REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ PLATINUM FUND 24 S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ PLATINUM FUND 24 S.A."

Transkrypt

1 REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ PLATINUM FUND 24 S.A. Niniejszy Regulamin korzystania z Internetowej Platformy Transakcyjnej Platinum Fund 24 S.A., zwany dalej Regulaminem stanowiący integralną część Umowy o Korzystanie z Platformy, określa tryb, zasady oraz warunki zawarcia Umowy o Korzystanie z Platformy oraz zawierania transakcji nabywania, konwersji, odkupywania i transferu jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych za pośrednictwem Internetowej Platformy Transakcyjnej. Regulamin dotyczy wyłącznie umów zawieranych z osobami fizycznymi. 1. Definicje Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają: 1) Agent Transferowy - Podmiot działający jako Agent Transferowy dla Funduszu. Przez Agenta Transferowego uznaje się na użytek niniejszego Regulaminu także agenta transferowego obsługującego fundusze zagraniczne wskazanego w procedurach tych funduszy. 2) Dyspozycja - oświadczenia woli składane przez Klientów w związku z uczestnictwem w Funduszu, niebędące Zleceniem w tym zmiana danych osobowych. 3) Dystrybutor - Platinum Fund 24 S.A. z siedzibą w Warszawie zarejestrowana pod numerem KRS w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 4) Depozytariusz - Podmiot wykonujący obowiązki depozytariusza określone w Ustawie. 5) Firma Kurierska - Osoba prawna uprawniona na podstawie zawartej z Dystrybutorem umowy m.in. do identyfikowania Klienta oraz podejmowania czynności wskazanych z niniejszym Regulaminie. W rozumieniu niniejszego Regulaminu, przez Firmę Kurierską należy rozumieć również każdą osobę będącą pracownikiem Firmy Kurierskiej. 6) Fundusz/ Fundusze - Fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, a także subfundusze wydzielone w ramach tych Funduszy, fundusze zagraniczne, fundusze inwestycyjne otwarte z siedzibą w państwach EEA oraz fundusze inwestycyjne otwarte z siedzibą w państwach należących do OECD innych niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA. 7) Internetowa Platforma Transakcyjna lub Platforma system informatyczny umożliwiający składanie Zleceń i Dyspozycji związanych z uczestnictwem w Funduszach. 8) Jednostki Uczestnictwa lub Jednostki - jednostki uczestnictwa lub odpowiednio tytuły uczestnictwa w Funduszach. 9) Klient osoba która zawarła Umowę Korzystania z Platformy lub osoba która ma zamiar zawarcia Umowy Korzystania z Platformy.

2 10) Podpis Elektroniczny podpis elektroniczny w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. 11) Pracownik Dystrybutora lub Pracownik Osoba zatrudniona przez Dystrybutora. 12) Prospekt Informacyjny - Aktualny prospekt informacyjny Funduszu. 13) Rejestr - Elektroniczna ewidencja danych Uczestnika uwzględniająca m.in. liczbę i wartość posiadanych przez Uczestnika Jednostek. 14) Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa (Dz. U. z 2009 r., nr 62, poz. 507). 15) Towarzystwo - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w rozumieniu Ustawy. 16) Uczestnik - Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na rzecz której w Rejestrze zapisane są Jednostki Uczestnictwa lub ich ułamkowe części. W przypadku rejestrów małżeńskich Uczestnikiem są małżonkowie. 17) Umowa Korzystania z Platformy lub Umowa umowa na świadczenie usług, dostępnych na Internetowej Platformie Transakcyjnej, zawarta pomiędzy Klientem a Dystrybutorem. 18) Ustawa - Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r., nr 146, poz ze zm.). 19) Zlecenie oświadczenie woli Klienta kierowane do Funduszy związane z nabywaniem i zbywaniem Jednostek Uczestnictwa w tym Zlecenie Nabycia, Zbycia, Konwersji, Transferu. 2. Postanowienia Ogólne 1. Internetowa Platforma Transakcyjna dostępna na stronie jest własnością Dystrybutora działającąego jako podmiot uprawniony do pośredniczenia w nabywaniu i zbywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych z dnia r. nr DPF/4031/43/15/08/KE-K. Internetowa Platforma Transakcyjna zapewnia w szczególnosci: 1) informowanie Klientów o usługach dostępnych na Internetowej Platformie Transakcyjnej, 2) informowanie Klientów o możliwości zawarcia Umowy Korzystania z Platformy, przy wykorzystaniu Podpisu Elektronicznego lub korespondencyjnie. 3) udostępnianie Klientom materiałów reklamowych i informacyjnych dotyczących Funduszy, a w szczególności Prospektów Informacyjnych tych Funduszy i ich skrótów, statutów, Tabeli Opłat, sprawozdań finansowych Funduszy. Materiały te udostępniane są w postaci elektronicznej.

