymagane jest: 1) wniesienie wadium, o którym mowa w 10. 2) złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami konkursu ofert, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 3) złożenie w zamkniętej kopercie pisemnej oferty dotyczącej wysokości stawki czynszu za 1 m ² miesięcznie (nie obejmującej opłat niezależnych od właściciela) oraz określającej rodzaj działalności jaka prowadzona będzie w wynajmowanym lokalu, której wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu Otwarcia ofert dokonuje Przewodniczący Komisji. 2. Po otwarciu ofert, Przewodniczący przekazuje członkom Komisji następujące informacje: 1) informacje o wysokości proponowanej stawki czynszu, 2) informacje o rodzaju działalności. 3. Przewodniczący Komisji może unieważnić konkurs, o ile żadna ze złożonych ofert nie jest przynajmniej równa stawce minimalnej ( ustalonej przez Zarząd po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej) lub działalność w zgłoszonych ofertach jest szczególnie uciążliwa. 4. Za działalność szczególnie uciążliwą uważa się w szczególności: 1) działalność restauracyjną i rozrywkową, 2) głośną działalność wytwórczą.

5 16 1. Z przeprowadzonego konkursu ofert Przewodniczący Komisji sporządza protokół zawierający następujące informacje: 1) wskazanie imiennego składu Komisji, 2) oznaczenie terminu składania i otwarcia ofert, 3) określenie stawki minimalnej, ustalonej zgodnie z 5 ust. 4. 4) informacje o uczestnikach konkursu ofert, 5) imię i nazwisko lub nazwę, adres, stawkę oraz rodzaj działalności podmiotu rekomendowanego Zarządowi przez Komisję w celu zawarcia umowy, 6) podpisy członków Komisji, 7) datę sporządzenia protokołu, 2. W przypadku, kiedy w jednym postępowaniu konkursowym oddano więcej niż jeden lokal, protokół sporządza się dla każdego z nich oddzielnie. 3. Ostateczną decyzje o wyborze podejmuje Zarząd Spółdzielni. 17 W pomieszczeniu przeprowadzania postępowania konkursowego mogą przebywać wyłącznie osoby stające do konkursu ofert, członkowie Komisji konkursowej oraz członkowie Rady Nadzorczej w charakterze obserwatorów. 18 W przypadku, gdy w konkursie ofert na wybór najemcy lokalu użytkowego nie zostanie wyłoniony najemca lub wygrywający konkurs nie przystąpi do zawarcia umowy najmu, Zarząd I ŻSM ogłasza kolejny konkurs na wybór najemcy lokalu w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty podpisania protokołu z pierwszego konkursu albo proponuje zawarcie umowy kolejnemu oferentowi. Komisja ma prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania uzasadnienia. 19 Warunki i zasady zawierania umów najmu lokali użytkowych Z osobą wyłonioną w wyniku konkursu ofert zawiera się umowę najmu lokalu po uprzednim zatwierdzeniu protokołu konkursu przez Zarząd Spółdzielni oraz dokonaniu przez wygrywającego konkurs czynności określonych w ust Warunkiem zawarcia umowy najmu lokalu jest dokonanie przez osobę wyłonioną w wyniku konkursu ofert, następujących czynności: 1) spisanie protokółu zdawczo -odbiorczego, który jest jednocześnie protokołem stanu technicznego lokalu, 2) złożenie dokumentów związanych z działalnością prowadzoną przez wygrywającego konkurs ofert, a mianowicie:

6 a) wypisu z ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z właściwego rejestru (uwzględniających aktualne dane wygrywającego konkurs ofert i wystawionych nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed terminem konkursu ofert), b) zaświadczeń o nadaniu numerów REGON i NIP, c) jeżeli działalność prowadzona przez wygrywającego konkurs ofert zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wymaga koncesji, zezwolenia lub licencji przedłożenie dokumentu koncesji, zezwolenia lub licencji, d) wpłacenie kaucji zabezpieczającej należności przysługujące Spółdzielni z tytułu najmu lokalu, w wysokości trzykrotności miesięcznego czynszu najmu ustalonego w trybie konkursowym, powiększonego o należny podatek VAT. 3. Zwrot kaucji po rozwiązaniu umowy i protokolarnym wydaniu przedmiotu umowy, nastąpi w ciągu 30 dni roboczych po rozliczeniu wszystkich mediów zużytych w czasie trwania stosunku najmu, aż do zdania lokalu. W przypadku zaległości w zapłacie czynszu i innych opłat, zaległości te można potrącić z kaucji. 4. Termin zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego ustala Zarząd powinien on przypadać nie później niż w okresie 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu. 5. Umowa najmu lokalu użytkowego może być zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony Umowa najmu powinna w szczególności zawierać: a) określenie, czy umowa zawarta jest na czas oznaczony czy nieoznaczony, b) określenie wysokości czynszu najmu oraz terminów jego płatności, a także sposobu waloryzacji czynszu, c) określenie sposobu ustalania opłat za korzystanie z lokalu niezależnych od Spółdzielni (np. opłata za centralne ogrzewanie, energię elektryczną itp.), d) określenie podstaw upoważniających Zarząd do wypowiedzenia umowy oraz określenie długości okresów wypowiedzenia, e) postanowienie, iż wszelkie spory wynikłe na tle realizacji danej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy według siedziby Spółdzielni, f) zobowiązanie najemcy do dokonywania bieżących remontów i konserwacji w wynajmowanym lokalu a w szczególności napraw: podłóg, drzwi, okien (łącznie z ich szkleniem), tynków (łącznie z ich malowaniem), urządzeń sanitarnych i innych urządzeń znajdujących się w lokalu, g) obowiązek najemcy opomiarowania instalacji wskazanych w umowie, w tym legalizacji wodomierzy, h) obowiązek zawarcia przez najemcę odrębnych umów z dostawcami mediów, i) szczegółowe zasady wypowiedzenia umowy, j) zastrzeżenie o prawie rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w szczególnych przypadkach (np. dewastacje, nie przestrzeganie przepisów p. poż. itp.) Wynajmowany lokal może być używany wyłącznie do realizacji celów określonych w umowie. 2. Najemca nie może podnajmować/oddawać przedmiotu umowy w całości lub części osobie trzeciej do bezpłatnego używania - bez uprzedniej, pisemnej zgody Zarządu Spółdzielni. 3. Sposób wykorzystywania lokalu nie może wykraczać przeciwko porządkowi domowemu i zasadom współżycia społecznego, a w szczególności nie powinien zakłócać spokoju mieszkańców, a także nie powinien zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców i ich mienia.

7 Przechowywanie i składowanie rzeczy w lokalach użytkowych nie może stwarzać zagrożenia pożarowego, sanitarnego ani też nie może w jakikolwiek sposób zagrażać życiu i zdrowiu mieszkańców. 4. Najemca zobowiązany jest do utrzymania lokalu i pomieszczeń do niego przynależnych we właściwym stanie sanitarnym i technicznym oraz do przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących i wewnątrzspółdzielczych dotyczących sposobu korzystania z lokalu. 5. Najemca nie może dokonywać zmian w lokalu bez uprzedniej zgody Zarządu Spółdzielni na planowany zakres robót adaptacyjnych, modernizacyjnych, remontowych itp. Koszty przystosowania i adaptacji ponosi najemca, po uzgodnieniu zakresu robót ze Spółdzielnią i w razie potrzeby z innymi instytucjami, zgodnie z wymogami prawa budowlanego. 6. Zainstalowanie urządzeń pomiarowych poboru: energii elektrycznej, wody, gazu, itp. dokonuje najemca we własnym zakresie i na własny koszt. 7. Po ustaniu stosunku najmu, najemca zobowiązany jest przekazać przedmiot umowy w stanie niepogorszonym. 8. Wszelkie ulepszenia, jeżeli zostały wykonane za zgodą Spółdzielni, mogą być po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zarządu zatrzymane za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu albo Spółdzielnia może żądać przywrócenia stanu poprzedniego. Wybór jednego z tych uprawnień należy do Zarządu Spółdzielni. 9. Spółdzielnia jest uprawniona do kontroli stanu technicznego przedmiotu umowy, sposobu jego używania oraz przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie, Spółdzielnia wezwie najemcę do ich usunięcia we wskazanym terminie tym zastrzeżeniem, iż w razie ich nieusunięcia lub też usunięcia w sposób nieprawidłowy, Spółdzielnia będzie uprawniona do ich usunięcia na koszt i ryzyko najemcy Z tytułu najmu Spółdzielnia pobiera czynsz. Obowiązek uiszczania czynszu powstaje z dniem podpisania umowy najmu. 2. Oprócz czynszu, najemcę obciążają opłaty związane z korzystaniem z lokalu niezależne od Spółdzielni, a w szczególności: a) koszty energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania i podgrzania wody, b) zużycia zimnej wody i odprowadzenia ścieków, c) inne należności związane z korzystaniem z przedmiotu umowy, w tym m.in.: za energię elektryczną części wspólnych, ochronę, itp. 3. Umowy o korzystanie z energii elektrycznej oraz gazu zawierane są przez najemcę we własnym zakresie z dostawcą wskazanych mediów. 4. Zmiany opłat niezależnych od Spółdzielni nie stanowią zmiany umowy najmu. 5. Najemca zobowiązany jest do płacenia czynszu z tytułu najmu wraz z innymi należnymi z tego tytułu opłatami, na podstawie wystawionej faktury VAT, w stosunku miesięcznym, w terminie wskazanym na fakturze. Za datę uiszczenia należności uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Spółdzielni. 6. W przypadku nieterminowego regulowania należności, Spółdzielni przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za zwłokę Najemcy lokali, użytkujący je nadal po dniu rozwiązania umowy najmu, obowiązani są do zapłaty odszkodowania I ŻSM w wysokości dwukrotnej stawki czynszowej ustalonej dla zajmowanego przez nich lokalu w stosunku miesięcznym, począwszy od następnego dnia po

8 rozwiązaniu umowy, do dnia faktycznego opuszczenia lokalu. 2. Naliczenie odszkodowania, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, nie uchybia obowiązkowi Zarządu podjęcia kroków prawnych niezbędnych do odzyskania władania nad lokalem. Postanowienia końcowe Załączniki wskazane w treści niniejszego Regulaminu stanowią jego integralna część. 2.Regulamin niniejszy został zatwierdzony uchwałą Nr 18/2014 Rady Nadzorczej I Żoliborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie z dnia r. i obowiązuje od dnia jej podjęcia. Rada Nadzorcza

9 Załącznik Nr 1 do Regulaminu wynajmu lokali użytkowych I ŻSM (Firma i adres oferenta) Warszawa,..( data) I Żoliborska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Kochanowskiego 33A lok Warszawa OŚWIADCZENIE Oświadczam, że zapoznałam(-em) się z warunkami konkursu zawartymi w Regulaminie wynajmu lokali użytkowych w I Żoliborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie. W przedmiotowym lokalu użytkowym prowadzona będzie następująca działalność:... W przypadku nie wygrania przeze mnie konkursu, proszę o przelanie wpłaconego wadium na:. ( numer konta) Dane kontaktowe: (firma oraz siedziba przedsiębiorcy)... ( elefon kontaktowy)... (adres e- mail).... ( podpis ) Przewodniczący Rady Nadzorczej Sekretarz Rady Nadzorczej

10 Załącznik Nr 2 do Regulaminu wynajmu lokali użytkowych I ŻSM (Firma i adres oferenta) Warszawa, ( data) I Żoliborska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Kochanowskiego 33A lok Warszawa OFERTA W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu użytkowego pod adresem:.. o powierzchni m ²: 1. Oferujemy gotowość wynajmu przedmiotowego lokalu ze stawką:... zł. netto/m2 plus VAT...% tj... zł, - łącznie:... zł. brutto/m2 (stawka ta nie obejmuje opłat niezależnych od Spółdzielni). 2. W przedmiotowym lokalu zamierzamy prowadzić działalność: 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymogami konkursu ofert i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty. 4. Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej lokalu, jego stanu technicznego oraz wyposażenia i nie wnosimy zastrzeżeń. 5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert. 6. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w ogłoszeniu oraz w miejscu i terminie określonym przez Spółdzielnię.... ( podpis ) Przewodniczący Rady Nadzorczej Sekretarz Rady Nadzorczej

Regulamin wynajmu lokali uŝytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Południe im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Regulamin wynajmu lokali uŝytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Południe im. Jana Kochanowskiego w Radomiu Regulamin wynajmu lokali uŝytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Południe im. Jana Kochanowskiego w Radomiu I. Zasady ogólne. 1 1. Lokale uŝytkowe znajdujące się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Południe

Bardziej szczegółowo

Regulamin najmu lokali użytkowych

Regulamin najmu lokali użytkowych Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 19/2011 z dnia 11.04.2011r. Regulamin najmu lokali użytkowych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH ORAZ POWIERZCHNI REKLAMOWYCH W SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO MIESZKANIOWEJ Powiśle I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH ORAZ POWIERZCHNI REKLAMOWYCH W SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO MIESZKANIOWEJ Powiśle I. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH ORAZ POWIERZCHNI REKLAMOWYCH W SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO MIESZKANIOWEJ Powiśle I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia regulaminu określają tryb ustalania najemców

Bardziej szczegółowo

- TEKST JEDNOLITY - REGULAMIN przeprowadzenia przetargu na najem lokali użytkowych w Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

- TEKST JEDNOLITY - REGULAMIN przeprowadzenia przetargu na najem lokali użytkowych w Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - TEKST JEDNOLITY - REGULAMIN przeprowadzenia przetargu na najem lokali użytkowych w Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. Nr 188

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania przetargu na najem lokali użytkowych

REGULAMIN przeprowadzania przetargu na najem lokali użytkowych REGULAMIN przeprowadzania przetargu na najem lokali użytkowych Podstawa prawna: Ustawa Prawo spółdzielcze, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, Statut LWSM WRZESZCZ w Gdańsku I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH W SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CZYN W SŁUPSKU

REGULAMIN WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH W SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CZYN W SŁUPSKU 1 SŁUPSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA C Z Y N 76-200 SŁUPSK, ul. S.Leszczyńskiego 7 tel. ( 0-59 ) 843-25-16 fax ( 0-59 ) 843-21-22 www.czyn.slupsk.pl ********************************************************************************

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRZETARGÓW NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CICHY KĄCIK WE WROCŁAWIU

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRZETARGÓW NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CICHY KĄCIK WE WROCŁAWIU REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRZETARGÓW NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CICHY KĄCIK WE WROCŁAWIU 1 Na podstawie 120 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza ustala zasady i tryb przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

5. GTBS nie ponosi odpowiedzialności na treść umieszczaną na nośnikach. Treść ta nie może naruszać obowiązujących w Polsce przepisów prawa. 6.

5. GTBS nie ponosi odpowiedzialności na treść umieszczaną na nośnikach. Treść ta nie może naruszać obowiązujących w Polsce przepisów prawa. 6. R E G U L A M I N Wynajmu lokali użytkowych, powierzchni pod działalność sezonową oraz miejsc pod reklamy w Gdańskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 1 1. Gdańskie Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Zał. Uchwały nr 5/2011 Rady Nadzorczej z dnia 21.03.2011

Zał. Uchwały nr 5/2011 Rady Nadzorczej z dnia 21.03.2011 Zał. Uchwały nr 5/2011 Rady Nadzorczej z dnia 21.03.2011 Regulamin wynajmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej Ostrobramska w Warszawie. I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r.

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n oddawania w najem lokali oraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej Ruczaj-Zaborze w Krakowie

R e g u l a m i n oddawania w najem lokali oraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej Ruczaj-Zaborze w Krakowie Tekst jednolity na dzień 23.07.2012 r. R e g u l a m i n oddawania w najem lokali oraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej Ruczaj-Zaborze w Krakowie Regulamin określa ogólne zasady oddawania w

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. 4. Wartość rynkową lokalu ustala rzeczoznawca majątkowy.

R E G U L A M I N. 4. Wartość rynkową lokalu ustala rzeczoznawca majątkowy. R E G U L A M I N ogłaszania i przeprowadzania przetargu na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. =========================================================

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu

REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu 1 Rozdział I. Podstawa prawna l. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej JELONKI

REGULAMIN NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej JELONKI REGULAMIN NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej JELONKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.Postanowienia Regulaminu określają; a)zasady i tryb ustalania najemców - lokali mieszkalnych; b)ogólne

Bardziej szczegółowo

AO- IV.272.28.2014. I. Postanowienia ogólne

AO- IV.272.28.2014. I. Postanowienia ogólne AO- IV.272.28.2014 REGULAMIN PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PISEMNEGO NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZEZNACZONEGO NA PROWADZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH W BUDYNKU STANOWIĄCYM WŁASNOŚĆ POWIATU KIELECKIEGO ZLOKALIZOWANYM

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N WYNAJMU LOKALI MIESZKALNYCH W SM NA SKARPIE W TORUNIU ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ NR 11/2013 z dnia 29.01.2013r. RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMOWANIA PRZEZ SPÓLDZILNIĘ LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH

REGULAMIN WYNAJMOWANIA PRZEZ SPÓLDZILNIĘ LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH REGULAMIN WYNAJMOWANIA PRZEZ SPÓLDZILNIĘ LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE l 1. Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne i użytkowe, w tym garaże członkom oraz osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017

Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017 Załącznik nr 2 Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017 zawarta w Warszawie w dniu roku pomiędzy: Centralną Wojskową Przychodnią Lekarską CePeLek Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZSP-AN-2010-10/2015

Nr sprawy: ZSP-AN-2010-10/2015 Nr sprawy: ZSP-AN-2010-10/2015 OGŁOSZENIE Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych-Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach ogłasza przetarg na wynajem pokoju w internacie nr 103. Warunki przetargu:

Bardziej szczegółowo

2. Przetarg, o którym mowa w ust. 1 Spółdzielnia obowiązana jest ogłosić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu.

2. Przetarg, o którym mowa w ust. 1 Spółdzielnia obowiązana jest ogłosić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu. Regulamin przeprowadzenia przetargu na ustanowienie odrębnej własności do lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie. Regulamin opracowany został na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz opłat za najem w Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT.

Regulamin najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz opłat za najem w Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT. Spółdzielnia Mieszkaniowa DIAMENT z siedzibą w Piekarach Śląskich Regulamin najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz opłat za najem w Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT. Piekary Śl. 2013 r. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity na dzień r.

Tekst jednolity na dzień r. Tekst jednolity na dzień 23.07.2012 r. R E G U L A M I N organizowania i przeprowadzania przetargów na ustanowienie i przeniesienie własności lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Ruczaj-Zaborze w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu na ustalenie warunków nabycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice

Regulamin przetargu na ustalenie warunków nabycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Regulamin przetargu na ustalenie warunków nabycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną Regulaminu przetargu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO. na najem lokalu użytkowego

WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO. na najem lokalu użytkowego Nr sprawy: ZZN/T/23/2014 WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO na najem lokalu użytkowego PRZEDMIOT PRZETARGU: lokal użytkowy w budynku przy ul.3 Maja 51 w Koninie o pow. 49,95 m2. RODZAJ WŁASNOŚCI LOKALU

Bardziej szczegółowo

U M O W A NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO. zawarta w dniu... w Gdańsku

U M O W A NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO. zawarta w dniu... w Gdańsku ZSSiO/343/04/ 15 (Wzór) U M O W A NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu... w Gdańsku pomiędzy Zespołem Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku Oliwie przy ul. Subisława 22 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego przez kilku najemców

Wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego przez kilku najemców UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO 1 zawarta w dniu r. w, pomiędzy:, legitymującym (cą) się dowodem osobistym seria zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a 1., legitymującym (cą) się dowodem osobistym

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N NAJMU LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZEŁOM'' W MIŃSKU MAZOWIECKIM

R E G U L A M I N NAJMU LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZEŁOM'' W MIŃSKU MAZOWIECKIM Załącznik do Uchwały. Rady Nadzorczej Nr... z dnia... R E G U L A M I N NAJMU LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZEŁOM'' W MIŃSKU MAZOWIECKIM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia regulaminu określają

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO NR. przy ul. w

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO NR. przy ul. w UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO NR przy ul. w Zawarta w dniu w pomiędzy: zamieszkałym w, przy ul., legitymującym się dowodem osobistym seria i nr, wydanym w dniu, PESEL, zwanym dalej Wynajmującym a zamieszkałym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO W dniu... w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski Zakładem Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, z siedzibą przy ul. Żabiej 23 27 400 Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozdziału lokali użytkowych w Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Perspektywa

Regulamin rozdziału lokali użytkowych w Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Perspektywa Regulamin rozdziału lokali użytkowych w Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Perspektywa Przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej nr 126/08z dnia 30.09.2008r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany

Bardziej szczegółowo

wytypowanych przedstawicieli Rady Nadzorczej o terminie posiedzenia Komisji co najmniej na 7 dni przed tym terminem. W razie nieobecności przedstawici

wytypowanych przedstawicieli Rady Nadzorczej o terminie posiedzenia Komisji co najmniej na 7 dni przed tym terminem. W razie nieobecności przedstawici REGULAMIN PRZEPROWADZANIA W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ PRZYJAŹŃ W KRZESZOWICACH PRZETARGU NA USTANOWIENIE I PRZENIESIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE Znak postępowania: SMP-5-01/2015 REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH Opracował:... Data:... ZATWIERDZIŁ Prezes:... UZGODNIENIA Radca

Bardziej szczegółowo

Umorzenie odsetek od opłat w lokalach mieszkalnych:

Umorzenie odsetek od opłat w lokalach mieszkalnych: REGULAMIN naliczania odsetek od zaległości czynszowych oraz ustalenia warunków dokonywania odstępstw od ich egzekwowania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechocinku 1. 1. Regulamin ustala zasady naliczania

Bardziej szczegółowo

2015 r. R E G U L A M I N. najmu lokali mieszkalnych w Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

2015 r. R E G U L A M I N. najmu lokali mieszkalnych w Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 2015 r. R E G U L A M I N najmu lokali mieszkalnych w Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zatwierdzony Uchwałą nr 3 /2015 Rady Nadzorczej z dnia 03.02.2015 r. oraz Uchwałą Nr 61/2015 r. Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży odrębnej własności lokali mieszkalnych oraz najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie

REGULAMIN sprzedaży odrębnej własności lokali mieszkalnych oraz najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie REGULAMIN sprzedaży odrębnej własności lokali mieszkalnych oraz najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie I. Sprzedaż odrębnej własności lokali mieszkalnych O postawieniu lokali

Bardziej szczegółowo

Uwagi: W związku z powyższym zmieniła się numeracja kolejnych zapisów 3

Uwagi: W związku z powyższym zmieniła się numeracja kolejnych zapisów 3 Łódź, dnia 27.03.2017 r. Dotyczy postępowania nr 1/ŻŁOBEK-ŁÓDŹ/TIE/2017 W dniu 27 marca 2017 r. Zamawiający modyfikuje zapisy we wzorze umowy do Zapytania Ofertowego dot. wynajmu pomieszczeń na cele realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAM IN przeprowadzania przetargu na lokale stanowiące własność Piotrkowskiej Spółdzielni M ieszkaniowej.

REGULAM IN przeprowadzania przetargu na lokale stanowiące własność Piotrkowskiej Spółdzielni M ieszkaniowej. 1 Załącznik do uchwały n r...^ - Rady Nadzorczej PSM z dnia REGULAM IN przeprowadzania przetargu na lokale stanowiące własność Piotrkowskiej Spółdzielni M ieszkaniowej. Regulamin określa zasady i tryb

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu pisemnego na najem pomieszczeń w hali widowiskowo-sportowej Sośnica do prowadzenia działalności biurowej

Regulamin przetargu pisemnego na najem pomieszczeń w hali widowiskowo-sportowej Sośnica do prowadzenia działalności biurowej Regulamin przetargu pisemnego na najem pomieszczeń w hali widowiskowo-sportowej Sośnica do prowadzenia działalności biurowej 1 1. Regulamin określa sposób i tryb przeprowadzenia przetargu na najem pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów: ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ POD FIRMĄ GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY GŁUSK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE PRZY UL.

REGULAMIN NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ POD FIRMĄ GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY GŁUSK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE PRZY UL. REGULAMIN NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ POD FIRMĄ GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY GŁUSK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE PRZY UL. MIODOWA 1 Niniejszy Regulamin został opracowany przez Zarząd Spółki pod

Bardziej szczegółowo

2007 r. R E G U L A M I N

2007 r. R E G U L A M I N 2007 r. R E G U L A M I N w sprawie zasad organizowania i trybu przeprowadzania przetargów na ustanowienie odrębnej własności do lokalu lub najem lokali użytkowych stanowiących własność Rudzkiej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Posiadającym NIP., Regon

Posiadającym NIP., Regon WZÓR UMOWA NAJMU Zawarta w dniu.. pomiędzy. z siedzibą.. reprezentowanym przez...., działającego na podstawie Pełnomocnictwa znak. z dnia... udzielonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, posiadającym NIP...,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia , Nr 21/2016

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia , Nr 21/2016 Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 26.09.2016, Nr 21/2016 Regulamin zbycia prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych do nieruchomości, przysługujących Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU MIESZKALNEGO NR. przy ul. w

UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU MIESZKALNEGO NR. przy ul. w UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU MIESZKALNEGO NR przy ul. w zawarta w dniu w pomiędzy: zamieszkałym w, przy ul., legitymującym się dowodem osobistym seria i nr, wydanym w dniu, PESEL, zwanym dalej Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NAJMU I UŻYWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH I GARAŻY

REGULAMIN NAJMU I UŻYWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH I GARAŻY LOKATORSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE 30-428 KRAKÓW, UL. ZDUNÓW 18A/1 REGULAMIN NAJMU I UŻYWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH I GARAŻY KRAKÓW, STYCZEŃ 2010r. 1 REGULAMIN NAJMU I UŻYWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN budowy, finansowania i użytkowania garaży oraz lokali użytkowych w SML-W Wanacja w Starachowicach

REGULAMIN budowy, finansowania i użytkowania garaży oraz lokali użytkowych w SML-W Wanacja w Starachowicach REGULAMIN budowy, finansowania i użytkowania garaży oraz lokali użytkowych w SML-W Wanacja w Starachowicach I. Podstawa Prawna 1. 1. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../20... najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul... w Warszawie

UMOWA Nr.../20... najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul... w Warszawie UMOWA Nr.../20... Ogólny wzór umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul.... w Warszawie zawarta w dniu... 20... r. w Warszawie pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Muranów z siedzibą pod adresem:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy podnajmu lokalu mieszkalnego

Wzór umowy podnajmu lokalu mieszkalnego UMOWA PODNAJMU zawarta w dniu r. w, pomiędzy:, legitymującym (cą) się dowodem osobistym seria nr zam. w, przy ul. nr, zwanym w dalszej części umowy Podnajmującym a, legitymującym (cą) się dowodem osobistym

Bardziej szczegółowo

MOK /170/02/15 Dębica, dnia 18.02.2015 r. OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego

MOK /170/02/15 Dębica, dnia 18.02.2015 r. OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego MOK /170/02/15 Dębica, dnia 18.02.2015 r. OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego 1. Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy przy ulicy Sportowej 28 ogłasza pisemny nieograniczony

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE

R E G U L A M I N NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE R E G U L A M I N NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE R O Z D Z I A Ł I Ogólne zasady kwalifikowania lokali mieszkalnych i użytkowych do najmu 1. Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVIII/175/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 października 2003 r.

UCHWAŁA Nr XVIII/175/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 października 2003 r. UCHWAŁA Nr XVIII/175/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 października 2003 r. w sprawie: szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Miasta Nowego Sącza. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZSOMS II.1/2013 OGŁOSZENIE

ZSOMS II.1/2013 OGŁOSZENIE ZSOMS II.1/2013 OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYNAJEM 6 SAL LEKCYJNYCH O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 360 m² Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA 1. Kodeks Cywilny 2. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 3. Statut Spółdzielni ROZDZIAŁ I ZASADY OGÓLNE

PODSTAWA PRAWNA 1. Kodeks Cywilny 2. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 3. Statut Spółdzielni ROZDZIAŁ I ZASADY OGÓLNE Regulamin najmu lokali użytkowych garaży, pawilonów, reklam oraz dzierżawy terenów będących w zarządzaniu Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Dwór" we Wrocławiu. PODSTAWA PRAWNA 1. Kodeks Cywilny 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

R E G U L A M I N. przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego R E G U L A M I N przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego Na podstawie : - ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 7 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Przetarg na najem nieruchomości

Przetarg na najem nieruchomości OGŁOSZENIE NR 13/2013 z dnia 5.12.2013 r. Podstawa prawna: Zarządzenie nr 1.2013 r. Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych z dnia 14.06.2013r. Przetarg na najem nieruchomości Zakład Usług Komunalnych ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. w sprawie zasad wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu. oraz instalowania reklam w zasobach SM Janowo.

Regulamin. w sprawie zasad wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu. oraz instalowania reklam w zasobach SM Janowo. Regulamin w sprawie zasad wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu oraz instalowania reklam w zasobach SM Janowo. I. Postanowienia ogólne. 1 Niniejszy regulamin ustalony został między innymi w celu:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego Zespół Szkół Publicznych w Międzyborowie ul. Staszica 5, 96-316 Międzyborów OGŁASZA ponowny przetarg pisemny nieograniczony na

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N ZASAD PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N ZASAD PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N ZASAD PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ NR 12/2013 z dnia 29.01.2013r. RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PISEMNEGO POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 25 W KRAŚNIKU

REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PISEMNEGO POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 25 W KRAŚNIKU REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PISEMNEGO POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 25 W KRAŚNIKU zatwierdzony przez Dyrektora SPZOZ w Kraśniku w dniu 13.07.2012 r.

Bardziej szczegółowo

10) terminy wnoszenia czynszu za najem lokalu użytkowego, 11) zasady aktualizacji wysokości czynszu za najem lokalu użytkowego, 12) termin oglądania

10) terminy wnoszenia czynszu za najem lokalu użytkowego, 11) zasady aktualizacji wysokości czynszu za najem lokalu użytkowego, 12) termin oglądania Regulamin przeprowadzania przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy-Zdroju nieograniczonych lub ograniczonych przetargów ustnych na wysokość miesięcznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przeprowadzania przetargu na wysokość czynszu lokali użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu.

REGULAMIN. przeprowadzania przetargu na wysokość czynszu lokali użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu. REGULAMIN przeprowadzania przetargu na wysokość czynszu lokali użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu. W celu zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia przetargu na wysokość czynszu lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN PRZETARGU. Postanowienia ogólne. REGULAMIN PRZETARGU Postanowienia ogólne. 1. 1. Regulamin przetargu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż przez Przedsiębiorstwo Rolniczo

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. I. Postanowienia ogólne.

R E G U L A M I N. I. Postanowienia ogólne. R E G U L A M I N przeprowadzania przetargów na odzyskane lokale mieszkalne w celu ustanowienia i przeniesienia prawa odrębnej własności w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. I. Postanowienia ogólne. 1

Bardziej szczegółowo

Przetarg na najem nieruchomości

Przetarg na najem nieruchomości OGŁOSZENIE NR 1/2016 z dnia 8.01.2016r. Podstawa prawna: Zarządzenie nr 3/2015 r. Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych z dnia 1.04.2015r. Przetarg na najem nieruchomości Gmina Rawicz - Zakład Usług Komunalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE WILANÓW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (stan prawny na dzień 6 listopada 2006 r.

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE WILANÓW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (stan prawny na dzień 6 listopada 2006 r. 1 Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 30 /10/2006 Rady Nadzorczej SM Osiedle Wilanów z dnia 09.10.2006 r. REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE WILANÓW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (stan

Bardziej szczegółowo

NA USTANOWIENIE PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO W GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOSNOWCU

NA USTANOWIENIE PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO W GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOSNOWCU REGULAMIN PRZETARGU NA USTANOWIENIE PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO W GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOSNOWCU Podstawa prawna : - art. 11 ust.2, art.17 11, art. 17 12 Ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

Regulamin najmu lokali mieszkalnych i opłat za najem w Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT.

Regulamin najmu lokali mieszkalnych i opłat za najem w Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT. Spółdzielnia Mieszkaniowa DIAMENT z siedzibą w Piekarach Śląskich Regulamin najmu lokali mieszkalnych i opłat za najem w Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT. Piekary Śl. 2008 r. I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Przetarg pisemny ograniczony

REGULAMIN. I. Przetarg pisemny ograniczony REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OGRANICZONEGO NA USTANOWIENIE I PRZENIESIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH WOLNYCH W SENSIE PRAWNYM I NIEOGTRANICZONEGO NA USTANOWIENIE I PRZNIESIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN najmu lokali użytkowych, garaży i miejsc postojowych oraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm" w Gdańsku.

REGULAMIN najmu lokali użytkowych, garaży i miejsc postojowych oraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 100/2009 z dnia 12.10.2009 r. REGULAMIN najmu lokali użytkowych, garaży i miejsc postojowych oraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm" w Gdańsku.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ W OBIEKTACH DZIELNICOWEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ W OBIEKTACH DZIELNICOWEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Nr 05/J/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ W OBIEKTACH DZIELNICOWEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Barcin.

Regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Barcin. Załącznik do Zarządzenia Nr 111/08 Burmistrza Barcina z dnia 7 lipca 2008 roku Regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Barcin. 1 Regulamin określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu pisemnego, nieograniczonego na najem powierzchni użytkowej (13,45m2) na prowadzenie sklepiku szkolnego. I.

Regulamin przetargu pisemnego, nieograniczonego na najem powierzchni użytkowej (13,45m2) na prowadzenie sklepiku szkolnego. I. Regulamin przetargu pisemnego, nieograniczonego na najem powierzchni użytkowej (13,45m 2 ) na prowadzenie sklepiku szkolnego. W sprawie szczegółowych zasad przetargu pisemnego, nieograniczonego na najem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR.../08

UMOWA NAJMU NR.../08 Wzór umowy najmu UMOWA NAJMU NR.../08 zawarta w dniu. listopada 2008r. w Szczecinie pomiędzy: Zachodniopomorskim Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie ul. Strzałowska nr 22, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. W lokalu opisanym w 1. najemca będzie prowadził działalność

UMOWA NAJMU. W lokalu opisanym w 1. najemca będzie prowadził działalność UMOWA NAJMU zawarta w dniu. pomiędzy Swarzędzkim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Swarzędz, ul. Wrzesińska 13 reprezentowanym przez: Prezesa mgr Jacka Jędrzejczyka zwanym Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N określający zasady najmu lokali użytkowych, dzierżawy terenów, dodatkowych powierzchni przynależnych oraz miejsc parkingowych

R E G U L A M I N określający zasady najmu lokali użytkowych, dzierżawy terenów, dodatkowych powierzchni przynależnych oraz miejsc parkingowych R E G U L A M I N określający zasady najmu lokali użytkowych, dzierżawy terenów, dodatkowych powierzchni przynależnych oraz miejsc parkingowych w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH

POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH Zał.nr1 UMOWA NAJMU POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH Zawarta w dniu... w Sycowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnia w Sycowie, ul. Wrocławska 2, 56-500 Syców, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO W dniu... roku w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy Zakładem Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Żabiej 23, działającym na podstawie uchwały Nr XVI/182/2003 Rady

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO NA CZAS NIEOKREŚLONY. PESEL:., zwaną/ym dalej Wynajmującym ;

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO NA CZAS NIEOKREŚLONY. PESEL:., zwaną/ym dalej Wynajmującym ; UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO NA CZAS NIEOKREŚLONY zawarta w... pomiędzy:... zamieszkałą/ym w... ( ) przy ul.., PESEL:., zwaną/ym dalej Wynajmującym ; a. zamieszkałą/ym w... ( ) przy ul..., PESEL: ;

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego

Regulamin przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego Regulamin przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego 1 1. Podstawą prawną niniejszego Regulaminu są postanowienia 49 ust 28 i 100 ust. 7 Statutu Spółdzielni. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r.

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie umowy o ustanowienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGÓW NA ZBYCIE LUB NAJEM NIERUCHOMOSCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KOMUNALNIK

REGULAMIN PRZETARGÓW NA ZBYCIE LUB NAJEM NIERUCHOMOSCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KOMUNALNIK REGULAMIN PRZETARGÓW NA ZBYCIE LUB NAJEM NIERUCHOMOSCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KOMUNALNIK ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1.Regulamin przetargu na zbycie lub najem nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych sklepik szkolny

O G Ł O S Z E N I E o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych sklepik szkolny ZS1-71441/1/2012 Dębica, dnia 09.07.2012r. O G Ł O S Z E N I E o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych sklepik szkolny 1. Zespół Szkół Nr 1 w Dębicy przy ul. Paderewskiego 4 ogłasza

Bardziej szczegółowo

2. Godziny udostępnienia : w dni robocze od godz. 16.00 do 22.00, a w soboty i niedziele od godz. 8.00 do 22.00.

2. Godziny udostępnienia : w dni robocze od godz. 16.00 do 22.00, a w soboty i niedziele od godz. 8.00 do 22.00. Białystok, dn. 18.08.2015. ZSOMSVIII/1/2015 OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH, ADMINISTRACYJNYCH LUB REKREACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej KISIELIN.

Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej KISIELIN. Regulamin przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność SM KISIELIN w Zielonej Górze 1 Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRZETARGÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RAZEM W ŁAZISKACH GÓRNYCH

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRZETARGÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RAZEM W ŁAZISKACH GÓRNYCH REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRZETARGÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RAZEM W ŁAZISKACH GÓRNYCH 2010 1 I Podstawa prawna - Ustawa z dnia 16.09.1982r Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity) Dz.U 2003 nr188 poz 1848

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu na najem lokali użytkowych

Regulamin przetargu na najem lokali użytkowych Regulamin przetargu na najem lokali użytkowych 1 Istniejące lokale użytkowe stanowiące własność Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice mają być użytkowane na podstawie zawartej umowy najmu. 2 Stawkę najmu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Łazach

REGULAMIN najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Łazach REGULAMIN najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Łazach Pod staw a p ra w n a : 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2003 r Nr

Bardziej szczegółowo

Bełchatów, OGŁOSZENIE. Dotyczy : wynajmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na sklepik spożywczy

Bełchatów, OGŁOSZENIE. Dotyczy : wynajmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na sklepik spożywczy Bełchatów, 08.09.2011 OGŁOSZENIE Dotyczy : wynajmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na sklepik spożywczy Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na wynajem lokalu użytkowego

Bardziej szczegółowo

Bełchatów, 17.04.2014 OGŁOSZENIE. Dotyczy : wynajmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na toalety publiczne.

Bełchatów, 17.04.2014 OGŁOSZENIE. Dotyczy : wynajmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na toalety publiczne. Bełchatów, 17.04.2014 OGŁOSZENIE Dotyczy : wynajmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na toalety publiczne. Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na wynajem lokalu użytkowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH W MOSIR KARCZEW

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH W MOSIR KARCZEW Załącznik nr 2 REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH W MOSIR KARCZEW 1. Organizator Konkurs jest ogłaszany i organizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie. 2. Miejsce

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych, nieruchomości oraz powierzchni reklamowych, znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Krowodrza

Regulamin wynajmu lokali użytkowych, nieruchomości oraz powierzchni reklamowych, znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Krowodrza Regulamin wynajmu lokali użytkowych, nieruchomości oraz powierzchni reklamowych, znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Krowodrza I. Postanowienia ogólne. 1 1. Zawieranie umów najmu, których

Bardziej szczegółowo

I;~;,::;~";;;.:;~.L,I,).:..,.,,,... :

I;~;,::;~;;;.:;~.L,I,).:..,.,,,... : r~'i ZARZĄDZENIE NR.J.//J... /14 PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE z dni "la..\.o ~() '. '{ /"'..v-.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU nr.. Czas oznaczony stała płatna z góry

UMOWA NAJMU nr.. Czas oznaczony stała płatna z góry UMOWA NAJMU nr.. Czas oznaczony stała płatna z góry zawarta w dniu.. w Krakowie, pomiędzy Gminą Miejską Kraków, NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353 z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Warunki przetargu pisemnego na najem lokali

Warunki przetargu pisemnego na najem lokali Pabianice, dnia 29 września 2014 roku Warunki przetargu pisemnego na najem lokali znajdujących się w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach I. Przedmiot najmu

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej wynajmującym osoba fizyczna

Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej wynajmującym osoba fizyczna UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu r. w, pomiędzy:, legitymującym (cą) się dowodem osobistym seria nr zam. w, przy ul. nr, zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a, legitymującym (cą) się

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 89/2016 WÓJTA GMINY ŁUŻNA z dnia 5 września 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr 89/2016 WÓJTA GMINY ŁUŻNA z dnia 5 września 2016 roku ZARZĄDZENIE Nr 89/2016 WÓJTA GMINY ŁUŻNA z dnia 5 września 2016 roku w sprawie: przeprowadzenia przetargu na wynajem dwóch garaży położonych w Łużnej przy budynku Agronomówki będących własnością Gminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przetargowy

Regulamin Przetargowy NITROERG S.A. Plac Alfreda Nobla 1 43-150 Bieruń Regulamin Przetargowy na łączną sprzedaż nieruchomości zabudowanych znajdujących się w Bieruniu przy Pl. Alfreda Nobla 1 (AG-5, AG-6, AG-8, U-5) Bieruń,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy opracowany został na podstawie: - Ustawy z dnia 16.09.1982 roku -

Bardziej szczegółowo