Regulamin wynajmu lokali użytkowych I Żoliborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin wynajmu lokali użytkowych I Żoliborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały nr 18 / 2014 Rady Nadzorczej I ŻSM z dnia 24 stycznia 2014 r. Regulamin wynajmu lokali użytkowych I Żoliborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie Podstawa prawna Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zmianami), 2. Ustawa z dnia r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z późn. zmianami), 3. Ustawa z dnia r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 64, poz z późn. zmianami), 4. Statut I Żoliborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zasady ogólne Lokale użytkowe oraz tereny znajdujące się w zasobach I ŻSM mogą być wynajmowane członkom Spółdzielni, jak również osobom niebędącym członkami, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 2. Konkurs ofert dla wynajmu lokali organizuje Zarząd I ŻSM. 3. Lokale mogą być wynajmowane za zgodą Zarządu I ŻSM bez stosowania procedury konkursu w przypadku przekształceń podmiotowych dotyczących przejęcia lokali przez następców prawnych najemców. 4. Wprowadzanie aneksów do umów najmu nie wymaga przeprowadzenia konkursu. 5. Umowy najmu z najemcami lokali zawiera Zarząd Spółdzielni. Zasady przeprowadzania konkursu. 3 Najemcy lokali przewidzianych do wynajmu wyłaniani są w drodze konkursu ofert, którego celem jest wybór najkorzystniejszej oferty.

2 4 Oferenci powinni zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu oraz warunkami umowy najmu lokalu. 5 1.Ogłoszenie o konkursie Zarząd podaje do publicznej wiadomości, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert, poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w biurze Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni. Zarząd może też zdecydować o publikacji dodatkowej w inny sposób, w szczególności w prasie lokalnej lub w prasie ogólnopolskiej. 2. Ogłoszenie o konkursie ofert może zawierać informacje o konkursach na więcej niż jeden lokal. 3. Ogłoszenie o konkursie winno zawierać: a) nazwę i adres Spółdzielni, b) miejsce i termin składania ofert, c) miejsce i termin otwarcia ofert, d) opis i lokalizację lokalu, e) informacje o terminie w którym można ogladać lokal, f) minimalną stawkę czynszu za l m 2, bez innych opłat, g) wysokość wadium oraz informację o formie, sposobie i terminie jego wpłaty, h) informację, o konieczności przestrzegania Regulaminu zasad wynajmu lokali użytkowych i możliwości zapoznania się z Regulaminem na stronie internetowej Spółdzielni, i) informacje o innych warunkach, jakie muszą spełnić uczestnicy konkursu, j) zastrzeżenie o prawie unieważnienia lub odwołania konkursu, bez podania przyczyny oraz swobodnego wyboru oferty, i) pouczenie o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy. 4. Minimalną stawkę czynszu, o której mowa w ust. 3 pkt f, ustala Zarząd Spółdzielni, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej. 6 Oferenci mają prawo składania ofert na najem więcej niż jednego lokalu. Oferty winny być składane oddzielnie na każdy lokal, z podaniem lokalizacji w każdej ofercie. 7 Oferta musi być podpisana przez oferenta gdy jest on osoba fizyczną lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli, gdy oferent jest osobą prawną. Oferty powinny być składane w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu, w zamkniętych i opieczętowanych kopertach. 8

3 9 1. Oferta powinna zawierać: 1) imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę jeżeli oferent jest osobą prawną, 2) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami konkursu i przyjmuje je bez zastrzeżeń ( wzór oświadczenia stoanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) 3) oferowaną cenę za l m 2 wynajmowanej powierzchni ( wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) 4) proponowane przeznaczenie lokalu, 5) sposób realizacji innych, dodatkowych warunków podanych w ogłoszeniu o konkursie, 6) zaświadczenie o prowadzonej działalnościi gospodarczej, 7) potwierdzenie wpłaty wadium, 8) oświadczenie o związaniu oferenta ofertą w terminie 30 dni od dnia złożenia oferty, 9) podpis oferenta. 2. W przypadku niespełnienia warunków wskazanych w ust. 1, oferent może zostać wezwany do uzupełnienia oferty w wyznaczonym przez Zarząd Spółdzielni terminie Oferenci obowiązani są do wpłacenia wadium przelewem na konto przed upływem terminu składania ofert w kwocie podanej w ogłoszeniu o składaniu ofert. Decyzję o wysokości wadium podejmuje Zarząd I ŻSM. 2. W przypadku ubiegania się o więcej niż jeden lokal użytkowy, oferenci wpłacają wadium za każdy lokal oddzielnie. 3. Wadium wniesione przez uczestnika wygrywającego konkurs, zaliczane jest na poczet kaucji, o której mowa w Nie powoduje utraty wadium złożenie pisemnej rezygnacji z udziału w konkursie przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert. Rezygnację uważa się za skutecznie złożoną, jeśli wpłynie do siedziby Spółdzielni przed terminem otwarcia ofert. Wadium zwracane jest w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia rezygnacji na rachunek bankowy wskazany przez wpłacającego, prowadzony przez bank na terytorium Polski. 5. Pozostałym uczestnikom konkursu, których oferta nie została wybrana, zwraca się wadium w ciągu 7 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia konkursu na wskazany przez te osoby rachunek bankowy prowadzony przez bank na terytorium Polski. W przypadku odwołania konkursu, wadium zwracane jest w ciągu 7 dni roboczych od dnia zawiadomienia o odwołaniu konkursu. Oferent, który wygrał konkurs i przez 14 dni od dnia rozstrzygnięcia uchyla się od zawarcia umowy i zapłaty kaucji o której mowa w 12, traci wadium Oferent, którego oferta została wybrana, obowiązany jest przed zawarciem umowy najmu do wpłaty kaucji zabezpieczającej przelewem na rachunek I ŻSM..

4 2. Kaucja stanowi trzykrotność ustalonego czynszu najmu powiększonego o podatek od towarów i usług (VAT). Kaucja przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń Spółdzielni wynikających z zawartej umowy, w szczególności związanych z ewentualnym zniszczeniem lokalu w trakcie użytkowania oraz zabezpieczeniem wszelkich należności finansowych z tytułu umowy, w tym związanych z naprawieniem szkody wyrządzonej Spółdzielni przez najemcę lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność. Regulamin konkursu ofert Konkurs ofert przeprowadza Komisja powołana Uchwałą Zarządu I ŻSM, która czuwa nad właściwym zorganizowaniem, przebiegiem i zakończeniem konkursu, przy możliwym udziale członków Rady Nadzorczej w charakterze obserwatorów. 2. W skład Komisji wchodzą: 1) Przewodniczący: - Prezes Zarządu 2) Członek Członek Zarządu 3) Członek Członek Rady Nadzorczej 3. Zabrania się udziału w Komisji osobom, które pozostają z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności Przed przystąpieniem do konkursu ofert wymagane jest: 1) wniesienie wadium, o którym mowa w 10. 2) złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami konkursu ofert, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 3) złożenie w zamkniętej kopercie pisemnej oferty dotyczącej wysokości stawki czynszu za 1 m ² miesięcznie (nie obejmującej opłat niezależnych od właściciela) oraz określającej rodzaj działalności jaka prowadzona będzie w wynajmowanym lokalu, której wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu Otwarcia ofert dokonuje Przewodniczący Komisji. 2. Po otwarciu ofert, Przewodniczący przekazuje członkom Komisji następujące informacje: 1) informacje o wysokości proponowanej stawki czynszu, 2) informacje o rodzaju działalności. 3. Przewodniczący Komisji może unieważnić konkurs, o ile żadna ze złożonych ofert nie jest przynajmniej równa stawce minimalnej ( ustalonej przez Zarząd po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej) lub działalność w zgłoszonych ofertach jest szczególnie uciążliwa. 4. Za działalność szczególnie uciążliwą uważa się w szczególności: 1) działalność restauracyjną i rozrywkową, 2) głośną działalność wytwórczą.

5 16 1. Z przeprowadzonego konkursu ofert Przewodniczący Komisji sporządza protokół zawierający następujące informacje: 1) wskazanie imiennego składu Komisji, 2) oznaczenie terminu składania i otwarcia ofert, 3) określenie stawki minimalnej, ustalonej zgodnie z 5 ust. 4. 4) informacje o uczestnikach konkursu ofert, 5) imię i nazwisko lub nazwę, adres, stawkę oraz rodzaj działalności podmiotu rekomendowanego Zarządowi przez Komisję w celu zawarcia umowy, 6) podpisy członków Komisji, 7) datę sporządzenia protokołu, 2. W przypadku, kiedy w jednym postępowaniu konkursowym oddano więcej niż jeden lokal, protokół sporządza się dla każdego z nich oddzielnie. 3. Ostateczną decyzje o wyborze podejmuje Zarząd Spółdzielni. 17 W pomieszczeniu przeprowadzania postępowania konkursowego mogą przebywać wyłącznie osoby stające do konkursu ofert, członkowie Komisji konkursowej oraz członkowie Rady Nadzorczej w charakterze obserwatorów. 18 W przypadku, gdy w konkursie ofert na wybór najemcy lokalu użytkowego nie zostanie wyłoniony najemca lub wygrywający konkurs nie przystąpi do zawarcia umowy najmu, Zarząd I ŻSM ogłasza kolejny konkurs na wybór najemcy lokalu w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty podpisania protokołu z pierwszego konkursu albo proponuje zawarcie umowy kolejnemu oferentowi. Komisja ma prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania uzasadnienia. 19 Warunki i zasady zawierania umów najmu lokali użytkowych Z osobą wyłonioną w wyniku konkursu ofert zawiera się umowę najmu lokalu po uprzednim zatwierdzeniu protokołu konkursu przez Zarząd Spółdzielni oraz dokonaniu przez wygrywającego konkurs czynności określonych w ust Warunkiem zawarcia umowy najmu lokalu jest dokonanie przez osobę wyłonioną w wyniku konkursu ofert, następujących czynności: 1) spisanie protokółu zdawczo -odbiorczego, który jest jednocześnie protokołem stanu technicznego lokalu, 2) złożenie dokumentów związanych z działalnością prowadzoną przez wygrywającego konkurs ofert, a mianowicie:

6 a) wypisu z ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z właściwego rejestru (uwzględniających aktualne dane wygrywającego konkurs ofert i wystawionych nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed terminem konkursu ofert), b) zaświadczeń o nadaniu numerów REGON i NIP, c) jeżeli działalność prowadzona przez wygrywającego konkurs ofert zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wymaga koncesji, zezwolenia lub licencji przedłożenie dokumentu koncesji, zezwolenia lub licencji, d) wpłacenie kaucji zabezpieczającej należności przysługujące Spółdzielni z tytułu najmu lokalu, w wysokości trzykrotności miesięcznego czynszu najmu ustalonego w trybie konkursowym, powiększonego o należny podatek VAT. 3. Zwrot kaucji po rozwiązaniu umowy i protokolarnym wydaniu przedmiotu umowy, nastąpi w ciągu 30 dni roboczych po rozliczeniu wszystkich mediów zużytych w czasie trwania stosunku najmu, aż do zdania lokalu. W przypadku zaległości w zapłacie czynszu i innych opłat, zaległości te można potrącić z kaucji. 4. Termin zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego ustala Zarząd powinien on przypadać nie później niż w okresie 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu. 5. Umowa najmu lokalu użytkowego może być zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony Umowa najmu powinna w szczególności zawierać: a) określenie, czy umowa zawarta jest na czas oznaczony czy nieoznaczony, b) określenie wysokości czynszu najmu oraz terminów jego płatności, a także sposobu waloryzacji czynszu, c) określenie sposobu ustalania opłat za korzystanie z lokalu niezależnych od Spółdzielni (np. opłata za centralne ogrzewanie, energię elektryczną itp.), d) określenie podstaw upoważniających Zarząd do wypowiedzenia umowy oraz określenie długości okresów wypowiedzenia, e) postanowienie, iż wszelkie spory wynikłe na tle realizacji danej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy według siedziby Spółdzielni, f) zobowiązanie najemcy do dokonywania bieżących remontów i konserwacji w wynajmowanym lokalu a w szczególności napraw: podłóg, drzwi, okien (łącznie z ich szkleniem), tynków (łącznie z ich malowaniem), urządzeń sanitarnych i innych urządzeń znajdujących się w lokalu, g) obowiązek najemcy opomiarowania instalacji wskazanych w umowie, w tym legalizacji wodomierzy, h) obowiązek zawarcia przez najemcę odrębnych umów z dostawcami mediów, i) szczegółowe zasady wypowiedzenia umowy, j) zastrzeżenie o prawie rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w szczególnych przypadkach (np. dewastacje, nie przestrzeganie przepisów p. poż. itp.) Wynajmowany lokal może być używany wyłącznie do realizacji celów określonych w umowie. 2. Najemca nie może podnajmować/oddawać przedmiotu umowy w całości lub części osobie trzeciej do bezpłatnego używania - bez uprzedniej, pisemnej zgody Zarządu Spółdzielni. 3. Sposób wykorzystywania lokalu nie może wykraczać przeciwko porządkowi domowemu i zasadom współżycia społecznego, a w szczególności nie powinien zakłócać spokoju mieszkańców, a także nie powinien zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców i ich mienia.

7 Przechowywanie i składowanie rzeczy w lokalach użytkowych nie może stwarzać zagrożenia pożarowego, sanitarnego ani też nie może w jakikolwiek sposób zagrażać życiu i zdrowiu mieszkańców. 4. Najemca zobowiązany jest do utrzymania lokalu i pomieszczeń do niego przynależnych we właściwym stanie sanitarnym i technicznym oraz do przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących i wewnątrzspółdzielczych dotyczących sposobu korzystania z lokalu. 5. Najemca nie może dokonywać zmian w lokalu bez uprzedniej zgody Zarządu Spółdzielni na planowany zakres robót adaptacyjnych, modernizacyjnych, remontowych itp. Koszty przystosowania i adaptacji ponosi najemca, po uzgodnieniu zakresu robót ze Spółdzielnią i w razie potrzeby z innymi instytucjami, zgodnie z wymogami prawa budowlanego. 6. Zainstalowanie urządzeń pomiarowych poboru: energii elektrycznej, wody, gazu, itp. dokonuje najemca we własnym zakresie i na własny koszt. 7. Po ustaniu stosunku najmu, najemca zobowiązany jest przekazać przedmiot umowy w stanie niepogorszonym. 8. Wszelkie ulepszenia, jeżeli zostały wykonane za zgodą Spółdzielni, mogą być po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zarządu zatrzymane za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu albo Spółdzielnia może żądać przywrócenia stanu poprzedniego. Wybór jednego z tych uprawnień należy do Zarządu Spółdzielni. 9. Spółdzielnia jest uprawniona do kontroli stanu technicznego przedmiotu umowy, sposobu jego używania oraz przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie, Spółdzielnia wezwie najemcę do ich usunięcia we wskazanym terminie tym zastrzeżeniem, iż w razie ich nieusunięcia lub też usunięcia w sposób nieprawidłowy, Spółdzielnia będzie uprawniona do ich usunięcia na koszt i ryzyko najemcy Z tytułu najmu Spółdzielnia pobiera czynsz. Obowiązek uiszczania czynszu powstaje z dniem podpisania umowy najmu. 2. Oprócz czynszu, najemcę obciążają opłaty związane z korzystaniem z lokalu niezależne od Spółdzielni, a w szczególności: a) koszty energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania i podgrzania wody, b) zużycia zimnej wody i odprowadzenia ścieków, c) inne należności związane z korzystaniem z przedmiotu umowy, w tym m.in.: za energię elektryczną części wspólnych, ochronę, itp. 3. Umowy o korzystanie z energii elektrycznej oraz gazu zawierane są przez najemcę we własnym zakresie z dostawcą wskazanych mediów. 4. Zmiany opłat niezależnych od Spółdzielni nie stanowią zmiany umowy najmu. 5. Najemca zobowiązany jest do płacenia czynszu z tytułu najmu wraz z innymi należnymi z tego tytułu opłatami, na podstawie wystawionej faktury VAT, w stosunku miesięcznym, w terminie wskazanym na fakturze. Za datę uiszczenia należności uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Spółdzielni. 6. W przypadku nieterminowego regulowania należności, Spółdzielni przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za zwłokę Najemcy lokali, użytkujący je nadal po dniu rozwiązania umowy najmu, obowiązani są do zapłaty odszkodowania I ŻSM w wysokości dwukrotnej stawki czynszowej ustalonej dla zajmowanego przez nich lokalu w stosunku miesięcznym, począwszy od następnego dnia po

8 rozwiązaniu umowy, do dnia faktycznego opuszczenia lokalu. 2. Naliczenie odszkodowania, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, nie uchybia obowiązkowi Zarządu podjęcia kroków prawnych niezbędnych do odzyskania władania nad lokalem. Postanowienia końcowe Załączniki wskazane w treści niniejszego Regulaminu stanowią jego integralna część. 2.Regulamin niniejszy został zatwierdzony uchwałą Nr 18/2014 Rady Nadzorczej I Żoliborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie z dnia r. i obowiązuje od dnia jej podjęcia. Rada Nadzorcza

9 Załącznik Nr 1 do Regulaminu wynajmu lokali użytkowych I ŻSM (Firma i adres oferenta) Warszawa,..( data) I Żoliborska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Kochanowskiego 33A lok Warszawa OŚWIADCZENIE Oświadczam, że zapoznałam(-em) się z warunkami konkursu zawartymi w Regulaminie wynajmu lokali użytkowych w I Żoliborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie. W przedmiotowym lokalu użytkowym prowadzona będzie następująca działalność:... W przypadku nie wygrania przeze mnie konkursu, proszę o przelanie wpłaconego wadium na:. ( numer konta) Dane kontaktowe: (firma oraz siedziba przedsiębiorcy)... ( elefon kontaktowy)... (adres e- mail).... ( podpis ) Przewodniczący Rady Nadzorczej Sekretarz Rady Nadzorczej

10 Załącznik Nr 2 do Regulaminu wynajmu lokali użytkowych I ŻSM (Firma i adres oferenta) Warszawa, ( data) I Żoliborska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Kochanowskiego 33A lok Warszawa OFERTA W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu użytkowego pod adresem:.. o powierzchni m ²: 1. Oferujemy gotowość wynajmu przedmiotowego lokalu ze stawką:... zł. netto/m2 plus VAT...% tj... zł, - łącznie:... zł. brutto/m2 (stawka ta nie obejmuje opłat niezależnych od Spółdzielni). 2. W przedmiotowym lokalu zamierzamy prowadzić działalność: 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymogami konkursu ofert i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty. 4. Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej lokalu, jego stanu technicznego oraz wyposażenia i nie wnosimy zastrzeżeń. 5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert. 6. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w ogłoszeniu oraz w miejscu i terminie określonym przez Spółdzielnię.... ( podpis ) Przewodniczący Rady Nadzorczej Sekretarz Rady Nadzorczej

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o. w Warszawie

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o. w Warszawie Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o. w Warszawie Załącznik do Uchwały Nr 3 Zarządu WTBS KWATERA Sp. z o.o. z dnia 26 czerwca 2013 roku Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na najem lokali użytkowych na okres min. 2 lat

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na najem lokali użytkowych na okres min. 2 lat REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na najem lokali użytkowych na okres min. 2 lat 1 Organizator Przetarg jest organizowany przez Wójta Gminy Lipnica Wielka. 2 Miejsce przeprowadzenia przetargu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH w S.M. Czerwony Rynek"

REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH w S.M. Czerwony Rynek REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH w S.M. Czerwony Rynek" Regulamin określa zasady wynajmu lokali użytkowych. I. Wynajem lokali użytkowych. 1 1. Lokalami użytkowymi w rozumieniu regulaminu są samodzielne

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Właściciel nieruchomości: Poczta Polska Spółka Akcyjna Prowadzący przetarg: Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Warunki przetargu pisemnego na najem lokali

Warunki przetargu pisemnego na najem lokali Pabianice, dnia 29 września 2014 roku Warunki przetargu pisemnego na najem lokali znajdujących się w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach I. Przedmiot najmu

Bardziej szczegółowo

I. Wynajmujący Centrum Widowiskowo-Sportowe - Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-400 Płock, Plac Celebry Papieskiej 1.

I. Wynajmujący Centrum Widowiskowo-Sportowe - Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-400 Płock, Plac Celebry Papieskiej 1. Nr: 2/2012 Dyrektor Centrum Widowiskowo-Sportowego Jednostki Budżetowej w Płocku zaprasza do pisemnego przetargu nieograniczonego na wynajem lokali użytkowych w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej ORLEN

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO MEDITRANS W WARSZAWIE SPZOZ 00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 Tel.: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80 NIP: 526-17-36-429 REGON: 000294674

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO o powierzchni 77 m ², usytuowanego w budynku Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej przy ul. Koszykowej 55 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk DZIAŁ Administrayjno - Organizacyjny Tel./fax: 058 344-44-40 e-mail:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o.

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. Załącznik do Uchwały Nr 4 z dnia 25.02.2015 r. REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓŁNE 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a Przedmiot umowy

zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a Przedmiot umowy 1 U M O W A Nr najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony WZÓR umowa na 3 lata zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

Wynajem pomieszczenia magazynowego o powierzchni 7 m 2 zlokalizowanego w Otwocku przy ul. Niemcewicza 2

Wynajem pomieszczenia magazynowego o powierzchni 7 m 2 zlokalizowanego w Otwocku przy ul. Niemcewicza 2 WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO MEDITRANS W WARSZAWIE SPZOZ 00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 Tel.: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80 NIP: 526-17-36-429 REGON: 000294674

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NR...

Istotne postanowienia umowy UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NR... DO.283.4.2015 Załącznik nr 4 do Regulaminu Istotne postanowienia umowy UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NR... zawarta w dniu... w Gdyni, pomiędzy Pomorskim Parkiem Naukowo Technologicznym Gdynia Jednostką

Bardziej szczegółowo

Część I. Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa, Polska

Część I. Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa, Polska 1. Informacja o Zamawiającym. Zamawiającym jest: Część I P o s t a n o w i e n i a o g ó l n e Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie ul. Prawdziwka

Bardziej szczegółowo

STATUT ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "URSUS" W WARSZAWIE (SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ)

STATUT ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ URSUS W WARSZAWIE (SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ) Niniejszy statut został uchwalony przez założycieli Spółdzielni w dniu 14.02.1958r. z późniejszymi zmianami w dniach: 31.10.67r.,21.08.72r.,11.04.75r.,31.01.77r., 22.10.79r.,31.08.81r,.20.06.83r.,27.05.85r.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Domów Wczasowych WAM sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na podstawie 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r.

Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. GP-OR.0050.5923.2014 Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przetargu na dzierżawę 1 m 2 powierzchni dachu Szpitala pod 1 maszt z anteną do przesyłu sygnału internetowego.

REGULAMIN przetargu na dzierżawę 1 m 2 powierzchni dachu Szpitala pod 1 maszt z anteną do przesyłu sygnału internetowego. REGULAMIN przetargu na dzierżawę 1 m 2 powierzchni dachu Szpitala pod 1 maszt z anteną do przesyłu sygnału internetowego. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1. 1 Przetargiem na dzierżawę objęta jest powierzchnia

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na podstawie 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 ` SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 S T A T U T Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach Tekst jednolity październik 2010 2 SPIS TREŚCI: I. CZĘŚĆ OGÓLNA DZIAŁ.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BRÓDNO W WARSZAWIE Tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BRÓDNO W WARSZAWIE Tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 9 /2012 WZ z dnia 30,31.05., 4,5.06.2012 r. S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BRÓDNO W WARSZAWIE Tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa Spółdzielni brzmi: Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na podstawie 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Instytucie Fizyki Jądrowej im.

REGULAMIN Postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Instytucie Fizyki Jądrowej im. REGULAMIN Postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie, nie objęte ustawą Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań 2 Niniejsza publikacja została opracowana w ramach projektu Z prawem pod jednym dachem współfinansowanego przez Instytut Spraw Publicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, ul. Suchedniowska 3, 26 010 Bodzentyn. 2. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. 3. Rodzaj zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo