PROGRAM WYBORCZY PLATFORMY OBYWATELSKIEJ RP DLA MIASTA ZIELONA GÓRA. Zielonogórska Platforma Obywatelska to bezpieczna gwarancja:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM WYBORCZY PLATFORMY OBYWATELSKIEJ RP DLA MIASTA ZIELONA GÓRA. Zielonogórska Platforma Obywatelska to bezpieczna gwarancja:"

Transkrypt

1 PROGRAM WYBORCZY PLATFORMY OBYWATELSKIEJ RP DLA MIASTA ZIELONA GÓRA Zielonogórska Platforma Obywatelska to bezpieczna gwarancja: Profesjonalnego Samorządu Otwarcia na rozwój gospodarczy dający miejsca pracy Racjonalnego wydatkowania pieniędzy publicznych Planowania dobrej przyszłości mieszkańców Kompetentna Władza to Silny Samorząd i Lepszy Rozwój Miasta Zielona Góra z chwilą powstania województwa lubuskiego, w momencie pełnego otwarcia Polski na Europę, nie potrafiła w pełni wykorzystać szansy na wzmocnienie znaczenia regionalnego oraz osiągnięcia znaczącego przełomu w rozwoju gospodarczym naszego Miasta. Utworzenie Uniwersytetu Zielonogórskiego, dostęp do funduszy pomocowych nie okazały się decydującym impulsem dla znaczącej poprawy życia zielonogórzan. Ekipa rządząca Miastem skoncentrowała się na autopromocji, zapominając, że podstawowym zadaniem zielonogórskiego samorządu winno być tworzenie warunków dla nowych inwestycji, dających miejsca pracy. Niekonsekwencja i brak umiejętności negocjacyjnych z silną opozycją w łonie Rady Miasta, uwidoczniły słabe przygotowanie merytoryczne obecnego Prezydenta do profesjonalnego rządzenia. Marnotrawienie czasu na troskę o wizerunek, niemoc inwestycyjna, zadłużanie budżetu Miasta, przedmiotowe traktowanie organizacji pożytku publicznego nie mogły doprowadzić do ukształtowania takiej pozycji Zielonej Góry, która zapewniłaby jej godne miejsce wśród miast w Polsce i zjednoczonej Europie. To my Mieszkańcy, byliśmy żywym organizmem, doświadczanym przez władzę samorządową. To my dostaliśmy od tej władzy kolejną lekcję złej demokracji. Platforma Obywatelska mając na względzie te niedobre doświadczenia, będące kolejną próbą zawłaszczania przez władzę przestrzeni obywatelskiej i gospodarczej, przedkłada swój własny Program Wyborczy, w którym przedstawia wizję rozwoju gospodarczego i sprawowania władzy, z wykorzystaniem dobrze funkcjonujących w praktyce wzorców samorządowej demokracji dla lepszego życia Mieszkańców Zielonej Góry. Jak wszyscy wiemy, jest jeszcze wiele do zrobienia, a Platforma Obywatelska nie uzurpuje sobie wyłączności na mądrość i wiedzę, lecz poprzez przedstawienie i wdrożenie 1

2 Programu zamierza wykorzystać także potencjał społeczny Mieszkańców, którzy są przekonani, że idea samorządności nie oznacza pojęcia: sam rządzę, bo wiem najlepiej, ale racjonalne działanie poprzez ciągłe podejmowanie dialogu ze społeczeństwem, w tym także z opozycją. Uważamy, że Mieszkańcy Miasta powinni mieć zapewniony bezpośredni udział w podejmowaniu ważnych dla Zielonej Góry decyzji. W tym celu należy wykorzystywać instytucję referendum gminnego, czy konsultacji społecznych oraz organizować spotkania z określonymi środowiskami, np. z mieszkańcami poszczególnych osiedli Zielonej Góry na etapie konstruowania budżetu. W przypadku uzyskania akceptacji społecznej, poprzedzonej odpowiednimi konsultacjami, należy rozważyć powołanie w Zielonej Górze jednostek pomocniczych osiedli lub dzielnic, których rady, wybierane w demokratycznych wyborach, będą najwłaściwszym odzwierciedleniem potrzeb mieszkańców poszczególnych części Miasta, w tym w zakresie wydatkowania na ich terenie środków budżetowych. Platforma Obywatelska stawia na niewykorzystany potencjał energii społecznej mieszkańców Zielonej Góry i z Wami, a nie wbrew zielonogórzanom, zamierza sprawować władzę dla rozwoju prawdziwej, a nie fasadowej demokracji, a także dla wypełnienia wizji i misji społeczeństwa otwartego. Realizację tego programu gwarantuje sprawne, dynamiczne i uczciwe wypełnianie funkcji prezydenta z Platformy Obywatelskiej oraz współpraca z kompetentną i odpowiedzialną drużyną radnych Platformy Obywatelskiej. Zawsze razem z zielonogórzanami. Chcąc wygrać pełną nadziei, silną Zieloną Górę, jej pozycję na pograniczu polskoniemieckim, ugruntowując jej skuteczność, troszczyć się będziemy o los każdego. Nasz przyjazny program, oparty o najlepsze polskie wzorce samorządowe, wzmocniony fachowością ludzi odpowiedzialnych za jego realizację, jest gwarancją spełniania oczekiwań zielonogórzan na poziomie, który im się należy. ZIELONA GÓRA MIASTEM OBYWATELSKIM Z DALA OD POLITYKI 2

3 GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA, AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA i NOWE MIEJSCA PRACY I. ŚRODKI UNIJNE Jednym z podstawowych priorytetów Platformy Obywatelskiej w nadchodzącej kadencji samorządu terytorialnego w Zielonej Górze będzie pozyskiwanie środków unijnych na rozwój Miasta oraz wdrożenie i rozliczenie projektów, które uzyskały dofinansowanie wcześniej. Lp. Działania LRPO Beneficjent Nazwa zadania Wartość projektu Dofinansowa nie 1 IPI IPI IPI IPI 5.1 Miasto Zielona Góra Miasto Zielona Góra Miasto Zielona Góra Miasto Zielona Góra Modernizacja dwóch wiaduktów na ul. Sulechowskiej - na odcinku od ul. Stanisława Wyspiańskiego do ul. Towarowej wraz z ul. Sulechowską do ul. Trasa Północna - Etap I Modernizacja dwóch wiaduktów na ul. Sulechowskiej na odcinku od ul. Stanisława Wyspiańskiego do ul. Towarowej wraz z ul. Sulechowską do ul. Trasa Północna Etap II Przebudowa ul. Jędrzychowskiej w Zielonej Górze - Etap I Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze , , , , , , , ,5 4 5 IPI 4.3 Miasto Zielona Góra Rewitalizacja Miasta Zielona Góra etap I , ,20 6 IPI 4.3 Miasto Zielona Góra Rewitalizacja Miasta Zielona Góra etap II , ,75 W latach w ocenie Platformy Obywatelskiej koniecznym jest zabieganie o fundusze z Europejskiej Współpracy Terytorialnej na budowę i rozbudowę obiektów 3

4 młodzieżowych ośrodków sportu czy rekreacji, jako bazy dla Europejskiej Szkoły Sportowej, a z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (LRPO) i ogólnopolskich programów finansowych na dofinansowanie m.in.: modernizacji dróg miejskich i wojewódzkich na terenie Miasta Zielona Góra, remontu wiaduktu przy al. Zjednoczenia, zakupu nowych ekonomicznych i bardziej ekologicznych autobusów miejskich i wprowadzenie zintegrowanej miejskiej kart chipowych (do opłat za bilety, miejsca parkingowe, wypożyczanie rowerów, korzystanie z usług komunalnych), dalszej rewitalizacji zabytkowych obiektów Miasta Zielona Góra (starówka, muzea, obiekty sakralne i innych), współuczestnictwo w odbudowie świetności WOSiR w Drzonkowie, modernizacji Góry Tatrzańskiej, a także dofinansowanie do budowy komunalnego systemu ułatwień infrastrukturalnych i komunikacyjnych dla poruszania się i aktywności ludzi niepełnosprawnych i zaawansowanych wiekowo (z dotacjami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Totalizatora Sportowego). Możliwe jest też pozyskanie środków unijnych na rozbudowę Stref Aktywności Gospodarczej wzdłuż drogi S3, utworzenie regionalnego lub Miejskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera. Ponadto w ramach Programu Operacyjnego Transport należy zabiegać o dofinansowanie modernizacji drugiej jezdni Trasy Północnej oraz budowy zjazdu z Osiedla Pomorskiego na S-3 i budowę nowej, równoległej drogi od S3 do Lubuskiego Parku Naukowo Technologicznego, omijającej os. Pomorskie i Śląskie w kierunku na Milsko. Wszystkie te i inne inwestycje wymagają wielu nakładów finansowych, z którymi same miasto mogłoby sobie nie poradzić. Wykorzystując możliwości, jakie dają programy Funduszy Unijnych, gdzie dofinansowanie może sięgać nawet 85%, zadania te będą łatwiejsze w realizacji i o wiele mniej obciążające budżet Miasta. II. GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA Jednym z podstawowych zadań każdej wspólnoty samorządowej jest racjonalne gospodarowanie mieniem komunalnym, które wymaga ręki mądrego, sprawnego i doświadczonego gospodarza. Właściwe zarządzanie mieniem jest szczególnie ważne w naszym Mieście, które z racji obecnych granic administracyjnych stoi przed istotnym problemem stale kurczących się terenów inwestycyjnych, co w istotnym stopniu ma wpływ na rozwój gospodarki i budownictwa mieszkaniowego oraz ogranicza możliwości lokalizacji nowych obiektów użyteczności publicznej. Propozycje szeroko rozumianego gospodarowania wspólnym majątkiem łączą się w sposób pośredni z takimi zagadnieniami jak połączenie Miasta Zielona Góra z Gminą Zielona Góra, poszukiwanie nowych obszarów inwestycyjnych w granicach administracyjnych Miasta, racjonalna polityka uzbrajania w Mieście obszarów inwestycyjnych, kompleksowe opracowanie dla obszarów Zielonej Góry planów 4

5 zagospodarowania przestrzennego, uwzględniających strategię rozwoju Zielonej Góry, wykorzystanie systemu GIS w zarządzaniu majątkiem Miasta. W odniesieniu do gospodarowania nieruchomościami miejskimi, Platforma Obywatelska uważa za bardzo istotne wprowadzenie: 1) racjonalnej gospodarki terenami przeznaczonymi pod inwestycje o charakterze przemysłowo usługowym i handlowym i tworzenie nowych miejsc pracy, 2) pro obywatelskiej polityki mieszkaniowej, 3) programu zagospodarowania terenów komunalnych dla celów rekreacyjnych i komercyjnych. Ad. 1) Wobec podkreślonego już narastającego w Zielonej Górze deficytu, a dodatkowo pogłębiającego się za rządów obecnej władzy, niedobór terenów pod szeroko rozumiane inwestycje przemysłowe i budowlane jest dodatkowym hamulcem rozwoju gospodarczego naszego Miasta. Przyrost nowych miejsc pracy między rokiem 2006 a 2009 (w ciągu 4 lat wg stanów na koniec roku) wyniósł łącznie tylko 6,5 %, przy czym od 2008 do 2010 roku nie przybyło prawie żadnych nowych miejsc pracy. Dla porównania w bliźniaczym Gorzowie Wlkp. w tym samym okresie przyrost miejsc pracy wyniósł 8,7%. Tak nieodpowiedzialna polityka w zakresie pozyskiwania nowych inwestorów i ułatwień inwestycyjnych dla już istniejących, przekłada również się na mniejsze dochody naszego Miasta z podatków CIT i PIT, co w konsekwencji doprowadza do tego, że dysponujemy mniejszym zasobem portfela miejskiego na inwestycje pro społeczne i socjalne. Dochody z CIT za 2006 wynosiły 8.388,12 tys. zł, a z PIT ,52 tys. zł. Na koniec 2009 r. dochody z CIT wyniosły 9.914,4 tys. zł co daje wzrost tylko o 18,2% w stosunku do 2006 roku, a z PIT wyniosły ,53 tys. zł co daje wzrost o 24,0%. Łącznie dochody Miasta z tytułu podatków CIT i PIT wzrosły przez te 4 lata rządów obecnej władzy tylko o 23,5%. W tym samym czasie w Gorzowie Wlkp. dochody z tytułu podatków CIT i PIT wzrosły o 30%, przy czym dochód z podatków CIT wzrósł aż o 53% (!!!), a z podatku PIT o 28%. Jak widać na niniejszych danych polityka obecnych władz w pozyskiwaniu większych przychodów od przedsiębiorców i z podatku PIT jest wręcz szkodliwa dla Miasta i jego Mieszkańców. Porównując nasze Miasto do innych porównywalnych miast w Polsce tj. Bielsko Biała, Opole, Rzeszów, Wałbrzych, Toruń czy też Gorzów Wlkp., to Zielona Góra wygląda bardzo niekorzystnie, gdzie dynamika wielu tych wskaźników jest wręcz ujemna. Gospodarka nieruchomościami w tym zakresie musi opierać się na dwóch podstawowych filarach: 1) Celowe udostępnianie gruntów miejskich potencjalnym inwestorom, co zapewni realizację deklarowanych inwestycji i uniemożliwi nabywanie nieruchomości w celach 5

6 dalszej odsprzedaży lub traktowania nabycia nieruchomości jako lokaty kapitału, dyskontowanej w bliżej nieokreślonej przyszłości. Należy dążyć do precyzyjnego określenia z potencjalnym inwestorem rodzaju inwestycji, jej termin rozpoczęcia i zakończenia oraz zagospodarowania terenu, wykorzystując w tym celu instytucje najmu lub dzierżawy z zagwarantowanym dla inwestora prawem pierwokupu w przypadku wykonania obowiązków ustalonych przed rozpoczęciem inwestycji. Ten tryb z jednej strony gwarantuje Miastu wykorzystanie udostępnionych terenów w sposób celowy, z drugiej strony jest korzystne dla przedsiębiorców, którzy chcą realizować inwestycje pożądane społecznie, tworzące miejsca pracy w Zielonej Górze. Podmioty te często, wobec konkurencji o charakterze spekulacyjnym, nie mogą przebić się ze swoją ofertą inwestycyjną w przypadku nabywania nieruchomości w przetargu nieograniczonym. Ten ostatni tryb powinien być oczywiście priorytetowy w przypadku, gdy na danym gruncie mogą być przeprowadzone inwestycje jednorodne, szczególnie budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i jednorodzinne, umożliwiając uzyskanie przez Miasto najwyższej ceny; Możliwe jest też warunkowanie wykonania deklarowanej inwestycji poprzez umowę z inwestorem, który w wykonaniu postanowień ogłoszenia o zbyciu nieruchomości, zobowiązuje się do terminowego wykonania inwestycji pod rygorem zastrzeżonych kar umownych; 2) tereny przeznaczane pod inwestycje o charakterze przemysłowym i budownictwo mieszkaniowe powinny być wyposażone w kompletną infrastrukturę, co zwiększa wartość tych nieruchomości i pozwala odzyskać Miastu zainwestowane w uzbrojenie terenu środki publiczne. Również i ten kierunek, zaspokajając potrzeby Miasta, jednocześnie wychodzi naprzeciw potencjalnym inwestorom, którzy otrzymując gotowy do realizacji inwestycji teren nie są skazani na łaskę lub niełaskę urzędników podejmujących decyzje o kolejności uzbrajania obszarów Miasta. Z tych powodów Miasto Zielona Góra powinno niezwłocznie przystąpić do uzbrajania wszystkich takich terenów, które to są przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego głównie pod budownictwo mieszkaniowe, a do dnia dzisiejszego pozostają nieuzbrojone i niewykorzystane. Ad. 2) Gospodarka zasobem mieszkaniowym w Mieście Zielona Góra powinna opierać się na udowodnionej już od kilku wieków zasadzie, że najlepszym gospodarzem jest właściciel. Realizując tą zasadę już od 2002 roku Klub Radnych Platformy Obywatelskiej występował z projektami uchwał, na mocy których dotychczasowi najemcy, nabywający na własność mieszkania komunalne korzystali z 95 % bonifikaty. Mimo wielu obaw i zarzutów, 6

7 dotyczących między innymi zmniejszenia wpływów do budżetu z tytułu dochodów ze sprzedaży lokali komunalnych, regulacja ta okazała się jak najbardziej zasadna. Wysoka bonifikata przekonała wielu mieszkańców Zielonej Góry do nabycia na własność najmowanych lokali mieszkalnych, a wynikający z tego wzrost obrotu spowodował, że ostatecznie wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu nie tylko się nie zmniejszyły, ale uległy zwiększeniu. W przyszłej kadencji polityka ta powinna został utrzymana. W chwili obecnej w zasobie komunalnym pozostaje nadal około mieszkań. Dalsze uwłaszczanie mieszkańców Miasta doprowadzi do lepszego gospodarowania zasobem mieszkaniowym, umożliwiając im m.in. podejmowanie w ramach powstałych wspólnot mieszkaniowych decyzji o zmianie sposobu zarządzania nieruchomością wspólną, poprzez np. powierzenie zarządu przedsiębiorcy prywatnemu oraz uniezależni członków wspólnoty mieszkaniowej w zakresie decyzji remontowych. Podobna, pro własnościowa zasada powinna obowiązywać w zakresie gospodarowania mieszkaniami pozostającymi w zasobach Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Inwestycje mieszkaniowe KTBS, miały istotny wpływ na poprawę sytuacji mieszkaniowej w naszym Mieście. Ten kierunek powinien być nadal utrzymywany, tak długo jak istnieje zapotrzebowanie wśród zielonogórzan na czynszową formę dostępu do własnego lokum. Należy jednak pamiętać, że mieszkania KTBS, których budowa finansowana jest z wpłat partycypacyjnych przyszłych lokatorów i kredytu, którego spłata jest uwzględniona w opłacanym przez najemców czynszu, prawnie nie stanowią ich własności, mimo że osoby te w % poniosły finansowy ciężar realizacji tej inwestycji. Z tych powodów Platforma Obywatelska stoi na stanowisku, że w przypadku pojawienia się takich ustawowych możliwości, również i ten zasób mieszkaniowy powinien podlegać uwłaszczeniu na rzecz dotychczasowych lokatorów. Obecnie wobec braku podstaw prawnych do takich decyzji, należy zastosować półśrodek, polegający na możliwości odstępowania przez najemców KTBS zajmowanych lokali innym osobom, które spełniają wymogi otrzymania mieszkań z TBS tak długo dopóki nie będą wprowadzone ustawowe regulacje, umożliwiające nabywanie tych mieszkań. W wyniku nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego zatwierdzanie podwyżek czynszu w lokalach towarzystw budownictwa społecznego zostało oddane do kompetencji Prezydenta Miasta. Wcześniej podwyżki były zatwierdzane przez Radę Miasta, co dawało możliwość kontroli społecznej zasadności stosowanych podwyżek. Od kilku lat lokatorzy KTBS wskazują na istotny wzrost czynszu w tych lokalach. W przyszłej kadencji samorządu konieczne będzie bardzo dokładne zweryfikowanie czynszów w Komunalnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego. Prezydent Miasta nie będzie akceptował obciążeń czynszowych ponad racjonalną, gospodarczo i społecznie uzasadnioną miarę. 7

8 Ad. 3) Również istotnym elementem gospodarczym każdego miasta jest właściwa polityka w zakresie wykorzystania lasów komunalnych oraz ich pro rekreacyjnego zagospodarowania. Część lasów komunalnych naszego miasta świetnie nadaje się na stworzenie wielu ciekawych Parków Rekreacji czy miejsc aktywnego wypoczynku jak choćby Góra Tatrzańska, Wagmostaw czy Cegielnia, leśnych ścieżek rowerowych, punktów widokowych, szlaków spacerowych czy szeroko rozumianych miejsc rodzinnego wypoczynku połączonego z różnego rodzaju usługami małej gastronomi. W tym obszarze, zdaniem Platformy Obywatelskiej konieczne jest właściwe wykorzystanie i zagospodarowanie tych wszystkich terenów, które według ekspertów od lasów i zieleni nadają się na tego typu przedsięwzięcia. Należy przede wszystkim skoncentrować się na lasach i terenach na Wzgórzach Piastowskich, przylegających do osiedli Leśnego, Zacisze, Malarzy, Cegielnia i Doliny Zielonej oraz osiedli Śląskiego, Pomorskiego, Jędrzychowskiego i lasów między Łężycą Chynowem, a Trasą Północną. Sposoby na zagospodarowanie opisanych wyżej miejsc nie muszą wcale ograniczać się do wariantów najkosztowniejszych, a związanych z prostym finansowaniem zadań inwestycyjnych w całości z budżetu Miasta. Przykładem może być popierany przez Platformę Obywatelską projekt rewitalizacji obszaru przy ul. Źródlanej, gdzie działające przy parafii św. Alberta stowarzyszenie opracowało plan realizacyjny tego przedsięwzięcia i gotowe jest wykonać z wykorzystaniem środków unijnych. W takim wypadku Miasto nie pełni funkcji inwestora, a jedynie wspiera stowarzyszenie, co daje gwarancję jak najefektywniejszego zrealizowania zadania. Podobnie pomysł na rewitalizację i pełne wykorzystanie tzw. Górki Tatrzańskiej nie musi oznaczać wydatkowania ogromnych kwot z budżetu Miasta. Górka Tatrzańska była dla wielu pokoleń zielonogórzan miejscem spędzania wolnego czasu i rekreacji. Szczególnie w okresie zimowym wielu zielonogórzan spędzało tam czas, korzystając np. z toru saneczkowego. Obecnie teren ten jest całkowicie zdegradowany, a wieczne problemy z uruchomieniem wyciągu na Górce Tatrzańskiej, który nie działa wtedy kiedy spadł śnieg, stają się wręcz przysłowiowe. Konieczne jest odtworzenie świetności tego miejsca. W wariancie skromniejszym, korzystając ze środków miejskich, odtworzenie choćby starego toru saneczkowego. Platforma Obywatelska chce jednak pójść dalej. Proponujemy przeznaczenie części tego terenu pod inwestycję w formie publiczno prywatnej, w której korzystając z wykonanej przez Miasto infrastruktury, na udostępnionym przez Miasto terenie, potencjalny inwestor wykona np. tor saneczkowy, lodowisko, czy snow-park (nawet całoroczny). Tego typu projekty w Europie są coraz częściej realizowane, z pożytkiem dla lokalnej społeczności. 8

9 INFRASTRUKTURA PRZEMYSŁOWA - STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZYCH, TECHNOLOGICZNYCH I NAUKOWYCH Prawidłowo przygotowany i przemyślany plan zagospodarowania przestrzennego Miasta, jaki proponuje Platforma Obywatelska, wraz z środkami unijnymi daje podstawy do przeprowadzenia sprawnego i szybkiego procesu inwestycyjnego w przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych dla wielu nowych inicjatyw budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego i naukowo technologicznego. Już dzisiaj dzięki staraniom i inicjatywie Platformy Obywatelskiej powstają pod Zieloną Górą zalążki Parku Przemysłowo Technologicznego Naukowego wraz ze specjalną gospodarczą strefą ekonomiczną. Na powierzchni blisko 300 ha powstanie na obrzeżach naszego Miasta największy obszar infrastruktury dla działań naukowych, przemysłowych i nowych technologii. Zdaniem PO RP bardzo ważne jest również wykorzystanie innych, obecnie niezagospodarowanych obszarów Miasta w jego strefie przemysłowej dla małych i średnich inwestycji przemysłowych oraz na terenach mieszkalnych pod drobną działalność usługową i handlową. Tereny przeznaczane pod inwestycje o charakterze przemysłowym i budownictwo mieszkaniowe powinny być wyposażone w kompletną infrastrukturę techniczną i drogową. Również niezbędne jest wykonanie utwardzenia w nawierzchnię asfaltową wszystkich istniejących już szutrowych dróg miejskich, a które mogą mieć znaczący wpływ na uatrakcyjnienie terenów dla przyszłych inwestorów pod działalność gospodarczą i na cele mieszkaniowe tj. na przykład ul. Naftowa (w kierunku os. Zacisze i Leśnego), Zdrojowa, Ceramiczna. Tego typu przedsięwzięcia w przyszłości przyniosą naszemu Miastu wiele wymiernych korzyści, a Mieszkańcom nowe miejsca pracy. Przyczynią się również do stworzenia nowoczesnych warunków dla pracy naukowej nad nowymi technologiami i wdrażaniu ich do przedsiębiorstw. Taki mariaż nauki i przemysłu pozwoli również między innymi na zatrzymanie w naszym Mieście młodzieży kończącej Uniwersytet Zielonogórski i zahamuje jej odpływ do innych miejscowości w Polsce i za granicą. Przyczyni się również do większego napływu do naszego Miasta młodzieży z innych stron Polski, dając zaczątek nowemu wzrostowi demograficznemu naszego społeczeństwa. Przede wszystkim, inwestowanie w tworzenie nowych i rozwój już istniejących stref aktywności gospodarczych naszego Miasta, znacząco przyczyni się do zainteresowania naszym Miastem nowy krajowy i zagraniczny kapitał, który stworzy nowe miejsca pracy. 9

10 INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA I TRANSPORTOWA LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY Transport zbiorowy w Zielonej Górze realizowany jest przede wszystkim przez Miejski Zakład Komunikacji, który w ostatnich latach poczynił nakłady na poprawę jakości transportu zbiorowego, wykorzystując w tym celu środki unijne z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Platforma Obywatelska proponuje dalszą kontynuację poprawy jakości komunikacji miejskiej w kolejnych latach. Realizacja tych zadań będzie kontynuacją działań podjętych przez MZK w ramach długoterminowego projektu pn. Poprawa jakości i konkurencyjności transportu miejskiego w Zielonej Górze. Celem głównym tego projektu powinna być modernizacja obecnego systemu komunikacji miejskiej na bardziej przyjazny dla użytkowników i środowiska. Na zadowolenie pasażerów ma wpływ nie tylko dostępność, częstotliwość i czas przemieszczenia się z jednego miejsca w drugie. Duże znaczenie ma sam komfort jazdy, tzn. jakość autobusów, warunki przejazdu, dostęp do informacji oraz obowiązujący system biletowy (dystrybucja i opłaty) stanowiących o kosztach ponoszonych przez mieszkańców. Część autobusów MZK, oprócz słabych parametrów technicznych wozu oraz wyposażenia (tablice, kasowniki itp.), jest niefunkcjonalna (wysoka podłoga, stopnie przy wejściu). System informacji pasażerskiej ma ograniczony zasięg. Obecnie obowiązujący system biletowy jest nieelastyczny i słabo poddaje się modyfikacjom, których celem jest wprowadzanie nowych rozwiązań taryfowych. Niektóre z nowoczesnych rozwiązań nie mogą być w ogóle wprowadzone. System działa w oparciu o program komputerowy, który ewidencjonuje liczbę sprzedanych biletów, rodzaj biletów oraz przechowuje dane osób wykupujących bilety okresowe, a przy ulgowych dane dotyczące tytułu do ulg. System ten nie daje możliwości przeprowadzania szczegółowych i rozbudowanych analiz dotyczących ruchu pasażerskiego. Efektem tego są trudności w optymalnym dostosowaniu rozkładu jazdy do potrzeb pasażerów, brak odpowiednich korekt przebiegu linii, brak możliwości wprowadzania nowych, elastycznych planów taryfowych. Problemy wynikają również z niezadowalającego stanu taboru MZK: Zły stan techniczny najstarszych pojazdów oraz awaryjność floty (struktura wiekowa taboru), Nieprzystosowanie taboru do zmieniających się potrzeb mieszkańców, Negatywny wpływ na środowisko naturalne. Obecnie flota Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze składa się z 79 autobusów liniowych. 80 % taboru to pojazdy z niską podłogą, w większości autobusy 10

11 w wieku do 10 lat. W wieku od 10 do 15 lat są 24 autobusy (30 % floty MZK). Natomiast aż 19% taboru to ponad 15 letnie wyeksploatowane autobusy, z dużym przebiegiem. Optymalna struktura wiekowa taboru to taka, w której eliminuje się autobusy starsze niż 15 lat. Z każdym rokiem pojazdy starzeją się : zwiększa się przebieg, podzespoły zużywają się, wyposażenie staje się nadmiernie wyeksploatowane. Utrzymanie starych pojazdów jest bardzo kosztowne, ponieważ wymagają one licznych remontów, częściej niż w nowych pojazdach trzeba wymieniać zużyte części. Zły stan techniczny pojazdów to najczęstsza przyczyna awarii podczas jazdy, a tym samym opóźnień kursów (związanych m.in. z podmianą autobusów). Niezadowolenie związane z brakiem punktualności oraz obniżonym komfortem jazdy prowadzi do ograniczenia korzystania przez klientów z komunikacji zbiorowej. Bardzo ważnym elementem każdego systemu obsługi pasażerów komunikacji zbiorowej jest system informacji pasażerskiej. Poprzez system informacji pasażerskiej MZK Zielona Góra przekazuje informacje dotyczące sytemu biletowego, rozkładu jazdy, linii autobusowych oraz dotyczące Zakładu. Wadą systemu informacji pasażerskiej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze jest jego ciągle ograniczony zasięg. Informacja prowadzona jest w następujących zakresach: Informacja bezpośrednia, pasażerowie mogą uzyskać w Centrum Informacji Komunikacji Miejskiej. Informacja w Internecie, zamieszczona na stronie MZK Zielona Góra. System informacji pasażerskiej w autobusach: tablice kierunkowe oraz urządzenia głośnomówiące. W starych autobusach nie ma urządzeń głośnomówiących, a tablice kierunkowe są wyeksploatowane i mało czytelne. Dobrze widoczne i czytelne tablice elektroniczne są tylko w 40% pojazdów. Liczba pojazdów wyposażona w elektroniczne tablice oraz systemy głośnomówiące jest za mała w stosunku do zapotrzebowania. Tradycyjny system przekazywania informacji nie daje możliwości bieżącego informowania pasażerów oczekujących na autobus o dynamicznie zaistniałych zmianach. W sytuacjach awaryjnych nie ma możliwości poinformowania o odwołanym kursie autobusu lub też zaistniałym opóźnieniu. Wskutek tego część pasażerów rezygnuje z oczekiwania na autobus. Wprowadzone tablice elektronicznych na przystankach nie zawsze wskazują potrzebną informację, choćby wyżej wymienionych, co jest dużym utrudnieniem dla pasażerów, a zwłaszcza w godzinach szczytu, gdy wszyscy chcemy szybko i sprawnie dotrzeć do celu, kiedy na przystanku jest tłok i nerwowość, a ruch autobusów jest wzmożony. Brakuje informacji o czasie odjazdu opóźnionego autobusu oraz często brakuje informacji 11

12 o dokładnej godzinie (brak zegara podającego aktualny czas, wg którego kursują wszystkie autobusy MZK). Pasażerowie nie posiadają informacji o aktualnym rozkładzie jazdy oraz wiedzy. Konieczny jest dalszy rozwój systemu informacji pasażerskiej na przystankach w celu poprawy jakości świadczonych usług. W celu poprawy jakości lokalnego transportu w Zielonej Górze proponujemy kontynuację realizacji Projektu Poprawa jakości i konkurencyjności transportu miejskiego w Zielonej Górze, w ramach którego należy: 1. Wprowadzić w miejskiej komunikacji publicznej w Zielonej Górze system biletowy oparty na karcie elektronicznej bezstykowej (tzw. portmonetka elektroniczna) oraz SMS ach z telefonu komórkowego. System ten umożliwi optymalne zarządzanie taborem autobusowym oraz personelem, rozszerzenie oferty taryf i dostosowanie ich do potrzeb mieszkańców. Nowy system biletowy oparty na e karcie i SMS -ach nie wyklucza biletu papierowego. Zachowane zostaną papierowe bilety jednorazowe. Bilety okresowe zostaną zastąpione elektronicznym biletem imiennym (spersonalizowanym), z możliwością przypisania określonej kwoty środków pieniężnych. Urządzenia zamontowane w autobusach będą rejestrowały wejście i wyjście każdego pasażera. Na tej podstawie za przejazd zostanie potrącona z biletu portmonetki odpowiednia kwota. System ten umożliwi wykupienie biletu dla osoby podróżującej z właścicielem karty, biletu na bagaż, psa itp. Również wprowadzenie nowego systemu możliwość zakupu biletu za pomocą telefonu komórkowego ułatwi zbieranie informacji o przemieszczających się podróżnych oraz umożliwi wprowadzenie biletu okresowego, czasowego lub kilku przystankowego do komunikacji miejskiej. Oba systemy wydatnie przyczynią się do zmniejszenia również kosztów dystrybucji biletów papierowych. Oba systemy będzie można wykorzystywać również do opłacania postoju w Strefach Płatnego Parkowania. Każdy pasażer korzystający z przejazdu, niezależnie czy korzysta z biletu normalnego, ulgowego, bądź bezpłatnego będzie musiał odnotować swoją obecność w pojeździe (zbliżenie karty do kasownika). Pozwoli to precyzyjnie określić potoki pasażerskie na każdym odcinku linii w czasie dnia, tygodnia, okresu wakacyjnego, świątecznego itp. Dostarczy to również informacji o rodzajach kasowanych biletów i udziale poszczególnych grup pasażerów w ruchu miejskim. Bezpośrednim rezultatem wprowadzenia nowego systemu biletowego dla pasażerów będzie uproszczenie działań związanych z rozliczaniem się za przejazdy. Dzięki posługiwaniu się przez pasażera elektroniczną kartą podwyższy się stopień bezpieczeństwa przeprowadzanych przez niego transakcji. W przypadku kradzieży lub zagubienia karty środki zgromadzone na karcie będzie można zablokować (uniemożliwi 12

13 to posługiwanie się dokumentem elektronicznym przez osoby nieuprawnione) oraz wydać duplikat. 2. Wprowadzić bardziej elastyczny system taryf biletowych, sprzyjający zwiększaniu zainteresowania komunikacją publiczną. Nowy system taryf biletowych powinien w większym stopniu różnicować opłaty za przejazdy i umożliwić wprowadzenie nowych taryf za przejazd 3 i 5 przystanków, tańszych od obecnego biletu jednorazowego. Równocześnie będzie można wprowadzić tańszy bilet dla pasażerów kontynuujących jazdę drugą linią komunikacyjną, jeżeli przesiadka nastąpi w ciągu 20 minut. Funkcjonowanie systemu biletowego opartego na e-karcie ułatwi optymalizację taryfy, rozkładu jazdy, potrzebnych pojemności, a tym samym typów niezbędnych pojazdów na danej linii. Wprowadzanie modyfikacji taryf w nowym systemie będzie znacznie szybsze i praktycznie nie będzie generować dodatkowych kosztów. 3. Poprawić jakość i dostępność do informacji pasażerskiej. Poprawa informacji pasażerskiej wymaga wprowadzenia dalszych nowych przekaźników informacji, w szczególności tablic elektronicznych. Zadaniem tablic elektronicznych jest przekazywanie informacji w dostępny sposób w każdych warunkach pogodowych. Zapewni to dobrą widoczność informacji, nawet podczas silnego nasłonecznienia. Reakcja na odbierane informacje będzie szybsza dzięki zastosowaniu ruchomego tekstu (tablice wewnętrzne w autobusach i na przystankach). Oddziaływanie kontrastów kolorów, dobrego oświetlenia, sygnałów świetlnych oraz odpowiedniej wielkości napisów ma ogromne znaczenie w złych warunkach atmosferycznych, pomaga roztargnionym, zamyślonym, spieszącym się i przede wszystkim osobom starszym i niepełnosprawnym (z uszkodzonym narządem wzroku). Tablice elektroniczne przystankowe pomogą w organizacji ruchu pasażerów. Informować będą o czasie rzeczywistym odjazdu, jak również o innych zdarzeniach (nie tylko objazd, ale i też zawieszenie kursu, możliwościach przesiadania się na inne linie itp.) Nieograniczony dostęp do informacji pozwoli podróżującym szybko zorientować się w aktualnej sytuacji i podjąć na jej podstawie decyzje. 4. Zwiększyć ilość nowoczesnego taboru autobusowego w ramach miejskiego systemu transportu publicznego. Zakupywane autobusy będą posiadały niską podłogę, będą wyposażone w system wizualnej i głosowej informacji. Są to znaczące udogodnienia dla pasażerów, a w szczególności dla osób nieznających Miasta, niedowidzących lub niepełnosprawnych. Zwiększenie liczby pojazdów w pełni dostosowanych do ich potrzeb 13

14 zwiększy dostępność komunikacji publicznej dla dużej grupy użytkowników, którzy w chwili obecnej mają poważne trudności z jej wykorzystywaniem. Pojazdy będą spełniały wymagane normy czystości spalin oraz będą wyposażane w systemy klimatyzacji przestrzeni pasażerskiej. Łączny przewidywany koszt realizacji przedstawionych wyżej założeń może osiągnąć wartość ponad zł, z czego największą pozycją jest zakup nowych autobusów (ponad zł). Należy założyć, że realizacja tego projektu uwarunkowana jest otrzymaniem środków unijnych z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, gdzie Miasto może otrzymać dofinansowanie na poziomie nawet do 85 %. 5. Ważnym elementem dla Miasta z obszaru zbiorowej komunikacji publicznej jest oferta w zakresie przejęcia przez Miasto Zielona Góra w formie darowizny udziałów PKS Zielona Góra od Ministerstwa Infrastruktury. Zdaniem Platformy Obywatelskiej przejęcie udziałów od MI będzie mogło, po wprowadzeniu noweli w zakresie ustawy o zbiorowym transporcie publicznym, przynieść Miastu wiele korzyści, nie tylko majątkowych, ale również w zakresie zorganizowania dla Mieszkańców Zielonej Góry dobrze funkcjonującej komunikacji około miejskiej i regionalnej skorelowanej z MZK. POŁĄCZENIA KOLEJOWE I LOTNICZE Bardzo ważnym elementem dla każdego miasta i jego mieszkańców jest możliwość sprawnego i szybkiego przemieszczania się jego obywateli w obrębie swojego regionu oraz skomunikowanie się z innymi dużymi ośrodkami miejskimi, bądź wyjazd lub wylot na wakacje i wypoczynek w kraju i zagranicą. Położenie naszego Miasta na skrzyżowaniu głównych, tranzytowych, europejskich szlaków komunikacyjnych wschód zachód i północ południe powinno w zasadniczy sposób ułatwić zorganizowanie siatki połączeń komunikacji kolejowej czy lotniczej z resztą kraju i światem. Tak jednak nie jest. Dotychczasowe władze Miasta nie robiły nic, co by poprawiło jakość połączeń kolejowych z Warszawą, Poznaniem, Wrocławiem czy nawet Berlinem. Czasy przejazdu do tych miejscowości są bardzo długie po kilka godzin na km trasach oraz mało komfortowe. Takie zaniechania ze strony władz miasta zmuszają jego Mieszkańców do korzystania z o wiele droższego własnego transportu. Również bliskie sąsiedztwo Portu Lotniczego - nomen omen - Zielona Góra oraz jego atuty, nie stanowiły u dotychczasowych władz Miasta zainteresowania w działaniach na rzecz jego rozwoju, przez co została zaniedbana komunikacja lotnicza z naszego Miasta do Warszawy i innych miast Europy. Zaniechano możliwość stworzenia wspólnie z Portami Lotniczymi i Samorządem Wojewódzkim naszego Okna na Świat, a tym samym stworzenia z Zielonej Góry prężnie rozwijającego się miasta. Do dziś, mino usilnych starań ze strony władz regionu i mieszkańców miasta, obecny Prezydent Zielonej Góry nie przystąpił do 14

15 porozumienia z Portami Lotniczymi i Samorządem Wojewódzkim w zakresie jego rozwoju i tym samym spisując nasze Miasto na izolację lotniczą, a jego Mieszkańców na dojazdy do lotnisk w Poznaniu, Wrocławiu i Berlinie. Zdaniem PO RP należy w zakresie komunikacji kolejowej i lotniczej natychmiast stworzyć dla Zielonej Góry programy wsparcia dla lepszego skomunikowania naszego Miasta z otaczającymi nas metropoliami poprzez: Współuczestniczenie w rozbudowie infrastruktury Portu Lotniczego Zielona Góra oraz stworzenie pakietu wsparcia dla szybkiego połączenia drogowego i kolejowego do lotniska przez uczestniczenie Miasta w kapitale spółki Lotnisko Zielona Góra / Babimost Współdziałanie z PP Portami Lotniczymi i Samorządem Wojewódzkim w celu ciągłego wzrostu operacji lotniczych z Portu Lotniczego Zielona Góra i zwiększenia ruchu pasażerskiego w tym i turystycznego dla miasta Zielona Góra Współpracę z władzami PKP w zakresie modernizacji połączeń kolejowych na odcinkach do Wrocławia, Berlina, Żar, Cottbus i Jeleniej Góry. Wprowadzenie przy współpracy z Cottbus i Berlinem wspólnego biletu komunikacyjnego umożliwiającego podróż koleją i korzystanie w tych miastach ze zbiorowej komunikacji miejskiej Ścisłą współpracę z Samorządem Wojewódzkim w zakresie szybkiego połączenia kolejowego autobusami szynowymi miast Lubuskiego Trójmiasta Wspólna z PKP dalsza modernizacja dworca kolejowego i peronów Staranie się o wprowadzenie w kolejowych planach planistycznych przebiegu przez Zieloną Górę Kolei Dużych Prędkości łączącej Warszawę z Berlinem. Szczególnie wiele dobrego dla rozwoju Miasta oraz dla podkreślenia znaczenia Zielonej Góry w tej części Europy może przynieść stworzenie bezpośredniego połączenia z Zielonej Góry do Berlina na lotnisko BBI INTERNATIONAL (docelowo 50 mln pasażerów rocznie obsługiwane przez to lotnisko). Możliwy jest zakup, leasing lub wynajem pociągu wraz z Deutsche Bahn i otwarcie linii Zielona Góra Rzepin - Frankfurt Oder - Berlin Schoenefeld Lotnisko. Promocja połączenia kolejowego o roboczej nazwie Zielona Góra - Flughafen Schoenefeld uzmysłowi nie tylko mieszkańcom naszego Miasta ale i innym korzystającym z lotniska w Berlinie, którzy mogą łatwo skomunikować się z Zieloną Górą, że nie opłaca się jechać samochodem do Berlina, płacić za parkingi jeśli można komfortowo, bez stania 15

16 w korkach dotrzeć do celu w 1,5 h. Opcjonalnie po wprowadzeniu lotów turystycznych z Babimostu, pociąg będzie kończył bieg na lotnisku w Babimoście (przez Sulechów-nowe tory) łącząc ze sobą dwa lotniska Babimost z Berlinem Schoenefeld. Kampania promocyjna winna być przeprowadzona nie tylko w zachodniej części Polski (obszar od Poznania do Wrocławia), ale też w Berlinie i Frakfurcie O. Linia kolejowa służyłaby nie tylko do połączenia z lotniskiem, ale też dawałaby możliwość dotarcia mieszkańcom naszego regionu do Berlina w celach biznesowych, turystycznych, zakupowych czy rekreacyjnych (koncerty). DROGI MIEJSKIE I NOWE ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE Obecny stan dróg w Mieście, jakość robót i nieudolność w zakresie logistycznego planowania stanowi utrapienie dla mieszkańców i turystów oraz osób podróżujących przez Zieloną Górę. Zupełnie niestabilny jest system zarządzania drogami, który budzi niezadowolenie i stres użytkowników. Trzeba powiedzieć wprost, dziś drogami w mieście się nie zarządza. Można, co najwyżej powiedzieć, że się nimi administruje, choć i to jest wątpliwe, bowiem zarządzać czy też administrować można czymś, o czym się ma pełną, rzetelną i obiektywną wiedzę, jeżeli się jest w posiadaniu rzetelnej bazy informacyjnej, wymaganej prawem ewidencji. W przeciwnym razie zajmowanie się drogami (administrowanie) jest obarczone błędami, pozbawione jest obiektywności, jest w dużej mierze przypadkowe. Brak ewidencji uniemożliwia wykorzystanie informacji o drogach wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna dla podejmowania właściwych decyzji, przede wszystkim bezpośrednio w zarządzaniu drogami i w organizacji ruchu, ale także przy opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego, w procesie opiniowania lokalizacji urządzeń technicznego uzbrojenia terenu, czasowego zajęcia nieruchomości Miasta, w zarządzaniu kryzysowym, ochronie środowiska i w wielu innych dziedzinach. Brak relacji pomiędzy planami corocznych budżetów Miasta odnoszącymi się do dróg a ich modelem przestrzennym to w efekcie uniemożliwienie przeprowadzania rzetelnych analiz: kosztów eksploatacji, utrzymania, remontów i inwestycji drogowych. Po blisko 10 latach od rozpoczęcia budowy systemu informacji przestrzennej (GIS), o którym mowa w innym rozdziale, można powiedzieć, że nasze Miasto dysponuje jednym z najnowocześniejszych systemów GIS wykorzystywanych w Polsce przez samorządy, co nie znaczy, że wykorzystuje jego możliwości w procesach zarządczych, w tym także w zarządzaniu drogami. Pomimo istnienia takiej możliwości do dnia dzisiejszego Miasto nie przystąpiło do tworzenia ewidencji dróg i mostów (wymaganej prawem), która jest jedną z podstawowych baz informacyjnych mającą istotne znaczenie dla rozwoju Miasta. 16

17 Dlatego, w ocenie Platformy Obywatelskiej RP system wymaga głębokiej naprawy. Majątek drogowy, jakim zarządza administracja oraz rosnące wymagania wobec kompleksowości procesów decyzyjnych narzucają coraz większe wymagania wobec jakości wykorzystywanych technik menedżerskich. W takiej sytuacji realizacja podstawowych zadań administracji drogowej, jakimi są efektywna rozbudowa i modernizacja sieci w dostosowaniu do stale zmieniających się potrzeb społecznych, wykorzystywanie nowoczesnych systemów z obszaru inżynierii komunikacyjnej, racjonalne utrzymanie dróg, nowoczesna organizacja ruchu i prowadzenie działań zwiększających bezpieczeństwo, ochrona środowiska, wymaga niezawodnego dostępu do aktualnych danych. Decyzje bazujące na niepełnych, nieaktualnych lub błędnych danych prowadzą do powstawania strat społecznych ogromnych rozmiarów. W oparciu o Strategię Rozwoju dla Zielonej Góry, Studium Transportowe dla Miasta Zielona Góra oraz ewidencję dróg w systemie GIS, Platforma Obywatelska RP zamierza opracować Miejski Program Rozwoju i Modernizacji Dróg, w celu zwiększenia sprawności zarządzania gospodarką drogami oraz zielenią miejską należy powołać odrębną jednostkę organizacyjną Zarząd Dróg Miejskich i Utrzymania Terenów Zielonych (ZDMiUTZ), który zajmie się sprawami planowania, koordynowania zamówień publicznych, wykonywania analiz technicznych i zarządzania w zakresie utrzymania i rozwoju dróg i terenów zielonych. Do zadań szczegółowych tej jednostki należeć będzie, między innymi: Badanie potrzeb rozwojowych w zakresie dróg, parkingów, nasadzeń drzewostanu i zieleni, Koncepcje układów architektonicznych, drogowych i terenów zielonych, z wykorzystaniem współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim w zakresie konkursów na prace dyplomowe o charakterze projektowym, Nadzór nad opracowaniem i zmianami w zakresie strategii rozwoju drogownictwa w Zielonej Górze, Stworzenie wspólnie z ZGKiM projektu Programu powiększenia ilości miejsc parkingowych w ścisłym centrum Miasta oraz opracowanie koncepcji stworzenia nowych miejsc parkingowych na terenie całej Zielonej Góry ze szczególnym uwzględnieniem miejsc parkingowych przy przedszkolach, żłobkach i obiektach szkolnictwa podstawowego oraz w miejscach węzłowych dla publicznej komunikacji zbiorowej, 17

18 Opracowanie wraz z MZK planu nowych rozwiązań drogowych i komunikacyjnych w celu ułatwienia dostępu młodego pokolenia, w szczególności z grupy wiekowej nauczania podstawowego do szkół, ośrodków kultury i sportu z wykorzystaniem miejskiej komunikacji zbiorowej tj. przebudowy dróg oraz dostosowanie tras autobusów miejskich i ich przystanków dla tych potrzeb. Koordynowanie i opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego pod względem zgodności ze Strategią Rozwoju Miasta i Studium Transportowego dla Zielonej Góry, Opracowanie koncepcji utrzymania i eksploatacji dróg i terenów zielonych w Mieście, Założenie i prowadzenie w systemie GIS Księgi Dróg, w których znajdowałyby się informacje o stanie dróg, pracach modernizacyjnych i remontowych, przetargach zrealizowanych i wymianach znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej, Podzielenie Miasta na obszary drogowe z ustanowieniem stanowiska Inżyniera Obszaru Drogowego odpowiedzialnego za monitorowanie stanu dróg i nadzór nad wykonanymi pracami drogowymi, Ustalenie harmonogramu czasowego i szczegółowego z wyprzedzeniem, co najmniej półrocznym o planowanych pracach modernizacyjnych i rozwojowych na drogach miejskich, placach i terenach zielonych. Do zadań szczegółowych ZDMiUZ w najbliższej kadencji samorządu będzie należało opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów wyłączonych z komunikacji pod potrzeby osiedlowych parkingów jedno i wielopoziomowych np. na odcinku ok. 1 km drogi na osiedlu PRZYJAŹNI i w rejonie planowanej rozbudowy osiedli KTBS. W tym celu konieczne jest przeprowadzenie następujących badań: 1) Analiza potrzeb parkingowych mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem Śródmieścia oraz bardziej zatłoczonych osiedli, wykonana w formie ankietowej, 2) W oparciu o uzyskane dane wybór porządanych lokalizacyjnie gruntów z przeznaczeniem parkingowym, które stanowią własność Miasta Zielona Góra i które zgodnie z postanowieniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielona Góra oraz obowiązującymi planami zagospodarowania mogą być w ten sposób wykorzystane. Realizacja parkingów, w szczególności wielopoziomowych parkingów w Centrum Miasta, nie musi być realizowana jako zadanie własne, finansowane kredytem. Platforma Obywatelska, mając świadomość znaczących kosztów realizacji takich inwestycji (ok. 25 tyś zł jedno miejsce parkingowe) proponuje formy: 18

19 1) Partnerstw publiczno prywatnych, w których inwestorowi zamierzającemu wybudować płatny parking, z opłatami jak w Strefie Płatnego Parkowania, udostępnia się grunt z odpowiednim przeznaczeniem w formie dzierżawy, 2) Realizacji własnej parkingu wielopoziomowego, finansowanego np. wykupem wierzytelności komunalnej, której spłata nastąpi w okresie amortyzacji inwestycji, co odciąża budżet miasta w roku wykonania inwestycji, rozkładając ją na kolejne np. dziesięć lat. Budowa parkingów wielopoziomowych zachęci mieszkańców Zielonej Góry oraz turystów do odwiedzania Centrum Miasta, a to przyczynić się może do rewitalizacji Deptaka. Obecny potencjał parkingowy centrum Zielonej Góry odpowiada zapotrzebowaniu miasta wielkości 70 tyś. z lat 80 tych, a nie ponad stutysięcznego ośrodka wojewódzkiego. To m.in. przez brak miejsc parkingowych zielonogórskie tradycyjne ulice handlowe toną w bessie. Winobranie nie wykorzystuje potencjału święta, przez brak miejsc do parkowania w centrum. Na to narzekają wszyscy, a przede wszystkim turyści. W szczególności należy rozważyć wykonanie dwóch parkingów: Jeden obsługujący rejon Deptaka od strony Placu Słowiańskiego, ul. Reja lub ul. Drzewnej, drugi obsługujący rejon ul. Westerplatte, budynków biurowych ul. Chopina, Hermesa. Organizacja ruchu drogowego w Mieście powinna w znacznej części oprzeć się na opracowaniu koncepcji tzw. ruchu przegubowego na obszarze określonym jako Trójmiasto Lubuskie tj. biorąc pod uwagę rozwój drogownictwa w pobliskiej Nowej Soli i docelowy układ przestrzenny i komunikacyjny oparty na szybkim tramwaju miejskim, autobusowej komunikacji samochodowej i infrastrukturze umiejscowionej obok planowanych przystanków tramwajowych jak parkingi i wypożyczalnie rowerów w ramach sieci wspólnej opartej na jednolitej taryfie i bilecie cyfrowym, obowiązującym jednocześnie dla kilku środków komunikacji. Sprawą najbardziej palącą jest przebudowa Ronda PCK, w szczególności poprzez wprowadzenie prawoskrętów. Jest to jedno z najbardziej obciążonych skrzyżowań w naszym mieście, a w wyniku wzmożonego ruchu oraz zastosowanych rozwiązań jest jednym z najbardziej wypadkowych miejsc w Zielonej Górze. Wymienione okoliczności powodują, że Rondo PCK generuje największą ilość sytuacji korkogennych. Sprawą równie pilną, a niewymagającą zbyt dużych nakładów jest porządne, proturystyczne i logiczne oznakowanie strategicznych ulic i funkcji centrum ze wszystkich ulic wjazdowych od strony Poznania, Szczecina, Berlina, Cottbus, Kożuchowa, Żar. Konieczne jest oznaczenie na nowych, wyraźnych tablicach dworców PKP i PKS (z logotypami 19

20 pociągów i autobusu), urzędów, największych parkingów, wszystkich galerii handlowych. Nie zapominajmy, że Zielona Góra może stać się atrakcyjnym miejscem dla weekendowych turystów zakupowych z okolic m.in. Berlina, Frankfurtu, Cottbus, Głogowa, Nowego Tomyśla, Wolsztyna, Leszna, Lubina. Musimy jednak stworzyć komunikatywny system informacji na naszych drogach. Warto też w tym kontekście na głównych arteriach komunikacyjnych Zielonej Góry wprowadzić kierunkowskazy do Berlina, Drezna, Cottbus, czy na lotnisko Schoenefeld. To nie tylko ułatwi komunikację turystom, w szczególności zagranicznym, ale też podkreśli miejsce Zielonej Góry, jako miasta leżącego w Europie, a nie przy granicy z Niemcami. Nasze Miasto ma być odbierane jako nowoczesne, rozwojowe, a nie tylko przygraniczne. Przecież leżymy przy najlepszej sieci drogowej/autostradowej w Europie kompletnie nie będąc do niej włączonym oznakowaniem. W zakresie koncepcji połączenia Miasta z gminą Zielona Góra należy opracować we współpracy z tą ostatnią koncepcję rozwoju sieci dróg, ułatwiających przemieszczanie się w przyszłości na powiększonym obszarze Miejskim, z uwzględnieniem innych funkcji rozwojowych takich jak planowana sieć osiedli, budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej, cmentarzy i innych instytucji publicznych. Zarząd Dróg powinien być reprezentantem Miasta w uzgodnieniach modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej i kolejowej z innymi właścicielami lub użytkownikami jak: instytucje zarządzające infrastrukturą kolejową, publiczni i prywatni przewoźnicy, przedsiębiorcy planujący inwestycje rozwojowe w Mieście. Platforma Obywatelska RP dostrzega potrzebę opracowania koncepcji rozwojowej Miasta w zakresie parków, terenów o charakterze rekreacyjno-sportowym i terenów zielonych. Należy dążyć do opracowania przez Zarząd Dróg wniosków do Funduszy Europejskich o wsparcie koncepcji rozwoju układu drogowego, modernizacji i komunikacji tak, aby ich udział z czasem stanowił 50% kosztów. Niezbędne jest w tym zakresie powołanie przy Zarządzie Dróg profesjonalnej komórki ds. opracowania wniosków składanych do UE. Także i w tym przypadku należy wykorzystać potencjał Uniwersytetu Zielonogórskiego tworząc w ramach Inkubatora przedsiębiorczości podmiot, którego zadaniem byłoby opracowywanie wstępnych projektów koncepcyjnych, pomysłów lokalnych stowarzyszeń i osób w zakresie rozwoju dróg i infrastruktury, prowadzenie banku projektów i opracowywania wniosków w zakresie uzgodnionym z Zarządem Dróg. Należy wykorzystać dobre doświadczenie z innych miast Polski, a także z innych krajów, a nie wyważać otwartych drzwi. W planach rozwojowych stosować zasadę szerokiego horyzontu czasowego w przedziale lat a nie opierać się na doraźnych rozwiązaniach, które rozwiązują problemy na teraz a piętrzą w dłuższym przedziale czasowym. Dotyczy to przede wszystkim zakazu wydawania zezwoleń na dzierżawę 20

Ministerstwo Infrastruktury. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025

Ministerstwo Infrastruktury. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025 Ministerstwo Infrastruktury Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025 Warszawa, 27 czerwca 2005 Spis treści Przedmowa...3 1. WPROWADZENIE... 5 2. DIAGNOZA TRENDY I PROBLEMY... 5 3. CELE POLITYKI

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA UKŁADU LINII PODMIEJSKICH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

KONCEPCJA UKŁADU LINII PODMIEJSKICH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO KONCEPCJA UKŁADU LINII PODMIEJSKICH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO ORAZ PODSTAWOWA I ROZSZERZONA KONCEPCJA OPTYMALIZACJI OFERTY PRZEWOZOWEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W LUBLINIE WERSJA PO WSTĘPNYCH KONSULTACJACH

Bardziej szczegółowo

Część II. Analiza SWOT, misja, wizja, cele i zadania strategiczne

Część II. Analiza SWOT, misja, wizja, cele i zadania strategiczne Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Część II Analiza SWOT, misja, wizja, cele i zadania strategiczne

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2020

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2020 PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2020 DLA MIASTA ZIELONEJ GÓRY I GMIN OŚCIENNYCH, KTÓRE ZAWARŁY Z MIASTEM ZIELONA GÓRA POROZUMIENIA W SPRAWIE WSPÓLNEJ ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania Zróbmy to po poznańsku! Celem opracowania programu Prawa i Sprawiedliwości dla Poznania jest przedstawienie mieszkańcom Poznania realnej alternatywy

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA LESZNA NA LATA 2014-2020. Wersja z dnia 13.11.2013 r.

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA LESZNA NA LATA 2014-2020. Wersja z dnia 13.11.2013 r. PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA LESZNA NA LATA 2014-2020 Wersja z dnia 13.11.2013 r. Reda Leszno, sierpień listopad 2013 r. Spis treści 1. Metodologia tworzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015 2025

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015 2025 Poprawi uwagi Urz. Załącznik do Uchwały Nr.. /.. /2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia.. 2015 r. PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015 2025 DLA MIASTA KOSZALINA

Bardziej szczegółowo

"ROZWÓJ MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ W POLSCE W LATACH 1995-2000 I KIERUNKI ROZWOJU PO 2000 ROKU" (SYNTEZA)

ROZWÓJ MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ W POLSCE W LATACH 1995-2000 I KIERUNKI ROZWOJU PO 2000 ROKU (SYNTEZA) Autorzy: prof. Cecylia Rozkwitalska, prof. Andrzej Rudnicki, prof. Wojciech Suchorzewski "ROZWÓJ MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ W POLSCE W LATACH 1995-2000 I KIERUNKI ROZWOJU PO 2000 ROKU" (SYNTEZA) Opracowanie

Bardziej szczegółowo

4. PERSPEKTYWICZNY ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO A OCHRONA ŚRODOWISKA

4. PERSPEKTYWICZNY ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO A OCHRONA ŚRODOWISKA 4. PERSPEKTYWICZNY ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO A OCHRONA ŚRODOWISKA 4.1. Wprowadzenie Istotnymi czynnikami warunkującymi stan środowiska jest rozwój gospodarczy i społeczny województwa. Zatem, aby

Bardziej szczegółowo

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji Raport z konsultacji społecznych Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego, które odbyły się w dniach 06-20 marca 2014r. w Gorzowie Wlkp.,

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura transportowa

Infrastruktura transportowa Wydanie specjalne PŁOCK Nr 3/2014 (4) Infrastruktura transportowa Uwarunkowania transportowe Miasta Płocka i szanse budowy intermodalnego węzła transportowego Rozmowa z Prezydentem Płocka Andrzejem Nowakowskim

Bardziej szczegółowo

XXX KRAJOWY ZJAZD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SPIS TREŚCI:

XXX KRAJOWY ZJAZD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI: 1. 2. 3. 4. 5. 6. STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU LOKALNEGO I REGIONALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W POZNANIU I REGIONIE - Wojciech Tulibacki STAN PRAWNY LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W POLSCE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚD II ANALIZA SWOT, MISJA, WIZJA, CELE

CZĘŚD II ANALIZA SWOT, MISJA, WIZJA, CELE Zielona Góra 2012 Analiza SWOT, misja, wizja CZĘŚD II ANALIZA SWOT, MISJA, WIZJA, CELE I ZADANIA STRATEGICZNE Zielona Góra 2012 Analiza SWOT, misja, wizja Zielona Góra 2012 Analiza SWOT, misja, wizja Spis

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DLA ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DLA ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6 PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6 NA LATA 2014-2025 Reda Gorzów Wielkopolski, sierpień październik 2013 r. Spis treści 1. Cele planu zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2014-2020

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2014-2020 PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2014-2020 DLA MIASTA RZESZOWA I GMIN OŚCIENNYCH KTÓRE ZAWARŁY Z GMINĄ MIASTO RZESZÓW POROZUMIENIA W ZAKRESIE ORGANIZACJI TRANSPORTU

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w przyszłość podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015

Inwestycja w przyszłość podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015 www.pwc.com Inwestycja w przyszłość podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015 30 kwietnia 2015 r. 2 Spis treści 1. 2. 3. Streszczenie menedżerskie... 4 Wprowadzenie... 10 Obszary zmian... 15 3.1

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022

Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Załącznik do Uchwały Nr LV/555/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2014 r. Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Tarnowskie Góry, marzec 2014 Spis treści 1. WSTĘP DO

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

WSTĘP. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Strefowanie ruchu droga do poprawy jakości życia w Warszawie? dr inż. Andrzej Brzeziński Politechnika Warszawska, Instytut Dróg i Mostów, Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Od Autora: Podczas przygotowywania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DZIAŁANIA KZK GOP na lata 2008-2020

STRATEGIA DZIAŁANIA KZK GOP na lata 2008-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XCIV/50/2008 Zgromadzenia KZK GOP z dnia 2 grudnia 2008 r. STRATEGIA DZIAŁANIA KZK GOP na lata 2008-2020 Katowice, 18 listopad 2008 r. ZAŁOŻENIA WSTĘPNE Strategia działania

Bardziej szczegółowo

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - PROGRAM DLA MAŁOPOLSKI MAŁOPOLSKA 2014-2018. Nowe wyzwania, nowe nadzieje

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - PROGRAM DLA MAŁOPOLSKI MAŁOPOLSKA 2014-2018. Nowe wyzwania, nowe nadzieje MAŁOPOLSKA 2014-2018 Nowe wyzwania, nowe nadzieje Małopolska, październik 2014 Spis treści WPROWADZENIE... 2 BUDŻET I MAJĄTEK WOJEWÓDZTWA... 8 FUNDUSZE UNIJNE... 13 GOSPODARKA... 17 INFRASTRUKTURA... 21

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU PODSYSTEMU TRAMWAJOWEGO PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

KONCEPCJA ROZWOJU PODSYSTEMU TRAMWAJOWEGO PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM KONCEPCJA ROZWOJU PODSYSTEMU TRAMWAJOWEGO PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Reda Gorzów Wielkopolski, sierpień październik 2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Łączy nas Warszawa Program kandydata na posła kadencji 2011-2015 Marcin Kierwiński www.kierwinski.pl

Łączy nas Warszawa Program kandydata na posła kadencji 2011-2015 Marcin Kierwiński www.kierwinski.pl Łączy nas Warszawa Program kandydata na posła kadencji 2011-2015 Marcin Kierwiński www.kierwinski.pl Warszawa pięknieje Spis rozdziałów Łączy nas Warszawa 4 Warszawa dla każdego odbudowa więzi społecznych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU PODSYSTEMU TRAMWAJOWEGO PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

KONCEPCJA ROZWOJU PODSYSTEMU TRAMWAJOWEGO PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM KONCEPCJA ROZWOJU PODSYSTEMU TRAMWAJOWEGO PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Reda Gorzów Wielkopolski, sierpień październik 2013 r. Spis treści 1. Cel opracowania koncepcji rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANEGO PROGRAMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO NA LATA 2014-2025 DLA 22 GMIN AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

ZINTEGROWANEGO PROGRAMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO NA LATA 2014-2025 DLA 22 GMIN AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ Raport (uzasadnienie) z konsultacji społecznych ZINTEGROWANEGO PROGRAMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO NA LATA 2014-2025 DLA 22 GMIN AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ (część planistyczna) Projekt pn. Rozwój Obszaru Funkcjonalnego

Bardziej szczegółowo

KOLEJOWE PRZEWOZY PASAŻERSKIE O CHARAKTERZE UŻYTKU PUBLICZNEGO DOŚWIADCZENIA OSTATNICH 20 LAT TRANSFORMACJI KOLEI W POLSCE

KOLEJOWE PRZEWOZY PASAŻERSKIE O CHARAKTERZE UŻYTKU PUBLICZNEGO DOŚWIADCZENIA OSTATNICH 20 LAT TRANSFORMACJI KOLEI W POLSCE STUDIA EKONOMICZNE 1 ECONOMIC STUDIES NR 3 (LLXXVIII) 2013 Michał Zajfert* KOLEJOWE PRZEWOZY PASAŻERSKIE O CHARAKTERZE UŻYTKU PUBLICZNEGO DOŚWIADCZENIA OSTATNICH 20 LAT TRANSFORMACJI KOLEI W POLSCE WSTĘP

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Gdyni do roku 2020

SPIS TREŚCI. Plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Gdyni do roku 2020 SPIS TREŚCI ZAŁĄCZNIK NR 4.1 BILANS ZUŻYCIA CIEPŁA I PALIW KOPALNYCH ORAZ PALIWA W TRANSPORCIE W LATACH 1999, 2011 ORAZ PERSPEKTYWICZNE ZUŻYCIE CIEPŁA I PALIW W ROKU 2020... 2 ZAŁĄCZNIK NR 5.1 BILANS ENERGII

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 Dobiega końca III kadencja sulejowskiego samorządu. Ta rolnicza gmina leżąca na peryferiach miasta Piotrkowa Tryb. w ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH SWOT. FORMUŁOWANIE STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007 2015 z prognozą do roku 2020.

ANALIZA DANYCH SWOT. FORMUŁOWANIE STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007 2015 z prognozą do roku 2020. STRESZCZENIE STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 OPRACOWANEJ PRZEZ BIURO PROJEKTÓW TARNOWSKIEJ FUNDACJI KULTURY W TARNOWIE Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Gmina miejsko-wiejska Ziębice Projekt strategii rozwoju mieszkalnictwa do roku 2015

Gmina miejsko-wiejska Ziębice Projekt strategii rozwoju mieszkalnictwa do roku 2015 Program dla Polski w zakresie Finansowania nwestycji Mieszkaniowych i Doradztwa dla Gmin Gmina miejsko-wiejska Ziębice Projekt strategii rozwoju mieszkalnictwa do roku 2015 Przygotowany dla Amerykańskiej

Bardziej szczegółowo