REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ PLATINUM FUND 24 S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ PLATINUM FUND 24 S.A."

Transkrypt

1 REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ PLATINUM FUND 24 S.A. Niniejszy Regulamin korzystania z Internetowej Platformy Transakcyjnej Platinum Fund 24 S.A., zwany dalej Regulaminem stanowiący integralną część Umowy o Korzystanie z Platformy, określa tryb, zasady oraz warunki zawarcia Umowy o Korzystanie z Platformy oraz zawierania transakcji nabywania, konwersji, odkupywania i transferu jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych za pośrednictwem Internetowej Platformy Transakcyjnej. Regulamin dotyczy wyłącznie umów zawieranych z osobami fizycznymi. 1. Definicje Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają: 1) Agent Transferowy - Podmiot działający jako Agent Transferowy dla Funduszu. Przez Agenta Transferowego uznaje się na użytek niniejszego Regulaminu także agenta transferowego obsługującego fundusze zagraniczne wskazanego w procedurach tych funduszy. 2) Dyspozycja - oświadczenia woli składane przez Klientów w związku z uczestnictwem w Funduszu, niebędące Zleceniem w tym zmiana danych osobowych. 3) Dystrybutor - Platinum Fund 24 S.A. z siedzibą w Warszawie zarejestrowana pod numerem KRS w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 4) Depozytariusz - Podmiot wykonujący obowiązki depozytariusza określone w Ustawie. 5) Firma Kurierska - Osoba prawna uprawniona na podstawie zawartej z Dystrybutorem umowy m.in. do identyfikowania Klienta oraz podejmowania czynności wskazanych z niniejszym Regulaminie. W rozumieniu niniejszego Regulaminu, przez Firmę Kurierską należy rozumieć również każdą osobę będącą pracownikiem Firmy Kurierskiej. 6) Fundusz/ Fundusze - Fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, a także subfundusze wydzielone w ramach tych Funduszy, fundusze zagraniczne, fundusze inwestycyjne otwarte z siedzibą w państwach EEA oraz fundusze inwestycyjne otwarte z siedzibą w państwach należących do OECD innych niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA. 7) Internetowa Platforma Transakcyjna lub Platforma system informatyczny umożliwiający składanie Zleceń i Dyspozycji związanych z uczestnictwem w Funduszach. 8) Jednostki Uczestnictwa lub Jednostki - jednostki uczestnictwa lub odpowiednio tytuły uczestnictwa w Funduszach. 9) Klient osoba która zawarła Umowę Korzystania z Platformy lub osoba która ma zamiar zawarcia Umowy Korzystania z Platformy.

2 10) Podpis Elektroniczny podpis elektroniczny w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. 11) Pracownik Dystrybutora lub Pracownik Osoba zatrudniona przez Dystrybutora. 12) Prospekt Informacyjny - Aktualny prospekt informacyjny Funduszu. 13) Rejestr - Elektroniczna ewidencja danych Uczestnika uwzględniająca m.in. liczbę i wartość posiadanych przez Uczestnika Jednostek. 14) Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa (Dz. U. z 2009 r., nr 62, poz. 507). 15) Towarzystwo - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w rozumieniu Ustawy. 16) Uczestnik - Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na rzecz której w Rejestrze zapisane są Jednostki Uczestnictwa lub ich ułamkowe części. W przypadku rejestrów małżeńskich Uczestnikiem są małżonkowie. 17) Umowa Korzystania z Platformy lub Umowa umowa na świadczenie usług, dostępnych na Internetowej Platformie Transakcyjnej, zawarta pomiędzy Klientem a Dystrybutorem. 18) Ustawa - Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r., nr 146, poz ze zm.). 19) Zlecenie oświadczenie woli Klienta kierowane do Funduszy związane z nabywaniem i zbywaniem Jednostek Uczestnictwa w tym Zlecenie Nabycia, Zbycia, Konwersji, Transferu. 2. Postanowienia Ogólne 1. Internetowa Platforma Transakcyjna dostępna na stronie jest własnością Dystrybutora działającąego jako podmiot uprawniony do pośredniczenia w nabywaniu i zbywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych z dnia r. nr DPF/4031/43/15/08/KE-K. Internetowa Platforma Transakcyjna zapewnia w szczególnosci: 1) informowanie Klientów o usługach dostępnych na Internetowej Platformie Transakcyjnej, 2) informowanie Klientów o możliwości zawarcia Umowy Korzystania z Platformy, przy wykorzystaniu Podpisu Elektronicznego lub korespondencyjnie. 3) udostępnianie Klientom materiałów reklamowych i informacyjnych dotyczących Funduszy, a w szczególności Prospektów Informacyjnych tych Funduszy i ich skrótów, statutów, Tabeli Opłat, sprawozdań finansowych Funduszy. Materiały te udostępniane są w postaci elektronicznej.

3 4) udzielenie informacji związanych z uczestnictwem w Funduszach. 5) informowanie Klientów o formie nabywania Jednostek Uczestnictwa. 6) informowanie Klientów o numerach rachunków bankowych Funduszu, na które powinni dokonać wpłaty środków pieniężnych. 7) przyjmowanie Zleceń w tym Zleceń Nabycia, Zbycia, Konwersji, Transferu i innych wymienionych w procedurach poszczególnych Funduszy, a także przyjmowania Dyspozycji. 8) odbieranie innych oświadczeń Uczestników Funduszy zgodnie z niniejszym Regulaminem i Statutami Funduszy, w tym oświadczeń Klientów zezwalających na przetwarzanie ich danych osobowych. 9) możliwość złożenia w formie elektronicznej, każdego Zlecenia i Dyspozycji na podstawie informacji, oświadczeń i dokumentów wypełnionych przez Klienta. 10) informowanie o możliwości składania przez Klientów, pisemnych reklamacji i skarg na adres Dystrybutora oraz o trybie i terminach ich rozpoznania. 2. Zawarcie przez Klienta Umowy wymaga posiadania przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych. 3. Prawa i obowiązki Klientów związane z ich uczestnictwem w Funduszach określone są w Statutach i Prospektach Informacyjnych Funduszy. 4. Osoba składająca Zlecenie akceptuje fakt, iż lokowanie środków w Funduszach wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym przejawiającym się w możliwości zarówno wzrostów, jak i spadków wartości inwestycji wynikających ze zmiennej koniunktury na rynkach finansowych oraz fakt, że Fundusze nie gwarantują osiągnięcia określonego w ich Statutach celu inwestycyjnego, w szczególności nie gwarantują dodatniej stopy zwrotu z inwestycji niezależnie od długości jej trwania. 5. Przed dokonaniem inwestycji i otwarciem Rejestru w danym Funduszu Klient winien zapoznać się z jego Prospektem Informacyjnym oraz zawartym w nim Statutem. 3. Uzyskanie dostępu do Platformy 1. Platforma jest udostępniana za pośrednictwem sieci Internet, pod adresem 2. Dostęp do Platformy posiadają osoby, które zawarły Umowę Korzystania z Platformy, która następnie została aktywowana w sposób określony w par. 4 niniejszego Regulaminu. 3. Platforma jest dostępna przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym dostęp do Platformy może być czasowo ograniczony z przyczyn technicznych oraz w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.

4 4. Dostęp do Platformy kończy się wraz z rozwiązaniem/wygaśnięciem Umowy Korzystania z Platformy. 5. W celu uzyskania pomocy Klient może ponadto korzystać z Biura Obsługi Klienta Dystrybutora w dni robocze w godzinach określonych przez Dystrybutora. 4. Zawarcie Umowy Korzystania z Platformy i Aktywacja Konta Klienta 1. Zawarcie Umowy Korzystania z Platformy może nastąpić korespondencyjnie bez obecności Klienta albo z wykorzystaniem Podpisu Elektronicznego. Po podpisaniu Umowy Korzystania z Platformy przez Klienta i Dystrybutora, następuje aktywacja konta Klienta na Internetowej Platformie Transakcyjnej. 2. W celu zawarcia Umowy Korzystania z Platformy Klient wypełnia formularz elektroniczny na stronie Wypełniając formularz elektroniczny Klient jest zobowiązany do podania wszystkich danych znajdujących się na formularzu. 3. Dystrybutor uprawniony jest do żądania przedstawienia przez Klienta dodatkowych danych, informacji i odpisów dokumentów, które wymagane są do realizacji Zleceń i Dyspozycji zgodnie ze statutami Funduszy, niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności przepisami Ustawy, Rozporządzenia oraz ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W przypadku nie przedstawienia ww. danych i dokumentów Dystrybutor uprawniony jest do odmowy zawarcia Umowy. Lista wymaganych odpisów dokumentów wraz ze sposobem potwierdzenia za zgodność z oryginałem (np. odpis notarialny, poświadczenie przez Firmę Kurierską) będzie podawana po wypełnieniu formularza elektronicznego. 4. W przypadku zawierania Umowy Korzystania z Platformy z wykorzystaniem podpisu elektronicznego: 1) po zawarciu Umowy Korzystania z Platformy następuje aktywacja konta Klienta. Dystrybutor aktywuje w systemie nowo podpisane Umowy Korzystania z Platformy, po której system automatycznie wysyła do Klienta wiadomość o aktywacji konta wraz z numerem Klienta, 2) Dystrybutor wysyła do Klienta SMS z hasłem do pierwszego logowania oraz kopertę z PUK ( hasło potwierdzające ). 5. W przypadku zawierania Umowy Korzystania z Platformy korespondencyjnie bez obecności Klienta: 1) Po wypełnieniu przez Klienta formularza na stronie oraz pod warunkiem ustalenia, że pierwsza transakcja zostanie przeprowadzona za pośrednictwem rachunku Klienta w podmiocie świadczącym usługi finansowe:

5 a) Klient drukuje i podpisuje Umowę Korzystania z Platformy w dwóch egzemplarzach, oraz pobiera Regulamin zapisany w formacie zapewniającym jego integralność, albo b) Klient pobiera Regulamin zapisany w formacie zapewniającym jego integralność przy czym Dystrybutor drukuje Umowę Korzystania z Platformy w dwóch egzemplarzach, 2) Po wydrukowaniu Umowy Korzystania z Platformy: a) w sytuacji opisanej w pkt 1) lit. a) powyżej Klient przesyła podpisaną Umowę Korzystania z Platformy do siedziby Dystrybutora w dwóch egzemplarzach, b) w sytuacji opisanej w pkt 1) lit b) powyżej Dystrybutor przesyła Umowę Korzystania z Platformy do Klienta w dwóch egzemplarzach, a Klient podpisuje dwa egzemplarze Umowy Korzystania z Platformy i zwrotnie przesyła podpisane dwa egzemplarze Umowy Korzystania z Platformy do Dystrybutora, 3) W przypadku opisanym w pkt 1) lit. a) powyżej Dystrybutor po otrzymaniu dwóch egzemplarzy Umowy Korzystania z Platformy podpisuje i wysyła do Klienta jeden egzemplarz Umowy Korzystania z Platformy; jednocześnie do Klienta wysyłana jest koperta z PUK ( hasło potwierdzające ), 4) W przypadku opisanym w pkt 1) lit) b) powyżej Dystrybutor po zwrotnym otrzymaniu od Klienta dwóch podpisanych egzemplarzy Umowy Korzystania z Platformy podpisuje i wysyła do Klienta jeden egzemplarz Umowy Korzystania z Platformy; jednocześnie do Klienta wysyłana jest koperta z PUK ( hasło potwierdzające ), 5) Po zawarciu Umowy w sposób opisany powyżej Dystrybutor aktywuje w systemie Umowę Korzystania z Platformy, po której system automatycznie wysyła do Klienta wiadomość o aktywacji konta wraz z numerem Klienta oraz SMS z hasłem do pierwszego logowania. 6. Zawarcie Umowy Korzystania z Platformy w warunkach opisanych w ust. 5 powyżej następuje pod warunkiem, że gdy łączna wartość wpłat Klienta na rejestr uczestnika Funduszy utworzonych przez dane Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w rozumieniu Ustawy, przekroczy kwotę zł, Klient zobowiązany będzie do potwierdzenia swojej tożsamości za pośrednictwem Firmy Kurierskiej poprzez poświadczenie za zgodność z oryginałem przez Firmę Kurierską dowodu tożsamości Klienta albo poprzez dodatkową weryfikację autentyczności przedstawionych dokumentów lub poświadczenie ich zgodności z oryginałem przez notariusza, organ administracji rządowej, organ samorządu terytorialnego albo bezpośrednio w siedzibie Spółki, pod rygorem zablokowania możliwości dokonywania kolejnych transakcji dotyczących Funduszy utworzonych przez dane Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Do chwili potwierdzenia tożsamości Klienta w sposób określony w zdaniu poprzednim konto Klienta na Internetowej Platformie Transakcyjnej

6 będzie zablokowane w sposób uniemożliwiający składanie zleceń zmniejszających saldo Rejestrów uczestnika (Klienta) w Funduszach utworzonych przez dane Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. 7. Jeżeli Klient potwierdzi swoją tożsamość w trybie i na zasadach określonych w ust. 6 powyżej (tj. w przypadku gdy łączna wartość wpłat Klienta na rejestr uczestnika Funduszy utworzonych przez jedno Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w rozumieniu Ustawy, przekroczy kwotę zł), w każdym kolejnym przypadku przekroczenia kwoty zł wartości wpłat Klienta na rejestr uczestnika Funduszy utworzonych przez inne Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w rozumieniu Ustawy, Klient nie będzie zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości w związku z przeprowadzeniem weryfikacji tożsamości Klienta w trybie określonym w ust. 6 powyżej. 5. Przechowywanie danych do logowania 1. Klient zobowiązany jest do należytego chronienia wszelkich danych i haseł umożliwiających korzystanie z Platformy. Dyspozycje lub Zlecenia złożone z użyciem poprawnego numeru Klienta lub hasła uważa się za złożone przez Klienta. 2. Dystrybutor oraz Fundusze i Agenci Transferowi nie ponoszą odpowiedzialności za realizację Dyspozycji lub Zleceń przez osoby inne niż Klient, które dysponowały wszystkimi danymi, które miały być chronione przez Klienta zgodnie z postanowieniami ust W razie ujawnienia numeru Klienta, hasła lub innych danych umożliwiających logowanie do systemu Platformy innym osobom Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Dystrybutora. 6. Korzystanie z Platformy przez pełnomocników Klient nie może ustanowić pełnomocnika do korzystania z Platformy w jego imieniu. 7. Logowanie się do Platformy 1. Klient każdorazowo uzyskuje dostęp i może korzystać z Platformy po dokonaniu prawidłowego logowania się do Platformy. Logowanie polega na wpisaniu w odpowiednich polach numeru klienta i hasła. 2. Numer Klienta i hasło są poufne i nie mogą być ujawniane osobom trzecim.

7 3. Trzykrotne błędne wprowadzenie hasła powoduje zablokowanie dostępu do Platformy. W przypadku, gdy Klient zapomni hasła lub hasło zostanie zablokowane w sposób opisany w zdaniu poprzednim, Klient może skorzystać z opcji Zapomniałem Hasła. 4. W przypadku gdy Klient zapomni numeru Klienta może skorzystać z opcji Zapomniałem numeru Klienta. 8. Zasady składania Zleceń i Dyspozycji 1. Zlecenia Klientów przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem Internetowej Platformy Transakcyjnej, poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy przygotowanych i udostępnionych przez Dystrybutora w postaci elektronicznej. 2. Zlecenie złożone za pośrednictwem Platformy uznaje się za zlecenie złożone z wyłącznej inicjatywy Klienta. 3. Zlecenia wypełnia Klient, w sposób elektroniczny, bezpośrednio na Internetowej Platformie Transakcyjnej zgodnie z zamieszczonymi wskazówkami. Klient zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich wymaganych pól udostępnionych formularzy. 4. Sposób wypełnienia formularza i dane zamieszczone w Zleceniu są sprawdzane automatycznie przez system, pod względem bezbłędności i kompletności uzyskanych informacji i prawidłowości wypełnionego Zlecenia. 5. Zlecenia i Dyspozycje składane za pośrednictwem Platformy wymagają dla swej ważności autoryzacji. Klient powinien upewnić się, że wszystkie Zlecenia i Dyspozycje składane za pomocą systemu Platformy są prawidłowe i zgodne z jego intencjami przed dokonaniem ich autoryzacji. 6. Autoryzacja odbywa się poprzez wpisanie przez Klienta w odpowiednim polu, jednego z kodów jednorazowych (wysyłane przez SMS).W przypadku zmiany danych osobowych autoryzacja następuje z wykorzystaniem hasła PUK. 7. Odwołanie autoryzowanego Zlecenia czy Dyspozycji nie jest możliwe. 8. Zlecenia i Dyspozycje są uważane za złożone w chwili ich autoryzacji. Tak złożone Zlecenia i Dyspozycje przekazywane są do Funduszy przy czym w przypadku gdy w związku ze złożeniem Zleceniem wymagana będzie wpłata na rachunek danego Funduszu, Zlecenie jest realizowane pod warunkiem dokonania wpłaty na rachunek Funduszu. 9. W każdym przypadku składania Zlecenia gdy Klient nie ma otwartego Rejestru w wybranym Funduszu, następuje przesłanie do Funduszu w sposób z nim uzgodniony, danych osobowych Klienta w celu otwarcia Rejestru. 10. Wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu, Klient może dokonać przelewem na rachunek bankowy Funduszu prowadzony przez Depozytariusza drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje o sposobie dokonania płatności oraz jakie dane muszą znaleźć się na

8 dyspozycji polecania przelewu, Klient otrzyma za pośrednictwem Internetowej Platformy Transakcyjnej. 11. Informacje o numerze konta na które Klient ma dokonać wpłatę oraz inne dane potrzebne do przelewu są generowane automatycznie przez Internetową Platformę Transakcyjną. 12. Dystrybutor uprawniony jest do żądania przedstawienia przez Klienta dodatkowych danych, informacji i odpisów dokumentów, które wymagane są do realizacji Zleceń i Dyspozycji zgodnie ze statutami Funduszy, niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności przepisami Ustawy, Rozporządzenia oraz ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W przypadku nie przedstawienia ww. danych i dokumentów Dystrybutor uprawniony jest do odmowy realizacji Zlecenia/Dyspozycji. Lista wymaganych odpisów dokumentów wraz ze sposobem potwierdzenia za zgodność z oryginałem (np. odpis notarialny, poświadczenie przez Firmę Kurierską) będzie podawane przed realizacją Zlecenia/Dyspozycji. 9. Test 1. Dystrybutor przed przyjęciem Zlecenia i/lub zawarciem Umowy o korzystanie z Platformy nabycia uzyskuje od Klienta informacje dotyczące jego wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestycji, właściwe dla inwestowania w jednostki uczestnictwa, niezbędne do dokonania oceny, czy przewidziana usługa lub produkt są odpowiednie dla Klienta. 2. W przypadku gdy na podstawie informacji uzyskanych od Klienta Dystrybutor oceni, że inwestycja w jednostki uczestnictwa jest nieodpowiednia dla Klienta, informuje o tym Klienta. 3. W przypadku gdy Klient nie przedstawia informacji, o których mowa w ust. 1, lub jeżeli przedstawia informacje niewystarczające, Dystrybutor informuje Klienta, że Klient uniemożliwia dokonanie oceny, czy inwestycja w jednostki uczestnictwa jest dla Klienta odpowiednia. 10. Zasady realizacji Zleceń i Dyspozycji 1. Zlecenia i Dyspozycje złożone za pośrednictwem Platformy, będą realizowane w terminach, na zasadach i warunkach szczegółowo określonych w statutach Funduszy. 2. Środki z tytułu odkupienia Jednostek, zleconego za pośrednictwem Platformy, są przekazywane na rachunek bankowy Klienta wskazany w Umowie. 3. Dystrybutor nie przyjmuje wpłat od Klientów oraz nie dokonuje wypłat środków pochodzących z odkupienia Jednostek. 4. Wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu mogą być dokonywane przelewem na rachunek bankowy Funduszu prowadzony przez Depozytariusza. 11. Potwierdzenia Zleceń i Dyspozycji

9 Zlecenia i Dyspozycje wykonywane na Rejestrach Klienta w Funduszach będą potwierdzane w formach i trybie określonym w statutach Funduszy. 12. Dostęp do informacji za pośrednictwem Platformy 1. Po dokonaniu prawidłowego logowania Klient ma dostęp do informacji dotyczących wszystkich Rejestrów. 2. Informacje dostępne na Platformie mogą być zmienione bez uprzedzenia w każdym czasie. 13. Zablokowanie dostępu do Platformy 1. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do zablokowania Klientowi dostępu do Platformy, w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu. 2. Dystrybutor zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zlecenia lub Dyspozycji w przypadku wątpliwości, co do ich autentyczności lub niezgodności z postanowieniami statutów Funduszy lub przepisami prawa. 3. Dystrybutor może czasowo ograniczyć dostęp do Platformy, jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne okoliczności w tym techniczne, niezależne od Dystrybutora. Ograniczenie zostanie zniesione natychmiast po ustaniu okoliczności, które je spowodowały. W takich przypadkach Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia dostępności do Platformy i ich ewentualne skutki. 14. Zobowiązania Klienta 1. Klient zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania postanowień Regulaminu i Umowy. 2. Klient zwalnia Dystrybutora z odpowiedzialności materialnej w każdym przypadku szkód powstałych z powodu niezastosowania się do Regulaminu. 3. Wszelka korespondencja do Klienta dotycząca Umowy oraz uczestnictwa w Funduszach odbywa się na adres korespondencyjny Klienta lub za pomocą poczty elektronicznej ( ). 4. Klient ponosi koszty opłat i prowizji należnych Funduszom z tytułu dokonywanych transakcji, zgodnie ze Statutami oraz innymi regulacjami obowiązującymi w Funduszach. Klient ponosi koszty przewalutowania kwot otrzymanych z tytułu wypłat, jeśli waluta, w jakiej prowadzony jest wskazany przez niego rachunek bankowy, jest inna od waluty, w jakiej Fundusz realizuje wypłatę z tytułu odkupienia Jednostek. 5. Klient zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać prawidłowość wykonania Zleceń i Dyspozycji, zapoznając się z treścią potwierdzeń dokonania transakcji przesyłanych po dokonaniu każdego Zlecenia lub Dyspozycji.

10 6. Stwierdzone nieprawidłowości Klient powinien zgłosić Dystrybutorowi niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Klienta informacji o zaistnieniu zdarzenia będącego jej podstawą. 15. Ograniczenie odpowiedzialności Dystrybutora 1. Poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane: 1) złożeniem Zlecenia lub Dyspozycji za pośrednictwem Platformy z wykorzystaniem numeru Klienta, Hasła oraz kodu jednorazowego przez osoby trzecie, 2) nieprzekazaniem złożonego Zlecenia lub Dyspozycji złożonej do realizacji za pośrednictwem Platformy jeśli spowodowane zostało to wadą teletransmisyjną, techniczną, awarią urządzeń lub przerwaniem połączenia, 3) nienależytą jakością transmisji, przerw w łączności, przerw w dostawie prądu, modyfikacji transmisji, uszkodzeń i wad urządzeń telekomunikacyjnych oraz systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej, przerwania połączenia w trakcie składania Zlecenia lub Dyspozycji, działania osób trzecich w trakcie przesyłania Zleceń i Dyspozycji oraz wszelkich innych informacji, przerwami spowodowanymi koniecznością bieżącej konserwacji oraz działaniami wirusów komputerowych, 4) w następstwie działania organów władzy ustawodawczej, wykonawczej lub sądowniczej, w szczególności następstwem zmiany przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia Umowy, które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie zobowiązań umownych, 5) działaniami siły wyższej. 2. Dystrybutor zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zlecenia, Dyspozycji oraz udzielenia jakichkolwiek informacji za pośrednictwem Platformy w przypadku: 1) podejrzenia ujawnienia osobom trzecim numeru Klienta, hasła lub kodu jednorazowego, 2) nienależytej jakości transmisji, przerw w łączności, przerw w dostawie prądu, modyfikacji transmisji, uszkodzeń i wad urządzeń telekomunikacyjnych oraz systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej, przerwania połączenia w trakcie składania Zlecenia lub Dyspozycji, działania osób trzecich w trakcie przesyłania Zleceń i Dyspozycji oraz wszelkich innych informacji, przerw spowodowanych koniecznością bieżącej konserwacji, 3) w następstwie działania organów władzy ustawodawczej, wykonawczej lub sądowniczej, w szczególności następstwem zmiany przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia Umowy, które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie zobowiązań umownych, 4) działania siły wyższej,

11 5) nie przedstawienia przez Klienta dodatkowych danych, informacji i odpisów dokumentów, które wymagane są do realizacji Zleceń i Dyspozycji zgodnie ze statutami Funduszy, niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności przepisami Ustawy, Rozporządzenia oraz ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 16. Postępowanie reklamacyjne Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji na zasadach i warunkach określonych odrębnie w Regulaminie rozpatrywania reklamacji w Platinum Fund 24 S.A. dostępnym na stronie internetowej 17. Postanowienia dodatkowe 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie i Umowie w zakresie realizacji Zleceń i Dyspozycji w stosunku do Funduszy zastosowanie mają szczegółowe zasady obsługi Klientów każdego z Funduszy. Szczegółowy sposób postępowania przy przyjmowaniu Zleceń Klienta oraz podpisywania z klientem innych umów mogą dodatkowo określać procedury dystrybucji Jednostek Uczestnictwa obowiązujące w danym Funduszu. 2. Na podstawie szczegółowych zasad obsługi Klientów każdego z Funduszy oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności przepisów Ustawy, Rozporządzenia oraz ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Dystrybutor uprawniony jest w każdym czasie do żądania przedstawienia przez Klienta dodatkowych danych, informacji i odpisów dokumentów, które wymagane są przez powyższe przepisy. 18. Zmiana Regulaminu 1. Regulamin ogłaszany jest na stronie internetowej Dystrybutora pod adresem: 2. Dystrybutor zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany są ogłaszane na stronie internetowej, o której mowa w ust. 1 i wchodzą w życie nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że Klient w tym terminie dokona wypowiedzenia Umowy. 19. Wypowiedzenie Umowy Korzystania z Platformy 1. Stronom przysługuje prawo do rozwiązania Umowy z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie Umowy złożone przez Klienta staje się skuteczne w następnym dniu roboczym po otrzymaniu przez Dystrybutora.

12 2. Wypowiedzenie powinno być dokonane przez Klienta pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 3. Dystrybutor przekazuje wypowiedzenie listem poleconym na adres korespondencyjny Klienta, przy czym za dzień otrzymania wypowiedzenia przez Klienta uważa się dzień określony na zwrotnym potwierdzeniu doręczenia listu lub odmowy jego odbioru. 4. Umowa wygasa w przypadku zmian statutów Funduszy lub przepisów prawa uniemożliwiających składanie zleceń drogą elektroniczną w dacie wejścia ich w życie. 20. Obowiązywanie Regulaminu Regulamin obowiązuje od dnia roku.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ PLATINUM FUND 24 S.A.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ PLATINUM FUND 24 S.A. REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ PLATINUM FUND 24 S.A. Niniejszy Regulamin korzystania z Internetowej Platformy Transakcyjnej Platinum Fund 24 S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego UniSieć

Regulamin korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego UniSieć Regulamin korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego UniSieć 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego (UniSieć) oferowanego przez fundusze

Bardziej szczegółowo

International Business Center. Regulamin korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego UniSieć

International Business Center. Regulamin korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego UniSieć International Business Center Regulamin korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego UniSieć 1 International Business Center I. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług Serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO EQUES SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO EQUES SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO EQUES SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO (Regulamin) Rozdział I Postanowienia ogóle 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO INFORMACYJNEGO (Regulamin)

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO INFORMACYJNEGO (Regulamin) REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO INFORMACYJNEGO (Regulamin) Rozdział I Postanowienia ogóle 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług Serwisu Transakcyjno Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik III do Załącznika nr 2A do Umowy

Załącznik III do Załącznika nr 2A do Umowy Załącznik III do Załącznika nr 2A do Umowy REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR 1 Przedmiot Regulaminu Niniejszy Regulamin określa tryb, zasady i warunki korzystania z usług serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu informacyjno-transakcyjnego skarbiec24

Regulamin korzystania z systemu informacyjno-transakcyjnego skarbiec24 Regulamin korzystania z systemu informacyjno-transakcyjnego skarbiec24 Postanowienia ogólne 1. Regulamin korzystania z systemu informacyjno-transakcyjnego Skarbiec24 (zwany dalej Regulaminem ) określa

Bardziej szczegółowo

Łódź, marzec 2014r. 1/10

Łódź, marzec 2014r. 1/10 Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH przez dom maklerski W Investments Spółka Akcyjna

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH przez dom maklerski W Investments Spółka Akcyjna REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH przez dom maklerski W Investments Spółka Akcyjna Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7.04.2015 r. 1/12

obowiązuje od 7.04.2015 r. 1/12 Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r.

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r. Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r. Załącznik do Umowy o świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK DNB NORD POLSKA S.A

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK DNB NORD POLSKA S.A REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK DNB NORD POLSKA S.A. USŁUGI PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA DYSPOZYCJI I ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA W INSTYTUCJACH WSPÓLNEGO INWESTOWANIA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO - INFORMACYJNEGO (Regulamin)

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO - INFORMACYJNEGO (Regulamin) REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO - INFORMACYJNEGO (Regulamin) 1. Regulamin określa warunki świadczenia przez (dalej: AT ) usługi polegającej na dostępie do serwisu transakcyjno informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Private Banking w mbanku S.A. Obowiązuje od 08.04.2015 r.

Regulamin świadczenia usług Private Banking w mbanku S.A. Obowiązuje od 08.04.2015 r. Regulamin świadczenia usług Private Banking w mbanku S.A. Obowiązuje od 08.04.2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki przystąpienia do usług Private Banking...4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich

Regulamin świadczenia usług maklerskich Regulamin świadczenia usług maklerskich I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego S.A. oraz jego klientów wynikające

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Kanałów Elektronicznych dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów

Regulamin korzystania z Kanałów Elektronicznych dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów Załącznik Nr 1 do Decyzja Nr 9/2013 Dyrektora Obszaru Bankowości Nowoczesnej Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 27 marca 2013 roku. Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2013, Klientów, którzy zawarli umowę o świadczenie

Bardziej szczegółowo

6) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, nie będąca Zleceniem.

6) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, nie będąca Zleceniem. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ROZDZIAŁ I. DEFINICJE Poprzez użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I - Postanowienia ogólne

Rozdział I - Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia przez Getin Noble Bank S.A. usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania Rozdział I - Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WYKONYWANIA PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ROZDZIAŁ I:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO - INFORMACYJNEGO (Regulamin)

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO - INFORMACYJNEGO (Regulamin) REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO - INFORMACYJNEGO (Regulamin) 1. Regulamin określa warunki świadczenia przez (dalej: AT ) usługi polegającej na dostępie do serwisu transakcyjno informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo

BRE BANK SA. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w mbanku

BRE BANK SA. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w mbanku BRE BANK SA Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w mbanku Łódź, sierpień 2011 1 Spis treści Dział I Zasady otwierania i prowadzenia rachunków bieżących... 2 Rozdział I Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA

REGULAMIN WYKONYWANIA REGULAMIN WYKONYWANIA przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych oraz inne informacje

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 25 czerwca 2012 roku) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

(obowiązuje od dnia 25 czerwca 2012 roku) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

Regulamin 28.11.2012 1

Regulamin 28.11.2012 1 Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym przez X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna 28 listopada 2012 r. 28.11.2012 1

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZAWIERANIE UMÓW PRODUKTOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNĄ OPENONLINE

UMOWA O ZAWIERANIE UMÓW PRODUKTOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNĄ OPENONLINE UMOWA O ZAWIERANIE UMÓW PRODUKTOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNĄ OPENONLINE Umowa zawarta w dniu.. pomiędzy: Getin Noble Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Przyokopowa 33,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A. (obowiązuje od 01 kwietnia 2015 r.) Postanowienia ogólne 1 1. DM Consus

Bardziej szczegółowo