PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWIERANIA UMÓW HANDLOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWIERANIA UMÓW HANDLOWYCH"

Transkrypt

1 PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWIERANIA UMÓW HANDLOWYCH Z PARTNERAMI KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI PO NAJNOWSZYCH ZMIANACH PRAWNO-ZWYCZAJOWYCH Osoba prowadząca: dr Wojciech Budzyński

2 PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWIERANIA UMÓW HANDLOWYCH WPROWADZENIE UWARUNKOWANIA PRAWNE WPROWADZENIE: Istota umowy Ryzyka związane z umową Preferencje stron umowy Ogólna koncepcja umowy Podstawowe uwarunkowania prawne umowy Nowe uregulowania w zakresie umów Uwarunkowania prawne i zwyczajowe bazy dostawy Uwarunkowania prawne i zwyczajowe sposobu rozliczenia umowy Uwarunkowania prawne i zwyczajowe innych elementów umowy Istota zwyczajów handlowych UMOWA zgodne oświadczenie woli dwóch lub więcej stron (umowa dwustronna i wielostronna) UMOWA może być zawarta (oświadczenie woli może zostać złożone) w formie: - pisemnej - ustnej - elektronicznej - innej (np. gest ) Art. 60. OŚWIADCZENIE WOLI Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli). DOWOLNA FORMA W TYM ELEKTRONICZNA 2

3 UMOWA może być zawarta poprzez: - złożenie i akceptację oferty (ofertę może złożyć też kupujący) - negocjacje - wygranie aukcji lub przetargu UMOWA polega na zabezpieczeniu przez strony swoich interesów, z uwzględnieniem ryzyk umowy Art. 56. SKUTKI CZYNNOŚCI PRAWNEJ Czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów. ZNACZENIE ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH Art ZASADA SWOBODY UMÓW Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. DOWOLNOŚĆ W KSZTAŁTOWANIU WARUNKÓW UMOWY Umowy handlowe ryzyka RYZYKO KUPUJĄCEGO otrzymania towaru niezgodnego z umową (jakość, ilość) utraty płatności i nie otrzymania towaru zapłaty za dokumenty niezgodne ze stanem rzeczywistym otrzymania towaru z opóźnieniem otrzymania towaru uszkodzonego wadliwego opakowania towaru nieprawidłowości w wystawieniu dokumentów zaginięcia towaru lub jego części w podczas przewozu obciążenia kosztami dodatkowymi inne... 3

4 Umowy handlowe ryzyka RYZYKO SPRZEDAJĄCEGO utraty towaru i nie otrzymania płatności zbyt długiego opóźnienia zapłaty w stosunku do terminu płatności potrącania z sumy płatności kwot na poczet nieuzasadnionych reklamacji obciążenia kosztami dodatkowymi gwarancji płatności udzielonej przez podmiot nierzetelny nieuzasadnionych reklamacji jakościowych lub ilościowych odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcie towaru w transporcie obciążenia wysoką odpowiedzialnością za straty wynikające z tytułu opóźnień w dostawie inne... Umowy handlowe preferencje PREFERENCJE KUPUJĄCEGO Czy umowa zapewnia najlepsze zabezpieczenie dostawy (minimalizację ryzyk)? Czy umowa zapewnia najdalsze odroczenie zapłaty? Czy umowa zapewnia najniższe koszty pozyskania towaru / usługi? PREFERENCJE SPRZEDAJĄCEGO Czy umowa zapewnia najlepsze zabezpieczenie interesów (minimalizację ryzyk)? Czy umowa zapewnia najszybsze otrzymanie zapłaty? Czy umowa zapewnia pokrycie wszystkich kosztów lub minimalizację tych, których nie można pokryć zwiększeniem ceny? Umowy handlowe uwarunkowania prawne OGÓLNA KONCEPCJA UMOWY BAZA DOSTAWY SPOSÓB PŁATNOŚCI 4

5 Umowy handlowe uwarunkowania prawne UMOWY KRAJOWE USTAWA z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Dz. U z późn. zm. UMOWY Z PARTNEREM ZAGRANICZNYM Ew. prawo obce dla umowy z partnerem zagranicznym KONWENCJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH O UMOWACH MIĘDZYNARODOWEJ SPRZEDAŻY TOWARÓW CISG Dz. U. Nr 45 z 1997r. BAZA DOSTAWY Loco Franco Incoterms 2000 Incoterms (poprzednie wersje) Combiterms 2000 RAFTD inne zwyczaje SPOSÓB PŁATNOŚCI Prawo bankowe i przepisy wykonawcze Prawo dewizowe Prawo wekslowe i Prawo czekowe UCP 600 i eucp URC 522 URDG 458 inne przepisy bezwzględnie obowiązujące i zwyczaje 5

6 FORMY ROZLICZEŃ KRAJOWYCH Wybrane przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie form i trybu przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem banków. Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Dz. U Data wejścia w życie: Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane Dz.U. z 2003 r. Nr 180, poz FORMY ROZLICZEŃ ZAGRANICZNYCH Wybrane zwyczaje handlowe w zakresie rozliczeń UCP 600 Jednolite zwyczaje i praktyka dotyczące akredytyw dokumentowych (nowa wersja z roku 2007) eucp Jednolite zwyczaje i praktyka dotyczące akredytyw dokumentowych w zakresie prezentacji elektronicznej URC 522 Jednolite zwyczaje dotyczące inkasa URDG 458 Jednolite reguły dotyczące gwarancji kontraktowych DOCDEX 811 Zwyczaje dotyczące rozstrzygania sporów w zakresie instrumentów dokumentowych Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu Dotyczy UCP600; URC 522; URDG 458 ISBP 681 Międzynarodowy Standard Praktyki Bankowej Dotyczący Badania Dokumentów w Akredytywie Dokumentowej Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu 6

7 UMOWA Kodeks cywilny (i ew. prawo cywilne innych krajów) Konwencja wiedeńska Inne konwencje (np. arbitrażowe) Inne przepisy bezwzględnie obowiązujące Inne zwyczaje ogólne ZMIANA PRZEPISÓW W ZAKRESIE OFERTY I ZAWIERANIA UMÓW USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw Dz.U ICC MODEL SALES CONTRACT KONTRAKT MODELOWY MIĘDZYNARODOWEJ IZBY HANDLOWEJ PACTION THE ON-LINE MODEL SALES CONTRACT KONTRAKT MODELOWY ZAWIERANY W FORMIE ELEKTRONICZNEJ MIĘDZYNARODOWEJ IZBY HANDLOWEJ (APLIKACJA) ICC MODEL CONTRACT FOR THE TURNKEY SUPPLY OF THE INDUSTRIAL PLANT KONTRAKT MODELOWY NA DOSTAWĘ POD KLUCZ KOMPLETNYCH OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH MIĘDZYNARODOWEJ IZBY HANDLOWEJ ICC FORCE MAJEURE CLAUSE KLAUZULA SIŁY WYŻSZEJ MIĘDZYNARODOWEJ IZBY HANDLOWEJ (INTERPRETACJA) 7

8 KONWENCJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH O UMOWACH MIĘDZYNARODOWEJ SPRZEDAŻY TOWARÓW Dz. U. Nr 45 z 1997r. CISG - UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS TZW. KONWENCJA WIEDEŃSKA PECL THE PRINCIPLES OF EUROPEAN CONTRACT LAW 2003 PRAWO KONTRAKTOWE UNII EUROPEJSKIEJ PICC THE PRINCIPLES OF INTERNATIONAL COMMERCIAL CONTRACTS UNIDROIT (UNIDROIT - Institute for the Unification of Private Law) KONWENCJA RZYMSKA O PRAWIE WŁAŚCIWYM DLA ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH Obowiązuje w Unii Europejskiej Zwyczaje handlowe a umowy handlowe - interpretacja woli stron w kwestii spornej - czy uregulowana jednoznacznie w przepisach obowiązującego prawa NIE - czy uregulowana jednoznacznie w umowie NIE - czy z okoliczności sprawy wynika, że strony wyłączyły zwyczaj handlowy - NIE czy strony znały zwyczaj czy strony nie znały zwyczaju - przyjmuje się, że strony miały wolę podporządkowania się zwyczajowi - sprawa zostaje rozstrzygnięta tak, jakby strony powołały się na zwyczaj 8

9 ASPEKTY PRAWNE OFERTY USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw - Dz.U zmiany obowiązują od r. Art. 66 k.c. Istota Oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy. Gdy nie oznaczono terminu - złożona w obecności drugiej strony albo za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość - wiąże w przypadku akceptacji niezwłocznej - w inny sposób - do upływu terminu, w którym można było w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia Art k.c. (dodany od ) ODPOWIEDŹ ZE ZMIANAMI 1. W stosunkach między przedsiębiorcami odpowiedź na ofertę z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień niezmieniających istotnych treści oferty poczytuje się za jej przyjęcie. W takim wypadku strony wiąże umowa o treści określonej w ofercie z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w odpowiedzi na nią. 2. Przepisu paragrafu poprzedzającego nie stosuje się: - jeżeli w treści oferty wskazano, że może ona być przyjęta jedynie bez zastrzeżeń, - albo gdy oferent niezwłocznie sprzeciwił się włączeniu zastrzeżeń do umowy, - albo gdy druga strona w odpowiedzi na ofertę uzależniła jej przyjęcie od zgody oferenta na włączenie zastrzeżeń do umowy, a zgody tej niezwłocznie nie otrzymała. Art k.c. (dodany od ) BRAK ODPOWIEDZI Jeżeli przedsiębiorca otrzymał od osoby, z którą pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych, ofertę zawarcia umowy w ramach swej działalności, brak niezwłocznej odpowiedzi poczytuje się za przyjęcie oferty. 9

10 UMOWA PRZEDWSTĘPNA USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw Dz.U Art. 389 k.c. 1. Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia określonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. 2. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia. Art. 390 k.c. 1. Jeżeli strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla się od jej zawarcia, druga strona może żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przedwstępnej. Strony mogą w umowie przedwstępnej odmiennie określić zakres odszkodowania. Art. 390 k.c. 2. Jednakże gdy umowa przedwstępna czyni zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej, w szczególności wymaganiom co do formy, strona uprawniona może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej. Art. 390 k.c. 3. Roszczenia powyższe przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała być zawarta. Jeżeli sąd oddali żądanie zawarcia umowy przyrzeczonej, roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem roku od dnia, w którym orzeczenie stało się prawomocne. 10

11 ASPEKTY PRAWNE UMOWY Art. 72 k.c. ZAWARCIE UMOWY 2. Strona, która rozpoczęła lub prowadziła negocjacje z naruszeniem dobrych obyczajów, w szczególności bez zamiaru zawarcia umowy, jest obowiązana do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy. Art k.c. POUFNOŚĆ 1. Jeżeli w toku negocjacji strona udostępniła informacje z zastrzeżeniem poufności, druga strona jest obowiązana do nieujawniania i nieprzekazywania ich innym osobom oraz do niewykorzystywania tych informacji dla własnych celów, chyba że strony uzgodniły inaczej. 2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków, o których mowa w 1, uprawniony może żądać od drugiej strony naprawienia szkody albo wydania uzyskanych przez nią korzyści. UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE Art k.c. UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE 1. W umowie o roboty budowlane, o której mowa w art. 647, zawartej między inwestorem a wykonawcą (generalnym wykonawcą), strony ustalają zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców. 2. Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora. Jeżeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 3. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora i wykonawcy. Przepis 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. 4. Umowy, o których mowa w 2 i 3, powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. 6. Odmienne postanowienia umów, o których mowa w niniejszym artykule, są nieważne 11

12 DATA PŁATNOŚCI Uzgodniona w umowie S - uznanie rachunku wierzyciela (sprzedającego) K - obciążenie rachunku dłużnika (kupującego) - data przyjęcia przez bank polecenia przelewu do realizacji - według umowy Nie uzgodniona w umowie Art k.c. (miejsce spełnienia świadczenia) świadczenie pieniężne powinno być spełnione w miejscu zamieszkania lub siedzibie wierzyciela w chwili spełnienia świadczenia - czyli uznanie rachunku wierzyciela (sprzedającego) Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Dz.U Art.5. Jeżeli strony w umowie przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych, za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu swego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu dłużnikowi faktury lub rachunku do dnia zapłaty, ale nie dłuższy niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego. Art Jeżeli termin zapłaty nie został określony w umowie, wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki ustawowe za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu świadczenia niepieniężnego do dnia zapłaty, ale nie dłuższy niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego. 2. Za dzień wymagalności świadczenia pieniężnego uważa się dzień określony w pisemnym wezwaniu dłużnika do zapłaty, w szczególności w dostarczonej dłużnikowi fakturze lub rachunku. Art. 7. Jeżeli dłużnik nie dokona zapłaty wierzycielowi przysługują, bez odrębnego wezwania, przysługują odsetki w wysokości odsetek za zwłokę, określonej na podstawie art. 56 ustawy Ordynacja podatkowa, chyba, że strony uzgodniły wyższe odsetki. Art. 9. Czynność prawna wyłączająca lub ograniczająca uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika, o których mowa powyżej, jest nieważna. Art. 10. Zmiana kpc Sąd wydaje nakaz zapłaty na podstawie dołączonej do pozwu: - umowy, - dowodu spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego - dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku. 12

13 Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (United Nations Convention on contracts for the international sale of goods) Cz. III. SPRZEDAŻ TOWARÓW Art. 25. Naruszenie umowy Naruszenie umowy uważa się za istotne, jeżeli powoduje dla drugiej strony taki uszczerbek, który w zasadniczy sposób pozbawia te stronę tego, czego zgodnie z umową miała prawo oczekiwać. Art. 39. Powołanie na brak zgodności Kupujący traci prawo powoływania się na brak zgodności towarów, jeżeli nie zawiadomi Sprzedającego o niezgodnościach, w rozsądnym terminie od chwili ich wykrycia lub gdy powinny były zostać wykryte. Maksymalny termin - 2 lata, chyba, że gwarancja trwa dłużej. 13

14 Klauzule umowne dane formalno porządkowe NUMER UMOWY DATA I MIEJSCE ZAWARCIA UMOWY OKREŚLENIE STRON UMOWY Klauzule zasadnicze PRZEDMIOT UMOWY NAZWA TOWARU ILOŚĆ TOWARU JAKOŚĆ TOWARU OPAKOWANIE I ZNAKOWANIE CENA I WARTOŚĆ CENA JEDNOSTKOWA WARTOŚĆ UMOWY KLAUZULA REWIZJI CENY KLAUZULA WALORYZACYJNA BAZA DOSTAWY WARUNKI PŁATNOŚCI TERMIN DOSTAWY / ETAPY REALIZACJI UMOWY 14

15 Klauzule uzupełniające KLAUZULA WAŻNOŚCI UMOWY KLAUZULA KAR UMOWNYCH KLAUZULA ARBITRAŻOWA KLAUZULA SIŁY WYŻSZEJ KLAUZULA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO KLAUZULA GWARANCYJNA KLAUZULA PRZEDŁUŻONEGO PRAWA WŁASNOŚCI KLAUZULA ROZWIĄZANIA KONTRAKTU KLAUZULA PRAWA WŁAŚCIWEGO KLAUZULA ZMIAN I UZUPEŁNIEŃ KLAUZULA JĘZYKA UMOWY (DLA KONTRAKTÓW) ELEMENTY I PRZYKŁADOWE BRZMIENIE KLAUZUL UMOWY Strony umowy (1) NAZWA FIRMY SPRZEDAJĄCEGO (2) FORMA PRAWNA FIRMY SPRZEDAJĄCEGO (3) SIEDZIBA FIRMY SPRZEDAJĄCEGO (4) IMIĘ I NAZWISKO REPREZENTUJĄCYCH FIRMĘ OSÓB - UPOWAŻNIONYCH DO PODPISANIA UMOWY (5) OKREŚLENIE FIRMY SPRZEDAJĄCEGO W DALSZEJ CZĘŚCI UMOWY (6) NAZWA FIRMY KUPUJĄCEGO (7) FORMA PRAWNA FIRMY KUPUJĄCEGO (8) SIEDZIBA FIRMY KUPUJĄCEGO (9) IMIĘ I NAZWISKO REPREZENTUJĄCYCH FIRMĘ OSÓB - UPOWAŻNIONYCH DO PODPISANIA UMOWY (10) OKREŚLENIE FIRMY KUPUJĄCEGO W DALSZEJ CZĘŚCI UMOWY Klauzula rewizji ceny - ogólna (1) ZASTRZEŻENIE, ŻE CENY SKALKULOWANE SĄ NA PODSTAWIE KOSZTÓW BIEŻĄCYCH (2) OŚWIADCZENIE O REZERWOWANIU PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO PRAWA DO ZMIANY CENY W PRZYPADKU ISTOTNEGO WZROSTU (LUB WZROSTU O OKREŚLONY PROCENT): - CEN SUROWCÓW 15

16 - STAWEK TRANSPORTOWYCH CZY UBEZPIECZENIOWYCH - KOSZTÓW ROBOCIZNY, ITP. (3) WSKAZANIE OKRESU, KTÓRY BĘDZIE BRANY POD UWAGĘ PRZY USTALANIU ZMIAN CEN I KOSZTÓW WYMIENIONYCH ELEMENTÓW NP. POMIĘDZY DATĄ ZAWARCIA KONTRAKTU A DATĄ WYSYŁKI Cena towaru skalkulowana została na podstawie kosztów bieżących (1). Jakikolwiek wzrost cen surowców, morskich czy lądowych stawek frachtowych lub kosztów ubezpieczenia pomiędzy datą zawarcia kontraktu a datą wysyłki (3) upoważnia Sprzedającego do podniesienia ceny towaru (2). Klauzula rewizji ceny - szczegółowa (1) ZASTRZEŻENIE MOŻLIWOŚCI REWIZJI CENY PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO (2) PODANIE WARUNKU KONIECZNEGO REWIZJI, NP. WZROST CEN SUROWCÓW / ROBOCIZNY (OGÓLNIE LUB O PONAD X %) (3) WSKAZANIE WZORU W/G KTÓREGO USTALANA BĘDZIE NOWA CENA W przypadku wzrostu cen surowców i materiałów lub kosztów robocizny pomiędzy datą zawarcia kontraktu a datą wysyłki towaru o więcej niż 3 procent (2) Sprzedający ma prawo do podniesienia ceny towaru uzgodnionej w kontrakcie (1) według poniższego wzoru (3): P1=P0 x (A+B (S1:S0)+C (R1:R0) gdzie: P1 - cena zrewidowana P0 - cena uzgodniona A - procentowy udział kosztów stałych w cenie (koszty ogólne i zysk) B - procentowy udział kosztów surowców i materiałów w cenie S1 - wartość surowców i materiałów w chwili rewizji ceny S0 - wartość surowców i materiałów w chwili kalkulowaniu ceny C - procentowy udział kosztów robocizny w cenie R1 - wartość robocizny w chwili rewizji ceny R0 - wartość robocizny w chwili kalkulowania ceny Klauzula waloryzacyjna (1) OKREŚLENIE, ŻE CENA ZOSTAŁA SKALKULOWANA NA BAZIE KURSU JEDNEJ WALUTY DO DRUGIEJ (2) PODANIE WYSOKOŚCI KURSU (3) OKREŚLENIE PODSTAWY I DATY KURSU, NP. TABELA NBP NR... Z DNIA... (4) WSKAZANIE WARUNKU WALORYZACJI (LIMITU KONIECZNEGO), NP. WZROST/SPADEK KURSU O PONAD 3 % (5) OKREŚLENIE TERMINU USTALENIA POZIOMU ZMIANY KURSU, NP. W DNIU WYSTAWIENIA FAKTURY (6) WSKAZANIE SYSTEMU WALORYZACJI - JAK WZROŚNIE CENA Cena towaru została skalkulowana na bazie aktualnego kursu polskiego złotego (PLN) w stosunku do dolara USA (USD) (1) w wysokości 1USD =... PLN (2) (Tabela kursów NBP Nr... z dnia...) (3). W przypadku zmiany powyższego kursu o więcej niż 3 procent w górę lub w dół (4) w dniu wystawienia faktury (5) należność zostanie proporcjonalnie zwiększona lub zmniejszona (6). Klauzula płatności uwarunkowanej (1) SPOSÓB PŁATNOŚCI (2) OKREŚLENIE BANKU/BANKÓW (3) OKREŚLENIE DOKUMENTÓW, ZA KTÓRE NASTĄPI PŁATNOŚĆ (4) EWENTUALNE OKREŚLENIE KTO PONIESIE KOSZTY BANKOWE Klauzula płatności akredytywą dokumentową (1) OKREŚLENIE RODZAJU PŁATNOŚCI - AKREDYTYWA (2) SFORMUŁOWANIE WARUNKU NIEODWOŁALNOŚCI AKREDYTYWY (3) WSKAZANIE RODZAJU AKREDYTYWY (4) PODANIE NAZWY BANKU OTWIERAJĄCEGO (5) WSKAZANIE SIEDZIBY BANKU OTWIERAJĄCEGO (6) EWENTUALNE: PODANIE NAZWY BANKU POTWIERDZAJĄCEGO 16

17 (7) WSKAZANIE SIEDZIBY BANKU POTWIERDZAJĄCEGO (8) EWENTUALNE OKREŚLENIE KWOTY AKREDYTYWY (9) WYLICZENIE DOKUMENTÓW, ZA KTÓRE NASTĄPI PŁATNOŚĆ (10) WSKAZANIE TERMINU WAŻNOŚCI AKREDYTYWY (11) EWENTUALNE OKREŚLENIE TERMINU OTWARCIA AKREDYTYWY (12) EWENTUALNE OKREŚLENIE KTO PONIESIE KOSZY BANKOWE Płatność nastąpi nieodwołalną (2) akredytywą (1) otwartą na kwotę łącznej wartości kontraktu ( 8) w Barclay s Bank (4) w Londynie przy ul. Pall Mall 132 (5) i ważną minimum 30 dni od jej otwarcia (10), potwierdzoną (3) przez Bank Handlowy w Warszawie (6) przy ul. Chałubińskiego 8 (7). Kupujący otworzy akredytywę w ciągu dwóch tygodni od wejścia niniejszego kontraktu w życie (11) i poniesie związane z tym wszelkie koszty bankowe (12). Płatność zostanie dokonana po prezentacji następujących dokumentów: 1. Faktura ostateczna w 3 egz. 2. Trzy oryginały ( cały zestaw ) czystego konosamentu na towary załadowane, wystawionego na zlecenie Sprzedającego i indosowanego in blanco 3. Polisa ubezpieczeniowa Lloyd s wystawiona według klauzuli C 4. Certyfikat jakości wystawiony przez TradeCon 5. Świadectwo pochodzenia EUR 1 (9). Klauzula płatności inkasem dokumentowym (1) OKREŚLENIE RODZAJU PŁATNOŚCI - INKASO (2) OKREŚLENIE RODZAJU INKASA (3) WSKAZANIE NAZWY BANKU INKASUJĄCEGO (4) WSKAZANIE SIEDZIBY BANKU INKASUJĄCEGO (5) WSKAZANIE, KTO PONIESIE KOSZTY BANKOWE (6) ODSETKI KARNE ZA ZWŁOKĘ W WYKUPIENIU DOKUMENTÓW (7) DOKUMENTY, ZA KTÓRE NASTĄPI PŁATNOŚĆ Płatność nastąpi inkasem (1) D/P (2) przy pierwszej prezentacji dokumentów w Barclay s Bank (3) w Londynie przy ul. Pall Mall 132 (4). Wszelkie koszty bankowe inkasa poniesie Sprzedający (5). Jeżeli płatność nie zostanie przekazana w ciągu 14 dni od dnia nadejścia dokumentów do banku inkasującego, Kupujący zostanie obciążony odsetkami w wysokości 1.5 % za każdy zaczęty tydzień zwłoki (6). Dokumenty, za które nastąpi płatność: 1. Faktura ostateczna w 3 egz. 2. Trzy oryginały ( cały zestaw ) czystego konosamentu na towary załadowane, wystawionego na zlecenie Sprzedającego i indosowanego in blanco 3. Polisa ubezpieczeniowa Lloyd s wystawiona według klauzuli C 4. Certyfikat jakości wystawiony przez TradeCon 5. Świadectwo pochodzenia EUR 1 (7). KLAUZULE UZUPEŁNIAJĄCE (OWS/OWZ) Klauzula kar umownych (1) WSKAZANIE STRONY ZOBOWIĄZANEJ DO EW. ZAPŁACENIA KARY UMOWNEJ (2) OKREŚLENIE TYTUŁU KARY UMOWNEJ (3) WYŁĄCZENIE PRZYPADKÓW, KTÓRE ZOSTAŁY SPOWODOWANE SIŁĄ WYŻSZĄ (4) WYŁĄCZENIE PRZYPADKÓW, KTÓRE ZOSTAŁY SPOWODOWANE WINĄ DRUGIEJ STRONY (5) OKREŚLENIE WYSOKOŚCI KARY UMOWNEJ (PROCENTOWO LUB KWOTOWO) (6) WSKAZANIE SYSTEMU NALICZANIA KARY (NP. ZA KAŻDY ROZPOCZĘTY / PEŁNY TYDZIEŃ ZWŁOKI...) (7) EW. USTALENIE OKRESU KARENCJI W NALICZANIU KARY UMOWNEJ (8) OKREŚLENIE MAKSYMALNEGO POZIOMU KARY UMOWNEJ, POWYŻEJ KTÓREGO KARA NIE BĘDZIE JUŻ NALICZANA (9) EW. WSKAZANIE ZASAD PŁATNOŚCI KARY UMOWNEJ ORAZ TERMINU PŁATNOŚCI (10) EW. OKREŚLENIE ODSETEK ZA ZWŁOKĘ W PŁATNOŚCI KARY UMOWNEJ 17

18 (11) EW. W INTERESIE STRONY ZOBOWIĄZANEJ DO ZAPŁACENIA KARY UMOWNEJ ZAGWARANTOWANIE, ŻE UISZCZONE KARY UMOWNE ZALICZONE ZOSTANĄ NA POCZET EWENTUALNYCH ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH, KTÓRE ZOSTAŁY PRZEWIDZIANE W KONTRAKCIE LUB W INTERESIE STRONY OTRZYMUJĄCEJ PŁATNOŚĆ Z TYTUŁU KARY UMOWNEJ - ZASTRZEŻENIE, ŻE ZAPŁACENIE KARY UMOWNEJ NIE ZWALNIA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU TZW. KORZYŚCI NIEUZYSKANYCH (LUCRUM CESSANS) Jeżeli Sprzedający (1) nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wynikających z kontraktu w czasie uzgodnionym w kontrakcie (2) i nie będzie to spowodowane siłą wyższą (3) ani winą Kupującego (4), a okres tej zwłoki przekroczy 14 dni (7), ten ostatni będzie uprawniony do otrzymania kary umownej w wysokości 0,5 procenta wartości niedostarczonych w terminie towarów (5) za każdy tydzień zwłoki (6), jednak łączna wartość kary umownej nie może przekroczyć 8 procent niedostarczonych w terminie towarów lub ich partii (8). Należność z tytułu kary umownej zostanie przekazana Kupującemu przelewem na jego konto w ciągu 7 dni od otrzymania przez Sprzedającego pisemnego wezwania w tej sprawie, wystosowanego po dacie wymagalności kary (9), a w przypadku zwłoki w tej płatności Kupujący ma prawo obciążyć Sprzedającego odsetkami karnymi w wysokości określonej w klauzuli płatności (10). Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Sprzedającego od dalszych roszczeń odszkodowawczych, przewidzianych w kontrakcie, w tym z tytułu korzyści nieuzyskanych (11). Klauzula arbitrażowa KWESTIE BRANE POD UWAGĘ PRZY NEGOCJOWANIU SIEDZIBY ARBITRAŻU: WYKONYWALNOŚĆ OBCYCH ORZECZEŃ ARBITRAŻOWYCH W KRAJACH PARTNERÓW HANDLOWYCH: - PODPISANE I RATYFIKOWANE KONWENCJE MIĘDZYNARODOWE - REALIZACJA KONWENCJI W PRAKTYCE KOSZTY POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO (LICZONE DLA OKREŚLONEJ WYSOKOŚCI SPORU) MOŻLIWOŚĆ PRAKTYCZNEGO KONTAKTU Z SIEDZIBĄ ARBITRAŻU I KOSZTY Z TYM ZWIĄZANE (ODLEGŁOŚĆ GEOGRAFICZNA) DLA ARBITRAŻU INSTYTUCJONALNEGO - FAKT WPISANIA ARBITRAŻU NA LISTĘ ORGANÓW KOMPETENTNYCH (KTÓRYCH ORZECZENIA BĘDA WYKONYWANE W INNYCH KRAJACH) REGULAMIN SĄDU ARBITRAŻOWEGO ARBITRÓW SĄDU OPINIA O SOLIDNOŚCI SĄDU DLA ARBITRAŻU INSTYTUCJONALNEGO (1) OKREŚLENIE ZAKRESU SPORU (LUB STWIERDZENIE, ŻE BĘDĄ TO WSZELKIE SPORY WYNIKAJĄCE Z UMOWY) (2) EWENTUALNE ZAPEWNIENIE, ŻE SPORY BĘDĄ ROZSTRZYGANE POLUBOWNIE, A GDY TAKIE ROZSTRZYGNIĘCIE BĘDZIE NIEMOŻLIWE - DOPIERO WTEDY W DRODZE ARBITRAŻU (3) NAZWA SĄDU ARBITRAŻOWEGO (4) WSKAZANIE SIEDZIBY SĄDU ARBITRAŻOWEGO (5) WSKAZANIE TRYBU DOBORU ARBITRÓW ZGODNIE Z REGULAMINEM WYBRANEGO SĄDU LUB POWOŁANIE SIĘ NA REGULAMIN WYBRANEGO SĄDU (6) EWENTUALNE ZAPEWNIENIE, ŻE STRONY UZNAJĄ, IŻ ORZECZENIE ARBITRAŻU BĘDZIE OSTATECZNE I WIĄŻĄCE DLA STRON ORAZ, ŻE STRONY ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ DO JEGO DOBROWOLNEGO WYKONANIA Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią (1) strony będą starały się rozstrzygać w sposób polubowny w duchu wzajemnego zrozumienia (2). Gdy polubowne rozwiązanie sporu będzie niemożliwe - spór rozstrzygnie Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (3) w Warszawie (4), zgodnie z regulaminem tego sądu (5). Strony zobowiązują się do uznania orzeczenia arbitrażu jako ostatecznego i wiążącego oraz do dobrowolnego jego wykonania (6). Klauzula prawa właściwego Umowa niniejsza podlega prawu polskiemu. 18

19 Klauzula siły wyższej (1) ZWOLNIENIE STRON OD ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ (ZA CZĘŚCIOWE LUB CAŁKOWITE NIEWYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ) W PRZYPADKU ZAISTNIENIA ZJAWISKA SIŁY WYŻSZEJ (2) OKREŚLENIE CO STRONY ROZUMIEJĄ POD POJĘCIEM SIŁY WYŻSZEJ (3) WSKAZANIE CZY I KIEDY MOŻLIWE JEST ROZWIĄZANIE KONTRAKTU A KIEDY TYLKO CZASOWE ZAWIESZENIE LUB OGRANICZENIE JEGO REALIZACJI (4) WSKAZANIE OBOWIĄZKU NATYCHMIASTOWEGO ( NIE PÓŹNIEJ NIŻ W CIĄGU X DNI) ZAWIADOMIENIA DRUGIEJ STRONY O ZAISTNIAŁYCH OKOLICZNOŚCIACH (5) WSKAZANIE OBOWIĄZKU POTWIERDZENIA ZJAWISKA CERTYFIKATEM SIŁY WYŻSZEJ WYDANYM PRZEZ IZBĘ HANDLOWĄ W CIĄGU OKREŚLONEGO CZASU OD ZAŻĄDANIA TEGO PRZEZ DRUGĄ STRONĘ (6) ZASTRZEŻENIE, ŻE NIEDOTRZYMANIE WSKAZANYCH WYŻEJ TERMINÓW POZBAWIA PRAWA POWOŁYWANIA SIĘ NA SIŁĘ WYŻSZĄ Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego kontraktu, jeżeli to niewykonanie powstało na skutek okoliczności siły wyższej (1). Przez siłę wyższą należy rozumieć każdą okoliczność, która zachodzi po podpisaniu kontraktu i jest niezależna od woli stron, uniemożliwia wykonanie zobowiązań umownych, oraz której skutków nie można uniknąć, jak przykładowo wojny, strajki za wyjątkiem nielegalnych, klęski żywiołowe, powodzie, pożary, itp. (2). Realizacja kontraktu zostaje zawieszona na okres trwania zjawiska siły wyższej, jednakże jeżeli będzie ono trwało nieprzerwanie dłużej niż 60 dni od daty przewidzianej na wykonanie zobowiązania, każda ze stron ma prawo jednostronnego odstąpienia od kontraktu bez konsekwencji ponoszenia kar umownych i innych odszkodowań (3). Strona powołująca się na okoliczność siły wyższej zobowiązana jest do niezwłocznego, jednakże nie później niż w ciągu 7 dni od daty wystąpienia okoliczności, zawiadomienia o tym fakcie drugiej strony w formie pisemnej (4) oraz zobowiązana do jego potwierdzenia certyfikatem siły wyższej, wystawionym przez właściwą izbę handlową w ciągu 21 dni od zażądania tego przez drugą stronę (5). Niedotrzymanie wyżej wymienionych warunków i terminów pozbawia prawa powoływania się na zjawisko siły wyższej jako okoliczność zwalniającą z zobowiązań kontraktowych (6). Klauzula postępowania reklamacyjnego (1) OKREŚLENIE ZAKRESU ROSZCZEŃ (Z TYTUŁU ILOŚCI I JAKOŚCI) (2) OKREŚLENIE TRYBU WNOSZENIA ROSZCZEŃ (NP. NA PIŚMIE) (3) OKREŚLENIE MAKSYMALNEGO TERMINU WNOSZENIA REKLAMACJI Z TYTUŁU ILOŚCI (4) OKREŚLENIE MAKSYMALNEGO TERMINU WNOSZENIA REKLAMACJI Z TYTUŁU JAKOŚCI (5) WSKAZANIE MOMENTU, OD KTÓREGO LICZY SIĘ BIEG W/W TERMINÓW (NP. PRZYBYCIE TOWARU DO MIEJSCA PRZEZNACZENIA LUB PRZEKROCZENIA PRZEZ TOWAR OBSZARU CELNEGO...) (6) ZASADY POTWIERDZANIA ZASADNOŚCI REKLAMACJI: - NAZWA DOKUMENTU KONTROLNEGO I PRZEZ KOGO WYDANY (7) ZASADY ZABEZPIECZENIA DOWODÓW REKLAMACJI (8) EW. INNE DOKUMENTY, KTÓRE POWINNY BYĆ ZŁOŻONE W RAMACH REKLAMACJI (9) ZASTRZEŻENIE, ŻE REKLAMACJE WNOSZONE PO UPŁYWIE WSKAZANEGO TERMINU NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE (10) EWENTUALNE ZASTRZEŻENIE, ŻE SPRZEDAJĄCY NIE PONOSI WOBEC KUPUJĄCEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WADY TOWARU, JEŻELI W CHWILI ZAWARCIA UMOWY KUPUJĄCY WIEDZIAŁ O ISTNIENIU TYCH WAD Wszelkie roszczenia z tytułu ilości i jakości towarów dostarczonych w ramach tego kontraktu (1) powinny być wnoszone na piśmie (2) do Sprzedającego nie później niż : - z tytułu ilości - 30 dni (3) - z tytułu jakości - 60 dni (4) od daty przybycia towaru do miejsca przeznaczenia wskazanego w kontrakcie (5). Reklamacja powinna być potwierdzona oficjalnym dokumentem (certyfikatem wagi, certyfikatem ilości, itp.) wydanym przez Polcargo (6). Kupujący zobowiązany jest zabezpieczyć dowody reklamacji (7), a w przypadku gdy przedmiotem reklamacji są wady towaru, umożliwić, na żądanie drugiej strony, dokonania inspekcji na miejscu przez przedstawicieli Sprzedającego, na koszt dokonującego inspekcji, lub wysłać Sprzedającemu próbki towaru wraz z protokołem ich pobrania, wydanym przez Polcargo (8) Reklamacje wniesione po upływie wskazanych terminów i bez zachowania uzgodnionego trybu ich wnoszenia nie będą przez Sprzedającego rozpatrywane (9). Sprzedający nie ponosi ponadto wobec Kupującego odpowiedzialności za wady towaru, jeżeli w chwili zawarcia umowy Kupujący wiedział o istnieniu tych wad (10). Klauzula gwarancyjna (1) ZOBOWIĄZANIE UDZIELENIA GWARANCJI PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO (2) OKREŚLENIE ZAKRESU GWARANCJI (NA CO JEST UDZIELANA) 19

20 (3) SPRECYZOWANIE ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI (NP. WADY FIZYCZNE TOWARU, KTÓRE MOGĄ POWSTAĆ W OKRESIE GWARANCJI PRZY JEGO ZWYCZAJNEJ EKSPLOATACJI) (4) OKREŚLENIE OKRESU GWARANCJI (5) OKREŚLENIE MOMENTU, OD KTÓREGO LICZONY JEST OKRES GWARANCJI (6) SPOSÓB ZAŁATWIENIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU GWARANCJI,NP. NAPRAWA, WYMIANA (7) MAKSYMALNY TERMIN ZAŁATWIENIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU GWARANCJI (8) MOMENT, OD KTÓREGO ZACZYNA SIĘ BIEG W/W TERMINU (NP. OD DATY ZAWIADOMIENIA O WADZIE) (9) SFORMUŁOWANIE ZASADY NIEZWŁOCZNEGO INFORMOWANIA O WADACH TOWARU PO ICH STWIERDZENIU PRZEZ KUPUJĄCEGO (10) SFORMUŁOWANIE PRAWA SPRZEDAJĄCEGO DO ZLECENIA WŁASNYM SPECJALISTOM USUNIĘCIA WAD U OSTATECZNEGO ODBIORCY (11) OKREŚLENIE ZASADY BIEGU OKRESU GWARANCJI OD NOWA W ODNIESIENIU DO WYMIENIONYCH LUB NAPRAWIONYCH TOWARÓW/CZĘŚCI (12) ZASTRZEŻENIE, ŻE ROSZCZENIA Z TYTUŁU GWARANCJI, KTÓRE WPŁYNĄ DO SPRZEDAJĄCEGO PO UPŁYWIE JEJ TERMINU: - NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE LUB - BĘDĄ UWZGLĘDNIANE PRZEZ OKREŚLONY OKRES (NP. 30 DNI), POD WARUNKIEM, ŻE WADA WYSTĄPIŁA W OKRESIE GWARANCJI I MOŻNA TEGO DOWIEŚĆ Sprzedający udziela gwarancji (1) na towar będący przedmiotem umowy (2) obejmującej wady fizyczne towaru, które mogą powstać w okresie gwarancji przy jego zwyczajnej eksploatacji (3). Okresem gwarancji jest jeden rok (4) od momentu dostarczenia towaru do miejsca przeznaczenia określonego w umowie (5). W ciągu okresu gwarancji Sprzedający jest zobowiązany do naprawy lub wymiany wadliwego towaru czy jego części (6), w jak najkrótszym czasie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od daty zawiadomienia o wadzie (7). Sprzedającemu przysługuje prawo zlecenia własnym specjalistom usunięcia wady u ostatecznego odbiorcy towaru (10). W odniesieniu do wymienionych lub naprawionych części okres gwarancji biegnie od nowa (11). Kupujący jest zobowiązany do informowania sprzedającego o wadach towaru niezwłocznie po ich wykryciu (9). Roszczenia, które wpłyną do Sprzedającego po upływie okresu gwarancji nie będą uwzględniane (12). Klauzula przedłużonego prawa własności (1) OKREŚLENIE WARUNKÓW, DO SPEŁNIENIA KTÓRYCH TOWAR POZOSTAJE WŁASNOŚCIĄ SPRZEDAJĄCEGO (NP. ZAPŁATA ZA TOWAR) (2) ZASTRZEŻENIE, ŻE DOKONANIE OKREŚLONYCH CZYNNOŚCI PRZEZ KUPUJĄCEGO DO MOMENTU SPEŁNIENIA W/W WARUNKÓW NIE POZBAWIA TYCH WARUNKÓW MOCY PRAWNEJ (NP. USZLACHETNIENIE TOWARU, ZAMONTOWANIE...) Do czasu zapłaty przez Kupującego wszelkich należności towar pozostaje własnością Sprzedającego (1), nawet wówczas, gdy został on wbudowany lub poddany obróbce sam lub łącznie z towarami należącymi do Kupującego (2) Klauzula rozwiązania umowy (1) OKREŚLENIE MOŻLIWOŚCI WYPOWIEDZENIA UMOWY W OKREŚLONYCH OKOLICZNOŚCIACH (2) WSKAZANIE STRONY UPRAWNIONEJ LUB ZAZNACZENIE, ŻE MOGĄ ZROBIĆ TO OBIE STRONY (3) WSKAZANIE PRZYPADKÓW, W KTÓRYCH WYPOWIEDZENIE TAKIE JEST MOŻLIWE (4) OKREŚLENIE OKRESU WYPOWIEDZENIA (5) OKREŚLENIE MOMENTU, OD KTÓREGO BIEGNIE OKRES WYPOWIEDZENIA (6) WSKAZANIE FORMY WYPOWIEDZENIA (7) OKREŚLENIE PRZYPADKÓW SZCZEGÓLNYCH, GDY WYPOWIEDZENIE MA SKUTEK NATYCHMIASTOWY Niniejsza umowa może zostać wypowiedziana (1) przez każdą ze stron (2) w każdym przypadku (3) na trzy miesiące naprzód (4) na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło wypowiedzenie listem poleconym (6). Data stempla pocztowego na tym liście uważana jest za datę rozpoczęcia biegu terminu wypowiedzenia (5). Każda ze stron ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy druga strona nie wykonuje postanowień niniejszej umowy ze swej winy lub dopuszcza się rażących zaniedbań w wykonaniu przyjętych na siebie obowiązków (7). Klauzula języka umowy (tekstu autentycznego) (1) OKREŚLENIE ILOŚCI EGZEMPLARZY KONTRAKTU (2) ZAPEWNIENIE O TYM, ŻE SĄ ONE JEDNOBRZMIĄCE (3) WSKAZANIE JĘZYKÓW, W KTÓRYCH SPORZĄDZONO POSZCZEGÓLNE EGZEMPLARZE (4) WSKAZANIE JEDNEGO TEKSTU (JĘZYKA), KTÓRY W RAZIE WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNYCH BĘDZIE MIAŁ MOC ROZSTRZYGAJĄCĄ Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch (1) jednobrzmiących egzemplarzach (2) w języku polskim i angielskim (3). Tekstem autentycznym jest tekst polski (4). 20

21 AKREDYTYWA DOKUMENTOWA 3. AKREDYTYWA 2. OTWARCIE BANK BANK AWIZUJĄCY/ 8. DOKUMENTY OTWIERAJĄCY POTWIERDZAJĄCY 4. AWI- 9. PŁATNOŚĆ 1. ZLECE- ZO NIE OTWA- RCIA AKRE DYTYWY 10. PŁAT- 11. DOKU- 7. DOKU NOŚĆ MENTY MENTY EKSPORTER IMPORTER 5. TO DOKU- 13. TO- WAR MENT WAR 6. DOKUMENTY PRZEWO- TOWAROWE ZOWY PRZEWOŹNIK TOWAR PRZEWOŹNIK AKREDYTYWA PODLEGA ZWYCZAJOM UCP600 21

22 INKASO DOKUMENTOWE 5.BANKOWE ZLECENIE INKASOWE BANK BANK EKSPORTERA 5A. DOKUMENTY IMPORTERA 9. PŁATNOŚĆ 3. ZLE- 6. AWI- CENIE ZO INKASA 8. DOKU- 7.PŁAT- MENTY NOŚĆ (LUB AKCEPT) 10. PŁAT- 4. DO- NOŚĆ KU- MEN- TY EKSPORTER IMPORTER 1. TO DOKU- 12. TO- WAR MENT WAR 2. DOKUMENTY PRZEWO- TOWAROWE ZOWY PRZEWOŹNIK TOWAR PRZEWOŹNIK INKASO PODLEGA ZWYCZAJOM URC522 22

23 ZASTOSOWANIE WEKSLA Sytuacja wyjściowa: FRITIM S.A. kupuje w dniu 21 maja 2008 r. towar wartości zł od ADREX S.A. Płatność za towar nastąpi 21 sierpnia 2008 r. i zostanie zabezpieczona wekslem. Weksel będzie płatny w Banku Pekao S.A. w IX Oddziale w Warszawie. Możliwe są dwa warianty: wystawienie weksla własnego przez FRITIM S.A. wystawienie weksla trasowanego przez ADREX S.A. WEKSEL WŁASNY...Warszawa,...dnia...21 maja 2008 r....na ,00 zł.....dnia 21 sierpnia 2008 r...zapłac.imy... za ten własny. weksel na zlecenie...firmy ADREX S.A...sumę pięćdziesiąt tysięcy złotych Płatny w Banku Pekao S.A. IX Oddz. w Warszawie FRITIM S.A. (-) PODPISY TRATA TERMINOWA Akceptujemy FRITIM S.A....Warszawa,...dnia...21 maja 2008 r...na ,00 zł......dnia 21 sierpnia 2008 r...zapłac.icie... za ten trasowany. (-) PODPISY weksel na zlecenie... nasze własne...sumę pięćdziesiąt tysięcy złotych FRITIM S.A. Warszawa, ul. Piękna 23 Płatny w Banku Pekao S.A. IX Oddz. w Warszawie ADREX S.A. (-) PODPISY 23

24 24

25 Źródło: Budzyński W.: Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Więcej tablic: 25

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1. Słowniczek pojęć 1. Poniższe pojęcia ilekroć zostały użyte oznaczają: 1) Synergio Synergio SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kryniczna 1, 03-934 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (dalej OWSiD) określają szczegółowe zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C Z Ę Ś Ć I I I REGULAMINU PRZETARGU NA: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WZÓR KONTRAKTU

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub OWS, określają

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA.

Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej: OWH) określają zasady stosunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1)

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1) OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1) SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE I INTERPRETACJA 2. ZASTOSOWANIE WARUNKÓW 3. OBOWIĄZKI PODWYKONAWCY 4. BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku OGÓLNE WARUNKI UMÓW wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń ENERGA OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

Pułapki w umowach PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 23 (789) 18 24 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Umowy w obrocie gospodarczym

Pułapki w umowach PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 23 (789) 18 24 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Umowy w obrocie gospodarczym Pułapki w umowach PRAWO HANDLOWE UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 23 (789) 18 24 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl, www.pgp.infor.pl

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o limit na produkty o charakterze gwarancyjnym oraz Umowy określającej warunki udzielenia Gwarancji lub Poręczenia.

Załącznik nr 1 do Umowy o limit na produkty o charakterze gwarancyjnym oraz Umowy określającej warunki udzielenia Gwarancji lub Poręczenia. Regulamin udzielania Gwarancji i Poręczeń Bankowych w Alior Bank S.A. Obowiązuje od dnia 8 CZERWCA 2015 roku Załącznik nr 1 do Umowy o limit na produkty o charakterze gwarancyjnym oraz Umowy określającej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. Reda dnia 23.03.2009r. Obowiązuje od dnia 23.03.2009r. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. 1. Definicje 1. Sprzedający Logistal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Verified Environmental Management REG.NO. PL 2.32-003- 44 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne

Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży Towarów i Usług zawieranych przez Smay

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77 Nr Sprawy: DP/2310/ 199 /12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: prowadzenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Artykuł 1. - Postanowienia ogólne i zakres stosowania 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży i dostawy towarów oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY 1. LISTA DEFINICJI 1.1. Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostawy mają znaczenia przypisane im w następujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77 Nr Sprawy: DP/2310/ 144 /13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS) stanowią zbiór zasad regulujących stosunki prawne pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ Projekt umowy

Część II SIWZ Projekt umowy Część II SIWZ Projekt umowy UMOWA DOSTAWY WIELOKROTNEJ Nr: zawarta w Bogdance w dniu: Zamawiający: Lubelski Węgiel BOGDANKA S. A. w Bogdance, 21-013 Puchaczów, nr KRS 0000004549, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO ZAWIERANIA UMÓW

BEZPIECZEŃSTWO ZAWIERANIA UMÓW Title of the presentation Date 1 BEZPIECZEŃSTWO ZAWIERANIA UMÓW czyli jak spróbować nie dać się oszukać... European Commission Enterprise and Industry Kiedy zawarta zostaje umowa? Umowa zawarta zostaje

Bardziej szczegółowo