3 4) udzielenie informacji związanych z uczestnictwem w Funduszach. 5) informowanie Klientów o formie nabywania Jednostek Uczestnictwa. 6) informowanie Klientów o numerach rachunków bankowych Funduszu, na które powinni dokonać wpłaty środków pieniężnych. 7) przyjmowanie Zleceń w tym Zleceń Nabycia, Zbycia, Konwersji, Transferu i innych wymienionych w procedurach poszczególnych Funduszy, a także przyjmowania Dyspozycji. 8) odbieranie innych oświadczeń Uczestników Funduszy zgodnie z niniejszym Regulaminem i Statutami Funduszy, w tym oświadczeń Klientów zezwalających na przetwarzanie ich danych osobowych. 9) możliwość złożenia w formie elektronicznej, każdego Zlecenia i Dyspozycji na podstawie informacji, oświadczeń i dokumentów wypełnionych przez Klienta. 10) informowanie o możliwości składania przez Klientów, pisemnych reklamacji i skarg na adres Dystrybutora oraz o trybie i terminach ich rozpoznania. 2. Zawarcie przez Klienta Umowy wymaga posiadania przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych. 3. Prawa i obowiązki Klientów związane z ich uczestnictwem w Funduszach określone są w Statutach i Prospektach Informacyjnych Funduszy. 4. Osoba składająca Zlecenie akceptuje fakt, iż lokowanie środków w Funduszach wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym przejawiającym się w możliwości zarówno wzrostów, jak i spadków wartości inwestycji wynikających ze zmiennej koniunktury na rynkach finansowych oraz fakt, że Fundusze nie gwarantują osiągnięcia określonego w ich Statutach celu inwestycyjnego, w szczególności nie gwarantują dodatniej stopy zwrotu z inwestycji niezależnie od długości jej trwania. 5. Przed dokonaniem inwestycji i otwarciem Rejestru w danym Funduszu Klient winien zapoznać się z jego Prospektem Informacyjnym oraz zawartym w nim Statutem. 3. Uzyskanie dostępu do Platformy 1. Platforma jest udostępniana za pośrednictwem sieci Internet, pod adresem 2. Dostęp do Platformy posiadają osoby, które zawarły Umowę Korzystania z Platformy, która następnie została aktywowana w sposób określony w par. 4 niniejszego Regulaminu. 3. Platforma jest dostępna przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym dostęp do Platformy może być czasowo ograniczony z przyczyn technicznych oraz w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.

4 4. Dostęp do Platformy kończy się wraz z rozwiązaniem/wygaśnięciem Umowy Korzystania z Platformy. 5. W celu uzyskania pomocy Klient może ponadto korzystać z Biura Obsługi Klienta Dystrybutora w dni robocze w godzinach określonych przez Dystrybutora. 4. Zawarcie Umowy Korzystania z Platformy i Aktywacja Konta Klienta 1. Zawarcie Umowy Korzystania z Platformy może nastąpić korespondencyjnie bez obecności Klienta albo z wykorzystaniem Podpisu Elektronicznego. Po podpisaniu Umowy Korzystania z Platformy przez Klienta i Dystrybutora, następuje aktywacja konta Klienta na Internetowej Platformie Transakcyjnej. 2. W celu zawarcia Umowy Korzystania z Platformy Klient wypełnia formularz elektroniczny na stronie Wypełniając formularz elektroniczny Klient jest zobowiązany do podania wszystkich danych znajdujących się na formularzu. 3. Dystrybutor uprawniony jest do żądania przedstawienia przez Klienta dodatkowych danych, informacji i odpisów dokumentów, które wymagane są do realizacji Zleceń i Dyspozycji zgodnie ze statutami Funduszy, niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności przepisami Ustawy, Rozporządzenia oraz ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W przypadku nie przedstawienia ww. danych i dokumentów Dystrybutor uprawniony jest do odmowy zawarcia Umowy. Lista wymaganych odpisów dokumentów wraz ze sposobem potwierdzenia za zgodność z oryginałem (np. odpis notarialny, poświadczenie przez Firmę Kurierską) będzie podawana po wypełnieniu formularza elektronicznego. 4. W przypadku zawierania Umowy Korzystania z Platformy z wykorzystaniem podpisu elektronicznego: 1) po zawarciu Umowy Korzystania z Platformy następuje aktywacja konta Klienta. Dystrybutor aktywuje w systemie nowo podpisane Umowy Korzystania z Platformy, po której system automatycznie wysyła do Klienta wiadomość o aktywacji konta wraz z numerem Klienta, 2) Dystrybutor wysyła do Klienta SMS z hasłem do pierwszego logowania oraz kopertę z PUK ( hasło potwierdzające ). 5. W przypadku zawierania Umowy Korzystania z Platformy korespondencyjnie bez obecności Klienta: 1) Po wypełnieniu przez Klienta formularza na stronie oraz pod warunkiem ustalenia, że pierwsza transakcja zostanie przeprowadzona za pośrednictwem rachunku Klienta w podmiocie świadczącym usługi finansowe:

5 a) Klient drukuje i podpisuje Umowę Korzystania z Platformy w dwóch egzemplarzach, oraz pobiera Regulamin zapisany w formacie zapewniającym jego integralność, albo b) Klient pobiera Regulamin zapisany w formacie zapewniającym jego integralność przy czym Dystrybutor drukuje Umowę Korzystania z Platformy w dwóch egzemplarzach, 2) Po wydrukowaniu Umowy Korzystania z Platformy: a) w sytuacji opisanej w pkt 1) lit. a) powyżej Klient przesyła podpisaną Umowę Korzystania z Platformy do siedziby Dystrybutora w dwóch egzemplarzach, b) w sytuacji opisanej w pkt 1) lit b) powyżej Dystrybutor przesyła Umowę Korzystania z Platformy do Klienta w dwóch egzemplarzach, a Klient podpisuje dwa egzemplarze Umowy Korzystania z Platformy i zwrotnie przesyła podpisane dwa egzemplarze Umowy Korzystania z Platformy do Dystrybutora, 3) W przypadku opisanym w pkt 1) lit. a) powyżej Dystrybutor po otrzymaniu dwóch egzemplarzy Umowy Korzystania z Platformy podpisuje i wysyła do Klienta jeden egzemplarz Umowy Korzystania z Platformy; jednocześnie do Klienta wysyłana jest koperta z PUK ( hasło potwierdzające ), 4) W przypadku opisanym w pkt 1) lit) b) powyżej Dystrybutor po zwrotnym otrzymaniu od Klienta dwóch podpisanych egzemplarzy Umowy Korzystania z Platformy podpisuje i wysyła do Klienta jeden egzemplarz Umowy Korzystania z Platformy; jednocześnie do Klienta wysyłana jest koperta z PUK ( hasło potwierdzające ), 5) Po zawarciu Umowy w sposób opisany powyżej Dystrybutor aktywuje w systemie Umowę Korzystania z Platformy, po której system automatycznie wysyła do Klienta wiadomość o aktywacji konta wraz z numerem Klienta oraz SMS z hasłem do pierwszego logowania. 6. Zawarcie Umowy Korzystania z Platformy w warunkach opisanych w ust. 5 powyżej następuje pod warunkiem, że gdy łączna wartość wpłat Klienta na rejestr uczestnika Funduszy utworzonych przez dane Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w rozumieniu Ustawy, przekroczy kwotę zł, Klient zobowiązany będzie do potwierdzenia swojej tożsamości za pośrednictwem Firmy Kurierskiej poprzez poświadczenie za zgodność z oryginałem przez Firmę Kurierską dowodu tożsamości Klienta albo poprzez dodatkową weryfikację autentyczności przedstawionych dokumentów lub poświadczenie ich zgodności z oryginałem przez notariusza, organ administracji rządowej, organ samorządu terytorialnego albo bezpośrednio w siedzibie Spółki, pod rygorem zablokowania możliwości dokonywania kolejnych transakcji dotyczących Funduszy utworzonych przez dane Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Do chwili potwierdzenia tożsamości Klienta w sposób określony w zdaniu poprzednim konto Klienta na Internetowej Platformie Transakcyjnej

6 będzie zablokowane w sposób uniemożliwiający składanie zleceń zmniejszających saldo Rejestrów uczestnika (Klienta) w Funduszach utworzonych przez dane Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. 7. Jeżeli Klient potwierdzi swoją tożsamość w trybie i na zasadach określonych w ust. 6 powyżej (tj. w przypadku gdy łączna wartość wpłat Klienta na rejestr uczestnika Funduszy utworzonych przez jedno Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w rozumieniu Ustawy, przekroczy kwotę zł), w każdym kolejnym przypadku przekroczenia kwoty zł wartości wpłat Klienta na rejestr uczestnika Funduszy utworzonych przez inne Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w rozumieniu Ustawy, Klient nie będzie zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości w związku z przeprowadzeniem weryfikacji tożsamości Klienta w trybie określonym w ust. 6 powyżej. 5. Przechowywanie danych do logowania 1. Klient zobowiązany jest do należytego chronienia wszelkich danych i haseł umożliwiających korzystanie z Platformy. Dyspozycje lub Zlecenia złożone z użyciem poprawnego numeru Klienta lub hasła uważa się za złożone przez Klienta. 2. Dystrybutor oraz Fundusze i Agenci Transferowi nie ponoszą odpowiedzialności za realizację Dyspozycji lub Zleceń przez osoby inne niż Klient, które dysponowały wszystkimi danymi, które miały być chronione przez Klienta zgodnie z postanowieniami ust W razie ujawnienia numeru Klienta, hasła lub innych danych umożliwiających logowanie do systemu Platformy innym osobom Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Dystrybutora. 6. Korzystanie z Platformy przez pełnomocników Klient nie może ustanowić pełnomocnika do korzystania z Platformy w jego imieniu. 7. Logowanie się do Platformy 1. Klient każdorazowo uzyskuje dostęp i może korzystać z Platformy po dokonaniu prawidłowego logowania się do Platformy. Logowanie polega na wpisaniu w odpowiednich polach numeru klienta i hasła. 2. Numer Klienta i hasło są poufne i nie mogą być ujawniane osobom trzecim.

7 3. Trzykrotne błędne wprowadzenie hasła powoduje zablokowanie dostępu do Platformy. W przypadku, gdy Klient zapomni hasła lub hasło zostanie zablokowane w sposób opisany w zdaniu poprzednim, Klient może skorzystać z opcji Zapomniałem Hasła. 4. W przypadku gdy Klient zapomni numeru Klienta może skorzystać z opcji Zapomniałem numeru Klienta. 8. Zasady składania Zleceń i Dyspozycji 1. Zlecenia Klientów przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem Internetowej Platformy Transakcyjnej, poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy przygotowanych i udostępnionych przez Dystrybutora w postaci elektronicznej. 2. Zlecenie złożone za pośrednictwem Platformy uznaje się za zlecenie złożone z wyłącznej inicjatywy Klienta. 3. Zlecenia wypełnia Klient, w sposób elektroniczny, bezpośrednio na Internetowej Platformie Transakcyjnej zgodnie z zamieszczonymi wskazówkami. Klient zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich wymaganych pól udostępnionych formularzy. 4. Sposób wypełnienia formularza i dane zamieszczone w Zleceniu są sprawdzane automatycznie przez system, pod względem bezbłędności i kompletności uzyskanych informacji i prawidłowości wypełnionego Zlecenia. 5. Zlecenia i Dyspozycje składane za pośrednictwem Platformy wymagają dla swej ważności autoryzacji. Klient powinien upewnić się, że wszystkie Zlecenia i Dyspozycje składane za pomocą systemu Platformy są prawidłowe i zgodne z jego intencjami przed dokonaniem ich autoryzacji. 6. Autoryzacja odbywa się poprzez wpisanie przez Klienta w odpowiednim polu, jednego z kodów jednorazowych (wysyłane przez SMS).W przypadku zmiany danych osobowych autoryzacja następuje z wykorzystaniem hasła PUK. 7. Odwołanie autoryzowanego Zlecenia czy Dyspozycji nie jest możliwe. 8. Zlecenia i Dyspozycje są uważane za złożone w chwili ich autoryzacji. Tak złożone Zlecenia i Dyspozycje przekazywane są do Funduszy przy czym w przypadku gdy w związku ze złożeniem Zleceniem wymagana będzie wpłata na rachunek danego Funduszu, Zlecenie jest realizowane pod warunkiem dokonania wpłaty na rachunek Funduszu. 9. W każdym przypadku składania Zlecenia gdy Klient nie ma otwartego Rejestru w wybranym Funduszu, następuje przesłanie do Funduszu w sposób z nim uzgodniony, danych osobowych Klienta w celu otwarcia Rejestru. 10. Wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu, Klient może dokonać przelewem na rachunek bankowy Funduszu prowadzony przez Depozytariusza drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje o sposobie dokonania płatności oraz jakie dane muszą znaleźć się na

8 dyspozycji polecania przelewu, Klient otrzyma za pośrednictwem Internetowej Platformy Transakcyjnej. 11. Informacje o numerze konta na które Klient ma dokonać wpłatę oraz inne dane potrzebne do przelewu są generowane automatycznie przez Internetową Platformę Transakcyjną. 12. Dystrybutor uprawniony jest do żądania przedstawienia przez Klienta dodatkowych danych, informacji i odpisów dokumentów, które wymagane są do realizacji Zleceń i Dyspozycji zgodnie ze statutami Funduszy, niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności przepisami Ustawy, Rozporządzenia oraz ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W przypadku nie przedstawienia ww. danych i dokumentów Dystrybutor uprawniony jest do odmowy realizacji Zlecenia/Dyspozycji. Lista wymaganych odpisów dokumentów wraz ze sposobem potwierdzenia za zgodność z oryginałem (np. odpis notarialny, poświadczenie przez Firmę Kurierską) będzie podawane przed realizacją Zlecenia/Dyspozycji. 9. Test 1. Dystrybutor przed przyjęciem Zlecenia i/lub zawarciem Umowy o korzystanie z Platformy nabycia uzyskuje od Klienta informacje dotyczące jego wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestycji, właściwe dla inwestowania w jednostki uczestnictwa, niezbędne do dokonania oceny, czy przewidziana usługa lub produkt są odpowiednie dla Klienta. 2. W przypadku gdy na podstawie informacji uzyskanych od Klienta Dystrybutor oceni, że inwestycja w jednostki uczestnictwa jest nieodpowiednia dla Klienta, informuje o tym Klienta. 3. W przypadku gdy Klient nie przedstawia informacji, o których mowa w ust. 1, lub jeżeli przedstawia informacje niewystarczające, Dystrybutor informuje Klienta, że Klient uniemożliwia dokonanie oceny, czy inwestycja w jednostki uczestnictwa jest dla Klienta odpowiednia. 10. Zasady realizacji Zleceń i Dyspozycji 1. Zlecenia i Dyspozycje złożone za pośrednictwem Platformy, będą realizowane w terminach, na zasadach i warunkach szczegółowo określonych w statutach Funduszy. 2. Środki z tytułu odkupienia Jednostek, zleconego za pośrednictwem Platformy, są przekazywane na rachunek bankowy Klienta wskazany w Umowie. 3. Dystrybutor nie przyjmuje wpłat od Klientów oraz nie dokonuje wypłat środków pochodzących z odkupienia Jednostek. 4. Wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu mogą być dokonywane przelewem na rachunek bankowy Funduszu prowadzony przez Depozytariusza. 11. Potwierdzenia Zleceń i Dyspozycji

9 Zlecenia i Dyspozycje wykonywane na Rejestrach Klienta w Funduszach będą potwierdzane w formach i trybie określonym w statutach Funduszy. 12. Dostęp do informacji za pośrednictwem Platformy 1. Po dokonaniu prawidłowego logowania Klient ma dostęp do informacji dotyczących wszystkich Rejestrów. 2. Informacje dostępne na Platformie mogą być zmienione bez uprzedzenia w każdym czasie. 13. Zablokowanie dostępu do Platformy 1. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do zablokowania Klientowi dostępu do Platformy, w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu. 2. Dystrybutor zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zlecenia lub Dyspozycji w przypadku wątpliwości, co do ich autentyczności lub niezgodności z postanowieniami statutów Funduszy lub przepisami prawa. 3. Dystrybutor może czasowo ograniczyć dostęp do Platformy, jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne okoliczności w tym techniczne, niezależne od Dystrybutora. Ograniczenie zostanie zniesione natychmiast po ustaniu okoliczności, które je spowodowały. W takich przypadkach Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia dostępności do Platformy i ich ewentualne skutki. 14. Zobowiązania Klienta 1. Klient zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania postanowień Regulaminu i Umowy. 2. Klient zwalnia Dystrybutora z odpowiedzialności materialnej w każdym przypadku szkód powstałych z powodu niezastosowania się do Regulaminu. 3. Wszelka korespondencja do Klienta dotycząca Umowy oraz uczestnictwa w Funduszach odbywa się na adres korespondencyjny Klienta lub za pomocą poczty elektronicznej ( ). 4. Klient ponosi koszty opłat i prowizji należnych Funduszom z tytułu dokonywanych transakcji, zgodnie ze Statutami oraz innymi regulacjami obowiązującymi w Funduszach. Klient ponosi koszty przewalutowania kwot otrzymanych z tytułu wypłat, jeśli waluta, w jakiej prowadzony jest wskazany przez niego rachunek bankowy, jest inna od waluty, w jakiej Fundusz realizuje wypłatę z tytułu odkupienia Jednostek. 5. Klient zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać prawidłowość wykonania Zleceń i Dyspozycji, zapoznając się z treścią potwierdzeń dokonania transakcji przesyłanych po dokonaniu każdego Zlecenia lub Dyspozycji.

10 6. Stwierdzone nieprawidłowości Klient powinien zgłosić Dystrybutorowi niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Klienta informacji o zaistnieniu zdarzenia będącego jej podstawą. 15. Ograniczenie odpowiedzialności Dystrybutora 1. Poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane: 1) złożeniem Zlecenia lub Dyspozycji za pośrednictwem Platformy z wykorzystaniem numeru Klienta, Hasła oraz kodu jednorazowego przez osoby trzecie, 2) nieprzekazaniem złożonego Zlecenia lub Dyspozycji złożonej do realizacji za pośrednictwem Platformy jeśli spowodowane zostało to wadą teletransmisyjną, techniczną, awarią urządzeń lub przerwaniem połączenia, 3) nienależytą jakością transmisji, przerw w łączności, przerw w dostawie prądu, modyfikacji transmisji, uszkodzeń i wad urządzeń telekomunikacyjnych oraz systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej, przerwania połączenia w trakcie składania Zlecenia lub Dyspozycji, działania osób trzecich w trakcie przesyłania Zleceń i Dyspozycji oraz wszelkich innych informacji, przerwami spowodowanymi koniecznością bieżącej konserwacji oraz działaniami wirusów komputerowych, 4) w następstwie działania organów władzy ustawodawczej, wykonawczej lub sądowniczej, w szczególności następstwem zmiany przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia Umowy, które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie zobowiązań umownych, 5) działaniami siły wyższej. 2. Dystrybutor zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zlecenia, Dyspozycji oraz udzielenia jakichkolwiek informacji za pośrednictwem Platformy w przypadku: 1) podejrzenia ujawnienia osobom trzecim numeru Klienta, hasła lub kodu jednorazowego, 2) nienależytej jakości transmisji, przerw w łączności, przerw w dostawie prądu, modyfikacji transmisji, uszkodzeń i wad urządzeń telekomunikacyjnych oraz systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej, przerwania połączenia w trakcie składania Zlecenia lub Dyspozycji, działania osób trzecich w trakcie przesyłania Zleceń i Dyspozycji oraz wszelkich innych informacji, przerw spowodowanych koniecznością bieżącej konserwacji, 3) w następstwie działania organów władzy ustawodawczej, wykonawczej lub sądowniczej, w szczególności następstwem zmiany przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia Umowy, które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie zobowiązań umownych, 4) działania siły wyższej,

11 5) nie przedstawienia przez Klienta dodatkowych danych, informacji i odpisów dokumentów, które wymagane są do realizacji Zleceń i Dyspozycji zgodnie ze statutami Funduszy, niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności przepisami Ustawy, Rozporządzenia oraz ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 16. Postępowanie reklamacyjne Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji na zasadach i warunkach określonych odrębnie w Regulaminie rozpatrywania reklamacji w Platinum Fund 24 S.A. dostępnym na stronie internetowej 17. Postanowienia dodatkowe 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie i Umowie w zakresie realizacji Zleceń i Dyspozycji w stosunku do Funduszy zastosowanie mają szczegółowe zasady obsługi Klientów każdego z Funduszy. Szczegółowy sposób postępowania przy przyjmowaniu Zleceń Klienta oraz podpisywania z klientem innych umów mogą dodatkowo określać procedury dystrybucji Jednostek Uczestnictwa obowiązujące w danym Funduszu. 2. Na podstawie szczegółowych zasad obsługi Klientów każdego z Funduszy oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności przepisów Ustawy, Rozporządzenia oraz ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Dystrybutor uprawniony jest w każdym czasie do żądania przedstawienia przez Klienta dodatkowych danych, informacji i odpisów dokumentów, które wymagane są przez powyższe przepisy. 18. Zmiana Regulaminu 1. Regulamin ogłaszany jest na stronie internetowej Dystrybutora pod adresem: 2. Dystrybutor zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany są ogłaszane na stronie internetowej, o której mowa w ust. 1 i wchodzą w życie nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że Klient w tym terminie dokona wypowiedzenia Umowy. 19. Wypowiedzenie Umowy Korzystania z Platformy 1. Stronom przysługuje prawo do rozwiązania Umowy z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie Umowy złożone przez Klienta staje się skuteczne w następnym dniu roboczym po otrzymaniu przez Dystrybutora.

12 2. Wypowiedzenie powinno być dokonane przez Klienta pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 3. Dystrybutor przekazuje wypowiedzenie listem poleconym na adres korespondencyjny Klienta, przy czym za dzień otrzymania wypowiedzenia przez Klienta uważa się dzień określony na zwrotnym potwierdzeniu doręczenia listu lub odmowy jego odbioru. 4. Umowa wygasa w przypadku zmian statutów Funduszy lub przepisów prawa uniemożliwiających składanie zleceń drogą elektroniczną w dacie wejścia ich w życie. 20. Obowiązywanie Regulaminu Regulamin obowiązuje od dnia roku.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ PLATINUM FUND 24 S.A.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ PLATINUM FUND 24 S.A. REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ PLATINUM FUND 24 S.A. Niniejszy Regulamin korzystania z Internetowej Platformy Transakcyjnej Platinum Fund 24 S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ PLATINUM FUND 24 S.A.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ PLATINUM FUND 24 S.A. REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ PLATINUM FUND 24 S.A. Niniejszy Regulamin korzystania z Internetowej Platformy Transakcyjnej Platinum Fund 24 S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego UniSieć

Regulamin korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego UniSieć Regulamin korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego UniSieć 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego (UniSieć) oferowanego przez fundusze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych

Regulamin Świadczenia Usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych Regulamin Świadczenia Usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych Poznań, dnia 8 marca 2010 r. Niniejszy Regulamin stanowiący integralną część umowy o świadczenie usług za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób prawnych

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób prawnych Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób prawnych Strona 1 z 7 Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób prawnych Niniejszy Regulamin,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych Strona 1 z 7 Obowiązuje od 23.02.2015

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych Strona 1 z 7 Obowiązuje od 23.02.2015 Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych Strona 1 z 7 Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO (Regulamin)

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO (Regulamin) REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO (Regulamin) Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa tryb, zasady i warunki korzystania z usług serwisu telefonicznego oferowanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zawarta w dniu...r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. Definicje

1 Postanowienia ogólne. Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Celem utworzenia Programu Inwestycyjnego Superior, oferowanego przez BPH Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych

Regulamin Świadczenia Usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych Regulamin Świadczenia Usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych Niniejsza treść regulaminu obowiązuje od momentu zarejestrowania funduszu parasolowego Poznań, dnia Arka xxxxx BZ WBK

Bardziej szczegółowo

9) Regulamin - Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa Funduszy lub Subfunduszy dystrybuowanych przez

9) Regulamin - Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa Funduszy lub Subfunduszy dystrybuowanych przez REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH DYSTRYBUOWANYCH PRZEZ GETIN NOBLE BANK SA ZA POŚREDNICTWEM BANKOWOŚCI telefonicznej i internetowej

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycyjnych Wybierz Swój Portfel

Program Inwestycyjnych Wybierz Swój Portfel Regulamin Programu Inwestycyjnego Wybierz Swój Portfel (oferowany w ramach BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego) obowiązujący od dnia 24.11.2016 r. Art. 1. Postanowienia Ogólne. 1. Z Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin składania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A.

Regulamin składania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A. Regulamin składania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A. za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość 1 International

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SUPERMARKETU Z FUNDUSZAMI (obowiązuje od 18 marca 2010 roku)

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SUPERMARKETU Z FUNDUSZAMI (obowiązuje od 18 marca 2010 roku) REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SUPERMARKETU Z FUNDUSZAMI (obowiązuje od 18 marca 2010 roku) 1. Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania za pośrednictwem mbanku Rejestrów w funduszach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR Rozdział I Postanowienia ogóle REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR 1. Niniejszy Regulamin określa tryb, zasady i warunki korzystania z usług serwisu telefonicznego i IVR w zakresie

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Regulaminu. 2 Definicje

1 Przedmiot Regulaminu. 2 Definicje REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ I DYSPOZYCJI DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY ZARZĄDZANYCH PRZEZ AMPLICO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ZA POŚREDNICTWEM TELEFONU W TYM SYSTEMU IVR 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG PORTALU

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG PORTALU REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG PORTALU (Regulamin) Rozdział I Postanowienia ogóle 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług Portalu do obsługi wyspecjalizowanego programu inwestowania Aviva

Bardziej szczegółowo

Załącznik III do Załącznika nr 2A do Umowy

Załącznik III do Załącznika nr 2A do Umowy Załącznik III do Załącznika nr 2A do Umowy REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR 1 Przedmiot Regulaminu Niniejszy Regulamin określa tryb, zasady i warunki korzystania z usług serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług GoFinance spółka akcyjna w zakresie po

Regulamin korzystania z usług GoFinance spółka akcyjna w zakresie po Rozdział I Regulamin korzystania z usług GoFinance spółka akcyjna w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych oraz Tytułów Uczestnictwa Funduszy Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR Rozdział I Postanowienia ogóle REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR 1. Niniejszy Regulamin określa tryb, zasady i warunki korzystania z usług serwisu telefonicznego i IVR w zakresie

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel Legg Mason Tel. +48 (22) 337 66 00 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Faks +48 (22) 337 66 99 ul. Bielańska 12 (budynek Senator), 00-085 Warszawa www.leggmason.pl Podstawowe zasady prowadzenia przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO EQUES SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO EQUES SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO EQUES SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR

UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR Załącznik nr IV do załącznika nr 2A do Umowy UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR zawarta w dniu w zwana dalej Umową, zawarta pomiędzy: nazwa miejscowości ProService Agent Transferowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR

UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR zawarta w dniu w zwana dalej Umową, zawarta pomiędzy: nazwa miejscowości ProService Agent Transferowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 436, zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR

UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR zawarta w dniu w nazwa miejscowości zwana dalej Umową, zawarta pomiędzy: ProService Agent Transferowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO- INFORMACYJNEGO

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO- INFORMACYJNEGO REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO- INFORMACYJNEGO 1 Rozdział I Postanowienia ogóle 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług Serwisu Transakcyjno- Informacyjnego oferowanego

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A.

Regulamin. Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A. Regulamin Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 2 1. Przedmiot Regulaminu... 2 2. Definicje... 2 Zasady i warunki przystąpienia do PSO... 2 3. Umowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin. korzystania z Investor Online

Regulamin. korzystania z Investor Online Regulamin korzystania z Investor Online SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 ROZDZIAŁ PIERWSZY... 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 1. Przedmiot Regulaminu... 2 2. Definicje... 2 3. Uzyskanie dostępu do Investor Online...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PLANIE SKARBIEC RENTIER

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PLANIE SKARBIEC RENTIER REGULAMIN UCZESTNICTWA W PLANIE SKARBIEC RENTIER 1 Definicje Użytym w niniejszym regulaminie wyrażeniom nadano następującą treść: 1) Agent Transferowy - podmiot pełniący funkcję agenta transferowego dla

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI OVB W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU J.U.

REGULAMIN OGÓLNEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI OVB W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU J.U. REGULAMIN OGÓLNEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI OVB W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU J.U. Zarząd OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. Warszawa, aktualizacja z dnia 11-03-2011 Spis

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) działając

Bardziej szczegółowo

Zasady Uczestnictwa. w Programie Inwestycyjnym BPH PORTFEL FUNDUSZY (Zasady Uczestnictwa) info: ,

Zasady Uczestnictwa. w Programie Inwestycyjnym BPH PORTFEL FUNDUSZY (Zasady Uczestnictwa) info: , Zasady Uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym BPH PORTFEL FUNDUSZY (Zasady Uczestnictwa) info: 801 350 000, www.bphtfi.pl 1. Definicje 1. Wyrażenia użyte w niniejszym Zasadach Uczestnictwa oznaczają: 1)

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu informacyjno-transakcyjnego skarbiec24

Regulamin korzystania z systemu informacyjno-transakcyjnego skarbiec24 Regulamin korzystania z systemu informacyjno-transakcyjnego skarbiec24 Postanowienia ogólne 1. Regulamin korzystania z systemu informacyjno-transakcyjnego Skarbiec24 (zwany dalej Regulaminem ) określa

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: ProService Agentem Transferowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej ProService AT) z

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: ProService Agentem Transferowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej ProService AT) z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY NN XELION

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY NN XELION REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY NN XELION Postanowienia ogólne 1 1. Wyrażenia użyte w treści Regulaminu oznaczają: 1) Fundusz NN Parasol Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

D D M M R R R R NIP obywatelstwo data urodzenia

D D M M R R R R NIP obywatelstwo data urodzenia UMOWA O SKŁADANIE ZLECEŃ I DYSPOZYCJI DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ AMPLICO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ZA POŚREDNICTWEM TELEFONU - W TYM SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

PZU Portfele Kapitałowe

PZU Portfele Kapitałowe PZU Portfele Kapitałowe Regulamin uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym PZU Portfele Kapitałowe (Regulamin) 1. Wyrażenia użyte w Regulaminie oznaczają: 1 [Definicje] 1) Program wyspecjalizowany Program

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P L A N U S Y S T E M A T Y C Z N E G O O S Z C Z Ę D Z A N I A W D W S P O L S K A T F I S. A.

R E G U L A M I N P L A N U S Y S T E M A T Y C Z N E G O O S Z C Z Ę D Z A N I A W D W S P O L S K A T F I S. A. R E G U L A M I N P L A N U S Y S T E M A T Y C Z N E G O O S Z C Z Ę D Z A N I A W D W S P O L S K A T F I S. A. Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Planu Systematycznego Oszczędzania w DWS Polska

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu AXA TFI S.A.

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu AXA TFI S.A. inwestycje Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu AXA TFI S.A. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki składania zleceń oraz uzyskiwania informacji za pośrednictwem telefonu,

Bardziej szczegółowo

BRE Bank SA BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pr

BRE Bank SA BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pr REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ MBANK USŁUGI PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ODKUPIENIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH Obowiązuje od 17.06.2010 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU TRANSAKCYJNO - INFORMACYJNEGO

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU TRANSAKCYJNO - INFORMACYJNEGO REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU TRANSAKCYJNO - INFORMACYJNEGO 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu transakcyjno-informacyjnego ("STI ) udostępnianego uczestnikom otwartych

Bardziej szczegółowo

12) Usługa telefoniczna usługa umożliwiająca składanie zleceń za pomocą telefonu oraz IVR.

12) Usługa telefoniczna usługa umożliwiająca składanie zleceń za pomocą telefonu oraz IVR. Zasady składania Zleceń za pośrednictwem Systemu IAT FI obowiązujące w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Zasady ) 1 Definicje 1. Pojęcia niezdefiniowane

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: OPERA Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r.

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r. Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r. Załącznik do Umowy o świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO (Regulamin) Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO (Regulamin) Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO (Regulamin) Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ( Regulamin ) Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o.

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o., określa zasady, zakres, sposób i tryb świadczenia przez P4 Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO INFORMACYJNEGO (Regulamin)

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO INFORMACYJNEGO (Regulamin) REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO INFORMACYJNEGO (Regulamin) Rozdział I Postanowienia ogóle 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług Serwisu Transakcyjno Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: ProService Agentem Transferowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej ProService AT) z

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 29 maja 2015 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO (Regulamin) Rozdział I Postanowienia ogóle 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: ProService Agentem Transferowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej ProService AT) z

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 31 lipca 2013 r. o zmianach statutu Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie z dnia 31 lipca 2013 r. o zmianach statutu Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie z dnia 31 lipca 2013 r. o zmianach statutu Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ( Towarzystwo ), działając

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pakietu Lokata z Funduszem QUERCUS Parasolowy SFIO (obowiązuje w stosunku do Klientów zwierających Umowę Pakietu od dnia 8 grudnia 2014 r.

Regulamin Pakietu Lokata z Funduszem QUERCUS Parasolowy SFIO (obowiązuje w stosunku do Klientów zwierających Umowę Pakietu od dnia 8 grudnia 2014 r. Regulamin Pakietu Lokata z Funduszem QUERCUS Parasolowy SFIO (obowiązuje w stosunku do Klientów zwierających Umowę Pakietu od dnia 8 grudnia 2014 r.) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ogłasza zmiany w statucie ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 1. W postanowieniu 1 części I statutu ING Perspektywa

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi karta na kartę

Regulamin usługi karta na kartę Regulamin usługi karta na kartę Niniejszy regulamin został wydany przez Fenige Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Definicje Pojęcia użyte w treści niniejszego regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA Preambuła Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z usług serwisu reklamowoogłoszeniowego MilMedia zarządzanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ TELEFONICZNYCH PRZEZ SERWIS Telefundusze ING

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ TELEFONICZNYCH PRZEZ SERWIS Telefundusze ING Postanowienia wstępne: REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ TELEFONICZNYCH PRZEZ 1 Niniejszy Regulamin określa zasady udostępniania i korzystania z Serwisu Telefundusze ING w zakresie serwisu automatycznego oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU TRANSAKCYJNO - INFORMACYJNEGO

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU TRANSAKCYJNO - INFORMACYJNEGO REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU TRANSAKCYJNO - INFORMACYJNEGO 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu transakcyjno-informacyjnego ("STI ) udostępnianego uczestnikom otwartych

Bardziej szczegółowo

Zasady składania Zleceń za pośrednictwem Systemu IAT FI wersja 3.0 Strona 1 z 5

Zasady składania Zleceń za pośrednictwem Systemu IAT FI wersja 3.0 Strona 1 z 5 Zasady składania Zleceń za pośrednictwem Systemu IAT FI obowiązujące w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Zasady ) 1 Definicje 1. Pojęcia niezdefiniowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO (dalej: Regulamin)

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO (dalej: Regulamin) REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO (dalej: Regulamin) Rozdział I Postanowienia ogóle 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług Serwisu Transakcyjno- Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin BZ WBK Asset Management SA świadczenia usług zdalnych w Arka PrestiŜ Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym

Regulamin BZ WBK Asset Management SA świadczenia usług zdalnych w Arka PrestiŜ Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym Regulamin BZ WBK Asset Management SA świadczenia usług zdalnych w Arka PrestiŜ Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym Art. 1 [Zakres regulacji] 1. Regulamin świadczenia usług zdalnych określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN strony internetowej (zwanej dalej Portal WE TFI ) Postanowienia ogólne

REGULAMIN strony internetowej  (zwanej dalej Portal WE TFI ) Postanowienia ogólne REGULAMIN strony internetowej www.warsawequitytfi.com (zwanej dalej Portal WE TFI ) 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin sporządzony został przez Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: OPERA Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO - INFORMACYJNEGO (Regulamin)

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO - INFORMACYJNEGO (Regulamin) REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO - INFORMACYJNEGO (Regulamin) 1. Regulamin określa warunki świadczenia przez (dalej: AT ) usługi polegającej na dostępie do serwisu transakcyjno informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 19 kwietnia 2013 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 19 kwietnia 2013 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 19 kwietnia 2013 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu, Systemu IVR i Internetu AXA TFI S.A.

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu, Systemu IVR i Internetu AXA TFI S.A. Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu, Systemu IVR i Internetu AXA TFI S.A. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki składania zleceń oraz uzyskiwania informacji za pośrednictwem telefonu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Lokata Plus z dnia 05.07.2012 r. Art. 1 [Definicje] 1. W niniejszy Regulaminie użyto następujących wyrażeń i definicji: 1) Bank bank, będący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR. 1 Przedmiot Regulaminu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR. 1 Przedmiot Regulaminu REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR 1 Przedmiot Regulaminu Niniejszy Regulamin określa tryb, zasady i warunki korzystania z usług serwisu telefonicznego i IVR w zakresie uzyskiwania

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usługi Noble Funds Online

Umowa o świadczenie Usługi Noble Funds Online Umowa o świadczenie Usługi Noble Funds Online zwana dalej Umową, zawarta pomiędzy: Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Subfundusz z Lokatą (produkt oferowany w ramach funduszu parasolowego: BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty)

Regulamin Subfundusz z Lokatą (produkt oferowany w ramach funduszu parasolowego: BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Regulamin Subfundusz z Lokatą (produkt oferowany w ramach funduszu parasolowego: BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Art. 1. Postanowienia Ogólne 1 Subfundusz z Lokatą (Produkt) jest ofertą pozwalającą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO- INFORMACYJNEGO

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO- INFORMACYJNEGO REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO- INFORMACYJNEGO (Regulamin) Rozdział I Postanowienia ogóle 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej Dnia 12.08.2015 Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PROMOCJI DODATKOWE AKTYWA JUBILEUSZOWE POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N PROMOCJI DODATKOWE AKTYWA JUBILEUSZOWE POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N PROMOCJI DODATKOWE AKTYWA JUBILEUSZOWE POSTANOWIENIA OGÓLNE Promocja została zorganizowana z okazji 20-lecia działalności Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. i dedykowana jest dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/29/03/2017

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/29/03/2017 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/29/03/2017 Regulamin rozpatrywania reklamacji w SKARBIEC Holding Sp. z o.o. 1. Postanowienia ogólne Regulamin niniejszy określa zasady rozpatrywania reklamacji klientów SKARBIEC

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia pomocy prawnej drogą elektroniczną (zwane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W SKARBIEC TFI S.A.

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W SKARBIEC TFI S.A. REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W SKARBIEC TFI S.A. Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Definicje... 2 3. Reklamacja... 3 4. Złożenie i przyjęcie reklamacji... 3 5. Rozpatrzenie reklamacji...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO (Regulamin)

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO (Regulamin) REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO (Regulamin) Rozdział I Postanowienia ogóle 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Komunikat TFI PZU SA - Zasady składania dyspozycji za pośrednictwem Internetu i telefonu Agencie Transferowym Dystrybutorze Funduszu

Komunikat TFI PZU SA - Zasady składania dyspozycji za pośrednictwem Internetu i telefonu Agencie Transferowym Dystrybutorze Funduszu 30.04.2012 Komunikat TFI PZU SA - Zasady składania dyspozycji za pośrednictwem Internetu i telefonu Z dniem 30 kwietnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany do Zasad składania dyspozycji za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym.

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym. REGULAMIN świadczenia usługi bankowości internetowej ebanknet dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Białej Biała, czerwiec 2006 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne.... 3 II. Złożenie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo