PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWIERANIA UMÓW HANDLOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWIERANIA UMÓW HANDLOWYCH"

Transkrypt

1 PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWIERANIA UMÓW HANDLOWYCH Z PARTNERAMI KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI PO NAJNOWSZYCH ZMIANACH PRAWNO-ZWYCZAJOWYCH Osoba prowadząca: dr Wojciech Budzyński

2 PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWIERANIA UMÓW HANDLOWYCH WPROWADZENIE UWARUNKOWANIA PRAWNE WPROWADZENIE: Istota umowy Ryzyka związane z umową Preferencje stron umowy Ogólna koncepcja umowy Podstawowe uwarunkowania prawne umowy Nowe uregulowania w zakresie umów Uwarunkowania prawne i zwyczajowe bazy dostawy Uwarunkowania prawne i zwyczajowe sposobu rozliczenia umowy Uwarunkowania prawne i zwyczajowe innych elementów umowy Istota zwyczajów handlowych UMOWA zgodne oświadczenie woli dwóch lub więcej stron (umowa dwustronna i wielostronna) UMOWA może być zawarta (oświadczenie woli może zostać złożone) w formie: - pisemnej - ustnej - elektronicznej - innej (np. gest ) Art. 60. OŚWIADCZENIE WOLI Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli). DOWOLNA FORMA W TYM ELEKTRONICZNA 2

3 UMOWA może być zawarta poprzez: - złożenie i akceptację oferty (ofertę może złożyć też kupujący) - negocjacje - wygranie aukcji lub przetargu UMOWA polega na zabezpieczeniu przez strony swoich interesów, z uwzględnieniem ryzyk umowy Art. 56. SKUTKI CZYNNOŚCI PRAWNEJ Czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów. ZNACZENIE ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH Art ZASADA SWOBODY UMÓW Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. DOWOLNOŚĆ W KSZTAŁTOWANIU WARUNKÓW UMOWY Umowy handlowe ryzyka RYZYKO KUPUJĄCEGO otrzymania towaru niezgodnego z umową (jakość, ilość) utraty płatności i nie otrzymania towaru zapłaty za dokumenty niezgodne ze stanem rzeczywistym otrzymania towaru z opóźnieniem otrzymania towaru uszkodzonego wadliwego opakowania towaru nieprawidłowości w wystawieniu dokumentów zaginięcia towaru lub jego części w podczas przewozu obciążenia kosztami dodatkowymi inne... 3

4 Umowy handlowe ryzyka RYZYKO SPRZEDAJĄCEGO utraty towaru i nie otrzymania płatności zbyt długiego opóźnienia zapłaty w stosunku do terminu płatności potrącania z sumy płatności kwot na poczet nieuzasadnionych reklamacji obciążenia kosztami dodatkowymi gwarancji płatności udzielonej przez podmiot nierzetelny nieuzasadnionych reklamacji jakościowych lub ilościowych odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcie towaru w transporcie obciążenia wysoką odpowiedzialnością za straty wynikające z tytułu opóźnień w dostawie inne... Umowy handlowe preferencje PREFERENCJE KUPUJĄCEGO Czy umowa zapewnia najlepsze zabezpieczenie dostawy (minimalizację ryzyk)? Czy umowa zapewnia najdalsze odroczenie zapłaty? Czy umowa zapewnia najniższe koszty pozyskania towaru / usługi? PREFERENCJE SPRZEDAJĄCEGO Czy umowa zapewnia najlepsze zabezpieczenie interesów (minimalizację ryzyk)? Czy umowa zapewnia najszybsze otrzymanie zapłaty? Czy umowa zapewnia pokrycie wszystkich kosztów lub minimalizację tych, których nie można pokryć zwiększeniem ceny? Umowy handlowe uwarunkowania prawne OGÓLNA KONCEPCJA UMOWY BAZA DOSTAWY SPOSÓB PŁATNOŚCI 4

5 Umowy handlowe uwarunkowania prawne UMOWY KRAJOWE USTAWA z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Dz. U z późn. zm. UMOWY Z PARTNEREM ZAGRANICZNYM Ew. prawo obce dla umowy z partnerem zagranicznym KONWENCJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH O UMOWACH MIĘDZYNARODOWEJ SPRZEDAŻY TOWARÓW CISG Dz. U. Nr 45 z 1997r. BAZA DOSTAWY Loco Franco Incoterms 2000 Incoterms (poprzednie wersje) Combiterms 2000 RAFTD inne zwyczaje SPOSÓB PŁATNOŚCI Prawo bankowe i przepisy wykonawcze Prawo dewizowe Prawo wekslowe i Prawo czekowe UCP 600 i eucp URC 522 URDG 458 inne przepisy bezwzględnie obowiązujące i zwyczaje 5

6 FORMY ROZLICZEŃ KRAJOWYCH Wybrane przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie form i trybu przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem banków. Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Dz. U Data wejścia w życie: Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane Dz.U. z 2003 r. Nr 180, poz FORMY ROZLICZEŃ ZAGRANICZNYCH Wybrane zwyczaje handlowe w zakresie rozliczeń UCP 600 Jednolite zwyczaje i praktyka dotyczące akredytyw dokumentowych (nowa wersja z roku 2007) eucp Jednolite zwyczaje i praktyka dotyczące akredytyw dokumentowych w zakresie prezentacji elektronicznej URC 522 Jednolite zwyczaje dotyczące inkasa URDG 458 Jednolite reguły dotyczące gwarancji kontraktowych DOCDEX 811 Zwyczaje dotyczące rozstrzygania sporów w zakresie instrumentów dokumentowych Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu Dotyczy UCP600; URC 522; URDG 458 ISBP 681 Międzynarodowy Standard Praktyki Bankowej Dotyczący Badania Dokumentów w Akredytywie Dokumentowej Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu 6

7 UMOWA Kodeks cywilny (i ew. prawo cywilne innych krajów) Konwencja wiedeńska Inne konwencje (np. arbitrażowe) Inne przepisy bezwzględnie obowiązujące Inne zwyczaje ogólne ZMIANA PRZEPISÓW W ZAKRESIE OFERTY I ZAWIERANIA UMÓW USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw Dz.U ICC MODEL SALES CONTRACT KONTRAKT MODELOWY MIĘDZYNARODOWEJ IZBY HANDLOWEJ PACTION THE ON-LINE MODEL SALES CONTRACT KONTRAKT MODELOWY ZAWIERANY W FORMIE ELEKTRONICZNEJ MIĘDZYNARODOWEJ IZBY HANDLOWEJ (APLIKACJA) ICC MODEL CONTRACT FOR THE TURNKEY SUPPLY OF THE INDUSTRIAL PLANT KONTRAKT MODELOWY NA DOSTAWĘ POD KLUCZ KOMPLETNYCH OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH MIĘDZYNARODOWEJ IZBY HANDLOWEJ ICC FORCE MAJEURE CLAUSE KLAUZULA SIŁY WYŻSZEJ MIĘDZYNARODOWEJ IZBY HANDLOWEJ (INTERPRETACJA) 7

8 KONWENCJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH O UMOWACH MIĘDZYNARODOWEJ SPRZEDAŻY TOWARÓW Dz. U. Nr 45 z 1997r. CISG - UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS TZW. KONWENCJA WIEDEŃSKA PECL THE PRINCIPLES OF EUROPEAN CONTRACT LAW 2003 PRAWO KONTRAKTOWE UNII EUROPEJSKIEJ PICC THE PRINCIPLES OF INTERNATIONAL COMMERCIAL CONTRACTS UNIDROIT (UNIDROIT - Institute for the Unification of Private Law) KONWENCJA RZYMSKA O PRAWIE WŁAŚCIWYM DLA ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH Obowiązuje w Unii Europejskiej Zwyczaje handlowe a umowy handlowe - interpretacja woli stron w kwestii spornej - czy uregulowana jednoznacznie w przepisach obowiązującego prawa NIE - czy uregulowana jednoznacznie w umowie NIE - czy z okoliczności sprawy wynika, że strony wyłączyły zwyczaj handlowy - NIE czy strony znały zwyczaj czy strony nie znały zwyczaju - przyjmuje się, że strony miały wolę podporządkowania się zwyczajowi - sprawa zostaje rozstrzygnięta tak, jakby strony powołały się na zwyczaj 8

9 ASPEKTY PRAWNE OFERTY USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw - Dz.U zmiany obowiązują od r. Art. 66 k.c. Istota Oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy. Gdy nie oznaczono terminu - złożona w obecności drugiej strony albo za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość - wiąże w przypadku akceptacji niezwłocznej - w inny sposób - do upływu terminu, w którym można było w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia Art k.c. (dodany od ) ODPOWIEDŹ ZE ZMIANAMI 1. W stosunkach między przedsiębiorcami odpowiedź na ofertę z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień niezmieniających istotnych treści oferty poczytuje się za jej przyjęcie. W takim wypadku strony wiąże umowa o treści określonej w ofercie z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w odpowiedzi na nią. 2. Przepisu paragrafu poprzedzającego nie stosuje się: - jeżeli w treści oferty wskazano, że może ona być przyjęta jedynie bez zastrzeżeń, - albo gdy oferent niezwłocznie sprzeciwił się włączeniu zastrzeżeń do umowy, - albo gdy druga strona w odpowiedzi na ofertę uzależniła jej przyjęcie od zgody oferenta na włączenie zastrzeżeń do umowy, a zgody tej niezwłocznie nie otrzymała. Art k.c. (dodany od ) BRAK ODPOWIEDZI Jeżeli przedsiębiorca otrzymał od osoby, z którą pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych, ofertę zawarcia umowy w ramach swej działalności, brak niezwłocznej odpowiedzi poczytuje się za przyjęcie oferty. 9

10 UMOWA PRZEDWSTĘPNA USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw Dz.U Art. 389 k.c. 1. Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia określonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. 2. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia. Art. 390 k.c. 1. Jeżeli strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla się od jej zawarcia, druga strona może żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przedwstępnej. Strony mogą w umowie przedwstępnej odmiennie określić zakres odszkodowania. Art. 390 k.c. 2. Jednakże gdy umowa przedwstępna czyni zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej, w szczególności wymaganiom co do formy, strona uprawniona może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej. Art. 390 k.c. 3. Roszczenia powyższe przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała być zawarta. Jeżeli sąd oddali żądanie zawarcia umowy przyrzeczonej, roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem roku od dnia, w którym orzeczenie stało się prawomocne. 10

11 ASPEKTY PRAWNE UMOWY Art. 72 k.c. ZAWARCIE UMOWY 2. Strona, która rozpoczęła lub prowadziła negocjacje z naruszeniem dobrych obyczajów, w szczególności bez zamiaru zawarcia umowy, jest obowiązana do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy. Art k.c. POUFNOŚĆ 1. Jeżeli w toku negocjacji strona udostępniła informacje z zastrzeżeniem poufności, druga strona jest obowiązana do nieujawniania i nieprzekazywania ich innym osobom oraz do niewykorzystywania tych informacji dla własnych celów, chyba że strony uzgodniły inaczej. 2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków, o których mowa w 1, uprawniony może żądać od drugiej strony naprawienia szkody albo wydania uzyskanych przez nią korzyści. UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE Art k.c. UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE 1. W umowie o roboty budowlane, o której mowa w art. 647, zawartej między inwestorem a wykonawcą (generalnym wykonawcą), strony ustalają zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców. 2. Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora. Jeżeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 3. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora i wykonawcy. Przepis 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. 4. Umowy, o których mowa w 2 i 3, powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. 6. Odmienne postanowienia umów, o których mowa w niniejszym artykule, są nieważne 11

12 DATA PŁATNOŚCI Uzgodniona w umowie S - uznanie rachunku wierzyciela (sprzedającego) K - obciążenie rachunku dłużnika (kupującego) - data przyjęcia przez bank polecenia przelewu do realizacji - według umowy Nie uzgodniona w umowie Art k.c. (miejsce spełnienia świadczenia) świadczenie pieniężne powinno być spełnione w miejscu zamieszkania lub siedzibie wierzyciela w chwili spełnienia świadczenia - czyli uznanie rachunku wierzyciela (sprzedającego) Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Dz.U Art.5. Jeżeli strony w umowie przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych, za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu swego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu dłużnikowi faktury lub rachunku do dnia zapłaty, ale nie dłuższy niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego. Art Jeżeli termin zapłaty nie został określony w umowie, wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki ustawowe za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu świadczenia niepieniężnego do dnia zapłaty, ale nie dłuższy niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego. 2. Za dzień wymagalności świadczenia pieniężnego uważa się dzień określony w pisemnym wezwaniu dłużnika do zapłaty, w szczególności w dostarczonej dłużnikowi fakturze lub rachunku. Art. 7. Jeżeli dłużnik nie dokona zapłaty wierzycielowi przysługują, bez odrębnego wezwania, przysługują odsetki w wysokości odsetek za zwłokę, określonej na podstawie art. 56 ustawy Ordynacja podatkowa, chyba, że strony uzgodniły wyższe odsetki. Art. 9. Czynność prawna wyłączająca lub ograniczająca uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika, o których mowa powyżej, jest nieważna. Art. 10. Zmiana kpc Sąd wydaje nakaz zapłaty na podstawie dołączonej do pozwu: - umowy, - dowodu spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego - dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku. 12

13 Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (United Nations Convention on contracts for the international sale of goods) Cz. III. SPRZEDAŻ TOWARÓW Art. 25. Naruszenie umowy Naruszenie umowy uważa się za istotne, jeżeli powoduje dla drugiej strony taki uszczerbek, który w zasadniczy sposób pozbawia te stronę tego, czego zgodnie z umową miała prawo oczekiwać. Art. 39. Powołanie na brak zgodności Kupujący traci prawo powoływania się na brak zgodności towarów, jeżeli nie zawiadomi Sprzedającego o niezgodnościach, w rozsądnym terminie od chwili ich wykrycia lub gdy powinny były zostać wykryte. Maksymalny termin - 2 lata, chyba, że gwarancja trwa dłużej. 13

14 Klauzule umowne dane formalno porządkowe NUMER UMOWY DATA I MIEJSCE ZAWARCIA UMOWY OKREŚLENIE STRON UMOWY Klauzule zasadnicze PRZEDMIOT UMOWY NAZWA TOWARU ILOŚĆ TOWARU JAKOŚĆ TOWARU OPAKOWANIE I ZNAKOWANIE CENA I WARTOŚĆ CENA JEDNOSTKOWA WARTOŚĆ UMOWY KLAUZULA REWIZJI CENY KLAUZULA WALORYZACYJNA BAZA DOSTAWY WARUNKI PŁATNOŚCI TERMIN DOSTAWY / ETAPY REALIZACJI UMOWY 14

15 Klauzule uzupełniające KLAUZULA WAŻNOŚCI UMOWY KLAUZULA KAR UMOWNYCH KLAUZULA ARBITRAŻOWA KLAUZULA SIŁY WYŻSZEJ KLAUZULA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO KLAUZULA GWARANCYJNA KLAUZULA PRZEDŁUŻONEGO PRAWA WŁASNOŚCI KLAUZULA ROZWIĄZANIA KONTRAKTU KLAUZULA PRAWA WŁAŚCIWEGO KLAUZULA ZMIAN I UZUPEŁNIEŃ KLAUZULA JĘZYKA UMOWY (DLA KONTRAKTÓW) ELEMENTY I PRZYKŁADOWE BRZMIENIE KLAUZUL UMOWY Strony umowy (1) NAZWA FIRMY SPRZEDAJĄCEGO (2) FORMA PRAWNA FIRMY SPRZEDAJĄCEGO (3) SIEDZIBA FIRMY SPRZEDAJĄCEGO (4) IMIĘ I NAZWISKO REPREZENTUJĄCYCH FIRMĘ OSÓB - UPOWAŻNIONYCH DO PODPISANIA UMOWY (5) OKREŚLENIE FIRMY SPRZEDAJĄCEGO W DALSZEJ CZĘŚCI UMOWY (6) NAZWA FIRMY KUPUJĄCEGO (7) FORMA PRAWNA FIRMY KUPUJĄCEGO (8) SIEDZIBA FIRMY KUPUJĄCEGO (9) IMIĘ I NAZWISKO REPREZENTUJĄCYCH FIRMĘ OSÓB - UPOWAŻNIONYCH DO PODPISANIA UMOWY (10) OKREŚLENIE FIRMY KUPUJĄCEGO W DALSZEJ CZĘŚCI UMOWY Klauzula rewizji ceny - ogólna (1) ZASTRZEŻENIE, ŻE CENY SKALKULOWANE SĄ NA PODSTAWIE KOSZTÓW BIEŻĄCYCH (2) OŚWIADCZENIE O REZERWOWANIU PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO PRAWA DO ZMIANY CENY W PRZYPADKU ISTOTNEGO WZROSTU (LUB WZROSTU O OKREŚLONY PROCENT): - CEN SUROWCÓW 15

16 - STAWEK TRANSPORTOWYCH CZY UBEZPIECZENIOWYCH - KOSZTÓW ROBOCIZNY, ITP. (3) WSKAZANIE OKRESU, KTÓRY BĘDZIE BRANY POD UWAGĘ PRZY USTALANIU ZMIAN CEN I KOSZTÓW WYMIENIONYCH ELEMENTÓW NP. POMIĘDZY DATĄ ZAWARCIA KONTRAKTU A DATĄ WYSYŁKI Cena towaru skalkulowana została na podstawie kosztów bieżących (1). Jakikolwiek wzrost cen surowców, morskich czy lądowych stawek frachtowych lub kosztów ubezpieczenia pomiędzy datą zawarcia kontraktu a datą wysyłki (3) upoważnia Sprzedającego do podniesienia ceny towaru (2). Klauzula rewizji ceny - szczegółowa (1) ZASTRZEŻENIE MOŻLIWOŚCI REWIZJI CENY PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO (2) PODANIE WARUNKU KONIECZNEGO REWIZJI, NP. WZROST CEN SUROWCÓW / ROBOCIZNY (OGÓLNIE LUB O PONAD X %) (3) WSKAZANIE WZORU W/G KTÓREGO USTALANA BĘDZIE NOWA CENA W przypadku wzrostu cen surowców i materiałów lub kosztów robocizny pomiędzy datą zawarcia kontraktu a datą wysyłki towaru o więcej niż 3 procent (2) Sprzedający ma prawo do podniesienia ceny towaru uzgodnionej w kontrakcie (1) według poniższego wzoru (3): P1=P0 x (A+B (S1:S0)+C (R1:R0) gdzie: P1 - cena zrewidowana P0 - cena uzgodniona A - procentowy udział kosztów stałych w cenie (koszty ogólne i zysk) B - procentowy udział kosztów surowców i materiałów w cenie S1 - wartość surowców i materiałów w chwili rewizji ceny S0 - wartość surowców i materiałów w chwili kalkulowaniu ceny C - procentowy udział kosztów robocizny w cenie R1 - wartość robocizny w chwili rewizji ceny R0 - wartość robocizny w chwili kalkulowania ceny Klauzula waloryzacyjna (1) OKREŚLENIE, ŻE CENA ZOSTAŁA SKALKULOWANA NA BAZIE KURSU JEDNEJ WALUTY DO DRUGIEJ (2) PODANIE WYSOKOŚCI KURSU (3) OKREŚLENIE PODSTAWY I DATY KURSU, NP. TABELA NBP NR... Z DNIA... (4) WSKAZANIE WARUNKU WALORYZACJI (LIMITU KONIECZNEGO), NP. WZROST/SPADEK KURSU O PONAD 3 % (5) OKREŚLENIE TERMINU USTALENIA POZIOMU ZMIANY KURSU, NP. W DNIU WYSTAWIENIA FAKTURY (6) WSKAZANIE SYSTEMU WALORYZACJI - JAK WZROŚNIE CENA Cena towaru została skalkulowana na bazie aktualnego kursu polskiego złotego (PLN) w stosunku do dolara USA (USD) (1) w wysokości 1USD =... PLN (2) (Tabela kursów NBP Nr... z dnia...) (3). W przypadku zmiany powyższego kursu o więcej niż 3 procent w górę lub w dół (4) w dniu wystawienia faktury (5) należność zostanie proporcjonalnie zwiększona lub zmniejszona (6). Klauzula płatności uwarunkowanej (1) SPOSÓB PŁATNOŚCI (2) OKREŚLENIE BANKU/BANKÓW (3) OKREŚLENIE DOKUMENTÓW, ZA KTÓRE NASTĄPI PŁATNOŚĆ (4) EWENTUALNE OKREŚLENIE KTO PONIESIE KOSZTY BANKOWE Klauzula płatności akredytywą dokumentową (1) OKREŚLENIE RODZAJU PŁATNOŚCI - AKREDYTYWA (2) SFORMUŁOWANIE WARUNKU NIEODWOŁALNOŚCI AKREDYTYWY (3) WSKAZANIE RODZAJU AKREDYTYWY (4) PODANIE NAZWY BANKU OTWIERAJĄCEGO (5) WSKAZANIE SIEDZIBY BANKU OTWIERAJĄCEGO (6) EWENTUALNE: PODANIE NAZWY BANKU POTWIERDZAJĄCEGO 16

17 (7) WSKAZANIE SIEDZIBY BANKU POTWIERDZAJĄCEGO (8) EWENTUALNE OKREŚLENIE KWOTY AKREDYTYWY (9) WYLICZENIE DOKUMENTÓW, ZA KTÓRE NASTĄPI PŁATNOŚĆ (10) WSKAZANIE TERMINU WAŻNOŚCI AKREDYTYWY (11) EWENTUALNE OKREŚLENIE TERMINU OTWARCIA AKREDYTYWY (12) EWENTUALNE OKREŚLENIE KTO PONIESIE KOSZY BANKOWE Płatność nastąpi nieodwołalną (2) akredytywą (1) otwartą na kwotę łącznej wartości kontraktu ( 8) w Barclay s Bank (4) w Londynie przy ul. Pall Mall 132 (5) i ważną minimum 30 dni od jej otwarcia (10), potwierdzoną (3) przez Bank Handlowy w Warszawie (6) przy ul. Chałubińskiego 8 (7). Kupujący otworzy akredytywę w ciągu dwóch tygodni od wejścia niniejszego kontraktu w życie (11) i poniesie związane z tym wszelkie koszty bankowe (12). Płatność zostanie dokonana po prezentacji następujących dokumentów: 1. Faktura ostateczna w 3 egz. 2. Trzy oryginały ( cały zestaw ) czystego konosamentu na towary załadowane, wystawionego na zlecenie Sprzedającego i indosowanego in blanco 3. Polisa ubezpieczeniowa Lloyd s wystawiona według klauzuli C 4. Certyfikat jakości wystawiony przez TradeCon 5. Świadectwo pochodzenia EUR 1 (9). Klauzula płatności inkasem dokumentowym (1) OKREŚLENIE RODZAJU PŁATNOŚCI - INKASO (2) OKREŚLENIE RODZAJU INKASA (3) WSKAZANIE NAZWY BANKU INKASUJĄCEGO (4) WSKAZANIE SIEDZIBY BANKU INKASUJĄCEGO (5) WSKAZANIE, KTO PONIESIE KOSZTY BANKOWE (6) ODSETKI KARNE ZA ZWŁOKĘ W WYKUPIENIU DOKUMENTÓW (7) DOKUMENTY, ZA KTÓRE NASTĄPI PŁATNOŚĆ Płatność nastąpi inkasem (1) D/P (2) przy pierwszej prezentacji dokumentów w Barclay s Bank (3) w Londynie przy ul. Pall Mall 132 (4). Wszelkie koszty bankowe inkasa poniesie Sprzedający (5). Jeżeli płatność nie zostanie przekazana w ciągu 14 dni od dnia nadejścia dokumentów do banku inkasującego, Kupujący zostanie obciążony odsetkami w wysokości 1.5 % za każdy zaczęty tydzień zwłoki (6). Dokumenty, za które nastąpi płatność: 1. Faktura ostateczna w 3 egz. 2. Trzy oryginały ( cały zestaw ) czystego konosamentu na towary załadowane, wystawionego na zlecenie Sprzedającego i indosowanego in blanco 3. Polisa ubezpieczeniowa Lloyd s wystawiona według klauzuli C 4. Certyfikat jakości wystawiony przez TradeCon 5. Świadectwo pochodzenia EUR 1 (7). KLAUZULE UZUPEŁNIAJĄCE (OWS/OWZ) Klauzula kar umownych (1) WSKAZANIE STRONY ZOBOWIĄZANEJ DO EW. ZAPŁACENIA KARY UMOWNEJ (2) OKREŚLENIE TYTUŁU KARY UMOWNEJ (3) WYŁĄCZENIE PRZYPADKÓW, KTÓRE ZOSTAŁY SPOWODOWANE SIŁĄ WYŻSZĄ (4) WYŁĄCZENIE PRZYPADKÓW, KTÓRE ZOSTAŁY SPOWODOWANE WINĄ DRUGIEJ STRONY (5) OKREŚLENIE WYSOKOŚCI KARY UMOWNEJ (PROCENTOWO LUB KWOTOWO) (6) WSKAZANIE SYSTEMU NALICZANIA KARY (NP. ZA KAŻDY ROZPOCZĘTY / PEŁNY TYDZIEŃ ZWŁOKI...) (7) EW. USTALENIE OKRESU KARENCJI W NALICZANIU KARY UMOWNEJ (8) OKREŚLENIE MAKSYMALNEGO POZIOMU KARY UMOWNEJ, POWYŻEJ KTÓREGO KARA NIE BĘDZIE JUŻ NALICZANA (9) EW. WSKAZANIE ZASAD PŁATNOŚCI KARY UMOWNEJ ORAZ TERMINU PŁATNOŚCI (10) EW. OKREŚLENIE ODSETEK ZA ZWŁOKĘ W PŁATNOŚCI KARY UMOWNEJ 17

18 (11) EW. W INTERESIE STRONY ZOBOWIĄZANEJ DO ZAPŁACENIA KARY UMOWNEJ ZAGWARANTOWANIE, ŻE UISZCZONE KARY UMOWNE ZALICZONE ZOSTANĄ NA POCZET EWENTUALNYCH ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH, KTÓRE ZOSTAŁY PRZEWIDZIANE W KONTRAKCIE LUB W INTERESIE STRONY OTRZYMUJĄCEJ PŁATNOŚĆ Z TYTUŁU KARY UMOWNEJ - ZASTRZEŻENIE, ŻE ZAPŁACENIE KARY UMOWNEJ NIE ZWALNIA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU TZW. KORZYŚCI NIEUZYSKANYCH (LUCRUM CESSANS) Jeżeli Sprzedający (1) nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wynikających z kontraktu w czasie uzgodnionym w kontrakcie (2) i nie będzie to spowodowane siłą wyższą (3) ani winą Kupującego (4), a okres tej zwłoki przekroczy 14 dni (7), ten ostatni będzie uprawniony do otrzymania kary umownej w wysokości 0,5 procenta wartości niedostarczonych w terminie towarów (5) za każdy tydzień zwłoki (6), jednak łączna wartość kary umownej nie może przekroczyć 8 procent niedostarczonych w terminie towarów lub ich partii (8). Należność z tytułu kary umownej zostanie przekazana Kupującemu przelewem na jego konto w ciągu 7 dni od otrzymania przez Sprzedającego pisemnego wezwania w tej sprawie, wystosowanego po dacie wymagalności kary (9), a w przypadku zwłoki w tej płatności Kupujący ma prawo obciążyć Sprzedającego odsetkami karnymi w wysokości określonej w klauzuli płatności (10). Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Sprzedającego od dalszych roszczeń odszkodowawczych, przewidzianych w kontrakcie, w tym z tytułu korzyści nieuzyskanych (11). Klauzula arbitrażowa KWESTIE BRANE POD UWAGĘ PRZY NEGOCJOWANIU SIEDZIBY ARBITRAŻU: WYKONYWALNOŚĆ OBCYCH ORZECZEŃ ARBITRAŻOWYCH W KRAJACH PARTNERÓW HANDLOWYCH: - PODPISANE I RATYFIKOWANE KONWENCJE MIĘDZYNARODOWE - REALIZACJA KONWENCJI W PRAKTYCE KOSZTY POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO (LICZONE DLA OKREŚLONEJ WYSOKOŚCI SPORU) MOŻLIWOŚĆ PRAKTYCZNEGO KONTAKTU Z SIEDZIBĄ ARBITRAŻU I KOSZTY Z TYM ZWIĄZANE (ODLEGŁOŚĆ GEOGRAFICZNA) DLA ARBITRAŻU INSTYTUCJONALNEGO - FAKT WPISANIA ARBITRAŻU NA LISTĘ ORGANÓW KOMPETENTNYCH (KTÓRYCH ORZECZENIA BĘDA WYKONYWANE W INNYCH KRAJACH) REGULAMIN SĄDU ARBITRAŻOWEGO ARBITRÓW SĄDU OPINIA O SOLIDNOŚCI SĄDU DLA ARBITRAŻU INSTYTUCJONALNEGO (1) OKREŚLENIE ZAKRESU SPORU (LUB STWIERDZENIE, ŻE BĘDĄ TO WSZELKIE SPORY WYNIKAJĄCE Z UMOWY) (2) EWENTUALNE ZAPEWNIENIE, ŻE SPORY BĘDĄ ROZSTRZYGANE POLUBOWNIE, A GDY TAKIE ROZSTRZYGNIĘCIE BĘDZIE NIEMOŻLIWE - DOPIERO WTEDY W DRODZE ARBITRAŻU (3) NAZWA SĄDU ARBITRAŻOWEGO (4) WSKAZANIE SIEDZIBY SĄDU ARBITRAŻOWEGO (5) WSKAZANIE TRYBU DOBORU ARBITRÓW ZGODNIE Z REGULAMINEM WYBRANEGO SĄDU LUB POWOŁANIE SIĘ NA REGULAMIN WYBRANEGO SĄDU (6) EWENTUALNE ZAPEWNIENIE, ŻE STRONY UZNAJĄ, IŻ ORZECZENIE ARBITRAŻU BĘDZIE OSTATECZNE I WIĄŻĄCE DLA STRON ORAZ, ŻE STRONY ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ DO JEGO DOBROWOLNEGO WYKONANIA Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią (1) strony będą starały się rozstrzygać w sposób polubowny w duchu wzajemnego zrozumienia (2). Gdy polubowne rozwiązanie sporu będzie niemożliwe - spór rozstrzygnie Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (3) w Warszawie (4), zgodnie z regulaminem tego sądu (5). Strony zobowiązują się do uznania orzeczenia arbitrażu jako ostatecznego i wiążącego oraz do dobrowolnego jego wykonania (6). Klauzula prawa właściwego Umowa niniejsza podlega prawu polskiemu. 18

19 Klauzula siły wyższej (1) ZWOLNIENIE STRON OD ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ (ZA CZĘŚCIOWE LUB CAŁKOWITE NIEWYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ) W PRZYPADKU ZAISTNIENIA ZJAWISKA SIŁY WYŻSZEJ (2) OKREŚLENIE CO STRONY ROZUMIEJĄ POD POJĘCIEM SIŁY WYŻSZEJ (3) WSKAZANIE CZY I KIEDY MOŻLIWE JEST ROZWIĄZANIE KONTRAKTU A KIEDY TYLKO CZASOWE ZAWIESZENIE LUB OGRANICZENIE JEGO REALIZACJI (4) WSKAZANIE OBOWIĄZKU NATYCHMIASTOWEGO ( NIE PÓŹNIEJ NIŻ W CIĄGU X DNI) ZAWIADOMIENIA DRUGIEJ STRONY O ZAISTNIAŁYCH OKOLICZNOŚCIACH (5) WSKAZANIE OBOWIĄZKU POTWIERDZENIA ZJAWISKA CERTYFIKATEM SIŁY WYŻSZEJ WYDANYM PRZEZ IZBĘ HANDLOWĄ W CIĄGU OKREŚLONEGO CZASU OD ZAŻĄDANIA TEGO PRZEZ DRUGĄ STRONĘ (6) ZASTRZEŻENIE, ŻE NIEDOTRZYMANIE WSKAZANYCH WYŻEJ TERMINÓW POZBAWIA PRAWA POWOŁYWANIA SIĘ NA SIŁĘ WYŻSZĄ Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego kontraktu, jeżeli to niewykonanie powstało na skutek okoliczności siły wyższej (1). Przez siłę wyższą należy rozumieć każdą okoliczność, która zachodzi po podpisaniu kontraktu i jest niezależna od woli stron, uniemożliwia wykonanie zobowiązań umownych, oraz której skutków nie można uniknąć, jak przykładowo wojny, strajki za wyjątkiem nielegalnych, klęski żywiołowe, powodzie, pożary, itp. (2). Realizacja kontraktu zostaje zawieszona na okres trwania zjawiska siły wyższej, jednakże jeżeli będzie ono trwało nieprzerwanie dłużej niż 60 dni od daty przewidzianej na wykonanie zobowiązania, każda ze stron ma prawo jednostronnego odstąpienia od kontraktu bez konsekwencji ponoszenia kar umownych i innych odszkodowań (3). Strona powołująca się na okoliczność siły wyższej zobowiązana jest do niezwłocznego, jednakże nie później niż w ciągu 7 dni od daty wystąpienia okoliczności, zawiadomienia o tym fakcie drugiej strony w formie pisemnej (4) oraz zobowiązana do jego potwierdzenia certyfikatem siły wyższej, wystawionym przez właściwą izbę handlową w ciągu 21 dni od zażądania tego przez drugą stronę (5). Niedotrzymanie wyżej wymienionych warunków i terminów pozbawia prawa powoływania się na zjawisko siły wyższej jako okoliczność zwalniającą z zobowiązań kontraktowych (6). Klauzula postępowania reklamacyjnego (1) OKREŚLENIE ZAKRESU ROSZCZEŃ (Z TYTUŁU ILOŚCI I JAKOŚCI) (2) OKREŚLENIE TRYBU WNOSZENIA ROSZCZEŃ (NP. NA PIŚMIE) (3) OKREŚLENIE MAKSYMALNEGO TERMINU WNOSZENIA REKLAMACJI Z TYTUŁU ILOŚCI (4) OKREŚLENIE MAKSYMALNEGO TERMINU WNOSZENIA REKLAMACJI Z TYTUŁU JAKOŚCI (5) WSKAZANIE MOMENTU, OD KTÓREGO LICZY SIĘ BIEG W/W TERMINÓW (NP. PRZYBYCIE TOWARU DO MIEJSCA PRZEZNACZENIA LUB PRZEKROCZENIA PRZEZ TOWAR OBSZARU CELNEGO...) (6) ZASADY POTWIERDZANIA ZASADNOŚCI REKLAMACJI: - NAZWA DOKUMENTU KONTROLNEGO I PRZEZ KOGO WYDANY (7) ZASADY ZABEZPIECZENIA DOWODÓW REKLAMACJI (8) EW. INNE DOKUMENTY, KTÓRE POWINNY BYĆ ZŁOŻONE W RAMACH REKLAMACJI (9) ZASTRZEŻENIE, ŻE REKLAMACJE WNOSZONE PO UPŁYWIE WSKAZANEGO TERMINU NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE (10) EWENTUALNE ZASTRZEŻENIE, ŻE SPRZEDAJĄCY NIE PONOSI WOBEC KUPUJĄCEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WADY TOWARU, JEŻELI W CHWILI ZAWARCIA UMOWY KUPUJĄCY WIEDZIAŁ O ISTNIENIU TYCH WAD Wszelkie roszczenia z tytułu ilości i jakości towarów dostarczonych w ramach tego kontraktu (1) powinny być wnoszone na piśmie (2) do Sprzedającego nie później niż : - z tytułu ilości - 30 dni (3) - z tytułu jakości - 60 dni (4) od daty przybycia towaru do miejsca przeznaczenia wskazanego w kontrakcie (5). Reklamacja powinna być potwierdzona oficjalnym dokumentem (certyfikatem wagi, certyfikatem ilości, itp.) wydanym przez Polcargo (6). Kupujący zobowiązany jest zabezpieczyć dowody reklamacji (7), a w przypadku gdy przedmiotem reklamacji są wady towaru, umożliwić, na żądanie drugiej strony, dokonania inspekcji na miejscu przez przedstawicieli Sprzedającego, na koszt dokonującego inspekcji, lub wysłać Sprzedającemu próbki towaru wraz z protokołem ich pobrania, wydanym przez Polcargo (8) Reklamacje wniesione po upływie wskazanych terminów i bez zachowania uzgodnionego trybu ich wnoszenia nie będą przez Sprzedającego rozpatrywane (9). Sprzedający nie ponosi ponadto wobec Kupującego odpowiedzialności za wady towaru, jeżeli w chwili zawarcia umowy Kupujący wiedział o istnieniu tych wad (10). Klauzula gwarancyjna (1) ZOBOWIĄZANIE UDZIELENIA GWARANCJI PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO (2) OKREŚLENIE ZAKRESU GWARANCJI (NA CO JEST UDZIELANA) 19

20 (3) SPRECYZOWANIE ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI (NP. WADY FIZYCZNE TOWARU, KTÓRE MOGĄ POWSTAĆ W OKRESIE GWARANCJI PRZY JEGO ZWYCZAJNEJ EKSPLOATACJI) (4) OKREŚLENIE OKRESU GWARANCJI (5) OKREŚLENIE MOMENTU, OD KTÓREGO LICZONY JEST OKRES GWARANCJI (6) SPOSÓB ZAŁATWIENIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU GWARANCJI,NP. NAPRAWA, WYMIANA (7) MAKSYMALNY TERMIN ZAŁATWIENIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU GWARANCJI (8) MOMENT, OD KTÓREGO ZACZYNA SIĘ BIEG W/W TERMINU (NP. OD DATY ZAWIADOMIENIA O WADZIE) (9) SFORMUŁOWANIE ZASADY NIEZWŁOCZNEGO INFORMOWANIA O WADACH TOWARU PO ICH STWIERDZENIU PRZEZ KUPUJĄCEGO (10) SFORMUŁOWANIE PRAWA SPRZEDAJĄCEGO DO ZLECENIA WŁASNYM SPECJALISTOM USUNIĘCIA WAD U OSTATECZNEGO ODBIORCY (11) OKREŚLENIE ZASADY BIEGU OKRESU GWARANCJI OD NOWA W ODNIESIENIU DO WYMIENIONYCH LUB NAPRAWIONYCH TOWARÓW/CZĘŚCI (12) ZASTRZEŻENIE, ŻE ROSZCZENIA Z TYTUŁU GWARANCJI, KTÓRE WPŁYNĄ DO SPRZEDAJĄCEGO PO UPŁYWIE JEJ TERMINU: - NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE LUB - BĘDĄ UWZGLĘDNIANE PRZEZ OKREŚLONY OKRES (NP. 30 DNI), POD WARUNKIEM, ŻE WADA WYSTĄPIŁA W OKRESIE GWARANCJI I MOŻNA TEGO DOWIEŚĆ Sprzedający udziela gwarancji (1) na towar będący przedmiotem umowy (2) obejmującej wady fizyczne towaru, które mogą powstać w okresie gwarancji przy jego zwyczajnej eksploatacji (3). Okresem gwarancji jest jeden rok (4) od momentu dostarczenia towaru do miejsca przeznaczenia określonego w umowie (5). W ciągu okresu gwarancji Sprzedający jest zobowiązany do naprawy lub wymiany wadliwego towaru czy jego części (6), w jak najkrótszym czasie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od daty zawiadomienia o wadzie (7). Sprzedającemu przysługuje prawo zlecenia własnym specjalistom usunięcia wady u ostatecznego odbiorcy towaru (10). W odniesieniu do wymienionych lub naprawionych części okres gwarancji biegnie od nowa (11). Kupujący jest zobowiązany do informowania sprzedającego o wadach towaru niezwłocznie po ich wykryciu (9). Roszczenia, które wpłyną do Sprzedającego po upływie okresu gwarancji nie będą uwzględniane (12). Klauzula przedłużonego prawa własności (1) OKREŚLENIE WARUNKÓW, DO SPEŁNIENIA KTÓRYCH TOWAR POZOSTAJE WŁASNOŚCIĄ SPRZEDAJĄCEGO (NP. ZAPŁATA ZA TOWAR) (2) ZASTRZEŻENIE, ŻE DOKONANIE OKREŚLONYCH CZYNNOŚCI PRZEZ KUPUJĄCEGO DO MOMENTU SPEŁNIENIA W/W WARUNKÓW NIE POZBAWIA TYCH WARUNKÓW MOCY PRAWNEJ (NP. USZLACHETNIENIE TOWARU, ZAMONTOWANIE...) Do czasu zapłaty przez Kupującego wszelkich należności towar pozostaje własnością Sprzedającego (1), nawet wówczas, gdy został on wbudowany lub poddany obróbce sam lub łącznie z towarami należącymi do Kupującego (2) Klauzula rozwiązania umowy (1) OKREŚLENIE MOŻLIWOŚCI WYPOWIEDZENIA UMOWY W OKREŚLONYCH OKOLICZNOŚCIACH (2) WSKAZANIE STRONY UPRAWNIONEJ LUB ZAZNACZENIE, ŻE MOGĄ ZROBIĆ TO OBIE STRONY (3) WSKAZANIE PRZYPADKÓW, W KTÓRYCH WYPOWIEDZENIE TAKIE JEST MOŻLIWE (4) OKREŚLENIE OKRESU WYPOWIEDZENIA (5) OKREŚLENIE MOMENTU, OD KTÓREGO BIEGNIE OKRES WYPOWIEDZENIA (6) WSKAZANIE FORMY WYPOWIEDZENIA (7) OKREŚLENIE PRZYPADKÓW SZCZEGÓLNYCH, GDY WYPOWIEDZENIE MA SKUTEK NATYCHMIASTOWY Niniejsza umowa może zostać wypowiedziana (1) przez każdą ze stron (2) w każdym przypadku (3) na trzy miesiące naprzód (4) na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło wypowiedzenie listem poleconym (6). Data stempla pocztowego na tym liście uważana jest za datę rozpoczęcia biegu terminu wypowiedzenia (5). Każda ze stron ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy druga strona nie wykonuje postanowień niniejszej umowy ze swej winy lub dopuszcza się rażących zaniedbań w wykonaniu przyjętych na siebie obowiązków (7). Klauzula języka umowy (tekstu autentycznego) (1) OKREŚLENIE ILOŚCI EGZEMPLARZY KONTRAKTU (2) ZAPEWNIENIE O TYM, ŻE SĄ ONE JEDNOBRZMIĄCE (3) WSKAZANIE JĘZYKÓW, W KTÓRYCH SPORZĄDZONO POSZCZEGÓLNE EGZEMPLARZE (4) WSKAZANIE JEDNEGO TEKSTU (JĘZYKA), KTÓRY W RAZIE WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNYCH BĘDZIE MIAŁ MOC ROZSTRZYGAJĄCĄ Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch (1) jednobrzmiących egzemplarzach (2) w języku polskim i angielskim (3). Tekstem autentycznym jest tekst polski (4). 20

21 AKREDYTYWA DOKUMENTOWA 3. AKREDYTYWA 2. OTWARCIE BANK BANK AWIZUJĄCY/ 8. DOKUMENTY OTWIERAJĄCY POTWIERDZAJĄCY 4. AWI- 9. PŁATNOŚĆ 1. ZLECE- ZO NIE OTWA- RCIA AKRE DYTYWY 10. PŁAT- 11. DOKU- 7. DOKU NOŚĆ MENTY MENTY EKSPORTER IMPORTER 5. TO DOKU- 13. TO- WAR MENT WAR 6. DOKUMENTY PRZEWO- TOWAROWE ZOWY PRZEWOŹNIK TOWAR PRZEWOŹNIK AKREDYTYWA PODLEGA ZWYCZAJOM UCP600 21

22 INKASO DOKUMENTOWE 5.BANKOWE ZLECENIE INKASOWE BANK BANK EKSPORTERA 5A. DOKUMENTY IMPORTERA 9. PŁATNOŚĆ 3. ZLE- 6. AWI- CENIE ZO INKASA 8. DOKU- 7.PŁAT- MENTY NOŚĆ (LUB AKCEPT) 10. PŁAT- 4. DO- NOŚĆ KU- MEN- TY EKSPORTER IMPORTER 1. TO DOKU- 12. TO- WAR MENT WAR 2. DOKUMENTY PRZEWO- TOWAROWE ZOWY PRZEWOŹNIK TOWAR PRZEWOŹNIK INKASO PODLEGA ZWYCZAJOM URC522 22

23 ZASTOSOWANIE WEKSLA Sytuacja wyjściowa: FRITIM S.A. kupuje w dniu 21 maja 2008 r. towar wartości zł od ADREX S.A. Płatność za towar nastąpi 21 sierpnia 2008 r. i zostanie zabezpieczona wekslem. Weksel będzie płatny w Banku Pekao S.A. w IX Oddziale w Warszawie. Możliwe są dwa warianty: wystawienie weksla własnego przez FRITIM S.A. wystawienie weksla trasowanego przez ADREX S.A. WEKSEL WŁASNY...Warszawa,...dnia...21 maja 2008 r....na ,00 zł.....dnia 21 sierpnia 2008 r...zapłac.imy... za ten własny. weksel na zlecenie...firmy ADREX S.A...sumę pięćdziesiąt tysięcy złotych Płatny w Banku Pekao S.A. IX Oddz. w Warszawie FRITIM S.A. (-) PODPISY TRATA TERMINOWA Akceptujemy FRITIM S.A....Warszawa,...dnia...21 maja 2008 r...na ,00 zł......dnia 21 sierpnia 2008 r...zapłac.icie... za ten trasowany. (-) PODPISY weksel na zlecenie... nasze własne...sumę pięćdziesiąt tysięcy złotych FRITIM S.A. Warszawa, ul. Piękna 23 Płatny w Banku Pekao S.A. IX Oddz. w Warszawie ADREX S.A. (-) PODPISY 23

24 24

25 Źródło: Budzyński W.: Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Więcej tablic: 25

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z wynikami przetargu nieograniczonego nr: ZP/PYA/03/2013 z dnia Warszawie w dniu..2013

Zgodnie z wynikami przetargu nieograniczonego nr: ZP/PYA/03/2013 z dnia Warszawie w dniu..2013 Zgodnie z wynikami przetargu nieograniczonego nr: ZP/PYA/03/2013 z dnia Warszawie w dniu..2013 Załącznik nr. 3 zostaje zawarta w UMOWA NR - PROJEKT pomiędzy: Polskim Związkiem Żeglarskim z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015 UMOWA Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy Nr CSIOZ/ /2015 zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Umowa dostawę chwytów do wspinaczki wraz z kluczami udarowymi na potrzeby Polskiego Związku Alpinizmu

Umowa dostawę chwytów do wspinaczki wraz z kluczami udarowymi na potrzeby Polskiego Związku Alpinizmu Umowa dostawę chwytów do wspinaczki wraz z kluczami udarowymi na potrzeby Polskiego Związku Alpinizmu Polskim Związkiem Alpinizmu, z siedzibą w Warszawie (00-087), ul. Corazziego 5/24, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Wzór umowy. zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA. Wzór umowy. zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie Pl. Piłsudskiego 9,00-078 Warszawa, wpisanym do rejestru instytucji kultury pod numerem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. NR 1/RPOP.0037/16. Zawarta w dniu pomiędzy

UMOWA NR. NR 1/RPOP.0037/16. Zawarta w dniu pomiędzy Wzór umowy UMOWA NR. NR 1/RPOP.0037/16 Zawarta w dniu pomiędzy Fundacją Art Projekt z siedzibą ul. Obozowa 42/30, 30-383 Kraków, Adres korespondencyjny : Ul. Jagodowa 3,55-010 Smardzów, NIP: 6762464787,

Bardziej szczegółowo

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez:

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez: U M O W A Zawarta w dniu r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. ul. Podmiejska Boczna 10 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1... - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat.

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. r. w Zielonej Górze pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B Załącznik nr 2 Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B zawarta w dniu.... r. w Międzyrzeczu pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul.

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. CPV Roboty budowlane w zakresie obiektów sportowych

U M O W A Nr. CPV Roboty budowlane w zakresie obiektów sportowych U M O W A Nr Zał. nr 6 zawarta w dniu... w Pyskowicach, pomiędzy Gminą Pyskowice, z siedzibą: ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, w imieniu którego występuje:..., zwanym dalej Zamawiającym, a...,

Bardziej szczegółowo

1. Termin realizacji umowy: sukcesywnie od dnia podpisania niniejszej umowy, tj.

1. Termin realizacji umowy: sukcesywnie od dnia podpisania niniejszej umowy, tj. $ 1.! " " # # zawarta w Białymstoku w dniu., % & ' ( ) * & + &, * & + -. pomiędzy $ -, NIP 542-2-84-619, REGON 2333177, reprezentowanym przez Dyrektora, zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, a.,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem)

Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem) Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia:

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY na wykonanie zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kosowo Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Oferujemy

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy UMOWA NR 272.... 2014 zawarta w dniu.. pomiędzy reprezentowaną przez: Gminą Sławno z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno Wójta Gminy Sławno

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa:

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa: UMOWA Nr. zawarta w dniu.. w Szczecinie pomiędzy: Spółką Akcyjną Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Bytomskiej 7, 70-603 Szczecin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ Załącznik Nr 7/2 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2012 zawarta w Warszawie w dniu 2012 r. pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży nr. a Firmą:.

Umowa sprzedaży nr. a Firmą:. 1 Umowa sprzedaży nr zawarta w dniu w Kłobucku pomiędzy: Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłobuck, NIP 574-000-69-30, REGON 150027008 z siedzibą w Kłobucku

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / Wzór

UMOWA NR / Wzór załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR / 2013 - Wzór na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, zawarta w Słupku

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. na sukcesywną dostawę środków czystości i artykułów higienicznych na potrzeby WUP w Zielonej Górze

WZÓR UMOWY. na sukcesywną dostawę środków czystości i artykułów higienicznych na potrzeby WUP w Zielonej Górze WZÓR UMOWY na sukcesywną dostawę środków czystości i artykułów higienicznych na potrzeby WUP w Zielonej Górze Zawarta w dniu.. marca 2015 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim - Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

UMOWA na obsługę techniczną budynków Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Przyjezierze w Szczecinku

UMOWA na obsługę techniczną budynków Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Przyjezierze w Szczecinku UMOWA na obsługę techniczną budynków Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Przyjezierze w Szczecinku Dnia.. roku w Szczecinku pomiędzy: Spółdzielnią Budowlano-Mieszkaniową Przyjezierze w Szczecinku z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPORY Z PODWYKONAWCAMI

SPORY Z PODWYKONAWCAMI SPORY Z PODWYKONAWCAMI case study Kancelaria BWHS Warszawa, 13 grudnia 2016 1 KAZUS nr 1 Sąd Polubowny przy KIG w Warszawie Roszczenie o zapłatę kar umownych Podwykonawca wpłata zaliczki z umowy przedwstępnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Umowa zawarta dnia.. r. po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 76/ZP/2012

U M O W A NR 76/ZP/2012 Wzór umowy - Załącznik do siwz U M O W A NR 76/ZP/2012 zawarta w dniu... 2012 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą UMOWA Nr IT/.../2016 W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie ul. Kościuszki 5, NIP 123-12-10-962 reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy inż. Zdzisława Lisa zwaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr AZ 5/2012. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy:

Umowa nr AZ 5/2012. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy: załącznik nr 5 do specyfikacji nr AZ-5/2012 - wzór umowy Umowa nr AZ 5/2012 Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy: MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, 61-745 Poznań, Al. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych zawarta w dniu. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr..

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr.. Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu.. 2015 roku, pomiędzy: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7,

Bardziej szczegółowo

1. Zgodnie z wynikiem postępowania Nr 40/ZT/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

1. Zgodnie z wynikiem postępowania Nr 40/ZT/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2010 zawarta w Warszawie w dniu 2010 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr... na zakup i dostawę materiałów budowlanych i hydraulicznych zawarta w dniu.. 2013 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków Kraków, dnia 05.12.2013r. DZPiZ 271-324/2013 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę listew przypodłogowych PCV do wykładzin PCV. Numer sprawy 324/ZP/2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY nr. SPRZĘTU LOTNISKOWEGO. Zawarta w dniu... w Białych Błotach, pomiędzy:

UMOWA SPRZEDAŻY nr. SPRZĘTU LOTNISKOWEGO. Zawarta w dniu... w Białych Błotach, pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY nr. SPRZĘTU LOTNISKOWEGO Zawarta w dniu.... w Białych Błotach, pomiędzy: Portem Lotniczym Bydgoszcz S.A. ul. Paderewskiego 1, 86-005 Białe Błota, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego UMOWA Nr /2014 W dniu.. 2013 roku w Stalowej Woli pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola,

Bardziej szczegółowo

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus ROZDZIAŁ II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu grudnia 2010 r. w Mińsku Mazowieckim została zawarta Umowa pomiędzy: 1. Ośrodkiem Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim w likwidacji, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność umowna. obowiązek wykonania zobowiązania odpowiedzialność odszkodowawcza odsetki dodatkowe postanowienia umowy

Odpowiedzialność umowna. obowiązek wykonania zobowiązania odpowiedzialność odszkodowawcza odsetki dodatkowe postanowienia umowy Prawo umów 1 Odpowiedzialność umowna obowiązek wykonania zobowiązania odpowiedzialność odszkodowawcza odsetki dodatkowe postanowienia umowy 2 Kontraktowa odpowiedzialność odszkodowawcza Art. 471 Dłużnik

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w dniu... 2006 r w Makowie Mazowieckim, pomiędzy: Miastem Makowem Mazowieckim z siedzibą w Makowie Mazowieckim przy ul. Moniuszki 6 NIP: 757-142-03-77, REGON: 550668309

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. Umowa nr... z dnia... na dostawę prenumeraty czasopism polskich w roku 2016

Wzór Umowy. Umowa nr... z dnia... na dostawę prenumeraty czasopism polskich w roku 2016 Wzór Umowy Załącznik D2 Umowa nr... z dnia... na dostawę prenumeraty czasopism polskich w roku 2016 zawarta w Warszawie pomiędzy: 1. Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu zawarta w dniu UMOWA w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nr /2013 na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę:

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę: UMOWA zawarta w dniu... 2008 roku w Katowicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór)

Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór) Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór) zawarta w dniu. 2017r. w Mielcu, pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z siedzibą przy ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, wpisaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

2 Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy.

2 Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY Umowa nr CZĘŚĆ:.. Zawarta w Trzcinicy dnia... roku pomiędzy: Stowarzyszeniem Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy, z siedzibą: 38-207 Trzcinica 79

Bardziej szczegółowo

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU,

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu XI Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 081/13 UMOWA NR (PROJEKT)

Nr sprawy 081/13 UMOWA NR (PROJEKT) UMOWA NR (PROJEKT) na zakup i dostawę sprzętu audio-wideo na potrzeby instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 2063 zawarta w dniu.2013 r. w Warszawie pomiędzy : JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA RZP.../2017. zawarta w dniu 2017 roku w Słupsku pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

UMOWA RZP.../2017. zawarta w dniu 2017 roku w Słupsku pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 5B do Zaproszenia część B zamówienia UMOWA RZP..../2017 zawarta w dniu 2017 roku w Słupsku pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: a

Bardziej szczegółowo

Wzór ramowy umowy nr / zawarta w dniu r. w Zielonej Górze pomiędzy:

Wzór ramowy umowy nr / zawarta w dniu r. w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Wzór ramowy umowy nr / 2011 zawarta w dniu...2011r. w Zielonej Górze pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 031/13. JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr z siedzibą w: Warszawa ul. Banacha 2, NIP: , REGON:

Nr sprawy 031/13. JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr z siedzibą w: Warszawa ul. Banacha 2, NIP: , REGON: UMOWA NR (PROJEKT) na zakup i dostawę urządzeń do ochrony dokumentów i materiałów zawierających informacje niejawne (sejfy) dla instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 2063 zawarta w dniu...2013

Bardziej szczegółowo

Umowa kupna-sprzedaży

Umowa kupna-sprzedaży 1 Umowa kupna-sprzedaży nr zawarta w dniu.. w Celestynowie pomiędzy: Skarbem Państwa Nadleśnictwem Celestynów zwanym dalej Sprzedającym, w imieniu którego działa: 1. mgr inż. Artur Dawidziuk - Nadleśniczy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 UMOWA../2016. Zawarta w Szczecinie, w dniu..2016r.

Załącznik nr 2 UMOWA../2016. Zawarta w Szczecinie, w dniu..2016r. UMOWA../2016 Zawarta w Szczecinie, w dniu..2016r. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa akordeonu dla Akademii Sztuki w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Część II SIWZ Istotne Postanowienia Umowy 1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego (zwanego również Licencjobiorcą) usług serwisowych o charakterze

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 Wzór UMOWY. zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy:

ZAŁĄCZNIK 2 Wzór UMOWY. zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy: ZAŁĄCZNIK 2 Wzór UMOWY zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy: Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli z siedzibą w Toruniu, Aleja Solidarności 3, NIP 9562012912, reprezentowanym przez: 1. Annę Jurewicz

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr sprawy: BCK

UMOWA. Nr sprawy: BCK Nr sprawy: BCK-04-2012 UMOWA zawarta w Bytowie w dniu.. w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pomiędzy: Bytowskim Centrum Kultury w Bytowie z siedzibą przy ulicy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/I WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/I WZÓR UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-28/2016/I WZÓR W dniu... w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Odbiorcą, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego UMOWA Nr.. zawarta w dniu... 2015r. w Szczecinie pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Dyrektora - Dorotę Janicką,

Bardziej szczegółowo

1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014

1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014 1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014 zawarta w dniu. r. pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową Piast z siedzibą we Wrocławiu ul. Bulwar Ikara 10B, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. -.. - a.. o treści

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - UMOWA Nr. a.. z siedzibą w. przy ul..., NIP.., reprezentowanym przez:

- WZÓR - UMOWA Nr. a.. z siedzibą w. przy ul..., NIP.., reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 - WZÓR - UMOWA Nr zawarta w dniu.. 2015 r. pomiędzy Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, z siedzibą w Słupsku ul. Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsku, NIP 839-10-03-052, REGON:000277807, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR..

UMOWA SPRZEDAŻY NR.. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Umowa. www.aga-bud.com

Umowa. www.aga-bud.com Umowa zawarta w dniu r. w. pomiędzy Panem/Panią, legitymującym/ą się dowodem osobistym nr.... NIP., zamieszkałym/ą w...... przy ulicy zwaną dalej Zamawiającym lub Inwestorem, a firmą AGABUD z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR.

WZÓR UMOWY UMOWA NR. WZÓR UMOWY UMOWA NR. zawarta dnia.. roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy: Przychodnia Specjalistyczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709)

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr .. NIP., reprezentowanym przez:.

UMOWA nr .. NIP., reprezentowanym przez:. Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA nr Zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Prażmowie ul. Bogusława Ostapowicza 4, 05-505 Prażmów NIP 123 08 80 904 zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr. Załącznik nr 6 do SIWZ

U M O W A nr. Załącznik nr 6 do SIWZ U M O W A nr. Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu. 2011 roku pomiędzy: reprezentowanym przez: zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym a firmą: reprezentowanym przez: zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy UMOWA NR zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy:

Wzór umowy UMOWA NR zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy: Wzór umowy UMOWA NR.... 2016 Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy: Publiczną Szkołą Podstawową im. ks.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia)

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Dyrektora - Janusza Marciniaka przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - Stanisława Suchowackiego

Dyrektora - Janusza Marciniaka przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - Stanisława Suchowackiego Zał. nr 3 UMOWA NR Mp /.. /. zawarta w dniu... w Zielonej Górze w trybie art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. nr 113 poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.) na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

/Projekt umowy/ UMOWA Nr... zawarta w dniu r. w Gliwicach pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

/Projekt umowy/ UMOWA Nr... zawarta w dniu r. w Gliwicach pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 ZSBC/03/2013 /Projekt umowy/ UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Gliwicach pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:...

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych)

Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych) Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 56/D/PN/2012 Wzór umowy UMOWA WCB/././2012 Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

(WZÓR - NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY) UMOWA Nr 39/BA/PN/2014

(WZÓR - NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY) UMOWA Nr 39/BA/PN/2014 (WZÓR - NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY) UMOWA Nr 39/BA/PN/2014 Załącznik nr 8 do SIWZ numer sprawy: 39/BA/PN/2014 W dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: Głównym Urzędem Statystycznym, mającym siedzibę w (00-925)

Bardziej szczegółowo

WIK-ZP.271.15.2015. Załącznik nr 5 UMOWA NR

WIK-ZP.271.15.2015. Załącznik nr 5 UMOWA NR UMOWA NR Załącznik nr 5 zawarta w dniu... 2015 r. w Gołdapi, pomiędzy: Gminą Gołdap, Plac zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, NIP 847-158-70-61 reprezentowaną przez: Jacka Morzego Zastępcę Burmistrza Gołdapi

Bardziej szczegółowo

1. Drewno wielkowymiarowe i średniowymiarowe liściaste buk, osika, olsza oraz iglaste sosna, modrzew, jodła, świerk.

1. Drewno wielkowymiarowe i średniowymiarowe liściaste buk, osika, olsza oraz iglaste sosna, modrzew, jodła, świerk. Projekt umowy UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR../2011 Zawarta w dniu 2011 r. w Muszynie pomiędzy: Miastem i Gminą Uzdrowiskową Muszyna 33-370 Muszyna Rynek 31, zwanym w dalszej treści umowy Sprzedającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo