Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona"

Transkrypt

1 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: PL-Warszawa: Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą 2010/S OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE Usługi SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. ul. Siedmiogrodzka 20 Do wiadomości: Renata Krzyżanowska Warszawa POLSKA Tel Faks Adresy internetowe Ogólny adres organu organizującego przetarg Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Biuro Zamówień Publicznych Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o. al. Prymasa Tysiąclecia 102 (budynek nr 9, pokój nr 5) Do wiadomości: Mariola Siwek Warszawa POLSKA Tel Faks Internet: Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: Biuro Zamówień Publicznych Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o. al. Prymasa Tysiąclecia 102 (budynek nr 9, pokój nr 5) Do wiadomości: Hanna Michrowska-Masiarz Warszawa POLSKA Tel Faks Internet: Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego I.2) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO 1/14

2 2/14 Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający Świadczenie usług transportowych pojazdami samochodowymi oraz maszynami do robót budowlanych realizowanych dla Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Usługi Kategoria usług: nr 2 Główne miejsce świadczenia usług Warszawa. Kod NUTS PL127 Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu 1. Zadanie nr 1: Świadczenie usług transportowych 4 samochodami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, zabudowanymi, przystosowanymi do przewozu ładunku i osób (minimum 6 osób plus kierowca). 2. Zadanie nr 2: Świadczenie usług transportowych trzema samochodami ciężarowymi wyposażonymi w: a) przewoźny żuraw samochodowy o udźwigu minimum kg na wysięgu 3 metrów, oznakowany znakiem CE i dopuszczony do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego, b) skrzynię przystosowaną do przewozu materiałów o masie minimum 5 ton z możliwością mechanicznego rozładunku do tyłu i na boki, c) kabinę brygadową do przewozu 6 osób plus kierowca. 3. Zadanie nr 3: 3.1. Świadczenie usług transportowych sześcioma samochodami samowyładowczymi o ładowności min. 16 ton, z możliwością rozładunku do tyłu i na boki Odbiór i transport odpadów nie zawierających substancji niebezpiecznych z remontów torów na terenie Warszawy powstających w wyniku działalności Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy następujące odpady, nie zawierające w swojej masie substancji niebezpiecznych: a) odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, kod , b) glebę i ziemię, w tym kamienie, kod , c) tłuczeń torowy (kruszywo), kod Zamawiający przekaże Wykonawcy wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wytworzonymi przez TW Sp. z o.o. (wytwórcę odpadów), zgodnie z zapisami art. 25 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 185 poz. 1243). Wykaz rodzajów odpadów przewidzianych do odebrania przez Wykonawcę: 1) Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (kod: ) - przewidywana ilość w okresie realizacji zamówienia: 6 336,00 Mg; 2) Gleba i ziemia, w tym kamienie (kod: ) - przewidywana ilość w okresie realizacji zamówienia: ,00 Mg; 2/14

3 3/14 II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.3) 3) Tłuczeń torowy (kruszywo) (kod: ) - przewidywana ilość w okresie realizacji zamówienia: ,00 Mg. 4. Zadanie nr 4: Świadczenie usług specjalistycznym sprzętem do robót budowlanych, w tym: a) Jedną koparką samojezdną przystosowaną do pracy pod siecią trakcyjną o pojemności łyżki 0,6-1,0 m3; b) Jednym samojezdnym młotem wyburzeniowym o sile kn; c) Jedną dłużycą samochodową o ładowności minimum 20 t., umożliwiającą przewóz materiałów o długości 20 m; d) Jednym samojezdnym walcem wibracyjnym do zagęszczania podłoża, przystosowanym do pracy w torze tramwajowym, o szerokości walca maksimum 1 m. 5. Zadanie nr 5: Świadczenie usług transportowych: a) Czterema samochodami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, zabudowanymi, przystosowanymi do przewozu minimum 2 osób plus kierowca i minimum 900 kg ładunku; b) Jednym samochodem ciężarowym skrzyniowym o ładowności minimum 16 ton, posiadającym możliwość rozładunku z tyłu i z boku pojazdu; c) Jednym samochodem samowyładowczym o ładowności minimum 16 ton, posiadającym możliwość rozładunku z tyłu i z boku pojazdu. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) Tak Podział na części Tak oferty należy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części Dopuszcza się składanie ofert wariantowych WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA Całkowita wartość lub zakres szacunkowy koszt bez VAT ,00 PLN Opcje CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI Rozpoczęcie Zakończenie INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI CZĘŚĆ NR 1 1) KRÓTKI OPIS Świadczenie usług transportowych 4 samochodami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, zabudowanymi, przystosowanymi do przewozu ładunku i osób (minimum 6 osób plus kierowca). 2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) , , ) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES szacunkowy koszt bez VAT ,00 PLN 3/14

4 4/14 4) INFORMACJE O TERMINIE TRWANIA LUB ROZPOCZĘCIA/REALIZACJI ZAMÓWIENIA Rozpoczęcie Zakończenie ) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 1. Wymagania dotyczące pojazdów: a) Rodzaj - samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, zabudowane; b) Liczba pojazdów 4; c) Rok produkcji nie wcześniej niż 2006; d) Przystosowane do przewozu ładunku i osób (minimum 6 osób plus kierowca). 2. Przeznaczenie pojazdów: Pojazdy będą obsługiwały działalność Zakładu Energetyki Trakcyjnej i Torów Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o. związaną z remontami oraz konserwacją sieci trakcyjnej, wszelkiego rodzaju nawierzchni występujących w pasach torowiska tramwajowego i będą przewoziły pracowników Zamawiającego oraz narzędzia, drobne materiały i urządzenia torowe. CZĘŚĆ NR 2 1) KRÓTKI OPIS Świadczenie usług transportowych trzema samochodami ciężarowymi wyposażonymi w: a) przewoźny żuraw samochodowy o udźwigu minimum kg na wysięgu 3 metrów, oznakowany znakiem CE i dopuszczony do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego, b) skrzynię przystosowaną do przewozu materiałów o wadze minimum 5 ton z możliwością mechanicznego rozładunku do tyłu i na boki, c) kabinę brygadową do przewozu 6 osób plus kierowca. 2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) , , ) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES szacunkowy koszt bez VAT ,00 PLN 4) INFORMACJE O TERMINIE TRWANIA LUB ROZPOCZĘCIA/REALIZACJI ZAMÓWIENIA Rozpoczęcie Zakończenie ) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 1. Wymagania dotyczące pojazdów: 1.1. Rodzaj - samochody ciężarowe wyposażone w: przewoźny żuraw samochodowy o udźwigu minimum kg na wysięgu 3 metrów, oznakowany znakiem CE i dopuszczony do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego, skrzynię przystosowaną do przewozu materiałów o wadze minimum 5 ton (materiały torowe, płyty, podkłady, szyny, gruz) z możliwością mechanicznego rozładunku do tyłu i na boki, kabinę brygadową do przewozu 6 osób plus kierowca Liczba pojazdów Rok produkcji - nie wcześniej niż Przeznaczenie pojazdów: a) Dwa pojazdy będą pełnić rolę pogotowia torowego. Dysponentami pojazdów z ramienia Zamawiającego będą wyznaczeni pracownicy Działu Eksploatacji Torów (ZTE). b) Jeden pojazd będzie zatrudniany w Dziale Naprawy Torów (ZTN) do załadunku i przewozu na terenie miasta materiałów oraz akcesoriów torowych. CZĘŚĆ NR 3 4/14

5 5/14 1) KRÓTKI OPIS 1.1. Świadczenie usług transportowych sześcioma samochodami samowyładowczymi o ładowności min. 16 ton, z możliwością rozładunku do tyłu i na boki Odbiór, transport oraz odzysk lub unieszkodliwianie odpadów nie zawierających substancji niebezpiecznych z remontów torów na terenie Warszawy powstających w wyniku działalności Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy następujące odpady, nie zawierające w swojej masie substancji niebezpiecznych: a) odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, kod b) glebę i ziemię, w tym kamienie, kod c) tłuczeń torowy (kruszywo), kod Zamawiający przekaże Wykonawcy wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wytworzonymi przez TW Sp. z o.o. (wytwórcę odpadów), zgodnie z zapisami art. 25 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 185 poz. 1243). Wykaz rodzajów odpadów przewidzianych do odebrania przez Wykonawcę: 1) Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (kod: ) - przewidywana ilość w okresie realizacji zamówienia: 6 336,00 Mg; 2) Gleba i ziemia, w tym kamienie (kod: ) - przewidywana ilość w okresie realizacji zamówienia: ,00 Mg; 3) Tłuczeń torowy (kruszywo) (kod: ) - przewidywana ilość w okresie realizacji zamówienia: ,00 Mg. 2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) , , ) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES szacunkowy koszt bez VAT ,00 PLN 4) INFORMACJE O TERMINIE TRWANIA LUB ROZPOCZĘCIA/REALIZACJI ZAMÓWIENIA Rozpoczęcie Zakończenie ) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 1. Wymagania dotyczące pojazdów: a) Rodzaj samochody samowyładowcze; b) Liczba pojazdów 6; c) Rok produk;cji - nie wcześniej niż 1998; d) Ładowność (masa ładunku, jaki może przewozić dany pojazd na podstawie wpisu w dowodzie rejestracyjnym) min. 16 ton; e) Możliwość rozładunku do tyłu i na boki. 2. Przeznaczenie pojazdów: 2.1. Pojazdy będą obsługiwały roboty budowlane realizowane przez Zamawiającego w pasach torowisk tramwajowych na terenie Warszawy, a także, w miarę potrzeb, prace związane z utrzymaniem przejezdności torów tramwajowych w okresach zimowych (w okresie od.1.do połowy marca oraz od połowy listopada do grudnia 2011 roku) Obsługa robót budowlanych, o których mowa wyżej, będzie polegała na: transporcie materiałów budowlanych i akcesoriów torowych z terenu bazy Zamawiającego (al. Prymasa Tysiąclecia 102) do lokalizacji remontowanych w danym czasie odcinków torowiska na terenie m.st. Warszawy (średnia długość jednego kursu w jedną stronę, ustalona na podstawie odległości bazy i poszczególnych odcinków planowanych do remontu w 2011 roku, wyniesie ok. 15 km), 5/14

6 6/14 CZĘŚĆ NR 4 transporcie materiałów budowlanych i akcesoriów torowych z odzysku, pozostałych po robotach remontowych na danym odcinku, z terenu budowy do bazy zamawiającego (średnia długość jednego kursu w jedną stronę została ustalona analogicznie jak wyżej i wyniesie ok. 15 km), transporcie odpadów Prace związane z utrzymaniem przejezdności torów tramwajowych w okresach zimowych polegają na transporcie śniegu i lodu sprzątanego z obszarów torowiska tramwajowego przez brygady Zamawiającego i ich wyładunku w miejscach zlokalizowanych na terenie Warszawy, wyznaczanych przez odpowiednie Służby Miejskie jako punkty zrzutu (zsypu) sprzątniętego śniegu. Średnia długość jednego kursu liczona od miejsca załadunku śniegu do miejsca jego zrzutu wyniesie ok. 15 km. 1) KRÓTKI OPIS Świadczenie usług specjalistycznym sprzętem do robót budowlanych, w tym: a) Jedną koparką samojezdną przystosowaną do pracy pod siecią trakcyjną o pojemności łyżki 0,6-1,0 m3; b) Jednym samojezdnym młotem wyburzeniowym o sile kn; c) Jedną dłużycą samochodową o ładowności minimum 20 t., umożliwiającą przewóz materiałów o długości 20 m; d) Jednym samojezdnym walcem wibracyjnym do zagęszczania podłoża, przystosowanym do pracy w torze tramwajowym, o szerokości walca maksimum 1 m. 2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) , , ) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES szacunkowy koszt bez VAT ,00 PLN 4) INFORMACJE O TERMINIE TRWANIA LUB ROZPOCZĘCIA/REALIZACJI ZAMÓWIENIA Rozpoczęcie Zakończenie ) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 1. Wymagania dotyczące specjalistycznego sprzętu do robót budowlanych i jego obsługi: 1.1. Koparka samojezdna przystosowana do pracy pod siecią trakcyjną i do jazdy po torach (posiadającą wózki jezdne) o pojemności łyżki 0,6-1,0 m3 1 szt Samojezdny młot wyburzeniowy o sile kn 1 szt Dłużyca samochodowa o ładowności minimum 20 Mg (z możliwością przewozu materiałów o długości 20 metrów) do przewozu szyn oraz elementów służących do budowy rozjazdów tramwajowych Walec wibracyjny samojezdny do zagęszczania podłoża, przystosowany do pracy w torze tramwajowym o szerokości walca maksimum 1 m 1 szt Zatrudniani przez wykonawcę operatorzy muszą posiadać wymagane przepisami prawa kategorie uprawnień, umożliwiające kierowanie sprzętem w ruchu drogowym jak i jego fachową obsługę zgodnie z przeznaczeniem Wykonawca obowiązany jest dostosować czas pracy maszyn budowlanych do potrzeb Zamawiającego. Ustalanie imiennego grafiku dla operatorów pozostaje w wyłącznej kompetencji Wykonawcy. 2. Przeznaczenie sprzętu: Sprzęt określony w pkt. 1 będzie zatrudniany w okresie realizacji planowanych na rok 2011 napraw głównych odcinków torowiska tramwajowego na terenie Warszawy. CZĘŚĆ NR 5 1) KRÓTKI OPIS 6/14

7 7/14 Świadczenie usług transportowych: a) Czterema samochodami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, zabudowanymi, przystosowanymi do przewozu minimum 2 osób plus kierowca i minimum 900 kg ładunku; b) Jednym samochodem ciężarowym skrzyniowym o ładowności minimum 16 ton, posiadającym możliwość rozładunku z tyłu i z boku pojazdu; c) Jednym samochodem samowyładowczym o ładowności minimum 16 ton, posiadającym możliwość rozładunku z tyłu i z boku pojazdu. 2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) , , ) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES szacunkowy koszt bez VAT ,00 PLN 4) INFORMACJE O TERMINIE TRWANIA LUB ROZPOCZĘCIA/REALIZACJI ZAMÓWIENIA Rozpoczęcie Zakończenie ) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 1. Wymagania dotyczące pojazdów: 1.1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, zabudowane: a) liczba pojazdów 4, w tym 3 pojazdy typu furgon i 1 skrzyniowy z plandeką, b) każdy pojazd przystosowany do przewozu min. 2 osób plus kierowca i min. 900 kg ładunku, c) rok produkcji - nie wcześniej niż Samochód ciężarowy skrzyniowy: a) liczba pojazdów 1, b) ładowność - min. 16 ton, c) możliwość rozładunku z tyłu i z boku pojazdu, d) rok produkcji - nie wcześniej niż Samochód samowyładowczy: a) liczba pojazdów 1, b) ładowność - min. 16 ton, c) rok produkcji - nie wcześniej niż Przeznaczenie pojazdów: Pojazdy będą wykorzystywane do obsługi działalności Biura Logistyki Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony zabudowane: a) Samochód nr 1 (skrzyniowy z plandeką)- do przewożenia gazów technicznych (do 9 butli jednorazowo) oraz do przewozu zakupionych przez Zamawiającego materiałów i towarów; b) Samochody nr 2 i 3 (typu furgon) do przewozu zakupionych przez Zamawiającego materiałów i towarów; c) Samochód nr 4 (typu furgon) - do rozwożenia pojemników P-20 z wodą sodową Samochód ciężarowy skrzyniowy - do przewozu stali, części i podzespołów tramwajowych Samochód samowyładowczy głównie do przewozu piachu. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje 1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: dla zadania nr ,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), dla zadania nr ,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), dla zadania nr ,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych), 7/14

8 8/14 III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) dla zadania nr ,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), dla zadania nr ,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących Płatność za wykonanie usługi - w okresach miesięcznych, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Forma prawna jaką powinna przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie -. Inne szczególne warunki, którym podlega wykonanie zamówienia WARUNKI UDZIAŁU Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (zwanych dalej Wnioskami), spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. - posiadają licencję na wykonywanie transportu drogowego zgodnie z ustawą z dn r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 125 poz. 874 z póżn. zm.) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (dotyczy w pełnym zakresie zadań nr 1, 2, 3 i 5 oraz pojazdu opisanego w zadaniu nr 4 lit. a)), - posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gospodarowania odpadami, w tym: w zakresie transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, jak też aktualne zezwolenie na odbieranie odpadów (dot. zadania nr 3), - posiadają zezwolenie wydane przez odpowiednie władze terytorialne, które powinny obejmować rodzaje odpadów przewidzianych przez Zamawiającego do zagospodarowania (dot. zadania nr 3). B. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę powyższych warunków należy dostarczyć Zamawiającemu (złożyć wraz z Wnioskiem): 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą Pzp (wg wzoru formularza stanowiącego załącznik do Wniosku znajdującego się na stronie internetowej Zamawiającego). 2. Licencję na wykonywanie transportu drogowego zgodnie z ustawą z dn r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 125 poz. 874 z póżn. zm.) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (dotyczy w pełnym zakresie zadań nr 1, 2, 3 i 5 oraz pojazdu opisanego w zadaniu nr 4 lit. a)). 3. Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gospodarowania odpadami, w tym: w zakresie transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, jak też aktualne zezwolenie na odbieranie odpadów (dot. zadania nr 3). 4. Zezwolenie wydane przez odpowiednie władze terytorialne, które powinny obejmować rodzaje odpadów przewidzianych przez Zamawiającego do zagospodarowania (dot. zadania nr 3). Zezwolenia o których mowa w pkt. 3 i 4 powinny spełniać wymagania określone w: a) ustawie z dnia r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 185 poz. 1243), b) ustawie z dnia r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. nr 236 poz z późn. zm.). C. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, nie później niż na dzień składania Wniosków, brak podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. W tym celu należy dostarczyć Zamawiającemu (złożyć wraz z Wnioskiem): 8/14

9 9/14 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (wg wzoru formularza stanowiącego załącznik do Wniosku). 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w stosunku do osób fizycznych - oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (zawarte w oświadczeniu przywołanym w pkt 1). 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. D. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. E. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 1. w pkt. C. ppkt 2) 4) i ppkt 6) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2. w pkt. C ppkt. 5) - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.4-8 ustawy Pzp. 9/14

10 10/14 III.2.2) III.2.3) F. Dokumenty, o których mowa w pkt. E ppkt. 1 lit. a) i c) oraz pkt E ppkt. 2., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokument, o którym mowa w pkt E ppkt 1 lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. G. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt E, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę. Przepis, o którym mowa w pkt. F stosuje się odpowiednio. Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana według formuły "spełnia/nie spełnia". Zdolność ekonomiczna i finansowa A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. B. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę powyższych warunków należy dostarczyć Zamawiającemu (złożyć wraz z Wnioskiem) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana według formuły "spełnia/nie spełnia". Zdolność techniczna Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, spełniają warunki dotyczące: A. Posiadania wiedzy i doświadczenia tj. Wykonawcy, którzy: 1) W zadaniu nr 1: Świadczyli w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składnia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, usługi transportowe o łącznej wartości minimum ,00 PLN netto. 2) W zadaniu nr 2: Świadczyli w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składnia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, usługi transportowe o łącznej wartości minimum ,00 PLN netto. 3) W zadaniu nr 3: Świadczyli w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składnia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, usługi transportowe o łącznej wartości minimum ,00 PLN netto. 4) W zadaniu nr 4: Świadczyli w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składnia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, usługi specjalistycznym sprzętem do robót budowlanych o łącznej wartości minimum ,00 PLN netto. 5) W zadaniu nr 5: Świadczyli w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składnia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, usługi transportowe o łącznej wartości minimum ,00 PLN netto. B. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. C. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę powyższych warunków należy dostarczyć Zamawiającemu (złożyć wraz z Wnioskiem): 10/14

11 11/14 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) 1) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; 2) wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (wg wzoru formularza stanowiącego załącznik do Wniosku), oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie. D. Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana według formuły "spełnia/nie spełnia". Jeżeli Wykonawca potwierdzając spełnianie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu (przedstawić dokumenty), że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji przedmiotowego zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów - do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem. Zamówienia zastrzeżone SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) Rodzaj procedury Ograniczona KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający NZ/183/2010 Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych Dokumenty odpłatne Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :00 Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. 11/14

12 12/14 IV.3.6) IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Warunki otwierania ofert SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ Tak Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 10/2011. VI.2) VI.3) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH INFORMACJE DODATKOWE 1. Opis sposobu przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: a) Wykonawca może złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na jedno lub kilka wybranych zadań. b) Wniosek powinien zawierać co najmniej: pełną nazwę, adres, siedzibę, numer telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej Wykonawcy, adres Zamawiającego, nazwę niniejszego postępowania, numer i nazwę zadania, spis załączników (spis dokumentów składanych wraz z Wnioskiem), datę i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. c) Wniosek pod rygorem nieważności musi być sporządzony w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie wniosków w postaci elektronicznej. d) Wniosek wraz z załącznikami powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców musi być załączone do Wniosku. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub osobę (osoby) udzielającą pełnomocnictwa (mocodawcę). e) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.). W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców występujących wspólnie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w sekcji III. 2.1) pkt. A., sekcji III.2.2) pkt. A. i sekcji III.2.3) pkt. A. i B. uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, pozostałe warunki musi spełnić każdy z Wykonawców. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: dokumenty wymienione w sekcji III.2.1) pkt. C. ppkt. 1 6 składa każdy Wykonawca. Dokumenty wymienione w sekcji III.2.1) pkt. B. ppkt. 1-4, sekcji III 2.2.) pkt. B., sekcji III.2.3.) pkt. C. ppkt. 1 i 2, Wykonawcy składają łącznie. f) Do wniosku należy załączyć wszystkie wymagane i określone w niniejszym ogłoszeniu dokumenty. 12/14

13 13/14 g) W przypadku przedstawienia dokumentów w których kwoty zostaną podane w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu walut Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania niniejszego ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. h) Forma złożonych dokumentów musi być zgodna z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226, poz. 1817). Dokumenty składane wraz z Wnioskiem, poświadczone za zgodność z oryginałem, należy sporządzić w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. i) Wniosek oraz wszystkie dokumenty stanowiące załączniki muszą być złożone w języku polskim (w przypadku załączenia dokumentów w języku obcym należy załączyć tłumaczenie na język polski). W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja w języku polskim jest wersją wiążącą. j) Wniosek wraz z załącznikami (wskazane jest ponumerowanie stron) należy złożyć w Biurze Zamówień Publicznych Zamawiającego (Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, bud. nr 9, pok. nr 5,al. Prymasa Tysiąclecia 102, Warszawa). k) Zaleca się złożenie wniosku na formularzach przygotowanych przez Zamawiającego, dostępnych na stronie internetowej 2. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: a) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. b) Oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Strony przekazują pisemnie (adres Zamawiającego: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, al. Prymasa Tysiąclecia 102, Warszawa, bud. nr 9, pok. nr 5), faksem (nr / ) lub drogą elektroniczną c) Jeżeli oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje zostaną przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej Strony zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania. 3. Sposób oceny Wniosków: 1) Ocenie punktowej będzie podlegać spełnienie warunku dotyczącego doświadczenia określonego w sekcji III.2.3) pkt. A. ppkt.1) 5), oddzielnie dla każdego zadania. 2) Do oceny punktowej będą brane tylko te usługi, które zostaną potwierdzone dokumentem należytego wykonania, o którym mowa w sekcji III.2.3) pkt. C ppkt. 2). 3) Ocenie punktowej będzie podlegać wartość wykonanych usług określonych odpowiednio dla poszczególnych zadań. 4) Zamawiający przyzna punkty (w każdym zadaniu oddzielnie) za wartość wykonanych usług w następujący sposób: a) w zadaniu nr 1: za każdą dodatkową łączną wartość w wysokości PLN netto, ponad wartość ,00 PLN (tj. ponad wartość określoną w sekcji III.2.3) pkt. A ppkt. 1)) 1 punkt; b) w zadaniu nr 2: za każdą dodatkową łączną wartość w wysokości PLN netto, ponad wartość ,00 PLN (tj. ponad wartość określoną w sekcji III.2.3) pkt. A ppkt. 2)) 1 punkt; c) w zadaniu nr 3: za każdą dodatkową łączną wartość w wysokości PLN netto, ponad wartość ,00 PLN (tj. ponad wartość określoną w sekcji III.2.3) pkt. A ppkt. 3)) 1 punkt; d) w zadaniu nr 4: za każdą dodatkową łączną wartość w wysokości PLN netto, ponad wartość ,00 PLN (tj. ponad wartość określoną w sekcji III.2.3) pkt. A ppkt. 4)) 1 punkt; e) w zadaniu nr 5: za każdą dodatkową łączną wartość w wysokości PLN netto, ponad wartość ,00 PLN (tj. ponad wartość określoną w sekcji III.2.3) pkt. A ppkt. 5)) 1 punkt. 5) Do złożenia ofert, Zamawiający zaprosi 10 Wykonawców (w każdym zadaniu), którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. 13/14

14 14/14 VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) VI.5) 6) Jeżeli liczba Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza niż 10 (w danym zadaniu), Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału postępowaniu (w danym zadaniu) będzie większa niż 10, Zamawiający zaprosi do składania ofert tych Wykonawców, którzy, zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy Pzp, otrzymają najwyższą ocenę punktową spełniania warunku, o którym mowa wyżej. 7) W przypadku, gdy nie będzie można dokonać zakwalifikowania jedynie 10 Wykonawców z uwagi na to, że dwóch lub więcej z nich uzyska taką samą liczbę punktów, co dziesiąty zakwalifikowany przez Zamawiającego Wykonawca, Zamawiający zakwalifikuje do dalszego udziału w postępowaniu również tych Wykonawców, którzy uzyskali tę samą liczbę punktów, co dziesiąty zakwalifikowany Wykonawca. PROCEDURY ODWOŁAWCZE Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a Warszawa POLSKA Tel Internet: Faks Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej Opatrzonej bezpośrednim podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego. Certyfikatu. 2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego Stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 7 ustawy. Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym Powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach. Stanowiących podstawę jego wniesienia. 5. Kopię odwołania należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki Sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a Warszawa POLSKA Tel Internet: Faks DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: /14

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:381424-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą 2011/S 235-381424 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 2015/S 236-429348. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Polska-Warszawa: Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 2015/S 236-429348. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:429348-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 2015/S 236-429348

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Uszczelnienia gumowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Warszawa: Uszczelnienia gumowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:400048-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Uszczelnienia gumowe 2015/S 219-400048 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Części lokomotyw kolejowych lub tramwajowych, lub taboru kolejowego; urządzenia do sterowania ruchem kolejowym 2015/S

Polska-Warszawa: Części lokomotyw kolejowych lub tramwajowych, lub taboru kolejowego; urządzenia do sterowania ruchem kolejowym 2015/S 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:442501-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Części lokomotyw kolejowych lub tramwajowych, lub taboru kolejowego; urządzenia

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126104-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Autobusy i autokary 2010/S 84-126104 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:272273-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Klocki hamulcowe 2011/S

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Klocki hamulcowe 2011/S 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:253166-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Klocki hamulcowe 2011/S 152-253166 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:418634-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370149-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Gdańsk: Roboty budowlane 2009/S OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE. Roboty budowlane

PL-Gdańsk: Roboty budowlane 2009/S OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE. Roboty budowlane 1/6 PL-Gdańsk: Roboty budowlane 2009/S 3-003651 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE Roboty budowlane SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Port Lotniczy Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338234-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:444759-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285972-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi drukowania i powiązane 2011/S 174-285972 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:23627-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: System sterowania i kontroli

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: System sterowania i kontroli 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212792-2010:text:pl:html PL-Warszawa: System sterowania i kontroli 2010/S 138-212792 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379179-2011:text:pl:html PL-Katowice: Implanty ortopedyczne 2011/S 234-379179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163883-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S 091-163883 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Skawina: Usługi udzielania kredytu

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Skawina: Usługi udzielania kredytu 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278172-2010:text:pl:html PL-Skawina: Usługi udzielania kredytu 2010/S 182-278172 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Chęciny: Produkty farmaceutyczne

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Chęciny: Produkty farmaceutyczne 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136389-2010:text:pl:html PL-Chęciny: Produkty farmaceutyczne 2010/S 91-136389 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Chojnice: Defibrylatory 2010/S

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Chojnice: Defibrylatory 2010/S 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:369822-2010:text:pl:html PL-Chojnice: Defibrylatory 2010/S 242-369822 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:217884-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107284-2011:text:pl:html PL-Poznań: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287195-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Rzeszów: Wozy strażackie 2010/S 108-163681

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Rzeszów: Wozy strażackie 2010/S 108-163681 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163681-2010:text:pl:html PL-Rzeszów: Wozy strażackie 2010/S 108-163681 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2015/S 036-061940. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2015/S 036-061940. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:61940-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2015/S 036-061940 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108112-2016:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151306-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:34317-2011:text:pl:html PL-Gdynia: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

PL-Poznań: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:140340-2013:text:pl:html PL-Poznań: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2013/S 083-140340 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332499-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi transportu promowego 2014/S 201-355211. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Gdańsk: Usługi transportu promowego 2014/S 201-355211. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:355211-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi transportu promowego 2014/S 201-355211 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332099-2011:text:pl:html PL-Katowice: Toner do drukarek laserowych/faksów 2011/S 204-332099 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania BFZ4a-073-PU-6/2013

Znak postępowania BFZ4a-073-PU-6/2013 SPÓŁKA AKCYJNA Znak postępowania BFZ4a-073-PU-6/2013 Zamawiający PKP Intercity S.A. podaje do publicznej wiadomości OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 189-333393. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Płock: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 189-333393. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:333393-2014:text:pl:html Polska-Płock: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 189-333393 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:392713-2011:text:pl:html PL-Wałbrzych: Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:18984-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Gdańsk: Złącza kablowe 2011/S 152-253162

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Gdańsk: Złącza kablowe 2011/S 152-253162 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:253162-2011:text:pl:html PL-Gdańsk: Złącza kablowe 2011/S 152-253162 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE Dostawy

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Lublin: Trolejbusy 2010/S

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Lublin: Trolejbusy 2010/S 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170662-2010:text:pl:html PL-Lublin: Trolejbusy 2010/S 112-170662 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich 2012/S 165-273888. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich 2012/S 165-273888. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:273888-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich 2012/S 165-273888 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Miastko: Różne produkty lecznicze 2015/S 038-064586. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Miastko: Różne produkty lecznicze 2015/S 038-064586. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64586-2015:text:pl:html Polska-Miastko: Różne produkty lecznicze 2015/S 038-064586 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Pomoce dydaktyczne 2011/S 115-190183

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Pomoce dydaktyczne 2011/S 115-190183 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190183-2011:text:pl:html PL-Kraków: Pomoce dydaktyczne 2011/S 115-190183 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342550-2011:text:pl:html PL-Kraków: Implanty ortopedyczne 2011/S 210-342550 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Sekcja I: Instytucja

Bardziej szczegółowo

PL-Tarnów: Produkty lecznicze 2006/S 210-224576 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Tarnów: Produkty lecznicze 2006/S 210-224576 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy PL-Tarnów: Produkty lecznicze 2006/S 210-224576 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie,

Bardziej szczegółowo

PL-Myślenice: Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Myślenice: Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85259-2013:text:pl:html PL-Myślenice: Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi 2013/S 052-085259 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

PL-Chojnice: Defibrylatory 2012/S 43-070065. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Chojnice: Defibrylatory 2012/S 43-070065. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:70065-2012:text:pl:html PL-Chojnice: Defibrylatory 2012/S 43-070065 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Filtry osocza krwi 2014/S 127-226348. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Rzeszów: Filtry osocza krwi 2014/S 127-226348. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226348-2014:text:pl:html Polska-Rzeszów: Filtry osocza krwi 2014/S 127-226348 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 155-286173. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Rzeszów: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 155-286173. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:286173-2015:text:pl:html Polska-Rzeszów: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 155-286173 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S 069-119938. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S 069-119938. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119938-2016:text:pl:html Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S 069-119938 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166308-2012:text:pl:html PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Usługi bankowe 2010/S

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Usługi bankowe 2010/S 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:243002-2010:text:pl:html PL-Kraków: Usługi bankowe 2010/S 157-243002 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Części lokomotyw kolejowych lub tramwajowych, lub taboru kolejowego; urządzenia do sterowania ruchem kolejowym 2015/S 191-346330

Polska-Wrocław: Części lokomotyw kolejowych lub tramwajowych, lub taboru kolejowego; urządzenia do sterowania ruchem kolejowym 2015/S 191-346330 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:346330-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Części lokomotyw kolejowych lub tramwajowych, lub taboru kolejowego; urządzenia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426258-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Włocławek: Autobusy transportu publicznego 2013/S 180-311388. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Włocławek: Autobusy transportu publicznego 2013/S 180-311388. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:311388-2013:text:pl:html Polska-Włocławek: Autobusy transportu publicznego 2013/S 180-311388 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Chęciny: Usługi ubezpieczeń na życie 2013/S 147-255965. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Chęciny: Usługi ubezpieczeń na życie 2013/S 147-255965. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255965-2013:text:pl:html Polska-Chęciny: Usługi ubezpieczeń na życie 2013/S 147-255965 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Rzeszów: Usługi sprzątania budynków

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Rzeszów: Usługi sprzątania budynków 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:259410-2010:text:pl:html PL-Rzeszów: Usługi sprzątania budynków 2010/S 169-259410 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

PL-Lublin: Serwery 2012/S 163-271239. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Lublin: Serwery 2012/S 163-271239. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:271239-2012:text:pl:html PL-Lublin: Serwery 2012/S 163-271239 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

PL-Zabrze: Echokardiografy 2010/S 183-279522 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Zabrze: Echokardiografy 2010/S 183-279522 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy PL-Zabrze: Echokardiografy 2010/S 183-279522 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Szpitalna 2

Bardziej szczegółowo

PL-Jasionka: Samochody osobowe 2012/S 161-268952. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

PL-Jasionka: Samochody osobowe 2012/S 161-268952. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268952-2012:text:pl:html PL-Jasionka: Samochody osobowe 2012/S 161-268952 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe Dostawy

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:354022-2011:text:pl:html PL-Starogard Gdański: Paliwo do silników diesla (EN 590) 2011/S 217-354022 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:209065-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

Bardziej szczegółowo

PL-Lublin: Usługi leasingu finansowego 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Lublin: Usługi leasingu finansowego 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103909-2012:text:pl:html PL-Lublin: Usługi leasingu finansowego 2012/S 64-103909 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:353729-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży 2010/S 231-353729

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Lublin: Usługi telefoniczne i przesyłu danych

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Lublin: Usługi telefoniczne i przesyłu danych 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:110834-2011:text:pl:html PL-Lublin: Usługi telefoniczne i przesyłu danych 2011/S 68-110834 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:48550-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 030-048550 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Milicz: Usługi udzielania kredytu 2010/S 58-086405

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Milicz: Usługi udzielania kredytu 2010/S 58-086405 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:86405-2010:text:pl:html PL-Milicz: Usługi udzielania kredytu 2010/S 58-086405 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Kamery cyfrowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Poznań: Kamery cyfrowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233759-2012:text:pl:html PL-Poznań: Kamery cyfrowe 2012/S 140-233759 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Wózki widłowe 2015/S 042-071483. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Wózki widłowe 2015/S 042-071483. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:71483-2015:text:pl:html Polska-Gdańsk: Wózki widłowe 2015/S 042-071483 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:319514-2010:text:pl:html PL-Chęciny: Maszyny do pakowania zbiorczego lub jednostkowego 2010/S 209-319514 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:48529-2012:text:pl:html PL-Opole: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 2012/S 30-048529 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 207-366506. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 207-366506. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:366506-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 207-366506 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Drukarki laserowe 2012/S 200-329012. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Drukarki laserowe 2012/S 200-329012. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:329012-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Drukarki laserowe 2012/S 200-329012 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2014/S 201-355933. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2014/S 201-355933. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:355933-2014:text:pl:html Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2014/S 201-355933 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pojazdy terenowe 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pojazdy terenowe 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376899-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pojazdy terenowe 2014/S 213-376899 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S 216-376093. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S 216-376093. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376093-2013:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S

Bardziej szczegółowo

Polska-Chełm: Gaz ziemny 2014/S 198-349363. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Chełm: Gaz ziemny 2014/S 198-349363. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349363-2014:text:pl:html Polska-Chełm: Gaz ziemny 2014/S 198-349363 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Biała Podlaska: Pojazdy inwalidzkie, wózki inwalidzkie i podobne urządzenia 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Biała Podlaska: Pojazdy inwalidzkie, wózki inwalidzkie i podobne urządzenia 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:300201-2013:text:pl:html Polska-Biała Podlaska: Pojazdy inwalidzkie, wózki inwalidzkie i podobne urządzenia 2013/S 174-300201

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Wyciągi 2013/S 222-386314. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Wyciągi 2013/S 222-386314. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:386314-2013:text:pl:html Polska-Poznań: Wyciągi 2013/S 222-386314 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Jędrzejów: Usługi leasingu finansowego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Jędrzejów: Usługi leasingu finansowego 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293331-2010:text:pl:html PL-Jędrzejów: Usługi leasingu finansowego 2010/S 192-293331 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:76051-2013:text:pl:html PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Implanty ortopedyczne 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Implanty ortopedyczne 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128462-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Implanty ortopedyczne 2012/S 78-128462 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1702-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi ubezpieczeniowe 2012/S 1-001702 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:9747-2014:text:pl:html Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Autobusy transportu publicznego 2014/S 006-007125. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Autobusy transportu publicznego 2014/S 006-007125. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7125-2014:text:pl:html Polska-Jastrzębie-Zdrój: Autobusy transportu publicznego 2014/S 006-007125 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Nawozy azotowe 2014/S 155-279315. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Bełchatów: Nawozy azotowe 2014/S 155-279315. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279315-2014:text:pl:html Polska-Bełchatów: Nawozy azotowe 2014/S 155-279315 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Rzeszów: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:90123-2015:text:pl:html Polska-Rzeszów: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2015/S 052-090123 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

PL-Zabrze: Echokardiografy 2010/S 33-047377 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Zabrze: Echokardiografy 2010/S 33-047377 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA PL-Zabrze: Echokardiografy 2010/S 33-047377 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Dźwigi do pojazdów mechanicznych 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Kraków: Dźwigi do pojazdów mechanicznych 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1 / 10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144644-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Dźwigi do pojazdów mechanicznych 2016/S 081-144644 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298214-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2015/S 163-298214

Bardziej szczegółowo

Polska-Chęciny: Implanty ortopedyczne 2014/S 001-000221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Chęciny: Implanty ortopedyczne 2014/S 001-000221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:221-2014:text:pl:html Polska-Chęciny: Implanty ortopedyczne 2014/S 001-000221 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 136-243914. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 136-243914. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:243914-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 136-243914 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:330768-2011:text:pl:html PL-Kraków: Usługi drukowania i dostawy 2011/S 203-330768 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Sekcja

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Lublin: Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Lublin: Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296235-2010:text:pl:html PL-Lublin: Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi 2010/S 194-296235 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Serwery 2007/S 212-257667 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Warszawa: Serwery 2007/S 212-257667 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy 1/6 PL-Warszawa: Serwery 2007/S 212-257667 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala, ul. Grójecka 186,

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266305-2011:text:pl:html PL-Krosno: Usługi ubezpieczeniowe 2011/S 161-266305 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Inowłódz: Gaz ziemny 2015/S 124-227062. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Inowłódz: Gaz ziemny 2015/S 124-227062. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:227062-2015:text:pl:html Polska-Inowłódz: Gaz ziemny 2015/S 124-227062 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo