OCENA RZĄDOWEGO ZAŁOŻENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENA RZĄDOWEGO ZAŁOŻENIA"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 1 OCENA RZĄDOWEGO ZAŁOŻENIA DO USTANOWIENIA W POLSCE LIMITU CAŁKOWITEGO KOSZTU KREDYTU KONSUMENCKIEGO Dr Mirosław Bieszki Doradca Ekonomiczny Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Gdańsk, dnia 17 września 2013 roku OCENA RZĄDOWEGO ZAŁOŻENIA DO USTANOWIENIA LIMITU CAŁKOWITEGO KOSZTU KREDYTU Strona 1

2 Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Związek Pracodawców powstała 27 października 1999 roku i obecnie skupia kilkadziesiąt kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, w tym banki, doradców i pośredników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe, zarządzające informacją gospodarczą, zarządzających wierzytelnościami, sprzedające produkty tzw. odwróconej hipoteki oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej. KPF to Członek Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej do życia przez Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej oraz Członek prestiżowej europejskiej organizacji samorządu przemysłu finansowego EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations), zrzeszającej osiemnaście krajowych organizacji, reprezentujących ponad instytucji finansowych. KPF ma w swoim dorobku badawczym kilkadziesiąt raportów, koncentrując się merytorycznie na obszarze kredytu konsumenckiego. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Związek Pracodawców ul. Długie Pobrzeże 30, Gdańsk,

3 GŁÓWNE WNIOSKI KPF po analizie doświadczeń z rozwiniętych rynków finansowych (sfera realna i regulacyjna), również po analizie upublicznianych przez firmy pożyczkowe i powszechnie dostępnych ofert produktów kredytu konsumenckiego proponuje modyfikację propozycji poziomu wartości limitu całkowitego kosztu kredytu, przedstawionego przez Ministerstwo Finansów tak, aby zminimalizować negatywne skutki dla rozwijającego się rynku pożyczek niebankowych w Polsce. W wyliczaniu przedziału w jakim powinien się znaleźć limit KPF przyjęła założenie, że celem regulacji jest ochrona interesów konsumentów, ale nie kosztem eliminacji tych firm pożyczkowych z rynku kredytowego w Polsce, które oferują produkty kredytowe na dłuższe okresy w modelu payday loans i w szczególności w modelu home credit. Te modele biznesowe bowiem w żaden sposób nie przystają do modelu payday loans z dystrybucją przez internet i z utrzymywaniem produktów na bardzo krótkie okresy, dla którego to modelu biznesowego proponowany limit wydaje się racjonalny. Co prawda i tak zaproponowany przez Ministerstwo poziom limitu może wykluczyć część podaży i część firm działających w modelu payday loans, ale również znacznie ograniczy funkcjonowanie procesów innowacyjnych. Należy podkreślić zdecydowanie, iż podstawową i naturalną różnicą pomiędzy tymi modelami (z jednej strony model payday loans produktów oferowanych na krótkie okresy, przy internetowej, elektronicznej dystrybucji z drugiej strony modele home credit oraz payday loans przy tradycyjnym kanale dystrybucji i produktach na dłuższe okresy) jest głównie obciążenie kosztu całkowitego zdecydowanie wyższym kosztem operacyjnym oferowania produktów. Źródłem bardzo istotnej, kardynalnej wprost różnicy całkowitego kosztu kredytu pomiędzy wymienionymi modelami jest dłuższy okres czasu utrzymywania kredytu, a tym samym wyższa jest suma kosztów rozkładająca się na taką samą liczbę produktów/tę samą jednostkową wartość kredytu. W związku z tym, że proponowany przez Ministerstwo Finansów limit nie rozróżnia funkcjonujących w Polsce segmentów rynku produktów pożyczkowych, z czym wiąże się pomijanie zasadniczych różnic w modelach biznesowych, w konsekwencji różnej charakterystyki produktów i diametralnie różnych kosztów, wynikających z długości utrzymywania kredytu, proponowany limit jest zbyt niski. KPF stoi na stanowisku, że Ministerstwo Finansów powinno rozważyć umiejscowienie limitu całkowitych kosztów kredytu w przedziale co najmniej od 45% do 55%. Dolna granica tego przedziału chroni interesy konsumentów i zapewnia bardzo mocnym kapitałowo podmiotom względnie stabilną perspektywę biznesową, między innymi prawdopodobnie dzięki nawet silnie ograniczonej przez limit konkurencji. Ten przedział nie uwzględnia między innymi tej cechy polskiego rynku, iż jest on na bardzo wczesnym etapie rozwoju, jest typem modelu monoproduktowego (firmy nie oferują innego typu produktów niż produkt/produkty kredytowe) i prawdopodobnie zaproponowany limit wykluczy z niego firmy słabsze kapitałowo. Do tych pewnie firm, które będą zmuszone wyjść z rynku będą należały głównie te z polskim rodowodem, bowiem nie będą wystarczająco silne kapitałowo do osiągnięcia odpowiedniego efektu ekonomii skali, pozwalającej na uzyskanie niższego wskaźnika obciążenia kosztami operacyjnymi jednostki kredytu. Górna granica ograniczy z kolei skalę rozprzestrzenienia się ryzyka efektu wyjścia firm z rynku. Należy przy tym zauważyć, że mamy na uwadze wyłącznie podmioty działające zgodnie z prawem. Doświadczenia z innych rynków dowodzą, że skutkiem regulacji zbyt kosztownych dla sfery legalnej jest zmniejszenie rejestrowanej fiskalnie podaży na korzyść transakcji w tzw. 'szarej strefie". Ustalenie limitu na poziomie 55% i tak będzie wiązać się z bardzo poważnymi konsekwencjami dla części modeli biznesowych i skali podaży produktów w ramach tych modeli, których ten poziom limitu dotknie najbardziej. OCENA RZĄDOWEGO ZAŁOŻENIA DO USTANOWIENIA LIMITU CAŁKOWITEGO KOSZTU KREDYTU Strona 3

4 KOMENTARZ DO ZAŁOŻENIA USTANOWIENIA LIMITU CAŁKOWITEGO KOSZTU KREDYTU Przygotowany w Ministerstwie Finansów projekt założeń do projektu Ustawy o zmianie Ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, jak informują Autorzy tego dokumentu, powstał w odpowiedzi na rekomendacje grupy roboczej Komitetu Stabilności Finansowej 1. Jak się wydaje, Ministerstwo Finansów w pełni akceptuje argumentację KSF, przemawiającą za ustanowieniem limitu ceny kredytu konsumenckiego, bowiem nie przedstawiło analizy uzasadniającej ustanowienie limitu całkowitego kosztu kredytu. KPF podziela pogląd, że odejście od RRSO i rekomendacja limitu w formule ograniczenia dla całkowitego kosztu kredytu jest z pewnością bardziej uzasadniona merytorycznie. Warto jednak przypomnieć, że zdecydowana część najważniejszych uwag krytycznych oraz wskazywanych ryzyk, jakie uzasadniały zwołanie Komitetu Stabilności Finansowej (KSF), nie znalazła potwierdzenia merytorycznego, a w wielu wypadkach okazało się, że uwagi krytyczne są wspólne dla całego rynku kredytowego. Jednym z ryzyk, uznanych za bardzo istotne którym miały przeciwdziałać rekomendacje KSF były te zawarte w twierdzeniach prezentowanych przez część liderów opinii publicznej przed rozpoczęciem prac KSF o ogromnej dynamice wzrostu skali rynku pożyczek, udzielanych przez niebankowy sektor pożyczkowy. Jednocześnie dynamikę w sposób nieuprawomocniony wiązano z całkowitym brakiem w firmach pożyczkowych stosowania się do zasad i wymogów szacowania zdolności konsumentów do spłaty zaciągniętych pożyczek. Z tych dwóch przesłanek wyciągano wniosek o tym, że pożyczki niebankowe są źródłem ogromnej skali nadmiernego zadłużenia w Polsce i ryzyka systemowego całego rynku finansowego w Polsce. Jednocześnie pojawiały się poglądy o tym, iż źródłem dynamicznego wzrostu zadłużania w sektorze instytucji pożyczkowych stał się transfer kredytów do tego sektora z sektora bankowego. Mimochodem zapominano, że jeśli następował transfer, to nie do niebankowych firm pożyczkowych, a do spółek pożyczkowych w grupach bankowych. Czyli źródłem migracji był arbitraż regulacyjny i w sposób nieuprawniony metodologicznie prezentowano dane o wolumenie i wartości pożyczek niebankowych bez ich podziału na rynek autonomiczny i arbitrażowy. Stwierdzenia o rosnącym rynku niebankowym, kosztem nadzorowanej działalności bankowej, były silnie wzmacniane publicystycznym określeniem parabanki, co stawiało znak równości między legalnie funkcjonującymi podmiotami na niebankowym rynku pożyczkowym i firmami prowadzącymi działalność bankową wbrew obowiązującemu prawu. Posługiwanie się terminem parabanki, jak wykazała między innymi ekspertyza wykonana na zlecenie Senatu RP 2, było całkowicie nieuprawnione, jakkolwiek stawało się wcześniej mocnym argumentem na rzecz wprowadzenia daleko posuniętych restrykcji prawnych dla funkcjonowania 1 Raport pt. Analiza działań organów i instytucji państwowych w odniesieniu do Amber Gold sp. z o.o., przyjęty przez Komitet w dniu 18 marca 2013 roku. 2 Kancelaria Senatu. Biuro Analiz i Dokumentacji. Analiza regulacji dotyczących funkcjonowania niebankowych instytucji finansowych pod kątem należytej ochrony interesów ekonomicznych i prawnych ich klientów. KPF Mirosława Szakun, Mirosław Bieszki Strona 4 OCENA RZĄDOWEGO ZAŁOŻENIA DO USTANOWIENIA LIMITU CAŁKOWITEGO KOSZTU KREDYTU

5 instytucji pożyczkowych. Dodatkowo, alarmistyczne komentarze do sytuacji na rynku kredytu konsumenckiego zostały merytorycznie negatywnie zweryfikowane danymi między innymi z raportów, przygotowanych na zlecenie KPF 3, czy cyklicznych opracowań własnych KPF 4. Kolejnym argumentem na rzecz wprowadzenia limitu cen, do którego przywiązywano kardynalne znaczenie, było twierdzenie o ogromnych kosztach udzielanych kredytów, idących w tysiące procent (w formule RRSO). Długa historia dyskusji, jaka miała miejsce w Polsce, pokazała ostatecznie, iż używanie RRSO do oceny krótkich kredytów/pożyczek jest merytorycznie nieuzasadnione, a twierdzenia o kosztach kredytów idących w tysiące procent fałszywe (opierają się na nierozróżnieniu oprocentowania nominalnego od algorytmu RRSO). Wkładem merytorycznym w tej dyskusji był między innymi raport, przygotowany w Fundacji Republikańskiej 5. W efekcie, niemerytoryczne zarzuty co do domniemanej wysokości rzeczywistych kosztów kredytów, jakimi są obciążani konsumenci, a które opierały się na wskazaniach RRSO w odniesieniu do bardzo krótkich okresów czasu utrzymywania kredytów konsumenckich, ostatecznie zostały również merytorycznie zweryfikowane. Ostatecznie nawet protagoniści stosowania RRSO jako uniwersalnej miary uznali (podobnie jak to miało miejsce na innych rynkach 6 ), że algorytm ten nie jest dobrą miarą do porównywania różnych pod względem tenoru, sposobu zabezpieczenia i wyceny kredytów krótkookresowych. Innym argumentem, podnoszonym przez zwolenników wprowadzenia limitów do polskiego porządku prawnego, było wskazywanie na praktyki biznesowe, polegające na ukrywaniu części kosztów, czy też trudności w obsłudze wysokich kosztów pożyczek. Koniecznie należy w tym miejscu zauważyć, iż ze względu na brak porównywalnych danych dla bankowych kredytów gotówkowych i pożyczek niebankowych stawianie hipotezy o wielokrotnie wyższym wskaźniku należności w zwłoce i straconych w firmach niebankowych również budzi zastrzeżenia metodologiczne. W odniesieniu do wartości wskaźnika strat kredytowych w kalkulacjach ceny przez firmy niebankowe należy wskazać, że muszą być nawet bardziej konserwatywne, ponieważ nie dysponują choćby bankowym tytułem egzekucyjnym. Brak tego przywileju oznacza, że koszty dochodzenia należności ex definitione są wyższe niż w banku. Na słabość merytoryczną argumentów, jakie stały się podstawą do uznania przez KSF o konieczności wdrożenia nowej, restrykcyjnej regulacji limitującej ceny kredytów konsumenckich, KPF wskazywał w swoim stanowisku do wybranych rekomendacji z raportu Komitetu Stabilności Finansowej 7. Warto w tym miejscu dla porządku podnieść także argumenty, pochodzące z najbardziej aktualnych badań i raportów, jakie zostały wykonane w Europie dla zweryfikowania skutków ewentualnego wdrożenia limitów cen kredytów. Jednym z nich jest raport, jaki powstał na 3 Piotr Białowolski. Rynek firm pożyczkowych w Polsce. Charakterystyka rynku i profil klienta. KPF Rynek pożyczek niebankowych w Polsce. Lata Na podstawie danych z badań ankietowych Członków KPF. KPF Łukasz Czernicki. Problematyka regulacji rynku firm pożyczkowych w Polsce. Fundacja Republikańska M.in. patrz w: Cost of providing payday loans in British Columbia. Deloitte Stanowisko do wybranych rekomendacji z raportu Komitetu Stabilności Finansowej. KPF OCENA RZĄDOWEGO ZAŁOŻENIA DO USTANOWIENIA LIMITU CAŁKOWITEGO KOSZTU KREDYTU Strona 5

6 zlecenie rządu brytyjskiego w Uniwersytecie w Bristolu 8, drugim jest raport jaki powstał w Szkole Głównej Handlowej na zlecenie KPF 9. Rząd brytyjski na podstawie pogłębionych badań, przeprowadzonych przez Uniwersytet w Bristolu uznał, że limit nie jest adekwatnym narzędziem do przeciwdziałania złym praktykom. Wprost przeciwnie, badania pokazują, że limit, a może się okazać przeciwskuteczny, wywołując lub wzmacniając negatywne zjawiska, jak wykluczenie finansowe, podziemie pożyczkowe, nielegalna działalność pożyczkowa, obniżenie konkurencji, brak presji na obniżanie cen, ciążenie cen w kierunku górnego, wyznaczonego limitem pułapu, co spowoduje, że względnie lepsi klienci zapłacą za kredyt więcej. ARGUMENTY ZA PODNIESIENIEM REKOMENDOWANEGO PRZEZ MINISTERSTWO FINANSÓW LIMITU CAŁKOWITEGO KOSZTU KREDYTU Analiza wyników dostępnych badań, raportów prowadzi do następujących konstatacji, które zdaniem KPF uzasadniają merytorycznie rekomendowanie podniesienia proponowanego przez Ministerstwo Finansów poziomu limitu całkowitego kosztu kredytu. Uzasadnieniem są zawarte poniżej kwestie. 1. Stadium rozwoju rynku instytucji pożyczkowych w Polsce Rynki rozwinięte, w tym głównie amerykański i kanadyjski 10, czy brytyjski 11 mają zdecydowanie dłużą historię praktyki biznesowej w tym obszarze niż polski rynek niebankowych instytucji pożyczkowych. Na pierwszych dwóch z wyżej wymienionych, początki segmentu pożyczkowego w modelu payday lending to początek lat 90tych, w przypadku Wielkiej Brytanii początek oferty handlowej datuje się na drugą połowę lat 90tych. Rynek brytyjski ma jeszcze dłuższe doświadczenie biznesowe, w szczególności w przypadku modelu home credit. Co prawda w Polsce istnieje jedna firma ze względnie długą historią biznesową (Provident), która jeszcze kilka lat temu mogła uchodzić za monopolistę w segmencie instytucji sprzedających pożyczki w modelu home credit, to jednak początek polskiego rynku instytucji pożyczkowych w modelu payday loans można datować na okres lat 2010/2011, a nawet 2011/ To jest okres wejścia do Polski znaczących graczy międzynarodowych, dysponujących kapitałem niezbędnym do zaoferowania klientom wyższego ryzyka odpowiednich do ich potrzeb i oczekiwań produktów kredytu konsumenckiego. Zatem segment krótkich pożyczek w modelu payday lonans funkcjonuje na wymienionych wyżej, 8 The impact on business and consumers of a cap on the total cost of credit. University of Bristol Piotr Białowolski. Skutki maksymalnego oprocentowania wpływ na polski rynek finansowy Ernst&Young. The Cost of Providing Payday Loans in Canada. October Office of Fair Trading. Annexe E: Competition and Profitability. Detailed analysis. June Rynek firm pożyczkowych w Polsce w latach KPF Strona 6 OCENA RZĄDOWEGO ZAŁOŻENIA DO USTANOWIENIA LIMITU CAŁKOWITEGO KOSZTU KREDYTU

7 dojrzałych rynkach od ponad 20 lat dłużej niż na polskim rynku. Ma to swoje konsekwencje dla rozważań o ustanowieniu limitu całkowitego kosztu kredytu. Zbyt niski poziom limitu będzie miał zdecydowanie negatywne skutki w postaci stworzenia bariery wejścia nowych graczy, ograniczenia konkurencji, możliwości uzyskania efektu skali. Należy się również spodziewać, iż poziom zwrotu z kapitału możliwy do uzyskania na rynku, który poddany byłby nadmiernym ograniczeniom, może nie zapewnić możliwości organicznego rozwoju, reinwestowania zysków w rozwój biznesu danej instytucji pożyczkowej. W konsekwencji rentowność kapitału również będzie zbyt niska, by można było planować rozwój biznesu, konkurowanie jakością, a już na pewno nie konkurowanie ceną produktu. To zaś będzie działo się ze szkodą dla długookresowego interesu grupy docelowej konsumentów, klientów tego segmentu. Niski poziom dynamiki rozwoju rynku może sprowokować i wywołać petryfikację aktualnej struktury rynku. To w konsekwencji spowoduje zahamowanie dynamiki wzrostu i jednocześnie odpowiedniej skali podaży na rynku oraz powstania podmiotów większych rozmiarów, co jest warunkiem koniecznym pojawienia się korzyści skali i zakresu działania (economy of scale and scope i możliwości zapewnienia oferty o niższej cenie jednostkowej), co potwierdzają dostępne wyniki badań 13. Zatem, polski rynek alternatywnego kredytu konsumenckiego w stosunku do bankowego i SKOK jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju, co powoduje, że modele biznesowe nie osiągnęły stadium uznawanego za ugruntowane strukturalnie. W konsekwencji na promotorze regulacji spoczywa ryzyko wyważenia limitu tak, aby nie stał się instrumentem rugującym podmioty z rynku, ale w sposób rozsądny godzący interes ochrony konsumenta z potrzebą promowania, a przynajmniej zachowania konkurencji. 2. Rekomendacje z analizy dojrzałych rynków payday loans Zgodnie z wynikami przeprowadzonych przez Ernst&Young (EY) badań 14, firmy większych rynkowo rozmiarów są w stanie i oferują produkty z niższym udziałem kosztów niż firmy małe 15. Względnie daje to różnicę ok. 30% pomiędzy wymienionymi kategoriami przedsiębiorstw. Inną cechą charakterystyczną segmentu instytucji, oferujących kredyt w modelu payday loans, którą należałoby uwzględnić w projektowaniu konkretnego poziomu limitu, jest opisywany w przywołanym raporcie EY podział biznesu na dwa typy: mono-line i multi-line. Polski segment rynku kredytów oferowanych na krótkie okresy (payday loans) z punktu widzenia tego podziału można określić zdecydowanie jako mono-line, czyli oferujący jeden produkt. Podstawowa różnica do uwzględnienia w projektowaniu poziomu limitu jest taka, iż w przypadku firm z grupy multiline, czyli oferujących również inne produkty równolegle, są one w stanie zaoferować produkty kredytowe ze znacznie mniejszym udziałem kosztów operacyjnych. Nie trzeba podkreślać, iż ze względu na alokacje, koszty oferowania produktów kredytowych są zdecydowanie niższe w przypadku instytucji o typie multi-line niż mono-line. Różnica w kosztach jednostkowych 13 Ernst&Young. The Cost of Providing Payday Loans in Canada. October Ernst&Young. The Cost of Providing Payday Loans in Canada. October Koszty operacyjne w ofercie produktu paday loans dużych firm w przeliczeniu na jednostkę kredytu (relacja kosztów operacyjnych do kwoty kredytu to: 10,58 $/100 $) są zdecydowanie niższe niż w przypadku mniejszych firm (relacja wyłącznie kosztów operacyjnych do kwoty kredytu to: 16,92 $/100 $). OCENA RZĄDOWEGO ZAŁOŻENIA DO USTANOWIENIA LIMITU CAŁKOWITEGO KOSZTU KREDYTU Strona 7

8 oferowanych produktów, podobnie jak w przypadku różnych kategorii wielkości instytucji oferujących krótkie pożyczki, jest znaczna i wynosi również ok. 30%. Co należy także zauważyć, koszty oferowania pierwszej pożyczki są ponad 2-krotnie wyższe niż kolejnych pożyczek, a dodatkowo koszty oferowania pierwszej pożyczki w przypadku małych firm są o prawie 50% większe niż w przypadku firm dużych. Przeciętny udział kosztów oferowania jednostkowej wartości pierwszej pożyczki w kwocie 100 $ to 39,45%, przy czym w przypadku firm o rynkowo małych rozmiarach, udział ten rośnie do poziomu 44,48%. Te różnice w wielkościach powinny być uwzględnione przy projektowaniu poziomu limitu. Na aktualnym etapie rozwoju polskiego rynku nieuwzględnienie tego aspektu będzie miało poważne skutki w ograniczaniu konkurencji rynkowej i ograniczaniu podaży, bo wpłynie bardzo niekorzystnie na istotę ekonomiki tej działalności biznesowej i w efekcie na możliwości obniżenia jednostkowego kosztu kredytu 16. Uwzględniając tylko wybrane, istotne różnice w cechach polskiego rynku i rynków rozwiniętych payday loans, można rozważyć, choćby tylko z powodu jednej z cech charakterystycznych dla rynku polskiego, jakim jest mono-linowy typ przedsiębiorstw, podniesienie rekomendowanego aktualnie w Polsce limitu całkowitego kosztu kredytu o od ok. 5% do 9%, czyli z rekomendowanego poziomu 30% do wielkości 35% - 39%. 3. Koszt należności nieregularnych i straconych w portfelach aktywów Skala nieregularnych należności w portfelach instytucji kredytowych ma kapitalne znaczenie między innymi dla ostatecznych ustaleń ceny oferowanych produktów kredytowych bez względu na segment i modele wyceny. Niepodlegającym dyskusji i naturalnym z punktu widzenia możliwego do zaakceptowania poziomu ryzyka przez podmioty regulowane i podlegające nadzorowi bankowemu a funkcjonujące poza rygorami bankowymi, jest fakt, iż przeciętny udział nieregularnych należności kredytowych w portfelach instytucji pożyczkowych w Polsce, jest relatywnie wyższy. Nie jest to specyfika krajowa, ale ogólna prawidłowość na rynkach finansowych. W przypadku rynku kanadyjskiego, w okresie przed kryzysem na rynku międzynarodowym, różnica w koszcie tzw. złych długów, wykazana w badaniach EY, jest około 10-krotna pomiędzy rynkiem pożyczkowym i bankowym. W segmencie niebankowym jest to koszt szacowany na poziomie ok. 4% wartości oferowanego kredytu. Ze względu tę cechę różnicującą segment bankowy i pożyczkowy, ale także ze względu na występujące różnice w fazie rozwoju rynków dojrzałych i polskiego oraz występującego nadal okresu spowolnienia gospodarczego i kryzysu na międzynarodowych rynkach finansowych, wskaźniki należności nieregularnych będą różne dla poszczególnych rynków. I w przypadku rynku polskiego w sposób naturalny będą zdecydowanie wyższe. KPF szacuje ten udział w sektorze pożyczkowym na poziomie ok % Koszty łączne oferowania kredytu w modelu payday loans instytucji o typie multi-line w porównaniu do mono-line są o około 30% niższe, a w przypadku kosztów operacyjnych, ważących najbardziej w strukturze kosztów łącznych, różnica jest bardziej znacząca, bo prawie 40%. 17 Przeciętny poziom kredytów nieregularnych został oszacowany na podstawie konsultacji z wybranymi instytucjami pożyczkowymi, nie jest oparty o twarde dane. Strona 8 OCENA RZĄDOWEGO ZAŁOŻENIA DO USTANOWIENIA LIMITU CAŁKOWITEGO KOSZTU KREDYTU

9 Warto również pamiętać, iż taki poziom nieregularnych należności portfeli instytucji pożyczkowych nie jest zaskakujący, biorąc pod uwagę dane z raportu KNF o sytuacji w sektorze bankowym za 1Q Ujawnia on udział konsumpcyjnych kredytów nieregularnych na poziomie 17,3%, co daje kwotę ponad 21 mld PLN, czyli przekraczającą ponad 7-krotnie wartość całego niebankowego rynku kredytowego (czyli w uproszczeniu łącznie należności regularnych i nieregularnych). Nie jest to również poziom zaskakujący, jeśli wziąć pod uwagę 31% udział należności przeterminowanych w portfelu kredytowo-pożyczkowym SKOK 19. I jest tak pomimo korzystania banków i SKOK-ów z bazy danych BIK. Na tym etapie analizy nie jest możliwe dokładne określenie przeciętnego poziomu wskaźnika kredytów straconych (czyli kredytów, które na pewno nie zostaną spłacone, pomimo podejmowanej windykacji i w całości obciążą koszty działalności pożyczkodawcy), jednak w oparciu o dotychczasowe doświadczenia, w przybliżeniu można oszacować, iż przeciętny udział straconych kredytów może nawet przekroczyć 10% i to pomimo stosowania się do wymogów szacowania zdolności pożyczkobiorców do spłaty zobowiązań i odpytywania zewnętrznych baz danych, w tym BIG, czy też pomimo stosowania już przez bardzo dużą część większych firm pożyczkowych wysublimowanych modeli scoringowych. Taki poziom dawałby co najmniej dwuczy nawet ponad trzykrotnie wyższy udział jednostkowego kosztu kredytu oferowanego w Polsce, a związanego z tak zwanymi złymi długami, niż na analizowanym szczegółowo kanadyjskim rynku, zdecydowanie też przed kryzysem finansowym, przez EY 20. To powoduje, że w stosunku do aktualnej rekomendacji wysokości limitu całkowitego kosztu kredytu, rekomedowanego na poziomie 30%, w Polsce należałoby go powiększyć tak, aby uwzględnić ryzyko rynku na obecnym etapie rozwoju, podnosząc limit, co prawda bardzo konserwatywnie i ostrożnie, ale jednak o co najmniej o 5% 21. Na tym etapie analizy, a zatem po powiększeniu o konieczne dostosowanie do rekomendacji z p. 2, łącznie limit całkowitego kosztu winien wynosić od 39% - do 44%. 4. Specyfika rynku pracy w Polsce Analizując cechy rynku brytyjskiego, amerykańskiego, czy kanadyjskiego, jednym z podstawowych warunków udzielania kredytu jest posiadanie stałej pracy. Specyfiką i cechą charakterystyczną polskiego rynku pracy, konieczną do uwzględnienia i zaakceptowania, jest zjawisko znacznej skali samozatrudnienia w Polsce, umów czasowych, umów zleceń. Doświadczenia działalności kredytowej potwierdzają, iż w żaden sposób ta cecha rynku pracy w Polsce, choć ogranicza, to jednak nie wyklucza z dostępu do produktów kredytowych, oferowanych przez segment instytucji pożyczkowych. W polityce kredytowej banków z definicji brak umowy o pracę oznacza wyższe 18 Informacja o sytuacji banków w I kw KNF Raport o sytuacji SKOK w I kw KNF Przeciętny %-towy udział kosztu straconych kredytów (bad debt cost) przeliczony na kwotę 100 $, to 4,35%, a w przypadku firm małych rozmiarów to 4,47%. 21 I to uznając, zapewne nawet z nadmiernym uproszczeniem merytorycznym, iż kredyty stracone mają ten sam status, co uznane za odpisane w raporcie EY po okresie 90 dni opóźnienia. W innym przypadku należałoby rekomendować większy wzrost limitu nawet o kolejne 5% do minimum 40,6%, a nawet do 45,5%. OCENA RZĄDOWEGO ZAŁOŻENIA DO USTANOWIENIA LIMITU CAŁKOWITEGO KOSZTU KREDYTU Strona 9

10 ryzyko w modelach scoringowych, a co za tym idzie dyskryminację osób, których dochody mają swoje źródło pozapracowe. Takie podejście ma uzasadnienie merytoryczne. W konsekwencji jednak, zjawisko to skutkować może wyższymi wskaźnikami kredytów nieregularnych i straconych ze względu na okres trwania umowa pozapracowej. Należy w tym miejscu podkreślić wpływ, jaki na ryzyko kredytowe mogą mieć regulacje tzw. elastycznego czasu pracy. Jednym z oczekiwanych skutków jest zmniejszenie kosztów płacowych poprzez zmniejszenie liczby godzin nadliczbowych. W konsekwencji, specyfika polskiego rynku pracy, generująca co do zasady wyższe ryzyko kredytowe, szczególnie w segmencie pożyczek niebankowych, wydaje się merytorycznie dodatkowo uzasadniać rekomendację zawartą w opisanym wyżej p. 2, dotyczącą podniesienia rekomendowanego poziomu limitu całkowitego kosztu kredytu co najmniej o 5%. Po uwzględnieniu łącznym rekomendacji, ostrożnej i konserwatywnej, z punktu 2 i 3, oznaczałoby to podniesienie limitu do łącznego poziomu bliższego górnemu przedziałowi, wskazanemu w p.3, to jest 44%. 5. Skala zjawiska wyłudzeń w Polsce Systematycznie prowadzona przez KPF i EY analiza sytuacji w obszarze zjawiska wyłudzeń na detalicznym rynku kredytowym pokazuje dużą jego skalę, i co istotniejsze, zdecydowanie wyższe ryzyko fraudów w działalności kredytowej w odniesieniu do sprzedaży kredytu gotówkowego 22. Ostatnie dostępne dane potwierdzają, że kredytem detalicznym postrzeganym jako najbardziej narażony na ryzyko prób wyłudzeń jest kredyt gotówkowy chociaż 38% ankietowanych uważa, iż aplikacje fraudowe nie przekroczyły 3% w przypadku tego typu kredytu, to aż 21% respondentów wskazało, że więcej niż co dziesiąta aplikacja o kredyt gotówkowy jest fraudowa. Brak efektywnego systemu wymiany informacji, wystarczającego do sprawniejszego i skuteczniejszego niż dotąd przeciwdziałania fraudom, potwierdzać może w szczególności na rynku małych pożyczek utrzymywanych na krótkie okresy (payday loans) zasadność potraktowania wyłudzeń samodzielnie jako tego czynnika ryzyka, który uzasadnia wyższy poziom projektowanego limitu całkowitego kosztu kredytu, niż rekomendowany przez Ministerstwo Finansów. Trzeba bowiem zauważyć, iż poziom wyłącznie fraudów na rynku kredytu gotówkowego może być dziś w Polsce taki, jak poziom kredytów nieregularnych na rozwiniętych rynkach, opisany w przywołanym raporcie E&Y. A stąd nie uwzględniając tej rekomendacji, wykluczymy część rzetelnych klientów bez racjonalnego uzasadnienia. Nadto, zbyt drogi dostęp do źródeł informacji i możliwości weryfikacji uzyskanych danych powoduje, że występuje ryzyko uznawania, zasadnie, iż koszt pozyskania informacji o wyłudzeniach za nadmierny i ekonomicznie nieuzasadniony. Aktualnie dostępny zakres danych i systemy ich wymiany nie są wystarczające i będą generowały nadal bardzo duże koszty, których nie można skompensować inaczej, jak ceną produktu. Rekomendacje rządu co do obowiązku dzielenia się informacją są krokiem w dobrą stronę, ale ich zaimplementowanie nie jest jeszcze stworzeniem pełnego, szczelnego systemu informacji, pozwalającego na zapewnienie niższej niż obecna skali wyłudzeń na najbardziej narażonym na wyłudzenia rynku kredytu gotówkowego. Ta sytuacja w sposób uzasadniony wymagałaby 22 Wyłudzenia kredytów w segmencie detalicznym na polskim rynku w II połowie 2012 roku. EY i KPF Strona 10 OCENA RZĄDOWEGO ZAŁOŻENIA DO USTANOWIENIA LIMITU CAŁKOWITEGO KOSZTU KREDYTU

11 podniesienia poziomu projektowanego limitu od 1-4%. Zatem, w nawiązaniu do rekomendacji z p. 1 i 3, dotyczącej podniesienia poziomu limitu oraz dodatkowo uwzględniając wnioski z prowadzonych przez KPF i EY systematycznych badań w obszarze wyłudzeń na detalicznym rynku kredytowym, należałoby zarekomendować podniesienie poziomu limitu całkowitego kosztu kredytu do przedziału wartości względnych pomiędzy 40%-48%. Ale biorąc pod uwagę specyfikę rynku pracy w Polsce, rekomendacja limitu winna być bliższa górnej granicy tego przedziału. 6. Pozycje kosztów wynikające z dzielenia się informacjami kredytowymi i badaniem zdolności kredytowej Rozważając uzasadnienie dla rekomendowania określonego poziomu limitu całkowitego kosztu kredytu, należy zdecydowanie wziąć pod uwagę nieodległe i zdecydowanie rosnące obowiązki odnoszące się nie tylko do dzielenia się informacjami dotyczącymi zawieranych z konsumentami umów pożyczek, ale też rosnąć będą obowiązki i rosnąć będzie również skłonność do korzystania przez sektor instytucji pożyczkowych z zewnętrznych baz danych. To razem generować będzie istotne, nowe koszty po stronie rozwiązań i systemów informatycznych oraz konieczności ponoszenia kosztów dostępu do baz danych. Jednocześnie nie ma badań empirycznych, pokazujących relację między kosztem informacji a skutkiem w postaci zmniejszenia kosztów kredytów straconych. Posługiwanie się argumentem, że koszty ponoszone na rzecz właścicieli baz danych będą równoważone bądź niższe od spodziewanych korzyści po stronie kredytów straconych, będzie w pełni uprawnione, o ile znajdzie swoje uzasadnienie w rzeczywistości. Warto podkreślić fakt, iż aktualny koszt dostępu do BIK i 4-ech działających dziś BIG-ów może wiązać się z koniecznością wydania nawet kwoty PLN. To zaś, przy kwocie pierwszego kredytu gotówkowego, udzielanego przez instytucję pożyczkową, najczęściej nieprzekraczającego 500 PLN (choć często ta kwota pierwszej pożyczki jest jeszcze niższa), daje koszt prawie 5%. Jeśli by dodatkowo weryfikować, w modelu retailowym, nie on-line owym, inne bazy danych niż BIK i BIG, ten koszt może nawet solidnie przekroczyć 10% w przypadku małych kwotowo umów. W przypadku kolejnej pożyczki dla tego samego klienta, poziom kosztów może obniżyć się szacunkowo do 3-5%. A to, uwzględniając w szacowaniu racjonalnego poziomu limitu kosztu kredytu powoduje, że uzasadnionym merytorycznie jest dalsze powiększenie limitu całkowitego kosztu kredytu, tak aby uwzględniał pojawienie się nowych elementów kosztów, niezależnych od przedsiębiorcy. To zaś oznacza ostatecznie, że rekomendowany limit całkowitego kosztu kredytu nie powinien być niższy niż wartości w przedziale 43% 53%. Pamiętając między innymi o specyfice rynku pracy, a także o uwzględnieniu praktycznie tylko jedne z cech różnicujących polski i rozwinięte rynku z ponad 20 letnią historią rynku payday loans, wpływające na przeciętny poziom całkowitego kosztu kredytu, rekomendowany limit powinien zbliżać się do górnej granicy tego przedziału czyli do 53%. OCENA RZĄDOWEGO ZAŁOŻENIA DO USTANOWIENIA LIMITU CAŁKOWITEGO KOSZTU KREDYTU Strona 11

12 7. Rekomendacja limitu kosztu kredytu w odniesieniu do innych sektorów usług finansowych w doświadczeniach brytyjskiego rynku finansowego W rozważaniach na temat rekomendowanego, racjonalnego poziomu limitu całkowitego kosztu kredytu, warto również zwrócić uwagę na rządową rekomendację ustalenia limitu kosztów kredytów, udzielanych przez unie kredytowe (credit unions odpowiednik SKOK w Polsce) w Wielkiej Brytanii 23. Analiza rynku przeprowadzona została przez rząd brytyjski i ogłoszona w maju 2012 roku w formie raportu. W oparciu o wyniki tego raportu, rząd opracował projekt wspierający modernizację tego modelu (credit unions) dla osiągnięcia przez niego pozycji zrównoważonego rozwoju. Wśród propozycji rządowych znalazła się również rekomendacja podniesienia poziomu limitu dla kosztów kredytów, pobieranych przez unie kredytowe z 2% do 3% miesięcznie, a zatem w uproszczeniu ułatwiającym porównanie tego limitu z proponowanym przez rząd polski, z 24% do 36%. Propozycja ta, o ile wejdzie w życie i co może zaskakiwać merytorycznie, będzie oznaczała, że będzie wyższą niż rekomendowana przez Ministerstwo Finansów i mająca obowiązywać instytucje kredytowe w Polsce, niefinansujące udzielanych kredytów depozytami, pozyskiwanymi od konsumentów. Źródło finansowania, jakim są depozyty pozyskiwane od konsumentów, jest znacznie (prawdopodobnie wielokrotnie) tańsze niż inne, z jakich korzystają niebankowe instytucje kredytowe. Ważne przy tym jest rządowe uzasadnienie takiej rekomendacji co do podniesienia obowiązującego dziś limitu całkowitego kosztu kredytów konsumenckich, udzielanych przez credit unions. Pierwszym i wydaje się najistotniejszym jest to, iż unie kredytowe nie są w stanie osiągnąć (przy łącznym rocznym ograniczeniu limitu całkowitego kosztu kredytu na poziomie 24%) granicy rentowności (tzw. break even point) w przypadku sprzedaży pożyczek o krótkim okresie utrzymywania. Dla jej osiągnięcia rząd brytyjski rekomenduje właśnie podniesienie tego limitu do 36%. Bez wątpienia należy przyjąć, że takie założenie jest tym bardziej prawdziwe w odniesieniu do instytucji pożyczkowych, których koszty finansowania działalności pożyczkowej (koszt kapitału) są znacznie wyższe niż koszty utrzymywania przez unie kredytowe depozytów, pozyskanych od konsumentów z rynku. A zatem bezdyskusyjnym jest, jeśli zamiarem racjonalnego legislatora w Polsce jest doregulować, ale nie przeregulować, iż poziom limitu, jaki miałby według niego spełniać to założenie i miałby być wdrożony do działalności instytucji pożyczkowych, powinien co najmniej uwzględniać możliwość osiągnięcia granicy rentowności. O ile na rynku brytyjskim dla unii kredytowych, które pozyskują tanie depozyty z rynku, rekomendowane jest ustalenie wyższego, niż dotąd obowiązujący, limitu całkowitego kosztu oferowanych przez nie kredytów dla konsumentów na poziomie, w uproszczeniu, 36%, to w odniesieniu do instytucji pożyczkowych, uwzględniając już tylko racjonalny i przeciętny oczekiwany poziom rentowności kapitału na poziomie choćby 10%, uzasadniony merytorycznie mógłby być limit przekraczający nawet 45%. Przyjmując zaś za EY rekomendowany jako racjonalny przez tę firmę wskaźnik rentowności kapitału dla firm pożyczkowych na poziomie 15%, dawałoby to również wysoce racjonalny 51% poziom limitu całkowitego kosztu kredytu. Nadto warto podkreślić i zauważyć, że unie kredytowe jako organizacje o charakterze non-profit (ewentualny zysk, jaki generują z działalności jest 23 HM Treasury. Credit union maximum interest rate cap. December Strona 12 OCENA RZĄDOWEGO ZAŁOŻENIA DO USTANOWIENIA LIMITU CAŁKOWITEGO KOSZTU KREDYTU

13 przeznaczony do zwiększenia korzyści członków), nie muszą szukać możliwości spełnienia choćby przeciętnych w danych warunkach rynkowych oczekiwań inwestorów. Instytucje pożyczkowe są do tego zobowiązane, stąd limit, jaki ustalałby racjonalny legislator, winien tę cechę rynku uwzględniać. Drugim uzasadnieniem, zawartym w przywołanym dokumencie konsultacyjnym jest to, iż klienci o niższych dochodach przy wyższym poziomie limitu rekomendowanego przez rząd brytyjski (czyli przy 36%, a nie przy 24% limicie kosztów) będą mieli większy dostęp do kredytu właśnie w tych instytucjach pożyczkowych. Należy uwzględnić fakt, iż praktycznie nie ma już głosów interesariuszy rynku niebankowych instytucji pożyczkowych, którzy twierdziliby, że oferta tego segmentu usług finansowych nie jest pożyteczna i potrzebna społecznie. A zatem, również w przypadku ustalenia limitu na poziomie 36%, tak jak proponuje się w odniesieniu do unii kredytowych w Wielkiej Brytanii, spowodowano by wykluczenie określonej grupy klientów z rynku usług i produktów instytucji pożyczkowych w tym kraju i to korzystających z produktów oferowanych przez wiele segmentów usług finansowych, a nie tylko payday loans. To zaś pociągnęłoby za sobą negatywne skutki społeczne. W uzasadnieniu rządowym do propozycji podniesienia limitu dla działalności pożyczkowej unii kredytowych w Wielkiej Brytanii podkreślano również, iż pomimo podwyżki, dającej względnie o 12% wyższy limit kosztów rocznie niż obecnie funkcjonujący na rynku brytyjskim (wzrost o 50%), to i tak będzie to poziom kosztów znacznie niższy niż ten, oferowany przez brytyjskie instytucje kredytowe, w modelu home credit, czy payday loans. I tu warto przytoczyć wyniki analizy przeprowadzonej przez Office of Fair Trading (odpowiednik polskiego UOKiK). Analiza ta w znacznej części potwierdza generalną konstatację o wyższych kosztach oferty kredytowej instytucji pożyczkowych 24. W przypadku lombardów, których oferty zostały zaprezentowane w raporcie, udzielających pożyczek na okres 6 miesięcy, najwyższy udział procentowy kosztu w pożyczce w kwocie 100 funtów to 48,06% (48,06 /100 pożyczki). Natomiast w przypadku modelu kredytowego home credit, najwyższy koszt oszacowano przy pożyczce na okres 57 tygodni, który tu wynosi 71% (71 /100 pożyczki). Najniższy udział kosztu w relacji do jednostki kredytu, jaki oszacował OFT wyniósł 60% (60 /100 pożyczki), przy czym okres, na jaki udzielono pożyczki był zdecydowanie krótszy niż w pierwszym przypadku 32 tygodnie. Racjonalną rekomendacją w odniesieniu do modelu kredytowego home credit i payday loans, biorąc pod uwagę występowanie oferty produktowej szerokiego zakresu podmiotowego instytucji pożyczkowych w Wielkiej Brytanii i wysokość kosztów jej realizacji, wysokość limitu całkowitego kosztu kredytu mogłaby być na poziomie zdecydowanie wyższym niż zaproponowany w Polsce. Uzasadnieniem byłoby założenie o efektywnej realizacji celu regulacji, jaki można opisać jako doregulowanie, a nie wykluczenie z rynku znaczącej liczby firm. Zapewne zupełnie nieintencjonalnie, ale w założeniach rządowych do zmian w ustawie o nadzorze finansowym znalazły się stwierdzenia odnoszące się do celu regulacji, jako zmniejszanie ryzyka zawierania umów z firmami pożyczkowymi, czy wprost o wykluczaniu ich z rynku. Nawet mimo świadomości, iż są to zapisy niezamierzone, budzą one jednak obawy. Wracając do rynku brytyjskiego, to wbrew intencjom racjonalnego legislatora, do jakich brytyjski również zapewne należy, ustalenie limitu na poziomie na przykład takim, jak proponowany jest przez Ministerstwo Finansów w Polsce (30%), 24 Office of Fair Trading. Annexe E: Competition and profitability. Detailed analysis. June OCENA RZĄDOWEGO ZAŁOŻENIA DO USTANOWIENIA LIMITU CAŁKOWITEGO KOSZTU KREDYTU Strona 13

14 czy nawet na poziomie takim, jak aktualnie rekomenduje się wobec unii kredytowych przez rząd brytyjski (w uproszczeniu 36%), spowodowałoby w Wielkiej Brytanii poważne konsekwencje w postaci wykluczenia bardzo istotnej liczby instytucji pożyczkowych. I stałoby się tak w każdym z segmentów tego rynku, a przeanalizowanych przez OFT, czyli zarówno payday loans, home credit, lombardów. Przy czym uwzględniając analizę całkowitego kredytu dla poszczególnych segmentów, praktycznie wykluczeniu z rynku podlegać mogłyby lombardy i home credit. Struktura podmiotowa na rynku polskim wykazuje wiele podobieństw do tej obserwowanej na rynku brytyjskim, a stąd intencja racjonalnego legislatora, wyrażona w niedawnym wywiadzie, udzielonym mediom elektronicznym przez Ministra Wojciecha Kowalczyka 25, prawdopodobnie nie mogłaby być efektywnie zrealizowana przy limicie 30% całkowitego kosztu kredytowego. Taki poziom limitu mógłby jednocześnie spowodować, wbrew wyrażanym przez racjonalnego legislatora intencjom, wykluczenie z polskiego rynku również stosunkowo znacznej liczby instytucji pożyczkowych, w tym prowadzących działalność w modelu payday loans, sprzedających na dłuższe okresy, czy zdecydowanej liczby firm działających w modelu home credit, a nawet lombardów, sprzedających przecież pożyczki zabezpieczone, czyli firm działających w odmiennym, względnie bezpieczniejszym, o mniejszym ryzyku modelu kredytowym niż bankowy i SKOK. Warto zauważyć, biorąc pod uwagę konkretne i reprezentatywne oferty, zaprezentowane w przywołanym raporcie OFT, iż poziom limitu na rynku brytyjskim prawdopodobnie nie powinien być niższy od wartości w przedziale 60-70% całkowitego kosztu kredytu. Wykluczyłoby to, co należy podkreślić, oferty, powszechne na rynku brytyjskim, a zdecydowanie przekraczające poziom 70% całkowitego kosztu kredytu raport OFT prezentuje oferty przekraczające 80% całkowitego kosztu kredytu. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w Polsce. Analizując oferty instytucji pożyczkowych, prowadzących działalność w różnych segmentach, można uznawać, że na polskim rynku istnieją podobne typy produktów, jak na rynku brytyjskim i podobne oferty cenowe z punktu widzenia całkowitego kosztu kredytu. Stąd można postawić uzasadnioną merytorycznie tezę, iż limit ustanowiony na poziomie, jak zaproponowano powyżej (to jest w przedziale 60%-70%), mógłby być także w Polsce uznany za racjonalny i uzasadniony z punktu widzenia celu, jakim jest doregulowanie, nie zaś przeregulowanie. 8. Społeczne konsekwencje ryzyka niedoszacowania negatywnych skutków regulacji Obecna faza rozwoju rynku instytucji pożyczkowych w Polsce może być określona jako początkowa i nie jest to co do zasady dobry moment do wdrażania limitu całkowitego kosztu kredytu. Jego wdrażanie do polskiego porządku prawnego tworzy istotne ryzyka po stronie biznesu, jak również ryzyko ograniczenia dostępu do oferty kredytowej uboższej części polskiego społeczeństwa, co pokazuje analiza ofert firm pożyczkowych różnych sektorów, przeprowadzona w p. 7. To ryzyko jest tym większe, że przy proponowanym aktualnie przez Ministerstwo Finansów limicie całkowitego kosztu kredytu, jak wynika z konsultacji z niektórymi bankami w Polsce, specjalizującymi się w ofercie consumer finance, już przy poziomie 30% całkowitego kosztu kredytu nie wszystkie produkty tych instytucji będą mogły spełnić wymagania stworzone przez 25 Newseria. Wywiad udzielony przez Pana Ministra Wojciecha Kowalczyka w dniu Strona 14 OCENA RZĄDOWEGO ZAŁOŻENIA DO USTANOWIENIA LIMITU CAŁKOWITEGO KOSZTU KREDYTU

15 takie restrykcyjne przepisy i znikną z rynku. A wraz z nimi wzrośnie wykluczenie, nawet znacznej części klientów pewnej liczby banków w Polsce. Zatem już taki poziom limitu jak zaproponowało Ministerstwo Finansów odbierze części banków w Polsce, pewną grupę mniej zamożnych, a jednocześniej bardziej ryzykownych klientów. Ważkim elementem w szacowaniu konkretnego poziomu limitu całkowitego kosztu kredytu, jakże często relatywizowanym przez bardzo wielu uczestników rynku w Polsce, w tym media czy część polityków, jest ryzyko poszerzenia zakresu szarej strefy rynku kredytowego, o ile limit zostałby ustalony zbyt nisko. Warto podkreślić, iż nawet w przywołanym wywiadzie Minister Kowalczyk zaznaczył, że przy proponowanym przez Ministerstwo limicie na poziomie 30% Pan Minister nie obawia się przechodzenia firm do szarej strefy. Stąd warto przywołać ponownie dokument konsultacyjny rządu brytyjskiego, rekomendujący podniesienie limitu kosztu kredytu do 36% dla unii kredytowych właśnie z powodu ryzyka korzystania przez konsumentów z produktów z szarej strefy i to pomimo zdecydowanie szerszej i bardziej dostępnej oferty kredytowej na tym rynku, niż na rynku polskim 26. Nadto należy podkreślić, iż w obecnej fazie rozwoju rynku nie ma realnych możliwości określenia bardzo rzetelnie i w pełni obiektywnie wpływu projektowanych zmian na rynek consumer finance w Polsce. Dlatego, biorąc pod uwagę ten i wszystkie wyżej opisane argumenty, rekomendowane byłoby przyjęcie limitu, który nie tworzy nadmiernego ryzyka dużej skali wykluczenia finansowego i nadmiernego zadłużenia, zmniejszając nieodpowiedzialnie dostęp do finansowania pilnych, życiowych potrzeb i przez to nie pozwalając pewnej grupie gospodarstw domowych na skuteczne rozwiązywanie ich bieżących problemów finansowych. Ostatecznie, po uwzględnieniu wątku ryzyka, opisanego w p. 7, KPF rekomenduje poziom limitu w przedziale wartości nie niższym niż 45% - 55%, przy czym, jak podkreślano powyżej racjonalniejszym byłoby ustalenie go raczej na poziomie wyznaczonym przez górną granicę tego przedziału. Jakkolwiek należy podkreślić, iż różnice w poziomie rozwoju rynku, różnice cech rynków rozwiniętych, przywołanych w cytowanych badaniach, mogą rzetelnie uzasadniać podniesienie poziomu limitu do wartości nawet przekraczającej zaproponowaną powyżej wartość limitu. 26 HM Treasury. Credit union maximum interest rate cap. December OCENA RZĄDOWEGO ZAŁOŻENIA DO USTANOWIENIA LIMITU CAŁKOWITEGO KOSZTU KREDYTU Strona 15

16 NOTKA BIOGRAFICZNA AUTORA Mirosław Bieszki, Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego; w 1986 stażysta w Komisji Europejskiej; w 1987 otrzymał stypendium badawcze Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej; swoją karierę bankowości rozwijał w Bank Austria Creditanstalt; później prezes GMAC Polska S.A. oraz prezes Santander Consumer Bank; dziś niezależny konsultant; publikował komentarze dla (NBP), przygotowywał ekspertyzy dla Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, publikował komentarze w Forbes oraz jako ekspert komentował w CNBC Business; Doradca Ekonomiczny KPF. Strona 16 OCENA RZĄDOWEGO ZAŁOŻENIA DO USTANOWIENIA LIMITU CAŁKOWITEGO KOSZTU KREDYTU

17 OCENA RZĄDOWEGO ZAŁOŻENIA DO USTANOWIENIA LIMITU CAŁKOWITEGO KOSZTU KREDYTU Strona 17

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH Senat RP

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH Senat RP POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH Senat RP Andrzej Roter Dyrektor Generalny Warszawa, dnia 7 listopada 2012 roku CHARAKTERYSTYKA RYNKU Wielkość rynku pożyczek bankowych i niebankowego

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku consumer finance. Portfel należności polskich przedsiębiorstw. Procesy upadłościowe przedsiębiorstw w Polsce

Sytuacja na rynku consumer finance. Portfel należności polskich przedsiębiorstw. Procesy upadłościowe przedsiębiorstw w Polsce Sytuacja na rynku consumer finance Portfel należności polskich przedsiębiorstw Procesy upadłościowe przedsiębiorstw w Polsce Wyłudzenia kredytów w segmencie detalicznym Wielkość polskiego rynku wierzytelności

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. Białystok, 13 maj 2013 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć

Bardziej szczegółowo

Rekomendacji T. Teza ta jest obecna w zestawie dyżurnym zarzutów wobec tych firm o cenach nieuzasadnionych. Nie są to naczynia połączone.

Rekomendacji T. Teza ta jest obecna w zestawie dyżurnym zarzutów wobec tych firm o cenach nieuzasadnionych. Nie są to naczynia połączone. JABŁKO TO NIE GRUSZKA W latach 2007 2012 wzrastał rynek pozabankowy, wartość portfeli firm pożyczkowych na koniec 2011 r. wyniosła ponad 2 mld zł i w ciągu 5 lat zwiększyła się o 60 proc. wynika z raportu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. (stan na dzień 31 grudnia 2012 r.)

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. (stan na dzień 31 grudnia 2012 r.) INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. (stan na dzień 31 grudnia 2012 r.) SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. KAPITAŁY NADZOROWANE... 4 III. WYMOGI KAPITAŁOWE...

Bardziej szczegółowo

COSNUMER FINANCE W OFENSYWIE

COSNUMER FINANCE W OFENSYWIE COSNUMER FINANCE W OFENSYWIE Andrzej Roter Dyrektor Generalny Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych Tradycyjnie rynek consumer finance postrzegany był jako jeden z ważnych segmentów działalności bankowej.

Bardziej szczegółowo

ŚNIADANIE PRASOWE TRENDY NA RYNKU KREDYTÓW

ŚNIADANIE PRASOWE TRENDY NA RYNKU KREDYTÓW ŚNIADANIE PRASOWE TRENDY NA RYNKU KREDYTÓW DLA LUDNOŚCI I FIRM W 2016 R. Mariusz Cholewa Prezes Zarządu BIK S.A. AGENDA Kredyty konsumpcyjne i pożyczki Wzrost wartości przy spadku liczby udzielonych kredytów.

Bardziej szczegółowo

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Gdańsk, marzec 2013 Scenariusz rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w

Bardziej szczegółowo

BIZNES I RYZYKO NA RYNKU CONSUMER FINANCE

BIZNES I RYZYKO NA RYNKU CONSUMER FINANCE BIZNES I RYZYKO NA RYNKU CONSUMER FINANCE dr Mariusz Cholewa Prezes Zarządu BIK S.A. Grudzień 2016 GRUPA BIK NAJWIĘKSZA BAZA O ZOBOWIĄZANIACH FINANSOWYCH W POLSCE Klienci Indywidualni Przedsiębiorcy Rejestr

Bardziej szczegółowo

Scoring kredytowy w pigułce

Scoring kredytowy w pigułce Analiza danych Data mining Sterowanie jakością Analityka przez Internet Scoring kredytowy w pigułce Mariola Kapla Biuro Informacji Kredytowej S.A. StatSoft Polska Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 36 30-110

Bardziej szczegółowo

RYNEK CONSUMER FINANCE

RYNEK CONSUMER FINANCE RYNEK CONSUMER FINANCE WZROST W OBLICZU WYZWAŃ I ZAGROŻEŃ? dr Piotr Białowolski Szkoła Główna Handlowa Kongres Consumer Finance, AGENDA PREZENTACJI Rynek consumer finance wielkość, cele sięgania po kredyt

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. (stan na dzień 31 grudnia 2013 r.) SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. KAPITAŁY

Bardziej szczegółowo

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Patronat Honorowy IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Wspó³organizatorzy R PROGRAM KONGRESU 12 grudnia 2013 09.00-09.30 Rejestracja 09.30-09.40 Otwarcie Kongresu Leszek Pawłowicz, Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Rynek firm pożyczkowych w Polsce Raport. Kongres Consumer Finance

Rynek firm pożyczkowych w Polsce Raport. Kongres Consumer Finance www.pwc.pl Rynek firm pożyczkowych w Polsce Raport Kongres Consumer Finance 12 grudnia 2013 r. Zadłużenie Polaków w 2013 r. 0,7% całkowitej wielkości zobowiązań Polaków pochodzi z firm udzielających pożyczek

Bardziej szczegółowo

Rynek Consumer Finance w Polsce

Rynek Consumer Finance w Polsce Rynek Consumer Finance w Polsce - rys historyczny i bieżąca sytuacja Andrzej Reterski Prezes Zarządu Domu Finansowego QS Początki Consumer Finance w Polsce Przed 989 r. Po 989 r. Przemiany Praktyczny społeczne

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska SA na 31 grudnia 2009 r. Warszawa, 31 sierpnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska SA na 31 grudnia 2009 r. Warszawa, 31 sierpnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska SA na 31 grudnia 2009 r. Warszawa, 31 sierpnia 2010 r. Spis treści 1. Wstęp............................ 3 2. Fundusze własne...................

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MAJ 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MAJ 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MAJ 2013 r. Białystok, 13 czerwiec 2013 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem w Bankach

Zarządzanie Kapitałem w Bankach Zarządzanie Kapitałem w Bankach Wizja scenariusza spowolnienia gospodarczego w Polsce w kontekście powołania wspólnego nadzoru bankowego Tomasz Kubiak Dyrektor Zarządzający Dep. Alokacji Kapitału i ALM

Bardziej szczegółowo

Głównym celem opracowania jest próba określenia znaczenia i wpływu struktury kapitału na działalność przedsiębiorstwa.

Głównym celem opracowania jest próba określenia znaczenia i wpływu struktury kapitału na działalność przedsiębiorstwa. KAPITAŁ W PRZEDSIĘBIORSTWIE I JEGO STRUKTURA Autor: Jacek Grzywacz, Wstęp W opracowaniu przedstawiono kluczowe zagadnienia dotyczące możliwości pozyskiwania przez przedsiębiorstwo kapitału oraz zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. PAŹDZIERNIK 2014 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. PAŹDZIERNIK 2014 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. PAŹDZIERNIK 2014 r. Białystok, 13 listopada 2014 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Ocena ryzyka kontraktu Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Plan prezentacji Główne rodzaje ryzyka w działalności handlowej i usługowej przedsiębiorstwa Wpływ udzielania

Bardziej szczegółowo

Publikacja danych za okres czerwiec-wrzesień 2017 r. z nowego systemu sprawozdawczego statystyki monetarnej

Publikacja danych za okres czerwiec-wrzesień 2017 r. z nowego systemu sprawozdawczego statystyki monetarnej Publikacja danych za okres czerwiec-wrzesień 2017 r. z nowego systemu sprawozdawczego statystyki monetarnej W dniu 23 października br. NBP opublikował po raz pierwszy agregaty monetarne wyliczone na podstawie

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Kongres Ryzyka Dokąd zmierza rynek consumer finance? dr Mariusz Cholewa Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A.

Kongres Ryzyka Dokąd zmierza rynek consumer finance? dr Mariusz Cholewa Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A. Kongres Ryzyka Dokąd zmierza rynek consumer finance? dr Mariusz Cholewa Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A. Czym jest consumer finance? bankowe kredyty gotówkowe kredyty ratalne karty kredytowe

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE

SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE II kwartał 2015 INFORMACJA SYGNALNA Warszawa - Gdańsk, maj 2015 SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE II kwartał 2015 roku OPRACOWANIE: DR PIOTR BIAŁOWOLSKI, DR SŁAWOMIR

Bardziej szczegółowo

Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Warszawa, lipiec 2013 Departament

Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Warszawa, lipiec 2013 Departament Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce Warszawa, lipiec 2013 Departament Slajd 2 mieszkaniowych w Polsce charakterystyka portfela mieszkaniowych Ryzyko z portfelem Finansowanie akcji kredytowej

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. WRZESIEŃ 2014 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. WRZESIEŃ 2014 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. WRZESIEŃ 2014 r. Białystok, 13 października 2014 r. 1 z 5 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

Czynniki popytowe i podażowe na rynku pożyczek niebankowych analiza kierunków zmian w roku 2013

Czynniki popytowe i podażowe na rynku pożyczek niebankowych analiza kierunków zmian w roku 2013 Dr Mirosław A. Bieszki Doradca Ekonomiczny KPF Czynniki popytowe i podażowe na rynku pożyczek niebankowych analiza kierunków zmian w roku 2013 Firmy pożyczkowe nie należące ani nie powiązane z bankami

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2013 r. Białystok, 12 kwiecień 2013 r. 1 z 5 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą

Bardziej szczegółowo

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Wyniki badania eksperckiego Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 28.01.2016 r. Informacje o badaniu Czyje to stanowisko? eksperci znawcy systemów bankowych

Bardziej szczegółowo

Praktyka inżynierii finansowej. Założenia projektu

Praktyka inżynierii finansowej. Założenia projektu Praktyka inżynierii finansowej Założenia projektu Cel projektu Celem projektu jest analiza czynników ryzyka stopy procentowej związanych z nowo oferowanym produktem finansowym Kredytem MiŚ. Zakres prac

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Ocena adekwatności alokowanych środków finansowych w ramach POPT 2014-2020

Ocena adekwatności alokowanych środków finansowych w ramach POPT 2014-2020 Ocena adekwatności alokowanych środków finansowych w ramach POPT 2014-2020 Zgodnie z przekazanymi informacjami, wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację POPT wyniesie 700,1 mln EUR wkładu

Bardziej szczegółowo

usunięcie założeń dotyczących umów, dla których nie został ustalony harmonogram spłat,

usunięcie założeń dotyczących umów, dla których nie został ustalony harmonogram spłat, UZASADNIENIE Niniejsza ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę Komisji 2011/90/UE z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniającą część II załącznika I do dyrektywy 2008/48/WE Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Agenda 1. Przyczyny globalnego

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Jaka przyszłość regulacyjna dla sektora bankowości detalicznej? Kongres Bankowości Detalicznej

Jaka przyszłość regulacyjna dla sektora bankowości detalicznej? Kongres Bankowości Detalicznej Jaka przyszłość regulacyjna dla sektora bankowości detalicznej? Kongres Bankowości Detalicznej Adam Kołaczyk Partner, Dział Zarządzania Ryzykiem Deloitte Warszawa, 25 października 2012 r. Nadzór unijny

Bardziej szczegółowo

Debiut na NewConnect. Warszawa, 8 wrzesień 2011

Debiut na NewConnect. Warszawa, 8 wrzesień 2011 Debiut na NewConnect Warszawa, 8 wrzesień 2011 Agenda Działalność Spółki Informacje finansowe Strategia rozwoju i cele inwestycyjne Emisja prywatna 2 Sieć sprzedaży, produkt, klient Profil działalności

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego )

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) I. Preambuła 1. Dom Maklerski wprowadza niniejszą Politykę Informacyjną w celu wypełnienia obowiązków określonych w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Limit referencyjny lepiej będzie chronił rynek i konsumentów

Limit referencyjny lepiej będzie chronił rynek i konsumentów Limit referencyjny lepiej będzie chronił rynek i konsumentów Rynek pożyczkowy Rynek pożyczkowy w Polsce to coraz większa część rynku finansowego. Z punktu widzenia wartości udzielonych kredytów konsumenckich

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, dnia 21 grudnia 2011 roku 1 Data powstania: Data zatwierdzenia: Data wejścia w życie: Właściciel:

Bardziej szczegółowo

FAKTY NA TEMAT KREDYTÓW FRANKOWYCH

FAKTY NA TEMAT KREDYTÓW FRANKOWYCH FAKTY NA TEMAT KREDYTÓW FRANKOWYCH 118 mld PLN 502 tys. łączne zadłużenie z tytułu kredytów mieszkaniowych w CHF wg stanu na 09.2017 liczba czynnych umów kredytowych wg stanu na 09.2017 ok. 58 tys. Liczba

Bardziej szczegółowo

Wycena portfela wierzytelności przeterminowanych z perspektywy inwestora. V Bankowe Forum Wierzytelności Kwiecień 2014

Wycena portfela wierzytelności przeterminowanych z perspektywy inwestora. V Bankowe Forum Wierzytelności Kwiecień 2014 Wycena portfela przeterminowanych z perspektywy inwestora V Bankowe Forum Wierzytelności Kwiecień 2014 Sytuacja rynkowa Poziom kredytów nieregularnych (NPL) nadal wyższy niż w UE, a nasycenie kredytów

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Informacja z BIK jako podstawa zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu konsumentów. Konferencja SKEF 30 listopada 2011 r.

Informacja z BIK jako podstawa zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu konsumentów. Konferencja SKEF 30 listopada 2011 r. Informacja z BIK jako podstawa zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu konsumentów Konferencja SKEF 30 listopada 2011 r. Odpowiedzialne kredytowanie i pożyczanie w UE Odpowiedzialne kredytowanie produkty kredytowe

Bardziej szczegółowo

PRZEWIDYWANE SKUTKI IMPLEMENTACJI DYREKTYWY O KREDYCIE KONSUMENCKIM SEKTORA FINANSOWEGO I GOSPODARKI. Dyrektor Generalny

PRZEWIDYWANE SKUTKI IMPLEMENTACJI DYREKTYWY O KREDYCIE KONSUMENCKIM SEKTORA FINANSOWEGO I GOSPODARKI. Dyrektor Generalny PRZEWIDYWANE SKUTKI IMPLEMENTACJI DYREKTYWY O KREDYCIE KONSUMENCKIM DLA SEKTORA FINANSOWEGO I GOSPODARKI Andrzej Roter Dyrektor Generalny Warszawa, dnia 31marca 2009 roku KONFERENCJA: KREDYT KONSUMENCKI

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

styczeń 2017 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

styczeń 2017 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna styczeń 2017 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr hab. Piotr Białowolski

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Mikołów, dnia 31 stycznia 2011 r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres 01-07-2010r. do 30-09-2010r.) Mikołów, dnia 10 listopada 2010 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Pozostałe zmiany zawarte w projekcie mają charakter redakcyjny.

Pozostałe zmiany zawarte w projekcie mają charakter redakcyjny. UZASADNIENIE Jednym z największych wyzwań stojących przed rynkami finansowymi wobec ostatniego kryzysu finansowego (zapoczątkowanego tzw. kryzysem subprime na rynku amerykańskim) było zapewnienie płynności

Bardziej szczegółowo

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym Część 1 - Przedsiębiorstwa Pytania 1-7 dotyczą polityki kredytowej Banku w zakresie kredytów dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2017 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2017 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2017 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. (stanowi część Oferty Wykonawcy)

BIZNES PLAN. (stanowi część Oferty Wykonawcy) Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Operacyjnej nr [*] BIZNES PLAN (stanowi część Oferty Wykonawcy) Informacje o Wykonawcy: [nazwa] [adres] [dane kontaktowe] (W przypadku wspólnego ubiegania

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

W sprawie Ustawy o kredycie konsumenckim

W sprawie Ustawy o kredycie konsumenckim Informacja prasowa Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego W sprawie Ustawy o kredycie konsumenckim Warszawa, 19 grudnia 2011 lunch prasowy w siedzibie Fundacji dr Agnieszka Tułodziecka Prezes Fundacji

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej

Podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej Stanowisko UKNF w sprawie dobrych praktyk w zakresie walutowych transakcji pochodnych - podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej Zgromadzony w toku czynności nadzorczych

Bardziej szczegółowo

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Wyniki badania eksperckiego Klub Polska 2025+, Klub Bankowca 30.09.2015 r. Informacje o badaniu Czyje to stanowisko? eksperci - znawcy systemów

Bardziej szczegółowo

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne:

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne: Ewaluacja ex post projektu systemowego PARP pt. Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji w ramach Pilotażu w III osi priorytetowej PO IG Metodologia badania Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR PROJEKTY BADAWCZE KONFERENCJE KONFERENCJA PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE - ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

INFORMATOR PROJEKTY BADAWCZE KONFERENCJE KONFERENCJA PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE - ZWIĄZEK PRACODAWCÓW INFORMATOR KONFERENCJA PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE - ZWIĄZEK PRACODAWCÓW DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RYNKU FINANSOWEGO W POLSCE PROJEKTY BADAWCZE KONFERENCJE Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. (stanowi część Oferty Wykonawcy)

BIZNES PLAN. (stanowi część Oferty Wykonawcy) Sygnatura postępowania DZZK/56/DIF/2017 Załącznik nr 6 do SIWZ BIZNES PLAN (stanowi część Oferty Wykonawcy) Informacje o Wykonawcy: [nazwa] [adres] [dane kontaktowe] (W przypadku wspólnego ubiegania się

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Związek Pracodawców powstała 27 października 1999 roku i obecnie skupia kilkadziesiąt kluczowych

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Związek Pracodawców powstała 27 października 1999 roku i obecnie skupia kilkadziesiąt kluczowych Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Związek Pracodawców powstała 27 października 1999 roku i obecnie skupia kilkadziesiąt kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, w tym banki,

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za II kw r.

Wyniki Banku BPH za II kw r. Wyniki Banku BPH za II kw. 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 13 sierpnia 2013 r. 13 sierpnia 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA 1.01. 31.03.2015 Organizacja Grupy Kapitałowej Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie portfeli

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA MODUŁ 2 Kredyt konsumencki - wybrane zagadnienia UMOWA O KREDYT KONSUMENCKI 1. Najważniejszym aktem prawnym regulującym kwestie kredytu konsumenckiego jest

Bardziej szczegółowo

Jak nie tylko być zgodnym z regulacją, ale wyciągnąć korzyści biznesowe z lepszego dopasowania oferty

Jak nie tylko być zgodnym z regulacją, ale wyciągnąć korzyści biznesowe z lepszego dopasowania oferty Jak nie tylko być zgodnym z regulacją, ale wyciągnąć korzyści biznesowe z lepszego dopasowania oferty 5.10.2017 Copyright Sollers Consulting 2017 Jak być zgodnym z regulacją? Ale nie o tym jest ta prezentacja

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2017 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2017 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2017 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał

Bardziej szczegółowo

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny ZAWIADOMIENIE. o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny ZAWIADOMIENIE. o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa dr Jacek Czabański adres do korespondencji: Kopeć Zaborowski Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych ul. Hoża 59A lok. 1B 00-681 Warszawa Warszawa, dnia 19 maja 2016 r. Szanowny Pan Zbigniew Ziobro Minister

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY SZACOWANIA KAPITAŁU WEWNĘTRZNEGO W DOMU MAKLERSKIM CAPITAL PARTNERS S.A.

PROCEDURY SZACOWANIA KAPITAŁU WEWNĘTRZNEGO W DOMU MAKLERSKIM CAPITAL PARTNERS S.A. PROCEDURY SZACOWANIA KAPITAŁU WEWNĘTRZNEGO W DOMU MAKLERSKIM CAPITAL PARTNERS S.A. Przyjęte uchwałą Zarządu nr 2/IV/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. (zmienione uchwałami Zarządu nr 7/III/2016 z dnia 23

Bardziej szczegółowo

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne:

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne: Rynek Rynek szybkich pożyczek konsumenckich jest w fazie dynamicznego rozwoju. Pożyczki pozabankowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno osób, które nie mają możliwości skorzystania z oferty

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Nest Bank S. A. w zakresie ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Nest Bank S. A. w zakresie ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Nest Bank S. A. w zakresie ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ujawnianiu w ramach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia. 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia. 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 PROJEKT ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia. 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A R O Z W O J U I F I N A N S Ó W 1) z dnia 12 września 2017 r.

M I N I S T R A R O Z W O J U I F I N A N S Ó W 1) z dnia 12 września 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A R O Z W O J U I F I N A N S Ó W 1) z dnia 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego.

Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego. Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego. Poniżej zamieszczamy informację na temat sytuacji sektora bankowego w pierwszym półroczu 2009 roku, jaką zamieściła na

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2016 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał

Bardziej szczegółowo

Raport BIG - specjalny dodatek. Kobiecy punkt widzenia

Raport BIG - specjalny dodatek. Kobiecy punkt widzenia Raport BIG - specjalny dodatek Kobiecy punkt widzenia Wstęp Szanowni Państwo, Przedstawiamy specjalny dodatek do. edycji Raportu BIG o nastrojach wśród polskich przedsiębiorców, jest on poświęcony opiniom

Bardziej szczegółowo

Spółdzielcza Baza Nieruchomości. Realizacja postanowień Rekomendacji J

Spółdzielcza Baza Nieruchomości. Realizacja postanowień Rekomendacji J Spółdzielcza Baza Nieruchomości Realizacja postanowień Rekomendacji J Spółdzielcza Baza Nieruchomości PODSTAWOWE INFORMACJE O SYSTEMIE: System Spółdzielcza Baza Nieruchomości realizuje wytyczne Komisji

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MAJ 2014 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MAJ 2014 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MAJ 2014 r. Białystok, 12 czerwca 2014 r. 1 z 7 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć

Bardziej szczegółowo

SMS Kredyt Holding S.A. w drodze na NewConnect. Autoryzowany Doradca:

SMS Kredyt Holding S.A. w drodze na NewConnect. Autoryzowany Doradca: SMS Kredyt Holding S.A. w drodze na NewConnect Autoryzowany Doradca: 1 Wyłączenia odpowiedzialności Materiał ten ma na celu prezentację podstawowych założeo działalności Spółki SMS Kredyt Holding S.A.

Bardziej szczegółowo

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy 5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy Sektor bankowy W I kwartale 2016 r. w sektorze bankowym można zauważyć kilka niekorzystnych zjawisk, które były już sygnalizowane w IV kwartale 2015 r. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca: Zaliczka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Adres: (siedziba) Numer

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA MODUŁ 4 Zagrożenia wynikające z zaciągania szybkich pożyczek (tzw. chwilówek ) INSTYTUCJA POŻYCZKOWA 1. INSTYTUCJA POŻYCZKOWA to podmiot (kredytodawca),

Bardziej szczegółowo

BANKI. EuroRating obniża oceny ratingowe dziesięciu polskich banków

BANKI. EuroRating obniża oceny ratingowe dziesięciu polskich banków Warszawa, 10.08.2015 EuroRating obniża oceny ratingowe dziesięciu polskich banków DZIAŁANIE RATINGOWE Warszawa, 10 sierpnia 2015 r. Agencja ratingowa EuroRating obniżyła oceny ratingowe dziesięciu polskich

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDOWA

DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDOWA DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDOWA na rzecz rynku finansowego w Polsce Prezentacja działalności Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Związku Pracodawców Gdańsk, 2013 rok PODSTAWOWE FAKTY DOŚWIADCZONY

Bardziej szczegółowo

Wpływ światowego kryzysu finansowego na prowadzenie działalności bankowej w Europie Zachodniej i Europie Środkowej

Wpływ światowego kryzysu finansowego na prowadzenie działalności bankowej w Europie Zachodniej i Europie Środkowej Wpływ światowego kryzysu finansowego na prowadzenie działalności bankowej w Europie Zachodniej i Europie Środkowej Wojciech Kwaśniak Narodowy Bank Polski Źródła kryzysu Strategie instytucji finansowych

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Zmiana rządowego programu Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego 1)

Zmiana rządowego programu Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego 1) Warszawa, 12.06.2015 r. Zmiana rządowego programu Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego 1) W programie Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo