NALEŻY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA PRZED SKORZYSTANIEM Z DOWOLNEJ WITRYNY DIMG.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NALEŻY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA PRZED SKORZYSTANIEM Z DOWOLNEJ WITRYNY DIMG."

Transkrypt

1 Warunki użytkowania Drukuj Zapisz PDF Aktualizacja: 2 listopad 2011 r. 1. WPROWADZENIE Witamy w witrynie Club Penguin ( Witryna ). Witryna jest zarządzana i prezentowana użytkownikom przez firmę Disney Online Studios Canada Inc. (wcześniej występującą pod nazwą Club Penguin Entertainment Inc.) z siedzibą w Kelowna, British Columbia, Kanada ( DOS Canada ). Witryny DIMG odnoszą się do witryn internetowych grupy Disney Interactive Media Group ( DIMG ) oraz określonych podmiotów powiązanych, obejmujących m.in. ClubPenguin.com, Disney.com, ABCNEWS.com, ABC.com, ESPN.com, DisneyShopping.com, Go.com, FamilyFun.com oraz inne witryny internetowe, na których zamieszczone są niniejsze warunki użytkowania. Grupa DIMG oraz wszelkie kontrolowane przez nią podmioty, spółki powiązane lub znajdujące się pod wspólnym zarządem DIMG, są w niniejszej dokumentacji zbiorczo określane jako my, nam lub nasz. NALEŻY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA PRZED SKORZYSTANIEM Z DOWOLNEJ WITRYNY DIMG. Używając dowolnej Witryny DIMG lub klikając pole potwierdzenia akceptacji lub zgody na niniejsze warunki, użytkownik wyraża swoją zgodę na zastosowanie się do tych warunków użytkowania oraz Zasad Club Penguin Rules. Jeśli użytkownik nie zgadza się na warunki użytkowania określone w tych dokumentach, nie może korzystać z Witryny DIMG. JEŚLI UŻYTKOWNIK JEST RODZICEM LUB OPIEKUNEM I WYRAŻA SWOJĄ ZGODĘ, ABY DZIECKO ZAREJESTROWAŁO SIĘ W KTÓREJŚ Z WITRYN, TYM SAMYM ZGADZA SIĘ NA ZASTOSOWANIE SIĘ DO NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA W ODNIESIENIU DO WYŻEJ WYMIENIONYCH WITRYN. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku określonych usług oferowanych przez Witryny DIMG obowiązują specjalne warunki, takie jak usługi subskrypcyjne, zasady dotyczące określonych konkursów i loterii lub inne funkcje albo czynności. Warunki są udostępniane w zestawieniu z usługą, której dotyczą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami tego rodzaju warunki traktowane są jako uzupełnienie niniejszych warunków użytkowania i, w razie konfliktu, mają charakter nadrzędny. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niniejsze warunki są poparte odpowiednimi świadczeniami wzajemnymi, których odbiór i odpowiedni charakter potwierdza niniejszy dokument. Bez ograniczenia ogólności powyższego, użytkownik uznaje, że takie świadczenia obejmują korzystanie z witryn DIMG oraz uzyskiwanie danych, materiałów i informacji dostępnych na witrynach DIMG lub przez nie, możliwe wykorzystanie lub ujawnianie Materiałów przesłanych przez użytkownika (jak określono poniżej w Sekcji 3, zatytułowanej MATERIAŁY PRZESŁANE ) oraz możliwa publikacja lub promocja przy użyciu lub po upublicznieniu Materiałów przesłanych przez użytkownika. 2. KORZYSTANIE Z ZAWARTOŚCI 1 17

2 Witryna przeznaczona jest wyłącznie do osobistego użytku. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Witryny w celach komercyjnych ani w jakikolwiek inny sposób niezgodny z prawem albo naruszający nasze dobro lub dobro innych osób i podmiotów, co określone jest według naszego uznania. Wszelkie informacje, materiały, funkcje i inna zawartość (włącznie z Materiałami przesłanymi, jak określono w sekcji 3 pt. MATERIAŁY PRZESŁANE ) ( Zawartość ) zawarte w Witrynach DIMG stanowią naszą własność chronioną prawami autorskimi lub chronioną prawami autorskimi własność naszych licencjodawców lub licencjobiorców. Wszystkie znaki towarowe, slogany, znaki usługowe, nazwy handlowe i postać handlowa są naszą własnością i/lub własnością naszych licencjodawców i licencjobiorców. Możemy zmienić Witryny DIMG lub usunąć znajdującą się tam Zawartość lub elementy w dowolnym czasie, w dowolny sposób i z dowolnej przyczyny. Poza przypadkiem uzyskania naszej specjalnej zgody na piśmie, Zawartość którejkolwiek z Witryn DIMG nie może być używana, powielana, rozpowszechniana ani wykorzystywana w jakikolwiek inny sposób niż jako część Witryny DIMG, nawet jako element dzieła zależnego, chyba że Witryna DIMG umożliwia pobieranie określonej Zawartości. W takim przypadku użytkownik może pobrać na komputer jedną kopię takiej Zawartości przeznaczoną wyłącznie do prywatnego użytku niekomercyjnego pod warunkiem, że (a) wszelkie informacje o prawach autorskich oraz własności intelektualnej pozostaną nienaruszone, (b) użytkownik nie dokona żadnych modyfikacji w Zawartości ani nie wypożyczy, wydzierżawi, sprzeda, rozpowszechni, powieli (poza wykonaniem jednej kopii zapasowej w celach prywatnego użytku) ani nie utworzy żadnych dzieł pochodnych w oparciu o Witrynę lub Zawartość w sposób niezgodny z prawem lub w jakikolwiek sposób sugerujący związek z naszymi produktami, usługami lub markami. Używanie naszej Zawartości do jakichkolwiek innych celów, w tym m.in. przekierowania pocztą lub masowego albo zautomatyzowanego używania witryn DIMG lub używania jakiejkolwiek z naszych Zawartości z dowolnej naszej witryny lub sieciowego środowiska komputerowego, stanowi naruszenie naszych praw autorskich oraz innych praw własności i jest surowo zabronione. W przypadku, gdy użytkownik skorzysta z oferowanej przez nas możliwości pobrania oprogramowania w Witrynie DIMG, oprogramowanie, włączając pliki, zawartą lub generowaną przez oprogramowanie grafikę oraz dane towarzyszące oprogramowaniu (dalej pod jedną nazwą Oprogramowanie ) jest udostępniane użytkownikowi w postaci licencji przez nas lub innego licencjodawcę i przeznaczone wyłącznie do prywatnego, domowego użytku niekomercyjnego. Nie przenosimy tytułu własności do Oprogramowania na użytkownika. Za wyjątkiem sytuacji dozwolonych stosownymi przepisami, użytkownik nie może rozpowszechniać ani w inny sposób wykorzystywać Oprogramowania, dekompilować go, odtwarzać jego kodu źródłowego, demontować go, adaptować, ani w inny sposób redukować Oprogramowania do postaci, która mogłaby być odczytana, z wyjątkiem zakresu dozwolonego stosownymi przepisami. Używanie Witryny lub dowolnego oprogramowania, kodu, urządzenia lub innego mechanizmu umożliwiającego zautomatyzowane granie, przyspieszone granie lub inną manipulację grą lub klientem gry spowoduje natychmiastowe zamknięcie Konta. Firma Disney zastrzega sobie prawo według własnego uznania do decydowania o tym, co stanowi manipulację grą lub klientem gry. 2 17

3 UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I POTWIERDZA, ŻE ŻADEN Z ZAPISÓW NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA NIE MA MOCY PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI PRAW AUTORSKICH, ZNAKÓW HANDLOWYCH, HASEŁ, ZNAKÓW USŁUG, NAZW HANDLOWYCH, SZATY GRAFICZNEJ ANI INNYCH PRAW WYNIKAJĄCYCH Z WŁASNOŚCI DOTYCZĄCYCH WITRYNY LUB ZAWARTOŚCI LUB JEJ CZĘŚCI NA UŻYTKOWNIKA LUB STRONĘ TRZECIĄ; ANI NIE UPOWAŻNIA UŻYTKOWNIKA DO TWORZENIA DZIEŁ ZALEŻNYCH W OPARCIU O ZAWARTOŚĆ. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnego działania, które byłoby sprzeczne lub naruszałoby w jakikolwiek sposób wyżej wymienione prawo własności. 3. MATERIAŁY PRZESŁANE W niniejszych warunkach użytkowania używamy słowa Materiały przesłane w rozumieniu tekstów, wiadomości, pomysłów, projektów, sugestii, scenariuszy, ujęć, formatów, dzieł sztuki, zdjęć, rysunków, filmów wideo, materiałów audiowizualnych, kompozycji muzycznych (w tym tekstów piosenek), nagrań dźwięku, charakteryzacji, nazwisk użytkownika i innych osób, preferencji, głosów, nazw użytkowników, profilów, wydarzeń, wizerunków, przedstawień i/lub innych informacji lub materiałów biograficznych i/lub innych podobnych materiałów, które użytkownik dodaje, umieszcza, przesyła, osadza, wyświetla, przekazuje lub w inny sposób rozpowszechnia (ogólnie określane jako Rozpowszechnianie ) na witrynach lub przez witryny DIMG. Istnieją dwa rodzaje Materiałów przesłanych: Materiały przesłane na zamówienie i Materiały niezamówione. Materiały przesłane na zamówienie to Materiały, (a) które zostały przesłane na wyraźne nasze zamówienie lub których dostarczenie umożliwiliśmy użytkownikowi za pośrednictwem dowolnej opcji lub zadania w Witrynie DIMG do przeglądu lub zaprezentowania przez nas za ewentualnym szczegółowo ustalonym wynagrodzeniem lub rekompensatą (ogólnie Rekompensata ) (jak na przykład nagrody lub inne walory zdobyte w grach, loteriach, konkursach i działaniach promocyjnych); oraz (b) które użytkownik rozpowszechnia w dowolnej z Witryn DIMG lub za ich pośrednictwem, za które użytkownik nie oczekuje Rekompensaty (na przykład Usługi dla gości lub Fora publiczne (jak podano w sekcji 6 zatytułowanej FORA PUBLICZNE I KOMUNIKACJA )). Materiały niezamówione to wszystkie te Materiały, do których nie stosują się punkty (a) lub (b) niniejszego akapitu. NIE NALEŻY ROZPOWSZECHNIAĆ ŻADNYCH NIEZAMÓWIONYCH MATERIAŁÓW. BRAK DOROZUMIANEJ UMOWY. Obowiązująca od dawna w naszej firmie polityka nie pozwala nam na przyjmowanie ani branie pod uwagę Niezamówionych materiałów, zatem prosimy o nierozpowszechnianie Niezamówionych materiałów w żadnej z Witryn DIMG ani za ich pośrednictwem. Chcemy uniknąć w przyszłości potencjalnych nieporozumień, kiedy projekty opracowane przez nas lub pod naszym kierownictwem mogą być uznane przez innych za podobne do ich własnych dzieł artystycznych. W związku z tym wymagamy od użytkownika, aby nie rozpowszechniał żadnych Niezamówionych materiałów. W każdym przypadku użytkownik zgadza się tym samym, że przesłał Materiały nie oczekując ewentualnych przyszłych korzyści oraz że w żaden sposób nie jest zamierzony ani nie został stworzony stosunek powierniczy pomiędzy użytkownikiem a nami oraz że użytkownik nie oczekuje, że przesłane materiały zostaną poddane przeglądowi lub że otrzyma za nie jakiekolwiek wynagrodzenie lub rekompensatę (inną niż jakakolwiek wyszczególniona Rekompensata). 3 17

4 Wykluczając wyraźne sformułowania zawarte w niniejszych warunkach użytkowania, postanowienia te odnoszą się zarówno do Materiałów zamówionych, jak i do Materiałów niezamówionych. Stosownie do powyższego, my oraz nasi licencjobiorcy, dystrybutorzy, agenci, przedstawiciele i inni autoryzowani użytkownicy mają prawo do wykorzystywania i ujawniania wszystkich Materiałów i nie ponoszą odpowiedzialności wobec użytkownika ani innych osób składających za pośrednictwem użytkownika roszczenia dotyczących wykorzystywania i ujawniania wszelkich Materiałów. 4. LICENCJE I ZAPEWNIENIA Użytkownik niniejszym udziela nam i naszym licencjobiorcom, dystrybutorom, agentom, przedstawicielom i innym autoryzowanym użytkownikom niewyłącznej, nieodwołalnej, pełnopłatnej, wolnej od tantiem, podlegającej sublicencjonowaniu i zbywalnej (w całości lub w części) nieograniczonej terytorialnie licencji na czas nieokreślony (lub maksymalny okres dozwolony przez obowiązujące prawo) obejmującej prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnicę handlową, prawa do prywatności i do ochrony wizerunku, które użytkownik posiada lub którymi zarządza w zakresie wykorzystywania, powielania, przesyłania, wyświetlania, wystawiania, rozpowszechniania, indeksowania, komentowania, modyfikowania (w tym usunięcia słów piosenki i muzyki z dowolnych Materiałów przesłanych lub zastąpienia ich w dowolnym Materiale przesłanym muzyką i słowami wybranymi przez nas), tworzenia w oparciu o Materiał przesłany dzieł pochodnych, przedstawiania lub w inny sposób wykorzystywania danych Materiałów przesłanych, w całości lub w części, we wszystkich multimedialnych formatach i kanałach znanych lub w przyszłości opracowanych (w tym na Witrynach DIMG, witrynach stron trzecich, w naszych sieciach i stacjach nadawczych i kablowych, na naszych szerokopasmowych i bezprzewodowych platformach, produktach i usługach, w mediach fizycznych oraz w wersji kinowej) w dowolnym celu, w tym m.in. w celach rozrywkowych, informacyjnych, reklamowych, promocyjnych, marketingowych, handlowych lub komercyjnych bez dalszego powiadamiania użytkownika z podaniem jego danych lub bez oraz bez konieczności uzyskania zgody od użytkownika lub dowolnej osoby lub podmiotu ani bez zobowiązania płatności na jej rzecz ( Licencja na Materiały przesłane ). Przekazując Materiał, użytkownik oświadcza i zapewnia, że Materiał oraz czynność jego przekazania są zgodne z Zasadami postępowania (określonymi poniżej w sekcji 7 zatytułowanej ZASADY POSTĘPOWANIA ) oraz pozostałymi wymaganiami niniejszych zasad użytkowania, a także, że jest właścicielem lub posiada niezbędne uprawnienia, licencje, zgody i pozwolenia do wykorzystywania oraz upoważnienia nas do wykorzystania danych Materiałów w dowolny sposób omówiony w niniejszych warunkach użytkowania (w tym w ramach Licencji na Materiały przesłane) bez konieczności uzyskiwania zgody od osoby trzeciej lub innego podmiotu ani uiszczania płatności na ich rzecz. Niniejsze warunki użytkowania (w tym również Licencja na Materiały przesłane) nie ograniczają przekazywanych w przeszłości lub w przyszłości praw, pozwoleń, umów, nadań ani zwolnień w odniesieniu do Materiałów. W zakresie, w jakim rozpowszechniane przez użytkownika Materiały w Witrynach DIMG lub za ich pośrednictwem zawierają oryginalne piosenki lub nagrania, użytkownik oświadcza, że należy do stosownego stowarzyszenia zrzeszającego właścicieli praw autorskich, mechanicznych lub praw do wykonania oraz że wszystkie kompozycje muzyczne (w tym teksty piosenek) oraz nagrania dźwiękowe zawarte w takich Materiałach mogą być nam (i naszym licencjobiorcom, agentom, przedstawicielom i innym autoryzowanym użytkownikom) udostępnione w ramach licencji bezpośrednio od takich stowarzyszeń. Pomimo powyższego, bez względu na to, czy użytkownik jest członkiem jakiegokolwiek stowarzyszenia prawnego, użytkownik udziela Licencji 4 17

5 na materiały przesłane w odniesieniu do każdej kompozycji muzycznej (włącznie z tekstem) oraz nagrań dźwiękowych zawartych w takich Materiałach. W zakresie, w jakim zamawiamy Materiały przez opcje i zadania w Witrynach DIMG lub za ich pośrednictwem (włączając gry, loterie, konkursy, promocje oraz Fora Publiczne (określone poniżej w sekcji 6 zatytułowanej FORA PUBLICZNE I KOMUNIKACJA )) wymagających wykorzystania naszych prac chronionych prawami autorskimi (w całości lub części), niniejszym udzielamy użytkownikowi niewyłącznej licencji do tworzenia dzieła zależnego z wykorzystaniem naszych prac chronionych prawami autorskimi (w całości lub części) zgodnie z wymaganiami (ale wyłącznie w zakresie wymagań i wyłącznie w celu utworzenia Materiału użytkownika), pod warunkiem jednak, że taka licencja będzie uwarunkowana udzieleniem nam przez użytkownika wszelkich praw do utworzonego dzieła. Jeśli takie prawa nie zostaną nam udzielone, licencja użytkownika na tworzenie dzieł pochodnych przy użyciu naszych dzieł chronionych prawami autorskimi (w całości lub w części) będzie nieważna i nieobowiązująca. Użytkownik wyraża zgodę na wyżej opisane przekazanie praw, pozwoleń, umów i przydziałów niezależnie od tego, czy jego Materiał zostanie użyty czy nie. Użytkownik niniejszym wyznacza nas na swojego agenta z pełnymi uprawnieniami do spisywania i realizacji wszelkich dokumentów i/lub wszelkich czynności, które mogą być wymagane do potwierdzenia nadania praw, pozwoleń, umów, nadań i zwolnień ustalonych w niniejszych warunkach użytkowania. Użytkownik potwierdza, że przesłał Materiały, nie oczekując ewentualnych przyszłych korzyści oraz, że w żaden sposób nie jest zamierzony ani nie został stworzony stosunek powierniczy pomiędzy użytkownikiem a nami oraz, że użytkownik nie oczekuje, że przesłane materiały zostaną poddane przeglądowi lub że otrzyma za nie jakiekolwiek wynagrodzenie lub rekompensatę. W zakresie, w jakim istnieją autorskie prawa osobiste, prawa pokrewne lub podobne prawa ( Autorskie prawa osobiste ) w odniesieniu do Materiałów przesłanych, a nie są one wyłącznie naszą własnością, a także w zakresie, w jakim użytkownik może dokonać poniższego zgodnie z obowiązującym prawem, użytkownik zgadza się nie dochodzić tych praw zarówno wobec nas, jak i naszych licencjobiorców, dystrybutorów, agentów, przedstawicieli i autoryzowanych użytkowników oraz powinien zawrzeć podobne porozumienie o niedochodzeniu takich praw ze wszystkimi podmiotami, które mogą je posiadać. Bez ograniczenia zakresu Licencji na Materiały ani ewentualnego przekazania praw, pozwolenia, umów, nadań i zwolnień, jakie użytkownik może poczynić w przyszłości odnośnie przesłanych Materiałów, jak również w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, użytkownik niniejszym potwierdza wszelkie wcześniejsze przekazania praw, pozwoleń, umów, nadań i zwolnień dokonanych przez użytkownika w odniesieniu do Materiałów, które przesłał do nas. 5. KONTA W Witrynie DIMG może istnieć wymóg utworzenia konta w celu wzięcia udziału w działaniach lub pozyskania dodatkowych korzyści. Użytkownik wyraża zgodę na dostarczenie, prowadzenie i aktualizowanie prawdziwych, dokładnych, aktualnych i pełnych informacji o sobie, stosownie do wymagań określonych w trakcie procesu rejestracji ( Dane Rejestracyjne ). Nie wolno podszywać się pod żadną osobę lub podmiot ani podawać fałszywych danych osobowych lub 5 17

6 informacji o przynależności, w tym również podawać nazwy użytkownika innej osoby, hasła lub innych informacji o koncie, nazwiska innej osoby, podobieństwa, głosu, zdjęcia lub obrazu. Nie wolno dostarczać fałszywych danych w imieniu rodzica lub opiekuna. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie może udzielać sublicencji na swoje członkostwo lub identyfikatora konta, jak również przekazywać, sprzedawać lub przydzielać ich innym. Wszelkie próby udzielenia sublicencji, przeniesienia, wystawienia na aukcji, sprzedaży lub przydzielenia członkostwa lub identyfikatora konta będą nieważne i takie próby, bez względu na to, czy realizowane przez właściciela konta, będą skutkować natychmiastowym zamknięciem Konta. Użytkownik zobowiązuje się również niezwłocznie poinformować nas w sekcji Club Penguin Pomoc, Pytania dotyczące Rozliczeń/Członkostwa o wszystkich przypadkach nieautoryzowanego użycia jego nazwy użytkownika, hasła, innych informacji o koncie lub o innych wiadomych użytkownikowi formach naruszenia zabezpieczeń dotyczących Witryny. Ponadto, użytkownik zobowiązuje się zamknąć swoje konto po zakończeniu każdej sesji. Zgodnie z obowiązującym prawem możemy zawiesić lub zamknąć konta użytkownika i możliwość korzystania z Witryny DIMG lub jej części w przypadku niezastosowania się do niniejszych warunków użytkowania lub innych szczególnych warunków odnoszących się do określonych usług, w przypadku naruszenia praw autorskich lub z innej dowolnej przyczyny. Użytkownicy muszą przestrzegać wszelkich wymagań kontrolnych dotyczących wymiany walut. Przed realizacją transakcji subskrypcji, użytkownik powinien zweryfikować transakcję i poprawić błędy oraz/lub wycofać się z transakcji. Dostęp do Usługi jest możliwy natychmiast po realizacji płatności opłaty subskrypcyjnej. 6. JĘZYK HANDLU ELEKTRONICZNEGO Od czasu do czasu w naszych witrynach internetowych lub aplikacjach Użytkownik może kupić towary lub usługi, takie jak granie online, jak również zakupić bilety albo inne produkty. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że tylko osoba dorosła (która osiągnęła wiek co najmniej 18 lat) może zawierać i realizować takie transakcje. Po dokonaniu rejestracji w naszych Wirtualnych światach lub innych aktualnych usługach Użytkownikowi przysługuje prawo do pisemnego anulowania subskrypcji w ciągu 14 dni roboczych od momentu pierwszej rejestracji. Użytkownik otrzyma zwrot pełnej kwoty wszelkich poniesionych opłat, który zostanie dokonany w ciągu 30 dni. Jednak jeśli Użytkownik skorzysta z dostępu do wybranej usługi w ciągu tych 7 dni roboczych, opłaty związane ze subskrypcją nie będą podlegać zwrotowi. Użytkownik może skontaktować się z nami, aby anulować automatycznie wznawianą lub powtórną opłatę, zgodnie z informacjami podanymi do wiadomości Użytkownika w odpowiedniej Witrynie lub aplikacji. adres adres pocztowy: telefon: # Dickson Avenue - Kelowna, BC. Kanada V1Y 9X1 +1 (877) połączenia bezpłatne dla osób dzwoniących z Ameryki Północnej 6 17

7 +1 (250) dla pozostałych (mogą być naliczane dodatkowe opłaty dla połączeń międzynarodowych) Informacje dotyczące naszych praktyk, włączając sposób pozyskiwania, wykorzystania i ujawniania przez nas danych osobowych, dostępne są pod poniższym łączem Okres obowiązywania automatycznie wznawianej subskrypcji jest równy okresowi obowiązywania pierwszej subskrypcji, jeśli w informacjach podanych Użytkownikowi w momencie zakupu nie postanowiono inaczej. Wszelkich opłat dotyczących powtórnych lub automatycznie wznawianych płatności należy dokonywać w wysokości obowiązującej w momencie dokonania zakupu usługi, jeśli przed dokonaniem płatności nie powiadomiono o zmianie. W stosunku do wirtualnych walut i/lub dóbr, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że mogą być wykorzystane tylko w związku z witrynami WDIG i tylko w świecie wirtualnym, w którym użytkownik je uzyskał. Dodatkowo poza prawem wykorzystania tych elementów w świecie wirtualnym, użytkownik nie ma żadnego innego prawa ani tytułu do żadnego z tych elementów, a my od czasu do czasu możemy kontrolować, modyfikować, zaprzestać prowadzenia lub w inny sposób regulować te elementy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że elementy te nie mogą być sprzedawane poza wirtualnym światem za pieniądze lub inne przedmioty posiadające wartość. Prawo do rezygnacji Użytkownik może zrezygnować z umowy w ciągu 14 dni bez podawania powodu, wysyłając powiadomienie w formie tekstowej (np. jako list, faks lub wiadomość ). Odliczanie do terminu ostatecznego rozpoczyna się w chwili otrzymania instrukcji dotyczących prawa do rezygnacji w formie pisemnej, jednak, nie może nastąpić wcześniej niż zawarcie umowy i nie wcześniej niż dopełnienie przez nas zobowiązań dotyczących informacji zgodnie z Artykułem 246 w sekcji 2 w połączeniu z sekcją 1. 1 i 2 Ustawa Wprowadzająca do Niemieckiego Kodeksu Cywilnego oraz obowiązki zgodne z sekcją 312e, paragraf 1, zdanie 1 Niemieckiego Kodeksu Cywilnego w połączeniu z Artykułem 246 w sekcji 3 Ustawy Wprowadzającej do Niemieckiego Kodeksu Cywilnego. Aby dotrzymać wyznaczonego terminu, konieczne jest wysłanie powiadomienia o rezygnacji w wyznaczonym czasie. Rezygnację należy zaadresować na: Disney Online Studios Canada Inc. # Dickson Avenue - Kelowna, BC. Kanada V1Y 9X1 7. FORA PUBLICZNE I KOMUNIKACJA Forum publiczne oznacza obszar, witrynę, stronę lub funkcję oferowaną jak część Witryny DIMG, która umożliwia Dystrybucję materiałów do oglądania przez jednego lub wielu użytkowników witryny DIMG, w tym również obszar czatu, grupę dyskusyjną lub środowisko społecznościowe. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE FORA PUBLICZNE ORAZ OFEROWANE PRZEZ NIE FUNKCJE SŁUŻĄ DO CELÓW KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ, A NIE PRYWATNEJ 7 17

8 I W PRZYPADKU PRZESYŁANIA MATERIAŁÓW NA FORA PUBLICZNE UŻYTKOWNIK NIE MA ŻADNYCH OCZEKIWAĆ W ZAKRESIE OCHRONY PRYWATNOŚCI. Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które użytkownik udostępnia za pośrednictwem jakiegokolwiek z tych mediów; użytkownik udostępnia te informacje na własne ryzyko. Zgodnie z obowiązującym prawem, tylko użytkownik jest odpowiedzialny za Materiały, które rozpowszechnia w którejkolwiek z Witryn DIMG lub za ich pośrednictwem, przy użyciu nazwy użytkownika lub za Materiały zaprezentowane na forum publicznym oraz za konsekwencje przesłania i umieszczenia wyżej wymienionych. Co więcej, użytkownik powinien podchodzić z dystansem do informacji przedstawianych przez innych i musi przyjąć do wiadomości, że korzystanie z materiałów umieszczonych na Forum publicznym ma miejsce na własne ryzyko użytkownika. Dla przykładu, nie ponosimy odpowiedzialności ani nie zatwierdzamy opinii, porad czy zaleceń umieszczonych lub przesłanych przez użytkowników na jakichkolwiek Forach publicznych i szczegółowo zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności w związku z wyżej wymienionymi. Nie mamy wobec użytkownika żadnych zobowiązań i w związku z tym możemy odmówić opublikowania, dostarczenia, usunięcia, modyfikacji lub innego użycia albo podjęcia działania w odniesieniu do Materiałów dystrybuowanych przez użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo kontrolowania, odmowy zamieszczania, usuwania, edycji, przechowywania i/lub weryfikacji Materiałów w dowolnym czasie oraz od czasu do czasu, jak również z jakiegokolwiek powodu, w tym m.in. w celu zapewnienia, że Materiały są zgodne z Zasadami postępowania, według naszego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia. Jeśli podejmiemy decyzję o selekcjonowaniu Materiałów, może wystąpić opóźnienie w zamieszczaniu na Forum publicznym wyżej wymienionych treści spowodowane procesem weryfikacji. Jeśli będziemy mieli pytania odnośnie Materiałów przesłanych przez użytkownika, w tym, bez ograniczeń, kwestii dotyczących praw autorskich, możemy skontaktować się z użytkownikiem w celu uzyskania dodatkowych informacji, w tym, dla przykładu, czy użytkownik posiada prawa autorskie lub uzyskał zezwolenie na zamieszczenie materiału. 8. ZASADY POSTĘPOWANIA W Witrynach DIMG obowiązują następujące Zasady postępowania. Korzystając z Witryn DIMG, użytkownik zobowiązuje się nie rozpowszechniać żadnych Materiałów, które: (a) mają charakter zniesławiający, obraźliwy, napastliwy, zawierają groźby lub są naruszeniem prawa prywatności innych osób; (b) są podyktowane bigoterią, nienawiścią lub rasizmem bądź mają obraźliwy charakter; (c) odwołują się do przemocy, są wulgarne, obsceniczne, pornograficzne lub zawierają elementy erotyki; lub (d) w inny sposób szkodzą osobom lub podmiotom lub mogą być w uzasadnionym stopniu postrzegane jako szkodliwe; Są nielegalne lub zawierają zachętę lub obronę nielegalnej działalności lub też omawiają nielegalne czyny z myślą o popełnieniu ich, w tym Materiały, które są lub stanowią próbę dopuszczenia się pornografii dziecięcej, stalkingu, napaści na tle seksualnym, oszustwa, handlu obscenicznymi lub ukradzionymi materiałami, handlu narkotykami i/lub używania narkotyków, prześladowania, kradzieży lub zmowie mającej na celu popełnienie czynów przestępczych; 8 17

9 stanowią naruszenie lub pogwałcenie praw osób trzecich, w tym: (a) praw autorskich, patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub innych chronionych lub umownych praw; (b) praw do prywatności (w szczególności, nie wolno rozpowszechniać jakichkolwiek osobistych danych innej osoby bez jej wyraźnego pozwolenia) lub do wizerunku; lub (c) zobowiązania do zachowania poufnego charakteru; mają charakter handlowy, komercyjny lub reklamują bądź też oferują na sprzedaż produkty, usługi itd. (dla zysku lub bez intencji zysku) lub zwierają prośbę (również o składki i donacje); zawierają wirusa lub inny szkodliwy komponent bądź też ingerują, niekorzystnie wpływają lub naruszają integralność którejś z Witryn DIMG lub połączonej z nimi sieci bądź też w inny sposób zakłócają korzystanie lub przyjemność związaną z korzystania z tych Witryn DIMG innym osobom lub podmiotom; lub (a) nie odnoszą się do zatwierdzonych tematów lub motywów na poszczególnych Forach publicznych; (b) naruszają wszelkie specyficzne ograniczenia mające zastosowanie do Forum publicznego; lub (c) są aspołeczne, szkodliwe, destruktywne, czego przykładem jest flaming, spam, flooding, trolling i griefing w ogólnie przyjętym rozumieniu tych terminów w Internecie. Nie możemy zakładać ani nie możemy zagwarantować, że inni użytkownicy stosują się lub będą stosować się do wyżej określonych Zasad postępowania lub innych postanowień niniejszych warunków użytkowania, i pomiędzy nami a użytkownikiem, użytkownik przyjmuje na siebie pełne ryzyko urazów bądź obrażeń spowodowane takich brakiem zastosowania się do zasad lub postanowień. 9. WSPÓŁPRACA; USUWANIE PRZESŁANYCH MATERIAŁÓW Bez utraty żadnego z praw wynikających z tych warunków użytkowania lub z przepisów prawa, zastrzegamy sobie prawo do (a) odmowy umieszczenia, przekazania lub usunięcia dowolnych Materiałów przesłanych z dowolnej witryny DIMG, które naruszają te warunki użytkowania (wliczając w to Zasady postępowania) oraz (b) tylko wtedy, gdy pozwala na to obowiązujące prawo, do identyfikowania użytkowników stronom trzecim, i/lub ujawniania stronom trzecim Materiałów przesłanych lub informacji osobowych, gdy w dobrej wierze uważamy, że taka identyfikacja lub ujawnienie (i) ułatwi egzekwowanie prawa, wliczając w to, na przykład, postępowanie zgodnie z wyrokiem sądu lub w przypadku składania zeznań w charakterze świadka, lub (ii) wspomoże wprowadzić w życie te warunki użytkowania (wliczając w to Zasady postępowania) i/lub konkursy, loterie, promocje, zasady gier i/lub pomoże ochronić bezpieczeństwo każdej osoby lub własności, wliczając w to witrynę DIMG. Ponadto, zastrzegamy sobie prawo do usuwania Materiałów w dowolnym czasie i z dowolnych powodów lub bez powodu. 10. ZRZECZENIA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZALEŻNOŚCI OD STOSOWNEGO PRAWA, ZAWARTOŚĆ ZWIĄZANA LUB ZNAJDUJĄCA SIĘ W WITRYNACH DIMG LUB W WITRYNACH ALBO USŁUGACH STRON TRZECICH, DO KTÓRYCH PROWADZĄ ŁĄCZA Z JAKIEJKOLWIEK WITRYNY DIMG, JEST ZAPEWNIANIA JAK JEST I BEZ ŻADNYCH WARUNKÓW LUB JAKICHKOLWIEK GWARANCJI. W PEŁNYM MOŻLIWYM DOPUSZCZALNYM ZAKRESIE, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWNYMI, ZRZEKAMY SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK WARUNKI GWARANCJE, WYRAŻONE LUB DOROZUMIANE, W TYM M.IN. ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, POKUPNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO

10 OKREŚLONEGO CELU, RZETELNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, DOSTĘPNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA, ZGODNOŚCI ORAZ NIENARUSZANIA PRAW. NIE GWARANTUJEMY, ŻE JAKAKOLWIEK ZAWARTOŚĆ BĘDZIE POZBAWIONA BŁĘDÓW, ŻE DOSTĘP DO NIEJ NIE BĘDZIE ZAKŁÓCONY, ŻE BŁĘDY ZOSTANĄ NAPRAWIONE ORAZ ŻE JAKAKOLWIEK WITRYNA LUB SERWER DIMG, KTÓRY UDOSTĘPNIA TAKĄ ZAWARTOŚĆ, JEST POZBAWIONY WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. PONADTO, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, UŻYTKOWNIK BIERZE NA SIEBIE WSZELKIE KOSZTY KONIECZNEJ OBSŁUGI, NAPRAWY LUB USUNIĘCIA USTEREK. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI LUB OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA LUB REZULTATÓW UŻYTKOWANIA JAKIEJKOLWIEK ZAWARTOŚCI. ODNOŚNE PRAWA MOGĄ NIE POZWALAĆ NA WYŁĄCZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH, TAK WIĘC POWYŻSZE ZRZECZENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ NIEKTÓRYCH UŻYTKOWNIKÓW. NINIEJSZYM UŻYTKOWNIK NIEODWOŁALNIE ZRZEKA SIĘ JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ WOBEC NAS W ZWIĄZKU Z ZAWARTOŚCIĄ ORAZ WSZELKĄ ZAWARTOŚCIĄ PRZEKAZANĄ PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA WITRYNY STRON TRZECICH (W TYM RÓWNIEŻ DANE KARTY KREDYTOWEJ ORAZ INNE DANE OSOBOWE), W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ STOSOWNE PRAWO. NALEŻY JEDNAK ZWRÓCIĆ UWAGĘ, ŻE NIE NARUSZA TO PRAW USTAWOWYCH UŻYTKOWNIKA JAKO KONSUMENTA, W SZCZEGÓLNOŚCI GWARANCJI PRAWNEJ NA WADY UKRYTE W PRZYPADKU UŻYTKOWNIKÓW, KTÓRZY UZYSKUJĄ DOSTĘP DO WITRYNY W OKREŚLONYCH JURYSDYKCJACH. Ponadto żadne treści nie mogą zastąpić profesjonalnej porady medycznej. We wszystkich kwestiach dotyczących stanu zdrowia należy zawsze udać się po poradę do lekarza. W nagłych przypadkach należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza lub zadzwonić po pogotowie. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko wynikające z zastosowania informacji zamieszczonych w Witrynach DIMG. Witryny DIMG mogą zawierać opinie i poglądy innych użytkowników. Biorąc pod uwagę interaktywną naturę tych witryn, nie możemy popierać, gwarantować lub odpowiadać za rzetelność, skuteczność lub prawdziwość jakiejkolwiek zawartości wygenerowanej przez innych użytkowników. Zawartość Witryn DIMG jest przeznaczona wyłącznie do zastosowań edukacyjnych i rozrywkowych. Taka zawartość nie jest przeznaczona do, i nie stanowi prawnej, zawodowej, medycznej lub profesjonalnej porady lub diagnozy i nie może być używana do takich celów. We wszystkich przypadkach dotyczących stanu zdrowia należy zawsze zwracać się o pomoc i wsparcie do lekarza lub innego wykwalifikowanego przedstawiciela służby zdrowia. Nie wolno działać lub powstrzymywać się od działania na podstawie jakiejkolwiek zawartości znajdującej się w Witrynach DIMG lub udostępnionej poprzez te Witryny, bez usiłowania uzyskania profesjonalnej porady prawnej lub innej w określonej dziedzinie u prawnika lub licencjonowanego specjalisty z obszaru lub kraju użytkownika lub innej odpowiedniej jurysdykcji licencyjnej. 11. GRANIE I OPÓŹNIENIE Aby wesprzeć płynne działanie Witryny na różnych obszarach geograficznych, pewne aspekty określonych działań w Witrynie, takie jak konkurowanie z innymi pingwinami w wyścigach, mogą być symulowane w celu uniknięcia opóźnień podczas gry

11 12. ODSZKODOWANIE Użytkownik jest odpowiedzialny za przechowywanie i utrzymanie w tajemnicy swoich nazwy/nazw użytkownika, hasła/haseł i konta/kont jak również wszelkich czynności odbywających się na jego koncie/kontach. Użytkownik niniejszym zgadza się na zabezpieczenie, ochronę i zwolnienie od odpowiedzialności nas, nasze podmioty zależne (zgodnie z definicją brytyjskiej Ustawy o Spółkach - Companies Act 1985) a także naszych i powiązanych z naszymi podmiotami zależnymi licencjodawców, licencjobiorców, dystrybutorów, agentów, przedstawicieli i innych autoryzowanych użytkowników, jak również sprzedawców, dystrybutorów, usługodawców powyższych podmiotów a także wszystkich członków zarządu, dyrektorów, właścicieli, pracowników, przedstawicieli i następców (ogólnie zwanych Stronami chronionymi ) w związku z wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością oraz kosztami (w tym kosztami rozliczeń oraz wszelkimi opłatami prawnymi i innymi opłatami i kosztami związanymi z dochodzeniem lub obroną działań lub działań związanych z groźbami) poniesionymi przez Strony chronione w związku z wszelkimi roszczeniami powstałymi na skutek użytkowania Witryn DIMG i/lub swojego konta/kont. Użytkownik dołoży ze swej strony wszelkich starań, aby współpracować z nami przy obronie wnoszonych roszczeń. Zastrzegamy sobie prawo, aby na własny koszt wynająć własny zespół adwokacki i prowadzić we własnym zakresie obronę i kontrolę wszelkich kwestii niepodlegających zwolnieniu z odpowiedzialności przez użytkownika. 13. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI W WYMIARZE WYMAGANYM PRZEZ STOSOWNE PRAWO NIE JEST OGRANICZONA W ŻADEN SPOSÓB NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA ZA ŚMIERĆ I OBRAŻENIA CIELESNE SPOWODOWANE NIEDOPATRZENIEM LUB FAŁSZYWYM PRZEDSTAWIENIEM LUB UKRYWANIEM BĄDŹ TEŻ Z JAKICHKOLWIEK INNYCH POWODÓW, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ WYKLUCZONE LUB OGRANICZONE NA MOCY OBOWIĄZUJĄCYCH PRAW. ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, W TYM W ZWIĄZKU Z ZANIEDBANIEM, BĘDZIEMY MY, PODMIOTY NASZEJ GRUPY, LICENCJODAWCY LUB LICENCJOBIORCY NASZYCH PODMIOTÓW ZALEŻNYCH LUB DYSTRYBUTORZY LUB USŁUGODAWCY DOWOLNYCH Z POWYŻSZYCH PODMIOTÓW, PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB INNYCH OSÓB LUB PODMIOTÓW ZA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYPADKOWE, SPECJALNE LUB WTÓRNE SZKODY, W TYM UTRATĘ ZYSKÓW, OBRAŻENIA CIAŁA (W TYM ŚMIERĆ)I SZKODY MAJĄTKOWE DOWOLNEJ NATURY WYNIKAJĄCE Z (A) WYKORZYSTYWANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTYWANIA JAKIEJKOLWIEK STRONY LUB ZAWARTOŚCI DIMG LUB (B) PROWADZONE DZIAŁANIA, NIEZALEŻNIE CZY PRZEZ INTERNET CZY BEZ UŻYCIA INTERNETU, PRZEZ JAKĄKOLWIEK OSOBĘ LUB PODMIOT, NAWET JEŚLI BYLIŚMY INFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, W ŻADNYM WYPADKU NASZE ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA WSZELKIE USZKODZENIA, STRATY I PRZYCZYNY DZIAŁAŃ, W RAMACH KONTRAKTU, DELIKCIE (W TYM RÓWNIEŻ ZANIEDBANIA) LUB INNE, PRZEKRACZAJĄ KWOTĘ ZAPŁACONĄ PRZEZ UŻYTKOWNIKA, JEŚLI ZOSTAŁA UISZCZONA, LUB 100 USD (W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, KTÓRA Z TYCH KWOT JEST NIŻSZA) ZA DOSTĘP LUB UCZESTNICTWO W JAKICHKOLWIEK DZIAŁANIACH ZWIĄZANYCH Z JAKĄKOLWIEK WITRYNĄ DIMG. PONADTO, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH MY, NASI LICENCJODAWCY LUB LICENCJOBIORCY LUB KTÓRZYKOLWIEK 11 17

12 ODPOWIEDNI ODSPRZEDAWCY, DYSTRYBUTORZY, DOSTAWCY USŁUG ORAZ SPRZEDAWCY POWYŻSZYCH PODMIOTÓW, NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK OPÓŹNIENIA LUB BRAK DZIAŁANIA SPOWODOWANE BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO SIŁĄ WYŻSZĄ LUB PRZYCZYNAMI POZOSTAJĄCYMI POZA NASZĄ LUB ICH UZASADNIONĄ KONTROLA. ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM MOŻEMY UNIEMOŻLIWIĆ UŻYTKOWNIKOWI DALSZY DOSTĘP DO WITRYN DIMG LUB ZMIENIĆ WITRYNY DIMG LUB USUNĄĆ TREŚCI BĄDŹ OPCJE LUB DOWOLNE USŁUGI DOSTARCZANE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZA POŚREDNICTWEM WITRYN, W DOWOLNYM CZASIE, Z DOWOLNEJ PRZYCZYNY LUB BEZ PRZYCZYNY, BEZ PONOSZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI. OGRANICZENIA, WYŁĄCZENIA I ZRZECZENIA OKREŚLONE W TEJ CZĘŚCI I W INNYCH CZĘŚCIACH NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYCIA MAJĄ ZASTOSOWANIE W MAKSYMALNYM WYMIARZE DOZWOLONYM PRZEZ ODNOŚNE PRAWO. W ODNIESIENIU DO UŻYTKOWNIKÓW, KTÓRZY UZYSKUJĄ DOSTĘP DO WITRYNY W OKREŚLONYCH JURYSDYKCJACH, NINIEJSZA SEKCJA NIE NARUSZA USTAWOWYCH PRAW UŻYTKOWNIKA JAKO KONSUMENTA, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI 14. KWESTIE ZWIĄZANE Z JURYSDYKCJĄ I MIEJSCEM ROZPRAWY Zgodnie z wymogami stosownych praw konsumenckich i innych przepisów prawa, użytkownik wyraża zgodę na rozpatrywanie w sądzie wszelkich spraw procesowych lub roszczeniowych wynikających z niniejszych warunków użytkowania lub związanych z nimi lub z Witrynami DIMG, a także, odbywanie się takich rozpraw jedynie w sądach stanowych lub federalnych znajdujących się w okręgu Manhattan Miasta Nowego Jorku w Stanie Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę i oddaje się do dyspozycji sądów tej jurysdykcji w celu prowadzenia postępowania procesowego w wymienionych sprawach. Nie deklarujemy, że Zawartość jakiejkolwiek Witryny DIMG jest właściwa lub dostępna do użytku w określonym regionie. Jeśli użytkownik decyduje się na korzystanie z Witryny DIMG, robi to z własnej inicjatywy i jest zobowiązany przestrzegać wszystkich właściwych przepisów, z wszystkimi lokalnymi przepisami włącznie. 15. ZMIANA Zgodnie z obowiązującym prawem, możemy w dowolnym czasie wprowadzić zmiany w niniejszych warunkach użytkowania (w tym również modyfikacje, usunięcie oraz/lub dodanie dowolnej części warunków). Jeśli w niniejszych warunkach użytkowania wprowadzimy istotne zmiany, powiadomimy użytkowników o tych zmianach za pośrednictwem wiadomości na aktualny adres, o którym powiadomił nas użytkownik i/lub zamieszczając informację o zmianie w widocznym miejscu w Witrynie powiązanej z niniejszymi warunkami użytkowania. Wszelkie takie zmiany niniejszych warunków użytkowania wchodzą w życie po trzydziestu (30) dniach kalendarzowych od wysłania do użytkowników zawiadomienia pocztą lub od zamieszczenia w Witrynach zawiadomienia o zmianie. Należy zauważyć, że użytkownik jest zawsze zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych, w celu dostarczenia nam aktualnego adresu poczty . Jeśli ostatni adres dostarczony nam przez użytkownika jest nieaktualny lub niemożliwe jest przesłanie użytkownikowi wyżej wymienionego zawiadomienia z innych przyczyn, wysłanie przez nas takiego zawiadomienia pocztą 12 17

13 elektroniczną jest uważane za wystarczające powiadomienie o wszelkich zmianach opisanych w zawiadomieniu. 16. ROZWIĄZANIE CZŁONKOSTWA Niniejsze warunki użytkowania obowiązują do chwili rozwiązania przez użytkownika lub przez nas. Użytkownik może rozwiązać niniejsze warunki użytkowania w dowolnym czasie, zaprzestając korzystania z Witryny i usuwając wszystkie materiały uzyskane z Witryn oraz wszelkiej związanej z nimi dokumentacji i kopii i instalacji, niezależnie od tego, czy zostały one dokonane na mocy niniejszych warunków użytkowania, czy nie. Możemy w trybie natychmiastowym rozwiązać niniejsze warunki użytkowania w odniesieniu do użytkownika (włącznie z dostępem użytkownika do Witryny, innych witryn Club Penguin i do wszystkich witryn należących do Disney Group) według naszego wyłącznego uznania, jeśli użytkownik naruszy lub nie zastosuje się do któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszych warunków użytkowania. Po rozwiązaniu użytkownik musi zaprzestać korzystania z Witryny i zniszczyć wszelkie materiały uzyskane w Witrynach jak również ich kopie, niezależnie od tego, czy zostały one dokonane na mocy niniejszych warunków użytkowania, czy nie. Przyjęliśmy i stosujemy zasady, na podstawie których konta użytkowników dopuszczających się więcej niż jeden raz naruszenia praw autorskich będą w określonych okolicznościach rozwiązywane. Wszelkie działania o charakterze oszukańczym, obraźliwym lub inne niedozwolone działania mogą być również powodem rozwiązania konta użytkownika, według naszego wyłącznego uznania, zaś informacja o nielegalnych działaniach może zostać przesłana do odnośnych organów ścigania. 17. POSTANOWIENIA OGÓLNE Zgodnie z wymaganiami stosownych praw konsumenckich i innych praw, niniejsze warunki użytkowania powinny być zarządzane i interpretowane zgodnie z prawem stanu Nowy Jork oraz prawem Stanów Zjednoczonych, bez uzasadniania żadnych reguł konfliktów prawa. Jeśli któreś z postanowień wchodzących w skład niniejszych warunków użytkowania są niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, wówczas postanowienie to może być wypowiedziane z niniejszych warunków użytkowania i nie będzie miało wpływu na ważność i możliwość egzekwowania pozostałych postanowień. Niniejsze warunki użytkowania obowiązują jako umowa oraz oddzielnie jako powiadomienie, które ogranicza podstawy, na których grupa DIMG udostępnia witryny DIMG. Żadne zrzeczenie się przez nas jakichkolwiek postanowień niniejszych warunków użytkowania nie może być traktowane jako dalsze lub ciągłe zrzeczenie się takich postanowień lub jakichkolwiek innych postanowień, a nasza niemożność dowiedzenia jakichkolwiek praw lub postanowień w związku z niniejszymi warunkami użytkowania nie może stanowić zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. W niniejszych warunkach użytkowania wyrażenie włącznie jest stosowane obrazowo, tak jakby po nim następowało wyrażenie ale nie ograniczając się do. W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ STOSOWNE PRAWO, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE JAKIEKOLWIEK POWODY DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z LUB POWIĄZANYCH Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA LUB Z JAKĄKOLWIEK WITRYNĄ DIMG, MUSZĄ ZOSTAĆ ROZPOCZĘTE W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU (LUB MINIMALNEGO OKRESU OKREŚLONEGO PRAWEM, JEŚLI JEST ON DŁUŻSZY), POCZĄWSZY OD PRZYCZYNY ZAISTNIAŁYCH DZIAŁAŃ; W PRZECIWNYM WYPADKU POWODY TAKICH DZIAŁAŃ SĄ TRWALE WYKLUCZONE

14 Club Penguin Warunki użytkowania Dostarczanie towarów, usług i oprogramowania za pośrednictwem Witryn DIMG podlega wymaganiom kontroli eksportowej Stanów Zjednoczonych oraz sankcjom ekonomicznym. Nabywając jakiekolwiek z tych pozycji za pośrednictwem Witryn DIMG, użytkownik poświadcza i gwarantuje, że nabycie jest zgodne oraz użytkowanie tej pozycji jest zgodne z tymi wymaganiami. Bez ograniczania powyższego użytkownik nie może nabywać towarów, usług ani oprogramowania za pośrednictwem Witryn DIMG w przypadku, jeśli 1) znajduje się na terytorium Kuby, Iranu, Korei Północnej, Sudanu lub Syrii; jest obywatelem lub rezydentem tych państw lub podlega ich kontroli lub jeśli użytkownik znajduje się na Liście Specially Designated Nationals List (Specjalnie Oznaczonych Osób) prowadzonej przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych lub Listach Denied Persons List, Unverified List oraz Entity List (Osób i Jednostek Zakazanych oraz Niezweryfikowanych), 2) użytkownik ma zamiar dostarczyć nabyte towary, usługi lub oprogramowanie na Kubę, do Korei Północnej, Sudanu lub Syrii (lub obywatelowi lub rezydentowi tych państw) lub osobie znajdującej się na jednej z wyżej wymienionych list. 18. ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH Przyjęliśmy i stosujemy zasady, na podstawie których konta użytkowników naruszających prawa autorskie będą rozwiązywane w określonych okolicznościach, które są ustalane według naszego własnego uznania. Zawiadomienia o zgłoszonym naruszeniu praw autorskich muszą zostać przesłane do agenta wyznaczonego przez usługodawcę. Zawiadomienie musi być przesłane do następujących wyznaczonych agentów: Usługodawca: Disney Online Studios Canada Inc. Nazwa agenta wyznaczonego do otrzymywania zawiadomienia o naruszeniu zasad: Laurence J. Shapiro Pełny adres wyznaczonego agenta, do którego powinny być wysyłane zawiadomienia: 500 South Buena Vista Street, Burbank, CA , Stany Zjednoczone Ameryki Nr telefonu wyznaczonego agenta: +1 (818) Nr faksu wyznaczonego agenta: +1 (818) Adres wyznaczonego agenta: Aby zawiadomienie było prawomocne, musi stanowić pisemną komunikację obejmującą następujące elementy: Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone; Identyfikacja dzieła chronionego prawem autorskim, które zostało naruszone lub, jeśli sprawa dotyczy wielu dzieł chronionych prawami autorskimi objętych jednym zawiadomieniem, listy takich dzieł na danej stronie; Identyfikacja materiału, który jest zgłaszany jako naruszający lub, który stanowi temat działania naruszenia i który ma być usunięty lub dostęp, który ma być uniemożliwiony oraz informacje wystarczające w uzasadnionym stopniu do zlokalizowania materiału; 14 / 17

15 Club Penguin Warunki użytkowania Informacje wystarczające w uzasadnionym stopniu, umożliwiające nam skontaktowanie się ze stroną zgłaszającą roszczenia, takiej jak adres, numer telefonu, oraz, jeśli dostępne, adres poczty elektronicznej, pod którym można skontaktować się ze stroną zgłaszającą roszczenia; Oświadczenie potwierdzające, że strona zgłaszająca roszczenie występuje w dobrej wierze, że wykorzystanie materiału w zgłaszany sposób nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub przez prawo; i Oświadczenie, że informacje zawarte w zaświadczeniu są rzetelne, oraz pod groźbą krzywoprzysięstwa, że strona zgłaszająca roszczenie jest upoważniona do występowania w imieniu właściciela wyłącznych praw autorskich, które zostały rzekomo naruszone. Możemy wydać użytkownikowi zawiadomienie, że usunęliśmy lub uniemożliwiliśmy dostęp do określonych materiałów na zasadzie ogólnego zawiadomienia w jakiejkolwiek Witrynie DIMG, pocztą elektroniczną do użytkowników (na adresy z naszej bazy) lub pisemnie, w formie listu poleconego przesłanego na adres zamieszkania użytkownika. Jeśli użytkownik otrzyma takie zawiadomienie, może wystosować pisemne powiadomienie zwrotne do wyznaczonego agenta, które zawiera poniższe informacje. Aby powiadomienie zwrotne miało moc prawną, musi stanowić pisemną komunikację, która obejmuje następujące elementy: Fizyczny lub elektroniczny podpis użytkownika; Identyfikacja materiału, który został usunięty lub do którego dostęp został uniemożliwiony oraz lokalizacja, w której materiały wcześniej się znajdowały, zanim zostały usunięte lub uniemożliwiono do nich dostęp; Oświadczenie od użytkownika, pod groźbą odpowiedzialności w razie krzywoprzysięstwa, stwierdzające, że użytkownik w dobrej wierze zakłada, że materiały zostały usunięte lub uniemożliwiono do nich dostęp w rezultacie błędu lub nieprawidłowego wytypowania materiałów do usunięcia lub do których miał być uniemożliwiony dostęp. i Nazwisko użytkownika, adres i numer telefonu oraz oświadczenie, że użytkownik wyraża zgodę na podporządkowanie się jurysdykcji sądów odpowiednich dla obszaru obejmującego adres użytkownika lub jeśli adres użytkownika znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi dowolnego obszaru jurysdykcji, w którym znajduje się DIMG, a także, że użytkownik przyjmie pisma procesowe od osoby, która dostarczy powiadomienie o domniemanym materiale naruszającym zasady lub od przedstawiciela takiej osoby. 19. WARUNKI DODATKOWE Warunki dodatkowe Apple -- Poniższe dodatkowe warunki i zasady mają zastosowanie do naszych aplikacji przeznaczonych do użytku na przenośnym urządzeniu obsługiwanym przez Apple ios (dalej ios App ): 1. Użytkownik potwierdza, że niniejsze warunki użytkowania zostały zawarte wyłącznie między użytkownikiem a nami, a nie firmą Apple, Inc. (dalej Apple ). Wyłączną odpowiedzialność za ios App oraz usługi i Treść tam dostępne ponosimy my, a nie firma Apple. 2. Użytkownik wyraża zgodę i potwierdza, że użytkowanie przez niego ios App podlega Zasadom użytkowania zawartym w obowiązujących w danym czasie Warunkach użytkowania App Store. 3. Strony potwierdzają, że firma Apple nie ma obowiązku dostarczania usług serwisowych ani 15 / 17

16 Club Penguin Warunki użytkowania pomocy technicznej w odniesieniu do oferowanych przez nas ios App. 4. W największym zakresie dozwolonym przez odnośne prawo, firma Apple nie ponosi żadnych zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do oferowanych przez nas ios App. 5. Użytkownik wyraża zgodę na to, że to my, a nie firma Apple, ponosimy całkowitą odpowiedzialność za rozpatrywanie wszelkich roszczeń użytkownika lub stron trzecich dotyczących oferowanych przez nas ios App lub własności użytkownika i/lub użytkowania oferowanych przez nas ios App, włączając m.in.: (i) roszczenia z tytułu szkód wyrządzonych przez produkt niezabezpieczony; (ii) wszelkie roszczenia z tytułu niespełnienia jakichkolwiek wymagań prawnych lub regulacyjnych przez ios App oraz (iii) roszczenia wynikające z ochrony praw konsumenta lub podobnych aktów prawa. 6. Użytkownika wyraża zgodę, że to my, a nie firma Apple, ponosimy odpowiedzialność za rozpatrywanie, obronę przed, likwidację szkody lub odrzucenie roszczenia z tytułu naruszenia własności intelektualnej strony trzeciej związanego z oferowanymi przez nas ios App lub własności użytkownika lub użytkowania oferowanych przez nas ios App. 7. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (i) nie przebywa w państwie, na które zostało nałożone przez Rząd Stanów Zjednoczonych embargo ani które zostało uznane przez Rząd Stanów Zjednoczonych za państwo wspierające terroryzm. oraz że (ii) nie znajduje się na żadnej z list jednostek objętych embargiem Rządu Stanów Zjednoczonych 8. Użytkownik zgadza się na przestrzeganie wszystkich stosownych warunków umowy stron trzecich podczas korzystania z oferowanych przez nas ios App (np. użytkownik podczas korzystania z ios App nie może naruszać warunków umowy dotyczącej usług bezprzewodowego przesyłu danych). 9. Strony zgadzają się, że firma Apple i jej spółki zależne są beneficjentami niebędącymi stroną warunków użytkowania oferowanych przez nas ios App. Po zaakceptowaniu przez użytkownika niniejszych warunków użytkowania, firma Apple ma prawo (oraz uznaje się, że przyjmuje to prawo) do egzekwowania warunków użytkowania względem użytkownika jako beneficjent niebędący ich stroną. 10. Pytania, zażalenia i roszczenia dotyczące oferowanych przez nas ios App należy kierować na adres: Club Penguin c/o Disney Online Studios Canada Inc. Do wiadomości: Aplikacje mobilne Suite Dickson Ave. Kelowna, British Columbia, V1Y 9X1 KANADA Można również skontaktować się z nami telefonicznie: (Stany Zjednoczone lub Kanada) lub , a także wysyłając wiadomość na adres (W przypadku osób poniżej 18 roku życia skontaktowanie się z nami wymaga zgody rodzica lub opiekuna). Zapewniamy, że wszelkie dane osobowe podane podczas komunikacji pod powyższym adresem 16 / 17

17 CClub Penguin Warunki użytkowania , adresem pocztowym lub telefonicznie będą wykorzystywane jedynie w celu odpowiedzi, a nie w celu przesłania materiałów marketingowych, chyba że użytkownik tego sobie zażyczy. Dodatkowe warunki Android -- Poniższe dodatkowe warunki i zasady mają zastosowanie do naszych aplikacji przeznaczonych do użytku na przenośnym urządzeniu obsługiwanym przez Android ( Android App ): 1. Użytkownik potwierdza, że niniejsze warunki użytkowania zostały zawarte wyłącznie między użytkownikiem a nami, a nie firmą Google, Inc. (dalej Google ). Wyłączną odpowiedzialność za Android App oraz usługi i Treść tam dostępne ponosimy my, a nie firma Google. 2. Użytkownik wyraża zgodę na to, że użytkowanie przez niego Android App podlega Zasadom użytkowania zawartym w obowiązujących w danym czasie Warunkach użytkowania Android Market. 3. Google Inc., jako dostawca Android Market, nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani zobowiązań wobec użytkownika w odniesieniu do oferowanych przez nas Android App ani niniejszych warunków użytkowania. 4. Użytkownik potwierdza oraz wyraża zgodę na to, że firma Google jest beneficjentem niebędącym stroną niniejszych warunków użytkowania dotyczących oferowanych przez nas Android App. 17 / 17

2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy

2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Pobierz! Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY Tyskie.pl

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY Tyskie.pl WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY Tyskie.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy dokument (dalej Warunki ) określa warunki korzystania ze strony internetowej prowadzonej pod adresem www.tyskie.pl (dalej Strona

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Przed zainstalowaniem Oprogramowania Publiker Klient dla Windows należy zapoznać się z poniższym tekstem.

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1 Udostępnianie online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS

Załącznik nr 3. Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS www.muso.pl www.musocms.com Załącznik nr 3 Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS 4 Marzec 2009r Licencjodawca oświadcza, że całość praw autorskich, jak również prawo do udzielania licencji na korzystanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie,

Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie, Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie, jak podane w poniższych definicjach: 1.Licencjobiorca

Bardziej szczegółowo

Share online 3.1. Wydanie 1

Share online 3.1. Wydanie 1 Share online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu Adder 6 należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą umowę, której przedmiotem jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Moje GS1

Regulamin korzystania z Moje GS1 Regulamin korzystania z Moje GS1 I. Postanowienia wstępne 1. Funkcjonalność Moje GS1 to dostępna na platformie www.epoka.gs1.pl funkcjonalność zawierająca dane o fizycznych lokalizacjach wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego

1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego 1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego Administrator Serwisu - spółka Mediacom Warszawa Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Programu "MeduCards" (zwana dalej "umową")

Bardziej szczegółowo

w zakresie wyznaczenia osoby do kontaktu w sprawach administracyjnych dla nazwy domeny.de.

w zakresie wyznaczenia osoby do kontaktu w sprawach administracyjnych dla nazwy domeny.de. Ogólne Warunki Usługi Powierniczej Posiadacz domeny - zwany w dalszej części Rejestrującym - oraz MSERWIS Michał Spławski - zwany w dalszej części Powiernikiem - niniejszym zawierają UMOWĘ POWIERNICZĄ

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UWAGA! Przed zainstalowaniem programu AdMailer należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności. Informacja prawna

Polityka prywatności. Informacja prawna Polityka prywatności Niniejsze warunki korzystania z witryny internetowej, uwzględniające zasady ochrony prywatności, mają zastosowanie do strony internetowej Grupy Skanska. Terminy Skanska" i my" odnoszą

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp

Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu Tuba Lubartowa 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Postanowienia ogólne Serwis internetowy www.wirtualnecentrumtreningowe.pl jest własnością firmy Soehner Polska Maciej Nowaczyk, ul. Kanałowa 18/16, 60-710 Poznań, NIP 779-205-13-52. Korzystając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl.

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku.

Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku. Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu Tuba Gliwic. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego

Bardziej szczegółowo

Warunki użytkowania Data: 2009 Sierpień 24

Warunki użytkowania Data: 2009 Sierpień 24 Warunki użytkowania Data: 2009 Sierpień 24 1. WPROWADZENIE Witamy na stronach internetowych Disney Interactive Media Group ( Strony ). Do Stron zaliczają się Disney.pl oraz inne strony internetowe, na

Bardziej szczegółowo

KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA.

KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA. KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA. Umowa licencyjna Przed otworzeniem opakowania z produktem Reader firmy Kurzweil-National Federation of the Blind (Reader) i przed jego pierwszym uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu ADDER należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH 1 WARUNKI OGÓLNE 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że złożenie zamówienia - na Bazę Danych oraz faktycznego jej udostępnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU

REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU 1 1. Zakres przedmiotowy Regulaminu PE Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu obejmuje prawa

Bardziej szczegółowo

Licencja programu AdMailer

Licencja programu AdMailer Licencja programu AdMailer UWAGA! Przed zainstalowaniem programu AdMailer należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem jest udzielenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie 1. Postanowienie wstępne. 1. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp.

Bardziej szczegółowo

Warunki użytkowania witryny internetowej

Warunki użytkowania witryny internetowej Warunki użytkowania witryny internetowej with its registered office at Dalton House 60 Windsor Avenue, SW19 2RR, London UK 1 SPIS TREŚCI Warunki korzystania ze strony internetowej oxyprogram.com... 3 Prawa

Bardziej szczegółowo

Drukowanie online 4.0. Wydanie 1

Drukowanie online 4.0. Wydanie 1 Drukowanie online 4.0 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o.

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. WAŻNE - PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW I. Postanowienia wstępne. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkiej szkody, jaką może ponieść R.O z tytułu publikowania i przechowywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Na Stronie znajdują się informacje dotyczące zdrowia, stanu fizycznego wyłącznie w odniesieniu do ludzi.

Na Stronie znajdują się informacje dotyczące zdrowia, stanu fizycznego wyłącznie w odniesieniu do ludzi. 1. Własność intelektualna Właścicielem i dysponentem strony internetowej (dalej Strona ) jest Nepentes Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17 należąca do Grupy Sanofi Aventis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL Warunkiem korzystania z systemu wspomagającego zarządzane nieruchomościami smartfm.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA APLIKACJA MOBILNA OK SERWIS

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA APLIKACJA MOBILNA OK SERWIS UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA APLIKACJA MOBILNA OK SERWIS Przed zainstalowaniem, ściągnięciem lub użyciem oprogramowania Aplikacja Mobilna OK Serwis zwanego dalej aplikacjąnależy zapoznaćsięz poniższymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Serwis Internetowy List w przyszłość udostępniany jest Użytkownikom przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NOWE LOGO RADIA BONUS

REGULAMIN KONKURSU NOWE LOGO RADIA BONUS REGULAMIN KONKURSU NOWE LOGO RADIA BONUS I. Organizatorem konkursu jest INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ z siedzibą: ul. Grodzka 40, II piętro. 31-044 Kraków. II. Celem konkursu jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Strony Internetowej spółki ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. ( Regulamin )

Regulamin Strony Internetowej spółki ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. ( Regulamin ) Regulamin Strony Internetowej spółki ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. ( Regulamin ) Definicje: Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1. Strona internetowa - internetowa aplikacja administrowana przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Bazy Leków Zabronionych Polskiej Agencji Antydopingowej z dnia 1 lipca 2017 r.

Regulamin Bazy Leków Zabronionych Polskiej Agencji Antydopingowej z dnia 1 lipca 2017 r. Regulamin Bazy Leków Zabronionych Polskiej Agencji Antydopingowej z dnia 1 lipca 2017 r. 1 Wstęp Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z Serwisu internetowego Baza Leków Zabronionych

Bardziej szczegółowo

Regulamin likepage Pięknie mieszkać

Regulamin likepage Pięknie mieszkać Regulaminlikepage Piękniemieszkać Tematyregulaminu: 1. Wstęp 2. Warunkiizasadykorzystaniazserwisu 3. Prawaautorskieipolitykaprywatności 4. Ograniczeniaodpowiedzialności 5. Postanowieniakońcowe 1.Wstęp

Bardziej szczegółowo

handlowych lub/i towarowych i/lub pozostałych znaków, pojawiających się w Serwisie, o ile nie wskazano inaczej.

handlowych lub/i towarowych i/lub pozostałych znaków, pojawiających się w Serwisie, o ile nie wskazano inaczej. 1. Korzystanie z serwisu internetowego El Sol www.winaelsol.pl podlega określonym poniżej warunkom i zasadom, które obejmują, bez ograniczeń, stronę główną, stronę powitalną i wszystkie inne strony oraz

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z Reverss ON-LINE. Zasady wchodzą w życie z dniem 01 wrzesień 2013 roku.

Zasady korzystania z Reverss ON-LINE. Zasady wchodzą w życie z dniem 01 wrzesień 2013 roku. Zasady korzystania z Reverss ON-LINE. Zasady wchodzą w życie z dniem 01 wrzesień 2013 roku. Wprowadzenie. Witamy na stronie Reverss ON-LINE (Sprzedaż on-line) na www.reverss.com.pl ( Reverss ). Wchodząc

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Definicje

REGULAMIN. I. Definicje REGULAMIN I. Definicje 1.Portal - zbiór stron internetowych dostępnych pod adresem WWW.boramed.pl, 2.Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Portalu, 3.Cel Portalu celem portalu jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu

Regulamin Portalu Regulamin Portalu www.ecif.com.pl I. Definicje 1. Abonament opłata cykliczna, jaką ponosi Użytkownik na rzecz Usługodawcy z tytułu korzystania z Usług świadczonych w Portalu, przez czas oznaczony. 2. Cennik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL !1 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Akademię Aktywnej Edukacji

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Akademię Aktywnej Edukacji Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Akademię Aktywnej Edukacji I. Postanowienia ogólne II. III. 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania ze stron serwisu zorawina.info. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN korzystania ze stron serwisu zorawina.info. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN korzystania ze stron serwisu zorawina.info Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy REGULAMIN korzystania ze stron serwisu zorawina.info określa warunki korzystania z serwisu o nazwie zorawina.info

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

Gwarancja produktu: konsola Xbox One

Gwarancja produktu: konsola Xbox One Gwarancja produktu: konsola Xbox One OGRANICZONA GWARANCJA Firma Microsoft Ireland Operations Limited, z siedzibą pod adresem: Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate; Dublin 18, Irlandia (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a) Administrator Systemu SoftwareMill spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ WWW.PRACOWNIEORANGE.PL Regulamin platformy internetowej pracownieorange.pl (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki oraz zasady korzystania z Platformy.

Bardziej szczegółowo

BUSINESS VIEW W MAPACH GOOGLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH

BUSINESS VIEW W MAPACH GOOGLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH DOSTAWCA USŁUG FOTOGRAFICZNYCH: Adres: E-mail: Telefon: NAZWA FIRMY: Adres firmy: E-mail: Telefon: Data wizyty: Godzina wizyty: Usługodawca i Firma mogą uzgodnić, że Zdjęcia będą robione w różnych lokalizacjach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usług Promocyjnych

Regulamin Usług Promocyjnych Regulamin Usług Promocyjnych I. Wstęp Poniższy Regulamin określa zasady świadczenia usług reklamy i promocji Obiektów Turystycznych w ramach serwisu internetowego byway.pl. II. Definicje Usługodawca właściciel

Bardziej szczegółowo

Aby zamówić akumulator zamienny, skontaktuj się z obsługą klienta.

Aby zamówić akumulator zamienny, skontaktuj się z obsługą klienta. 8. Informacje ogólne Jeśli produkt nie działa poprawnie... 1. Przeczytaj ten podręcznik użytkownika lub poradnik szybkiego startu. 2. Skontaktuj się z obsługą klienta: +49 (0) 1805 938 802 w Europie E-mail:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. Operatorem serwisu jest Witkac sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX

Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX UMOWA LICENCYJNA Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX Niniejsza umowa licencyjna na aplikację firmy QVX sp. z o. o. (Umowa Licencyjna) stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl

Regulamin Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl Regulamin Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl 1 Przepisy ogólne 1. Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl. 2. Właścicielem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

GOOGLE MAPY BUSINESS VIEW UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH

GOOGLE MAPY BUSINESS VIEW UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH DOSTAWCA USŁUG FOTOGRAFICZNYCH: Adres: E-mail: Telefon: NAZWA FIRMY: Adres firmy: E-mail: Telefon: Data wizyty: Godzina wizyty: Usługodawca i Firma mogą uzgodnić, że Zdjęcia będą robione w różnych lokalizacjach

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL

UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL PODSTAWOWY PROGRAM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Przed zainstalowaniem systemu 21PM.pl należy dokładnie zapoznać się z niniejszą umową licencyjną i wynikającymi z niej prawami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU REGULAMIN OGÓLNY PORTALU WWW.ADDMEDIA.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ogólny portalu określa ogólne prawa i obowiązki Użytkowników internetowego portalu www.addmedia.pl. Szczegółowe kwestie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO I. Definicje REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Organizator Sławomir Zajas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. 4U Sławomir

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży usług edukacyjnych przez serwis internetowy www.erudio.com.pl należący do firmy ERUDIO Bartosz Zarębki z siedzibą w Łodzi przy

Bardziej szczegółowo

Zasady użytkowania strony internetowej

Zasady użytkowania strony internetowej Zasady użytkowania strony internetowej 1. Niniejsze zasady korzystania ze strony internetowej stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Korzystania z Platformy e-learningowej. Przedmiot regulaminu

REGULAMIN. Korzystania z Platformy e-learningowej. Przedmiot regulaminu REGULAMIN Korzystania z Platformy e-learningowej 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług szkoleniowych w zakresie bhp w formie samokształcenia kierowanego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Usługi bezpłatnej poczty elektronicznej są świadczone przez Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna. zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy:

Umowa licencyjna. zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy: Umowa licencyjna zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy: z siedzibą w, ul. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Aumenta S.A.

Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Rozdział I Definicje Rozdział II Wprowadzenie Rozdział III Zakres i forma oferty Rozdział IV Zasady świadczenia usług Rozdział V Korzystanie z Serwisu Rozdział VI Ochrona

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW (z dnia 16.03.2016 roku) 1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB

Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika koocowego

Umowa licencyjna użytkownika koocowego Umowa licencyjna użytkownika koocowego Proszę uważnie zapoznad się z poniższym tekstem: korzystanie z niniejszego oprogramowania (dalej określanego jako program) oparte jest o umowę licencyjną, której

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów grupowych

Regulamin zakupów grupowych Regulamin zakupów grupowych 1.Definicje i procedury Medizone.pl Sp. z o.o. Medizone.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wigury 15A, wpisana do rejestru sądowego pod numerem KRS 0000326336. Zakupy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o. z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Chorzów, dnia 16.03.2012 r. Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3/3 41-500 Chorzów REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SPIS TREŚCI: I. Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA KONSUMENTA PRZED ZAWARCIEM UMOWY

INFORMACJA DLA KONSUMENTA PRZED ZAWARCIEM UMOWY INFORMACJA DLA KONSUMENTA PRZED ZAWARCIEM UMOWY Umowa obejmuje odpłatne udostępnienie Konsumentowi wskazanej przez niego treści cyfrowej w ramach konta Konsumenta w serwisie www.virtualo.pl oraz upoważnienie

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA

UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA Niniejsze oprogramowanie komputerowe [Program] oraz materiały

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiot umowy 1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się: 1) doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie komputerowe (system poczty elektronicznej i systemy operacyjne),

Bardziej szczegółowo

Te warunki użytkowania dotyczą modułu e-submission w ramach Portalu dla dostawców, nie całego Portalu dla dostawców.

Te warunki użytkowania dotyczą modułu e-submission w ramach Portalu dla dostawców, nie całego Portalu dla dostawców. WARUNKI Dostęp do tej strony internetowej i korzystanie z niej podlegają następującym warunkom użytkowania ( Warunki ). Uprzejmie prosimy o dokładne przeczytanie tych warunków użytkowania przed skorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo