Planowanie energetyki w gminie według własnych celów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Planowanie energetyki w gminie według własnych celów"

Transkrypt

1 Dr inż. Sławomir Pasierb Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Planowanie energetyki w gminie według własnych celów 1. Co to znaczy własne cele energetyki lokalnej Planowanie energetyczne w gminie stało się ustawowym obowiązkiem do 1997 roku, ostatnia nowelizacja [1] wzmocniła ten obowiązek, ustanawiając, że: projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej raz na 3 lata, uchwalenie przez gminę pierwszych założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, gazu ziemnego, w skrócie dalej w energię, ma nastąpić do 2 lat od daty wejścia ustawy zmieniającej w życie, czyli do końca 2013 roku. Otoczenie prawno-polityczne planowania energetycznego w gminie narzuca zakres planowania i wzajemne powiązania między lokalnymi dokumentami planistycznymi Rys. 1. Rys. 1. SRG Zakres Ustawy PE Strategia rozwoju społecznogospodarczego gminy MPZP Miejscowy Plan lub Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy PRPE Plan rozwoju przedsiębiorstw przesył. i dystr. (gaz, energia) ZPZE Założenia do planu zaopatrzenia gminy w energię PZE Plan zaopatrzenia w energię gminy Dobrowolne LEAAP Lokalny plan działań efektywności energetycznej POP Program ochrony środowiska gminy, w tym powietrza SEAP Plan działań na rzecz zrównoważonej gospodarki energetycznej gminy Legenda opcjonalnie Źródło: Interpretacja FEWE sekwencje ustawowe sprzężenia koordynacyjne i merytoryczne Ustawowy (Prawo energetyczne) zakres założeń i planu zaopatrzenia gminy w energię narzuca standard dokumentu, określając strukturę działań: ocenę stanu i prognozę zapotrzebowania przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie energii wykorzystanie lokalnych zasobów w tym oze współpracę z innymi gminami. Z intencji ustawodawcy oraz z doświadczeń 13 letniego okresu realizacji tego obowiązku przez gminy wynika, że domyślnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia gminy w energię, kierując 37

2 się w miarę możliwości zasadami efektywnego wykorzystania energii i stosowania odnawialnych źródeł energii. Ta ustawowa struktura założeń do planu nie stawia explicite potrzeby definiowania celów jakim ma służyć lokalny plan, zarówno biorąc pod uwagę cele polityki energetycznej kraju [2] jak wspomaganie rozwoju społeczno-gospodarczego gminy. Jednak nie tylko w warunkach realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego UE i polityki energetycznej kraju ale również szybkiego rozwoju, zdecentralizowanych technologii gminy powinny znaleźć swoje własne miejsce i realizować własne cele. Ramy własnych celów gminy mogą zakreślać: 38 (1) Cele polityczne i promocyjne: Włączenie się w realizację polityki klimatyczno-energetycznej UE i Kraju przez przymierzenie się do celów 3x20%, w warunkach polskich do: 20% redukcji CO 2 (GC), 15% udziału OZE, 20% wzrostu efektywności energetycznej do 2020 roku, Współpracę międzynarodową, np. w ramach Stowarzyszenia Burmistrzów UE (Convenant of Mayers obecnie 1700 miast) i przystąpienie do opracowania Planu Działania na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) zmierzającego do 20% redukcji CO 2 w 2020 roku [3], [4]. (2) Cele lokalnej energetyki: Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii dla gospodarki i społeczeństwa, Zintegrowany rozwój energetyki (strona wytwarzania, dystrybucji i użytkowania energii) prowadzący do możliwie najniższych kosztów pokrycia zapotrzebowania na energię, (3) Cele gospodarczo-społeczne: Minimalizowanie negatywnego oddziaływania energetyki na zdrowie mieszkańców i środowisko, w tym przede wszystkim poprawa jakości powietrza, Rozwój społeczno-gospodarczy gminy, np. wg głównych celów Strategii Unii Europejskiej do 2020 jak: zatrudnienie, badania i innowacje, zmiany klimatu i energia, edukacja, zwalczanie ubóstwa przez zwiększający się udział zdecentralizowanej energii w zaopatrzeniu gminy w energię oraz wykorzystanie lokalnych i regionalnych zasobów energii w tym OZE. Stąd gmina ma pole do wyboru własnych celów, przede wszystkim tych, które wspierać będą strategię rozwoju społecznego gminy: zwiększenie zatrudnienia, większe wpływy z lokalnych podatków do budżetu, poprawa warunków zdrowotnych, rozwój innowacyjności, rozwój infrastruktury nowych terenów pod inwestycje, partnerstwo w realizacji zadań, komunikacja i wzrost świadomości społeczeństwa. 2. Lokalna polityka Strategia planowanie energetyczne Truizmem jest aby wybrać cele, powinno się wiedzieć czego się chce. Ale w dużym stopniu obowiązek tworzenia założeń do planu energetycznego gminy sprowadza się do wykonania założeń przez ekspertów energetycznych nie wychodząc poza ramy ustawowego zakresu założeń [1], ograniczając proces planowania do oceny i propozycji działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Proponujemy [5] logiczne usytuowanie planowania energetycznego w sekwencji: misja wizja strategia plan programy wykonawcze. Ponieważ taki sposób podejścia do planowania energetycznego w praktyce jest rzadko stosowany, to można zmodyfikować

3 istniejący standard (lepiej byłoby ustanowić nowy standard planowania) planowania energetycznego. Nowy standard planowania energetycznego gminy może mieć następujące cechy: (1) po pierwsze dwa ustawowe (Ustawa Prawo energetyczne) etapy planowania: założenia do planu i plan potraktować jako całościowy proces planowania. Pierwszy etap- założenia do planu ma określić politykę i strategię energetyczną miasta, to jest określić sposób postępowania dla osiągnięcia celów jakie miasto postawi dla rozwoju swojej gospodarki energetycznej. Drugi etap sam plan ma określić konkretne działania, jako narzędzie do realizacji polityki i strategii energetycznej miasta, (2) po drugie założenia do planu jako sformułowanie polityki i strategii energetycznej miasta, to określenie celów co chce gmina osiągnąć przez plan energetyczny i jakie są warunki i możliwości osiągnięcia tych celów. Czyli podejście nakierowane na cele, a nie z góry na działania, jak to jest w standardzie planowania wg Ustawy Prawo energetyczne. W związku z tym proponuje się następującą strukturę opracowania założeń do planu : diagnoza istniejącego stanu i ocena przyszłych warunków działania oraz wyznaczenie celów ogólnych, sformułowanie celów szczegółowych, wychodząc z diagnozy stanu istniejącego, prognoz zapotrzebowania na energię i dokonując oceny do jakiego stopnia realizacji poszczególnych aspektów celów ogólnych należy dążyć, sformułowanie wariantowych scenariuszy/programów zmierzających do realizacji celów szczegółowych i ich ocena porównawcza (analizy techniczne, ekonomiczne, środowiskowe, gospodarcze i społeczne, wybór scenariusza/sposobu osiągnięcia celów i określenie założeń do szczegółowych programów wykonawczych, określenie sposobu monitorowania realizacji założeń (organizacja i kompetencje zarządzania energia i środowiskiem w gminie), zestaw wskaźników monitoringu, platforma współpracy z głównymi aktorami lokalnej polityki energetycznej) oraz sposobu weryfikacji i aktualizacji założeń. Opracowując założenia i plan, gmina musi przestrzegać wymagania, co do zakresu i procedur planowania określonych w Ustawie prawo energetyczne. Opracowano matrycę strukturalną zbieżności założeń do planu energetycznego miasta [5], pokazującą związki merytoryczne i wspólne działania nowego proponowanego standardu i standardu ustawowego (tabela 1). Przyjęcie nowego standardu pozwala nie tylko na wywiązanie się miasta z obowiązków ustawowych ale mieć założenia do planu politykę i strategię energetyczną miasta takie, jakie miastu są rzeczywiście potrzebne. 39

4 Standard Ustawy PE Proponowany Standard * Diagnoza istniejącego stanu i ocena przyszłych warunków działania oraz wyznaczenie celów ogólnych Sformułowanie celów szczegółowych, wychodząc z diagnozy stanu istniejącego, prognoz zapotrzebowania na energię i dokonując oceny do jakiego stopnia realizacji poszczególnych aspektów celów ogólnych należy dążyć Sformułowanie wariantowych scenariuszy (zestawu opcji zaopatrzenia w energię) zmierzających do realizacji celów szczegółowych i ich ocena (analizy techniczne, ekonomiczne, gospodarcze i społeczne) Wybór scenariusza/sposobu osiągnięcia celów i określenie założeń do szczegółowych programów wykonawczych Określenie sposobu monitorowania realizacji założeń (organizacja i kompetencje zarządzania energią i środowiskiem, zestaw wskaźników monitoringu, platforma współpracy z głównymi aktorami) oraz sposobu weryfikacji i aktualizacji założeń Ocena stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Przedsięwzięcia racjonalizując e użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych Tabela 1 Możliwości Zakres wykorzystania współpracy z istniejących nadwyżek i innymi lokalnych zasobów gminami energii z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych XL M M M XL L L L 0 XL XL L 0 S S L ** 0 S S 0 Zbieżność: XL bardzo silna, L silna, M umiarkowana, S mała, 0 nie występuje * Dotyczy wszystkich nośników energii i wszystkich sektorów użytkowania energii (w tym transport) ** jako wynik uwzględniający interes lokalny i regionalny ale głównie winien wynikać z regionalnej polityki energetycznej (brak ustawowego zadania) 40

5 3. Zaopatrzenie gminy w energie cel główny, ale różne ścieżki dojścia Przyszłe zapotrzebowanie na energię w gminie może być pokryte przez: - Zmniejszenie zużycia energii przez efektywne wykorzystanie energii opcje DSM (popytowe), - Produkcję i dostawę energii z dotychczasowych źródeł zaopatrzenia w energię z uwzględnieniem ubytku zdolności produkcyjnych z wycofywanych urządzeń opcje SSM (podażowe), - Produkcję i dostawę energii z nowych źródeł energii opcje SSM (podażowe). W opcjach SSM można rozróżnić produkcję energii z lokalnych w tym zdecentralizowanych źródeł energii i energii dostarczanej z zewnątrz. Postęp technologiczny powoduje, że lokalne, zdecentralizowane źródła energii, w tym OZE stają się konkurencyjne w stosunku do scentralizowanych źródeł dużej skali. Jeżeli przyjmuje się kryterium możliwie najniższych kosztów zaopatrzenia gminy w energię (Kz) to można doprowadzić do takiej kombinacji opcji DSM i SSM (K DSM, K SSM ), która prowadzi do możliwie najniższych kosztów zaopatrzenia w energię K z = K DSM + K SSM min Opcje DSM, przynajmniej te opłacalne, prowadzą do zmniejszenia jednostkowych kosztów zaopatrzenia w energię, opcje SSM w zdecydowanej większości do zwiększenia kosztów zaopatrzenia w energię (Rys. 2) w planowaniu zaopatrzenia gminy w energię należy dążyć do maksymalnego wykorzystania opłacalnych opcji DSM (koszt minus) i wykorzystania zdecentralizowanych opcji SSM o ile rażąco nie są kosztowo wyższe od scentralizowanych opcji SSM. Rys. 2 Schemat poglądowy zaspokojenia potrzeb energetycznych - pokrycia zasobu energii -+ Jednostkowe koszty zasobu np. zł/mwh K 100 SSM K 50 SSM ,00 20,00 40,00 60,00 80,00 K SSM 100,00 120,00 140,00 160,00 180,00 200,00 220,00 K DSM zdecentralizowane scentralizowan opcje DSM opcje SSM efektywność energetyczna istniejące nowe zasób energii danego scenariusza Ilustracją planowania energetycznego po najniższych kosztach (LCP/IRR) jest przykład scenariusza [6] spełnienia celu (zasobu redukcji CO 2 21%) w systemie handlu uprawnieniami do emisji CO 2 (EUETS) Rys. 3 i 4. 41

6 Rys. 3. Krzywa kosztów redukcji emisji CO 2 w scenariuszu celu dyrektywy EU/ETS Jednostkowe koszty redukcji CO 2 [zł/mwh] W polach podano roczne koszty redukcji CO 2-4,36 mld zł Elektrownie węglowe 0,95 mld zł El. gazowe 3,07 mld zł El. biomasowe 1,66 mld zł 1,32 mld zł El. wiatrowe Sieci -100 Efektywność energetyczna Zasoby energii el. [TWh/r] Źródło: FEWE Rys. 3. Krzywa kosztów redukcji emisji CO2 w scenariuszu celu dyrektywy EU/ETS Nakłady inwestycyjne na nowe zasoby energii elektrycznej: SSM i DSM 6 12,7 mld zł/1 TWh/r 5 Nakłady inwestycyjne na 1 TWh/r zasobu [mld zł] ,86 mld zł Łączne nakłady: 187,16 mld zł Razem z en. jądrową: 219,16 mld zł 23,96 mld zł 39,37 mld zł 31,50 mld zł 2,06 mld zł 14,47 mld zł 0 Elektrownie węglowe El. gazowe El. wiatrowe 0 20Efektywność energetyczna El. biomasowe 100 Sieci 120 Zasoby energii el. [TWh/r] Źródło: FEWE Rys. 4. Nakłady inwestycyjne na nowe zasoby energii elektrycznej: SSM i DSM Drugim kryterium wyboru sposobu pokrycia zaopatrzenia gminy w energię będzie: wzrost zatrudnienia (Z), wzrost wpływu z podatków do budżetu gminy (B), czyli w tym wypadku: Z Z (B Z ) = Z DSM (B ZDSM ) + Z SSM (B SSM ) max 42

7 Aby zorientować się w skali potencjalnych efektów: można przedstawić tabela 2 [6, Gunnar Boye-Olesen] Tabela 2. Lp. Sektor/technologia/przedsięwzięcie Ilość zatrudnionych na 1 mln zł inwestycji (osób/rok) 1 Poprawa efektywności energetycznej w 23 budynkach 2 Zaopatrzenie w biomasę drewno (leśnictwo) 44 3 Zaopatrzenie w biomasę słoma (rolnictwo) 41 4 Instalacje i urządzenia ogrzewania biomasą 15 5 Zaopatrzenie w węgiel (kopalnie) 25 6 Zaopatrzenie w gaz (kopalnie, 70% eksport) 5 7 Zaopatrzenie w energię elektryczną (krajowy 20 system elektroenergetyczny) 8 Użytkowanie energii (średnio dla wszystkich sektorów) Mapa drogowa samorządów terytorialnych adaptacja nowelizowanej dyrektywy EU o efektywności energetycznej budynków minimum efektu energetycznego modernizowanych i nowych budynków certyfikaty energetyczne blisko zeroenerget. budynki realizacja planów krótkoterminowych ochrony jakości powietrza - Dyrektywa EU/ Termin? przystąpienie do Sytowarzyszenia Burmistrzów (dobrowolne) i realizacja SEAP i 20% redukcji CO2 do 2020 roku realizacja zadania 1%/rok oszczędności energii (9% do 2016 r) wszystkie gminy mają mieć założenia pe Rys. 5. Mapa drogowa działań samorządów energetycznych powiązanych z planowaniem energetycznym 5. Podsumowanie 5.1. W nowym otoczeniu polityczno-prawnym i w szybkim postępie technologicznym rozproszonego wytwarzania i użytkowania energii, planowanie zaopatrzenia gmin w energię nie powinno ograniczać się tylko do wypełnienia ustawowego obowiązku przygotowania założeń do planu, ale przyjąć takie podejście do planowania, by maksymalizować efekty lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego. 43

8 5.2. Proponuje się przyjęcie nowego standardu planowania energetycznego, w głównej mierze opartego na stawianiu celów jakie oczekujemy od planu energetycznego i realizacji celów prowadzących do możliwie najniższych kosztów zaopatrzenia gospodarki i społeczeństwa gminy. Nie trzeba czekać na ewentualną zmianę ustawowego standardu planowania energetycznego, w ramach istniejącej, ustawowej struktury założeń do planu istnieje możliwość planowania wg proponowanego nowego standardu. 5.3.Wiele dokumentów planistycznych gminy, bezpośrednio i pośrednio związanych z planowaniem energetycznym wymaga skoordynowanych działań w gminie i tworzenia elastycznych poziomych struktur organizacyjnych w gminie, ukierunkowanych na realizację konkretnych zadań i projektów. Mając na uwadze, że plany i programy mają być realizowane, każda gmina winna posiadać profesjonalny system zarządzania energią i środowiskiem. 6. Literatura [1] Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz zmianie niektórych innych ustaw. Dziennik Ustaw Nr 21. [2] Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Ministerstwo Gospodarki. Warszawa, październik 2009r. [3] Convenant of Mayors. Porozumienie miedzy burmistrzami. [4] Guidebook. How to develop a sustainable energy action plan [SEAA]. Joint Research Center (IE and IES). [5] Praktyczne aspekty planowania energetycznego w gminach. Poradnik FEWE. Projekt EOG/NMF. W opracowaniu druk czerwiec [6] Zespół autorów pod kierownictwem S. Pasierb. Raport. Potencjał efektywności energetycznej i redukcji emisji w wybranych grupach użytkowania energii. Droga naprzód do realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego. FEWE. Katowice

PRAKTYCZNE ASPEKTY PLANOWANIA ENERGETYCZNEGO W GMINACH. Sławomir Pasierb, Szymon Liszka, Michał Pyka

PRAKTYCZNE ASPEKTY PLANOWANIA ENERGETYCZNEGO W GMINACH. Sławomir Pasierb, Szymon Liszka, Michał Pyka PRAKTYCZNE ASPEKTY PLANOWANIA ENERGETYCZNEGO W GMINACH Sławomir Pasierb, Szymon Liszka, Michał Pyka Katowice, 2010 AUTORZY PORADNIKA Sławomir Pasierb Szymon Liszka Michał Pyka Wydawca: Fundacja na rzecz

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA SANOKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA SANOKA Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sanoka Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA SANOKA Opracował:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec Żywiec 2015 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec powstał w ramach projektu pn. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Żywca

Bardziej szczegółowo

Projekt PGN_JG_2015-08-31_v02.docx

Projekt PGN_JG_2015-08-31_v02.docx Projekt "Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Jelenia Góra" jest współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MIASTA GŁOGOWA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MIASTA GŁOGOWA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MIASTA GŁOGOWA Zamawiający: Gmina Miejska Głogów Wykonawca: Envi Konsulting ul. Wolności 13/8 49-300 Brzeg SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 5 1.1. Cel i zakres opracowania... 5 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 02 Polityka energetyczna Polski do roku 2030 W-869.02 2/20 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Załącznik do Uchwały nr.. z dnia. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Opracowanie wykonane przez: AMT Partner Sp. z o. o. www.amtpartner.pl Gdańsk, grudzień 2014 SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie

IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie Mariusz Sałek Analiza możliwości efektywnego wykorzystania energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 2015 Opracowany na zlecenie powiatu suskiego Wykonawca: ECOVIDI Piotr Stańczuk Al. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY BRZESZCZE

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY BRZESZCZE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA PŁOCKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA PŁOCKA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miasta Płocka

Bardziej szczegółowo

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju wykorzystania energii słonecznej wraz z propozycją działań

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju wykorzystania energii słonecznej wraz z propozycją działań Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju wykorzystania energii słonecznej wraz z propozycją działań autor dr inż. Dorota Chwieduk Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA Gmina Miasto Łęczyca 2014 Opracowanie: Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Biuro: ul. Krakowska 11 43-190 Mikołów Tel/fax: 32 326 78 16 e-mail:

Bardziej szczegółowo

G M I N A MIKOŁAJKI POMORSKIE

G M I N A MIKOŁAJKI POMORSKIE 1 G M I N A MIKOŁAJKI POMORSKIE 2 AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE ZLECAJĄCY URZĄD GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE mgr inż. Ryszard Musiał AUTOR PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/30/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2015r. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku Projekt

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE FUNDUSZE EFEKTYWNA ENERGIA

EFEKTYWNE FUNDUSZE EFEKTYWNA ENERGIA EFEKTYWNE FUNDUSZE EFEKTYWNA ENERGIA Propozycja wykorzystania funduszy dostępnych w ramach polityki spójności UE na lata 2014-2020 na wsparcie efektywności energetycznej w Polsce Warszawa, lipiec 2012

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią jako narzędzie realizacji zrównoważonej gospodarki energetycznej na poziomie lokalnym

Zarządzanie energią jako narzędzie realizacji zrównoważonej gospodarki energetycznej na poziomie lokalnym POWIŚLAŃSKA REGIONALNA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ Zarządzanie energią jako narzędzie realizacji zrównoważonej gospodarki energetycznej na poziomie lokalnym Poradnik dla gmin Opracowanie Poradnika zostało

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA NA LATA 2013-2016

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA NA LATA 2013-2016 Załącznik do uchwały Nr XXVI/364/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 listopada 2012 r. PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA NA LATA 2013-2016 Jaworzno, październik 2012

Bardziej szczegółowo

Rola PGN w realizacji Gospodarki Niskoemisyjnej dlaczego warto mieć dobry PGN

Rola PGN w realizacji Gospodarki Niskoemisyjnej dlaczego warto mieć dobry PGN Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rola PGN w realizacji Gospodarki Niskoemisyjnej dlaczego warto mieć dobry PGN Agnieszka Zagrodzka

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ ZAŁĄCZNIK NR. DO UCHWAŁY NR. RADY GMINY SZCZUROWA Z DNIA. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Szczurowa, maj 2015 r. Opracowanie: Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Biuro: ul. Krakowska 11 43-190 Mikołów

Bardziej szczegółowo

Moduł 2 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)* Sustainable Energy Action Plan (SEAP) *w dalszej części stosowane będzie pojęcie plan i skrót PGN

Moduł 2 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)* Sustainable Energy Action Plan (SEAP) *w dalszej części stosowane będzie pojęcie plan i skrót PGN 2 Moduł 2 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)* Sustainable Energy Action Plan (SEAP) *w dalszej części stosowane będzie pojęcie plan i skrót PGN 2 Podstawowym dokumentem (wytycznymi) jakimi należy się

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski Załącznik nr 7 Informacje uzupełniające odnośnie podstaw formalnych i

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) DLA MIASTA KIELCE

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) DLA MIASTA KIELCE PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) DLA MIASTA KIELCE Projekt Kraków, sierpień 2015 r. str. 2 Zamawiający: Gmina Kielce Wykonawca: Consus Carbon Engineering sp. z

Bardziej szczegółowo

www.nowamisja-niskaemisja.pl

www.nowamisja-niskaemisja.pl Gospodarka niskoemisyjna w gminach: Nowa misja niska emisja Plany gospodarki niskoemisyjnej możliwością rozwoju dla gmin Mgr inż. Beata Jędrzejewska-Kozłowska Urząd Miasta Lublin Lublin, 12 marca 2015

Bardziej szczegółowo

Moduł 1 Plany Gospodarki Niskoemisyjnej 101 pytań i odpowiedzi

Moduł 1 Plany Gospodarki Niskoemisyjnej 101 pytań i odpowiedzi 1 Moduł 1 Plany Gospodarki Niskoemisyjnej 101 pytań i odpowiedzi Projekt Gminna Mapa Energetyczna II Kontynuacja realizowanego w 2012 r. projektu Gminna Mapa Energetyczna, który dotyczył planów zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo