PROGRAM WYBORCZY PLATFORMY OBYWATELSKIEJ RP DLA MIASTA ZIELONA GÓRA. Zielonogórska Platforma Obywatelska to bezpieczna gwarancja:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM WYBORCZY PLATFORMY OBYWATELSKIEJ RP DLA MIASTA ZIELONA GÓRA. Zielonogórska Platforma Obywatelska to bezpieczna gwarancja:"

Transkrypt

1 PROGRAM WYBORCZY PLATFORMY OBYWATELSKIEJ RP DLA MIASTA ZIELONA GÓRA Zielonogórska Platforma Obywatelska to bezpieczna gwarancja: Profesjonalnego Samorządu Otwarcia na rozwój gospodarczy dający miejsca pracy Racjonalnego wydatkowania pieniędzy publicznych Planowania dobrej przyszłości mieszkańców Kompetentna Władza to Silny Samorząd i Lepszy Rozwój Miasta Zielona Góra z chwilą powstania województwa lubuskiego, w momencie pełnego otwarcia Polski na Europę, nie potrafiła w pełni wykorzystać szansy na wzmocnienie znaczenia regionalnego oraz osiągnięcia znaczącego przełomu w rozwoju gospodarczym naszego Miasta. Utworzenie Uniwersytetu Zielonogórskiego, dostęp do funduszy pomocowych nie okazały się decydującym impulsem dla znaczącej poprawy życia zielonogórzan. Ekipa rządząca Miastem skoncentrowała się na autopromocji, zapominając, że podstawowym zadaniem zielonogórskiego samorządu winno być tworzenie warunków dla nowych inwestycji, dających miejsca pracy. Niekonsekwencja i brak umiejętności negocjacyjnych z silną opozycją w łonie Rady Miasta, uwidoczniły słabe przygotowanie merytoryczne obecnego Prezydenta do profesjonalnego rządzenia. Marnotrawienie czasu na troskę o wizerunek, niemoc inwestycyjna, zadłużanie budżetu Miasta, przedmiotowe traktowanie organizacji pożytku publicznego nie mogły doprowadzić do ukształtowania takiej pozycji Zielonej Góry, która zapewniłaby jej godne miejsce wśród miast w Polsce i zjednoczonej Europie. To my Mieszkańcy, byliśmy żywym organizmem, doświadczanym przez władzę samorządową. To my dostaliśmy od tej władzy kolejną lekcję złej demokracji. Platforma Obywatelska mając na względzie te niedobre doświadczenia, będące kolejną próbą zawłaszczania przez władzę przestrzeni obywatelskiej i gospodarczej, przedkłada swój własny Program Wyborczy, w którym przedstawia wizję rozwoju gospodarczego i sprawowania władzy, z wykorzystaniem dobrze funkcjonujących w praktyce wzorców samorządowej demokracji dla lepszego życia Mieszkańców Zielonej Góry. Jak wszyscy wiemy, jest jeszcze wiele do zrobienia, a Platforma Obywatelska nie uzurpuje sobie wyłączności na mądrość i wiedzę, lecz poprzez przedstawienie i wdrożenie 1

2 Programu zamierza wykorzystać także potencjał społeczny Mieszkańców, którzy są przekonani, że idea samorządności nie oznacza pojęcia: sam rządzę, bo wiem najlepiej, ale racjonalne działanie poprzez ciągłe podejmowanie dialogu ze społeczeństwem, w tym także z opozycją. Uważamy, że Mieszkańcy Miasta powinni mieć zapewniony bezpośredni udział w podejmowaniu ważnych dla Zielonej Góry decyzji. W tym celu należy wykorzystywać instytucję referendum gminnego, czy konsultacji społecznych oraz organizować spotkania z określonymi środowiskami, np. z mieszkańcami poszczególnych osiedli Zielonej Góry na etapie konstruowania budżetu. W przypadku uzyskania akceptacji społecznej, poprzedzonej odpowiednimi konsultacjami, należy rozważyć powołanie w Zielonej Górze jednostek pomocniczych osiedli lub dzielnic, których rady, wybierane w demokratycznych wyborach, będą najwłaściwszym odzwierciedleniem potrzeb mieszkańców poszczególnych części Miasta, w tym w zakresie wydatkowania na ich terenie środków budżetowych. Platforma Obywatelska stawia na niewykorzystany potencjał energii społecznej mieszkańców Zielonej Góry i z Wami, a nie wbrew zielonogórzanom, zamierza sprawować władzę dla rozwoju prawdziwej, a nie fasadowej demokracji, a także dla wypełnienia wizji i misji społeczeństwa otwartego. Realizację tego programu gwarantuje sprawne, dynamiczne i uczciwe wypełnianie funkcji prezydenta z Platformy Obywatelskiej oraz współpraca z kompetentną i odpowiedzialną drużyną radnych Platformy Obywatelskiej. Zawsze razem z zielonogórzanami. Chcąc wygrać pełną nadziei, silną Zieloną Górę, jej pozycję na pograniczu polskoniemieckim, ugruntowując jej skuteczność, troszczyć się będziemy o los każdego. Nasz przyjazny program, oparty o najlepsze polskie wzorce samorządowe, wzmocniony fachowością ludzi odpowiedzialnych za jego realizację, jest gwarancją spełniania oczekiwań zielonogórzan na poziomie, który im się należy. ZIELONA GÓRA MIASTEM OBYWATELSKIM Z DALA OD POLITYKI 2

3 GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA, AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA i NOWE MIEJSCA PRACY I. ŚRODKI UNIJNE Jednym z podstawowych priorytetów Platformy Obywatelskiej w nadchodzącej kadencji samorządu terytorialnego w Zielonej Górze będzie pozyskiwanie środków unijnych na rozwój Miasta oraz wdrożenie i rozliczenie projektów, które uzyskały dofinansowanie wcześniej. Lp. Działania LRPO Beneficjent Nazwa zadania Wartość projektu Dofinansowa nie 1 IPI IPI IPI IPI 5.1 Miasto Zielona Góra Miasto Zielona Góra Miasto Zielona Góra Miasto Zielona Góra Modernizacja dwóch wiaduktów na ul. Sulechowskiej - na odcinku od ul. Stanisława Wyspiańskiego do ul. Towarowej wraz z ul. Sulechowską do ul. Trasa Północna - Etap I Modernizacja dwóch wiaduktów na ul. Sulechowskiej na odcinku od ul. Stanisława Wyspiańskiego do ul. Towarowej wraz z ul. Sulechowską do ul. Trasa Północna Etap II Przebudowa ul. Jędrzychowskiej w Zielonej Górze - Etap I Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze , , , , , , , ,5 4 5 IPI 4.3 Miasto Zielona Góra Rewitalizacja Miasta Zielona Góra etap I , ,20 6 IPI 4.3 Miasto Zielona Góra Rewitalizacja Miasta Zielona Góra etap II , ,75 W latach w ocenie Platformy Obywatelskiej koniecznym jest zabieganie o fundusze z Europejskiej Współpracy Terytorialnej na budowę i rozbudowę obiektów 3

4 młodzieżowych ośrodków sportu czy rekreacji, jako bazy dla Europejskiej Szkoły Sportowej, a z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (LRPO) i ogólnopolskich programów finansowych na dofinansowanie m.in.: modernizacji dróg miejskich i wojewódzkich na terenie Miasta Zielona Góra, remontu wiaduktu przy al. Zjednoczenia, zakupu nowych ekonomicznych i bardziej ekologicznych autobusów miejskich i wprowadzenie zintegrowanej miejskiej kart chipowych (do opłat za bilety, miejsca parkingowe, wypożyczanie rowerów, korzystanie z usług komunalnych), dalszej rewitalizacji zabytkowych obiektów Miasta Zielona Góra (starówka, muzea, obiekty sakralne i innych), współuczestnictwo w odbudowie świetności WOSiR w Drzonkowie, modernizacji Góry Tatrzańskiej, a także dofinansowanie do budowy komunalnego systemu ułatwień infrastrukturalnych i komunikacyjnych dla poruszania się i aktywności ludzi niepełnosprawnych i zaawansowanych wiekowo (z dotacjami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Totalizatora Sportowego). Możliwe jest też pozyskanie środków unijnych na rozbudowę Stref Aktywności Gospodarczej wzdłuż drogi S3, utworzenie regionalnego lub Miejskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera. Ponadto w ramach Programu Operacyjnego Transport należy zabiegać o dofinansowanie modernizacji drugiej jezdni Trasy Północnej oraz budowy zjazdu z Osiedla Pomorskiego na S-3 i budowę nowej, równoległej drogi od S3 do Lubuskiego Parku Naukowo Technologicznego, omijającej os. Pomorskie i Śląskie w kierunku na Milsko. Wszystkie te i inne inwestycje wymagają wielu nakładów finansowych, z którymi same miasto mogłoby sobie nie poradzić. Wykorzystując możliwości, jakie dają programy Funduszy Unijnych, gdzie dofinansowanie może sięgać nawet 85%, zadania te będą łatwiejsze w realizacji i o wiele mniej obciążające budżet Miasta. II. GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA Jednym z podstawowych zadań każdej wspólnoty samorządowej jest racjonalne gospodarowanie mieniem komunalnym, które wymaga ręki mądrego, sprawnego i doświadczonego gospodarza. Właściwe zarządzanie mieniem jest szczególnie ważne w naszym Mieście, które z racji obecnych granic administracyjnych stoi przed istotnym problemem stale kurczących się terenów inwestycyjnych, co w istotnym stopniu ma wpływ na rozwój gospodarki i budownictwa mieszkaniowego oraz ogranicza możliwości lokalizacji nowych obiektów użyteczności publicznej. Propozycje szeroko rozumianego gospodarowania wspólnym majątkiem łączą się w sposób pośredni z takimi zagadnieniami jak połączenie Miasta Zielona Góra z Gminą Zielona Góra, poszukiwanie nowych obszarów inwestycyjnych w granicach administracyjnych Miasta, racjonalna polityka uzbrajania w Mieście obszarów inwestycyjnych, kompleksowe opracowanie dla obszarów Zielonej Góry planów 4

5 zagospodarowania przestrzennego, uwzględniających strategię rozwoju Zielonej Góry, wykorzystanie systemu GIS w zarządzaniu majątkiem Miasta. W odniesieniu do gospodarowania nieruchomościami miejskimi, Platforma Obywatelska uważa za bardzo istotne wprowadzenie: 1) racjonalnej gospodarki terenami przeznaczonymi pod inwestycje o charakterze przemysłowo usługowym i handlowym i tworzenie nowych miejsc pracy, 2) pro obywatelskiej polityki mieszkaniowej, 3) programu zagospodarowania terenów komunalnych dla celów rekreacyjnych i komercyjnych. Ad. 1) Wobec podkreślonego już narastającego w Zielonej Górze deficytu, a dodatkowo pogłębiającego się za rządów obecnej władzy, niedobór terenów pod szeroko rozumiane inwestycje przemysłowe i budowlane jest dodatkowym hamulcem rozwoju gospodarczego naszego Miasta. Przyrost nowych miejsc pracy między rokiem 2006 a 2009 (w ciągu 4 lat wg stanów na koniec roku) wyniósł łącznie tylko 6,5 %, przy czym od 2008 do 2010 roku nie przybyło prawie żadnych nowych miejsc pracy. Dla porównania w bliźniaczym Gorzowie Wlkp. w tym samym okresie przyrost miejsc pracy wyniósł 8,7%. Tak nieodpowiedzialna polityka w zakresie pozyskiwania nowych inwestorów i ułatwień inwestycyjnych dla już istniejących, przekłada również się na mniejsze dochody naszego Miasta z podatków CIT i PIT, co w konsekwencji doprowadza do tego, że dysponujemy mniejszym zasobem portfela miejskiego na inwestycje pro społeczne i socjalne. Dochody z CIT za 2006 wynosiły 8.388,12 tys. zł, a z PIT ,52 tys. zł. Na koniec 2009 r. dochody z CIT wyniosły 9.914,4 tys. zł co daje wzrost tylko o 18,2% w stosunku do 2006 roku, a z PIT wyniosły ,53 tys. zł co daje wzrost o 24,0%. Łącznie dochody Miasta z tytułu podatków CIT i PIT wzrosły przez te 4 lata rządów obecnej władzy tylko o 23,5%. W tym samym czasie w Gorzowie Wlkp. dochody z tytułu podatków CIT i PIT wzrosły o 30%, przy czym dochód z podatków CIT wzrósł aż o 53% (!!!), a z podatku PIT o 28%. Jak widać na niniejszych danych polityka obecnych władz w pozyskiwaniu większych przychodów od przedsiębiorców i z podatku PIT jest wręcz szkodliwa dla Miasta i jego Mieszkańców. Porównując nasze Miasto do innych porównywalnych miast w Polsce tj. Bielsko Biała, Opole, Rzeszów, Wałbrzych, Toruń czy też Gorzów Wlkp., to Zielona Góra wygląda bardzo niekorzystnie, gdzie dynamika wielu tych wskaźników jest wręcz ujemna. Gospodarka nieruchomościami w tym zakresie musi opierać się na dwóch podstawowych filarach: 1) Celowe udostępnianie gruntów miejskich potencjalnym inwestorom, co zapewni realizację deklarowanych inwestycji i uniemożliwi nabywanie nieruchomości w celach 5

6 dalszej odsprzedaży lub traktowania nabycia nieruchomości jako lokaty kapitału, dyskontowanej w bliżej nieokreślonej przyszłości. Należy dążyć do precyzyjnego określenia z potencjalnym inwestorem rodzaju inwestycji, jej termin rozpoczęcia i zakończenia oraz zagospodarowania terenu, wykorzystując w tym celu instytucje najmu lub dzierżawy z zagwarantowanym dla inwestora prawem pierwokupu w przypadku wykonania obowiązków ustalonych przed rozpoczęciem inwestycji. Ten tryb z jednej strony gwarantuje Miastu wykorzystanie udostępnionych terenów w sposób celowy, z drugiej strony jest korzystne dla przedsiębiorców, którzy chcą realizować inwestycje pożądane społecznie, tworzące miejsca pracy w Zielonej Górze. Podmioty te często, wobec konkurencji o charakterze spekulacyjnym, nie mogą przebić się ze swoją ofertą inwestycyjną w przypadku nabywania nieruchomości w przetargu nieograniczonym. Ten ostatni tryb powinien być oczywiście priorytetowy w przypadku, gdy na danym gruncie mogą być przeprowadzone inwestycje jednorodne, szczególnie budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i jednorodzinne, umożliwiając uzyskanie przez Miasto najwyższej ceny; Możliwe jest też warunkowanie wykonania deklarowanej inwestycji poprzez umowę z inwestorem, który w wykonaniu postanowień ogłoszenia o zbyciu nieruchomości, zobowiązuje się do terminowego wykonania inwestycji pod rygorem zastrzeżonych kar umownych; 2) tereny przeznaczane pod inwestycje o charakterze przemysłowym i budownictwo mieszkaniowe powinny być wyposażone w kompletną infrastrukturę, co zwiększa wartość tych nieruchomości i pozwala odzyskać Miastu zainwestowane w uzbrojenie terenu środki publiczne. Również i ten kierunek, zaspokajając potrzeby Miasta, jednocześnie wychodzi naprzeciw potencjalnym inwestorom, którzy otrzymując gotowy do realizacji inwestycji teren nie są skazani na łaskę lub niełaskę urzędników podejmujących decyzje o kolejności uzbrajania obszarów Miasta. Z tych powodów Miasto Zielona Góra powinno niezwłocznie przystąpić do uzbrajania wszystkich takich terenów, które to są przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego głównie pod budownictwo mieszkaniowe, a do dnia dzisiejszego pozostają nieuzbrojone i niewykorzystane. Ad. 2) Gospodarka zasobem mieszkaniowym w Mieście Zielona Góra powinna opierać się na udowodnionej już od kilku wieków zasadzie, że najlepszym gospodarzem jest właściciel. Realizując tą zasadę już od 2002 roku Klub Radnych Platformy Obywatelskiej występował z projektami uchwał, na mocy których dotychczasowi najemcy, nabywający na własność mieszkania komunalne korzystali z 95 % bonifikaty. Mimo wielu obaw i zarzutów, 6

7 dotyczących między innymi zmniejszenia wpływów do budżetu z tytułu dochodów ze sprzedaży lokali komunalnych, regulacja ta okazała się jak najbardziej zasadna. Wysoka bonifikata przekonała wielu mieszkańców Zielonej Góry do nabycia na własność najmowanych lokali mieszkalnych, a wynikający z tego wzrost obrotu spowodował, że ostatecznie wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu nie tylko się nie zmniejszyły, ale uległy zwiększeniu. W przyszłej kadencji polityka ta powinna został utrzymana. W chwili obecnej w zasobie komunalnym pozostaje nadal około mieszkań. Dalsze uwłaszczanie mieszkańców Miasta doprowadzi do lepszego gospodarowania zasobem mieszkaniowym, umożliwiając im m.in. podejmowanie w ramach powstałych wspólnot mieszkaniowych decyzji o zmianie sposobu zarządzania nieruchomością wspólną, poprzez np. powierzenie zarządu przedsiębiorcy prywatnemu oraz uniezależni członków wspólnoty mieszkaniowej w zakresie decyzji remontowych. Podobna, pro własnościowa zasada powinna obowiązywać w zakresie gospodarowania mieszkaniami pozostającymi w zasobach Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Inwestycje mieszkaniowe KTBS, miały istotny wpływ na poprawę sytuacji mieszkaniowej w naszym Mieście. Ten kierunek powinien być nadal utrzymywany, tak długo jak istnieje zapotrzebowanie wśród zielonogórzan na czynszową formę dostępu do własnego lokum. Należy jednak pamiętać, że mieszkania KTBS, których budowa finansowana jest z wpłat partycypacyjnych przyszłych lokatorów i kredytu, którego spłata jest uwzględniona w opłacanym przez najemców czynszu, prawnie nie stanowią ich własności, mimo że osoby te w % poniosły finansowy ciężar realizacji tej inwestycji. Z tych powodów Platforma Obywatelska stoi na stanowisku, że w przypadku pojawienia się takich ustawowych możliwości, również i ten zasób mieszkaniowy powinien podlegać uwłaszczeniu na rzecz dotychczasowych lokatorów. Obecnie wobec braku podstaw prawnych do takich decyzji, należy zastosować półśrodek, polegający na możliwości odstępowania przez najemców KTBS zajmowanych lokali innym osobom, które spełniają wymogi otrzymania mieszkań z TBS tak długo dopóki nie będą wprowadzone ustawowe regulacje, umożliwiające nabywanie tych mieszkań. W wyniku nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego zatwierdzanie podwyżek czynszu w lokalach towarzystw budownictwa społecznego zostało oddane do kompetencji Prezydenta Miasta. Wcześniej podwyżki były zatwierdzane przez Radę Miasta, co dawało możliwość kontroli społecznej zasadności stosowanych podwyżek. Od kilku lat lokatorzy KTBS wskazują na istotny wzrost czynszu w tych lokalach. W przyszłej kadencji samorządu konieczne będzie bardzo dokładne zweryfikowanie czynszów w Komunalnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego. Prezydent Miasta nie będzie akceptował obciążeń czynszowych ponad racjonalną, gospodarczo i społecznie uzasadnioną miarę. 7

8 Ad. 3) Również istotnym elementem gospodarczym każdego miasta jest właściwa polityka w zakresie wykorzystania lasów komunalnych oraz ich pro rekreacyjnego zagospodarowania. Część lasów komunalnych naszego miasta świetnie nadaje się na stworzenie wielu ciekawych Parków Rekreacji czy miejsc aktywnego wypoczynku jak choćby Góra Tatrzańska, Wagmostaw czy Cegielnia, leśnych ścieżek rowerowych, punktów widokowych, szlaków spacerowych czy szeroko rozumianych miejsc rodzinnego wypoczynku połączonego z różnego rodzaju usługami małej gastronomi. W tym obszarze, zdaniem Platformy Obywatelskiej konieczne jest właściwe wykorzystanie i zagospodarowanie tych wszystkich terenów, które według ekspertów od lasów i zieleni nadają się na tego typu przedsięwzięcia. Należy przede wszystkim skoncentrować się na lasach i terenach na Wzgórzach Piastowskich, przylegających do osiedli Leśnego, Zacisze, Malarzy, Cegielnia i Doliny Zielonej oraz osiedli Śląskiego, Pomorskiego, Jędrzychowskiego i lasów między Łężycą Chynowem, a Trasą Północną. Sposoby na zagospodarowanie opisanych wyżej miejsc nie muszą wcale ograniczać się do wariantów najkosztowniejszych, a związanych z prostym finansowaniem zadań inwestycyjnych w całości z budżetu Miasta. Przykładem może być popierany przez Platformę Obywatelską projekt rewitalizacji obszaru przy ul. Źródlanej, gdzie działające przy parafii św. Alberta stowarzyszenie opracowało plan realizacyjny tego przedsięwzięcia i gotowe jest wykonać z wykorzystaniem środków unijnych. W takim wypadku Miasto nie pełni funkcji inwestora, a jedynie wspiera stowarzyszenie, co daje gwarancję jak najefektywniejszego zrealizowania zadania. Podobnie pomysł na rewitalizację i pełne wykorzystanie tzw. Górki Tatrzańskiej nie musi oznaczać wydatkowania ogromnych kwot z budżetu Miasta. Górka Tatrzańska była dla wielu pokoleń zielonogórzan miejscem spędzania wolnego czasu i rekreacji. Szczególnie w okresie zimowym wielu zielonogórzan spędzało tam czas, korzystając np. z toru saneczkowego. Obecnie teren ten jest całkowicie zdegradowany, a wieczne problemy z uruchomieniem wyciągu na Górce Tatrzańskiej, który nie działa wtedy kiedy spadł śnieg, stają się wręcz przysłowiowe. Konieczne jest odtworzenie świetności tego miejsca. W wariancie skromniejszym, korzystając ze środków miejskich, odtworzenie choćby starego toru saneczkowego. Platforma Obywatelska chce jednak pójść dalej. Proponujemy przeznaczenie części tego terenu pod inwestycję w formie publiczno prywatnej, w której korzystając z wykonanej przez Miasto infrastruktury, na udostępnionym przez Miasto terenie, potencjalny inwestor wykona np. tor saneczkowy, lodowisko, czy snow-park (nawet całoroczny). Tego typu projekty w Europie są coraz częściej realizowane, z pożytkiem dla lokalnej społeczności. 8

9 INFRASTRUKTURA PRZEMYSŁOWA - STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZYCH, TECHNOLOGICZNYCH I NAUKOWYCH Prawidłowo przygotowany i przemyślany plan zagospodarowania przestrzennego Miasta, jaki proponuje Platforma Obywatelska, wraz z środkami unijnymi daje podstawy do przeprowadzenia sprawnego i szybkiego procesu inwestycyjnego w przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych dla wielu nowych inicjatyw budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego i naukowo technologicznego. Już dzisiaj dzięki staraniom i inicjatywie Platformy Obywatelskiej powstają pod Zieloną Górą zalążki Parku Przemysłowo Technologicznego Naukowego wraz ze specjalną gospodarczą strefą ekonomiczną. Na powierzchni blisko 300 ha powstanie na obrzeżach naszego Miasta największy obszar infrastruktury dla działań naukowych, przemysłowych i nowych technologii. Zdaniem PO RP bardzo ważne jest również wykorzystanie innych, obecnie niezagospodarowanych obszarów Miasta w jego strefie przemysłowej dla małych i średnich inwestycji przemysłowych oraz na terenach mieszkalnych pod drobną działalność usługową i handlową. Tereny przeznaczane pod inwestycje o charakterze przemysłowym i budownictwo mieszkaniowe powinny być wyposażone w kompletną infrastrukturę techniczną i drogową. Również niezbędne jest wykonanie utwardzenia w nawierzchnię asfaltową wszystkich istniejących już szutrowych dróg miejskich, a które mogą mieć znaczący wpływ na uatrakcyjnienie terenów dla przyszłych inwestorów pod działalność gospodarczą i na cele mieszkaniowe tj. na przykład ul. Naftowa (w kierunku os. Zacisze i Leśnego), Zdrojowa, Ceramiczna. Tego typu przedsięwzięcia w przyszłości przyniosą naszemu Miastu wiele wymiernych korzyści, a Mieszkańcom nowe miejsca pracy. Przyczynią się również do stworzenia nowoczesnych warunków dla pracy naukowej nad nowymi technologiami i wdrażaniu ich do przedsiębiorstw. Taki mariaż nauki i przemysłu pozwoli również między innymi na zatrzymanie w naszym Mieście młodzieży kończącej Uniwersytet Zielonogórski i zahamuje jej odpływ do innych miejscowości w Polsce i za granicą. Przyczyni się również do większego napływu do naszego Miasta młodzieży z innych stron Polski, dając zaczątek nowemu wzrostowi demograficznemu naszego społeczeństwa. Przede wszystkim, inwestowanie w tworzenie nowych i rozwój już istniejących stref aktywności gospodarczych naszego Miasta, znacząco przyczyni się do zainteresowania naszym Miastem nowy krajowy i zagraniczny kapitał, który stworzy nowe miejsca pracy. 9

10 INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA I TRANSPORTOWA LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY Transport zbiorowy w Zielonej Górze realizowany jest przede wszystkim przez Miejski Zakład Komunikacji, który w ostatnich latach poczynił nakłady na poprawę jakości transportu zbiorowego, wykorzystując w tym celu środki unijne z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Platforma Obywatelska proponuje dalszą kontynuację poprawy jakości komunikacji miejskiej w kolejnych latach. Realizacja tych zadań będzie kontynuacją działań podjętych przez MZK w ramach długoterminowego projektu pn. Poprawa jakości i konkurencyjności transportu miejskiego w Zielonej Górze. Celem głównym tego projektu powinna być modernizacja obecnego systemu komunikacji miejskiej na bardziej przyjazny dla użytkowników i środowiska. Na zadowolenie pasażerów ma wpływ nie tylko dostępność, częstotliwość i czas przemieszczenia się z jednego miejsca w drugie. Duże znaczenie ma sam komfort jazdy, tzn. jakość autobusów, warunki przejazdu, dostęp do informacji oraz obowiązujący system biletowy (dystrybucja i opłaty) stanowiących o kosztach ponoszonych przez mieszkańców. Część autobusów MZK, oprócz słabych parametrów technicznych wozu oraz wyposażenia (tablice, kasowniki itp.), jest niefunkcjonalna (wysoka podłoga, stopnie przy wejściu). System informacji pasażerskiej ma ograniczony zasięg. Obecnie obowiązujący system biletowy jest nieelastyczny i słabo poddaje się modyfikacjom, których celem jest wprowadzanie nowych rozwiązań taryfowych. Niektóre z nowoczesnych rozwiązań nie mogą być w ogóle wprowadzone. System działa w oparciu o program komputerowy, który ewidencjonuje liczbę sprzedanych biletów, rodzaj biletów oraz przechowuje dane osób wykupujących bilety okresowe, a przy ulgowych dane dotyczące tytułu do ulg. System ten nie daje możliwości przeprowadzania szczegółowych i rozbudowanych analiz dotyczących ruchu pasażerskiego. Efektem tego są trudności w optymalnym dostosowaniu rozkładu jazdy do potrzeb pasażerów, brak odpowiednich korekt przebiegu linii, brak możliwości wprowadzania nowych, elastycznych planów taryfowych. Problemy wynikają również z niezadowalającego stanu taboru MZK: Zły stan techniczny najstarszych pojazdów oraz awaryjność floty (struktura wiekowa taboru), Nieprzystosowanie taboru do zmieniających się potrzeb mieszkańców, Negatywny wpływ na środowisko naturalne. Obecnie flota Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze składa się z 79 autobusów liniowych. 80 % taboru to pojazdy z niską podłogą, w większości autobusy 10

11 w wieku do 10 lat. W wieku od 10 do 15 lat są 24 autobusy (30 % floty MZK). Natomiast aż 19% taboru to ponad 15 letnie wyeksploatowane autobusy, z dużym przebiegiem. Optymalna struktura wiekowa taboru to taka, w której eliminuje się autobusy starsze niż 15 lat. Z każdym rokiem pojazdy starzeją się : zwiększa się przebieg, podzespoły zużywają się, wyposażenie staje się nadmiernie wyeksploatowane. Utrzymanie starych pojazdów jest bardzo kosztowne, ponieważ wymagają one licznych remontów, częściej niż w nowych pojazdach trzeba wymieniać zużyte części. Zły stan techniczny pojazdów to najczęstsza przyczyna awarii podczas jazdy, a tym samym opóźnień kursów (związanych m.in. z podmianą autobusów). Niezadowolenie związane z brakiem punktualności oraz obniżonym komfortem jazdy prowadzi do ograniczenia korzystania przez klientów z komunikacji zbiorowej. Bardzo ważnym elementem każdego systemu obsługi pasażerów komunikacji zbiorowej jest system informacji pasażerskiej. Poprzez system informacji pasażerskiej MZK Zielona Góra przekazuje informacje dotyczące sytemu biletowego, rozkładu jazdy, linii autobusowych oraz dotyczące Zakładu. Wadą systemu informacji pasażerskiej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze jest jego ciągle ograniczony zasięg. Informacja prowadzona jest w następujących zakresach: Informacja bezpośrednia, pasażerowie mogą uzyskać w Centrum Informacji Komunikacji Miejskiej. Informacja w Internecie, zamieszczona na stronie MZK Zielona Góra. System informacji pasażerskiej w autobusach: tablice kierunkowe oraz urządzenia głośnomówiące. W starych autobusach nie ma urządzeń głośnomówiących, a tablice kierunkowe są wyeksploatowane i mało czytelne. Dobrze widoczne i czytelne tablice elektroniczne są tylko w 40% pojazdów. Liczba pojazdów wyposażona w elektroniczne tablice oraz systemy głośnomówiące jest za mała w stosunku do zapotrzebowania. Tradycyjny system przekazywania informacji nie daje możliwości bieżącego informowania pasażerów oczekujących na autobus o dynamicznie zaistniałych zmianach. W sytuacjach awaryjnych nie ma możliwości poinformowania o odwołanym kursie autobusu lub też zaistniałym opóźnieniu. Wskutek tego część pasażerów rezygnuje z oczekiwania na autobus. Wprowadzone tablice elektronicznych na przystankach nie zawsze wskazują potrzebną informację, choćby wyżej wymienionych, co jest dużym utrudnieniem dla pasażerów, a zwłaszcza w godzinach szczytu, gdy wszyscy chcemy szybko i sprawnie dotrzeć do celu, kiedy na przystanku jest tłok i nerwowość, a ruch autobusów jest wzmożony. Brakuje informacji o czasie odjazdu opóźnionego autobusu oraz często brakuje informacji 11

12 o dokładnej godzinie (brak zegara podającego aktualny czas, wg którego kursują wszystkie autobusy MZK). Pasażerowie nie posiadają informacji o aktualnym rozkładzie jazdy oraz wiedzy. Konieczny jest dalszy rozwój systemu informacji pasażerskiej na przystankach w celu poprawy jakości świadczonych usług. W celu poprawy jakości lokalnego transportu w Zielonej Górze proponujemy kontynuację realizacji Projektu Poprawa jakości i konkurencyjności transportu miejskiego w Zielonej Górze, w ramach którego należy: 1. Wprowadzić w miejskiej komunikacji publicznej w Zielonej Górze system biletowy oparty na karcie elektronicznej bezstykowej (tzw. portmonetka elektroniczna) oraz SMS ach z telefonu komórkowego. System ten umożliwi optymalne zarządzanie taborem autobusowym oraz personelem, rozszerzenie oferty taryf i dostosowanie ich do potrzeb mieszkańców. Nowy system biletowy oparty na e karcie i SMS -ach nie wyklucza biletu papierowego. Zachowane zostaną papierowe bilety jednorazowe. Bilety okresowe zostaną zastąpione elektronicznym biletem imiennym (spersonalizowanym), z możliwością przypisania określonej kwoty środków pieniężnych. Urządzenia zamontowane w autobusach będą rejestrowały wejście i wyjście każdego pasażera. Na tej podstawie za przejazd zostanie potrącona z biletu portmonetki odpowiednia kwota. System ten umożliwi wykupienie biletu dla osoby podróżującej z właścicielem karty, biletu na bagaż, psa itp. Również wprowadzenie nowego systemu możliwość zakupu biletu za pomocą telefonu komórkowego ułatwi zbieranie informacji o przemieszczających się podróżnych oraz umożliwi wprowadzenie biletu okresowego, czasowego lub kilku przystankowego do komunikacji miejskiej. Oba systemy wydatnie przyczynią się do zmniejszenia również kosztów dystrybucji biletów papierowych. Oba systemy będzie można wykorzystywać również do opłacania postoju w Strefach Płatnego Parkowania. Każdy pasażer korzystający z przejazdu, niezależnie czy korzysta z biletu normalnego, ulgowego, bądź bezpłatnego będzie musiał odnotować swoją obecność w pojeździe (zbliżenie karty do kasownika). Pozwoli to precyzyjnie określić potoki pasażerskie na każdym odcinku linii w czasie dnia, tygodnia, okresu wakacyjnego, świątecznego itp. Dostarczy to również informacji o rodzajach kasowanych biletów i udziale poszczególnych grup pasażerów w ruchu miejskim. Bezpośrednim rezultatem wprowadzenia nowego systemu biletowego dla pasażerów będzie uproszczenie działań związanych z rozliczaniem się za przejazdy. Dzięki posługiwaniu się przez pasażera elektroniczną kartą podwyższy się stopień bezpieczeństwa przeprowadzanych przez niego transakcji. W przypadku kradzieży lub zagubienia karty środki zgromadzone na karcie będzie można zablokować (uniemożliwi 12

13 to posługiwanie się dokumentem elektronicznym przez osoby nieuprawnione) oraz wydać duplikat. 2. Wprowadzić bardziej elastyczny system taryf biletowych, sprzyjający zwiększaniu zainteresowania komunikacją publiczną. Nowy system taryf biletowych powinien w większym stopniu różnicować opłaty za przejazdy i umożliwić wprowadzenie nowych taryf za przejazd 3 i 5 przystanków, tańszych od obecnego biletu jednorazowego. Równocześnie będzie można wprowadzić tańszy bilet dla pasażerów kontynuujących jazdę drugą linią komunikacyjną, jeżeli przesiadka nastąpi w ciągu 20 minut. Funkcjonowanie systemu biletowego opartego na e-karcie ułatwi optymalizację taryfy, rozkładu jazdy, potrzebnych pojemności, a tym samym typów niezbędnych pojazdów na danej linii. Wprowadzanie modyfikacji taryf w nowym systemie będzie znacznie szybsze i praktycznie nie będzie generować dodatkowych kosztów. 3. Poprawić jakość i dostępność do informacji pasażerskiej. Poprawa informacji pasażerskiej wymaga wprowadzenia dalszych nowych przekaźników informacji, w szczególności tablic elektronicznych. Zadaniem tablic elektronicznych jest przekazywanie informacji w dostępny sposób w każdych warunkach pogodowych. Zapewni to dobrą widoczność informacji, nawet podczas silnego nasłonecznienia. Reakcja na odbierane informacje będzie szybsza dzięki zastosowaniu ruchomego tekstu (tablice wewnętrzne w autobusach i na przystankach). Oddziaływanie kontrastów kolorów, dobrego oświetlenia, sygnałów świetlnych oraz odpowiedniej wielkości napisów ma ogromne znaczenie w złych warunkach atmosferycznych, pomaga roztargnionym, zamyślonym, spieszącym się i przede wszystkim osobom starszym i niepełnosprawnym (z uszkodzonym narządem wzroku). Tablice elektroniczne przystankowe pomogą w organizacji ruchu pasażerów. Informować będą o czasie rzeczywistym odjazdu, jak również o innych zdarzeniach (nie tylko objazd, ale i też zawieszenie kursu, możliwościach przesiadania się na inne linie itp.) Nieograniczony dostęp do informacji pozwoli podróżującym szybko zorientować się w aktualnej sytuacji i podjąć na jej podstawie decyzje. 4. Zwiększyć ilość nowoczesnego taboru autobusowego w ramach miejskiego systemu transportu publicznego. Zakupywane autobusy będą posiadały niską podłogę, będą wyposażone w system wizualnej i głosowej informacji. Są to znaczące udogodnienia dla pasażerów, a w szczególności dla osób nieznających Miasta, niedowidzących lub niepełnosprawnych. Zwiększenie liczby pojazdów w pełni dostosowanych do ich potrzeb 13

14 zwiększy dostępność komunikacji publicznej dla dużej grupy użytkowników, którzy w chwili obecnej mają poważne trudności z jej wykorzystywaniem. Pojazdy będą spełniały wymagane normy czystości spalin oraz będą wyposażane w systemy klimatyzacji przestrzeni pasażerskiej. Łączny przewidywany koszt realizacji przedstawionych wyżej założeń może osiągnąć wartość ponad zł, z czego największą pozycją jest zakup nowych autobusów (ponad zł). Należy założyć, że realizacja tego projektu uwarunkowana jest otrzymaniem środków unijnych z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, gdzie Miasto może otrzymać dofinansowanie na poziomie nawet do 85 %. 5. Ważnym elementem dla Miasta z obszaru zbiorowej komunikacji publicznej jest oferta w zakresie przejęcia przez Miasto Zielona Góra w formie darowizny udziałów PKS Zielona Góra od Ministerstwa Infrastruktury. Zdaniem Platformy Obywatelskiej przejęcie udziałów od MI będzie mogło, po wprowadzeniu noweli w zakresie ustawy o zbiorowym transporcie publicznym, przynieść Miastu wiele korzyści, nie tylko majątkowych, ale również w zakresie zorganizowania dla Mieszkańców Zielonej Góry dobrze funkcjonującej komunikacji około miejskiej i regionalnej skorelowanej z MZK. POŁĄCZENIA KOLEJOWE I LOTNICZE Bardzo ważnym elementem dla każdego miasta i jego mieszkańców jest możliwość sprawnego i szybkiego przemieszczania się jego obywateli w obrębie swojego regionu oraz skomunikowanie się z innymi dużymi ośrodkami miejskimi, bądź wyjazd lub wylot na wakacje i wypoczynek w kraju i zagranicą. Położenie naszego Miasta na skrzyżowaniu głównych, tranzytowych, europejskich szlaków komunikacyjnych wschód zachód i północ południe powinno w zasadniczy sposób ułatwić zorganizowanie siatki połączeń komunikacji kolejowej czy lotniczej z resztą kraju i światem. Tak jednak nie jest. Dotychczasowe władze Miasta nie robiły nic, co by poprawiło jakość połączeń kolejowych z Warszawą, Poznaniem, Wrocławiem czy nawet Berlinem. Czasy przejazdu do tych miejscowości są bardzo długie po kilka godzin na km trasach oraz mało komfortowe. Takie zaniechania ze strony władz miasta zmuszają jego Mieszkańców do korzystania z o wiele droższego własnego transportu. Również bliskie sąsiedztwo Portu Lotniczego - nomen omen - Zielona Góra oraz jego atuty, nie stanowiły u dotychczasowych władz Miasta zainteresowania w działaniach na rzecz jego rozwoju, przez co została zaniedbana komunikacja lotnicza z naszego Miasta do Warszawy i innych miast Europy. Zaniechano możliwość stworzenia wspólnie z Portami Lotniczymi i Samorządem Wojewódzkim naszego Okna na Świat, a tym samym stworzenia z Zielonej Góry prężnie rozwijającego się miasta. Do dziś, mino usilnych starań ze strony władz regionu i mieszkańców miasta, obecny Prezydent Zielonej Góry nie przystąpił do 14

15 porozumienia z Portami Lotniczymi i Samorządem Wojewódzkim w zakresie jego rozwoju i tym samym spisując nasze Miasto na izolację lotniczą, a jego Mieszkańców na dojazdy do lotnisk w Poznaniu, Wrocławiu i Berlinie. Zdaniem PO RP należy w zakresie komunikacji kolejowej i lotniczej natychmiast stworzyć dla Zielonej Góry programy wsparcia dla lepszego skomunikowania naszego Miasta z otaczającymi nas metropoliami poprzez: Współuczestniczenie w rozbudowie infrastruktury Portu Lotniczego Zielona Góra oraz stworzenie pakietu wsparcia dla szybkiego połączenia drogowego i kolejowego do lotniska przez uczestniczenie Miasta w kapitale spółki Lotnisko Zielona Góra / Babimost Współdziałanie z PP Portami Lotniczymi i Samorządem Wojewódzkim w celu ciągłego wzrostu operacji lotniczych z Portu Lotniczego Zielona Góra i zwiększenia ruchu pasażerskiego w tym i turystycznego dla miasta Zielona Góra Współpracę z władzami PKP w zakresie modernizacji połączeń kolejowych na odcinkach do Wrocławia, Berlina, Żar, Cottbus i Jeleniej Góry. Wprowadzenie przy współpracy z Cottbus i Berlinem wspólnego biletu komunikacyjnego umożliwiającego podróż koleją i korzystanie w tych miastach ze zbiorowej komunikacji miejskiej Ścisłą współpracę z Samorządem Wojewódzkim w zakresie szybkiego połączenia kolejowego autobusami szynowymi miast Lubuskiego Trójmiasta Wspólna z PKP dalsza modernizacja dworca kolejowego i peronów Staranie się o wprowadzenie w kolejowych planach planistycznych przebiegu przez Zieloną Górę Kolei Dużych Prędkości łączącej Warszawę z Berlinem. Szczególnie wiele dobrego dla rozwoju Miasta oraz dla podkreślenia znaczenia Zielonej Góry w tej części Europy może przynieść stworzenie bezpośredniego połączenia z Zielonej Góry do Berlina na lotnisko BBI INTERNATIONAL (docelowo 50 mln pasażerów rocznie obsługiwane przez to lotnisko). Możliwy jest zakup, leasing lub wynajem pociągu wraz z Deutsche Bahn i otwarcie linii Zielona Góra Rzepin - Frankfurt Oder - Berlin Schoenefeld Lotnisko. Promocja połączenia kolejowego o roboczej nazwie Zielona Góra - Flughafen Schoenefeld uzmysłowi nie tylko mieszkańcom naszego Miasta ale i innym korzystającym z lotniska w Berlinie, którzy mogą łatwo skomunikować się z Zieloną Górą, że nie opłaca się jechać samochodem do Berlina, płacić za parkingi jeśli można komfortowo, bez stania 15

16 w korkach dotrzeć do celu w 1,5 h. Opcjonalnie po wprowadzeniu lotów turystycznych z Babimostu, pociąg będzie kończył bieg na lotnisku w Babimoście (przez Sulechów-nowe tory) łącząc ze sobą dwa lotniska Babimost z Berlinem Schoenefeld. Kampania promocyjna winna być przeprowadzona nie tylko w zachodniej części Polski (obszar od Poznania do Wrocławia), ale też w Berlinie i Frakfurcie O. Linia kolejowa służyłaby nie tylko do połączenia z lotniskiem, ale też dawałaby możliwość dotarcia mieszkańcom naszego regionu do Berlina w celach biznesowych, turystycznych, zakupowych czy rekreacyjnych (koncerty). DROGI MIEJSKIE I NOWE ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE Obecny stan dróg w Mieście, jakość robót i nieudolność w zakresie logistycznego planowania stanowi utrapienie dla mieszkańców i turystów oraz osób podróżujących przez Zieloną Górę. Zupełnie niestabilny jest system zarządzania drogami, który budzi niezadowolenie i stres użytkowników. Trzeba powiedzieć wprost, dziś drogami w mieście się nie zarządza. Można, co najwyżej powiedzieć, że się nimi administruje, choć i to jest wątpliwe, bowiem zarządzać czy też administrować można czymś, o czym się ma pełną, rzetelną i obiektywną wiedzę, jeżeli się jest w posiadaniu rzetelnej bazy informacyjnej, wymaganej prawem ewidencji. W przeciwnym razie zajmowanie się drogami (administrowanie) jest obarczone błędami, pozbawione jest obiektywności, jest w dużej mierze przypadkowe. Brak ewidencji uniemożliwia wykorzystanie informacji o drogach wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna dla podejmowania właściwych decyzji, przede wszystkim bezpośrednio w zarządzaniu drogami i w organizacji ruchu, ale także przy opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego, w procesie opiniowania lokalizacji urządzeń technicznego uzbrojenia terenu, czasowego zajęcia nieruchomości Miasta, w zarządzaniu kryzysowym, ochronie środowiska i w wielu innych dziedzinach. Brak relacji pomiędzy planami corocznych budżetów Miasta odnoszącymi się do dróg a ich modelem przestrzennym to w efekcie uniemożliwienie przeprowadzania rzetelnych analiz: kosztów eksploatacji, utrzymania, remontów i inwestycji drogowych. Po blisko 10 latach od rozpoczęcia budowy systemu informacji przestrzennej (GIS), o którym mowa w innym rozdziale, można powiedzieć, że nasze Miasto dysponuje jednym z najnowocześniejszych systemów GIS wykorzystywanych w Polsce przez samorządy, co nie znaczy, że wykorzystuje jego możliwości w procesach zarządczych, w tym także w zarządzaniu drogami. Pomimo istnienia takiej możliwości do dnia dzisiejszego Miasto nie przystąpiło do tworzenia ewidencji dróg i mostów (wymaganej prawem), która jest jedną z podstawowych baz informacyjnych mającą istotne znaczenie dla rozwoju Miasta. 16

17 Dlatego, w ocenie Platformy Obywatelskiej RP system wymaga głębokiej naprawy. Majątek drogowy, jakim zarządza administracja oraz rosnące wymagania wobec kompleksowości procesów decyzyjnych narzucają coraz większe wymagania wobec jakości wykorzystywanych technik menedżerskich. W takiej sytuacji realizacja podstawowych zadań administracji drogowej, jakimi są efektywna rozbudowa i modernizacja sieci w dostosowaniu do stale zmieniających się potrzeb społecznych, wykorzystywanie nowoczesnych systemów z obszaru inżynierii komunikacyjnej, racjonalne utrzymanie dróg, nowoczesna organizacja ruchu i prowadzenie działań zwiększających bezpieczeństwo, ochrona środowiska, wymaga niezawodnego dostępu do aktualnych danych. Decyzje bazujące na niepełnych, nieaktualnych lub błędnych danych prowadzą do powstawania strat społecznych ogromnych rozmiarów. W oparciu o Strategię Rozwoju dla Zielonej Góry, Studium Transportowe dla Miasta Zielona Góra oraz ewidencję dróg w systemie GIS, Platforma Obywatelska RP zamierza opracować Miejski Program Rozwoju i Modernizacji Dróg, w celu zwiększenia sprawności zarządzania gospodarką drogami oraz zielenią miejską należy powołać odrębną jednostkę organizacyjną Zarząd Dróg Miejskich i Utrzymania Terenów Zielonych (ZDMiUTZ), który zajmie się sprawami planowania, koordynowania zamówień publicznych, wykonywania analiz technicznych i zarządzania w zakresie utrzymania i rozwoju dróg i terenów zielonych. Do zadań szczegółowych tej jednostki należeć będzie, między innymi: Badanie potrzeb rozwojowych w zakresie dróg, parkingów, nasadzeń drzewostanu i zieleni, Koncepcje układów architektonicznych, drogowych i terenów zielonych, z wykorzystaniem współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim w zakresie konkursów na prace dyplomowe o charakterze projektowym, Nadzór nad opracowaniem i zmianami w zakresie strategii rozwoju drogownictwa w Zielonej Górze, Stworzenie wspólnie z ZGKiM projektu Programu powiększenia ilości miejsc parkingowych w ścisłym centrum Miasta oraz opracowanie koncepcji stworzenia nowych miejsc parkingowych na terenie całej Zielonej Góry ze szczególnym uwzględnieniem miejsc parkingowych przy przedszkolach, żłobkach i obiektach szkolnictwa podstawowego oraz w miejscach węzłowych dla publicznej komunikacji zbiorowej, 17

18 Opracowanie wraz z MZK planu nowych rozwiązań drogowych i komunikacyjnych w celu ułatwienia dostępu młodego pokolenia, w szczególności z grupy wiekowej nauczania podstawowego do szkół, ośrodków kultury i sportu z wykorzystaniem miejskiej komunikacji zbiorowej tj. przebudowy dróg oraz dostosowanie tras autobusów miejskich i ich przystanków dla tych potrzeb. Koordynowanie i opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego pod względem zgodności ze Strategią Rozwoju Miasta i Studium Transportowego dla Zielonej Góry, Opracowanie koncepcji utrzymania i eksploatacji dróg i terenów zielonych w Mieście, Założenie i prowadzenie w systemie GIS Księgi Dróg, w których znajdowałyby się informacje o stanie dróg, pracach modernizacyjnych i remontowych, przetargach zrealizowanych i wymianach znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej, Podzielenie Miasta na obszary drogowe z ustanowieniem stanowiska Inżyniera Obszaru Drogowego odpowiedzialnego za monitorowanie stanu dróg i nadzór nad wykonanymi pracami drogowymi, Ustalenie harmonogramu czasowego i szczegółowego z wyprzedzeniem, co najmniej półrocznym o planowanych pracach modernizacyjnych i rozwojowych na drogach miejskich, placach i terenach zielonych. Do zadań szczegółowych ZDMiUZ w najbliższej kadencji samorządu będzie należało opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów wyłączonych z komunikacji pod potrzeby osiedlowych parkingów jedno i wielopoziomowych np. na odcinku ok. 1 km drogi na osiedlu PRZYJAŹNI i w rejonie planowanej rozbudowy osiedli KTBS. W tym celu konieczne jest przeprowadzenie następujących badań: 1) Analiza potrzeb parkingowych mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem Śródmieścia oraz bardziej zatłoczonych osiedli, wykonana w formie ankietowej, 2) W oparciu o uzyskane dane wybór porządanych lokalizacyjnie gruntów z przeznaczeniem parkingowym, które stanowią własność Miasta Zielona Góra i które zgodnie z postanowieniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielona Góra oraz obowiązującymi planami zagospodarowania mogą być w ten sposób wykorzystane. Realizacja parkingów, w szczególności wielopoziomowych parkingów w Centrum Miasta, nie musi być realizowana jako zadanie własne, finansowane kredytem. Platforma Obywatelska, mając świadomość znaczących kosztów realizacji takich inwestycji (ok. 25 tyś zł jedno miejsce parkingowe) proponuje formy: 18

19 1) Partnerstw publiczno prywatnych, w których inwestorowi zamierzającemu wybudować płatny parking, z opłatami jak w Strefie Płatnego Parkowania, udostępnia się grunt z odpowiednim przeznaczeniem w formie dzierżawy, 2) Realizacji własnej parkingu wielopoziomowego, finansowanego np. wykupem wierzytelności komunalnej, której spłata nastąpi w okresie amortyzacji inwestycji, co odciąża budżet miasta w roku wykonania inwestycji, rozkładając ją na kolejne np. dziesięć lat. Budowa parkingów wielopoziomowych zachęci mieszkańców Zielonej Góry oraz turystów do odwiedzania Centrum Miasta, a to przyczynić się może do rewitalizacji Deptaka. Obecny potencjał parkingowy centrum Zielonej Góry odpowiada zapotrzebowaniu miasta wielkości 70 tyś. z lat 80 tych, a nie ponad stutysięcznego ośrodka wojewódzkiego. To m.in. przez brak miejsc parkingowych zielonogórskie tradycyjne ulice handlowe toną w bessie. Winobranie nie wykorzystuje potencjału święta, przez brak miejsc do parkowania w centrum. Na to narzekają wszyscy, a przede wszystkim turyści. W szczególności należy rozważyć wykonanie dwóch parkingów: Jeden obsługujący rejon Deptaka od strony Placu Słowiańskiego, ul. Reja lub ul. Drzewnej, drugi obsługujący rejon ul. Westerplatte, budynków biurowych ul. Chopina, Hermesa. Organizacja ruchu drogowego w Mieście powinna w znacznej części oprzeć się na opracowaniu koncepcji tzw. ruchu przegubowego na obszarze określonym jako Trójmiasto Lubuskie tj. biorąc pod uwagę rozwój drogownictwa w pobliskiej Nowej Soli i docelowy układ przestrzenny i komunikacyjny oparty na szybkim tramwaju miejskim, autobusowej komunikacji samochodowej i infrastrukturze umiejscowionej obok planowanych przystanków tramwajowych jak parkingi i wypożyczalnie rowerów w ramach sieci wspólnej opartej na jednolitej taryfie i bilecie cyfrowym, obowiązującym jednocześnie dla kilku środków komunikacji. Sprawą najbardziej palącą jest przebudowa Ronda PCK, w szczególności poprzez wprowadzenie prawoskrętów. Jest to jedno z najbardziej obciążonych skrzyżowań w naszym mieście, a w wyniku wzmożonego ruchu oraz zastosowanych rozwiązań jest jednym z najbardziej wypadkowych miejsc w Zielonej Górze. Wymienione okoliczności powodują, że Rondo PCK generuje największą ilość sytuacji korkogennych. Sprawą równie pilną, a niewymagającą zbyt dużych nakładów jest porządne, proturystyczne i logiczne oznakowanie strategicznych ulic i funkcji centrum ze wszystkich ulic wjazdowych od strony Poznania, Szczecina, Berlina, Cottbus, Kożuchowa, Żar. Konieczne jest oznaczenie na nowych, wyraźnych tablicach dworców PKP i PKS (z logotypami 19

20 pociągów i autobusu), urzędów, największych parkingów, wszystkich galerii handlowych. Nie zapominajmy, że Zielona Góra może stać się atrakcyjnym miejscem dla weekendowych turystów zakupowych z okolic m.in. Berlina, Frankfurtu, Cottbus, Głogowa, Nowego Tomyśla, Wolsztyna, Leszna, Lubina. Musimy jednak stworzyć komunikatywny system informacji na naszych drogach. Warto też w tym kontekście na głównych arteriach komunikacyjnych Zielonej Góry wprowadzić kierunkowskazy do Berlina, Drezna, Cottbus, czy na lotnisko Schoenefeld. To nie tylko ułatwi komunikację turystom, w szczególności zagranicznym, ale też podkreśli miejsce Zielonej Góry, jako miasta leżącego w Europie, a nie przy granicy z Niemcami. Nasze Miasto ma być odbierane jako nowoczesne, rozwojowe, a nie tylko przygraniczne. Przecież leżymy przy najlepszej sieci drogowej/autostradowej w Europie kompletnie nie będąc do niej włączonym oznakowaniem. W zakresie koncepcji połączenia Miasta z gminą Zielona Góra należy opracować we współpracy z tą ostatnią koncepcję rozwoju sieci dróg, ułatwiających przemieszczanie się w przyszłości na powiększonym obszarze Miejskim, z uwzględnieniem innych funkcji rozwojowych takich jak planowana sieć osiedli, budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej, cmentarzy i innych instytucji publicznych. Zarząd Dróg powinien być reprezentantem Miasta w uzgodnieniach modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej i kolejowej z innymi właścicielami lub użytkownikami jak: instytucje zarządzające infrastrukturą kolejową, publiczni i prywatni przewoźnicy, przedsiębiorcy planujący inwestycje rozwojowe w Mieście. Platforma Obywatelska RP dostrzega potrzebę opracowania koncepcji rozwojowej Miasta w zakresie parków, terenów o charakterze rekreacyjno-sportowym i terenów zielonych. Należy dążyć do opracowania przez Zarząd Dróg wniosków do Funduszy Europejskich o wsparcie koncepcji rozwoju układu drogowego, modernizacji i komunikacji tak, aby ich udział z czasem stanowił 50% kosztów. Niezbędne jest w tym zakresie powołanie przy Zarządzie Dróg profesjonalnej komórki ds. opracowania wniosków składanych do UE. Także i w tym przypadku należy wykorzystać potencjał Uniwersytetu Zielonogórskiego tworząc w ramach Inkubatora przedsiębiorczości podmiot, którego zadaniem byłoby opracowywanie wstępnych projektów koncepcyjnych, pomysłów lokalnych stowarzyszeń i osób w zakresie rozwoju dróg i infrastruktury, prowadzenie banku projektów i opracowywania wniosków w zakresie uzgodnionym z Zarządem Dróg. Należy wykorzystać dobre doświadczenie z innych miast Polski, a także z innych krajów, a nie wyważać otwartych drzwi. W planach rozwojowych stosować zasadę szerokiego horyzontu czasowego w przedziale lat a nie opierać się na doraźnych rozwiązaniach, które rozwiązują problemy na teraz a piętrzą w dłuższym przedziale czasowym. Dotyczy to przede wszystkim zakazu wydawania zezwoleń na dzierżawę 20

Tadeusz Ferenc Prezydenta Miasta Rzeszowa

Tadeusz Ferenc Prezydenta Miasta Rzeszowa Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic - prezentacja projektu i działań komplementarnych Tadeusz Ferenc Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego

Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury i Komunikacji Wydział Transportu i Infrastruktury Zielona

Bardziej szczegółowo

Znaczenie projektu w Sopocie dla PKP S.A. w kontekście kolejowych inwestycji dworcowych

Znaczenie projektu w Sopocie dla PKP S.A. w kontekście kolejowych inwestycji dworcowych Znaczenie projektu w Sopocie dla PKP S.A. w kontekście kolejowych inwestycji dworcowych Paweł Olczyk Członek Zarządu PKP S.A. Dyrektor Zarządzania Nieruchomościami I Nadzoru Właścicielskiego Sopot, 2 luty

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

Tekst ujednolicony. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy. Tekst ujednolicony uchwały Nr LII/1391/2005 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie statutu Zarządu Transportu Miejskiego, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą: 1) Nr LXXV/2265/2006

Bardziej szczegółowo

kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek Czerwieńsk wraz

kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek Czerwieńsk wraz V Projekt RPLB.01.01.00-08-038/09 00 08 038/09 Modernizacja linii ii kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek Czerwieńsk wraz budową łącznicy kolejowej Pomorsko Przylep etap I Projekt ten, współfinansowany

Bardziej szczegółowo

STATUT ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU

STATUT ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/411/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 24 czerwca 2008 r. STATUT ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

BudŜet Zielonej Góry 2015. PROJEKT BUDśETU ZIELONEJ GÓRY NA 2015 R.

BudŜet Zielonej Góry 2015. PROJEKT BUDśETU ZIELONEJ GÓRY NA 2015 R. PROJEKT BUDśETU ZIELONEJ GÓRY NA 2015 R. tys. zł 700 000 650 000 600 000 550 000 PRZYCHODY 31 384 ROZCHODY 23 295 500 000 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 DOCHODY

Bardziej szczegółowo

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO Wizja rozwoju Krakowa KRAKÓW MIASTEM OBYWATELSKIM, ZAPEWNIAJĄCYM WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ-EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego

Organizacja transportu publicznego Organizacja transportu publicznego Jędrzej Gadziński Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCIV/886/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2001 r.

UCHWAŁA NR XCIV/886/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2001 r. UCHWAŁA NR XCIV/886/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie : polityki inwestycyjnej w zakresie odnowy infrastruktury technicznej trakcji tramwajowej i taboru komunikacji miejskiej oraz

Bardziej szczegółowo

Transport w słuŝbie Euro 2012.

Transport w słuŝbie Euro 2012. Transport w słuŝbie Euro 2012. A co potem? Adrian Furgalski Zespół Doradców Gospodarczych TOR 25 listopada 2011 r. Kibice i turyści przyjadą do Polski na Euro, przede wszystkim wykorzystując transport

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7

Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7 Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7 Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Szybka Kolej Regionalna Tychy Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto Katowice

Szybka Kolej Regionalna Tychy Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto Katowice Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby Mapa projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego znajduje się na stronie http://rpo.slaskie.pl/mapa/?wnioskodawca=miasto+tychy

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NOWEGO SYSTEMU BILETOWEGO 2014. Poznań, 9.05.2013

PROPOZYCJA NOWEGO SYSTEMU BILETOWEGO 2014. Poznań, 9.05.2013 PROPOZYCJA NOWEGO SYSTEMU BILETOWEGO 2014 Poznań, 9.05.2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

STOSOWANIE PRIORYTETÓW DLA TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA ZANIA

STOSOWANIE PRIORYTETÓW DLA TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA ZANIA STOSOWANIE PRIORYTETÓW DLA TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA PRZYKŁADY, ROZWIĄZANIA ZANIA Krótka charakterystyka komunikacji miejskiej w Krakowie W Krakowie organizatorem i zarządcą transportu

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA PROBLEMU

IDENTYFIKACJA PROBLEMU PREZENTACJA IDENTYFIKACJA PROBLEMU Problematyka rewitalizacji terenów zdegradowanych dotyczy każdego regionu poprzemysłowego. Również władze Miasta Piekary Śląskie zauważyły, że problem terenów przekształconych

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA KOLEJ 2020: ZIELONE CZY CZERWONE ŚWIATŁO? Targi TRAKO, 25 września 2013

KONFERENCJA KOLEJ 2020: ZIELONE CZY CZERWONE ŚWIATŁO? Targi TRAKO, 25 września 2013 KONFERENCJA KOLEJ 2020: ZIELONE CZY CZERWONE ŚWIATŁO? Targi TRAKO, 25 września 2013 PRO KOLEJ: 10 PRIORYTETÓW 1. JAKOŚĆ! Dbałość o pasażera i klienta kolei według najwyższych wymagań. 2. SZACUNEK! Przywrócenie

Bardziej szczegółowo

Miasta drogą rozwoju bez planu? Wiesław Wańkowicz

Miasta drogą rozwoju bez planu? Wiesław Wańkowicz Miasta są ośrodkami rozwoju, ale dynamiczny wzrost jest kosztowny. Gospodarowanie przestrzenią miast jest kluczowym czynnikiem w uzyskiwaniu korzyści, ale i generującym koszty. Podstawą bogactwa miast

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014

PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 tys. zł 600 000 550 000 500 000 450 000 400 000 350 000 PRZYCHODY 20 554 ROZCHODY 16 704 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 DOCHODY 529 800

Bardziej szczegółowo

Integracja komunikacji miejskiej na. obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej

Integracja komunikacji miejskiej na. obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Integracja komunikacji miejskiej na obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Kamil Bujak Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej Bydgoszcz, 21-22 września

Bardziej szczegółowo

Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011

Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011 Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011 Projekty zrealizowane w latach 2004-2010 Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004 2010 zrealizował 24 projekty unijne: - łączna

Bardziej szczegółowo

12. Wdrażanie i monitorowanie programu rozwoju zintegrowanego systemu transportu miejskiego w Opolu

12. Wdrażanie i monitorowanie programu rozwoju zintegrowanego systemu transportu miejskiego w Opolu 12. Wdrażanie i monitorowanie programu rozwoju zintegrowanego systemu transportu miejskiego w Opolu 12.1. Wdrażanie Programu... Skuteczna realizacja rozwoju zintegrowanego systemu transportowego w Opolu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Płock, grudzień 2009 Działy opracowania: I. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO. z dnia 23 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO. z dnia 23 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kolsko na lata 2015-2019 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Ryszard Świlski Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Kraków, 12 czerwca 2012 r. Zadania Samorządu Województwa Pomorskiego Organizowanie kolejowych

Bardziej szczegółowo

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej RPO WZ 2014-2020 Osie priorytetowe 1. Gospodarka Innowacje Technologie 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 3. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej 4. Dostosowanie do zmian klimatu 5. Rozwój naturalnego

Bardziej szczegółowo

Strona 2. Limit zobowiązań. Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 0,00 0,00 0,00 53 550 085,66 0,00 0,00 0,00 14 636 740,05 0,00 0,00 0,00 38 913 345,61

Strona 2. Limit zobowiązań. Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 0,00 0,00 0,00 53 550 085,66 0,00 0,00 0,00 14 636 740,05 0,00 0,00 0,00 38 913 345,61 Strona 2 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 53 550 085,66 0,00 0,00 0,00 14 636 740,05 0,00 0,00 0,00 38 913 345,61 0,00 0,00 0,00 27 288 527,78 0,00 0,00 0,00 69 628,05 0,00

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA OŚ PRIORYTETOWA I Innowacyjna Polska Wschodnia Priorytet Inwestycyjny 1.2 Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie B+R. Przykładowe typy projektów: Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIM TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO

REWITALIZACJA TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIM TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO REWITALIZACJA TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIM TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA Przedsięwzięcie, o wartości ca. 100 mln zł, ma na celu rewitalizację terenów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/163/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 17 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/163/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 17 września 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/163/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o.

Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o. Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o. Zadanie 1 Zakup 15 sztuk nowych, nowoczesnych autobusów

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Działania wspierające mobilność mieszkańców na przykładzie miasta Krakowa

Działania wspierające mobilność mieszkańców na przykładzie miasta Krakowa Działania wspierające mobilność mieszkańców na przykładzie miasta Krakowa Dr inż. Marek Bauer Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej Zakład Systemów

Bardziej szczegółowo

Projekt systemu zintegrowanej. zbiorowego w LGOM. www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

Projekt systemu zintegrowanej. zbiorowego w LGOM. www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu Projekt systemu zintegrowanej taryfy biletowej dla transportu zbiorowego w LGOM This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF 15.09.2011 1 Rodzaje taryf: Jednolita

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w specjalnych strefach ekonomicznych szansą rozwoju regionów

Inwestycje w specjalnych strefach ekonomicznych szansą rozwoju regionów Inwestycje w specjalnych strefach ekonomicznych szansą rozwoju regionów Koncepcja Rozwoju Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Andrzej Kail Marketing Maciejewo, 2010.09.30 Specjalna strefa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr. Rady Miasta Gdyni z dnia.2012 r.

UCHWAŁA Nr. Rady Miasta Gdyni z dnia.2012 r. UCHWAŁA Nr. z dnia.2012 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. Na podstawie art. 19 lit. c) ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Lubuski Park Przemysłowo - Technologiczny Lubuski Park Przemysłowo Technologiczny (LPPT) składa się z trzech stref: Parku Naukowo - Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 16 kwietnia 2015 r.

Gdańsk, 16 kwietnia 2015 r. Wdrożenie systemu biletu elektronicznego jako narzędzia integracji taryfowo-biletowej transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta umożliwiającego wprowadzenie wspólnego biletu Założenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 WSTĘP W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. 3 listopada 2010

INFORMACJA PRASOWA. 3 listopada 2010 INFORMACJA PRASOWA 3 listopada 2010 Jeden bilet dla dwóch stolic Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie oraz Związek Komunikacyjny Berlin- Brandenburgia (VBB) chcą wprowadzić wspólny bilet, który będzie

Bardziej szczegółowo

Dochody gminne. Dział Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2015. Dochody razem 709 951 933 Dochody bieżące 576 004 697 Dochody majątkowe 133 947 236

Dochody gminne. Dział Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2015. Dochody razem 709 951 933 Dochody bieżące 576 004 697 Dochody majątkowe 133 947 236 Tabela Nr 1 Dochody gminne Dział Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2015 Dochody razem 709 951 933 Dochody bieżące 576 004 697 Dochody majątkowe 133 947 236 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 102 037 337 Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

Białostocka Komunikacja Miejska. Bliżej Celu

Białostocka Komunikacja Miejska. Bliżej Celu Białostocka Komunikacja Miejska Bliżej Celu Dokumenty programowe: Polityka Transportowa dla Miasta Białegostoku /1997/ Zintegrowanego planu rozwoju transportu publicznego dla miasta Białegostoku w latach

Bardziej szczegółowo

Plac Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin

Plac Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Gmina Miasto Szczecin Plac Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Budowa torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER) Zachodnia część miasta Szczecina na osiedlu Gumieńce ZAKRES PRZESTRZENNY PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

STUDIUM REALIZACJI SYSTEMU ITS WROCŁAW

STUDIUM REALIZACJI SYSTEMU ITS WROCŁAW STUDIUM REALIZACJI SYSTEMU ITS WROCŁAW Sławomir Gonciarz Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta We Wrocławiu Podstawowe cele realizacji projektu: stworzenie Inteligentnego Systemu Transportu we Wrocławiu jako

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Centrum Komunikacyjne w Legionowie

Centrum Komunikacyjne w Legionowie Centrum Komunikacyjne w Legionowie Legionowo, 2012 1 Dworzec kolejowy w Legionowie pierwsze koncepcje Konsekwentnie od kilku lat miasto Legionowo poszukuje najlepszych rozwiązań w zakresie usprawnienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/1069/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia "Polityki Rowerowej Miasta Katowice"

UCHWAŁA NR XLVI/1069/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Polityki Rowerowej Miasta Katowice UCHWAŁA NR XLVI/1069/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia "Polityki Rowerowej Miasta Katowice" Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

(dla Polski o 15%) Analiza mo liwo ci i warunków oraz korzystanie z wolnego rynku energii. Wymagaj od samorz dów nakre

(dla Polski o 15%) Analiza mo liwo ci i warunków oraz korzystanie z wolnego rynku energii. Wymagaj od samorz dów nakre Gmina jako klient na rynku elektroenergetycznym racjonalizacja zużycia energii na przykładzie Miasta Częstochowy URZĄD D MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa tel. +48 (34) 370 71 00,

Bardziej szczegółowo

Polityka Rowerowa Wrocławia Rowerowa sieć partycypacji społecznej w polityce transportowej

Polityka Rowerowa Wrocławia Rowerowa sieć partycypacji społecznej w polityce transportowej Polityka Rowerowa Wrocławia Rowerowa sieć partycypacji społecznej w polityce transportowej Cezary Grochowski Wrocławska Inicjatywa Rowerowa Po co społeczny raport? tradycja? zebranie rozproszonych danych

Bardziej szczegółowo

DOBRA STRONA HANDLU RADOM

DOBRA STRONA HANDLU RADOM DOBRA STRONA HANDLU Street Mall Vis a Vis, to wyjątkowa propozycja dla obszarów miejskich oparta na idei dostępności (convenience). Street Mall Vis a Vis dobrze wpisuje się w zurbanizowaną przestrzeń,

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008 TRANSPORT A. DANE OGÓLNE L.p. Powierzchnia zurbanizowana (zainwestowana) miasta/gminy [w km2] 1 Źródło informacji: urząd administracji samorządowej - jednostka d/s urbanistyki i architektury lub inna jednostka

Bardziej szczegółowo

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Mielec

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Mielec Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Mielec Mielec, 18.07.2014 r. Podstawy prawne Ustawa z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 23 listopada 2009 r. LGD-410-29-29-04/2009 P/09/178 Pan Jerzy Dobaczewski Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Budżet Miasta Szczecin na rok 2013 > PROCEDURA BUDŻETOWA <

KONSULTACJE SPOŁECZNE Budżet Miasta Szczecin na rok 2013 > PROCEDURA BUDŻETOWA < KONSULTACJE SPOŁECZNE Budżet Miasta Szczecin na rok 2013 > PROCEDURA BUDŻETOWA < Szczecin, wrzesień 2012 r. PROCEDURA BUDŻETOWA Projekt Budżetu Miasta jest tworzony na podstawie: przepisów ustawy o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 214 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii mieszkalnictwa miasta Katowice na lata 21-22 za 213 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Projekty współfinansowane ze środków europejskich. LUBLIN, luty 2012 r.

Projekty współfinansowane ze środków europejskich. LUBLIN, luty 2012 r. Projekty współfinansowane ze środków europejskich LUBLIN, luty 2012 r. Linie komunikacji miejskiej w Lublinie Linie trolejbusowe: 10 linii, w tym: 8 regularnych linii trolejbusowych 1 linia zjazdowa 1

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROFESJONALNEGO ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

OFERTA PROFESJONALNEGO ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI OFERTA PROFESJONALNEGO ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI Szanowni Państwo, Rynek zarządzania nieruchomościami ewoluuje, zmieniają się wymagania właścicieli i zauważalne jest traktowanie własnego

Bardziej szczegółowo

ROLA I ZADANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU

ROLA I ZADANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU ROLA I ZADANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ŚWIETLE USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM TORUŃ, DN. 23 STYCZNIA 2015 R. AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO PRZEPISY USTAWY

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego w Metropolii Zatoki Gdańskiej stan istniejący i kierunki rozwoju

Organizacja transportu publicznego w Metropolii Zatoki Gdańskiej stan istniejący i kierunki rozwoju Organizacja transportu publicznego w Metropolii Zatoki Gdańskiej stan istniejący i kierunki rozwoju Hubert Kołodziejski Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej Olgierd Wyszomirski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast

Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast dr Aneta Pluta-Zaremba Konferencja Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. SUMP) kluczem do pozyskiwania środków europejskich Płock, 11 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Masa krytyczna przyszłej Doliny Logistycznej subregionu gdyńskiego

Masa krytyczna przyszłej Doliny Logistycznej subregionu gdyńskiego Inicjatywa Pomorski Klaster Logistyczny Gdynia, 28 lutego 2013 roku Masa krytyczna przyszłej Doliny Logistycznej subregionu gdyńskiego Transport jest jednym z najważniejszych czynników determinujących

Bardziej szczegółowo

Okres transformacji ustrojowej Polski przyczynił się do niewielkich zmian w strukturze

Okres transformacji ustrojowej Polski przyczynił się do niewielkich zmian w strukturze Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Administracja Senatu Berlina d/s Rozwoju Miasta Urząd Miasta Poznania Europejskie partnerstwo przestrzeni Wielkopolska - Poznań Berlin Brandenburgia Berlin,

Bardziej szczegółowo

Oś priorytetowa 2. Zrównoważony transport transgraniczny

Oś priorytetowa 2. Zrównoważony transport transgraniczny Oś priorytetowa 2. Zrównoważony transport transgraniczny Cel szczegółowy : Zwiększanie mobilności transgranicznej poprzez usprawnienie połączeń transgranicznych Uzasadnienie: Transport jest jedną z najsłabszych

Bardziej szczegółowo

III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego

III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego Warszawa, 22-23 IX 2014 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ! www.miastadlarowerow.pl

Bardziej szczegółowo

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej Z/2.22/I/1.6/26/05 www.gdansk.pl/eu.php Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej, został stworzony, by sprostać wymaganiom obywateli miasta. Jego celem jest wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO 4000m 2 POWIERZCHNI HANDLOWEJ Mamy przyjemność zaoferować Państwu powierzchnię komercyjną w obiekcie typu convenience, którego lokalizacja znajduję się

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 5..2004r. CZEŚĆ OPISOWA W wyniku komunalizacji mienia ogólnonarodowego trwającego od czerwca 990 r. oraz w wyniku obrotu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR NR NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR NR NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzec Podlaski na lata 2016-2021

Bardziej szczegółowo

gminy następuje wykup działek pod budownictwo mieszkaniowe przez młode małżeństwa, co zwiększy liczbę osób zamieszkałych na terenie Gminy Strzyżewice

gminy następuje wykup działek pod budownictwo mieszkaniowe przez młode małżeństwa, co zwiększy liczbę osób zamieszkałych na terenie Gminy Strzyżewice OBJAŚNIENIA przyjętych wartości przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2011 2018, tj. okres na który zostały zaciągnięte zobowiązania. Prognoza Finansowa Gminy Strzyżewice

Bardziej szczegółowo

Typ projektu: Inwestycje infrastrukturalne 1 Dodatkowe kryteria formalne. Kryteria merytoryczne I stopnia

Typ projektu: Inwestycje infrastrukturalne 1 Dodatkowe kryteria formalne. Kryteria merytoryczne I stopnia Załącznik do Uchwały nr 26/2015 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 2020 z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla działania

Bardziej szczegółowo

Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej

Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej dr Jakub Majewski Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych Pracownia Polityki Transportowej Akademii im. A. Gieysztora Konferencja Nowe

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii Wrocław - Poznań zmienia tory, przystanki, mosty, przejazdy

Modernizacja linii Wrocław - Poznań zmienia tory, przystanki, mosty, przejazdy Źródło: http://pasazer.utk.gov.pl/pas/aktualnosci/4142,modernizacja-linii-wroclaw-poznan-zmienia-tory-przystanki-mosty-przej azdy.html Wygenerowano: Poniedziałek, 1 lutego 2016, 11:32 Wtorek, 04 marca

Bardziej szczegółowo

Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost

Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost Regionalne lotnisko......globalne możliwości! facebook.com/ieg.epzg NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 13.04.2010 r. Województwo Lubuskie założyło spółkę Lotnisko Zielona Góra/Babimost

Bardziej szczegółowo

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego II Regionalne Seminarium Mobilny Śląsk Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego Katowice, dn.

Bardziej szczegółowo

Inwestycje drogowe w opłacie za dostępność. Speed uppp Poland. Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.

Inwestycje drogowe w opłacie za dostępność. Speed uppp Poland. Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Speed uppp Poland Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Uwarunkowania realizacji projektów drogowych 1. Obowiązek ustawowy jednostek samorządu terytorialnego realizacji zadań publicznych w zakresie dróg publicznych

Bardziej szczegółowo

W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy

W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy Seminarium Jakośd powietrza a ochrona klimatu synergia działao W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy dr inż. Andrzej Brzeziński 9 czerwca 2015 r Ministerstwo Środowiska WSTĘP 1) WSTĘP- STRATEGIE

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Połączenie miasta z gminą i co dalej? Czesław Osękowski

Połączenie miasta z gminą i co dalej? Czesław Osękowski Połączenie miasta z gminą i co dalej? Czesław Osękowski Miasto Zielona Góra od 1 stycznia 2015 roku Strony połączenia: -Miasto Zielona Góra -Gmina Zielona Góra współuczestnicy -Powiat Zielona Góra - Miasto

Bardziej szczegółowo

THE ISSUE Głos Regionów

THE ISSUE Głos Regionów THE ISSUE Głos Regionów Finansowanie stacji Veturilo ze środków prywatnych Rower publiczny cieszy się w Warszawie olbrzymim zainteresowaniem. Powiększająca się liczba użytkowników i ilość wypożyczeń zachęcają

Bardziej szczegółowo

Planowanie dostępności w sąsiedztwie (NAP) przykłady z Monachium i Gothenburga. Sebastian Bührmann Rupprecht Consult Warszawa, 17 marca 2011

Planowanie dostępności w sąsiedztwie (NAP) przykłady z Monachium i Gothenburga. Sebastian Bührmann Rupprecht Consult Warszawa, 17 marca 2011 Planowanie dostępności w sąsiedztwie (NAP) przykłady z Monachium i Gothenburga Sebastian Bührmann Rupprecht Consult Warszawa, 17 marca 2011 Dlaczego te dzieci w Monachium wyglądają na zadowolone? Zdjęcie:

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PROBLEMOWA KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO LUBLINA

KONFERENCJA PROBLEMOWA KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO LUBLINA URZĄD MIASTA LUBLIN DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU, WYDZIAŁ PLANOWANIA BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE TRANSEKO KONFERENCJA PROBLEMOWA KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO LUBLINA dr inż. PIOTR SZAGAŁA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji

Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji Centrum Unijnych Projektów Transportowych Legionowo, 16 lutego 2012 r. UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Lista wskaźników produktu Typy projektów Typ beneficjenta

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Lista wskaźników produktu Typy projektów Typ beneficjenta Cel OŚ II GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 1 2.1 Kreowanie zachowań zasobooszczędnych Ograniczenie spadku 1. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok], 2. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku

Bardziej szczegółowo

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU.

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU. ul. Jerzmanowska 18 54-530 Wrocław tel. +48 71 355 77 25 fax. +48 71 359 16 46 e-mail: arkop@arkop.com.pl www.arkop.com.pl OFERTA INWESTYCYJNA HALE MAGAZYNOWE / PRODUKCYJNE: 1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM.

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn _ TEREN D Strzelnica wojskowa w Lesie Miejskim 1. Identyfikacja obszaru Położenie w mieście Teren leży w południowej części miasta wewnątrz Lasu Miejskiego. Dojazd do terenu aleją Wojska Polskiego. Związki

Bardziej szczegółowo

O C O Ś O 1 C B Ę. Katowice, 12 listopada 2007 r.

O C O Ś O 1 C B Ę. Katowice, 12 listopada 2007 r. A Ł A I B I O C O Ś K T S O 1 S L Z A E C BI MI IOR B Ę I S D E Z R P Katowice, 12 listopada 2007 r. Bielsko-Biała to miasto ludzi przedsiębiorczych, czego potwierdzeniem jest wysoki odsetek zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo rowerzysty działania Dolnośląskiej Polityki Rowerowej 2014-2020

Bezpieczeństwo rowerzysty działania Dolnośląskiej Polityki Rowerowej 2014-2020 Samorządowa jednostka organizacyjna Bezpieczeństwo rowerzysty działania Dolnośląskiej Polityki Rowerowej 2014-2020 INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO 1 Plan prezentacji: 1. Informacje o projekcie DPR 2014-2020

Bardziej szczegółowo

dla Programu ochrony środowiska przez hałasem

dla Programu ochrony środowiska przez hałasem SIWZ dla Programu ochrony środowiska przez hałasem Program ochrony środowiska przed hałasem Art.84 ust1 Poś W celu doprowadzenia do przestrzegania standardów jakości środowiska w przypadkach wskazanych

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana ustawa jest aktem normatywnym, który ma stworzyć warunki umożliwiające organizację finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012 (UEFA Euro 2012).

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 579/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.

UCHWAŁA NR 579/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu. UCHWAŁA NR 579/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Zmieniajmy Szczecin razem

Zmieniajmy Szczecin razem Zmieniajmy Szczecin razem Realizacja programu wyborczego Realizacja programu wyborczego Platformy Obywatelskiej i Prezydenta Szczecina Piotra Krzystka w latach 2006 2010 Jaki był Szczecin 2000, 2002, 2004,

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski 1 SEAP Sustainable Energy Action

Bardziej szczegółowo

Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost

Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost Regionalne lotnisko......globalne możliwości! facebook.com/ieg.epzg NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 13.04.2010 r. Województwo Lubuskie założyło spółkę Lotnisko Zielona Góra/Babimost

Bardziej szczegółowo

Poznań. kliny zieleni. rzeki i jeziora. jakość życia. miasto zwarte. dialog społeczny

Poznań. kliny zieleni. rzeki i jeziora. jakość życia. miasto zwarte. dialog społeczny Poznań kliny zieleni rzeki i jeziora jakość życia miasto zwarte dialog społeczny NIEZAGOSPODAROWANA PRZESTRZEŃ W MIEŚCIE DZIURA W MIEŚCIE WOLNE TORY teren pokolejowy powstały po przeniesieniu ruchu towarowego

Bardziej szczegółowo

Budżet Warszawy Forma, elementy składowe, podstawowe wielkości. Warszawa 19.03.2014 r.

Budżet Warszawy Forma, elementy składowe, podstawowe wielkości. Warszawa 19.03.2014 r. Budżet Warszawy Forma, elementy składowe, podstawowe wielkości Warszawa 19.03.2014 r. Czym jest budżet Warszawy? Budżet to roczny plan dochodów i limit wydatków oraz przychodów i rozchodów m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo