ZJAWISKO GLOBALNEJ NIERÓWNOWAGI A STABILNO ROZWOJU GOSPODARKI WIATOWEJ UJ CIE RETROSPEKTYWNE I PROSPEKTYWNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZJAWISKO GLOBALNEJ NIERÓWNOWAGI A STABILNO ROZWOJU GOSPODARKI WIATOWEJ UJ CIE RETROSPEKTYWNE I PROSPEKTYWNE"

Transkrypt

1 A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 238, 2010 Konrad Sobaski ZJAWISKO GLOBALNEJ NIERÓWNOWAGI A STABILNO ROZWOJU GOSPODARKI WIATOWEJ UJCIE RETROSPEKTYWNE I PROSPEKTYWNE 1. Wstp Miniona dekada była do momentu wybuchu wiatowego kryzysu finansowego okresem ekspansji midzynarodowych relacji gospodarczych pomidzy poszczególnymi krajami i regionami wiata. Jednym z przejawów tej ekspansji był relatywnie szybki wzrost midzynarodowych obrotów handlowych (w porównaniu z przyrostem dochodów) 1. Innym przejawem rosncych współzaleno- ci gospodarczych na wiecie było istotne zwikszenie midzynarodowych przepływów kapitałowych i zwizany z tym wzrost aktywów i pasywów zagranicznych poszczególnych gospodarek 2. Cech charakterystyczn gospodarki wiatowej w tym okresie były jednak nie tylko rosnce obroty w bilansach płatniczych poszczególnych pastw, ale, co waniejsze, pogłbianie absolutnej i relatywnej (w odniesieniu do PKB) nierównowagi pomidzy strumieniami napływajcymi i odpływajcymi w ramach rachunku obrotów biecych, a tym samym istotne zmiany w midzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto wielu Doktor, adiunkt w Katedrze Finansów Midzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 1 W 2008 roku wolumen wiatowego eksportu był wikszy o 49% w porównaniu z rokiem 2000, natomiast analogiczna zmiana wolumenu PKB gospodarki wiatowej wyniosła +24% (World Trade Organization, 2009, s. 173). 2 Przykładowo według danych Bureau of Economic Analysis (ww.bea.gov) w przypadku Stanów Zjednoczonych aktywa zagraniczne wzrosły z poziomu 63% PKB na koniec 2000 r. do 138% PKB na koniec 2008 r., natomiast pasywa zagraniczne zwikszyły si w tym okresie z poziomu 76% PKB do 162% PKB. Według danych Midzynarodowego Funduszu Walutowego (International Financial Statistics Online) aktywa zagraniczne dziesiciu krajów regionu Europy rodkowo-wschodniej wzrosły z poziomu 38% PKB na koniec 2000 r. do 56% PKB na koniec 2007 r., a pasywa zagraniczne z 70% do 118% PKB.

2 218 Konrad Sobaski krajów 3. W obrazie midzynarodowych stosunków gospodarczych istotn rol zaczł odgrywa w szczególnoci deficyt obrotów biecych Stanów Zjednoczonych oraz nadwyki krajów azjatyckich oraz krajów Bliskiego Wschodu. Taki układ globalnej nierównowagi (przepływ kapitału z krajów rozwijajcych si do gospodarek rozwinitych) mona uzna za nietypowy i przeciwny do wskaza hipotezy faz rozwoju (stage of development hypothesis) czy tzw. podejcia midzyokresowego w teorii bilansu płatniczego. Globalna nierównowaga w takim zakresie i strukturze była w opinii czci ekonomistów przyczyn ostatnich gwałtownych turbulencji na midzynarodowym rynku finansowym. Ogólnowiatowy kryzys finansowy nie doprowadził jednak do wyeliminowania tej nierównowagi, a jedynie do jej zmniejszenia. Kwestia stabilnoci midzynarodowego systemu finansowego w kontekcie globalnej nierównowagi pozostała zatem nadal otwarta. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja pogldów i opinii wybranych ekonomistów dotyczcych znaczenia zjawiska globalnej nierównowagi dla stabilnoci rozwoju gospodarki wiatowej. W artykule podjto prób systematyzacji pogldów głoszonych przed wybuchem globalnego kryzysu finansowego oraz aktualnych opinii na temat znaczenia globalnej nierównowagi jako determinanty globalnego kryzysu finansowego. Przytoczono równie wybrane prognozy dotyczce kształtowania si globalnej nierównowagi w rednim okresie oraz oparte na nich rekomendacje dla decydentów gospodarczych. 2. Rozwój globalnej nierównowagi w latach Termin globalna nierównowaga jest powszechnie uywany przez ekonomistów w celu okrelenia zjawisk obserwowanych w obszarze midzynarodowych stosunków ekonomicznych w minionym dziesicioleciu. Pod pojciem globalnej nierównowagi rozumie si w szczególnoci współwystpujce: deficyt na rachunku obrotów biecych oraz proces pogłbiania ujemnej midzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto w krajach anglosaskich (zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych) powizany z niskimi oszczdnociami gospo- 3 Na przykład deficyt obrotów biecych Stanów Zjednoczonych był w 2006 r. w kategoriach absolutnych blisko dwa razy wikszy ni w 2000 r. - znalazł si na poziomie 803,5 mld USD, tj. 6,0% PKB (IMF, 2009 i 2007). Ujemna midzynarodowa pozycja inwestycyjna netto w relacji do PKB Stanów Zjednoczonych pogłbiła si od pocztku 2000 r. do koca 2008 r. o 16 punktów procentowych do poziomu 24% (dane Bureau of Economic Analysis). Dla porównania Chiny zwikszyły swoj nadwyk obrotów biecych do poziomu 11,0% PKB w 2007 r., a dodatnia midzynarodowa pozycja inwestycyjna netto w relacji do PKB tego kraju wzrosła od koca 2004 r. do koca 2008 r. o 20 punktów procentowych do poziomu 35% (IMF, 2009; IFS Online).

3 Zjawisko globalnej nierównowagi a stabilno rozwoju gospodarki wiatowej 219 darstw domowych oraz bblami spekulacyjnymi na rynku nieruchomoci tych krajów, oraz nadwyk obrotów biecych krajów azjatyckich (Japonii i gospodarek wschodzcych Azji) oraz krajów Bliskiego Wschodu eksportujcych rop naftow, a take zwizany z tym proces szybkiej akumulacji rezerw walutowych tych krajów. Wykres 1 Saldo obrotów biecych dla wybranych grup krajów w latach (w % wiatowego PKB) ródło: opracowanie własne na podstawie danych Midzynarodowego Funduszu Walutowego (World Economic Outlook Database, April 2010). Uwagi: Do grupy Wschodzca Azja zaliczono: Chiny, Indonezj, Malezj, Filipiny, Tajlandi, Hong Kong SAR, Kore, Singapur i Tajwan. Do grupy okrelanej mianem krajów anglosaskich zaliczono: USA, Wielk Brytani, Australi i Now Zelandi. Do grupy okrelanej mianem krajów Bliskiego Wschodu zaliczono: Algieri, Bahrajn, Iran, Irak, Kuwejt, Libi, Oman, Katar, Arabi Saudyjsk, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Jemen. Powstanie i powikszanie globalnej nierównowagi w XXI wieku było zwizane z wieloma wzajemnie powizanymi zjawiskami w relacjach wewntrznych i zewntrznych poszczególnych gospodarek 4. Ogólnie ujmujc, nierównowaga 4 Przegld koncepcji i teorii wyjaniajcych zjawisko globalnej nierównowagi mona znale w: Rybiski (2006) oraz Lutkowski (2006).

4 220 Konrad Sobaski globalna powstała na skutek utrzymywania si niedoboru oszczdnoci (w porównaniu z potrzebami kształtowanymi przez wydatki inwestycyjne) w krajach anglosaskich (głównie w Stanach Zjednoczonych) przy jednoczesnym zwikszaniu nadwyki oszczdnoci nad inwestycjami w krajach azjatyckich i krajach Bliskiego Wschodu eksportujcych rop naftow. Zmiana w strukturze wydatków rezydentów azjatyckich gospodarek wschodzcych wystpiła w nastpstwie kryzysu finansowego w drugiej połowie lat dziewidziesitych. Po okresie szoku w bilansie płatniczym w gospodarkach Azji Południowo-Wschodniej zaobserwowano istotny wzrost stopy oszczdnoci (determinowany wzgldami ostronociowymi) przy jednoczesnym obnieniu wydatków na zakup dóbr kapitałowych z wysokiego przedkryzysowego poziomu. W rezultacie na rachunku obrotów biecych, bdcym pochodn rónicy midzy oszczdnociami a inwestycjami krajowymi, deficyt został przekształcony w nadwyk, która stopniowo ulegała zwikszeniu, czemu sprzyjała polityka stałego kursu waluty krajowej utrzymywanego na niedowartociowanym poziomie. Polityka kursowa stała si instrumentem realizacji strategii wzrostu gospodarczego opartego na eksporcie. Utrzymanie kursu waluty krajowej na poziomie korzystnym z punktu widzenia midzynarodowej konkurencyjnoci lokalnych przedsibiorstw implikowało stały wzrost rezerw walutowych na skutek interwencji władz monetarnych. Wprawdzie szybkie powikszanie aktywów rezerwowych banku centralnego wymuszało kosztown sterylizacj rosncej poday pienidza krajowego 5, ale jednoczenie wpisywało si w ogóln strategi gospodarcz przeciwdziałania ponownemu wystpieniu kryzysu walutowego. Równie w przypadku Chin obserwowano tak polityk rozwoju gospodarczego, przy czym wzrost nadwyki obrotów biecych wystpował przy rosncej stopie inwestycji krajowych 6. Zjawiska obserwowane w krajach azjatyckich, w połczeniu z rosnc po 2003 r. nadwyk bilansu handlowego krajów naftowych, spowodowały pojawienie si globalnego nadmiaru oszczdnoci. W zwizku z brakiem lokalnych moliwoci inwestycyjnych i/lub zwikszon awersj do ryzyka strumie oszczdnoci gospodarek wschodzcych płynł przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych jako gospodarki o wysokiej oczekiwanej stopie wzrostu produktywnoci i głbokim rynku finansowym (był lokowany w znacznej czci w papiery skarbowe emitowane przez rzd amerykaski) 7. Bernanke (2007) 5 Sterylizacj (emisj papierów wartociowych w operacjach otwartego rynku) prowadzono w celu przeciwdziałania wzrostowi inflacji i boomowi konsumpcyjnemu. 6 Według Bernanke (2007) szybki wzrost stopy oszczdnoci (relatywnie szybszy ni stopy inwestycji) mona powiza z brakiem systemu zabezpieczenia społecznego i słabo rozwinitym sektorem finansowym w Chinach. 7 W tym kontekcie deficyt biecy Stanów Zjednoczonych mona uzna za przejaw optymalizacji konsumpcji prywatnej w długim okresie. Wysoka oczekiwana produktywno prowadzi do zwikszenia dochodu permanentnego (długookresowego), a w rezultacie do zwikszenia

5 Zjawisko globalnej nierównowagi a stabilno rozwoju gospodarki wiatowej 221 wskazuje włanie na to zjawisko jako główn przyczyn powikszajcego si deficytu obrotów biecych gospodarki amerykaskiej. Spadek stopy oszczdnoci publicznych i prywatnych w tym kraju uznaje zatem za efekt oddziaływania w głównej mierze czynników zewntrznych ( zalewu oszczdnoci globalnych, które w krajach ich powstania nie mogły by wykorzystane na sfinansowanie lokalnych inwestycji; global savings glut). Bernanke twierdzi, e gdyby wzrost stopy konsumpcji w Stanach Zjednoczonych miał pierwotnie wynika ze strukturalnego obnienia si podanej stopy oszczdnoci w tym kraju, długoterminowe stopy procentowe wzrosłyby, tzn. wystpiłaby zmiana przeciwna do tej obserwowanej. Opisany wyej układ zalenoci w midzynarodowym systemie gospodarczym przypomina według Dooleya et al. (2004) midzynarodowy system walutowy ukształtowany na konferencji w Bretton Woods. W obecnym systemie kraje azjatyckie (stanowice tzw. peryferia) utrzymuj stałe kursy wobec dolara amerykaskiego i gotowe s do nieograniczonej akumulacji dolarów w rezerwach oficjalnych w zamian za umoliwienie eksportu do Stanów Zjednoczonych, tj. kraju stanowicego centrum midzynarodowego systemu walutowego Globalna nierównowaga a stabilno gospodarki wiatowej opinie przed wybuchem kryzysu finansowego (opinie ex ante) Ocena znaczenia globalnej nierównowagi dla stabilnoci rozwoju gospodarczego wiata była wród ekonomistów przed wybuchem wiatowego kryzysu finansowego zrónicowana. Generalnie opinie te mona przyporzdkowa do trzech grup. Do pierwszej grupy mona zaliczy pogldy ekonomistów uznajcych globaln nierównowag za zjawisko niezagraajce stabilnoci gospodarki wiatowej, korzystne z punktu widzenia rozwoju gospodarki globalnej, które utrzyma si jeszcze przez długi okres. Dooley et al. (2009) wskazywali, e zjawisko globalnej nierównowagi ukształtowane w ramach nieformalnego midzynarodowego systemu walutowego Bretton Woods 2 w zwizku z korzyciami jakie kreuje dla jego uczestników bdzie miało charakter długotrwały. Badacze podkrelali jednoczenie, e w długim okresie moe wystpi zmiana w strukturze całego systemu, tj. w miejsce gospodarek azjatyckich po ich awansie do grupy krajów rozwinitych pojawi si nowe gospodarki, które bd opierały swój rozwój gospodarczy na eksporcie do tzw. centrum. biecej konsumpcji kosztem przyszłej konsumpcji, czego odzwierciedleniem jest deficyt obrotów biecych. Podejcie midzyokresowe w teorii bilansu płatniczego prezentuj m.in. Obstfeld i Rogoff (1994). 8 Dooley et al. (2004) przyrównuj taki układ współzalenoci w skali midzynarodowej do relacji pomidzy krawcem i klientem, w której klient (Stany Zjednoczone) chtnie nabywa wicej garniturów, poniewa zapłata za garnitury wraca od krawca do klienta w postaci poyczki.

6 222 Konrad Sobaski Drug grup tworz opinie ekonomistów wskazujcych wprawdzie na potencjalne ryzyko wynikajce z nierównowagi w bilansach płatniczych, ale uznajcych to ryzyko za niewielkie lub odległe w czasie. Przykładowo Bernanke (2007) wyraził opini, e globalna nierównowaga nie stanowi zagroenia w krótkim okresie, ale jej długotrwałe utrzymywanie mogłoby spowodowa niekorzystne konsekwencje dla gospodarki wiatowej. Stwierdził jednoczenie, e w celu wspomoenia procesu stopniowego zmniejszenia globalnej nierównowagi konieczne bd działania ukierunkowane na zwikszenie stopy oszczdno- ci w Stanach Zjednoczonych oraz pobudzenie wydatków krajowych w gospodarkach azjatyckich oraz eksportujcych rop naftow. Z kolei Greenspan (2003) podkrelał, e w zwizku z zaawansowaniem procesów globalizacji bardziej prawdopodobny jest scenariusz bezkryzysowego zmniejszenia globalnej nierównowagi. Bordo (2006, s. 9) uznał natomiast, e zjawisko globalnej nierównowagi, podobnie jak w okresie systemu waluty złotej ( ), nie jest niebezpieczne dla gospodarki wiatowej, a zmniejszenie tej nierównowagi nastpi stopniowo. W ostatniej grupie sklasyfikowa mona ekonomistów wskazujcych na nieuchronno korekty globalnej nierównowagi oraz prognozujcych jej gwałtowny charakter. Według Obstfelda i Rogoffa (2004, s. 20) korekta deficytu obrotów biecych Stanów Zjednoczonych oraz kursu dolara amerykaskiego miała przebiega raptownie, a czas jej wystpienia uzaleniano od procesu integracji midzynarodowych rynków finansowych (w przypadku dalszego zaawansowania integracji korekta wystpiłaby póniej, tym niemniej jej skala byłaby wiksza). Roubini (2006, s. 303) przewidywał w perspektywie kilkuletniej gwałtown korekt kursu dolara amerykaskiego i upadek systemu Bretton Woods 2, uznajc go za strukturalnie nietrwały. Jednoczenie nawoływał do szybkiej implementacji instrumentów przeciwdziałajcych narastaniu globalnej nierównowagi i zmniejszajcych ryzyko wystpienia kryzysu w gospodarce wiatowej. 4. Globalna nierównowaga a wiatowy kryzys finansowy zaleno przyczynowo-skutkowa czy współwystpowanie? (opinie ex post) Ogólnowiatowe zawirowania na rynkach finansowych i w gospodarce realnej zapocztkowane w 2007 r. tzw. kryzysem subprime w Stanach Zjednoczonych wywołały wród ekonomistów debat na temat znaczenia globalnej nierównowagi z punktu widzenia tych zawirowa 9. Podobnie jak przed wybuchem kryzysu opinie i tym razem były równie zrónicowane. 9 Mundell R. uznaje tzw. kryzys subprime za pierwsz faz ogólnowiatowego kryzysu finansowego, którego aktualnym etapem jest kryzys zadłueniowy w strefie euro (wykład Mundella R. na konferencji Global Finance Association, Pozna, ).

7 Zjawisko globalnej nierównowagi a stabilno rozwoju gospodarki wiatowej 223 Cz ekonomistów uznała, e globalna nierównowaga nie była przyczyn kryzysu finansowego. Dooley et al. (2009) podkrelili, e obserwowany kryzys finansowy jest całkowicie odmienny od prognozowanego przez wielu ekonomistów upadku systemu Bretton Woods 2. Podczas ostatnich zawirowa na rynku finansowym nie obserwowano bowiem ani gwałtownego odpływu kapitału zagranicznego ze Stanów Zjednoczonych ani deprecjacji dolara amerykaskiego. Przeciwnie do wczeniejszych oczekiwa inwestorzy zagraniczni wci nabywaj papiery wartociowe emitowane przez amerykaskich rezydentów, a Stany Zjednoczone nadal postrzegane s jako bezpieczna przysta dla kapitałów 10. Według wyraajcego podobne tezy DeLonga (2008) podstawowym czynnikiem, który doprowadził do zawirowa na rynkach finansowych był brak odpowiednich zasad zarzdzania ryzykiem w sektorze bankowym. Z kolei Dooley i Garber (2009) wskazali, e generatorem kryzysu finansowego była prónia w zakresie regulacji rynku finansowego przeciwdziałajcych zjawisku moral hazard, a rodowisko niskich stóp procentowych (bdce pochodn napływu globalnych oszczdnoci do Stanów Zjednoczonych) samo w sobie nie zwikszało skłonnoci do ryzykownych zachowa wród uczestników rynków finansowych. W literaturze pojawiły si take opinie skrajnie przeciwne, wskazujce na globaln nierównowag jako podstawow przyczyn kryzysu finansowego. Portes (2009, s. 1 3) stwierdził, e, wskazywane przez wielu ekonomistów, słaby system regulacji czy czynniki behawioralne (tj. chciwo widoczna w zachowaniach podmiotów rynkowych) nie miały decydujcego znaczenia z punktu widzenia obecnego kryzysu finansowego. Według Portes a to włanie globalna nierównowaga (poprzez popyt zagranicznych banków centralnych na amerykaskie papiery skarbowe) doprowadziła do obniki długoterminowych stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, co z kolei wymusiło na sektorze bankowym innowacje finansowe oraz poszukiwanie dochodowych, ale i jednoczenie coraz bardziej ryzykownych inwestycji (search for yield), a w konsekwencji kryzys finansowy. Dunaway (2009, s ) prezentujc podobne pogldy zauwaa dodatkowo, e popyt na amerykaskie papiery skarbowe zgłaszane przez banki centralne z gospodarek nadwykowych wypychał popyt sektora prywatnego z rynku aktywów o wysokiej jakoci kredytowej, zmuszajc podmioty tego sektora do poszukiwania alternatyw inwestycyjnych. Na przepływy kapitałowe prowadzce do złej alokacji zasobów i niedoszacowania ryzyka, stanowice element globalnej nierównowagi, jako generator kryzysu wskazuj równie Astley et al. (2009) oraz Paulson (2008). W kontekcie 10 Dooley et al. (2009) przyrównali prognozowany przez wielu ekonomistów kryzys finansowy na skutek korekty globalnej nierównowagi do prognozy zniszczenia kuli ziemskiej na skutek eksplozji słoca. W opinii Dooleya et al. kula ziemska została wprawdzie zniszczona, ale nie na skutek eksplozji słoca, lecz na skutek uderzenia asteroidu.

8 224 Konrad Sobaski obecnego kryzysu gospodarczego Portes (2009, s. 1) przypomina kryzys z 1998 r., kiedy to po ogłoszeniu niewypłacalnoci przez Rosj obserwowano znaczne zawirowania na wiatowych rynkach finansowych, które jednak nie przeniosły si na gospodark realn w takim stopniu jak podczas obecnego kryzysu. Według Portes a wynikało to z faktu, e w skali globalnej nie wystpowała wówczas znaczca nierównowaga w bilansach płatniczych. W literaturze mona spotka równie bardziej wywaone stanowisko od tych zaprezentowanych powyej, zgodnie z którym globalna nierównowaga i kryzys finansowy s wprawdzie powizane, ale nie prost zalenoci przyczynowo-skutkow. Bini Smaghi (2008) oraz Obstfeld i Rogoff (2009) uznali globaln nierównowag i kryzys finansowy za dwie strony tego samego medalu, tj. zjawiska majce wspólne determinanty. W opinii tych badaczy globalna nierównowaga stanowiła rodowisko, w którym działanie czynników kryzysogennych zostało wzmocnione. Według Bini Smaghi (2009, s. 1 2) nierównowaga w bilansach płatniczych była wczesnym symptomem wystpujcej w wielu gospodarkach nierównowagi wewntrznej, która stanowiła bezpo- redni przyczyn kryzysu finansowego 11. Obstfeld i Rogoff (2009, s. 2, 16 30) wyrazili opini, e zarówno globalna nierównowaga, jak i kryzysy finansowy maj swoje ródła głównie w polityce gospodarczej prowadzonej przez wiele krajów i zakłóceniach na rynkach finansowych. Do najwaniejszych determinant kryzysu zaliczyli: polityk niskich stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, której efektem było zmniejszenia awersji do ryzyka i zwikszania stopy zadłuenia, a take baka spekulacyjna na rynku nieruchomoci, niskie realne stopy procentowe w krajach rozwinitych na skutek zalewu oszczdnoci z krajów azjatyckich prowadzcych polityk stałego kursu waluty krajowej (wobec dolara amerykaskiego) na niedowartociowanym poziomie, zakłócenia na rynku kredytowym w ocenie ryzyka obligacji emitentów amerykaskich, innowacje finansowe prowadzce do wzrostu cen aktywów rzeczowych i finansowych. 5. Korekta globalnej nierównowagi charakter przejciowy czy trwały? W czasie wiatowego kryzysu finansowego globalna nierównowaga znaczco zmniejszyła si. Obnienie globalnej nierównowagi wynikało przede wszystkim ze spadku relacji deficytu na rachunku obrotów biecych do 11 Smagli B. (2009, s. 1 2) uwaa, e chocia wewntrzne anomalie s trudno dostrzegalne ex ante, to jednak mona je przewidywa na podstawie kumulujcej si nierównowagi zewntrznej (nierównowaga zewntrzna stanowi bowiem odzwierciedlenie nierównowagi wewntrznej).

9 Zjawisko globalnej nierównowagi a stabilno rozwoju gospodarki wiatowej 225 wiatowego PKB w krajach anglosaskich (z poziomu 1,9% w 2006 r. do 0,8% w 2009 r.) oraz ze zmniejszenia nadwyki krajów Bliskiego Wschodu (z poziomu 0,6% do 0,1% wiatowego PKB). Obnienie nierównowagi w bilansach płatniczych było zwizane bezporednio ze znacznym spadkiem wolumenu midzynarodowych transakcji handlowych. Baldwin i Taglioni (2009) szacuj, e w okresie najwikszego załamania transakcji eksportowo-importowych, tj. w drugim kwartale 2009 r., wielkowiatowego handlu spadła o 15% w porównaniu do analogicznego okresu w 2008 roku. Zmniejszenie wielkoci globalnej nierównowagi w czasie kryzysu finansowego skłania do refleksji na temat trwałoci tej tendencji. Z jednej strony mona domniemywa, e kryzys finansowy w sposób trwały skorygował istotne czynniki strukturalne generujce deficyty i nadwyki, a w zwizku z tym nierównowaga zmniejszy si. Z drugiej strony nie mona wykluczy, e obserwowany spadek nierównowagi jest jedynie pochodn ogólnowiatowego spowolnienia gospodarczego, a w zwizku z tym globalna nierównowaga w przyszłoci wzronie, a nawet powróci do poziomu przedkryzysowego. Wród ekonomistów dominuje pogld, e zjawisko globalnej nierównowagi bdzie wystpowało równie w przyszłoci. Opinia ta jest prezentowana zarówno przez badaczy uznajcych nierównowag za przyczyn obecnego kryzysu, jak i tych prezentujcych odmienny pogld w tej kwestii. Dooley et al. (2009) dowodz, e opisywany przez nich nieformalny system z Bretton Woods 2 nadal funkcjonuje i s przekonani, e obecny kryzys finansowy wzmocni czynniki kreujce globaln nierównowag. Badacze prognozuj, e w długim okresie globalna nierównowaga obserwowana przed kryzysem bdzie utrzymywała si w zwizku z jeszcze wiksz ni do tej pory determinacj krajów azjatyckich do akumulowania rezerw walutowych. Dunaway (2009), Portes (2009), Obstfeld i Rogoff (2009), a take Blanchard i Milesi-Ferretti (2009) równie przewiduj wzrost wielkoci nierównowagi w bilansach płatniczych, ale w przeciwiestwie do Dooleya et al. uznaj tak tendencj za niebezpieczn dla gospodarki wiatowej, mogc zagrozi oywieniu gospodarczemu. W zwizku z tym wskazuj na piln potrzeb zlikwidowania globalnej nierównowagi poprzez implementacj reform strukturalnych w gospodarkach deficytowych oraz nadwykowych, a take w midzynarodowym systemie finansowym. Ekonomici ci wymieniaj kilka podanych zmian strukturalnych. Po pierwsze, wskazuj na potrzeb wykształcenia systemu zabezpiecze społecznych oraz pogłbiania rynku finansowego w Chinach, co pozwoliłoby na obnienie stopy oszczdnoci, umoliwiłoby wykorzystywanie oszczdnoci w wikszym zakresie na cele wewntrzne, a take pobudziłoby konsumpcj w tym kraju. Po drugie, uznaj za konieczne odejcie przez gospodarki Azji Południowo-Wschodniej od polityki utrzymywania kursu waluty krajowej na niedowartociowanym poziomie oraz polityki akumulacji rezerw

10 226 Konrad Sobaski walutowych. W tym kontekcie wysuwany jest kolejny postulat dotyczcy zmian w funkcjonowaniu MFW, zgodnie z którym instytucja ta powinna skłania gospodarki rozwijajce si do rezygnacji z tzw. polityki samoubezpieczania poprzez oferowanie elastycznych form finansowania. Po czwarte, ekonomici podkrelaj, e gospodarki eksportujce rop naftow powinny przeznacza wpływy eksportowe w wikszym stopniu na wzrost wydatków krajowych i rozwijanie infrastruktury. Po pite, wskazuje si na potrzeb wzrostu stopy oszczdnoci w krajach anglosaskich, w tym przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, poprzez obnianie deficytu sektora publicznego. W swoich aktualnych prognozach równie MFW zakłada utrzymanie si zjawiska globalnej nierównowagi. MFW przewiduje, e w rednim okresie deficyty i nadwyki poszczególnych grup krajów wzrosn, cho nie do poziomów z połowy minionej dekady. Deficyt krajów anglosaskich miałby w najbliszych latach oscylowa wokół poziomu 1% wiatowego PKB, a dodatnie saldo najwaniejszych gospodarek nadwykowych według MFW przekroczy 1,5% wiatowego PKB (wykres 2). Wykres 2 Prognozowane saldo obrotów biecych dla wybranych grup krajów (w % wiatowego PKB) ródło: opracowanie własne na podstawie danych Midzynarodowego Funduszu Walutowego (World Economic Outlook Database, April 2010). Uwagi: Dane za 2009 r. maj charakter szacunkowy (wstpny).

11 Zjawisko globalnej nierównowagi a stabilno rozwoju gospodarki wiatowej Uwagi kocowe Kwestia znaczenia zjawiska globalnej nierównowagi dla stabilnoci rozwoju gospodarczego wiata oraz jako determinanty ogólnowiatowego kryzysu finansowego nie została przez ekonomistów jednoznacznie rozstrzygnita. Przed wybuchem kryzysu w literaturze pojawiały si konkurencyjne pogldy na temat zagroe zwizanych z globaln nierównowag. Po wybuchu globalnego kryzysu finansowego rozbienoci utrzymały si. Z jednej strony znaczne grono badaczy uznaje globaln nierównowag za czynnik destabilizujcy wiatow gospodark i główn przyczyn kryzysu finansowego. Z drugiej strony głoszony jest take pogld, e nierównowaga jest pozytywnym naturalnym zjawiskiem, pozwalajcym na szybszy wzrost gospodarek wschodzcych prowadzcych polityk nadwyek bilansu handlowego. Dychotomia w ocenie zjawiska globalnej nierównowagi uzasadnia prowadzenie dalszych bada w przedmiotowym zakresie. Jest to tym bardziej istotne, e według wielu prognoz zjawisko globalnej nierównowagi moe utrzyma si w kolejnych latach. Przewidywania te bazuj na załoeniu, e obserwowane obecnie zmniejszenie nierównowagi wynika jedynie ze spadku wolumenu midzynarodowych transakcji handlowych w fazie ogólnowiatowego spowolnienia gospodarczego. Czynnikiem sprzyjajcym realizacji takich prognoz wydaj si by prowadzone na szerok skal w krajach rozwinitych fiskalne programy stymulujce gospodark, które mog stanowi istotn ingerencj w rynkowy proces korekty czynników generujcych globaln nierównowag. Jednoznaczna diagnoza dotyczca zalenoci pomidzy kryzysem finansowym a zjawiskiem globalnej nierównowagi stanowiłaby podstaw do podjcia decyzji o implementacji polityki ograniczania nierównowagi w gospodarce wiatowej. Przy załoeniu zwizku przyczynowo-skutkowego pomidzy oboma zjawiskami, zasadne wydawałyby si skoordynowane działania decydentów gospodarczych majce na celu skorygowanie czynników odpowiedzialnych za powstanie nierównowagi. Brak bezporedniego powizania pomidzy aktualnym kryzysem finansowym a istniejc przed jego wybuchem nierównowag, wcale nie musi jednak oznacza, e problem globalnej nierównowagi jest nieistotny i mona tolerowa szybko rosnc, historycznie wysok nierównowag w bilansach płatniczych. Jak podkrela Greenspan (2010, s. 36), chocia deficyt obrotów biecych gospodarki amerykaskiej nie odgrywał adnej istotnej bezporedniej roli w kontekcie wybuchu kryzysu w 2007 r., to włanie dlatego moe odegra tak rol podczas nastpnego kryzysu.

12 228 Konrad Sobaski Bibliografia 1. Astley M., Giese J., Hume M., Kubelec Ch. (2009), Global imbalances and the financial crisis, Bank of England Quarterly Bulletin, nr 2009 Q3. 2. Baldwin R., Taglioni D. (2009), The illusion of improving global imbalances, 14 November, 3. Bini Smaghi L. (2008), The financial crisis and global imbalances two sides of the same coin, Asia Europe Economic Forum: The Global Financial Crisis. Policy choices in Asia and Europe, Beijing, 9 December. 4. Bernanke B. (2007), Global Imbalances: Recent Developments and Prospects, speech at the Bundesbank Lecture, Berlin, September 11, speech/bernanke a.htm. 5. Blanchard O., Milesi-Ferretti G.M. (2009), Global Imbalances: In Midstream?, IMF Staff Position Note, 22 December, SPN/09/ Bordo M.D. (2006), Globalization and Imbalances in Historical Perspective, Policy Discussion Papers No. 13, Federal Reserve Bank of Cleveland, 7. DeLong B.J. (2008), The Wrong Financial Crisis, php?q=node/ Dooley M., Garber P. (2009), Global imbalances and the crisis: A solution in search of a problem, 9. Dooley M., Folkerts-Landau D., Garber P. (2009), Bretton Woods II Still Defines the International Monetary System, NBER Working Paper No Dunaway S. (2009), Global Imbalances and the Financial Crisis, Council Special Report No. 44, Council on Foreign Relations, Center for Geoeconomic Studies. 11. Greenspan A. (2003), The evolving international payments imbalance of the United States and its effect on Europe and the rest of the world, the 21st Annual Monetary Conference, Washington DC, 20 November. 12. Greenspan A. (2010), The Crisis, ES/BPEA/2010_spring_bpea_papers/spring2010_greenspan.pdf 13. International Trade Statistics (2009), World Trade Organization, res_e/statis_e/its2009_e/its09_toc_e.htm. 14. Lutkowski K. (2006), Problem midzynarodowej nierównowagi płatniczej, Ekonomista, nr Mundell R., wykład wygłoszony na konferencji Global Finance Association, Pozna, Obstfeld M., Rogoff K. (1994), The Intertemporal Approach to the Current Account, NBER Working Paper 4893, National Bureau of Economic Research. 17. Obstfeld M., Rogoff K. (2004), The Unsustainable US Current Account Position Revisited, Working Paper 10869, National Bureau of Economic Research. 18. Obstfeld M., Rogoff K. (2009), Global Imbalances and the Financial Crisis: Products of Common Causes, November, paper prepared for the Federal Reserve Bank of San Francisco Asia Economic Policy Conference, Santa Barbara, October. 19. Portes R. (2009), Global imbalances, Policy Brief No. 3, January, files/policy_briefs/policy%20brief%20no%203(wp1)_global%20imbalances_portes.pdf 20. Paulson H. M. (2008), Remarks by Secretary Henry M. Paulson, Jr. on Financial Rescue Package and Economic Update, November 12, HP-1265, releases/hp1265.htm 21. Roubini N. (2006), The BW 2 regime: an unstable disequilibrium bound to unravel, International Economics & Economic Policy, No. 3, s

13 Zjawisko globalnej nierównowagi a stabilno rozwoju gospodarki wiatowej Rybiski K. (2006), Globalne nierównowagi, Ekonomista, nr World Economic Outlook. Globalization and Inequality (2007), World Economic and Financial Surveys, International Monetary Fund, October, Washington D.C. 24. World Economic Outlook. Sustaining the Recovery (2009), World Economic and Financial Surveys, International Monetary Fund, October, Washington D.C. Konrad Sobaski (Summary) The aim of the study is to present major opinions concerning the phenomenon of global imbalances and its influence on stability of global economic growth. The author tries to systematize both concepts presented by economists prior to the world financial crisis and current views on the relationship between global imbalances and the financial crisis. The article contains also selected forecasts of the future development path of global imbalances and resulting recommendations for policy makers given by selected economists. The analysis of the world literature has helped the author to formulate two conclusions: 1) There are competing opinions on the role of global imbalances in terms of sustainable growth of the world economy (expressed both before and after the outbreak of the financial crisis; 2) There is a widespread belief among economists that global imbalances will persist in the future. Both conclusions are arguments for further research on the issue of global imbalances.

GLOBALNY KRYZYS FINANSOWY I GLOBALNA NIERÓWNOWAGA PŁATNICZA

GLOBALNY KRYZYS FINANSOWY I GLOBALNA NIERÓWNOWAGA PŁATNICZA STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 18 Ewa Bilewicz GLOBALNY KRYZYS FINANSOWY I GLOBALNA NIERÓWNOWAGA PŁATNICZA Wstęp Na kilka lat przed wybuchem obecnego kryzysu finansowego w

Bardziej szczegółowo

ZAŁOENIA PROJEKTU BUDETU PASTWA NA ROK 2011

ZAŁOENIA PROJEKTU BUDETU PASTWA NA ROK 2011 RADA MINISTRÓW ZAŁOENIA PROJEKTU BUDETU PASTWA NA ROK 2011 Warszawa lipiec 2010 r. Spis treci WSTP... 2 OCENA BIECEJ SYTUACJI MAKROEKONOMICZNEJ... 6 SYTUACJA BUDETU PASTWA W OKRESIE I-IV 2010 R. (Z WYŁCZENIEM

Bardziej szczegółowo

DODATEK KWARTALNY. Ryzyko refinansowania długu Skarbu Pastwa w Polsce

DODATEK KWARTALNY. Ryzyko refinansowania długu Skarbu Pastwa w Polsce DODATEK KWARTALNY Ryzyko refinansowania długu Skarbu Pastwa w Polsce Tomasz Uryszek Dr, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno- -Socjologiczny, Instytut Finansów, Katedra Finansów Publicznych Spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Globalizacja a rynki finansowe

Globalizacja a rynki finansowe Globalizacja a rynki finansowe Wystąpienie Krzysztofa Rybińskiego, Wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego Cykl seminariów Koła Naukowego Rynku Kapitałowego Index i Katedry Rynku Kapitałowego. Akademia

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe nr 14

Zeszyty Naukowe nr 14 Zeszyty Naukowe nr 14 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2013 Michał Michorowski Artur Pollok Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Globalizacja rynków finansowych. Źródła i mechanizmy 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Ministerstwo Gospodarki ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Warszawa, marzec 2007 r. Spis treci I. WPROWADZENIE... 3 II. WIZJA... 3 III. CELE STRATEGII... 3 IV. AKTUALNA SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

Globalizacja w trzech odsłonach

Globalizacja w trzech odsłonach Krzysztof Rybiński Globalizacja w trzech odsłonach Wprowadzenie. W jakim celu powstała ta ksiąŝka i do kogo jest adresowana? Część 1. Outsourcing, offshoring i networking, jako przyczyny pojawienia się

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŁÓDZKI Zakład Azji Wschodniej CHINA GOES GLOBAL. Rosnące znaczenie Chin na arenie międzynarodowej

UNIWERSYTET ŁÓDZKI Zakład Azji Wschodniej CHINA GOES GLOBAL. Rosnące znaczenie Chin na arenie międzynarodowej China goes global UNIWERSYTET ŁÓDZKI Zakład Azji Wschodniej CHINA GOES GLOBAL Rosnące znaczenie Chin na arenie międzynarodowej pod redakcją Małgorzaty Pietrasiak i Tomasza Kamińskiego Łódź 2012 Copyright

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE A KRYZYSY FINANSOWE

ROZDZIAŁ 4 MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE A KRYZYSY FINANSOWE Aneta Kosztowniak ROZDZIAŁ 4 MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE A KRYZYSY FINANSOWE Wprowadzenie O niewłaściwie prowadzonej polityce międzynarodowych instytucji finansowych świadczą kryzysy finansowe

Bardziej szczegółowo

Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 3 (LXXIV) 2012. Milena Kabza*

Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 3 (LXXIV) 2012. Milena Kabza* Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 3 (LXXIV) 2012 Milena Kabza* RYZYKO SYSTEMOWE CECHA WSPÓŁCZESNYCH RYNKÓW FINANSOWYCH WPROWADZENIE Integracja rynków finansowych oraz globalizacja jako tendencje

Bardziej szczegółowo

WZROST GOSPODARCZY KRAJÓW ASEAN A GLOBALNY KRYZYS 1

WZROST GOSPODARCZY KRAJÓW ASEAN A GLOBALNY KRYZYS 1 216 Bogusława Skulska STUDIA EKONOMICZNE 1 ECONOMIC STUDIES NR 2 (LLXXVII) 2013 Bogusława Skulska* WZROST GOSPODARCZY KRAJÓW ASEAN A GLOBALNY KRYZYS 1 WPROWADZENIE Wzrost gospodarczy dla wielu polityków

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Białecka. Euro w roli waluty międzynarodowej

Katarzyna Białecka. Euro w roli waluty międzynarodowej UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW 1 Aktualne problemy zarzdzania małymi i rednimi przedsibiorstwami 11 WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Marek Matejun, Maciej Miller Katedra Zarzdzania,

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY EURO JAKO WALUTY MIĘDZYNARODOWEJ

PERSPEKTYWY EURO JAKO WALUTY MIĘDZYNARODOWEJ Bogumiła Mucha-Leszko, Magdalena Kąkol Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiwj w Lublinie PERSPEKTYWY EURO JAKO WALUTY MIĘDZYNARODOWEJ Wprowadzenie Wzrost zakresu i wartości transgranicznych transakcji gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Globalne i krajowe uwarunkowania funkcjonowania polskich przedsiębiorstw 1

Globalne i krajowe uwarunkowania funkcjonowania polskich przedsiębiorstw 1 Marian Gorynia * Tadeusz Kowalski ** Globalne i krajowe uwarunkowania funkcjonowania polskich przedsiębiorstw 1 Wstęp Poziom aktywności gospodarczej, skłonność do inwestowania, wzrost zdolności wytwórczych

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich

IX Kongres Ekonomistów Polskich IX Kongres Ekonomistów Polskich mgr Aleksandra Szunke Katedra Bankowości i Rynków Finansowych Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach IMPLIKACJE NIESTANDARDOWEJ POLITYKI MONETARNEJ NA ŚWIECIE DLA GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Aleksander Grzelak. 1. Wstęp

Aleksander Grzelak. 1. Wstęp Aleksander Grzelak WYBRANE ZAGADNIENIA OBECNEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO Streszczenie: Głównym celem artykułu jest dokonanie oceny obecnego kryzysu ekonomicznego (zapoczątkowanego w 2007 roku). Zostało to

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY EURO JAKO WALUTY MIĘDZYNARODOWEJ

PERSPEKTYWY EURO JAKO WALUTY MIĘDZYNARODOWEJ Bogumiła Mucha-Leszko, Magdalena Kąkol PERSPEKTYWY EURO JAKO WALUTY MIĘDZYNARODOWEJ Wstęp Wzrost zakresu i wartości transgranicznych transakcji gospodarczych zwiększa międzynarodową pozycję tych walut,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy. Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy. Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303 INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303 Warszawa 2010 Recenzent Barbara Liberska Prace i materiały Instytutu Gospodarki Światowej

Bardziej szczegółowo

AMERYKA ŁACIŃSKA TENDENCJE ROZWOJOWE PO GLOBALNYM KRYZYSIE

AMERYKA ŁACIŃSKA TENDENCJE ROZWOJOWE PO GLOBALNYM KRYZYSIE STUDIA EKONOMICZNE 1 ECONOMIC STUDIES NR 2 (LLXXVII) 2013 Joanna Gocłowska-Bolek* AMERYKA ŁACIŃSKA TENDENCJE ROZWOJOWE PO GLOBALNYM KRYZYSIE WPROWADZENIE Kryzysy gospodarcze i finansowe w regionie latynoamerykańskim

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie i perspektywy euro jako waluty międzynarodowej. UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Ekonomiczny

Funkcjonowanie i perspektywy euro jako waluty międzynarodowej. UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Ekonomiczny UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Ekonomiczny Studia podyplomowe: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Imię i nazwisko: Natalia Konopka nr albumu: 9355212 Funkcjonowanie i perspektywy

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Rola polityki makroostrożnościowej w zapobieganiu kryzysom finansowym. Zeszyt nr 278. Piotr J. Szpunar. Warszawa, 2012 r.

MATERIAŁY I STUDIA. Rola polityki makroostrożnościowej w zapobieganiu kryzysom finansowym. Zeszyt nr 278. Piotr J. Szpunar. Warszawa, 2012 r. MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 278 Rola polityki makroostrożnościowej w zapobieganiu kryzysom finansowym Piotr J. Szpunar Warszawa, 2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

GLOBALIZACJA MIĘDZYNARODOWYCH RYNKÓW FINANSOWYCH A ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KRAJÓW ROZWIJAJĄCYCH SIĘ

GLOBALIZACJA MIĘDZYNARODOWYCH RYNKÓW FINANSOWYCH A ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KRAJÓW ROZWIJAJĄCYCH SIĘ Ewa Bilewicz Katedra Handlu Zagranicznego i MSE Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński GLOBALIZACJA MIĘDZYNARODOWYCH RYNKÓW FINANSOWYCH A ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KRAJÓW

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe

Studenckie Koło Naukowe Studenckie Koło Naukowe Ekonomia Międzynarodowa. Zeszyty naukowe SKN TIAL Nr 2, 2011 Redaktor naczelny: dr Jakub Kronenberg Zespół redakcyjny: Piotr Gabrielczak Tomasz Serwach Recenzenci: prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

11.1. Wprowadzenie. 11.2. Ramy dla przedsibiorczoci

11.1. Wprowadzenie. 11.2. Ramy dla przedsibiorczoci 11.1. Wprowadzenie Zdaniem twórców strategii lizboskiej naley uzna znaczce moliwoci małych i rednich przedsibiorstw w kontekcie przystosowania si do potrzeb rynku, a take tworzenia nowych miejsc pracy.

Bardziej szczegółowo

7 8 9 10 12 WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W MAŁYM PRZEDSIBIORSTWIE Edward Stawasz Streszczenie W artykule omówiono wybrane kwestie planowania w małych przedsibiorstwach. W szczególnoci omówiono aspekty dotyczce

Bardziej szczegółowo

LITWA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie drugie. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (maj 2005)

LITWA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie drugie. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (maj 2005) LITWA Przewodnik dla przedsibiorców Wydanie drugie Warszawa, padziernik 2004 z suplementem (maj 2005) Przewodnik wydany pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Pracy przez Biuro Promocji Inwestycji i

Bardziej szczegółowo

Waluty globalne wprowadzenie do dyskusji

Waluty globalne wprowadzenie do dyskusji My, nasz złoty, globalizacja Panel dyskusyjny Klubu Dziennikarzy Biznesowych Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Warszawa, 21 września 2006 Waluty globalne wprowadzenie do dyskusji Krzysztof Rybiński, Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

ROLA INTERWENCJI WALUTOWYCH NA POLSKIEJ CIE CE DO EURO

ROLA INTERWENCJI WALUTOWYCH NA POLSKIEJ CIE CE DO EURO A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 238, 2010 ROLA INTERWENCJI WALUTOWYCH NA POLSKIEJ CIE CE DO EURO 1. Wprowadzenie Problematyka przyst pienia Polski do strefy wspólnego

Bardziej szczegółowo