Raport kwartalny SAF- QSr 1/2014. Black Lion Fund S.A. (pełna nazwa i numer funduszu)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport kwartalny SAF- QSr 1/2014. Black Lion Fund S.A. (pełna nazwa i numer funduszu)"

Transkrypt

1 Skrócone Sprawozdanie Finansowe KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport kwartalny SAF- QSr 1/ (data przekazania) Za 1 kwartał roku obrotowego obejmujący okres od do (pełna nazwa i numer funduszu) (skrócona nazwa emitenta) Finanse - Inne (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) (kod pocztowy) Warszawa (miejscowość) Mińska 25 (ulica) (numer) (48 22) (nr telefonu) (48 22) (numer faxu) (NIP) (REGON) Raport kwartalny powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej zgodnie z przepisami prawa 1

2 Skrócone Sprawozdanie Finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO tys. zł tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE r r r. 21 miesięcy zakończonych r r r r r r r r. 21 miesięcy zakończonych r r r r r. Przychody i zyski z inwestycji Pozostałe przychody i zyski operacyjne Koszty i straty z inwestycji Pozostałe koszty i straty operacyjne Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk/(strata) przed opodatkowaniem Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej, przypadająca na akcjonariuszy Funduszu Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej * Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu Udziały niesprawujące kontroli Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) 3,01 3,11 3,37 3,57 0,71 0,74 0,81 0,85 Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) -0,08-0,36-0,02 0,05-0,02-0,09-0,01 0,01 Zysk (strata) całkowita na jedną akcję zwykłą (w zł.) -0,08-0,02 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liczba akcji na dzień bilansowy Średnia ważona liczba akcji Wartość księgową na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie, pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosiła Dane za bieżący okres sprawozdawczy obejmują okres 3 miesięcy (od r. do r.). Dane za okres porównawczy obejmują dane za okresy 3 miesięcy: od r. do r. oraz od r. do r. Podane wyżej liczby akcji nie zawierają akcji własnych posiadanych bezpośrednio przez Fundusz. W wyniku korekty rozliczenia nabycia akcji Recycling Park Sp. z o.o. liczba akcji Funduszu znajduje się w portfelu Progress FIZAN, którego 100% jednostek należy do BLF S.A. Dla zapewnienia porównywalności, przy wyliczeniu NAV przypadającego na jedną akcję na dzień r., należałoby przyjąć liczbę akcji pomniejszoną o akcje posiadane przez Progress FIZAN tj Wyliczona w ten sposób wartość księgowa na jedną akcję wynosi 3,37 zł. Wyjaśnienie znajduje się w punkcie 7 informacji dodatkowej do sprawozdania skonsolidowanego. 2

3 Skrócone Sprawozdanie Finansowe Poszczególne pozycje zostały wyrażone w tysiącach złotych, chyba że stwierdzono inaczej. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej r r r r. A Aktywa trwałe A.1 Rzeczowe aktywa trwałe A.2 Wartość firmy A.3 Inne wartości niematerialne A.4 Nieruchomości inwestycyjne A.5 A.6 A.7 A.7.1 Akcje i udziały w jednostkach zależnych niepodlegających konsolidacji Akcje i udziały w jednostkach wycenianych metodą praw własności Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe, w tym: - aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności A pożyczki udzielone A inne długoterminowe aktywa finansowe A.8 Należności długoterminowe A.9 A.10 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe i pozostałe aktywa trwałe B Aktywa obrotowe B.1 Zapasy B.2 Należności handlowe B.3 Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych B.4 Pozostałe należności B.5 Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: B.5.1 B aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności B udzielone pożyczki B aktywa finansowe dostępne do sprzedaży B.6 Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe B.7 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty B.8 Aktywa przeznaczone do zbycia B.9 Pozostałe aktywa obrotowe A+B Suma aktywów

4 Skrócone Sprawozdanie Finansowe Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej r r r r. C Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Funduszu C.1 Kapitał zakładowy C.2 Pozostałe kapitały C.3 Zakumulowany wynik finansowy, w tym: C zysk/(strata) z lat ubiegłych C zysk/(strata) netto bieżącego okresu * 5 637* D Udziały niesprawujące kontroli C+D Razem kapitał własny E Zobowiązania długoterminowe E.1 Kredyty i pożyczki E.2 Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego E.3 Pozostałe rezerwy długoterminowe E.4 Pozostałe zobowiązania długoterminowe i inne pasywa F Zobowiązania krótkoterminowe F.1 Zobowiązania handlowe F.2 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych F.3 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe F.4 Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe F.5 Kredyty i pożyczki F.6 Rozliczenia międzyokresowe i inne pasywa F.7 Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do zbycia E+F Razem zobowiązania C+D+E+F Suma pasywów Wartość księgowa Liczba akcji funduszu, pomniejszona o akcje własne posiadane przez Fundusz** Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) 3,01 3,11 3,37 3,57 * Kwartalne dane porównawcze obejmują okresy od r. do r. oraz od r. do r. **Podana wyżej liczba akcji funduszu zawiera tys. akcji znajdujących się w portfelu Progress FIZAN, którego 100% certyfikatów należy do Black Lion Fund. 4

5 Skrócone Sprawozdanie Finansowe SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Działalność kontynuowana r r.* r. * Przychody i zyski, w tym: A Przychody i zyski z inwestycji A.1 Zyski ze sprzedaży jednostek zależnych A.2 Udział w zysku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć rozliczanych zgodnie z metodą praw własności A.3 Zyski ze sprzedaży pozostałych aktywów finansowych A.4 Zysk z wyceny aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy A.5 Zysk z wyceny nieruchomości inwestycyjnych A.6 Pozostałe przychody i zyski z inwestycji B Pozostałe przychody i zyski operacyjne B.1 Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów B.2 Przychody ze sprzedaży produktów i usług B.3 Pozostałe przychody i zyski operacyjne A+B Przychody netto razem Koszty i straty, w tym: C Koszty i straty z inwestycji C.1 Straty ze sprzedaży jednostek zależnych C.2 Udział w stracie jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć rozliczanych zgodnie z metodą praw własności C.3 Strata ze sprzedaży pozostałych aktywów finansowych C.4 Strata z wyceny aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy C.5 Strata z wyceny nieruchomości inwestycyjnych C.6 Pozostałe koszty i straty z inwestycji C.7 Koszty operacyjne związane z działalnością inwestycyjną, w tym: C zużycie materiałów i energii C usługi obce C wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników C podatki i opłaty C amortyzacja C pozostałe koszty działalności C.8 Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości D Pozostałe koszty i straty operacyjne D.1 Koszty operacyjne związane z działalnością inną niż inwestycyjna, w tym: D koszt własny sprzedaży towarów i materiałów D zużycie materiałów i energii D usługi obce D wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników D podatki i opłaty D amortyzacja D pozostałe koszty działalności

6 Skrócone Sprawozdanie Finansowe Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów r r.* r. * D.2 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości "wartości firmy" D.3 Pozostałe odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości D.4 Pozostałe koszty i straty operacyjne E=A+B- C-D Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej F Przychody finansowe F.1 Przychody finansowe z działalności inwestycyjnej F.2 Przychody finansowe z pozostałej działalności G Koszty finansowe G.1 Koszty finansowe z działalności inwestycyjnej G.2 Koszty finansowe z pozostałej działalności H=E+F- G Zysk/(strata) przed opodatkowaniem J Podatek dochodowy J.1 - część bieżąca J.2 - część odroczona K=H-J Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej Działalność zaniechana L Zysk/(strata) netto za okres z działalności zaniechanej M = K+L ZYSK/(STRATA) ZA OKRES N Udziały niesprawujące kontroli M-N ZYSK/(STRATA) ZA OKRES PRZYPADAJĄCY NA AKCJONARIUSZY FUNDUSZU Pozostały zysk/(strata) całkowita Pozostałe elementy zysku / straty całkowitej Podatek od pozycji pozostałego zysku całkowitego Pozostały zysk/(strata) całkowita po opodatkowaniu ZYSK/(STRATA) CAŁKOWITA Zysk/(strata) za okres przypadająca na: właścicieli jednostki dominującej udziałowców niesprawujących kontroli Zysk/(strata) całkowita przypadająca na: właścicieli jednostki dominującej udziałowców niesprawujących kontroli Średnia ważona liczba akcji zwykłych, pomniejszona o akcje własne posiadane przez Fundusz ** Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) -0,08-0,02 0,05 Zysk (strata) całkowita na jedną akcję zwykłą (w zł.) -0,08-0,02 0,05 * Kwartalne dane porównawcze obejmują okresy od r. do r. oraz od r. do r. **Podana wyżej liczba akcji funduszu zawiera tys. akcji znajdujących się w portfelu Progress FIZAN, którego 100% certyfikatów należy do Black Lion Fund.. 6

7 Skrócone Sprawozdanie Finansowe SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM Skrócone sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej Pozostałe kapitały zapasowe i rezerwowe Niepodzielony wynik finansowy Wynik finansowy bieżącego okresu Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej Kapitał przypadający udziałom niesprawującym kontroli Razem kapitały własne r. Kapitał własny na dzień r Zmiany zasad (polityki) rachunkowości Korekty wyniku lat ubiegłych Kapitał własny po korektach Emisja akcji Koszt emisji akcji Płatności w formie akcji własnych Podział zysku/ pokrycie straty Wynik na transakcjach na pakietach spółek podporządkowanych bez utraty kontroli / znaczącego wpływu Nabycie /utrata kontroli nad jednostkami zależnymi Pozostałe zmiany Suma dochodów całkowitych * Kapitał własny na dzień r * Kwartalne dane porównawcze obejmują okres od r. do r.. 7

8 Skrócone Sprawozdanie Finansowe Skrócone sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej Pozostałe kapitały zapasowe i rezerwowe Niepodzielony wynik finansowy Wynik finansowy bieżącego okresu Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej Kapitał przypadający udziałom niesprawującym kontroli Razem kapitały własne 21 miesięcy zakończonych r. Kapitał własny na dzień r Zmiany zasad (polityki) rachunkowości Korekty wyniku lat ubiegłych Kapitał własny po korektach Emisja akcji Koszt emisji akcji Płatności w formie akcji własnych Podział zysku/ pokrycie straty Wynik na transakcjach na pakietach jednostek podporządkowanych bez utraty kontroli / znaczącego wpływu Nabycie /utrata kontroli nad jednostkami zależnymi Pozostałe zmiany Suma dochodów całkowitych Kapitał własny na dzień r

9 Skrócone Sprawozdanie Finansowe Skrócone sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej Pozostałe kapitały zapasowe i rezerwowe Niepodzielony wynik finansowy Wynik finansowy bieżącego okresu Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej Kapitał przypadający udziałom niesprawującym kontroli Razem kapitały własne r. Kapitał własny na dzień r Zmiany zasad (polityki) rachunkowości Korekty wyniku lat ubiegłych Kapitał własny po korektach Emisja akcji Koszt emisji akcji Płatności w formie akcji własnych Podział zysku/ pokrycie straty Wynik na transakcjach na pakietach jednostek podporządkowanych bez utraty kontroli / znaczącego wpływu Nabycie /utrata kontroli nad jednostkami zależnymi Pozostałe zmiany Suma dochodów całkowitych Kapitał własny na dzień r

10 Skrócone Sprawozdanie Finansowe SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych r r. * r. * A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk / Strata netto II. Korekty razem Zysk (strata) akcjonariuszy niesprawujących kontroli Amortyzacja Zysk (strata) z wyceny metodą praw własności udziałów w jednostkach stowarzyszonych współzależnych Zyski (straty) z tytułu zmian wartości godziwej pozostałych aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez WF 5 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Inne zyski/ straty z inwestycji Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 1 Wpływy / wydatki z tytułu wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Wpływy / wydatki z inwestycji w nieruchomości Wpływy / wydatki z tytułu inwestycji w jednostkach stowarzyszonych Wpływy / wydatki z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych i współzależnych Wpływy / wydatki z tytułu inwestycji w pozostałych jednostkach Otrzymane odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Udzielenie i spłata pożyczek Inne wpływy / wydatki inwestycyjne IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Zaciągnięte/spłacone kredyty i pożyczki Wpływy / wydatki z tytułu emisji i wykupu dłużnych papierów wartościowych Zapłacone dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Zapłacone odsetki, w tym odsetki z tytułu leasingu finansowego Dokonane płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (część kapitałowa) Inne wpływy/wydatki finansowe V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej D. Przepływy pieniężne netto razem E. Środki pieniężne na początek okresu F. Środki pieniężne na koniec okresu * Kwartalne dane porównawcze obejmują okresy od r. do r. oraz od r. do r.

11 Skrócone Sprawozdanie Finansowe ZESTAWIENIE SKONSOLIDOWANEGO PORTFELA INWESTYCYJNEGO Zmiana wartości bilansowej składników portfela inwestycyjnego Wartość bilansowa na początku okresu Korekta wyniku lat ubiegłych Wartość bilansowa na początku okresu po korekcie a. Zwiększenia (z tytułu): Akcje i udziały w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych Akcje notowane Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych Dłużne papiery wartościowe Pozostałe aktywa finansowe Razem zakup nabycie w wyniku połączenia - wycena / naliczenie odsetek przeklasyfikowanie inne b. Zmniejszenia (z tytułu) sprzedaż zbycie w wyniku utraty kontroli - wycena / zapłata odsetek * przeklasyfikowanie inne Wartość bilansowa na koniec okresu * Dotyczy zmiany wyceny certyfikatów inwestycyjnych Progress FIZAN A.6 Uzgodnienie portfela inwestycyjnego do pozycji Skonsolidowanego Sprawozdania z Sytuacji Finansowej Akcje i udziały w jednostkach wycenianych metodą praw własności A.7.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe B.5.1 B.5.2 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy Aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności B.5.4 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Portfel inwestycyjny, razem

12 Skrócone Sprawozdanie Finansowe Zbywalność składników portfela inwestycyjnego Akcje i udziały w jednostkach zależnych niepodlegających konsolidacji Akcje i udziały w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych notowane na giełdach z nieograniczoną zbywalnością notowane na rynkach regulowanych pozagiełdowych notowane na rynkach nieregulowanych z ograniczoną zbywalnością wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa wartość bilansowa Akcje notowane Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych Dłużne papiery wartościowe Pozostałe aktywa finansowe RAZEM wartość według ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa

13 Skrócone Sprawozdanie Finansowe POZOSTAŁE WYBRANE DANE SKONSOLIDOWANE WARTOŚĆ FIRMY Wartość firmy na r. dotyczy głównie nabycia akcji Próchnik S.A. i rozpoznania nabycia kontroli nad Grupą Kapitałową PRC S.A. w poprzednim roku obrotowym zakończonym r. Wartość firmy - nazwa spółki r. PRC - wartość firmy przejęta w ramach GK PRC S.A PRC - wartość firmy rozpoznana przy nabyciu PRC S.A. przez GK BLF S.A Pozostałe 253 Wartość firmy, razem NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE Nazwa spółki - właściciela nieruchomości inwestycyjnej r. Soho Factory Sp. z o.o Cracovia Property Sp. z o.o Mińska Development Sp. z o.o Próchnik S.A.* Fellow Sp. z o.o. * Nieruchomości inwestycyjne, razem Nieruchomości inwestycyjne na początek okresu / poniesione nakłady inwestycyjne 74 - pozostałe zmiany -210 Nieruchomości inwestycyjne na koniec okresu *Nieruchomość położona w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 228. *Nieruchomość położona w gminie Konstancin-Jeziorna, Obory NALEŻNOŚCI Należności r. Należności handlowe Należności PDOP 0 Pozostałe należności Należności netto, razem Należności r. a) należności krótkoterminowe (brutto) b) należności długoterminowe (brutto) 166 Należności brutto, razem c) odpisy aktualizujące Należności netto, razem Należności handlowe r. Należności handlowe brutto, razem Odpisy aktualizujące -853 Należności handlowe netto, razem

14 Skrócone Sprawozdanie Finansowe Należności pozostałe długo- i krótkoterminowe r. Należności z tytułu podatków (z wyjątkiem PDOP), ceł, ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych 831 Należności z tytułu wpłaconych kaucji Należności od pracowników 19 Zaliczki / wpłaty na poczet / z tytułu nabycia aktywów trwałych, finansowych i obrotowych (zapasów) Należności z tytułu sprzedaży aktywów trwałych i finansowych Rozliczenia z akcjonariuszami / udziałowcami 0 Należności z tytułu dywidend 0 Pozostałe 765 Należności pozostałe brutto, razem Odpisy aktualizujące Należności pozostałe netto, razem POŻYCZKI UDZIELONE Specyfikacja pożyczek udzielonych długo- i krótkoterminowych Stopa % na dzień bilansowy Termin spłaty Saldo na dzień bilansowy Pożyczka z dnia udzielona Fabryka PZO 10, Pożyczka z dnia udzielona Recycling Park 6, Pozostałe pożyczki 816 Pożyczki udzielone, razem KREDYTY I POŻYCZKI ZACIĄGNIĘTE Kredyty i pożyczki r. Długoterminowe Kredyty bankowe 0 Pożyczki 254 Kredyty i pożyczki długoterminowe, razem 254 Krótkoterminowe Kredyt w rachunku bieżącym / cash pool Kredyty bankowe Pożyczki 861 Kredyty i pożyczki krótkoterminowe, razem

15 Skrócone Sprawozdanie Finansowe Specyfikacja kredytów krótkoterminowych Kredyt z dnia w banku Getin Noble Bank SA bud.c Stopa % na dzień bilansowy Termin spłaty Saldo na dzień bilansowy 5, * Kredyty bankowe krótkoterminowe, razem Razem Specyfikacja kredytów w rachunku bieżącym Stopa % na dzień bilansowy Termin spłaty Saldo na dzień bilansowy Kredyt w systemie cash pool - w banku mbank 5, Kredyt odnawialny Millenium Bank 6, Kredyt z dnia r. w banku PKO BP Kredyty w rachunku bieżącym / cash pool, razem Razem * Na dzień publikacji raportu kwartalnego kredyt dotyczący bud. C został spłacony, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 5/2015 POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA Pozostałe zobowiązania długoterminowe i inne pasywa r. - zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych zobowiązania wekslowe 0 - zobowiązania z tytułu leasingu finansowego długoterminowe przychody z tytułu najmu pozostałe 0 Pozostałe zobowiązania długoterminowe i inne pasywa, razem Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe r. - zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych zobowiązania wekslowe zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zobowiązania inwestycyjne zobowiązania z tytułu nabycia aktywów finansowych 0 - zobowiązania budżetowe (z wyjątkiem PDOP) zobowiązania wobec pracowników otrzymane kaucje pozostałe Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, razem Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych i weksli* Rodzaj wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych Wartość bilansowa Obligacje nabyte przez SGB Bank - część długoterminowa ** Obligacje wyemitowane przez Próchnik S.A Razem **Wartość nominalna obligacji Funduszu objętych przez SGB wynosi 58mln zł 15

16 Skrócone Sprawozdanie Finansowe Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych i weksli* Rodzaj wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych Odsetki od obligacji nabytych przez SGB Bank- naliczone memoriałowo do dnia bilansowego Wartość bilansowa Weksle o charakterze inwestycyjnym Razem *Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych zostały wycenione w skorygowanej cenie nabycia ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE I AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe i pozostałe aktywa trwałe r. Wpłaty na poczet czynszu Pozostałe 160 Rozliczenia międzyokresowe, razem Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe r. Prenumerata czasopism, subskrypcje 2 Ubezpieczenia majątkowe, samochodowe i pozostałe 68 Koszty rozliczane w czasie: koszty dotyczące prowadzonych inwestycji, marketingu i sprzedaży, prowizje Podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Wpłaty na poczet czynszu 552 Pozostałe 82 Rozliczenia międzyokresowe, razem Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego r. Naliczone i niezapłacone odsetki Rozpoznanie leasingu finansowego w księgach rachunkowych (l.operacyjny dla celów podatkowych) Rezerwy kosztowe (w tym rezerwy na świadczenia pracownicze) Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, należności, zapasów, ŚT itp. Strata podatkowa z ubiegłych lat / roku bieżącego Niewypłacone wynagrodzenie i ZUS 5 Rezerwa z tyt.opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu 35 Pozostałe 660 Stan na dzień bilansowy

17 Skrócone Sprawozdanie Finansowe REZERWY Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego r. Rozpoznanie leasingu finansowego w księgach rachunkowych (l.operacyjny dla celów podatkowych) 122 Naliczone i nieotrzymane odsetki Różnice kursowe dodatnie 2 Przeszacowanie nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej Skumulowana wartość amortyzacji podatkowej 913 Pozostałe 0 Stan na dzień bilansowy Pozostałe rezerwy długoterminowe r. Rezerwa na świadczenia emerytalne 7 Rezerwa na nagrody jubileuszowe 12 Rezerwa na naprawy gwarancyjne oraz zwroty 0 Rezerwa na zobowiązanie wekslowe 0 Rezerwa na sprawy sporne 200 Rezerwa na koszty wyburzeń / rekultywacji 0 Pozostałe 0 Rezerwy długoterminowe, razem 219 Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe r. Rezerwa na świadczenia emerytalne 0 Rezerwa na nagrody jubileuszowe 0 Rezerwa na urlopy wypoczynkowe i premie 0 Rezerwa na wynagrodzenia i pozostałe świadczenia pracownicze 25 Rezerwa na naprawy gwarancyjne oraz zwroty 0 Rezerwa na zobowiązanie wekslowe 0 Rezerwa na sprawy sporne 423 Rezerwa na koszty wyburzeń / rekultywacji Pozostałe 63 Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe, razem

18 Skrócone Sprawozdanie Finansowe RMK BIERNE i RM PRZYCHODÓW Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów r. a) Rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: rezerwa na koszt sporządzenia sprawozdania finansowego 8 - rezerwa na koszt przeglądu półrocznego / badania rocznego sprawozdania finansowego - rezerwa na koszty usług obcych rezerwa na opł.za wieczyste użytkowanie gruntu 46 - rezerwa na odszkodowania i kary umowne 0 - pozostałe b) Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wpłaty na poczet sprzedaży lokali mieszkalnych i miejsc postojowych krótkoterminowe przychody z tytułu najmu pozostałe 43 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem POZOSTAŁE KOSZTY I STRATY Z INWESTYCJI Pozostałe koszty i straty z inwestycji r. Wycena certyfikatów inwestycyjnych FIZAN Pozostałe 0 Pozostałe koszty i straty z inwestycji, razem INSTRUMENTY FINANSOWE Poniższa tabela przedstawia porównanie wartości godziwych i bilansowych wszystkich instrumentów finansowych Grupy wg stanu na dzień bilansowy, w podziale na poszczególne klasy i kategorie aktywów i zobowiązań: INSTRUMENT FINANSOWY Wartość godziwa Wartość bilansowa Aktywa finansowe Inne długoterminowe aktywa finansowe Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych i współzależnych Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 0 0 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności Pożyczki udzielone Należności handlowe i pozostałe Środki pieniężne i ekwiwalenty Razem Zobowiązania finansowe Zobowiązania handlowe i pozostałe Kredyty i pożyczki Razem

19 WYBRANE DANE FINANSOWE Z JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO tys. zł tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE r r r. 21 miesięcy zakończonych r r r r r r r r. 21 miesięcy zakończonych r r r r r. Przychody i zyski z inwestycji Pozostałe przychody i zyski operacyjne Koszty i straty z inwestycji Pozostałe koszty i straty operacyjne Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk/(strata) przed opodatkowaniem Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej * Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Kapitał własny Funduszu Zobowiązania i rezerwy długoterminowe Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) ,82 2,91 3,25 3,30 0,66 0,70 0,78 0,80-0,06 0,19-0,02 0,05-0,01 0,05 0,00 0,01 Liczba akcji na dzień bilansowy Średnia ważona liczba akcji Wartość księgową na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie, pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosiła Dane za bieżący okres sprawozdawczy obejmują okres 3 miesięcy (od r. do r.). Dane za okres porównawczy obejmują dane za okresy 3 miesięcy: od r. do r. oraz od r. do r. Podane wyżej liczby akcji nie zawierają akcji własnych posiadanych bezpośrednio przez Fundusz. W wyniku korekty rozliczenia nabycia akcji Recycling Park Sp. z o.o. liczba akcji własnych Funduszu znajduje się w portfelu Progress FIZAN, którego 100% jednostek należy do BLF S.A. Dla zapewnienia porównywalności, przy wyliczeniu NAV przypadającego na jedną akcję na dzień r., należałoby przyjąć liczbę akcji pomniejszoną o akcje posiadane przez Progress FIZAN tj Wyliczona w ten sposób wartość księgowa na jedną akcję wynosi 3,16 zł. Wyjaśnienie znajduje się w punkcie 7 informacji dodatkowej do sprawozdania skonsolidowanego. Poszczególne pozycje zostały wyrażone w tysiącach złotych, chyba że stwierdzono inaczej. 19

20 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Jednostkowe skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej r r r r. A Aktywa trwałe A.1 Rzeczowe aktywa trwałe A.2 Wartość firmy A.3 Inne wartości niematerialne A.4 Inwestycje w nieruchomości A.5 Akcje i udziały w jednostkach zależnych A.6 Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych i współzależnych A.7 Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe, w tym: A aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności A udzielone pożyczki A inne długoterminowe aktywa finansowe A.8 Należności długoterminowe A.9 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego A.10 Pozostałe aktywa trwałe B Aktywa obrotowe B.1 Zapasy B.2 Należności handlowe B.3 Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (PDOP) B.4 Pozostałe należności B.5 Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: B.5.1 B aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności B udzielone pożyczki B aktywa finansowe dostępne do sprzedaży B.6 Rozliczenia międzyokresowe B.7 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty B.8 Aktywa przeznaczone do zbycia B.9 Pozostałe aktywa obrotowe B.10 Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana A+B Suma aktywów

21 Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej r r r r. C Kapitał własny Funduszu C.1 Kapitał zakładowy C.2 Pozostałe kapitały C.2.a Pozostałe kapitały (inne niż kapitał z aktualizacji wyceny) C.2.b Kapitał z aktualizacji wyceny C.3 Zakumulowany wynik finansowy, w tym: C zysk/(strata) z lat ubiegłych C zysk/(strata) netto bieżącego okresu * 6 048* C Razem kapitał własny D Zobowiązania długoterminowe D.1 Kredyty i pożyczki D.2 Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego D.3 Pozostałe rezerwy długoterminowe D.4 Pozostałe zobowiązania długoterminowe i inne pasywa E Zobowiązania krótkoterminowe E.1 Zobowiązania handlowe E.2 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (PDOP) E.3 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe E.4 Rezerwy na zobowiązania E.5 Kredyty i pożyczki E.6 Rozliczenia międzyokresowe i inne pasywa E.7 Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do zbycia D+E Razem zobowiązania C+D+E Suma pasywów * Kwartalne dane porównawcze obejmują okresy od r. do r. oraz od r. do r. 21

22 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów r r. * r. * Działalność kontynuowana: Przychody i zyski, w tym: A Przychody i zyski z inwestycji A.1 Zyski ze sprzedaży jednostek zależnych A.2 A.3 Zyski ze sprzedaży pozostałych aktywów finansowych Zysk z wyceny aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy A.4 Pozostałe przychody i zyski z inwestycji B Pozostałe przychody i zyski operacyjne B.1 Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów B.2 Przychody ze sprzedaży produktów i usług B.3 Pozostałe przychody i zyski operacyjne A+B Przychody netto razem Koszty i straty, w tym: C Koszty i straty z inwestycji C.1 Straty ze sprzedaży jednostek zależnych C.2 C.3 Strata ze sprzedaży pozostałych aktywów finansowych Strata z wyceny aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy C.4 Pozostałe koszty i straty z inwestycji C.5 Koszty operacyjne związane z działalnością inwestycyjną: C zużycie materiałów i energii C usługi obce C wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników C podatki i opłaty C amortyzacja C pozostałe koszty działalności C.6 Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości D Pozostałe koszty i straty operacyjne E=A+B- C-D Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej F Przychody finansowe F.1 Przychody finansowe z działalności inwestycyjnej F.2 Przychody finansowe z pozostałej działalności G Koszty finansowe G.1 Koszty finansowe z działalności inwestycyjnej G.2 Koszty finansowe z pozostałej działalności H=E+F- G Zysk/(strata) przed opodatkowaniem J Podatek dochodowy J.1 - Bieżący podatek dochodowy

23 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów r r. * r. * J.2 - Odroczony podatek dochodowy K=H+J L Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej Działalność zaniechana: Zysk/(strata) netto za okres z działalności zaniechanej K+L ZYSK/(STRATA) ZA OKRES * Kwartalne dane porównawcze obejmują okresy od r. do r. oraz od r. do r. 23

24 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Kapitał zakładowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały zapasowe i rezerwowe Niepodzielony wynik finansowy Wynik finansowy bieżącego okresu Kapitał własny r. Kapitał własny na dzień r Zmiany zasad (polityki) rachunkowości Korekty wyniku lat ubiegłych Kapitał własny po korektach Emisja akcji Koszt emisji akcji Płatności w formie akcji własnych Podział zysku/ pokrycie straty Wypłata dywidendy Pozostałe zmiany Suma dochodów całkowitych * Kapitał własny na dzień r * Kwartalne dane porównawcze obejmują okres od r. do r.. 24

25 Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Kapitał zakładowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały zapasowe i rezerwowe Niepodzielony wynik finansowy Wynik finansowy bieżącego okresu Kapitał własny 21 miesięcy zakończonych r. Kapitał własny na dzień r Zmiany zasad (polityki) rachunkowości Korekty wyniku lat ubiegłych Kapitał własny po korektach Emisja akcji Koszt emisji akcji Płatności w formie akcji własnych Podział zysku/ pokrycie straty Wypłata dywidendy Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Pozostałe zmiany Suma dochodów całkowitych Kapitał własny na dzień r

26 Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Kapitał zakładowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały zapasowe i rezerwowe Niepodzielony wynik finansowy Wynik finansowy bieżącego okresu Kapitał własny r. Kapitał własny na dzień r Zmiany zasad (polityki) rachunkowości Korekty wyniku lat ubiegłych Kapitał własny po korektach Emisja akcji Koszt emisji akcji Płatności w formie akcji własnych Podział zysku/ pokrycie straty Wypłata dywidendy Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Pozostałe zmiany Suma dochodów całkowitych Kapitał własny na dzień r Kapitał z aktualizacji wyceny obejmuje wycenę akcji / udziałów w jednostkach zależnych i stowarzyszonych zaklasyfikowanych jako aktywa dostępne do sprzedaży. 26

27 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych r r. * r. * Lp. Tytuł A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I Zysk (strata) netto II Korekty razem Amortyzacja (Zyski)/straty z tytułu zmian wartości godziwej pozostałych aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy 3 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Inne zyski/straty z inwestycji Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 1 Wpływy / wydatki z tytułu wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Wpływy / wydatki z inwestycji w nieruchomości Wpływy / wydatki z tytułu inwestycji w jednostkach stowarzyszonych Wpływy / wydatki z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych i współzależnych Wpływy / wydatki z tytułu inwestycji w pozostałych jednostkach Otrzymane odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Udzielenie i spłata pożyczek Inne wpływy / wydatki inwestycyjne III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Zaciągnięte/spłacone kredyty i pożyczki Wpływy / wydatki z tytułu emisji i wykupu dłużnych papierów wartościowych Zapłacone dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Zapłacone odsetki, w tym odsetki z tytułu leasingu finansowego Dokonane płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (część kapitałowa) Inne wpływy/wydatki finansowe III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej D Przepływy pieniężne netto, razem E Środki pieniężne na początek okresu F Środki pieniężne na koniec okresu * Kwartalne dane porównawcze obejmują okresy od r. do r. oraz od r. do r. 27

28 ZESTAWIENIE JEDNOSTKOWEGO PORTFELA INWESTYCYJNEGO Portfel inwestycyjny Akcje i udziały w jednostkach zależnych Notowane aktywa finansowe Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych Dłużne papiery wartościowe Pozostałe aktywa finansowe Razem Wartość bilansowa na r Korekta wyniku lat ubiegłych Wartość bilansowa na r. po korekcie a. Zwiększenia wycena / naliczenie odsetek nabycia reklasyfikacja / pozostałe b. Zmniejszenia wycena / zapłata odsetek * zbycia reklasyfikacja / pozostałe Wartość bilansowa na r. * Dotyczy zmiany wyceny certyfikatów inwestycyjnych Progress FIZAN AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH dane podstawowe Jednostki zależne Funduszu L.p. Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej Przedmiot działalności Siedziba Charakter powiązania kapitałowego 1 Kolejowa Invest Sp. z o.o. Działalność inwestycyjna Warszawa zależna 2 Cracovia Property Sp. z o.o. 3 Mińska Development Sp. z o.o. 4 Soho Factory Sp. z o.o. 5 PZO Investment Sp. z o.o. w likwidacji Pośrednictwo i obrót w zakresie nieruchomości Pośrednictwo i obrót w zakresie nieruchomości Pośrednictwo i obrót w zakresie nieruchomości Pośrednictwo i obrót w zakresie nieruchomości Kraków Warszawa Warszawa Warszawa zależna zależna zależna zależna 6 Fellow Sp. z o.o. Pozostałe pośrednictwo finansowe Warszawa zależna 7 BL Sp. z o.o. Działalność inwestycyjna Warszawa zależna 8 R and R Adv Secundo Sp. z o.o. w Pozostałe pośrednictwo pośrednio Warszawa likwidacji finansowe zależna 9 Kalder A Sp. z o.o. Działalność rachunkowa, doradztwo, usługi finansowe Warszawa zależna 10 Think Tank Sp. z o.o. Wydawanie czasopism Warszawa zależna 11 Soho Publishing Sp. z o.o. Działalność usługowa Warszawa zależna 12 Soho Tetris Sp. z o.o. Pośrednictwo i obrót w zakresie nieruchomości Warszawa pośrednio zależna 13 Listella S.A. Działalność inwestycyjna Warszawa zależna 14 Próchnik S.A. Branża odzieżowa Łódź bezpośrednio i pośrednio zależna 15 Rage Age Polska S.A. Branża odzieżowa Warszawa pośrednio zależna 16 Rage Age International Limited Branża odzieżowa Cypr pośrednio zależna 28

29 Jednostki stowarzyszone Funduszu L.p. Nazwa Spółki Przedmiot działalności Siedziba Charakter powiązania kapitałowego 1 Browar Gontyniec S.A.* Produkcja piwa Kamionka stowarzyszona * W dniu 13 lutego 2015 r. Fundusz sprzedał wszystkie akcje Browar Gontyniec S.A. POZOSTAŁE WYBRANE DANE JEDNOSTKOWE POŻYCZKI UDZIELONE Specyfikacja pożyczek krótkoterminowych udzielonych r. Pożyczki udzielone - Cracovia Property Pożyczki udzielone - Soho Factory Pożyczki udzielone - Fabryka PZO Pożyczka udzielona - Fellow Pożyczki udzielone - Recycling Park Pozostałe pożyczki Pożyczki udzielone krótkoterminowe, razem KREDYTY I POŻYCZKI ZACIĄGNIĘTE Specyfikacja pożyczek długoterminowych r. Pożyczka od PZO Investments Pożyczki krótkoterminowe, razem NALEŻNOŚCI NALEŻNOŚCI HANDLOWE r. Należności handlowe brutto, razem 585 Odpisy aktualizujące -112 Należności handlowe netto, razem 473 SPECYFIKACJA NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH INNYCH NIŻ HANDLOWE Należności z tytułu podatków (z wyjątkiem PDOP), ceł, ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych r. Należności z tytułu wpłaconych kaucji 6 Zaliczki / wpłaty na poczet / z tytułu nabycia aktywów trwałych, finansowych i obrotowych (zapasów) Należności z tytułu sprzedaży aktywów trwałych i finansowych 299 Pozostałe 568 Należności krótkoterminowe brutto, razem Odpisy aktualizujące Należności krótkoterminowe netto, razem

30 AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO Specyfikacja pozycji tworzących aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego r. Naliczone i niezapłacone odsetki Rezerwy kosztowe 52 Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, należności, zapasów, ŚT itp. Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Stan na dzień bilansowy REZERWA NA PODATEK ODROCZONY Specyfikacja pozycji tworzących rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego r. Naliczone i nieotrzymane odsetki Pozostałe 0 Stan na dzień bilansowy POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA, W TYM ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU EMISJI OBLIGACJI Pozostałe zobowiązania długoterminowe i inne pasywa r. - zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych* Pozostałe zobowiązania długoterminowe i inne pasywa, razem Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe r. - zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych* zobowiązania budżetowe (z wyjątkiem PDOP) pozostałe 1 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, razem Zobowiązania z tytułu emisji obligacji* r. Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych (naliczone memoriałowo odsetki krótkoterminowe do zapłaty po dniu bilansowym) Razem wartość bilansowa obligacji wyemitowanych przez Fundusz *Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych zostały wycenione w skorygowanej cenie nabycia. Wartość nominalna obligacji wyemitowanych przez Fundusz wynosi 58 mln zł na dzień bilansowy. POZOSTAŁE KOSZTY I STRATY Z INWESTYCJI Pozostałe koszty i straty z inwestycji, razem r. Wycena certyfikatów inwestycyjnych FIZAN Pozostałe 0 Pozostałe koszty i straty z inwestycji, razem

31 SPIS TREŚCI Informacja dodatkowa do Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Podstawy prawne sporządzenia Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Informacja o jednostkach objętych konsolidacją metodą pełną i praw własności na dzień bilansowy Struktura Grupy Kapitałowej na dzień publikacji Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego i danych porównywalnych Platforma zastosowanych MSSF Porównywalność danych Informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych, w tym korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów Segmenty działalności za okres 3 miesięcy od r. do r Zastosowane kursy EURO Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Grupy Kapitałowej w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Funduszu w prezentowanym okresie Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Funduszu Informacja dotycząca zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych Informacje o udzieleniu przez Fundusz lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Funduszu Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek, przejęcia lub sprzedaży jednostek GK Black Lion S.A., inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA na dzień przekazania raportu kwartalnego Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej Informacje o zawarciu przez Fundusz lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe Informacje o transakcjach Funduszu z jednostkami powiązanymi innymi niż j. zależne podlegające konsolidacji metodą pełną Wskazanie czynników, które w ocenie Funduszu będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału Wyjaśnienie głównych pozycji Skróconego Sprawozdania z Przepływów Pieniężnych Informacja dodatkowa do Skróconego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Forma prawna Czas trwania Funduszu

32 3. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych Przekształcenie sprawozdań finansowych w celu zapewnienia porównywalności danych Zastosowane kursy EURO Zatwierdzenie Raportu Kwartalnego

33 Informacja dodatkowa do Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego 1. Podstawy prawne sporządzenia Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Niniejsze Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (dalej MSSF ) opublikowanymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1725/2003 z dnia 29 września 2003 roku z późniejszymi zmianami, W zakresie nieuregulowanym powyższymi standardami zgodnie z wymogami ustawy 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, Zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259). Niniejsze Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe nie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe obejmuje okres 3 miesięcy: r r. Dane porównawcze obejmują okres 3 miesięcy: r r. oraz r r. Dane do niniejszego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego przygotowane zostały na podstawie pakietów przekazanych przez Spółki zależne (lista spółek zależnych poniżej) do dnia publikacji sprawozdania. 2. Informacja o jednostkach objętych konsolidacją metodą pełną i praw własności na dzień bilansowy Jednostki zależne objęte konsolidacją metodą pełną L.p. Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej Przedmiot działalności 33 Siedziba Charakter powiązania kapitałowego Procent posiadanego kapitału zakładowego 1 Kolejowa Invest Sp. z o.o. Działalność inwestycyjna Warszawa zależna 100,00 2 Cracovia Property Sp. z o.o. 3 Mińska Development Sp. z o.o. 4 Soho Factory Sp. z o.o. 5 PZO Investment Sp. z o.o. w likwidacji Pośrednictwo i obrót w zakresie nieruchomości Pośrednictwo i obrót w zakresie nieruchomości Pośrednictwo i obrót w zakresie nieruchomości Pośrednictwo i obrót w zakresie nieruchomości Kraków zależna 100,00 Warszawa zależna 100,00 Warszawa zależna 100,00 Warszawa zależna 100,00 6 Fellow Sp. z o.o. Pozostałe pośrednictwo finansowe Warszawa zależna 100,00 7 BL Sp. z o.o. Działalność inwestycyjna Warszawa zależna 100,00 8 R and R Adv Secundo Sp. z o.o. w likwidacji 9 Kalder A Sp. z o.o. Pozostałe pośrednictwo finansowe Działalność rachunkowa, doradztwo, usługi finansowe Warszawa pośrednio zależna 100,00 Warszawa zależna 100,00 10 Think Tank Sp. z o.o. Wydawanie czasopism Warszawa zależna 62,12 11 Soho Publishing Sp. z o.o. Działalność usługowa Warszawa zależna 100,00 12 Soho Tetris Sp. z o.o. Pośrednictwo i obrót w zakresie nieruchomości Warszawa pośrednio zależna 13 Listella S.A. Działalność inwestycyjna Warszawa zależna 100,00 14 Próchnik S.A. Branża odzieżowa Łódź bezpośrednio i pośrednio zależna 32,54* 100,00

34 L.p. Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej Przedmiot działalności Siedziba 15 Rage Age Polska S.A. Branża odzieżowa Warszawa 16 Rage Age International Limited Branża odzieżowa Cypr *Efektywny udział BLF S.A. w spółkach zależnych Charakter powiązania kapitałowego Procent posiadanego kapitału zakładowego pośrednio zależna 29,29* pośrednio zależna 32,54* Jednostki stowarzyszone objęte konsolidacją metodą praw własności L.p. Nazwa Spółki Przedmiot działalności Siedziba Charakter powiązania kapitałowego Procent posiadanego kapitału zakładowego 1 Browar Gontyniec S.A.* Produkcja piwa Kamionka stowarzyszona 38,20 * W dniu 13 lutego 2015 r. Fundusz sprzedał wszystkie akcje Browar Gontyniec S.A. 34

35 3. Struktura Grupy Kapitałowej na dzień publikacji *Udział w kapitalizacji spółki rozumianej jako suma wkładów kapitałowych i wkładów o charakterze dłużnym od udziałowców**powyższy schemat uwzględnia aktywa zaalokowane w Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym. Na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy o rachunkowości i ustawy o funduszach inwestycyjnych nie można uznać Funduszu Inwestycyjnego za podmiot zależny od Inwestora (), w związku z tym nie podlega on konsolidacji. Progress FIZAN posiada jednocześnie 11,9 mln akcji oraz akcji Próchnik S.A. 35

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 182 913 211 510 1. Rzeczowe aktywa trwałe 2 173 213 168 832 2. Wartość firmy 4 3.

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SKONSOLIDOWANY SAR ROK () Zgodnie z 37 ust. 1 Załącznika nr 1 do Regulaminu obrotu RPW CeTO przyjętego uchwałą

Bardziej szczegółowo

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI MAJĄTKOWEJ

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI MAJĄTKOWEJ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI MAJĄTKOWEJ Nota Stan na 31.12.2012 Stan na 31.12.2011 AKTYWA I. Aktywa trwałe 108 405 113 608 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 687 686 - wartość firmy

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2015 Zawierający: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki MNI S.A. za I półrocze 2015 roku wraz z informacją dodatkową Raport niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 311202 (rok bieżący) 311201 (rok poprzedni) I. Przychody z tytułu odsetek 38 304 506 436 035 II. Koszty odsetek 39 174 041 311 331 III. Wynik z tytułu odsetek (III)

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2011

Raport roczny SA-R 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO KREZUS

NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO KREZUS SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr III GRUPY KAPITAŁOWEJ NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Air Market Spółka Akcyjna

Air Market Spółka Akcyjna Air Market Spółka Akcyjna raport za II kwartał 2015 r. obejmujący okres sprawozdawczy: od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. Air Market Spółka Akcyjna NIP: 5222909794. REGON: 141718320.

Bardziej szczegółowo

GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 R.

GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok Sprawozdanie finansowe za rok (zgodnie z 82 ust. 1 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej,

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr IV/2004

Formularz SAB-QSr IV/2004 Formularz SAB-QSr IV/2004 (dla banków) Zarząd Spółki Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2004 roku dnia 14.02.2005 (data

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A. - SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A. za I półrocze 2015 roku www.hyperion.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Hyperion S.A. za I półr. 2015 roku Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY. za I półrocze 2015 LARK.PL S.A. (d. MIT Mobile Internet Technology S.A.)

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY. za I półrocze 2015 LARK.PL S.A. (d. MIT Mobile Internet Technology S.A.) SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2015 LARK.PL S.A. (d. MIT Mobile Internet Technology S.A.) Zawartość Raportu: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki Lark.pl S.A. za I półrocze 2015

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Marzec 2015 SPIS TREŚCI: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU... 3 WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013

SKRÓCONE SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 SKRÓCONE SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 Katowice, 29 sierpień 2013 WPROWADZENIE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002

Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002 POCZTA Od : Tomasz Kosacki Data odbioru : 2002-11-29 18:21:02 Do : KPW EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002 (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 2013-03-29 Spis treści I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 3 II. Bilans...11 III. Rachunek zysków i strat...14 IV. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Hipoteczny SA

Europejski Fundusz Hipoteczny SA Europejski Fundusz Hipoteczny SA JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Warszawa, dnia 15 maja 2008 r. Spis treści A. Pismo Prezesa Zarządu omawiające

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BioMaxima SA

Grupa Kapitałowa BioMaxima SA Grupa Kapitałowa BioMaxima SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie zawiera: Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa MNI Skonsolidowany Raport Roczny 2012

Grupa Kapitałowa MNI Skonsolidowany Raport Roczny 2012 Grupa Kapitałowa MNI Skonsolidowany Raport Roczny 2012 Zawierający: Pismo Prezesa Zarządu do akcjonariuszy Spółki Oświadczenie Zarządu MNI S.A. Opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2001rok (rok bieżący) ( zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. - Dz. U. Nr 163, poz.

Raport półroczny SA-P 2001rok (rok bieżący) ( zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. - Dz. U. Nr 163, poz. KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport półroczny SA-P rok (rok ( zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. - Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo